1. Chcę rozpocząć działalność na terenie miasta Częstochowy, czy

Komentarze

Transkrypt

1. Chcę rozpocząć działalność na terenie miasta Częstochowy, czy
1. Chcę rozpocząć działalność na terenie miasta Częstochowy, czy mogę skorzystać z
ulg w podatku od nieruchomości? Jeśli tak, to jakie są podstawowe warunki?
2. Czy miasto Częstochowa ma swoje lokale, które przedsiębiorca może wynająć na
preferencyjnych warunkach?
3. Czy w Urzędzie Miasta Częstochowy jest wydzielona komórka, w której uzyskam
odpowiedź na pytania związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności
gospodarczej?
4. Jakie dokumenty muszę przygotować, aby zarejestrować działalność gospodarczą?
5. Czy mogę rozpocząć działalność w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?
6. Ile wynosi opłata za dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej?
7. Czy mogę zgłosić zawieszenie działalności gospodarczej z datą wcześniejszą niż
dzień złożenia wniosku w tej sprawie?
8. Jestem obywatelem Unii Europejskiej, czy mogę w Polsce prowadzić działalność na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?
9. Mam problemy z wypełnieniem wniosku CEIDG-1. Czy ktoś może mi w tym pomóc?
10. Czy, aby zarejestrować działalność gospodarczą muszę osobiście stawić się
w urzędzie gminy?
11. Czy w Urzędzie Miasta uzyskam zaświadczenie potwierdzające wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?
12. Jak odszukać wpis w bazie przedsiębiorców?
13. Jestem przedsiębiorcą od wielu lat, mam zaświadczenie z gminnej ewidencji
działalności gospodarczej, a nie ma mojego wpisu w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co w tej sytuacji powinienem zrobić?
14. Mój wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawiera
błędy. Co w tej sytuacji powinienem zrobić?
15. Chcę prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, z jakich form
opodatkowania mogę skorzystać?
16. Jakich dokonać czynności, aby stać się płatnikiem podatku VAT?
17. Co należy rozumieć pod pojęciem „firma przedsiębiorcy”?
18. Jaka jest data powstania obowiązku opłacania składek ZUS?
19. W jakiej instytucji można uzyskać informacje na temat profilu działalności
gospodarczej?
20. Gdzie można uzyskać informacje na temat zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego, uzyskania licencji taxi oraz zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych?
21. Czy muszę założyć konto firmowe?
22. Gdzie można odebrać nadany NIP, jak długo czekamy na jego nadanie?
23. Jakie instytucje zostają powiadomione o założeniu działalności gospodarczej?
24. Czy można zmienić datę rozpoczęcia działalności gospodarczej?
25. Na jaki okres czasu można zawiesić indywidualną działalność gospodarczą?
26. Na jaki czas można zawiesić działalność gospodarczą, w celu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem?
27. Jak założyć spółkę cywilną?
28. Jak rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą, prowadząc działalność tylko
w formie spółki cywilnej?
29. Jak dokonać zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia działalności
gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej?
30. Słyszałem/am od znajomego o Pojedynczym Punkcie Kontaktowym, co to za
instytucja i w czym może mi pomóc?
31. Czy istnieje strona internetowa, na której uzyskam kompleksowe informacje dla
przedsiębiorcy?
32. Jakie są adresy stron internetowych Urzędu Miasta, na których znajdę pełne
informacje na temat możliwych form pomocy samorządu Miasta dla
przedsiębiorczości?
1. Chcę rozpocząć działalność na terenie miasta Częstochowy, czy mogę
skorzystać z ulg w podatku od nieruchomości? Jeśli tak, to jakie są podstawowe
warunki?
Tak, przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z ulg w podatku od nieruchomości
w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy na terenie miasta Częstochowy. Zwolnienie
dla małych i średnich przedsiębiorców przysługuje na okres maksymalnie 10 lat, a dla
dużych przedsiębiorców maksymalnie na 6 lat, przy czym kwota nie może przekroczyć
dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji
(WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013 r.).
