Bank Spółdzielczy w Głogówku

Komentarze

Transkrypt

Bank Spółdzielczy w Głogówku
Załącznik do Uchwały Nr
Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku
z dnia
Bank Spółdzielczy w Głogówku
Grupa BPS
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z
Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku
z dnia 29.08.2013 r.
Obowiązuje od 1 września 2013 r.
Taryfa opłat i prowizji bankowych
Banku Spółdzielczego w Głogówku
dla rolników
Głogówek, sierpień 2013
Spis treści:
...................................................................................................................................................................................................... 1
SPIS TREŚCI: ..................................................................................................................................................................................... 2
•
RACHUNKI BANKOWE............................................................................................................................................................ 4
TAB. 1 RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH .......................................................................................................... 4
TAB. 2 RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH ................................................................................................................ 5
TAB. 3 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH ................................................................................................. 5
•
KARTY BANKOWE.................................................................................................................................................................. 6
TAB. 4 KARTY PŁATNICZE ..................................................................................................................................................................... 6
•
KREDYTY .............................................................................................................................................................................. 6
TAB. 5 KREDYTY, WEKSLE I GWARANCJE BANKOWE ..................................................................................................................................... 6
•
OPERACJE DEWIZOWE .......................................................................................................................................................... 7
TAB. 6 PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM .............................................................................................................................................. 7
•
INNE USŁUGI ........................................................................................................................................................................ 8
TAB. 7 WRZUTNIA ............................................................................................................................................................................. 8
TAB. 8 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH .................................................................................................................................................. 8
2
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1.
„Taryfa opłat i prowizji bankowych banku Spółdzielczego dla rolników” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do
usług bankowych świadczonych w Banku Spółdzielczym w Głogówku, zwanego dalej Bankiem.
2.
Opłaty i prowizje pobierane są:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
3) zbiorczo – za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawarta umową.
3.
Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, bank
przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
4.
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
5.
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to
również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty
pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.
6.
Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub
koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione
przez bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
7.
W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w
walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu
pobrania należności.
8.
Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
9.
Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według
umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
10. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje banku do
sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
11. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów. Odmienne postanowienia moga
wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
3
RACHUNKI BANKOWE
TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
4.1
Otwarcie rachunku w złotych
bieżącego
pomocniczego
Prowadzenie rachunku1:
bieżącego
pomocniczego:
prowadzonego jako rachunek pomocniczy do rachunku bieżącego
prowadzonego jako jedyny rachunek Klienta
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa:
do 5 tys. zł
2
4.2
powyżej 5 tys. zł
5.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
9.
9.1
9.2
9.3
Zamówione a nie pobrane środki pieniężne w kasie
Od nieawizowanych wypłat gotówkowych
Przelew na rachunek w Banku:
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej eBankNet
w systemie bankowości elektronicznej HomeNet
Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej eBankNet
w systemie bankowości elektronicznej HomeNet
Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie
SORBNET
System bankowości internetowej eBankNet
dostęp do systemu
lista haseł jednorazowych
zablokowanie lub odblokowanie dostępu do rachunku
przywrócenie pierwotnego hasła
zmiana w karcie uprawnień
System bankowości elektronicznej HomeNet
dostęp do systemu
Przekazywanie informacji o stanie środków na rachunku w formie
komunikatu SMS:
zmiana salda
saldo na początek dnia
wpływ na rachunek
informacje o debecie
Przekazywanie informacji o stanie środków na rachunku
telefonicznie za pomocą BankNetPhone
Zlecenie stałe:
złożenie zlecenia stałego
realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku
realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku krajowym
zmiana lub odwołanie zlecenia stałego
Polecenie zapłaty:
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12.
12.1
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
14.
15.
15.1
15.2
15.3
16.
