Karta katalogowa UHMZ 160 SIELSIA 03-2011.dft

Komentarze

Transkrypt

Karta katalogowa UHMZ 160 SIELSIA 03-2011.dft
WK
560 507
Zasilacz hydrauliczny typ UHMZ 160
pmax= 20 MPa
Qmax= 25 cm 3/obr
03.2011
ZASTOSOWANIE
Podstawowym zadaniem zasilacza hydraulicznego
jest zasilanie układu
hydraulicznego cieczą
roboczą (olejem) o wymaganych parametrach
(ciśnienie i wydatek).
OPIS BUDOWY
W podstawowym wykonaniu składa się on ze
zbiornika oleju z niezbędnym osprzętem jak:
• filtr wlewowy z filtrem powietrza;
• wskaźnik poziomu oleju (optyczny) z możliwością
sygnalizacji elektrycznej poziomu minimum;
• termometr;
• włazy rewizyjne;
• korek spustu oleju;
• filtr (lub korek) magnetyczny;
oraz zabudowanego na nim zespołu pompowego (silnik elektryczny - pompa zębata, filtra oleju (spływowego)
a także bloku pomiarowego z przełącznikiem manometru, manometrem i gniazdami wyjściowymi.
Wersja podstawowa zasilacza, może być rozbudowana (wg życzenia zamawiającego) o:
• układ sterowania hydraulicznego - wg indywidualnego schematu;
• układ stabilizacji temperatury ( chłodnica powietrzna lub wodna, grzałka, czujnik temperatury, regulator
temperatury);
• inne aparaty i urządzenia hydrauliczne, których nie obejmuje karta katalogowa, po uprzednim
uzgodnieniu z producentem;
•układ sterowania elektrycznego.
Rozbudowa układu hydraulicznego może być zrealizowana:
• na blokach do zabudowy wieżowej (WK
WK 560 520 lub WK 560 521
521) - wykonanie podstawowe,
• na płytach przyłączeniowych typu ULRA6…
WK 450 499)
WK450 500)
ULRA6… (WK
499 lub ULRA10… (WK450
500
• w systemie tablicowym ( z wykorzystaniem indywidualnych płyt przyłączeniowych typu G...)
G...
DANE TECHNICZNE (tabela 1)
160 dm 3
Pojemność nominalna zbiornika
Różnica objętości oleju
odpowiadająca różnicy poziomów
max - min
Ciecz robocza
Zakres temperatury pracy
Filtracja standardowa
Zakres lepkości oleju
do 36 dm 3
olej mineralny
- 10 do + 70 °C
16µm
2
10 ÷ 380 mm /s
230/400V 50Hz (inne po uzgodnieniu)
Napięcie zasilania silnika
Typ pompy
Ciśnienie pracy
Wydajność
Typ UHMZ 160
20C10X016G
20C12X016G
20C16X016G
20C19X016G
20C25X016G
do 20 MPa
do 20 MPa
do 20 MPa
do 20 MPa
do 16 MPa
3
10 cm /obr
3
12 cm / obr
-1-
3
16 cm / obr
3
19 cm / obr
3
25 cm / obr
WK 560 507
SCHEMAT HYDRAULICZNY
Gniazda
zda przy
pr zył
zyłącze
ączen
zeniowe (tabela 2)
A
B
G1/2"
G1/2"
G1/2"
G1/2"
G1"
G1"
G3/4"
G3/4"
R
1 R
2 R
3 R
4 R
5 R
6
T
P
T
chłodnica wodna
chłodnica
powietrzna
do filtra
P
woda
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
aparatura hydrauliczna
T
P
wyjścia do odbiorników
dla WN6
dla WN10
P
T Y
Gniazdo przyłączeniowe
M
M
Zakres ciśn
ciś nien
ienia rob
roboc
leżności od mocy
mocy si
s ilnika i typu
typu pompy
pompy (tabela 3)
oboczeg
oczego
zeg o w zależ
Typ silnika
SKg 100 L4A
SKg 100 L4B
SKg 112 M4
SKg 132 S4
SKg 132 M4
SKg 132 M4PC
WK 560 507
Moc
[kW]
2,2
3
4
5,5
7,5
11
20C10X016G
20C12X016G
20C16X016G
20C19X016G
20C25X016G
cisnienie [MPa]
7,6
10
13,8
19
cisnienie [MPa]
6
8,3
11
16
cisnienie [MPa]
cisnienie [MPa]
cisnienie MPa]
-
-
-
-
-
7
9,5
13
19
5,5
8
10
15
-2-
6,5
8,6
12
16
20
Typ UHMZ 160
WYMIARY GABARYTOWE
660
chłodnica wodna
A
250
max 1200
468 (312)
78 (52)
55 (40)
czujnik poziomu
max 1420 - dla 6 sekcji WN10
(max 1230 - dla 6 sekcji WN6
215
Wymiary w nawiasach dotyczą WN6
O
135
14
57
grzałka oleju
490
