RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Komentarze

Transkrypt

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ:
Efekty Zarządzanie
Publiczne Przedszkole nr 11
Ostrów Wielkopolski
Wielkopolski Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Przebieg ewaluacji:
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej
obszarów.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:
o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).
Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
2 / 19
Opis metodologii:
Badanie zostało zrealizowane w dniach 18-06-2013 - 18-07-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Barbara Szeląg, Alina Banaszak.
W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących
w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli
samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej
i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie
metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.
Kategoria badanych/źródła
danych
Dyrektor przedszkola
Nauczyciele
Metoda/technika
Sposób doboru próby
Indywidualny wywiad
pogłębiony
Ankieta elektroniczna (CAWI)
Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Przedszkole, w którym
pracuję"
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
nd
Pracownicy
niepedagogiczni
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Dzieci
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Rodzice
Ankieta audytoryjna (PAPI)
Partnerzy przedszkola,
przedstawiciele samorządu
lokalnego
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Obserwacja zajęć
Obserwacja przedszkola
Analiza danych zastanych
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek
nd
nd
Badanie na próbie pełnej
nd
14
Nauczyciele zróżnicowani pod
względem stażu i pracy w
zespołach zadaniowych oraz
psycholog
Pracownicy inni niż
nauczyciele: woźne
oddziałowe, pracownicy
techniczni
Przedstawiciele najstarszej
grupy
Przedstawiciele rady rodziców
i rad grupowych,
reprezentujący różne roczniki
oraz wszyscy chętni
Rodzice obecni w trakcie
badania na terenie
przedszkola
Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy
Wszystkie grupy
Wewnątrz i na zewnątrz
0
0
0
0
45
0
6
nd
3 / 19
Informacja o placówce
Nazwa placówki
Publiczne Przedszkole nr 11
Patron
Calineczka
Typ placówki
Przedszkole
Miejscowość
Ostrów Wielkopolski
Ulica
Wolności
Numer
8
Kod pocztowy
63-400
Urząd pocztowy
Ostrów wielkopolski
Telefon
62 736 65 86
Fax
Www
[email protected]
Regon
25158947800000
Publiczność
publiczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
211
Oddziały
9
Nauczyciele pełnozatrudnieni
16
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
1
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
0
Średnia liczba uczących się w oddziale
23.44
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
13.19
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
ostrowski
Gmina
Ostrów Wielkopolski
Typ gminy
gmina miejska
Liczba mieszkańców
Wysokość wydatków na oświatę
Stopa bezrobocia
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
4 / 19
Wprowadzenie: obraz placówki
Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy wyników ewaluacji zewnętrznej w obszarach: efekty
działalności wychowawczej i dydaktycznej oraz zarządzanie przedszkolem, przeprowadzonej w Publicznym
Przedszkolu nr 11 im. CALINECZKI w Ostrowie Wielkopolskim. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze,
wynikające z badań, informacje o przedszkolu. Pozyskano je od dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników
niepedagogicznych, partnerów i przedstawicieli samorządu lokalnego, a także od dyrektora poprzez
wywiady, ankiety, obserwację zajęć oraz analizę dokumentów.
Przedszkole nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim jest prowadzone przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.
Usytuowane jest w centrum miasta, w pobliżu Ostrowskiego Centrum Kultury i Zespołu Szkół Usługowych. Czynne
jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00. W bieżącym roku szkolnym uczęszczało do niego
nieco ponad 200 dzieci, które zostały zgrupowane w 9 oddziałach. Od trzech lat w placówce funkcjonują oddziały
integracyjne, skupiające dzieci zdrowe i niepełnosprawne.
Przedszkole umożliwia dzieciom nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego. Wspiera ich rozwój poprzez realizację zajęć obowiązkowych oraz zajęcia dodatkowe
z rytmiki, języka angielskiego i dogoterapii. Sześciolatki objęte są programem bezpłatnej nauki pływania. Dzieci
chętnie przychodzą do przedszkola i uczą się w nim samodzielności oraz zgodnego współdziałania z innymi, w tym
również z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami.
Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają także zobaczyć przedszkole jako placówkę bezpieczną, promującą
zdrowy styl życia, uczącą dzieci właściwych zachowań i przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych.
Koncepcja zarządzania przedszkolem opiera się na wzajemnym wspieraniu się kadry w realizacji zadań
i zespołowym rozwiązywaniu problemów. Jednocześnie ukierunkowana jest na podnoszenie efektów wychowania,
wspomaganie nauczycieli w pogłębianiu wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w formach
doskonalenia zawodowego zewnętrznego oraz szkoleniach organizowanych w przedszkolu.
Sprawując nadzór pedagogiczny, dyrektor wykorzystuje ewaluację wewnętrzną do kreowania zmian
przyczyniających się do rozwoju przedszkola.
Warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola ulegają ciągłej poprawie pod względem użytkowym i estetycznym,
między innymi dzięki wsparciu organu prowadzącego i rodziców.
O wielu innych działaniach podejmowanych przez przedszkole dowiecie się Państwo z dalszej części
raportu. Zapraszamy zatem do jego lektury.
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
5 / 19
Wyniki ewaluacji:
Obszar: Efekty
Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
Komentarz:
W przedszkolu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego. Potrafią działać samodzielnie i w grupie. Placówka rozwija ich aktywność
ruchową i wspiera działania twórcze. Nauczyciele analizują osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich
możliwości rozwojowe. Wprowadzane w przedszkolu zmiany przyczyniają się do rozwijania umiejętności
dzieci.
Dzieci potrafią działać samodzielnie. W ocenie pracowników niepedagogicznych, wszystkie przedszkolaki
potrafią samodzielnie umyć ręce i twarz, rozebrać się. Przy ubieraniu trzeba pomagać maluchom, większość
4-latków oraz wszystkie dzieci 5 i 6-letnie robią to samodzielnie. Potrzeby fizjologiczne potrafią załatwiać starszaki
(5,6-latki), młodsze dzieci nie wszystkie. Poprawnie trzymać łyżkę i zapinać guziki umieją 4,5 i 6-latki, a 6-latki
potrafią też posługiwać się nożem. Przeprowadzona obserwacja w najstarszych grupach wykazała, że dzieci
wymienione czynności potrafią wykonywać samodzielnie. W opinii ankietowanych rodziców, ich dziecko
samodzielnie: załatwia potrzeby fizjologiczne (45/45), myje ręce i twarz, rozbiera się (44/45), poprawnie trzyma
łyżkę, ubiera się (42/45), poprawnie trzyma widelec (38/45), zapina guziki (37/45). Dzieci w wywiadzie podały,
że w przedszkolu nauczyły się wierszyków i piosenek, trochę czytać i pisać, zapinać buty, wiązać sznurowadła, gry
w piłkę, a także słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Poznały kształty i nazwy figur. Rozmawiają na temat
bezpieczeństwa. Wiedzą, że w przedszkolu trzeba się grzecznie zachowywać i przestrzegać kontraktu grupy.
Dzieci potrafią działać w grupie. Dyrektor w wywiadzie stwierdził, że przedszkole uczy dzieci współpracy
pomiędzy sobą poprzez tworzenie zespołów podczas zajęć dydaktycznych, wprowadzanie „Kontraktu grupy”.
Dzieci w grupach wykonują prace plastyczne oraz różne zadania na organizowanych wycieczkach tematycznych.
