Regulamin Konkursu „Mistrz sprzedaży YATO 2007”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Konkursu „Mistrz sprzedaży YATO 2007”
Regulamin Konkursu „Mistrz sprzeda y YATO 2007”
POSTANOWIENIA OGOLNE
I
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) okre la ogólne warunki
uczestnictwa w konkursie „Mistrz sprzeda y YATO 2007” (zwanego dalej
„Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest TOYA S.A. z siedzib
we Wrocławiu przy
ul. Sołtysowickiej 13-15, wła ciciel marki YATO (zwana dalej „TOYA”).
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 1.01.2007r. do dnia
31.12.2007r. Informacja o konkursie jest opublikowana na stronie www.yato.pl.
4. Konkurs odbywa si na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
NAGRODY
II
1. Nagrodami dla Uczestników konkursu s :
a) Nagroda Główna – motocykl Harley Davidson Dyna Street Bob dla jednego laureata
b) II Nagroda – jazda bolidem Formuły 1 na torze Nevers-Magny-Cours we Francji dla 3
laureatów
c) III Nagroda - wyjazd na Grand Prix W gier w F1 na Hungaroring dla 9 laureatów.
d) Nagroda pieni na, przyznawana dodatkowo Zwyci zcy Nagrody Głównej oraz
Zwyci zcy II i III Nagrody. Wysoko
dodatkowej nagrody pieni nej stanowi 11,11%
warto ci przyznanej nagrody (Nagrody Głównej / II Nagrody / III Nagrody).
UCZESTNICY KONKURSU
III
1.
Zgłaszaj cy do konkursu, zwany dalej „Zgłaszaj cym” to:
a) osoba prawna lub
b) pełnoletnia osoba fizyczna
posiadaj ca punkt sprzeda y detalicznej z asortymentem YATO, która zawarła z TOYA
Umow U yczenia systemów wystawienniczych i wywi zuje si z niej oraz współpracuje
z TOYA lub autoryzowanym Dystrybutorem TOYA na terenie Polski (wymienionym w
punkcie III-5 niniejszego regulaminu).
1
2.
Osoba, która dokonała zgłoszenia do Konkursu na formularzu zgłoszeniowym,
dost pnym do pobrania ze strony www.yato.pl .
3. Zgłaszaj cy, który posiada wi cej ni jeden punkt sprzeda y detalicznej zobowi zany
jest zgłosi ka dy z nich osobno, co oznacza indywidualne i oddzielne rozliczanie
ka dego z nich, w zakresie zdobytych punktów i nale nych nagród.
4. Zgłaszaj cy, który zgłasza do Konkursu wi cej ni
jeden punkt sprzeda y jest
zobowi zany poda Uczestnika konkursu, dla ka dego punktu innego. Wymaga to
zgody Uczestnika, zdeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym.
5. Zgłaszaj cy mo e zgłosi do Konkursu obroty generowane tylko z jednym, wybranym
z poni szej listy Dystrybutorem:
a) TOYA S.A.
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław
b) ABA Jerzy Szcz ch
ul. Prosta 12
85-150 Bydgoszcz
c) KLIMAR Sp. Jawna
ul. Wiosenna 6
52-275 Komorowice k. Wrocławia
d) MAX TOOL II
ul. Wschodnia 3
05-090 Raszyn
e) TOYA STANMAR
ul. Kwiatkowskiego 14
39-400 Tarnobrzeg
f) DEJOT Jerzy Duda
ul. Cz stochowska 25
62-800 Kalisz
g) P.H.U. "INTER-GRAHEN"
ul. Kartuska 240
80-125 Gda sk
2
h) AW NARZ DZIA Walenty Androsiuk
ul. Sławi skiego 6
15-349 Białystok
i) KOMET Sp. Jawna
ul. Karowa 48
08-119 Siedlce
6. W przypadku zmiany statusu któregokolwiek ze wskazanych Dystrybutorów w trakcie
trwania konkursu, Zgłaszaj cy ma prawo wskaza innego Dystrybutora.
