Regulamin konkursu „Moja Kumpela”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu „Moja Kumpela”
Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt
Regulamin konkursu
„Moja Kumpela”
organizowanego dla nastolatek uczestniczących
w III edycji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt
„Akademia Dojrzewania Lactacyd”
I. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu „Moja Kupmela” („Konkurs”) jest Adliner Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659,
REGON 016016610, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs prowadzony jest na zlecenie firmy Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
II. Fundatorzy nagród
Fundatorami nagród w Konkursie są:
1. Omega Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 02-653 Warszawa, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000085425, o kapitale zakładowym wysokości: 38 856 500 PLN, NIP
727-012-66-83, REGON 470550452.
2. Spółka Agraf Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Nowe Sady 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000041037 o kapitale zakładowym
80.450 zł NIP 728-025-73-98.
3. Sklep internetowy www.slapwatch.pl, którego właścicielem jest Yakamoz Jakub Olejniczak z siedzibą w Warszawie,
02-495 Warszawa, przy ulicy Skoroszewskiej 7/189, NIP 529 172 07 52.
4. Sklep internetowy Polskie Pufy.pl – Firma K2 Group – Rafał Kurzawa z siedzibą w Wieruszowie, ul. Warszawska 64,
NIP PL 997-009-07-58, REGON 100662123 tel.: +48 60 06 25 700, adres e-mail: [email protected], wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
z których każdy zwany jest także dalej „Fundatorem nagród” bądź łącznie „Fundatorami”.
III. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem Konkursu jest nagrodzenie najciekawszego Filmiku video, który będzie przedstawiał Uczestnika Konkursu
wraz z osobą, która jest jej najlepszą przyjaciółką/przyjacielem – Kumpelą. Uczestnik powinien przedstawić nagranie
składające się z trzech scen tworzących historię przyjaźni.
www.akademia-dojrzewania.pl • infolinia 22 885 61 00 czynna w godzinach 9:00 – 17:00
REGULAMIN KONKURSU DLA NASTOLATEK
AKADEMIA DOJRZEWANIA LACTACYD 2015
Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt
2. Uczestnik zamieszcza pracę konkursową w serwisie Youtube.com z podpisem zawierającym temat: „Moja Kumpela –
konkurs Akademii Dojrzewania Lactacyd” oraz w opisie podaje pełną nazwę szkoły i adres.
3. Uczestnik chcący brać udział w Konkursie zamieszcza link do Filmiku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
umieszczonego na stronie internetowej www.akademia-dojrzewania.pl („Strona Internetowa”) w Strefie nastolatki,
w zakładce Konkurs.
4. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 9 listopada 2015 r.
5. Zgłaszane Filmiki konkursowe będą weryfikowane przez Organizatora. Zgłoszenia zgodne z Regulaminem Konkursu
będą akceptowane oraz umieszczane w galerii w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-16:00.
Weryfikacja odbywa się w dni powszednie w ciągu 48 godzin od nadesłania zgłoszenia przez Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Filmików niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
Filmiki niezgodne z regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikowania Filmiku Uczestników, którzy niepochlebnie wyrażają się o Konkursie
lub/i o Organizatorze lub/i o Fundatorach nagród.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Filmiku prezentującego marki i produkty oraz Zdjęcia niecenzuralne
lub naruszające dobra chronione prawem lub dobre imię danej osoby; również Filmiki naruszające Regulamin.
