Raport 2009

Komentarze

Transkrypt

Raport 2009
Raport wojewódzki
WOJ. ŁÓDZKIE
2009
Dział 1. Wytwarzanie odpadów
Posiadacz odpadów
Logwin SGS Poland
Sp. z o.o.
"POLONIT" Sp. z o. o.
LASER-SINEX Sp. z
o.o. - Zakład Pracy
Chronionej
1
NIP
7282158105
REGON
471683801
470579131
471981674
Rodzaj prowadzonej
działalności wg.
klasyfikacji PKD
I63.40.C
Kod
odpadów
Rodzaj odpadów
Masa wytworzonych odpadów [Mg]
Masa odpadów
Sucha masa
odpadów
0,1000
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
070299
Inne niewymienione odpady
2,2410
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,4760
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3445
150103
Opakowania z drewna
6,4400
160216
0,0072
170401
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
140603
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
0,1800
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,4600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1410
150203
0,0970
160117
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0016
080318
0,4000
0,3681
21,0020
3,7889
0,0435
191204
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tworzywa sztuczne i guma
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,1900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
160213
0,0003
160103
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1930
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0130
0,1560
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,2710
160119
Tworzywa sztuczne
6,4320
160120
Szkło
5,3630
160121
0,3220
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
160199
Inne niewymienione odpady
0,2660
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,9950
160213
"ASAJ" Sp. z o.o.
Firma
Handlowo-Usługowa
"MAR-CAR" Marcin
Szuster
8212227830
712308273
730279592
130205
160113
160114
160115
2
0,5620
0,5470
6,8480
0,0800
0,2500
0,1290
103,8400
0,0120
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w
Radomsku
000439196
Odpadowa serwatka
130205
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150105
Opakowania wielomateriałowe
150110
1,2800
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,3500
160214
0,7000
160601
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
070213
Odpady tworzyw sztucznych
130208
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150203
160216
160380
TERPLAST Sp. z o.o.
3
730151449
6 063,3000
020580
1,4400
18,9000
7,6000
26,6000
0,5400
6,1000
0,0500
11,1000
1,5000
3,0000
79,1800
0,8200
9,9650
11,2130
1,5000
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
7,6400
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0320
0,1000
150101
Odpady z zakładowych oczyszczalni
ścieków inne niż wymienione w 04 02
19
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
19,0000
150103
Opakowania z drewna
18,4000
150203
0,1000
160601
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170402
Aluminium
0,2000
150202
150203
160214
160601
Zakłady
Tekstylno-Konfekcyjne
TEOFILÓW S.A.
470741703
040220
040222
130205
160213
4
0,0710
0,0350
0,0060
0,0100
178,4000
0,4000
76,6000
0,4130
1,1600
POLIPOLSKA Ansano
Zanini
Sklep Motoryzacyjny
s.c. P.Pyszkiewicz,
G.Kołodziej
Bombardier
Transportation Polska
Sp. z o.o.,
8351578935
170405
Żelazo i stal
17,3000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
19,2600
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8000
150104
Opakowania z metali
0,4000
590114034
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
9,3020
930110125
070213
Odpady tworzyw sztucznych
5,4200
080115
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Zawiesiny wodne farb lub lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne
niż wymienione w 08 01 19
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
1,4800
100620840
080119
080120
080409
120101
120102
120103
120107
120116
120121
150101
5
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe oleje mineralne z obróbki
metali niezawierające chlorowców (z
wyłączeniem emulsji i roztworów)
Odpady poszlifierskie zawierające
substancje niebezpieczne
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
0,2200
0,1600
0,1900
21,4600
0,0600
3,0200
0,4000
0,0800
0,0250
0,9000
150107
Opakowania ze szkła
0,1700
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne baterie i akumulatory
0,3000
0,0400
64,0600
150101
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
22,5500
150103
Opakowania z drewna
19,0600
150104
Opakowania z metali
191201
Papier i tektura
191210
Odpady palne (paliwo alternatywne)
238,0000
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
142,2900
160214
160605
170604
TWK-ZAG Sp. z o.o.
7321999092
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Małgorzata Hudecka
ZWIĄZEK
OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNEJWytwórnia
Umonduroanwia
Strażackigo
8330003170
473250986
O90.02.Z
120101
730136875
180103
007024050
040222
150101
6
Opakowania z papieru i tektury
0,6000
0,0300
17,0200
4,8900
15,8500
0,0410
8,9000
2,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0270
Gabinet
Stomatologiczny
Urszula Brodecka
730222994
180103
Ubojnia Drobiu
Sprzedaż Hurtowa i
Detaliczna Z.Sitarek,
W.Kuzimski Spółka
Jawna
PPHU "ARIADNA"
730194246
020202
590743020
080317
Firma
Usługowo-Handlowa
"Eko-Top" Sp. z o. o.
8131021314
690343725
O90.02.Z
39,4000
0,0060
150101
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0700
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady spawalnicze
0,4600
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Odpady stałe z oczyszczania gazów
odlotowych
Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania
gazów odlotowych
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
0,0150
120113
130205
150203
170604
190107
190110
190112
7
0,0500
0,7800
0,0100
0,0420
0,1200
6,6930
3,0400
45,7050
750500443
Fungis Sp. z o.o.
Wincanton Polska Sp.
z o. o.
NZOZ Stomed
"PRODENT" s.c.
Przychodnia
Stomatologiczno Protetyczna
8
5222128246
9481520202
012698468
472859870
470784919
N85.13.Z
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,4900
150101
Opakowania z papieru i tektury
5,7500
150202
0,0450
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0200
160122
Inne niewymienione elementy
0,0060
160213
0,0060
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
4,2000
200301
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8200
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
4,9000
180103
180103
1,4200
0,2300
33,2000
5,4500
0,9000
0,0275
590634035
Zakład
Produkcyjno-Handlowy
ARTMET Roman Polak
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
120199
Inne niewymienione odpady
130205
0,0220
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1000
150202
0,0010
160605
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne baterie i akumulatory
160213
160214
Energetyka Cieplna
Sp. z o.o.
8320003760
730014328
100180
160213
9
0,7200
120101
427,4000
39,7500
0,7000
0,0050
0,0100
4 196,0000
0,0360
0,0320
Andrzej Jaros
7712259330
590734819
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
7,9400
PPHU Zakład
Piekarniczy- E.
Olszyńska
Usługi Wnetrzrskie
Utrzymanie Zieleńcow
8330000088
750008268
020399
Inne niewymienione odpady
0,1500
470596098
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0750
160214
191201
Dalkia Łódź Spółka
Akcyjna
7280018564
470791581
070280
100101
100102
100105
0,1200
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z węgla
1,1100
0,0300
37 836,1000
190 891,0000
13 639,5000
160601
Stałe odpady z wapniowych metod
odsiarczania gazów odlotowych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
0,3000
170202
Szkło
0,1000
170203
Tworzywa sztuczne
1,9000
130208
150202
160213
160214
160215
160216
160506
10
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
24,7070
6,7940
3,1840
5,2000
0,3380
0,6000
0,1150
2,4030
170204
170401
170402
Aluminium
118,5200
170405
Żelazo i stal
480,7000
170407
Mieszaniny metali
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
1,5000
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Papier i tektura
0,0130
0,0000
180103
200101
750405058
F.P.H.U.
"REGNOPOL"
Władysław Będkowski
150202
Niepubliczny
Stomatologiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
"UNIDENT"s.c.
7272470261
472305277
N85.13.Z
180103
"Piotr i Paweł Wschód"
7811674291
639793490
G51.11.Z
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160213
11
9,4800
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Miedź, brąz, mosiądz
0,4000
13,5000
0,2650
5,6300
0,0000
0,0375
75,3900
0,3980
P.W. TAKO Sp. z.o.o.
008390437
160708
Instytut Warzywnictwa
im. Emila Chroboczka
000080418
020110
130208
150110
160107
160506
160508
160601
170604
200121
P.P.U.H. WIGMATEX
Sp. z o.o.
005266719
020106
020201
020202
100101
Instytut Włókiennictwa
000050239
040222
070213
080410
120105
12
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Odpady metalowe
0,8000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Filtry olejowe
0,1300
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,4260
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Odchody zwierzęce
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
Odpadowa tkanka zwierzęca
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady tworzyw sztucznych
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
3,8800
0,1000
0,0150
0,2000
1,1580
11,3190
0,0420
52,5000
1 987,6000
43,5000
6,8000
66,7000
1,7000
8,7000
0,4400
0.25
130205
150101
160213
160214
160304
160306
160509
170405
200301
SPZOZ
Uniwersyteckiego
Szpitala Kilnicznego Nr
6 Instytut Stomatologii
Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
472147559
090101
160213
160216
180103
13
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
0,1900
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Żelazo i stal
0,0700
2,9000
0,6600
7,0000
0,2800
1,2000
12,0000
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
54,2000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0300
0,5500
0,0250
10,0670
NZOZ "DANA-DENT"
Danuta Kopczyńska Malarska
8341108464
750030925
Fabryka Kotłów
RAFAKO S.A.
6390001788
270217865
180103
DJ28.30.A
090108
120121
150202
P.P.H.U "MARTEL"
8271000884
730178709
040222
080318
160213
180103
"BABICE UBOJNIA"
Spółka jawna Teresa
Struszczyk, Jerzy
Struszczyk
7311798848
472618929
020181
020202
SP MOULDING
POLAND Sp. z o.o.
14
8291671009
100268254
DH25.24.Z
160213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Błony i papier fotograficzny
niezawierające srebra
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Odpadowa tkanka zwierzęca
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0639
0,1000
0,3000
0,0420
0,2840
0,0038
0,0670
0,0090
8,0000
130,0000
0,0057
472332937
Zakład Narzędziowy
NARMOD Sp. z o.o.
030105
080318
110116
120101
120103
120110
5831023182
0,0920
69,3270
0,6220
2,0550
120199
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2150
160602
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0007
730029040
180103
190966301
150110
150202
15
0,0042
1,8700
120121
"LOTOS" Paliwa Sp z
o.o.
2,7020
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
120118
Gabinet
Stomatologiczny
Renata
Szymczak-Marciniak
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Nasycone lub zużyte żywice
jonowymienne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Syntetyczne oleje z obróbki metali
0,0950
0,0250
0,0910
0,0050
0,1430
160216
EKO-VIT Sp. z o.o.
7270125206
Kompania Piwowarska
S.A.
470306670
020701
270546630
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,0400
150107
Opakowania ze szkła
1,8000
160211
10,9700
170201
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Drewno
020106
Odchody zwierzęce
18,0000
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020281
020299
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Inne niewymienione odpady
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4400
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
0,0400
170101
750273020
Skup Żywca, Ubój i
Sprzedaż Mięsa Zbigniew Frączkiewicz
16
0,0080
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z mycia, oczyszczania i
mechanicznego rozdrabniania
surowców
Opakowania z papieru i tektury
"MIL-DENT"
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
KATARZYNA
MILEWSKA
7291516538
471641961
180103
"WUPRINŻ" S.A.
7810047876
630124183
170101
28,0000
4,8300
0,0500
7,5100
238,2980
36,4380
0,0240
20 670,0000
0,0000
170181
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpady z remontów i przebudowy dróg
170302
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
0,0000
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
38 305,0000
170107
NZOZ "LILMED" Alicja
Szlęk
NZOZ STOMA A.K.
Gabinet
Stomatologiczny
8311254304
P.P..H.U. MARCIN Artur Tarczyński
472237469
180103
730320515
180103
610230966
120105
150102
Xella Polska Sp. z o. o.
"KORONA" Sp. z o.o.
7581003971
550405426
730031975
130208
150102
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
170405
Żelazo i stal
191209
Minerały (np. piasek, kamienie)
040217
Barwniki i pigmenty inne niż
wymienione w 04 02 16
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
040222
080111
17
0,0000
0,0398
0,0790
8,3000
0,1000
0,6000
69,0000
2,8500
33,4000
0,7400
0,3950
0,1690
080120
150101
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne
niż wymienione w 08 01 19
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150104
Opakowania z metali
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
080312
080410
120101
130208
150203
160114
160115
160117
160213
160216
160306
160507
160508
18
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
0,5700
0,0480
0,3000
1,4100
0,5600
600,5200
72,7910
0,2665
11,3550
0,0700
0,0200
39,9800
0,1950
0,0300
17,3675
0,0070
0,2240
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4610
2,7100
170402
Uwodnione odpady ciekłe inne niż
wymienione w 16 10 01
Aluminium
170403
Ołów
1,0000
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
0,5400
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0100
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0345
160509
160601
161002
NZOZ BETADENT
Stomatologia Rodzinna
Beata Kobus
Zakłady Przemysłu
Odzieżowego EMIKON
Sp. z o.o.
MECHANIKA I
ELEKTROMECHANIK
A POJAZDOWA
CHWIŁKOWSKI
KRZYSZTOF
Prywatny Gabinet
Beata Pluta-Łukasik
PPHU "AL-MIR" s.c.
8351050370
7271167514
7681074918
100065516
N85.13.Z
0,5000
29,9950
8,9760
610254688
200301
471276160
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,7000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1200
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,1780
590322821
472859120
N85.13.Z
040221
040222
19
0,0650
1,0800
0,3500
Urząd Gminy Zduny
8341774907
000551591
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,0450
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3000
100101
0,3400
190801
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0200
150103
Opakowania z drewna
0,0600
150104
Opakowania z metali
0,0700
150107
Opakowania ze szkła
0,0900
200301
250056923
Przedsiębiorstwo
Komunalne
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
MEDRAL
100110932
180103
"CENTRUM
STOMATOLOGII"
610135297
180103
P.P."ELBO" Elżbieta
Cłapa
7731635739
590031070
DA15.33.A
020380
100101
20
9,8000
4,9000
19,5000
1 635,0000
0,0450
0,0735
0,7000
0,1000
0,0100
191.60
"ALPLA" Sp. z o.o.
Opakowania z Tworzyw
Sztucznych
5530101361
070503985
Odpady tworzyw sztucznych
080112
150101
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
31,6020
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
10,5200
150202
2,7800
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,5550
150105
Opakowania wielomateriałowe
11,3900
160304
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
10,3620
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
1,6550
130110
140603
160213
160214
DOLFOSS Sp.J.
Piotrowicz, Krogulska
P. H. U. Jan Kocemba
Stacja Paliw Płynnych
7712668910
8340007212
592305301
750380890
G51.21.Z
130208
160213
160601
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "Mika",
J. Stasiak
472246764
130205
130208
21
114,4050
070213
0,0270
6,3600
0,0350
0,0050
0,0080
7,3120
0,5500
0,0022
0,0020
2,3160
150202
RIWAL POLAND Sp. z
o.o.
7272726737
100527402
DA15.11.Z
160103
160107
Filtry olejowe
0,1650
160115
0,3310
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
8,9350
160120
Szkło
9,9280
160122
Inne niewymienione elementy
1,6550
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
9,2660
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,1000
130208
0,4000
160107
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2000
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady tworzyw sztucznych
150110
150202
ZIPO Sp. z o.o.
750414710
070213
22
0,4950
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
13,2370
264,7360
18,2010
0,1000
0,0500
0,3000
23,0800
1,0000
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Alkalia trawiące
3,3400
3,2000
150101
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
11,8600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
16,4800
150104
Opakowania z metali
0,4700
150110
0,6760
170401
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Miedź, brąz, mosiądz
53,2300
170404
Cynk
68,8930
170405
Żelazo i stal
0,6360
160114
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
0,3000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,9000
150103
Opakowania z drewna
1,0000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
6,2000
080111
110107
110109
130205
SILCO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
Zakład
Gospodarowania
Odpadami "EKO ALF"
5842474971
192802176
610006447
150203
23
1,2000
0,4800
2,1440
Odpady niebezpieczne zestalone
190307
191201
Odpady zestalone inne niż wymienione
w 19 03 06
Papier i tektura
191202
Metale żelazne
1,0000
191204
Tworzywa sztuczne i guma
4,0000
191205
Szkło
12,3000
191211
27,3820
43,4200
2,2370
Gabinet Lekarski
"MARZANNA"
7261347249
473189726
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
M.Koziarska-Czechow
ska
9471192742
471234345
180103
Centrum Usług
Motoryzacyjnych S.C.
"SZYMACHA"
7272316264
471693900
160119
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów
zawierające substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
3,8600
080201
Odpady proszków powlekających
8,0260
080318
0,0150
110105
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Kwasy trawiące
110107
Alkalia trawiące
0,2100
110109
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Drahtzug Stein Łódź
Sp. z o. o.
24
156,4920
190306
473230357
DJ28.51.Z
0,0200
0,0300
0,7460
3,3300
76,9440
130110
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,1030
150103
Opakowania z drewna
0,8200
150110
2,1390
170401
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
0,0140
170405
Żelazo i stal
264,6400
020780
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Żelazo i stal
348,0000
130205
150202
160213
470782406
Gorzelnia Bełdów
Tadeusz Michaś
100101
200301
COTTON HOUSE
Jakubiak Sp.j.
25
7251879200
473254613
G51.11.Z
0,4700
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
170405
0,8200
37,2480
1,4600
0,0080
0,0950
23,1000
4,7000
0,6080
Prywatny Gabinet
Lekarski Mirosław
Horyń
7731035005
P.P.U.H. MEJ Sp. z
o.o.
590412435
180103
001328760
070213
120105
150110
160216
170402
"Awas - Serwis" Sp. z
o.o.
5213177038
017405910
O90.02.Z
130502
130503
130507
26
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
2,7600
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Szlamy z kolektorów
7,2000
2,7000
0,6000
0,0050
4,1000
143,8080
0,3000
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0020
150107
Opakowania ze szkła
0,0300
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0010
170503
750368989
0,0060
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Opakowania z papieru i tektury
130508
Gabinet Weterynaryjny
- lek. wet. Michał
Podwysocki
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
1 613,9570
2,1000
0,0155
180103
180201
180208
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Teresa
Sadłecka-Pawlak
8271209934
BUZET Sp. z o.o.
NZOZ "MEDIAB"
Centrum Diabetologii
Gabinet
Stomatologiczny
Aleksandra Izdebska
27
7272732436
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02
02)
Leki inne niż wymienione w 18 02 07
0,0150
0,0470
0,0800
0,0150
730222652
180103
634572748
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,8200
100572437
180103
0,0320
730306716
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
21,3500
0,0120
STOMATOLOGIA I
PROTETYCZKA- C.
Pokorska
Przedszkole Miejskie
Nr 139
7291775518
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0250
120113
Odpady spawalnicze
0,0180
120121
0,0600
160103
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1090
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0690
0,1170
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
470097024
180103
000222539
160214
160216
Auto-Handel Handel
Samochodami
Używanymi oraz
Akcesoriami i
Częściami Używanymi
730274577
120101
130208
150203
160113
160114
160115
28
0,1100
0,0200
0,0300
0,5170
0,0450
5,3820
0,0340
0,4520
0,3770
129,0690
6,1140
000439078
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w
Głuchowie
160119
Tworzywa sztuczne
3,9150
160120
Szkło
4,2380
160121
0,5160
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
160199
Inne niewymienione odpady
0,2770
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,6350
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,1440
191205
Szkło
0,5120
191208
Tekstylia
0,1720
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
0,4300
020502
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne niewymienione elementy
56,0000
4,0000
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0250
160122
200301
29
590490790
DC19.20.Z
3 953,0000
Odpadowa serwatka
150202
7251030060
7,0000
020580
130208
Wytwórnia Żelkotów
"BAZYLIA II" - Karol
Turkiewicz
0,6510
0,0200
0,0100
0,0300
0,0800
150104
Opakowania z metali
3,8330
150110
0,3000
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5110
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0340
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,0300
150202
P.P.H. "MARIAN"
Antoni Kućkowski
7732028852
100420466
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Bazyli Żukowski
7751427429
611008000
180103
NZOZ "ESKULAP" Sp.
z o. o.
7691933286
590753343
180103
250749371
030105
Stolarstwo-Tapicerstwo
-Produkcja-Usługi-Hand
el Tomasz
Świerczyński
080111
30
1,3140
0,4270
0,1000
0,0970
8,1400
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Roztwory utrwalaczy
0,0200
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0170
4,8000
150101
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków inne niż wymienione w 07 06
11
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
223,6350
150104
Opakowania z metali
170,1340
150202
160213
Miejski Zespół
Przychodni
Rejonowych w Zgierzu
SPZOZ
7321798755
470871759
090104
160213
180102
180103
180106
180110
ColepCCL Polska Sp.z
o.o.
590702400
070612
130507
31
0,0010
0,1260
0,0050
1,8290
0,2150
0,0007
20,5390
543,9690
72,2410
4.80
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0800
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
5,2900
150107
Opakowania ze szkła
9,2710
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
1,8710
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1900
150202
150203
160107
160213
160304
160305
160306
160506
"JASZPOL"
473200304
130208
140603
150102
32
0,4820
0,0900
0,0500
0,7400
80,8640
10,4320
1,7980
7,6670
0,2300
0,2250
0,1220
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160119
Tworzywa sztuczne
1,6520
160120
Szkło
0,9010
152001013
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,1150
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
4,5000
150202
150203
NZOZ,,KAMED"
Gabinet
Dermatologiczny Ewa
Wendrowska
7731074689
590527799
180103
Gabinet
StomatologicznyZdzisława Burzyńska
7321165470
470738658
180103
Gospodarstwo Rolne Sławomir Popławski
7751219317
472613582
020182
100101
33
0,2850
0,8260
0,0150
0,0380
0,9000
592141800
"ELBEST" Sp.z o.o. w
Rogowcu
1,3600
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0300
160213
0,0870
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
4,4600
190801
Skratki
190809
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Oleje i tłuszcze jadalne
151,2000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
113,0310
130208
160214
200125
731004489
Samodzielny Publiczny
Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o.
8330003307
750029537
180103
E40.30.A
100180
130208
160213
170405
Społem Łódzka
Spółdzielnia
Spożywców
7240003674
001010093
160213
160215
34
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
0,3000
1,9500
0,9900
15,0000
0,3200
811,0000
0,0244
0,0053
0,3400
0,0740
0,0200
170405
Żelazo i stal
3,7500
0,0490
0,0150
NZOZ MAR-MED
6681065362
310061800
180103
NZOZ Prywatne
Laboratorium
Diagnostyczne S&S
s.c.
7991510710
670950560
180102
471692013
180103
731506268
180103
141010800
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
180103
Usługi
Lekarsko-Pielęgniarski
e s.c. M.
Andrzejewska, B.M.M.
Z. Kołacińscy
7251346780
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ARS-MED Centrum
Usług
Pielęgniarsko-Lekarski
ch
Zakład Zaopatrzenia
Ogrodniczego WARKA
Sp. z o.o.
35
7971958910
0,1620
0,0810
0,0150
0,0150
0,1000
160213
632051726
RABEN Polska Sp.
zo.o.
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
7291497278
472403927
N85.12.Z
150101
56,2400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
11,5400
150103
Opakowania z drewna
0,4600
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0265
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1200
0,0550
150102
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
1,0400
150107
Opakowania ze szkła
5,1000
020103
Odpadowa masa roślinna
020108
0,4000
150101
Odpady agrochemikaliów zawierające
substancje niebezpieczne, w tym
środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności (bardzo toksyczne i
toksyczne)
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1800
180109
750773394
"BUMI" Mirosłwa
Pięcek
030308
150102
200301
P.P.H.U. KORKUS
Przetwórstwo Warzyw i
Owoców - Jan Korkus
Kutnowska Hodowla
Buraka Cukrowego
Sp.z o.o.
8320000661
7550011313
730202997
610172973
080318
36
0,0000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
0,0003
0,0020
4,5500
43,3500
0,0054
2,3200
150110
150202
160213
160214
160305
"Dziewiarstwo
Maszynowe" Tomasz
Szpak
Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
7311689289
0,1500
0,0060
0,0160
0,0607
5,7465
1,0500
471186706
040222
472056294
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
160117
Metale żelazne
0,0700
160118
Metale nieżelazne
2,1100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0400
160216
160303
200133
200301
37
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,3900
0,0100
0,0300
4,4500
Prywatny Gabinet
Lekarski Marek
Miszczak
PolyOne Poland
Manufacturing Sp. z o.
o.
"ZABŁOCKI-MOTOZBY
T" Sp.j.
0,0070
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
190801
Skratki
2,5000
590073677
180103
0,0300
100225670
070213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
41,3820
070399
Inne niewymienione odpady
21,4000
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
130208
0,3700
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
0,0310
150110
0,0270
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1540
160117
Metale żelazne
0,4750
750015067
Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo
Skierniewice
7711604888
004274042
160213
150202
38
0,5000
3,1200
46,5400
1,0160
0,0420
0,2050
160119
Tworzywa sztuczne
1,1570
160120
Szkło
0,0490
160122
Inne niewymienione elementy
0,1720
160199
Inne niewymienione odpady
0,1300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0210
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1000
130702
Benzyna
0,0470
160103
Zużyte opony
9,7390
160107
Filtry olejowe
0,1150
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0640
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
0,3780
160214
160601
Przedszkole Miejskie
Nr 30
000252859
160211
160213
160214
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej Andrzej
Podkościelny
731023529
180103
Wojewódzka Składnica
przyjmująca pojazdy
samoch. do likwidacji
Stanisław Skowroński
472348588
130208
160113
160114
39
0,0090
0,0080
0,0300
0,0160
0,1050
0,7220
0,0710
160115
Firma
Produkcyjno-UsługowoHandlowa "MAT"
Agnieszka Matusiak
8291135127
731586592
DK29.22.Z
160116
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,6800
160119
Tworzywa sztuczne
9,7400
160120
Szkło
9,1280
160121
0,1490
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
2,2630
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0020
120101
0,5000
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0550
120121
150203
40
0,1680
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
0,1170
217,9590
4,3860
0,0300
0,0250
0,0150
GAbinet Dentystyczny
ART-DENT S.C. Maciej
Stańczyk Agnieszka
Stańczyk
8331379144
MGT Marta Tataj,
Andrzej Dymek
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0030
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady spawalnicze
0,0150
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
0,3200
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne niewymienione odpady
0,0200
100427994
180103
750187450
150202
160213
160601
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
POP-FOL Józef
Popiołek
POL-DRÓG
OLEŚNICA
471074172
9111729128
932091290
DH25.22.Z
120113
130208
150202
150203
160117
160213
170182
41
0,0050
0,0020
0,0200
0,0500
0,2500
0,2000
5,0000
400,0000
TNT Express
Worldwide /Poland/ Sp.
z o. o.
1180029298
011026666
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
170508
20,0000
150101
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż
wymieniony w 17 05 07
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2600
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Papier i tektura
0,2000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady spawalnicze
0,0130
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0100
191201
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Janina Zych
Zakład Budowlany
Henryk Mocny
6180018481
730217852
180103
250034554
080318
120113
120121
130208
150110
150202
150203
42
500,0000
170302
1,2800
1,4000
0,0080
0,0500
0,2700
0,0500
0,0860
0,0500
Metale żelazne
170182
Inne niewymienione odpady
170508
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż
wymieniony w 17 05 07
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
110,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,0046
0,1700
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
GABINET
STOMATOLOGICZNY
E.KOZALA-SZULCZYŃ
SKA
7291135262
471405657
180103
Gmina Szczerców
7692057289
590647919
190805
Lecznica dla Zwierząt Adam Wełna
731490171
180202
Zakład
Blacharsko-Ślusarski,
Piotr Duszyński
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Agnieszka Siejek
731643485
170605
7691861724
592283150
180103
5262326656
013266860
WinCup Sp. z o.o.
DH25.24.Z
070213
120101
43
0,2000
160117
1 523,0000
0,0195
19,8000
0,0050
5,1700
3,0000
14,6500
0,6100
15,4400
19.80
0,0500
160118
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale nieżelazne
170405
Żelazo i stal
2,0450
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0110
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,1430
120113
Odpady spawalnicze
0,0065
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0040
150202
Produkcja Wyrobów
Metalowych "ARTMET"
Jacek Lewandowicz
7731672019
ZOZ Prywatne
Laboratorium Analiz
Lekarskich
Włodzimierz Kownacki
Gabinet
StomatologicznyMariola Rolczyńska
ZUS Oddział w
Zduńskiej Woli
7731611555
590536054
DJ28.11.B
470045406
180103
473144066
180103
000017756 00159
160211
160213
160214
44
0,2000
0,2150
0,0390
0,1280
3,4540
2,1760
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,8500
020304
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
11,5800
080318
0,0010
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,0900
150107
Opakowania ze szkła
2,1500
160213
0,0402
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
0,1300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0028
0,1270
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0098
150107
Opakowania ze szkła
0,0200
160216
170405
SPÓŁKA
OGRODNICZO-PSZCZ
ELARSKA
"PSZCZÓŁKA" W
ŁOWICZU-SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
8341854167
100664524
100101
160214
Zakład
Piekarsko-Ciastkarski
DANA spólka jwana
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.
7321520066
471490628
610342903
DA15.81.B
080318
130208
45
0,5000
34,0000
0,9100
0,0100
0,0020
0,0510
0,1900
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0800
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Inne baterie i akumulatory
0,0100
0,0010
170181
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Odpady z remontów i przebudowy dróg
170407
Mieszaniny metali
5,2532
190901
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i
skratki
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
5,7000
150202
160107
160213
160214
160506
160507
160605
168001
200306
46
0,0300
0,1380
0,0150
0,0150
0,0100
242,8000
173,0800
0,0570
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9200
NZOZ w Kleszczowie
7691143822
590328663
180103
KIKGEL, Mirosław Kik
7730004190
590027542
0,3700
138.29
0,0460
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6600
150103
Opakowania z drewna
0,6000
160213
0,0100
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
190801
Skratki
0,8200
200301
16,4000
170402
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Aluminium
170405
Żelazo i stal
25,4500
200301
4,6870
090104
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0370
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,1510
Gabinet
Stomatologiczny Beata
Wawrzyniak
730312071
180103
P.P.H. FRUCTODOR
Sp. z o.o.
008166869
020305
130206
"NAFTOBAZY" Sp.z
o.o.
Szpital Powiatowy
47
012667887
000313420
170204
090101
1,0000
0,6400
1,5000
0,0600
0,2200
0,2100
0,9400
1,1200
180102
120102
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
5,0000
130208
0,6400
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
35,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
27,7000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,1280
180103
180104
180182
Poradnia
Stomatologiczno-Protet
yczna Maria
Jankiewicz, Renata
Sadrakuła
473096500
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny K
.Godula - Gałązka
610316113
SUWARY S.A.
48
7311007350
471121807
N85.13.Z
180103
180103
DH25.22.Z
0,5660
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
26,1170
0,0710
0,7360
1,1200
0,0235
0,2000
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne baterie i akumulatory
0,1000
0,0100
170405
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Żelazo i stal
190801
Skratki
44,1200
190802
Zawartość piaskowników
38,5000
190805
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160213
29,4000
020699
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
22,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160216
160605
Specjalistyczna
Praktyka
StomatologicznaKatarzyna Dziedzic
7321250365
471606143
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji "Wod-Kan"
Sp. z o.o.
7690502213
590005919
N85.13.Z
180103
160213
160214
160506
Zakłady Przemysłu
Cukierniczego "Unitop Optima" S.A.
470754255
200301
"UNION CHOCOLATE"
Spółka z o. o.
49
811920394
0,1000
0,0422
0,0024
0,0230
6,2400
3 495,9000
34,7230
14,7230
0,0450
61,0000
1,2000
Corning Cable
Systems Polska Sp. z
o.o.
472904546
150103
Opakowania z drewna
4,9000
150104
Opakowania z metali
0,2000
150109
Opakowania z tekstyliów
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady tworzyw sztucznych
070103
070213
080111
119,0000
5,9290
664,5000
1,4000
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150104
Opakowania z metali
150105
Opakowania wielomateriałowe
150107
Opakowania ze szkła
0,0100
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
6,5200
130205
150111
150202
50
15,0000
0,9100
179,3000
0,4000
84,7000
0,0310
17,0400
150203
170402
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
2,6000
191201
Papier i tektura
0,2000
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
0,7300
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2250
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
1,1400
160213
160216
160303
160304
160305
Szpital Powiatowy ZOZ
Sieradz
001129641
090104
160213
160601
180102
180103
51
0,4400
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Aluminium
0,3420
0,6000
0,8600
4,4000
1,1800
2,2000
16,1000
0,8700
0,2030
68,9200
180182
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Lis-Owczarek
Zakład
Usługowo-Produkcyjny
"BOMII SERWIS"
Gabinet
Stomatologiczny
Joanna Florczak
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Małgorzata kisiel
8291219893
52
0,1855
0,0611
1,6800
0,0460
730221109
180103
590094805
191204
7261245980
471479242
180103
7751195456
610257936
180103
730300139
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150107
Opakowania ze szkła
020680
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
0,2000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0300
P.P.H. BROWAR
STAROPOLSKI Teresa
Strzelińska S.j.
"PIEKARSTWO CUKIERNICTWO JAŚ I
MAŁGOSIA"
Romanowscy Sp. j.
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Tworzywa sztuczne i guma
7282637343
100220856
DA15.81.A
0,3800
0,0474
2,0700
19,1300
0,0100
190801
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
5,0000
200303
Odpady z czyszczenia ulic i placów
3,5200
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,2730
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7850
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Opakowania z papieru i tektury
0,0280
0,0760
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
3 881,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1 032,4000
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
150203
160213
310164919
Gminny Zakład
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej
008230828
Przedsiebiorstwo
Wdrożeń Postępu
Technicznego
ELKOMTECH S.A.
Oficyna Drukarska
Witold Kosmalski
7310002037
470570503
090102
150101
150202
160213
Dell Products (Poland)
Sp. z.o.o.
53
5213402110
140663380
130508
0,0009
2,0000
0,1680
5,1000
0,0060
0,1300
59,1000
5,9000
150110
150202
150203
160213
160214
160216
160604
170405
190809
P.P.H.U. "DROMASZ"
Marek Famulski
Prywatny Gabinet
Ginekologiczny Lidia
Gruszczyńska
54
592197538
7691014119
590305700
120101
N85.12.Z
180103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0140
0,0120
0,8000
0,0180
0,1000
41,7000
0,0200
0,9000
0,3000
4,8000
0,0540
GABINET
STOMATOLOGICZNY
7291094209
470669940
PPHU A-TU SERVICE
7282538782
473263925
Ubojnia i Masarnia Andrzej Piątek
7711007141
590358990
180103
O90.01.Z
150102
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
28,8300
200301
13,2000
0,9600
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Lidia
Laskowska-Kuźnicka
731499717
180103
POLMARK Sp. z o. o.
190500962
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0330
471010367
180103
0,1783
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
ZOZ,,HELP-MED"
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Halina Żychlińska
8291040448
730153023
ADAMEX- Edward
Adamczyk
7311006741
470518997
DB17.30.Z
090101
090104
55
0,0724
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0550
0,0470
0,0170
0,0400
0,0500
Urząd Skarbowy w
Piotrkowie
Trybunalskim
7711068415
590008993
L75.12.Z
Opakowania z tworzyw sztucznych
191201
Papier i tektura
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,1000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,6000
130701
Olej opałowy i olej napędowy
0,1500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1150
Zużyte katalizatory zawierające złoto,
srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)
Papier i tektura
0,1000
0,1120
160214
160216
160380
160601
160801
200101
Zakład Opieki
Zdrowotnej BONUS
s.c.
Budokrusz Sp. z o. o.
5291675572
26,2400
0,7000
0,1000
0,3000
0,0200
0,1000
250838790
180103
015561474
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0010
170405
56
0,1700
150102
1,5000
3,0000
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Małgorzata Matusiak
7321128575
471434200
180103
NZOZ MAMED
7281147068
472349180
180103
KON-WIT Konrad
Zajkiewicz, Wiktor
Kwiatkowski S.j.
7310006472
470536239
G50.30.A
160103
160213
9820325214
100017813
472840438
F45.23.A
7680003862
590028079
486,7000
0,0020
40,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
17,1000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,0100
Inne oleje hydrauliczne
0,1400
100101
130113
57
0,0420
170181
160305
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Opocznie
0,0600
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z remontów i przebudowy dróg
160216
"DRO-BUD" Piasecki,
Wiórkiewicz Spółka
Jawna
PROVIT Sp. z o.o.
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
0,0040
6,0000
3,4000
0,3900
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0200
160213
0,0200
190801
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Skratki
51,2000
190802
Zawartość piaskowników
64,5200
190805
200302
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z targowisk
200303
Odpady z czyszczenia ulic i placów
200306
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
28,0000
020304
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
9,1200
100101
20,0000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
130208
150202
160214
160506
200301
Spółdzielnia
Ogrodniczo-Pszczelars
ka PSZCZÓŁKA w
Łowiczu
58
000443714
0,2100
0,3300
0,0900
0,0190
2 251,0000
6,7100
41,6000
129,2000
0,6000
1,1600
1,422.60
150107
Opakowania ze szkła
5,4000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0002
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0000
090104
Roztwory utrwalaczy
0,2200
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0200
170405
Pracownia Analityki
Medycznej Barbara
Dąbrowska
7331080232
470871021
N85.14.F
160213
180103
Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy
Centrum
Profilaktyczno-Lecznic
ze w Łodzi
9471805558
000294289
N85.12.Z
090101
160213
160214
160215
160216
59
0,2700
0,0310
0,1500
0,0840
0,0500
0,0150
0,0970
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
4,2210
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,4200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7650
150104
Opakowania z metali
0,6180
150107
Opakowania ze szkła
2,7500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Popioły lotne z węgla
0,0160
180103
180104
"TRANS-ŁOWICZ"
750211070
130208
Przedsiębiorstwo
Turystyczno-Handlowe
TRYBUNALSKIE
Spółka Akcyjna
590494226
100101
473143606
Kompania Spirytusowa
NORD-CLAS Sp. z o.o.
100102
150110
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160213
ET Logistik Sp. z o.o.
5261025183
010972267
I60.24.B
020304
080318
60
3,2780
1,4750
7,0000
688,3000
0,0020
0,0170
22,9000
0,1800
224,4000
98,1000
160216
Gabinet Lekarski- Ewa
Grudzień
7751396485
610142216
180103
EKO-GWAJM Sp. z
o.o.
Makro Cash and Carry
Polska S.A.
6491959464
276293028
170601
5220002860
012775559
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150107
Opakowania ze szkła
3,2000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Żelazo i stal
0,2710
160380
160214
160216
160380
170405
Przedsiębiorstwo
Państwowej
Komunikacji
Samochodowej
000866886
46,1000
0,0092
104,0660
533,6400
88,8190
396,6630
0,1920
0,4530
128,3870
0,6200
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
0,2000
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
2,3380
140603
61
0,0100
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Opakowania z papieru i tektury
0,0900
160103
Zużyte opony
11,9000
160107
Filtry olejowe
0,1200
160117
Metale żelazne
160213
0,1110
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,1000
170402
Aluminium
0,1000
191201
Papier i tektura
0,6000
200301
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,0490
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
0,0618
160214
160216
McDonald`s Polska
Sp.z o.o.
5210088110
012050075
H55.30.B
020304
130502
160213
190809
62
24,1000
0,0730
0,0160
1,3000
29,0000
45,3150
0,0000
57,3160
0,1349
0,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 13
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,0450
0,0520
160103
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1810
160113
Płyny hamulcowe
0,2400
160114
0,1030
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0475
160119
Tworzywa sztuczne
3,5570
160120
Szkło
3,7820
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0286
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna
Justyna Cieślak
730244688
180103
"AUTOWEBER"
Spółka z . o. o.
730366144
080114
130208
150101
150111
150202
160214
63
0,0800
2,5200
1,2800
0,0050
1,3600
3,1960
0,0020
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Dorota Paciorek
7691556777
Miejskie Sieci Cieplne
w Zduńskiej Woli Sp. z
o.o.
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4690
170405
Żelazo i stal
5,0600
590598888
180103
0,0900
730242867
120113
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady spawalnicze
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0010
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
0,0050
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
90,0000
120121
150102
150203
160214
160604
170101
170405
170504
170604
200121
200136
200301
FH Cares Sp. z o. o.
64
7822240509
631178318
DA15.33.A
020304
0,0020
0,0500
0,0020
0,0150
2,5000
4,6670
1,8600
0,0050
0,6300
10,1000
1 500,0000
5,0000
150102
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
0,5000
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0500
160213
0,0070
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
100101
160216
AQUILA Radomsko
Sp. z o.o.
7891699369
300825926
030308
150202
190814
65
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Maciej Sobótka
7292163177
100271240
180103
AUTO- Kabziński
Citroen Piotrków
Trybunalski
7711065486
590312627
130205
0,3000
0,0020
2 794,0000
0,0020
8,9000
0,0300
0,2000
0,5000
0,2000
0,0153
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160119
Tworzywa sztuczne
0,0364
180103
0,0730
120102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120113
Odpady spawalnicze
0,3000
120117
3,5000
150101
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
9,9000
150110
150202
NZPOZ Przychodnia
Medycyny Rodzinnej
"MEDICUS" s.c.
7321846721
472299795
Mostostal Kilece S.A.
6570242329
290441311
F45.25.C
080111
120101
66
0,0180
0,0180
2,1600
8,2000
7,3000
0,1000
150203
000197899
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawcz
y
170202
170405
Żelazo i stal
160213
0,0200
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
030105
5,0000
150101
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Opakowania z papieru i tektury
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
200301
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7200
080317
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Inne oleje hydrauliczne
0,0167
180103
180104
COLFAR Błaszczyk,
Reszpant Sp.j.
Firma "BIS" Mirosław
Anwajler
7282551191
8360010631
DB17.30.Z
750269402
470561622
MARKO-KOLOR S.j. ZPChr.
730970271
"SESTO SENSO"
Klimas S.J.
Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych S.A.
473288641
8281255114
730936009
040222
F45.23.A
130113
67
0,1000
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Szkło
0,1000
168,6000
0,0111
0,0316
0,7000
0,5000
178,2000
38,0100
163,1000
2,5000
3,5200
0,3500
1,2900
160601
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170201
Drewno
0,2690
170405
Żelazo i stal
3,4300
030105
150101
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,5400
160117
Metale żelazne
3,5000
160118
Metale nieżelazne
0,0160
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0350
130205
130208
150110
150202
160213
TOREX Sp. z o.o.
610170052
080111
160216
68
0,3000
0,0150
0,3130
0,0130
0,2200
2 412,0000
8,0000
16,6400
0,2000
190112
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad. Oddział w
Łodzi
Gabinet Lekarski
Stomatologiczny
Elżbieta Wiśniewska
LIDL Polska Sklepy
Spożywcze Sp. z o.o.
Sp. k.
017511575 00154
200301
7281045072
471468758
180103
7772739996
634514219
G52.11.Z
7,5600
14,6000
0,0720
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
345,4200
150103
Opakowania z drewna
229,2800
150110
170405
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Żelazo i stal
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
200101
Papier i tektura
160213
160216
160304
160305
160380
69
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
5 546,8700
2,3600
0,3900
0,0750
19,9400
0,6800
223,5700
42,0200
0,4610
57,2940
PHU "IGLOTECH"
Sp.J. L.Bystrzycki, R.
Ostrowski
5810007574
170174567
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0730
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ZDROWIE
730988199
180103
Miejska Przychodnia
"TATRZAŃSKA"
472924980
180103
Przemysłowe
Urządzenia
Technologiczne Sp. z
o. o.
473144847
120101
120103
120121
150202
150203
Cemet Spółka Akcyjna
Placówka Terenowa
Działoszyn
70
012607164
191001
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Odpady żelaza i stali
11 973,0000
192,2300
6,0400
0,2180
0,0920
0,0630
4,0000
Projektowanie
Produkcja Urządzeń
"EKOMAL"
8320008693
730168384
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
4,9850
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0370
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1280
150103
Opakowania z drewna
0,1450
150110
0,7020
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Inne niewymienione odpady
0,0020
150202
150203
200301
P.P.H. KORDUS Paweł Krzyk - Zakład
Pracy Chronionej
472071543
180103
Interprint Polska Sp. z
o.o.
471707714
030308
030399
71
0,8060
0,1770
3,8500
0,3600
0,0040
33,7800
5,0500
070704
080111
080112
080114
080116
080120
120101
120102
29,0500
33,3400
68,4850
46,1830
20,5000
8,3000
0,1600
0,0500
0,1770
150102
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0900
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Drewno
1,2250
14,2300
191001
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Odpady żelaza i stali
191201
Papier i tektura
120103
130110
160213
170201
190814
72
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Szlamy z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 13
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne
niż wymienione w 08 01 19
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,2400
7,9630
0,0060
2,6540
0,1400
637,8120
NZOZ "PRIMA-DENT"
Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych
PEUK S.A.
7282394024
472913597
180103
590003642
101382
0,1738
130,0000
0,6800
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
2,2000
150110
0,0020
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160199
Inne niewymienione odpady
0,2000
160216
0,1000
160601
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170181
Odpady z remontów i przebudowy dróg
1 860,0000
170405
Żelazo i stal
130205
140603
150202
73
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wybrakowane wyroby
0,1100
0,5000
0,1700
0,1450
0,3680
4,6000
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Ewa
Basińska
7271589534
Urząd Skarbowy
Łódź-Polesie
750074147
180103
470519459
160214
160215
168102
470621548
Syntex Sp. z o.o.
040222
150102
74
Gabinet
Stomatologiczny
Rzpkowska Dorota
7321448038
471513476
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
7261016883
470933644
180103
"MADOX" Poradnia
Stomatologiczno-Protet
yczna NZOZ
7321054167
470061799
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Odpady inne niż wymienione w 16 81
01
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0458
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0420
0,0490
0,1580
0,0110
2,4000
0,3000
0,0290
0,1310
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"PRO - FEMINA" Sp. z
o. o.
Hasko PPH inż.
Andrzej Hassa
Państwowy Instytut
Weterynaryjny
Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach
Zakład Pryszczycy w
Zduńskiej Woli
7752234916
472353974
N85.12.Z
470990470
7160010761
000080225 0003
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Papier i tektura
0,0960
020181
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
0,0900
170405
Żelazo i stal
1,7000
198001
2,4300
150102
Odpady po autoklawowaniu odpadów
medycznych i weterynaryjnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z tworzyw sztucznych
22,6550
150103
Opakowania z drewna
22,3220
150104
Opakowania z metali
1,4500
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Papier i tektura
0,7200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0005
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,2990
130110
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,2000
180103
191201
K73.10.E
200301
Siódemka S.A.
1181604988
017340010
160213
191201
P.H.U. "IPO" Spółka
Jawna, Grzegorz
Podrażka, Waldemar
Ignaczak
Ferma Hodowli Drobiu
Sławomir Kustrzycki
"TOMBRUK" Damian
Wodzyński
75
750452193
7721195747
590053663
7732312866
100172070
A01.24.Z
2,8300
4,1000
0,0070
5,5080
0,2000
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1500
150104
Opakowania z metali
0,2000
150203
0,0100
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0200
160112
0,0100
160117
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0500
750308639
180103
0,1342
472953036
120105
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,0360
130205
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Renata
Obrębska-Pietrzak
8341019542
P.P.H.U. MARCIN Krystyna Tarczyńska
150102
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
BOLSMED
EUROFOAM POLSKA
Sp. z o.o.
76
6191339898
250839565
470031686
N85.12.Z
180103
040222
0,0800
0,0000
0,1000
2,9900
1,9000
0,4800
070199
Inne niewymienione odpady
070204
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne niewymienione odpady
070299
130206
4,3320
248,1800
1,0400
150101
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
2,5485
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Odpady zawierające inne substancje
niebezpieczne
0,3465
150202
150203
160107
160213
160215
160216
160602
160709
77
16,9900
137,1000
36,1400
7,6400
16,4000
0,2638
4,1700
0,1400
0,0626
0,9900
0,0022
1,8280
161001
170405
180103
Gospodarstwo
Hodowlano - Rolne
FERMA DROBIU
Waldemar Malesa
8331014342
750407330
020182
100101
471466452
P.P.H.U. "OLE-PAR'
Marek Pajor
130208
130899
150110
160107
Gabinet
Stomatologiczny Beata
Lubowiedzka
7261545297
471309570
180103
AMCOR FLEXIBLES
REFLEX Sp. z o. o.
9471938667
100289411
070108
070213
080116
78
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Żelazo i stal
4,7390
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0505
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne niewymienione odpady
4,3000
0,9200
1,9100
43,6000
0,2000
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Filtry olejowe
2 880,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Odpady tworzyw sztucznych
0,0300
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
0,2300
2,7760
786,5000
53,0090
080312
150101
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Szlamy farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
150105
Opakowania wielomateriałowe
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
080314
080415
130208
160216
Dom Pomocy
Społecznej w
Rozdżałach
000314230
180103
190805
Gmina Łubnice
9970132801
250855506
Przedszkole Miejskie
Nr 231
7262525902
001312291
M80.10.A
160213
160214
79
69,1180
85,1130
0,7610
0,5000
138,8460
63,7400
262,6200
45,3640
986,0700
64,4330
0,1190
0,1000
243,0000
0,0100
0,0120
48.90
160215
160380
P.P.H.U. KAWIKS
Karol Chachulski i
Wincenty Chachulski
S.j.
DUED-DENT Joanna
Grodecka
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Kutnie
7282293240
730044191
020202
472205185
180103
610169675
060313
0,0030
2,9500
400,9500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sole i roztwory zawierające metale
ciężkie
0,0535
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0135
070299
Inne niewymienione odpady
0,4700
100180
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania ze szkła
120121
130205
150107
150203
160213
160214
80
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Odpadowa tkanka zwierzęca
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0155
7 526,5700
0,0020
0,1700
0,0300
0,0790
0,1700
0,1906
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0601
3,0000
170102
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż
wymienione w 16 11 05
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0160
170402
Aluminium
0,0040
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,2820
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zawartość piaskowników
1,3910
0,3900
160107
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,7000
160119
Tworzywa sztuczne
1,6000
160120
Szkło
3,0000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3010
080317
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
0,0060
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
7,6800
160216
160601
161106
170101
190802
P.P.H.U. "SZROTCAR"
D. Protasewicz W.
Michalski Spółka
Jawna
Wojewódzka Stacja
Ratownictwa
Medycznego
100069320
473066188
130205
130206
81
0,0200
0,7000
6,5000
28,6930
0,8000
0,0670
64,3000
0,8500
130208
160103
160117
Metale żelazne
3,5000
160119
Tworzywa sztuczne
1,8000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1320
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Stężone uwodnione odpady ciekłe (np.
koncentraty) inne niż wymienione w 16
10 03
Żelazo i stal
0,0800
140603
150202
150203
160214
160601
160708
161004
170405
180103
200301
HUTCHINSON
POLAND SP. z o. o.
82
5531694417
070773928 00055
0,9400
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
060204
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Wodorotlenek sodowy i potasowy
0,2500
1,7400
0,3000
11,0000
0,2000
0,9000
120,0000
4,1000
8,1590
30,1200
6,8500
070204
070213
070280
070299
080111
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Inne niewymienione odpady
5,2700
18,0590
230,3600
137,1000
0,0670
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
83,6300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
21,8780
150103
Opakowania z drewna
95,9800
150110
160117
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
080113
080115
080116
120121
130208
150202
83
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady tworzyw sztucznych
0,1200
0,7550
3,5840
3,0020
8,8100
1,8020
12,6470
12,0300
0,1300
160121
160215
160216
160303
160305
161001
161002
200301
EGP POLSKA Sp. z
o.o.
