Protokół Nr XV/2003 z sesji Rady Miasta Knurów odbytej w dniu

Komentarze

Transkrypt

Protokół Nr XV/2003 z sesji Rady Miasta Knurów odbytej w dniu
Protokół Nr XV/2003
z sesji Rady Miasta Knurów
odbytej w dniu 30.12.2003r.
Ad. 1
Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
Przewodniczący Rady T. Reginek
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/ otwieram XV-tą sesję Rady Miasta Knurów.
Na podstawie listy obecności obecnych na sali jest 19 radnych wobec tego stwierdzam
prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 w budynku UM, ul. Ogana 5 w Knurowie.
Na ustawowy skład Rady 21 radnych obecnych na sesji było 19 radnych, co stanowi 90%.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
Radni nieobecni:
1. Barbara Gawlińska,
2. Emil Szolc.
W sesji Rady Miasta udział wzięli:
1. Adam Rams – Prezydent Miasta,
2. Kazimierz Kachel – Z-ca Prezydenta Miasta,
3. Adam Szczypka – Z-ca Prezydenta Miasta.
4. Anna Karwot – Sekretarz Miasta,
5. Krzysztof Grzelak – Skarbnik Miasta,
6. Jerzy Felkowski – Radca Prawny.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Osoby delegowane z Urzędu Miasta do wzięcia udziału w sesji Rady Miasta:
1. Maria Zasowska – Naczelnik Wydziału FN,
2. Barbara Bismor – Kierownik USC,
3. Barbara Zwierzyńska – Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ,
4. Mieczysław Kobylec – Dyrektor MZGLiA.
Lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W sesji udział wzięli:
1. Marian Gruszka,
2. Michał Kędzierski – Media Lokalne.
Lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 2
Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady T. Reginek
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 11.12.2003r.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Podjęcie uchwał:
• w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2004 na terenie Miasta Knurów.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady T. Reginek
Czy w sprawie proponowanego porządku obrad, ktoś z radnych pragnie zabrać głos ?
Prezydent Miasta A. Rams
Proszę o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 8 „Podjęcie uchwał” projektu uchwały w
sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2003 rok.
Przepraszam, bo nie zamierzam zaskakiwać Przewodniczącego i Radę takimi projektami
uchwał, ale ta uchwała ma charakter nadzwyczajny. 16.12.2003r. Zarząd Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o przyznaniu dotacji dla
naszej gminy na zintegrowany Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Organizacją
Systemu Kontroli Opłat Środowiskowych. Projekt umowy dotarł do gminy w wigilię. Sprawa
jest bardzo pilna, bo gdy Rada uzna i podejmie tego rodzaju proponowaną uchwałę mamy
szansę uzyskać z WFOŚ znaczną kwotę pieniędzy.
Przewodniczący Rady
Kto jest za wniesieniem do porządku obrad poprawki wnioskowanej przez Prezydenta?
W głosowaniu za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały wnioskowanej przez
Prezydenta głosowało 19 radnych, 0 radnych głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się
od głosu. (Obecnych na sali 19 radnych). Zmiana do porządku obrad została przyjęta
bezwzględną większością ustawowego składu Rady.
Ad. 3
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie głosowania.
Przewodniczący Rady do Komisji Skrutacyjnej zaproponował:
-
radnego Eugeniusza Tymoszka, który wyraził zgodę,
-
radnego Grzegorza Noconia, który wyraził zgodę,
-
radnego Przemysława Duliasa, który wyraził zgodę.
Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w powyższym składzie głosowało 16 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się do głosu. (Obecnych na sali 19 radnych).
Ad. 4
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Rady do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponował:
-
radnego Zbigniewa Gałkowskiego, który wyraził zgodę,
-
radnego Dariusza Dzindzio, który wyraził zgodę,
-
radnego Jana Furgoła, który wyraził zgodę.
Za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w powyższym składzie głosowało 16 radnych, 0
radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 19
radych).
Ad. 5
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 11.12.2003r.
Protokół z sesji Rady Miasta odbytej w dniach 11.12.2003r. wyłożony był do wglądu w
Biurze Rady Miasta.
Z treścią protokołu zapoznali się:
-
Przewodniczący Rady,
-
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Hibszer,
-
Radny Jerzy Pach.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag protokół został przyjęty.
Ad. 6
Interpelacje i wnioski radnych.