Przez koszty zatrudnienia nowych pracowników należy rozumieć dwuletnie koszty
wynagrodzeń brutto oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem, poniesione
przez podatnika, pomniejszone o pomoc otrzymaną na ten cel z innych środków
publicznych.
Zwolnienie przysługuje po łącznym spełnieniu przesłanek:
1) wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy złożony zostanie
przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy,
2) nastąpi wzrost liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia
z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, w przeliczeniu na osoby
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku prowadzących
działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy, nastąpi wzrost zatrudnienia
w odniesieniu do średniego zatrudnienia w okresie działalności,
3) zwiększony stan zatrudnienia będzie utrzymany przez okres co najmniej 3 lat
od dnia, w którym zwolnienie przysługuje,
4) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie 3 miesięcy od dnia
złożenia wniosku.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości nie stosuje się:
1) jeśli podatnik zalega z opłatą zobowiązań wobec Gminy Miasto Częstochowa
2) do nieruchomości zajętych na: stację paliw, działalność instytucji finansowych,
działalność handlową, detaliczną oraz działalność handlową hurtową.
Szczegółowe zasady korzystania z ulg w podatku od nieruchomości reguluje
Uchwała nr 860/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis
na tworzenie nowych miejsc pracy.
Link do uchwały:http://bip.czestochowa.pl/contents/content/33041/1136568
Kontakt:
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pokój nr 201
42-217 Częstochowa
tel. 34 3707401
2. Czy miasto Częstochowa ma swoje lokale, które przedsiębiorca może wynająć na
preferencyjnych warunkach?
Tak, przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych stawek dotyczących najmu
lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy. Dotyczy to
przypadków:
1) Dopuszcza się możliwość, w ramach pomocy nowo powstałym podmiotom
gospodarczym zastosowania ulgi w stawce czynszu w wysokości 3 zł netto za 1 m²
powierzchni lokali użytkowych. Stawka ta obowiązywałaby przez 2 lata, po czym
zostanie podwyższona do wysokości średniej stawki czynszu obowiązującej w danej
strefie. Natomiast dla podmiotów gospodarczych, które stworzą w gminie
Częstochowa nowe miejsca pracy w ilości minimum dwóch, w okresie
obowiązywania obniżonej stawki czynszu, stawka czynszu w wysokości 3 zł netto
za 1 m² powierzchni będzie obowiązywała przez następne 2 lata, po czym zostanie
podwyższona do wysokości średniej stawki czynszu obowiązującej w danej strefie.
Dotyczy to wynajmu lokali użytkowych proponowanych do wynajmu w drodze
negocjacji stawki czynszu poza strefami 0 i I (załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 1592/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15 lipca 2013r.) oraz tylko
w stosunku do podmiotów, które nie prowadziły dotychczas działalności
gospodarczej.
2) W gospodarczo uzasadnionych przypadkach możliwość obniżenia, na okres
jednego roku, o 30 % stawki czynszu lokalu użytkowego. Postanowienie to nie
dotyczy banków, kantorów i innych instytucji finansowych. Wynajmujący może
obniżyć stawkę czynszu tylko w przypadku wykazania przez najemcę trudnej
sytuacji finansowej, mającej jednakże charakter przejściowy, na podstawie
przedstawionych dokumentów, w szczególności formularzy składanych do urzędu
skarbowego za ostatnie 3 lata.
3) Dopuszcza się możliwość obniżenia, na okres trwania utrudnień, stawki czynszu
lokalu użytkowego w przypadku prowadzenia w obrębie lokalu użytkowego bądź
budynku prac remontowych jezdni, chodnika lub infrastruktury technicznej,
skutkującej utrudnieniami w wprowadzeniu działalności gospodarczej.
Obniżenie stawki czynszu nastąpi z chwilą spełnienia co najmniej jednej z niżej
wymienionych przesłanek:
a) remontem objęty jest odcinek pasa drogowego o długości powyżej 50 m i trwa
dłużej niż 30 dni – 50% obniżki,
b) w wyniku prowadzonych robót ograniczono lub wstrzymano ruch pojazdów
kołowych, szynowych lub ruch dla pieszych na dłużej niż 30 dni – 30% obniżki.