7. TOYA nie przewiduje mo liwo ci rozszerzenia listy Dystrybutorów, których
Zgłaszaj cy mo e wskaza w zgłoszeniu do Konkursu w trakcie jego trwania.
8. Uczestnik Konkursu, zwany dalej „Uczestnikiem” to:
a) Zgłaszaj cy lub/oraz
b) inna, pełnoletnia osoba fizyczna, wskazana przez Zgłaszaj cego w formularzy
zgłoszeniowym
c) oraz osoba która wyraziła zgod
na bycie Uczestnikiem na formularzu
zgłoszeniowym.
9. Zgłaszaj cy, który posiada wi cej ni jeden punkt sprzeda y mo e by Uczestnikiem
tylko w jednym z nim, a je eli chce zgłosi do konkursu wi cej ni jeden punkt
sprzeda y wówczas w pozostałych punktach zobowi zany jest wskaza
innych
Uczestników.
obrotu
TOYA
zastrzega
sobie
prawo
kontroli
w
zakresie
poszczególnych punktów sprzeda y Zgłaszaj cego
10. Zgłaszaj cym i Uczestnikiem nie mog by :
a) Akcjonariusze i pracownicy TOYA
b) Dystrybutorzy wymienieni w punkcie III-5, czyli ich akcjonariusze, udziałowcy,
wła ciciele i pracownicy
c) Inna osoba lub firma zwi zana zale no ci
kapitałow
lub pokrewie stwem
pierwszego stopnia z akcjonariuszami, udziałowcami, wła cicielami lub pracownikami
TOYA i Autoryzowanych Dystrybutorów.
12. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane s od 18 grudnia 2006 do 31 marca 2007 na
formularzu zgłoszeniowym dost pnym do wydruku na stronie www.yato.pl , który w
oryginale nale y nadesła na adres TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168
Wrocław. Obowi zuje data stempla pocztowego b d data nadania.
3
ZASADY RYWALIZACJI
IV
1. Nagrody w konkursie zostan przyznane w trzech osobnych konkurencjach według
nast puj cej kolejno ci:
a) Najwi kszy obrót produktami YATO w 2007 roku. Obrót oznacza warto
netto
zakupu produktów YATO wykonan przez Uczestnika, u wskazanego Dystrybutora.
b) Najwi kszy, warto ciowy przyrost obrotu produktów YATO w roku 2007 w
stosunku do roku 2006. Za przyrost obrotu przyjmuje si warto
ró nicy pomi dzy
warto ci netto zakupu produktów YATO osi gni t w 2007 roku przez Uczestnika, a
warto ci netto zakupu produktów YATO osi gni t w 2006 roku. Warunkiem jest
udokumentowany zakup towarów YATO w roku 2006 u dowolnego Dystrybutora
(wskazanego w pkt. III-5), z dat faktury nie pó niej ni 1-09-2006.
c) Najwi kszy obrót netto produktami YATO, zakupionymi w promocjach. Obrót ten
oznacza warto
wskazanego
netto zakupu produktów YATO wykonan
Dystrybutora
w
ramach
promocji
przez Uczestnika, u
oznaczonych
jako
”promocja
konkursowa” i przygotowanych przez TOYA w 2007 roku. Promocje konkursowe
b d publikowane na stronie www.yato.pl.
2. Nagrody zdob dzie dwunastu Uczestników, którzy osi gn najwi ksz ilo
punktów.
Po czterech Uczestników w ka dej konkurencji.
3. Podstaw
do ustalenia wielko ci i przyrostu obrotu za dany miesi c s
ceny
katalogowe netto, obowi zuj ce od pierwszego dnia danego miesi ca zgodne z
cennikiem detalicznym, publikowanym przez TOYA.
4. Warto
obrotu netto (o którym mowa w punkcie IV-1) nale y obliczy
po
uwzgl dnieniu wszystkich dokumentów koryguj cych.