Zespoły przedszkolaków zgłaszane są do udziału w różnorodnych konkursach. W przedszkolu dzieci w parach
pełnią dyżury. Podczas obserwowanych zajęć (6) nauczyciele stosowali formy pracy zespołowej, tak by dzieci
mogły uczyć się działania w grupie: przez większość czasu zajęć (5/6), sporadycznie podczas zajęć (1/6). Cała
grupa (4/6) lub większość dzieci (2/6) bawiła się i uczyła w grupie z rówieśnikami, wykonując zadania wskazane
przez nauczycieli. Dzieci niepełnosprawne tylko momentami włączały się w zajęcia grupy. Przez większość czasu
pracował z nimi pedagog specjalny (tzw. nauczyciel wspomagający/wspierający), a w czynnościach
samoobsługowych pomagał im „asystent cień”. Obserwacja dzieci przebywających na placu zabaw pokazała,
że korzystały one ze sprzętu znajdującego się w tym miejscu i przyniesionego z kącika sportowego, biegały, grupa
chłopców grała w piłkę. Przedszkolaki bawiły się pod opieką nauczycieli.
W przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej dziecka. Z przeprowadzonych obserwacji
placówki i zajęć wynika, że infrastruktura przedszkola zapewnia dzieciom możliwość aktywności ruchowej.
Obejmuje plac zabaw wyposażony w piaskownicę, domek z drabinkami i zjeżdżalnią, 2 huśtawki, drabinki,
huśtawkę wahadłową typu „ważka”. Placówka posiada również przenośne drabinki i równoważnię, tunele, hula hop
i inny sprzęt sportowy, a także salę relaksacyjną z suchym basenem z piłeczkami, bujaczkami, materacami,
klockami piankowymi, piłkami do skakania, platformą równoważną, piłkami sensorycznymi. W salach
dydaktycznych stworzono warunki umożliwiające dzieciom aktywność ruchową, choć ich wielkość jest
zróżnicowana (najmniejsza sala należy do grupy V), a liczba dzieci w grupach, z wyjątkiem grup integracyjnych,
jest porównywalna. Podczas obserwowanych zajęć dzieci uczestniczyły w różnorodnych zabawach
muzyczno-ruchowych.
Dyrektor i nauczyciele w ankietach stwierdzili, że w przedszkolu wspiera się rozwój aktywności ruchowej dzieci
poprzez: zajęcia aktywizujące prowadzone przez specjalistów (rytmika) w pakiecie zajęć dodatkowych płatnych
(14/14), aktywizację ruchową włączoną w pakiet zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekującego się grupą
(13/14). Ich zdaniem aktywności ruchowej sprzyja również maksymalnie długi czas spędzany przez dzieci na placu
zabaw. Jako sposoby wspierania aktywności ruchowej dostępne dla wszystkich przedszkolaków w ramach
podstawowego pakietu zajęć wspólnie wymienili:
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
6 / 19
• codzienne ogólnorozwojowe ćwiczenia poranne (zestawy ćwiczeń gimnastycznych),
• zabawy muzyczno-ruchowe w sali z całą grupą (improwizacje ruchowe, tańce, pląsy, zabawy pantomimiczne),
• ćwiczenia i zabawy ruchowe w salach z wykorzystaniem zgromadzonego w przedszkolu sprzętu sportowego
i różnych rekwizytów (piłki, woreczki, tunel, krążki, chusta animacyjna KLANZY, drabinki),
• częste wyjścia na spacery, piesze wycieczki,
• zabawy usprawniające motorykę dużą dzieci niepełnosprawnych w „Sali Doświadczania Świata” w Zespole Szkół
Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim oraz w przedszkolnej sali relaksacyjnej z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzętu, np. platformy równoważnej, piłek, wałków,
• zabawy ruchowe organizowane na placu zabaw z wykorzystaniem jego wyposażenia i przyborów z kącika
sportowego, np. piłek, skakanek, hula hop, które wynoszone są na zewnątrz,
• zajęcia na basenie dla dzieci 6-letnich (raz w tygodniu),
• imprezy i uroczystości przedszkolne (pikniki rodzinne, festyny, zajęcia otwarte, Dzień Dziecka), których główną
atrakcją są zawody sportowe, gry i zabawy ruchowe, a także pokazy układów choreograficznych przygotowanych
na te okazje, np. „Jezioro Łabędzie", „Charleston",
• udział dzieci w sportowych imprezach zewnętrznych (olimpiady PCK, spartakiady organizowane przez wszystkie
placówki przedszkolne oraz Urząd Miasta, zabawy i zawody sportowe organizowane przez zaprzyjaźnione szkoły
podstawowe, np. SP nr 1).
W czasie wywiadu dzieci powiedziały, że lubią wychodzić na spacery, bo można się dużo nauczyć. Stwierdziły,
że podczas spacerów rozpoznają różne dźwięki i znaki drogowe. Chodzą na wycieczki do straży pożarnej
i komendy policji.
Według partnerów i przedstawicieli samorządu lokalnego, warunki przedszkola są dość trudne, a plac zabaw raczej
nie spełnia oczekiwań, pomimo to dzieci mają stworzone warunki do aktywności ruchowej. W ich opinii przedszkole
jest widoczne podczas imprez i spotkań przedszkolaków. Dzieci uczestniczą w przedstawieniach, podczas których
pięknie tańczą, recytują i śpiewają. Biorą udział w grach i zabawach ruchowych, prezentując swoje umiejętności.
Uczestniczą w festynach, które zawsze połączone są z aktywnością ruchową. Przedszkolaki mogą korzystać
z boiska „Orlik", które udostępnia im sąsiednia szkoła podstawowa. Dyrektor i przedstawiciel organu prowadzącego
przedszkole poinformowali, że w budżecie zostały zaplanowane środki na remont placu zabaw. Zostanie on
przeprowadzony w lipcu br.
Przedszkole wspiera działania twórcze dzieci. Z informacji uzyskanych od dyrektora i nauczycieli w ankietach
(zweryfikowanych podczas wywiadu) wynika, że wspieranie działań twórczych dzieci jest włączone w pakiet zajęć
prowadzonych przez nauczyciela opiekującego się grupą, a w roku szkolnym 2011/2012 nauczyciele prowadzili
również nieodpłatnie koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne, badawcze. Jako sposoby
wspierania działań twórczych dzieci, dyrektor wskazał jeszcze na ich udział w zajęciach kulinarnych, w spektaklach
teatralnych, inscenizacjach i przedstawieniach. Organizowane są wewnątrzprzedszkolne konkursy plastyczne
i wystawy, np. „Ilustracja do wiersza Jana Brzechwy", „Oj dana, oj dana - pij mleko od rana". Dzieci, także te
najmłodsze uczestniczą w licznych konkursach zewnętrznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych. Informacje
o ich sukcesach publikowane są na stronie internetowej przedszkola i w lokalnej prasie. Nauczyciele proponują
dzieciom rozmaite techniki plastyczne i pomysły poznane na różnorodnych formach doskonalenia
zawodowego. Przeprowadzone obserwacje zajęć pokazały, że wszyscy nauczyciele (6/6) tworzyli sytuacje,
w których dzieci mogły rozwiązywać problemy (sprzyjające uczeniu się samodzielności), a one chętnie
podejmowały się tego zadania. Podczas obserwacji przedszkola stwierdzono, że na terenie placówki widoczne są
efekty aktywności twórczej dzieci. W kąciku dla rodziców (w pobliżu gabinetu dyrektora) wytwory plastyczne
przedszkolaków stanowią elementy dekoracji, np. „Nasze wspomnienia z wycieczki” (Kalisz – Zawodzie). Można
obejrzeć wystawę prac dzieci pt. „Moje morze”, a także kroniki przedszkola zawierające, m.in. informacje o ich
osiągnięciach. Ściany przedszkola – na korytarzach przy salach dydaktycznych poszczególnych grup - zdobią
prace plastyczne dzieci wykonane różnymi technikami, np. „Polne maki palcem malowane”, prace techniką orgiami.
