Oprocentowanie - Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

Komentarze

Transkrypt

Oprocentowanie - Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim
TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
Obowiązuje od 01.02.2017 r.
TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH
W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
SPIS TREŚCI
KLIENCI INDYWIDUALNI
Tab. 1
Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych
3
Tab. 2
Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych
3
Tab. 3
Rachunki lokat terminowych w złotych
3
Tab. 4
Karty kredytowe w złotych
4
Tab. 5
Kredyty w złotych
4
Tab. 6
Zadłużenie przeterminowane
5
Tab. 7
Produkty w administracji (nie będące w ofercie)
5
KLIENCI INSTYTUCJONALNI
Tab. 1
Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych
7
Tab. 2
Rachunki lokat terminowych w złotych
7
Tab. 3
Karty kredytowe w złotych
7
Tab. 4
Kredyty w złotych
7
Tab. 5
Zadłużenie przeterminowane
8
Tab. 6
Kredyty w administracji (nie będące w ofercie)
8
Tab. 7
Rachunki lokat terminowych w administracji (nie będące w ofercie)
8
Uwaga!
1) oprocentowanie w poszczególnych tabelach podawane jest w stosunku rocznym,
2) użyte w Tabeli definicje oznaczają:
a) Bank - Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim i jego filie,
b) nowe środki – środki stanowiące nadwyżkę w stosunku do salda bazowego środków pieniężnych zgromadzonych
na rachunkach: oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz lokat terminowych prowadzonych dla
Posiadacza rachunku (w tym jako Współposiadacz, stosownie do posiadanego udziału). Saldo bazowe stanowi stan
środków zgromadzonych na rachunkach w dniu ogłaszanym w Komunikacie wywieszanym na tablicy ogłoszeń
w placówce Banku,
c) ROR – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy.
2
TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH
W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
KLIENCI INDYWIDUALNI
Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych
L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Oprocentowanie
zmienne
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Rodzaj rachunku
Klasyczny Plus
BS Net
Junior
BS Net <30
Senior
Senior Plus
500+
dla PKZP i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne
Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych
L. p.
1.
Efekt Max
1.1
w PLN od 0,01
w walutach wymienialnych:
w EUR od 0,01
w USD od 0,01
w GBP od 0,01
1.2
Oprocentowanie
zmienne
Rodzaj rachunku
WIBID 1M - 1,3 p.p
0,30 %
0,30 %
0,30 %
.
Tab. 3 Rachunki lokat terminowych w złotych
L. p.
Termin lokaty
Typ lokaty
Oprocentowanie
OPROCENTOWANIE STAŁE
1.
3 miesięczna
1.1
1.2
stare środki
nowe środki
odnawialna
0,50 %
0,70 %
odnawialna
0,70 %
0,90 %
2.
6 miesięczna
2.1
2.2
stare środki
nowe środki
3.
3.1
3.2
3.3
4.
12 miesięczna
dla osób nie posiadających ROR w Banku
dla Posiadaczy ROR w Banku
dla Posiadaczy ROR i karty debetowej w Banku
18 miesięczna
nieodnawialna
0,80 %
0,90 %
1,00 %
4.1
4.2
4.3
dla osób nie posiadających ROR w Banku
dla Posiadaczy ROR w Banku
dla Posiadaczy ROR i karty debetowej w Banku
nieodnawialna
1,00 %
1,10 %
1,20 %
nieodnawialna
1,10 %
1,20 %
1,40 %
odnawialna
0,90 %
1,00 %
1,30 %
5.
24 miesięczna
5.1
5.2
5.3
dla osób nie posiadających ROR w Banku
dla Posiadaczy ROR w Banku
dla Posiadaczy ROR i karty debetowej w Banku
1.
2.
3.
6 miesięczna
12 miesięczna
24 miesięczna
OPROCENTOWANIE ZMIENNE
Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 PLN
3
TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH
W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
Tab. 4 Karty kredytowe w złotych
L. p.
1.
