Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
WZP/WIS/D-332-26/12
Załącznik nr 2B do SIWZ
dla rozwoju Mazowsza
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dot. dostawy materiałów promocyjnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych
CZĘŚĆ B
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia według klasyfikacji CPV jest:
CPV 39294100 – 0 Artykuły informacyjne i promocyjne.
Przedmiotem
zamówienia
jest
dostawa
materiałów
promocyjnych
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
1.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA NAZW I NADRUKÓW
Wszystkie materiały promocyjne powinny spełniać poniŜsze wymagania:
zachowanie spójnej identyfikacji wizualnej dla materiałów z logo RPO WM;
ilekroć będzie mowa o danych teleadresowych to do zastosowania będzie formuła:
Mazowiecka Jednostka WdraŜania
Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa,
tel. (022) 542 20 00, fax (022) 698 31 44
www.mazowia.eu
ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo RPO WM, to do stosowania będzie:
W przypadku małych powierzchni zadruku dopuszczalna będzie poniŜsza wersja minimalna:
lub poniŜsza wersja minimalna:
2
ilekroć będzie mowa o informacji o współfinansowaniu to do zastosowania będzie formuła:
„Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budŜetu województwa mazowieckiego”;
ilekroć będzie mowa o haśle to do umieszczenia na materiale będzie:
„dla rozwoju Mazowsza”;
ilekroć będzie mowa o egzemplarzu bezpłatnym to do umieszczenia na materiale będzie:
„egzemplarz bezpłatny” lub „egz. bezpłatny” lub „egz. bezpł.”;
ilekroć będzie mowa o „www” to do umieszczenia na materiale będzie:
„www.mazowia.eu”;
UWAGA! Wytyczne SOPZ odnośnie logotypów oraz informacji, które będą zamieszone
na
materiałach
promocyjnych
mogą
ulec
zmianie.
Ewentualne
zmiany
w
zapisach
nie wpłyną jednak na zmienię istotnych warunków zamówienia oraz na poziom oferowanych
cen.
1.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTAW
1)
Wszystkie materiały muszą mieć uregulowane kwestie majątkowych praw autorskich, które będą
przekazane Zamawiającemu bez ograniczeń.
2)
Pakowanie winno być wykonane w taki sposób przez Wykonawcę, aby maksymalnie
zabezpieczyć materiały promocyjne przed ich ewentualnym zniszczeniem. Wykonawca winien
zastosować pakowanie adekwatne do materiału promocyjnego oraz środka transportu
np. osobne opakowanie, przegródki, wypełniacze itp. Towar uszkodzony lub z wadami zostanie
zwrócony Wykonawcy na jego koszt do ponownego wykonania. KaŜda paczka z materiałami
promocyjnymi dostarczona do Zamawiającego powinna być zapakowana opcjonalnie: w szary
papier / karton / pudełko oraz oklejona taśmą. Musi równieŜ posiadać etykietę z opisem – nazwą
materiału promocyjnego, ilością w paczce oraz miesiącem i rokiem produkcji. Niewłaściwie
oznakowane paczki nie zostaną przyjęte i
będą powodem do zwrotu towaru na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zaproponuje sposób pakowania materiałów promocyjnych (ilość
w paczce zbiorczej), natomiast Zamawiający potwierdzi ostatecznie jego prawidłowość. Paczki
zbiorcze nie mogą być cięŜsze niŜ 10 kg. ZałoŜenia dotyczące pakowania mogą ulec zmianie.
3
Na temat wszelkich zmian Wykonawca zostanie powiadomiony nie później niŜ 4 dni przed
wykonaniem dostawy.
3)
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę i rozładunek materiałów promocyjnych
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
4)
W przypadku, gdy Zamawiający podczas weryfikacji jakościowej oraz ilościowej stwierdzi wady
w dostarczonym przedmiocie (co najmniej 20% otwartej paczki) całość towaru zostanie zwrócona
Wykonawcy.
Wykonawca
na
własny
koszt
odbierze
wadliwy
towar,
uzupełni
braki
i dostarczy całość towaru wolnego od wad ponownie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
5)
W przypadku stwierdzenia usterek, w tym błędów w logotypach i zamieszczonych treściach,
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt odebrać wadliwe materiały i dostarczyć nowe
– wolne od wad.
