Rynek jachtów, łodzi żaglowych i motorowych w Republice Korei

Komentarze

Transkrypt

Rynek jachtów, łodzi żaglowych i motorowych w Republice Korei
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu
Rynek jachtów,
łodzi żaglowych
i motorowych
w Republice Korei
suplement analizy
Rynku stoczniowego w Republice Korei
Seul 2010
Rynek jachtów, żaglowców i łodzi motorowych w Republice Korei
UWAGA! W przypadku kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, w tym z firmami z Republiki Korei, zaleca się korzystanie
z instrumentów finansowego zabezpieczenia realizacji transakcji.
Karol Pęczak
Lee Hyun Min
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu
4F, Dongkyung Building 604,
Hannam Dong, Yongsan Gu
Seoul 140-210
Republika Korei
tel.: +82 2 3785 2471
fax: +82 2 797 0853
e-mail: [email protected]
http://seoul.trade.gov.pl
2
Rynek jachtów, żaglowców i łodzi motorowych w Republice Korei
koreańskim przejawiał się m.in. za pomocą wyraźnego spadku popytu importowego, nastąpiło znaczące obniżenie
obrotów w handlu jachtami i innymi
podobnymi jednostkami pływającymi.
Eksport zmniejszył się do poziomu 4,3
mln USD po 11 miesiącach 2009 r.,
natomiast import do poziomu 14,8 mln
USD (zobacz: Wykres 1).
Wprowadzenie
Korea Południowa nie należy do potentatów w produkcji jachtów, łodzi żaglowych i motorowych przeznaczonych do
celów sportowo-rekreacyjnych. Biorąc
pod uwagę wysokie i ciągle rosnące
dochody Koreańczyków oraz warunki
naturalne sprzyjające rozwojowi sportów wodnych Korea Południowa wydaje
się być rynkiem o bardzo wysokim potencjale dla polskich producentów
i sprzedawców jachtów i pozostałych
sportowo-wypoczynkowych
jednostek
pływających.
Wykres 1. Wymiana handlowa Republiki
Korei jachtami i pozostałymi jednostkami pływającymi przeznaczonymi do
celów sportowo-rekreacyjnych (w mln
USD)
O szybko rosnącym zainteresowaniu
Koreańczyków uprawianiem sportów
wodnych może świadczyć zwiększająca
się liczba zarejestrowanych łodzi motorowych, jachtów i innych jednostek
pływających do celów sportowo wypoczynkowych. Według danych Korea
Coast Guard liczba takich jednostek
pływających, pozostających do dyspozycji przedsiębiorstw zajmujących się
ich wypożyczaniem, wzrosła z 6,5 tys.
sztuk w 2003 r. do prawie 9,2 tys.
sztuk w roku 2008, tj. o ponad 40%.
* - dane za 11 miesięcy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Korea International Trade Association
W związku ze zwiększającym się od
2000 r. popytem importowym na sportowo-rekreacyjne jednostki pływające
obserwuje się pogorszenie koreańskiego
bilansu obrotów handlowych w tej grupie towarów. W latach 2000-2009 nastąpiło przekształcenie nadwyżki rzędu
8,8 mln USD w deficyt w wysokości
10,5 mln USD (po 11 miesiącach 2009
r.).
Wymiana handlowa
Od początku dekady do 2008 r. wartość koreańskiej wymiany handlowej
jachtami i innymi jednostkami pływającymi przeznaczonymi do celów sportowych i rekreacyjnych zwiększała się
w dynamicznym tempie, szczególnie
dzięki zwiększającemu się importowi.
W latach 2000-2008 wartość sprowadzanych z zagranicy towarów tej grupy
wzrosła z 3,4 mln USD do 24,8 mln
USD, tj. o 28,1% średniorocznie. W tym
samym czasie obserwowano spadek
eksportu - z 12,2 mln USD do 8,4 mln
USD (średnio o 4,5% rocznie).
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż
w ostatnich latach obserwuje się wyraźny spadek udziału eksportu jachtów
i innych jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowych i rekreacyjnych w całkowitym eksporcie
Korei Południowej (z 0,007% w 2000 r.
do 0,001% w roku 2009), któremu towarzyszy wzrost udziału tej grupy to-
W roku 2009 na skutek światowego
kryzysu finansowego, który na rynku
3
Rynek jachtów, żaglowców i łodzi motorowych w Republice Korei
Wykres 3. Koreański import jachtów,
żaglowców, łodzi motorowych i pozostałych jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowo-rekreacyjnych
(w mln USD)
warowej w koreańskim imporcie ogółem (z 0,002% do 0,005%; zobacz: Wykres 2).