Oprocentowanie
zmienne
Rodzaj karty
Karta kredytowa VISA CLASSIC1
1.1
transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty
1.2
plan ratalny2
1obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku
2kwota objęta planem ratalnym może być rozłożona od 6 do 24 rat i nie może być niższa niż 300 zł
10,00 %
9,50 %
Tab. 5 Kredyty w złotych
L. p.
1.
2.
Oprocentowanie
Rodzaj kredytu
zmienne
Kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym – udzielane od 01.02.2016 r.:
w ROR Klasycznym i Klasycznym Plus
w ROR BS Net
w ROR Junior
w ROR Student
w ROR Senior
w ROR Senior Plus
w ROR 500+
w ROR BS Net <30
Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) - udzielony od 14.05.2013 r.
-
stałe
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10,00 %*
*oprocentowanie kredytu może zostać obniżone o 2 % w przypadku posiadania „Aleksandrowskiej Karty Seniora”, „Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny” lub „Rodzinny Konstantynów
Łódzki”
3.
4.
Kredyt gotówkowy – Kredyt Szok na Rok
Kredyt gotówkowy – Kredyt prosty i szybki
Kredyt gotówkowy – Twoje cztery kółka
5.
do 5 lat
powyżej 5 lat
6.
do 3 lat
-
0,00 %
0,00 %
-
2,99 %
3,59 %
Kredyt remontowy - udzielony od 14.05.2013 r
powyżej 3 lat
-
8,50 %
Wibor 3M + marża
(od 3 do 8 p.p)
-
-
8,50 %
Kredyt konsolidacyjny - udzielony od 14.05.2013 r
7.
do 3 lat
powyżej 3 lat
8.
Kredyt mieszkaniowy
9.
Kredyt Mieszkanie dla Młodych
Wibor 3M + marża
(od 3 do 8 p.p)
WIBOR 3M + marża
od 1,70 p.p*.
WIBOR 3M + marża
od 1,80 p.p*.
-
-
*dot. Kredytu mieszkaniowego i Mieszkanie dla Młodych
1) wysokość marży ustalana jest dla każdego Klienta w placówce Banku i jest uzależniona od indywidualnych warunków transakcji, w tym min. od wkładu własnego
oraz produktów i usług bankowych, które posiada lub z których skorzysta
2) do dnia poprzedzającego dzień dokonania przez Sąd prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku,wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie, w innym
przypadku marżę podwyższa się o 0,50 p.p.
10.
Hipoteczny kredyt na dowolny cel
11.
Hipoteczny kredyt konsolidacyjny
12.
do 3 lat
Wibor 3M + marża
(od 3 do 8 p.p)
Wibor 3M + marża
(od 3 do 8 p.p)
-
Kredyt termomodernizacyjny
powyżej 3 lat
8,00%
-
Wibor 3M + marża
(od 3 do 8 p.p)
-
Kredyt z dopłatami WFOŚiGW w formie częściowych spłat kapitału przeznaczony na:
13.
1)
2)
3)
4)
wykonanie przyłączy kanalizacyjnych;
wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków;
realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
realizację zadań dot. Termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł
ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Wibor 3M + 5 p.p.
-
-
7,90 %
4,90 %
Kredyt gotówkowy – Tani kredyt dla Ciebie
14.
wnioskowana kwota kredytu do 20 000,00 zł
wnioskowana kwota kredytu od 20 000,01 zł
-
4
TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH
W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
Tab. 6 Zadłużenie przeterminowane
L. p.
1.
Rodzaj zadłużenia
Zadłużenie przeterminowane
Oprocentowanie
zmienne
10,00 %
Tab. 7 Produkty w administracji (nie będące w ofercie)
L. p.
1.
2.