5. Uczestnik ma obowi zek przekaza
do TOYA, drog
mailow
na adres
[email protected] , do 15 dnia ka dego miesi ca, nast puj ce dane, dotycz ce
miesi ca poprzedniego:
a) Numery faktur zakupu od Dystrybutora,
b) Warto
obrotu wg cen detalicznych netto, któr oblicza si w nast puj cy sposób:
4
warto
netto wg cen zakupu podzielona przez 1 minus (rabat procentowy podzielony
przez 100)
formuła matematyczna:
x
1− ( y ÷100 )
gdzie:
x- warto
wg cen zakupu
y- rabat procentowy
Uczestnik przekazuje wynik podanego działania.
6. Warto
produktów YATO nie mo e by powi kszona o warto
produktów innych
marek, je eli takie znajduj si na fakturze.
7. Je eli w danym miesi cu TOYA przygotowała PROMOCJ
KONKURSOW
z
której skorzystał Uczestnik, to przekazuje on takie same dane jak powy sze z
adnotacj : promocja konkursowa nr:….
8. Na
danie TOYA Uczestnik przeka e kopie przedmiotowych faktur dotycz cych
zakupu produktów YATO w danym miesi cu. W przypadku odmowy TOYA
zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu i nie przyznania
nagrody.
9. Deklarowane warto ci zakupów b d weryfikowane u Dystrybutorów, wskazanych
przez Zgłaszaj cych.
10. W przypadku rozbie no ci mi dzy danymi o obrocie zadeklarowanymi przez
Uczestnika a danymi wykazanymi w systemach Dystrybutorów, TOYA zastrzega
sobie prawo do nie przyznawania punktów, b d przyznania ich wg swojego uznania
na podstawie danych z któregokolwiek z powy szych ródeł.
OBLICZANIE PUNKTÓW
V
1. Procedura obliczania punktów:
a) Konkurencja OBRÓT: ka de pełne 100 zł obrotu netto jest równe 1 punkt,
5
b) Konkurencja PRZYROST: ka de pełne 10 zł przyrostu obrotu netto jest równe 1
punkt,
c) Konkurencja PROMOCJE KONKURSOWE: ka de pełne 10 zł obrotu netto w ramach
promocji konkursowych jest równe 1 punkt.
d) Punkty zdobyte w osobnych konkurencjach nie s sumowane.
e) Je eli wynik konkurencji PRZYROST b dzie ujemny, Uczestnik otrzymuje w niej 0
punktów.
f) Wynik 0 punktów w którejkolwiek konkurencji nie uprawnia do uzyskania w niej
nagrody.
PRZYZNAWANIE NAGRÓD
VI
1. Miejsca premiowane nagrodami to miejsca od 1 do 4, gdzie miejsce 1 nagradzane jest
nagrod II a miejsca 2-4 nagrod III.
2. Ka dy Uczestnik mo e by
premiowany nagrod
tylko w jednej konkurencji.
Uczestnik sklasyfikowany na miejscu 1-4 w wi cej ni
1 konkurencji, otrzyma
nagrod w tej konkurencji, w której został sklasyfikowany najwy ej. Je eli Uczestnik
został sklasyfikowany na takich samych miejscach w wi cej ni
Uczestnik otrzyma nagrod
1 konkurencji,
w tej konkurencji, w której osi gn ł wy sz
punktów, przy czym je li osi gn ł tak
konkurencji otrzyma 1 nagrod
sam
liczb
liczb
punktów w ka dej z tych
według kolejno ci konkurencji, tj. w kolejno ci
OBRÓT, PRZYROST, PROMOCJE.
3. Dwunastu laureatów miejsc premiowanych nagrod II i III otrzyma od TOYA zadanie
konkursowe, które wyłoni zwyci zc nagrody głównej. Zadanie b dzie składało si
z pytania otwartego dotycz cego marki YATO. Zadanie nale y wykona
okre lonym czasie w trakcie finału konkursu. Tre
w
zadania b dzie ogłoszona podczas
finału konkursu.
4. Sposób wyłonienia zwyci zcy b dzie oparty o głosowanie komisji, w skład której
wejd wszyscy laureaci, bior cy udział w finale.
