STUDIA SLAVICA – číslo 1, ISBN 80-7042-394-3

Komentarze

Transkrypt

STUDIA SLAVICA – číslo 1, ISBN 80-7042-394-3
STUDIA SLAVICA – číslo 2, ISBN 83-85678-55-7
SPIS TREŚCI
I
Jiří DAMBORSKÝ – Gramatické kategorie osoby v polštině a češtině……………...........7
Władysław LUBAŚ – Zainteresowania nowszej polskiej socjolingwistyki…………........17
Jaroslav HUBÁČEK – K chápání pojmu slang v české tradici……………………...........27
Marie KRČMOVÁ – Slang – též z hlediska sociolingvistického……………………........33
Dana DAVIDOVÁ – Adjektivní skloňování rodových zájmen v mluvě střední
generace města Havířova………………………………………………………….............39
Czesław LACHUR – O specyfice konstrukcji z temporalną grupą za + narz.
w polszczyźnie (w zestawieniu z językiem rosyjskim)……………………………...........47
Emílie DEMLOVÁ – Právní text a soudní diskurs projevy psané a mluvené,
spisovné a nespisovné v jazyku práva……………………………………………..............55
Halina KLIMSZA – Nagrobki jako źródło badań polszczyzny cieszyńskiej………..........63
Zofia MATYSKOWA – Kształcenie świadomości i sprawności językowej uczniów
szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej……...............69
Jana RACLAVSKÁ – Materiały do badań dziewiętnastowiecznej polszczyzny
Śląska Cieszyńskiego……………………………………………………….......................75
Mojmír VAVREČKA – Глагол идти в словаре и в тексте………………………..........79
II
Zdzisław PIASECKI – Polsko-czeskie animozje i zbliżenia w ujęciu Stanisława
Kolbuszewskiego………………………………………………………………….............89
Aleksandra WIECZOREK, Bronisław KODZIS – Rosyjska poezja emigracyjna lat
1920-1940 (zarys rozwoju)………………………………………………………............105
Wiesław OLKUSZ – Ofelia, dziewczyna Hamleta i Ofeliá, Hamletová nevesta.
O dwóch sposobach fonicznej organizacji słuchowiska Kazimierza Kowalskiego...........113
Janusz KUBINKA – Bartłomiej Paprocki – pisarz zapoznany………………………......121
Beata WIERSZYŁOWSKA – Literatura czeska na łamach warszawskiego „Życia“
(1887-1891)………………………………………………………………………............125
Witold GRACA – Paralele słowiańskie: Milan Kundera i Witold Gombrowicz…..........133
Krystyna KOSSAKOWSKA-JAROSZ – Feitzingerowie. Cieszyński epizod
w historii polskiej książki masowej………………………………………………...........141

Podobne dokumenty