Wielki Mały Świat - regulamin konkursu

Komentarze

Transkrypt

Wielki Mały Świat - regulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU
„Wielki mały świat – Unia Europejska w Twojej Gminie”
I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznofotograficznym „Wielki mały świat – Unia Europejska w Twojej Gminie” zwanym dalej
„Konkursem”.
2. Celem
Konkursu
jest
popularyzacja
wiedzy
nt.
Unii
Europejskiej,
w szczególności wyrażenie znaczenia ogólnie pojętego członkostwa Polski w Unii
Europejskiej oraz szans i wyzwań, jakie to członkostwo ze sobą niesie.
3. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć sposobów wykorzystania możliwości,
jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz obecności problematyki,
wartości, idei i symboli Unii Europejskiej w polskich miejscowościach.
4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę dotyczącą miejscowości, w której
mieszka.
5. Organizatorem konkursu jest Bogusław Sonik – poseł do Parlamentu Europejskiego,
zwany dalej „Organizatorem".
6. Konkurs adresowany jest
do uczniów
szkół województwa małopolskiego i
świętokrzyskiego w dwóch kategoriach:
a) uczniowie szkół podstawowych- praca plastyczna (rysunek, komiks, collage,
malarstwo),
Prace w tej kategorii będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
I grupa wiekowa - dzieci w wieku od 6 do 8 lat,
II grupa wiekowa - dzieci w wieku 9 - 12 lat,
b) uczniowie gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych – fotoreportaż.
7.
Zwycięzcy konkursu nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi:
a) uczniowie szkół podstawowych - praca plastyczna (rysunek, komiks,
collage, malarstwo)
I grupa wiekowa dzieci w wieku od 6 do 8 lat
I miejsce- zestaw do zabawy Pet Clubhouse (Littlest Pet Shop),
laleczka Blythe LPS oraz nagroda książkowa
II miejsce- klocki Lego CITY (7743) oraz nagroda książkowa
III miejsce- maskotka Deco Pets LPS, farby plakatowe oraz nagroda
książkowa
II grupa wiekowa - dzieci w wieku od 9 do 12 lat
I miejsce- cyfrowy odtwarzacz muzyki mp3 SONY (NWZ-B153)
II miejsce- radioodtwarzacz CD PHILLIPS (AZ202/12)
III miejsce- pióro i długopis PARKER (Jotter)
b) uczniowie gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych – fotoreportaż
1
I miejsce- mini wieża JVC UX-G120
II miejsce- cyfrowy aparat fotograficzny NIKON COOLPIX L22
III miejsce- pióro i długopis PARKER (Jotter)
Zwycięskie
w Brukseli.
prace
zostaną
zaprezentowane
w
Parlamencie
Europejskim
II. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez autora, zwanego dalej
„Uczestnikiem”, pracy konkursowej wraz z prawidłowo wypełnioną „Deklaracją
Uczestnictwa”.
2. Deklaracja Uczestnictwa jest prawidłowo wypełniona wówczas, gdy zawiera
następujące dane:
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko autora,
- wiek autora,
- adres prywatny,
- telefon kontaktowy,
- nazwę i adres szkoły,
- ewentualnie dodatkowo imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora oraz nazwę
placówki, jeżeli praca konkursowa została wykonana pod jego nadzorem.
3. Deklaracja Uczestnictwa powinna być podpisana przez Uczestnika, a w przypadku gdy
Uczestnik jest osobą niepełnoletnią Deklaracja Uczestnictwa powinna zawierać podpis
opiekuna prawnego Uczestnika (podpis opiekuna prawnego na Deklaracji
Uczestnictwa jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udział Uczestnika w
konkursie oraz akceptacją Regulaminu Konkursu).
4. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które:
a) zostały przesłane po terminie określonym w niniejszym Regulaminie,
b) nie zawierają czytelnie i kompletnie wypełnionej Deklaracji Uczestnictwa,
c) zawierają Deklarację Uczestnictwa, do której dołączono więcej niż jedną pracę lub
gdy Deklaracja Uczestnictwa została złożona przez tego samego Uczestnika więcej
niż jeden raz,
d) zawierają zniszczone lub niekompletne prace,
e) nie zawierają oryginału pracy,
f) zawierają pracę niebędącą autorstwa Uczestnika lub pracę do której Uczestnikowi
nie przysługują pełne prawa autorskie.
5. Prace konkursowe należy składać lub przesyłać pocztą pod następujący adres: Biuro
Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika; 31-002 Kraków, ul.
Kanonicza 12/1, Tel. +48 12 290 69 34, Fax. +48 12 292 02 74.
6. Termin składania prac konkursowych upływa 30 maja 2011 roku o godz. 17.00
(decyduje data wpływu pracy konkursowej).