Radny J. Furgoł
Dzisiaj rano mieszkaniec ul. Parkowej zgłosił dwa następujące problemy:
Betonowy słup energetyczny łamie się, wygina i tak się przechyla, że grozi
spadnięciem razem z przewodami. Wydaje mi się, że sprawa jest ogromnej wagi, bo zagraża
bezpieczeństwu.
W pobliżu placu manewrowego przy ul. Parkowej mieszkańcy oczekują, iż gmina jako
właściciel tej drogi ustawi tam dwa znaki „zakaz zatrzymywania się i postoju” i proszą o takie
znaki.
Radny P. Dulias
Chciałbym poruszyć sprawę śmietników przy ul. Ułanów nr 11, przy TBS. Z dnia na dzień
została rozebrana budka na śmieci, zrobiono coś nowego, wyrzucono kontenery przed blok nr
11, nikogo wcześniej nie poinformowano, wygląda to strasznie, będzie to śmierdziało. Proszę
wprowadzić mnie w ten temat, bo nie wiem jak my możemy pomóc. Ludzie są zdegustowani,
że nikt ich nie poinformował, rozebrano to, postawiono coś nowego, wyrzucono śmietniki i
niewiadomo o co chodzi.
Radny Z. Wojciechowski
Ul. Lignozy przy wiadukcie, wejście do parku, tam są schody, które są pobudowane z cegły.
Tej zimy na skutek mrozów zostały one uszkodzone i są porozrzucane. prosiłbym o jak
najszybszą interwencję w tej sprawie, bo to zagraża bezpieczeństwu.
Radny R. Buchta
Są dwa słupy ogłoszeniowe na Osiedlu 1000-lecia, nie są one czyszczone, nie są
zbierane stare ogłoszenia, jest kilkucentymetrowa warstwa tych ogłoszeń. Zrobiłem tym
słupom zdjęcia, ale ich nie przyniosłem, żeby nie naśladować nikogo.
W imieniu mieszkańców ponawiam sprawę tych trzech schodków na zboczu przy
garażach. Nie wiem czy to jest sprawa Spółdzielni Mieszkaniowej, bo one były do czasu
kiedy nie zrobiono tego pierwszego w Knurowie chodnika ze ścieżką rowerową. Wiem, że
być może plan nie przewiduje tego, ale mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, dużo starszych
osób przechodzi tamtędy i należałoby te trzy stopnie zrobić, ograniczyć je jakimiś barierkami
co uniemożliwiłoby młodym osobom jeżdżenie tamtędy na rowerach. Młodzi ludzie
wjeżdżają prosto na pasy, pod samochody a to jest wszystko do czasu i boję się, że kiedyś
stanie się nieszczęście.
W trakcie wypowiedzi radnego Z. Buchty salę obrad opuścił radny G. Nocoń.
Radny Z. Gałkowski
Ta interpelacja będzie dotyczyła rejonu działania Dyrektora M. Kobylca. Schody przy ul.
Kosmonautów w kierunku bloków nr 1,2,3,4,5, tam gdzie znajduje się Bank Spółdzielczy.
Niestety tam już tych schodów nie ma i interweniuję w imieniu tych mieszkańców, żeby tam
gdzie powinny być schody one były.
Dyrektor MZGLiA M. Kobylec
Sprawdzę.
Radny D. Dzindzio
Przy skrzyżowaniu ul. Pocztowej z ul. Spółdzielczą stoi słup oświetleniowy, który na
wysokości ok. 1 metra wyraźnie jest pęknięty i odchylony od pionu i może się przewrócić.
Jest to sprawa niebezpieczna.
W trakcie wypowiedzi radnego D. Dzindzio na salę obrad wrócił radny G. Nocoń.
Ad. 7
Odpowiedzi na interpelacje.
Prezydent Miasta A. Rams
Dwie sprawy są o charakterze bardzo poważnym, bo o ile po rozpoznaniu sprawy okaże się,
że rzeczywiście uszkodzone są te słupy betonowe i mogą zagrażać bezpieczeństwu to z tego
miejsca proszę Panią Naczelnik o szybką interwencję w tych sprawach.
Z-ca Prezydenta A. Szczypka
Interpelacja radnego J. Furgoła. W poczcie znalazłem pismo w sprawie ustawienia
tych dwóch znaków. Wydział się tym zajmie i na pewno odpowiedź w tej kwestii będzie
udzielona.