7732364366
100222772
DD20.10.A
030105
070213
080410
130208
150102
150202
150203
160107
160213
84
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Uwodnione odpady ciekłe inne niż
wymienione w 16 10 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady tworzyw sztucznych
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2090
2,2460
0,2540
0,7330
1,9590
1,0000
0.03
52,6000
1.58
161,0000
4,8880
0,1980
14,8800
1,9000
1,2150
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0500
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0030
0,0300
0,0200
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
AQUADENT
731660325
180103
ATRAKCJA Sp. z o. o.
Zakład Pracy
Chronionej
730019313
040222
470409469
NZOZ Stomatologia
7251850716
473083873
N85.13.Z
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2640
150103
Opakowania z drewna
0,2100
160117
Metale żelazne
0,0200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0280
180103
180102
180103
85
11,9600
0,0400
160214
7261142174
0,0470
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
130208
GABINET
STOMATOLOGICZNY
JANUSZ PROCHASKA
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,3600
0,0450
0,0850
0,0010
0,0730
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0670
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte materiały szlifierskie
zawierające substancje niebezpieczne
Opakowania z tworzyw sztucznych
53,0000
0,1710
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
GABINET
STOMATOLOGICZNY
JOANNA
OLEJNICZAK-JERCHA
7271383287
471497257
180103
Gabinet Lekarski Beata
Talatyńska-Maciejczyk
7712766021
100391799
180103
610375400
130208
P.P.H.U. "POL - FOL"
s.c.
150102
470544285
BKT SYSTEM Sp. z
o.o.
030105
080317
120101
120120
150102
150203
160214
200301
APSYS
MANAGEMENT Sp. z
o.o.
86
5213021282
016027995
0,0200
0,0500
2,6700
0,0030
38,6510
0,2440
0,0290
0,0180
17,4600
347,0950
11,4500
150203
160213
160216
Fabryka Osprzętu
Samochodowego
POLMO Łódź S.A.
471217737
120101
120103
150101
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali inne niż
wymienione w 12 01 14
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
120109
120115
120121
130110
130205
160213
160214
87
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,6600
0,3280
0,0123
247,9700
1,7100
61,0000
11,5800
0,3500
1,2800
0,8000
3,1800
1,1700
10,9000
0,1980
0,0042
2.20
160216
Zakłay Mięsne
BABICE- Aleksandra
Struszczyk
7272684370
100347611
020181
020202
590382987
Kosmetyczne Wyroby
Bawełniane Sp.z o.o.
040221
28,7000
Opakowania z papieru i tektury
8,7400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,7700
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,0850
0,0900
170402
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Aluminium
170405
Żelazo i stal
3,1000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
160216
160604
88
110,0000
150101
160213
750113858
3,0000
070299
160103
8361554474
0,0029
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
Inne niewymienione odpady
150202
P.P.H.U. "MAK-SON"
Robert Makowski
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Odpadowa tkanka zwierzęca
030105
39,9000
0,0100
0,0250
0,0050
0,0030
0,7000
41,3000
34,7000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
0,0125
0,4100
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2450
160117
Metale żelazne
0,0300
160119
Tworzywa sztuczne
0,9080
Gabinet
Ginekologiczny lek.med. Barbara
Michalak
590380310
180103
Komenda Wojewódzka
Policji w Łodzi
470754976
090101
090104
130205
130208
150110
150111
150202
150203
89
0,0044
0,0025
1,4300
0,0650
0,2220
0,1373
0,0060
5,8400
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0670
0,2000
170201
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Drewno
170203
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
180103
200110
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odzież
20,4920
200111
Tekstylia
14,6880
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
160211
160213
160214
160216
160508
160601
160708
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Maria Winnicka Wawelczyk
90
8351194301
750018195
0,4980
3,1242
0,4230
0,0642
1,2490
39,3240
0,6200
20,4400
0,5300
0,0118
Przedszkole Miejskie
Nr 204
7262525380
001080308
M80.10.A
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie
Odpady tworzyw sztucznych
0,0560
2,0800
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
1,0200
160213
2,1950
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
9,3780
150110
160214
200133
ppup Poczta Polska
Centrum Infrastruktury
Oddział Regionalny w
Łodzi
010684960 01468
070213
130208
150202
160215
160216
91
0,0795
0,0300
0,4300
0,1700
2,6000
0,2830
0,0340
1,5150
"ORLEN" Centrum
Serwisowe Sp. z o.o.
7542673302
531685076
150202
160213
160708
590025595
PPHU "Demeter" sp.
jawna, Cz. Góra, R.
Ostrowski
020202
020281
020299
Urząd Gminy w
Sokolnikach
6190021220
000543663
160213
160214
160216
92
Specjalistyczne
Gabinety Lekarskie
"DERMED"
004344162
180103
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe ASPOL
610022423
020399
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Odpadowa tkanka zwierzęca
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Inne niewymienione odpady
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
1,2270
0,1200
27,9410
0,5290
24,8920
344,2630
0,0420
0,1310
0,0150
0,5000
0,4840
1.05
"ROBERT
MATYSZCZAK"Magdal
ena Matyszczak
8351064024
100035768
150110
150202
160213
Prywatna Lecznica dla
Zwierząt "POD
KONIEM" Bogdan
Korczak
Łódzkie Zakłady
Graficzne
7261046594
470539226
020180
000274217
030308
150102
160213
590274329
PPHU "EKOODPAD"
"PRECYZMET"
Zbigniew Perliński
93
8311001649
730186689
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
oraz odpadowa tkanka zwierzęca,
wykazujące właściwości
niebezpieczne
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0000
0,0000
0,0000
0,4580
172,2000
0,9000
0,0150
170402
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Aluminium
170405
Żelazo i stal
160216
1,3380
170202
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Szkło
170203
Tworzywa sztuczne
1,2000
190203
0,4870
191202
Wstępnie przemieszane odpady
składające się wyłącznie z odpadów
innych niż niebezpieczne
Metale żelazne
191203
Metale nieżelazne
1,1530
080201
Odpady proszków powlekających
9,5800
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0030
3,6000
21,4200
0,2000
23,5500
110108
Osady i szlamy z fosforanowania
0,1940
110112
Wody popłuczne inne niż wymienione
w 11 01 11
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0000
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
0,0070
110113
120101
120102
120103
120117
120121
120199
246,6650
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2060
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,0070
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0600
168001
94
0,0030
150102
160213
L75.22.Z
0,0170
150101
150203
090570782
0,0910
0,3430
130506
7842173822
0,0000
Oleje hydrauliczne łatwo ulegające
biodegradacji
Olej z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
130112
Rejonowy Zarząd
Infrastruktury w
Bydgoszczy
0,2850
030105
0,0030
0,1500
0,0290
0,0000
4,0620
080111
170201
170202
Szkło
5,0470
170203
Tworzywa sztuczne
1,6286
170303
Smoła i produkty smołowe
30,6220
170380
Odpadowa papa
18,9400
170401
Miedź, brąz, mosiądz
100101
150110
150203
160104
160213
160306
161002
170101
170103
170107
95
0,5920
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Uwodnione odpady ciekłe inne niż
wymienione w 16 10 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
117,4000
0,6450
0,4000
0,0600
0,5127
0,0932
1,4000
7,8000
0,0380
100,0000
46,0037
0,0944
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
170503
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Tekstylia
28,0000
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0131
190805
190809
200111
200136
96
0,0635
170402
Gabinet
Stomatologiczny
Agnieszka Żęcin
7251423374
471453202
N85.13.Z
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Gabriela Pająk
7712274200
592191257
N85.13.Z
180103
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Krzętowska-Owczarek
7291120177
473097310
N85.13.Z
180103
TREND Sp. z o.o.
9372377237
072824452
150101
46,7000
0,0110
2,0000
62,8000
0,4270
0,0810
0,0420
0,0055
0,5000
1.20
A-Dent
100228036
180103
JAROS BENEDYKT
590365575
020182
470361834
170107
WIERTMAR Sp. z o.o.
7280025558
170504
NZOZ KALIMA L.
Sowińska -Neuman, M.
Czupryńska-Borowsks
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.
7282392255
472858817
180103
472836141
030105
070280
100101
130205
130508
140603
150102
97
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1730
21,4500
75,0000
395,0000
0,1081
7,3000
0,3000
114,9000
2,7930
203,6300
0,1400
0,2000
2,1520
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2600
160213
0,9540
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
0,4000
150110
150202
150203
160214
160216
160506
160507
160508
98
0,3620
2,1000
6,5000
3,9000
1,4000
0,1710
0,0630
0,0640
3,5040
170101
170181
170201
Drewno
0,4000
170203
Tworzywa sztuczne
1,4000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
1,9000
170402
Aluminium
0,2000
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,1000
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
20 892,2000
170107
170605
180103
190801
190805
99
470610289
81,3000
187,0000
182,0000
0,8400
0,0520
160,5000
21,6000
020202
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i
skratki
Odpadowa tkanka zwierzęca
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2600
150107
Opakowania ze szkła
0,0300
190901
MIAZEK Zakłady
Przetwórstwa
Mięsnego
253,5000
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpady z remontów i przebudowy dróg
17,1000
83,0800
590330039
Fabryka Osi
Napędowych S.A.
080111
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
170405
Żelazo i stal
200301
19,6000
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
15,3700
150103
Opakowania z drewna
30,2400
150203
170405
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
200202
Gleba i ziemia, w tym kamienie
120101
120109
010692148
LEROY MERLIN
POLSKA Sp. z o.o.
160216
160305
170107
Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe "WIS"
Spółka Jawna Jerzy
Siwek i Krzysztof
Wołynkiewicz
100
7680002986
590021172
I60.24.A
11,8300
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Opakowania z papieru i tektury
7,9950
5,6000
2,4450
2,9100
31,5000
0,3300
152,7370
65,2500
0,2000
0,0080
0,8900
143,6000
6,5200
46,0000
0,1055
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0300
160117
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
3,2230
160120
Szkło
0,4330
160122
Inne niewymienione elementy
0,4460
191204
Tworzywa sztuczne i guma
1,0050
191208
Tekstylia
1,0470
191212
0,1360
150101
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,2050
150103
Opakowania z drewna
0,0200
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"TECHNODENT"
610145953
180103
ROKA - AUTO - KAN
Grzegorz Maj
590711422
Urząd Gminy
Dobryszyce
Freudenberg Politex
Sp. z o.o.
7722259998
590647977
190805
470783618
040222
120101
130205
101
0,1450
53,3600
20,0000
3,7200
0,0030
0,0800
0,0150
20.00
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne niewymienione elementy
0,0020
0,0084
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0055
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
150203
170203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Tworzywa sztuczne
170402
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,8000
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,4400
150202
160122
160213
160216
161001
"Humax Poland" Sp.
zo. o.
9512179780
140528623
DL32.30.A
160216
"Rossmann"
Supermarkety
Drogeryjne Polska
Sp.z o.o.
102
470755007
0,0100
0,0020
0,0655
0,0820
469,5000
54,2000
0,9000
21,7000
0,3000
24,4000
51,7000
0,6000
40,4000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
41,8100
070681
Zwroty kosmetyków i próbek
58,2000
080318
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Błony i papier fotograficzny
niezawierające srebra
Opakowania z papieru i tektury
3 218,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
176,2200
150103
Opakowania z drewna
160211
170405
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Selektywnie gromadzony elektrolit z
baterii i akumulatorów
Żelazo i stal
191201
Papier i tektura
070213
Odpady tworzyw sztucznych
2,5190
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,1730
090108
160213
160214
160216
160380
160604
160606
MBL POLAND Sp. z
o.o.
590277552
110109
120101
120102
120103
103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
1,2200
3,5300
1 180,1300
0,2220
0,1070
1,8200
0,7800
5,7100
0,0100
0,1240
0,3800
26,0500
35,9900
231,2310
5,7300
76,6900
25.19
120105
120108
120113
120116
1,2130
26,0740
0,5200
3,3330
150101
Odpady poszlifierskie zawierające
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
69,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
22,7250
150103
Opakowania z drewna
14,4900
150107
Opakowania ze szkła
0,1150
150110
0,1500
160117
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
8,9820
160119
Tworzywa sztuczne
4,1310
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie zawierające rtęć
0,0791
130205
150202
160506
160603
104
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpadowe emulsje i roztwory olejowe
z obróbki metali zawierające chlorowce
Odpady spawalnicze
4,1840
6,6000
34,6050
0,0080
17,6150
000228921
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. S. Staszica
170401
Miedź, brąz, mosiądz
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
160213
GABINET
STOMATOLOGICZNY
Krystyna Juncewicz
9471257051
471186480
Telekomunikacja
Polska S.A. Region
Południowy
5260250995
012100784
Przedsiębiorstwo
usługowo - Handlowe
Janusz Nowicki
105
610988367
180103
I64.20.A
160114
0,2830
20,8200
0,0220
0,1780
7,2000
160119
Tworzywa sztuczne
2,8800
160214
4,3200
160605
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne baterie i akumulatory
170202
Szkło
0,6420
170204
0,7000
170402
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
16,0000
010408
Odpady żwiru lub skruszone skały inne
niż wymienione w 01 04 07
2,4000
170201
Drewno
0,0350
0,4800
39,3600
6,7200
180103
190814
Odlewnia Żeliwa
FAKORA MOC Sp. z
o.o.
473289178
130208
0,0970
0,3000
3,4800
157,7000
170405
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0480
0,0337
190801
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Skratki
43,6000
190802
Zawartość piaskowników
26,9600
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i
skratki
Gabinet
Stomatologiczny
"GRIZZLY" Joanna
Mielczarek
730046706
180103
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji sp z o.o.
731020519
160213
160216
190901
106
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0400
3 810,0000
2,0000
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Tokarek
LOTOS Oil S.A.
5832795923
0,0400
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4110
150103
Opakowania z drewna
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
0,2290
0,0150
160117
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2300
730168881
180103
192775657
080318
160216
P.H.U. "WICAR"
Krzysztof Witkowski
731593050
130205
150101
150110
150202
107
0,0230
0,4630
15,2800
0,0100
0,3200
0,0500
0,0400
0,0500
NZOZ Lilianny
Żebrowskiej
471568069
180103
Gabinet
Stomatologiczny,
Aldona Niziałek
730161264
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Renata
Łukomska-Przybylska
730318607
180103
691547192
170405
590324168
130208
SURET Sp. z o.o.
Zbigniew Małek
8722088646
150202
160107
Zakłady Mechaniczne
"Chemitex"
000043110
120101
120103
108
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żelazo i stal
0,0304
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0400
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
68,5000
0,0075
0,0430
0,6000
0,0010
0,0050
0,0870
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Gruz ceglany
0,0100
6,2000
101314
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady betonowe i szlam betonowy
2 000,0000
101382
Wybrakowane wyroby
7 287,7700
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2400
150107
Opakowania ze szkła
8,0800
170405
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
150202
170102
200301
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny, Ewa
Jędrzejczak
9471186291
Consolis Polska Sp. z
o.o.
473050968
180103
590743050
030105
GABINETSTOMATOLO
GICZNY Teresa
Wiktorczyk-Każmiercz
ak
7271208147
471247201
180103
Grupa Lotos S.A
5830000960
190541636
080318
160213
170405
109
9,0000
0,0320
161,0000
456,2800
0,0217
0,0400
0,0460
14,4800
ZPHU "SYRENA" Piotr
Okrojek
7310002830
470740448
DB17.60.Z
130205
150101
160213
001032775
SPOŁEM Powszechna
Spółdzielnia
Spożywców w Kutnie
100101
150101
160213
590000715
"EKO CENTRUM"
Dariusz Nowak
Solan S.A.
7712302592
100413377
472242157
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
0,0010
0,5500
7,7800
17,3500
0,0340
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0820
190809
0,6400
191201
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Papier i tektura
40,0000
191204
Tworzywa sztuczne i guma
30,0000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Szlamy z mycia, oczyszczania,
obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
51,9500
020304
020301
020305
020380
100101
110
0,0100
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
200301
Dariusz Krasoń
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
148,5700
7,0300
19,8230
3 552,7700
250,0000
441,9200
3 437,8900
Ball Packaging Europe
Radomsko Sp. z o. o.
8130010225
690047352
DJ28.72.Z
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,8700
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1200
080111
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż
wymienione w 11 01 09
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,9050
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,9450
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,2010
110110
130208
160107
160213
160601
190810
190814
200301
Zakład Prztwórstwa
Owoców i Warzyw
:MOTYL" S.j.
7730012232
004701900
DA15.33.A
020103
020305
111
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda inne niż
wymienione w 19 08 09
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowa masa roślinna
34,8220
159,2000
159.20
116,8000
409,1550
0,7160
0,0260
43,5590
43.56
96,0000
96.00
58,5000
155,8500
0,5000
150101
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Opakowania z papieru i tektury
18,4600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
11,3200
150104
Opakowania z metali
12,8300
STOMATOLOGIA s.c.
Małgorzata Serafin,
Rafał Balicki
7712787193
100521003
ORLEN GAZ Sp. zo. o.
7741017032
610245152
150107
Opakowania ze szkła
4,1100
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
7,4300
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0980
24,3500
070299
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Odpady żwiru lub skruszone skały inne
niż wymienione w 01 04 07
Inne niewymienione odpady
101382
Wybrakowane wyroby
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,5000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
22,6600
150203
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
191209
Minerały (np. piasek, kamienie)
180103
G51.52.Z
160103
160213
160214
160216
170405
200304
BAUMIT Sp. z o.o.
112
7690004863
590315590
010408
0,1120
0,2000
0,1600
0,0680
6,3500
156,8000
0,0700
2 361,0000
28,0000
0,0800
0,0890
310,6000
24.35
INSTALPLAST ŁASK
Sp. z o.o.
731514552
080318
120199
130113
Inne oleje hydrauliczne
1,3200
130208
1,9200
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
17,1170
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
16,5120
150103
Opakowania z drewna
16,3800
150104
Opakowania z metali
1,2200
160213
0,0300
070213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,0100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,9400
150107
Opakowania ze szkła
1,8000
170405
Żelazo i stal
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,6000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
2,4000
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1720
120105
160214
Spółdzielnia Pracy
Chemików XENON
Firma Produkcyjna
Usługowa-Handlowa
Kępa Robert Kępa
Z.P.H.U. "SZRON" S.j.
000403086
590009892
120105
470133731
130205
130206
130208
113
0,0100
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne niewymienione odpady
227,6490
1,5210
0,0300
0,4500
57,2500
5,2200
0,1390
0,1420
EAST WEST
SPINNING Sp. z o.o.
470526608
160107
Filtry olejowe
0,0430
160213
0,0010
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
5,8800
150104
Opakowania z metali
7,0900
150107
Opakowania ze szkła
0,0660
150110
0,1390
160117
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,6000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0424
040221
070280
130205
150202
150203
114
25,9730
0,1490
1,3600
8,7300
33,5150
0,6350
1,5130
8,8600
0,3720
170203
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Tworzywa sztuczne
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0090
190801
Skratki
0,4300
190802
Zawartość piaskowników
3,9000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
120,0000
6,5500
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0800
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady metalowe
0,0400
160215
160216
160304
160305
Urząd Gminy w
Łyszkowicach
Piotr Korpas i Tomasz
Korpas
8341293504
7690504608
000550261
592237143
020182
100101
GERPPOL
100625381
020110
120117
Flextronics Logistics
Poland Sp. z o.o.
115
192072476
0,3830
3,7700
0,0010
0,6150
3,6500
0,1900
39,2000
15,0000
150101
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
0,1000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0600
148,8200
81,3000
1 341,8300
160214
130701
130702
Benzyna
0,0140
150202
0,0560
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0550
160113
Płyny hamulcowe
0,0070
160115
0,1340
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
12,2180
160119
Tworzywa sztuczne
12,8150
160120
Szkło
5,8870
160199
Inne niewymienione odpady
3,3460
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
3,2000
160216
160604
Auto-Częsci Szewczyk
Jarosław
730173221
130208
150203
116
17,5600
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Olej opałowy i olej napędowy
13,0500
0,1100
0,3350
0,0150
0,0060
9,6520
299,9360
NZOZ MULTIMED
7282202881
472025023
180103
Gabinet
Stomatologiczny
KRZYŻANOWSKA
E.P. Krzyżanowska Ucińska
7311838542
100630413
180103
DRINKPOL Sp. z o.o.
7171694728
432665239
470528487
Centrum Medyczne
"DAMED"
Usługi Tartacze i
Handel Drewnem
Stanisław
Kołodziejczyk,
Tadeusz Kołodziejczyk
Spółka Jawna
DA15.94.Z
7681001492
590283535
DD20.10.A
020799
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,6200
150107
Opakowania ze szkła
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
030105
130205
117
0,4299
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0360
28,0100
11,4800
0,1184
2 582,6300
0,0300
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0040
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady tworzyw sztucznych
0,0001
0,8800
160117
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,1000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0070
6,2000
150202
160107
160213
160216
Firma "BAKAR" Jacek
Karbownik
P.H.U. Car-Dar Dariusz
Protasiewicz
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Urszula Herman
Zakład
Usługowo-Handlowy
GOLD-GAZ Dariusz
Niciński
SKANSKA S.A.
118
590286812 00020
7711038874
7691041808
590343450
590327132
070213
G50.20.A
N85.13.Z
130208
610403355
200301
630782880
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
170107
170201
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
170405
Żelazo i stal
0,0100
0,0090
6,4400
0,9000
7,6560
293,4000
36,4000
10,9000
170506
170604
4 085,0000
1,5000
0,2000
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
WIDEXPOL Bogusław
Sikora
F.H.U. "Tramp" Sp.j.
730352113
130208
472194292
170405
Żelazo i stal
0,8600
P.P.H. KARIMA S.j. Paweł Karmański,
Jerzy Mazur
004286157
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,1000
150202
4,6000
170405
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Żelazo i stal
190801
Skratki
1,6000
190802
Zawartość piaskowników
0,7000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
NZOZ "MEDYK" Sp. z
o. o.
Zzakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej
Powiatowy Zespół
Opieki Zdrowotnej
7691861931
590717838
180103
470043548
100101
000290937
080318
090101
090104
119
Urobek z pogłębiania inny niż
wymieniony w 17 05 05
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1680
10,1300
4,6800
441,3500
0,0220
0,5870
0,8430
66.86
180103
P.P.H.U. "ROZETTE"
Kinga Stefańska
"Sapa Components"
Sp. z o.o.
8340001617
750205514
191201
7292633364
100421537
120103
1,3320
0,5570
60,6440
150101
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
0,0200
150203
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Jolanta Nytko
100053364
180103
ZRW Łódź Spółka
Jawna Dariusz
Zdanowski, Michał
Szczytkowski
100321110
170101
170102
Gruz ceglany
170107
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpadowa papa
170380
120
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Papier i tektura
0,8000
0,0200
0,0767
4 751,3200
4 898,0000
11 378,0000
6,5000
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170605
070213
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Odpady tworzyw sztucznych
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3400
471124094
180103
0,0500
473072361
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,6930
160213
0,0970
070213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady tworzyw sztucznych
110105
Kwasy trawiące
120109
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali inne niż
wymienione w 12 01 14
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
170904
P.P.H.U. M.K.PLAST Małgorzata Anna
Kociołek
Gabinet
Stomatologiczny
Halina Cessanis
7311199585
7311023892
TECOMAT Sp. z o.o.
TECHKO Sp. z o.o.
5262545269
471729696
017216304
170101
HTL-STREFA Sp.z o.o.
472350579
070104
120115
130208
150101
121
0,3800
170402
4 501,0600
20,0600
208,7200
1,6600
5,6570
15,0000
12,8200
98,3500
0,2700
50,8000
16,4200
0,5500
19,7000
Opakowania z tworzyw sztucznych
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,4400
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Ciekłe odpady palne zawierające
substancje niebezpieczne
0,1070
150202
160213
170405
Medyk Sp. z o.o.
7321826983
472242944
IMAGO s.c.- Dariusz
kaliszuk, Marcin
Domagała, Rafał
Biesaga
7692162508
100576040
180103
DG24.66.Z
190208
1070002973
140380391
411188534
6,4260
25,1350
020106
26 350,0000
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
250,4900
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150101
122
6,2000
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odchody zwierzęce
150101
200301
6991819714
0,0050
25,6500
160380
Ferma Drobiu Woźniak
Sp.z o.o.
1,6400
Stałe odpady palne zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
190209
"ALDI" Sp. z o.o.
13,9000
150102
32,3100
29,2160
0,0120
31,6200
Łódzka Spółdzielnia
Mleczarska
000867466
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,6000
160604
0,0060
190801
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Skratki
190899
Inne niewymienione odpady
020501
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia oraz przetwarzania
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa serwatka
020502
020580
130110
52,0000
7,7370
12,8000
7 178 120,5000
0,5900
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
42,7800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
22,8650
150110
0,5370
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2990
160119
Tworzywa sztuczne
0,1220
160122
Inne niewymienione elementy
0,1300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,8320
130205
150203
160214
123
0,2500
1,5300
0,2920
3,9000
0,1780
12.80
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0030
160602
0,1120
190801
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
0,8150
590075297
180103
0,0090
592201398
030105
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Aparaty fotograficzne jednorazowego
użytku zawierające baterie wymienione
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
Inne niewymienione odpady
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
5,5600
160604
Woźniacka Ewa
Polanik Sp. z o.o.
7711609437
090111
110199
120101
120102
0,4450
1,3435
0,2511
1,6000
18,1700
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpady spawalnicze
0,0603
0,6600
150101
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Emulsje olejowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8800
120105
120113
120121
130105
130307
124
0,0160
0,0370
0,3500
0,5000
0,9400
150103
Opakowania z drewna
0,9270
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0531
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,5030
150203
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
CENTRUM
MEDYCZNE
"GADENT" S.C.
750191930
N85.12.Z
160213
180103
180106
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego "RZEŻNIK"
750814897
020202
020281
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe Tiro Sp. z
o.o.
125
008067943
0,7570
0,0003
0,7030
178,9000
231,1000
150101
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,3700
170405
Żelazo i stal
1,0800
0,0300
Zakład Usług
Komunalnych w
Lubochni
Szpital Wojewódzki im.
Jana Pawła II
7732273899
592251456
000306503
E41.00.A
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
9,3200
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
1,5200
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
0,0280
090104
090107
180102
180103
180104
180106
180108
"TRAKO" Sp. z o.o.
126
470171602
730292753
1,2800
10,3020
141,2480
16,4530
0,1850
0,2770
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,9320
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0050
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1780
150104
Opakowania z metali
0,0320
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0035
180182
Pracownia Krawiecka
MARGO-COLLECTION
- Małgorzata Motyka
11,2800
190801
040222
130208
0,2000
1,2500
"ROL-POD"
750045520
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0600
150104
Opakowania z metali
0,0600
150202
0,0370
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0250
160117
Metale żelazne
0,0600
160118
Metale nieżelazne
0,0600
160120
Szkło
0,0200
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3690
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0150
0,0500
160601
Elementy wybuchowe (np. poduszki
powietrzne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
1,5000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,8400
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,4300
150103
Opakowania z drewna
2,2000
160103
Zużyte opony
0,2400
150102
150202
160107
160110
Przedsiębiorstwo
Handlu Sprzętem
Rolniczym AGROMA
127
000041068
0,0420
0,2000
0,0030
0,0400
Filtry olejowe
0,0850
160213
0,0790
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
0,0190
190801
Skratki
0,1800
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0380
0,0640
3,3100
NZOZ "ESTETIKA"
Zofia Plak-Kaja
7321180251
471704650
Firma
Produkcyjno-HandlowoUsługowa DREWBOS
Zbigniew Stępień
NZOZ MEDICAL-med
7750006683
610156767
8331258334
100500596
180103
470526146
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
"KANO" Sp.j. Zdzisław
Kaniewski i Wspólnicy
"PHARMGAS" S.A.
Rzeźnictwo,
Wędliniarstwo Z.Z.
Wawrzonek
128
160107
7780021693
001310429
750264600
DD20.40.Z
F45.21.C
030105
020281
0,3000
4,0000
5,4500
106 697,9400
33,2300
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Małgorzata Herman
7311119913
Edward Dutkowski
471455715
180103
610389017
020182
130204
160213
KOPER S.j.
129
750007056
160103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Anna
Kosmowska
7321516900
471472808
180103
Szkoła Podstawowa nr
4 z Oddziałami
Integracyjnymi im.
Tadeusza Kościuszki
Prywatny Gabinet
StomatologicznyAlicja Jędrzejczyk
7321100192
000270461
080318
7281078723
471247945
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0500
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe zawierające
związki chlorowcoorganiczne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte opony
0,1700
0,9700
0,0040
150,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0155
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0730
0,0173
"MAWIDENT" s. c. W.
i G. Wołejko
7272536758
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
MPIS-TERM Sp. z o.
o.
Zakład Bud-Montaż
Wiesław Kaluga
Zakład
Produkcyjno-Budowlan
y Jerzy Maciejewski
1180006819
0,0695
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
170405
Żelazo i stal
0,6000
750426190
170605
7,9800
004703655
150102
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Opakowania z tworzyw sztucznych
472908946
180103
730305540
180103
002152240
DA15.12.Z
160304
170101
170107
170904
Nestle Waters Polska
S.A. Oddział Dar
Natury w Warszawie,
Centrum Obsługi
Klienta w Łodzi
130
012857004
200301
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0440
0,1300
5,9800
22,3200
27,3000
17,7600
148,3600
9,6000
Autoryzowany Serwis
Samochodowy J.R.J.
Zachorscy Sp. J.
Zakład Pracy
Chronionej
Instytut Biotechnologii
Przemysłu
Rolno-Spożywczego
7750002857
5250008264
610011224
000053835 00026
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
2,8000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0500
150104
Opakowania z metali
0,0500
150202
0,1000
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,4000
160112
0,0500
160117
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,3000
160120
Szkło
0,2000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,9510
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,5150
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
0,2000
160216
160506
131
1,0000
2,0000
0,0246
0,2750
170604
200199
200301
PPHU "PAB-KATMAR"
IRENEUSZ ŻYNDA I
WSPÓLNICY SP.J.
ENGOREM Sp. zo.o.
7311006528
471098617
470919880
G51.41.Z
040221
0,0550
5,4780
28,5800
1,6630
170405
Żelazo i stal
0,5000
200140
Metale
0,0300
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Odpadowe oleje mineralne z obróbki
metali niezawierające chlorowców (z
wyłączeniem emulsji i roztworów)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy niezawierające
cieczy i innych niebezpiecznych
elementów
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,8400
080318
090101
120107
130208
150111
150202
160106
160211
160213
132
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
0,0530
0,0400
0,8600
1,5800
0,0790
1,2310
6,5200
0,0400
0,5740
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4020
0,0500
170102
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
170203
Tworzywa sztuczne
0,0200
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0210
170402
Aluminium
0,0130
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0740
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
2 174,0000
160214
160216
160601
160604
160708
170101
170601
170604
200301
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki
Zdrowotnej
510948744
170503
000312515
080318
090101
090104
090107
150101
133
0,0060
0,0900
0,0200
883,4500
171,5000
61,7830
2,5600
37,8900
12,6600
408,3400
0,0224
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
1,1800
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z papieru i tektury
0,1230
1,1700
0,0760
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0480
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0750
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
0,0467
160213
170405
180102
180103
Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Ekologii Miast
7240005153
000145282
K73.10.G
080112
0,0050
160103
160107
Filtry olejowe
0,0010
170201
Drewno
0,0500
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
200121
134
23,0360
2,7600
130204
590101008
2,1300
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe zawierające
związki chlorowcoorganiczne
Zużyte opony
120101
Ośrodek
Wypoczynkowy
"WODNIK", Teresa
Jakubowska
0,2140
150101
0,0050
0,0600
0,0050
1,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Oleje i tłuszcze jadalne
0,0010
040221
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
1,3500
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady z mokrej obróbki wyrobów
tekstylnych
Sole i roztwory inne niż wymienione w
06 03 11 i 06 03 13
Inne niewymienione odpady
45,1583
200125
Spółdzielnia Inwalidów
ZGODA - Zakład Pracy
Chronionej
7240001008
000453753
DB17.40.A
040280
060314
070299
4,1867
0,1700
0,5460
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne niewymienione odpady
1,5400
0,2700
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5400
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,5130
120105
120199
130205
160213
160216
170405
135
0,8200
0,0590
4,9600
0,0740
0,0402
1,0000
180103
470848832
CARGO SYSTEM
Bogdan
Bromberkowski, Marek
Pakulski, Eligiusz
Stasiak S.j. - Zakład
Pracy Chronionej
000550255
Urząd Gminy
120105
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Skratki
4,0000
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i
skratki
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,1000
190901
200301
160213
160214
Dom Pomocy
Społecznej "Włókniarz"
136
001030530
50,1600
100101
190805
000502664
26,8000
Opakowania z tworzyw sztucznych
190801
7240005271
0,1120
150102
160213
bank Spółdzielczy w
Andrespolu
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
180103
0,0020
0,0200
1,0000
1,0000
0,2100
0,3900
0,0300
Gabinet
StomatologicznyBogusława Manowska
Mechanika Pojazdowa
Blacharstwo i
Lakiernictwo - Jan
Szopa
7251065147
471261218
590200510
0,0620
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0060
150104
Opakowania z metali
0,0500
150110
0,0040
160117
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0020
160119
Tworzywa sztuczne
0,0100
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
180103
G50.20.A
080117
150202
150203
STOLARSTWO Waldemar Gołąb
590503860
030199
137
0,0040
0,0060
0,0020
0,0020
0,0800
45,0000
0,1000
0,0500
150101
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
150111
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odchody zwierzęce
0,1000
080117
150202
160213
590015042
Masarnia BIENIEK Włodzimierz Bieniek
020106
020181
020202
020204
P.H.P.U. "MAPEX" s.j.
138
7310005395
470093629
G51.43.Z
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,5000
0,1000
0,0110
16,3100
26,3999
251,6670
11,6900
100199
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,8900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3660
160213
0,0480
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
0,1520
0,1200
4.70
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0780
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0140
120113
Odpady spawalnicze
0,0050
150104
Opakowania z metali
0,0080
150203
0,0010
170405
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żelazo i stal
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,2250
070280
150101
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1300
150103
Opakowania z drewna
0,2500
150107
Opakowania ze szkła
0,0470
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,3370
"ELEKTRO - SYSTEM"
s.c.
611001222
160213
Firma "ART - KOWI"
Eksport - Import
Krzysztof Cichocki
100129140
120101
Metzeler Automotive
Profile Systems
Piotrków Sp. z o.o.
011808512
080111
080318
120121
130110
139
0,0170
0,0330
492,7550
8,9900
0,0330
0,0600
0,5200
59,7600
150111
150202
150203
160107
160213
161002
170405
Jednostka Wojskowa
4392 Nowy Glinnik
7732123421
590720384
L75.22.Z
080318
150110
150202
150203
160107
160115
140
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,2460
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Uwodnione odpady ciekłe inne niż
wymienione w 16 10 01
Żelazo i stal
0,0300
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,1800
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
1,7920
1,0690
0,5180
0,0040
0,6500
0,0350
0,0350
0,7300
5,2510
0,1050
0.04
0,5200
170402
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
170403
Ołów
0,0360
170405
Żelazo i stal
0,0950
170409
Odpady metali zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
0,0500
160121
160216
180103
200108
750817677
PPHU "KINKAR"
Zbigniew Gawinowski
040222
100101
150101
Zakład Energetyczny
Płock
Multienergetyczne
Przedsiębiorstwo
Sieciowe Sp. z o.o.
"JAN - WEX" Zakład
Krawiecki, Wiesław
Lizak
141
5671005263
130231026
7311064879
471497926
DB18.22.B
0,0700
0,0950
0,0150
56,7950
15,0000
0,6000
0,5000
2 747,3900
100180
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
070299
Inne niewymienione odpady
0,3440
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0020
730992427
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ESKULAP Sp. z o.o.
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
1,7430
0,1680
070213
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
5,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,7000
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0020
070213
Odpady tworzyw sztucznych
2,9320
080117
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
4,2620
180103
180109
I Szpital Miejski im. E.
Sonnenberga
7281164753
470815838
180102
180103
730204855
Gabinet
Stomatologiczny Maria
Sobocińska
"ISOPAK POLSKA"
Sp. z o.o.
Wojskowe Zakłady
Lotnicze Nr 1
142
5252326583
140004506
000173278
180103
DH25.22.Z
0,0010
16,5570
0,0490
1,0000
080119
110111
110198
120101
120102
120103
120104
120105
120108
120121
130208
130502
130507
130899
1,6900
147,0000
0,2580
10,9140
1,2600
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,1610
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpadowe emulsje i roztwory olejowe
z obróbki metali zawierające chlorowce
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Inne niewymienione odpady
0,3850
0,1130
0,0540
0,2300
4,2500
2,0000
25,2000
0,0230
1,1430
150101
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2600
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,2330
140603
143
Zawiesiny wodne farb lub lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Wody popłuczne zawierające
substancje niebezpieczne
Inne odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,4700
1,9190
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160199
Inne niewymienione odpady
0,9700
160213
0,7290
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0400
170106
Zmieszane lub wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia zawierające
substancje niebezpieczne
Drewno
0,6000
0,0600
190802
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Zawartość piaskowników
090104
Roztwory utrwalaczy
0,1050
150202
160214
160216
170201
170503
170605
Miejska Przychodnia
Wieloprofilowa
"Sródmieście" Łódź
144
7251860407
473173100
N85.12.Z
1,1570
0,0600
0,1390
4,3000
0,0730
1,4300
0,5250
180103
180110
NZOZ Oss-Dent s.c.
7691958197
592161090
N85.13.Z
180103
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
730349571
180103
Gospodarstwo Rolne
Ferma Drobiu Adam
Rykowski
Jednostka
Gospodarcza Zasobu w
Łodzi
750196620
100101
010344708 02525
160213
190801
190805
Robotnicza
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
"PIONIER"
NIBCO Sp. z o. o.
145
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,9650
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Skratki
0,0620
000487249
200101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Papier i tektura
471215201
070213
Odpady tworzyw sztucznych
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0003
0,0650
0,4800
0,2890
1,2500
254,5000
3,1000
3,6000
21,7800
16.60
NZOZ "Al-Dent"
7731675087
590482602
N85.13.Z
180102
180110
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160213
020182
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020203
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Inne niewymienione odpady
180103
"SPEDIMEX" Sp.z o.o.
470785296
160214
200301
FOOD SERVICE Sp. z
o. o.
750730640
020281
020299
130206
146
0,0195
0,0800
0,0050
190,8000
37,9000
0,1200
0,0390
56,4000
24,6100
1 299,1290
92,4420
7,4930
1 096,6230
0,6800
150101
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z papieru i tektury
17,3800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
11,1500
150103
Opakowania z drewna
1,1000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0430
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0000
140603
0,0600
170203
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Tworzywa sztuczne
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,1400
170402
Aluminium
0,0210
170405
Żelazo i stal
0,4000
020380
020381
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Odpady z produkcji pasz roślinnych
170405
Żelazo i stal
0,6000
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0050
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0900
150202
160213
170405
EksportProdukcja-Import
"Narzędziownia BIS"
sp. zo.o.
Produkcja-Usługi
Młynarskie Aurelia
Jujka
Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital
im. M. Madurowicza w
Łodzi
473056250
611018903
471658619
160604
180102
147
0,0050
1,3000
0,0520
164,0000
12,3000
0,0650
2,5200
180103
180108
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0010
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Benzyna
0,7840
0,0400
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2020
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,3530
0,1280
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
180106
PPHU "Subiekt" Paeła
Bednarek
750117744
130206
130702
150202
160113
160114
160115
148
64,6900
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
0,0120
0,0140
0,6890
0,0390
14,8650
0,0390
0,3290
0,2760
292,8810
1,7780
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego- Pacyna Jan
Gillette Poland S.A.
160119
Tworzywa sztuczne
35,4290
160120
Szkło
12,9710
160121
160199
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione odpady
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
4,6450
149
14,6970
7681071179
591788250
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
1,4500
7280132308
470551397
070213
Odpady tworzyw sztucznych
6,4800
070299
Inne niewymienione odpady
24,9000
130113
Inne oleje hydrauliczne
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
9,6000
150110
0,8100
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
170405
Żelazo i stal
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
150202
Specjalistyczny NZOZ
Ginekologiczno-Położni
czy "PRO FEMINA"
Andrzej Kozanecki,
Marcin Kozanecki s.c.
0,0790
100045525
1,4000
184,0000
25,6000
0,2200
0,0400
12,6000
0,1900
Gospodarstwo
Suflidowo Józef Suflida
7691053160
590318216
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
30,3150
020203
1,6900
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1860
150104
Opakowania z metali
0,1290
150101
Opakowania z papieru i tektury
10,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
13,7000
150107
Opakowania ze szkła
080317
130208
150202
160213
180202
200301
004329518
BTL Sp. z o. o. Zakład Enzymów i
Peptonów
Malex Zakład Utylizacji
Odpadów Monika
Malicka
150
9471348003
472215462
100101
K74.20.A
3 982,7300
020106
0,0050
0,3200
0,0180
0,0200
0,0060
6,0300
1,0800
0,2560
7,2000
0,6000
191202
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Metale żelazne
191203
Metale nieżelazne
0,3000
150101
Opakowania z papieru i tektury
5,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,6000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,5200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2600
150101
Opakowania z papieru i tektury
83,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
29,0000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
19,0000
0,0430
130701
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Olej opałowy i olej napędowy
130702
Benzyna
0,2070
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,2050
150203
160213
P.U.H. CHEMIROL Sp.
z o. o.
5571589655
012195247
PREMA SA
PARTNERS Sp. z o. o.
151
092949480
9521394590
012138367
G51.55.Z
G51.90.Z
NZOZ Przychodnia
Stomatologiczna
MODENT
473072705 00042
180103
"STAL-CAR" s.c.
Sebastian Kałamański,
Bartosz Bielecki
100199808
130205
0,0020
7,4000
2,0500
0,0230
160103
Zużyte opony
14,9000
160107
Filtry olejowe
0,1560
160110
Elementy wybuchowe (np. poduszki
powietrzne)
Okładziny hamulcowe zawierające
azbest
Płyny hamulcowe
0,1380
0,5580
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
17,1000
160119
Tworzywa sztuczne
26,2000
160120
Szkło
160199
Inne niewymienione odpady
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0560
Zużyte katalizatory zawierające złoto,
srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)
Zużyte katalizatory zawierające
niebezpieczne metale przejściowe lub
ich niebezpieczne związki
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
0,3000
160111
160113
160114
160601
160801
160802
Miejski Zakład
Komunalny
590021060
130208
190805
200301
NIJHOF-WASSINK Sp.
z o.o.
004736206
130208
130502
130507
152
0,0570
0,2010
0,4000
309,7000
6,7000
13,0000
8,1730
0,0360
0,2000
168.00
2,2000
40,3430
4,0000
2,0000
140603
150102
160103
160107
Filtry olejowe
3,9720
160119
Tworzywa sztuczne
1,5000
160213
0,0690
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
1,2000
170405
Żelazo i stal
3,4100
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
100101
1,2000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7900
160214
160216
153
100615661
7732033020
590587442
G52.46.Z
161,0100
0,3950
150203
7681796221
0,4450
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
150202
BLACH-POL
Krzysztofik, Pałyga,
Spółka Jawna
P.P.H. "BARTEK"
Dariusz Bartocha
Wędzenie i
Prztwórstwo Ryb
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1270
0,1050
0,2050
0,0100
3,2650
13,5100
1,5000
150203
PPHU Janusz
Przybysz
P.P.H. MARATEX
Urszula Malinowska,
Kazimierz Malinowski
S.j.
Press-Glas S.A.
Oddział w Radomsku
7712398824
592302917
016009282
5740007496
150021158 00034
DI26.12.Z
020202
11,6200
150101
Opakowania z papieru i tektury
43,5000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
30,0000
020380
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
0,9000
080318
0,1100
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Aluminium
2,5900
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0100
080409
101112
170402
Krzysztof
Walczykowski- Lekarz
stomatolog
Porczyński i S-ka Jan
Porczyński sp.j.
Autoryzowany Dealer
Peugeot
154
7711147971
0,1200
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Odpadowa tkanka zwierzęca
590079734
180103
590767782
080318
44,1300
3 555,6800
29,6000
8,6500
36,3400
9,4500
0,0030
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne oleje i ciecze stosowane jako
elektroizolatory oraz nośniki ciepła
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1600
0,0200
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0310
160112
0,0240
160113
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
160120
Szkło
0,0950
160122
Inne niewymienione elementy
0,0260
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady skóry wygarbowanej
zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył
ze szlifowania skór)
0,0030
0,0050
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4700
150104
Opakowania z metali
0,5000
160117
Metale żelazne
0,1000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,6000
130208
130310
150102
150202
Zakład
Produkcyjno-HandlowoUsługowy "WASKÓR
II" s.c. Anita
Wawrzyniak, Tomasz
Wawrzyniak
730378791
040108
080318
100101
155
0,0130
0,0310
0,1300
0,0050
5,0000
9,9000
0,3000
000049443
ARTECH Zakłady
Artykułów
Technicznych
110111
Wody popłuczne zawierające
substancje niebezpieczne
1,3300
120109
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Syntetyczne oleje hydrauliczne
1,2600
0,5400
150102
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,1680
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0625
130111
140603
170405
0,2000
14,2400
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0045
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0150
150104
Opakowania z metali
0,1100
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0090
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Agnieszka
MaksymowiczKucharska
7691079857
590067441
180103
Warsztat
Samochodowy
""MASCAR" Sebastian
Masłowski
7712325417
100403746
130208
150202
156
1,1200
0,9000
0,0300
160107
Filtry olejowe
0,2000
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0100
0,0600
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0300
160213
0,0010
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
160113
160114
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
WIMED-BIS
731002817
180103
TOLLEGNO 1900
POLAND Sp. z o.o.
471578553
080318
130208
160213
170405
Regionalna Izba
Obrachunkowa w Łodzi
470428076
040222
160213
157
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0230
0,0500
0,0080
0,0220
0,4050
7,8250
17,7940
0,2200
0,1400
43,6900
0,0200
0,0900
160214
000307342
180103
634285517
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0490
150104
Opakowania z metali
3,5000
150110
5,7930
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,4730
150107
Opakowania ze szkła
2,1800
160303
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,1790
160216
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologi
czna w Tomaszowie
Mazowieckim
7731665284
Donauchem Polska
Sp.z o.o.
160303
160306
HELLMANN
WORLDWIDE
LOGISTICS Sp. z o.o.
Zakłady Usługowe
"POŁUDNIE" Sp. z o.
o. Zakład Zremb w
Łodzi
1230005823
6760076874
012036218
350523600
150203
160213
170405
158
0,3700
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0050
0,0140
0,0640
0,0590
0,5270
47,6200
0,0100
0,0080
16,6300
NASZ DOKTOR
Turleski i partnerzy
lekarze
7712772151
100429177
Gmina Skierniewice
8361478514
750148495
N85.12.Z
180103
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150105
Opakowania wielomateriałowe
2,6050
150107
Opakowania ze szkła
3,7300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0380
160216
190901
JANTOŃ Spółka
Akcyjna Komandytowa
7311951439
100282917
DA15.94.Z
020705
020780
080318
100101
130501
160604
NZOZ OPTIDENT S.C.
Joanna Białczak,Beata
Wawrzyniak
159
731505889
N85.13.Z
0,0900
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i
skratki
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady stałe z piaskowników i z
odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
180103
0,0580
1,5000
9,2000
945,0000
0,0300
9,2000
0,2000
62,7400
13,4400
0,0170
0,1360
0.00
Gospodarstwo Rolne
Chów Drobiu Piotr i
Anastazja Lasota
7712235944
590540392
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
3,1500
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,0030
"KIK-POL" Halina
Pytka
750811930
160213
EMK Recykling Sp.z
o.o.
473094960
040222
070280
080116
120101
120105
130206
150101
160214
160601
170103
Politechnika Łódzka
000001583
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,6360
14,7570
0,1800
0,3000
0,8500
0,1400
30,5200
1,9690
0,1800
33,5000
191201
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Papier i tektura
191202
Metale żelazne
0,6400
191210
Odpady palne (paliwo alternatywne)
6,9600
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Inne niewymienione odpady
10,4000
040199
14,9830
0,1810
0,4800
040299
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Inne niewymienione odpady
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0120
040222
160
277,0000
020106
0,0010
070280
080317
080318
140602
150101
150110
150111
150203
160210
160211
160213
160214
160216
160506
161
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne chlorowcoorganiczne
rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
0,0900
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające PCB
albo nimi zanieczyszczone inne niż
wymienione w 16 02 09
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
0,0260
0,0350
0,0230
0,1430
1,2350
0,0050
0,5400
0,9900
0,4630
3,5530
6,3950
0,1748
0,1064
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2940
0,0030
170201
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Drewno
170203
Tworzywa sztuczne
0,2000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,2250
170402
Aluminium
0,0100
170405
Żelazo i stal
3,6990
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0860
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,3286
160507
160508
160601
160602
168001
ARCELOR
CONSTRUCTION
POLSKA Sp. z o. o.
162
290571918
120101
0,7170
0,2300
0,0200
10,5500
20,2200
120199
Inne niewymienione odpady
2,5700
130506
0,0010
150101
Olej z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,8200
150105
Opakowania wielomateriałowe
5,2400
2,7800
160216
Przedsiębiorstwo
"Agat" Sp. z o o.
004705192
130703
160103
Zużyte opony
3,3000
160107
Filtry olejowe
0,0300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0150
130208
160214
160216
160601
170503
"Ciepłownik" Sp. z o.o.
630220350
170101
170102
170107
163
470537658
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
0,2400
80,4694
0,0650
0,0248
0,2000
5 212,8000
0,6200
86,1400
22,2200
150101
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady tworzyw sztucznych (z
wyłączeniem opakowań)
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
0,5000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0560
200301
JANÓW Sp. z o.o.
0,0400
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
020104
0,2000
15,0000
2,0000
160213
170405
170604
200301
MGL METRO Group
Logistics Polska Sp. z
o.o. i Spółka Spółka
Komandytowa
ENERGOMONTAŻ-PÓ
ŁNOC-BEŁCHATÓW
Sp. z o.o.
5213141939
7690003326
017258389
590023194
I63.40.B
160304
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
0,0120
2,0900
35,0000
9,8500
2,1350
170405
Żelazo i stal
1,8800
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 17
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpady spawalnicze
1,6000
3,8000
150101
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
10,6000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
13,6000
080112
080117
080118
080318
120105
120113
120117
130110
130205
164
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
5,5000
1,2500
3,2000
0,0080
2,5000
2,7000
0,4000
0,4000
Opakowania z drewna
150105
Opakowania wielomateriałowe
2,8500
150110
4,4800
170201
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
170202
Szkło
1,1000
170203
Tworzywa sztuczne
3,5000
170405
Żelazo i stal
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
150202
150203
160213
160214
160216
170101
170107
165
20,3000
150103
4,6000
21,6000
0,0700
0,0300
0,0430
260,0000
409,0000
7,8000
193,2400
2,9000
170904
020580
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9200
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4200
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,0800
200301
PPH "ZARĘBSKI" Piotr
Zarębski
7311007901
471141282
590005807
PHU "RAD BUD"
130205
160601
005268718
Zakład Usług
Motoryzacyjnych
Jarosław Szmydt
130205
130206
610182173
P.P.H. STOPTEX
Zakład Pracy
Chronionej
KREISEL Technika
Budowlana Sp. z o.o.