604
570
810
wyjścia A, B
max 778
skrzynka elektryczna
150
Wymi
Wymiary gab
g abaryt
abaryto
arytowe w zależ
leżności mocy
m ocy si
s ilnika i typu
typ u pompy
p ompy (tabela 4)
Typ silnika
SKg 100 L4A
SKg 100 L4B
SKg 112 M4
SKg 132 S4
SKg 132 M4
SKg 132 M4-PC
Typ UHMZ 160
2,2
3
4
5,5
7,5
11
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
Wymiar
20C10X016G
20C12X016G
A
A
A
A
A
A
1055
1055
1065
1160
1055
1055
1065
1160
-
-3-
20C16X016G
20C19X016G
20C25X016G
-
-
-
1065
1160
1200
1210
1065
1160
1200
1210
1055
1065
1160
1200
1210
WK 560 507
INFORMACJE DODATKOWE
Przy doborze zasilacza do urządzenia należy uwzględnić jego całościowy bilans cieplny kierując się kryterium temperatury oleju w
zbiorniku - nie powinna ona przekraczać 55 oC (328K).
W razie potrzeby należy zastosować w układzie hydraulicznym chłodnicę oleju. Moc cieplną oddawaną przez zbiornik zasilacza do
otoczenia można oszacować korzystając z zamieszczonego poniżej wzoru lub wykresu:
N oddaw = k x A x ∆T
- moc cieplna oddawana przez zbiornik
- czynne pole powierzchni zbiornika zasilacza UHMZ160 A = 2,08 m 2
- współczynnik wymiany ciepła
- przy złej cyrkulacji powietrza, niekorzystnym usytuowaniu
- normalna cyrkulacja powietrza ze wszystkich stron
- przy intensywnym ruchu powietrza (sztucznie wymuszonym)
- różnica temperatur pomiędzy zbiornikiem (olejem) a otoczeniem
K]
K]
50
[kW
/m
0
10
-3
x1
k=
10
x
k=5
30
2
-3
-3
40
2
[kW/
m2
∆ T [K]
N oddaw [ W ]
[m 2]
A
k
[W/m 2 x K]
•k = 5 W/m 2 x K
•k = 10 W/m 2 x K
•k = 20 W/m 2 x K
∆T
[K]
2
k=
0x
10
[k
m
W/
K]
20
10
0
0,5
1
1,5
N oddaw
2
[ kW ]
Moc cieplna oddawana przez zbiornik zasilacza UHMZ160
WK 560 507
-4-
Typ UHMZ 160
SPOSÓB ZAMAWIANIA
Zamówienie wg zakodowanego jak niżej symbolu należy kierować na adres producenta.
UHMZ
Pojemność zbiornika
160 dm 3
Typ pompy
20C10X016G
20C12X016G
20C16X019G
20C19X016G
20C20X016G
Moc
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
silnika (wg tabeli 3)
kW
kW
kW
kW
kW
kW
160
*
= 160
=
=
=
=
=
10
12
16
20
25
= 2,2
= 3
= 4
= 5,5
= 7,5
= 11
Wielkość nominalna zainstalowanych elementów hydraulicznych
(dotyczy przyłączy rozdzielaczy)
WN6
=6
WN10
= 10
Wersja konstrukcyjna
• wersja podstawowa (bez przyłącza rozdzielacza)
• z przyłączem na jeden rozdzielacz
• z przyłączem na dwa rozdzielacze
(połączenie równoległe aparatów)
• z przyłączem na trzy rozdzielacze
(połączenie równoległe aparatów)
• z przyłączem na cztery rozdzielacze
(połączenie równoległe aparatów)
• z przyłączem na pięć rozdzielaczy
(połączenie równoległe aparatów)
• z przyłączem na sześć rozdzielaczy
(połączenie równoległe aparatów)
= bez oznaczenia
= R1
= R2
= R3
= R4
= R5
= R6
Wskaźnik poziomu oleju
bez sygnalizatora
z sygnalizatorem stanu minimum (elektrycznym)
= bez oznaczenia
= N1
Chłodnica
bez chłodnicy
chłodnica powietrzna (wg tabeli 5)
chłodnica wodna (wg tabeli 6)
= bez oznaczenia
= P1 lub P2
= W1 lub W2
Numer kolejny wersji zasilacza
(nadaje producent zasilaczy przy potwierdzeniu zamówienia)
= XXXX
Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy
(do uzgodnionienia z producentem)
Przykład oznaczenia: UHMZ 160-16-5,5- 10 –R4-N1-P1-XXXX
UWA
AGA:
UW
Rodzaj, ilość i rozmieszczenie aparatury hydraulicznej (rozdzielaczy, zaworów i innych) należy sprecyzować
w postaci schematu hydraulicznego lub w inny jednoznaczny sposób.