Interpelacja radnego P. Duliasa. Temat śmietnika przy ul. Ułanów nie dotyczy tylko
Wspólnoty bloku przy ul. Ułanów 11, ale tam jest więcej wspólnot. Sprawa ta była
sygnalizowana z różnych stron i zorganizowałem spotkanie, żeby do końca wyjaśnić tę
sprawę i doprowadzić do spotkania wspólnot , bo jest to konieczne, żeby wspólnoty, które się
stykają swoimi własnościami, nieruchomościami zaczęły ze sobą rozmawiać i uzgadniać. W
tej chwili mamy taką sytuację, że jest kilka wspólnot mieszkaniowych i jest teren TBS-u
gdzie te bloki są już gotowe i własności gminnej nie ma. Gminę poproszono o pomoc, żeby
synchronizować to spotkanie i wszystkie strony się wypowiedziały, po kolei te wspólnoty
mieszkaniowe i przedstawiciel TBS-u. Jest kilka rozwiązań tego tematu. Na terenie TBS-u
powstaje śmietnik z prawdziwego zdarzenia, gdzie będą ustawione kontenery. Wspólnoty
dojdą do porozumienia z zarządcą TBS-u, spiszą porozumienia odnośnie ponoszenia kosztów.
W tym wypadku gmina nie jest stroną natomiast pomoże przy wszelkich sprawach. W trakcie
spotkania też były zapytania innych wspólnot, bo wspólnoty chciały np. w innym miejscu
zrobić śmietnik. Wydział Urbanistyki pomoże w kwestii doradzenia jakie to powinno być
miejsce i myślę, że ludzie powinni się uczyć coraz bardziej brać w swoje ręce sprawy i
rozmawiać. Ta sprawa jest już na dobrej drodze, nie mam sygnałów czy oni już się dogadali.
Dyrektor M. Kobylec jest bliżej tej sprawy.
Dyrektor MZGLiA M. Kobylec
Ja w imieniu Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych bloków nr 3, 5, 7,15 napisałem pismo do
TBS-u z prośbą o przesłanie umowy korzystania ze śmietnika. Myślę, że będzie jakaś
odpowiedź.
Z-ca Prezydenta A. Szczypka
To są sprawy, na które ja odpowiedziałem. Następne rzeczy dotyczą już spraw
szczegółowych między innymi słupy oświetleniowe czy energetyczne do tego jest potrzebna
wizja w terenie i natychmiastowe sygnalizowanie właściwym służbom, bo to jest
bezpieczeństwo i nie wolno z tym zwlekać.
W trakcie wypowiedzi Z-cy Prezydenta A. Szczypki salę obrad opuścił radny G. Nocoń.
Naczelnik Wydziału GKIRiOŚ B. Zwierzyńska
Interpelacja radnego Z. Wojciechowskiego dotycząca schodów. Sprawdzimy to i na
pewno posprzątamy tak, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu.
Interpelacja radnego R. Buchty dotycząca słupów ogłoszeniowych. Sporadycznie
staramy się te słupy czyścić, tam gdzie już jest naprawdę źle. W tej chwili począwszy od
wiosny w nowej umowie o utrzymanie czystości w mieście będzie to wpisane jako obowiązek
tego, który wygra przetarg, systematyczne sprzątanie wokół słupów i systematyczne
oczyszczanie tych słupów, tak żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Jest to w materiałach
przetargowych i ten wykonawca będzie zobowiązany to robić.
Interpelacja radnego R. Buchty dotycząca schodków przy ul. 1 Maja. Na wiosnę
rozpatrzymy ponownie tę sprawę jeżeli jest tyle interwencji i życzeń to w ramach remontów
te schodki wykonamy.
Jeżeli chodzi o słupy to sprawdzimy czy to są słupy energetyczne czy oświetleniowe,
bo jeżeli oświetleniowe to zgłosimy to do eksploatatora oświetlenia
ulicznego i mam
nadzieję, że szybko to wymieni. Słupy są zbrojone i tych słupów jest trochę do wymiany na
terenie miasta, sprawdzimy to, bo jeżeli są w takim stanie, że mogą zagrażać bezpieczeństwu
to postaramy się, żeby zostały wymienione.
Ad. 8
Podjęcie uchwał.
Uchwała XV/245/2003 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2004 na terenie Miasta Knurów.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków D. Dzindzio odczytał uchwałę w powyższej sprawie,
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
W trakcie odczytywania uchwały na salę obrad wrócił radny G. Nocoń.
Przewodniczący Rady
Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie widzę.
W głosowaniu za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 18 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. (Obecnych na sali 19 radnych). Uchwała
została podjęta.