4) Dopuszcza się możliwość okresowego obniżenia o 50% stawki czynszu lokalu
użytkowego w przypadku wykonywania remontu kapitalnego budynku przez
okres jego trwania, jednakże nie dłużej niż 1 rok, o ile jego wykonywanie powoduje
ograniczenie dostępności do lokalu.
5) Dopuszcza się możliwość okresowego obniżenia o 30 % stawki czynszu lokalu
użytkowego w przypadku wykonywania docieplenia lub remontu elewacji przez
okres jego trwania, o ile jego wykonywanie powoduje ograniczenie dostępności do
lokalu
Ww. ulgi mogą być zastosowane pod warunkiem niezalegania przez najemcę
w opłatach za czynsz i opłatach niezależnych od wynajmującego.
Szczegółowe zasady ubiegania się o wynajem lokali na preferencyjnych warunkach
oraz skorzystania z ulg w stawce czynszu reguluje Uchwała Nr 727/XL/2013 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie programu wspierania
przedsiębiorczości w Gminie Częstochowa w zakresie stawek czynszu lokali
użytkowych będących własnością gminy.
Link do uchwały : http://bip.czestochowa.pl/contents/content/33041/1105418
Kontakt:
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pokój nr 319
42-217 Częstochowa
tel. 34 3707519
3. Czy w Urzędzie Miasta Częstochowy jest wydzielona komórka, w której uzyskam
odpowiedź na pytania związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności
gospodarczej?
1) W ramach realizacji „Programu wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych
miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013-2018” uruchomiono w Wydziale
Funduszy Europejskich i Rozwoju telefon dla przedsiębiorcy. Dzwoniąc pod
numer 34 3707215 można uzyskać wszelkie informacje dotyczące trybu załatwiania
spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej, z funkcjonującymi
programami wsparcia dla przedsiębiorców oraz innych spraw dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej.
2) Uruchomiono także stały punkt konsultacyjny dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorców.
Kontakt:
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13 pokój nr 20
42-217 Częstochowa
tel. 34 3707215
3) Ponadto Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. świadczy
odpłatne usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą.
Kontakt:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8
42-202 Częstochowa
tel.: 34 3605688
4. Jakie dokumenty
gospodarczą?
muszę
przygotować,
aby
zarejestrować
działalność
Należy złożyć wniosek CEIDG-1 i okazać dokument tożsamości. Na podstawie
komunikatu z dnia 15.07.2013r. wydanego przez Ministerstwo Gospodarki wprowadzono
ograniczoną listę dokumentów tożsamości. Są nimi: dowód osobisty, paszport,
tymczasowy dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, dokument
tożsamości cudzoziemca, karta stałego pobytu i karta pobytu czasowego. Natomiast
prawo jazdy i karta polaka nie są dokumentami tożsamości.
5. Czy mogę rozpocząć działalność w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?
Tak, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ma
również prawo wskazać późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień
złożenia wniosku.
6. Ile wynosi opłata za dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej?
Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
tj. uzyskanie wpisu/zmiany/zawieszenia/wznowienia/wykreślenia wpisu - są BEZPŁATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą
należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.
7. Czy mogę zgłosić zawieszenie działalności gospodarczej z datą wcześniejszą niż
dzień złożenia wniosku w tej sprawie?
Nie, przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą wskazując datę bieżącą
(dzień złożenia wniosku) lub datę przyszłą.
8. Jestem obywatelem Unii Europejskiej, czy mogę w Polsce prowadzić działalność
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej?
Obywatele Unii Europejskiej mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na
takich samych zasadach jak obywatele polscy.
9. Mam problemy z wypełnieniem wniosku CEIDG-1. Czy ktoś może mi w tym
pomóc?