166
7810017450
630145357
303,0000
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowa serwatka
040222
23,9580
1 194,0000
0,4000
0,0310
0,0800
8,9320
27,1600
150101
Opakowania z papieru i tektury
101382
Wybrakowane wyroby
150101
Opakowania z papieru i tektury
41,9940
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
45,3720
150104
Opakowania z metali
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
368,0200
0,0850
13,1550
0,0465
150203
150101
36,5800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
25,6720
150103
Opakowania z drewna
0,5000
150105
Opakowania wielomateriałowe
1,6400
150111
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
0,0870
160214
160216
PARTNERTECH
Sieradz Sp. z o.o.
8272196659
100317053
DL32.10.Z
060405
070204
070208
080111
080318
080409
110113
130208
140603
167
0,3500
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady zawierające inne metale
ciężkie
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
0,0800
0,1170
0,6180
0,0670
0,6380
0,0060
0,1100
0,1750
0,2200
0,0400
0,0750
0,5460
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
3,2050
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0980
0,0030
160605
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne baterie i akumulatory
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
2,4910
610332454
180103
0,0705
730009065
180202
010809811
070213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
150202
160216
160305
160306
160601
160604
NZOZ W-DENT
7751448041
Usługi Weterynaryjne
Zbigniew Banach
Shell Polska Sp. z o.
o.
168
5261009190
0,0340
3,3620
0,0970
3,0260
0,0140
0,0040
0,0140
0,7300
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,7560
150110
0,0290
170202
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Szkło
200101
Papier i tektura
0,1920
200138
Drewno inne niż wymienione w 20 01
37
Metale
0,1680
109,4000
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
18,1350
150103
Opakowania z drewna
10,0000
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
150203
160213
160214
170103
200140
200301
Praktiker Polska Sp. z
o. o.
9510065428
011241896
G52.12.Z
160213
160214
Gmina Kocierzew
Południowy
169
8341020172
750148288
160214
0,0300
0,4940
0,0580
0,0180
0,0920
0,0520
69,5310
0,0300
0,0610
0,4630
0,0400
160216
NZOZ Alina Sumińska
471567992
BZWF MOTOR Sp. z
o.o.
070764154
N85.12.Z
070213
070299
Inne niewymienione odpady
0,3500
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,3500
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,8000
150103
Opakowania z drewna
0,0400
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
0,0500
180103
170405
POLSKI OGRÓD Sp. z
o.o.
750798158
020301
020304
020305
020380
080318
100180
130208
170
0,0080
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
Szlamy z mycia, oczyszczania,
obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0278
151,9900
0,8000
1 404,6000
24,8000
1 347,2000
6 148,9000
0,2000
838,5000
3,0700
363.70
130508
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
76,8000
150103
Opakowania z drewna
72,7000
150104
Opakowania z metali
0,1200
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
1,0820
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady wykazujące właściwości
niebezpieczne
Żelazo i stal
0,7000
140603
160103
160214
160305
168101
170405
200121
GOSPODARSTWO
SUFLIDOWO Witold
Suflida
472331174
0,1200
234,8000
0,5600
0,0020
47,6300
25,8000
0,2280
020106
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
24,8400
080317
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0050
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0150
150102
150202
171
2,0000
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
2 050,8400
0,2400
160213
160380
200301
Z.U.H.
WOJCIECHOWSKI Zdzisław
Wojciechowski
7680001159
590075535
DA15.11.Z
020106
020201
020202
020203
35,0000
25,0000
302,2000
61,7000
Inne niewymienione odpady
0,7000
100101
3,8000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
130508
150101
172
3,6800
050699
160213
G51.47.Z
0,0380
020299
020281
012333270
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0180
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Inne niewymienione odpady
020204
LUKOIL POLSKA Sp.
z o. o.
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odchody zwierzęce
29,6000
93,0000
11,6000
2,0000
0,0050
0,0100
15,9450
22.50
Opakowania z tworzyw sztucznych
150110
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7600
160213
0,2550
020106
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odchody zwierzęce
020110
Odpady metalowe
20,5600
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
50,7100
020203
2,6500
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8600
150103
Opakowania z drewna
0,7000
150202
160213
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Lek.
stom. Alicja
Radziszewska
7721493746
Ferax - Iril Sp. z o.o.
Ferma Niosek
PRAWDA A. Kurasik
173
7290113347
592132020
180103
731591400
040222
470606454 00018
18,9400
150102
1,4730
0,1050
0,2260
0,0250
84,0500
34,7100
10 169,0000
1,2200
150110
080299
191202
Metale żelazne
191203
Metale nieżelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,1080
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
01 06
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
0,3420
160213
200301
"MARINEX"
Samodzielny Publiczny
ZOZ , Uniwersytecki
Szpital Kliniczny nr 2
UM w Łodzi
750798626
471208164
180102
180103
180107
180108
174
0,0018
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne niewymienione odpady
0,1290
62,0000
39,1300
335,0320
4,7020
159,8780
0,1120
102,8640
0,6840
0,0280
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Urszula
Kucharska-Haus
7691079194
590429476
Wytwórnia Mebli "Pabi
- Mebel"
7311357593
471392860
0,0120
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1460
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,3240
180103
DN36.14.A
030105
070304
080111
100101
150202
160213
170405
175
1,7500
1,0440
0,5310
7,0000
0,1880
0,0690
0,0197
0,0280
NZOZ
STOMATOLOGIA-PRO
TETYKA
Mechanika Pojazdowa
Wiktor Nowakowski
7711097463
0,1290
160107
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0010
160117
Metale żelazne
0,0260
160118
Metale nieżelazne
0,0040
160119
Tworzywa sztuczne
0,0130
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,5990
160103
Zużyte opony
3,0210
160107
Filtry olejowe
0,0386
160111
Okładziny hamulcowe zawierające
azbest
Płyny hamulcowe
0,0568
0,2830
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
4,7620
160119
Tworzywa sztuczne
3,3500
160120
Szkło
3,7150
471450327
180103
590642402
150110
150203
AUTOMIX Zakład
Demontarzu i
Recyklingu Pojazdów Waldemar Jadczak
610393071
160113
160114
176
0,0120
0,0200
0,0010
0,1258
91,8360
M.A.T. Sp. z o.o.
472840473
160122
Inne niewymienione elementy
4,4450
160199
Inne niewymienione odpady
3,0080
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,8880
030308
3,5230
150101
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
150110
10,5800
191202
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Metale żelazne
191210
Odpady palne (paliwo alternatywne)
76,5600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
160213
160214
170604
Przedszkole Miejskie
Nr 123
000222203
EKO REGENERATION Sp.
z o. o.
472293835
M80.10.A
160216
NZOZ "Al-Dent"
610084513
180103
Zakład Mięsny
"RAKÓW" Sp.j.
S.Lemański i
D.Kiełbasa
004702472
020201
020202
177
Odpadowa tkanka zwierzęca
11,4790
1,9040
0,0300
0,0200
12,1040
0,2000
2,0000
0,0161
444,0000
465,3000
020281
ADAMED Sp. z o.o.
Zakład Energetyczny
Płock - Centrun
Wykonawstwa
Specjalistycznego Sp.
z o. o.
Ziepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"RAW - MEDICA"
Spółdzielnia Inwalidów
TWO-MET
7741017546
8351055060
470650432
180103
610246648
170101
750138203
000453931
N85.12.Z
328,8000
0,2951
122,9000
170402
Aluminium
2,1290
170405
Żelazo i stal
4,6080
170407
Mieszaniny metali
0,2350
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,4560
180103
0,3052
120104
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,8600
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Papier i tektura
0,0160
120101
191201
178
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
0,7200
0,1100
0,1200
Medical Centre Med of
Łódź
470525448
180103
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,5400
150110
1,1700
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,3420
160119
Tworzywa sztuczne
0,0410
160122
Inne niewymienione elementy
0,0060
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0240
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Szlamy z mycia, oczyszczania,
obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
8,6960
180104
ARIX POLSKA Sp. z
o.o.
PPHU MOTOZBYT
S.j.,T. Kruk, A. Lasota
014927507
470738776
040222
130208
150110
160601
200301
Gospodarstwo Glinnik
Jacek Ptasiński
179
473299047
1,1530
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
020301
0,1960
85,5200
7,0900
2,0000
0,0980
0,2960
1,8320
32,5000
020380
020381
170405
Żelazo i stal
1,7000
750212431
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,4000
730940258
180103
0,0290
470027354
170605
471104690
161002
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Uwodnione odpady ciekłe inne niż
wymienione w 16 10 01
100101
Prywatny Gabinet
Ginekologiczny
7691013189
590290890
180103
NZOZ PRAKTYKA
RODZINNA
7751339429
610218824
180103
610393674
020380
P.P.U. Aurelia i
Stanisław Jujka S.c.
Spółdzielnia
Producentów Grzybów
Jadalnych
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"MARMED" Marek
Hrabański
Fabryka Szlifierek
"JOTES" S.A.
Odzysk i Obrót Srebra,
Wiesław Walczak
180
8361658618
320,0000
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Odpady z produkcji pasz roślinnych
135,0000
0,0790
0,0840
150,2400
15,5000
0,0010
21,8000
2.20
DEKATYZACJA i
ŚCIERANIE TKANIN Teresa Bartosiak
470048474
190299
Inne niewymienione odpady
0,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8000
150103
Opakowania z drewna
1,3000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żelazo i stal
0,1100
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
1,4620
160103
Zużyte opony
8,1180
160107
Filtry olejowe
0,1600
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,1460
0,1460
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
3,5700
160119
Tworzywa sztuczne
6,5780
160120
Szkło
5,8500
160121
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
0,0800
160213
Gospodarstwo Rolne
Mirosław Miklas
610228662
DD20.40.Z
030105
170405
Zakład
Usługowo-Handlowo-Pr
odukcyjny Janusz
Zygmunt
730154100
160113
160114
160115
181
0,0100
2,1640
0,5800
0,1320
0,1460
129,6120
"KOMAKO"
7310006489
470548805
G50.20.A
160122
Inne niewymienione elementy
0,8200
160199
Inne niewymienione odpady
0,0960
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
3,2160
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Filtry olejowe
0,5000
130205
150110
150203
160104
160107
Polska Telefonia
Cyfrowa Sp. zo. o.
011417295
080318
200307
FRESENIUS
NEPHROCARE Polska
Sp. zo.o.
634254014
180103
P.P.H.U. MAG-RYS
S.j. - Mirosława
Florczak, Jerzy
Florczak
470639206
100101
160213
182
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady wielkogabarytowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
1,1100
0,0080
0,0030
48,9480
0,1200
0,1400
0,7000
23,2800
155,0000
0,0090
Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej dla
Dzie z Chorobami
Narządu Ruchu, Dróg
Oddechowych i Wad
Wymowy
7321744966
001091915
N85.11.Z
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
10,5700
160213
0,0100
170401
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
160380
180103
Polimex-Mostostal
S.A. Zakład ZREW
Oddział Transformatory
710252031
130307
150202
160216
170101
183
3,0000
0,0200
114,0000
0,5900
0,0280
2,0000
20,3000
3,6500
152,6600
0,1200
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9340
150107
Opakowania ze szkła
0,9100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0020
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpadowa masa roślinna
12,0000
"STOM-CESS" s.c.
473194615
180103
Bar JANOSIK Izabela
Janas
590500665
020304
020680
Zakład Usług
Komunalnych
Stanisław
Lewandowski
Usługi Stolarsko Szklarskie Mieczysław
Krążel
Grupowa
Oczyszczania Ścieków
w Łodzi Sp.z o.o.
7751242983
611007992
200301
610035762
030105
470542033
020103
130205
150102
150203
160213
184
1,0580
4,8100
0,2100
1,2000
1,1800
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,4600
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,4500
4,0500
0,1900
0,0530
160601
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Baterie i akumulatory ołowiowe
170201
Drewno
0,8600
170203
Tworzywa sztuczne
1,0900
170407
Mieszaniny metali
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0200
170605
0,1000
190801
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Skratki
1 569,8400
190802
Zawartość piaskowników
2 751,8500
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Minerały (np. piasek, kamienie)
160215
191209
"PETECKI" P. P. H. U.
470013004
120103
77 267,0600
138,1200
5,3000
150101
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,2700
170407
Mieszaniny metali
5,5000
730238995
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
750323082
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0590
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0340
150104
Opakowania z metali
0,0540
130208
140603
185
24,8300
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
120105
Przetwórstwo Mięsno Wędliniarskie Jacek
Podgórniak
Firma Fotograficzna
Ewa Wróbel
1,1000
247,2500
0,9600
0,6000
5,9200
17,8500
15,754.80
150110
161001
590002192
Przedsiębiorstwo
Budownictwa Ogólnego
S.A.
160213
160214
200301
AMZ-BIS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
7752602544
100640067
170203
200301
Kwiaciarski Zakład
Doświadczalny Instytutu Sadownictwa
i Kwiaciarstwa NOWY
DWÓR Sp. z o.o.
750200209
020103
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowa masa roślinna
0,0250
0,5200
0,0800
0,2800
32,1000
0,1200
47,5200
0,1800
Odpady tworzyw sztucznych (z
wyłączeniem opakowań)
Inne niewymienione odpady
0,0850
0,0080
150102
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,0880
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0950
020104
020199
080318
130208
186
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Tworzywa sztuczne
0,3000
0,1700
0,2150
0.05
0,0100
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0300
160213
0,0360
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170202
Szkło
0,1460
170405
Żelazo i stal
0,3600
200301
12,6000
020106
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odchody zwierzęce
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
22,4500
100101
0,3000
160103
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3000
080317
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0260
150202
160214
750107651
Zakład Masarski
Teresa Sasin
160213
"Auto Perfekt" Maciej
Malinowski
TPO Sp.z o.o.
7272514923
472888741
472284523
130208
160213
187
0,2330
0,0540
0,0510
6,4200
0,0037
1,8300
0,7100
0,0050
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0430
190801
Skratki
0,0660
190802
Zawartość piaskowników
2,4000
200301
4,3200
160103
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2000
Praktyka
Stomatologiczna, Anna
Rygas
731620254
180103
NZOZ "Ośrodek
Zdrowia Kalinowa"
730288384
180103
Bank Spółdzielczy w
Zgierzu
000502701
160213
160214
001219048
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Piątku
Przedsiębiorstwo
Drogowe LAMBDAR
Sp. z o.o.
7280257116
008249153
160213
130205
140603
150203
188
0,0590
0,0150
0,1050
0,0002
2,2500
0,1000
0,0800
0,7500
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0100
090103
Roztwory wywoływaczy opartych na
rozpuszczalnikach
0,2100
090104
Roztwory utrwalaczy
0,2100
090107
0,0012
020106
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
1,0500
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
3,0000
160213
160216
160601
Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki
Zdrowotnej
000575686
160213
180102
180103
Henryk Anyszka
012345678
160213
189
0,0260
1,4870
0,0237
0,0850
9,7916
171,0000
0,0030
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny- Olga
Antoniewa
7681612959
592165685
N85.13.Z
472402796
"DILAN" Wanda
Janczak
Dom Pomocy
Społecznej w
Bełchatowie
7691965263
592161470
Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie
Trybunalskim
7712383969
590650130
N85.31.B
0,0017
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
180103
0,1570
170405
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
020106
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
3,8500
030104
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir zawierające substancje
niebezpieczne
0,8600
180103
160213
160214
160216
Gospodarstwo Rolne
Hodowla Drobiu
Dariusz Dębski
"DARMAX" Usługi i
Produkcja Mebli,
Dariusz Czajka
190
8311010542
731004087
470162023
0,3500
0,9500
0,3480
0,1200
0,4240
200,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,1300
1,3900
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3500
150103
Opakowania z drewna
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Żelazo i stal
NZOZ "CENTRUM
MEDYCZNE"
730989916
180103
CHŁODNIA ŁÓDŹ S.A.
471703410
020202
130208
160380
170405
190809
5,3800
12,1200
0,1270
1,6800
59,4500
1,0000
NZOZ Praktyka
Lekarza Rodzinnego
Marek Krawcow
750361852
180103
AN-FARB Spółka
Jawna Krzysztof
Nadolski, Zdzisław
Nuszkiewicz
472265810
150101
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,1000
030308
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Odpady tworzyw sztucznych
0,2900
MARKAM P.P.H.U. Marian Kamiński
470532879
070213
191
1,3110
0,0320
5,5400
2,1000
0,0020
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0130
150202
0,0120
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0130
160114
0,1000
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,0600
160120
Szkło
0,1700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,0100
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady tworzyw sztucznych
0,0143
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
0,0600
160213
ZUHP POLMOBLICH
008166473
080111
100101
130208
Instytut Technicznych
Wyrobów
Włókienniczych
"MORATEX"
000047504
040222
070103
070213
160211
192
0,0700
6,0000
1,2000
0,1000
0,1400
0,6300
3,0810
3,2500
160213
160214
160306
590392046
Ubojnia Trzody
Chlewnej i Bydła,
Hurtowa Sprzedaż
Mięsa
020202
100101
004708948
Przetwórstwo Mięsne
ZAŁOGA S.j.
020202
020204
592306588
193
5271711106
011040070
G50.50.Z
0,5700
1 182,2360
0,4000
19,4600
69,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,1400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,9000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,5700
130208
150202
Lukoil Polska Sp. z
o.o.
0,0200
160107
160213
7711607208
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0700
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160211
AUTOPERFEKT
Marian Fornalik
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Odpadowa tkanka zwierzęca
1,2000
5,7500
0,8660
0,0250
0,2670
20.70
150202
160213
"PARKET
PROFESIONAL s.c."
"LUKTA" Spółka z o. o.
9970103627
100095339
5252337658
015819599
150102
DA15.32.Z
020304
020305
020380
200301
NZOZ "DAW-DENT"
7811560529
311091447
180102
180103
Energetyka-Boruta Sp.
z o.o.
471715197
070213
100101
100180
194
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z tworzyw sztucznych
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
0,0000
0,0100
0,3300
295,8800
85,8800
3 144,9000
2,1900
0,0008
0,0540
0,2200
1 711,4000
209,4000
38.29
100182
150203
160213
160214
170405
Jednostka Wojskowa
1551
730097425
6 038,7000
0,3200
0,1000
0,2620
12,0400
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,9200
0,3210
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2960
160113
Płyny hamulcowe
0,2100
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1530
130205
150102
150202
150203
160601
160602
195
Mieszaniny popiołów lotnych i
odpadów stałych z wapniowych metod
odsiarczania gazów odlotowych
(metody suche i półsuche odsiarczania
spalin oraz spalanie w złożu
fluidalnym)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
0,0040
2,3400
8,8000
10,9500
0,0270
170203
Tworzywa sztuczne
0,2830
170402
Aluminium
0,4390
170405
Żelazo i stal
1,4800
170407
Mieszaniny metali
0,1030
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Papier i tektura
0,0470
0,1290
191201
191207
590647842
190801
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Skratki
471705425
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3000
150103
Opakowania z drewna
0,4000
130110
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje hydrauliczne
1,1960
5,8640
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
1,7300
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
3,6100
200108
GMINA ŻARNÓW
Centrum Ogrodnicze
"MAK"
Przedsiebiorstwo
Wielobranżowe
"WTÓRMEX' s.j.
7681717807
590557665
130111
130205
130206
160113
196
0,0430
27,6800
0,1000
1,1960
5,8640
65,0000
1,0000
160114
160117
160118
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
75,3480
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
28,9070
470010483
160214
0,0200
730016361
070213
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady tworzyw sztucznych
0,2000
110105
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Kwasy trawiące
110108
Osady i szlamy z fosforanowania
110501
Cynk twardy
28,4000
110502
Popiół cynkowy
46,7920
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
160115
Przedszkole Miejskie
Nr 206
Zakłady Urządzeń
Galwanicznych i
Lakierniczych Zugil
S.A.
7282598047
070280
080111
080112
120103
130208
150110
197
3,6200
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
0,6900
1 500,0000
48,3650
190,0000
0,9000
5,1000
7,3000
287,1100
3,1000
157,3500
11,2170
3,3600
1,3390
150202
160213
160214
170101
170107
170405
170604
200202
200301
200399
Stacja Paliw Jerzy i
piotr Wieteska Sp. j.
8341662060
Gabinet Lekarski
Przemysław Trzciński
Kopalnia Piasku
Kwarcowego Grudzeń
Las Sp. z o.o.
198
7681522624
750207186
150202
730280282
180202
590613168
CB14.21.Z
010408
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Gleba i ziemia, w tym kamienie
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady żwiru lub skruszone skały inne
niż wymienione w 01 04 07
0,1900
0,6900
1,1600
31,9800
25,0000
2 928,8100
1,8000
14,7800
70,2400
140,4000
0,0200
0,0480
41,0000
Odpadowe piaski i iły
040103
0,0550
130503
Odpady z odtłuszczania zawierające
rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Szlamy z kolektorów
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
150202
0,9700
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,5350
160113
Płyny hamulcowe
0,0070
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0450
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
0,0100
070280
120103
130110
130205
150203
160601
160602
160604
170405
199
715,0000
010409
5,9000
0,0110
2,6300
2,0600
0,1100
0,8500
1,1200
0,1100
0,0110
57,9200
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Elżbieta Szyszkowska
7751023301
610135825
Zakład Mięsno
Wędliniarski
"POL-MAT" Sp. z o. o.
8291530467
730977876
180103
DA15.11.Z
020106
020181
020202
FRITO LAY SPÓŁKA Z
O.O.
5291744652
141145640
DA15.31.Z
020301
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0520
200,0000
15,0500
179,9000
221,6000
150101
Szlamy z mycia, oczyszczania,
obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
51,1000
150103
Opakowania z drewna
24,2000
150104
Opakowania z metali
150105
Opakowania wielomateriałowe
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
020304
020380
130205
200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odchody zwierzęce
172,2000
2 131,2000
0,0400
294,8000
1,4000
54,5000
0,8360
160213
160601
170405
Żelazo i stal
1,2800
590278132
180103
0,0460
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej Wojewódzki
Szpital Psychiatryczny
w Warcie
000291546
180103
Gminny Zakład
Komunalny Lututów
001263138
190801
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpadowa tkanka zwierzęca
3,0000
160380
160506
Prywatny Gabinet
stomatologiczny
Bogumiła Pawełczyk
7691512797
190805
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego i
Germażeryjnego
SMAK Sp.j. T.
Cebula-M.Cebula
Zespół Kolegiów
Nauczycielskich w
Łowiczu
7691840395
590696639
DA15.11.Z
020202
8341859354
100740395
M80.30.B
160213
160214
201
0,2600
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
77,8000
0,0610
0,0240
1,1790
2,4000
35,4000
0,1500
0,0800
160216
610053085
Firma Cukiernicza
Wasiakowie s.c.
150101
200301
P.P.H.U. Wiktor
Zajkiewicz
7311001790
470815867
160103
160213
160214
Z.P.H. WĘDLINKA Teresa i Jan Kordus
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna
Zbigniew Rogowski
Leszek Felsztyński
8341203441
0,0063
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte opony
8,6370
0,2000
48,0000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0420
0,0125
0,0980
1,2200
471169694
150102
750309917
180103
730161525
191201
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Papier i tektura
191202
Metale żelazne
0,7400
191203
Metale nieżelazne
1,1100
191204
Tworzywa sztuczne i guma
85,3800
191205
Szkło
24,1200
191207
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Minerały (np. piasek, kamienie)
1 307,8300
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
9 940,4600
191209
191212
202
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z papieru i tektury
451,3600
3 352,0400
592157770
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej Szpital
Rejonowy
7732101632
000315117
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,2540
090104
Roztwory utrwalaczy
0,6500
090107
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0080
0,0415
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0110
150104
Opakowania z metali
0,0530
180103
N85.11.Z
090101
150102
160213
180102
180103
180106
200301
QUICK FILM - Studio
Fotograficzne
Krzysztof Filipczak
203
590015450
0,5000
0,6800
0,0400
39,3040
0,1370
177,6740
0,0540
0,0440
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5600
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0010
150110
161001
NZOZ Przychodnia
Lekarska "ANIMED"
Impuls-Med Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
7311975397
100008151
180103
100470553
040222
080318
100101
160214
"A&T"
SPECJALISTYCZNY
STOMATOLOGICZNY
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ALEKSANDRA HILT
204
7281365664
471112961
180103
0,6100
0,0534
2,0500
0,0020
2,5100
4,7200
0,0020
0,0330
0.01
Gabinet
Dermatologiczny Beata
Cisiecka
9490082262
731014281
Dom Pomocy
Społecznej
7731067376
000313584
N85.12.Z
180103
040222
100101
160213
200301
200399
SYNEVO POLSKA
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
5841027394
190917314
160213
160215
180102
180103
F. H. U.
"DEREWENDA"
7711371964
590552509
O90.02.Z
130208
140601
205
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Freony, HCFC, HFC
0,0500
0,0800
0,8400
0,0150
14,2000
0,4100
0,1596
0,0840
4,1420
29,7340
0,6440
0,2210
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,8800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9200
160215
104,7590
160605
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne baterie i akumulatory
191202
Metale żelazne
542,0710
191203
Metale nieżelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
191205
Szkło
191207
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
15,2680
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
1,0000
0,0180
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,3380
150103
Opakowania z drewna
0,1500
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0190
160216
191212
Michał Kołodziejczyk
856326352
020182
100101
MIRWAL Mirosław
Pryc, Waldemar Pryc
S.j.
470511469
040222
130208
206
70,5230
0,7800
35,3370
276,2480
6,6920
1,5260
0,7000
4,2600
2,9200
160213
170405
472312521
Poradnia Lekarzy
Rodzinnych ZDROWIE
Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna
POMER Alina i Maria
Duracz S.j.
Centrum Ekologiczne
"HYDRO-GEO-PLAST"
8351030083
9680018511
000307313
180103
L75.12.Z
180103
004336168
020202
250303422
170601
170605
Zakład Aparatury
Elektrycznej WOLTAN
Sp. z o.o.
470076192
120101
120103
120105
120109
120199
160213
POLIFARB-ŁÓDŹ Sp.z
o.o.
470581613
080112
080120
207
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0010
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0235
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
1,0400
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne niewymienione odpady
0,6180
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne
niż wymienione w 08 01 19
0,0800
6,2400
0,0030
7,0150
7,1800
2,6000
0,1700
1,2500
1,2030
3,5800
0,8000
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,0300
150104
Opakowania z metali
3,4500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Metale żelazne
0,3800
0,0050
191201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Papier i tektura
191204
Tworzywa sztuczne i guma
1,3400
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
0,0400
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Osady z klarowania wody
1,6100
160117
160213
160214
160506
GABINET
STOMATOLOGICZNY
7282364744
473250325
Zespół Zarządców
Nieruchomości WAM
Sp. z o. o.
5262795322
015813065
E40.30.A
190801
190805
190902
Elektrociepłownia
Zduńska Wola Sp. z
o.o.
730307680
100101
130208
208
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
3,7000
0,0500
0,0300
9,0600
3,1000
0,0600
22 444,0000
1,5300
160213
160214
170405
200136
473232505
FRUCTA NAPOJE Sp.
z o.o.
473298013
"TURPLAST PRIMO
Stanisław i Robert
Turaj" Sp. j.
DE21.25.Z
0,1240
2,0000
29,7800
0,2000
150101
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Opakowania z papieru i tektury
55,5720
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
22,1200
150103
Opakowania z drewna
0,5500
150104
Opakowania z metali
4,6600
150105
Opakowania wielomateriałowe
2,3700
150107
Opakowania ze szkła
160213
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,4600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0120
"Gabinet
Stomatologiczny"Andrz
ej Walenda
7291056195
470358335
180103
Mechanika Pojazdowa
-Turala Marek
8271106016
730059330
080318
120121
130206
150102
209
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
31,0200
0,0740
199,7710
0,0020
0,1500
1,0300
0,3270
0,0500
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0700
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0400
0,1000
160119
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
0,0800
160213
0,0060
020103
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowa masa roślinna
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,8260
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1100
191201
Papier i tektura
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
1,2000
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,4000
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
150110
150202
160113
160115
BAKOR International
LTD. Sp. z o.o.
GRAFFENA Sp. z o.o.
Łódzka Spółka
Infrastrukturalna Sp. z
o. o.
P.P.H.U. Jakub
Wendler
210
8361202226
7272695244
7251906517
7310000498
750018597 00019
A01.12.A
100325130
100077301
470528725
K74.14.B
DB17.60.Z
0,1000
0,9070
0,0100
1,9390
300,0000
22,3700
52,9700
669,4000
20,8000
0,0050
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,1100
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2000
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
1,6600
080318
472196457
Przedsiębiorstwo
Budowlano-Inżynieryjne
"MAVEX"
170107
004746995
Prywatne
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
PETROVAL
130208
150202
PONETEX Logistisc
Sp. z o.o.
Firma STANPOL
Stanisłąw Baran
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
7881540294
630906023
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
8361478158
750805622
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
160213
160708
POLFA-ŁÓDŹ S.A.
211
471317976
070504
7,7800
3 350,0000
0,0300
0,0050
0,0050
19,8200
0,0000
0,0000
0,0000
14,9310
070514
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150105
Opakowania wielomateriałowe
150107
Opakowania ze szkła
1,2300
150203
0,0920
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0090
160213
0,0430
170402
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Aluminium
170405
Żelazo i stal
8,0800
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
0,0210
120105
130208
160216
ZEMAT TECHNOLOGY
GROUP Sp. z o.o.
6581040598
290027468
130208
150202
GCB
CENTROSTAL-ŁÓDŹ
S.A.
470102498
120101
120109
212
2,2900
Odpady stałe inne niż wymienione w
07 05 13
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
6,8360
1,8500
31,4500
3,7300
12,2400
0,0480
0,0340
0,0800
0,0300
0,4820
2,9700
0,0500
0,0100
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0810
150103
Opakowania z drewna
12,2540
150104
Opakowania z metali
43,1900
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,0300
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0200
0,0030
170405
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
191201
Papier i tektura
130110
130205
130208
150203
160103
160114
160213
160214
160216
160601
160604
213
0,0100
0,0180
2,6050
0,0200
0,0220
0,0600
1,0320
0,1540
0,0240
28,3386
7,5800
0,5580
150102
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny
Opakowania z tworzyw sztucznych
170380
Odpadowa papa
1,7000
170601
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Opakowania z papieru i tektury
1,5000
0,0000
070213
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady tworzyw sztucznych
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
473141518
170605
0,0000
472300819
180103
470531035
040222
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
0,0700
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0120
200199
Nowe gospodarstwo
Rolne "GŁOGOWA"
Spółka z o. o.
7752418332
473137801
A01.30.Z
"ABSER" Sp. z o. o.
8291706328
100562261
150101
P.P.H. "FLORIMA"
Marek Perek
7261011986
470928420
040222
ELDRÓB II Ubojna
Drobiu
P. H. U. "EKO - GRUZ"
Macjej Trojanowski
NZOZ "GWARDIA
ŻYCIA"
P.P.H.U. "CONSAY"
paweł Gryś, Tadeusz
Zieliński
7731007894
590034602
DA15.12.Z
130205
150101
160213
214
1,6000
1,2000
0,0000
77,3000
0,1089
8,5000
6,9000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,0480
38,6080
070599
Odpady stałe inne niż wymienione w
07 05 13
Odpady ciekłe zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady ciekłe inne niż wymienione w
07 05 80
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
17,5600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,6170
150104
Opakowania z metali
7,5640
150105
Opakowania wielomateriałowe
9,2290
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
1,2120
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,2030
NZOZ KORMED s.c
7331246218
472210884
180103
MEDANA PHARMA
S.A.
8271000364
730176395
020399
070514
070580
070581
160107
160213
160216
160506
Euro-Kerze Sp. z o.o.
215
7712324961
590695189
DN36.63.Z
080111
0,0990
1,5130
0,3690
0,4870
0,0710
0,0840
0,0720
10,1600
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1700
150107
Opakowania ze szkła
1,5000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
NZOZ Lekarzy
Rodzinnych L. Korzan,
J. Kuryłek, B. Onisk Strąk
8361766638
100056799
N85.12.Z
180103
M.K.Szubała sp. j.
7292608001
100232061
N85.13.Z
180103
Krawiectwo
Konfekcyjne Bronisław
Strzelec
7310003491
470047658
040222
160213
"A.HAK" Sp. z o.o.
470758431
160214
170504
200202
Firma AGRO - Bogdan
Kocięba
590428057
130110
130205
150101
216
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Gleba i ziemia, w tym kamienie
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
101,5300
0,0894
0,0540
0,1000
0,0040
0,0110
18 200,0000
16 010,0000
0,1000
0,3000
0,2500
GEALAN
750089456
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4000
150202
0,0100
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,1500
160213
0,0020
060204
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Wodorotlenek sodowy i potasowy
070213
Odpady tworzyw sztucznych
080410
150101
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
10,6000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
20,7000
150104
Opakowania z metali
0,1200
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,8000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0300
140603
150203
217
0,0150
0,6000
299,4600
8,4000
0,8000
0,1000
NZOZ STOMED
Małgorzata Lindorf
8341198757
750307083
180103
Gabinet Lekarski
Leszek Korban
7971015580
670667159
180103
Usługi Medyczne
"ESKULAP" s.c.
7251020334
470647594
180103
590485820
180103
931002426
170107
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny, lek.
stom. Małgorzata
Pytka
Przedsiębiorstwo
Budowlane Alfa Dach
Sp. z o.o.
8970009170
170504
OPOCZNO I Sp. z o.o.
7681769371
100335281
070213
070217
080317
218
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Odpady tworzyw sztucznych
Odpady zawierające silikony inne niż
wymienione w 07 02 16
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
0,0415
0,0047
0,1925
0,0161
45,7000
14 100,0000
44,0000
2,0000
0,1360
090101
090104
090107
090108
101201
101203
101208
0,2000
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Błony i papier fotograficzny
niezawierające srebra
Odpady z przygotowania mas
wsadowych do obróbki termicznej
Cząstki i pyły
0,0500
150101
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Odpady ze szkliwienia inne niż
wymienione w 10 12 11
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
101212
120121
130205
130208
150111
219
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
0,2000
0,0500
17 752,0000
2 235,3000
7 599,5000
11 422,7000
11,8000
6,3750
13,7700
207,4000
37,3000
189,4000
1,2880
0,2410
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
5,3490
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,8390
0,1000
170402
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Aluminium
170405
Żelazo i stal
130205
0,1400
160107
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
190801
Skratki
0,3500
190802
Zawartość piaskowników
0,2500
190805
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Opakowania z papieru i tektury
346,1160
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
237,2560
150103
Opakowania z drewna
150202
150203
160107
160213
160601
160604
170103
590740205
AMEST KAMIEŃSK
Urząd Gminy w
Mniszkowie
FM POLSKA Sp. z o.
o.
220
7681719189
8381000827
590648126
010725511
I60.24.A
1,6000
0,5500
2,0000
3,3000
0,1000
123,8000
0,0300
20,0000
1,1200
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Tworzywa sztuczne
0,5170
0,1290
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Baterie i akumulatory ołowiowe
170201
Drewno
0,7870
170405
Żelazo i stal
4,4800
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,3700
101112
130113
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Inne oleje hydrauliczne
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,9500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,6300
150203
160119
160213
160304
160380
VICTORY
TECHNOLOGY Sp. z
o. o.
7282651797
100316415
150202
221
2,8900
5,8150
49,0410
12,5000
81,6000
0,6410
151,6410
19,6400
120,6300
0,1960
150203
160216
170405
Gabinet
Stomatologiczny Paweł
Borowiak
7281631462
SZTUKA ŁOWICKA Agnieszka Krajewska Zakład Pracy
Chronionej
Urząd Skarbowy
NZOZ "ESKULAP"
F.H. NOWALIJKA Piotr Wychowałek
"STANPOL Sp.z o.o."
Spółka Komandytorska
8351081809
0,0570
23,6300
0,1260
0,0600
020103
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa masa roślinna
150101
Opakowania z papieru i tektury
6,6000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,0020
180103
750187851
150101
730016310
080317
750138210
180103
590129248
040221
040222
222
0,1410
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
471404356
100241781
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,3500
0,1650
290,0000
2,2500
8,8000
130206
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,2980
160216
0,0305
7292531617
TVAB Sp.z o.o.
ROLBUD Czesław
Gontarz
8281051529
473178823
N85.12.Z
180103
471393351
DL31.61.Z
120199
150101
Opakowania z papieru i tektury
6,8000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
3,1000
200140
Metale
4,0000
120121
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
0,2300
0,0320
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
731514865
130208
130703
150202
150203
223
18,7000
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
160602
NZOZ MEDICUS A.T.
0,0800
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,0010
0,0860
12,3000
3,4010
0,1480
0,0300
52,1720
1,1180
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,7420
0,4840
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
71,5760
160120
Szkło
38,5180
160121
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
14,8620
160199
Inne niewymienione odpady
14,0800
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
13,2700
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne niewymienione odpady
1 543,5000
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,8000
160112
160113
160114
160115
PGKiM Sp. z o.o.
471694644
160213
190999
"SKIOLD BL" Sp. z o.o
610374062
120105
130208
150110
224
0,1860
1,3060
1,4860
864,4820
8,9200
0,7420
0,0140
0,2400
0,4700
0,0600
0,7350
160601
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0870
170402
Aluminium
0,1200
170405
Żelazo i stal
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
150202
160213
SITA Polska Sp. z o.o.
5260029173
010395344
O90.02.Z
130502
150202
160107
190809
NZOZ "Centrum
Medyczne Szpital Św.
Rodziny"
225
7251958081
100428433
N85.12.Z
090101
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0050
0,0010
53,1400
0,0300
24,0350
0,0030
0,0020
177,1460
0,2000
090104
Roztwory utrwalaczy
0,2400
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,3340
Zakład Mięsny "Ozdan"
D.Z.Oziembło Sp. J.
8350003204
750251046
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
160213
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne niewymienione odpady
200301
471048559
F.H.U. "EXCELLENCE"
ABB Sp. z o. o.
5260304484
010017168
080318
030399
080111
080112
080116
080409
110108
120101
120102
120103
120199
130110
226
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Osady i szlamy z fosforanowania
108,0100
0,0054
10,2000
0,0160
8,4000
13,3000
0,0120
654,8410
12,9150
182,0090
3,2600
0,2600
2,1330
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
890,0270
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Inne niewymienione odpady
142,6460
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
8,0700
3,5000
0,0300
130205
80,2000
130899
150101
Opakowania z papieru i tektury
10,7410
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
0,6400
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Transformatory i kondensatory
zawierające PCB
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,8830
130307
150202
160209
160213
160215
160216
160602
Gmina Bedlno
227
7752406180
611015543
2,6300
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne niewymienione odpady
100101
1,4400
8,8770
137,2570
5,3000
0,6500
0,6500
0,3700
3,4700
0,0060
8,0000
TRANS-MICHOR
Spółka jawna Andrzej
Cichowski, Zbigniew
Chodorowski
ŁZE Dystrybucja sp. z
o.o.
7752412973
473097906
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0010
140805347
130208
2,3000
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2330
160199
Inne niewymienione odpady
0,0130
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Gazy w pojemnikach (w tym halony)
zawierające substancje niebezpieczne
Baterie i akumulatory ołowiowe
130307
150202
150203
160214
160216
160504
160601
160604
170101
170103
228
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
0,0250
0,1760
0,7590
3,6050
138,6360
61,7360
1,7150
0,1600
3,4840
0,0540
650,3670
13,5060
NOSTERIA sp. z o.o.
7822188358
639851720
750455553
Skup i Sprzedaż
Owoców i Warzyw
Andrzej Wiatr
170201
Drewno
3,2030
170202
Szkło
0,0340
170203
Tworzywa sztuczne
4,5510
170204
5,2150
170401
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
170403
Ołów
170405
Żelazo i stal
78,0040
170407
Mieszaniny metali
14,1400
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
14,7090
180103
0,1540
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
150101
Opakowania z papieru i tektury
8,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,1000
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
0,3600
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0030
160107
Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A.
229
7740001454
610188201
G50.50.Z
150110
0,1650
12,4080
0,0760
0,0220
0,1900
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady z polerowania i wykańczania
0,9340
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,7000
0,0000
150101
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,1000
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0020
750461192
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1800
610409317
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0010
150202
Z.P.H.U. ABIL Małgorzata i Andrzej
Bielińscy
"HRYNIEWICZ"
Auto-Service Dariusz
Hryniewicz
7291325212
470622252
040109
471480067
130205
150202
160107
Zakład Betoniarskao Kamieniarski Marian
Kwiatkowski
"JAWA" SP. Z O.O.
471689666
190814
152000781
130206
191212
004446253
YETICO S.A.
Zakład Oczyszczania
Miasta W.W.Dymek, J.
Igielski Sp.j.
MICHOR S.j. - K.
Michalski, S. Stefaniak
230
8341004055
100101
0,1000
0,0300
0,0800
0,3200
100,0000
82,5000
14,1000
ZAKŁAD MECHANIKI
POJAZDOWEJ
Tomasz Łopatka
471283409
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,7200
150203
0,0300
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
0,2200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
0,0020
0,1308
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1200
150110
0,6680
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,5540
PRODUKTY
NATURALNE s.c. w
Tuszynku Majorackim
NZOZ ,,Janosik"
590066795
160306
471479897
180103
POLMOZBYT S.A.
000036452
130208
150202
231
0,1600
0,2700
1,4310
0,8660
0,1270
1,6810
160113
Płyny hamulcowe
0,0930
160115
0,0670
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,7220
160120
Szkło
0,0120
160122
Inne niewymienione elementy
0,3100
160199
Inne niewymienione odpady
0,7500
160213
0,0360
200101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
020106
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
160214
750015239 00034
Gospodrastwo
Rolno-Hodowlane
Krystyna i Waldemar
Sławińscy
0,0080
0,3200
60,0000
1,0000
TERWAL Sp. z o.o.
100430677
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
10,4450
Roboty
Inżynieryjno-Budowlane
"MAT-BUD"
P.P.H.U. "FRUBEX BIS" Sp.j. J.E.Z.A.
Bęben
750406282
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
7,1700
020304
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
26,2300
150101
Opakowania z papieru i tektury
24,5000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
10,6500
150104
Opakowania z metali
6,6000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,2501
Tomaszewski i
Partnerzy NZOZ
Poradnia dla Kobiet
232
A01.42.Z
0,1250
7722078280
590834910
472912310
DA15.33.A
610370012
P.P.H.U. FOL-POL Jacek i Dorota
Borowscy
"ADBAL" Spółka
Jawna Z.
Balczukiewicz, D.
Balczukiewicz
GAMBIT Humański,
Janiszewski S.j.
7710105918
590022786
610209386
DE22.21.Z
DA15.81.A
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
130208
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
19,5300
020601
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
0,6000
100101
0,4500
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
190809
0,9000
150101
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Odpady stałe zawierające substancje
niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,7600
150103
Opakowania z drewna
3,2400
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
070513
130208
150202
160213
233
37,3400
120105
0,0700
2,0400
0,3000
0,0690
0,0200
2,1260
22,5040
0,2100
0,0050
160214
160216
160305
160306
160709
M.A.T. Sp.j.
470538250
070104
070208
070213
080111
080501
130205
150110
150203
160303
160304
170604
234
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Odpady zawierające inne substancje
niebezpieczne
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Odpady tworzyw sztucznych
0,0430
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady izocyjanianów
0,0450
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
0,1820
0,0100
0,0210
0,0250
0,9240
0,2910
1,0710
0,1000
0,1800
0,4670
0,0800
0,4690
0,2960
1,1200
Przedsiebiorstwo
Handlowe "RAWS"
Sławomir Wisławski
HUTCHINSON
POLAND Sp. z o. o.
8361154125
100041059
070773928 00030
G50.50.Z
DH25.13.Z
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
060204
Wodorotlenek sodowy i potasowy
1,9650
070203
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady tworzyw sztucznych
2,4910
070204
070213
070280
070299
080111
30,9590
64,9800
2 090,0420
0,1560
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
91,4400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
43,9770
150103
Opakowania z drewna
37,3000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
080115
080409
120109
120121
235
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Inne niewymienione odpady
0,9320
2,1810
2,2330
0,0410
1,1540
7,8330
150202
160117
160118
Metale nieżelazne
7,5120
160121
0,0820
070213
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Transformatory i kondensatory
zawierające PCB
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Uwodnione odpady ciekłe inne niż
wymienione w 16 10 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
160209
160213
160215
160216
160602
161002
200301
Plastiflora Maria i
Zbigniew Perek
473227823
160214
170405
236
7,5370
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
20,5110
1,3320
0,4990
0,2260
0,0970
34,2940
40,1860
206,6680
24,1300
26,3600
0,0650
0,0250
2,0000
1.21
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0576
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Odpady ulegające biodegradacji
4,0000
0,1800
160107
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160122
Inne niewymienione elementy
0,0150
Gabinet
Stomatologiczny
Barbara Popiół
7281464231
471661900
180103
Gmina Łowicz
8341378962
000549217
160214
Ferma Drobiu Żaczek
Paweł
5860161768
471544666
020181
472006497
160213
P.H.U. MIX-EC
160214
160601
170504
200201
Mechanika Pojazdowa
Waldemar Masłowski
Opolskie Kopalnie
Surowców Mineralnych
Sp. z o.o.
471380532
7542524312
531358851
130208
CB14.21.Z
130110
130205
150202
237
0,1800
3,0000
0,0550
0,2900
0,0150
4,2800
0,3000
0,4000
0,0120
0,0040
160216
"Gabinet
Stomatologiczny"
Katarzyna
Struska-Szwalska
7271431129
471485165
180103
"MASFALT" Sp. z o.o
7350026179
490440038
150202
MIEJSKI ZAKŁAD
KOMUNIKACJI Sp. z.
o.o.
Stanisław
Kołodziejczyk
7752616368
100782287
160117
854256326
020106
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
1,0500
150107
Opakowania ze szkła
0,8000
160213
0,4050
170201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Drewno
170407
Mieszaniny metali
2,6600
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,1510
Samodzielny Publiczny
ZOZ
000288774
160214
238
0,0065
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
0,0067
0,0030
0,5400
103,0000
2,1700
0,6000
180103
180109
200139
Tworzywa sztuczne
200301
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7300
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
150103
Opakowania z drewna
0,3000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0050
180104
180106
180107
NZOZ
MEDARMED-NOWOS
OLNA Centrum
Medyczne Jolanta
Puzio, Eugeniusz
Puzio
COMEX Sp. z o.o.
"CONRAD" SP. Z
O.O.
239
7282628456
100238520
N85.12.Z
590767776
473199222
180103
040222
F45.21.A
127,7230
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
01 06
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
3,8950
0,4835
0,0710
0,0010
0,1000
339,2500
0,0317
28,5700
0,9300
170101
610015630
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego KONIAREK
020202
020204
7730013208
590505527
Opakowania z papieru i tektury
1,3600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6100
040222
3,2000
150101
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Filtry olejowe
0,0050
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Papier i tektura
0,0130
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny
0,5280
100101
130208
160107
160216
200101
200199
240
131,0000
150101
160214
470853046
296,6200
020299
160213
Spedycja Polska
Spedcont Sp. z o.o.
3,5000
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa tkanka zwierzęca
wykazująca właściwości
niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
020280
"SOFTEX" Dariusz
Michta
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpadowa tkanka zwierzęca
397,1400
526,5800
0,6000
0,0120
0,0010
4,0000
0,1550
0,0210
0,3000
Samodzielny Publiczny
Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w
Konopnicy
731150794
180103
F.H.U."Planeta Urody"
Marzena Bożyk
730992380
180103
180103
Prywatny Gabinet
Lekarski Zbigniewa
Niedźwiecka Szawel
7711789184
590285497
"ARIES" Prywatne
Laboratorium Analiz
Lekarskich
9471826939
472173249
N85.14.F
180101
180102
Produkcyjno-Handlowa
Spółdzielnia
Spożywców w Łodzi
NZOZ "DENS"
241
7821721738
000674684
020680
631072086
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
0,0470
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0196
0,0230
0,0233
1,1212
0,0090
2,2300
470513221
P.W. "TECHMARK"
Sp.j. Zakład Pracy
Chronionej
150101
Opakowania z papieru i tektury
4,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0250
170405
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI- Katarzyna
Witkowska Jabłońska
7321119659
471622337
470350724
Poligrafia i Opakowania
Kartonowe
KARTONOPLASTYKA
N85.12.Z
180103
030308
0,0450
170402
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Aluminium
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0280
150202
000314738
160214
242
13,5200
0,0700
150102
7731192199
0,0455
Szlamy farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z tworzyw sztucznych
080314
Dom Pomocy
Społecznej Nr 1
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
62,9000
0,0500
0,2580
0,1600
0,0870
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,5900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0310
180103
750774117
"WIATR" Sp z o.o.
160214
Nadleśnictwo Spała
7730013409
590019181
Gabinet
Stomatologiczny
Małgorzata Filipowska
7311109381
471264808
180103
610025290
030105
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Żychlinie
A02.01.A
200301
080318
100101
130205
243
0,0010
0,0740
6,3000
0,0300
1,2000
0,0080
7,9000
0,0300
150202
160103
160213
160601
290550980
470849949
PANTA PLAST Sp. z
o.o.
9291234953
970553417
0,1000
190801
Skratki
15,0000
190802
Zawartość piaskowników
14,7000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Osady z klarowania wody
0,2700
634,4000
127.00
5,5000
2.80
48,0000
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
170107
170203
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Tworzywa sztuczne
070213
Odpady tworzyw sztucznych
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Papier i tektura
0,0190
130208
150101
244
0,0060
170405
191201
"UNI-TRUCK" Sp. z o.
o.
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1200
16,0000
190902
6571016687
0,0020
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
170101
EIFFAGE
BUDOWNICTWO
MITEX S.A.
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
280,2000
10,1000
29,2800
20,4300
2,8700
3,7400
Kopalnie Surowców
Mineralnych "KOSMIN"
472937333
160107
Filtry olejowe
1,8000
160119
Tworzywa sztuczne
0,7800
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,6000
070299
Inne niewymienione odpady
0,0000
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,2500
130208
0,4000
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne oleje i ciecze stosowane jako
elektroizolatory oraz nośniki ciepła
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
150107
Opakowania ze szkła
0,0000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,2040
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Filtry olejowe
0,0000
Okładziny hamulcowe zawierające
azbest
Płyny hamulcowe
0,0000
0,0000
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0000
160119
Tworzywa sztuczne
0,0000
160120
Szkło
0,1900
160121
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
0,0000
130310
160103
160104
160107
160111
160113
160114
245
0,0000
0,0000
0,1000
0,0250
0,0000
69,4300
160122
Inne niewymienione elementy
0,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0100
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
0,0000
0,0000
170201
Zmieszane lub wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia zawierające
substancje niebezpieczne
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
170202
Szkło
0,0000
170203
Tworzywa sztuczne
0,0000
170380
Odpadowa papa
0,0000
170407
Mieszaniny metali
4,0200
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0000
170503
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
0,0000
160214
160216
160601
168001
170101
170102
170106
170107
170605
246
0,0000
0,0000
0,0960
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
"OLIDENT" Gabinet
Stomatologiczny
Małgorzata
Oliwczyńska
9471051705
471281557
180103
3SPARE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
5423070660
200191258
191202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Metale żelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
191209
Minerały (np. piasek, kamienie)
200307
Odpady wielkogabarytowe
020181
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Odpadowa tkanka zwierzęca
Zakłady Mięsne
"Euromeat"
072571790
020202
020204
247
30,5800
1 883,4600
47,8000
4,5390
1 323,9360
220,0000
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,6730
160213
0,0196
160103
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte opony
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2000
200121
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
0,0050
160216
008158083
319,6800
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
130208
PPHU "LOTAR" Sp.z
o.o.