Przewodniczący Rady
Mam wielką prośbę do Redaktora, gdy będzie w Przeglądzie Lokalnym przedstawiony tekst
tej uchwały, aby obok niego było to uzasadnienie. Ludzie nie znający tego uzasadnienia
stwierdzą, że w jednym miesiącu zmieniamy dwukrotnie tę uchwałę.
Uchwała Nr XV/246/2003 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2003 rok.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków J. Furgoł odczytał uchwałę w powyższej sprawie, która
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady
Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały ? Nie widzę.
W głosowaniu za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 19 radnych, 0 radnych
głosowało przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. (Obecnych na sali 19 radnych).
Uchwała została podjęta.
Ad. 9
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
Prezydent Miasta A. Rams
1. Wydałem 23 zarządzenia w następujących sprawach:
•
powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora
MOPP,
•
zmian w budżecie Gminy Knurów na 2003r. x 12 (oświata, opieka społeczna, OSP,
Straż Miejska, OC),
•
zatwierdzenia prognozy kwoty długu Gminy Knurów na 31 grudnia 2003r.,
•
projektu budżetu Miasta Knurów na 2004r.,
•
powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej,
•
powierzenia obowiązków Dyrektora MOSiR,
•
wykonania uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 8
przy ul. Piłsudczyków 4,
•
wyrażenia zgody na zamianę gruntów i rozliczenie uzupełniające ich wartości (1-go
Maja – Kramar),
•
powołania komisji do opracowania wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy,
•
powołania pełnomocnika Prezydenta ds. Zapewnienia Jakości ISO 9001,
•
powołania Rady Jakości SZJ ISO 9001,
•
ustalenia opłat za korzystanie z terenu i urządzeń targowiska miejskiego
w Knurowie przy ul. Targowej 2.
2. Wydałem 24 decyzji w następujących sprawach:
•
na wniosek zainteresowanych stron umorzyłem zaległości z podatku od nieruchomości
za m-c grudzień dla:
-
Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
7.883,26 zł,
-
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
713,40zł,
-
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
907,95zł,
-
Stowarzysz. Miłośników Drobnego Inwentarza (m-ce X-XII)
-
MZGLiA
-
ZOZ Knurów
647,01zł,
5.139,64zł,
310,10zł,
•
-
MSP Nr 7
182,57zł,
-
MSP Nr 1
108,58zł,
-
MSP Nr 6
121,08zł,
-
MSP Nr 9
63,35zł,
-
MSP Nr 4
204,36zł,
-
MSP Nr 2
279,45zł,
-
MG Nr 2
148,90zł,
powołania Komitetu ds. obchodów uroczystości 700 lecia Miasta Knurów.
3. Sprawy różne:
1. 15.12.2003r. razem z moim zastępcą uczestniczyłem w konferencji na temat „Polskie
Gminy Górnicze w Unii Europejskiej”.
2. 17.12.br wziąłem udział w „Spotkaniu Opłatkowym” organizowanym przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego.
3. Uczestniczyłem w „Kolacjach Wigilijnych” zorganizowanych przez:
•
Ośrodek Kuratorski,
•
Zarząd Rejonowy PCK,
•
Dzienny Dom Pomocy Społecznej.
4. 19.12.br wziąłem udział w Walnym Zgromadzeniu KZK GOP.
Radna B. Pomarańska
Czy został rozstrzygnięty konkurs na Dyrektora MOPP?
Prezydenta Miasta A. Rams
Konkurs nie został rozstrzygnięty i stąd to uprawnienie jest w gestii Prezydenta Miasta.
Powołałem na to stanowisko mgr Jolantę Leśniowską.
Z-ca Prezydenta A. Szczypka
Informuję, że w okresie międzysesyjnym Komisja Przetargowa przy Urzędzie Miasta Knurów
dokonała rozpatrzenia ofert złożonych do 4 postępowań o udzielenie zamówień publicznych
przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego oraz 1 postępowania w trybie
zapytania o cenę:
1. „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń sieciowych i odbiorczych służących do
stałego oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców, parkingów oraz
ogólnodostępnych przejść dla pieszych. Do tego przetargu startowały następujące firmy:
- ENERGO SERWIS – GZE Sp. z o.o. z Zabrza,
- „TOM – ELEKTRO” Zakład Usług Elektrycznych z Jastrzębia Zdroju,
- INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Adolf Szczurek i Zakład Instalatorstwa
Elektrycznego Adam Szymiczek,
- PPUH RKE „ELEKTRO – INSTAL” z Rybnika.
Cztery Firmy starały się, ale żaden z podmiotów nie spełnił wszystkich wymogów
przetargowych i przetarg trzeba było unieważnić.