Proszę dzwonić pod nr tel. 34 3707215 lub osobiście zgłosić się w Urzędzie Miasta
Częstochowy do pokoju nr 20, albo wypełnić wniosek on-line przy użyciu kreatora, który
podpowie i poprowadzi „krok po kroku” przez procedurę lub klasycznie przy użyciu
formularza wniosku CEIDG-1.
10. Czy, aby zarejestrować działalność gospodarczą muszę osobiście stawić się
w urzędzie gminy?
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) udostępnia
kilka możliwości złożenia wniosku:
1) elektronicznie wraz z podpisem - za pośrednictwem formularza (CEIDG-1)
dostępnego na stronie internetowej www.firma.gov.pl . Wniosek składany w ten
sposób musi być opatrzony podpisem elektronicznym albo tzw. profilem zaufanym.
Podpis elektroniczny może występować fizycznie pod różnymi postaciami, głównie
jako karta kryptograficzna (karta z chipem), która za pomocą specjalnego
urządzenia (czytnika) podłączana jest do komputera (niektóre z obecnie dostępnych
urządzeń mogą mieć wbudowany moduł służący do podpisu). Podpis elektroniczny
to narzędzie komercyjne płatne, które można nabyć w jednej z 5 akredytowanych
firm w Polsce.
Profil zaufany jest dostępny dla wszystkich obywateli, którzy założą konto na portalu
2)
3)
4)
5)
6)
www.epuap.gov.pl , po czym złożą elektronicznie wniosek o profil zaufany oraz
z dowodem osobistym potwierdzą swoje dane osobowe w najbliższym urzędzie,
m. in. w Urzędach Skarbowych (US), niektórych Urzędach Gminy, niektórych
oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz w niektórych Urzędach
Wojewódzkich. Do stosowania profilu zaufanego nie są wymagane zewnętrzne
urządzenia (karta, czytnik) ani specjalne sterowniki i zewnętrzne aplikacje. Profil
powinien działać tak samo pod dowolnym systemem operacyjnym i w każdej
przeglądarce. Korzystanie z profilu zaufanego jest dodatkowo autoryzowane za
pomocą kodu jednorazowego przesyłanego mailem. Profil zaufany można otrzymać
bezpłatnie. System automatycznie potwierdzi przyjęcie poprawnie złożonego
wniosku.
elektronicznie bez podpisu - za pośrednictwem formularza (CEIDG-1) dostępnego
na stronie internetowej www.firma.gov.pl . Wypełniając anonimowy wniosek online
można skorzystać z formularza lub kreatora z podpowiedziami. Wypełniony
i wysłany wniosek otrzyma kod weryfikacyjny (prawy górny róg wniosku). Wniosek
jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia. W tym czasie
należy udać się do dowolnego urzędu gminy w celu podpisania odręcznie wniosku.
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i wydaje potwierdzenie przyjęcia
wniosku. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym
wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie gminy.
papierowo - wniosek w formie papierowej do pobrania na stronie internetowej
www.firma.gov.pl lub w urzędzie gminy, można złożyć w dowolnym urzędzie gminy
i podpisać go odręcznie. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy
i kwituje przyjęcie wniosku.
listownie - wniosek powinien być wysłany listem poleconym i opatrzony podpisem
własnoręcznym poświadczonym przez notariusza. Datą złożenia wniosku w tym
wypadku będzie data jego nadania w placówce pocztowej.
przez pełnomocnika (pełnomocnictwo jednorazowe) - dokument takiego
pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku. Złożenie pełnomocnictwa podlega
opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane
jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub
rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.
przez pełnomocnika (pełnomocnictwo stałe) - uwidoczniony w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pełnomocnik może
dokonywać czynności w imieniu przedsiębiorcy bez konieczności posługiwania się
pełnomocnictwem papierowym i wnoszenia z tego tytułu opłaty skarbowej. Dane
pełnomocnika będą dostępne (poza numerem PESEL i adresem zamieszkania) na
stronie internetowej.