67,5000
100101
0,2400
2,8320
0,0076
0,4500
0,7000
68.97
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3200
0,1000
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
200301
NZOZ POLIMEDICAL
ALFA
7262364735
472402187
PRYWATNY GABINET
DENTYSTYCZNY
EWA
GRZEGORCZYK-OKŁ
A
7691049810
590093830
180103
Gabinet
Stomatologiczny,
Joanna Sobańska
8291198240
730223249
180103
OW-PLAST - Jerzy
Wiłkowski
Przedszkole Miejskie
Nr 100
471340886
150102
CEBAL TUBA Sp. z
o.o.
471664956
004340945
N85.12.Z
M80.10.A
180103
160213
080111
080318
130205
248
0,1205
0,0075
0,0290
0,1100
15,5010
0,0300
1,0000
98,5000
401,6000
150202
160213
160214
200301
De Heusu Sp. z o.o.
5261306893
011917655
020304
020381
26,2870
0,0540
0,1100
5,6000
3,8800
0,7200
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje hydrauliczne
0,1240
0,2400
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,9550
150104
Opakowania z metali
0,0200
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0020
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
0,3590
080318
130113
130208
160107
160213
160214
160602
249
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Odpady z produkcji pasz roślinnych
0,1820
22,0400
0,0120
0,5100
0,0020
NZOZ "MegaMed"
KOLPORTER S.A.
7691890275
180103
290493963
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,2000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,6124
0,0190
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2260
160117
Metale żelazne
5,0590
160119
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
Niepubliczny
Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"SALUS"
472905913
180103
Miejski Zakład
Komunikacyjny Sp. z
o.o. w Piotrkowie
Trybunalskim
590491736
130208
150110
150202
250
4,0350
590753780
20,9000
1,6280
0,0750
1,6000
30,0000
0,1120
160213
160601
200301
Dom Pomocy
Społecznej w Sieradzu
730199025
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"CLINICA"
730309241
Prywatny Gabinet
StomatologicznyAleksander Przygoński
7251067672
Poradnia
Stomatologiczno-Protet
yczna Maria
Jankiewicz
Dziewiarstwo
Maszynowe Stanisław
Ziętera
Autoryzowana Stacja
Obsługi Samochodów
251
9471105660
180103
N85.12.Z
471141833
180103
180103
008186754
N85.13.Z
180103
470207814
DB17.71.Z
040209
590286462
130208
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady materiałów złożonych (np.
tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0090
0,3200
12,4200
0,4480
0,2210
0,0455
2,5200
0,0700
1,3600
NZOZ Poradnia
Lekarzy Rodzinnych
"SANUS"s.c.
7321783245
Huta szkła "FENIKS"
Sylwester Renasik
0,1303
160118
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Metale nieżelazne
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
2,7000
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020204
150101
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160213
170202
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Szkło
170380
Odpadowa papa
170405
Żelazo i stal
170601
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
471541350
180103
590507727
120101
150110
Zakłady Mięsne
PAMSO S.A.
7310004705
470544279
130208
160214
160304
"EKO-MIX"
932909625
170605
252
7,2500
0,0020
0,0350
1 121,4000
295,3000
0,6000
9,2000
21,3000
0,1340
0,1000
26,4000
1,0000
4,5000
29,9000
0,1200
1,2000
59.10
730339450
Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepnej
Sp.z o.o.
100101
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
150110
0,4900
090104
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Roztwory utrwalaczy
200101
Papier i tektura
4,0000
130508
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
22,6000
190809
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
52,3500
160216
590200064
Zakład Stolarski PPU
"BUDREX'
030105
080113
100101
730008806
"kolor DRUK"
472023509
Zakład Robót
Sanitarnych
"Sanator-BIS" s.c.
Bożena i Robert
Głuchowscy
Gabinet
Stomatologiczny
Bogusława Bosiak
253
7311010777
471111246
444,0000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
180103
0,0046
190,0000
0,0500
0,9000
0,1000
0,1600
0,0500
GO -TRAKT Bogusław
Turczak
7260376970
470034704
130208
160213
160214
160216
170405
NZOZ "ORTO"
7291904588
471581911
Gmina Łaniętaoczyszczalnia scieków
i stacja uzdatniania
wody
7752406116
611015721
N85.13.Z
180103
190801
190805
Progas Eurogas Sp. z
o. o.
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Teresa Kaczuba
254
7681139210
010370150
160213
590389080
180103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
3,5910
0,0400
0,0350
0,1200
5 006,1580
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
0,0724
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
12,3400
9,0000
0,0020
0,0014
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
ALDADENT Romualda
Pabjańczyk
7321063657
470957202
MEBLE HARD Jacek
Benben
7690001988
590071550
N85.13.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Opakowania z papieru i tektury
0,0200
0,0040
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,0200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8800
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
10,3000
080201
Odpady proszków powlekających
11,5000
110114
44,0000
150101
Odpady z odtłuszczania inne niż
wymienione w 11 01 13
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,9600
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,4500
180103
030105
150101
160213
Caparol Polska Sp. z
o.o.
KONGSKILDE-POLSK
A Sp. z o. o.
9510029823
7750001970
010702421
610037620
DG24.30.Z
120101
130208
255
0,3200
0,0200
0,0200
44,3600
0,8800
6,9100
1,1000
160601
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,1000
150202
0,0050
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
191201
Papier i tektura
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Odpady tworzyw sztucznych
150202
160215
Spóldzielnia Usług
Motoryzacyjnych i
Transportowych
Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Miasta
EKO-SERWIS Sp. z
o.o.
VERIPLAST POLAND
Sp. z o.o.
000400001
610281538
010946287
130205
070213
080312
150101
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
100101
130208
256
0,0490
0,1600
0,2000
0,0300
250,3200
1 920,9200
17,0000
0,7200
280,0000
0,3200
56,0100
48,0000
150110
170405
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
191204
Tworzywa sztuczne i guma
150202
160213
160216
1,2100
0,1300
0,0910
10,0000
569,0000
Tikkurila Polska S.A.
8720003048
850308932
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,0000
PPHU ZBIG-ROL
8290001904
730163323
020799
Inne niewymienione odpady
5,7000
Rohling Suus Logistics
S.A.
1230993241
015490202
160106
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy niezawierające
cieczy i innych niebezpiecznych
elementów
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
5,5500
160213
160216
200301
NZOZ "MEDAX POMOC DORAŹNA"
257
1,1250
7291098940
473021122
N85.11.Z
180103
0,0200
0,0100
1,3800
0,2880
000310433
Dom Pomocy
Społecznej w Borówku
100101
180103
190801
000688083
P.H.P.U. RUTMAX Sp.
z o. o.
258
7732212573
0,0098
1,5000
0,0200
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2500
150107
Opakowania ze szkła
0,1300
160216
0,0400
130208
0,7600
0,1200
472889150
180103
592137364
150101
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,2190
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
5,0300
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,8000
200301
NZOZ Przychodnia
Lekarska "ESKULAP"
45,3700
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
200121
Przedsiębiorstwo
Komunalne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
10,3000
0,0928
0,8220
351189439
"TEDEX
PRODUCTION" Sp. z
o.o.
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
130205
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,4960
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
0,0100
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0000
150202
160117
870574807
Kurtownia Olejów i
Paliw OLKOP
150110
200121
Specjalistyczny Zakład
Usługowy Bracia
Pawlak s.c. W.
Pawlak, M. Pawlak
8361038005
750019987
130208
12,1600
3,2900
0,9610
3,0000
0,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0000
160214
170405
259
0,0120
080318
0,0000
0,0000
750079660
Zespół Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu
090101
090104
090108
160213
180102
180103
260
Błony i papier fotograficzny
niezawierające srebra
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1000
0,2000
0,0960
0,1520
11,7800
0,0300
6681668847
311513606
Autoryzowany
Dystrybutor KIA
Z.B.L.S. LANDCAR
Dariusz Krzewiński
DAJAR Spółka z o. o.
7291019691
470836510
130208
003800675
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,8000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8000
130208
0,6110
130703
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
160103
Zużyte opony
3,0250
160107
Filtry olejowe
0,0650
730208600
180103
0,2000
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Agnieszka rafalska
AUTO-JAPAN Zbigniew
i Dariusz Czyżak
N85.13.Z
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
0,2000
0,0050
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,1290
0,0490
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,5720
160119
Tworzywa sztuczne
2,7100
160120
Szkło
1,3800
160121
0,0440
160199
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione odpady
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,2220
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5280
150107
Opakowania ze szkła
1,2000
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0500
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Odpady żelaza i stali
0,0050
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
2,9000
160112
160113
160114
160115
590647807
Ośrodek Doskonalenia
Kadr Służby
Więziennej w Sulejowie
160601
160604
180101
191001
200108
PBG Technologia
261
6351782451
240917617
160214
0,0200
0,0390
0,0700
70,2140
1,1100
0,0900
0,0010
0,0200
0,0150
NZOZ IKS-DENT Iwona
Kral-Szymańska
7291134771
470996165
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0010
070216
Odpady zawierające niebezpieczne
silikony
0,0070
070280
0,0400
150101
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Zużyte materiały szlifierskie
zawierające substancje niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5030
180102
180103
180110
CHEREK-CHŁÓD"TEC
HNOSZRON"- Tadeusz
Cherek
8361018882
100431694
080317
120120
130205
130206
130307
130308
140603
262
0,0935
0,0050
0,0200
0,0200
0,3250
0,1270
0,0290
0,0150
0,0050
1,1110
0,0100
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0100
160117
Metale żelazne
1,5870
160118
Metale nieżelazne
0,1750
170203
Tworzywa sztuczne
0,1020
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,3090
170405
Żelazo i stal
0,1660
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,2600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0540
150110
150202
150203
263
Zakład Opieki
Zdrowotnej
"ESKULAP"
250854820
180103
Elprex Sp.z o.o.
472867710
160213
0,0500
0,1540
0,4600
0,0730
NZOZ USŁUGI
NEDYCZNE
Laboratorium Analiz
Lekarskich
7280253058
470087623
N85.14.F
180103
GABINET
WETERYNARYJNY
s.c. Tamara Rybicka,
Tomasz Rybicki
7732057339
590604152
N85.20.Z
180202
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w
Ozorkowie
LABMED-HK Łódzka
Wytwórnia Szkła
Laboratoryjnego i
Medycznego
264
000439144
890513167
020501
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia oraz przetwarzania
0,0890
0,0428
5,8100
10 985,0500
020580
Odpadowa serwatka
130208
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9200
150202
0,2400
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1900
170405
Żelazo i stal
5,9900
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
101112
0,8800
17,2000
3,9900
33,3500
1,3300
Zakład Przetwórstwa
Spożywczego, Handlu i
Usług "CM" Cezary
Maciągowski
FEBUS-AUTO Sp. z
o.o.
8340004811
7250008124
470588360
750188514
BELLE-POLAND Sp. z
o.o.
Gminna Jednostka
Gospdarcza w
Żelechlinku
750381211
7732234043
592167767
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
8,0000
170405
Żelazo i stal
0,5000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,5200
150202
0,5700
130113
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje hydrauliczne
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,6500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,2950
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Skratki
0,1500
34,0000
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
0,0010
120101
190801
190805
750006370
HORTMASZ Sp. z o.o.
Starostwo Powiatowe
w Zgierzu
265
7321787220
472068423
130208
160211
109,4450
0,3600
1,3000
0,1700
1,0500
0,0150
24.00
160213
160214
170405
200137
Zakłady Graficzne
Momag S.A.
7731007664
590372629
DE22.22.Z
030308
090101
090107
090108
100101
130205
150102
160213
TARCZA Sp. z o.o.
Indywidualna Praktyka
Lekarska Jacek
Gniazdowski
266
7822135014
639664165
730184851
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0000
Drewno zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Błony i papier fotograficzny
niezawierające srebra
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7200
0,0880
1,4800
243,6000
0,3120
0,7740
1,9640
5,5000
0,0900
0,0100
0,0300
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,9140
190699
Inne niewymienione odpady
2,7110
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0460
8,5000
40,0960
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
000659408
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
1,1600
090104
Roztwory utrwalaczy
1,4600
160213
0,0160
180109
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
170407
Mieszaniny metali
0,3900
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 02
02
0,0592
180102
180103
180106
Dom Pomocy
Społecznej w Kutnie
Mazowieckie Centrum
Hodowli i Rozrodu
Zwierząt Sp. z o.o. w
Łowiczu
004739653
750217010
180103
180203
267
0,4440
13,6230
0,0010
0,0130
0,1250
0,3780
Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o.
750030687
080317
130703
160103
Zużyte opony
22,6190
160107
Filtry olejowe
0,2330
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,6600
0,1150
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
12,1030
160119
Tworzywa sztuczne
13,1160
160120
Szkło
19,9160
160121
0,2330
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
160199
Inne niewymienione odpady
4,6660
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
8,4000
160213
160216
Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna Wójcin
000791651
130205
130206
160113
160114
160115
268
0,0080
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
0,1150
0,0540
0,7380
0,3830
0,0190
0,0770
0,8760
0,8710
406,3890
6,9260
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,3500
160103
Zużyte opony
1,5000
160107
Filtry olejowe
0,0930
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0260
Zakład Gospodarki
Odpadami Sp. z o. o.
8351567630
100441327
100101
Poradnia
Specjalistyczna
ZDROWIE
7262412753
473038424
180103
731645490
130205
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej
Zduńska Wola Sp. z
o.o.
160601
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe AKO Andrzej
Kowalski
INPAT TOBIK sp. j.
NZOZ ENDO-MED
STOMATOLOGIA
Michał Łęski
269
7291018208
7721945591
0,0556
1,8000
1,2000
610007790
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
4,3560
471134112
120101
0,6000
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8500
170405
Żelazo i stal
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
100361195
0,5050
50,6200
0,0290
472962816
ADMICOM Daniel
Żurek
160213
180109
150101
Opakowania z papieru i tektury
767,6700
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
185,3200
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
160214
160216
Specjalista Ginekologii
i Położnictwa Mariusz
Przybył
7711564605
590381686
180103
LUX-MED Sp. z o.o.
5272523080
140723603
150110
160213
180103
180104
Unilever Polska S.A.
270
090500161
0,0500
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,1320
0,0858
0,0300
0,0120
0,0100
1,4025
0,0545
0,0050
29,3900
8,8200
150111
160216
160304
160380
Gabinet Lekarza
Rodzinnego
"ADRIAMED" Adriana
Małgorzata Samulska
730317080
180103
Torfarm- Hurtownia
Farmaceutyczna (łódż
ul.Pabianicka71/77)
870227804
060404
8340000440
750375127
DK29.32.A
472180373
56,5100
501,0700
0,0745
0,0000
180109
080201
Odpady proszków powlekających
0,1500
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
030105
080111
271
0,0012
0,1450
160213
Mikomax Fabryka
Mebli Biurowych
1,0400
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
180106
BURY MASZYNY
ROLNICZE Wojciech
Bury
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające rtęć
3,6370
35,5000
0,0220
70,0000
9,0600
6,1200
150101
Zawiesiny wodne farb lub lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6000
150104
Opakowania z metali
0,3000
150202
2,9900
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,4800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Odpady tworzyw sztucznych
0,0000
080119
200301
DCP Sp. z o.o.
7311709916
008230449
DH25.22.Z
080317
130110
160214
200301
Naftoserwis Sp. z o.o.
E.G.O. Polska Sp. z
o.o.
1251329028
015851054
160708
473288500
070213
070214
080111
272
Odpady z dodatków zawierające
substancje niebezpieczne (np.
plastyfikatory, stabilizatory)
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
8,9000
30,0000
0,0000
2,0500
64,7600
0,0000
18,0000
24,0000
16,8200
0,7100
0,3400
080117
000453760
Spółdzielnia Inwalidów
TĘCZA - Zakład Pracy
Chronionej
150101
13,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2800
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,0950
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
5,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Szlamy wodne zawierające farby
drukarskie
0,0335
040222
100101
160213
160214
160601
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Bożena Zatorska
7251088237
470934247
Gabinet Lekarski
7321049396
470771549
180103
590000402
030308
EMERSON POLSKA
Sp. z o.o.
N85.13.Z
180103
080307
273
0,9500
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
0,6000
0,1340
0,1300
0,0200
0,0120
1 824,0440
6,3520
080312
150101
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zużyte katalizatory zawierające złoto,
srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady skóry wygarbowanej
zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył
ze szlifowania skór)
080318
150203
160213
160214
160801
Urząd Miejski w
Ozorkowie
7321003313
000525613
160213
160214
160216
274
Poradnia Lekarzy
Rodzinnych s.c., H.
Boguszewska, A.
Jocz-Mnich, A.
Płusa-Żak
472014309
180103
Pol-Bud Technologia
Wody Sp. z o.o.
001415803
040108
0,2300
5,8750
281,0470
30,4170
5,9130
0,4800
0,1220
0,7970
0,1710
0,2760
0,3160
0,0140
0,7495
0,0090
070213
Odpady tworzyw sztucznych
6,1000
120121
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0120
130110
150111
150202
160213
170405
CASTORAMA Polska
Sp. z o.o.
010817199
030105
0,0260
0,0040
0,0070
28,0000
9,0500
150101
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
160213
0,6700
160605
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Inne baterie i akumulatory
170182
Inne niewymienione odpady
1,0200
170407
Mieszaniny metali
0,4200
080318
160214
160305
275
0,0500
0,0280
124,1600
69,5400
410,7500
3,0500
1,6200
0,0310
730096414
Prywtny Gabinet
Stomatologiczny Irena
Elerowska
TOMPOL S.A. w
upadłości
7732079424
590642460
180103
G51.57.Z
130208
150203
160107
Polski Asfalt
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
"JANA" Skup i
Sprzedaż Opału,
Materiałów
Budowlanych,
Wtórnych-Stalowych,
Jan Pawlina
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu
8511027240
0,0120
0,5000
0,2430
0,0320
559,0000
810821431
010410
750375848
160103
000310143
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,9800
090104
Roztwory utrwalaczy
1,0000
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,3180
180103
276
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
Odpady w postaci pyłów i proszków
inne niż wymienione w 01 04 07
Zużyte opony
1,0000
29,3770
180106
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9310
150110
0,1390
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
2,0470
160117
Metale żelazne
0,0920
160119
Tworzywa sztuczne
0,3780
160120
Szkło
0,5110
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0555
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
5,4900
200121
200301
ZIMNY Auto Sp. z o.o.
7292616199
100321474
G50.10.B
130205
130208
150203
160214
160601
170101
277
0,0140
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,1470
91,3000
8,9100
6,4010
0,4390
0,6490
1,9040
0,0050
0,5180
F.P.H. KAJA S.c. Paweł i Wiesław
Moskwa
Lakiernictwo
Samochodowe Jacek
Wosiński
592180526
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
730373351
080112
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
0,3000
080121
Zmywacz farb lub lakierów
0,0800
080199
Inne niewymienione odpady
0,0500
130208
0,0460
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0300
150110
0,1500
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160119
Tworzywa sztuczne
0,0630
160199
Inne niewymienione odpady
0,0820
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0540
191203
Metale nieżelazne
0,1000
200102
Szkło
0,0160
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
3,0000
150203
PKS ŁĘCZYCA Sp.z
o.o.
473264356
130208
150203
160103
278
0,0200
0,0160
0,0020
2,3700
0,1000
3,6000
160107
Filtry olejowe
0,0560
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,7600
170405
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne oleje hydrauliczne
0,0130
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,3200
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0300
Dom Pomocy
Społecznej
001030546
180103
"UNIDRO" S.A.
470519637
070703
130113
130208
150202
160103
160213
160601
170101
170181
170504
Areszt Śledczy w
Piotrkowie
Trybunalskim
000320101
080318
100101
279
17,3000
0,0200
0,3700
0,1600
1,2000
0,1890
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpady z remontów i przebudowy dróg
11 046,0000
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
18 339,7800
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
636,0000
0,1250
4,3100
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0320
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
0,0700
0,1640
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
200101
Papier i tektura
0,4840
200108
200110
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odzież
200201
Odpady ulegające biodegradacji
0,1800
101003
Zgary i żużle odlewnicze
1,5710
101008
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 10 07
Inne niewymienione odpady
160214
160602
160604
170405
180103
Z.W.M. Odlewnia
Metali Sowinex
471015206
101099
120103
280
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
0,0180
0,0035
0,0160
0,1720
0,0010
63,6400
1,6500
25,0000
0,7650
2,3540
0,0250
020182
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
190801
Skratki
9,6000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Gabinet
StomatologicznyMagdalena Domańska
7321085216
100646331
180103
Gospodrastwo Rolne
Jacek Leszczyński
Urząd Gminy
Gorzkowice
8351196004
750213650
000532642
200301
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Pawelec Jolanta
7691067529
590101422
180103
"AUTOLIVE" FIRMA
PRODUKCYJNO-HAN
DLOWO-USŁUGOWA
ADAM WAWRZKO
7281006965
470954008
130208
Miejski Zakład
Komunikacji w Łowiczu
750100666
82,0000
575,9300
0,0860
5,4800
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0800
130206
0,1570
160103
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0200
160113
Płyny hamulcowe
0,0030
150202
281
0,3000
0,1200
0,1400
12.30
160114
160213
NZOZ ÓSEMKA
7261071563
471081924
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Leszek Roliński
8341035400
750302720
180103
Firma Handlowo
Usługowa "Projekt
Bud" Edyta Psut
7731662529
591015630
F45.21.A
170101
170605
P.P.H.U Knitex
7260127675
470544380
0,0100
0,0090
0,0582
0,0470
22,5000
5,8800
150101
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Inne odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9000
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Tworzywa sztuczne
0,0230
040222
070280
110198
120101
160216
170203
282
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
11,1250
0,0500
0,6300
71,8730
9,9200
0,0220
0,6000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,1590
170402
Aluminium
1,9560
170601
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Oleje i koncentraty z separacji
7,8900
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
7,7000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady skóry wygarbowanej
zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył
ze szlifowania skór)
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
24,2200
190207
P.P.U.H. ROLFOODS
Jan Rosak
Zakład Mechaniczny
"PALMET"
7330003347
470014133
020305
590387944
120101
120102
EURODIAL Sp. z o.o.
JUMA Sp. z o.o.
1070008823
141150977
731619624
N85.14.F
180103
040108
150110
200301
Przychodnia Zdrowia
PUCHATEK-MED.
Spółka Jawna
Gorzędowska,
Przyjagła
283
731508244
180103
0,8200
0,8000
0,3000
62,1600
0,0384
21,9000
0,0500
Prywatny Gabinet
Ginekologiczny Alfreda
Kęsy
730035878
180103
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej
730021959
160216
190801
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
34,4500
Odpady z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Inne niewymienione odpady
5,0000
160507
200301
Dom Pomocy
Społecznej
Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek NMP NP
Zakład Maszyn
Elektrycznych EMIT
S.A.
7292495749
040002440 00079
180103
610013602
030105
070299
080118
120101
120103
120199
284
0,0510
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Skratki
0,0010
0,0090
16,1000
3,8600
6,6000
0,0505
30,9400
1,0200
1 875,1460
20,5260
1,8200
6.20
7,9700
150101
Emulsje olejowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5100
150104
Opakowania z metali
0,3300
150202
0,2500
101399
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1100
150103
Opakowania z drewna
0,1000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Odpady tworzyw sztucznych
0,0100
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
0,1500
130105
130208
SCHOMBURG
POLSKA Sp. z o.o.
610041700
160213
160506
Spółdzielnia Inwalidów
Aparatury
Elektrotechnicznej
POKÓJ
000453977
070213
110113
120103
120109
285
2,4300
5,6000
131,4000
0,0020
0,0170
3,8820
9,3400
0,5000
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne oleje i ciecze stosowane jako
elektroizolatory oraz nośniki ciepła
Opakowania wielomateriałowe
0,0350
0,7200
170201
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Transformatory i kondensatory
zawierające PCB
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
170202
Szkło
3,5600
170203
Tworzywa sztuczne
2,2900
170401
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
0,0100
170404
Cynk
0,0300
120121
130208
130310
150105
150110
150202
160209
160213
160214
160216
170107
286
0,4300
0,1500
0,0510
1,4690
0,2400
0,3310
1,2690
0,1200
4,2000
1,5880
22,1800
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
0,0350
170605
1,9800
150101
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
38,1750
150103
Opakowania z drewna
45,0200
150104
Opakowania z metali
0,2140
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Żelazo i stal
2,9150
170904
180103
100359896
RR DONNELLEY
TURNKEY
SOLUTIONS POLAND
SP. Z O.O.
160216
168001
170405
NZOZ "MEDAR"
287
7751152228
611008900
19,0300
170405
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,3200
0,0020
622,6700
0,2800
17,3600
22,0000
0,1535
BESTGUM POLSKA
Ps. z o.o.
7692177510
100698606
070213
Odpady tworzyw sztucznych
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z zakładowych oczyszczalni
ścieków inne niż wymienione w 04 02
19
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Inne niewymienione odpady
120101
ENKEV Polska S.A.
470975909
040220
040222
040299
150110
160213
160507
160508
160509
170405
200301
SONOCO
POLAND-PACKAGING
SERVICES Sp.z o.o.
288
015746972
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Żelazo i stal
8,7000
148,8000
19,2000
2,6900
172,5200
40,0000
0,0060
0,1700
0,0620
0,0120
0,0460
10,0000
124,2800
070213
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady tworzyw sztucznych
070299
Inne niewymienione odpady
61,0000
070681
Zwroty kosmetyków i próbek
1,0000
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0300
418,7000
080410
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
662,9900
150103
Opakowania z drewna
473,9600
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
1,6780
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
2,3000
150111
150202
150203
160107
160214
160216
160303
160304
160306
160604
289
1,5000
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Opakowania z papieru i tektury
1 678,8300
27,3000
0,3510
3,7270
0,0200
0,4370
0,1000
213,3060
23,4900
9,5000
0,0300
Auto Serwis "Kulik
Helena Henryka Kulik
7262476316
100135174
160605
Inne baterie i akumulatory
3,8000
170407
Mieszaniny metali
1,6000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
1,4080
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
0,0490
0,1500
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,5000
160119
Tworzywa sztuczne
7,0000
160120
Szkło
5,0000
160199
Inne niewymienione odpady
1,5000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,2440
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
0,3500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
2,7990
150101
150110
150203
160117
AUTO SYSTEM s.c.
Powiatowe Centrum
Medyczne Sp.z.o.o
7690004840
9970128656
590316329
100540800
130208
N85.11.Z
090104
180103
ORSA-MOTO Sp. z
o.o.
290
472042553
070213
0,2400
0,0400
0,7800
2,1400
75,5100
0,3200
1,6000
Inne niewymienione odpady
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z drewna
1,7000
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,2600
0,2800
150101
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0010
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,0100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,2800
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0100
130208
150103
150110
150202
160213
170405
P.P.H. ANAGRIJanusz Królikowski
III Szpital Miejski im. dr
K. Jonschera w Łodzi
8291049497
730164156
472237185
DB18.22.B
040222
160216
170405
180101
291
1 591,3400
070299
0,8500
0,4500
0,1900
0,0400
1,5000
0,0012
0,0580
1,7240
180102
150101
378,8500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
214,5910
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
150105
Opakowania wielomateriałowe
150107
Opakowania ze szkła
150203
0,4900
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0400
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0720
180103
AGROS NOVA Sp. z
o.o.
7971688936
016285177
130208
130502
160601
170101
200301
BUDVAR CENTRUM
S.A.
292
730353650
0,2130
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
070213
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady tworzyw sztucznych
33,0280
1,8600
2,4200
29,8910
7,3600
19,7300
414,1700
6,7200
0,1300
14,1400
67,0400
12,1900
120103
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3600
170203
Tworzywa sztuczne
3,0000
170402
Aluminium
0,3700
170405
Żelazo i stal
180103
0,0350
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,9000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne baterie i akumulatory
0,5560
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
0,0300
120105
Prywatny Gabinet
Ginekologiczny
Dariusz Kraupe
MPK Sp. z o.o. w
Sieradzu
7691050894
590300535
730206564
N85.12.Z
130208
140603
150202
160216
160605
200136
293
0,0600
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
48,3200
1,8600
20,1200
1,2400
1,4000
1,0000
2,2600
0,0200
1,1200
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
45,3800
0,0491
130701
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Olej opałowy i olej napędowy
130702
Benzyna
0,1000
160103
Zużyte opony
35,9020
160107
Filtry olejowe
1,0640
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,5880
0,5880
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
45,6160
160119
Tworzywa sztuczne
41,7420
160120
Szkło
36,4900
200301
750807124
P.H.U. "SANITEX"
130208
150202
160107
Gabinet
Stomatologiczny
Krystyna
Książek-Kudaj
7261039418
470937323
180103
ZPHU Jerzy Matusiak
8270009788
730007913
130208
160113
160114
160115
294
0,1800
0,0400
0,0300
4,1980
0,1180
0,1340
1,0980
1,0020
1 063,4000
160121
000502546
BANK SPÓŁDZIELCZY
w Ozorkowie
J65.12.A
160199
35,9800
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
29,2320
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Inne kwasy
160214
TAMFELT Sp. z o.o.
7280008726
008034257
040222
060106
295
Gajawi PPHU Gabriel
Rogut
7291412891
470672310
0,0010
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,9360
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1280
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
0,0309
180103
O90.02.Z
14,1140
120112
170405
471076930
0,4890
0,0060
160213
7311361169
0,0900
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte woski i tłuszcze
080318
DUET-DENT
Przemysław Grodecki
0,7800
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione odpady
170605
0,1800
0,0280
2,8800
110,3490
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna
Andrzej Chełpa
"BILPLAST" Sp. z o.o.
7711469717
592301444
180103
472300587
070213
130208
4,1200
28,4000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
11,5700
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne niewymienione odpady
2,0930
2,5400
080121
Odpady zawierające silikony inne niż
wymienione w 07 02 16
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Zmywacz farb lub lakierów
080201
Odpady proszków powlekających
080202
Szlamy wodne zawierające materiały
ceramiczne
Odpady izocyjanianów
561,2700
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
162,1800
070199
070217
080117
080501
110109
296
14,8300
150101
160216
012621980
0,0180
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
160213
Merloni Indesit Polska
Sp.z o.o.
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,0300
0,1140
1,9650
0,6220
0,5100
32,6000
0,3430
110198
120102
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
120199
Inne niewymienione odpady
209,6300
130110
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje hydrauliczne
2,6710
130113
130208
6 651,0940
23,9300
8,2610
15,0200
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150105
Opakowania wielomateriałowe
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
2,0140
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Szkło
8,5800
150202
150203
160120
160213
160214
297
0,0260
Inne odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
2 151,0710
547,0500
2 437,0680
20,0700
7,7920
1,0900
210,9100
0,4300
22,7380
160216
160304
161106
170101
170411
008068546
750405041
12,5300
12,6500
150101
Opakowania z papieru i tektury
15,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,1000
150104
Opakowania z metali
0,2000
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,1400
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0600
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,5000
130208
150202
160103
298
1,8500
070681
170405
8351178590
474,2100
0,0200
160213
FPHU "TRANSBET"
Idzikowski Henryk
717,7930
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda inne niż
wymienione w 19 08 09
Zwroty kosmetyków i próbek
190810
VENITA Fabryka
Kosmetyków Sp. z o.o.
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż
wymienione w 16 11 05
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
3,1800
0,0100
1,1000
0,0000
0,2000
160107
Filtry olejowe
0,0000
160113
Płyny hamulcowe
0,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0000
0,0016
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5700
150104
Opakowania z metali
0,0200
160214
0,1700
170380
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpadowa papa
200140
Metale
200301
150102
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady materiałów złożonych (np.
tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery)
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
170405
Żelazo i stal
170405
YOLADENT Gabinet
Stomatologiczny
Jolanta Kłoczkowska
8351033911
750367895
000674678
Spółdzielnia
Gastronomiczna
KASKADA
N85.13.Z
180103
170101
IMP COMFORT Sp.
zo. o. Zakład w
Łęczycy
299
5470048685
070011070
040209
0,3000
0,1000
340,5000
1,6600
4,5000
44,4000
1,4740
13,1900
0,1300
118,1800
Niepubliczny Zakład
Opiekuńczo Leczniczy
"DOM POMOCY
RODZINIE" E.Zając,
B.Marcinkowska
"BALTONA" sp.j.
Zakład Produkcji Mięsa
Port Lotniczy Łódź im.
Wł. Reymonta Sp. z
o.o.
7282168693
180103
471704302
020202
470788461
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0500
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
0,4000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z papieru i tektury
0,0410
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
0,2120
160103
160213
160214
160216
HOCHTIEF Polskas S.
z o. o.
012127116
150101
150110
150111
170101
300
0,2237
472062113
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
42,0300
1,6500
0,0020
0,0100
2,4000
0,1300
304,8000
170107
Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Tuszynie
Philips Lighting Poland
S.A. O/Pabianice
7710012950
001129428
570007259 00086
K70.32.Z
170201
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
170380
Odpadowa papa
190112
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
070704
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady proszków powlekających
080111
080201
080312
110105
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Szlamy z polerowania i szlifowania
szkła inne niż wymienione w 10 11 13
Kwasy trawiące
110107
Alkalia trawiące
110198
Inne odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
080409
080410
101112
101114
120103
130208
140603
150101
301
139,8000
5,0000
1,8000
22,1000
0,3900
0,1550
12,7900
0,4600
8,6400
11,0500
3 310,1000
3,4700
6,1700
2,6700
53,5400
1,0710
1,1760
4,2170
516,7800
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
1,4000
150107
Opakowania ze szkła
1,3290
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
11,3700
21,0200
170401
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
170407
Mieszaniny metali
150111
150202
150203
160103
160213
160214
160216
160509
160604
302
53,6500
150102
0,0500
0,9190
2,4200
0,0800
27,5370
23,2470
1,7790
0,0760
2,0240
5,5670
117,4980
PPZM "Centrozłom
Wrocław"
ZespółSzkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 2 im. St. Staszica
8960001712
7732256866
000026577
0,3940
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
0,0400
0,0750
150102
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Opakowania z tworzyw sztucznych
150107
Opakowania ze szkła
0,0920
170407
Mieszaniny metali
3,2800
191201
Papier i tektura
191204
Tworzywa sztuczne i guma
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
130205
000190294
160214
P.P.H.U. "MALMET"
Maria Wdowiak,
Zbigniew Pastuszak
7311642626
471639705
DJ28.51.Z
080112
110113
160213
004340885
Przedszkole Miejskie
Nr 71
M80.10.A
160213
160214
470035135
Fabryka Kosmetyków
POLLENA-EWA S.A.
Gospodarstwo Rolne
Anna Filipczak Sybidło
303
7752109861
100302608
A01.24.Z
020182
0,3000
0,0600
0,1100
0,0030
0,0130
0,0220
1,2500
11,1000
3,2500
30,0000
1,4700
471481569
180103
NZOZ "K-Dent"
610176089
180103
"PIOCEL" Spółka z
o.o.
590320957
160213
Gabinet Lekarski
Janusz Koper
7331032078
160214
630904538
POZ-BRUK SOBOTA
Sp.z o.o. S.K.A.
DI26.62.Z
130208
150103
7291927448
471455425
DG24.30.Z
0,0017
0,0200
0,0030
0,4000
36,1200
0,0040
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3135
150104
Opakowania z metali
9,1900
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,2440
150203
304
0,0480
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
160213
VENGA M. Cichawa i
Wspólnicy spółka
jawna
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z drewna
0,1560
0,1290
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,1190
120113
Odpady spawalnicze
0,0100
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
0,4000
0,0200
170182
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne niewymienione odpady
170302
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
20,0000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
2,2800
160213
160214
160216
PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT
DROGOWYCH
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
8281334517
731588332
080318
150202
150203
160117
160213
Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.
o.
590612306
200301
305
0,0050
0,0120
0,0100
0,1000
0,0500
2,0000
2 000,0000
16,4900
471593788
Łódzki Rynek Hurtowy
"Zjazdowa" S.A.
130502
150101
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z targowisk
200301
200302
306
0,7210
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0040
180202
015893377
080318
1-JEDYNKA NZOZ
7251851495
473103699
L75.12.Z
85,8400
Opakowania z tworzyw sztucznych
730335882
610946334
548,2500
150102
AGRO-WET Usługi
Weterynaryjne
7751315156
0,0500
150101
040222
Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna w
Kutnie
12,1000
0,4000
471027882
5213319024
118,2300
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
"TEXSTA"
CAT LC POLSKA Sp.
z o.o.
0,2000
180103
0,0240
0,0030
0,5050
0,0700
471708576
Ozorkowskie
Przedsiebiorstwo
Komunalne sp. z o.o.
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
2,5000
170405
Żelazo i stal
6,8900
190801
Skratki
26,8000
190802
Zawartość piaskowników
72,1000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Kwasy trawiące
200301
610188260
Hurtownia Dodatków
Paszowych AGROWIT
Wieczorek i Wspólnicy
150110
200301
"FAM" cynkowanie
ogniowe Sp. zo. o.
8992554147
020189654
DJ28.51.Z
110105
110110
28,0600
0,0450
1,8150
231,7600
20,0200
110501
Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż
wymienione w 11 01 09
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Cynk twardy
110502
Popiół cynkowy
120117
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Opakowania z papieru i tektury
0,2500
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żelazo i stal
0,6700
110113
150101
150110
150203
170405
307
3 312,7200
9,4000
98,1020
155,0700
0,1400
0,9890
110,9600
072343534
Gospodarstwo Rolne
Sebastian Kania
730179867
Z.P.i H.M. ZŁOTEX
Aleksandrowiczowie,
Chojnaccy S.j.
020102
Odpadowa tkanka zwierzęca
5,2800
020103
Odpadowa masa roślinna
0,5600
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,5000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
150110
0,1200
020106
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Odchody zwierzęce
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020203
020299
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Inne niewymienione odpady
190801
Skratki
2,0000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0120
020204
020281
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Wanda Cybulska
308
7751660456
610379214
N85.13.Z
14,7000
7,0000
356,8000
50,1000
14,3000
59,9000
262,3000
2.90
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Agnieszka Czarnecka
Przedsiębiorstwo
Robót Mostowych
"MOSTY-Łódź"S.A.
7691228441
590273028
180103
470615826
030105
130208
150110
150202
150203
160107
160213
160601
170101
170405
309
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0990
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2100
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
5,3800
1,0400
0,0050
0,0500
0,4400
0,5300
1,1750
125,0000
65,5460
Prywatny gabinet
Stomatologiczny
Agnieszka
Pawelec-Ribacew
7691955796
Anita Kuras
592285946
180103
854152632
020182
160213
100133761
Przedsiębiorstwo
"BARDA" Spółka z o.
o.
030307
030308
070213
080308
120101
150102
160213
Dom Pomocy
Społecznej "SERCE"
NZOZ JMG MEDYK
Sp. z o.o.
310
8361819518
470739988
180103
100575559
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0270
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mechanicznie wydzielone odrzuty z
przeróbki makulatury i tektury
0,0020
0,4500
447,3700
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Odpady tworzyw sztucznych
39,9600
Odpady ciekłe zawierające farby
drukarskie
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z tworzyw sztucznych
13,0000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
8,9450
26,9500
3,5000
0,0090
0,0960
0,1480
470979020
MŁYN HANDLOWY
Stanisław Jaroszewicz
i synowie S.j.
020380
200301
005285987
HERCO Sp. z o.o.
080318
120199
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,9900
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
1,1530
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0290
160216
170405
200301
"SZKŁO - DEKOR" Sp.
z o. o.
311
590095495
11,0000
150102
160214
N85.14.C
0,0200
150101
160213
100450830
2,6000
0,3110
160103
8321325750
1,3000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
130208
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarki
Środowiskowej Janina
Bator
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne niewymienione odpady
180103
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
5,5000
0,2000
0,0150
0,0000
325,4400
21,0500
0,0140
0,9300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6300
150107
Opakowania ze szkła
0,8600
160213
0,0301
590731130
180103
590302468
160107
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,8000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4070
150203
0,4050
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,5500
160119
Tworzywa sztuczne
0,2220
160120
Szkło
0,4270
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4460
160506
200301
NZOZ MEDYK s.c.
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
Grzegorz Wojtala
PUH NORDYŃSKI
Aytoryzowany
Koncesjoner Peugeot
312
7691868726
470526991
0,0320
12,5400
0,1290
0,0050
0,2960
Specjalistyczny Zakład
Tapicerstwa
Komunikacyjnego
"TAPS" Maciej
Kowalski
004332911
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady tworzyw sztucznych
14,3040
20,4900
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6670
150104
Opakowania z metali
0,4620
150110
1,7610
170402
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
200201
Odpady ulegające biodegradacji
3,5000
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
070104
070213
120101
120103
120121
150202
160216
Zakład Masarski Jakub Pałygiewicz
313
750254872
1,0000
030105
0,3320
10,5500
0,1040
0,9790
2,5640
2,1500
0,0063
1,1460
94,0000
KRAL ASFALT Sp. z
o.o.
7311844910
473069927
DI26.63.Z
070703
101306
150104
150202
160117
160213
170302
PPHU "Gold Hellen"
Nowakowski S.J.
610229472
130208
140603
150202
Zaklad Wędliniarski
MARYMUD S.j. Marian i Ryszard
Mudzo
730235940
020202
100101
RZEŹNICTWO-WĘDLI
NIARSTWO
Franciszek Dariusz
Niciak - Zakład Pracy
Chronionej
Badger Mining Poland
Sp.zo.o.
314
610088362
020202
590485196
130208
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12
i 10 13 13)
Opakowania z metali
0,0600
60,0000
0,2000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
0,1050
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
0,0010
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,4200
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,4140
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1000
8,6000
0,1800
0,0300
0,8700
31,4000
0,8000
200301
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150202
0,7240
170405
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
130111
Syntetyczne oleje hydrauliczne
0,0270
130208
0,1700
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0020
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0240
170407
Mieszaniny metali
8,0000
190801
Skratki
200304
BELATEX Sp. z o.o.
7262601342
100613484
070104
080312
080314
120101
160213
Przedsiebiorstwo
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z
o.o.
315
7750000568
610283589
7,4880
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Szlamy farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
171,0600
0,0520
4,2200
1,2900
0,1040
13,3000
23,6000
0,0240
1,9100
0,9000
39,2800
18.88
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowa tkanka zwierzęca
2 164,0000
0,0016
170380
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowa papa
212,6600
170405
Żelazo i stal
490,5400
170601
160107
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,6910
473262072
180103
0,0968
590333463
030101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady kory i korka
200301
750101200
Zakład Przetwórsta
Mięsnego D i M
Zagajewscy
020202
160213
200301
870271461
Spółka Jawna T.K.J.
Matuszewski
170604
170904
"MOTOREX" Grzegorz
Gmerek
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny- Lidia
Polakowska
FORMAPLAN
POLSKA Sp. z o.o.
316
8271015986
7282281314
17,7000
190802
731028107
130205
9,2400
85,7500
7,0000
28,8300
71,5800
34,3600
7,2700
1,6000
147,0000
329.00
030105
030199
080111
5 733,1100
11,3400
46,7040
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
150110
6,7290
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0960
080117
080410
100101
130208
150202
160216
317
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
1,8650
5,5600
29,8000
1,1020
11,1500
9,4800
13,7200
3,3560
0,3200
0,2160
Centrum Medyczne
NZOZ "AS-MEDICA"
Sp. z o.o.
7322013791
Gabinet
Stomatologiczny
Izabela
Buniowska-Cisło
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
473302335
180103
0,0575
470657492
160213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0250
57,4900
180103
20,5000
0,0038
"ANDI" Sp. z o. o.
6482540984
240075880
F45.31.A
160213
Paweł Leszcyński
Gospodarstwo
Rolne-Ferma Drobiu
8351351864
750198091 00019
A01.24.Z
020106
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,6700
060315
Tlenki metali zawierające metale
ciężkie
Tlenki metali inne niż wymienione w 06
03 15
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Inne oleje hydrauliczne
3,2000
Ferroxcube Polska Sp.
z o.o.
750206985
060316
080111
101208
130113
318
0,1350
160601
0,0024
456,4000
27,6780
111,0000
1,2000
0,2000
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,6000
150103
Opakowania z drewna
0,8000
150104
Opakowania z metali
0,4000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż
wymienione w 16 11 05
Żelazo i stal
2,2000
130208
150202
161106
170405
100644504
Grupowa Praktyka
Pielęgniarska
"DOMED" s.c.
Przedsiębiorstwo
MAGNUS - Arkadiusz
Muszyński - Zakład
Pracy Chronionej
319
7310002675
470506830
180103
DD20.30.Z
030105
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
3,1000
2,9600
26,1000
1,1000
0,0840
290,0000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,1500
080115
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
1,5000
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z metali
0,1500
0,0240
170202
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Szkło
170405
Żelazo i stal
190112
1,8400
090104
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,8000
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,7750
120118
130208
150104
160213
470514249
AUDIOTEL Sp.z o.o.
130206
160213
NZOZ AMADENT
Zespół Opieki
Zdrowotnej w Łęczycy
320
7261146249
471391116
180103
610320540
090101
0,2000
0,4500
1,5000
33,8160
0,0100
0,0080
0,0217
0,1500
0,1500
180103
180109
200108
200111
0,0050
5,1000
0,2000
107,1000
0,0450
120102
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120113
Odpady spawalnicze
0,0070
120121
0,0410
150101
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1840
150103
Opakowania z drewna
0,4300
150104
Opakowania z metali
0,0590
150107
Opakowania ze szkła
0,0580
7731461179
590522193
020182
1181864554
140616801
080318
100101
120101
130208
321
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Tekstylia
28,4340
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
200301
"BIOS" Ferma Drobiu
Rafał Głowa
ALGO POLSKA SP. Z
O.O.
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
1,6800
4,3500
0,1520
0,0900
0,0130
0,5060
0,0150
160117
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,1210
160213
0,0100
190801
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
4,0000
190805
160103
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160119
Tworzywa sztuczne
0,1050
160120
Szkło
0,0750
020401
Osady z oczyszczania i mycia
buraków
37 221,0000
020402
Nienormatywny węglan wapnia oraz
kreda cukrownicza (wapno
defekacyjne)
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
16 976,6000
150110
150202
150203
590328019
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Kamieńsku
472915254
R.A.S. Sp.z o.o.
Krajowa Spółka
Cukrowa S.A. w
Toruniu
9561040510
870363980
130208
DA15.83.Z
070280
322
0,0570
0,0450
2,7800
2,7200
20,2000
1,3400
0,1150
2,2000
100180
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,6000
150104
Opakowania z metali
0,4000
150202
0,1000
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,3400
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1230
0,1000
170102
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
170201
Drewno
1,3000
170380
Odpadowa papa
5,6000
170402
Aluminium
0,3000
170405
Żelazo i stal
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
101304
130208
150203
160601
160604
170101
PPHU FIOLBA Marek
Mędrzycki
323
7711740120
100162461
DB17.72.Z
3 893,1000
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Odpady z produkcji wapna palonego i
hydratyzowanego
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
364,1000
0,2800
27,6000
15,7000
0,3000
0,1200
3,3200
1,0000
300,3000
0,1000
SAMODZIELNY
PUBLICZNY GMINNY
OŚRODEK ZDROWIA
W LGOCIE WIELKIEJ
7722175385
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
INFRA Sp. z o.o.
Kutnowskie Zakłady
Drobiarskie EXDROB
S.A.
5242368479
0,1660
170405
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Żelazo i stal
200306
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
9,9200
020102
Odpadowa tkanka zwierzęca
020106
Odchody zwierzęce
107,0000
020181
133,1000
020182
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020204
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
592177866
180103
730161270
180103
016342538
120105
610058131
020680
030105
100101
324
0,0272
2,4800
1,2200
29,9000
10,1000
12 547,0000
195,6200
0,0000
1,2100
304,9000
68.47
1,1540
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,9200
150103
Opakowania z drewna
9,0100
150104
Opakowania z metali
0,0000
150202
0,1280
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1100
160213
0,2800
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170407
Mieszaniny metali
190802
Zawartość piaskowników
0,0000
130208
1,8500
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0010
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,0010
130208
150203
160214
MTI-STUDZIANKI
100460827
160103
325
6,0200
0,4700
4,9500
0,2250
0,0000
18,7200
0,0010
2,0800
160107
Filtry olejowe
0,0160
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0050
0,0120
11,1200
22,0700
160213
160601
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Edyta
Musierowicz
7751455644
610319146
N85.13.Z
180103
0,6000
Gabinet
Otolaryngologiczny,
Witold Krupa
250405772
180103
ZPUH "Akces-Kazbi"
Z. Olejniczak, K.
Krysztofczyk
"NETTO" Sp. z o. o.
470055818
160601
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Baterie i akumulatory ołowiowe
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,4800
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne zwierające związki
chlorowców
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
0,5400
TriMen Chemicals Sp.
z o.o.
5212928040
810766672
472962779
G52.27.B
070707
070708
326
0,0080
0,0510
1,8000
2,3100
0,0590
190801
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
200101
Papier i tektura
2,6000
200102
Szkło
8,7000
200139
Tworzywa sztuczne
1,4000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Magdalena Chowaniec
610337888
180103
Gmina Białaczów
590647820
750051181
Energetyka Cieplna
Sp. z o.o.
100180
160506
170101
170405
F.H. "IMO" Paweł
Szymanik
8341205641
750804203
130208
130702
150202
150203
160103
327
2,5000
419,6000
8 500,0000
0,0140
138,3000
6,6000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Benzyna
1,5430
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,0100
0,0370
0,0200
33,0190
160107
Filtry olejowe
0,3740
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,5530
0,6020
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
19,1190
160119
Tworzywa sztuczne
26,4880
160120
Szkło
20,3290
160122
Inne niewymienione elementy
8,4440
160199
Inne niewymienione odpady
3,8470
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
9,7210
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady tworzyw sztucznych
160113
160114
160115
Polytec Interior Polska
Sp. z o.o.
7731591947
590460799
DM34.30.A
070213
080410
080416
120105
130208
150101
150110
160213
328
0,0970
0,7100
0,5420
511,6040
977,2000
2,9700
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne
niż wymienione w 08 04 15
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
86,2400
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
17,2300
95,4800
80,6200
1,5000
62,2600
0,1500
Zakład Poligraficzny
WIKING-GRAF S.j.
471457810
070104
070204
070299
080308
080399
0,1530
Odpady ciekłe zawierające farby
drukarskie
Inne niewymienione odpady
0,0150
0,7670
0,0040
99,4000
0,1190
150101
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5470
150104
Opakowania z metali
0,2700
150110
0,2780
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160118
Metale nieżelazne
0,0190
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0260
090107
150202
150203
160214
160216
329
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne niewymienione odpady
1,4510
0,9480
0,3470
0,0280
0,0040
0,0316
Firma MAGA Mirosława
Białkowska-Gugała
471995890
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0195
170402
Aluminium
0,4680
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0350
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,1000
080113
150110
160213
160216
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
590585041
020182
080318
100101
100180
130205
130208
150202
330
0,1259
0,5140
0,0010
0,0010
0,9000
9,8000
3 526,2000
0,6810
0,4250
0,1390
160103
Zużyte opony
1,4000
160107
Filtry olejowe
0,2000
160213
0,0340
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
14,4000
190801
Skratki
36,7000
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
160214
160506
160509
191212
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna "IKA DENT" s.c.
