WYROK UZASADNIENIE

Komentarze

Transkrypt

WYROK UZASADNIENIE
Sygnatura akt IV U 2361/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 7 marca 2013r.
Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w składzie następującym
Przewodniczący: SSO Grażyna Borzestowska
Protokolant: st. sekr. sądowy Łukasz Szramke
po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013r. w Elblągu
na rozprawie sprawy
z odwołania B. P.
od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) w O.
z udziałem zainteresowanego J. P.
z dnia 17/07/2012r znak: (...) (...)- (...)
o wysokość składek
I. zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że nie istniał obowiązek opłacania dodatkowej składki
miesięcznej na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za B. P. w okresie od 01 października 2009r do
30 maja 2012r,
II. oddala odwołanie w pozostałym zakresie.
Sygn.akt IV U 2361/12
UZASADNIENIE
Wnioskodawczyni B. P. wniosła odwołanie od decyzji pozwanej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział
(...) w O. z dnia 17.07.2012r. stwierdzającej obowiązek opłacania dodatkowej składki miesięcznej na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe w okresie od 1.10.2009r. do 30.06.2012r. w wysokości 36% emerytury podstawowej.
W uzasadnieniu odwołania podniosła , że grunty rolne wraz z gospodarstwem rolnym zakupione w dniu 25.11.2009r.
stanowią odrębny majątek współmałżonka. Powołując się na art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników, w ocenie wnioskodawczyni, nie zachodzą przesłanki objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem,
gdyż w okresie od 25.11.2009r. do 31.05.2012r. nie pracowała w gospodarstwie współmałżonka ani w gospodarstwie
domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem znajdującym się przy ul. (...) w P., oddalonym o 45 km od
miejscowości J. gm. G. . Podniosła, iż w w/w okresie przebywała i pracowała w gospodarstwie domowym znajdującym
się w miejscowości J., które nie jest bezpośrednio związane w gospodarstwem rolnym oraz domowym w miejscowości
P..
Pozwana w odpowiedzi na odwołanie wniosła o oddalenie odwołania podnosząc, iż od 1.10.2009r. zgodnie z art. 17
ust.4 ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik którego gospodarstwo rolne obejmuje
obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, opłaca dodatkową składkę miesięczną. Pozwana wskazała,
że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu w myśl art. 38 pkt 3 cyt. ustawy domniemywa się, że jeżeli własność
lub dzierżawa gruntów przysługuje kilku osobom lub jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku osobach – każda
z tych osób uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej. Ponieważ art. 17 ustawy rolniczej nie reguluje zasad
ustalania składki dodatkowej w stosunku do małżonka rolnika, zatem pozowana stosuje w tym względzie ogólne
zasady wynikające z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie zaś z art. 5 tejże ustawy,
przepisy dotyczące ubezpieczenia rolnika stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w
gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem. Po ustaleniu ,
że Państwo P. prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych o powierzchni 171,67 ha przeliczeniowych, w myśl
przepisu art. 17 ust . 4 ustawy rolniczej pozwana wymierzyła dodatkową składkę na ubezpieczenie emerytalnorentowe .
Sąd ustalił, co następuje:
W dniu 23.09.1994r. mąż wnioskodawczyni J. P. zawarł z K. K. umowę spółki prawa cywilnego. Celem spółki było
prowadzenie działalności gospodarczej na wydzierżawionej nieruchomości rolnej. Od 1.10.1999r. zainteresowany J.
P. jest zatrudniony w Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w O. Gospodarstwo Skarbu Państwa w E..
/ dowód: umowa spółki k. 43-44, zaświadczenie z dnia 15.12.2005r. w aktach KRUS/.
W dniu 28.10.1994r. doszło do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej pomiędzy Agencją Własności Rolnej
Skarbu Państwa a J. P. i K. K.. Przedmiotem dzierżawy była nieruchomość rolna położona w gminie L. o ogólnej
powierzchni 452,3010 ha.
/ dowód: umowa dzierżawy k. 19-22 akt KRUS/.
W dniu 25.11.2009r. J. P. i K. K. nabyli na własność od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomość, w udziałach
po ½, którą wcześniej od Agencji dzierżawili.
/ dowód: umowa sprzedaży k. 17-22/.
W dniu 31.05.2012r. wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości, którą
wcześniej zainteresowany dzierżawił.
/ dowód: umowa sprzedaży k. 30-34 akt KRUS/
W dniu 14.06.2012r. wnioskodawczyni wystąpiła do pozwanej z wnioskiem o ponowne przeliczenie składki
ubezpieczeniowej w związku ze zwiększeniem areału.
/ dowód: wniosek k. 28 akt KRUS/.
Zainteresowany posiadał:
1. w okresie od 1.01.2009r. do 31.08.2011r. jako współdzierżawca gospodarstwo rolne o pow. 132,1340 ha
przeliczeniowych , co stanowiło 177,9638 ha przeliczeniowych,
2. w okresie od 1.09.2011r. do 31.01.2012r. jako współdzierżawca gospodarstwo rolne o pow. 116,1314 ha, co stanowiło
158,3973 ha przeliczeniowych,
3. okresie od 1.02.2012r. jako jedyny dzierżawca gospodarstwo rolne o pow. 116,1314 ha, co stanowiło 158,3973 ha
przeliczeniowych,
4. Dnia 31.05.2012r. część w/w gruntów o pow.103,8185 ha fizycznych ( 142,2953 ha przeliczeniowych została
wykupiona na własność.
Na dzień dzisiejszy zainteresowany posiada gospodarstwo rolne o pow. 116,1314 ha fizycznych, co stanowi 158,3973
ha przeliczeniowych.
/ dowód: informacja Urzędu Miejskiego N. k. 37 akt KRUS/.
Wnioskodawczyni do momentu nabycia gospodarstwa , tj. do 31.05.2012r. nie pracowała w gospodarstwie rolnym
męża. Od momentu nabycia gospodarstwa, tj. od 31.05.2012r. wnioskodawczyni wraz z mężem prowadzi to
gospodarstwo i w nim pracuje.
/ dowód: zeznania świadków A. A. k. 38, A. K. k. 37-38, K. K. k. 46-47/.
Sąd zważył, co następuje:
Odwołanie wnioskodawczyni zasługiwało w części na uwzględnienie.
Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeni]u społecznym rolników ( tekst jednolity Dz.
N. z 2008r. Nr 50, poz, 291) składka miesięczna za każdego ubezpieczonego wynosi 10 % emerytury podstawowej.
Na mocy ust. 4 rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych,
opłaca dodatkową składkę miesięczną w wysokości:
1)12 % emerytury podstawowej - w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 ha
przeliczeniowych;
2)24 % emerytury podstawowej - w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej
100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych;
3)36 % emerytury podstawowej - w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150
ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych;
4)48 % emerytury podstawowej - w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej
300 ha przeliczeniowych.
Zgodnie z art. 5 przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolnikowi stosuje się
także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym
bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.
Stosownie do art. 38 pkt 3 przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że jeżeli własność lub dzierżawa
gruntów, o których mowa w pkt 1, przysługuje kilku osobom lub jeżeli obowiązek podatkowy, o którym mowa w pkt
2, ciąży na kilku osobach - każda z tych osób uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej.
Stosownie o art. 4 ust.2 obowiązek opłacenia składki powstaje od dnia, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje od
dnia, w którym ustało ubezpieczenie.
Jak wynika z zebranego materiału dowodowego w sprawie, w szczególności z zeznań świadka K. K. wnioskodawczyni
nie pracowała w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości P. , które prowadził w ramach spółki cywilnej
z J. P.. W gospodarstwie tym J. P. i K. K. zatrudniali pracowników. Było to typowe gospodarstwo rolne, gdzie był
uprawiany rzepak i pszenica. Świadek zeznał, iż ponieważ gospodarstwo to jest położone w odległości około 50 km od
miejsca jego zamieszkania, tj. od E., to praktycznie przez cały czas przebywał w tym gospodarstwie, tam zamieszkiwał
i w gospodarstwie tym pracował fizycznie. J. P. wówczas pracował w Agencji Nieruchomości Rolnych , przyjeżdżał do
gospodarstwa i w nim również pracował.
Z zeznań świadka A. K. wynika, że do wiosny 2012r. wnioskodawczyni zamieszkiwała w J. i nie pracowała w
gospodarstwie rolnym męża. Dopiero od wiosny 2012r. , z tego co się orientuje, wraz z mężem wnioskodawczyni
przeniosła się do P.. Wnioskodawczyni zamieszkując w J. zajmowała się jedynie domem.
Świadek A. A., która pracuje w sklepie w J. zeznała , że do wiosny ubiegłego roku wnioskodawczyni bardzo często
przychodziła do sklepu, nigdy nie wspominała, żeby pracowała na ziemi. Z zeznań świadka wynika, że od wiosny 2012r.
rzadziej widuje Państwa P. w J..
W świetle zebranego materiału dowodowego wynika, że wnioskodawczyni do momentu nabycia wraz z mężem
gospodarstwa rolnego na własność, tj. do 31.05.2012r. nie pracowała w gospodarstwie rolnym w P., jak również nie
uczestniczyła w prowadzeniu tego gospodarstwa. Dopiero od momentu nabycia gospodarstwa , tj. od 31.05.2012r.
wraz z mężem prowadzi to gospodarstwo i w nim pracuje.
Mając powyższe na uwadze na mocy art. 47714§ 2 kpc Sąd zmienił zaskarżoną decyzję w części i ustalił, że nie istniał
obowiązek opłacania dodatkowej składki miesięcznej na ubezpieczenie emerytalno- rentowe za wnioskodawczynię w
okresie od 1 października 2009r. do 30 maja 2012r. ( punkt I wyroku). W pozostałym zakresie na mocy art. 47714§ 1
kpc odwołanie zostało oddalone ( pkt II wyroku).

Podobne dokumenty