Regulamin rajdu

Komentarze

Transkrypt

Regulamin rajdu
REGULAMIN
TURYSTYCZNEGO RAJDU SAMOCHODOWEGO
SZLAKIEM ZABYTKÓW TECHNIKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W DNIU 14.11.2015 ROKU
1. ORGANIZATOR
Organizatorem rajdu jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki przy
pomocy firmy transportowej „ETRANS”
2. UCZESTNICTWO
Do udziału w rajdzie dopuszczone są:
2.1 Załogi składające się z kierowcy i pilota. Pozostałe osoby jadące w samochodzie
jako pasażerowie mogą brać czynny udział w zadaniach rajdu i konkursach.
2.1.1 Kierowca musi posiadać prawo jazdy, dowód rejestracyjny samochodu i
dokument obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu.
2.1.2 Kierowca z pilotem mogą wzajemnie w czasie trwania rajdu zmieniać się pod
warunkiem, że pilot posiada ważne prawo jazdy.
2.2 Klasyfikacja rajdu – generalna
3. TERMIN I MIEJSCE STARTU, TRASA ORAZ META
3.1.1 Start rajdu nastąpi dnia 14.11.2015 roku o godzinie 9:00 z rynku w Pszczynie.
Zespoły wyruszą w trasę w kolejności wylosowanego numeru startowego. Trasa
będzie prowadzić do Tychów przez Łaziska Górne. Po drodze załogi będą miały do
wykonania zadania, w których sprawdzą się z wiedzy teoretycznej o przepisach
ruchu drogowego, z orientacji w terenie a także z czytania ze zrozumieniem.
3.1.2 Momentem uczestnictwa w rajdzie jest odebranie kopert z numerem startowym
i zadaniami.
3.2 Rajd objęty punktacją składa się z:
3.2.1 Okresu przygotowań
3.2.2 Etap I – itinerer opisowy + zadania
3.2.3 Etap II – itinerer strzałkowy + zadania
3.2.4 Etap III – itinerer opisowy + zadania
3.2.5 Etap IV – itinerer opisowy + zadania
3.3 Uważne śledzenie wskazówek i informacji w itinererach strzałkowych, opisowych
oraz poprawne rozwiązywanie zadań doprowadzi załogę do mety. W przypadku
zgubienia się na trasie jednego z etapów, pozostanie załodze otwarcie koperty
awaryjnej, która zawiera dokładny adres zakończenia danego etapu.
3.4 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. PUNKTY KONTROLNE
4.1 Na trasie rajdu zorganizowane będą Punkty Kontroli Czasu (PKC) oraz Punkty
Kontroli (PK)
4.2 Punkty Kontroli Czasu sygnalizowane będą tablicami informacjami
umieszczonymi po prawej stronie jezdni w odległości do 50 metrów przed punktem.
4.3 Punkty Kontroli sygnalizowane będą żółtymi chorągiewkami po obu stronach
punktu.
4.4 Załoga zobowiązana jest do opuszczenia PKC wraz z pojazdem w ciągu 30
sekund po wpisaniu czasu do karty drogowej. Każda następna sekunda to punkty
karne.
5. PUNKTACJA RAJDU I USTALENIE MIEJSC
5.1 Punktacja rajdu przewiduje następującą punktacje ujemną :
5.1.1- Nie wypełnienie karty drogowej -10 puntów
5.1.2- Braki w wyposażeniu samochodu -10 punktów
5.1.3- Za każdą minutę spóźnienia się na wyznaczoną
godzinę startu -1 punkt
5.1.4- Za każde niewykonanie poszczególnego
elementu jazdy sprawnościowej
( przekroczenie linii, przewrócenie słupka) -10 punktów
5.1.5- Za nie zgłoszenie się na PCK lub PK -100 punktów
5.1.6- Opóźniony start z PKC o 1 sekundę -1 punkt
5.1.7- Za otwarcie jednej koperty awaryjnej -10 puntów
5.1.8- Za stwierdzenie wykroczenia drogowego
np. nadmierna prędkość -50 punktów
5.1.9- Za niewykonanie innych zadań na poszczególnych
punktach etapowych przewidziane są punkty ujemne,
o których zawodnicy zostaną poinformowani przed
wykonaniem zadań przez członków komisji sędziowskiej
5.2 Do klasyfikacji generalnej wliczone są również punkty ujemne
we wszystkich pozostałych zadaniach rajdowych.
5.3 O kolejności zajętych miejsc decyduje mniejsza ilość uzyskanych punktów
ujemnych.
5.4 W przypadku równej ilości punktów uzyskanej przez dwie lub więcej załóg
organizator zarządza dogrywkę ze znajomości przepisów o ruchu drogowym. Gdyby
dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia decydować będzie losowanie.
5.5 Decyzja sędziów na poszczególnych PK i PKC jest ostateczna. Protesty
i zażalenia nie będą przyjmowane.
PAMIĘTAJMY, ŻE TO JEST ZABAWA !
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w
stosunku do wszystkich uczestników rajdu, ich sprzętu oraz za spowodowanie przez
uczestników pośrednie i bezpośrednie szkody i straty w stosunku do osób trzecich i
ich mienia.
6.2 Kierowca musi stosować się ściśle do obowiązujących w Polsce przepisów o
ruchu drogowym, odpowiadając osobiście za ich przekroczenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 W czasie rajdu uczestnicy zobowiązani są do całkowitego podporządkowania się
przepisom niniejszego regulaminu i otrzymanym na starcie dodatkowym instrukcjom
przebiegu trasy, które stanowić będą integralną część niniejszego regulaminu oraz
dodatkowym zarządzeniom organizatora.
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo właściwej interpretacji
regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych i uzupełniających.
niniejszego
7.3 Organizator zaleca uczestnikom rajdu samochodowego zapoznanie się z
przepisami o ruchu drogowym.