Dzieci adaptują się do grup rówieśniczych. Zdaniem prawie wszystkich ankietowanych rodziców (43/45), ich
dzieci chętnie podejmują zabawę z rówieśnikami i potrafią respektować zasady przyjęte w przedszkolu, a w opinii
większości z nich (36/45) potrafią także rozwiązywać konflikty. Na obserwowanych zajęciach cała grupa (4/6)
lub większość dzieci (2/6) podczas zabawy zachowywała się zgodnie z regułami przyjętymi w przedszkolu. Nie
wystąpiły sytuacje odseparowania żadnego przedszkolaka od grupy. Zdrowe dzieci miały bardzo dobry kontakt ze
sobą i nauczycielami. Były pogodne i uśmiechnięte. Natomiast dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
przejawiały zachowania wynikające ze zdiagnozowanych u nich zaburzeń i odchyleń rozwojowych. W grupach
integracyjnych zabawę i pracę dzieciom niepełnosprawnym organizował pedagog specjalny (nauczyciel
wspomagający), a w sprawowaniu nad nimi opieki pomagał „asystent cień”. Ze strony dzieci zdrowych można było
zauważyć akceptację i tolerancję wobec niepełnosprawnych rówieśników.
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
7 / 19
Dyrektor i wszyscy nauczyciele (14) w ankiecie podali, że w przedszkolu analizuje się osiągnięcia
dzieci. Według dyrektora celem prowadzonych analiz jest doskonalenie metod pracy, wyłonienie dziecięcych
talentów, wzmocnienie samooceny dziecka, a także ustalenie, czy uwzględniane są możliwości rozwojowe dzieci
oraz w jakim stopniu opanowują one wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego. Jego zdaniem analiza osiągnięć dziecka pomaga w monitorowaniu rozwoju dzieci.
Ankietowani nauczyciele podali, że analizują osiągnięcia dzieci poprzez: diagnozy prowadzone dwa razy w roku
(wstępna i końcowa) z wykorzystaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i Skali Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka
(SGE-5), Arkusza obserwacji dziecka z niepełnosprawnością (dzieci 5,6-letnie), obserwacje według Arkusza
obserwacyjnego dziecka 3-letniego i Karty obserwacji dziecka 4-letniego. Prowadzą też bieżące, wnikliwe
obserwacje dzieci podczas zabaw i zajęć dydaktycznych organizowanych z całą grupą, zabaw dowolnych,
czynności porządkowych i samoobsługowych. Analizują karty pracy i prace plastyczne dzieci umieszczane
chronologicznie w indywidualnych segregatorach. Odbywają rozmowy z rodzicami, omawiając sukcesy i problemy
dziecka,
a
także
z
samymi
dziećmi.
Dokonują
oceny
efektywności
udzielanej
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. Obserwacja dzieci nowo przyjętych na początku roku szkolnego
i zapisywanie spostrzeżeń w Arkuszu adaptacyjnym dla dzieci nowo przyjętych, pozwala określić, na jakim
poziomie rozwoju znajduje się dziecko, które zaczęło uczęszczać do przedszkola. Źródłem informacji
o możliwościach rozwojowych dzieci są również konsultacje z innymi nauczycielami i specjalistami z poradni
psychologiczno-pedagogicznej oraz dane zawarte w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. Ponadto
szczególne przypadki wychowawcze omawiane są podczas zebrań rady pedagogicznej. W wywiadzie nauczyciele
dodali, że ograniczeniem w dokonywaniu analizy osiągnięć dzieci jest ich absencja, utrudniony kontakt z rodzicami
lub brak kontaktu werbalnego z dzieckiem niepełnosprawnym. Ich zdaniem analiza osiągnięć dzieci prowadzana
jest bardzo dobrze i nie należy nic zmieniać.
Analiza osiągnięć uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci. W zgodnej opinii dyrektora i nauczycieli wyrażonej
w wywiadach, analizując osiągnięcia dzieci, uwzględnia się ich możliwości rozwojowe. Dyrektor poinformował
ponadto, że źródłem informacji na temat możliwości rozwojowych dzieci są przeprowadzane obserwacje dzieci 3
i 4-letnich, diagnozy dzieci 5 i 6-letnich oraz rozmowy z rodzicami. Jego zdaniem przedszkole wkłada dużo pracy
w rozwój dzieci niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci z autyzmem.
W przedszkolu wdraża się wnioski z analizy osiągnięć dzieci. Zdaniem dyrektora i nauczycieli, na podstawie
wniosków z przeprowadzonych analiz osiągnięć dzieci dokonuje się indywidualizacji pracy z dzieckiem, zgodnie
z jego aktualnymi potrzebami i możliwościami. Tworzy się plany pracy wychowawczo-dydaktycznej uwzględniające
osiągnięcia dzieci. Dobiera się odpowiednie pomoce dydaktyczne, metody (sojusz metod) i formy pracy podczas
zajęć i zabaw. Stwarza się dzieciom możliwość udziału w różnorodnych konkursach (plastyczny, muzyczny,
teatralny) i przeglądach. Dostrzega się i rozwija zainteresowania i umiejętności dzieci (w roku szk. 2011/2012
działały koła: taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne i badawcze). Według nauczycieli wnioski z analiz
osiągnięć dzieci są również pomocne przy organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci
o nieharmonijnym rozwoju, opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i Planów
Działań Wspierających. W oparciu o nie przekazywane są rodzicom informacje o sukcesach i problemach dzieci,
o możliwości przeprowadzenia badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Realizowane są programy
prozdrowotne, m.in. „Calineczka pije mleko”, „Mamo, Tato wolę wodę”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”.
Przeprowadzane analizy przyczyniają się także do doskonalenia przez nauczycieli własnych umiejętności
zawodowych, poszerzania wiedzy poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, studiowanie specjalistycznej
literatury.
Wprowadzane zmiany przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci. Zdecydowana większość
ankietowanych rodziców (42/45) uważa, że przedszkole wspiera rozwój uzdolnień ich dzieci. Nauczyciele
w wywiadzie, jako zmiany wprowadzone w tym lub poprzednim roku szkolnym, które przyczyniły się do rozwoju
umiejętności dzieci wskazali: doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, utworzenie sali relaksacyjnej oraz
kącika plastycznego dla nauczycieli, powołanie zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ścisłą
współpracę z pedagogiem, logopedą i psychologiem, a także udział nauczycieli w szkoleniach, wyjazdy i spotkania
dla rodziców dzieci niepełnosprawnych ze specjalistami oraz zmianę sposobu planowania pracy (na dwa tygodnie).
Na podstawie obserwacji placówki stwierdzono, że w przedszkolu widoczne są osiągnięcia dzieci. W holu
przedszkola na tablicy pt. „Nasze sukcesy” eksponowane są dyplomy otrzymane przez dzieci za udział i czołowe
miejsca w konkursach.
Przedstawione powyżej argumenty świadczą o wysokim stopniu spełnienia wymagania.