IV. Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnik”) może być każda nastolatka (w wieku 13-15 lat), która została
objęta programem edukacyjnym „Akademia Dojrzewania Lactacyd” (zwany dalej „Nastolatka”), która za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej znajdującej się na domenie www.akademia-dojrzewania.pl,
w zakładce Strefa nastolatek/Konkurs (zwana dalej „Strona Internetowa”) nadesłała link do Filmiku zgodne z tematem
Konkursu, a ponadto Uczestnik musi spełnić następujące wymagania:
a) każdy z Uczestników może nadesłać jeden link do Filmiku;
b) Filmik nie może być dłuższy niż 90 sekund;
c) Filmik musi składać się z trzech scen tworzących historię przyjaźni, musi prezentować na przykład ulubione zajęcia,
sporty lub miejsca przyjaciół;
d) uczestnik musi posiadać zgodę rodziców na publikację Filmiku (załącznik do niniejszego regulaminu, skan tego
dokumentu należy przesłać mailem na adres mailowy [email protected] lub faksem na numer
22 885 60 99);
e) Uczestnik zobowiązany jest podać nazwę szkoły, do której uczęszcza i pełny jej adres.
2. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, iż osoby prezentowane na Filmiku wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku
w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora.
V. Przedmiot konkursu
1. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do Filmiku oraz że nie narusza on prawa do prywatności,
praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw umownych ani żadnych innych praw osób trzecich.
www.akademia-dojrzewania.pl • infolinia 22 885 61 00 czynna w godzinach 9:00 – 17:00
REGULAMIN KONKURSU DLA NASTOLATEK
AKADEMIA DOJRZEWANIA LACTACYD 2015
Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, wysyłając Filmik Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi, w zamian
za możliwość uczestniczenia w Konkursie i wygrania nagrody, nieodpłatnej, bezwarunkowej i nieograniczonej terytorialnie,
niewyłącznej licencji (bez prawa do udzielania dalszych licencji) na wykorzystywanie Filmiku na polach eksploatacji,
o których jest mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Filmiku – wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Filmik utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Filmiku w sposób inny niż określony w lit. (a) czy (b) powyżej – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Filmiku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, Internecie, na tablicach reklamowych bądź w ramach dowolnych innych form reklamy i promocji;
d) wykorzystywanie Filmiku bądź części w reklamach, promocjach i na etykietach produktów.
3. Licencja zostaje udzielona na czas określony wynoszący dziesięć lat. Uczestnik może wypowiedzieć licencję Organizatorowi jedynie po upływie pierwszego pięcioletniego okresu obowiązywania licencji pod warunkiem, że okres wypowiedzenia (biegnący od dnia otrzymania wypowiedzenia przez Organizatora w trybie określonym w niniejszym ustępie)
wynosić będzie trzy lata.
4. Dodatkowo Uczestnicy wyrażają zgodę na modyfikację i uprzednie moderowanie Filmiku w zakresie wymaganym
dla celów Konkursu i na potrzeby wykorzystania tak zmodyfikowanego Filmiku i dysponowania nim przez Organizatora
bez ich akceptacji.
5. Z chwilą przekazania nagrody Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do zwycięskich Filmików, bez ograniczeń czasowych czy terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji (w szczególności zaś na polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej). Zwycięzca upoważnia również Organizatora (oraz podmioty działające w imieniu
Organizatora) do dysponowania dziełami pochodnymi powstałymi w oparciu o zwycięski Filmik i do wykorzystywania
tychże w zakresie określonym w poprzednim zdaniu. Zwycięzca zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu
praw osobistych (w tym praw autorskich osobistych) w sposób mogący zakłócić bądź utrudnić pobieranie przez Organizatora (oraz podmioty działające w imieniu Organizatora) pożytków z nabytych praw autorskich.
VI. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagród,
po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie usunięte.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.
926 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu podmiotom, które współpracują z nim przy jego przeprowadzeniu wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
3. Podmiotem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych (Administrujący) jest Organizator.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdy
uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
www.akademia-dojrzewania.pl • infolinia 22 885 61 00 czynna w godzinach 9:00 – 17:00
REGULAMIN KONKURSU DLA NASTOLATEK
AKADEMIA DOJRZEWANIA LACTACYD 2015
Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt
5. Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania
możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na komunikowanie się z nim przez Organizatora lub
podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail lub droga telefoniczną.