5. Zadanie zostanie przedstawione laureatom w dniu i podczas ceremonii wr czenia
nagród II i III w siedzibie TOYA .
6. Warunkiem zdobycia nagrody głównej jest obecno
odpowiedzi na pytanie konkursowe.
6
na finale konkursu i udzielenie
6. Organizator powołuje Komisj Konkursu w nast puj cym składzie: Grzegorz Pinkosz,
Wojciech Sielecki, Wiesław Komór, Szymon Zawada, która czuwa nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu.
7. Ogłoszenie wyników konkursu w zakresie nagrody II i III nast pi w dniu 31.01.2008r.
i zostanie opublikowane na stronie www.yato.pl .
8. Przekazanie nagród II i III nast pi w dniu 8 lutego 2008 w siedzibie TOYA.
9.
Rozstrzygni cie Konkursu w zakresie nagrody głównej nast pi w dniu przekazania
nagród II i III w dniu 8 lutego 2008 w siedzibie TOYA.
10. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
PODATEK OD NAGRODY
VII
1. Sposób uregulowania podatku dochodowego nale nego od przychodów laureatów w
postaci Nagrody Głównej oraz II i III Nagrody, a tak e dodatkowej nagrody
pieni nej, b dzie uzale niony od statusu laureata nagrody, w nast puj cy sposób:
a) w przypadku laureatów – osób fizycznych nie prowadz cych działalno ci
gospodarczej – nagrody podlegaj
opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach okre lonych przepisami ustawy z dnia 26
lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 poz 176 z 2000r),
w szczególno ci przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 ww. ustawy.
Działaj c w charakterze płatnika, TOYA naliczy i pobierze wła ciwy podatek od ł cznej
warto ci otrzymanych nagród, tj. stanowi cej sum warto ci nagrody rzeczowej oraz
nagrody pieni nej, a nast pnie odprowadzi pobrany podatek i zło y wła ciw deklaracj
na rachunek wła ciwego urz du skarbowego w obowi zuj cym terminie.
Zwyci zca b dzie zobowi zany wpłaci
TOYA kwot
10% podatku nale nego od
warto ci nagrody rzeczowej (Nagrody Głównej, II lub II Nagrody) przed udost pnieniem
nagrody. Zapłata ta mo e nast pi w drodze potr cenia ww. kwoty podatku przez TOYA
z nale n Laureatowi kwot dodatkowej nagrody pieni nej, na co laureat wyra a zgod .
b) w przypadku laureatów – przedsi biorców (osób fizycznych, osób prawnych,
spółek osobowych) – podmioty te b d zobowi zane do samodzielnego rozliczenia
podatku z ww. tytułu w ramach prowadzonej działalno ci gospodarczej.
7
2. Podstaw obliczenia warto ci nagrody, o której mowa wy ej w pkt a i b b d ceny
rynkowe stosowane w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z
uwzgl dnieniem w szczególno ci ich stanu i stopnia zu ycia oraz czasu i miejsca ich
uzyskania.
POSTANOWIENIA KO COWE
VIII
1. W przypadku odst pienia laureata od przyj cia nagrody, nast puje jego wykluczenie z
grona laureatów. Nagrody w takim przypadku zostan
przyznane kolejnym
Uczestnikom wg osi gni tych wyników.
2. TOYA dopuszcza mo liwo
pieni n . Warto
zamiany Nagrody Głównej na jej równowarto
w takim przypadku jest wyliczona wg oferty przedstawionej przez
dystrybutora Harley Davidson, firm
Apaaloosa firmie TOYA. Warunkiem
koniecznym do skorzystania z tej mo liwo ci jest deklaracja wyboru równowarto ci
Nagrody Głównej przez laureata, który zaj ł miejsca od 1 do 4 w którejkolwiek
konkurencji. Deklaracja o której mowa musi by zło ona pisemnie w siedzibie firmy
do dnia 4,02,2008.