Poziom spełniania wymagania: B
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
8 / 19
Wymaganie: Dzieci są aktywne
Komentarz:
Dzieci podczas zajęć prowadzonych w przedszkolu są aktywne. Nauczyciele przygotowują dzieci
do samodzielności w podejmowaniu działań na rzecz własnego rozwoju.
Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. W ocenie partnerów i przedstawicieli
samorządu lokalnego oraz 44/45 ankietowanych rodziców, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty
podstawowej, a 36/45 rodziców wyraziło zdanie, że dzieci chętnie biorą udział w zajęciach z oferty dodatkowej.
Pracownicy niepedagogiczni dodali, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty podstawowej i dodatkowej,
chętnie przychodzą do przedszkola, niektóre z nich nie lubią odchodzić do domu. Powodem takiego zachowania są
ciekawe zabawy, poznają zawody, miejsca pracy, piosenki. Dzieci podczas wywiadu wymieniły zajęcia, które lubią.
Zaliczyły do nich zajęcia o morzu, o samochodach, o dinozaurach, o znakach drogowych. Lubią rozwiązywać
krzyżówki, układać klocki i puzzle. Chętnie bawią się w „berka”, „w płotek”, „w muszki latają” i „w jeża”. W celu
zaktywizowania dzieci, nauczyciele proponują ciekawe tematy, różne formy i metody pracy. W przedszkolu dzieci
mają możliwość uczestniczenia w zajęciach badawczych, pokazach multimedialnych. Zajęcia są tak
zorganizowane, aby każde dziecko w ciągu dnia było aktywne (praca zespołowa i indywidualna). Nauczyciele
rozbudzają zainteresowania przedszkolaków, np. poprzez zajęcia z doświadczeniami (dzieci wnioskują, opisują).
Stosują pochwały (korony, brawa, znaczki, przywileje - asystent nauczyciela). Realizują ciekawe programy własne
i projekty zewnętrzne (np. „Mamo, Tato wolę wodę”, „Cała polska czyta dzieciom”), a także tworzą kąciki
tematyczne, stosują elementy zdrowej rywalizacji. Nauczyciele w ankiecie poinformowali, że angażują dzieci
podczas zajęć zachęcając je do zabaw, które im proponują, również dzieci same wskazują zabawy, w które chcą
się bawić. Przedszkolaki są też angażowane w prace porządkowe. Obserwacje zajęć pokazały, że większość
dzieci była zaangażowana w zajęcia, ich zaangażowanie wynikało z działań nauczyciela. Odpowiadały na pytania
zadawane przez nauczyciela, przeliczały różne elementy, uczestniczyły w zabawach ruchowych. Dzieci
niepełnosprawne pozostawały pod opieką nauczyciela wspomagającego i pod jego opieką wykonywały zadania
dostosowane do ich możliwości rozwojowych. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele reagowali na brak
zaangażowania poszczególnych dzieci w każdej sytuacji w przypadku każdego niezaangażowanego dziecka.
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i z dużym zaangażowaniem podejmowały wykonanie wszystkich zadań.
Zdaniem dyrektora dzieci są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych poprzez
proponowanie ćwiczeń, zajęć i zabaw rozwijających ich ciekawość, a także wspieranie aktywności własnej.
Nauczyciele kształtują system wartości, zapewniając przy tym dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Przygotowują
bogatą ofertę zabaw i zajęć, wykorzystując różnorodne metody i formy pracy, ciekawe środki dydaktyczne,
różnorodne materiały do zabaw, gier i prac plastycznych, a także realizują programy edukacyjne wspierające
rozwój dzieci. Nauczyciele w wywiadzie dodali, że zachęcają dzieci do samodzielności wprowadzając elementy
samoobsługi i porządkowe (samodzielny wybór zabawy i zespołu, w którym dzieci chcą pracować). W ocenie
rodziców uczestniczących w wywiadzie dzieci są zachęcane do samodzielności poprzez:
• samodzielne ubieranie i rozbieranie oraz mycie się,
• uczenie poprawnego trzymania łyżki i widelca,
• uczenie wiązania sznurowadeł i zapinania guzików,
• samodzielne słodzenie herbaty,
• uczenie porządku wokół siebie.
Rodzice dodali, że nauczyciele zwracają im uwagę, aby nie wyręczali dzieci w czynnościach samoobsługowych.
Poinformowali, że dzieci nawyki z przedszkola przenoszą do domu, np. sprzątają naczynia po posiłku. Również
wypowiedzi przedstawicieli partnerów i samorządu lokalnego potwierdziły działania nauczycieli mające na celu
uczenie dzieci samodzielności. Przedszkolaki w wywiadzie powiedziały, że zabawy wybiera pani, a czasem dzieci
same. W piątki mają możliwość przyniesienia zabawki z domu. Przez większość obserwowanych zajęć nauczyciele
zachęcali dzieci do samodzielności poprzez, np. samodzielne wykonywanie zadań, prac plastycznych według
własnego pomysłu.
Przedstawione powyżej argumenty świadczą o wysokim stopniu spełnienia wymagania.
Poziom spełniania wymagania: B
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
9 / 19
Wymaganie: Respektowane są normy społeczne
Komentarz:
W przedszkolu respektowane są normy społeczne. Dzieci czują się bezpiecznie i wiedzą jakich
zachowań się od nich oczekuje. Prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci i podejmowanych jest wiele
działań służących eliminowaniu zagrożeń oraz wzmacnianiu zachowań właściwych. Wdrożone wnioski
z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2012/2013 w obszarze „Efekty” wpłynęły
na rozwój umiejętności samoobsługowych dzieci.
Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa. Z obserwacji przedszkola wynika, że pomieszczenia, w których
przebywają dzieci urządzone zostały w sposób zapewniający im poczucie bezpieczeństwa, są kolorowe i czyste.
Każda grupa została podzielona na cztery zespoły, którym przyporządkowano kolory: zielony, czerwony, żółty
i niebieski. Tymi samymi kolorami oznaczono stoliki i wieszaki w łazienkach - są do nich przypisane dzieci
z danego zespołu. Łazienki są przestronne, wyposażone w sanitariaty, pisuar (brak intymności) i umywalki
dostosowane do wzrostu dzieci. Plac zabaw wymaga modernizacji i doposażenia (na ten czas jego stan techniczny
nie zagraża bezpieczeństwu dzieci). Po korytarzach wewnętrznych budynku należy poruszać się z dużą
ostrożnością ze względu na stopnie, które łączą w wielu miejscach dwupoziomową powierzchnię podłogi.
Z informacji uzyskanych od dyrektora w ankiecie wynika, że w przedszkolu zdarzyły się wypadki, w których
poszkodowane były dzieci. W poprzednim roku szkolnym chłopiec złamał rękę, przewracając się w sali
na krzesełku. W tym roku szkolnym miały miejsce dwa zdarzenia. Jedno dziecko uderzyło się czołem o kaloryfer,
a drugie przewróciło się na korytarzu i doznało skręcenia stawu. Zdaniem dyrektora sytuacje te nie były
następstwem uchybień ze strony opiekującego się grupą nauczyciela, ani pomocy nauczyciela. Wypadki wpisano
do rejestru wypadków, zachowano wszelkie obowiązujące procedury.
Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (38/45) poinformowała, że ich dziecko nigdy nie mówiło,
że czegoś boi się w przedszkolu, pozostali (7/45) stwierdzili, że dziecko raz lub kilka razy wspominało o lęku,
ale wynikał on raczej z problemów adaptacyjnych niż poczucia zagrożenia. Jako miejsca lub sytuacje, z którymi
wiązały się sygnały o poczuciu zagrożenia wskazali: spożywanie obiadu, rozstanie z rodzicami (we wrześniu), salę,
w której grupa ma zajęcia, zmianę sali (dziecko przywiązuje się do swojej sali), występ podczas przedstawienia.
Przedszkolaki w wywiadzie potwierdziły, że w przedszkolu niczego się nie boją. Powiedziały, że w swoich grupach
czują się bezpiecznie, bo cyt.: „pani się nami zajmuje", „jesteśmy stale pod opieką pani”. Również rodzice,
partnerzy i przedstawiciele samorządu lokalnego oraz pracownicy niepedagogiczni uczestniczący w wywiadach
bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat bezpieczeństwa w przedszkolu. Według rodziców, dzieci
w przedszkolu są bezpieczne, bo furtka i drzwi wejściowe do placówki są zamykane, a przycisk umożliwiający ich
otwarcie jest na takiej wysokości, aby nie mogły do niego sięgnąć. Przy schodach zamontowana jest poręcz
na wysokości dostosowanej do ich wzrostu. W salach przedszkolnych i na placu zabaw dzieci są zawsze
pod opieką nauczycieli i innych dorosłych. Na spacer wychodzą w żółtych kamizelkach. Z przedszkola mogą je
odebrać tylko upoważnione osoby (przez rodziców na piśmie). Maluchy do łazienki wychodzą pod opieką pomocy
nauczyciela. Dzieci znają numery alarmowe, wiedzą jak się zachować w sytuacjach zagrożenia. Nauczyciele dbają,
aby podczas pobytu na dworze w słoneczne dni, miały czapeczki na głowach. W przedszkolu była przeprowadzona
próbna ewakuacja. Poczucie bezpieczeństwa przedszkolaków potwierdzili również pracownicy niepedagogiczni.
Dodali, że w drzwiach wejściowych do sal grup integracyjnych zostały zamontowane dodatkowe zamki
na wysokości uniemożliwiającej dzieciom otworzenie drzwi. W każdej sali w widocznym miejscu wisi „Kontrakt
grupy”. Na placu zabaw i w łazienkach są dodatkowe dyżury. W grupach integracyjnych dzieci niepełnosprawne
wspomagają pedagodzy specjalni i „asystenci cienie". Każde dziecko niepełnosprawne ma przydzieloną dorosłą
osobę, gdy grupa wychodzi na spacer. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, podczas remontu łazienki,
usunięto ściankę działową. Stwierdzili również, że otoczenie przedszkola jest uporządkowane. Ponadto partnerzy
i przedstawiciele samorządu lokalnego, zwrócili uwagę, że pani dyrektor bardzo zabiega, aby dzieci czuły się
dobrze w przedszkolu. Od niespełna roku zajmuje stanowisko, a już bardzo wiele zrobiła. Podkreślali, że dzieci
mają zaufanie do swoich opiekunów, nie są zalęknione, a rodzice są zadowoleni, że ich dzieci uczęszczają do tego
właśnie przedszkola.
Podczas obserwowanych zajęć (6/6) nauczyciele dbali o bezpieczeństwo dzieci. Gdy zaistniała taka potrzeba,
przedszkolaki były dyscyplinowane i upominane.
W zgodnej opinii dyrektora i nauczycieli w przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań
dzieci. Nauczyciele zarówno w ankiecie jak i w wywiadzie poinformowali, że diagnozują zachowania
przedszkolaków poprzez bieżącą obserwację dziecka podczas zajęć i zabaw w grupie oraz rozmowy indywidualne
z dzieckiem i jego rodzicami. Ponadto dwa razy w roku (październik, marzec) następuje podsumowanie obserwacji
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
10 / 19
zachowania dzieci w arkuszach obserwacyjnych SGS (6 latki) i SGE-5 (5 latki). Z danych zawartych w ankiecie
skierowanej do dyrektora wynika ponadto, że nauczyciele na podstawie obserwacji wypełniają również Arkusz
obserwacyjny dziecka 3-letniego (2 razy w roku), Karty obserwacyjne dziecka 4-letniego (2 lub 3 razy w roku),
a w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnościami, opracowany na potrzeby badań Arkusz obserwacji dziecka
z niepełnosprawnością. Według dyrektora, rodzice są systematycznie informowani o sukcesach i problemach
dziecka, są także zapoznawani z wynikami analiz, szczególnie podczas rozmów indywidualnych. Mają również
możliwość zaobserwowania umiejętności dziecka oraz jego funkcjonowania w grupie rówieśniczej podczas
spotkania adaptacyjnego, uroczystości grupowych i imprez przedszkolnych oraz zajęć otwartych. W celu
dokonania pełnej diagnozy nauczyciele - w razie potrzeby - konsultują się ze specjalistami z poradni
psychologiczno-pedagogicznej. Zdaniem prawie wszystkich ankietowanych rodziców (43/45) pracownicy
przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowania dzieci, w tym większość (29/45) jest o tym zdecydowanie
przekonana.
W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz
wzmacnianie pożądanych zachowań. Dyrektor, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w wywiadach, jako
działania, które podejmuje przedszkole, aby radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami dzieci wskazali: ustalenie
reguł zachowania w „Kontraktach grup” i odwoływanie się do nich w pracy z dziećmi, przeprowadzanie rozmów
z dziećmi na temat niewłaściwego zachowania, odsunięcie dziecka od zabawy i pozostawienie go na krótką chwilę
w neutralnym, spokojnym miejscu. Zdaniem dyrektora i nauczycieli dobre efekty przynosi również stosowanie
zabaw wyciszających i relaksacyjnych (muzykoterapia, bajkoterapia), konsekwentne, natychmiastowe reagowanie
na zachowania niepożądane, a także organizowanie sytuacji, w których dzieci mają możliwość wypowiedzenia się
i dokonania oceny niepożądanych zachowań, np. omawiając ilustracje, scenki teatralne, zachowania bohaterów
literatury dziecięcej. Dyrektor dodał, że temu celowi służy również odebranie przedmiotu niewłaściwej zabawy
i przedstawienie zagrożeń, jakie on stwarza, czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw,
przypominanie dzieciom o właściwym zachowaniu na teranie przedszkola, placu przedszkolnym oraz podczas
wycieczek, uroczystości, spektakli teatralnych. Ponadto nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami w celu
ustalenia wspólnego frontu wychowawczego, pokazują dziecku skutki negatywnego zachowania. Zdaniem
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych upominanie dzieci i dawanie ostrzeżeń to również skuteczny sposób
eliminowania niewłaściwych zachowań. W zgodnej opinii dyrektora, rodziców, nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych, przedszkole wzmacnia pożądane zachowania dzieci poprzez: pochwały słowne (na forum
grupy lub indywidualnie, przed rodzicami), nagradzanie nalepkami, kolorowankami serduszkami, dyplomami
i koronami. Jako sposób wzmacniania pożądanych zachowań dyrektor i nauczyciele podali jeszcze przydzielanie
różnych funkcji lubianych przez dziecko (dyżurny, asystent nauczyciela). Według nauczycieli dobry skutek przynosi
również ignorowanie drobnych negatywnych zachowań i chwalenie pozytywnych, a zdaniem rodziców pożądany
efekt wychowawczy daje także wywieszanie na gazetkach imion dzieci za udział w konkursach oraz organizowanie
na początku roku szkolnego spotkań integracyjnych z udziałem rodziców i dzieci. Podczas obserwacji placówki
i zajęć nie dostrzeżono zachowań agresywnych wśród dzieci i stwarzających jakiekolwiek zagrożenia.