Wykres 2. Udział koreańskiego eksportu
i importu jachtów i innych sportowowypoczynkowych jednostek pływających
w całkowitym eksporcie i imporcie Korei
Południowej (w %)
* - dane za 11 miesięcy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Korea International Trade Association
Obecnie największy udział w koreańskim imporcie jednostek przeznaczonych do celów sportowo-rekreacyjnych
przypada na pozostałe jednostki (45,4%
udziału po 11 miesiącach 2009 r.) oraz
łodzie motorowe (30,3% - wobec 60%
udziału jeszcze w roku 2008).
* - dane za 11 miesięcy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Korea International Trade Association
W ostatnich latach, pomimo znaczącego spadku wartości sprowadzanych
jednostek w 2009 r., dominującą pozycją w koreańskim imporcie jednostek
pływających przeznaczonych do celów
sportowo-rekreacyjnych odgrywały łodzie motorowe (zobacz: Wykres 3).
W latach 2000-2009 łączna wartość
sprowadzanych do Korei Południowej
łodzi motorowych wyniosła 48,5 mln
USD. Drugą ważną grupą towarów są
pozostałe jednostki pływające. Od roku
2000 import w tej kategorii wyniósł
43,6 mln USD.
Z kolei udział jachtów oraz łodzi żaglowych był znacznie mniejszy i wyniósł
odpowiednio 12,9% oraz 11,4%, jednak
w ostatnich latach to właśnie te rodzaje
jednostek zyskiwały najwięcej na znaczeniu w imporcie do Korei Południowej
(zobacz: Wykres 4). W latach 20052009 udział łodzi żaglowych w koreańskim imporcie jednostek pływających
przeznaczonych do celów sportoworekreacyjnych zwiększył się o 4,1 pkt
proc, a jachtów o 3,3 pkt proc. W tym
czasie udział łodzi motorowych spadł
o 8,3 pkt proc.
O wiele mniej ważnymi grupami towarów, choć ciągle zyskującymi na znaczeniu są łodzie żaglowe oraz jachty.
W latach 2000-2009 łączna wartość
sprowadzanych do Korei Południowej
jednostek pływających w ramach tych
kategorii wyniosła odpowiednio 12,0
mln USD oraz 8,7 mln USD.
4
Rynek jachtów, żaglowców i łodzi motorowych w Republice Korei
Wykres 4. Struktura koreańskiego importu jachtów, żaglowców, łodzi motorowych i pozostałych jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowo-rekreacyjnych po 11 miesiącach
2009 r. (wykres górny) i jej zmiany
w stosunku do roku 2005 (wykres dolny)
Wykres 5. Koreański import jachtów (HS
890310; w mln USD)
* - dane za 11 miesięcy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Korea International Trade Association
W o wiele wyższym tempie rósł w tym
czasie udział importu łodzi żaglowych.
Od 2000 r. zwiększył się z niecałych
0,0002% do 0,0006% obecnie. Wynikało to również z szybszej dynamiki importu
żaglowców
(średniorocznie
o 24,1%), niż importu ogółem (o 6,8%).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Korea International Trade Association
Wykres 6. Koreański import łodzi żaglowych (HS 890391; w mln USD)
W 2009 r. pomimo znaczącego osłabienia całkowitego koreańskiego popytu
importowego (po 11 miesiącach spadek
wartości importu o 29,1% w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego) dynamika importu jachtów
jest niezachwiana. Łączna wartość
sprowadzonych z zagranicy jachtów
w okresie od stycznia do listopada
2009 r. była aż o 29,2% wyższa niż rok
wcześniej i osiągnęła poziom 1,9 mln
USD (zobacz: Wykres 5).
W latach 2000-2009 koreański import
jachtów zwiększał się średniorocznie
o ok. 17,0%, wobec wzrostu importu
ogółem o 6,8%. Skutkowało to ponad
dwukrotnym zwiększeniem udziału tej
grupy towarowej w łącznym imporcie
Korei Południowej (z 0,0003% w 2000 r.
do 0,0007% po 11 miesiącach 2009 r.).