Rodzaj i nazwa produktu
Książeczka oszczędnościowa a´vista w złotych
Lokaty terminowe
Lokaty terminowe (odnawialne)
1 miesięczna
3 miesięczna
2.1
6 miesięczna
12 miesięczna
36 miesięczna
Minimalna kwota lokaty wynosi: 100 PLN
Grosz do Grosza (odnawialne)
zmienne 0,10 %
zmienne
0,20 %
0,20 %
0,30 %
0,40 %
0,40 %
zmienne
0,20 %
0,40 %
2.2
6 miesięczna
12 miesięczna
Minimalna kwota lokaty wynosi 100 PLN
Lokata promocyjna (odnawialna)
zmienne
0,20 %
0,50 %
2.3
9 miesięczna
11 miesięczna
Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 PLN
Pewny Zysk (odnawialna)
stałe
0,20 %
0,30 %
0,40 %
3 miesięczna
2.4
6 miesięczna
12 miesięczna
Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 PLN
12 miesięczna (odnawialna)
zmienne
0,50 %
0,60 %
0,70 %
od 1 000 PLN do 49 999,99 PLN
2.5
od 50.000,00 PLN do 99 999,99 PLN
od 100.000,00 PLN
Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 PLN
15 miesięczna (odnawialna)
zmienne
0,60 %
0,70 %
0,80 %
od 1 000 PLN do 49 999,99 PLN
2.6
od 50.000,00 PLN do 99.999,99 PLN
od 100.000,00 PLN
Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 PLN
2.7
Oprocentowanie
Dynamiczna (odnawialna)
.
Oprocentowanie zmienne
Za pełny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
miesiąc
Oprocento0,20 % 0,20 % 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,50 % 0,50 % 0,70 %
0,70 %
0,80 % 1,00 %
wanie
Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta z upływem każdego kolejnego
pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Kwota minimalna lokaty wynosi: 1000 PLN. Średnie oprocentowanie za cały okres wynosi 0,50 %
Szybki Zysk (odnawialna) lokata 3 miesięczna na nowe środki
od 1 000 PLN do 49 999,99 PLN
2.8
od 50.000,00 PLN do 99.999,99 PLN
od 100.000,00 PLN
Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 PLN
36 miesięczna (nieodnawialna)
2.9.
dla Posiadaczy ROR w Banku
3.
3.1
3.2
stałe
0,20 %
0,30 %
0,40 %
stałe
2,80 %
Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy
Klasyczny
Student
0,00 %
0,00 %
5
TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH
W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
4.
Kredyty w złotych
4.1
Kredyt preferencyjny w ramach programu „Rodzina na swoim” (udzielany do 31.12.2012 r.)
4.2
1 wariant
2 wariant
zmienne
stałe
Wibor 3M + marża
(od 1 do 5 p.p)
-
Kredyt gotówkowy – Promocyjny Kredyt Wiosenny(udzielany w okresie od 28.03.2013 r. do 31.05.2013
Kredyt gotówkowy – Promocyjny Kredyt Letni (udzielany w okresie od 01.06.2013 r. do 31.08.2013
4.3
r.)
-
9,99 %
10,00 %
-
10,00 %
10,00 %
10,00 %
9,90 %
-
10,00 %
10,00 %
-
9,90 %
r.)
dla osób nie posiadających ROR w Banku
dla Posiadaczy ROR w Banku
dla Posiadaczy ROR i karty płatniczej VCD w Banku
dla Posiadaczy ROR, karty płatniczej VCD i bankowości internetowej/ mobilnej w Banku
Kredyt gotówkowy – Kredyt Świąteczny (udzielany w okresie od 02.12.2013 r. do 31.01.2014 r.)
4.4
dla osób nie posiadających ROR w Banku
dla Posiadaczy ROR w Banku z systematycznymi miesięcznymi wpływami w wysokości min. 500 zł
dla Posiadaczy ROR i karty płatniczej VCD w Banku z systematycznymi miesięcznymi wpływami
w wysokości min. 500 zł
Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) z kuponem rabatowym
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
10,00 %
8,00 %
Kredyt gotówkowy – Kredyt Wiosenny
(udzielany w okresie od 17.03.2014 r. do 31.05.2014 r.)
5,00 %
Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) z Aleksandrowską Kartą Seniora” lub „Aleksandrowską Kartą Dużej Rodziny”
udzielany do 07.10.2014 roku
10,00 %
udzielany od 08.10.2014 r. do 04.03.2014 roku
7,00 %
Kredyt gotówkowy – Tani kredyt dla każdego (udzielany w okresie od 03.11.2014 r. do 31.05.2015 r.)