16.1
16.2
17.
realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek
prowadzony w innym banku krajowym
aktualizacja polecenia zapłaty
Przyznanie dopuszczalnego debetu w rachunku
Tryb pobierania
jednorazowo
Stawka
0 zł
15 zł
9 zł
miesięcznie
od kwoty
(suma wszystkich wypłat
gotówkowych w danym
dniu)
od transakcji
od transakcji
9 zł
9 zł
0 zł
0 zł
0,1% max. 50 zł
100 zł
20 zł
za przelew
1 zł
1 zł
1 zł
za przelew
3,5 zł
1 zł
2 zł
za przelew
30 zł
miesięcznie
za każdą
0
0
0
5
5
od dyspozycji
zł
zł
zł
zł
zł
miesięcznie
40 zł
miesięcznie
2
2
2
2
miesięcznie
0 zł
za zlecenie
za zlecenia
2
2
3
2
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
1,5 zł
3 zł
jednorazowo od
kwoty
0,5% min.10 zł
Czeki krajowe:
18.
18.1
wydanie czeków gotówkowych
za czek
1 zł
4
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
18.2
18.3
19.
inkaso czeku
przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od daty otwarcia
Tryb pobierania
Stawka
10 zł
10 zł
20 zł
za czek
jednorazowo
1
Opłatę za prowadzenie rachunku nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. W miesiącu, w którym rachunek zostaje zlikwidowany
opłatę pobiera się proporcjonalnie za dni istnienia rachunku.
2
Wypłaty od kwoty 50 tys. zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej przed dokonaniem wypłaty do godz. 12:00.
TAB. 2 Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych
1
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.3
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
System bankowości internetowej eBankNet
dostęp do systemu
zablokowanie lub odblokowanie dostępu do rachunku
przywrócenie pierwotnego hasła
zmiana w karcie uprawnień
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa1
Zamówione a nie pobrane środki pieniężne w kasie
Od nieawizowanych wypłat gotówkowych
Przelew na rachunek:
walutowy lub złotowy prowadzony w Banku
walutowy prowadzony w innym banku
Tryb
pobierania
Stawka
jednorazowo
miesięcznie
20 zł
20 zł
miesięcznie
od dyspozycji
od kwoty
Od kwoty
jednorazowo
jednorazowo
za przelew
za przelew
0
0
5
5
0
0
100
20
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
1 zł
zgodnie z TAB.6
Wypłaty od kwoty 10 tys. euro należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej do godz. 9:00
TAB. 3 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
2.
Wyciąg z konta bankowego:
odbierany w banku prowadzącym rachunek
Opłata za wyciąg wysłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju
listem poleconym
Odpis wyciągu
Odpisu wyciągu wraz z załącznikami
Historia rachunku:
za rok bieżący
za lata poprzednie
Wydanie odpisów wtórników dowodów księgowych
Wydanie kserokopii umowy
Wydanie wszelkiego typu pism o charakterze zaświadczeń, informacji,
przyjęcia/realizacji polecenia przelewu itp. na wniosek klienta
Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta
Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z
tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zalegania z
opłatą za prowadzenie rachunku
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
tytułu1
Dokonanie blokady środków na wniosek klienta z tytułu zabezpieczenia
zawartych przez niego umów z innymi instytucjami w tym umów
kredytowych
Wykonanie szczególnych dyspozycji klienta – zablokowanie określonej
kwoty, ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań,
akumulacji wpływów, pozostawienie na rachunku z każdego salda
określonej kwoty
Upomnienie telefoniczne o zapłatę należności Banku z tytułu powstania
niedopuszczalnego salda debetowego lub zalegania z opłatą za
Tryb
pobierania
za wyciąg
za każdą
przesyłkę
za wyciąg
za wyciąg
za wydruk
za każdy rok
za dokument
jednorazowo
za
zaświadczenie
jednorazowo
za monit
za każdą
wyegzekwowaną
kwotę
jednorazowo
za każdą
blokadę
Stawka
0 zł
10 zł
5 zł
30 zł
5
10
5
20
zł
zł
zł
zł
30 zł
30 zł
20 zł
0,5%
min.15 zł max. 100 zł
50 zł
od każdej
dyspozycji
10 zł
od wykonanego
telefonu
3 zł
5
Lp.
