HISTORIA OSP KARCZMISKA (1917-2009)

Komentarze

Transkrypt

HISTORIA OSP KARCZMISKA (1917-2009)
HISTORIA OSP KARCZMISKA
(1917-2009)
województwo lubelskie
Karczmiska, maj 2009 r.
Historia OSP Karczmiska (1917-2009) woj. lubelskie
8 lipca 1928 r. uroczystość 10-lecia powstania Straży w Karczmiskach
Najwyższe odznaczenie OSP Karczmiska
nadane w październiku 2007 r.
przez Prezesa ZG ZOSP RP w Warszawie
W maju 1995 r. Komendant Główny PSP
w Warszawie włączył naszą OSP do
Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego
Na okładce Św. Florian patron strażaków - obraz namalowany przez malarza Mariana Adamczyka
wywodzącego się z Karczmisk w 1959 r. i podarowany Władysławowi Siedliskiemu w dowód uznania za
udział w gaszeniu pożaru Cukrowni w Opolu Lubelskim w 1943 r.
str. 2
Historia OSP Karczmiska (1917-2009) woj. lubelskie
HISTORIA
OSP Karczmiska
(1917-2009)
województwo lubelskie
1. W 1913 r. właściciel majątku ziemskiego Zbigniew Strażyc pozyskał ze Skokowa k. Opola
Lubelskiego: 1 sikawkę, 6 beczkowozów, wyznaczył robotników folwarcznych na strażaków,
wydzielił pomieszczenia na garaż oraz konie do ciągnięcia beczkowozów. Pierwszym Prezesem
został Zbigniew Strażyc zaś Naczelnikiem - Stanisław Jakubicki (nauczyciel).
2. 1914-1917 okres działań wojennych w Karczmiskach – upadek straży.
3. 1916 – śmierć Zbigniewa Strażyca (zażył nieodpowiednie leki).
4. Władysław Szczypa z Puław z Polskiej Organizacji Wojskowej we współpracy pracownikami
Urzędu Gminy, ks. Stanisławem Furmanikiem (proboszcz parafii Karczmiska w latach 19141921) oraz po uzyskaniu zezwolenia władz okupacyjnych 17.11.1917 r. zorganizowali
Ochotniczą Straż Ogniową w Karczmiskach. Członkowie założyciele: Założycielami straży
m.in. byli: Antoni Nowaczek (m.in. ofiarował 100 rubli), Szymon Mokijewski, Michał
Goliszek, Władysław Siedliski, Franciszek Wciseł, Adam Pawełczak, Seweryn Cześniak,
Władysław Ochalski (pracownik Urzędu Gminy), nauczyciel Stanisław Jakubicki i ks. Stanisław
Furmanik.
5. W 1918 r. właścicielka majątku ziemskiego Janina Strażyc przekazała budynek po byłej
karczmie „murowance” na dom strażacki (remizę). Sfinansowała zakup materiałów i remont
budynku. Dodatkowo każdy ze strażaków przepracował po 27 dni przy remoncie obiektu.
6. 24 i 25 sierpnia 1918 r. Straż Ogniowa z Karczmisk brała udział w Zjeździe Straży w Lublinie.
Wśród 600 delegatów na czele których stanął Józef Tuliszkowski (pionier polskiego
pożarnictwa) nie zabrakło naszych przedstawicieli – informację podał tygodnik Nowa Jutrzenka
(nr 35 z 1918 r.)
7. Przy straży w Karczmiskach powstał „amatorski zespół teatralny (1918 r.). Wystawiano m.in.:
„Maćkowe troski”, „Śmierć Okrzei”, „Stryj przyjechał” czy repertuar ściśle związany
z Karczmiskami „Herody”, „Jasełka” czy „Szczodroki”.
8. 09 marca 1922 r. – Statut Towarzystwa Straży Ogniowej w Karczmiskach wpisany do Rejestru
Województwa Lubelskiego pod Nr 71/1922.
9. Przyjęcie jednostki w 1927 r. do struktur Związku Straży Pożarnych Okręgu Puławy.
10. W tym okresie funkcję Prezesa straży przez 10 lat pełnił ks. proboszcz parafii pw. Św.
Wawrzyńca w Karczmiskach - Zygmunt Winnicki, a Naczelnika Kazimierz Goliszek.
11. 10 lecie powstania jednostki w Karczmiskach 08 lipca 1928 r. Duża i ważna uroczystość
podkreślająca rolę i rangę pełnioną przez naszą straż w środowisku lokalnym z udziałem licznie
zaproszonych jednostek i gości z powiatu puławskiego.
