plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu - Eura-Tech

Komentarze

Transkrypt

plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu - Eura-Tech
PLAFON Z MIKROFALOWYM
CZUJNIKIEM RUCHU
MVL-03A8
Instrukcja obsługi
oraz
specyfikacja techniczna
UWAGI WSTĘPNE
Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z
niniejszą instrukcją obsługi . W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej
treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż
i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę
podstawowej wiedzy z zakresu elektrotechniki i używania odpowiednich narzędzi.
Niemniej zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu
czy eksploatacji urządzenia, oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.
1. PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
Plafon MVL-03A8 przeznaczony jest do automatycznego oświetlenia wewnętrznych lub
zewnętrznych części posesji. Wyposażony jest w aktywny mikrofalowy czujnik ruchu,
który wysyła i odbiera fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5,8GHz). Detekcja
ruchu odbywa się przy wykorzystaniu zjawiska Dopplera, czyli na zasadzie pomiaru różnic
fal odbitych od poruszającego się obiektu w zadanym sektorze widzialności czujnika (np.
w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby). Jeśli w sektorze widzialności czujnika pojawi
się jakiś obiekt, automatycznie włącza się oświetlenie i pozostaje włączone tak długo,
jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch obiektu) w obrębie pola „widzenia”.
Jeśli w określonym (zadanym przez użytkownika) czasie nie zostanie wykryta obecność,
oświetlenie zostanie automatycznie wyłączone. W odróżnieniu od pasywnych czujników
podczerwieni PIR, czujniki mikrofalowe lepiej wykrywają ruch obiektów w kierunku
od/do czujnika (czujniki PIR lepiej reagują na ruch obiektu w poprzek wiązki). Ogólnie
czujniki mikrofalowe charakteryzują się dużo lepszą wykrywalnością ruchu w porównaniu
do czujników ruchu PIR. Mogą reagować na ruch obiektu za drzwiami, szybami, meblami
a nawet cienkimi ściankami działowymi.
Plafon MVL-03A8 wyposażony jest w specjalny sensor foto-optyczny oraz wielosegmentowy
przełącznik typu Dip-Switch umożliwiający bardzo precyzyjne ustawienie automatyki
lampy, czyli:
- czułości sensora mikrofalowego,
- czasu podtrzymania oświetlenia,
- progu oświetlenia zewnętrznego.
Plafon obciążyć można jedną świetlówką typu PL-C o maksymalnej mocy 20W.
Wyjście nadajnika czujnika ruchu plafonu MVL-03A8 emituję falę wysokiej częstotliwości
o mocy nie przekraczającej 2mW, co oznacza, iż emitowana moc jest praktycznie
około 100 razy mniejsza niż moc emitowana przez telefony komórkowe bądź kuchenki
mikrofalowe.
-3-
2. BUDOWA PLAFONU
Plafon MVL-03A8 składa się z podstawy przeznaczonej do montażu na suficie oraz klosza
w kolorze mleczno-białym, wykonanego z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
mechaniczne. W skład podstawy mocującej wchodzą następujące elementy (rys.1):
1
5
2
6
3
7
4
8
Rys.1. Budowa wewnętrzna plafonu MVL-03A8.
1. Przełącznik wielosegmentowy: czułości, czasu i progu światła zewnętrznego,
2. Mikrofalowy czujnik ruchu,
3. Miejsce na otwór do przeprowadzenia kabla zasilającego,
4. Kostka zaciskowa do podłączenia zasilania,
5. Gniazdo świetlówki PL-C,
6. Statecznik indukcyjny,
7. Otwory do montażu na suficie lub ścianie,
8. Otwory do mocowania klosza.
Statecznik indukcyjny (rys.1, poz. 6) ma za zadanie ograniczenie prądu płynącego przez
lampę. Ma postać indukcyjnego dławika lub jest układem elektronicznym, który może
również pełnić funkcję zapłonnika. Przy braku statecznika następowałby bardzo szybki
wzrost przepływającego prądu, powodujący zniszczenie lampy. Statecznik (w najprostszym
wydaniu będący cewką o dużej indukcyjności i niskiej rezystancji) nie dopuszcza do
szybkiego wzrostu prądu w czasie od początku wyładowania aż do zmiany znaku napięcia
na elektrodach lampy, po której zmienia się również kierunek prądu i cykl się powtarza.