* - dane za 11 miesięcy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Korea International Trade Association
W latach 2000-2009 (za rok ubiegły
dane po 11 miesiącach) wartość sprowadzanych z zagranicy łodzi żaglowych
5
Rynek jachtów, żaglowców i łodzi motorowych w Republice Korei
zwiększyła się z 0,2 mln USD do 1,7
mln USD (zobacz: Wykres 6).
w okresie 2000-2009 (14,9%), to jednak wyniki importowe osiągnięte po
11 miesiącach ubiegłego roku wpisują
się w ogólny trend obserwowany od
początku dekady (zobacz: Wykres 8).
Najbardziej wrażliwą na skutki światowego kryzysu finansowego grupą towarów wśród jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowych i rekreacyjnych okazały się łodzie motorowe. Po okresie bardzo dynamicznego
wzrostu wartości importu (w latach
2000-2008 import zwiększał się średnio o 45,7% rocznie) rok 2009 przyniósł
gwałtowne osłabienie popytu (spadek
importu o ponad 70% po 11 miesiącach ubiegłego roku; zobacz: Wykres 7).
Wykres 8. Koreański import pozostałych
jednostek przeznaczonych do celów
sportowo-rekreacyjnych (HS 890399;
w mln USD)
Wykres 7. Koreański import łodzi motorowych (HS 890392; w mln USD)
* - dane za 11 miesięcy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Korea International Trade Association
Głównymi rynkami zaopatrującymi Koreę Południową w jachty, łodzie żaglowe
i motorowe oraz inne sportoworekreacyjne jednostki pływające są USA
(22,7% udziału w koreańskim imporcie
w tej grupie towarowej po 11 miesiącach 2009 r.), Chiny (18,8%), Włochy
(14,7%), Kanada (11,5%) oraz Japonia
(8,7%). Łącznie kraje te odpowiadają za
ponad 3/4 koreańskiego importu jachtów, żaglowców i innych podobnych
jednostek pływających.
* - dane za 11 miesięcy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Korea International Trade Association
Jednak w perspektywie ostatnich lat
także w przypadku łodzi motorowych
nastąpiło wyraźne zwiększenie ich
udziału w całkowitym imporcie Korei
Południowej (z 0,0005% w 2000 r. do
0,0015% w roku 2009).
Bardziej szczegółowa struktura geograficzna koreańskiego importu jachtów,
łodzi żaglowych i motorowych oraz innych jednostek pływających przeznaczonych
do
celów
sportoworekreacyjnych przedstawiona została
w tabeli 1.
Z kolei popyt importowy na pozostałe
jednostki pływające przeznaczone do
celów sportowych i rekreacyjnych wydaje się mało wrażliwy na osłabienie
koniunktury na rynku koreańskim.
Wprawdzie po 11 miesiącach 2009 r.
wzrost importu w tej grupie towarów
wyniósł 3,7% i był niższy niż średnio
6
Rynek jachtów, żaglowców i łodzi motorowych w Republice Korei
Tabela 1. Import poszczególnych grup towarowych w ramach towarów o kodzie HS
8903 (Jachty i inne jednostki pływające przeznaczone do celów sportowych i rekreacyjnych) po 11 miesiącach 2009 r.
Kod HS
890310
890391
890392
Nazwa towaru
Jachty i inne
jednostki pływające, łodzie,
kanu, etc.
Łodzie żaglowe
Łodzie motorowe
Wartość
importu
po 11 mies.
2009 r.
(w mln USD)
Główne rynki zaopatrujące Koreę Południową
(w nawiasach % udział w
imporcie)
Główni importerzy
1,9
Tajlandia (29,6), Chiny
(28,3), Wietnam (12,6),
Singapur (9,7), Wielka
Brytania (8,8), Myanmar
(4,2), USA (3,1) oraz
Francja (2,6)
Jin Won Industry Co., Ltd
JD Corporation Ltd.
Woosung I.B. Co.,Ltd.
Sekwang Heavy Industries Co.,Ltd.
SLS Shipbuilding Co.,Ltd.
21st Century Shipbuilding Co.,Ltd.
Chaxton
Yang Yang Industrial Co.,Ltd.
1,7
Kanada (34,1), Francja
(32,3), Wielka Brytania
(8,6), Niemcy (8,0), Japonia (7,6), Włochy (6,9)oraz
USA (2,4)
Marineland Co.,Ltd.
