Uchwala Nr XIX/163/16 z dnia 26 lutego 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Uchwala Nr XIX/163/16 z dnia 26 lutego 2016 r.
UCHWAŁA NR XIX/163/16
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Zduńska Wola w 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 i 1890) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856,
z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Zduńska Wola w 2016 r., zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez
zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.
Przewodniczący Rady Miasta
Zduńska Wola
Witold Gwiazda
Id: D41568F6-7D38-4AAB-BD16-C5E86B3F0FB0. Podpisany
Strona 1 z 4
Załącznik do uchwały nr XIX/163/16
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 26 lutego 2016 r.
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę”/art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.)/
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA W 2016 R.
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Obowiązek utworzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Zduńska Wola zwanego dalej „programem”, wynika z art. 11a ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
§ 2. Ilekroć mowa w programie o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
2) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Zduńska Wola;
3) Urzędzie Miasta – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Zduńska Wola;
4) właściwej komórce Urzędu Miasta – należy przez to rozumieć Biuro Infrastruktury Technicznej Urzędu
Miasta.
§ 3. Program realizuje cele i kierunki działania Miasta wobec problemu bezdomności zwierząt poprzez:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta;
3) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.
§ 4. Program obejmuje:
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt ;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) kontynuowanie znakowania psów poprzez implantację mikrochipa.
II. Realizacja celów i kierunków działania
§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta polega na:
1) odławianiu z terenu Miasta zwierząt bezdomnych;
2) umieszczaniu bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt spełniającym warunki określone
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.), z zastrzeżeniem wykonywania przez schronisko wszelkich
koniecznych zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, w tym obowiązku znakowania zwierząt przyjętych
do schroniska za pomocą mikrochipów;
3) zapewnieniu właściwych warunków bytowania, wyżywienia i opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym
zwierzętom odłowionym z terenu Miasta;
4) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
5) zapewnieniu opieki lekarsko-weterynaryjnej dla kotów wolno żyjących;
Id: D41568F6-7D38-4AAB-BD16-C5E86B3F0FB0. Podpisany
Strona 2 z 4
6) dokarmianiu i ustawieniu domków dla kotów wolno żyjących na terenie Miasta;
7) wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca opieki zwierząt gospodarskich.
§ 6. 1. Realizacja zadań, o których mowa w § 5 pkt 1-3, wykonywana będzie przez podmiot prowadzący
schronisko dla zwierząt, z którym Miasto zawarło umowę.
2. Zadania, o których mowa w § 5 pkt 4 i 5, realizowane będą przez lekarza weterynarii, z którym
Miasto zawarło umowę oraz we współpracy z opiekunami społecznymi.
3. Działania, o których mowa w § 5 pkt 6 realizowane będą przez właściwą komórkę Urzędu Miasta
we współpracy z opiekunami społecznymi zwierząt.
4. Zgłoszenia zwierzęcia bezdomnego w celu jego odłowienia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt
dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej, którzy podejmują interwencje
w przedmiotowym zakresie na skutek zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców Miasta.
5. W celu zapewnienia bezpiecznego miejsca dla zwierząt gospodarskich w przypadku zdarzeń losowych
lub klęsk żywiołowych, Prezydent Miasta w uzgodnieniu z rolnikiem prowadzącym hodowle zwierząt,
wyznacza gospodarstwo rolne właściwe dla sprawowania opieki nad zwierzętami gospodarskimi z terenu
Miasta.
§ 7. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta oraz zmniejszenie populacji zwierząt
bezdomnych polega na:
1) ograniczaniu populacji odłowionych zwierząt poprzez ich obligatoryjną sterylizację albo kastrację;
2) usypianiu ślepych miotów;
3) realizacji programu adopcji zwierząt bezdomnych w porozumieniu ze schroniskiem, lekarzami weterynarii
oraz organizacjami społecznymi, w tym prowadzeniu Internetowego Biura Adopcji przez schronisko;
4) organizowaniu przez schronisko wystaw zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu Miasta
przeznaczonych do adopcji podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie Miasta;
5) poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku;
6) kontynuowaniu na terenie Miasta programu identyfikacji poprzez implantację mikrochipa psom, których
właścicielami są mieszkańcy Miasta;
7) prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych mających na celu zwiększenie dostępności
do informacji o bezdomnych zwierzętach z terenu Miasta oraz zwiększenie świadomości społecznej
dotyczącej kwestii bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami.
§ 8. 1. Realizacja zadań, o których mowa w § 7 pkt 1-5, wykonywana będzie przez podmiot prowadzący
schronisko, z którym Miasto zawarło umowę.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących porzuconych miotów oraz miotów kotek wolno
żyjących, Miasto pokryje koszty zabiegu uśpienia ślepego miotu poza schroniskiem.