3. W przypadku
niespełnienia przez Laureata nagrody nr II warunków formalnych
wyznaczonych przez firm LRS FORMULA siedzib w Lyon we Francji, TOYA
mo e zamieni
nagrod
na równowarto
pieni n . Warunki o których mowa
stanowi o dopuszczeniu osoby do treningu i jazdy bolidem formuły 1 i brzmi
nast puj co:
a) Minimalny wiek: 25 lat i wa ne prawo jazdy kategorii B,
b) Maksymalny wzrost: 195 cm,
c) Maksymalna waga: 105 kg,
d) Maksymalny rozmiar obuwia 46 .
4. TOYA zastrzega sobie prawo do zamiany nagród na inne o jednakowej warto ci i
u yteczno ci o ile wyst pi
przyczyny od niej niezale ne, które uniemo liwi
wr czenie nagród wskazanych w konkursie.
5. TOYA zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na równowarto
pieni n , w
przypadku szczególnych okoliczno ci, niezale nych od TOYA.
6. TOYA nie ponosi odpowiedzialno ci za:
a) Problemy w funkcjonowaniu Konkursu, je eli nast piły one w skutek zdarze których
Organizator przy zachowaniu nale ytej staranno ci nie był w stanie przewidzie , lub
8
którym nie mógł zapobiec, w szczególno ci w przypadku problemów zwi zanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wy szej,
b) Problemy w funkcjonowaniu operatorów i usług telekomunikacyjnych,
c) Jak kolwiek szkod
materialn
i niematerialn
poniesion
przez Zgłaszaj cego
i Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie oraz przyznania lub nie przyznania mu
nagrody.
d) Maj ce wpływ na funkcjonowanie konkursu zdarzenia nie spowodowane przez
TOYA, b d ce: bł dem, pomini ciem, zniszczeniem, zamian , nieuprawnionym
dost pem do zgłosze , utrat zgłosze , opó nieniem zgłosze
e) Udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody
tym spowodowane,
f) Nie dor czenie nagrody spowodowane nie przesłaniem, lub przesłaniem przez
Uczestnika bł dnych danych, niezb dnych do klasyfikacji ko cowej.
7.
TOYA zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu jak równie odwołania konkursu
bez podania przyczyny.
8. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu i zgłoszenia powoduje
niewa no
zgłoszenia do Konkursu.
9. Warunkiem odbioru nagrody przez laureatów konkursu s uregulowane w terminie
płatno ci za faktury b d ce podstaw do obliczania wyników w Konkursie.
10. Zgłaszaj cy i Uczestnik ponosi pełn i wył czn odpowiedzialno
w przypadku,
kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie b dzie naruszało prawa osób trzecich lub
powszechnie obowi zuj ce przepisy prawa.
11. Odpowiedzialno
TOYA w stosunku do Uczestników jest ograniczona do wysoko ci
warto ci nagród rzeczowych wymienionych w punkcie II Regulaminu.
12. Zgłaszaj cy oraz Uczestnik Konkursu wyra a zgod na przetwarzanie swoich danych
osobowych i firmy, któr reprezentuje, w celu przeprowadzenia konkursu.
13. Uczestnik ma prawo do wgl du do swoich danych oraz ich poprawiania.
14. Wzi cie udziału w konkursie oznacza: (1) zgod uczestnika na wszystkie warunki
konkursu okre lone niniejszym regulaminem (2) potwierdzenie spełnienia warunków
uprawniaj cych do wzi cia udziału w konkursie.
15. Prawa i obowi zki zwi zane z konkursem s nieprzenoszalne na inne osoby, dotyczy
to równie prawa do wydania nagrody.
9
16. Wszelkie sprawy sporne, dotycz ce Konkursu, które nie zostan rozstrzygni te w
sposób polubowny, zostan rozstrzygni te przez s d wła ciwy miejscowo dla siedziby
TOYA.
17. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu s dost pne na stronie
www.yato.pl oraz w siedzibie Organizatora.
..................................
...................................................
data
Prezes TOYA S.A.
10

Podobne dokumenty