-4-
3. INSTALACJA PLAFONU
Plafon MVL-03A8 przeznaczony jest do montażu sufitowego, wewnątrz lub na zewnątrz
budynku. Optymalna wysokość instalacji wynosi od 2.5m do 3.5m nad podłożem (rys.2).
Przy wysokości instalacji 3m nad podłogą istnieje możliwość regulacji zasięgu czujnika
w granicach od 3 do 9m (rys.3).Pomiędzy plafonem a zasilaniem można szeregowo
zainstalować główny włącznik ścienny (można będzie dzięki niemu całkowicie eliminować
działanie lampy).
UWAGA
Przed instalacją plafonu koniecznie odłączyć źródło zasilania na czas instalacji. Upewnić
się, że pomiędzy źródłem zasilania a instalowaną lampą znajduje się bezpiecznik prądowy.
Rys.2. Rozkład wiązki promieniowania czujnika
mikrofalowego lampy
Rys.3. Minimalny i maksymalny zasięg wykrywania
czujnika ruchu przy wysokości instalacji 2.5 m
Aby zainstalować plafon na suficie należy kolejno:
1. Odłączyć zasilanie za pomocą bezpiecznika lub głównego włącznika ściennego,
2. Oddzielić plastikowy klosz od podstawy plafonu, odkręcając 3 śruby mocujące na
obwodzie klosza (rys.4),
3. W wybranym miejscu na suficie, poprzez 4 otwory w podstawie plafonu (rys.1, poz.7)
odznaczyć na suficie miejsca na 4 otwory montażowe,
4. W odznaczonych miejscach wywiercić w suficie 4 otwory na kołki montażowe,
5. We właściwym miejscu na podstawie montażowej (rys.1, poz.3) wybić otwór potrzebny
do przeprowadzenia przewodów zasilających, przełożyć przewody do wewnątrz
podstawy plafonu,
6. Za pomocą 4 wkrętów montażowych przytwierdzić podstawę plafonu do sufitu (rys.5),
7. Podłączyć przewód zasilający ~230V/50Hz do 2 wolnych zacisków kostki (rys.1,
poz.4),
8. Za pomocą bezpiecznika lub włącznika ściennego włączyć zasilanie plafonu,
9. Za pomocą przełącznika Dip-Switch (rys.1, poz.1) ustawić czułość czujnika ruchu,
automatyczny czas wyłączenia lampy oraz próg oświetlenia zewnętrznego, przy którym
załączy się plafon – można w tym celu posłużyć się instrukcją oraz tabelkami w rozdziale
„4. USTAWIENIA AUTOMATYKI”,
10. Założyć klosz na podstawę plafonu, przymocowując go 3 śrubami mocującymi (rys.6).
-5-
Rys.4
Rys.5
Rys.6
4. USTAWIENIA AUTOMATYKI
Zastosowany w lampie mikrofalowy czujnik ruchu wyposażony jest w specjalny
10-segmentowy przełącznik typu Dip-Switch (rys. 7), dzięki czemu istnieje możliwość
precyzyjnego ustawienia podstawowych parametrów automatyki.
Rys.7. Przełącznik Dip-Switch do ustawień automatyki lampy.