2. „3-letnie utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi wraz ze znajdującymi się na
nich budynkami, ogrodzeniami i innymi urządzeniami z podziałem na:
1) cmentarz przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach,
2) cmentarz przy ul. 1 Maja - Plebiscytowej”.
Do ww. postępowania oferty złożyli następujący Oferenci:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „KOMART” Sp. z o.o. z Knurowa.
- S.C. „WODNIK” z Knurowa.
Przetarg wygrała Firma „WODNIK” z Knurowa.
3. „Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta Knurowa”.
Do ww. postępowania ofertę złożył tylko jeden Oferent Firma „GEO-COM” spółka jawna z
Knurowa i przetarg został unieważniony.
4. „Utrzymanie miasta w okresie zimowym - zimowe utrzymanie chodników i parkingów”.
Do ww. postępowania oferty złożyli następujący Oferenci:
- ALBA
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z Dąbrowy
Górniczej,
- Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z Siewierza.
Po dokonaniu oceny ofert wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
ALBA
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z Dąbrowy
Górniczej.
5. „Zakup samochodu osobowego służbowego dla Urzędu Miasta Knurów”.
W postępowaniu nie została złożona żadna oferta, w związku z czym postępowanie o
zamówienie publiczne unieważniono.
Przewodniczący Rady
Czy ktoś ma uwagi do Sprawozdania Prezydenta ? Nie widzę.
Ad. 10
Sprawy różne.
Radny Z. Wojciechowski
Nie było mnie na ostatniej sesji a w międzyczasie zostali zwolnieni pracownicy Straży
Miejskiej, prosiłbym aby Prezydent podał nazwiska osób zwolnionych. Myślę, że było to
dobre posunięcie w przypadku tak kiepskiego budżetu, ale chciałbym znać nazwiska i
dowiedzieć się czy to byli pracownicy później przyjęci.
Prezydent Miasta A. Rams
Wypowiadałem się już w tej sprawie na ostatniej sesji, ale słusznie radny Z. Wojciechowski
zauważył, że był nieobecny. Nie chciałbym używać nazwisk, bo to jest najmniej istotne,
nawiążę tylko do samej sprawy, która podyktowana była dogłębną analizą w oparciu o
porównywalne z Knurowem
gminy. Z uwagi na zmniejszające się dochody gminy
postanowiłem zmniejszyć stan osobowy do 17 strażników łącznie z Komendantem. Ta liczba
jeżeli chodzi o uwarunkowania Knurowa wydaje się wystarczająca. Jest zapewnienie
Komendanta o tym, że stan bezpieczeństwa na pewno na tym nie ucierpi. Stosunki pracy
zostały rozwiązane z przyczyn dotyczących zakładu pracy więc wszystkie należne
świadczenia związane z tą sprawą trafią do tych pracowników. Absolutnie nie ingerowałem
Komendantowi, który jest odpowiedzialny za sprawy operacyjne, za funkcjonowanie Straży
Miejskiej, nie wyraziłem nawet najmniejszego zainteresowania personalnego, moim
zadaniem było jedynie zobowiązanie Komendanta do tego by pozostało 17 najbardziej
przydatnych w służbie strażników.
Radny Z. Wojciechowski
Został sprzedany budynek NOT i chciałbym się dowiedzieć kto go zakupił, czy była to
prywatna firma?
Prezydent Miasta A. Rams
Zakupiły go osoby fizyczne, państwo z Katowic, znani restauratorzy. Radni z terenu
Szczygłowic apelowali, aby zapobiec niszczeniu tego obiektu bo czas robił swoje, chuliganów
też nie brakowało i na naszych oczach ten obiekt tracił na wartości, bo ciągle był okradany i
dewastacja postępowała. Budynek ten został zakupiony przez tych państwa i oni zapewniają,
robią wszystko co w ich mocy, chcą uruchomić tam działalność gospodarczą, która
polegałaby na uruchomieniu restauracji, być może miejsc hotelowych, jeżeli to wszystko się
spełni to mielibyśmy dobrą restaurację i z całą pewnością można byłoby z tego korzystać
nawet w przypadku np. wizyt miast partnerskich kiedy mamy poważny problem gdzie ich
zakwaterować i we właściwych warunkach spożyć posiłki. Problem polega na tym, że jak do
tej pory wybieramy restauracje spoza miasta Knurowa, bo u nas nie ma gdzie zakwaterować
kilkuosobowej delegacji. O ile te zamiary się ziszczą, spełnią to mam nadzieję, że w
Szczygłowicach powstanie ładny obiekt o takim charakterze, z parkiem i być może z jakimś
placem zabaw dla dzieci, bo w koncepcji coś takiego jest.