III. Zasady Konkursu.
1. Uczestnik w ramach Konkursu może wykonać tylko jedną pracę plastyczną lub jeden
fotoreportaż.
2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
2
3. Praca plastyczna może zostać wykonana dowolną techniką.
4. Pracę plastyczne należy wykonać w formacie nie większym niż A3.
5. Prace plastyczne trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie.
6. Fotoreportaż powinien składać się z 10 fotografii wraz z komentarzem, nie
przekraczającymi 200 znaków pod każdą fotografią. Fotoreportaż należy dostarczyć w
formie wdrukowanej, a dodatkowo fotografie na nośniku elektronicznym.
7. Uczestnik przystępuje do Konkursu w momencie wysłania lub przekazania
Organizatorowi
pracy
plastycznej
lub
fotoreportażu
wraz
z Deklaracją Uczestnictwa.
8. W Konkursie będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe.
Prace nie spełniające wymagań nie będą oceniane.
9. Przesłane na konkurs prace nie będą zwracane.
11.Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub odwołania Konkursu.
IV. Zasady przyznawania nagród w Konkursie.
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury Konkursu, złożone z: posła do
Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika oraz przedstawicieli instytucji
kulturalnych, na podstawie następujących kryteriów:
- zgodność pracy z tematyką, o której mowa w Rozdziale 1, pkt.3 Regulaminu,
- inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
- ogólne wrażenia estetyczne.
2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 15.06.2011r. na stronie internetowej
www.boguslawsonik.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez przyznawania nagród, w
przypadku zgłoszenia się mniej niż 20 (słownie: dwudziestu) uczestników, którzy
spełniają wymagania określone w Regulaminie.
4. Decyzja Organizatora o przyznaniu nagrody, jak również decyzja uznająca, że nie
będzie przyznana nagroda, jest decyzją ostateczną i Uczestnik nie może się od niej
odwoływać.
5. Przyjmuje się, iż Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest
osoba, której dane wskazane zostaną w Deklaracji Uczestnictwa.
V. Prawa autorskie
1. Z chwilą nadesłania Deklaracji Uczestnictwa w Konkursie „Wielki mały świat – Unia
Europejska w Twojej Gminie”, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie
prawa majątkowe do złożonych na konkurs prac w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonego utworu w części lub w całości, tj.
wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym
technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i
wielkość nakładu,
3
b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu,
najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu
rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą
elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie
książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w
celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations,
c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego
Organizator jest upoważniony.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na
Organizatora własności oryginału egzemplarza utworu.
3. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do
dokonywania skrótów, obróbek graficznych.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie
opracowaniami utworu.
5. Uczestnik nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek
innym wydawnictwie.
6. Organizator akceptuje oświadczenie uczestnika złożone poprzez załączenie do złożonej
pracy konkursowej Deklaracji Uczestnictwa w Konkursie „Wielki mały świat – Unia
Europejska w Twojej Gminie” oraz wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie
majątkowych praw autorskich do utworu oraz innych praw określonych w niniejszym
Regulaminie na zasadach w nim przewidzianych.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Biorąc udział w Konkursie każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach
promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.boguslawsonik.pl oraz w
siedzibie Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o
wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej
www.boguslawsonik.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.
5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających w niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie.
4

Podobne dokumenty