Przedszkolaki bawiące się na placu przedszkolnym były radosne i zadowolone, że wyszły na dwór po kilku
deszczowych dniach. Na wszystkich zajęciach nauczyciele odpowiednio reagowali na niewłaściwe zachowania
dzieci i wzmacniali zachowania zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Wszyscy ankietowani nauczyciele (14) wyrazili opinię,
że dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje. Z wypowiedzi samych zainteresowanych wynika, że wiedzą
jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach. Stwierdzili, że podczas posiłków powinni siedzieć przy stolikach,
nie wylewać zupy, prawidłowo trzymać sztućce, zachowywać się kulturalnie. W czasie zajęć należy słuchać pani,
uważać i nie przeszkadzać, a na spacerze iść grzecznie w parach, nie schodzić z chodnika. Według nich być
grzecznym, to znaczy słuchać pani, szanować zabawki, przepraszać kolegów, jeżeli coś złego się im zrobi, nie
przeszkadzać innym dzieciom w zabawie. Powiedzieli, że w przedszkolu nie wolno bić się i boksować z kolegami,
oblewać wodą w łazience, szczypać i gryźć innych dzieci, wyśmiewać się z koleżanek i kolegów. Ich zdaniem
należy być grzecznym, żeby dostać nagrodę, żeby nie zostać ukaranym. Przeprowadzone obserwacje pokazały,
że prawie wszystkie przedszkolaki zachowują się zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi. Widoczne
u kilkorga dzieci zachowania odbiegające nieco od przyjętych norm wynikają z ich niepełnosprawności lub innych
odchyleń rozwojowych. Niemal wszyscy ankietowani rodzice (44/45) wyrazili opinię, że ich dzieci są jasno
informowane, jakich zasad należy przestrzegać.
W przedszkolu analizuje się, ocenia i modyfikuje w razie potrzeby podejmowane działania wychowawcze
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Dyrektor w wywiadzie
stwierdził, że w przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze podczas zebrań rady
pedagogicznej. Poinformował, że każdy nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia dwa razy w roku efektów
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
11 / 19
podejmowanych działań, w tym działań wychowawczych. Odbywa się to również w ramach sprawowanego
nadzoru w oparciu o obserwacje planowe i doraźne.
Nauczyciele w ankiecie i wywiadzie podali, że analizują podejmowane działania wychowawcze i oceniają ich
skuteczność poprzez: arkusze samooceny, dokonywanie autorefleksji, obserwacje zachowań dzieci
i zachodzących w nich zmian oraz nastrojów i atmosfery w grupie. Ponadto oceniają postawy przedszkolaków oraz
efektywność udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przeprowadzają rozmowy indywidualne
z rodzicami na temat zachowań ich dzieci, ustalają z nimi wspólny front oddziaływań. Konsultują swoje działania
z innymi nauczycielami i specjalistami.
Z analizy dokumentacji ewaluacji wewnętrznej wynika, że w roku szkolnym 2012/2013 jednym z przedmiotów
badania było wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności z obszaru: Efekty. Szukano w szczególności
odpowiedzi na pytanie: Czy przedszkole umożliwia dzieciom zdobywanie umiejętności samoobsługowych? Na
podstawie przeprowadzonych obserwacji wysunięto wniosek, że należy umożliwić dzieciom, w szerszym zakresie,
zdobywanie tych umiejętności. Wdrożenie wniosku przyczyniło się do rozwijania umiejętności dzieci. Przedszkolaki
rozpoczęły samodzielne słodzenie herbaty. Same nakładają sobie również kanapki na indywidualny talerzyk ze
wspólnego talerza.
Nauczyciele w wywiadzie stwierdzili, że podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie
zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są skuteczne i przynoszą zaplanowany efekt. Jako przykład
modyfikacji działań dyrektor i nauczyciele podali jedynie wprowadzanie zmian w „Kontraktach grup” stosownie
do potrzeb danej grupy. Dyrektor ponadto poinformował, że w wyniku rozmowy z rodzicem lub psychologiem,
modyfikowano również podejmowane działania wychowawcze w odniesieniu do konkretnych dzieci,
w szczególności wobec uczęszczających do przedszkola dzieci niepełnosprawnych.
Przedstawiciele partnerów przedszkola i samorządu lokalnego wyrazili opinię, że przedszkole funkcjonuje bardzo
dobrze, a dzieci nie przejawiają niewłaściwych zachowań.
Przedstawione powyżej argumenty świadczą o wysokim stopniu spełnienia wymagania.
Poziom spełniania wymagania: B
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
12 / 19
Obszar: Zarządzanie
Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach
Komentarz:
W przedszkolu nauczyciele pracują zespołowo i doskonalą swoje umiejętności współpracy. Efekty
pracy zespołowej poddawane są analizie, formułuje się wnioski do dalszej pracy. Dyrektor wspiera rozwój
i kreatywność nauczycieli. Kadra pedagogiczna czuje się współodpowiedzialna za pracę przedszkola.
W przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe. Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie wskazali zespoły
zadaniowe, które aktywnie działają w przedszkolu, są to: zespół ds. monitorowania realizacji podstawy
programowej, zespół ds. ewaluacji, zespół ds. integracji, zespół ds. promocji przedszkola, zespół ds. kroniki
przedszkolnej, zespół ds. estetyki przedszkola, zespół ds. współpracy ze środowiskiem. 11/14 nauczycieli
stwierdziło, że dyrektor zdecydowanie zachęca do współpracy z innymi pracownikami przedszkola. Dyrektor
w ankiecie powiedział, że w celu pobudzenia pracy zespołowej w przedszkolu, akceptuje spontaniczną aktywność
pracowników. W jego ocenie większość nauczycieli w wysokim stopniu angażuje się w pracę zespołową.
Efekty pracy są analizowane. Zdaniem prawie wszystkich ankietowanych nauczycieli (13/14) i dyrektora, liczba
zespołów zadaniowych jest odpowiednia. Nauczyciele uczestniczący w ankiecie i wywiadzie stwierdzili, że efekty
pracy są analizowane w procesie bieżącego zarządzania placówką.
Działania dyrekcji przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli. W ocenie 10/14 nauczycieli
dyrektor stwarza możliwość kreatywnego działania, 3/14 jest odmiennego zdania. Dyrektor i nauczyciele jako
główne metody stosowane w przedszkolu w celu pobudzenia pracowników do kreatywności wymienili:
• zachęcanie do pisania innowacji,
• zachęcanie do prowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców,
• zachęcanie do udziału w projektach,
• finansowanie i dofinansowanie udziału w szkoleniach,
• motywowanie do pracy poprzez pochwały, nagrody i dodatek motywacyjny.
Dyrektor dodał ponadto, że udostępnia literaturę, środki multimedialne i pomoce dydaktyczne, informuje
o nowościach, stwarza możliwości udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
Nauczyciele biorą współodpowiedzialność za pracę przedszkola. Nauczyciele w wywiadzie i ankiecie
stwierdzili, że czują się współodpowiedzialni za pracę przedszkola. Zarówno dyrektor jak i nauczyciele w ankiecie
wyrazili opinię, że wywiązują się z podjętych zobowiązań.
Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form
współpracy. Wszyscy ankietowani nauczyciele (14/14) jako formy doskonalenia zawodowego dotyczące metod
i form współpracy, w których uczestniczyli pracownicy przedszkola podali szkolenia wewnętrzne, a 12/14
nauczycieli wskazało także szkolenia zewnętrzne. Dyrektor jako przykłady szkoleń wymienił:
• szkolenie wewnętrzne dotyczące awansu zawodowego (nt. współpracy opiekuna stażu z nauczycielem
kontraktowym ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego),
• szkolenie wewnętrzne dotyczące integracji sensorycznej, omawiano również sposoby współpracy nauczyciela
wspomagającego i nauczyciela prowadzącego grupę podczas zajęć,
• szkolenia dotyczące technik plastycznych, na których pokazano formy współpracy nauczycieli, a także dzieci
podczas zajęć.
Wszystkie szkolenia, w których uczestniczyli zarówno dyrektor jak i nauczyciele uważają za przydatne w praktyce.
Przedstawione powyżej argumenty świadczą o wysokim stopniu spełnienia wymagania.
Poziom spełniania wymagania: B
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
13 / 19
Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
Komentarz:
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny, a jego wyniki wykorzystywane są
do planowania pracy i wprowadzania zmian w przedszkolu.
Nauczyciele są zaangażowani w realizację ewaluacji wewnętrznej. Wszyscy nauczyciele (14/14) w tym
i poprzednim roku uczestniczyli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej i angażowali się w jej realizację.
Oceniając swoje zaangażowanie w pracę nad ewaluacją wewnętrzną, 10/14 nauczycieli stwierdziło, że angażuje
się w wystarczającym stopniu, a 4/14, że w dużym stopniu. Dyrektor w wywiadzie podał, że w celu zaangażowania
nauczycieli w ewaluację wewnętrzną, wyjaśnia im jej znaczenie w codziennej pracy. Uświadamia, że „To co jest
dobre dziś, jutro może okazać się niewystarczające”. Zwraca uwagę, że rosną oczekiwania rodziców, należy je
rozpoznać i sprostać im. Przekonuje, że dobrze przeprowadzona ewaluacja daje większą satysfakcję z pracy,
jasno wskazuje co trzeba poprawić, a co już jest dobrze. Podzielił się także z nauczycielami wiedzą ze szkolenia nt.
„Efektywna ewaluacja w praktyce”, zachęcając ich do przeprowadzania ewaluacji pracy własnej i przedszkola
z wykorzystaniem innych, poza ankietami, narzędzi ewaluacyjnych. Wszyscy ankietowani nauczyciele (14/14)
uważają ewaluację za niezbędną do poprawy własnej pracy, a 6/14 wyraziło również opinię, że ich udział
w ewaluacji wewnętrznej był spowodowany zwyczajem panującym w przedszkolu (zwykle większość nauczycieli
uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej). W wywiadzie nauczyciele dodali, że ewaluacja wewnętrzna jest niezbędna,
by podnosić jakość pracy, dostarcza informacji co trzeba zmienić. Ewaluacja wewnętrzna ma wpływ
na doskonalenie warsztatu pracy i samoocenę, wpływa też na wspomaganie rozwoju dziecka i odpowiedni dobór
form i metod pracy. Zdaniem nauczycieli dostarcza informacji o oczekiwaniach i zastrzeżeniach rodziców.
Przedszkole otrzymuje informację, jakie remonty można zaplanować, co uwzględnić w zakresie bezpieczeństwa.
Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola.
Nauczyciele (14/14) uczestniczący w ankiecie stwierdzili, że w planie pracy przedszkola uwzględniania się
wszystkie wnioski płynące z wewnątrzszkolnego nadzoru pedagogicznego. W wywiadzie nauczyciele jako przykład
wniosków ujętych w planie pracy podali: zapisy uwzględniające bezpieczeństwo dzieci poprzez dodatkowe dyżury
pracowników obsługi, a także podczas wyjść (wykorzystywane są kamizelki odblaskowe i „stonoga" w czasie
spacerów z maluchami), zamontowanie zasuwy przy furtce przedszkolnej, zmodernizowanie łazienki. Przedszkole
uczestniczy w różnych akcjach charytatywnych, np. zbiórka nakrętek, „Góra Grosza”, „Podręczniki za odpady”,
„Gorączka złota”, zbieranie karmy dla psów. Uwzględniono realizację programu „Bądźmy zdrowi, wiemy więc
działajmy”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”.
Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli. 11/14 ankietowanych nauczycieli
stwierdziło, że nie uczestniczyło w pracach zespołu przeprowadzającego ewaluację wewnętrzną, a 3/14
zadeklarowało swój udział w jego pracach. Nauczyciele w wywiadzie podali konkretne zadania zespołu do spraw
ewaluacji. Wskazali na: ustalanie przedmiotu ewaluacji, opracowanie narzędzi (zazwyczaj ankiety), opracowanie
i analizę wyników badań ankietowych, formułowanie wniosków do dalszej pracy, które są wdrażane. Zespół
dokonuje też ewaluacji własnych działań poprzez rozważania i refleksje dotyczące stopnia realizowanego zadania
(ewaluacji wewnętrznej).
Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego powodują korzystne zmiany w funkcjonowaniu
przedszkola. Zdaniem wszystkich nauczycieli uczestniczących w ankiecie wnioski wynikające z nadzoru
pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej) są w pełni uwzględniane podczas wprowadzanych zmian
w funkcjonowaniu przedszkola. Nauczyciele i dyrektor za najważniejsze zmiany wprowadzone w wyniku
wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w tym lub poprzednim roku szkolnym w funkcjonowaniu przedszkola
uznali:
• wzmocnienie bezpieczeństwa (zasuwa przy głównym wejściu do przedszkola, w grupie integracyjnej dodatkowe
zamykanie w drzwiach),
• wprowadzenie stanowiska „asystenta cienia” i nauczyciela wspomagającego,
• wyremontowanie łazienki,
• powołanie zespołu nauczycielskiego,
• funkcjonowanie w roku szkolnym 2011/2012 kół zainteresowań dla dzieci,
• wydawanie gazetki przedszkolnej propagującej zdrowe nawyki żywieniowe,
• realizowanie projektów wewnątrzprzedszkolnych „Calineczka pije mleko”, „Kubusiowi przyjaciele natury”,
• nauczyciele piszą plany pracy na dwa tygodnie, co pozwala na szybką ich modyfikację w razie konieczności,
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
14 / 19
• wprowadzenie zmian formy zapisu w dzienniku zajęć wychowawczo-dydaktycznych - odnotowywany jest
przebieg zajęć w ciągu dnia.
Z kolei dyrektor w wywiadzie za najważniejsze zmiany wprowadzone w przedszkolu w wyniku nadzoru
pedagogicznego uznał:
• organizowanie spotkań dla dzieci z policjantami na terenie przedszkola (dzielnicowy) i w komendzie,
• realizację projektu „Bezpieczny Przedszkolak”, akcji „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” i „Mamo, Tato wolę
wodę”,
• dbanie o zdrowy tryb życia i prawidłowe nawyki żywieniowe przedszkolaków poprzez dostosowanie żywienia
do indywidualnych potrzeb dziecka (diety),
• organizowanie spotkań dla rodziców i personelu z psychologiem na temat dzieci z zespołem FAS (Płodowy
Zespół Alkoholowy) i szkodliwości picia alkoholu podczas ciąży,
• zorganizowanie spotkania dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną nt. szkodliwości cukru w diecie
dzieci nadpobudliwych i autystycznych,
• wdrażanie dzieci do samodzielności.