11. Czy w Urzędzie Miasta uzyskam zaświadczenie potwierdzające wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.) zaświadczenia o wpisie mają formę
dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Informacje znajdujące się
w zaświadczeniu dotyczą jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy
(z wyłączeniem nr PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki
sam, jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej). Strony internetowe CEIDG
www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl pozwalają na sprawdzenie i uzyskanie
podstawowych informacji o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą
w Polsce. Wyszukiwarka jest dostępna dla wszystkich obywateli. W celu wydrukowania
zaświadczenia należy odszukać wpis, a następnie skorzystać z opcji „Drukuj/Pobierz
PDF".
12.Jak odszukać wpis w bazie przedsiębiorców?
Aby odszukać wpis w bazie należy ograniczyć liczbę wpisanych kryteriów do jak
najmniejszej, np. wpisując wyłącznie NIP lub REGON. W przypadku braku tychże
numerów można wyszukać przedsiębiorcę po imieniu i nazwisku. W przypadku
przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą po 1 lipca 2011r. należy
zaznaczyć opcję „uwzględnij wykreślone”. Dane przedsiębiorców, którzy zakończyli
działalność przed 1 lipca 2011r. zostały zarchiwizowane i znajdują się w odpowiednich
urzędach miast i gmin (właściwość wg miejsca zamieszkania przedsiębiorcy).
W przypadku spółek cywilnych odszukanie informacji dotyczących jej wspólników poprzez
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest możliwe
poprzez wypełnienie rubryki „NIP spółki cywilnej” pod warunkiem, iż wspólnicy mają
aktualne wpisy pod kątem danych tej spółki.
13.Jestem przedsiębiorcą od wielu lat, mam zaświadczenie z gminnej ewidencji
działalności gospodarczej, a nie ma mojego wpisu w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co w tej sytuacji powinienem zrobić?
Bez względu na to jak długo prowadzisz działalność gospodarczą, jeżeli nie ma
Twojego wpisu w CEIDG, udaj się do urzędu gminy, w którym rejestrowałeś firmę w celu
aktualizacji danych.
14.Mój wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zawiera błędy. Co w tej sytuacji powinienem zrobić?
Zgłoś się do najbliższego urzędu gminy, gdzie z pomocą urzędnika uzupełnisz
i poprawisz swój wpis.
15.Chcę prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, z jakich form
opodatkowania mogę skorzystać?
Szczegółowe informacje dotyczące opodatkowania można znaleźć na łamach
serwisu podatkowego Ministerstwa Finansów, za pośrednictwem Krajowej Informacji
Podatkowej pod numerem telefonu 801 055 055 lub 22 3300330 oraz w Poradniku dla
Przedsiębiorcy
pod adresem: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/19502.pdf lub
w Informatorze dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą dostępnym na
stronie Urzędu Skarbowego:
http://www.isnet.katowice.pl/us/czestochowa1/k/US2409_14033180251.pdf .
16.Jakich dokonać czynności, aby stać się płatnikiem podatku VAT?
Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych
VAT powinien we właściwym urzędzie skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.
Od 1 stycznia 2012r. do wniosku o wpis oraz zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorca może dołączyć
zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od
towarów i usług (formularz VAT-R). W związku z wydanym przez Ministra Finansów
rozporządzeniem w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu
elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, formularz VAT-R mogą dołączyć jedynie
przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
Od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika
podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego
pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł. Obowiązek uiszczenia tej opłaty
powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia. Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto
urzędu gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba wskazanego w formularzu
urzędu skarbowego. Dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty
należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej
zapłaty. Do składanego drogą elektroniczną zgłoszenia można dołączyć dowód zapłaty
sporządzony w postaci pliku z rozszerzeniem pdf. Działanie takie nie pociąga za sobą
obowiązku dostarczenia w późniejszym terminie papierowej wersji dowodu zapłaty.