Typ UHMZ 160
-5-
WK 560 507
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OSPRZĘTU
Chłodn
odnica
ica po
powietrz
ietr zna (tabela 5)
Typ
Oznaczenie
Moc silnika
MG AIR 2015K
P1
0,045 kW
MG AIR 2024K
P2
0,12 kW
Zasilanie
230/400V
50Hz
230/400V
50Hz
Prędkość
obrotowa
Moc odbierana
dla ∆ t = 20 °C
~ 2850 obr/min
do 2,5 kW
~ 2670 obr/min
do 4,5 kW
Chłodn
odnica
ica wodn
odna (tabela 6)
Typ
Oznaczenie
MGE 80-120-1
MGE 81-310- 4
W1
W2
Gwint podłączenia
wody
G1/2
G1/2
Moc odbierana
dla ∆ t = 35 °C
3 ÷ 7 kW
7,5 ÷ 12 kW
Typ termostatu
AVTA 15
AVTA 15
Wsk
Wskaźnik poz
po ziomu
omu oleju
lej u z sygn
sygnalizatorem
atorem ele
e lek
lektrycznym
trycz nym (tabela 7)
Typ
Napięcie zasilania
Prąd przyłączenia
Obciążalność styków
Stan styków
SNK 127V/O/O/12R
50V AC/DC
0,2A
2,5 W
Otwarty przy
minimum
Jako eleme
e lemen
leme nty uk
u kładó
adów stero
ster owniczyc
iczych
zych mo
m oże mieć
m ieć zasto
stosowanie n/w apar
aparat
aratur
atura
ura
produ
produkcji "PO
"P ONAR
NAR - WAD
WADO
O
W
I
C
E"
S.A.
S.
A.
(tabela
8)
AD
Rozdzielacze sterowane elektrycznie
Rozdzielacze sterowane hydraulicznie
Rozdzielacze sterowane dźwignią
Rozdzielacze sterowane pokrętłem
Zawory redukcyjne
Zawory przyłączające
Zawory zwrotne
Zawory zwrotne podwójne sterowane
Zawory zwrotno-dławiące podwójne
Przekażniki ciśnienia (wraz z płytą UŁBC 06)
Zawory przelewowe
Rozdzielacze sterowane elektrycznie
Rozdzielacze sterowane hydraulicznie
Rozdzielacze sterowane dźwignią
Rozdzielacze sterowane pokrętłem
Zawory redukcyjne
Zawory przyłączające
Zawory zwrotne
Zawory zwrotne podwójne sterowane
Zawory zwrotno-dławiące podwójne
Przekażniki ciśnienia (wraz z płytą UŁBC 10)
WK 560 507
WE 6
WH 6
WM M 6
WM D 6
U Z RC6
UZKC6
WZZC6
wg WK
wg WK
wg WK
wg WK
499 502
420 170
420 170
420 170
Z 2S 6
Z2FS
2FS6
USP
USPH4
UZ P R 6
wg WK 493 061
wg WK 393 060
wg WK 450 355
wg WK 450 360
wg WK 450 232
wg WK 450 398
wg WK 494 060
WE 1 0
WH 1 0
W MM1 0
W MD1 0
wg WK
wg WK
wg WK
wg WK
UZ R C 1 0
U Z K C 10
WZ Z C 1 0
wg WK 494 721
wg WK 493 720
wg WK 450 367
wg WK 450 309
wg WK 450 233
wg WK 450 398
Z 2 S1 0
Z2FS
2FS10
USP
USPH4
-6-
499 495
420 180
420 180
420 180
Typ UHMZ 160