Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Komentarze

Transkrypt

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych
Rozdział III
Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych
obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r.
po Aneksie nr 5 z dnia 27.02.2015r. obowiązującym od dnia 02.03.2015r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
- ROR
- ROR JUNIOR
- ROR STUDENT ( wiek od 18 lat do 25 lat)
- ROR 25+ ( wiek od 25 lat do 35 lat)
- rachunki dla PKZP i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej
- rachunki dla Rad Rodziców
- a' vista
- w walutach wymienialnych
3. Za likwidację książeczki oszczędnościowej a’vista ( stara książeczka)
- likwidacja nowej książeczki
4. Za likwidację lokaty terminowej
5. Wypłata gotówkowa
PRZELEWY dostarczone do Banku przez Klienta w formie papierowej -dotyczy tylko
rachunków w złotych
1. Elixir (za wyjątkiem przelewów na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i
fundacji)
2. Elixir – ZUS
3. Elixir – Urząd Skarbowy
4. Wewnętrzny wykonywany w Banku
5. Realizacja zleceń w systemie Sorbnet –dotyczy tylko rachunków w złotych
PRZELEWY w systemie bankowości internetowej - dotyczy tylko rachunków w złotych
1. Złożone za pomocą banku internetowego dla ROR
2. Złożone za pomocą banku internetowego dla ROR Junior
3. Złożone za pomocą banku internetowego dla ROR Student
- 3 przelewy w miesiącu
- kolejne przelewy
4. Złożone za pomocą banku internetowego dla ROR 25+
- 5 przelewów w miesiącu
- kolejne przelewy
5. Wewnętrzne na inny rachunek w Banku
ZLECENIA STAŁE – dotyczy tylko rachunków w złotych
1. Realizacja zlecenia stałego do innego banku w systemie Elixir (np. Energia,
Orange S.A., Z-d Gazowniczy, PPU Wodbar, abonament RTV)
2. Na rachunki w naszym banku
3. Darowizna
4. Przyjęcie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego
5. Opłata za telefoniczną informację o braku środków na realizację zlecenia stałego
POLECENIA ZAPŁATY – dotyczy tylko rachunków w złotych
1. Przyjęcie/zmiana / odwołanie dyspozycji
2. Realizacja
3. Poinformowanie Klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty z powodu braku
środków na rachunku
SMS-y
Opłata stała miesięczna (w tym 10 sms-ów)
- powyżej stałego limitu miesięcznego
INTERNET BANKING
0,00 zł
4,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
2,00 zł
10,00 zł
2,00 zł
0,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
0,50 zł
25,00 zł
2,00 zł
bez opłaty
bez opłaty
2,00 zł
bez opłaty
2,00 zł
0,00 zł
3,00 zł
0,50 zł
bez opłat
3,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
5,00 zł
2,00 zł
0,25 zł za
każdego sms-a
8.
1. Aktywacja usługi
2. Abonament miesięczny
3. Za wydruk haseł jednorazowych
Za wydanie blankietów czekowych ( dotyczy tylko ROR )
- za jeden blankiet czekowy
- za przyjęcie lub odwołanie zgłoszenia o utracie czeków – blankietów czekowych
9.
Za udzielenie informacji telefonicznej o saldzie na hasło
10.
11.
Za przyjęcie i zmianę dyspozycji (oświadczenia) w sprawie zapisu na wypadek śmierci
Za sporządzenie odpisu wyciągu
- jednego dowodu do wyciągu
Za wydanie zaświadczenia:
- o numerze rachunku
- o stanie środków na rachunku
Za sporządzenie zestawienia obrotów z rachunków bankowych
Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Za zmianę rachunku ROR Junior na ROR Student
Za zmianę rachunku ROR Student na ROR 25 +
Za zmianę rachunku ROR 25 + na ROR
Za umorzenie utraconej książeczki
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Opłata za naliczenie próbnej premii gwarancyjnej
Za dokonanie cesji rachunku
Zastrzeżenie dokumentów w systemie Dokumenty Zastrzeżone
- Klient posiadający konto w BS Barcin
- osoba nie posiadająca konta w BS Barcin
KARTA BANKOMATOWA „OSKAR”
1. Opłata za spersonalizowanie karty do bankomatu
2. Za zmianę PIN-u do wydanej karty „OSKAR” na wniosek użytkownika
3. Za przedłużenie daty ważności karty „OSKAR”
KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA/ VCD Junior
spersonalizowana / niespersonalizowana / zbliżeniowa
1. Za wydanie nowej karty
2. Za wznowienie karty
3. Opłata miesięczna za posiadanie karty VCD– od każdej karty wydanej do
rachunku ROR
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty VCD ZBLIŻENIOWA (Pay Wave) – od
każdej karty wydanej do rachunku ROR
5. Opłata miesięczna za posiadanie karty VCD Junior
6. Opłata miesięczna za posiadanie karty VCD dla rachunku ROR Student
- pierwsza karta płatnicza wydana do rachunku ,
- kolejne karty płatnicze wydane do rachunku
7. Opłata miesięczna za posiadanie karty VCD dla rachunku ROR 25 +
- pierwsza karta płatnicza wydana do rachunku,
- kolejne karty wydane do rachunku
8. Za wydanie duplikatu karty
9. Płatność kartą
10. Wypłata gotówki:
- we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych bankach
krajowych, zgodnie z zawartymi umowami
bez opłat
bez opłat
bez opłat
1,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
miesięcznie
20,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
5,00zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
42,30 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
2,00 zł
3,00 zł
bez opłaty
bez opłat
2,00 zł
bez opłat
2,00 zł
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
Uwaga: lista bankomatów dostępna w Banku i na stronie internetowej Banku BPS S.A.
- w pozostałych bankomatach w kraju
- w bankomatach za granicą od wypłaty
- poprzez usługę Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) w Polsce
- w kasie innego banku w kraju
4,00 zł
3%
min 10,00 zł
2,00 zł
5,00 zł
- w kasie innego Banku za granicą od wypłaty
25.
- w placówkach Poczty Polskiej
11. Sprawdzenie salda w bankomacie
Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę
12. Rozpatrzenie reklamacji
13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
15. Zmiana limitów karty (gotówkowych i bezgotówkowych) na wniosek Klienta
16. Rezygnacja z użytkowania karty przed upływem terminu jej ważności
(osobiście przez Klienta)
KARTA PŁATNICZA MASTER CARD
spersonalizowana / zbliżeniowa
1. Za wydanie nowej karty
2. Za wznowienie karty
3. Opłata miesięczna za posiadanie karty Master Card – od każdej karty wydanej do
rachunku ROR
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty Master Card dla rachunku ROR Student
- pierwsza karta płatnicza wydana do rachunku ,
-kolejne karty płatnicze wydane do rachunku
5. Opłata miesięczna za posiadanie karty Master Card dla rachunku ROR 25 +
- pierwsza karta płatnicza wydana do rachunku bez opłaty,
- kolejne karty wydane do rachunku
6. Za wydanie duplikatu karty
7. Płatność kartą
8. Wypłata gotówki:
- we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych bankach
krajowych, zgodnie z zawartymi umowami
Uwaga: lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku
- w pozostałych bankomatach w kraju
- w bankomatach za granicą od wypłaty
- poprzez usługę cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) w Polsce
- w kasie innego banku w kraju
- w kasie innego Banku za granicą od wypłaty
26.
- w placówkach Poczty Polskiej
9. Sprawdzenie salda w bankomacie
Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę
10. Rozpatrzenie reklamacji
11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
13. Zmiana limitów karty (gotówkowych i bezgotówkowych) na wniosek Klienta
14. Rezygnacja z użytkowania karty przed upływem terminu jej ważności
(osobiście przez Klienta)
KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT
1. Wydanie karty nowej
2. Wznowienie karty
3. Opłata za obsługę karty:
Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji
bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi:
a) co najmniej 6 000 zł
b) mniej niż 6 000 zł
4. Wydanie duplikatu karty
5. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:
a) w kraju
b) za granicą
3,00 %
min. 10,00 zł
5,00 zł
2,00 zł
bez opłat
8,00 zł
1.000,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
bez opłat
bez opłat
3,00 zł
bez opłat
3 00 zł
bez opłat
3 00 zł
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
4,00 zł
2,00 %
min 10,00 zł
2,00 zł
5,00 zł
2,00 %
min. 10,00 zł
5,00 zł
2,00 zł
bez opłat
10,00 zł
1.000,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
0 zł
54,00 zł
10,00 zł
3% min. 5 zł
3 % min. 10zł
6. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych ( dotyczy płatności
dokonywanych w kraju i za granicą)
7. Przelew z karty
8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
9. Rozpatrzenie reklamacji
10. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji
11. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za okres
przez niego wskazany
12. Obsługa nieterminowej spłaty- kwota płatna za każde wysłane
wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową
13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie
27.
28.
KARTA KREDYTOWA VISA GOLD
1. Wydanie karty nowej
2. Wznowienie karty
3. Opłata za obsługę karty:
Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji
bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi:
a) co najmniej 50 000 zł
b) mniej niż 50 000 zł
4. Wydanie duplikatu karty
5. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:
a) w kraju
b) za granicą
6. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych ( dotyczy płatności
dokonywanych w kraju i za granicą)
7. Przelew z karty
8 .Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
9. Rozpatrzenie reklamacji
10. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji
11. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za okres
przez niego wskazany
12. Obsługa nieterminowej spłaty- kwota płatna za każde wysłane
wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową
13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie
PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM
1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków
krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe:
a) polecenia wypłaty/ przelewy regulowane na kwoty nieprzekraczające równowartości
10 EUR – od transakcji
b) przelew SEPA * - od transakcji
c) przelewy regulowane ** - od transakcji
d) polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA” -od transakcji
2. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu ( nie dotyczy zwrotu przelewu SEPA) -od transakcji
3. Zlecenie/ odwołanie zlecenia poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym
( postępowanie wyjaśniające wykonane za zlecenie Klienta)
Bez opłat
3% min. 5 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
3% min.
40,00 zł
bez opłat
bez opłat
0 zł
250,00 zł
30,00 zł
3% min. 5 zł
3 % min. 10zł
bez opłat
3% min. 5 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
3% min.
40,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
0,1% min
20,00zł max.
100,00 zł
0,15%
min.20,00zł
max. 100,00zł
90,00zł+koszty
banków trzecich
(opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postepowania był błąd Banku lub BPS SA)
4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:
a) przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SA
- od transakcji
b) przelewy SEPA * - od transakcji
c) przelewy regulowane ** - od transakcji
10,00 zł
15,00 zł
30,00 zł
d) polecenia wypłaty - od transakcji
W przypadku opcji kosztowej „OUR” dodatkowo pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących
0,25% min.
30,00zł max.
300,00zł
5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie
niestandardowym:
opłatę pobiera się niezależnie od pobieranej prowizji
a) w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”- od transakcji
b) w USD, GBP i PLN w trybie „przyspieszonym” - od transakcji
6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie
Klienta - od transakcji
7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń
wypłaty z dyspozycją kosztów „OUR”
a) zlecenia nieprzekraczające kwoty 5.000,00 EUR lub jej równowartości w innej
walucie wymienialnej - od transakcji
b) zlecenia od kwoty 5.000,01 EUR do kwoty 50.000,00 EUR lub jej
równowartości w innej walucie wymienialnej - od transakcji
c) zlecenia powyżej kwoty 50.000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie
wymienialnej - od transakcji
8. Opłata „Non-STP” *** -pobierana niezależnie od prowizji – od transakcji
150,00 zł
100,00zł
90,00 zł +
koszty banków
trzecich
60,00 zł
90,00 zł
150,00 zł
30,00 zł
* ) Przelew SEPA -przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii,
Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający
następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem
kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres ( BIC code), który jest równoznaczny z adresem
Swift banku ( Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
3) występuje opcja kosztowa „SHA”;
4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT ( wykaz banków
SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku BPS SA )
** ) Przelew regulowany – polecenie przelewu albo wypłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego
banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz
Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli
zleceniodawca wysyła przelew z jednego z krajów, spełniający następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) kwota transakcji mniejsza lub równa 50.000 EUR;
3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem
kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku ( BIC code), który jest równoznaczny
z adresem Swift banku ( Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
4) występuje opcja kosztowa „SHA”.
***) Opłata Non-STP – jest pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania
polecenia wypłaty:
1) kodu BIC banku beneficjenta lub
2) numeru rachunku bankowego beneficjenta w standardzie IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do
kraju, w którym ten standard obowiązuje.

Podobne dokumenty