12. Udział w kursach szkoleniowych i zjazdach strażackich. Swoją obecnością nasi druhowie
zaszczycili Zjazdy w: w Kazimierzu Dolnym, Puławach, Lublinie, w 1927 r. 3 delegatów
uczestniczyło w Ogólnopolskim Zjeździe Straży odbywającym się w Poznaniu. Do Poznania w
1928 r. oddelegowano 2 członków straży na Powszechną Wystawę Krajową (dzisiaj ta impreza
nosi nazwę Międzynarodowe Targi Poznańskie).
13. Pod koniec lat 20 XX w. Janina Strażyc wyremontowała remizę („murowankę”), przeznaczając
na ten cel 3 tys. zł.
14. Przełom lat 20/30 XX w. podjęcie decyzji o założeniu orkiestry dętej w straży (pomimo, iż
założono specjalne konto na ten cel, zakupiono 6 instrumentów muzycznych i 1 bęben, ustalono
listę druhów o uzdolnieniach muzycznych, po wielu staraniach i czynionych zabiegach
orkiestra przy straży jednak, w końcu nie powstała).
15. W 1932 r. przyjęto uchwałę o budowie nowego obiektu garażu (szopa) w okolicach dzisiejszego
sklepu „filijka” w Karczmiskach Drugich oraz utworzenia tam plutonu II, złożonego ze
strażaków z tej części miejscowości. Garaż na niezbędny sprzęt i wyposażenie pożarnicze wraz
str. 3
Historia OSP Karczmiska (1917-2009) woj. lubelskie
z przyległym terenem dla strażaków udostępnił Michał Goliszek. Łącznie w 1933 r. w I i II
plutonie było zrzeszonych 68 druhów.
16. Zarząd Straży podjął uchwałę w 1932 r. o utworzeniu straży w Słotwinach, będącej
samodzielnym oddziałem tut. jednostki.
17. Nasi strażacy współpracują z licznymi organizacjami z Karczmisk, m.in.: ze szkołą, „Kasą
Stefczyka” (1927 - rok zał.), „Spółdzielnią Mleczarską” (1927), Związkiem Młodzieży
Wiejskiej „Wici” (1926), Ligą Obrony Kraju (1933), Kołem Gospodyń Wiejskich (1933) czy
Związkiem Strzeleckim (1934) oraz wieloma organizacjami i instytucjami spoza gminy.
18. Wśród wynajmujących remizę na różne imprezy byli m.in.: Koło Gospodyń Wiejskich,
harcerze, Koło Młodzieży z: Karczmisk, Opola Lub., Wąwolnicy, Związek Strzelecki, siłacze z
Lublina, zrzeszenie nauczycieli, artyści z Warszawy, Związek Plantatorów Tytoniu, Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej z Kazimierza Dolnego i Opola Lub., Liga Ochrony
Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, a nawet ukraiński teatr „Melpomena”.
19. W 1933 r. strażacy („patrioci”) podczas obchodów „Święta Morza” złożyli ślubowanie
„Ślubujemy, że nigdy za żadną cenę nie zezwolimy na oderwanie od Rzeczypospolitej Polskiej
choćby piędzi ziemi polskiej, a na każdą próbę zamachu na całość Rzeczypospolitej
odpowiemy orężem w dłoni”.
20. W latach 20 i 30 XX w. funkcję naczelnika pełnili: Kazimierz Goliszek, Seweryn Cześniak,
Stanisław Strażyc (właściciel od 1926 r. dóbr karczmiskich - Strażyszcze), Wincenty
Radyszkiewicz (szwagier St. Strażyca) - właściciel folwarku wraz z dworem i parkiem
w Karczmiskach, Kazimierz Dalka i od 1935 r. Antoni Czarnecki.
21. W połowie lat 30 XX w. przy straży w Karczmiskach powstał liczący 24 kobiety - oddział
samarytańsko-pożarniczy. Na czele oddziału stanęła Maria Adamczyk, która przeszła
odpowiednie przeszkolenie w Łukowie i Lubartowie.
22. Po śmierci marsz. Józefa Piłsudskiego 17 maja 1935 r. w kościele parafialnym odprawiono
koncelebrowaną przez 2 księży, żałobną Mszę Świętą, która stała się manifestacją religijnopatriotyczną społeczności naszej parafii i wielu organizacji z Karczmisk. Wartę przy
symbolicznej trumnie oraz portrecie marszałka honorowo pełnili nasi strażacy.