VII. Terminy konkursu
1. Filmik należy zgłaszać w terminie od 9 listopada 2015 r. do 20 maja 2016 r. do godziny 23:59.
2. Głosowanie rozpocznie się 21 maja 2016 r. o godzinie 00:01 i potrwa do 31 maja 2016 r. do godziny 13:00.
3. Internauci głosować będą na Filmiki zamieszczone w galerii konkursowej znajdującej się na stronie internetowej programu
www.akademia-dojrzewania.pl, w strefie nastolatek, w zakładce Konkurs za pomocą przycisku „Oddaj głos”.
4. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na Stronie Internetowej www.akademia-dojrzewania.pl 1 czerwca 2016 r.
do godziny 12:00.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu dokona się wśród Filmików, które otrzymają największą liczbę głosów. Szczegółowa lista
i opis nagród znajduje się w punkcie IX Regulaminu.
6. Zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą e-mailową przez Organizatora.
VIII. Wyniki remisowe i dogrywki
1. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów za Filmik, na koniec głosowania tj. na dzień 30 maja 2016 r. na godzinę
13:00, w dniu 1 czerwca 2016 r. o godzinie 12:00 zostaną ogłoszone wyniki remisowe.
2. Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje Uczestników, którzy zajęli miejsca remisowe o planowanych dogrywkach w dniu 1 czerwca 2016 r. do godziny 16:00.
3. Dogrywka rozegra się jedynie pomiędzy Filmikami, które zajęły premiowane miejsca ex aequo.
4. Ewentualne dogrywki zostaną przeprowadzone w tej samej formie i na tych samych zasadach jak głosowanie opisane
w pkt IX Regulaminu. Dogrywki rozpoczną się 2 czerwca 2016 r. o godzinie 12:00 i będą trwać 24 godziny do 3 czerwca
2016 r. do godziny 12:00.
5. Ogłoszenie wyników odbędzie się 3 czerwca 2015 r. do godziny 16.00.
IX. Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu
1. Głosowanie odbywa się na Stronie Internetowej w Strefie nastolatek, w zakładce „Konkurs”, za pośrednictwem przycisku
„Oddaj głos” znajdującym się pod oknem ze Zdjęciem.
2. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos w ciągu 24 godzin (od godziny 0:00 do godziny 23:59).
3. Kryterium ograniczenia do 1 głosu jest jeden adres IP.
www.akademia-dojrzewania.pl • infolinia 22 885 61 00 czynna w godzinach 9:00 – 17:00
REGULAMIN KONKURSU DLA NASTOLATEK
AKADEMIA DOJRZEWANIA LACTACYD 2015
Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt
4. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia, a w szczególności:
a) zmienianie adresów IP;
b) korzystanie z fikcyjnych kont e-mail;
c) stosowanie programów do automatycznego głosowania.
5. Powyższe działania są niezgodne z warunkami Regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play. Działania takie
są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo i może
zostać zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.
6. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w punkcie 4 powyżej
oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z Konkurs.
7. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 powyżej, po wręczeniu nagrody danej osobie,
będzie ona zobowiązana do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego równego wartości tej nagrody.
X. Nagradzanie w ramach konkursu
1. Laureatka Konkursu otrzyma nagrody („Nagrody”) wymienione w pkt 2 poniżej.
2. Nagrody przyznawane przez Jury konkursowe:
a) I miejsce (Nagroda Główna) – nagroda zawiera:
I)
BON o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) na zakupy w wybranym przez Organizatora sklepie odzieżowym,
II) Pufę Soko XXL x1 sztuka,
III) Zegarek SLAP Watch x 2 sztuki – dla Uczestniczki Konkursu oraz przyjaciółki z Filmiku,
IV) Podwójny zestaw kosmetyków do higieny intymnej dla Uczestniczki Konkursu oraz przyjaciółki z Filmiku.