6)
Oznakowanie logotypami (nadruk, grawerowanie itp. techniki oznakowania) winno być
dostosowane do materiału na jakim będzie wykonane i musi spełniać warunek: czytelności,
nieścieralności oraz trwałości w połączeniu z materiałem promocyjnym.
7)
KaŜdy projekt materiału promocyjnego musi być przekazany do archiwizacji do Wydziału
Informacji i Szkoleń Beneficjentów w plikach otwartych i pdf na nośniku CD/DVD maksymalnie
w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia wszystkich prawidłowo wykonanych materiałów
promocyjnych.
1.4 ZAKRES I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakresem przedmiotu zamówienia są materiały promocyjne. ZałoŜenia przedstawione w SOPZ
są
minimalne.
KaŜdy
projekt
musi
być
dostosowany
do
formy/załoŜenia/przeznaczenia
wyodrębnionego szczegółowo w niniejszej specyfikacji.
Wybrany Wykonawca kaŜdorazowo dostarczy do wyboru i akceptacji Zamawiającego:
1)
wizualizację sposobu obrendowania /projekt kaŜdego materiału promocyjnego w formie
elektronicznej lub w formie wydruków;
2)
minimum po dwie sztuki próbek kaŜdego materiału promocyjnego z wykonanym oznakowaniem
(dostarczone próbki pozostaną u Zamawiającego jako wzór do realizacji zamówienia.
Zamawiający nie zwraca dostarczonych próbek);
3)
proof’y w standardzie Ugra Fogra (w przypadku materiałów drukowanych).
Termin wykonania zamówienia
Po zawarciu umowy Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac
opracowany zgodnie z preferencjami i sugestiami Zamawiającego i obejmujący wszystkie etapy
oraz przedmioty zamówienia.
Dostawy materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego w Warszawie będą się odbywały
sukcesywnie, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prac
objętych zamówieniem od dnia zawarcia umowy maksymalnie do 31 października 2012 r.
4
1. Specyfikacja techniczna – brelok z zestawem narzędzi
LP.
1
CECHA
OPIS
WYMAGANE PARAMETRY
Brelok z zestawem narzędzi
Zestaw narzędzi zawarty w breloku, wyposaŜenie minimum:
4 róŜne śrubokręty, miarka oraz latarka diodowa, baterie zasilające;
rozmiar minimum: 12 x 5 x 1 cm;
opakowanie: pudełko.
2
MINIMALNA
Brelok: logotyp;
TREŚĆ NADRUKU
3
POWIERZCHNIA
Maksymalna powierzchnia nadruku wynikająca z technologii.
NADRUKU
Uwaga: nadrukowane elementy muszą być czytelne, wyraźne
i trwałe.
4
KOLOR NADRUKU/
Brelok: tampondruk lub sitodruk, jednostronnie – 1 kolor;
TECHNOLOGIA
Uwaga: technologia, powierzchnia nadruku oraz przedmiot powinny
NADRUKU
być tak dobrane, aby nadruk był czytelny, wyraźny i trwały.
5
PROJEKT
Przygotowanie wizualizacji do wyboru i akceptacji Zamawiającego.
6
TRANSPORT
Do siedziby Zamawiającego w Warszawie
7
PAKOWANIE
Pakowanie pojedynczych breloków w pudełka oraz w kartony
zbiorcze, na kaŜdym kartonie naklejona etykieta z nazwą przedmiotu,
rokiem produkcji oraz ilością.
8
ILOŚĆ
3.000 szt.
PRZYKŁADY GRAFICZNE*
*Uwaga: zamieszczone powyŜej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi
obligatoryjnego wzoru.
5
2. Specyfikacja techniczna – Komplet: mini gra w bule
LP.
1
CECHA
OPIS
WYMAGANE PARAMETRY
Komplet: mini gra w bule
Zawiera minimum: niewielką drewnianą kulkę, sześć metalowych kul,
taśmę do mierzenia odległości oraz praktyczne i estetyczne etui,
instrukcję w języku polskim;
rozmiar minimum: 11 x 7 x 3 cm.