23. W 1938 r. wybrano Zarząd OSP w następującym składzie: Prezes – Józef Bukowski (Sekretarz
Gminy), II wiceprezes – Adam Pawełczak, Naczelnik – Antoni Czarnecki, Gospodarz –
Franciszek Wciseł, Sekretarz i Skarbnik – Władysław Ochalski, Członkowie: Szymon
Mokijewski, Wawrzyniec Karaś, Michał Socha (zob. zdjęcie str. 7)
24. 18 czerwca 1939 r. w Częstochowie odbył się Zjazd strażaków na Jasnej Górze, a naszą
jednostkę reprezentowali: Antoni Czarnecki i Bolesław Olszowy. Z ogólnopolskich składek
strażackich ufundowano wotum-ryngraf i złożono go w pontyfikalnej Mszy Świętej. Strażacy
złożyli również Pani Jasnogórskiej ślubowanie.
25. Najważniejsze pożary w okresie międzywojennym były w latach 1927 (Kębło ), 1933 i 1936 r.
Karczmiska. Nie zabrakło naszych strażaków podczas działań przeciwpowodziowych - przy
umacnianiu wałów na Wiśle.
26. Zbiórka pieniędzy na samoloty polskiej armii. Ze środków naszej społeczności zakupiono 2
karabiny maszynowe, które 11 listopada 1938 r. pod dowództwem Naczelnika Straży
przekazano w Opolu Lubelskim - wojsku.
27. 15 lutego 1939 r. straż brała udział we Mszy Św. za zmarłego papieża Piusa XI.
28. 01 września 1939 r. wybuch II wojny światowej.
29. 29 sierpnia 1941 r. Starosta Opolski powołał na to stanowisko Komendanta GminnegoAntoniego Czarneckiego, zaś funkcję Naczelnika powierzono Stefanowi Karasiowi.
30. 27-29 marca 1942 r. – udział w akcji przeciwpowodziowej na Wiśle na polecenie Starosty
Opolskiego działania prowadziły 2 sekcje: 1 w m. Zastów Polanowski i druga
w Braciejowicach. Dowódcami byli: Antoni Pryszcz i Jan Walczyk.
31. 13 stycznia 1943 r. wybuchł ogromny pożar Cukrowni w Opolu Lubelskim (wielu naszych
strażaków przypłaciło udział w tym wyjeździe utratą zdrowia). Przechowywanie motopompy
OSP Opole Lub. przez dh Tadeusza Goliszka to jedno z mniej znanych wydarzeń, ale które
cechowało odwagę i ducha naszych strażaków.
str. 4
Historia OSP Karczmiska (1917-2009) woj. lubelskie
32. Gmina Karczmiska powiat puławski w 1946 r. należała do VI rejonu (podobnie jak przed wojną)
a w jej skład wchodziły straże: Kraczewice, Kowala, Łubki, Słotwiny i Karczmiska.
33. Przyjęty nowy Statut OSP z 1948 r. był taki sam jak w 1935 r. (zmieniono tylko stawki składek)
i przetrwał zaledwie 3 lata, gdyż weszły w życie nowe przepisy regulujące ochronę
przeciwpożarową w Polsce.
34. 25 maja 1947 r. uroczystość 30-lecia powstania straży w Karczmiskach. Poświęcenia sztandaru
dokonał ks. proboszcz Wiktor Matraszek (odznaką za 30-lecie: uhonorowano 3 dh założycieli
straży: Franciszka Wcisła, Adama Pawełczaka i Władysława Siedliskiego).
35. W 1952 r. stan członków czynnych wynosił 42 dh, a funkcję Prezesa OSP pełnił Adam
Pawełczak. W Komendzie (Zarządzie) OSP znaleźli się jeszcze: Naczelnik – Jan Walczyk,
Antoni Pryszcz, Feliks Grzyb, Franciszek Wciseł i Władysław Siedliski.
36. W 1953 r. Zwrócono się do Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych w Lublinie o przydział
budynków podworskich na remizę. Jednak pomimo kilkukrotnych prób, nie uzyskano zgody.
37. W 1954 r. Komenda OSP upoważniła i oddelegowała Naczelnika OSP Jana Walczyka do
Warszawy, do Komedy Głównej Straży Pożarnej w celu przydziału samochodu tut. jednostce.
Wyjazd Naczelnika znowu nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, odmówiono przydziału
samochodu.
38. Od 1955 OSP Karczmiska podlegała (po zmianie administracyjnej kraju) Komendzie
Powiatowej Straży w Opolu Lubelskim (wcześniej do Puław).
39. W 1957 r. nasza jednostka otrzymuje upragniony samochód „Dodge”, pochodzący z demobilu
oraz drugą motopompę.
40. 27 czerwca 1957 r. największy pożar w historii Karczmisk (spaliły się 192 budynki mieszkalne
i gospodarcze). W akcji brało udział 15 jednostek z okolicznych straży. Większe pożary w tym
kresie to: kwiecień 1961 r. - Karczmiska I i czerwiec 1962 -Karczmiska Drugie.