5,00 %
Kredyt gotówkowy – Tani kredyt dla Ciebie
4,90 %
udzielany do 07.10.2014 roku
udzielany od 08.10.2014 r. do 15.11.2014 roku
-
(udzielany w okresie od 01.06.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz od 17.11.2016 r. do 31.01.2017 r. do 20 000 zł)
Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny udzielony na podstawie wniosku złożonego do 13.05.2013 r.
Kredyt na zakup pojazdu udzielony na podstawie wniosku złożonego do 13.05.2013 r.
Kredyt remontowy udzielony na podstawie wniosku złożonego do 13.05.2013 r.
10,00 %
10,00 %
-
od 5.000, 00 zł do 9.999,99 zł
10,00 %
9,99 %
7,99 %
-
10,00 %
10,00 %
9,99 %
-
-
10,00 %*
10,00 %*
10,00 %*
10,00 %*
10,00 %*
od 10.000,00 zł do 19.999,99 zł
od 20.000,00 zł
-
Kredyt konsolidacyjny udzielony na podstawie wniosku złożonego do 13.05.2013 r.
4.13
od 10.000,00 zł do 19.999,99 zł
od 20.000,00 zł do 29.999,99 zł
od 30.000,00 zł
Kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowy - udzielony do 04.03.2015 r.
4.14
Klasycznym
BS Net
Junior
Student
Senior
Senior Plus
*/dotyczy kredytów, których oprocentowanie do dnia 04.03.2015 r. było wyższe niż 10,00 %
Kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowy - udzielony od 05.03.2015 r. do 31.01.2016r.
4.15
4.16
Klasycznym
9,50 %*
BS Net
9,50 %*
Junior
Student
9,50 %*
Senior
9,50 %*
Senior Plus
9,50 %*
*oprocentowanie kredytu mogło zostać obniżone o 0,5 % w przypadku udzielenia kredytu w wysokości przekraczającej 5000 zł i posiadania lub
nabycia karty debetowej - z wyjątkiem ROR Senior Plus, BS Net i Klasyczny Plus z kartą (karta w pakiecie)
8,99%
Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
Kredyt na zakup pojazdu - udzielony od 14.05.2013 r. do 13.11.2016 r.
4.17
do 3 lat
powyżej 3 lat
-
8,50 %
Wibor 3M + marża
(od 3 do 8 p.p)
-
6
TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH
W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
KLIENCI INSTYTUCJONALNI
Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych
L. p.
1.
2.
Rodzaj rachunku
Rachunek bieżący/pomocniczy Standard, e-BS, Partner w PLN, EUR, USD, GBP
Rachunek bieżący/pomocniczy Partner Plus w PLN, EUR, USD, GBP
Oprocentowanie
zmienne
0,00 %
0,00 %
Tab. 2 Rachunki lokat terminowych w złotych
L. p.
1.
Rodzaj lokaty
Lokaty terminowe (odnawialne)
stałe
0,30 %
0,40 %
0,50 %
0,60 %
1.1
1 miesięczna
1.2
3 miesięczna
1.3
6 miesięczna
1.4
12 miesięczna
kwota minimalna lokaty wynosi: 1000 zł
2.
Oprocentowanie
Lokaty O/N (overnight)
wg umowy
Tab. 3 Karty kredytowe w złotych
L. p.
1.
1obowiązuje
Tab. 4
Rodzaj karty
Karta kredytowa VISA BUSSINES1
Oprocentowanie
zmienne
10,00 %
dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku
Kredyty w złotych
L. p.
Rodzaj kredytu
Oprocentowanie
zmienne
DLA FIRM I INSTYTUCJI
Kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym - kredyty udzielane od 28.03.2014 r.:
Standard
1.
e-BS
Partner
Partner Plus
2.
3.
4.
5.
6.
Kredyt obrotowy - kredyty udzielane od 28.03.2014 r.