Tryb
pobierania
Rodzaj usług (czynności)
Stawka
prowadzenie rachunku
16.
17.
18.
1
Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku
Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów bądź przedmiotów
podlegających zastrzeganiu
Czynności niestandardowe
za każde
jednorazowo
za każde
za każdą
5 zł
35 zł
10 zł
Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją.
KARTY BANKOWE
TAB. 4 Karty płatnicze
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
2.
Wydanie pierwszej karty do rachunku
Wznowienie pierwszej i kolejnej karty do rachunku:
Opłata za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do
rachunku
Wydanie duplikatu karty
Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24
Transakcje bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe:
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami1
w innych bankomatach akceptujących kartę w kraju
w bankomatach akceptujących kartę za granicą
w punktach akceptujących kartę w kraju
w punktach akceptujących kartę za granicą
w placówkach Poczty Polskiej
poprzez usługę Visa cash back w Polsce
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
Użytkownika
Zmiana danych Użytkownika karty
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
3.
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8.
9.
10.
1
Tryb
pobierania
Visa Classic Debetowa
jednorazowo
jednorazowo
0 zł
10 zł
Stawka
VISA Business Debetowa
online
0 zł
30 zł
miesięcznie
2,40 zł
2,40 zł
-
online
jednorazowo
od transakcji
od transakcji
0 zł
0 zł
od transakcji
0 zł
0 zł
od
od
od
od
od
od
transakcji
transakcji
transakcji
transakcji
transakcji
transakcji
4
6
5 zł
2% min.10
5
zł
zł
zł
zł
-
4
2% min. 10
5
2% min. 10
5
zł
zł
zł
zł
zł
-
od transakcji
10 zł
10 zł
od transakcji
jednorazowo
5 zł
1000 zł
5 zł
1000 zł
Tryb pobierania
Stawka
Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku.
KREDYTY
TAB. 5 Kredyty, weksle i gwarancje bankowe
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu
2.
Prowizja od przyznanego kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR do
oprocentowania udzielanego od dnia 18.09.2012 r. 1
1
3.
Prowizja od kwoty zaangażowania w okresie kredytu preferencyjnego
z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielanego od dnia 18.09.2012 r.
5.
6.
7.
Od kwoty przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym
Za wydanie promesy kredytowej
Za wykonanie odpisu umowy kredytowej
jednorazowo
od przyznanej kwoty
jednorazowo
od przyznanej kwoty
2%
1%
co roku naliczana od
kwoty zaangażowania na
dzień 31 grudnia, płatna
do 30 stycznia kolejnego
roku. Prowizji nie pobiera
się za rok, w którym
nastąpiło uruchomienie
kredytu
1%
2%
50 zł
20 zł
6
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
Tryb pobierania
8.
Za udzielenie gwarancji poręczenia 2
9.
9.1
Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu
do miesiąca
9.2
powyżej miesiąca
od kwoty
gwarantowanej
lub poręczonej
16.
Za inne czynności wykonane na życzenie klienta związane ze zmianą warunków
umowy np. zmiana prawnego zabezpieczenia
Za wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytu
Prowizja od wydanego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny
zdolności kredytowej
kredyt do 50 tys.zł
kredyt do 100 tys.zł
kredyt powyżej 100 tys.zł
Wykreślenie hipoteki
Skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu na pojazd mechaniczny
Za wydane zaświadczenie o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów bankowych
i innych tytułów oraz zaświadczenie, że klient nie figuruje jako dłużnik
Wydanie opinii o Kliencie Banku na wniosek klienta
17.
Za przejęcie długu kredytowego
10.
11.
12.
12.1
12.2
12.3
13.
14.
15.