2
MINIMALNA
Górna część etui: logotyp, hasło;
TREŚĆ NADRUKU
dolna (spodnia) część etui: informacja o współfinansowaniu,
egz. bezpł.
3
POWIERZCHNIA
Maksymalna powierzchnia nadruku wynikająca z technologii.
NADRUKU
Uwaga: nadrukowane elementy muszą być czytelne, wyraźne
i trwałe
4
KOLOR NADRUKU/
TECHNOLOGIA
NADRUKU
Górna część etui: transfer lub tampondruk lub sitodruk,
jednostronnie - 1 kolor;
dolna (spodnia) część etui: transfer lub tampondruk lub sitodruk,
jednostronnie - 1 kolor;
Uwaga: technologia, powierzchnia nadruku oraz przedmiot powinny
być tak dobrane, aby nadruk był czytelny, wyraźny i trwały.
5
PROJEKT
Przygotowanie wizualizacji do wyboru i akceptacji Zamawiającego.
6
TRANSPORT
Do siedziby Zamawiającego w Warszawie.
7
PAKOWANIE
Pakowanie w kartony zbiorcze, na kaŜdym kartonie naklejona
etykieta z nazwą przedmiotu, rokiem produkcji oraz ilością.
8
ILOŚĆ
700 kompletów
PRZYKŁADY GRAFICZNE*
*Uwaga: zamieszczone powyŜej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi
obligatoryjnego wzoru.
6
3. Specyfikacja techniczna – latarka na głowę – czołówka
LP.
1
CECHA
OPIS
WYMAGANE PARAMETRY
Latarka na głowę – czołówka
Idealna na rower, kemping, czy do prac warsztatowych. Latarkę
moŜna zamocować na głowie za pomocą wygodnych, regulowanych,
elastycznych taśm;
wyposaŜenie minimum: 5 silnych diod LED, 2 elastyczne,
regulowane taśmy umoŜliwiające załoŜenie latarki na głowę, baterie
zasilające, włącznik/wyłącznik, regulowane ustawienia kąta lampy;
programy pracy minimum: strumień światła ciągły oraz migający;
wymiary minimum: 5,5 x 4 x 2 cm;
opakowanie: pudełko.
2
MINIMALNA
Czołówka: logotyp;
TREŚĆ NADRUKU
3
POWIERZCHNIA
Maksymalna powierzchnia nadruku wynikająca z technologii.
NADRUKU
Uwaga: nadrukowane elementy muszą być czytelne, wyraźne
i trwałe
4
KOLOR NADRUKU/
Czołówka: tampondruk lub sitodruk, jednostronnie – 1 kolor;
TECHNOLOGIA
Uwaga: technologia, powierzchnia nadruku oraz przedmiot powinny
NADRUKU
być tak dobrane, aby nadruk był czytelny, wyraźny i trwały.
5
PROJEKT
Przygotowanie wizualizacji do wyboru i akceptacji Zamawiającego.
6
TRANSPORT
Do siedziby Zamawiającego w Warszawie.
7
PAKOWANIE
Pakowanie pojedynczych czołówek w pudełka oraz w kartony
zbiorcze, na kaŜdym kartonie naklejona etykieta z nazwą przedmiotu,
rokiem produkcji oraz ilością.
8
ILOŚĆ
500 szt.
PRZYKŁADY GRAFICZNE*
*Uwaga: zamieszczone powyŜej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi
obligatoryjnego wzoru.
7
4. Specyfikacja techniczna – translator – elektroniczny tłumacz
LP.
1
CECHA
OPIS
WYMAGANE PARAMETRY
Translator – elektroniczny tłumacz
Minimalne funkcje: tłumaczy język angielski, hiszpański, włoski,
francuski oraz holenderski; 5.000 słów dla kaŜdego z ww. języków;
w zestawie instrukcja obsługi oraz baterie zasilające;
wielkość minimum: 11 x 8 x 0,5 cm;
gwarancja na minimum 24 miesiące;
opakowanie: pudełko.
2
3
MINIMALNA
Translator: logotyp, hasło, informacja o współfinansowaniu, egz.
TREŚĆ NADRUKU
bezpł.