41. Listopad 1958 r. przeprowadzono remont instalacji elektrycznej oraz zamontowano syrenę
elektryczną na dachu strażnicy. Czas starych wysłużonych trąbek alarmówek już minął, przeszły
do historii i stały się symbolem mocno związanym z naszą strażą i 2 pokoleniami trębaczy z tut.
jednostki.
42. 04 maja 1958 r. w kościele parafialnym w Karczmiskach odbyła się uroczystość poświęcenia
otrzymanego rok wcześniej samochodu oraz motopompy. Prezes – Stanisław Mokijewski,
Naczelnik – Jan Walczyk (oddział liczył 42 członków).
43. Na początku lat 60 OSP nabyto dachówczarkę i 1 kpl do budowy studni oraz pustaczarkę
mechaniczną, a produkowane masowo dachówki oraz pustaki sprzedawane przez straż
zapewniały stały dopływ środków do kasy.
44. W 1963 r. wycofano samochód „Dodge”, a jednostkę wyposażono w typowy samochód bojowy
ze zbiornikiem na wodę Star A-21.
45. Konie w OSP Karczmiska ciągnęły beczkowozy z wodą jeszcze do końca lat 50 XX w. Zawód
kowala i stare kuźnie przeszły do historii Karczmisk.
46. 19 listopada 1967 r. odbył się jubileusz 50-lecia powstania. Odznaczono kilkudziesięciu
druhów,
z czego 3 za 50 letnią nieprzerwaną służbę tj. od początku od 1917 r. Podobnie jak
podczas uroczystości 30-lecia byli to: Franciszek Wciseł, Władysław Siedliski i Adam
Pawełczak. W tym okresie jednostka liczyła: 20 członków czynnych, 16 dożywotnich i 20
wspierających.
47. Zgodnie ze sprawozdaniem przedstawionym 07.01.1969 r. realizacja zadań z zakresu
Naczelnika (gotowość bojowa, prewencja szkolenia, zbiórki) przedstawiała się następująco:
zbiórki szkoleniowe – 10, zbiórki do czyszczenia narzędzi i sprzętu – 5, uroczystości państwowe
– 1, ćwiczenia kompanijne – 1, komisje przeciwpożarowe – 2, zbiórki na tydzień strażacki – 1,
wyjazdy do pożarów – 17, alarmy szkoleniowe – 4.
48. W 1970 r. ilość wyjazdów do działań wzrosła wyraźnie i wyniosła aż 20. Użytkowany garaż
wymagał pilnego remontu. W czynie społecznym strażacy wykonali tynki w garażu, poprawili
rynny i dodatkowo zastawkę na rzece przy moście.
49. Głównym źródłem dochodów do kasy strażackiej w latach 70 były: dotacje Gminnej
i Powiatowej Rady Narodowej, darowizny i zbiórki publiczne, dochody z organizowanych
zabaw i składki członkowskie. Warto przypomnieć, że nasi druhowie podejmowali różnorodne
str. 5
Historia OSP Karczmiska (1917-2009) woj. lubelskie
działania w celu wspierania finansowego jednostki. Organizowano m.in.: majówki, dni ochrony
przeciwpożarowej, obchody patrona Św. Floriana, zbiórki i kwesty uliczne (w tym podczas
odpustów), loterie fantowe, zbiórki w drugi dzień Świąt Wielkanocnych – „Śmigus”, występy
teatru amatorskiego oraz wynajm remizy.
50. Strażacy z Karczmisk zaopatrują się w fachową prasę pożarniczą, prenumerowane od lat
miesięczniki „Strażak” i „Przegląd Pożarniczy” są ważnym elementem uzupełniającym wiedzę
członków naszej jednostki
51. Od 1975 r. funkcję Komendanta Gminnego pełni funkcjonariusz pożarnictwa Jerzy Łaszkiewicz,
a od w 1979 chor. poż. Jerzy Goliszek – pracownik Komendy Rejonowej Straży Pożarnej
w Bełżycach, a później w Opolu Lubelskim.
52. Na początku lat 80 r. otrzymaliśmy z Komendy Rejonowej z Opola Lub. samochód pożarniczy
średni Star P-244 (GBAM) z autopompą i radiotelefonem samochodowym (pierwszy tego typu
samochód bojowy, pożarniczy w rejonie opolskim wśród jednostek OSP). Otrzymaliśmy
również w niedługim czasie również drugi samochód pożarniczy lekki Żuk A-15 (GLM).