b) II miejsce – nagroda zawiera:
I)
BON o wartości 300 zł (słowni: trzysta złotych) na zakupy w wybranym przez Organizatora sklepie odzieżowym,
II) Pufę Soko XXL x1 sztuka,
III) Zegarek SLAP Watch x 2 sztuki – dla Uczestniczki Konkursu oraz przyjaciółki z Filmiku,
IV) Podwójny zestaw kosmetyków do higieny intymnej dla Uczestniczki Konkursu oraz przyjaciółki z Filmiku.
c) III miejsce – nagroda zawiera:
I)
BON o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na zakupy w wybranym przez Organizatora sklepie odzieżowym,
II) Pufę Soko XXL x1 sztuka,
III) Zegarek SLAP Watch x 2 sztuki – dla Uczestniczki Konkursu oraz przyjaciółki z Filmiku,
IV) Podwójny zestaw kosmetyków do higieny intymnej dla Uczestniczki Konkursu oraz przyjaciółki z Filmiku.
XI. Wysyłka nagród
1. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do zwycięskich gimnazjów w terminie 22 czerwca 2016 r.
www.akademia-dojrzewania.pl • infolinia 22 885 61 00 czynna w godzinach 9:00 – 17:00
REGULAMIN KONKURSU DLA NASTOLATEK
AKADEMIA DOJRZEWANIA LACTACYD 2015
Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt
2. Nagrody do nagrodzonych w Konkursie nastolatek będą wysłane przez Organizatorów za pośrednictwem Poczty Polskiej
lub firmy kurierskiej.
3. Za dzień wysłania nagrody rozumie się datę nadania przesyłki z nagrodą w placówce Poczty Polskiej lub w firmie
kurierskiej.
XII. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie naruszenia prawa lub
regulaminu Konkursu.
2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 1 czerwca 2016 r. (decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji
do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą
rozpatrywane.
3. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner Sp.
z o. o.; ul. Locci 18; 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: Konkurs dla nastolatek „Moja Kumpela
w ramach programu Akademia Dojrzewania Lactacyd” – reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię,
nazwisko, nazwę gimnazjum oraz dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia
otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
5. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację,
uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.
XIII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy
sąd dla siedziby spółki Adliner Sp. z o.o.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy o prawi autorskim i praw ach pokrewnych.
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.akademia-dojrzewania.pl oraz w siedzibie
Adliner Sp. z o.o.
4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie odwołanie lub nierozstrzygnięcie Konkursu bądź nieprzyznanie wszystkich lub niektórych nagród wymienionych w Regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, z której usług w trakcie
Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej, z których korzystają uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu osobowym nieprawidłowych danych wyklucza możliwość otrzymania nagrody głównej.
www.akademia-dojrzewania.pl • infolinia 22 885 61 00 czynna w godzinach 9:00 – 17:00
REGULAMIN KONKURSU DLA NASTOLATEK
AKADEMIA DOJRZEWANIA LACTACYD 2015
Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt
Zgoda rodziców
(opiekunów prawnych) na udział dziecka
w Konkursie „Moja Kumpela” realizowanego w ramach programu
„Akademia Dojrzewania Lactacyd”
I.
Ja niżej podpisany/podpisana* ...................................................................................................., jako rodzic/opiekun
prawny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, niniejszym wyrażam
zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego na udział w konkursie „Moja Kumpela” w ramach Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania Lactacyd” organizowanym przez Adliner Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043544.
II. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu „Moja Kumpela”.
III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego
(imienia, nazwiska, wieku, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanego przez moje dziecko/podopiecznego
filmu, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej
organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.
*
.......................................................................
.......................................................................
Miejscowość i data
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)
uczestnika konkursu
Niepotrzebne skreślić
Dane kontaktowe opiekuna i uczestnika konkursu
Imię i nazwisko dziecka:
Wiek dziecka:
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:
Adres do korespondencji:
ulica i numer ulicy
kod pocztowy i miejscowość
województwo
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
www.akademia-dojrzewania.pl • infolinia 22 885 61 00 czynna w godzinach 9:00 – 17:00
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
AKADEMIA DOJRZEWANIA LACTACYD 2015

Podobne dokumenty