Kredyt inwestycyjny
Kredytowa linia hipoteczna - kredyty udzielane od 28.03.2014 r.
Szybki limit kredytowy - kredyty udzielane od 28.03.2014 r.
Kredyt termomodernizacyjny
Wibor 3M + marża
Wibor 3M + marża
Wibor 3M + marża
Wibor 3M + marża
Wibor 3M + marża
Wibor 3M + marża
Wibor 3M + marża
Wibor 3M + marża
8,00 %
Wibor 3M + marża (od 3 do 8 p.p)
do 3 lat
powyżej 3 lat
Unia Biznes, Unia Super Biznes i kredyt technologiczny
7.
Wibor 1M + marża (od 3 do 8 p.p)
Wibor 3M + marża (od 3 do 8 p.p)
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
1.
Kredyt inwestycyjny - kredyty udzielane od 05.03.2015 r.
Kredyt termomodernizacyjny
2.
do 3 lat
powyżej 3 lat
9,00 %
8,00 %
Wibor 3M + marża (od 3 do 8 p.p)
7
TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH
W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DLA GOSPODARSTW ROLNYCH
Kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym - kredyty udzielone od 05.03.2015 r.
Kredyt obrotowy - kredyty udzielone od 01.02.2016 r.
Kredyt „nawozowy” - kredyty udzielone od 01.02.2016r.
Kredyt inwestycyjny
Kredytowa linia hipoteczna - kredyty udzielone od 19.03.2012 r.
Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR - kredyty udzielone od 01.01.2015 r
9,00 %
9,50 %
Redyskonto weksli + 7 p.p
Wibor 3M + marża
9,00 %
Wibor 3M + marża do 2,5 p.p.
Tab. 5 Zadłużenie przeterminowane
L. p.
1.
Tab. 6
Zadłużenie przeterminowane
10,00 %
Kredyty w administracji (nie będące w ofercie)
L. p.
1.
Oprocentowanie
zmienne
Rodzaj zadłużenia
Oprocentowanie
zmienne
Rodzaj i nazwa produktu
Kredyty w złotych
DLA FIRM I INSTYTUCJI
Kredytowa linia hipoteczna
1.1
10,00 %
9,00 %
kredyty udzielone od 06.09.2010 r. do 18.03.2012 r.
kredyty udzielone od 19.03.2012 r. do 27.03.2014 r.
Kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym:
1.2
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
Standard
Partner
1.3
1.4
Kredyt obrotowy
Szybki limit kredytowy
1.5
1.6
DLA GOSPODARSTW ROLNYCH
Kredytowa linia hipoteczna - kredyty udzielone do 18.03.2012 r.
Kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym - kredyty udzielone do 04.03.2015 r.
1.7
Kredyt obrotowy - kredyty udzielone do 04.03.2015 r.
Kredyt obrotowy - kredyty udzielone od 05.03.2015 r. do 31.01.2016r.
1.8
Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR - kredyty udzielone do 31.12.2014 r.
1.9
Kredyt „nawozowy” – kredyty udzielone do 31.01.2016 r.
DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
Kredyt inwestycyjny – udzielany w okresie od 06.09.2010 r. do 04.03.2015 r.
1.10
1.11
10,00 %
10,00 %
10,00 %
8,90%
oprocentowanie nie wyższe niż 1,6 stopy
redyskontowej weksli przyjmowanej od Banków
do redyskonta przez NBP
Redyskonto weksli + 6 p.p
8,99 % oprocentowanie stałe
10 %
Tab. 7 Rachunki lokat terminowych w administracji (nie będące w ofercie)
L. p.
1.
Rodzaj lokaty
Lokaty terminowe (odnawialne)
Oprocentowanie zmienne, kwota minimalna lokaty wynosi: 1000 PLN
Wyszczególnienie
do 49.999,99 zł
od 50.000,00 zł
1 miesięczna
3 miesięczna
6 miesięczna
12 miesięczna
0,10 %
0,20 %
0,30 %
0,40 %
0,30 %
0,40 %
0,50 %
0,60 %
8

Podobne dokumenty