53. Pierwsza kronika OSP Karczmiska spisana przez Stanisława Mokijewskiego.
54. Funkcję kierowców w naszej OSP pełnili: Wacław Niezgoda, Edward Goliszek, Józef Kłak,
Henryk Król, Zygmunt Goliszek, Ryszard Wosik, Jerzy Karaś, Witold Woźniak i obecnie Jerzy
i Krzysztof Karaś.
55. W 1983 r. skład Zarządu OSP: Prezes – Mieczysław Podolski, Naczelnik – Józef Wicha,
Skarbnik – Stanisław Piłat, Sekretarz – Jerzy Piłat.
56. Lata 70 i 80 – osoby funkcyjne szkolą się w ośrodkach szkolenia Komend Powiatowych
w Puławach, Lubartowie, Lublinie, Bełżycach i Opolu Lubelskim.
57. 1987 r. zajęcie I miejsce w gminie za współzawodnictwie jednostek OSP.
58. 1991 r. weszła z życie ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakładająca na gminy obowiązek
utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP.
59. Postanowieniem Sądu Nr 76/92 z dnia 23 marca 1992 r. zostaliśmy zarejestrowani jako
stowarzyszenie pod nazwą „Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach”.
60. Po przemianach społeczno-ustrojowych w Polsce od 1990 r. na Wójta Gminy wybrano Zenona
Olszowego, który pełni również funkcję Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP
w Karczmiskach.
61. 03 maja 1992 r. uroczystości 75-lecia powstania naszej straży. W uznaniu zasług sztandar OSP
Karczmiska zostaje odznaczony przez Zarząd Główny Związku OSP RP – Złotym Medalem
Za Zasługi Dla Pożarnictwa (w tym okresie jednostka zrzesza 48 członków czynnych, 16
honorowych oraz 48 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: męskich i żeńskich.
62. Nasza OSP udział w sierpniu 1992 r. – w pożarze lasu w Kuźni Raciborskiej (woj. śląskie). Był
to największy pożar kompleksu leśnego w Europie. W upalne lato spłonęło blisko 10 tys. ha
lasu. Do akcji wyjeżdżała sekcja samochodem Star 244 w następującym składzie: Józef Wicha,
Mirosław Rodzik, Jacek Socha, Stanisław Piłat, Andrzej Komorowski.
63. Działania przeciwpowodziowe OSP Karczmiska: wiosna 1996, 2001, 2002 i 2006 lokalne
podtopienia na terenie gminy Karczmiska spowodowane wiosennym topnieniem śniegu.
Lokalne podtopienia objęły zasięgiem następujące sołectwa: Słotwiny, Zaborze, Wymysłów,
Karczmiska Drugie, Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Pierwsze Kolonia.
64. W 1992 r. w zawodach zajęliśmy miejsca: OSP - I, MMDP (12-15) - I, MMDP (15-18) – I,
ŻMDP (12-15) II miejsce.
65. W 1994 r. czynie społecznym dobudowaliśmy magazynek na sprzęt i wyposażenie pożarnicze.
66. 15 maja 1995 r. decyzją Komendanta Głównego PSP w Warszawie włączyć naszą jednostkę
w struktury KSR-G. W Komendzie Rejonowej PSP w Opolu Lubelskim umowę podpisywali
z ramienia: OSP Prezes – Krzysztof Popiołek, Gminy Karczmiska – Wójt Gminy Zenon
Olszowy, Komendy Rejonowej – Komendant Stanisław Marek.
67. W okresie 1996-2006 (11 lat) OSP Karczmiska braliśmy udział w ponad 300 wyjazdach
(akcjach ratowniczo-gaśniczych) na terenie gminy Karczmiska i poza gminą.
str. 6
Historia OSP Karczmiska (1917-2009) woj. lubelskie
Zbigniew
Strażyc
(w
wojny
upadła).
Janina Strażyc dziedziczka Karczmisk
często wspierała straż i strażaków z
naszej jednostki.
1913
czasie I
straż
r.
Zbigniew Strażyc dziedzic i założyciel
i Prezes Straży Ogniowej w 1913 r.
( w czasie I wojny straż upadła).
Ochotnicza Straż w Karczmiskach w 1938 r. (w środku z założonymi rękami, Prezes
Józef Bukowski - Sekretarz Gminy). Widoczne są również kobiety z oddziału
samarytańsko-pożarniczego.
str. 7
Historia OSP Karczmiska (1917-2009) woj. lubelskie
68. 1997 r. byliśmy gospodarzami gminnych zawodów sportowo-pożarniczych na boisku GKS
„Bobry” Karczmiska a w maju tego roku obchodziliśmy na boisku Szkoły Podstawowej
jubileusz 80-lecia powstania OSP (przekazanie samochodu bojowego Star 200). W jubileuszu
uczestniczył W-ce prezes Zarządu Głównego ZOSP RP - Marian Starownik.