3. Miasto w 2016 r. pokryje koszty sterylizacji kotek i kastracji kotów wolno żyjących, zgłoszonych przez
administratorów, zarządców budynków mieszkalnych, opiekunów społecznych zwierząt lub przedstawicieli
organizacji, których celem statutowym jest działanie w zakresie ochrony zwierząt, w ilości znajdującej pokrycie
w środkach finansowych założonych na ten cel w budżecie Miasta.
4. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, realizuje lekarz weterynarii, zgodnie z zawartą przez Miasto
umową, w uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Urzędu Miasta.
5. Zadania, o których mowa w § 7 pkt 6 realizowane będą przez lekarza weterynarii, z którym Miasto
zawarło umowę.
§ 9. 1. Zadanie, o którym mowa w § 7 pkt 7, realizowane będzie przez Urząd Miasta, placówki oświatowe,
organizacje społeczne, których celem statutowym jest działalność związana z ochroną nad zwierzętami,
we współpracy ze służbami weterynaryjnymi i porządkowymi oraz mediami.
2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 7 pkt 7, polega na:
1) wzajemnej współpracy wszystkich instytucji i mediów w propagowaniu humanitarnego zachowania
mieszkańców wobec zwierząt;
2) promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
Id: D41568F6-7D38-4AAB-BD16-C5E86B3F0FB0. Podpisany
Strona 3 z 4
3) prowadzeniu zajęć edukacyjnych w zakresie ograniczania zjawiska bezdomności zwierząt;
4) prowadzeniu akcji utrzymania czystości po swoich zwierzętach, w tym rozdawaniu właścicielom zwierząt
zestawów higienicznych.
3. W zakresie działań, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, szczególną rolę pełnią dyrektorzy i nauczyciele
placówek oświatowych oraz Młodzieżowa Rada Miasta Zduńska Wola, przy współpracy podmiotu
prowadzącego schronisko i właściwej komórki Urzędu Miasta.
4. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 4, realizuje właściwa komórka Urzędu Miasta.
5. Koordynatorem działań, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jest Biuro Urzędu Miasta właściwe do spraw
edukacji.
III. Źródła finansowania programu
§ 10. 1. Na działania objęte programem w 2016 r. Miasto zabezpiecza w budżecie Miasta środki
w wysokości 842 000,00 zł.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią pokrycie wydatków na realizację zadań, o których mowa
w § 5 pkt 1-6, w § 7 pkt 1, 2 i 6, w § 8 ust. 2 i 3 oraz w § 9 ust. 2 pkt 4.
IV. Postanowienia końcowe
§ 11. 1. We współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami – Oddział w Zduńskiej Woli, Miasto
zaktualizuje listę opiekunów społecznych, którym będzie przekazywać zakupioną karmę dla kotów wolno
żyjących.
2. Koordynatorem i odpowiedzialnym za realizację programu jest właściwa komórka Urzędu Miasta.
3. Szczegółowe sprawozdanie z działań merytorycznych i finansowych objętych programem właściwa
komórka Urzędu Miasta złoży Prezydentowi Miasta w terminie do końca lutego 2017 r.
4. Prezydent Miasta przedłoży sprawozdanie Radzie Miasta Zduńska Wola w terminie do końca marca
2017 r.
5. Zadania podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt w 2016 r. wykonuje na rzecz Miasta:
Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” z siedzibą w Czartkach 49 B, 98-200 Sieradz,
tel. 43 828 36 46 wew. 21.
6. Opiekę weterynaryjną dla zwierząt w 2016 r. wykonuje na rzecz Miasta Gabinet Weterynaryjny Hubert
Grzegorz Jasiński z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 103.
7. Kontynuację programu identyfikacji psów w 2016 r. wykonuje na rzecz Miasta Gabinet Weterynaryjny
Hubert Grzegorz Jasiński z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 103.
8. Wskazane przez Prezydenta Miasta gospodarstwo rolne, o którym mowa w § 4 pkt 7 i w § 5 ust. 7,
to gospodarstwo Pana Kacpra Nowaka, ul. Tymienicka 7, 98-220 Zduńska Wola.
9. Zgłoszenia dotyczące zwierząt bezdomnych oraz zaistnienia kolizji drogowej z udziałem zwierząt,
można przekazywać do:
1) Gabinetu Weterynaryjnego, numer tel. 606 870 309 lub 43 824 77 52;
2) Straży Miejskiej, numer tel. 43 825 02 81 lub 669 215 777;
3) Komendy Powiatowej Policji, numer tel. 43 824 43 11 lub 997;
4) Urzędu Miasta, numer tel. 43 825 02 71.
Id: D41568F6-7D38-4AAB-BD16-C5E86B3F0FB0. Podpisany
Strona 4 z 4