Formatowanie komórek

Komentarze

Transkrypt

Formatowanie komórek
Formatowanie
komórek
Rozdział IV – Formatowanie komórek
3.4 Formatowanie komórek
Praca w MS Excel 2010 byłaby bardzo uciążliwa gdyby nie formatowanie. Duże ilości
danych sprawiają, iż nasz arkusz staje się coraz pełniejszy, a my nie mamy już sił na
dalszą twórczość. Wszystkie dane zlewają się w całość i sami gubimy się w tym co
robimy. Dlatego zastosowano formatowanie, które znacznie ułatwi nam naszą pracę
i sprawi, że użytkowanie programu jest coraz ciekawsze. W tym rozdziale zapoznamy
się z podstawowymi możliwościami jakie stawia nam formatowanie.
Formatowanie liczb
Rysunek 3.4.1. – Tabela, która posłuży nam do formatowania
Teraz interesuje nas tylko kolumna, w której została podana ilość sztuk, a także data
przywozu. Chcąc wprowadzić większą przejrzystość liczb, kolumnę B musimy lekko
zmodyfikować. Zaznaczamy więc omawianą kolumnę i przechodzimy do okna
Formatowanie komórek. Przedstawia to Rysunek 3.4.2.
105
Poziom Podstawowy (A)
Formatowanie, które polega na nadawaniu odpowiednich etykiet, o których mieliśmy już
okazję wspomnieć. Nadamy teraz kilka kolejnych etykiet, które sprawią, że arkusz
będzie bogatszy, a ta umiejętność zostanie wykorzystana jeszcze nie raz w przyszłości.
Tabela przedstawiona na
Rysunek 3.4.1 posłuży nam do opanowania umiejętności formatowania liczb, dat, a
także czasu.
Rozdział IV – Formatowanie komórek
Rysunek 3.4.2. - Zaznaczenie i wywołanie okna Formatowanie komórek
W oknie Formatowanie komórek z listy dostępnych kategorii wybieramy Liczbowe.
Miejsca dziesiętne ustawiamy na wartość 0 i zaznaczamy opcję Użyj separatora 1000 ().
Sytuację pokazuje Rysunek 3.4.3.
Rysunek 3.43.4.3. - Okno Formatowanie komórek
106
Rozdział IV – Formatowanie komórek
Po zastosowaniu lekkich zmian kolumna Ilość sztuk przyjmuje bardziej klarowne
oblicze Rysunek 3.4.4.
Rysunek 3.4.4. - Zmieniony wygląd kolumny B
Patrząc na kolumnę Data przywozu, można wysnuć wnioski, iż lepiej prezentowałaby
się, gdyby dzień był na pierwszym miejscu, zaraz za nim miesiąc wpisany słownie, a na
samym końcu rok. Otóż nie ma nic prostszego! Wystarczy tylko, że zaznaczymy naszą
kolumnę i za sprawą przycisku rozwiniemy listę Format liczb, co ilustruje
Rysunek 3.4.5.
Rysunek 3.4.5. - Zmiana formatowania kolumny C
Wystarczy tylko patrzeć jak nasza tabela przybiera lepszego wyglądu, a ma ona teraz
następujący wygląd (Rysunek 3.4.6).
107
Rozdział IV – Formatowanie komórek
Rysunek 3.4.6. - Wygląd po zastosowaniu formatu Data długa
Widzimy jednak, że tabela nie jest sformatowana w całości. Pozostają nam jeszcze dwie
ostatnie kolumny. Teraz zajmiemy się kolumną D, w której znajduje się Czas
przywozu. Zmiana formatu czasu jest również możliwa za pomocą okna Formatowanie
komórek i wyborze kategorii Czas. Jak widać na Rysunku 3.4.7. program
automatycznie dodał jeszcze dwie pozycje sekund.
Rysunek 3.43.4.7. - Zmieniony czas przywozu w kolumnie D
Ostatnią już kolumną, którą należy sformatować jest kolumna E nosząca nazwę Cena.
Tej kolumnie należy nadać formatowanie walutowe co było już omawiane
w poprzednim rozdziale.
Końcowy wygląd naszej tabeli z zastosowaniem kilku nowopoznanych typów
formatowań prezentuje Rysunek 3.4.8.
108
Rozdział IV – Formatowanie komórek
Rysunek 3.43.4.8. - Ostateczny wygląd naszej tabeli
Formatowanie komórki
Za nami umiejętność formatowania wartości liczbowych. Teraz trochę odbiegniemy od
tematu liczenia i przejdziemy do części bardziej artystycznej, mianowicie do
formatowania komórek. Poznamy jak zmienić wygląd czcionki, stworzyć obramowanie,
a także nadać koloru naszemu arkuszowi.
Formatowanie czcionki
Rysunek 3.4.9. - Niesformatowana tabela
109
Poziom Podstawowy (A)
To jak wygląda arkusz zależy tylko od nas. Wygląd arkusza to bardzo ważny element
pracy. Dla innych jest to zupełnie nieważne, bo liczy się tylko mechanizm programu, zaś
do drugich oprócz tego jak program jest opracowany liczy się także jak on wygląda.
Podczas pracy musisz zadbać o to, aby twój arkusz był odpowiednio sformatowany
graficznie. W tym podrozdziale nauczysz się jak tego dokonać. Rozpocznijmy od
wielkości czcionki. Jako przykład posłuży na tabela z poprzednich ćwiczeń
(Rysunek 3.4.9.).
Rozdział IV – Formatowanie komórek
Jak widać tabela nie tryska życiem. Czcionka nagłówków jest identyczna jak czcionka
w pozostałej części tabeli. Wszystko zlewa się w całość i jest zupełnie nieczytelne.
Zaznaczamy wiersz 1, który odpowiada za nagłówki w tabeli. Z narzędzi głównych
rozwijamy listę odpowiedzialną za rozmiar czcionki, po czym zwiększamy na
wartość 14 (Rysunek 3.4.10.).
Rysunek 3.43.4.104. - Wybór rozmiaru czcionki
Styl czcionki wybieramy jako pogrubiony. Jest to jedna z trzech opcji do wyboru.
Możemy wybrać jeszcze opcję kursywa oraz podkreślenie. Wygląd narzędzi Czcionka
prezentuje kilka małych rysunków poniżej.