7752353839
472907384
Gerlach S.A.
7990003388
670081420
180103
DJ28.61.Z
120103
120117
120121
120199
331
0,1000
0,0190
0,0100
1,0670
284,8000
6 023,8000
87,9000
0,0975
0,7990
190,4000
60,0000
221,6170
1,112.60
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5600
0,7300
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0100
200101
Papier i tektura
16,4150
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowa tkanka zwierzęca
54,0000
130208
150102
160213
160214
160216
160506
P.P.H.U.
JAMADAR-DOSTATNI
8291634385
731647750
020202
160213
REKOMAK Karol
Orłowski
MERRID CONTROLS
Sp.z o.o.
7681653415
100407313
012013878
G51.57.Z
0,5500
0,0070
0,5000
2,4000
18,4000
0,0040
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
934,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
586,5000
191201
Papier i tektura
510,9000
191204
Tworzywa sztuczne i guma
15,8200
200101
Papier i tektura
89,0000
200139
Tworzywa sztuczne
71,0000
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
170402
332
1,7850
0,0390
0,0800
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
0,0350
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,4900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3850
150110
0,0900
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
1,7600
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,3600
150107
Opakowania ze szkła
1,0600
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0880
200133
590583220
PPHU ELSIMET II
Kazimierz Ruzga, Ewa
Ruzga, Alicja
Karbowiak, Grażyna
Kulbat
110109
150203
Fresenius Kabi Polska
Sp. z o. o.
5212935353
013231488
200301
333
0,4100
0,1980
80,1300
799,5800
95,3800
85,0400
Gabinet Dentystyczny
Małgorzata Dąbrowska
Drukarnia Oltom
7260381215
0,0460
150104
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Opakowania z metali
170402
Aluminium
1,3000
191201
Papier i tektura
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Żużle odlewnicze
100582772
180103
004348852
090101
NZOZ MEDEOR PLUS
473179047
180103
Odlewnia Żeliwa
Bolimów Karol Figat
005287839
100101
100903
100906
100908
160213
Endoterapia SP. z o.o.
334
5252187265
016427656
N85.11.Z
180103
Rdzenie i formy odlewnicze przed
procesem odlewania inne niż
wymienione w 10 09 05
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 09 07
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,8000
0,0500
20,0000
0,1100
1,0000
36,5000
24,0000
121,0000
0,0050
5,6550
Przychodnia
Weterynaryjna
WILCZEK
7291113409
471173017
N85.20.Z
020180
020181
180201
180202
180203
180208
GABINET
GINEKOLOGICZNO-P
OŁOŻNICZY RENATA
RYKAŁA-PIETRUSZE
WSKA
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"ULMED"
335
7261727928
472880113
180103
610135446
180103
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
oraz odpadowa tkanka zwierzęca,
wykazujące właściwości
niebezpieczne
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02
02)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 02
02
Leki inne niż wymienione w 18 02 07
0,0003
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0300
0,0046
0,0029
0,0095
0,0175
0,0050
0,0280
Specjalistyczny
GabinetStomatologiczn
y Bogna
Zielińska-Kaźmierska
7261276294
Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o.
471517675
180103
472325618
020181
020780
100101
130208
150102
150110
190801
190805
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny- lek.
stom. K. Godlewska
336
7272366658
472938634
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0880
5,1000
3 622,0000
14,0000
1,0000
5,3400
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Skratki
1,3500
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
2,2000
1,2000
0,0400
Gabinet
Stomatologiczny
Elżbieta Kucharska
Niepubliczna Poradnia
Stomatologiczna
"LASER-DENT"
Jednostka Wojskowa
Nr 4395
7321444158
0,0450
130701
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Błony i papier fotograficzny
niezawierające srebra
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Olej opałowy i olej napędowy
130702
Benzyna
0,6000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
1,2400
250705824
180103
471679053
180103
472276624
080318
090101
090108
130208
160103
160114
160601
160602
160604
337
0,0625
0,1950
0,0300
0,2100
3,9800
0,1000
11,2460
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Baterie i akumulatory ołowiowe
3,4700
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
0,0100
7,7720
0,0230
160606
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,6100
150103
Opakowania z drewna
0,4700
170405
Żelazo i stal
5,1100
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
180103
M.T.J. Piekarscy s.c.
7282289994
472240075
KILARGO Sp. z o.o.
7311723632
472216800
170504
DA15.52.Z
020501
130208
UNITECH S.A.
6290011907
003605353
170604
Dom Pomocy
Społecznej w
Skrzynnej
8321072295
000308880
020203
160213
160216
180103
338
0,2300
Selektywnie gromadzony elektrolit z
baterii i akumulatorów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia oraz przetwarzania
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,1050
117,0000
8,1000
0,1200
49,5700
44,0280
260,2000
0,8700
0,0800
0,0890
0,1140
Instytut Sadownictwa i
Kwiaciarstwa
000079898
Odpadowa masa roślinna
020108
Odpady agrochemikaliów zawierające
substancje niebezpieczne, w tym
środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności (bardzo toksyczne i
toksyczne)
Odpady zawierające rtęć
0,4470
0,0650
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,0000
150107
Opakowania ze szkła
0,0000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
0,2360
060404
080318
100101
130208
150202
160213
160214
160303
160304
339
35,0000
020103
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1780
0,7560
0,9640
0,0000
3,5270
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,6980
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne baterie i akumulatory
0,0000
0,0000
170405
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0000
190801
Skratki
0,0000
200301
75,4840
190801
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
32,0000
190805
160119
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
0,7350
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0050
160506
160601
160602
160604
160605
170101
750079506
Zakład Usług
Komunalnych Sp. z
o.o.
"A.MACHUDERA"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
340
5070065326
100600330
100101
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,4000
47,0000
1 175,0000
0,6230
200.00
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0800
0,0250
150101
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe oleje mineralne z obróbki
metali zawierające chlorowce (z
wyłączeniem emulsji i roztworów)
Odpady poszlifierskie zawierające
substancje niebezpieczne
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0060
S-DENT Gabinet
Dentystyczny
7291240898
470746340
180103
Gabinet
StomatologicznyBeata Karbonik
7681237332
590495600
180103
NZOZ Centrum
Stomatologii Sp. z o.o.
730985611
180103
F.P.H.U. "ELTEH"
Janusz Grobelny
590742760
100101
120101
120102
120103
120106
120116
120121
341
0,0260
0,1391
0,2600
0,0300
0,0050
0,0030
0,0030
0,0120
0,0100
150202
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5600
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
1,0000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
8,7380
150203
160213
160216
STATOIL POLAND SP.
Z O. O.
7790001083
004857520
G50.50.Z
130508
150202
160213
160216
200121
200301
342
0,0150
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
0,0200
0,7530
0,6000
15,0000
1,1500
0,1140
0,0400
0,0040
0,0200
15,7080
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"ESTETIC"
7282395791
P.P.U.H. "SobPol"
472919690
180103
750149833
020780
160103
160107
Filtry olejowe
0,2700
160117
Metale żelazne
8,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0030
100101
130208
150202
160601
200301
200304
AGROSAK S.A.
7280257286
470092297
DB17.54.Z
070213
080111
130111
140603
343
0,0499
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Odpady tworzyw sztucznych
18 200,0000
107,0000
0,4000
0,0380
3,7000
1,8000
11,5200
777,0000
125,8100
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Syntetyczne oleje hydrauliczne
0,0220
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
0,0150
0,2300
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2970
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,6640
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
0,0200
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Odpady zawierające siarczki inne niż
wymienione w 06 06 02
0,0430
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,4340
0,0500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0400
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,8000
150203
160213
160215
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji WOD-KAN
Sp. z o.o.
750147797
060603
130208
150101
150203
160214
160216
344
32,0800
0,3280
0,0100
0,0190
0,5500
0,8000
0,1500
0,1000
0,1000
160506
160507
160604
161002
170405
170504
190299
Zakład
Projektowo-Produkcyjn
y GWO-MAL Aneta
Gworys-Sygulska
0,1000
199,8000
28,8400
58,4000
190802
Zawartość piaskowników
250,0000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i
skratki
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
470089473
180103
730337970
080318
Inne niewymienione odpady
24.00
0,1000
190801
080399
345
0,0020
400,0000
190901
7251143640
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Inne niewymienione odpady
0,0010
Kompost nieodpowiadający
wymaganiom (nienadający się do
wykorzystania)
Skratki
190503
Gabinet
Stomatologiczny
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Uwodnione odpady ciekłe inne niż
wymienione w 16 10 01
Żelazo i stal
89,9600
8 412,5000
48,0000
0,0184
0,0020
0,0010
1,398.00
100101
120101
120103
150110
160213
200301
Dom Pomocy
Społecznej nr2
7731192294
000678506
N85.31.B
160213
170405
180103
200135
200136
346
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
0,9000
6,0000
0,0320
0,0200
0,0070
14,5300
0,0070
0,2200
0,1850
0,0610
0,1580
NZOZ "ZDROWIE" Sp.
z o. o.
Urząd Gminy w
Bolimowie
7691005250
0,1530
190801
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
2,2900
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Osady z klarowania wody
590356783
180103
000535385
100101
160213
190902
Specjalistyczne
Centrum Stomatologii
TMK - Niepubliczny
ZOZ Nr 321
347
471014939
2,3000
0,0014
0,5300
10,0400
10.04
0,1400
0.14
0,6720
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
180103
0,0450
Włodzimierz Blus
856321526
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
2,1400
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
UŚMIECH
730223717
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0350
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny A.
Pasierbski
7691143176
592283456
N85.13.Z
180103
Przedsiebiorstwo
Napraw Infrastruktury
sp. z o.o., Zakład
Napraw Infrastruktury w
Warszawie
1132650439
140822541 00054
F45.23.A
130208
GE Power Controls
S.A.
470546456
170405
Żelazo i stal
060502
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady tworzyw sztucznych
070213
080314
0,0485
1,0500
50,3000
8,7760
157,9100
0,0480
150102
Szlamy farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
0,0640
150107
Opakowania ze szkła
0,0560
080409
120101
120103
120109
120121
130208
348
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0280
405,2580
153,4170
3,0000
0,0910
10,9600
0,4240
12,6000
4.39
150110
150202
160213
160216
160506
170405
200301
N85.13.Z
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
Przecherska Grażyna
730029300
180103
AGRICO S.A.
630888851
100101
Tesco /Polska/ Sp. z
o.o.
011270099
020304
020601
349
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Żelazo i stal
0,0840
9,6450
0,7900
0,0450
0,0260
16,9700
64,0000
0,0147
0,8440
28,6000
3,1000
1 507,8000
88,9000
150103
Opakowania z drewna
0,4000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Oleje i tłuszcze jadalne
0,0200
150203
160213
160216
160380
200125
592136689
EDWARD PPHU Ewa
Wiechecka
350
7270126163
470543392
0,3500
0,3000
71,8000
1,2000
0,3000
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
160103
Zużyte opony
0,1850
160107
Filtry olejowe
0,0950
160213
0,0280
020106
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,9000
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
6,9000
130205
130208
Miejski Ogród
Zoologiczny
0,2000
0,2000
0,8400
250,0000
150110
730193212
020202
470360361
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9200
9471043522
470001320
180103
0,2930
7261261795
471315902
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
160213
160214
170101
180202
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"MORFISH" Roman
Ciołek
Firma POL-PAK Wojciech Zakrzewski
KA-MED EWA
KASZUBA, TOMASZ
KASZUBA-SPÓŁKA
JAWNA
Gabinet
Stomatologiczny Beata
Głuchowska-Grabowicz
351
0,0010
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0470
0,1000
13,4000
0,1020
56,6500
0,0473
TOP-GUM
Wulkanizacja i
Sprzedaż Opon
PTH "Mikronet" Sp. z
o.o.
Wytwórnia Klejów i
Zapraw Budowlanych
S.A.
7731364051
592248916
5470171084
G50.20.A
160103
Zużyte opony
008003469
160306
471724115
030308
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
080112
0,8950
11,1200
0,5500
150101
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady ciekłe zawierające farby
drukarskie
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
54,3900
150103
Opakowania z drewna
86,5300
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,4100
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
0,2600
080308
150202
150203
160107
160213
160214
160216
160303
352
19,0000
1 213,2600
153,2000
0,1300
0,2400
0,1000
0,0260
0,0520
0,1190
160304
168102
170107
170405
NZOZ EMZET_MED
M.Z
AGROPHARM S.A.
8331358981
353
1 317,3600
407,0100
171,3200
0,0450
060404
070681
Zwroty kosmetyków i próbek
0,0240
070708
0,1210
150101
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,9100
150107
Opakowania ze szkła
4,7060
160213
0,0070
020106
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,7500
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
2,0000
180103
008027620
852152632
59,8600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające rtęć
750816749
160306
Andrzej Nowik
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Odpady inne niż wymienione w 16 81
01
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
0,0010
3,5990
0,7950
378,9000
"ALAB" Sp. z o.o.
008105218
180103
SKB Społka
Komandytowa
100383191
120109
150202
160216
170405
4,1750
2,9000
0,3500
0,0042
58,3200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0130
090104
Roztwory utrwalaczy
0,9180
090107
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,1750
Gabinet
Stomatologiczny,
Halina Stachniuk
730156607
180103
Wojewódzki Zespół
Zakładów Opieki
Zdrowotnej CENTRUM
LECZENIA CHORÓB
PŁUC I
REHABILITACJI W
ŁODZI
473211271
090101
160213
354
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,9180
0,0500
180102
180103
180108
200301
Auto Club Małecki Sp.
z o.o.
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe IMS
Sebastian Siwiak
355
9471899039
473182948
731100460
G50.20.A
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
0,0180
65,7820
0,3720
532,6300
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1380
150110
0,1940
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2650
160117
Metale żelazne
1,4480
160119
Tworzywa sztuczne
0,3800
160120
Szkło
0,0200
160122
Inne niewymienione elementy
0,2180
170405
Żelazo i stal
3,0000
200199
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0140
130208
130110
2,7300
2,3770
0,0560
0,0400
0,1700
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0210
160113
Płyny hamulcowe
0,0030
160114
0,0550
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,1000
160119
Tworzywa sztuczne
0,2300
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0500
191201
Papier i tektura
0,3750
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,3580
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,1500
130205
150202
590399999
Przedsiębiorstwo
Transportowo-Handlow
e ZŁOMEX Sp.J.
Mirosław i Adam
Jakubczyk
RITEMA Sp. z o. o.
1050000600
100451120
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Małgorzata Bujnowicz
8331109195
750150351
DJ28.11.C
180103
180110
Zakład Automatyki
KOMBUD S.A.
356
7961699565
670905280
160604
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
0,0080
4,0700
4,3000
65,5000
0,0050
0,0000
0,0000
170201
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Drewno
170402
Aluminium
0,0000
170405
Żelazo i stal
0,0000
170410
Kable zawierające ropę naftową, smołę
i inne substancje niebezpieczne
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0000
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
0,5000
1,6400
170101
170411
Firma Kupiecka MITEX
Sp. z o.o.
7251827002
472954981
DB18.23.Z
040222
150101
WAGRAN Sp. z o.o.
7251950205
100385899
DI26.22.Z
070104
180103
472278505
070213
080201
Odpady proszków powlekających
7,5000
110108
Osady i szlamy z fosforanowania
1,0950
130206
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,4600
150110
ALREC SIGN &
DISPLAY Sp. z o.o.
150101
357
1,5000
471260414
140603
7261072999
0,0000
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
101208
GRAVITA
DIAGNOSTYKA I
LECZENIE
NIEPŁODNOŚCI
0,0000
16,1500
2,6800
1,1300
0,0300
4,0000
20,8000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,2000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
0,0860
0,2400
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
262,0000
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,1000
590606406
180103
0,0250
000731258
160209
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Transformatory i kondensatory
zawierające PCB
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
48,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
32,5000
150202
150203
160117
160213
160216
NZOZ ALFA
Szkoła Podstawowa nr
41
7721423935
160213
ORGANIKA-CAR S.A.
358
470940874
0,0840
0,1000
4,5000
0,4000
0,1300
0,0750
970381962
KUEHNE+NAGEL
Spółka z o. o.
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"KAWĘCZYN"
Centrum Stomatologii i
Protetyki PABDENT
7311001293
I63.12.C
150105
Opakowania wielomateriałowe
1,0000
160103
Zużyte opony
0,5000
160213
0,0090
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
9,0000
190906
1,9400
150102
Roztwory i szlamy z regeneracji
wymienników jonitowych
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
29,7730
150107
Opakowania ze szkła
0,0850
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
200301
750196420
180103
470738948
160213
180103
Overlack Sp.z o.o.
359
471591507
G51.55.Z
140603
0,9200
87,5000
0,0135
0,0090
0,2250
3,0100
1,1800
10,8670
160304
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
150104
Opakowania z metali
1,6000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
2,0500
0,0040
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
4,8860
160305
160306
160506
161002
190814
Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych
610022133
010410
130208
150202
160107
160213
360
1,0800
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Uwodnione odpady ciekłe inne niż
wymienione w 16 10 01
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Odpady w postaci pyłów i proszków
inne niż wymienione w 01 04 07
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
3,4300
2,7800
0,0090
150,0000
3,3560
2 767,8000
1,5530
0,0500
0,4100
0,2420
0,9340
2.04
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z czyszczenia ulic i placów
1,5500
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
126,0000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
10,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
12,3500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2400
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Opakowania z papieru i tektury
0,1450
200301
200303
200304
Nniepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
EB-MED
730158530
Gospodarstwo Rolne Maciej Filipczak
472576214
180103
A01.24.Z
020182
100101
160213
NZOZ Promed
Powszechna
Spółdzielnia
Spożywców Społem
7751518876
611016152
180103
001032640
080318
160214
P.P.H.U. KRAJEWSKI
- Marek Krajewski
361
750010319
150101
0,1000
0,0510
1,5200
0,0060
0,1963
0,0080
0,2030
4,3000
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologi
czna
7721927104
000301948
Pestila Sp. z o.o.
7712527090
592153021
DG24.20.Z
731624200
"AP-LOGIC" Sp z o.o.
472161542
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
"GAMPOL"
Joana Szczepańska
7271291970
470080650
DHL EXEL SUPPLY
CHAIN (Poland) Sp. z
o.o.
5242388482
016017838
0,0115
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7730
191202
Metale żelazne
8,3000
191210
Odpady palne (paliwo alternatywne)
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
0,0400
160103
Zużyte opony
1,4500
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,0100
180103
I63.12.C
070299
080317
362
7251356330
100419546
G50.20.A
1 420,5000
80,7680
0,1780
150101
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
10,1740
150103
Opakowania z drewna
36,6300
160303
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
17,9390
160604
TADCAR- Auto
Naprawa Tadeusz
Szozda
1,8600
130208
6,6590
3,9220
0,0200
0,0030
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0050
590059737
101314
Odpady betonowe i szlam betonowy
1,5000
592171208
130205
1,9050
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0610
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,1450
0,1820
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
21,4130
160119
Tworzywa sztuczne
60,9610
160120
Szkło
30,4810
150110
150202
Zakład Betoniarski
Usługowo-Handlowy
Tadeusz Cieluch
ENERGO-RECYKLING
- Gospodarka
Odpadami
7680007676
130206
160113
160114
160115
363
0,0010
0,0010
0,4570
40,6600
0,1090
0,2030
0,2100
811,8820
0,0530
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,1430
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2390
160121
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologi
czna
000669387
180103
Miejskie
Pzedsiębiorstowo
Komunikacyjne - Łódź
Spółka z o. o.
470040290
130208
130508
24,7590
57,4900
160103
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160117
Metale żelazne
9,3050
160120
Szkło
2,6200
160122
Inne niewymienione elementy
2,8390
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,5300
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
0,9720
150202
160216
160601
160602
160604
364
0,3580
7,3380
27,1000
0,2260
5,2000
0,0750
161001
170401
170402
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
0,2850
190119
Piaski ze złóż fluidalnych
6,3500
190199
Inne niewymienione odpady
11,3900
190802
Zawartość piaskowników
53,4100
200301
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków inne niż wymienione w 07 05
11
Odpady stałe zawierające substancje
niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
0,0000
150107
Opakowania ze szkła
1,9500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0300
200304
POLFARMEX S.A.
610003466
070512
070513
130205
365
48,1100
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Miedź, brąz, mosiądz
12.03
6,9160
1,1400
190,8500
2 509,8200
1 215,0000
2,0500
7,6000
0,3000
23,5000
16,7000
182.25
150202
150203
160103
160213
160506
160604
170405
"OKNA RĄBIEŃ" Sp. z
o.o.
Gabinet
Stomatologiczny
Mariola Plewa
366
5222900528
7311076026
141571740
471288795
120105
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,1000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
0,0500
150101
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
170405
Żelazo i stal
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
3,5200
0,8000
5,5000
0,0010
28,0800
585,6400
33,8900
4,0000
86,3800
0,0800
Gabinet
Stomatologiczny,
Skalmierska E.
730015746
180103
160103
Usługi
Wulkanix\zacyjne
Tomasz Kiljan
NZOZ WOLA-MED
7711505637
472830552
7691506012
590600906
N85.12.Z
180103
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno-Położni
czy
7691486752
590603483
N85.12.Z
180103
Areszt Śledczy w
Łodzi
000590409
070213
080318
130205
160213
160214
170405
367
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
0,0450
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,1990
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0540
0,9700
0,0210
0,3300
0,1720
0,2200
0,1200
1,5000
0,2290
191202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Metale żelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,0010
200108
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Tekstylia
180103
200111
200301
011517737
HTS POLSKA Sp. z
o.o.
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
160213
160214
160216
170405
Przedsiebiorstwo
Gospodarki Odpadami
"SANSERW" Zbigniew
Błędowski
368
6690200500
330036554
0,0060
69,4680
3,2000
517,0650
9,8000
19,2000
2,3000
120,4000
0,2820
0,3000
0,0500
23,4000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0010
160709
Odpady zawierające inne substancje
niebezpieczne
0,0150
590740530
P.P.H.U. "GAMEX"
Spółka Cywilna
100101
110109
471541366
Hodowla Drobiu, Beata
Sztajerowska
020106
Perfect Clean Sp. z
o.o.
AS-MAR s.cc Joanna
Leśniak, Mariusz
Leśniak
Zakład Karny w
Sieradzu
7262591709
5271456418
100536045
012213198
590387973
000320087
O93.01.Z
0,2900
020202
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1400
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Szlamy i odpady stałe zawierające
rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0020
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,2000
020102
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,7750
020380
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
8,7000
140604
120101
160213
160601
369
2 265,0000
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Odpadowa tkanka zwierzęca
020203
"AGAT IT" SPÓŁKA
AKCYJNA
0,1000
2,0300
020182
590635299
0,1500
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
020181
Wyrób i Sprzedaż
Wędlin, Hurt - Detal,
Jan Kopacz
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Odchody zwierzęce
1,1500
9,7300
0,7260
0,3000
0,1680
0,0200
0,2040
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,0500
130208
0,0750
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
34,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
12,8000
150104
Opakowania z metali
35,0000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
180103
070011087
Industrie Mazurizio
Peruzzo
DH25.24.Z
150202
160117
191212
BRE BANK S.A.
5260215088
001254524
J65.12.A
070213
160213
160216
160605
370
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Odpady tworzyw sztucznych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne baterie i akumulatory
0,0090
0,1150
0,0500
3,0000
1 466,8000
0,0250
0,1235
0,5420
0,0005
168001
"BETARD" Artur
Dziechciński
9110005902
006044441
170405
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020304
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
2,7200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z metali
0,3820
130208
150202
160213
170101
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego "GROT"
Sp.j.
472882508
160213
170405
180202
200301
Polska Grupa
Gospodarki Odpadami
Ekogal Ekopur Spółka
Akcyjna
231065957
150104
190205
371
0,2300
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
0,2800
0,0300
0,0220
270,0000
33,9000
1 037,7000
0,0560
1,8600
25,1000
85,3620
25,5300
4.93
2 002,3800
191210
Stałe odpady palne zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady palne inne niż wymienione w
19 02 08 lub 19 02 09
Odpady palne (paliwo alternatywne)
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
1,1500
150110
0,0050
020202
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowa tkanka zwierzęca
160119
Tworzywa sztuczne
0,0500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,0050
190209
190210
Gospodrastwo Rolne
Bożena i Mieczysław
Wójkowscy
7751469913
472615144
160213
590641443
TON - DRÓB
MariolaTonder
Fundacja "Arka"
Zakład Produkcji
Opakowań
OPAKOMET Sp. z o.o.
7260016800
470691916
180103
750810215
120199
1 402,5550
0,0050
33,3000
0,0050
58,4700
1,2600
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,9000
130205
372
306,0500
7,3600
"DERMED" Centrum
Medyczne Sp. z o.o.
7251937162
N.Z.O.Z. "Okulista" w
Łodzi
100311151
180103
472867087
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
Grażyna Bukała
7271393038
472400260
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Nicińska Agata
7251088585
471719143
180103
000311711
100101
Dom pomocy
Społecznej
160213
373
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,4625
0,0100
0,0930
0,0520
3,0000
0,0590
180103
200301
010689590 00026
Damis Centrum
150101
160213
170405
170605
190813
NZOZ
"MEDIC-CENTRUM"
9471022075
471195527
180103
Gospodarstwo Rolne
Karol Chachulski
Jakubczak Anna
7311415379
100369564
020182
7711230815
590074234
N85.13.Z
180103
180106
374
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0590
24,0200
0,1500
0,1250
23,0000
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
36,4800
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,0180
1,4500
0,0990
29,1750
0,0020
1.23
000415570
Spółdzielnia Pracy
URANIUM
100101
120101
120105
150102
160216
MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A.
5260204995
012059053
170101
170302
170504
METRO Group Asset
Management Sp. z o.o.
"BUD-TRANS" Roboty
Budowlano-Drogowe
Jan Karbowiak
DZIAN DRUK Sp. z
o.o.
9510065434
011255007
8270001025
730022700
7310004384
470530892
F45.21.A
DB17.60.Z
6,5000
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
0,0400
3,2000
8,1000
2,2000
3 321,0000
696,0000
660,0000
150101
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5090
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2400
040222
0,4500
150101
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,1322
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0623
080318
130205
375
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
51,9220
0,0170
0,0027
5,3000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0050
59,3200
170401
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
0,4600
170407
Mieszaniny metali
0,1600
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,4300
150202
160213
160214
DUODENT
KOWALEWSKI Sp. z
o.o.
7321732845
472965476
180103
731509663
150102
200301
Energozłom Firma
Usługowa
390832215
160213
160214
160215
170101
170103
376
0,0271
0,0003
0,1512
1,1400
22,0000
4,2100
1,4560
188,5250
5,0000
10,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0120
3,5390
160103
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,4500
160112
0,1200
160119
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
0,1650
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1390
130703
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
0,0110
160103
Zużyte opony
5,2370
160107
Filtry olejowe
0,0970
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0420
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
0,0510
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Lek.
stom. Janina Wolańska
750071019
180103
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
Motoryzacji "U-CAR"
Sp. z o.o.
008166912
130208
130508
150202
Firma Usługowo Handlowa
"RENOPLAST"
7681011846
590597297
160113
160114
160115
377
2,5900
0,5250
0,3850
0,1250
0,0070
0,0640
378
0,1120
160116
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
3,2670
160119
Tworzywa sztuczne
4,1220
160120
Szkło
4,3380
160122
Inne niewymienione elementy
4,0320
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
4,9960
0,0049
121,3610
Gabinet
Stomatologiczny
Katarzyna Sidoruk Jacak
750096752
180103
IMS Sp. z o. o.
100020347
040199
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
4,7800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4500
150104
Opakowania z metali
0,4600
170405
Żelazo i stal
0,2000
0,0060
31,3800
NZOZ Lek.Stom. J.
Jastrzębska
8331013087
750257965
180103
HADICARE POLSKA
Spółka z o. o.
7712762402
100386657
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,0800
150103
Opakowania z drewna
0,5000
12,1500
Indywidualna Praktyka
Lekarska B.
Karolewski
Zakład Usług
Komunalnych Ireneusz
Czajka
7262168388
473220399
180103
590458816
020201
020204
020299
020305
020399
020502
379
730193241
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Inne niewymienione odpady
23,5000
110107
Alkalia trawiące
161002
Uwodnione odpady ciekłe inne niż
wymienione w 16 10 01
Roztwory i szlamy z regeneracji
wymienników jonitowych
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
200304
180103
243,5000
36,0000
110105
190906
0,0420
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Inne niewymienione odpady
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Kwasy trawiące
020705
Praktyka
Lekarsko-Stomatologic
zna lek. stom. Jerzy
Kociumbas
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
5,0000
623,0000
145,0000
28,0000
74,9000
78,6600
1 170,0600
44,9000
248,0000
0,0470
Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologi
czna w Łodzi
000295024
150110
160211
160212
160213
160214
160216
160506
160508
160604
170101
180102
180103
380
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające wolny
azbest
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0200
0,2500
0,1200
0,0200
0,0550
0,0150
1,8070
0,0050
0,0040
1,0000
0,1900
0,6350
000616586
Przedsiębiorstwo PKS
100101
160103
160107
Filtry olejowe
0,1810
160120
Szkło
0,3000
160213
0,2530
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
200101
Papier i tektura
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
130208
150110
150202
526326352
Konrad Kuras
020182
160213
"ENERGETYK" Sp. z
o.o.
7752300665
472378939
170380
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpadowa papa
170405
Żelazo i stal
160214
170101
381
15,8000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
3,4000
0,0910
0,0580
4,8000
0,9900
12,9000
0,3000
49,3000
1,3500
0,0050
0,1100
82,7800
1,3200
8,2000
2,1000
160117
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0200
160119
Tworzywa sztuczne
0,0500
160120
Szkło
0,0500
020103
Odpadowa masa roślinna
1,8000
100101
160107
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0450
000415860
200301
7,0000
750070362
180103
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady proszków powlekających
170604
730018928
P.H.U. Auto-Krach
000474560
Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna
PRZYSZŁOŚĆ
130208
Handlowo-Usługowa
Sp-nia Pracy Hanpol
Prywatne Laboratorium
Diagnostyczne mgr
Joanna Zbyszewska
BALEDO Leszek
Chrzanowski
8360013121
100106741
DE22.22.Z
040222
080312
EXPOM Sp. z o.o.
610026332
080201
120101
130208
382
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,3000
11,8000
0,1800
0,0050
0,0255
0,1800
0,0230
0,0090
94,8600
0,1980
150202
110105
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Kwasy trawiące
110107
Alkalia trawiące
110110
Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż
wymienione w 11 01 09
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
160213
SAPA Aluminium Sp. z
o. o. w Trzciance
570087910
080112
080113
080117
110113
120101
120104
130205
0,0550
32,9060
18,6000
1,2000
0,6000
3,6500
43,6000
0,5000
1,0700
79,1490
0,0200
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
41,6000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,9950
150103
Opakowania z drewna
2,0200
130307
383
0,0710
0,5500
8.50
150110
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowa serwatka
0,0400
150202
150203
160213
160216
190205
Gabinet
Stomatologiczny
Bogdan Paszkowski
P.P.H.U. "MAXIMA"
Adam Filipczyński
Spółdzielnia
Mleczarska w Rawie
Mazowieckiej
384
7321168385
471435925
180103
470585798
130208
000439204
0,8760
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
020580
0,2300
0,4350
0,0550
0,0030
68,4000
0,0765
0,4000
0,2000
648,4000
13.27
160213
200301
276730380
"REMONDIS"
Elektrorecycling Sp. z
o.o.
080318
130310
2,2600
Opakowania z papieru i tektury
22,0400
160211
17,7000
1 217,4050
160601
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Baterie i akumulatory ołowiowe
191202
Metale żelazne
5 112,6200
191203
Metale nieżelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
191205
Szkło
191207
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Urządzenia zawierające freony
191212
200123
080111
120102
385
12,8100
150101
160304
730161778
5,2000
140601
160216
8270011526
0,0600
Inne oleje i ciecze stosowane jako
elektroizolatory oraz nośniki ciepła
Freony, HCFC, HFC
160213
SOMMER Polska Sp.
z o.o.
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,4240
0,3350
145,3700
9,5600
16,0110
691,3800
1 506,0100
3,1800
2 066,8400
64,2600
0,5400
0,8000
120121
150110
150202
191202
EKO-Radomsko Sp. z
o.o
7722338025
100434050
NZOZ ORTMED Sp. z
o. o.
7262295649
472213546
180103
750198197
100101
100467315
130208
Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
SCAN-PARTNER"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
7282679815
O90.01.Z
190813
150202
150203
386
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0400
0,4900
0,2700
44,7400
430,3100
0,0885
1 795,4200
24,4840
0,0800
0,5190
160107
Filtry olejowe
0,9990
160119
Tworzywa sztuczne
0,4000
160120
Szkło
0,6620
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0040
160601
P.H.U. "JARBET"
Płuciennik Sp.J.
Ubojnia Drobiu
PIÓRKOWSCY - Jerzy
Piórkowski
8331316652
472383410
750045476
DA15.11.Z
173,7800
020182
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
378,0820
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
77,7840
020203
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Opakowania z tworzyw sztucznych
77,7840
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mieszaniny metali
0,0200
020181
020204
150102
150203
160213
170407
Szpital Rejonowy
000315494
090101
180102
387
0,0020
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,2000
20,2300
1,5000
6 421,2550
0,1000
1,2500
0,4670
20.23
180103
LOZAMET Sp. z o.o.
470532661
180109
110105
Kwasy trawiące
0,5000
110106
Odpady zawierające kwasy inne niż
wymienione w 11 01 05
Inne odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,8000
110198
120101
120102
0,0050
3,8000
57,6370
0,2000
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte woski i tłuszcze
2,7340
0,3600
150101
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,5250
120103
120109
120112
120118
120121
130110
130205
388
17,8630
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,3800
0,3280
1,2880
0,3200
0,1750
5,4500
150110
150202
150203
160213
160216
160506
170604
190205
"PKP Energetyka" Sp.
z o. o. Zakład Robót
Energetycznych
Słotwiny
017301607 00218
080317
080318
130208
130502
150102
389
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
0,0590
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0300
0,1220
0,3710
0,1270
0,0280
0,0450
0,2060
5,0750
0,0420
1,2900
0,0500
0,1000
0.46
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,2750
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Inne niewymienione elementy
0,0120
0,0830
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170203
Tworzywa sztuczne
0,1000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
7,5000
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0100
200101
Papier i tektura
0,9000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
5,3000
150110
150202
150203
160107
160114
160122
160213
160214
160215
160216
390
0,0600
0,4000
0,0710
0,0200
0,0300
0,0490
0,1000
0,4300
39,9000
471663773
"ADRIAN" Fabryka
Rajstop
Odpady wielkogabarytowe
040222
12,0000
150101
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
0,0300
160214
470737469
Przedsiębiorstwo
Wielobranźowe
"WARMETECH I"
Zbigniew Prajs
PGE Dystrybucja Łódź
- Teren S.A.
7250030626
470782760
170101
170102
Gruz ceglany
170405
Żelazo i stal
170504
160103
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
080318
130208
150110
150202
150203
391
0,2000
200307
19,4200
0,0900
285,0000
144,0000
0,5900
870,0000
0,9300
1,1200
0,5980
0,0850
0,2000
1,5000
0,2380
160209
160213
160214
160216
160601
160602
170103
170203
5720103385
010577890
G52.44.Z
47,6870
34,4400
0,8000
0,5900
0,0100
49,3000
2,9000
0,5150
170303
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,1000
170402
Aluminium
11,2000
170405
Żelazo i stal
43,3000
170407
Mieszaniny metali
32,2000
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
5,0000
020203
3,7600
101299
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
020680
392
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Tworzywa sztuczne
0,3850
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Smoła i produkty smołowe
170204
IKEA Retail Sp. z o. o.
Transformatory i kondensatory
zawierające PCB
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3000
0,2550
0,7000
50,0500
4,3650
11,9500
2,1800
150107
Opakowania ze szkła
1,6100
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Tekstylia
0,1300
22,0000
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne zawierające związki
chlorowców
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
zawierające związki chlorowców
Inne zużyte sorbenty i osady
pofiltracyjne
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady stałe inne niż wymienione w
07 05 13
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0000
150103
Opakowania z drewna
0,8000
200111
200301
Indywidualna praktyka
lekarska Lek. Dentysta
Beata
Danielewicz-Twarkows
ka
Nobilus Ent
7751492734
472176041
180103
006940419
070503
070504
070507
070508
070509
070510
070511
070514
130205
393
0,5000
0,0400
10,8400
21,9500
4,0650
14,1800
0,1220
7,1400
1,5000
417,0000
0,0900
1,0000
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0300
150107
Opakowania ze szkła
0,1000
150110
1,0000
170203
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Tworzywa sztuczne
004343441
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0640
730973683
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wybrakowane wyroby
0,0300
150202
160213
160215
160506
ADAD SYSTEMS Anna Podsiadło
Gabinet
Stomatologiczny Małgorzata Stryjak
KNAUF Bełchatów
Sp.z o.o.
7691004724
590358026
DI26.62.Z
101382
130205
394
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0130
0,0020
0,0100
0,2530
0,5000
5 471,5000
0,2000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2800
0,0580
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0800
160213
0,0410
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
8,7000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0105
130208
150102
150110
150202
160214
160216
160304
ISPL Gabinet
StomatologicznyIwona Jankowska
395
8321344598
730269330
0,9000
1,5000
0,3000
0,1000
0,1000
1,7000
2,5200
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Jolanta Ciemny
Detal Koncept Spółka
z o. o.
9460006523
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
84,2000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
1,2000
180103
430492496
730989000
"CHEMITEX"
0,0440
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
730116565
DK29.13.Z
130208
160213
200301
ALDERWOOD
GRZEGORZ
IWANOWICZ
General Beton Łódź
Sp.z o.o.
5730035083
590651714
7310004987
470027176
080318
DI26.63.Z
130208
170101
ORPEL Spółdzielnia
Usług Techniczno
Handlowych i Wdrożeń
000640633
160213
180103
396
4,7000
0,1000
0,0150
38,0000
0,0600
775,0000
0,0029
0,0009
Prywatny Gabinet
StomatologicznyRenata Gojecka
5741681390
590746171
180103
Dom "PRZYSTAŃ" s.
c. Iwona Cholewa,
Anna Korsak
7272270562
471627694
180103
017195708 00048
170101
MAZOWIECKA
SPÓŁKA
GAZOWNICTWA Sp. z
o.o. w Warszawie
ODDZIAŁ GAZOWNIA
ŁÓDZKA
NZOZ "MEDIANA"
397
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
170405
Żelazo i stal
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Drewno
731015174
180103
Prywtna Praktyka
Stomatologiczna
7751659909
610236041
180103
JARD Sp. z o.o.
8270017428
730170961
170201
0,0670
0,0800
7,0000
49,2000
2 118,0000
0,0660
0,0700
0,3750
008067570
COMMON S.A.
170203
Tworzywa sztuczne
0,3400
170405
Żelazo i stal
0,4500
200101
Papier i tektura
0,1750
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
120103
120109
130205
150202
160213
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościo
wa "Nasz Dom" w
Opocznie
7680002644
000485167
K70.32.Z
100180
398
0,5100
0,3000
0,1000
0,0600
1 179,7000
0,0400
5,0000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
0,1300
170405
590457840
8,1000
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Żelazo i stal
130205
PIEKARNIA - Krystyna
Bączyk
13,6000
100101
0,1000
0,3000
471550997
Firma
Przedstawicielsko-Han
dlowa J.Jakubiak S.A.
160213
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1200
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Drewno
0,0550
160216
610026467
PPHU DAMAZ
040222
130208
Grażyna Marszewska
NZOZ "ORMED"
7751624874
610408890
Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital
im. dr W.
Biegańskiego
7262234808
471219736
180103
350626576 00068
170101
Enion S.A. Oddział w
Częstochowie
N85.12.Z
170103
170201
0,0190
78,3300
0,3200
36,6700
88,0530
14,1000
0,0800
0,8260
8,6800
170402
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Aluminium
170405
Żelazo i stal
2,0250
170204
399
0,1740
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
1,3590
004350599
Przedsiębiorstwo
INCHEM W.Graczyk i
wspólnicy S.j.
170407
Mieszaniny metali
0,0550
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,3420
150101
Opakowania z papieru i tektury
7,6000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,4000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Żelazo i stal
0,1980
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0400
160306
170405
Gabinet
Ginekologiczno-Stomat
ologiczny T.A.
SWARBUŁA
7691761419
590491239
VANDEMOORTELE
Polska Sp.z o. o.
5252322444
015834021
180103
DA15.82.Z
160213
160216
160380
170604
Prywatny Gabinet
Lekarski Danuta
Węglarska- Robak
400
7711116924
590321342
180103
0,3000
0,2000
0,3200
0,0175
8,9460
0,2600
0,0120
000677636
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. M.
Skłodowskiej-Curie w
Zgierzu
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,9000
090104
Roztwory utrwalaczy
0,9000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady wykazujące właściwości
niebezpieczne
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia oraz przetwarzania
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa serwatka
0,0275
160213
168101
180102
180103
180106
Marek Tomczak
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Łowiczu
7321767329
473229845
180103
000439138
020501
020502
020580
401
0,0555
0,0009
0,6380
93,9900
0,2931
0,0515
102,7380
878,4700
365,7090
123.55
130208
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150105
Opakowania wielomateriałowe
150202
0,0230
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,4510
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,1890
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i
skratki
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0530
140603
170411
180103
190901
200301
ZOZ "MEDAR"
402
9471004551
473155058
1,5670
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
180103
0,1800
316,1680
92,9150
2,8350
381,9100
1,7250
0,3000
0,3000
70,9600
0,1700
Linde Gaz Polska Sp.z
o.o.
6770067397
350138990
DG24.11.Z
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,8000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4500
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Żelazo i stal
0,5900
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z tworzyw sztucznych
55,5100
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Zużyte opony
39,9000
160213
160506
170405
200301
591811700
Stacja Kontroli
Pojazdów- Teresa
Kowalska
150202
160213
CEDAT Sp. z.o.o.
5840201335
190500761
150102
170107
Budownictwo
Elejtroenergetyczne
SELPOL S.A.
7260001098
470590730
160103
0,0360
3,4000
0,0410
0,0020
4,0600
0,2000
0,0810
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170380
Odpadowa papa
0,9350
160213
403
0,0510
0,6800
471534484
"SYGUŁA" Sp.jawna
G50.20.A
170405
Żelazo i stal
0,9800
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,2250
080111
0,4000
160107
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Filtry olejowe
160119
Tworzywa sztuczne
3,1000
160120
Szkło
0,2000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,7570
170405
Żelazo i stal
130208
0,1600
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0130
160114
0,1400
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,2700
160119
Tworzywa sztuczne
2,4910
160120
Szkło
0,6300
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,7060
070512
2,8000
070599
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków inne niż wymienione w 07 05
11
Inne niewymienione odpady
85,9000
150101
Opakowania z papieru i tektury
40,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
080318
130208
140603
"AUTO-ZŁOM" Eugenia
Stefaniak
AFLOFARM Fabryka
Leków Sp. z o.o.
404
7691815227
7311760136
590634325
472279864
G51.57.Z
DG24.42.Z
0,0400
6,3900
0,1700
0,8000
12,8000
0,7000
23,9500
7,2000
150104
Opakowania z metali
0,1000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
1,7000
150203
1,6000
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Opakowania z papieru i tektury
10,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
80,0000
470590150
180103
750413224
020301
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy z mycia, oczyszczania,
obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
160213
160214
160506
Przedszkole Miejskie
Nr 41
7276666567
004339735
160211
160213
160214
Robinson Packaging
Polska Sp. z o.o.
Gabinet
Stomatologiczny
Elżbieta Sabela
P.P.H.U. Export-Import
- Kazimierz Wasilewski
9820330267
7260379069
140190650
020304
020380
405
0,1410
0,1000
0,6400
0,0550
0,0150
0,0650
0,3500
0,8000
0,5000
1,3000
100101
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5000
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,7500
Jacek Kubiak
7752084670
473171583
020181
Prywatny Gabinet
Ginekologiczny dr n.
med. Krzysztof
Ignasiak
7751027839
610119660
180103
590316708
040222
Toruńskie Zakłady
Materiałów
Opatrunkowych Tkalnie
Zelów S.A.
0,0900
0,0115
52,1000
040299
Inne niewymienione odpady
0,5000
130208
0,1280
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
20,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
16,6000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
0,0200
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
0,1150
160103
160213
160216
160604
406
24,0000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
0,0250
0,0100
0,0040
CHŁOD THERM
Chłodnictwo
Klimatyzacja
470626563
Aluminium
170405
Żelazo i stal
49,7000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
28,1000
130208
Opakowania z papieru i tektury
0,2400
150202
0,0140
170401
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Gazy w pojemnikach (w tym halony)
zawierające substancje niebezpieczne
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
0,8270
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
160504
592266162
030199
080115
080199
080414
100101
150104
160213
407
0,0700
150101
160213
PFM Sp. z o.o.
0,7000
170402
0,4290
0,9400
0,1150
55,5500
1,3000
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
0,1300
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw
inne niż wymienione w 08 04 13
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z metali
0,1100
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0800
10,6000
0,7860
0,0350
Zakład Mechaniki
Pojazdowej
AUTOSERWIS
7711427506
590593477
G50.20.A
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1900
150110
0,0500
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0090
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0600
150104
Opakowania z metali
4,8000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0800
150202
GCB CENTROSTAL BYDGOSZCZ SPÓŁKA
AKCYJNA
5540308945
090020573
160213
CABLEX-P Sp. z o.o.
473148928
080318
120103
160214
160216
408
0,0250
0,1200
0,0080
0,0123
8,1180
0,0002
0,0144
Gabinet
Stomatologiczny, Józef
Stelmach
Hurtowy Skup i
Sprzedaż Surowców
Wtórnych Witkowski
Zbigniew
FOTA S.A.
8321522580
5891750856
7272558576
409
731625435
040222
192598184
G50.30.A
473047848
N85.12.Z
590648155
Gmina Ładzice
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Pawłowska
180103
473288233
Past Actum Sp. z o.o.
NZOZ JARMED s.c.
730206021
7751012042
610309700
N85.13.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,0155
80,0200
150104
Opakowania z metali
6,4200
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0240
170402
Aluminium
5,4600
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,0060
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2300
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
2,4700
191201
Papier i tektura
180103
0,0860
190801
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
2,7000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0050
17,0000
0,6000
NZOZ
Wilczyńskiej-Konarskie
j Marzanny
471539895
Zakład Karny Nr 2 w
Łodzi
000320093
N85.12.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Żelazo i stal
0,0266
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
2,3780
82,2200
020106
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
2,3200
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0120
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0060
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0010
180103
160213
160602
170405
180103
180109
200301
ORLEN Prewencja
Spółka z o. o.
7742935681
140591343
160214
160215
Ferma Drobiu
Gospodarstwo Rolne
Jacek i Jadwiga Erber
410
750046702
0,1770
0,2700
1,6000
0,0050
0,0050
0,0006
527,5000
Gabinet
Stomatologiczny Aneta
Gottwald
471468646
180103
NZOZ "IKMED" Dorota
Jankowska - Idzik,
Halina Kaleta Wiercioch
100373146
180103
Hydrogeotechnika Sp.
z.o.o.
6570308784
290526131
DS Smith Polska S.A.
6570311183
290501912
O90.02.Z
150102
150103
Opakowania z drewna
2,3000
150104
Opakowania z metali
2,3800
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne niewymienione odpady
1,1060
170503
030308
080317
150202
160199
LUB-EKO-PLUS
411
004180921
0,0480
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Opakowania z tworzyw sztucznych
130502
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
0,0418
805,4000
4 593,7300
0,0200
9,7290
1,6800
0,4650
10,0000
DOMOPAK s.c. Marian
Modrzewski, Zenon
Pabjańczyk
AUTO-PLAC Handel
Samochodami
Używanymi oraz
Częściami
7320001766
471022117
191204
Tworzywa sztuczne i guma
3,0430
730225113
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0270
120113
Odpady spawalnicze
0,0220
120121
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Benzyna
0,0440
0,0550
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1320
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0630
0,1050
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
6,1070
160119
Tworzywa sztuczne
3,8340
160120
Szkło
5,3210
160121
0,4970
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
160199
Inne niewymienione odpady
0,4960
130208
130702
150203
160113
160114
160115
412
0,3540
0,0090
4,2040
0,0330
0,3450
0,4140
124,3330
0,6400
NZOZ "VITA-MED"
S.C.
7681664809
PRECISE POLAND
Sp. z o.o.
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,9870
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,4030
191212
0,0830
070213
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady tworzyw sztucznych
130111
Syntetyczne oleje hydrauliczne
3,9200
150101
Opakowania z papieru i tektury
98,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
0,2000
150105
Opakowania wielomateriałowe
7,6000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1300
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0200
592186351
180103
015892745
070204
150203
SOTRALENTZ Spółka
z o. o.
5340026811
010465458
DE22.23.Z
150102
160216
413
0,3600
0,9050
75,3000
7,9000
12,0000
0,3000
3,9200
Urząd Gminy w
Dobroniu
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny- Piotr
Ciesielski
8311320679
7731117743
000538053
L75.11.Z
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0350
190801
Skratki
5,2500
190802
Zawartość piaskowników
4,0400
190805
590399440
180103
610013720
020202
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
000453925
070213
Odpady tworzyw sztucznych
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
100089244
180102
180103
SPÓŁKA LEKARZY
SPECJALISTÓW
AUTO-MED
P.P.U.H. POLBROJ
Sp. z o.o.
Produkcyjno-Handlowa
Spółdzielnia Inwalidów
BONEX
7721046125
160213
414
114,5800
0,0100
0,0500
0,0480
1 432,0000
0,8120
29,3400
0,0210
29.79
180103
004711123
POL-HUN M.Bielska
S.j.
070599
150101
Opakowania z papieru i tektury
26,8300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
21,2000
150104
Opakowania z metali
4,6300
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
3,3400
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
0,5450
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0332
160213
160506
160601
191207
"ELOX-AL." s.c. inż.
Jerzy Pietrzak i
Dominik Petrzak
Gabinet
Stomatologiczny le.
stom. Monika
Przybylska - Milczarek
415
472178241
7751269752
590759624
DJ28.51.Z
0,0350
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
120103
180103
0,9600
0,0310
0,1060
0,0600
0,1260
Gabinet
Stomatologiczny
Krystyna Dmochowska
Przychodnia dla
zwierząt ALF
Przedsiębiorstwo
Transportu i Sprzętu
Budowlanego S.A
9471000820
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady spawalnicze
0,0450
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne niewymienione odpady
1,0550
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,4700
0,0020
160117
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Metale żelazne
160122
Inne niewymienione elementy
0,0280
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0040
730019307
180103
471172756
180202
471377889
120113
130205
130899
150202
160107
160112
160601
170101
416
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
0,0270
0,0030
0,0250
0,0440
6,2710
0,8500
2 223,0000
Żelazo i stal
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Baterie i akumulatory ołowiowe
7 114,0000
0,0835
180103
"TELZAS" Sp. z o.o.