Poradnik zawierający informację jak krok po kroku załatwić sprawy związane
z rejestracją
jako
płatnik
podatku
VAT
dostępny
jest
na
stronie
http://www.eu-go.gov.pl/pl/sytuacje-zyciowe/start/?sid=VAT_REJESTRACJA
Można również skorzystać z portalu www.e-deklaracje.gov.pl Ministerstwa Finansów, na
którym można złożyć deklaracje zarówno wymagające jak i nie wymagające podpisu
elektronicznego.
17.Co należy rozumieć pod pojęciem „firma przedsiębiorcy”?
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię
i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących
na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń
dowolnie obranych. Firma przedsiębiorcy (nazwa firmy) powinna się odróżniać
dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym
rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy,
przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.
18.Jaka jest data powstania obowiązku opłacania składek ZUS?
Datą powstania obowiązku opłacania składek ZUS jest data od kiedy zaczyna się
rzeczywiste prowadzenie działalności lub wznowienie działalności gospodarczej,
którą należy wpisać w rubrykę 12 we wniosku CEIDG-1.
Więcej
informacji
w
poradniku
http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf .
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych:
19.W jakiej instytucji można uzyskać informacje na temat profilu działalności
gospodarczej?
Aby określić profil działalności gospodarczej należy posłużyć się Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD 2007). Wgląd do Polskiej Klasyfikacji Działalności zapewnia organ
przyjmujący wniosek oraz Główny Urząd Statystyczny (GUS), tel. 34 3660084.
Standardowe
klasyfikacje
i
nomenklatury
są
dostępne
na
stronie:
www.stat.gov.pl/Klasyfikacje .
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), od 1 stycznia 2008r. istnieje obowiązek
klasyfikowania działalności gospodarczej wg kodów PKD 2007 oraz określenia przedmiotu
działalności wyłącznie na poziomie podklasy (numer pięcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera
alfabetu).
20.Gdzie można uzyskać informacje na temat zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego, uzyskania licencji taxi oraz zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych?
1) Informacje na temat wykonywania zawodu przewoźnika drogowego są dostępne
w urzędzie gminy właściwym ze względu na adres siedziby działalności
gospodarczej*.
2) Informacje na temat uzyskania licencji taxi dostępne są w urzędzie gminy na
obszarze, na którym wykonywana jest działalność gospodarcza*.
*Kontakt w Częstochowie:
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pokój nr 15,16
42-217 Częstochowa
tel. 34 3707252
tel. 34 3707256
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/lista?kategoria=Transport%20i
%20taks%F3wki .
3) Informacje na temat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dostępne są
w urzędzie gminy na obszarze, na którym wykonywana jest działalność
gospodarcza.
Kontakt w Częstochowie:
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pokój nr 14
42-217 Częstochowa
tel. 34 3707251
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=FER002 .
21.Czy muszę założyć konto firmowe?
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania
firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy
poinformować o tym fakcie urząd skarbowy za pomocą wysłania formularza
aktualizacyjnego CEIDG - 1.
22.Gdzie można odebrać nadany NIP, jak długo czekamy na jego nadanie?
Na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
naczelnik właściwego urzędu skarbowego jest zobowiązany wydać potwierdzenie nadania
numeru NIP podatnikowi, niezwłocznie w terminie 3 dni od dnia wpływu poprawnego
zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego. W związku z tym, jeżeli
podatnik nie zgłosi się osobiście w celu odebrania potwierdzenia nadania numeru NIP, to
naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany wysłać je drogą pocztową.
23.Jakie instytucje zostają powiadomione o założeniu działalności gospodarczej?
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu, przesyła
odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG, do właściwego naczelnika
urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji
o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do:
− Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
− Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (KRUS)wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP.
Przedsiębiorca w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej
musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli
prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy,
składa on formularz ZUS ZUA. Natomiast, jeśli osoba ta posiada inny tytuł do
ubezpieczeń społecznych, powinna ona samodzielnie ustalić rodzaj swoich
ubezpieczeń do których dokonuje zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym
zakresie udzielają jednostki ZUS.
24.Czy można zmienić datę rozpoczęcia działalności gospodarczej?