69. Od połowy lat 80 funkcję prezesów OSP pełnili: Ryszard Pawełczak, Jerzy Goliszek,
Krzysztof Popiołek, Witold Wożniak, Tomasz Stefanek. Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej OSP Karczmiska od wielu lat jest dh Jan Witold Piłat.
70. W styczniu 1998 r. Ryszard Kalbarczyk członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie
uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP, które odbyło się w Szkole Podstawowej
w Karczmiskach.
71. W 1999 r. powołano nas do Odwodu Operacyjnego Komendanta Wojewódzkiego PSP jako
Lubelska Brygada Odwodowa, a w 2000 do Odwodu Operacyjnego Komendanta Powiatowego
PSP w Opolu Lubelskim.
72. Utworzenie nowej struktury podziału administracyjnego kraju (oprócz funkcjonujących gmin
i województw gminy utworzono powiaty). Starostą Opolskim został Zenon Rodzik wywodzący
się z Karczmisk Drugich, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP
w Opolu Lub.
73. Listopad 2000 r. remont obiektu strażnicy z wykorzystaniem środków z MSWiA z Warszawy,
sponsorów i Urzędu Gminy (wymieniono m.in.: okna i drzwi, na podłodze położono terakotę,
zmodernizowano zaplecze kuchni, wybudowano 2 sanitariaty, a wejście przed budynkiem
wyłożono kostką brukową). W uroczystym oddaniu obiektu do użytku uczestniczył m.in. Prezes
ZW ZOSP RP w Lublinie – Edward Hunek.
74. W 2000 r. obchodzono jubileusz 25-lecia powstania Centralnego Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach. Spotkał nas duży zaszczyt, gdyż wytypowano sztandar OSP Karczmiska (jako
jeden nielicznych w województwie), by reprezentował naszą straż, jako cenny eksponat
podczas tego jubileuszu. Jak dotąd była to najdłuższa podróż „Św. Floriana” z naszego
sztandaru, a my jesteśmy dumni z powodu udziału w tak dużej imprezie.
75. Zapoczątkowano organizację Biesiady Piwnej w strażnicy OSP Karczmiska jako wspólne
przedsięwzięcie ze Szkołą Podstawową i Publicznym Gimnazjum Karczmiska. Dochód
przeznaczamy na cele statutowe OSP.
76. Od 1999 r. bierzemy udział w zabezpieczeniu p.poż podczas imprezy cyklicznej promującej
Gminę Karczmiska i Powiat Opolski p.n. „Majówka Archeologiczna” w Chodliku.
77. 07 marca 2001 r. odbył się pogrzeb płk. pil Romualda Czopka „przyjaciela” OSP Karczmiska.
Dzięki jego wsparciu otrzymaliśmy z wojska sprzęt i wyposażenie pożarnicze oraz 10 par butów
bojowych. Dobrze zapoczątkowana współpraca – została przerwana. Wojskowy kondukt
żałobny z trumną Romka wjeżdżał z Dęblina do Karczmisk i zatrzymał się przed naszą
strażnicą. Nasi druhowie ustawieni w dwuszeregu, wspólnie z władzami samorządowymi oraz
opuszczoną do połowy flagą państwową – godnie powitali „bohatera z Karczmisk” i dźwiękiem
syreny strażackiej oddali mu cześć. Następnie w Kościele parafialnym i cmentarzu odbyły się
uroczystości pogrzebowe. Nigdy dotąd w historii naszej miejscowości tak ogromne tłumy
wiernych nie żegnały swojego rodaka z Karczmisk.
78. Dobre kontakty z wojskiem zapoczątkowane przez R. Czopka dalej są podtrzymywane
i kontynuowane. Swoją obecnością zaszczycali w naszej straży oficerowie z Dęblina, w tym
m.in.: Komendant WSOSP generał Ryszard Hać i płk Marek Rak.
79. Lipiec/sierpień 2001 r. największa jak do tej pory akcja przeciwpowodziowa na Wiśle w woj.
lubelskim. Przez ponad jeden tydzień 1500 ratowników ściągniętych z różnych miejsc Polski (a
wśród nich nasi strażacy) broniło gm. Łaziska i Wilków, przed przerwaniem wałów i klęską
powodzi. W krytycznym momencie przerwanie wałów przeciwpowodziowych mogło zagrozić
kilku gminom z Powiśla opolskiego, a skutki tego zagrożenia były by wręcz katastrofalne.
