d-05.01.00 nawierzchnie gruntowe wymagania ogólne

Komentarze

Transkrypt

d-05.01.00 nawierzchnie gruntowe wymagania ogólne
S PECYFIKACJE
TECHNICZNE
ZADANIE:
CZĘŚĆ PROJEKTU:
OBIEKT:
INWESTOR:
Wyszczególnienie
OPRACOWAŁ:
WYKONANIE NAPRAWY DRÓG GRUNTOWYCH
OPISOWA
DROGI GRUNTOWE NA TERENIE GMINY śUKOWO
GMINA śUKOWO
Imię i Nazwisko
Data i Podpis
mgr inŜ. A. Puzdrowski
śukowo, marzec 2013 r.
SPIS TREŚCI
Nr specyfikacji
D-05.01.00.
Tytuł specyfikacji
Nawierzchnie gruntowe
Nr strony
3
D-05.01.00 NAWIERZCHNIE GRUNTOWE WYMAGANIA
OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przy
naprawie dróg gruntowych na terenie gminy śukowo
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni gruntowych i obejmują:
− D-05.01.01 Nawierzchnia gruntowa naturalna
Nawierzchnie gruntowe mogą być wykonywane w przypadkach, gdy konieczne jest połączenie
komunikacyjne, a względy ekonomiczne lub inne (np. ochrona środowiska) nie pozwalają na budowę drogi o nawierzchni
twardej.
Nawierzchnie gruntowe mogą być traktowane jako pierwszy etap budowy drogi, która będzie ulepszana w
miarę potrzeb i moŜliwości finansowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna - określenie w rozumieniu niniejszej ST jest równoznaczne z pojęciem
„nawierzchnia gruntowa profilowana” według niŜej podanej definicji:
Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoŜa jest wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłuŜnym i
przekroju poprzecznym oraz zagęszczony.
1.4.2. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoŜa jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i
odpowiednio ukształtowany w profilu podłuŜnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
JeŜeli będzie to wymagane materiał doziarniający dostarczony będzie przez zamawiającego.
2.2. Grunt
Grunt jest podstawowym materiałem do budowy nawierzchni gruntowych.
Grunty naleŜy klasyfikować zgodnie z normą PN-B-02480 [1].
Przy budowie nawierzchni gruntowej naleŜy kierować się zasadą wykorzystania w maksymalnym stopniu
gruntu zalegającego w podłoŜu.
3. SPRZĘT
Do wykonania nawierzchni gruntowych naleŜy stosować sprzęt określony w ST D-05.01.01 „Nawierzchnia
gruntowa naturalna”
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót: prace naleŜy wykonywać zgodnie z poleceniami wydanymi przez
zamawiającego.
4.2. Przygotowanie podłoŜa
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w rzędach równoległych do osi drogi.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych niŜ co 20 metrów.
Przed wykonaniem nawierzchni naleŜy oczyścić i przygotować podłoŜe.
4.3. Wykonanie nawierzchni
Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni gruntowej i jej pielęgnacji podano w OST D-05.01.01
„Nawierzchnia gruntowa naturalna” W przypadku konieczności doziarnienia istniejącej nawierzchni gruntowej zamawiający
dostarczy materiał odziarniający. Cena wykonania nawierzchni wraz z dostarczonym materiałem nie ulegnie zmianie.
5. Kontrola jakości robót
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-05.01.01 dla nawierzchni gruntowej naturalnej pkt 6.
5.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni
5.2.1. Równość nawierzchni
Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [16].
Nierówności nawierzchni gruntowej nie powinny przekraczać 25 mm.
5.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy mierzyć przy uŜyciu 4-metrowej łaty i poziomicy.
Odchylenia spadków poprzecznych nawierzchni na prostych i łukach nie powinny być większe niŜ ± 1,0 %
od spadków projektowanych.
5.2.3. Rzędne wysokościowe
Przyjmuje się istniejącą niweletę drogi z jej wyprofilowaniem.
5.2.4. Ukształtowanie osi nawierzchni
Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi istniejącej o więcej niŜ ± 10 cm.
5.2.5. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości istniejącej o więcej niŜ + 10 cm i -5 cm.
5.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej
Lp.
Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
Wyszczególnienie badań i pomiarów
1
Równość podłuŜna
co 100 m łatą na kaŜdym pasie ruchu
2
Równość poprzeczna
4 razy na 1 km
3
Spadki poprzeczne
4 razy na 1 km
4
Ukształtowanie osi w planie
co 100 m
5
Szerokość nawierzchni
4 razy na 1 km
6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót: obmiarem robót będzie mb wykonanej naprawy zgodnie z pomiarem
dokonanym kółkiem pomiarowym.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest mb jeden kilometr nawierzchni gruntowej.
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji według pkt 5 dały wyniki pozytywne.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano wikt umowie.
8.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceną jednostki obmiarowej jest cena podana w kosztorysie ofertowym.
D-05.01.01 NAWIERZCHNIA GRUNTOWA NATURALNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej naturalnej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
naprawy dróg gruntowych na terenie gminy śukowo..