Datę rozpoczęcia działalności możemy zmieniać, jeżeli data widniejąca obecnie
w systemie jest datą przyszłą bądź bieżącą. W przypadku dat przeszłych, data
rozpoczęcia działalności nie podlega modyfikacji.
25.Na jaki okres czasu można zawiesić indywidualną działalność gospodarczą?
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie
działalności gospodarczej na okres od 30 dni (ewentualnie pełny miesiąc luty) do 24
miesięcy. Okres zawieszenia trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji
o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi
działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu przez
Ministra Gospodarki.
26.Na jaki czas można zawiesić działalność gospodarczą, w celu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem?
Od dnia 22.04.2014r. została wprowadzona możliwość złożenia wniosku
o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, na podstawie art. 14a ust. 1d
ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tytułu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem. W celu sprawowania osobistej opieki na dzieckiem
działalność może zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący
działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy. Wykonywanie działalności
gospodarczej można zawiesić:
1) na okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia
2) na okres do 6 lat w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia
potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, nie dłużej
jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Z tych uprawnień przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie
więcej niż 4 częściach. W celu zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie
art. 14a ust.1d ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, należy
złożyć wniosek CEIDG-1 o zawieszenie działalności gospodarczej, wypełniając rubryki
wniosku:
14.1
14.2
14.3
14.4
Data rozpoczęcia zawieszenia
Okres zawieszenia do
Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników
Informacja o zawieszeniu działalności z tytułu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem
Jeżeli przedsiębiorca, którego działalność jest już zawieszona, chciałby skorzystać
z zawieszenia z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub wydłużyć okres
zawieszenia, może złożyć wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu wypełniając ww. rubryki
wniosku. W powyższym przypadku należy w rubryce 14.1 wskazać datę rozpoczęcia
zawieszenia działalności gospodarczej uprzednio zgłoszoną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Na stronie internetowej ZUS: http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=4777
zostały
wskazane szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom osób sprawujących osobistą
opiekę nad dzieckiem oraz ustalania podstawy wymiaru składek dla tych osób.
27.Jak założyć spółkę cywilną?
Niezbędne kroki do zarejestrowania umowy spółki cywilnej:
1) uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) przez wspólników będących osobami fizycznymi,
2) zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie), potrzebna w krokach 3 i 4,
3) głoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i uzyskanie nr REGON
spółki - wniosek na druku RG-1 składa się we właściwym dla siedziby spółki
urzędzie statystycznym (wolny od opłat),
4) zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki –
wniosek na druku NIP-2 , NIP-D (wolne od opłat), złożenie deklaracji oraz zapłata
podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze
względu na siedzibę spółki - deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni),
zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R (opłata skarbowa –
170 zł, termin – przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług),
5) zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi –
uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1 (wolny od opłat,
termin – 7 dni). Numery te powinny być dopisane do CEIDG w jednym wniosku.
28.Jak rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą, prowadząc działalność
tylko w formie spółki cywilnej?
Należy złożyć wniosek CEIDG-1 o zmianę danych we wpisie zaznaczając
rubrykę 25 na "nie" (w formie papierowej pozostawiając rubrykę po prawej stronie pustą)
oraz uzupełnić wpis o dane działalności indywidualnej (kody PKD 2007, miejsca
wykonywania działalności etc.).
29.Jak dokonać zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia działalności
gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej?
Zgłoszeń dotyczących spółki/spółek cywilnych wspólnicy dokonują zawsze na
wniosku o zmianę wpisu zaznaczając odpowiednio we wniosku CEIDG-1 rubrykę 01.2.
W przypadku przystąpienia/zawieszenia/wznowienia i zamknięcia spółki cywilnej przy
nazwie rubryki 26 ww. wniosku należy wstawić znak „x” w kwadrat oznaczający zmianę.
1) W przypadku przystąpienia do spółki cywilnej należy (po uzyskaniu REGON
i NIP spółki) wypełnić we wniosku CEIDG-1 pola: 26.1 oraz 26.2.