Radny Z. Wojciechowski
Nie tylko radni, ale również mieszkańcy są zadowoleni, że w końcu coś się z tym budynkiem
zaczyna dziać. Myślę, że został obrany dobry kierunek, bo tyle lat on niszczał i nie było
wiadomo co z tym zrobić.
Nie chcę dzisiaj przedłużać, proszę nie odpowiadać dzisiaj, ale proszę to sobie wziąć do serca.
Chodzi o sprawę budżetu. Komisja Sportu poparła wniosek o 50.000 zł na projekt boiska w
Szczygłowicach. Przeglądając projekt budżetu nie zauważyłem tej kwoty a np. na park w
Knurowie jest przeznaczona kwota 250.000 zł. Uważam, że te 50.000 zł na boisko w
Szczygłowicach należało zapewnić. W Szczygłowicach jest tylko jedno boisko przy szkole,
jest dużo interwencji mieszkańców, że przy tej szkole cały czas grają, hałasują a tam są
budynki mieszkalne. W parku gdzie jest staw nie trzeba dużych nakładów, wystarczyłoby
zasypać tak jak to jest na osiedlu i w tym miejscu mogłoby powstać boisko. Myślę, że te
50.000 zł powinno się znaleźć w przyszłorocznym budżecie, żeby to zacząć. Może nie od razu
zostałoby to zrobione, ale ta kwota powinna być, tym bardziej że Komisja Sportu o to
wnioskowała. Boisko w Szczygłowicach na pewno latem by się przydało.
Prezydent Miasta A. Rams
Chciałbym się w kilku zdaniach odnieść do słów radnego Z. Wojciechowskiego. Sprawa
boiska na terenie Szczygłowic toczy się już od dłuższego czasu. Na spotkaniu z
mieszkańcami Szczygłowic, które zorganizowaliśmy wspólnie ten akcent się pojawiał.
Proponowałbym, żeby radni na komisjach kiedy będzie tematyka sportowa szerzej omówili tę
sprawę pod kątem zasadności. Wskażę Chorzów, który poszedł w zupełnie odwrotną stronę,
chce likwidować część stadionów, żeby udostępniać tereny inwestycyjne. My mamy dwa
stadiony, były stadion Unii Krywałd i stadion Concordii Knurów. Można też użyć argumentu
tego typu, że chociażby nasz świetny Szczygłowiczanin a znakomity Polak Jerzy Dudek
swoje pierwsze kroki rozpoczynał na stadionie Concordii Knurów i wyrósł na gwiazdę
światowej klasy, jeżeli przyjmiemy, że można korzystać, a ta sprawa była wstępnie omawiana
ze środowiskami zaangażowanymi ze sportem w Szczygłowicach, namawiam do tego, aby
jednak próbować skłaniać tych pasjonatów sportu, konkretnie piłki nożnej, by jednak
korzystali ze stadionu Unii Krywałd, bo to ze wszechmiar jest korzystne dla tych młodych
piłkarzy
i trenerów. Mamy tam nową bazę, nową płytę. Przypominam sobie, że głos
Przewodniczącego na tym spotkaniu również poszedł w tym kierunku, który wskazuje pewne
rozwiązanie. W Szczygłowicach jest o tyle sprawa trudna, bo jeżeli byśmy się zastanowili nad
gruntami to grunty i łąki, które tam są w dość nieciekawym stanie, które można byłoby
wyrównać, zrekultywować nie są nasze a więc trudno jest gminie uprawiać partyzantkę. Też
byłaby taka ewentualność, że jeżeli radny Z. Wojciechowski i pan ...............* mają dobre
kontakty również z tym środowiskiem biznesu szczygłowickiego to może w porozumieniu z
Dyrektorem Kopalni własnym sumptem i z pomocą przedsiębiorstwa, które dysponuje
sprzętem ciężkim to jeżeli taka zgoda by była to poza gminą jest to możliwe, ale gmina stoi
na straży i stanowi miejscowe prawo i trudno by naszym sumptem wchodzić na obcy teren i
wykonywać jakieś roboty. Mogłoby to narazić gminę na szwank. Proponuję, aby się skupić na
tych dwóch rozwiązaniach, nie sądzę że Knurów potrzebowałby kolejnego stadionu, ale to
boisko, może po analizie tego typu propozycje zostaną przez was rozważone i być może
któreś trafi do przekonania.