-6-
Regulacja czasu zwłoki czujnika:
Pierwsze 5 segmentów przełącznika służy do ustawienia czasu zwłoki czujnika, czyli czasu,
po którym świetlówka plafonu wyłączy się od momentu wykrycia przez czujnik ostatniego
ruchu w jego polu widzenia. Czas ten można ustawić w zakresie od około 3 sekund do
około 12 minut. Zaleca się w pierwszej kolejności ustawić możliwie najkrótszy czas
podtrzymania, następnie ustawić doświadczalnie odpowiedni zasięg wykrywania ruchu i na
koniec ustawić docelowy czas zwłoki czasowej (podtrzymania). Ustawienia czasu należy
dokonać zgodnie z poniższą tabelą:
Czas
3 sek.
30 sek.
1 min.
3 min.
5 min.
12 min.
1
●
-
Ustawienie segmentów przełącznika
2
3
4
●
●
●
-
● ON (górne położenie)
- OFF (dolne położenie)
5
●
-
Regulacja czułości czujnika:
Segmenty 5-7 przełącznika służą do ustawienia promienia zasięgu czujnika lampy.
Ustawienia czasu należy dokonać zgodnie z poniższą tabelą:
Promień zasięgu
czujnika
Ustawienie segmentów przełącznika
5
6
ok. 2 m
-
-
ok. 3 m
●
-
ok. 8 m
-
●
ok. 10 m
●
●
● ON (górne położenie)
- OFF (dolne położenie)
Uwaga:
Powyższy zasięg jest przybliżony i określony na przykładzie ruchu osoby o wzroście
170 cm poruszającej się z prędkością 1.0~1.5m/sek., po zawieszeniu lampy na suficie na
wysokości 2,5m nad podłogą.
-7-
Regulacja progu natężenia światła zewnętrznego:
Ostatnie 3 segmenty 8-10 przełącznika służą do ustawienia przez użytkownika takiego progu
oświetlenia zewnętrznego (w zakresie od 10 do 2000 Lux), przy którym świetlówka plafonu
będzie załączała się po wykryciu ruchu przez czujnik. Powyżej tego progu świetlówka nie
będzie załączać się w ogóle. Ustawienie odpowiedniego progu nie pozwala na załączanie
się światła za dnia (przy wystarczającym oświetleniu zewnętrznym). Ustawień należy
dokonać zgodnie z poniższą tabelą:
Próg oświetlenia
zewnętrznego
Ustawienie segmentów przełącznika
8
9
10
< 10 Lux
-
-
-
ok. 100 Lux
●
-
-
ok. 300 Lux
-
●
-
ok. 2000 Lux
-
-
●
● ON (górne położenie)
- OFF (dolne położenie)
ZANIM WEZWIESZ SERWIS – PORADY PRAKTYCZNE
Problem
Rozwiązanie
Oświetlenie nie załącza się w ogóle
1.Sprawdź ustawienia: progu natężenia światła
zewnętrznego oraz zasięgu czujnika
2.Sprawdź, czy nie przepaliła się świetlówka
3.Sprawdź zasilanie/ bezpiecznik
Oświetlenie nie wyłącza się po nastawionym czasie
Sprawdź ustawienia zasięgu czujnika, być może
ustawiono zbyt duży zasięg i czujnik wykrywa ruchy
spoza strefy
Oświetlenie załącza się bez żadnego ruchu w polu
widzenia czujnika
1.Sprawdź czy plafon zamontowany jest na suficie
w sposób trwały i solidny (bez możliwości
poruszenia się, drgań na ruchomym suficie, itp.)
2.Sprawdź, być może czujnik wykrywa ruchy spoza
cienkiej ściany działowej, drzwi, okna, itp.
Oświetlenie nie załącza się mimo ruchu obiektu w
polu widzenia
Sprawdź ustawienia zasięgu czujnika, być może
ustawiono zbyt mały zasięg
Inne
Skontaktuj się z serwisem importera
-8-
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Napięcie zasilania
AC 230V / 50Hz
Rodzaj czujnika ruchu
Mikrofalowy
Pobór mocy przez czujnik (czuwanie)
ok. 0,9 W
Zalecana wysokość instalacji
2.5m - 3.0m (na suficie)
Maksymalne obciążenie
20W / świetlówka typu PL-C
Częstotliwość pracy czujnika ruchu
5,8 GHz
Maksymalna moc nadajnika
<2 mW
Kąt detekcji mikrofalowego czujnika ruchu
360°
Zasięg (promień) wykrywania ruchu
od 2 do 10 m (regulowany skokowo)
Zakres regulacji zwłoki czasowej
3 sek. – 12 min.(regulowany skokowo)
Zakres regulacji progu natężenia światła zewn.