80. W sierpniu 2003 r. z woli mieszkańców sołectwa Karczmiska Drugie utworzono nową
organizację OSP. Zrzeszyła ona ponad 40 członków czynnych.
81. 2004 r. karosaż (wymiana nadwozia) samochodu Star 244 w specjalistycznym zakładzie
w Łochowie woj. mazowieckie.
str. 8
Historia OSP Karczmiska (1917-2009) woj. lubelskie
82. Udział w dniu 07 kwietnia 2005 r. we Mszy Świętej w intencji zmarłego 02 kwietnia tego roku
papieża Jana Pawła II w Bazylice Mniejszej Wąwolnicy. Tego samego roku w dniach 12-13
września parafię Karczmiska nawiedziła kopia cudownego obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. Wśród niosących obraz oczywiście nie mogło zabraknąć naszych strażaków.
Natomiast w sierpniu 2006 r. pożegnaliśmy w katedrze lubelskiej z delegacjami kilkuset
jednostek OSP, PSP oraz innych organizacji i instytucji z terenu województwa lubelskiego oraz
kraju, zmarłego Prezesa ZOW ZOSP RP w Lublinie, byłego Wojewodę Lubelskiego –
Edwarda Hunka.
83. Wspólne zadania o charakterze kulturalno-oświatowym OSP realizuje z: Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną, Kołem Gospodyń Wiejskich, Szkołą Podstawową,
Gimnazjum i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Przedszkolem, Urzędem
Gminy, klubem GKS „Bobry”, parafią p.w. Św. Wawrzyńca i kombatantami, OSP Karczmiska
Drugie. W uroczystościach kościelnych czy państwowych w gminie i powiecie a nawet
województwie poczet sztandarowy i nasi strażaków są często obecni.
84. Nasza straż w ciągu ponad 90 letniej historii ciągle i współpracowała z księżmi i parafią
Karczmiska. Wszyscy księżą i proboszczowie: Bolesław Okólski, Stanisław Furmanik, Zygmunt
Winnicki, Jan Rola, Wiktor Matraszek, Ignacy Kilis, Bolesław Kurzempa, Władysław Kogut,
Kazimierz Pruchniak (administrator) oraz aktualny proboszcz ks. Józef Swatowski (od 2007 r.
kapelan strażacki powiatu opolskiego), jako zasadę przyjęli i wprowadzali ją w czyn – dobrą
współpracę parafii z miejscową jednostką straży.
85. Nasza działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie wspieranie nas przez wielu sponsorów.
W ostatnich latach różnorodną pomoc otrzymaliśmy od firm: „Pawtrans” Poniatowa (Ewa
i Stanisław Pawłowscy), „Stacja Paliw” Głusko (Kapusta & Głogowski), „Mondi-Condex” sp. z
o.o. (wice prezes Christer Drottson) i „Investor” Karczmiska, „Pagiet” Karczmiska (Krzysztof
Piłat), „Spółdzielnia Swojak” i „Bank Spółdzielczy” Karczmiska, „Auto-Naprawa” Bochotnica
(Jerzy Kobiałka), „Restauracja Pod Kogutem” Poniatowa (Józef Nieradka). Oczywiście trudno
wymieniać wszystkich. Za okazaną pomoc nie wymienionym z nazwy firmom lub z imienia
i nazwiska osobom prywatnym – Dziękujemy.
86. Struktura OSP Karczmiska Pierwsze w 2006 r. przedstawia się następująco: 49 członków
czynnych (w tym 1 kobieta), 5 członków honorowych. 12 wspierających, 12 MDP. Łącznie 88
członków.
87. 2007 r. pozyskaliśmy samochodu Ford Transit (sprowadzony z Niemiec) oraz UAZ (własność
OSP) oraz sprzęt kwatermistrzowski z KW Policji z Białegostoku (wartość 80 tys. zł).
88. Nasza OSP wraz z innymi pocztami sztandarowymi, mieszkańcami Karczmisk, dziećmi
i młodzieżą naszych szkół pożegnała zmarłą pod Paryżem ostatnią dziedziczkę Karczmisk
Janinę Strażyc, której prochy spoczęły na cmentarzu parafialnym. Jeszcze pod koniec września
2007 r. dziedziczka przekazała swoje wspomnienie o straży oraz stare zdjęcia do
opracowywanej monografii jednostki.
89. 11 listopada 2007 r. jubileusz 90-lecia OSP Karczmiska. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św.
w kościele parafialnym a następnie w Szkole Podstawowej w Karczmiskach (udział orkiestry
dętej z Opola Lubelskiego i Chóru Gminy Karczmiska). W czasie uroczystości przekazano
nowy sztandaru 2 samochody oraz odznaczono OSP MEDALEM HONOROWYM im.