Dyrektor i nauczyciele w ankiecie stwierdzili, że zmiany wprowadzane w funkcjonowaniu przedszkola
na podstawie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego zdecydowanie przyczyniają się do jego rozwoju.
W wywiadzie nauczyciele powiedzieli, że wprowadzone zmiany przyczyniły się do: wzrostu kompetencji kadry
pedagogicznej, co przekłada się na podniesienie jakości organizacji całego przedszkola. Zostało zwiększone
bezpieczeństwo, nastąpiła zmiana sposobu odżywiania. Opracowano narzędzia do monitorowania podstawy
programowej. Wszystkie dzieci, a w szczególności dzieci niepełnosprawne mogą korzystać z salki relaksacyjnej.
Kontynuowane są spotkania integracyjne z rodzicami dzieci niepełnosprawnych.
Przedstawione powyżej argumenty świadczą o wysokim stopniu spełnienia wymagania.
Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie
Komentarz:
Przedszkole posiada odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające realizację
podstawy programowej i przyjętych programów nauczania. Podejmowane są działania, których celem jest
poprawa warunków i wzbogacanie wyposażenia dydaktycznego.
Warunki lokalowe w przedszkolu są wystarczające do realizowania przyjętych w przedszkolu programów
nauczania. W ocenie dyrektora, 30/45 rodziców i 3/14 nauczycieli uczestniczących w ankiecie warunki lokalowe
przedszkola są odpowiednie, 15/45 rodziców i 11/14 nauczycieli uważa, że występują pewne braki - nie ma
łazienek przy salach i dużej sali na uroczystości. Dyrektor do braków zaliczył małą ilość toalet, dodając
jednocześnie, że powodem tego stanu jest brak możliwości przebudowy przedszkola. Obserwacja zajęć dowodzi,
że wyposażenie sal sprzyja realizacji celów zajęć. Również warunki lokalowe w przedszkolu są wystarczające
do realizowania przyjętych w przedszkolu programów nauczania. Większość sal jest przestronna, z wydzielonymi
częściami do zabawy i pracy przy stolikach. Są one wyposażone w nowe stoliki i krzesła, dostosowane do wzrostu
dzieci. Jedna z sal odbiega wielkością od pozostałych - jest zbyt mała w stosunku do liczby dzieci w grupie (23
osoby). Obserwując zajęcia, dało się zauważyć, że dzieci doskonale przystosowały się do funkcjonowania w takich
warunkach.
W przedszkolu znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej
i przyjętych programów nauczania. W ocenie 41/45 ankietowanych rodziców i dyrektora, w przedszkolu jest
wystarczająco dużo przyborów i pomocy do zabawy i nauki. Zdaniem 10/14 nauczycieli występują nieliczne braki
w wyposażeniu w pomoce dydaktyczne, tylko 4/14 nauczycieli uważa, że jest ono wystarczające. Obserwacja
placówki pokazała, że wyposażenie placu zabaw jest raczej wystarczające, gdy na placu będzie przebywała jedna
grupa dzieci w tym samym czasie.
Dyrektor w wywiadzie i analiza dokumentów pokazała, że w przedszkolu istnieje plan poprawy warunków
lokalowych i wyposażenia dydaktycznego, ma on postać dokumentu. Z informacji uzyskanych od dyrektora
w wywiadzie wynika, że przedszkole jest wspomagane przez samorząd, rodziców i partnerów we wzbogacaniu
warunków lokalowych i pomocy dydaktycznych. Samorząd lokalny wspomógł placówkę w zakupie stolików i krzeseł
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
15 / 19
do sal dydaktycznych, nowych mebli do szatni, fachowej literatury i materiałów do zajęć plastycznych. Sfinansował
remont łazienki na pierwszym piętrze. Stowarzyszenie „Ostrowianie dzieciom specjalnej troski” zakupiło dla
przedszkola suchy basen z kolorowymi piłeczkami. Ze środków pozyskanych z PFRON-u, od prywatnych
sponsorów i rodziców dzieci 6-letnich zakupiono sprzęt do integracji sensorycznej. Samorząd, rodzice i partnerzy
przedszkola przyczynili się do powstania i wyposażenia sali relaksacyjnej w sprzęt do zabaw ruchowych. Rodzice
dzieci uczęszczający do przedszkola kupują też pomoce do zajęć plastycznych, ofiarowują zabawki i książki.
Podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia
dydaktycznego przedszkola. Dyrektor w ankiecie poinformował, że wciągu ostatnich dwóch lat podejmowano
działania zmierzające do wzbogacenia zasobów lokalowych i wyposażenia dydaktycznego przedszkola. Działania
te odbywały się według istniejącego planu uzupełniania wyposażenia, który korygowany jest w miarę potrzeb.
Analiza dokumentów pokazała, że przedszkole posiada listę potrzeb w zakresie wzbogacenia warunków
lokalowych i wyposażenia w pomoce dydaktyczne. Dzieci uczestniczące w wywiadzie poinformowały,
że przedszkole jest po to, żeby: nie być samemu w domu, uczyć się, żeby mama mogła spokojnie pracować i po to,
żeby mieć koleżanki i kolegów. Wszystkie dzieci podkreśliły, że lubią swoje przedszkole.
Przedstawione powyżej argumenty świadczą o wysokim stopniu spełnienia wymagania.
Poziom spełniania wymagania: B
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
16 / 19
Wnioski z ewaluacji:
1. Przedszkole tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające różnorodnej aktywności dzieci na rzecz
własnego rozwoju.
2. Dzieci prawidłowo zaadaptowały się do grup przedszkolnych. Chętnie podejmują zabawę z rówieśnikami,
potrafią respektować zasady przyjęte w trakcie zabaw, nie przejawiają negatywnych zachowań wobec
swoich niepełnosprawnych koleżanek i kolegów.
3. W przedszkolu respektowane są normy społeczne, dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje
i jakich zasad należy przestrzegać, co potwierdzili ankietowani nauczyciele i rodzice.
4. Rodzice oraz przedstawiciele partnerów i samorządu lokalnego wyrazili zadowolenie z pracy
przedszkola. Podkreślali dbałość o bezpieczeństwo dzieci, ich rozwój i samopoczucie podczas pobytu
w placówce.
5. Przedszkole dysponuje wyposażeniem wystarczającym do realizowania podstawy programowej
i przyjętych programów nauczania. Wyposażenie sal umożliwia realizację procesu dydaktycznego.
6. Sprawowany jest nadzór pedagogiczny przedszkola, którego jednym z elementów jest ewaluacja
wewnętrzna.
7. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu wynika z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. Jest modyfikowana, dzięki temu odpowiada potrzebom dzieci i umożliwia ich rozwój.
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
17 / 19
Wymaganie
Obszar: Efekty
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
Dzieci są aktywne
Respektowane są normy społeczne
Obszar: Zarządzanie
Funkcjonuje współpraca w zespołach
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i
wyposażenie
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
Poziom spełniania wymagania
B
B
B
B
B
B
18 / 19
Raport sporządzili:
Barbara Szeląg
Alina Banaszak
Kurator Oświaty:
................................................
Raport z ewaluacji: Publiczne Przedszkole nr 11
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
19 / 19

Podobne dokumenty