330070798
160601
"AUTO-SERWIS
MINI-MAX" Jacek
Wejsman
014954289
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,3500
140603
0,0300
160103
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1370
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0090
0,0210
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,6610
160119
Tworzywa sztuczne
0,6680
160120
Szkło
1,0270
160121
0,0150
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
160199
Inne niewymienione odpady
0,1400
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,9320
160113
160114
160115
417
8,0200
610087598
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Beata
Dryńkowska Kucharska
7751280682
170405
6,5200
1,8560
0,0150
0,0410
36,4600
0,0550
590364127
Usługi
Załadunkowo-Transport
owe, Sławomir Trocha
I60.24.C
000439115
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Łasku
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,4020
130111
Syntetyczne oleje hydrauliczne
0,8800
130206
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Odpadowa serwatka
0,0900
020580
100101
100102
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,5050
160213
0,0556
020106
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odchody zwierzęce
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020203
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
150104
Opakowania z metali
0,3000
170405
Żelazo i stal
0,2000
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
0,1050
120121
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
0,1150
200301
Zakład Remontów,
Produkcji i Handlu
Resuma Sp. z o.o.
8361617878
750201462
470811674
DA15.12.Z
130208
140603
418
22,0000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z węgla
160214
PPHU "GOMAK" Sp. z
o. o.
6 868,6000
0,2200
0,1059
13,5000
24,0000
3 420,0000
12,0000
0,1000
0,5100
0,1000
0,0170
170202
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Szkło
170405
Żelazo i stal
7,1100
080318
0,0750
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
59,3340
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,7840
150103
Opakowania z drewna
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0000
120113
Odpady spawalnicze
0,0600
130205
1,2100
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
150110
160213
160215
160216
Superhobby Dom i
Ogród Sp.z o.o.
5261034012
010968343
G51.22.Z
160216
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe
Budownictwa
"JANSON" Sp. J.
419
590022728
120101
0,0430
0,0080
0,0030
0,0140
63,0470
0,0530
0,0700
0,0200
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,1000
150110
0,2520
170203
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
130208
0,0160
160117
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,0260
180104
0,0050
020106
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
2,0000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0250
160213
160216
170101
ZU :AUTO - RONDO"
J.Grzybacz - Klupa
7710167580
590123085
G50.20.A
150110
Lidia Ciesielska
7271121216
470971107
Tomasz Gorzkowski
420
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Zuzanna Kwatek
9471063358
472341706
Agencja Rezerw
Materiałowych
Składnica w Wąwale
5260002004
012199305 00390
L75.13.Z
160213
0,0330
0,0120
56,8000
0,4200
68,9100
0,0140
0,4200
222,0000
0,0050
KARIBIA Sp. z o.o.
7711019026
590393206
150101
Opakowania z papieru i tektury
4,1300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3400
150107
Opakowania ze szkła
0,8300
150110
0,0400
020103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpadowa masa roślinna
150101
Opakowania z papieru i tektury
9,6000
150104
Opakowania z metali
4,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0010
170101
P.P.H.U. STEPOL Stanisława
Furmankiewicz
Selgros Sp. z o. o. w
Łodzi
610063468
630375413
020202
130508
150101
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
160380
190809
421
13,0000
557,7000
32,8790
56,2500
294,4940
37,8830
179,4000
0,3500
19,6000
32,5000
Dom Pomocy
Społecznej w
Ozorkowie
000312739
180103
ECO-ABC Sp.z o.o.
012124833
150101
150110
150202
170405
190105
190112
"ELEWATOR
SIERADZ" Sp. z o.o.
730178840
200101
200301
Zakłady Chemiczne
"Organika" S.A.
470742157
0,0485
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
0,3260
Osady filtracyjne (np. placek
filtracyjny) z oczyszczania gazów
odlotowych
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
Papier i tektura
4,6700
0,2000
0,0040
3,2000
319,8000
0,1000
3,9000
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
16,9000
150104
Opakowania z metali
20,7000
070708
070711
130110
422
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
5,2900
11,7800
0,2000
3,0000
2.95
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,3000
160103
Zużyte opony
0,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0340
1,4000
100199
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne niewymienione odpady
120113
Odpady spawalnicze
0,0030
130205
0,0800
160305
Przedsiębiorstwo
Komunalne Gminy
Konstantynów Łódzki
Sp.z o.o.
7270126080
470648317
E40.30.A
020182
100101
030105
592186026
060404
150101
Opakowania z papieru i tektury
8,4000
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1000
160216
160216
160601
423
60,0000
610052341
160214
7750011804
0,1500
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady zawierające rtęć
160213
Opakowania Drewniane
Franciszek Jan
Węgrzynowski
"MAYA VICTORY"
Sp.z o.o.
2,1300
0,0700
0,0300
0,0328
240,0000
0,0770
0,0050
0,0600
COLEX Sp. z o.o.
470520600
191202
Metale żelazne
19,9000
191203
Metale nieżelazne
15,3000
191204
Tworzywa sztuczne i guma
191205
Szkło
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Odpady tworzyw sztucznych
13,4000
0,3450
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,3000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,2200
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0090
070213
130208
150202
160103
160213
160216
Gabinet
Lekarsko-Stomatologic
zny Barbara i Krzysztof
Wagner
424
730940761
180103
2,9000
343,3000
48,5000
3,8000
0,0070
0,1500
0,0180
0,0440
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI Jolanta
Matłas-Kapiec
Nordkalk Sp. z o.o.
7711791169
0,0890
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6500
150203
0,2100
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2300
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
1,4200
590073074
180103
191248246
080318
130208
WIELTON S.A.
932842826
080113
080117
120101
120102
120103
120121
130208
425
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0093
2,3970
0,0000
0,2800
83,3400
9,3200
1 149,7100
22,4800
41,0400
2,6100
1,5800
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
26,4000
150110
39,4850
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,3200
160119
Tworzywa sztuczne
4,3950
160120
Szkło
0,2400
160199
Inne niewymienione odpady
2,1650
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0780
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
0,1800
150111
150202
150203
160601
170604
426
19,9760
150101
4,2740
0,6300
10,7800
2,5300
2,4150
0,3600
471405440
N85.12.Z
180103
NZOZ "Twój lekarz
rodzinny" S.C.
472254870
N85.12.Z
180103
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska
000439167
Gabinet Leczenia
Astmy Oskrzelowej i
Chorób Płuc
"ASTMED"
7251116666
020110
100101
130208
160103
160213
472143863
0,0775
2,9200
202,0000
0,4000
0,7400
0,0950
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0020
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0140
100180
120101
427
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
0,0240
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
160506
Ciepłownia Sp. z o.o.
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady metalowe
0,1530
696,0000
0,0020
0,0020
0,1110
160601
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
0,0500
190899
Inne niewymienione odpady
1,0000
610129813
180103
0,0120
470766548
160213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Papier i tektura
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
0,0355
160216
Prywatny Gabinet
Lekarski lek. Jarosław
Jóźwiak
7751416874
Miejskie Usługi
Komunikacyjne
160215
191201
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
7321340677
471318250
180103
NZOZ Kluki
7691066530
590489685
180103
610225089
130208
"POLSAD" Jacek
Korczak
140603
428
0,0000
0,0378
0,0070
0,0180
0,0720
5,1900
0,1280
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,6200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,2600
150203
2,7100
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160119
Tworzywa sztuczne
3,0200
160120
Szkło
1,1700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0050
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
2,1660
0,0010
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0620
160113
Płyny hamulcowe
0,0100
160114
0,0070
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0070
160119
Tworzywa sztuczne
0,0910
160120
Szkło
0,0960
160216
160601
Przedsiębiorstwo
OWLEX Sp.z o.o.
471522334
130208
150101
150202
429
2,7500
0,0110
5,0930
0,0860
0,0620
0,5340
0,0010
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
472061310
160103
Zużyte opony
1,2000
731009073
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,2960
470009474
090101
0,0300
090104
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,5110
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2200
030307
39,7000
070213
Mechanicznie wydzielone odrzuty z
przeróbki makulatury i tektury
Odpady tworzyw sztucznych
070299
Inne niewymienione odpady
0,7000
080313
Odpady farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 12
Zdyspergowany olej inny niż
wymieniony w 08 03 19
Inne niewymienione odpady
7,1000
Osady z klejów i szczeliw inne niż
wymienione w 08 04 11
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
160213
160216
"JANTAR" JAROSŁAW
FIAŁKOWSKI
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w Białej
PPHU Katarzyna
Wysokińska
PHU MAD-PAK Maciej
Dębski
DRUKARNIA
PRASOWA S.A.
9820142614
7311122890
6191111014
250849635
470523923
080380
080399
080412
090102
120101
120118
130208
150101
430
0,0040
0,0570
0,0300
0,4000
7,5000
0,0050
4,7400
0,2000
0,4000
2,3160
145,6000
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
0,1000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2710
0,0010
170402
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Aluminium
15,3000
170405
Żelazo i stal
11,3000
150202
150203
160214
160215
160216
160305
160601
168001
170101
431
2,2000
150102
11,5000
2,1450
0,9000
0,0040
0,0330
0,4000
0,0120
0,2290
0,4000
180103
191201
730150757
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna
Jolanta Sutarzewicz
Art Marketing
Syndicate S.A.
SEMPERTRANS
BEŁCHATÓW S.A.
7820021306
630933936
7690502319
590019382
180103
K74.40.Z
0,0100
4 056,9000
0,0430
170180
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
070213
Odpady tworzyw sztucznych
070280
753,7700
150101
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
124,7200
150103
Opakowania z drewna
656,0000
150104
Opakowania z metali
78,7600
150105
Opakowania wielomateriałowe
72,2500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
14,8150
130208
432
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Papier i tektura
3,8900
95,2600
70,2300
134,1800
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
1,7500
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0090
0,0030
190801
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Skratki
21,3000
190802
Zawartość piaskowników
15,4900
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Opakowania z tworzyw sztucznych
150202
160214
160506
100045850
Miejski Zakład
Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o. w
Głownie
080318
160213
160601
160604
Pabianickie Zakłady
Graficzne S.A.
7311001057
470812343
030308
090101
090102
150102
160213
160216
170402
433
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
1,3600
0,6400
0,0020
0,0040
1 136,2000
200,3340
1,2000
4,5400
0,1800
0,0590
0,6040
12,0350
193.15
HAPAM POLAND Sp.
z o.o.
9471891316
473093914
DL31.62.A
200139
Tworzywa sztuczne
0,7000
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0300
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
1,1000
0,0400
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Papier i tektura
0,0810
1,1700
18,0000
150101
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0240
150103
Opakowania z drewna
5,5000
120101
120102
120103
120104
130208
150111
160213
160602
200101
"FEBER" Spółka z o.o.
015812290
120121
140603
434
0,4000
2,3000
5,8000
2,2000
0,6930
0,0500
0,0030
2,8000
5,9500
150111
170402
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Aluminium
170405
Żelazo i stal
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
150202
NZOZ KA-DENT
7251099063
473229727
N85.13.Z
180103
EMDENT Prywatny
Gabinet
Stomatologiczny Maja
Zielak
7752393388
100366270
N85.13.Z
180103
INPLAST Sp.z o.o.
592177636
070213
160213
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
200301
RECTICEL Komfort
Snu Sp. z o.o.
435
470792250
040222
0,1400
1,8680
31,0000
120,0000
0,0900
0,0250
3,8270
0,0190
1,9000
76,1000
148,0000
48,5000
730005363
Przedsiębiorstwo
HEKTOR Sp. z o.o.
170405
Żelazo i stal
3,3000
020380
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,0300
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0168
090104
Roztwory utrwalaczy
0,0162
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje hydrauliczne
0,1005
0,2840
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0280
160113
Płyny hamulcowe
0,0260
160114
0,0750
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,7430
160119
Tworzywa sztuczne
0,9230
150102
NZOZ "KROMEDIC"
Przychodnia
Stomatologiczna
NZOZ "LIDERMED"
s.c.
Handel Artykułami
Spożywczo-Przemysło
wymi Jan Szydłowski
7321505598
7262424443
470425020
473068550
180103
730010128
130113
130208
436
1,0000
0,1010
0,0320
1,7520
83,2560
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Joanna Wagner
7681190582
100144859
N85.13.Z
160120
Szkło
0,7130
160199
Inne niewymienione odpady
0,9680
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4060
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0012
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0008
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,4000
090104
Roztwory utrwalaczy
0,4000
090107
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
Praktyka Pielęgniarki
Środowiskowej,
Rodzinnej i Medycyny
Szkolnej - jadwiga
Knopp
100221815
180103
Spółdzielnia Inwalidów
"INLAM"
000453983
160216
170405
180103
180109
Instytut Medycyny
Pracy im. prof. dra
med. Jerzego Nofera
000288538
150101
437
0,0200
0,0100
1,3900
0,0005
3,5000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0520
160213
1,0080
160605
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Inne baterie i akumulatory
170405
Żelazo i stal
0,3000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
6,0040
160214
160216
160506
180202
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny le.
Stom. Artur Barański
SCORPIO Sp. z o.o.
438
7681047531
590301753
180103
004332153
150101
2,2810
0,0544
0,2900
0,9800
0,8000
0,0233
5,3400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8900
150104
Opakowania z metali
0,2900
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Wody popłuczne i ługi macierzyste
0,1780
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0048
150202
160213
160214
160216
Mabion Sp. z o. o.
7752561383
100343056
070501
080317
180103
473106953
Gospodarstwo Rolne
Michał Święcicki
020182
100101
ATLAS Sp. z o.o.
439
9471936467
100253695
0,0200
0,0200
0,1200
0,0180
0,0010
0,2727
27,0000
0,5000
101382
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Wybrakowane wyroby
25,9500
150101
Opakowania z papieru i tektury
27,8600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
20,3450
Opakowania z drewna
150105
Opakowania wielomateriałowe
3,0700
150202
0,0200
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0560
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1200
150203
160214
160216
160304
160601
170101
440
12,0000
150103
0,0850
2,3000
0,8600
0,2200
2,6400
0,0600
120,0000
170102
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
170203
Tworzywa sztuczne
7,7100
170402
Aluminium
0,7150
170405
Żelazo i stal
0,9500
13,3260
Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny ZOZ
dla dzieci w Rafałówce
P.H.U. "Auto Adamski" Tadeusz i
Małgorzata Adamscy
8351196955
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Benzyna
0,0240
0,0250
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1210
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,2430
0,1510
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
5,1540
160119
Tworzywa sztuczne
9,1840
160120
Szkło
4,0030
000300759
180103
750475343
130205
130702
150202
150203
160113
160114
160115
441
1,0500
0,0240
0,0210
12,6020
0,0490
0,2150
0,2380
209,9520
0,2430
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
160199
Inne niewymienione odpady
0,2670
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
2,9010
191204
Tworzywa sztuczne i guma
5,9070
191205
Szkło
0,7280
191208
Tekstylia
0,2430
191212
1,0920
160121
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Dominika Borkowska
012 Brenntag Polska
Sp.z o.o.
7491515495
730327285
180103
531174447
040199
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
060101
Kwas siarkowy i siarkawy
20,4920
060102
Kwas chlorowodorowy
22,2800
060105
Kwas azotowy i azotawy
8,4780
060199
Inne niewymienione odpady
0,2250
060203
Wodorotlenek amonowy
24,5150
060314
Sole i roztwory inne niż wymienione w
06 03 11 i 06 03 13
Tlenki metali inne niż wymienione w 06
03 15
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
24,8200
060316
060502
060704
442
1,6200
0,0460
0,2400
0,8000
5,2650
46,8930
060899
Inne niewymienione odpady
0,4620
061002
0,0220
070199
Odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne niewymienione odpady
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,1000
070214
Odpady z dodatków zawierające
substancje niebezpieczne (np.
plastyfikatory, stabilizatory)
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Inne niewymienione odpady
2,5800
0,7200
070799
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne niewymienione odpady
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,4860
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
070103
070104
070280
070699
070703
150203
160214
160303
160304
443
0,3000
2,6990
18,8800
0,0600
0,0240
2,6800
10,5000
0,7710
33,0690
1,9970
1,0000
3,4910
0,0740
160305
160306
160903
444
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
78,7920
84,4830
1,9470
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,2440
090104
Roztwory utrwalaczy
0,4800
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1000
170407
Mieszaniny metali
1,2500
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,2480
NZOZ PS PLUS
Andrzej Soboń
7651323297
471730771
180103
"MAR-TOM" Marzena
Włuka, Tomasz Włuka
s.c. NS ZOZ
"diagnoza"
7311871083
473196092
N85.12.Z
180103
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
"Pabian-Med."
7311003493
000645292
N85.12.Z
090101
0,1580
0,4800
NZOZ "ESKULAP"
7752168154
FEMINA KOLOR
Bednarek, Derędowski
S.j.
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,0920
0,0800
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,2000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
0,0987
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Ciekłe odpady palne zawierające
substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0720
611003557
180103
472337662
040222
130208
150009163
Przedsiębiorstwo
produkcyjno-HandlowoUsługowe ,,IMPOL'',
Ireneusz Kijas
110109
150110
190814
IMAGO Gabriela
Buczyńska
NZOZ "PULS" Sp. J.
445
7691969829
590559865
190208
592171148
180103
1,1200
13,3000
0,4300
7,4500
9,5400
0,1290
Gabinet
Stomatologiczny
Stanisław Staniaszek
250078920
180103
Miflex-Masz Sp. z o.o.
610319689
120101
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1800
160213
0,0450
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0350
120105
120109
150202
160213
HAFTINA Michalscy
sp. j.
Fachowiec Krystyna
Burzyńska
7712137302
004709592
472843810
040222
160214
Wytwórnia Urządzeń
Komunalnych "WUKO"
S.A.
446
471638479
0,1080
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
120101
13,0000
0,0650
1,4000
0,3350
0,0190
2,3000
0,2000
0,1300
0,0430
12,2200
120103
160117
20,8900
170405
Żelazo i stal
11,0200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Papier i tektura
0,6560
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,1450
130208
150110
Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo
S.A.
5250008028
012216736 00525
160214
160216
200101
200199
200301
447
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
"STOMATOLOGIA"
Tamara Krzysztof
8291144480
730217421
NZOZ Przychodnia
Stomatologiczna
"MODENT"
7272356016
473072705
N85.13.Z
0,3020
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Metale żelazne
180103
180103
0,6880
0,0170
0,2810
0,0150
1,4800
18,4800
0,0774
0,0410
PPHU "EXMET"
Tomasz Kubiak
470504127
130110
160103
160107
Filtry olejowe
0,0950
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,3210
0,8730
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
51,3120
160119
Tworzywa sztuczne
26,2680
160120
Szkło
160122
Inne niewymienione elementy
35,4940
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
15,7560
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
130205
160113
160115
"DAR - GUM" Dariusz
Dziubińśki
750422341
160103
200301
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
"AL-POL" s.c. R.
Jaśkiewicz, J.
Młynarczyk
Instytut "Centrum
Zdrowia Matki Polki"
448
0,8670
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
0,8920
23,9350
0,1200
843,0610
8,0730
1,0800
21,6200
4,6200
473188655
160213
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
471610127
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0469
090101
1,2600
090104
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
150101
Opakowania z papieru i tektury
40,1200
0,0018
1,2600
Opakowania z tworzyw sztucznych
150107
Opakowania ze szkła
7,3800
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2070
0,0443
160605
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne baterie i akumulatory
170405
Żelazo i stal
1,7510
180101
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0180
160211
160213
160214
160216
160601
160604
180102
180103
180104
449
27,7800
150102
0,4130
1,1030
2,0750
0,3125
0,2720
0,0287
5,5930
160,2420
0,4660
180106
180109
180203
FABELO Krzysztof
Pietrzak Spółka Jawna
730226609
070213
160213
750726727
Inne odpady niż wymienione w 18 02
02
Odpady tworzyw sztucznych
2,9840
1,1780
21,0300
0,0360
130113
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150110
0,1210
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0740
160213
0,0420
170401
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
120109
150202
160214
450
0,5450
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne oleje hydrauliczne
160216
LAMELA Sp. zo.o.
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0180
1,0000
5,3900
11,9000
0,9080
0,1000
0,1000
0,2000
14,5000
190801
Skratki
0,1000
190901
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i
skratki
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1000
200301
471728627
CHEMIA-ŁÓDŹ S.A.
160213
160601
750026757
PPHU- Grzegorz
Grzegory
Hydrobudowa Polska
S.A.
8880205944
910097080
F45.24.B
0,0020
0,0400
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0800
150202
0,0050
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0050
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0600
170405
Żelazo i stal
4,2000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0145
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,2000
120102
150110
451
0,0045
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe zawierające
związki chlorowcoorganiczne
Opakowania z papieru i tektury
130204
473220123
Poradnia
Wielospecjalistyczna i
Leczenia
Osteoporozy,,
REUMA-MED"
39,3000
0,1500
0,2000
0,1000
170101
170405
170504
Gabinet Sentystyczny
Elżbieta Mirowska
7321063841
STONE MASTER Sp.
z o.o.
471224772
180103
690343369
101206
160213
472322293
L75.12.Z
452
592298831
26 135,5000
0,0150
21,0000
0,0660
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150103
Opakowania z drewna
0,1000
160103
Zużyte opony
0,1500
170405
Żelazo i stal
2,0000
180103
180104
Cegielnia ,,Grabaż"
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte formy
330,3000
150101
170101
7752214339
8 347,1000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
160214
Powiatowa Stacja
Sanitarno
Epidemiologiczna
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
100101
0,0370
180,0000
0,0208
0,0140
2,0000
0,0150
Koluszki Foundry and
Machinery Spółka z
o.o.
473269804
030105
100903
100908
3,2300
94,2300
4 618,2000
150101
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 09 07
Pyły z gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 09 09
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0040
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,2870
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
metalurgicznych inne niż wymienione
w 16 11 03
0,0850
100910
130110
130205
150202
150203
160103
160213
161104
453
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle odlewnicze
55,5000
0,0770
0,1790
0,0630
0,1480
0,1750
0,2100
15,3000
Laboratorium
Kolastyna S.A.
EUROCASH S.A.
7262392016
7791906082
472905994
631008941
DG24.52.Z
G51.90.Z
150101
Opakowania z papieru i tektury
5,1800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5400
080318
0,0000
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
14,4500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,9200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Opakowania z metali
0,0000
160380
P. H. U. "KOLMET"
Krzysztof Siwko
590515840
150104
160213
P.P.H.U. PERLIPOL
S.c.
454
470599783
590369231
6,6000
1 440,9450
170401
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
170404
Cynk
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
5,1000
040222
0,9300
150101
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3200
160213
0,0340
170402
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Aluminium
170405
Żelazo i stal
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160214
Ortal S.A.
1,6090
277,0000
14,7000
27,3000
0,2000
362,7000
75,2000
4,6400
5,9700
152,6600
0,1400
0,0018
160117
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,1000
160119
Tworzywa sztuczne
0,1500
160199
Inne niewymienione odpady
0,0500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
0,0010
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,2040
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0050
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
0,0100
160216
160304
590016610
Zakład Mechaniki
Pojazdowej mgr inż.
Grzegorz Renosik
471008991
Zakład Produkcyjno
Handlowy MISTRAL-A
Zarzycki Sp.j.
Ryszard Susik
8331271949
472188268
150203
040221
020182
150110
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej Poradnia
Ogólna
REAL Spółka z o. o. i
Spółka Komandytowa
5212935933
592157645
180103
013233702
020203
150101
455
5,0800
0,2000
0,2000
1,0000
4,4800
0,1640
10,4060
1 270,8180
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
106,7720
150103
Opakowania z drewna
394,1300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
160214
160216
160380
170107
170405
BP Polska S.A. i
Spółka, Spółka Jawna
6761021579
350838321
G50.50.Z
150110
150202
N.Z.O.Z. "Ośrodek
Zdrowia" sp.p. Lekarzy
Jaskólski i
Waszkiewicz
731508050
180103
Grupowa
Oczyszczalnia
Ścieków Sp. z o.o.
610211348
080318
130208
456
2,8750
1,9700
0,6420
211,1900
8,7600
18,2600
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
2,4160
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1300
0,2040
0,0177
0,0040
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1450
150202
0,1470
170405
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Żelazo i stal
190801
Skratki
86,2000
190802
Zawartość piaskowników
85,0000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady ulegające biodegradacji
160213
160214
160506
160604
168001
200201
NZOZ "MEDICO" Sp. z
o. o.
7331311890
100095061
N85.12.Z
180102
180103
457
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,2850
0,1050
0,0480
0,0020
0,0030
5,0000
10 764,0000
7,0000
0,0050
0,0399
1,905.30
ADS Fabian
Więcławski
Zakład
Rzeźniczo-Wędliniarski
Jan Posędek
Apteka BŁĘKITNA
7722035135
7711287844
9,4380
180108
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
0,0170
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0120
190814
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
9,0000
200301
750021412
200301
100253790
473234786
REPEX Sp. z o.o.
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
100012477
191212
1 BAZA
MATERIAŁOWO-TECH
NICZNA
8790177658
870037021
130208
458
8361039430
0,1350
0,0100
160107
170403
Ołów
0,0300
730233578
180103
0,0440
750479134
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150202
EL-KOB
ELEKTROENERGETY
KA Józef Kobuszewski
131,0000
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
150110
Gabinet
Stomatologiczny
Elżbieta Adamczyk
2,8000
0,0090
0,0300
0,0380
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0210
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0220
0,1070
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2400
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
17,0300
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady kory i korka
7,3100
160214
170411
Przychodnia
Stomatologiczna
ASTHETIC DENTAL
7331254206
100555166
180103
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI Marek
Jaskólski
7711125432
590076227
180103
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc
Chłopska"
7240004490
000363850
JANMOR Stocznia
Jachtowa Andrzej
Janowski
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HAN
DLOWO-USŁUGOWE"
KUP-POL"EKSPORT-I
MPORT
S.C.ZBIGNIEW WOŚ
RYSZARD GOJ
459
7330001147
6190018666
004313500
250601869
G52.11.Z
DM35.12.Z
030101
0,0090
0,0170
0,0450
1,7600
6,2500
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
114,0000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0010
2,0000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpady z przygotowania mas
wsadowych inne niż wymienione w 10
11 09
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
150103
Opakowania z drewna
1,2000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,2280
030105
080318
150202
160117
160213
Ferma Drobiu
Mirosława Skowron
7330004387
100321155
020182
100101
160213
Euroglas Polska Sp. z
o.o.
7732400872
100412892
070280
101110
101112
460
0,0010
0,0060
0,0600
1,1800
0,0030
0,1750
492,0020
2 079,3400
18,0800
150203
170405
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020382
Odpady tytoniowe
177,6000
020399
Inne niewymienione odpady
107,8000
080318
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Opakowania z papieru i tektury
543,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
127,8000
150103
Opakowania z drewna
151,8000
150105
Opakowania wielomateriałowe
7,8000
150109
Opakowania z tekstyliów
2,3000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,7600
161106
170101
Zakład przetwórstwa
Mięsnego Skup i
Sprzedaż Zdzisław
Różański
GALLAHER POLSKA
Sp.z o.o.
8321111285
731196856
001301991
DA15.11.Z
080410
160214
160306
MALTOM Sp.j. M.
Solecki. W.Smyk
461
590023053
2,5800
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż
wymienione w 16 11 05
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
130208
50,2300
3,6800
11,9300
21,1200
0,1000
0,6000
0,2000
240,9000
1,0800
0,0580
160103
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,5200
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,5490
160103
Zużyte opony
4,3920
160107
Filtry olejowe
0,0550
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,1100
0,2910
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
8,4770
160119
Tworzywa sztuczne
2,5640
160120
Szkło
2,7450
160121
0,1230
160199
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione odpady
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
2,1990
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,6060
140603
150110
Skup Surowców
Wtórnych M.Patora,
S.Andrzejewski s.c.
730025880
160113
160114
160115
Firma
Produkcyjno-UsługowoHandlowa Radsur
Jadwiga Kier
462
470013501
0,2500
5,0000
0,0410
0,3010
156,8730
2,0450
150202
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Pabianickie Centrum
Medyczne
463
7312003472
100682491 00026
N85.11.Z
0,0460
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1720
160113
Płyny hamulcowe
0,0870
160115
0,1800
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
8,3800
160120
Szkło
8,5970
160122
Inne niewymienione elementy
1,9000
160199
Inne niewymienione odpady
1,1920
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
4,4910
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,4300
090104
Roztwory utrwalaczy
0,2700
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,3500
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0760
11,9710
0,1100
358,9220
10,0210
180103
100102
150101
Opakowania z papieru i tektury
8,5400
160213
0,0320
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1600
150103
Opakowania z drewna
0,2000
150104
Opakowania z metali
0,0240
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0960
200301
Gorseciarska Sp-nia
Pracy "GŁOWNO"
P.P.H.U,,STOBARW"
000415729
470726951
040222
040221
040222
100101
160216
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego "STĘPIEŃ"
B i S Stępniowie
Spółka Jawna
592274948
020202
020203
464
8,8570
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Popioły lotne z węgla
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
33,2100
1,6800
2,2400
0,0250
0,0250
30,0000
0,1000
0,0040
80,6000
0,4000
020204
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1300
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0115
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0630
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0460
020281
100101
Centrum
Rehabilitacyjno-Opieku
ńcze DPS dlanOsób
Przewlekle
Somatycznie Chorych
004273870
160213
160214
180103
"KRYSZPOL" Sp.j.
B.M.S. Krysztofiak
Zakład Mięsny
472060108
020202
020203
465
1,0000
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
35,1600
1,1600
0,3000
0,9040
0,0060
2,2250
471,6300
167,5000
020281
150106
0,0150
150104
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda inne niż
wymienione w 19 08 09
Opakowania z metali
170402
Aluminium
0,9090
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
0,0000
190802
190810
140067375
Alpha Medical
Laboratoria Sp. z o. o.
9512205738
140861630
Zakład
Farmaceutyczny
ADAMED PHARMA
S.A.
7311751025
472293752
DN37.10.Z
180103
DG24.41.Z
070503
070508
070513
130208
466
0,0200
0,1100
160213
5311583006
338,5700
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zawartość piaskowników
150203
ECO SERWIS Sp. z
o.o.
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Zmieszane odpady opakowaniowe
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Odpady stałe zawierające substancje
niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1200
0,0500
8,8030
1,7280
10,7090
40,2900
16,6110
0,0590
4,4000
150101
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9950
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Mieszaniny metali
0,0150
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0280
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0050
130502
160506
160604
170407
Centrum
Analityczno-Diagnosty
czne Laboratorium
Weterynaryjne
Europejskie Centrum
Opieki Medycznej i
Pomocy Rodzinie
"Care" Sp. zo. o.
8271028196
731653905
472862954
180202
N85.12.Z
150101
160213
180103
180109
200108
467
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
7,5700
0,6010
0,0030
0,2030
0,6000
49,0000
0,0200
7,2000
Fabryka
Transformatorów w
Żychlinie Sp. z o.o.
472924856
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Inne niewymienione odpady
11,0000
46,1000
150101
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady tworzyw sztucznych
0,5000
0,1150
150101
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0810
150110
0,0870
070213
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady tworzyw sztucznych
100980
Wybrakowane wyroby żeliwne
0,4200
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,1500
030105
080118
120101
120103
120199
130307
OMNIDRUK S.j.
471460640
070213
080312
P.U.P.H.
DŹWIG-SERVICE Sp.
z o.o.
468
470619221
030105
0,8000
84,9000
41,1000
3,3000
1,9000
0,1740
0,5530
1,3000
0,3000
120113
Odpady spawalnicze
0,0200
130208
0,1600
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3500
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,3500
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne baterie i akumulatory
0,3130
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
3,5000
150203
160103
160213
160214
160216
160605
170101
170107
170405
469
1 100,0000
0,8000
0,0300
0,1140
0,0116
0,0400
0,3000
0,7040
NZOZ "STOMAMED"
Jolanta
Grecka-Powierża
S.J. "TARPEX"
7751484404
0,1375
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte opony
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3020
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
610331928
180103
470612012
130110
160213
Miejski Zakład
Komunalny w Głownie
Glinkop Spółka z o.o.
471524362
592184174
030105
100101
120101
120121
130206
150202
160213
160601
160602
470
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
0,1080
0,0030
2,9800
2 363,1400
0,5000
0,6000
0,5000
0,0100
0,0420
0,0480
0,0080
0,0070
0,0060
0,0450
170201
Selektywnie gromadzony elektrolit z
baterii i akumulatorów
Drewno
170203
Tworzywa sztuczne
0,2000
170204
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Żelazo i stal
0,0540
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0688
160103
Zużyte opony
5,9000
160107
Filtry olejowe
0,1000
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,6130
160119
Tworzywa sztuczne
1,8500
160120
Szkło
1,3600
160199
Inne niewymienione odpady
0,3500
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,9950
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Wybrakowane wyroby
160606
170405
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"SALMED"
6661208284
311021903
Przedsiębiorstwo
Gospodarcze Ryszard
Hadała Wojewódzka
Składnica Kasacji
Pojazdów
7730016081
590332185
Cementownia "Warta"
S.A.
730001900
180103
DN37.10.Z
130208
101382
120101
471
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
7,5000
0,5000
0,4800
36,1000
65,0000
550,0000
54,6000
120103
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150105
Opakowania wielomateriałowe
2,0500
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,3200
150107
Opakowania ze szkła
0,1040
150202
0,8400
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,9900
160112
0,3500
160119
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
0,1200
160209
Transformatory i kondensatory
zawierające PCB
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,6400
130205
130208
140603
150203
160213
472
0,7460
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
31,1000
7,1900
0,3650
20,1100
13,2000
173,4900
11,6900
24,4600
0,6800
0,0235
160214
160216
160509
160601
30,8800
0,0777
0,0009
2,9900
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne baterie i akumulatory
0,0030
21,7600
170201
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż
wymienione w 16 11 05
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Drewno
170202
Szkło
0,5200
170401
Miedź, brąz, mosiądz
1,2280
170402
Aluminium
0,1480
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Papier i tektura
160602
160604
160605
161106
170101
170604
170904
180104
190805
200101
473
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0031
0,2800
11 440,0000
26,2400
2 848,2360
41,1400
1 675,0000
17,7800
40,4800
0,0460
17,0800
0,7400
200301
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9620
150110
0,0750
170401
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
1,7380
170405
Żelazo i stal
100248228
180103
610258901
180103
592184659
070213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
100008292
"KAMPMANN
POLSKA" Sp. z o.o.
080111
150202
Prywatna Przychodnia
Stomatologiczna
"POL-DENT" Żaneta
Orska
7262421775
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej "AS
- DENT"
CERAMIKA PARADYŻ
Sp. z o.o.
474
7681662555
212,7400
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
0,0300
7,5400
0,1500
1,9940
228,2300
0,0180
0,1131
15,5000
080111
101208
101211
101212
101299
120121
0,0450
3 828,7000
3,5300
2,0000
124,9000
0,6000
150101
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z papieru i tektury
109,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
68,3000
150103
Opakowania z drewna
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,3000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
3,0000
130110
130205
130206
150202
150203
475
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Odpady ze szkliwienia zawierające
metale ciężkie
Odpady ze szkliwienia inne niż
wymienione w 10 12 11
Inne niewymienione odpady
11,2300
2,2900
9,4600
182,4000
7,8740
2,3000
160103
Zużyte opony
0,9000
160107
Filtry olejowe
0,5020
160122
Inne niewymienione elementy
1,0000
160199
Inne niewymienione odpady
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
160214
160216
160507
160601
750445810
0,0180
5,5310
170405
Żelazo i stal
92,8000
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
160213
100101
150101
476
0,4000
170202
160214
Zakład Podzespołów
Indukcyjnych INDEL
Sp. z o.o.
1,6000
38,7000
170904
470777351
0,6620
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż
wymienione w 16 11 05
Szkło
161106
Okręgowe
Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartografic
zne
20,0000
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
5,1000
3,6000
216,6000
0,0180
0,3190
2,5200
5,2700
0,0700
170401
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
0,0330
170405
Żelazo i stal
0,4100
200301
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
200301
160107
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Filtry olejowe
160199
Inne niewymienione odpady
0,1500
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0120
150110
160213
160216
004362697
P.P.U.H. AR-POL Andrzej Rutkowski
Dom Pomocy
Społecznej
7311055544
000310456
471480096
Tadeusz Kubiak
N85.31.B
180103
130208
160304
Ślusarstwo Ogólne
Anna Jarosik
477
7291114426
473090620
120101
0,0160
0,0090
0,9060
10,2000
10,9200
0,8100
59,0000
0,0680
3,0100
0,1200
0,1890
0,1860
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,1000
160117
Metale żelazne
0,8630
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Metale
0,0010
1,2000
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0950
200140
472250240
"ZORINA" Sp. z o.o.
130208
200301
Praktyka lekarza
Rodzinnego Anna
Rakowska
8271198159
730307905
180103
P.H.U.
"IMPORT-EXPORT"
Agnieszka Gieraga
7321223316
750794380
130208
Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w
Łowiczu
8341816095
750451265
478
750250383
11,3500
115,0000
0,0580
1,2000
12,0000
160103
Zużyte opony
170405
Żelazo i stal
1,0000
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0055
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
2,5000
160601
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej
0,4800
100101
0,0020
Żelazo i stal
190801
Skratki
27,4000
190802
Zawartość piaskowników
22,5000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i
skratki
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
190901
200301
Dom Pomocy
Społecznej w
Łochyńsku
7711029349
000315169
N85.31.B
160211
160213
160214
160216
160601
180103
200108
200301
200307
Pro Business digital
priting Polska sp. z
o.o.
479
9820324841
100002645
6,3000
170405
252,0000
8,3000
2,3000
0,0960
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0640
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady wielkogabarytowe
0,0210
0,1500
0,9000
0,2160
1,4000
44,0000
0,9000
29,2700
030308
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
150101
Opakowania z papieru i tektury
7,3900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9900
63.00
160214
160605
170405
Żelazo i stal
180103
0,0460
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0040
170402
Aluminium
0,0050
170405
Żelazo i stal
0,4380
020780
150101
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160216
160604
730208296
Gabinet Ortopedyczny
Zbigniew Kaczka
NZOZ,,DAR"
6191173860
250640496
N85.12.Z
180103
Firma J. Olczak
7330001006
471205409
DJ28.12.Z
120105
BROWARY ŁÓDZKIE
S.A.
470900550
130205
480
0,0740
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne baterie i akumulatory
0,0020
0,0010
0,0010
590,0000
0,1320
1,9200
0,1800
4 825,6000
0,0700
36,7500
21,6250
150103
Opakowania z drewna
5,0160
150104
Opakowania z metali
3,0020
160215
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Żelazo i stal
0,0050
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0010
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
0,0490
170405
Gospodarstwo
Ogrodnicze Grażyna i
Grzegorz Kosiarscy
472299950
160213
160601
Stomatologiczna
Indywidualna Praktyka
Lekarska lek. stom.
Michał Krzak
730328907 00007
180103
Kutnowska
Prefabrykacja Betonów
KUTNO Sp. z o.o.
472898828
030105
070299
120101
130113
0,0300
2,1300
1,5800
49,9900
0,1960
0,1380
150102
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,0200
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0630
130205
481
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje hydrauliczne
6,9560
0,0200
0,1000
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0160
160122
Inne niewymienione elementy
0,0020
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
0,0680
150203
160216
170101
170107
170405
170604
190802
190810
190814
Gabinet
Stomatologiczny Iwona
Olszewska
P.P.H.U. "BATIS" Sp.z
o.o.
482
7321320060
471296211
180103
590457863
130208
0,2800
0,0100
371,6700
13,5800
97,9400
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zawartość piaskowników
0,0800
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda inne niż
wymienione w 19 08 09
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0850
0.00
70,2600
63.23
1,8200
0,0105
6,9600
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp.z o.o.
590694818
160103
Zużyte opony
4,0000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,6980
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Gazy w pojemnikach (w tym halony)
zawierające substancje niebezpieczne
Inne baterie i akumulatory
0,0300
7,5000
170401
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
3,2000
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Odpady wielkogabarytowe
1,1000
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0030
090104
Roztwory utrwalaczy
0,0030
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,1420
160214
160504
160605
170101
170107
200307
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
UNI-DENT s.c.
731017575
180110
483
0,1000
0,0800
0,2000
3,8000
0,1000
0,4000
0,0050
NZOZ "PORADNIA
RODZINNA W
BUDZISZEWICACH"
Gillette Poland
International Sp. z o.o.
7731380593
590478581
180103
015639443
070204
070213
920,3800
070299
Inne niewymienione odpady
160,4770
070699
Inne niewymienione odpady
54,3280
080409
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Kwasy trawiące
110105
120101
3,2590
0,2380
0,3150
528,3800
130113
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Inne oleje hydrauliczne
150101
Opakowania z papieru i tektury
90,0260
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
47,9320
150103
Opakowania z drewna
66,2050
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
150107
Opakowania ze szkła
120103
120109
120118
484
0,0300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady tworzyw sztucznych
79,6220
5,9840
20,6790
15,0910
100,7100
3,0100
150110
150111
150202
150203
160107
160214
160601
161001
170103
170407
180103
200301
LIBET S.A.
485
930921556
130208
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
9,0260
1,1700
14,7850
2,9370
4,6040
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
8,0170
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Mieszaniny metali
0,0010
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,3400
2,8740
106,0090
0,2200
33,4000
2,0000
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
1,6180
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0070
160103
160213
170405
AMZ - KUTNO Sp. z
o.o.
7752104740
472204412
10,0000
1,1300
11,8000
0,3140
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1380
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne niewymienione odpady
0,0500
0,0020
170201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Drewno
170203
Tworzywa sztuczne
0,6900
170405
Żelazo i stal
2,9700
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
080111
150202
160199
160213
486
2,0300
150102
0,3200
0,2800
0,1560
0,0850
233,3100
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
MEDYK S.C.
730995242
180103
GALVO Sp. z o.o.
Zakład Galwanizerni
100268969
080318
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6170
150107
Opakowania ze szkła
0,0200
150110
0,1480
170401
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
1,5370
030104
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir zawierające substancje
niebezpieczne
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
7,2310
110109
120109
150202
MEBIN Stolarstwo Import-Export - Andrzej
Binkowski
590318564
030105
030199
040222
487
0,0940
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Opakowania z papieru i tektury
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,0110
51,9260
0,3220
0,2250
0,2950
0,3380
64,0000
1,0580
0,2840
20.77
5,3480
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8780
150104
Opakowania z metali
0,5300
150110
1,5140
191202
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Metale żelazne
030101
Odpady kory i korka
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
3 895,8000
Osady z klejów i szczeliw inne niż
wymienione w 08 04 11
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne
niż wymienione w 08 04 15
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
8,2000
080111
101112
150202
160213
Piotrkowskie Zakłady
przemysłu Sklejek
Spółka z o. o.
592176051
030199
080412
080416
100101
120118
488
0,2400
0,4080
0,9270
0,0370
1,4200
433,8000
14,0000
42,0000
15,7000
0,1980
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,1850
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0100
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
0,0350
0,1020
150101
Transformatory i kondensatory
zawierające PCB
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
0,1160
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,1950
150109
Opakowania z tekstyliów
0,0400
150202
0,2240
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0330
160115
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
0,2380
150202
160117
160209
Jednostka Wojskowa
Nr 1933
470082844
130205
150203
489
0,0560
6,9000
0,2860
0,0010
4,7820
1,1900
160117
Metale żelazne
1,4000
160119
Tworzywa sztuczne
3,3480
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,2900
0,0030
170402
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Aluminium
170405
Żelazo i stal
2,4310
170601
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0360
160216
160506
160601
160604
180103
SCS "TMK" NZOZ 321
Filia Radomsko
490
7281027878
471014939 00030
N85.13.Z
180103
0,3800
0,0050
1,1390
1,2750
0,0220
0,6600
Gabinet
Stomatologiczny
Marzena Kabzińska
7711576293
6 Dom Pomocy
Społecznej
0,0355
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0010
160117
Metale żelazne
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0010
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0900
592281090
180103
000823138
160213
180103
Miejski Zakład
Komunikacyjny Spółka
z o. o.
7311923934
100065150
100101
130205
160601
Spółdzielnia Kółek
Rolniczych w
Dąbrowicach
491
000462858
130205
0,0015
0,3625
4,5000
0,6850
2,4950
22,0080
1,3400
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0600
0,0010
190801
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
0,0150
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
150202
160107
160213
PHU Skorpion,
Włodzimierz Nowiński
005260533
160213
190809
Ferma Niosek
"PRAWDA", Ewa i
Andrzej Kurasik
470606454
020203
590132888
0,0140
91,0000
20,0000
297,2800
Opakowania z papieru i tektury
2,7200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6200
150103
Opakowania z drewna
0,7000
160213
0,0160
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5150
150103
Opakowania z drewna
0,5600
080318
120105
492
0,0070
150101
200301
ARTFOL P.P.H.U. Joanna Mękarska
0,0100
27,1200
0,0150
0,7420
0,9250
lek. med. Bartłomiej
Nowocień
7691040890
590101511
Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska w Łodzi
7250027222
470551871
N85.12.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
0,0030
0,0350
150101
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z mycia, oczyszczania i
mechanicznego rozdrabniania
surowców
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
180103
160213
160214
200101
200133
Przychodnia dla
zwierząt s.c.
SULIMAR Sp. z o.o.
7281523241
471341041
592196071
N85.20.Z
180202
020701
020704
020705
020780
130208
493
0,0300
0,1030
1,2940
0,0040
3,2170
6,8000
122,0000
3 035,4800
0,8000
9,4400
15,5900
2,0100
61.00
150107
Opakowania ze szkła
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
160216
170405
Powszechna
Spółdzielnia
Spożywców ZORZA
7720100265
001089769
10,0000
0,2000
150101
Opakowania z papieru i tektury
36,4000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,4000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
4,7000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z metali
0,0510
080115
110109
120103
120114
130110
130205
150104
494
0,0074
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
160380
470564106
0,0387
020680
160214
Przedsiębiorstwo
PREXER Sp. z o. o.
79,4750
0,3000
0,1000
0,0100
0,0100
0,3000
0,0100
0,2700
0,2700
0,0060
150110
150202
160213
200301
000046982
Zakłady Przemysłu
Pasmanteryjnego
LENORA Sp. z o.o.
150101
200121
0,0220
0,0520
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"MIRMED"
590354560
180103
Firma "Mardo" Marcin
Domińczyk i Rafał
Domińczyk spółka
cywilna
KON-WIT PLUS
Zajkiewicz,
Kwiatkowski i
Wspólnicy S.j.
100270191
160103
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
160103
Zużyte opony
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
7311798854
472835093
G50.20.A
160216
495
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
0,0100
0,0300
6,0000
0,9900
0,3930
4,5000
611,2000
0,0020
0,0040
Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo
-Mostowych
BARRY CALLEBAUT
POLSKA Sp. z o.o.
730932218
010614355
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
1,2300
140602
0,1250
150101
Inne chlorowcoorganiczne
rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5000
150110
0,1000
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Filtry olejowe
170302
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
0,0090
170405
Żelazo i stal
4,5100
020304
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
26,0000
150103
Opakowania z drewna
60,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
130208
496
MODE STAR Sp. z
o.o.
004330817
160213
Gminny Ośrodek
Zdrowia
592187988
180102
1,5400
0,2000
209,0000
1,3900
151,0000
0,0750
0,0200
0,0012
180103
180104
610283402
Łęczyckie Zakłady
Górnicze S.A.
160213
160214
170405
200301
497
NZOZ CENTRUM
GINEKOLOGII I
POŁOŻNICTWA
SUZIN-SIEROSZEWS
KI
7272546403
472939177
N85.12.Z
180103
NZOZ Prywatna Klinika
Psychiatryczna
INVENTIVA
7282421749
472936434
180103
Zakład Pogrzebowy
Elżbieta Mazurkiewicz
8271074500
730297029
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0360
0,0520
0,0250
0,0700
285,9700
24,4400
0,1550
0,4890
0,0060
Prywatna Przychodnia
Stomatologiczna
"ZGRYZ" Aleksandra
Chojnacka
7281497319
470047635
090104
Roztwory utrwalaczy
0,1770
180103
0,0605
070599
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Inne niewymienione odpady
120301
Wodne ciecze myjące
150101
Opakowania z papieru i tektury
42,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
63,6000
150104
Opakowania z metali
150105
Opakowania wielomateriałowe
150107
Opakowania ze szkła
0,1000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Gruz ceglany
0,3500
180104
Lek S.A.
7281341936
471255608
150203
160213
160506
170102
498
0,2000
67,5000
2,2500
0,9000
46,2000
2,8000
0,0390
3,1100
41,0000
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
Odpadowa tkanka zwierzęca
100,4000
795,5000
020299
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Inne niewymienione odpady
200302
Odpady z targowisk
731495820
180103
0,0340
100275107
130208
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z tworzyw sztucznych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
0,0500
200301
750320439
Skup Ubój Handel Piotr
Michalski
020201
020202
020203
020281
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Irena
Grząślewicz
8271206893
"NFK" J. Kopa Spółka
Jawna
160213
160214
200301
100027970
ALBATEX Sp. z o.o.
040222
150102
160213
SEPARATOR
SERVICE Sp. z o.o.
9511022183
011598888
130502
130507
499
897,1000
252,4000
207,1320
162,0000
14,4000
2,6900
0,0550
0,0480
1,3000
1,1000
0,1500
6,6680
2,5000
130508
190809
190902
Zakłady Przemysłu
Filcowego "FILTEX"
S.A.
470956935
Auchan Polska Sp. z
o. o.
Wrocławskie Kopalnie
Surowców Mineralnych
S.A.
631058749
010001888
930390538
265,4400
5,1000
58,3000
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
130208
0,2000
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,3000
160213
0,2300
191201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Papier i tektura
150101
Opakowania z papieru i tektury
186,2300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
213,6800
150103
Opakowania z drewna
5 836,9980
150104
Opakowania z metali
2 414,2000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,0000
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje hydrauliczne
1,8900
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
080318
080318
130113
130208
150102
500
864,8640
040222
160213
General Logistics
System Poland
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Osady z klarowania wody
0,0580
0,5100
0,1300
2,8400
0,0000
0,0000
0,0000
0,0500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160120
Szkło
0,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne baterie i akumulatory
0,0000
0,0000
170405
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
0,0000
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0000
170503
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0540
150202
160216
160604
160605
170107
Skład Budowlany
Rolnik Sp. z o.o.
NZOZ Drużbice- R.
Żerek
501
7311975983
100473540
7711465702
590428459
G52.46.Z
150102
180103
0,9000
0,0000
0,0000
0,0000
6,2000
0,5000
000221741
Przedszkole Miejskie
Nr 109
160213
020202
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1100
080317
0,0980
150101
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0770
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne baterie i akumulatory
0,0000
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
69,0000
160216
200133
730199410
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Jadwiga Morzyszek
ŚCIBORÓW Zakład
Mięsny - L. Banaś, J.
Olak, B. Strumian, A.
Ziętkowska S. j.
DHL EXPRESS
(Poland) Sp. z o. o.
8330004293
5270022391
750409197
012005407
180103
DA15.11.Z
160213
160605
200301
502
0,0150
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0020
0,0400
0,0200
59,1050
1,6080
0,0000
0,0000
Vernicolor Polska Sp.
zo.o.