Z-ca Prezydenta A. Szczypka
Chciałbym uzupełnić wypowiedź Prezydenta, że my w mieście mamy szereg jakiś obiektów i
uważam na zasadzie takiego dobrego, racjonalnego gospodarowania, żebyśmy wszyscy, a
przede wszystkim radni zastanawiali się jak wykorzystać majątek, który już posiadamy, który
jest w rękach rożnych instytucji, Concordia ma teren w użyczeniu lub w wieczystym
użytkowaniu, bo jest to teren Skarbu Państwa nie jest to teren gminny, ale jest to majątek,
który mamy w gminie i jeżeli chodzi o nowe inwestycje to musimy się bardzo zastanawiać,
bo ktoś powie, żeby zrobić dokumentację, a to jest dopiero mały kroczek i bardzo często
potem trzeba zrobić ten następny bardzo duży krok. Jeżeli chodzi o rekonstrukcję parku
naprzeciwko Dyrekcji Kopalni „Knurów” to ten park również „stał w kolejce” jeżeli chodzi o
rekonstrukcję, jest to właściwie centralny punkt miasta, za niedługo będzie realizowane
rondo, jest tutaj pewne skoordynowanie działań i to już jest zadanie gdzie projekt jest gotowy,
pozwolenie na budowę jest załatwione i to już jest element realizacji inwestycji, to nie jest
projektowanie i tutaj na zasadzie pewnej kontynuacji, bo w poprzedniej kadencji została przez
Radę podjęta uchwała odnośnie tego zadania. Nie pamiętam dokładnie ile kosztowała
dokumentacja, ale też swoje kosztowała i musimy tutaj tę sprawę kontynuować. To jest
rozpoczęcie tego zadania, natomiast koniec tego zadania będzie się musiał zbiec z końcem
wykonania ronda, bo te dwa obiekty sąsiadują ze sobą i to musi być skoordynowane. Jeżeli
nam się to uda to będzie ten teren zagospodarowany, mamy parking przy Kościele p.w. św.
Cyryla i Metodego, będzie piękny park, będzie rondo i będzie się czym pochwalić. Jeżeli
chodzi o Szczygłowice to byłem ostatnio z Prezydentem na objeździe Szczygłowic i nie
zgodzę się ze stwierdzeniem, że Szczygłowice są pokrzywdzone. Jechaliśmy po wszystkich
osiedlowych uliczkach i są tam nowe krawężniki, nowe chodniki, nowe miejsca postojowe i
w przyszłym roku budżetowym będzie robiona kanalizacja w ul. Kilińskiego i następne
roboty. Staramy się to tak rozdzielać, żeby Szczygłowice piękniały i pięknieją. Nie zgodzę się
ze stwierdzeniem, że Szczygłowice są pokrzywdzone.
Radny Z. Wojciechowski
Nie miałem na myśli terenów kopalnianych tylko park. W małych miejscowościach takich jak
Książenice, Pyskowice mają na osiedlach boiska dostępne dla wszystkich. Nie możecie
państwo powiedzieć, że tak są te Szczygłowice zadbane, tu chodzi o boiska, np. przy MSP nr
9 jest kompleks boisk a w Szczygłowicach jest tego mało, bo dla takiej ilości młodzieży jedno
boisko to za mało. Jeżeli były by zrekultywowane tereny przy Al. Piastów to może by tam te
boiska powstały, ale proszę mi nie mówić, że wszystko jest dobrze. Szczygłowice są zadbane,
ale to również zostało zrobione w poprzednich latach, ale jeszcze są sprawy, które trzeba
załatwić, a głównie chodzi o boiska. Jedno boisko w Szczygłowicach to za mało i każdy wam
to powie.
Z-ca Prezydenta A. Szczypka
Mamy w zamierzeniach, żeby w Parku NOT w Szczygłowicach również zrobić coś takiego
jak było zrobione w parku w Knurowie tylko nie od razu. Musimy zrobić projekt z
prawdziwego zdarzenia, żeby te drzewa doprowadzić, żeby powstały alejki, nam też się
marzy, żeby tam stworzył się ładny fragment miasta i będziemy do tego dążyć.
Radny Z. Wojciechowski
Mnie nie chodzi o stadion tylko o typowe boisko, żeby było w Szczygłowicach.
