Wykonanie napisów transkrypcji tekstowej obrazu do materiałów video

Komentarze

Transkrypt

Wykonanie napisów transkrypcji tekstowej obrazu do materiałów video
2016-08-17
Wykonanie napisów transkrypcji tekstowej obrazu
do materiałów video
W ramach procedury rozeznania rynku Departament Informacji i Promocji Ministerstwa
Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie napisów rozszerzonych i
transkrypcji tekstowej obrazu do materiałów video.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napisów rozszerzonych i transkrypcji tekstowej obrazu
do materiałów video zamieszczonych na kanałach Ministerstwa Rozwoju w serwisie YouTube w
celu przystosowania ww. materiałów video do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną do 24 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00 na adres:
[email protected]
W ramach rozeznania została wybrana firma Mark & law Rafał Witkowski.
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji
warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
4. Zamawiający zawiera umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie
Rozwoju.
5. Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena za realizację zadania stanowi informację
publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku
zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy,
jego oferta zostanie odrzucona.
7. Po wyborze Wykonawcy zadania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków
i ceny zamówienia.
8. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności, w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
9. W razie pytań prosimy o kontakt z Norbertem Gulińskim, tel. 22 273 73 95, e-mail:
[email protected]

Podobne dokumenty