Lac 650 SL - M2 - tłumaczenie

Komentarze

Transkrypt

Lac 650 SL - M2 - tłumaczenie
Sprawa P107800 – Dokument DE/1 – Strona 1/5
LNE: Państwowe Laboratorium Badawcze
LABORATORIA W TRAPPES – NAF 743 B - 29, ave Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex SIRET
313 320 244 00012 - Tel.: 01 30 69 10 00 – Fax: 01 30 69 12 34
PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY
REAKCJI MATERIAŁU NA OGIEŃ
określony artykułem 5 Rozporządzenia z dnia 21 listopada 2002
Ważny 5 lat licząc od dnia 27 maja 2013
Nr P107800 – DE /2
i aneks na 4 stronach
Materiał przedstawiony przez:
DICKSON SAINT CLAIR
SAINT CLAIR DE LA TOUR
415, Avenue de Savoie
38110 SAINT CLAIR LA TOUR
Nazwa handlowa
LAC 650 SL
Krótki opis
Wynik badań
Skład całościowy:
Tkanina poliestrowa powlekana dwustronnie polichlorkiem winylu,
uplastyczniona i trudno zapalna w masie
Masa
: (około 680 ± 10%) g/m2
Grubość
: (około 0,51 ± 10 %) mm
Kolory : różne
No P:107800 – DE/1 z dnia 27 maja 2013
Rodzaj badań
Badanie palnikiem elektrycznym
Klasyfikacja
M2
Trwałość klasyfikacji (NF P 92-512: 1986): nie jest limitowana z góry
zważywszy na kryteria wynikające z badań opisanych w dołączonym raporcie nr P107800– DE /1
Protokół ten zaświadcza jedynie cechy charakterystyczne próbki poddanej badaniom i nie przesądza o cechach
charakterystycznych wyrobów pokrewnych.
Nie stanowi zatem zaświadczenia wyrobów w rozumieniu artykułu L.115-27 kodeksu konsumpcji i ustawy
z dnia 3 czerwca 1994.
Uwaga: Zezwala się jedynie na przedruk całkowity albo kserokopię niniejszego protokołu klasyfikacyjnego lub
razem protokołu klasyfikacyjnego i załączonego raportu z badań, który posiada 5 stron.
TRAPPES, dnia 27 maja 2013.
Kierownik Wydziału Reakcji na Ogień i Bezpieczeństwa Pożarowego – Sophie THIEFRY/podpis nieczytelny/.
Okrągła pieczęć z godłem w środku i napisem na otoku: Państwowe Laboratorium Metrologii i Badań
COFRAC ESSAIS – Akredytacja nr 1-0606 – Więcej informacji na www.cofrac.fr
Państwowe Laboratorium Metrologii i Badań
Obiekt użyteczności publicznej o charakterze przemysłowo-handlowym- siedziba: 1, rue Gaston Boissier –
75724 Paris Cedex 15- tel: 01 40 43 37 - fax: 01 40 43 37 37 - e-mail: [email protected] – Internet: www.lne.fr SIRET: 313 320 244 00012: NAF: 743B - TVA: FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN: FR76 3058 8600 0149 170 BIC: BARCFRPP
Sprawa P107800– Dokument DE/1 – Strona 2/5
Aneks strona 1
RAPORT Z PRÓBY REAKCJI MATERIAŁU NA OGIEŃ
określony artykułem 5 Rozporządzenia z dnia 21 listopada 2002
Ważny 5 lat licząc od dnia 27 maja 2013
Nr P107800 – DE/1
1. CEL PRÓBY
Zleceniodawca przekazał do Państwowego Laboratorium Metrologii i Badań tkaninę poliestrową 1100 dTex
powlekaną dwustronnie polichlorkiem winylu, trudno zapalną oraz lakierowaną z obu stron, w celu zbadania jej
zachowania wobec ognia oraz określenia jej klasyfikacji M.
2. POCHODZENIE ORAZ CHARAKTERYSTYKI PRÓBEK
- Zleceniodawca próby
: DICKSON SAINT CLAIR
- Data i numer Zlecenia
: Zlecenie nr AC0027768 z 11/04/2013
- Producent
: DICKSON SAINT CLAIR
- Dystrybutor
:
- Marka handlowa i numer
: LAC 650 SL
- Charakterystyki poświadczone
przez zleceniodawcę
Skład całościowy
: Tkanina poliestrowa powlekana dwustronnie polichlorkiem
winylu, uplastyczniona i trudno zapalna w masie
Masa
: (680 ± 10 %) g / m2
Grubość
: (0,51 ± 10 %) mm
Kolory
: różne
Charakterystyki stwierdzone przez
Państwowe Laboratorium Badawcze
Skład całościowy
: zgodne z tymi, które poświadczył zleceniodawca
: nie kontrolowany
3. SPOSOBY PRÓB I REZULTATY
Aneksy na stronach następnych
Ciąg dalszy raportu na następnych stronach
LNE – Państwowe Laboratorium Badawcze
Sprawa P107800 – Dokument DE/1 – Strona 3/5
Aneks strona 2
SPOSOBY BADAŃ KLASYFIKACJI TKANIN ELASTYCZNYCH O GRUBOŚCI MNIEJSZEJ
OD 5 MM ORAZ FILTROWANYCH MATERIAŁÓW ELASTYCZNYCH WSZYSKICH GRUBOŚCI
1.
SPALANIE PALNIKIEM ELEKTRYCZNYM (NF P 92-503: 1995)
To badanie polega na poddaniu próbki potrójnemu działaniu:
- promieniowaniu cieplnemu
- przepływaniu ciepłych gazów nad powierzchnią próbek wspomagając w ten sposób ewentualne pojawienie
się efektów rozprzestrzeniania się płomienia
- płomienia gazu stosowanego w różnych momentach, żeby zapalić materiał
Ostatnimi determinującymi elementami są czas trwania zapalenia oraz zniszczony obszar liczony od brzegu
próbki
2.
BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE
NIC
3.
KLIMATYZOWANIE PRÓBEK
Przedstawione w normalnych rozmiarach próbki są utrzymywane w zamkniętej przestrzeni klimatyzowanej
(23 ºC ± 2 ºC i 50 % ± 5% względnej wilgotności) aż dojdą do niezmiennej masy. Masa uznana jest za
niezmienną kiedy dwa sukcesywne zważenia, w odstępie 24 godzin, nie różnią się o więcej niż 0,1 % lub
0.1 g.
4.
KLASYFIKACJA TKANIN (NF P 92-507: 2004)
Jest ustalona w następstwie badań palnikiem elektrycznym (lub ewentualnie w wyniku badań
uzupełniających).
Materiały klasyfikowane są w kategorie M1, M2, M3 lub M 4
Jedynie materiały sklasyfikowane M1 podczas badań palnikiem elektrycznym (brak zapalenia trwającego
dłużej niż 5 sekund po wycofaniu płomienia zapalającego), mogą ubiegać się o klasyfikację M0
5.
Badania odporności
NIC
Ciąg dalszy na następnej stronie
LNE – Państwowe Laboratorium Badawcze
Sprawa P107800 – Dokument DE/1 – Strona 4/5
Aneks strona 3
4. REZULTATY BADAŃ
4.1. Palnikiem elektrycznym
Kolory
Otwór
Próbka 1
Osnowa prawej
strony
Czarny
Tak
Próbka 2
Wątek prawej
strony
Niebieski
Tak
Moment zapalenia
(sekundy)
45
-
-
-
75
-
-
-
45
-
-
-
45
-
-
-
56
-
-
-
64
-
-
-
16
-
-
-
59
-
-
-
Według kierunku
Czas trwania zapalenia po
wycofaniu płomienia
zapalającego
(sekundy)
Czas trwania zapalenia
większy od 5 sekund
Efekt rozprzestrzenienia
się zapalonych odprysków
poza strefę już zwęgloną.
Odległość większa od
25cm w ciągu 5 minut
Odpad kropli lub
szczątków palących się
Odpad kropli nie palących
się
Jakość dymów
Zniszczona bądź spalona
długość
Średnia długość zawarta
między 0 a 35 cm
Średnia długość zawarta
między 35 a 60 cm
Próbka 3
Osnowa lewej
strony
Biały
Tak
TAK
NIE
Próbka 4
Wątek lewej
strony
Czarny
Tak
NIE
NIE
-
-
-
-
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
Średnia
Średnia
Średnia
Średnia
20.0
24.0
21.0
32.0
TAK
NIE
Ciąg dalszy raportu na następnej stronie
LNE – Państwowe Laboratorium Badawcze
NIE
Kolor dymów:
szary
Średnia długość
L = 124,2
Sprawa P107800– Dokument DE/1 – Strona 5/5
Aneks strona 4
5.
OBSERWACJE DOTYCZĄCE PRÓB
Data otrzymania próbek dostarczonych przez zleceniodawcę : 15/04/2013
Data realizacji prób : 23/04/2013
Próby na palniku elektrycznym
Próbki zapalają się i dziurawią w 45,105,45 i 45 sekundzie. Palą się, wraz z emisją szarych dymów białych
i szarych z dodatkiem sadzy, w czasie 5 sekund po wycofaniu płomienia zapalającego.
6.
KONKLUZJA I KLASYFIKACJA
Produkt posiadający charakterystyki opisane na pierwszej stronie tego raportu z próby
otrzymuje klasyfikację
7.
M2
Czas trwania klasyfikacji
Nie jest limitowana z góry
TRAPPES, dnia 27 maja 2013
Kierownik Wydziału Reakcji na Ogień i Bezpieczeństwa Pożarowego – Sophie THIEFRY /podpis
nieczytelny/.
Okrągła pieczęć z godłem laboratorium w środku i napisem na otoku: Państwowe Laboratorium Metrologii
i Badań .
Kieruje się uwagę na fakt, iż rezultaty otrzymane dla próbki będącej obiektem niniejszego raportu
z próby, nie są uogólniane bez udowodnienia reprezentatywności próbek i badań.

Podobne dokumenty