Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w

Komentarze

Transkrypt

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w
Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
w sprawie ustanowienia planu ochrony
rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”
Zarządzenie Nr…………………..
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia ……..……. 2011 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.1)) zarządza się, co następuje.
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic", zwanego
dalej „rezerwatem”.
§ 2.1. Celem ochrony jest zachowanie kompleksu naturalnych i półnaturalnych
ekosystemów łęgowych, wraz z zachodzącymi w nich procesami fluktuacji, sukcesji
i regeneracji, typowych dla doliny wielkiej rzeki.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celów, o których mowa
w ust. 1 są:
1) położenie rezerwatu w granicach sieci Natura 2000: PLH 080013 - Łęgi
Słubickie, PLB 080004 - Dolina Środkowej Odry
2) zachowanie
siedlisk przyrodniczych
wymagających
ochrony w formie
obszarów Natura 2000: 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 6440 - Łąki selernicowe,
9170-1 - Grąd środkowoeuropejski, 91E0-3 Niżowy łęg jesionowo-olszowy,
91E0 – 1 Łęgi wierzbowe, 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe,
dla
których
wykonano
ocenę
stanu
ochrony
siedlisk,
zachowanie
występujących w rezerwacie gatunków zwierząt wymagających ochrony w
formie obszarów Natura 2000: Haliaeetus albicilla - bielik, Castor fiber – bóbr
europejski, Lutra lutra – wydra, Dryocopus martius - dzięcioł czarny,
Dendrocopos medius - dzięcioł średni, Lanius collurio – gąsiorek, Sylvia
nisoria – jarzębatka, Milvus milvus - kania ruda, Pernis apivorus – trzmielojad,
Bombina bombina – kumak nizinny, dla których wykonano ocenę stanu
ochrony gatunków.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych zawiera załącznik nr 1 do
zarządzenia.
§ 4. Obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej.
§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej z podaniem
rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępniania dla celów naukowych oraz
określenie sposobów ich udostępniania, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 7. Na terenie rezerwatu nie wyznacza się miejsc, w których może być prowadzona
działalność wytwórcza i handlowa.
§ 8. Na terenie rezerwatu może być prowadzona działalność rolnicza.
§ 9. Wprowadza się następujące ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Słubice,
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego
województwa dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych:
lokalizację przedsięwzięć mogących wpływać na stosunki wodne w rezerwacie
przyrody należy rozpatrywać uwzględniając uwarunkowania przyrodnicze rezerwatu
i cele jego ochrony.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
___________________________________________________________________ ______________
1) Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz.
1664, Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr
94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr…………
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp. z dnia …………… 2011 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
Lp.
1
2
3
1
2
3
4
Identyfikacja i ocena
zagrożenia
Sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożeń
Zagrożenia zewnętrzne
Ekspansja gatunków obcego
pochodzenia: robinia, dąb
Hamowanie sukcesji poprzez stopniowe usuwanie.
czerwony, klon jesionolistny.
Zmiana reżimu
hydrologicznego Odry poprzez
Obszar rezerwatu ująć, jako tereny zalewowe i nie
przedsięwzięcia hydrologiczne
chronić ich przed powodziami. Każda zmiana w
zmierzające do znacznego
infrastrukturze przeciwpowodziowej, plany regulacji
spłaszczenia fal
Odry, konsultowane muszą być z Regionalnym
powodziowych, regulacje Odry,
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
poszerzanie szerokości koryta
spływu kry
Zarastanie łąk nalotami drzew i
Raz na trzy lata wycinać pojawiający się nalot,
krzewów
dopuścić ekstensywny wypas.
Zagrożenia wewnętrzne
Grądowienie lasów łęgowych
za wałem
Bez zabiegów
przeciwpowodziowym
Procesy sukcesji wtórnej na
łąkach i pastwiskach
Kontynuować tradycyjne sposoby użytkowania
(zarastanie)
Ekspansja klonu
jesionolistnego, ronbinii
Usuwać
akacjowej i obcych innych
gatunków dendroflory
Pojawienie się obcego gatunku
drapieżnego ssaka w okolicach
Prowadzenie odstrzału tego gatunku
rezerwatu jakim jest szop pracz
(Procyon lotor)
Rezerwat „Łęgi koło Słubic” położony jest na obszarze Natura 2000 PLH
080013 „Łęgi Słubickie oraz PLB 080004 „Dolina Środkowej Odry”.
Lp
1.