2) W przypadku zmiany wpisu spółki cywilnej postępujemy analogicznie, jak przy
dokonaniu zmiany wpisu indywidualnej działalności gospodarczej, tj. wskazując
rubryki lub pola, których zmiana dotyczy poprzez wstawienie znaku „x” w kwadracie
po lewej stronie nazwy rubryki/pola.
3) W przypadku zawieszenia wykonywania działalności w spółce cywilnej należy
wypełnić na wniosku CEIDG-1 pola: 26.1, 26.2, 26.3 oraz 26.4. Przedsiębiorca
wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce
cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku
takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych
formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej
z tych form.
4) W przypadku wznowienia wykonywania działalności w spółce cywilnej należy
wypełnić we wniosku CEIDG-1 pola: 26.1, 26.2 oraz 26.6.
5) W przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej należy wypełnić we wniosku
CEIDG-1 pola: 26.1, 26.2 oraz 26.5. Składając wniosek o zakończenie
wykonywania wszelkiej działalności gospodarczej (niezależnie, czy przedsiębiorca
prowadził działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej, czy prowadził jednoczenie
działalność indywidualną i działalność w formie spółki cywilnej) przedsiębiorca
wypełnia również we wniosku CEIDG-1 rubrykę 01.5 oraz 16.1.
Jednocześnie należy pamiętać, że wszelkich zgłoszeń dotyczących działalności
spółki cywilnej, spółka (wspólnicy/osoby reprezentujące) dokonuje się samodzielnie w pierwszej kolejności we właściwych urzędach (Główny Urząd Statystyczny i Urząd
Skarbowy), a następnie każdy z przedsiębiorców (wspólników) przekazuje zgłoszenie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na wniosku
CEIDG-1 o zmianę wpisu.
30.Słyszałem/am od znajomego o Pojedynczym Punkcie Kontaktowym, co to za
instytucja i w czym może mi pomóc?
Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi punkt kontaktowy na stronie:
www.biznes.gov.pl .
−
−
−
−
−
−
−
−
Pojedynczy (elektroniczny) punkt kontaktowy to:
szybki dostęp do informacji o instytucjach i rejestrach publicznych,
możliwość uzyskania informacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
elektroniczna realizacja procedur administracyjnych,
wyszukiwarka opisów procedur,
wyszukiwarka procedur elektronicznych,
wyszukiwarka wg Polskiej Klasyfikacji Działalności,
katalog procedur administracyjnych według kategorii tematycznych,
szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania prawa wykonywania
zawodu,
− katalog procedur według alfabetycznego spisu,
− katalog procedur administracyjnych związanych z rozpoczynaniem, zawieszaniem,
wznawianiem, lub zamykaniem działalności gospodarczej,
− informacje na temat wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
− dostęp do rejestrów publicznych,
− wyszukiwarka instytucji,
− centrum pomocy „HelpDesk”.
31.Czy istnieje strona internetowa, na której uzyskam kompleksowe informacje dla
przedsiębiorcy?
1)
2)
3)
4)
Tak, polecam strony:
www.firma.gov.pl ,
http://www.eu-go.gov.pl/ ,
http://www.mg.gov.pl/ ,
http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/19502.pdf .
32.Jakie są adresy stron internetowych Urzędu Miasta, na których znajdę pełne
informacje na temat możliwych form pomocy samorządu Miasta dla
przedsiębiorczości?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Polecam strony:
http://www.czestochowa.pl/page/16,gospodarka.html ,
http://www.czestochowa.pl/page/2124,pomoc-publiczna.html ,
http://www.biznes.czestochowa.pl ,
http://bip.czestochowa.pl/contents/content/26231/1120092 ,
http://e.czestochowa.pl/geoportal-inwestora/?IdLang=0 ,
http://www.arr.czestochowa.pl/images/dokumenty/stronystale/Program_Wspierania_Przedsiebiorczo%C5%9Bci.PDF.

Podobne dokumenty