Powodzenia!

Komentarze

Transkrypt

Powodzenia!
1
KONKURS BIBLIJNY „DIALOGI JEZUSA W EWANGELII JANOWEJ”
TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
ETAP SZKOLNY
___________________________________________________________________________
Wpisuje uczeń
Kod ucznia
Data urodzenia
dzień miesiąc
rok
___________________________________________________________________________
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 6 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki
zgłoś nauczycielowi.
2. Na tej stronie wpisz swój kod i datę urodzenia.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem albo piórem. Nie używaj korektora ani ołówka.
5. W zadaniach, w których podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D, wybierz właściwą odpowiedź
i zakreśl odpowiadającą jej literę w sposób następujący:
A
B
C
D
W przypadków więcej niż jednej prawidłowej odpowiedzi zostanie to zasygnalizowane w
poleceniu.
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,
błędne zaznaczenie przekreśl i zaznacz inną odpowiedź.
A
B
C
D
7. Zadania, w których należy udzielić odpowiedzi na zadane pytanie lub uzupełnić brakujące słowa,
pisz starannie i czytelnie w wyznaczonych miejscach.
8. Na ostatniej stronie arkusza znajduje się miejsce na brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą
sprawdzane.
9. Na wykonanie zadań masz 60 minut.
Powodzenia!
________________________________________________________________________________
2
Tekst J 2,1-11 do zadań nr 1-6
1
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2 Zaproszono
na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego:
«Nie mają już wina». 4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż
jeszcze nie nadeszła godzina moja?» 5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie». 6 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 7 Rzekł do nich Jezus:
«Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. 8 Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie
teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. 9 A gdy starosta weselny skosztował wody,
która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę,
wiedzieli - przywołał pana młodego 10 i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw
dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 11 Taki to
początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego
Jego uczniowie.
1. „Miara” jako jednostka objętości liczy ok. 40 litrów. Jaka mogła być łączna pojemność sześciu
stągwi kamiennych?
a) 80-120 l
b) 120-180 l
c) 180-270 l
d) 480-720 l
2. Na podstawie tekstu J 2,1-11 rozstrzygnij, które ze zdań umieszczonych w poniżej tabeli jest
prawdziwe, a które fałszywe. Wstaw „x” w odpowiednie miejsca.
prawda
Słudzy napełnili stągwie wodą nie do końca.
Starosta weselny przepytywał sługi o pochodzenie nowego wina.
Na wesele Jezus przybył niezależnie od Maryi
Jezus zwraca się do Maryi słowem „Matka”.
3. Jaki cel chce osiągnąć Maryja, kiedy mówi Jezusowi: „Nie mają wina”?
a) pragnie poinformować Go o zaistniałej sytuacji
b) chce skłonić Jezusa do działania
c) pragnie powiedzieć Mu, że wesele dobiega końca
d) chce skrytykować niezaradność starosty weselnego
4. Stągwie kamienne, do których słudzy wlali wodę, służyły
a) do przechowywania wina
b) za zbiornik do wody deszczowej
c) za poidła w gospodarstwie
d) do gromadzenia wody wykorzystywanej do obmyć nakazanych Prawem
5. „Godzina”, o której mówi Jezus, oznacza w Ewangelii Janowej:
a) godzinę dziesiątą, czyli naszą czwartą po południu
b) godzinę, o której Jezus miał zabawić gości weselnych
c) godzinę, o której Jezus miał pozdrowić nowożeńców
d) godzinę Jego ofiary krzyża
fałsz
3
6. Odpowiedź na pytanie: dlaczego na weselu podawano, zgodnie ze słowami starosty, gorsze wino
dopiero po tym, jak skończyło się dobre wino?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tekst J 6,1-15 do zadań nr 7-12
1
Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. 2 Szedł za Nim wielki tłum, bo
widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. 3 Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze
swoimi uczniami. 4 A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. 5 Kiedy więc Jezus podniósł oczy i
ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: «Skąd kupimy chleba, aby oni się
posilili?» 6 A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. 7 Odpowiedział
Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę
otrzymać». 8 Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: 9 «Jest tu jeden
chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» 10 Jezus
zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść!» A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni,
a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. 11 Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie,
rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. 12 A gdy się nasycili,
rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». 13 Zebrali więc, i ułomkami z
pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. 14 A
kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który
miał przyjść na świat». 15 Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać
królem, sam usunął się znów na górę.
7. Uporządkuj chronologicznie podane niżej elementy planu ramowego opowiadania J 6,1-15,
wpisując odpowiednią liczbę porządkową na początku każdego punktu planu. Dopisz następnie dwa
wydarzenia, których brakuje w tym planie.
……… Ludzie rozpoznają w Jezusie proroka.
……… Jezus, wystawiając Filipa na próbę, pyta go o możliwość zakupu chleba dla tłumu.