Rodzaj czcionki

Rozmiar czcionki

Jeden rozmiar w górę


Jeden rozmiar w dół
Style czcionki

110

Pogrubienie

Kursywa

Podkreślenie
Obramowanie
Rozdział IV – Formatowanie komórek

Kolor wypełnienia

Kolor czcionki
Jako rodzaj czcionki wybieramy Aharoni (Rysunek 3.4.11.).
Rysunek 3.4.115. - Zmiana rodzaju czcionki
Tak wygląda nasz nagłówek po zastosowaniu drobnych zmian (Rysunek 3.4.12.).
Prawda, że od razu lepiej?
Rysunek 3.43.4.126. - Nagłówek po zastosowaniu zmian
Teraz zmieńmy czcionkę kolumny Nazwa produktu na Algerian wraz
z podkreśleniem, a jej kolor ustawimy jako czerwony. Etap zmian przedstawia
Rysunek 3.4.13.
111
Rozdział IV – Formatowanie komórek
Rysunek 3.43.4.137. - Zmiana koloru czcionki
Kolor wypełnienia cieszy się także ogromnym zafascynowaniem wśród użytkowników.
Za pomocą tego narzędzia możemy nadać jednolity kolor całej komórce lub grupie
komórek. Chcąc nadać odpowiedni kolor naszym komórką zaznaczamy obszar, który
chcemy wypełnić, a następnie wybieramy kolor z listy dostępnych kolorów wypełnienia
(Rysunek 3.4.14.).
Rysunek 3.43.4.148. - Nadawanie wypełnienia
112
Rozdział IV – Formatowanie komórek
Wygląd tabeli wypełnionej kilkoma kolorami ilustruje Rysunek 3.4.15.
Rysunek 3.4.159. - Tabela ozdobiona kolorami
Umiejętność pozycjonowania tekstu
Jak poradzić sobie z tekstem który wygląda nieładnie? Może chciałbyś wyrównać go
według własnych potrzeb? Jest to możliwe z narzędziem wyrównywanie. Tutaj
znajduje się wszystko czego w tym momencie potrzebujesz. Zaznaczmy wiersz 1
i wyrównajmy tekst znajdujący się w nagłówku za pomocą opcji Do środka
w poziomie, a także zróbmy mały odstęp pomiędzy nagłówkiem, a tekstem w tabeli.
W tym przypadku posłużymy się opcją Wyrównaj do środka. Bardziej przybliży nam
to Rysunek 3.4.16.
Rysunek 3.4.1610. - Wyrównywanie tekstu do środka
Tabelę z wykorzystaniem powyższego pozycjonowania przedstawia Rysunek 3.4.17.
113
Rozdział IV – Formatowanie komórek
Rysunek 3.4.1711. - Tabela z zastosowaniem pozycjonowania
Narzędzie wyrównaj jest bardzo przydatne. Dzięki niemu swobodnie możesz
rozmieścić tekst według własnych potrzeb. Narzędzie to przedstawią nam poniższe
rysunki.

Kolejno: wyrównaj do góry, do środka, do dołu

Kolejno: wyrównaj do lewej, do środka, do prawej

Orientacja

Kolejno zmniejsz wcięcie oraz zwiększ wcięcie

Zawijaj tekst

Scal i wyśrodkuj
Obramowanie komórek
Nasz rozdział opiera się również na doborze odpowiedniego obramowania.
Obramowanie można w dowolny sposób edytować zmieniając grubość linii, ich kolor
oraz rodzaj. Po raz kolejny wykorzystamy dobrze nam znaną tabelę. Zaznaczmy ją
i rozwińmy listę dostępnych poleceń narzędzia Obramowanie. Znajdują się tam
wszystkie interesujące nas efekty, a my wybierzmy Wszystkie krawędzie
(Rysunek 3.4.18.).
114
Rozdział IV – Formatowanie komórek
Rysunek 3.4.1812. - Narzędzie obramowanie
Obramowaną tabelę prezentuje Rysunek 3.4.19.
Rysunek 3.4.19. - Obramowana tabela
Autoformatowanie
W MS Excel 2010 istnieje możliwość autoformatowania. Umożliwia ono szybkie
formatowanie tabeli bez konieczności naszego wkładu. Wystarczy wybrać jeden z wielu
wbudowanych styli i po prostu go zastosować. Nic prostszego jak widzisz, a efekty
mogą być bardzo zaskakujące. Podgląd wyboru wbudowanych stylów ilustruje
Rysunek 3.4.20.
115
Rozdział IV – Formatowanie komórek
Rysunek 3.43.4.2013. - Paleta dostępnych stylów autoformatowania
116

Podobne dokumenty