POWIERZCHNIA
Maksymalna powierzchnia nadruku wynikająca z technologii.
NADRUKU
Uwaga: nadrukowane elementy muszą być czytelne, wyraźne
i trwałe
4
KOLOR NADRUKU/
Translator: tampondruk lub sitodruk, jednostronnie – 1 kolor;
TECHNOLOGIA
Uwaga: technologia, powierzchnia nadruku oraz przedmiot powinny
NADRUKU
być tak dobrane, aby nadruk był czytelny, wyraźny i trwały.
5
PROJEKT
Przygotowanie wizualizacji do wyboru i akceptacji Zamawiającego
6
TRANSPORT
Do siedziby Zamawiającego w Warszawie
7
PAKOWANIE
Pakowanie pojedynczych tłumaczy w pudełka oraz w kartony
zbiorcze. Na kaŜdym kartonie naklejona etykieta z nazwą
przedmiotu, rokiem produkcji oraz ilością.
8
ILOŚĆ
1.000 szt.
PRZYKŁADY GRAFICZNE*
*Uwaga: zamieszczone powyŜej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi
obligatoryjnego wzoru.
8
5. Specyfikacja techniczna – Frisbee
LP.
1
CECHA
OPIS
WYMAGANE PARAMETRY
Frisbee
Wykonane z materiału wysokiej jakości odpornego na uderzenia
i upadki np. gumy, silikonu etc.;
krawędź przedmiotu zagięta i gładka, pozwalająca na bezpiecznie
chwytanie frisbee;
kolorystyka: granat lub/i niebieski lub/i Ŝółty;
wymiary minimum: średnica 22 cm.
2
MINIMALNA
Logotyp, hasło, informacja o współfinansowaniu, egz. bezpł.
TREŚĆ NADRUKU
3
POWIERZCHNIA
Maksymalna powierzchnia nadruku wynikająca z technologii.
NADRUKU
Uwaga: nadrukowane elementy muszą być czytelne, wyraźne
i trwałe
4
KOLOR NADRUKU/
Tampondruk lub sitodruk, jednostronnie – 1 kolor;
TECHNOLOGIA
Uwaga: technologia, powierzchnia nadruku oraz przedmiot powinny
NADRUKU
być tak dobrane, aby nadruk był czytelny, wyraźny i trwały.
5
PROJEKT
Przygotowanie wizualizacji do wyboru i akceptacji Zamawiającego
6
TRANSPORT
Do siedziby Zamawiającego w Warszawie
7
PAKOWANIE
Pakowanie w kartony zbiorcze, na kaŜdym kartonie naklejona
etykieta z nazwą przedmiotu, rokiem produkcji oraz ilością.
8
ILOŚĆ
1.000 szt.
PRZYKŁADY GRAFICZNE*
*Uwaga: zamieszczone powyŜej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi
obligatoryjnego wzoru.
9
6. Specyfikacja techniczna – zestaw: długopis z podstawką
LP.
1
CECHA
OPIS
WYMAGANE PARAMETRY
Zestaw: długopis z podstawką
Długopis:
wykonany z drewna lub drewna i elementów metalowych; wymiary
standardowe; wkład w kolorze niebieskim;
Podstawka:
umoŜliwia stabilne i swobodne umieszczenie długopisu; wykonana
z drewna lub drewna i elementów metalowych; wymiary minimum:
średnica 4 cm;
Opakowanie zestawu: pudełko.
2
3
MINIMALNA
Długopis: logotyp;
TREŚĆ NADRUKU
podstawka: logotyp
POWIERZCHNIA
Maksymalna powierzchnia nadruku wynikająca z technologii.
NADRUKU
Uwaga: nadrukowane elementy muszą być czytelne, wyraźne
i trwałe
4
KOLOR NADRUKU/
TECHNOLOGIA
NADRUKU
Długopis: grawerunek lub tampondruk lub sitodruk,
jednostronnie – 1 kolor;
podstawka: grawerunek lub tampondruk lub sitodruk,
jednostronnie – 1 kolor.
Uwaga: technologia, powierzchnia nadruku oraz przedmiot powinny
być tak dobrane, aby nadruk był czytelny, wyraźny i trwały.