4,5
Włochy (44,6), USA (39,9),
Japonia (11,3), Kanada
(1,7) oraz Nowa Zelandia
(0,9)
Marineland Co.,Ltd.
Buchung Moolsan Co., Ltd.
IMT Incorporation
Hwa Chang Trading Co., Ltd.
Sam Ahn Co., Ltd.
STX Offshore & Shipbuilding Co., Ltd.
Komo Enterprise Ltd.
Dongin Entech Co., Ltd.
Robin Korea Co., Ltd.
Chiny (33,3), USA (22,0),
Dong Kang M-Tech Co., Ltd.
890399
Pozostałe
6,7
Kanada (15,7), Japonia
Marineland Co.,Ltd.
(9,8) oraz Niemcy (6,1)
Dae Kwang Trading Co., Ltd.
Dawoo Eng.
Costco Wholesale
Airwave
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association
Bariery w dostępie do koreańskiego
rynku jachtów i innych jednostek
pływających przeznaczonych do celów sportowych i rekreacyjnych
stoczniowy w Republice Korei, a także
http://seoul.trade.gov.pl/pl/korea/arti
cle/detail,1287,Umowa_o_wolnym_han
dlu_FTA_pomiedzy_Unia_Europejska_a
_Republika_Korei.html).
Według obowiązujących przepisów koreański rynek jachtów, łodzi żaglowych
i motorowych oraz innych jednostek
przeznaczonych do celów sportoworekreacyjnych chroniony jest cłem
w wysokości 8%. Jednak wejście w życie parafowanej w październiku 2009 r.
umowy o wolnym handlu pomiędzy
Unią Europejską a Republiką Korei
(KOREU FTA) spowoduje natychmiastowe zniesienie tych obciążeń. Ocenia
się, że postanowienia FTA zaczną obowiązywać od połowy 2010 r., po
uprzednim zakończeniu procesu ratyfikacji przez obie strony (zobacz: Rynek
Podsumowanie i wnioski
1. Korea Południowa jest światowym
liderem na rynku produktów przemysłu stoczniowego, jednak nie należy do potentatów w produkcji jachtów, łodzi żaglowych i motorowych
przeznaczonych do celów sportoworekreacyjnych.
2. Dowodem na to, że koreański przemysł produkcji jachtów oraz łodzi
żaglowych i motorowych nie zaspokaja szybko rosnącego popytu na te
towary w Korei Południowej jest wyraźny wzrost importu w tej grupie
7
Rynek jachtów, żaglowców i łodzi motorowych w Republice Korei
towarowej (z 9,9 mln USD w 2005 r.
do 24,8 mln USD w roku 2008 i 14,8
mln USD po 11 miesiącach roku
2009), któremu towarzyszy spadku
eksportu (z 11,5 mln USD do 8,4
mln USD i 4,3 mln USD).
3. W związku ze spodziewaną ratyfikacją umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką
Korei (KOREU FTA) i jej prawdopodobnym wejściem w życie w drugiej
połowie 2010 r. polscy eksporterzy
uzyskają łatwiejszy dostęp do rynku
koreańskiego również w zakresie
jachtów, łodzi żaglowych i motorowych oraz innych jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowych i rekreacyjnych. Obecnie cło
na import tych towarów do Korei Południowej wynosi 8%, jednak zostanie zniesione z dniem wejścia FTA
w życie. Natychmiastowe zniesienie
barier taryfowych spowoduje poprawę pozycji konkurencyjnej względem
konkurentów m.in. z Chin i USA.
4. W związku z powyższym zdaniem
WPHiI w Seulu polski przemysł produkcji jachtów i innych jednostek
pływających przeznaczonych do celów sportowych i rekreacyjnych ma
dużą szansę na zwiększenie eksportu swoich produktów do Korei Południowej.
5. Zdaniem WPHiI w Seulu doskonałym
narzędziem
promocji
polskiego
przemysłu produkcji jachtów i innych jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowych
i rekreacyjnych służącym nawiązaniu współpracy z kontrahentami
z Republiki Korei, a następnie
zwiększeniu sprzedaży na rynku koreańskim, byłoby uczestnictwo polskich instytucji branżowych i/lub
polskich producentów i eksporterów
w Yacht Korea 2010 (zobacz:
http://www.yachtkorea.or.kr) i/lub
następnej edycji targów Kormarine
w 2011 r. (zobacz: Rynek stoczniowy
w Republice Korei, ss. 13-15).
8

Podobne dokumenty