Stawka
od kwoty
której ulga dotyczy
0,6%
1% min.10 zł
1,5% min. 10 zł
jednorazowo
100 zł
za monit
20 zł
0,1%
0,2%
0,3%
35 zł
25 zł
od kwoty
jednorazowo
60 zł
jednorazowo
Od kwoty
przejmowanej
100 zł
1% min.100 zł
1
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu pobierana jest w dniu uruchomienia kredytu. W przypadku rezygnacji przez kredytobiorcę z przyznanego kredytu
dopuszcza się możliwość negocjacji wysokości należnej bankowi prowizji
2
Prowizję pobiera się w pierwszym dniu roboczym każdego rozpoczętego 3 miesięcznego okresu ważności od całkowitej kwoty bądź salda stosownie do
postanowień umowy.
OPERACJE DEWIZOWE
TAB. 6 Przekazy w obrocie dewizowym
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
Tryb pobierania
Stawka
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym , otrzymywanych
z banków krajowych i zagranicznych:
przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR
przelewy SEPA 2
przelewy regulowane 3
polecenia wypłaty4 z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”
od transakcji
od transakcji
2.
Zwrot nie podjętej kwoty przekazu5
od transakcji
1.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie Klienta 6
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych do
banków krajowych i zagranicznych w trybie standardowym:
przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS
przelewy SEPA 2
przelewy regulowane 3
od transakcji
za zlecenie
10 zł
15 zł
20 zł
20 zł
0,15%
min. 20 zł, max. 100 zł
75 zł
+ koszty banków trzecich
15
15
30
40
od transakcji
4, 6
zł
zł
zł
zł
4.4
polecenia wypłaty
5.
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych do banków
krajowych i zagranicznych w trybie niestandardowym 7:
5.1
w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”
od transakcji
80 zł
5.2
od transakcji
50 zł
75 zł + koszty banków
trzecich
8.
w EUR, USD, GBP i PLN w trybie „przyspieszonym”
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie
Klienta
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń
wypłaty8:
Opłata „Non-STP” 9
9.
Odwołanie (anulowanie) autoryzowanego zrealizowanego zlecenia płatniczego
za zlecenie
6.
7.
od transakcji
od transakcji
50 zł
od transakcji
30 zł
100 zł + koszty banków
trzecich
1 Przekaz w obrocie dewizowym – transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.
7
2 Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii,
które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:
waluta transakcji EUR;
dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
koszty „SHA”;
przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer. Link do wykazu banków SEPA jest dostępny
na stronie internetowej Banku: www.bs-glogowek.pl
3 Przelew regulowany – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu,
spełniająca następujące warunki:
waluta transakcji EUR
kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50 000
dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC
koszty „SHA”.
4 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej
instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
5 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
6 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej „OUR”.
7 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i 4.4.
8 Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP
obowiązujące w danym dniu operacyjnym.
9 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu
wykonania polecenia wypłaty:
kodu BIC banku beneficjenta lub
numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.
INNE USŁUGI
TAB. 7 Wrzutnia
Tryb
pobierania
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków,
którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni
Stawka
rocznie
20 zł
TAB. 8 Czynności kasowe w złotych
Tryb
pobierania
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
1.1
Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki:
prowadzone w Banku 1, 2
2
1.2
prowadzone w innych bankach krajowych
1.3
2.
3.
4.
„Czystego Regionu” tytułem opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Wymiana gotówki na inne nominały powyżej 10 sztuk
Wypłata z konta „zlecenia do wypłaty”
Realizacja czeku obcego
od kwoty
od transakcji
jednorazowo
od kwoty
od kwoty
Stawka
1 zł
0,5% min.4 zł
promocja* 0,5% min.3,5 zł
promocja**1,5 zł
2 zł
0,5% min.5 zł
0,5% min.5 zł
1
Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat na rachunki oszczędnościowe i na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz wspólnot mieszkaniowych.
Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych, o których mowa w art.27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2
*promocja od 1.07.2013 do 30.11.2013
**promocja od 17.07.2013 do 31.12.2013
8

Podobne dokumenty