10 -2000 Lux (skokowo)
Temperaturowy zakres pracy
-10OC...+40OC
Stopień ochrony obudowy
IP54
Wymiary zewnętrzne (średnica x grubość)
297 x 100 (mm)
Masa netto
0,86 kg
-9-
ADNOTACJE O PRZEBIEGU EWENTUALNYCH NAPRAW
- 10 -
KARTA GWARANCYJNA
nazwa wyrobu
model
PLAFON Z MIKROFALOWYM
CZUJNIKIEM RUCHU
MVL-03A8
data sprzedaży .............................................
pieczątka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy
WARUNKI GWARANCJI
1. Producent udziela kupującemu gwarancji na sprawne działanie sprzętu określonego w Karcie Gwarancyjnej
w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja ważna jest łącznie z dowodem sprzedaży!
2. Ważna jest wyłącznie Karta Gwarancyjna sporządzona na oryginalnym formularzu i prawidłowo wypełniona;
Brak jakichkolwiek z wymaganych informacji, dokonywanie poprawek bądź skreśleń w treści Karty jest
równo znaczne z jej unieważnieniem.
3. Reklamacje sprzętu załatwiane będą w terminach ustawowych.
4. Kupujący może domagać się wymiany urządzenia na nowy wolny od wad i uszkodzeń lub zwrot ceny
zakupu, jeżeli w okresie gwarancji:
- dokonano 3 napraw, a towar w dalszym ciągu wykazuje wady
- usunięcie wady jest niemożliwe.
5. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Producenta.
6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika.Towar nie podlega
reklamacji, jeżeli został uszkodzony w wyniku:
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użytkowania sprzętu,
- niewłaściwego przechowywania,
- dokonywania jakichkolwiek przeróbek,
- dokonywania samdzielnych napraw poza Centralnym Serwisem Producenta,
- w wyniku zjawisk losowych (pożar, przepięcia sieci, wyładowanie elektryczne, zalanie, itp.),
- uszkodzeń mechanicznych.
7. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne akcesoriów, takich jak: słuchawki, przewody
podczas normalnej eksploatacji.
8. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu sprzętu bez właściwego opakowania
transportowego.
9. Gwarancja jest udzielana na terenie Polski
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową .
11. Szczegółowe obowiązki producenta i uprawnienia nabywcy wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.
12. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące napraw sprzętu prosimy kierować bezpośrednio do :
CENTRALNY SERWIS
EURA-TECH Sp. z o.o.
84-200 Wejherowo ul. Przemysłowa 3A
pon. - pt. 9:00-16:00
e-mail: [email protected]
tel.: +48 58 678 81 20
Producent deklaruje, że urządzenie
jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi postanowieniami właściwych dyrektyw.
Kopię deklaracji zgodności udostępniono na stronie internetowej:
http://www.eura-tech.eu
Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu
należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów – Dz.U. nr
180 poz.1495 z dn.29.07.2005.
nr rej. GIOŚ: E0011703W
- 11 -
„EURA-TECH” Sp. z o.o.
84-200 WEJHEROWO, ul. Przemysłowa 3A
tel. +48 58 678 81 11, fax +48 58 678 81 01
www.eura-tech.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia, rysunki i teksty użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością firmy „EURA-TECH” Sp. z o.o.
Powielanie, rozpowszechnianie i publikacja całości jak i fragmentów instrukcji są bez zgody autora zabronione!

Podobne dokumenty