5
PROJEKT
Przygotowanie wizualizacji do wyboru i akceptacji Zamawiającego
6
TRANSPORT
Do siedziby Zamawiającego w Warszawie
7
PAKOWANIE
Pakowanie zestawów w pudełka oraz w kartony zbiorcze, na kaŜdym
kartonie naklejona etykieta z nazwą przedmiotu, rokiem produkcji
oraz ilością.
8
ILOŚĆ
500 kompletów
PRZYKŁADY GRAFICZNE*
*Uwaga: zamieszczone powyŜej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi
obligatoryjnego wzoru.
7. Specyfikacja techniczna – mini komplet biurowy
10
LP.
1
CECHA
OPIS
WYMAGANE PARAMETRY
Mini komplet biurowy
Plastikowy zestaw składający się z minimum: podajnika do taśmy
zawierającego taśmę samoprzylepną, zapasowej rolki taśmy
samoprzylepnej, mini zszywacza, mini dziurkacza, 300 zszywek,
pudełka mieszczącego wszystkie elementy kompletu;
kolorystyka: Ŝółty i/lub granatowy i/lub niebieski;
materiał: plastik oraz elementy metalowe;
wymiary minimalne pudełka: 9 x 6 x 2 cm.
2
3
MINIMALNA
Na wieczku pudełka: logotyp, hasło, informacja o współfinansowaniu,
TREŚĆ NADRUKU
egz. bezpł.
POWIERZCHNIA
Maksymalna powierzchnia nadruku wynikająca z technologii.
NADRUKU
Uwaga: nadrukowane elementy muszą być czytelne, wyraźne
i trwałe
4
KOLOR NADRUKU/
TECHNOLOGIA
NADRUKU
Na wieczku pudełka: tampondruk lub sitodruk, jednostronnie
– 1 kolor
Uwaga: technologia, powierzchnia nadruku oraz przedmiot powinny
być tak dobrane, aby nadruk był czytelny, wyraźny i trwały.
5
PROJEKT
Przygotowanie wizualizacji do wyboru i akceptacji Zamawiającego
6
TRANSPORT
Do siedziby Zamawiającego w Warszawie
7
PAKOWANIE
Pakowanie w kartony zbiorcze kompletów, na kaŜdym kartonie
naklejona etykieta z nazwą przedmiotu, rokiem produkcji oraz ilością.
8
ILOŚĆ
1.000 kompletów
PRZYKŁADY GRAFICZNE*
*Uwaga: zamieszczone powyŜej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi
obligatoryjnego wzoru.
8. Specyfikacja techniczna – wizytownik
11
LP.
1
CECHA
OPIS
WYMAGANE PARAMETRY
Wizytownik
Wykonany z metalu chromowanego i elementów ekoskóry w kolorze
czarnym;
zamknięcie na magnes;
wymiary minimalne: 9,5 x 6,2 cm x 1 cm
opakowanie: pudełko.
2
MINIMALNA
logotyp
TREŚĆ NADRUKU
3
POWIERZCHNIA
Maksymalna powierzchnia nadruku wynikająca z technologii.
NADRUKU
Uwaga: nadrukowane elementy muszą być czytelne, wyraźne
i trwałe
4
KOLOR NADRUKU/
tampondruk lub tłoczenie lub grawerunek,
TECHNOLOGIA
jednostronnie – 1 kolor
NADRUKU
Uwaga: technologia, powierzchnia nadruku oraz przedmiot powinny
być tak dobrane, aby nadruk był czytelny, wyraźny i trwały.
5
PROJEKT
Przygotowanie wizualizacji do wyboru i akceptacji Zamawiającego
6
TRANSPORT
Do siedziby Zamawiającego w Warszawie
7
PAKOWANIE
Pakowanie wizytowników w pudełka oraz w kartony zbiorcze,
na kaŜdym kartonie naklejona etykieta z nazwą przedmiotu, rokiem
produkcji oraz ilością..
8
ILOŚĆ
500 szt.
PRZYKŁADY GRAFICZNE*
*Uwaga: zamieszczone powyŜej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi
obligatoryjnego wzoru.
12

Podobne dokumenty