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni gruntowej naturalnej.
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w p. 1.4. ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nawierzchnie gruntowe naturalne mogą być wykonywane z gruntów zalegających w podłoŜu.
Rozpoznanie i klasyfikację gruntu naleŜy przeprowadzać według zasad podanych w ST D-05.01.00
„Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykazać się
moŜliwością korzystania ze sprzętu określonego w SWIZ
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu: transport wykonywać samochodami samowyładowczymi.
4.2. Transport gruntu
Grunt moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
Wymagania dotyczące przygotowania podłoŜa podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogólne” pkt 4.
5.3. Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej
W przypadku, gdy w podłoŜu drogi zalegają spoiste grunty, naleŜy je spulchnić i rozdrobnić przy uŜyciu
zrywarki lub sprzętu rolniczego (pługa lub kultywatora).
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidują inaczej, czynności profilowania mogą być
wykonywane łącznie z robotami ziemnymi.
Przesunięty urobek rozściela się i wstępnie wyrównuje w profilu podłuŜnym i przekroju poprzecznym przy
uŜyciu równiarki.
Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadków podłuŜnych i poprzecznych
naleŜy wykonać kolejnym przejściem równiarki lub przy uŜyciu szablonu.
Zaleca się wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przy uŜyciu dwóch równiarek, z których:
− jedna przesuwa grunt,
− druga rozściela i wyrównuje przesunięty grunt.
Przy profilowaniu nawierzchni gruntowej równiarkami zaleca się, aby długość jednorazowo profilowanego
odcinka wynosiła co najmniej 250 m i była tak dobrana, aby:
− profilowanie zostało zakończone w ciągu jednego dnia roboczego,
− na końcach odcinka była moŜliwość zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).
Po wyrównaniu i sprofilowaniu drogę gruntową naleŜy zagęścić. Liczbę przejść sprzętu zagęszczającego
potrzebną do wymaganego zagęszczenia gruntu naleŜy ustalić doświadczalnie, np. na odcinku próbnym.
Wyrównaną i wyprofilowaną nawierzchnię gruntową zagęszcza się przy wilgotności optymalnej.
JeŜeli wilgotność gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20 % jej wartości, to
wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć przez dodanie wody. JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o
10% jej wartości, grunt naleŜy osuszyć. Sposób osuszenia powinien być zaakceptowany przez InŜyniera.
Zagęszczenie wyprofilowanej nawierzchni gruntowej o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od
krawędzi drogi i stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie
drogi gruntowej o jednostronnym spadku, naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi,
częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi.
Zagęszczenie naleŜy uznać za dostateczne, gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu
zagęszczającego. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zamawiający dostarczy materiał odziarniający w celu ulepszenia
nawierzchni gruntowej. Wykonanie tej nawierzchni wykonać jak z gruntem rodzimym poprzez równomierne rozłoŜenie na
powierzchni drogi. Kruszywa dostarczane będą na podstawie odrębnego zamówienia.
5.4. Utrzymanie nawierzchni gruntowej
Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych.
Powstające koleiny, zagłębienia i wyboje usuwa się najlepiej przy uŜyciu włoka, szablonu lub równiarki.
Włokuje się nawierzchnię po deszczu, gdy grunt jest wilgotny i włok łatwo ścina wybrzuszenia i wyrównuje wgłębienia.
JeŜeli powstałe uszkodzenia są znaczne, naleŜy usunąć je przez wykonanie remontu nawierzchni. Remont
polega na wypełnieniu wybojów lub kolein świeŜym gruntem o właściwościach zbliŜonych do gruntu w nawierzchni,
wyprofilowaniu za pomocą równiarek i zagęszczeniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogólne” pkt 5.
6.2. Badania i pomiary
Wykonawca powinien sprawdzać wszystkie cechy geometryczne wymienione w pkt 5.2 ST D-05.01.00
„Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”, z częstotliwością podaną w tablicy 2.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni gruntowej
Wszystkie powierzchnie nawierzchni gruntowej profilowanej wykazujące większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych w pkt 5.2 powinny być poprawione przez spulchnienie, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie, w terminie uzgodnionym z InŜynierem.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena na
koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 6.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogólne” pkt 9 oraz w umowie na wykonanie zadania.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
Cena wykonania 1 km nawierzchni gruntowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Podobne dokumenty