………Uczniowie na polecenie Jezusa zbierają dwanaście koszy ułomków.
……… Jezus zatrzymuje się na wzgórzu nad Jeziorem Tyberiadzkim.
……… Wielki tłum podąża za Jezusem.
……… Jezus bierze chleb w swoje ręce i rozdaje go ludziom.
……… Uczniowie każą ludziom usiąść.
……… Andrzej przyprowadza chłopca z pięcioma chlebami i dwiema rybami.
……… Jezus usuwa się sam na górę.
Dopisz poniżej dwa brakujące elementy planu. Wskaż za każdym razem punkt, po którym
brakujący element winien nastąpić.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
8. Z jaką górą jest utożsamiane wzgórze wzmiankowane w w. 3, na którym Jezus usiadł ze swoimi
uczniami?
a) Górą Oliwną
b) Górą Tabor
c) Górą Syjon
d) Górą Błogosławieństw
9. Jezioro Galilejskie w stosunku do Jerozolimy leży
a) na wschodzie
b) na zachodzie
c) na północy
d) na południu
10. Które z podanych niżej zdań nie jest prawdziwe?
a) Jezus pyta Filipa o możliwość zakupu chleba, by wstawić go na próbę
b) Jezus pyta Filipa o możliwość zakupu chleba z powodu bliskości Paschy żydowskiej
c) Jezus pyta Filipa o możliwość zakupu chleba, widział schodzące się tłumy
d) Jezus pyta Filipa o możliwość zakupu chleba, mimo że wiedział, co czynić
11. Odpowiedz na pytanie: Jakie zamiary wobec Jezusa mieli ludzie nakarmieni chlebem przez
Niego?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
12. Jakie wydarzenie w Ewangelii Janowej bezpośrednio poprzedza znak rozmnożenia chleba?
a) uzdrowienie niewidomego od urodzenia
b) uzdrowienie chromego znad sadzawki Betesda
c) rozmowa z Samarytanką
d) rozmowa z Nikodemem
Tekst J 8,1-11 do zadań nr 13-18
1
Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, 2 ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud
schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. 3 Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze
przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku,
powiedzieli do Niego: 4 «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. 5 W Prawie
Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» 6 Mówili to wystawiając Go na próbę,
aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. 7 A kiedy w
dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy
rzuci na nią kamień». 8 I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. 9 Kiedy to usłyszeli, wszyscy
jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i
kobieta, stojąca na środku. 10 Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są?
Nikt cię nie potępił?» 11 A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie
potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».
5
13. Odpowiedz krótko na pytanie: Za kogo uważają Jezusa uczeni w Prawie i faryzeusze?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
14. Odpowiedz krótko na pytanie: Komu chcą przeciwstawić Jezusa uczeni w Prawie i faryzeusze?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
15. Odpowiedz krótko na pytanie: Jaką prawdę o sobie odkrywają uczeni w Piśmie i faryzeusze?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
16. Które z poniższych zdań nie jest prawdziwe w stosunku do uczonych w Prawie?
a) byli urzędowymi interpretatorami Prawa
b) zasiadali w Sanhedrynie
c) rozstrzygali problemy przedstawiane im przez lud
d) wywodzili się wyłącznie spośród faryzeuszy
17. Co jest intencją faryzeuszy i uczonych w Piśmie, kiedy przyprowadzają do Jezusa kobietę
pochwyconą na cudzołóstwie?
a) podważenie autorytetu Jezusa wśród ludu
b) podkreślenie wielkości Jezusa
c) pokazanie obłudy Jezusa
d) wykazanie słabości Jezusa
18. Ostatnie słowa, które Jezus wypowiada do kobiety, nie mówią wprost o
a) przebaczeniu jej grzechów
b) niepotępieniu jej
c) posłaniu jej
d) tym, by nie grzeszyła
Tekst J 20,11-18 do zadań nr 19-24
Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do
grobu 12 i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w
miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. 13 I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?»
Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». 14 Gdy to powiedziała,
odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. 15 Rzekł do niej Jezus:
«Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do
Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». 16 Jezus
rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to
znaczy: Nauczycielu! 17 Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem
do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego
oraz do Boga mego i Boga waszego"». 18 Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom:
«Widziałam Pana i to mi powiedział».
11
6
19. Odpowiedz krótko na pytanie: Ile razy w poranek zmartwychwstania była Maria Magdalena
przy grobie Jezusa?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
20. Co stanowiło przeszkodę dla Marii Magdaleny w rozpoznaniu zmartwychwstałego Jezusa?
a) pusty grób
b) ślady męki na ciele Jezusa
c) ciemność poranka
d) łzy, którymi płakała
21. W jakim miejscu był usytuowany grób Jezusa?
a) na cmentarzu
b) na polu
c) w ogrodzie
d) w katakumbach
22. Za kogo Maria Magdalena uważała Jezusa przed zmartwychwstaniem?
a) za nauczyciela
b) za Syna Bożego
c) za Mesjasza
d) za cudotwórcę
23. Odpowiedz krótko na pytanie: Z jakiej miejscowości pochodziła Maria Magdalena?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
24. Odpowiedz krótko na pytanie: Ilu świadków było koniecznych, by ich świadectwo było
wiarygodne?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Brudnopis
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Podobne dokumenty