Bolesława Chomicza przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie. Opracowaną monografię
o 90-leciu OSP Karczmiska dh Sławomir Goliszek przekazał – Prezesowi OSP Karczmiska
i Wójtowi Gminy (Prezesowi ZOG ZOSP RP). Z ramienia Zarządu Głównego ZOSP RP
w Warszawie na jubileuszu uczestniczył W-ce prezes ZG ZOSP RP – Jan Łopata.
90. Zarówno OSP Karczmiska w 2008 r. zajęła I miejsca w gminnych zawodach sportowopożarniczych. Uczestniczyliśmy w obchodach pożarniczych na szczeblu gminnym (Głusko),
powiatowych (Wilków) i wojewódzkich (Łęczna). Nasi druhowie: Grzegorz Stefanek, Piotr
Wicha, Kamil Słoka, Kamil Kramek i Michał Goliszek ukończyli kurs II stopnia ratownika
medycznego w Kirach koło Zakopanego.
91. W maju 2008 r. student z Karczmisk Dominik Płoński obronił pracę dyplomową licencjacką na
Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na kierunki administracja p.t. „Pozycja prawna
str. 9
Historia OSP Karczmiska (1917-2009) woj. lubelskie
i społeczna OSP w gminie Karczmiska”. Jest to pierwsza tego typu praca a rozdział III pracy
poświęcony jest OSP Karczmiska.
92. Dh Sławomir Goliszk reprezentował OSP Karczmiska w 2008 r. na: konferencji naukowej
związanej z 90-rocznicą odzyskania niepodległości zorganizowanej pod patronatem Marszałka
Sejmu w Warszawie „Z myślą o niepodległej” oraz na XV Ogólnopolskim Konkursie Kronik
i Konkursie na pamiętniki wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”
w Tomaszowie Mazowieckim.
93. Dzięki wsparciu środków Urzędu Gminy Karczmiska (128 tys. zł) nasza strażnica poddana
została gruntownemu remontowi. Oddano do użytku 4 pomieszczenia na piętrze (łącznik
z parterem w postaci pięknych drewnianych schodów) oraz pomalowano wewnątrz całą remizę.
Wymieniliśmy również z własnych środków instalacje elektryczną na sali i pomieszczeniach
socjalnych, uszkodzony piec gazowy, kupiliśmy pompę pływającą. Łączne wydatki OSP za
2008 r. wyniosły ok. 40 tys. zł.
94. Od stycznia 2009 r. przy OSP Karczmiska działa młodzieżowy zespół muzyczny złożony
z uczniów Publicznego Gimnazjum w Karczmiskach. Członkowie zespołu należą do
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
95. Mirosław Hałas wywodzący się z Karczmisk (należał do MDP i OSP Karczmiska) od 10 lat
pełni funkcję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
96. 27 lutego 2009 r. na zebraniu sprawozdawczym dokonano zmian w składzie Zarządu OSP
i Komisji Rewizyjnej. Na Prezesa OSP ponownie wybrano dh Witolda Woźniaka. Do OSP
należy 53 członków czynnych, w tym 7 kobiet, 10 członków wspierających, 4 członków
honorowych i 16 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
97. III Gminne Święto Strażackie „Florian – 2009” to jedna z wielu imprez organizowanych
w cyklu 600-lecia Karczmisk w 2009 r., a którego organizatorem i gospodarzem w maju b.r.
jest OSP Karczmiska.
Opracował: Sławomir Goliszek
Zebranie sprawozdawcze
OSP Karczmiska odbyte
w dniu 27 lutego 2009 r.
str. 10
Historia OSP Karczmiska (1917-2009) woj. lubelskie
Samochody OSP Karczmiska: Star 200, UAZ, Star P-244, Ford Transit.
Zachowany Statut Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Karczmiskach z 1922 r.
Konie w OSP Karczmiska ciągnęły beczkowozy jeszcze
do końca lat 50 XX w.
Pamiątkowy puchar OSP Karczmiska
otrzymała z Biura Bezpieczeństwa
Narodowego w Warszawie.
str. 11
Historia OSP Karczmiska (1917-2009) woj. lubelskie
Sztandar OSP Karczmiska wręczony 25 maja 1947 r.
Sztandar OSP Karczmiska wręczony 11 listopada 2007 r.
Telefony kom. do osób funkcyjnych:
Prezes OSP - Witold Woźniak – 0608526094
Naczelnik OSP - Krzysztof Karaś – 0605247032
Konto OSP Karczmiska:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim o/Karczmiska
Nr 52 8734 0008 0040 0202 2000 0010.
str. 12

Podobne dokumenty