Radny R. Buchta
Nie jestem mieszkańcem Szczygłowic, ale bardzo ostrożnie prosiłbym z koncepcjami
zasypywania tego czy owego. W poprzedniej kadencji został zasypany basen w
Szczygłowicach i do tej pory nie ma niczego w tym miejscu. Zupełnie nic tam nie powstało, a
były takie piękne plany. Byłbym za tym aby za naszej kadencji rozpoczęło się przywrócenie
tego parku do stanu jaki był za świętej pamięci Dyrektora Kopalni Tkocza. My wcześniej
urodzeni pamiętamy gondole, podest na łańcuchach i domek na kurzej nóżce dla dzieci. Może
poszlibyśmy w tym kierunku, już nie wspomnę o kawiarni podwodnej i kawiarni na nasypie
kolejowym. Knurów był naprawdę z tego dumny, były wydawane takie pocztówki więc ja
bym jednak optował za tym, że owszem boisko są potrzebne, ale sam Pan mówi, że ludziom
przy szkole przeszkadza to, że młodzież bez przerwy gra, że piłka stuka a w tym parku jeżeli
zasypiemy ten staw i powstanie boiska to piłka będzie uciekała na chodnik, na ławki i znowu
ludzie będą oburzeni jak odpocząć w takim parku gdzie cały czas lata piłka. Naszym
zadaniem jest tłumaczyć wyborcom, którzy nas wybrali jaki ten Knurów ma być, co chcemy
zrobić a nie od razu realizować to co komuś zaświtało w głowie.
Radny E. Tymoszek
Chciałbym poprzeć radnego R. Buchtę, bo dobrze byłoby gdyby w parku w Szczygłowicach
powstały miejsca do rekreacji, żeby mieszkańcy mogli tam pójść odpocząć. Jeżeli chodzi o
boisko to Kopalnia nawet na łamach gazety zobowiązała się wykonać rekultywację terenu po
basenie, określiła nawet w jakim miesiącu zostanie to wykonane. Prosiłbym, żeby można było
z nimi dojść do jakiegoś porozumienia, bo tu nie chodzi o boisko wyczynowe dla tej
młodzieży, żeby tam mogła pograć. Jest tam zabezpieczenie w tym sensie, że tam nie ma
jezdni i dzieci nie byłyby niczym zagrożone.
Z-ca Prezydenta A. Szczypka
Koniec rekultywacji jest planowany na 2005 rok.
Radny Z. Wojciechowski
Do tego o czym mówię nie trzeba żadnych projektów, tylko trochę pieniędzy i można zacząć
to robić. W tej chwili przez szkody górnicze żadna gondola tamtędy nie popłynie, te tereny
trzeba rekultywować, zasypywać, wyrównywać. Tam jest teraz najlepsze miejsce, ja jestem z
tym obeznany. O tym co było za Dyrektora Tkocza w tej chwili można tylko pomarzyć.
Chodzi o porządkowanie tego na bieżąco, nalegam, naciskam wiadomo, że gdyby były
fundusze to wyglądałoby to inaczej i ten park wyglądałby inaczej. Moim obowiązkiem jako
radnego jest walczyć o to, ale jest od tego Prezydent, Rada i jeżeli będzie to inaczej widziane
to będę się musiał z większością zgodzić.
Prezydenta Miasta A. Rams
Upór i konsekwencja radnych z terenu Szczygłowic doprowadziła do tego, że mamy
naprawdę ładną dzielnicę na terenie naszego miasta.
Radny Z. Wojciechowski
Chcę podziękować, bo są dobrze oświetlone Szczygłowice i gdyby jeszcze był zrobiony
chodnik i zlikwidowane kałuże to faktycznie byłaby to Al. Piastów.
Przewodniczący Rady
Radny Z. Wojciechowski rozpoczął problem nad budżetem, 29 stycznia przewidujemy sesję
budżetową. Ze względu na to, że musi być zachowana pewna procedura mam prośbę, żeby
zaraz po sesji wszyscy radni wraz z prezydentami udali się do sali nr 30 gdzie omówimy
sprawy dotyczące sesji budżetowej.
Ad. 11
Zakończenie sesji Rady Miasta Knurów.
Przewodniczący Rady
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję Rady Miasta oraz proszę o
podpisanie listy obecności po zakończeniu obrad.
Sesja zakończyła się o godz. 1500.
Protokołowała
Przewodniczący Rady
Marta Mastalska
dr n. med. Tomasz Reginek
Z protokołem zapoznali się:
*informacja podlega ograniczeniu ze względu
na prywatność osoby fizycznej
zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r
o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2001r. nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.)

Podobne dokumenty