F.H.U. SUFLIDOWO Liliana Suflida
7712638553
592284349
G51.55.Z
472914295
Opakowania z tworzyw sztucznych
020203
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7500
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Papier i tektura
0,0140
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0210
080317
160213
191201
Gabinet
Stomatologiczny
Wanda Nowicka
7691026499
Urząd Skarbowy Łódź Widzew
503
590250458
180103
470520480
160213
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Janina KaczanowskaSandomierska
7291070433
470459190
Skierniewicka Fabryka
Maszyn, Urządzeń i
konstrukci SFAMASZ Jan Dziedzic
8360002844
750004164
DK29.32.A
0,1000
150102
160213
26,6200
0,0050
0,4200
0,0080
6,7400
0,0140
0,0080
0,0048
160216
"BinŻ"
590022160
160601
170405
Żelazo i stal
120199
Inne niewymienione odpady
0,6700
130205
0,8000
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6400
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
2,0000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
0,0100
150202
160107
160213
160216
160604
170107
170405
504
0,0300
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,5000
52,8800
1,9500
0,0700
0,1000
0,1500
0,0020
5,3080
167,5010
NZOZ Diagnostyka i
Terapia diason
7251459030
470856702
POLSKAPRESSE
Sp.z o.o.
5220103609
012047699 00061
N85.12.Z
180103
150102
160216
168001
191201
000295886
2 Dom Pomocy
Społecznej
160213
180103
NZOZ
EURO-POL-MED
9471850369
472305981
N85.12.Z
180103
Mechanika Pojazdowa,
Sklep Motoryzacyjny Cezary Muszyński
7731670598
590546176
G50.20.A
130208
140603
505
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1440
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Papier i tektura
0,2550
1,9300
1,4200
43,8040
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0210
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
0,0200
0,0570
0,0060
0,0250
0,0020
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0060
160114
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Żelazo i stal
0,0030
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
0,0622
0,0400
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
155,0600
150104
Opakowania z metali
165,9790
150105
Opakowania wielomateriałowe
150107
Opakowania ze szkła
150203
170405
Gabinet
Stomatologiczny
lek.stom. Andrzej
Adamowski
Usługi Stolarskie Jerzy
Kadula
7751354995
610319608
N85.13.Z
180103
470616990
O90.02.Z
030105
030299
150110
Coca-Cola HBC Polska
Sp.z o.o.
012833736
130208
140603
506
0,0100
0,3000
0,2500
0,0010
0,9000
0,1500
127,9200
79,2090
40,0000
271,4690
1,2660
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0250
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Odpadowa tkanka zwierzęca
150110
150203
160213
160216
160506
160507
160508
160509
200301
Zakłady Mięsne "BRAT
- POL" Spółka z o.o.
592137559
020181
020202
507
0,1600
0,9970
27,4880
0,1200
5,0490
0,0200
0,0540
0,0090
0,0100
39,1000
15,5300
1 464,0000
020281
100101
251298953
Ferma Drobiu Adam
Plewiński
A01.24.Z
020182
160213
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
MAGDALENA
KWIECIŃSKA
7261350004
473145485
180103
TP EmiTel Sp. z o.o.
6792701967
356368135
160211
160213
160214
170405
Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych
AKO-AREK Arkadiusz
Kowalski
PPHU DANEX
Włodzimierz Pietrzak
3,0000
38,1000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0270
0,0800
0,0600
0,0600
0,0050
1,4350
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
3,3300
470017901
120117
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,1530
160213
508
3,0000
472839582
130208
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego J.S.A.J.
Mielczarek Sp. j.
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
730155677
020202
0,2350
0,0060
37,8200
020281
"Spe-Bau" Sp. z o.o.
"POFRABAT" Sp. z
o.o.
5260022277
932885511
170605
010026486
160209
160214
NZOZ PROMED
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego "GAIK"
Andrzej Gaik
9820286460
472893707
180103
590512349
020201
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020204
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Inne niewymienione odpady
020299
130205
509
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Transformatory i kondensatory
zawierające PCB
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
7,1430
0,8200
6,4480
3,3700
0,0260
40,9000
982,0000
10,2000
2,5000
0,0950
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
24,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
15,0000
160107
Filtry olejowe
0,0310
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0830
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Jolanta
Gajewska
7751290574
610322830
N85.13.Z
470736079
Technologie
Galwaniczne Sp.z o.o.
180103
020106
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
1,7000
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
1,0000
160216
160303
160305
NZOZ Centrum
Medyczne
7272505373
472377963
180103
180104
132632556
Paweł Sędkowski
160213
Prywatny Gabinet
Lekarski lek. med.
Marek Zakrzewski
"NEKS" Sp z o.o.
510
7751016442
610223699
473174794
N85.12.Z
0,0064
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Odchody zwierzęce
180103
070213
0,0060
0,4500
0,5070
0,0600
0,1250
394,0000
0,0030
0,0360
46,9800
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
0,0300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne baterie i akumulatory
0,0060
47,9070
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1960
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,4550
160215
160216
Aritum Polska Sp. z
o.o.
7881845496
634298780
N85.12.Z
160213
160605
180103
Przedszkole Miejskie
Nr 128
000222315
160216
Chłodnia IRMOS S.j. Ircha-Kulesza-Mosiniak
730000800
020203
130208
160213
511
0,0200
150101
10,9790
0,0170
0,0030
0,7184
0,5900
0,0200
0,2245
0,0400
2,4000
0,0050
180103
NZOZ "BIO-MED"
Usługi
Stomatologiczne od A
do Z
9471321398
471713985
180103
ERBUD S. A.
8790172253
005728373
170101
470017002
150101
P.H.U. CHEMIKOLOR
S.A.
160213
Praktyka
Stomatologiczna
Magdalena
Baranowska
731646354
180103
PHU Wędlinka A.P.V.
Gajewscy
731635072
020202
020203
P.P.U.H. "FAMA"
Henryk Błaszczyk
008166929
130205
150203
512
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Opakowania z papieru i tektury
0,0155
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0200
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0485
1,2000
0,0200
0,0310
902,5200
183,9800
1,9980
0,0600
PPHU Andrzej
Matusiak
8270009794
730028306
160103
Zużyte opony
1,0600
160107
Filtry olejowe
0,1900
130208
2,2430
130701
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Olej opałowy i olej napędowy
130702
Benzyna
0,0800
160103
Zużyte opony
15,1740
160107
Filtry olejowe
0,4470
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,2690
0,5980
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
18,4380
160119
Tworzywa sztuczne
19,3840
160120
Szkło
16,6710
160121
160199
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione odpady
15,8650
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
15,1040
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
160113
160114
160115
NZOZ Poradnia
Stomatologiczna
Urszula
Maciągowska-Siniarsk
a
513
8341033602
750052111
0,0540
0,1300
0,3760
0,4600
487,6850
0,6530
0,0050
Szpital zakonu
Bonifratów Św. Jana
Bożego w Łodzi
7292410635
040020282 00032
160213
180102
180103
180109
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. M.
Kopernika
000295403
0,4800
0,0300
19,6800
0,1400
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
1,3000
090104
Roztwory utrwalaczy
1,2200
090107
0,1640
150101
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3280
150107
Opakowania ze szkła
1,7200
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0120
160211
160213
160214
170405
514
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
1,0000
0,3600
0,0830
0,3800
1,0750
180101
180108
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
200201
Odpady ulegające biodegradacji
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
180102
180103
180104
NZOZ TOTAL-DENT
7291337600
473247895
180103
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego PIEKARSKI
S.C.
7282480717
473156170
020202
160213
Zakład
Metalowo-Elektryczny
"APAREL"
471101874
070213
100101
120101
515
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady tworzyw sztucznych
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0001
0,5860
195,5870
23,6820
8,0334
0,0270
11,8000
0,0900
131,4000
0,0040
0,1000
30,6000
7,7000
3,6000
150101
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150104
Opakowania z metali
0,2000
150107
Opakowania ze szkła
0,2000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0010
120103
150202
160213
170405
190205
730003275
0,0070
51,3000
2,7000
150101
150104
Opakowania z metali
0,0270
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0400
100101
130208
160214
160601
516
0,0320
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
200301
Spółdzielnia Pracy
ROLNIK
0,1000
14,7000
2,6800
0,1600
0,4200
0,0300
0,0210
1.80
AVES Sp. z o.o.
005266085
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Inne niewymienione odpady
536,7680
312,0000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,5210
150104
Opakowania z metali
9,2500
150107
Opakowania ze szkła
0,0100
150110
0,1600
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,5810
160113
Płyny hamulcowe
0,0800
160115
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
0,1000
020203
020204
020299
100101
130208
130502
130507
150202
150203
517
6,3000
7,8000
7,8400
0,7350
2,7950
14,4970
0,2020
0,4180
1,3830
160117
Metale żelazne
0,6180
160119
Tworzywa sztuczne
0,6280
160120
Szkło
0,8060
160213
0,0550
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Baterie i akumulatory ołowiowe
160603
Baterie zawierające rtęć
0,4000
160803
0,0150
170405
Zużyte katalizatory zawierające metale
przejściowe lub ich związki inne niż
wymienione w 16 08 02
Żelazo i stal
200125
Oleje i tłuszcze jadalne
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Transformatory i kondensatory
zawierające PCB
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
160216
160380
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
730203940
100180
130205
160209
160213
170405
200301
518
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0480
10,8370
0,2680
0,6000
37,3000
134,8130
8 366,0000
0,0900
0,1440
0,0360
51,8200
17,0700
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0620
090104
Roztwory utrwalaczy
1,6450
090107
0,1370
150101
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Metale żelazne
0,0500
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0986
Samodzielny Publiczny
Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w
Wieruszowie
730221173
180103
Wojewódzki Szpital
Zespolony w
Skierniewicach
000657119
090101
160117
160213
160604
180102
180103
180104
519
1,4400
1,6000
2,4700
0,0450
1,4100
39,3880
9,8610
0,3280
180108
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0060
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne niewymienione odpady
8,6300
180106
DYRUP Sp. z o. o.
470931800
080112
080318
080399
130205
37,6100
0,1130
1,3000
0,1050
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
13,5200
150105
Opakowania wielomateriałowe
15,1700
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
150111
150202
520
0,0060
5,0300
13,4300
6,8740
2,6910
0,0020
0,9740
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2180
0,0010
170405
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Ciekłe odpady palne zawierające
substancje niebezpieczne
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
190801
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
190801
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
160213
160214
160216
160601
160604
190208
190813
RAWSKIE
WODOCIĄGI I
KANALIZACJA
8350003635
100501130
100101
130208
160213
200301
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.
(Miejska
Oczyszczalnia
Ścieków)
521
100184847
0,1030
0,0100
0,0300
2,1450
11,0460
0,1890
0,0500
0,0040
0,3100
9,7000
23,6000
1 181,0000
265.00
9,3000
17,7600
16,0000
1 748,0000
267.40
470084493
P.P.U.
LENTA-PASMANTERI
A Sp. z o.o.
"RAMIX" Paweł
Stobiński
STALMEX
SYLWESTER
STAŃCZAK
7291894157
150101
Opakowania z papieru i tektury
4,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6000
170405
Żelazo i stal
13,5000
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
25,9000
610261205
200301
472311674
130208
Olej opałowy i olej napędowy
0,0050
130702
Benzyna
0,0070
160103
Zużyte opony
2,1550
160107
Filtry olejowe
0,0580
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0290
0,0530
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,9620
160119
Tworzywa sztuczne
2,2690
160120
Szkło
1,8460
160121
0,0230
160199
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione odpady
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,4420
070513
Odpady stałe zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady stałe inne niż wymienione w
07 05 13
0,0340
160114
7311855351
473107958
DG24.42.Z
070514
522
0,1730
130701
160113
"EMO-FARM"
0,5600
0,0030
0,0570
58,5750
1,1830
0,0000
0,0790
070599
Odpady ciekłe zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady ciekłe inne niż wymienione w
07 05 80
Inne niewymienione odpady
070681
Zwroty kosmetyków i próbek
0,0500
070699
Inne niewymienione odpady
0,4000
130206
0,0000
150101
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,7000
150104
Opakowania z metali
0,0000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,8000
150107
Opakowania ze szkła
0,0410
150110
4,9680
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
0,0000
070580
070581
150203
160214
160216
160303
160304
523
0,8000
2,3000
1,7000
0,4000
0,0000
0,0000
0,0260
0,0000
0,0000
160305
160306
160506
160507
160508
160509
160604
160605
160904
S.P.B. SAVEX Sp. z
o.o.
Gabinet
Stomatologiczny
Małgorzata Cieślak
Woźniacki Stefan
524
7711779050
230094260
170605
250704865
180103
590075363
180103
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne baterie i akumulatory
3,3680
Inne niewymienione substancje
utleniające
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0000
0,3160
0,2680
0,0000
0,5080
0,2000
0,0000
0,0100
2 473,8000
0,0500
0,0050
REYDROB S.j. Przedsiębiorstwo
Drobiarskie M&M T.Mirowski, J.Malesa
750452840
Odpadowa tkanka zwierzęca
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,4800
160213
0,0040
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Szkło
0,0080
Piekarnia Teresa
Jagiełło
590352213
100101
Przedsiebiorstwo
Produkcyjno -Handlowo
Usługowe - Jerzy Cichy
005269706
030105
080318
170202
"AURORA Polska" Sp.
z o. o.
100035975
020304
525
16,1000
0,0100
0,0300
2,0000
103,1100
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,8300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0079
170107
470817814
0,7000
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
160214
KOLIBER Czesław
Cholewiński, Waldemar
Ciszek S.j.
3 600,0000
020202
020202
23,2500
0,0520
5,1500
1,4200
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6000
150103
Opakowania z drewna
1,7000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Oleje i tłuszcze jadalne
0,0150
200125
AFLOFARM Farmacja
Polska Sp. z o.o.
7311821205
472871255
DG24.42.Z
070512
98,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
53,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
19,9000
150104
Opakowania z metali
0,1000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
1,5000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Elementy wybuchowe (np. poduszki
powietrzne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Mieszaniny metali
1,2000
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Inne oleje hydrauliczne
78,9000
160214
160506
170407
190814
526
7,4000
070599
160213
750380648
18,0900
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków inne niż wymienione w 07 05
11
Inne niewymienione odpady
160110
ZHUP ROLMECH
Krzysztof Figat
21,1400
150101
130113
1.80
0,1000
0,1290
0,3000
1,1500
0,5000
0,2000
19.70
0,2500
160107
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1000
160213
0,0300
160103
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160117
Metale żelazne
130208
150202
Przedszkole Miejskie
nr 149
7262525351
000568551
M80.10.A
160214
200133
CEGIELNIA
DĄBROWA Sp. z o. o.
7731000248
590322637
100101
130110
130205
150203
527
0,0600
0,1500
0,0400
0,0100
14,9000
0,0600
0,1100
0,0400
0,0400
0,1200
NZOZ "VIGOR"
7321475383
Spółdzielnia Pracy
Lekarzy Specjalistów
0,0270
090104
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0200
160213
0,9082
180109
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
200111
Tekstylia
0,0300
200136
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Drewno inne niż wymienione w 20 01
37
Metale
0,7150
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
1,4590
472243228
180103
000823405
090101
160214
160216
180103
200138
200140
200199
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki
Zdrowotnej w Pajęcznie
528
5741781186
000306526
090101
0,9450
0,8900
0,4170
0,0063
1,4005
0,0042
0,9250
0,1700
0,2260
090104
Roztwory utrwalaczy
0,2260
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0096
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady w postaci pyłów i proszków
inne niż wymienione w 01 04 07
3,3210
160216
160601
180103
"CEZET BIS" Sp. z o.
o. Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo Mostowych
Libner Polska Sp. z
o.o.
YARD GROUP Sp.z
o.o.
LAKMERS Sp. z o.o.
6641948552
9471936332
292662482
010410
0,0070
2 880,0000
5 419,0000
170302
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
120101
8,9000
120113
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady spawalnicze
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2710
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0010
150104
Opakowania z metali
0,1200
592272777
040299
Inne niewymienione odpady
2,0000
731584802
110109
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0810
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,2890
100250544
150102
150202
529
0,1000
0,0029
0,0850
"PIOMA - ODLEWNIA"
Zakład Produkcyjny
Spółka z o. o.
100398488
030105
070280
100903
100908
100910
100999
101208
120101
120102
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 09 07
Pyły z gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 09 09
Inne niewymienione odpady
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
59,8100
2,8880
1 657,3000
7 784,1000
1 526,3000
0,2250
80,8000
150,9500
109,9400
0,2000
130111
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje hydrauliczne
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,3000
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,8160
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,1980
150107
Opakowania ze szkła
0,0350
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,3170
130110
150203
160103
530
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Żużle odlewnicze
0,2000
0,9780
0,3030
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0970
0,0120
170405
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160214
040299
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,6150
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
4,4000
030399
Inne niewymienione odpady
0,6000
130208
0,0030
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,4000
160213
160214
160216
160601
160604
"CARREFOUR
POLSKA" Sp. z o. o.
9370008168
070569406
160380
040006052
Wyższe Seminarium
Duchowne
O90.02.Z
170101
200301
KNK-KANAKA Sp. z
o.o. Centrum
Badawczo Rozwojowe
DELKOR Sp. z o.o.
Huta Szkła
Gospodarczego i
Artystycznego
"FINEZJA" Sp. J. K i B
Cieślak, A. Łaska
531
7272673260
100182133
471558556
590447882
DB17.21.Z
0,0030
0,0305
0,0240
2,3000
1 545,2000
45,1000
0,7000
248,4000
12,2000
2,3300
0,0820
12,9000
7,2000
160213
170201
0,0750
1,2000
180103
Indywidualna Praktyka
Lekarska Gabinet
StomatologicznyDanuta Kanicka
730244330
180103
Gospodarstwo Rolno Hodowlane - Marek
Pawlicki
ALMA MARKET S.A.
590516229
020182
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
350511695
020102
Odpadowa tkanka zwierzęca
5,5500
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
4,0080
020203
5,9300
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
200301
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150104
Opakowania z metali
0,5600
160103
Zużyte opony
0,0680
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0100
Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna
532
0,0420
470984653
GABINET
GINEKOLOLOGICZNY
Lidia Biesiada
7291288221
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Drewno
6760016731
000310752
0,0500
0,7800
64,6600
9,6300
331,3200
0,0800
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Filtry olejowe
0,1028
50,0000
160117
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Metale żelazne
070299
Inne niewymienione odpady
160214
160216
180103
SAWO RECYKLING
Sp.j.
470778706
130208
160213
160601
Gminny Ośrodek
Zdrowia w Parzęczewie
472012575
180103
Spółdzielnia Kółek
Rolniczych w Zdunach
000463059
100101
160107
FABRYKA
SZLIFIEREK "FAS
GŁOWNO" Sp. z o.o.
472214280
100101
130208
Mechanika Pojazdowa
Tadeusz Machut
533
471234523
0,0520
0,0325
0,2400
0,0500
0,3700
8,1100
0,0050
0,3500
8,0000
0,0200
0,1860
160107
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0350
160114
0,0400
160605
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Inne baterie i akumulatory
150101
Opakowania z papieru i tektury
6,6900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3350
160214
2,1690
200101
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
200139
Tworzywa sztuczne
0,0600
080112
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
0,3000
110299
Inne niewymienione odpady
0,1000
110302
Inne odpady
0,5000
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
130205
130206
130208
150110
150202
140366244
Husqvarna Poland Sp.
zo. o.
Pabianicka Fabryka
Narzędzi PAFANA
S.A.
534
7311431510
471473481
G51.90.Z
DJ28.62.Z
0,2020
0,0650
0,0100
0,0200
0,0450
0,0010
0,9400
28,4000
0,2000
150101
Odpadowe oleje mineralne z obróbki
metali niezawierające chlorowców (z
wyłączeniem emulsji i roztworów)
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6000
150103
Opakowania z drewna
0,1500
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,8000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0890
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
2,0000
120107
120109
120117
120121
130110
130205
130208
160103
160213
160216
160601
170107
535
2,4900
2,0000
1,8000
0,2700
0,3180
0,5180
2,6000
0,0200
0,0600
0,0200
Z.P.H.U. JARD
Jarosław Pietrzyk
7731292417
590209987
DD20.30.Z
Żelazo i stal
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
7,3300
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
0,0020
160213
200301
Andrzej Machudera
009906073
160213
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologi
czna w Zduńskiej Woli
000669401
150101
150110
160213
160214
160216
160506
160604
170405
536
16,6000
170405
0,0040
0,2830
0,0850
0,3000
0,0044
0,1440
0,0156
0,0280
0,0020
0,3000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0355
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,2000
0,0650
150101
Okładziny hamulcowe zawierające
azbest
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Opakowania z papieru i tektury
160117
Metale żelazne
7,0750
170203
Tworzywa sztuczne
0,4000
200136
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
0,0400
180103
180106
180109
Mechanika Pojazdowa
Janusz Kosowski
470895056
130208
150202
160107
160111
160213
Zakład Obuwia EXBUT
730018905
080318
080409
080410
537
0,0090
0,0015
0,0060
0,0630
0,0060
0,0040
0,0050
0,2350
1,3430
FHPU "MARCZAK"
s.c. Alina, Florian i
Przemysław Marczak
7691845429
590086148
Odpadowa tkanka zwierzęca
020203
0,1500
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1200
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Odpady betonowe i szlam betonowy
0,2000
100103
LAFARGE Kruszywa i
Beton
010415851
101314
170101
Przedsiębiorstwo
"RAMB" Sp.z o.o. z
siedzibą w Rogowcu
591870559
070213
120103
120109
120117
120121
120199
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpady tworzyw sztucznych
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
0,9000
0,1000
80,0000
40,0000
0,2700
0,0820
0,8200
754,2000
5,3400
230,7800
0,5700
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6950
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,5010
130205
538
12,0000
020202
2,1700
150111
150202
150203
160107
160213
160214
160216
160304
170101
170107
170405
Specjalistyczna
Prywatna Praktyka
Lekarska
Stomatologiczna-Teres
a Piotrowicz
539
730198735
180103
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,1200
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
0,2290
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0600
1,3110
0,0300
0,3700
1,6640
20,7500
99,4200
97,6000
595,8820
0,0420
Wojewódzki Sąd
Administracyjny w
Łodzi
Prywatne Gabinety
Lekarskie MEDYK
IKEA DISTRIBUTION
SERVICES S.A.
5270203626
473207482
160216
590436915
180103
001410852
101208
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
7,2000
150110
3,0000
170201
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Drewno
170405
Żelazo i stal
200123
Urządzenia zawierające freony
0,0450
040222
3,6200
040299
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Inne niewymienione odpady
101003
Zgary i żużle odlewnicze
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
160213
160214
160306
Coats Polska Sp. z
o.o.
540
471014141
0,0160
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Opakowania z papieru i tektury
0,0240
14,1500
163,0800
52,8420
0,1960
9,9440
131,6200
49,8760
17,1000
8,3800
14,6000
5,5000
120103
P.H.U. DASKO
Tadeusz Łyszcz
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska
ESKULAP
PPHU EWE-MAR
Krzysztof Wajszczyk
7730018938
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,5660
150104
Opakowania z metali
0,3800
471532315
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,0200
750021599
180103
0,9710
590196084
130110
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
0,0420
170380
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpadowa papa
170405
Żelazo i stal
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
130205
160107
160506
170101
170107
541
0,2000
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
26,0400
0,1000
0,1000
0,0050
500,0000
800,0000
338,3730
5,0000
1 000,0000
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Benzyna
87,9300
0,0210
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0210
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0063
0,0378
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,3650
160119
Tworzywa sztuczne
1,6380
160120
Szkło
0,8190
160121
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione odpady
0,1710
0,1090
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
170604
STACJA DEMONTAŻU
POJAZDÓW Roman
Szwarc
7751037728
610101565 00028
G51.57.Z
100101
130208
130702
150202
160113
160114
160199
160213
TIM S.A.
542
8970009678
930339253
G51.90.Z
0,5000
0,1260
0,0940
1,8020
0,0378
36,0500
0,1630
0,5770
Powiatowa Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna w
Sieradzu
Przedszkole Miejskie
Nr 140
9471926612
0,1290
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7800
170182
Inne niewymienione odpady
17,0900
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
17,4800
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
1,5500
000669393
180103
000222930
160213
160216
"Składy budowlane
VOX" Sp. z o.o.
Fabryka Maszyn
Górniczych PIOMA
S.A.
7790016245
630118366
590019815
070280
080111
080112
120101
120102
120109
120121
120199
130205
543
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0015
0,0010
1,5400
11,6120
59,5600
867,9700
6,3800
0,6800
0,2350
1 173,6400
1,6700
130208
150102
150110
150202
150203
160214
160305
170402
DEDAL I P.W.
470848312
H+H Polska Sp. z o.o.
544
140101184
DI26.61.Z
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Aluminium
0,1400
0,6500
0,7000
0,6800
0,0200
0,7000
0,0530
492,0000
831,0000
170201
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Drewno
170203
Tworzywa sztuczne
0,2400
170402
Aluminium
0,1500
170405
Żelazo i stal
0,3000
200101
Papier i tektura
0,0500
100101
130113
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje hydrauliczne
160103
Zużyte opony
170504
005263046
0,2550
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
170101
170102
"PROJNAD"
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
112,5000
7,0000
924,8100
0,2200
0,8000
160213
BIO-AGRO Sp.z o.o.
7722100329
592142968
170202
170405
Żelazo i stal
020301
150101
Szlamy z mycia, oczyszczania,
obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
150103
Opakowania z drewna
0,1000
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
6,3000
130208
190805
545
0,0150
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Szkło
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna
M-DENT Marcin
Ciesoelski
7262319580
100603190
180103
NZOZ CENTRUM
MEDYCZNE Wiesław
Guziak
7261427043
471543260
N85.12.Z
180103
Stowarzyszenie Opieki
Hospicyjnej Zakład
Opieki Paliatywnej
7311751568
472216220
N85.12.Z
180103
2,0000
30,0000
2 601,5000
0,1440
0,2000
2,0000
0,0500
0,0950
0,0270
Firma
Usługowa-Handlowa
Jerzy Skowroński
750012169
080114
Szlamy z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 13
0,6000
080116
0,6000
150101
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
160103
Zużyte opony
1,2220
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Metale żelazne
0,2400
0,1150
150101
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,3600
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
0,1400
Indywidualna Praktyka
Lekarska, Mirosława
Zaborszczyk
730317074
180103
PROTYL-SERWIS 44
Sp. z o.o.
731339920
130208
160117
160214
160216
"TORGGLER EKO"
Sp. z o.o.
471647640
080410
160216
170101
546
0,0555
0,5200
0,3500
0,5100
0,5570
17,6300
10,1500
0,0370
3,2200
Gabinet
Stomatologiczny Alicja
Krejner-Brylikowska
7291134966
471467411
TRANSLAND Sp. z o.
o.
7272534067
472905333
Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna
000303479
0,0311
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
160103
Zużyte opony
1,8500
160117
Metale żelazne
0,1000
160119
Tworzywa sztuczne
0,2600
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3500
170405
Żelazo i stal
0,1000
060311
Sole i roztwory zawierające cyjanki
0,0410
060403
Odpady zawierające arsen
0,0380
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0360
060603
Odpady zawierające siarczki inne niż
wymienione w 06 06 02
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0040
180103
I60.24.B
130205
070104
080318
180103
547
0,4400
0,0150
0,1350
0,0840
0,4030
Gabinet
Stomatologiczny Beata
Rosińska
471243019
180103
F.H.U. MIZIOŁEK,
Michał Miziołek
472597038
160213
PPHU JOLA-STYL
Jolanta Stawska
Kaczmarkiewicz
471139316
130208
200301
200304
Gospodarstwo Rolne
Specjalistyczne
Zakład Produkcyjny
RETOS Janusz
Stasiołek
"MITMAR"
Export-Import sp.j.
Marian Janowski,
Stanisława Janowska
Miejskie
Przedsiebiorstwo
Oczyszczania - Łódź
Sp.z o. o.
548
590462539
7730002156
590286700
590352710
470797081
020182
DB17.54.Z
G51.32.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0500
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
40,6100
0,0040
0,7200
359,0000
1 250,0000
040221
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
3,5000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4000
160117
Metale żelazne
1,7000
160213
0,0080
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
25,0100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
11,8250
130204
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe zawierające
związki chlorowcoorganiczne
1,6800
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,7200
130208
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
972,3000
150103
Opakowania z drewna
116,6000
150104
Opakowania z metali
811,2000
150105
Opakowania wielomateriałowe
150107
Opakowania ze szkła
160103
Zużyte opony
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
160214
191201
191207
191209
191212
Intesmak s.c. Z.P.H.U.
Z.J.Ł. Jędrzejczak
Firma Cukiernicza
"WASIAKOWIE - ICE"
s.c.
Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjno Drogowych w Łowiczu
Sp. z o. o.
549
1,6500
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Minerały (np. piasek, kamienie)
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Odpadowa tkanka zwierzęca
1 185,6000
77,4000
1 483,9000
53,1000
0,1450
0,2000
223,0000
85,8000
16 628,4000
70 171,9000
14,6200
471026954
020202
7752557140
100331314
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
2,8790
8341824864
100373034
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2100
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0045
F45.23.A
Gabinet
Stomatologiczny z
RTG KUNCEWICZ s.c.
8341813168
100262493
POLOmarket Sp. z.o.o
5562125117
091562862
Danielów Sp.z o.o.
Zakład Przetwórstwa
Rolnego
180103
G52.11.Z
590002921
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
130208
150110
150202
200301
Praktyka
Stomatologiczna
Radomir Panek
550
730341902
N85.13.Z
180103
0,0750
603,1800
76,6100
205,0000
0,3600
14,4000
0,1000
36,0000
0,0480
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Beata
Kamecka
7691414296
590497271
PKO BANK POLSKI
S.A.
5250007738
016298263
N85.13.Z
180103
170403
191205
Szkło
200101
Papier i tektura
200139
Tworzywa sztuczne
2,4585
200140
Metale
3,5000
200199
200307
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny
Odpady wielkogabarytowe
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0310
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne baterie i akumulatory
0,0680
160211
160213
160214
160216
168001
Zakład Karny Nr 1
000320064
160605
551
0,0600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Ołów
0,1650
0,1030
11,0390
0,6260
0,8460
0,0800
0,6900
28,1850
45,3570
8,8100
0,0010
180103
020182
020199
Inne niewymienione odpady
7,5000
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
3,1000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0360
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje hydrauliczne
0,4000
200108
200301
Gospodarstwo Rolne Adrian Święcicki
100215855
020181
150101
160213
Indywidualna Praktyka
Lekarska lek. stom.
Dorota Gonera
610233108
Gospodarstwo Rolne,
Grażyna i Waldemar
Dobrowolscy
470857185
N85.13.Z
180103
020182
100101
130113
552
0,1230
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
42,4000
131,4000
23,3000
9,3000
6,2000
0,1100
2,0900
0,1000
0,8400
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1300
150110
0,0270
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0020
160117
Metale żelazne
1,8000
160213
0,0010
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170407
Mieszaniny metali
2,9000
170102
Gruz ceglany
170904
060311
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Sole i roztwory zawierające cyjanki
060403
Odpady zawierające arsen
0,0031
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0028
061002
Odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady tworzyw sztucznych
0,0022
130208
150202
Prywatne
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "MAT"
- Jan Matynia
POLSKA WODA Sp. z
o.o.
472413311
472333173
070213
553
0,0960
0,0020
0,0800
0,0400
3 100,0000
330,8200
0,0010
44,0200
130208
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
2,9570
160117
Metale żelazne
1,3500
160122
Inne niewymienione elementy
0,0100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
0,0522
160506
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Anna
Manicka-Wengier
Wodociagi i
Kanalizacja-Zgierz Sp.
z o.o.
7691244233
590287970
180103
472320756
130208
160214
160216
160507
554
2,4000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
58,9800
4,1200
10,6250
0,0540
0,0850
0,4500
0,0290
0,0050
0,0200
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0080
170605
0,1540
190801
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Skratki
280,0000
190802
Zawartość piaskowników
269,2000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Osady z klarowania wody
190814
190902
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska
Proszkownia Mleka w
Krośniewicach
000439090
555
653,0000
195.90
9,6000
9.50
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia oraz przetwarzania
34,0000
020502
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa serwatka
1,3000
493,7000
0,2000
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,4700
160103
Zużyte opony
0,4000
160213
0,0165
170407
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mieszaniny metali
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
130208
473171710
1,524.50
020501
020580
TME Transfer Multisort
Elektronik Sp. z o.o.
6 098,0000
5,3600
1,2600
150,0000
14,0000
0,0500
1.30
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Gazy w pojemnikach (w tym halony)
zawierające substancje niebezpieczne
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2500
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie zawierające rtęć
0,0550
0,0200
150101
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1300
160213
0,0400
020182
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
391,4820
020281
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Osady z klejów i szczeliw inne niż
wymienione w 08 04 11
Opakowania z papieru i tektury
240,7910
160213
160215
160303
160504
160601
160602
160603
168001
Piekarnia Tomasz
Frankiewicz
7710006352
590022711
DA15.81.A
020601
020680
"KOLARY" Spółka
cywilna Waldemar
Kolary, Justyna Kolary
B S G Spółka z. o. o.
750819038
473165312
080410
080412
150101
556
0,5200
0,0100
0,0410
0,1300
0,0010
0,3000
0,3500
0,2500
4,0550
2,2600
3,5900
5,4220
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,6250
150103
Opakowania z drewna
0,9800
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żelazo i stal
0,7360
0,3630
160103
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Zużyte opony
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0360
070304
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
0,3700
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,1120
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,7300
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0000
090104
Roztwory utrwalaczy
0,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,6900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0900
150107
Opakowania ze szkła
0,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
0,0975
150203
170405
BAŁTYKGAZ Sp. z
o.o.
8390203731
130206
470860678
Fabryka Zamków
Błyskawicznych
PERSYL S.K.Peryt
S.j.
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
770673263
7311688025
000315100
N85.11.Z
170107
557
1,6750
1,8700
0,5400
0,0000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0300
170402
Aluminium
0,0500
170407
Mieszaniny metali
5,7100
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
01 06
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,2955
180103
180106
180107
180109
200301
558
STOMATOLOGIA,
ORTODONCJA s. c.
J.T.Łaszkiewicz
5070026562
100082443
NZOZ "MEDICALL"
9490254763
151571040
180103
N85.12.Z
180102
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
39,8500
0,0780
0,0750
0,0030
165,0500
0,0166
0,0150
180103
180106
000313615
Dom Pomocy
Spolecznej w
Biskupicach
Miejska Przychodnia
"CHOJNY"
Zakłady Sprzętu
Mechanicznego
PZL-ZSM S.A.
7292456407
472383689
012072964
180103
N85.12.Z
180103
120101
0,0760
0,0250
0,0440
0,6100
193,5000
3,8000
120301
Odpadowe oleje mineralne z obróbki
metali niezawierające chlorowców (z
wyłączeniem emulsji i roztworów)
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Wodne ciecze myjące
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,6000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Papier i tektura
0,6120
120107
120109
191201
559
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
8,0000
2,7000
1,3000
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Kostrzewa
7521052582
472277983
160213
180103
180110
Gabinet
Stomatologiczny
Magdalena
Rataj-Bednarska
7311079355
471264926
180103
Elżbieta Perzyńska
Gabinet
Stomatologiczny
"Zdrowy Ząbek"
7751468345
610270233
180103
750034969
100280
METALBUD Sp. z o.o.
120101
120102
120103
120104
120105
120109
120121
560
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zgary z hutnictwa żelaza
0,0500
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
109,6000
0,0260
0,0000
0,0310
0,9000
14,3000
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,6000
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
7,2000
0,2000
0,7500
51,8000
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
1,4800
1,2200
170203
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Tworzywa sztuczne
170402
Aluminium
0,0300
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,2000
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0690
130208
0,3490
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1490
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0560
0,1010
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
130110
150101
150202
160213
160216
Złomowanie Pojazdów,
Skup i Sprzedaż
Używanych Auto Części MOBIL M.
Kostrzewa
731631996
160113
160114
561
5,3000
0,0080
0,1000
2,2000
48,2000
4,6820
0,0060
0,1110
104,2830
5,4630
008068405
MITEX K&Z Sp. z o.o.
160119
Tworzywa sztuczne
4,9870
160120
Szkło
3,5670
160121
0,0450
160601
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Baterie i akumulatory ołowiowe
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,5000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1160
160213
0,0010
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,0000
150103
Opakowania z drewna
1,0000
150104
Opakowania z metali
0,1600
170402
Aluminium
0,0400
200121
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,0730
160214
160216
472177483
HORNET Sp.z o.o.
030308
080312
730294539
Gabinet
stomatologiczny
Dobrzyńska Iza
MGL Spółka z o. o.
562
5342275866
015877361
180103
DN36.12.Z
080111
2,0070
0,0200
0,0040
8,5500
0,8000
32,5500
0,0450
13,9600
110112
Łódzka Drukarnia
Dziełowa S.A.
Borg Automative Sp.
zo.o.
470938682
730001684
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,4650
150103
Opakowania z drewna
5,7700
150202
0,2800
170405
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2300
170201
Drewno
0,4000
170402
Aluminium
6,7710
170405
Żelazo i stal
1,0000
191201
Papier i tektura
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Wodne ciecze myjące
120101
120103
120121
120301
130205
563
48,4400
Wody popłuczne inne niż wymienione
w 11 01 11
Opakowania z papieru i tektury
1,1700
333,5400
200,1860
48,9600
1,6000
0,3600
35,6700
0,4900
0,4000
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6400
150104
Opakowania z metali
0,1200
35,5000
150110
160103
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
7,1500
160122
Inne niewymienione elementy
8,1500
160216
0,1200
150101
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe łatwo ulegające biodegradacji
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,1700
150203
190205
730151722
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Roman Góra
TB TRUCK&TRAILER
SERWIS Sp. z o. o.
5342342491
140777190
180103
G50.20.A
130207
140603
564
0,9100
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
2,1700
1,1800
243,3700
32,4300
62,5300
0,0240
10,0730
0,1300
2,0000
3,2000
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
2,2000
160119
Tworzywa sztuczne
1,0000
160120
Szkło
0,7000
040222
141,6100
150101
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,0100
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Miedź, brąz, mosiądz
5,0600
0,0280
020102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z wydobywania kopalin innych
niż rudy metali
Odpadowa tkanka zwierzęca
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
150203
CLEAR EDGE
POLSKA SP. Z O.O.
5272515399
140639819
070111
160213
170401
"Biały Ząbek" Monika
Targalska-Jóźwiak
Gospodarstwo Rolne
Paweł Święcicki
565
7321876900
100466965
180103
472312870
010102
1,2700
8,2800
6,7100
0,0200
0,0500
12,7000
2,2000
78,8000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Żelazo i stal
6,5000
0,2000
150101
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
36,6000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0150
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Odpady tworzyw sztucznych
2,6470
100101
130208
170405
015146692
BORUTA-SOFT Sp.
zo. o.
DB17.30.Z
040222
160213
160304
PTS EMIR Eugeniusz
Mirosław
9471408030
471716162
070213
120101
130208
150101
150110
160213
Firma Usługowo Handlowa "AS-EKO"
590593320
190809
200306
FOTO CENTER Jolanta
Bąk
566
005264241
090108
0,2000
0,3000
0,0150
0,0070
20,0000
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
0,5000
Błony i papier fotograficzny
niezawierające srebra
0,1000
0,4000
0,0100
9,0000
25,5100
0,0200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0040
150104
Opakowania z metali
0,0110
150110
0,0105
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Tworzywa sztuczne
161001
001089730
SPOŁEM Powszechna
Spółdzielnia
Spożywców
Dom Pomocy
Społecznej w Rąbieniu
000313609
180103
KEMPA S.c. - Jolanta
& Mariusz Kempa
590343958
100101
150202
160119
AUTO BRZEZIŃSKA
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
567
7251968642
100486726
0,9900
43,4710
4,8300
97,8850
0,0260
0,1000
0,0300
0,0300
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
7,9600
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0200
160103
Zużyte opony
0,2600
160107
Filtry olejowe
0,8000
160117
Metale żelazne
2,7000
160119
Tworzywa sztuczne
2,8600
160120
Szkło
0,5500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0050
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,3300
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2950
160601
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Spółka zo.
o.
7311937882
100203668
E41.00.B
130110
150110
150202
160107
160213
160214
160216
160506
160601
568
0,2500
0,0030
0,0100
0,0100
0,2000
0,0350
0,1140
0,1000
NZOZ "MEDICUS"
Barbara SZynkaruk Złomańczuk
8331053230
EFECTIVA
POLIGRAFIA INTROLIGATORSTWO
Andrzej Skórka
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0670
170405
Żelazo i stal
1,9800
200306
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
12,0000
750147490
180103
0,0530
004298367
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
191201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Papier i tektura
750402114
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
1,2000
590530761
180103
0,0480
931601061
100101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
160213
Firma "MC" Czesław
Majchrzak
NZOZ Armed
PAMAR Sp. z o. o.
Zakład Pracy
Chronionej
7691013226
191212
200301
200304
569
0,5250
49,0550
2,8000
37,1000
3,2000
1,3000
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
7282577871
100577771
180103
Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
7311932270
100152043
100101
160103
160118
Metale nieżelazne
4,9000
160213
0,0020
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
0,1000
170101
1,0000
170102
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
170405
Żelazo i stal
170604
070201
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Wody popłuczne i ługi macierzyste
070299
Inne niewymienione odpady
130110
150202
160216
SIRMAX POLSKA
570
100069490
0,0422
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
15 161,0000
0,3800
0,2290
0,2000
0,1000
0,2410
5,0000
43,7000
5,2000
21,5000
137,2500
CHEMAKOR ZRI
Wiesław Bobowski
9470002745
470970830
150101
Opakowania z papieru i tektury
15,1800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
67,4000
120105
0,0500
160103
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0520
160110
Elementy wybuchowe (np. poduszki
powietrzne)
Płyny hamulcowe
0,0050
0,6010
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
150203
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Waldemar Czerwiński
Grzegorz Sipa
7751081988
610136090
180103
590433420
130208
150202
150203
160113
160114
571
0,0100
0,0600
0,4610
0,0640
0,0340
5,5330
0,0200
0,2430
203,8000
5,8010
Spółdzielnia Inwalidów
im. H. Sawickiej Zakład
Pracy Chronionej
000454008
160119
Tworzywa sztuczne
1,6430
160120
Szkło
0,7700
160122
Inne niewymienione elementy
0,5760
160199
Inne niewymienione odpady
0,5290
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,5120
160803
Zużyte katalizatory zawierające metale
przejściowe lub ich związki inne niż
wymienione w 16 08 02
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0150
160216
180103
200121
Masarnia z Ubojnią Alina Kowalska
Centralny Szpital
Kliniczny Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
0,0042
0,0210
40,0000
592195835
020202
001102760
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,4500
090104
Roztwory utrwalaczy
0,4400
090107
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z papieru i tektury
0,0040
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0150
150101
150110
160211
160213
572
0,0030
1,6000
0,1740
0,1970
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1850
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady wykazujące właściwości
niebezpieczne
Żelazo i stal
0,0080
7,2520
190801
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
2,5000
190812
Szlamy z biologicznego oczyszczania
ścieków przemysłowych inne niż
wymienione w 19 08 11
Odpady tworzyw sztucznych
31,0000
139,4000
150101
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0230
160214
160216
160601
160604
168101
170405
180103
180106
Zakład Usług
Komunalnych
CER-ART STUDIO Sp.
z o.o.
7691777366
7681573107
590585905
590744539
DI26.30.Z
070213
101208
PIEKARNIA Marek
Podlewski
573
8360002117
005290936
160213
0,0500
0,0180
0,0040
0,4180
0,0460
1,8000
0,5250
10,8700
0,0066
2.98
"AMX" Sp. j.
Autoryzowany Dealer
Toyota, Piotr
Kaczorowski
470566157
G50.20.A
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
130208
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
1,5050
160113
Płyny hamulcowe
0,3200
160117
Metale żelazne
6,5450
160118
Metale nieżelazne
2,3800
160119
Tworzywa sztuczne
1,1000
160120
Szkło
1,2880
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0400
140603
150110
150202
150203
160216
160601
574
0,4110
110113
16,0000
0,0400
0,2020
0,0300
0,6300
1,3430
0,0390
1,5360
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0036
090104
Roztwory utrwalaczy
0,4500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,1870
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0043
LIMA - Mariusz Lisik
750019830
160213
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
472315086
090101
160216
180103
180109
Business-oil Sp. j.
Halina Marcinkowska,
Tadeusz Marcinkowski
472296940
160213
200301
Mar-Pol s.c.
R.Kaszuwara,
T.Ambrozik
590652725
020202
020281
100101
575
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,4200
0,0262
1,7670
0,0136
6,1000
68,9000
14,6000
5,6000
8341352684
750314172
180103
Firma
Handlowo-Usługowa
Anna Chmielewska
8341782166
100729117
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
54,5700
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Skratki
14,5200
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1500
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3080
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
0,0000
Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska
000365820
160213
Masarnia "DUET" Sp. j.
K. Kałużny, K. Kałużna
590319836
020203
190801
190809
200301
"LEITZ - Polska" Sp. z
o. o.
590571866
120109
150102
150203
160601
160604
576
0,0240
Gabinet Ortodontyczny
Jadwiga Pękala-Śliziuk
55,0000
164,0000
0,0170
6,3800
0,2300
1,3140
0,3600
0,0300
0,7750
Centrum
Stomatologiczne
Spółdzielnia Pracy
"Armatura"
7271590520
310153100
000414977
N85.13.Z
180103
100903
100908
0,2800
0,7000
50,0000
100999
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 09 07
Inne niewymienione odpady
101003
Zgary i żużle odlewnicze
3,0410
120103
5,2380
150101
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0150
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
metalurgicznych inne niż wymienione
w 16 11 03
Żelazo i stal
0,0700
120121
130208
160213
160214
161104
170405
170604
577
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle odlewnicze
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
0,2050
0,0200
0,0100
0,3450
0,0040
0,0442
0,0500
33,5500
0,0120
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Teresa
Pawłowicz-Szkudlarek
8271046981
Fabryka Mebli
"BANASIAK" Witold
Banasiak
200201
Odpady ulegające biodegradacji
1,0600
730152495
180103
0,0290
590626538
030105
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
1,0400
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6800
030199
100101
120105
150101
200301
200304
Zakład Mięsny
"BAZELA"
7751041919
473118755
020201
020203
F.H. "STOTON" Sp. z
o. o.
7732322988
592307636
G51.57.Z
130208
150102
150202
160213
578
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
2,8300
0,5700
1,9600
0,0240
3,6000
76,5000
9,0000
0,0200
3,6000
0,0020
0,0010
P.P.H.U. Mieczysław
Kozera
8310002753
730016237
Zużyte formy
101208
101299
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Inne niewymienione odpady
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4440
150104
Opakowania z metali
0,2690
150110
0,0820
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150203
0,2800
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0400
170503
200301
200304
GABINET
STOMATOLOGICZNY
Teresa Kamińska
PIlarz
ICOPAL S.A. w
Zduńskiej Woli
579
7251083530
2,2300
101206
471256134
180103
730020836
070104
16,8800
57,6000
6,2300
21,6240
24,0000
0,0475
0,1300
224,4000
99,0600
1,3300
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,0300
160213
0,1820
170203
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Tworzywa sztuczne
170380
Odpadowa papa
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,3420
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,0300
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
108,5600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,0200
160216
Apteka Victoria
M.Przylipiak P.Czas
PRYWATNY GABINET
GINEKOLOGICZNY
Zbigniew Haze
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"Gramed" s.c.
471655970
180109
7711105623
590088584
180103
7752311657
472384064
180103
180106
580
26,5300
160117
0,0746
3,7600
649,8200
65,5500
0,0090
0,0595
0,0030
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologi
czna
7691086633
000301931
5aSec Polska Sp. z
o.o.
5262316161
014941536
Niepubliczny Zakład
Opieki ZdrowotnejCentrum Medyczne
WSInf w Głownie
7271996067
471544471
180103
O93.01.Z
140602
090103
581
N85.13.Z
0,0780
0,0780
090107
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0010
180103
750260111
368,0690
Roztwory utrwalaczy
180102
8331026687
0,0120
090104
160213
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Mirosława
Tomaszewska
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne chlorowcoorganiczne
rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Roztwory wywoływaczy opartych na
rozpuszczalnikach
180103
0,0275
0,1023
2,6337
0,0596
000453954
Spółdzielnia Inwalidów
- Zakład Elementów
Indukcyjnych
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0420
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,6000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,9050
170402
Aluminium
0,0810
170405
Żelazo i stal
3,9600
180103
0,0017
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3680
130110
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje hydrauliczne
0,1100
200301
008027429
Z.P.H. Artykuły
Sportowe POLANIK Zakład Pracy
Chronionej
"DAMO" Sp. z o. o.
8341769964
750816011
G52.48.G
130113
130208
Przedsiębiorstwo
Eksploatacji
Rurociągów Naftowych
"Przyjaźń" S.A. w
Płocku
7740003097
000044641
130208
150110
582
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
11,2000
0,1680
6,4400
24,4670
0,0280
0,0200
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,1430
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,0010
0,0750
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0680
120199
Inne niewymienione odpady
0,4000
130208
2,5600
130899
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne niewymienione odpady
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150202
160103
160213
160602
Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna Edyta
Szubert Nowosielecka
7321517236
100110903
N85.13.Z
180103
Centrum Biznesu
"TYTANIUM" Sp. z o.
o.
7292585493
100079560
F45.50.Z
070213
150202
150203
Drum - Clean Recycling Sp. z o. o.
583
100265557
0,1000
0,0560
0,0300
0,0550
0,0250
0,5250
20,3000
6,0900
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Serwisow
e FARMA-TECH Sp. z
o.o.
7752056538
611018257
Metale żelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,6910
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,7340
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Żelazo i stal
0,3500
170405
CONSTANTIA TEICH
POLAND Sp. z o.o.
7691005965
590366959
DE22.22.Z
080312
15,8500
5,3100
99,0200
080399
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Szlamy farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
87,0000
150104
Opakowania z metali
16,4540
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
82,9600
080314
160213
160214
584
135,4850
191202
153,8000
201,5800
65,9500
786,1480
0,0362
0,3000
Gabinet
Stomatologiczny
Barbara Tomczak
7321058076
470247720
NZOZ "MEDIC" s.c.
7262399047
472926938
180103
472197184
180103
471516090
180101
PORADNIA LEKARZY
RODZINNYCH s.c.
J.Czarnecka, E.
Kozioł-Domańska, A.
Mończyk, M.Timler
lek. med. Arkadiusz
Ciesielski
7251331531
N85.13.Z
180103
180102
180103
585
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0840
0,1359
0,1400
0,0200
0,0200
0,0200
730240265
180103
Zakład
Produkcyjno-Usługowy
i Handlowy "FOLMAX"
100120971
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
060205
Inne wodorotlenki
1,4000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,0000
150104
Opakowania z metali
0,2520
150105
Opakowania wielomateriałowe
4,0000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Odpady zawierające inne substancje
niebezpieczne
Nadmanganiany (np. nadmanganian
potasowy)
7,8730
Przedsiębiorstwo
Chemiczne CHEMAN
S.A.
012785291
150202
160303
160304
160305
160306
160709
160901
586
0,0162
Gabinet Prywatny
Stomatologiczno-Ortod
ontyczny lek. stom.
Teresa
Grygielska-Pawlak
0,2400
10,2800
0,0760
1,8490
0,6090
0,8090
0,0230
0,1190
0,9740
"Nova Ceramica" Sp. z
o.o.
260104471
101201
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,7800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0060
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne zawierające związki
chlorowców
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0550
101208
130208
160601
Przedszkole Miejskie
Nr 57
004340840
M80.10.A
160211
160213
160214
HAZBI Sp. z o.o.
750458511
160213
Gabinet
Stomatologiczny Aneta
Wudel
731495435
180103
Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów
ERBEDIM Sp. z o.o.