Identyfikacja istniejących i
potencjalnych zagrożeń siedlisk,
gatunków roślin i zwierząt
Grądowienie lasów łęgowych
wałem przeciwpowodziowym
Procesy sukcesji wtórnej na łąkach i
Cele działań
ochronnych
za Zachowanie
sukcesji.
Hamowanie
sukcesji roślin
Działania ochronne,
obszar wdrożenia,
podmiot
odpowiedzialny za
wykonanie
Bez zabiegów.
Kontynuować tradycyjne
sposoby użytkowania.
2.
pastwiskach (zarastanie)
drzewiastych i
krzewów..
Ekstensywna
gospodarka na użytkach
zielonych. Usuwanie
drzew i krzewów.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr……………..
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp. z dnia ……………… 2011 r.
Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej z podaniem rodzaju,
zakresu i lokalizacji tych działań.
Lp.
Rodzaj działań
ochronny
1.
Ochrona czynna
Celem jest umożliwienie przebiegu
naturalnych procesów sukcesji.
Planuje się jedynie stopniowe usuwanie
gatunków obcego pochodzenia.
2.
Ochrona czynna
Celem jest umożliwienie przebiegu
naturalnych procesów sukcesji.
Nie planuje się zabiegów ochronnych.
Zakres działań ochronnych
Lokalizacja działań
ochronnych, oddz.
pododdz.
(pow. w ha)
Ekochora 1
245,84
325 a,b,d,f,j,k,l, 326c,
327a,d,f,g,h, 328a,b,
360a,c,f,g,h,i 361a, 362
a, 376 a,c, 427 b, 428
d,f,h 429d,f, 430
b,m,n,o 431 a,c,d,h 432
a,b,c,d,f, 433 a,b,c, 434
a,b,c 435 a,b,c,d
Ekochora 2
37,60
325 b,g,h,i, 326 b,f, 327
c,g, 328 c,f, 360 d,b,j,
361 a,b, 362 a,b, 376
b,c, 427 b, 428 c,d, 432
a, 433 b, 435 a
3.
Ochrona czynna
Celem jest ochrona ekosystemów
pastwiskowych. Należy kontynuować
ekstensywny wypas bydła lub koni, nie
wcześniej niż dwa tygodnie po
ustąpieniu zalewu oraz w obsadzie nie
mniejszej od 0.2 i nie większej niż 0.5
dużej sztuki na hektar użytków
zielonych. W praktyce obsada na tym
terenie nie powinna przekraczać 20
dorosłych, równomiernie rozproszonych
po całym obszarze, krów lub koni.
Dopuszcza się alternatywne wykaszanie
Ekochora 3
10,56
427 b, 428 d
Lp.
Rodzaj działań
ochronny
Zakres działań ochronnych
Lokalizacja działań
ochronnych, oddz.
pododdz.
(pow. w ha)
pastwisk.
4.
5.
Ochrona czynna
Ochrona czynna
Celem jest ochrona ekosystemów
łąkowych.
Należy prowadzić ekstensywną
gospodarkę rolną w postaci kontynuacji
koszenia najlepiej corocznego, nie
rzadziej jednak niż raz na trzy lata,
należy wykosić za pomocą kosiarki
konnej, ciągnikowej lub ręcznie. Kosić
po 15 lipca, a najlepiej w sierpniu lub
nawet wrześniu, z usunięciem
pozyskanej biomasy (siana) poza
obszar rezerwatu.
Celem jest odtworzenie
zniekształconych lub zdegenerowanych
ekosystemów
w wydzieleniach leśnych.
Wykonuje się ją przy pomocy zabiegów
pielęgnacyjnych drzewostanów, w
których przede wszystkim usuwać
należy gatunki obce (robinię akacjową,
klonu jesiolonistnego, dęba
czerwonego) i protegować gatunki
liściaste (dąb, grab).
Proponuje się wprowadzenie gatunków
liściastych urozmaicających siedlisko w
kierunku grądu.
Ekochora 4
4,53
325 g, h, i, 360 b, f, j,
434 c, 435 b
Ekochora 5
79,70
325 b,c,m, 326 a,d, 327
b, 362 c, 428 a,b,g, 429
a,b,c,g, 430 b,c,d,f,j,k,l,
431 a,b,f,g
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr……………..
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp. z dnia ……………… 2011 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnionych dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych i rekreacyjnych oraz określenie sposobów ich udostępniania.
Lp.
1.
Cel udostępnienia
Badania naukowe
Obszar lub
miejsca
udostępnienia
Cały obszar
rezerwatu
Sposób udostępnienia
Po uprzednim zgłoszeniu zarządcy
terenu.
Uzasadnienie
Plan ochrony rezerwatu przyrody został opracowany na podstawie art. 19 ust.
6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 1, 2, 3 i 5 tej ustawy, z dostosowaniem
zakresu prac do zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych
oraz wartości kulturowych rezerwatu. Projekt planu sporządzono uwzględniając treść
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania
projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku
krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów
i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794). Projekt planu ochrony dla
rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic” został pozytywnie zaopiniowany przez
Regionalną Radę Ochrony Przyrody działającą przy Regionalnym Dyrektorze
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w dniu ………….. 2011 r.
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.) organ opracowujący projekt dokumentu w dniu 18 listopada
2010 r. podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania
projektu dokumentu i o jego przedmiocie, możliwościach zapoznania się z niezbędną
dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu
składaniu uwag i wniosków oraz organie właściwym do ich rozpatrzenia.
W ramach prac nad planem wykonano niezbędne ekspertyzy i inwentaryzacje
przyrodnicze. Ustalenia planu sformułowano na ich podstawie, z uwzględnieniem
celów ochrony rezerwatu przyrody. Plan ochrony rezerwatu „Łęgi koło Słubic”
w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 uwzględnia zakres planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 o którym mowa w art. 28, ust. 10 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn.
zm.). Zaplanowane działania ochronne w planie ochrony rezerwatu przyrody „Łęgi
koło Słubic” nie będą miały potencjalnie negatywnego wpływu na gatunki i siedliska
chronione w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000: PLH 080013 „Łęgi
Słubickie” i PLB 080003 „Dolina Środkowej Odry”.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
projekt planu ochrony wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin.
Rezerwat położony jest na terenie gminy Słubice. Projekt planu ochrony rezerwatu
przyrody „Łęgi koło Słubic” został zaopiniowany Uchwałą Nr ………. Rady Miejskiej
………… z dnia …….. 2011 r. Po podaniu do publicznej wiadomości informacji
o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska wpłynęło pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w którym wskazano, że w obrębie rezerwatu znajdują się wody stanowiące własność
Skarbu Państwa, w stosunku do których prawa właścicielskie, w imieniu Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, sprawuje Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie który zapewnia utrzymanie w należytym stanie
koryt cieków naturalnych oraz kanałów, będących w jego władaniu.
Projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu
przyrody „Łęgi koło Słubic” został uzgodniony z Wojewodą Lubuskim w dniu
…………. 2011 r., znak: …………………...
Szacunkowy koszt wykonania przewidzianych zadań ochronnych na terenie
rezerwatu wynosi 153.800 zł.
Ocena Skutków Regulacji (OSR)
1. Cel wprowadzenia zarządzenia
Celem wprowadzenia zarządzenia jest wypełnienie delegacji ustawowej
zawartej w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
2. Konsultacje
Przygotowany projekt zarządzenia podlegał zaopiniowaniu przez Radę
Miejską w Słubicach, Regionalną Radą Ochrony Przyrody działającą przy
Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz
podlegał uzgodnieniu z Wojewodą Lubuskim. W dniu 18 listopada 2010 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. podał do
publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu
dokumentu i o jego przedmiocie, możliwościach zapoznania się z niezbędną
dokumentacją sprawy, możliwością składania uwag i wniosków, sposobie
i miejscu składania uwag i wniosków oraz organie właściwym do ich
rozpatrzenia.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i
budżet jednostek samorządu terytorialnego
Wejście przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych
skutków finansowych dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Całość
rezerwatu przyrody stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów
Państwowych. Zaplanowane na 20 lat obowiązywania planu ochrony działania
ochrony czynnej oceniono na koszt 153.800 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt trzy
tysięcy osiemset złotych). Koszty jakie pociąga realizacja zadań określonych
w planie ochrony mogą być finansowane ze środków pochodzących z:
- dotacji celowych, które zgodnie z art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze późn. zm.), Lasy
Państwowe otrzymują z budżetu państwa stosownie do art. 130 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.),
- budżetu państwa zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- Narodowego lub/i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Przedmiotowa regulacja nie pociąga za sobą kosztów dla jednostek
samorządu terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Zapisy w projekcie rozporządzenia z uwagi na ograniczony zakres prac jak
również realizacja ich na przestrzeni 20 lat nie będą miały znacznego wpływu na
rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną
gospodarki
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność
wewnętrzną
i zewnętrzną gospodarki.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rozwój gmin.
7. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej
Niniejsze zarządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy Rady 79/409/EWG
z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L
103 z 25.04.1979, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 1, str. 98, z późn. zm.), dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.).

Podobne dokumenty