590575960
070107
130205
130208
587
85,0000
Odpady z przygotowania mas
wsadowych do obróbki termicznej
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
169,0000
0,0350
3,1100
0,0600
0,0150
0,0650
0,0200
0,0470
0,0800
0,2800
0,6400
0,0150
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0270
160213
0,0146
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
170405
Żelazo i stal
020102
Odpadowa tkanka zwierzęca
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
2,3100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7400
160103
Zużyte opony
3,0000
150202
"DAWMET" Kasprzak
Dawid
Przedsiębiorstwo
Drobiarskie "MIVES"
Sp. z o.o.
Ferma Hodowli Drobiu
Anna Maria Maszczyk
NZOZ M-DENT
6191821603
100434741
7691001588
590335887
7721943385
G51.57.Z
50,3950
1 598,7800
A01.24.Z
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,8970
470566200
N85.13.Z
180103
0,0616
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
01 06
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
1,2000
180107
588
3,3000
592199537
180106
Stanisław Kuras
1,2200
526321452
0,0002
0,0005
0,0004
100101
160213
P.P.H.U. MAS-POL,
W. Dryzek, M. i P.
Jagodzińscy Sp. J.
7710015405
590308028
020202
100101
Dom Pomocy
Społecznej
P.P.H.U. "ISHAR"
Paweł Kaczmarek
7691575177
64,5000
2,5000
190801
Skratki
0,9000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady spawalnicze
5,9000
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Benzyna
0,0200
590470600
180103
590652040
100101
120113
120121
130205
130702
589
0,0050
200139
160214
000550338
7,0000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Tworzywa sztuczne
160213
Urząd Gminy Lipce
Reymontowskie
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0200
0,0200
201,4500
0,0015
0,1300
0,0570
0,2190
0,0060
130703
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
0,0200
150110
0,0050
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0550
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,1310
0,0350
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
2,5760
160119
Tworzywa sztuczne
6,1220
160120
Szkło
3,1830
160121
0,0680
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
160199
Inne niewymienione odpady
0,1200
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,8510
150202
150203
160113
160114
160115
590
0,0080
0,0100
5,0000
0,0220
0,0540
0,0700
113,9090
0,5400
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,0950
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,0650
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0969
0,2500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1500
160122
Inne niewymienione elementy
1,9000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0300
"Medar-Plus" Sp.z o.o.
472337509
180103
S. c. "SURPOL" P.
Wdowiak, R.
Miśkiewicz
470571224
120199
130208
Przedsiębiorstwo
Państwowej
Komunikacji
Samochodowej w
Kutnie
000617210
130208
150203
160601
200301
Voith Turbo Sp. z o. o.
590296377
1,1500
2,9000
0,8800
11,7000
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2600
150107
Opakowania ze szkła
0,1390
130208
140603
591
7,6200
1,9870
0,1700
0,6880
0,0360
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
0,0800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
0,0050
150110
150111
150202
160216
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Małgorzata
Osowska-Wojtera
Przdsiębiorstwo
Rolno-Przemysłowo-Ha
ndlowe KANDY
7321935778
100248748
180103
004702791
020305
020380
592
020399
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0170
0,4930
0,0590
0,0392
0,0260
16,5000
18,0000
125,5800
11,2400
3,6800
RENT ENTERPRISE
Sp.z o.o.
P.P.U. ,,ORBUD"Sp. z
o.o.
7270126200
472903937
160213
001386409
130109
130204
160107
190906
Spółdzielnia
Dostawców Mleka w
Wieluniu
000439285
020501
020502
020580
100101
0,0020
Roztwory i szlamy z regeneracji
wymienników jonitowych
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia oraz przetwarzania
0,0580
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa serwatka
0,0460
0,0465
0,0050
10,1200
975,0000
9 515,0000
1 086,0000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9200
160103
Zużyte opony
1,6540
160213
0,1190
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
130205
140603
593
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mineralne oleje hydrauliczne
zawierające związki
chlorowcoorganiczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe zawierające
związki chlorowcoorganiczne
Filtry olejowe
0,9750
0,0600
1,9400
0,6400
16,4400
113.00
180103
180202
200108
Gabinet
Stomatologiczno-Chirur
giczny Małgorzata
Marciniak
7261797538
GSM
MANUFACTURING Sp.
z o.o.
471483806
180103
190251335
120121
594
8341660196
750206844
0,0230
0,0210
0,2380
0,0624
6,9700
79,0050
150104
Opakowania z metali
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0700
0,0500
150102
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe zawierające
związki chlorowcoorganiczne
Opakowania z tworzyw sztucznych
160103
Zużyte opony
0,1000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0500
170405
Żelazo i stal
0,1000
170405
"BORLAND"
Gospodarstwo RolnoRybackie Borów S.C.
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
130204
4,0000
0,1000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0100
160213
0,1000
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2980
170405
Żelazo i stal
4,7300
040222
18,5000
150101
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
13,2000
160213
0,7290
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
470502980
160103
Zużyte opony
730171311
190801
Skratki
2,0000
190802
Zawartość piaskowników
2,1000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
000323217
Sąd Rejonowy w
Kutnie
160214
160215
Dascher Sp. z o.o.
Ariadna S.A. Fabryka
Nici
7281006020
470971596
470593540
130208
LACTEO Sp. zo. o.
TRADE-STOMIL Sp. z
o.o.
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji s.j.
Z.Owczarek,
R.Wzgarda,
R.Łużyński
595
015172962
0,1020
0,0410
0,1000
0,1140
13,5000
16,0000
103,0000
21,0000
116,8800
1 099,1800
186.86
Przedsiebiorstwo
Przemysłu Drzewnego
PETRYKOZY A.
Górski Sp.j.
7681477220
590558162
356829760
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp.
zo. o.
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
100103
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
080112
0,0400
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1000
160117
Metale żelazne
0,2000
160119
Tworzywa sztuczne
0,6000
160120
Szkło
0,4000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0200
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,5200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2800
160213
130208
150106
150202
EZBUD-INTERSTER
Sp. z o. o.
596
7732283952
592265323
0,1700
2 590,0000
160209
470502370
2,3000
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Transformatory i kondensatory
zawierające PCB
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zmieszane odpady opakowaniowe
100180
P.PU.H. "KOSICKI"
1 406,0000
0,6000
0,0400
3,4000
0,2000
0,5000
Gabinet
StomatologicznyMałgorzata
łacwik-głogowska
7681060684
590347235
P.P.H.U. AL-SPAW
Józef Błaszczyński
7711830389
592282190
Poradnia Lekarzy
Rodzinnych s. c. H.
Błaszczyk, M.
Godycki-Ćwirko, K.
Kosiek
7251644744
471640358
DJ28.52.Z
N85.12.Z
272115620
Zakłady Chemiczne
ORGANIKA-AZOT S.A.
0,0170
170402
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Aluminium
170405
Żelazo i stal
3,0500
180103
0,0827
170405
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Nieorganiczne środki ochrony roślin
(np. pestycydy), środki do konserwacji
drewna oraz inne biocydy
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
030101
Odpady kory i korka
0,8000
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
180103
061301
150110
150202
Bobrowski Stanisław
Projektowanie i
wykonywanie mebli
8270009529
730009697
DN36.14.A
080116
597
0,8400
1,1000
1,4420
0,0320
2,3000
15,0000
0,0150
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"MEDICUS"
8271271488
NZOZ "MEDAN" s.c.
Poradnia Lekarzy
Rodzinnych J.
Stelmachowska, A.
Podkówka
"Specjalista" Sp. z o.o.
7752313774
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
160117
Metale żelazne
0,1000
160213
0,0050
180108
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
070213
Odpady tworzyw sztucznych
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
730201319
180103
472859343
180103
472173284
160216
180103
180104
180106
TINBY Spółka z o.o.
598
630115340
0,6670
0,0703
0,0050
1,0070
0,3120
0,0075
0,0020
49,6000
0,0015
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające rtęć
0,8220
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
0,1406
0,1100
150101
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0320
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne niewymienione odpady
0,0100
ProCardia s.c.Zbigniew
Kasprowicz, Andrzej
Ziółek
9661816186
200033973
180103
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
8331254744
000314158
060404
090101
090104
090107
180102
180103
Teatr Wielki w Łodzi
000279195
030105
080318
080399
599
0,0080
0,2200
0,0420
0,4870
40,8088
0,1000
0,0140
0,0330
150203
160211
160213
160214
170405
180103
200138
NZOZ Gabinety
Lekarskie
ASCO/JOUCOMATIC
Sp.z o.o.
7251811722
472884022
010665594
N85.12.Z
180103
120101
120103
120105
120107
120109
120301
600
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,1900
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Drewno inne niż wymienione w 20 01
37
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpadowe oleje mineralne z obróbki
metali niezawierające chlorowców (z
wyłączeniem emulsji i roztworów)
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Wodne ciecze myjące
0,0136
0,6700
0,2580
0,0920
5,8600
0,2540
0,0480
15,1720
31,2180
3,5440
0,9530
10,9170
19,2610
140602
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,8570
150110
0,3020
170401
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
5,0830
170405
Żelazo i stal
9,4790
170407
Mieszaniny metali
0,7980
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0720
190110
1,9500
150202
160213
160214
BX Moda zakręcona
Andrzej Stasiak
IBA International sp. z
o. o.
INTER-VION S.A.
Przedszkole Miejskie
Nr 207
601
2,9060
Inne chlorowcoorganiczne
rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
19,1240
3,2620
0,2170
0,0400
1,7560
7712528505
592198503
DB18.22.B
200301
7282582895
100059556
G51.18.Z
150102
Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania
gazów odlotowych
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
38,4100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
23,4500
160306
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
012530622
004340980
M80.10.A
160211
2,7720
0,4500
0,0970
0,0550
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0130
5,4200
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0250
160213
0,0030
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady stałe inne niż wymienione w
07 05 13
Odpady ciekłe zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady ciekłe inne niż wymienione w
07 05 80
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
41,7000
150105
Opakowania wielomateriałowe
26,5540
150107
Opakowania ze szkła
12,6000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
160216
Gospodarstwo
Rolno-Hodowlane
Jakub Gawroński
7751935657
472635626
A01.24.Z
020182
100101
NYCOMED Pharma
Sp. z o.o.
5262108132
012765897
070514
070580
070581
150203
160213
160216
602
2,6500
0,0250
21,8880
4,0740
3,7440
116,0000
0,0046
24,1680
0,1750
0,1270
4,3250
160601
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
1,0520
200199
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny
0,9600
200301
11,2140
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0500
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady stałe zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady stałe inne niż wymienione w
07 05 13
Odpady ciekłe zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady ciekłe inne niż wymienione w
07 05 80
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,8400
160506
160507
160508
000364044
Gminna Spółdzielnia
SAMOPOMOC
CHŁOPSKA w Łodzi
Complex Production
Sp. z o.o.
PGF Urtica Sp. z o.o.
7282718685
8942556799
100659960
932081801
DH25.11.Z
G51.46.Z
070513
070514
070580
070581
180109
603
0,0028
0,0015
0,8710
0,2000
0,0100
1,1122
0,0040
1,5690
0,0100
Usługi
Stomatologiczne Wioletta Nowicka
7711773711
590493280
N85.13.Z
472186275
NZOZ Centrum
Rechabilitacji
INTERMEDICUS
180103
020381
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,4900
130206
0,0000
140601
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Freony, HCFC, HFC
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
180103
200133
000255504
Przedszkole Miejskie
Nr148
160211
160214
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna
"MED-DENT"
8271078751
730334718
PROVIMI POLSKA Sp.
z o. o.
5252393332
140950351
KLIMA - TECH s.c.
604
472144791
180103
DA15.71.Z
0,0616
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z produkcji pasz roślinnych
0,0295
0,0250
0,1100
0,0500
0,0890
16,5000
217,8300
0,0440
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
150203
0,0000
160603
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie zawierające rtęć
170402
Aluminium
0,0000
170405
Żelazo i stal
0,8200
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0300
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z przygotowania mas
wsadowych do obróbki termicznej
0,0000
160213
160216
200301
Przedsiębiorstwo
Robót
Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o.
7681569531
590735635
101201
101208
NZOZ "SANITAS" s.c.
7752213340
472324903
N85.12.Z
180103
180104
605
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0000
0,0000
0,0050
0,1400
55,0000
55,0000
0,0321
0,0135
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"PRIMED"
7731334624
590034453
"KALORIA" Sp. z o.o.
7680004330
590294591
Galeria Prezentów
Agnieszka Karess Żegota
7271962737
100138280
180103
E40.30.A
100102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z węgla
190801
Skratki
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Płyny hamulcowe
100101
160113
160216
VEKA-POLSKA Sp. z
o.o.
750427500
070213
541,2400
13,0100
0,9100
25,8200
0,0000
0,0001
421,4790
36,9800
150101
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpady farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 12
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
17,5080
070280
080313
080409
130205
606
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady tworzyw sztucznych
0,0400
0,0250
7,4060
3,8000
20,9000
18.07
150110
160605
170405
Żelazo i stal
23,8000
200301
39,3000
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,3000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
69,5000
150110
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2630
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,3490
160211
160213
160214
010839255
VOG POLSKA Sp. z
o.o.
Centrum Medyczne
LIM Sp. z o.o.
Przychodnia w Łodzi
5261728542
012327424
180103
PHU "AUTO-MIX"
Andrzej Janus
150965646
130208
160113
607
0,7130
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne baterie i akumulatory
0,0800
0,2077
0,2590
0,0120
15,3500
0,0120
0,2720
0,5250
25,4210
0,0730
0,3250
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160118
Metale nieżelazne
7,2110
160119
Tworzywa sztuczne
21,7590
160120
Szkło
17,0300
160121
0,2850
160122
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione elementy
160199
Inne niewymienione odpady
0,5250
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
2,7840
191204
Tworzywa sztuczne i guma
2,6260
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje hydrauliczne
0,0500
160114
160115
NZOZ "OSTROWY" M.
ZIelińśka
7751593004
472839487
ABMA Marcin
Wojtasiak
7321121030
472915107
N85.12.Z
030105
160213
608
Stowarzyszenie Opieki
Hospicyjnej w
Zduńskiej Woli
731009848
180103
Skiergaz Henryk
Sałkowski
750250360
130113
0,2250
0,3170
1,5870
0,0000
0,0000
0,0210
0,1000
0,5460
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0300
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0000
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,1100
0,0000
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,0300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0000
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
0,0000
130208
150202
150203
160107
160112
160113
160115
160214
160215
160601
160602
609
0,0400
0,0950
0,0000
0,0800
0,0100
1,0000
0,0070
0,0000
0,0390
170107
Przedsiębiorstwo
Projektowo
Wdrożeniowe "AWAT"
Sp. z o.o.
Miejski Zakład
Komunikacji
5270203282
001407235
001219054
DL33.20.A
170605
100101
2,0000
62,2800
11,0000
160103
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2000
160112
0,0200
160117
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,1090
160120
Szkło
0,5500
160122
Inne niewymienione elementy
0,0700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0300
130205
150110
150202
160214
610
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
1,2800
0,0200
0,0200
3,1750
12,3100
0,0500
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNYBarbara Urbańczyk
REMONDIS Sp. z o.o.
7281029297
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,7300
471146339
180103
0,0220
011089141
130205
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
4,9900
150107
Opakowania ze szkła
1 247,2000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,4000
0,0210
170402
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Aluminium
170405
Żelazo i stal
164,3400
191201
Papier i tektura
753,9000
191209
Minerały (np. piasek, kamienie)
130502
160103
160215
160216
168001
611
1,7900
2,1000
4 890,6500
575,1700
4,3900
0,0070
0,0100
2,2340
4 582,7400
191212
200301
610028437
Miejski Zakład
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej
Focus Park Piotrków
Tryb. Sp. z o.o.
5272517702
140625898
000173321
Wojskowa Drukarnia w
Łodzi
PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO
LEŚNE
NADLEŚNICTWO
GIDLE LASY
PAŃSTWOWE
100101
5730108480
150026569
A02.01.A
612
3,5500
5,5000
1,9000
Skratki
190805
50,0000
40.00
190902
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Osady z klarowania wody
0,2000
0.16
150101
Opakowania z papieru i tektury
10,8100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
200301
18,2000
070213
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady tworzyw sztucznych
080399
Inne niewymienione odpady
13,4100
090102
200101
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Papier i tektura
020110
Odpady metalowe
1,4000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2400
200301
005266429
44 179,4200
190801
150102
"CERAMIKA
TUBĘDZIN"
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
070213
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady tworzyw sztucznych
1,4800
0,8300
4,7400
287,5000
3,3000
12,2000
5,8000
101208
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,6000
160103
Zużyte opony
1,1000
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Żelazo i stal
0,0550
0,0550
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0700
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0200
130208
160213
160214
160215
170405
Prywatna Przychodnia
Stomatologiczna Ewa
Strawińska
Sigmatex Sp. z o.o.
7281486422
472063638
592178660
N85.13.Z
180103
040222
160213
160214
613
629,0000
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
2,3200
13,4000
0,2910
0,2000
0,0630
5,6000
0,1300
0,2200
0,1210
0,1860
P.U. BULO
Dekatyzacja,
Uszlachetnianie
Tkanin- Jan
Lorentowicz
7311405576
470655091
DB17.30.Z
040215
Odpady z wykańczania inne niż
wymienione w 04 02 14
0,1260
040280
Odpady z mokrej obróbki wyrobów
tekstylnych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Elementy zawierające rtęć
0,2240
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne baterie i akumulatory
0,0150
0,0120
070213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,6000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8000
150103
Opakowania z drewna
1,1000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0800
150110
160108
160216
160605
614
"ARS MEDIKA"
Sobczyk Spółka jawna
7752324708
472380586
Wytwórnia Zębów
Sztucznych WIEDENT
L. Wieteska-Baron, L.
Wieteska spólka jawna
7271019908
471204321
180103
DL33.10.A
0,0114
0,0063
0,0020
10,1000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale nieżelazne
0,0200
0,0200
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0580
150104
Opakowania z metali
0,0150
150202
0,0250
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,5700
160111
Okładziny hamulcowe zawierające
azbest
Metale żelazne
0,0250
150202
150203
160118
160213
160215
MARVEL Sp. zo. o.
7250007863
008230509
F45.11.Z
080111
130208
150203
160117
615
0,0470
0,0010
0,0050
0,0500
4,5950
0,2770
0,1220
1,3020
2,6440
KIN - KIN
metaloplastyka,
Przygotowalnia
Poligraficzna Janusz
Kin
Elektrownia
"BEŁCHATÓW" S.A.
470622393
000560207
160119
Tworzywa sztuczne
0,7600
160120
Szkło
0,5220
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1930
200303
Odpady z czyszczenia ulic i placów
0,4700
060199
Inne niewymienione odpady
1,0000
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,3960
030105
4,2000
070213
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady tworzyw sztucznych
070299
Inne niewymienione odpady
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Popioły lotne z węgla
080318
090101
100102
100180
100199
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Inne niewymienione odpady
101381
Odpady z produkcji gipsu
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady spawalnicze
120109
120113
120115
120121
616
Szlamy z obróbki metali inne niż
wymienione w 12 01 14
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
7,6000
688,1000
0,0350
0,3000
0,0800
89 224,6000
4 529 231,9000
881,6000
1,0000
140,2000
8,4960
2,1000
0,1000
149,7000
0.10
130110
130205
130208
130899
140603
72,9800
127,7380
0,1200
0,2300
0,6200
150101
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
46,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
18,8000
150107
Opakowania ze szkła
0,7000
150110
2,9360
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2310
160113
Płyny hamulcowe
0,0300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
4,4880
150202
150203
160214
617
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne niewymienione odpady
10,7780
2,5000
2,2000
1,1000
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2000
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne baterie i akumulatory
0,1730
8,8800
170182
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż
wymienione w 16 11 05
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Inne niewymienione odpady
170203
Tworzywa sztuczne
170401
Miedź, brąz, mosiądz
11,8000
170402
Aluminium
13,4000
170403
Ołów
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
160216
160304
160601
160602
160604
160605
160708
161106
170101
170601
170604
170605
618
3,1000
7,0730
0,4000
3,9000
1 236,6000
1 816,0000
2 922,5000
2,5000
0,1000
12 512,6000
98,0000
312,5000
2 312,9000
0,7400
575,8000
2 473,8000
8.88
170904
190905
190999
200301
200307
PGE ZEŁT Obrót Sp.
z o.o.
7010049193
140805301
E40.13.Z
130205
160216
Cenrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w
Łodzi
7262292906
000294830
Firma DAWID Ubojnia
Krzysztof Fryczka
7710006501
590520981
180103
DA15.11.Z
020202
100101
PPHU GRA-LECH
Grażyna Jarząb
8331139322
750060748
040209
100101
120101
150110
619
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Nasycone lub zużyte żywice
jonowymienne
Inne niewymienione odpady
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady materiałów złożonych (np.
tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
19,4000
50,8000
1 000,8000
1 197,7000
0,3000
0,0200
0,1467
16,4960
176,6300
1,0000
1,9930
1,6800
3,0000
0,0462
1,000.80
190205
012755114
PURE SOLVE Polska
Sp. z o.o.
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1400
150103
Opakowania z drewna
0,1200
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3050
150104
Opakowania z metali
0,1220
150110
0,1870
170405
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
191201
Papier i tektura
7,6700
110113
140603
DEKOMAL s.c. V.
Kutera, A. Stasiłowicz
7282570633
100041183
080113
080116
730004518
ROLNICZO-HANDLOW
A SPÓŁDZIELNIA
PRACY "ZOAPIS"
"AB DRUK"
Bekczyński,
Arkusińska Sp. J.
7732206874
591802351
100101
150202
160213
620
4,4360
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
2,1610
1,5060
0,6200
4,4600
20,0000
0,4600
14,2100
0,2260
0,0060
0,0870
4.44
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
WIFON- MED
7691004546
590257302
N85.12.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,0076
9,5000
150101
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150107
Opakowania ze szkła
0,0500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
0,2800
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Małgorzata Krół-Wappa
100305802
180103
KORCHEM K&W
Sp.Zo.o
590422340
070213
070280
120121
160216
170107
170504
Z.P.H.U. Maria i
Janusz Chojecki
005290698
020601
020680
621
0,0118
0,2000
332,0000
0,1000
0,0155
100,0000
150,0000
13,6480
0,0800
Gabinet
Stomatologiczny
Robert Gotkowski
7321194193
610198180
NZOZ "POLIMEDICA"
7262358290
472381338
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,7730
150103
Opakowania z drewna
2,8890
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0356
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0090
180103
N85.12.Z
180103
180109
100409051
FHU MARIZ Marcin
Stasiak
G52.11.Z
160213
160214
160216
NZOZ ALFA-DENT s.
c.
622
7261233623
470585686
N85.13.Z
45,6120
150101
180103
0,0160
0,2060
0,0005
0,0000
0,0055
97,0000
Specjalista Ginekologii
i Położnictwa
Stanisław Milczarek
7711221118
590073022
180103
Zakład Wapienno
Piaskowy"SILIKATY"
Sp.ołka Akcyjna
8310005740
730159681
080318
130208
160213
170405
200301
P.P.H.U. KAPILAT
Lechosław Frankowski
7260125587
470564530
DI26.15.Z
101111
101112
150101
160213
Zakład Karny w
Łowiczu
000782942 00015
020102
160213
160380
160601
623
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0200
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
1,5600
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Szkło odpadowe w postaci małych
cząstek i proszku szklanego
zawierające metale ciężkie (np. z lamp
elektronopromieniowych)
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Opakowania z papieru i tektury
8,6400
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0070
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0320
0,0090
0,0240
1,9000
0,0030
1,0200
1,7000
0,1400
0,3810
0,0127
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Anna
Lewandowska
7751640560
610364448
180103
MINOL TATTOO &
GALLERY Dominik
Basnyk
8271984060
100588757
180103
NZOZ Centrum
Medyczne "ALFA" s.
c.
7262298518
472236910
180103
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska
WART-MILK
8270007832
000785337
070299
080318
100101
120101
120103
624
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,0795
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
0,0560
0,0730
0,0220
0,0630
0,0480
961,0000
0,0500
0,0100
120113
Odpady spawalnicze
0,0020
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,0500
130208
0,8800
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5700
150103
Opakowania z drewna
7,3500
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
150202
150203
160103
37,4000
0,0390
0,0180
0,0240
2,0000
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Filtry olejowe
20,9400
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0100
0,0050
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0300
160119
Tworzywa sztuczne
0,0090
160120
Szkło
0,0140
160104
160107
160112
160113
160114
625
17,6500
0,0230
0,0020
0,1000
0,0220
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0040
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,1000
170402
Aluminium
0,0200
170405
Żelazo i stal
3,0200
170407
Mieszaniny metali
0,0100
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,3240
090104
Roztwory utrwalaczy
2,3600
090105
Roztwory wybielaczy i kąpieli
wybielająco - utrwalających
2,3600
160213
160214
160216
001030523
III Dom Pomocy
Społecznej w Łodzi
Media Markt Polska
Sp. z o. o. Łódź II
Spółka Komandytowa
626
1132484946
015723675
180103
G52.45.Z
090101
0,0760
0,0200
0,3200
0,0970
2,3600
150110
070213
150101
Opakowania z papieru i tektury
19,9900
191201
Papier i tektura
16,4900
080317
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Płyny hamulcowe
0,0170
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0380
161001
PYROLL Sp. z o. o.
"EKO-REGION" Sp.z
o.o.
7331328206
100515439
590765381
130208
130502
150202
150203
160113
160114
160213
160601
191212
627
0,1980
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady tworzyw sztucznych
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
1,5000
7,0000
0,2150
0,0150
0,1190
0,0500
0,0110
0,0060
0,0650
32,7400
0.14
0,0100
060404
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające rtęć
090104
Roztwory utrwalaczy
0,2200
090111
0,2200
070213
Aparaty fotograficzne jednorazowego
użytku zawierające baterie wymienione
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady tworzyw sztucznych
100903
Żużle odlewnicze
2,5000
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Wanda Michalewska
7691031158
590385394
180103
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Poddębicach
8281237748
000308413
160213
160216
160604
180102
180103
180106
FERRO-TERM Sp. z
o.o.
628
471406639
0,0060
0,0340
0,0360
0,0050
0,4100
7,9950
0,0380
1,7800
100906
100908
100910
120102
PIOMA INDUSTRY
Spółka z o. o.
7712790864
100538529
DH25.11.Z
030105
080111
120101
120102
120103
120109
120115
120199
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali inne niż
wymienione w 12 01 14
Inne niewymienione odpady
5,0000
75,0000
0,2000
0,5000
69,0600
7,3000
270,7500
41,6200
1,4000
0,2500
47,7000
868,1460
1,3000
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0800
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
0,1700
130208
160213
170101
629
Rdzenie i formy odlewnicze przed
procesem odlewania inne niż
wymienione w 10 09 05
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 09 07
Pyły z gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 09 09
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,1200
0,0950
53,2200
P.PH.U. "CZES-POL"
S.C.
7311936115
Gruz ceglany
170107
1,9000
070213
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpady tworzyw sztucznych
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,0360
150104
Opakowania z metali
0,0020
150110
0,0310
191204
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tworzywa sztuczne i guma
200101
Papier i tektura
0,0130
100664850
180103
0,0040
610020460
070103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady tworzyw sztucznych
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
0,0050
100186912
150202
160213
NZOZ UNIMED s.c.
Zakład Podzespołów
Radiowych MIFLEX
S.A.
7322124533
070213
080312
630
19,1800
170102
1,0200
0,2820
0,0010
0,0400
3,4200
0,5100
5,7400
170401
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Inne oleje i ciecze stosowane jako
elektroizolatory oraz nośniki ciepła
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
0,2300
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
1,6100
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady spawalnicze
0,0450
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,0200
080410
130310
150202
160213
160506
730310712
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Stefan Kula
Zakład
Projektowo-Remontowy
RUBOR Sp. z o.o.
5840250894
008048963
F45.32.Z
100101
120113
120121
150203
631
4,6700
0,9300
8,2100
0,0050
0,0500
11,2000
2,7000
0,0300
0,0160
160213
170405
7681137754
590494290
Zakład Wyrobów
Wędliniarskich
Zbigniew Olczyk
7320000471
471019492
0,0000
150102
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
020202
160213
Grupowa Praktyka
Pielęgniarska s.c.
"ZDROWIE"
7732139155
590736468
180103
SYNTOM SPÓŁKA
AKCYJNA
5242680231
141887399
120103
130208
160117
632
56,9530
3,9600
180103
DA15.13.A
0,0010
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
200301
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Grażyna Drzewoska
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0070
7,9650
0,0178
0,9000
0,5200
4,4000
13,2000
0,0400
0,0800
160118
Metale nieżelazne
6,1000
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4000
160601
160801
Firma
Produkcyjno-Handlowa
"ROGALEX" Krzysztof
Iwański
Miejski Zakład
Komunikacji Sp. z o.o.
7711361204
590435991
750051347
0,1200
170401
Zużyte katalizatory zawierające złoto,
srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)
Miedź, brąz, mosiądz
22,8000
170402
Aluminium
33,4000
170403
Ołów
3,5000
170404
Cynk
4,0000
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,4000
020601
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
0,8000
100101
0,9000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
190809
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,5000
130208
140603
150202
160103
633
64,1300
387,3000
0,1000
1,2900
0,0900
0,0200
1,0000
Przedszkole Miejskie
Nr 33
Urząd Gminy w
Kiernozi
7262525227
160107
Filtry olejowe
0,2400
160213
0,0020
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
0,6000
000219856
160213
0,1000
000545900
190112
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte woski i tłuszcze
200121
Green Steel Poland
Sp. z o.o.
100038666
120101
120112
150203
BORUTA KOLOR Sp.
z o.o.
BRYZA Sp. z o.o.
Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie
Mazowieckim
472059401
630942830
590653328
2,0000
0,0040
128,0000
67,1600
0,0600
170405
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żelazo i stal
150101
Opakowania z papieru i tektury
4,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9700
150110
0,0004
170405
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Żelazo i stal
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,6390
190699
Inne niewymienione odpady
1,4660
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,3250
160214
634
0,0300
40,0000
223,2900
43,8240
1,1650
0,2000
170402
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
170405
Żelazo i stal
0,0680
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,9700
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0075
090104
Roztwory utrwalaczy
0,8300
090107
0,0050
150101
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5320
150107
Opakowania ze szkła
4,8900
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,4120
160216
Gospodarstwo RolneFerma Drobiu
7751969308
610209050
160213
Samodzielny Szpital
Wojewódzki im.
Mikołaja Kopernika
7712295780
000636940
N85.11.Z
090101
160213
160214
160216
170405
635
1,7130
0,0022
0,8300
10,7200
0,8480
0,4710
0,1982
5,6720
180102
180103
180104
180106
180108
180182
200301
63,0710
0,2050
0,4580
0,4460
0,0480
23,8600
0,9200
020182
ECOL Sp. zo.o.
271173970
150202
CELPOL Andrzej
Lewandowski, Zbigniew
Cebrowski S.j.
005260800
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,5300
160117
Metale żelazne
0,7000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
0,0650
160214
160380
636
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,8080
000338306
Grzegorz Jaros
7712535480
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
0,4500
34,4000
0,0310
3,5000
200301
P.P.H.
"EKOREWERS" S.C.
Usługi Medyczne,
analizy lekarskie,
punkt pobrań- Andrzej
rawicki
7320017247
470534430
040222
7280253064
470087600
180103
NZOZ Praktyka
Lekarza Rodzinnego
8351171464
750061191
180103
Kruszer Sp. z o. o.
5222875061
141274410
170102
170201
Drewno
5,0000
170380
Odpadowa papa
6,0000
200301
2,0000
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8000
150103
Opakowania z drewna
5,3000
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
Zakład
Produkcyjno-UsługowoHandlowy "SPRZĘT BUD" Kazimierz
Sosnowicz
7690508210
590364133
170405
170604
637
19,6000
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Gruz ceglany
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
3,4700
0,0750
0,0230
4 360,0000
2,2000
22,5000
22,6000
1,5000
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
5,9000
0,4870
150101
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0080
0,0150
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1520
170904
Powiatowa Stacja
Sanitarno
Epidemiologiczna w
Zgierzu
7321694719
471570296
Gabinet
Stomatologiczny
Halina Foczpaniak
7751238941
610068796
P.P.H. POLSKÓR Bogdan Stasiołek
7730002357
004711146
L75.12.Z
180103
180103
DC19.20.Z
040199
040222
NOVA sp.z o.o. i
Wspólnicy sp.k.
7272670563
100159157
070280
130208
150102
150110
638
0,0060
0,0276
0,2800
0,8300
0,0580
6,2100
0,1150
0,6070
Indywidualna Praktyka
Lekarska Jolanta
Hańcka
7311206084
P.P.H.U. EKOCENTR
Ryszard Cywiński
160119
Tworzywa sztuczne
1,0230
160120
Szkło
0,3330
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0500
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte opony
0,0220
0,0030
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1500
160103
Zużyte opony
0,4000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
2,1000
080111
5,2350
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
1,0000
471298776
180103
005289360
100101
160103
160213
590083760
Firma Tomrol Sławomir
Tomaszewski
MOTOMAX Jolanta
Niedzielska
ITALCOLOR Sp. z o.o.
7262262644
100086783
590517594
G50.30.B
150110
WOS Danuta
Walczykowska
639
472849267
0,0840
3,5000
0,2000
0,1000
3,0800
3,3000
QUIMICER POLSKA
Sp. z o.o.
Uprawa Pieczarek
"MYSZKOWIEC"
Michał Myszkowiec
7681679283
592200520
592160558
150104
Opakowania z metali
0,5000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,2000
191201
Papier i tektura
17,7000
191202
Metale żelazne
0,1000
191203
Metale nieżelazne
0,9000
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,3000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
4,9000
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,0400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
14,3310
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne niewymienione odpady
0,1400
020199
100101
Zakład Drogownictwa i
Inżynierii sp. z o. o.
473174334
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
1 005,0000
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Tworzywa sztuczne i guma
4 614,0000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1800
160107
Filtry olejowe
0,1550
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4200
170504
191204
640
610326867
45,0000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
170405
"SERWIS
SAMOCHODOWY
SZYDŁOWSKI I SYN"
800,0000
0,5000
0,3000
12,3000
2,2000
Zakład Gospodarki
Komunalnej
470041377
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
0,0500
0,0020
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
3,9100
100101
7,2000
62,0000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
10,9900
150104
Opakowania z metali
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
130205
160103
160213
160214
Gospodarstwo Rolne
Aneta i Jarosław
Gajewicz
Polgrunt Sp.z o.o.
610408625
001349472
A01.24.Z
020304
200301
Spółdzielnia
Mleczarska
MLECZWART w
Wartkowicach
000439279
130205
160103
160213
160601
160806
641
0,2500
0,0400
0,0500
33,3900
1,9900
26,3200
12,4000
0,1000
0,8000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0100
Zużyte ciecze stosowane jako
katalizatory
3,4200
0,0600
190111
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0540
150202
0,0500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1950
160113
Płyny hamulcowe
0,0130
160115
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
0,3600
200135
200301
NZOZ Międzyszkolny
Zakład Rehabilitacji i
Korekcji Wad Postawy
Stolarstwo Kazimierz
Majer
7261052620
472914020
180103
590008042
030105
080119
"AUTOMARK"
SPÓŁKA Z O.O.
100283673
100101
160117
642
6,2000
Żużle i popioły paleniskowe
zawierające substancje niebezpieczne
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Zawiesiny wodne farb lub lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
0,0320
0,6000
0,0800
94,0000
0,0800
7,9600
0,0980
0,3600
0,1000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
0,0220
0,0360
150102
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,1800
160103
Zużyte opony
0,0500
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0850
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,4500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7100
150103
Opakowania z drewna
1,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0580
160213
160601
Przychodnia
Weterynaryjna Spółka
Cywilna Agnieszka
Cieślak i Adam Cieślak
100225546
180202
P.P.U. "GAL-MAL" Sp.
z o.o.
001307580
120121
120199
130205
Centrala
Farmaceutyczna
CEFARM S.A.
000288343
180103
643
0,8230
0,0660
1,7500
0,0370
0,0750
Gabinet
Stomatologiczny
Stanisława
Olczyk-Pinar
NZOZ Alamed
7751389798
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,8200
730316324
180103
0,0440
610121674
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Skratki
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
2,0000
180106
Urząd Gimy Będków
(Gmina Bądków)
000532553
190801
190805
PKP Przewozy
Regionalne Sp. z o.o.
Łódzki Zakład
Przewozów
Regionalnych w Łodzi
017319719 00166
120101
0,0010
0,2000
46,2200
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6000
1,7410
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
160199
Inne niewymienione odpady
130208
150102
160114
644
0,0310
0,4600
46,7200
5,8800
26,6540
1,1500
2.00
0,9150
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,9440
170402
Aluminium
0,1780
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
0,8600
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0080
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
150202
0,0020
160117
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
160199
Inne niewymienione odpady
0,0860
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0070
0,4100
150102
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,0800
160104
0,4800
160107
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Filtry olejowe
170102
Gruz ceglany
8,9200
160213
160216
Firma
Handlowo-Usługowa
"BORCAR" Eleonora
Borowiecka
8291253795
730935458
G50.30.B
160601
"SAGA-GAZ" Sp. z
o.o.
645
610238229
130208
0,0570
1,0600
47,4940
0,8000
0,0120
0,8000
0,1000
730262686
Bar SMAKOSZ J.
Bartczak
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne niewymienione odpady
22,8610
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9900
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
1,0490
020299
100101
200301
NZOZ "Pro Familia"
Jerzy GFołąb
7751096381
P.P.U. MEGA-POL
610266993
180103
004329748
040222
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Joanna Kupis
7681071802
590381025
Toruńskie Zakłady
Materiałow
Opatrunkowych S.A.
8790166790
870514656
DB17.54.Z
150102
180103
200301
646
8,0000
170180
0,5100
8,5700
0,0390
2,0900
0,0012
0,3000
10,0000
Prywatny Gabinet
Ginekologiczny
Firma handlowo Usługowa "FAGEN" K.
Falczewski
7731429069
590287639
610214884
N85.12.Z
0,0400
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0530
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0180
0,5480
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
5,1630
160119
Tworzywa sztuczne
7,2080
160120
Szkło
3,7260
160121
0,2520
160199
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione odpady
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
3,2160
180103
100101
130208
150202
160113
160114
647
0,2600
1,0920
0,0500
5,3120
0,0800
0,4410
122,8970
2,7930
STENA Sp. z o.o.
MIKOMAX METAL
5272346985
0,0077
150101
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,0100
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,0500
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje i ciecze stosowane jako
elektroizolatory oraz nośniki ciepła
Opakowania z papieru i tektury
0,0000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,5550
017264326
160216
100164514
110113
120101
Fabryka Narzędzi
Specjalnych FERMOT
S.A.
750190505
120101
120103
120109
120118
120121
130205
130310
150101
150202
160213
648
3,0000
0,5000
0,1000
4,3500
0,5500
0,0000
0,3000
0,0500
0,1500
0,0500
0,0500
0,0000
Roztwory i szlamy z regeneracji
wymienników jonitowych
Szlamy wodne zawierające farby
drukarskie
Odpady ciekłe zawierające farby
drukarskie
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1500
0,6000
170402
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
191201
Papier i tektura
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
150103
Opakowania z drewna
1,8000
150104
Opakowania z metali
0,5500
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,1600
190807
Drukarnia Wydawnictw
Naukowych S.A.
470015859
080307
080308
080318
150102
150202
150203
160213
160216
Przedsiębiorstwo
Budownictwa Ogólnego
"VESTER"
Hanzelewicz Sp.j.
649
610013074
F45.21.A
0,0800
0,2200
0,0160
2,0200
2,0200
0,0270
0,0060
12,4740
236,5600
160107
Filtry olejowe
0,0020
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
0,0010
170101
170102
000321230
0,4500
170180
170203
Tworzywa sztuczne
0,8000
170405
Żelazo i stal
020102
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,1950
020680
0,0050
150101
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7800
150107
Opakowania ze szkła
0,1000
160213
0,0190
170202
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Szkło
170405
Żelazo i stal
5,7600
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0547
160215
170101
650
12,4000
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
170103
Zakład Karny w
Garbalinie
5,9800
1,3000
12,1800
3,9100
0,0320
50,0000
1,4600
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
190801
Skratki
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
oraz odpadowa tkanka zwierzęca,
wykazujące właściwości
niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
134,5400
0,0040
200108
200301
Zarodowa Ferma
Kur-Rszew Sp.z o.o.
470824168
020180
Urząd Skarbowy w
Kutnie
610003762
080318
150101
160213
NZOZ "KADENT"
Gabinet
Stomatologiczny Katarzyna Sikorska
KASTOR S.A.
8321149112
23,1500
0,0500
120,0000
61,0000
0,0710
1,3400
731498244
180103
730035565
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,2000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0630
160214
170405
170904
191208
651
0,0017
180109
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Tekstylia
0,0420
46,7000
0,2000
3,8000
19,8000
14,7000
20.18
Diagnostyka Sp. z o.o.
Sp.K.
6751265009
356366975
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0001
150104
Opakowania z metali
0,0067
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,2558
0,0383
747,3200
160214
160216
160604
180103
180106
Przedsiębiorstwo
Przetwórstwa
Mięsnego "LUXOR"
NZOZ "DOBREGO
ZDROWIA"
Gospodarstwo Rolne i
Fera Drobiu Wojciech
Anyszka
652
8351096863
0,1636
0,0473
0,0013
8,4250
0,0440
8,5100
004287205
020202
750196991
180103
750707546
020106
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
2,4500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0150
Gabinet
Stomatologiczny Ewa
Serwa
7321193029
Hermann Kirchner
Polska Sp. z o.o.
471233564
180103
470993965
160213
160214
160216
Gabinet
Stomatologiczny Rafał
Janiszewski
Krawiectwo, Handel
Andrzej Wiliński
7321745894
473200860
180103
590433503
040222
160213
APC Analizy
Medyczne
473048368
180103
180109
653
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0520
0,0750
0,0220
0,0250
0,0910
2,0000
0,0020
0,5994
0,0025
0,0480
191202
Metale żelazne
3,9300
191204
Tworzywa sztuczne i guma
5,9900
191205
Szkło
11,6300
191209
Minerały (np. piasek, kamienie)
70,5300
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
7751509877
610116160
N85.13.Z
180103
Zakład Usług
Komunalnych Spółka z
o. o.
7752568066
100380844
O90.02.Z
130208
Urząd Marszałkowski
w Łodzi
Media Markt Polska
Sp. z o. o. Łódź I
Spółka Komandytowa
654
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Gabinet
Stomatologiczny Karol
Sikorski
1132485147
472071715
160216
015720932
090101
0,2200
400,4200
0,0710
1,1900
090104
Roztwory utrwalaczy
1,1900
090105
1,1900
150101
Roztwory wybielaczy i kąpieli
wybielająco - utrwalających
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,3000
150103
Opakowania z drewna
9,1000
150104
Opakowania z metali
0,0000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0330
19,9000
160216
161001
010865703
AGM TEXTILES
Andrzej Białas
DB17.60.Z
150101
160213
200301
NZOZ "Laboratorium
analityczne sp. p. c. "
7251808660
472866610
180103
F.P.U.H. "ATA"
Przetwórstwo Owoców
i Warzyw Anna Anita
Chachulska
7681004444
590396676
020380
Poli-Farm Sp. z o.o.
750799844
0,3000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
0,0180
0,4800
3,2000
13,0600
0,0727
3 444,6010
020799
Inne niewymienione odpady
3,8690
040209
1,1000
040299
Odpady materiałów złożonych (np.
tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery)
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
9,5000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0300
040222
200301
655
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
5,1000
0,8400
7,4000
0.05
Wytwórnia Artykułów
Farmaceutycznych i
Kosmetycznych EMO doc. dr hab. farm.
Michał Ogiński
Rawent Stal Sp. z o.o.
004271428
9512035733
017471456
DJ28.75.B
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0390
120101
18,3800
170405
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
150101
Opakowania z papieru i tektury
51,5400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
12,2800
160211
0,5100
170203
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Tworzywa sztuczne
200123
Urządzenia zawierające freony
0,1100
200136
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
1,6700
160213
470589780
"ART-DOM" M.M.
Zielińscy S.J.
160213
160214
Gabinet Kosmetyczny
,,i-kosmetyka''
8271078998
100215128
"FAMEG" Sp. z o. o.
7722249310
100044916
180103
DN36.11.Z
030105
030199
040222
656
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,1810
76,7600
1,8200
1,0500
5,1600
0,0300
2 718,1000
2,1000
12,9000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
4,8000
080111
4,7500
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Osady z klejów i szczeliw inne niż
wymienione w 08 04 11
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
9,3000
150110
4,8700
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0030
160213
0,1200
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
080116
080412
657
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny,
Maria Człapińska
730152526
180103
PPHU Alfaprint s.c.
K.Góreczny,
E.Sobczak
POLSKAPRESSE Sp.
z o. o. Oddział
Poligrafia
590100990
100101
012047699 00093
090102
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
54,4000
5,5000
18,4000
0,1200
2,2400
47,2800
0,0186
0,2300
7,8600
68,3000
2,8000
160216
000549200
Urząd Gminy Świnice
Warckie
192814498
EKO-TECH Sp. z o.o.
DRESSER POLSKA
Sp.z o.o.
Zakład Masarski Józef Karolczak
5261625173
012207460
610020186
170402
191201
Papier i tektura
190801
Skratki
0,2100
190802
Zawartość piaskowników
0,3250
200301
1,2000
070299
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Inne niewymienione odpady
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0010
170405
Żelazo i stal
0,0100
020106
Odchody zwierzęce
7,2000
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
9,5000
0,0070
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0020
160708
G52.48.G
160213
170405
KRAL Sp. z o.o.
008228406
080318
130205
658
0,0170
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
16,5000
341,2000
4,3520
0,0340
48,0820
0,0800
1,4380
0,9600
0,1600
150202
150203
160107
160213
160214
160601
0,0450
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0700
0,0080
0,0600
0,0250
0,0870
1 400,7100
170102
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
170181
Odpady z remontów i przebudowy dróg
1 945,9600
170405
Żelazo i stal
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Odpady ulegające biodegradacji
170101
200201
NZOZ "PRO-DENTICA"
7751570173
610373000 00035
180103
"J&W" s.c. Jerzy
Holweg, Wojciech
Holweg
7311008409
471160807
080112
110113
659
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
98,7700
3,0000
51 075,0000
35 824,8200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
0,1250
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
0,0800
0,1250
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0020
0,0030
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0100
160117
Metale żelazne
0,2000
160119
Tworzywa sztuczne
0,0100
160120
Szkło
0,0050
250772772
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,9200
750185183
070299
Inne niewymienione odpady
4,4800
220407837
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0030
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0100
160213
160216
Mechanika-Elektromec
hanika
Blacharstwo-Lakiernict
wo Samochodowe
Holowanie Pojazdów
ROMAN KMIECIAK
8331004993
750258278
G50.20.A
130208
150110
150202
Zakład
Remontowo-HandlowoBudowlany MOSKA
Leszek Moska
HERCO STYLING &
MANUFACTURING Sp.
z o.o.
RELACOM Sp. z o. o.
6190011960
5842612083
150102
160214
660
0,0030
0,1500
0,0100
0,2600
0,0200
160216
160605
170101
191201
KORPRINT Sp. z o.o.
7262537124
100201824
040222
160213
Zakład Odzieżowy
"SZOK"
Ośrodek Hodowli
Zarodowej Sp. z o.o.
610231233
200301
730154086
180202
Dom Pomocy
Społecznej
000962957
180103
472249320
180103
590538739
080318
NZOZ "Biała"s.c.
Zakład Produkcji
Naczep GRAS
Grażyna Szatan
7321829450
120101
661
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne baterie i akumulatory
0,0750
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Papier i tektura
30,0000
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,2100
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,2000
0,0150
0,0530
0,0030
3,8020
0,0490
0,1320
0,0570
0,0020
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
0,1000
110501
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Cynk twardy
110502
Popiół cynkowy
110599
Inne niewymienione odpady
3,0200
130208
1,8400
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8700
170404
Cynk
133,7800
170405
Żelazo i stal
273,2510
190813
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
Odpadowa tkanka zwierzęca
231,6000
120103
120121
150101
150110
Metalurgia S.A.
590027217
030105
100101
Zakład przetwórstwa
Mięsnego - Ubojnia
Majos - Olczak Spółka
Jawna
662
730001520
020202
0,2400
0,1000
50,6000
79,3800
48,5000
137,4200
2,5800
53,3400
72.95
NZOZ "ALMER" Sp. z
o.o.
7712587560
Zakład Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego
KAŚKA Henryk
Białasiński
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
0,0500
1,5000
150101
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1200
080118
0,0000
150101
Odpady z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
456,2090
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
211,6700
150107
Opakowania ze szkła
2,0540
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,7200
592188870
180103
590578288
020380
020601
100101
Kaufland Polska Sp.z
o.o.
8992367273
151562471
G52.11.Z
160213
160216
160380
160601
663
7,5000
0,9000
0,2000
1 405,6100
0,6820
0,2050
118,6500
0,0000
200136
200301
Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Budowlane
"BUDECON" S.A.
6441010663
272445889
160304
170101
ZIELPOL Jerzy
Zielonka
7710105769
004706932
G50.20.A
5,5200
109,4700
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,0140
130208
0,4320
160107
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0050
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Stałe odpady z wapniowych metod
odsiarczania gazów odlotowych
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe łatwo ulegające biodegradacji
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
100105
100180
130207
130208
664
2 200,0800
170405
150203
590488125
0,0000
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
150202
Miejski Zakład
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
4,0300
0,0380
0,0350
0,0170
54,3000
119,0000
14 230,5000
0,4010
0,0480
0,0350
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0400
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0620
0,2000
170181
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpady z remontów i przebudowy dróg
170402
Aluminium
0,2000
170405
Żelazo i stal
6,6000
190805
190899
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne niewymienione odpady
190902
Osady z klarowania wody
200121
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freony
150110
150203
160507
160601
170101
170107
200123
665
0,2000
1,0000
0,0390
0,2580
7,8000
66,6000
16 252,4000
5,282.00
549,8000
275.40
13,8000
4.10
0,0240
0,0300
200135
200136
200202
7681153782
590495450
472012279
"Żegota" PHU s.c.
Agnieszka Karess Żegota
N85.13.Z
471664525
0,0020
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,4800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Żelazo i stal
0,0480
160113
160216
9161002131
730189009
100101
170405
666
1 309,1000
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z papieru i tektury
180103
160214
P.P.H.U EURIUTIL
0,1000
11,0000
160216
Solar Elektro Sp. z o.o.
0,0400
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Płyny hamulcowe
200301
Gabinet
StomatologicznyBarbara Dorosławska
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Gleba i ziemia, w tym kamienie
0,0150
0,0002
5,5900
1,1300
0,1310
25,0000
2,5000
590639481
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Pielęgniarska
- Danuta Stankowska
Powiatowa Stacja
Sanitarno
Epidemiologiczna w
Wieruszowie
9970042179
731012833
L75.12.Z
000524200
Urząd Miejski w Łasku
0,0090
160601
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,2000
180103
180103
160213
160214
160216
005281920
"REM-BUD"
Zakład Galwanizacji i
Ślusarstwa
8290004512
731013117
160213
DJ28.51.Z
150202
667
0,0018
0,1000
0,3268
0,3268
0,0030
0,0087
0,0500
2,0000
150101
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2250
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprow