Na lekcjach zajęć technicznych ocenie bieżącej podlega:

Komentarze

Transkrypt

Na lekcjach zajęć technicznych ocenie bieżącej podlega:
ZAJĘCIA TECHNICZNE - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2016/2017 KLASY DRUGIE
NA LEKCJACH ZAJĘĆ TECHNICZNYCH OCENIE BIEŻĄCEJ PODLEGA:
a) aktywne uczestnictwo w zajęciach (ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć, analizowane
pod kątem spełnienia wymagań na poszczególne oceny, jakość pracy – staranność, estetyka pracy,
precyzja wykonania, stosowanie kryteriów poprawności zadania),
b) znajomość i umiejętne posługiwanie się dokumentacją techniczną urządzenia, poszanowanie prawa,
c) umiejętność współpracy w grupie,
d) wywiązywanie się z prac praktycznych; uczeń, który nie pracuje podczas lekcji otrzymuje ocenę
niedostateczną i ma 2 tygodnie na dostarczenie pracy, która będzie oceniona osobno. Druga ocena ulega
obniżeniu o połowę po 3 tygodniach i o całą po 4 tygodniach. Po przekroczeniu tego terminu praca nie
będzie przyjmowana. Powyższy okres ulega skróceniu bezpośrednio przed wystawianiem ocen
klasyfikacyjnych (odpowiednio do pozostałego czasu, wymaganego Statutem),wymaganą wiedzę –
kartkówki i sprawdziany,
e) zaangażowanie twórcze ucznia, uczciwość i samodzielność,
f) udział w konkursach,
g) aktywność podczas lekcji (4 „+” (plusy) – ocena „6”),
h) zadanie domowe i zadania dla chętnych,
i) zaniedbywanie pracy na lekcji, brak przyborów, zeszytu, naruszenie regulaminu, odmowa
wykonania polecenia nauczyciela, - minus za każde, każde 4 minusy (-) = ocena „1”.
j) planowanie pracy, posługiwanie się słownictwem z przedmiotu,
k) zadania ponadprogramowe wynikające z zainteresowań i zdolności ucznia (realizowane głównie poza
lekcjami, np. na kółku) ,
l) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska – zadania dodatkowe.
m) posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami z innych przedmiotów, w szczególności technologią
informacyjno komunikacyjną (TIK),
n) zeszyt przedmiotowy.
2. WYMAGANIA, OCENIANIE:
NA OCENĘ CELUJĄCĄ; UCZEŃ:
– biegle posługuje się zdobytymi podczas lekcji wiadomościami i umiejętnościami technicznymi w sytuacjach
praktycznych, przejawia zainteresowania poszerzające treści z programu nauczania,
- chętnie i racjonalnie wykorzystuje narzędzia TIK w nauce,
- zna istotę i przestrzega prawo autorskie,
– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,
– systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji,
- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne,
– prezentuje kreatywną i aktywną postawę podczas zajęć,
- systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację,
– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych,
– z pełnym zaangażowaniem realizuje zadania indywidualne,
– bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne,
– jest świadomy zasad bhp podczas pracy,
– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy,
– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,
– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania,
– twórczo rozwija własne uzdolnienia,
– śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki,
– swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach,
– stosuje rozwiązania nietypowe,
– biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, korzystając z instrukcji,
– wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych,
- umiejętnie współpracuje w grupie i pomaga innym uczniom.
WYMAGANIA NA OCENE BARDZO DOBRĄ; UCZEŃ:
– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności technicznych określonych w programie nauczania,
– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne,
– prezentuje kreatywną i aktywną postawę podczas zajęć,
- chętnie i racjonalnie wykorzystuje narzędzia TIK w nauce,
- zna istotę i przestrzega prawo autorskie,
– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych,
– z zaangażowaniem realizuje zadania indywidualne,
– bardzo chętnie prezentuje swoje zainteresowania techniczne,
– jest świadomy zasad BHP podczas pracy,
– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy,
– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,
– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania,
– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji,
– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację,
1.
2
– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, korzystając z instrukcji,
– bierze udział w konkursach przedmiotowych.
WYMAGANIA NA OCENĘ DOBRĄ; UCZEŃ:
– nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania,
– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne,
– efektywnie wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela,
– sporadycznie prezentuje zainteresowania techniczne,
- wykorzystuje narzędzia TIK w nauce,
- zna istotę i przestrzega prawo autorskie,
- zna i stosuje zasady bhp,
– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy,
– poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,
– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, korzystając z instrukcji,
– czasami korzysta z różnych źródeł informacji,
– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację.
WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ; UCZEŃ:
– opanował podstawy zagadnień technicznych określonych w programie nauczania,
– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
– posługuje się przyrządami i narzędziami, korzystając z instrukcji,
– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy,
– stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy,
- rzadko wykorzystuje narzędzia TIK w nauce,
- przeważnie przestrzega prawo autorskie,
– mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,
– rzadko korzysta z różnych źródeł informacji,
– prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze systematycznie i poprawnie.
WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ; UCZEŃ:
– ma duże braki w wiedzy określonej w programie nauczania,
– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
– posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami,
- bardzo rzadko wykorzystuje narzędzia TIK w nauce,
- zdarza się, że lekceważy prawo autorskie,
– posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, jednak najczęściej nie korzysta z instrukcji,
– wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania,
– sporadycznie wykorzystuje inne źródła informacji niż dostępne na lekcji,
– prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie.
OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
– nie przestrzega zasad ochrony własności intelektualnej, lekceważy prawo autorskie,
- nie opanował wiedzy określonej w programie nauczania,
- nie potrafi współpracować w grupie,
- nie wykorzystuje narzędzia TIK w nauce,
– nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań nawet z pomocą nauczyciela,
– nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów,
– posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu,
– nie potrafi organizować pracy,
– jest niesamodzielny,
– nie korzysta z żadnych źródeł informacji.
– nie prowadzi dokumentacji.
OCENA PÓŁROCZNA I ROCZNA jest określana przez nauczyciela z uwzględnieniem średniej ważonej. Każda
kolejna ocena za to samo zadanie, sprawdzian itp. ma jednakową wagę. Wagi ocen:
1. Praca praktyczna indywidualna – 1-3.
2. Projekt - praca w grupie (każdy uczeń oceniany jest indywidualnie) – 4.
3. Kartkówka – 3.
4. Sprawdzian - 5.
5. Praca zakwalifikowana do udziału w konkursie - 3.
6. Nagroda lub wyróżnienie w konkursie - 1.
7. Zadanie domowe i zadanie dla chętnych – 1 lub 2 (zależnie od stopnia trudności).
8. Aktywność – 1.
9. Opracowanie pisemne zagadnienia - 1.
10. Plagiat, przywłaszczenie cudzej pracy – bez względu na rodzaj pracy ocena „1” z wagą 5.
11. Zeszyt – 1.
OCENIANIE PRAC PRAKTYCZNYCH:
Prace praktyczne oceniane
przed rozpoczęciem pracy.
są
wg
ustalonych każdorazowo
2
zasad,
podanych przez
nauczyciela
3
Przy ustalaniu oceny półrocznej i rocznej z zajęć technicznych w szczególności będzie brany pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych
zajęć.
W ocenie półrocznej i rocznej uwzględnia się wszystkie oceny cząstkowe wpisane do dziennika i ich wagi.
Wszelkie zadania dodatkowe, ponadprogramowe są szczególnie ważne pod warunkiem, że w pierwszej
kolejności uczeń wywiąże się z zadań obowiązkowych. Do oceny rocznej będzie brana pod uwagę ocena
półroczna.
PROGI PROCENTOWE PRZY OCENIANIU PRAC PISEMNYCH:
0% - 34% - stopień niedostateczny
35% - 49% - stopień dopuszczający
50% - 70% - stopień dostateczny
71% - 85% - stopień dobry
86% - 97% - stopień bardzo dobry
98% - 100% - stopień celujący
O podwyższenie przewidywanej oceny mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają kryteria określone w §105
Statutu Gimnazjum.
Uczniowi zagrożonemu oceną niedostateczną klasyfikacyjną nauczyciel wyznacza zakres zadań i termin ich
uzupełnienia w celu uzyskania oceny wyższej.
Uczeń z niepełnosprawnością, orzeczeniem, opinią ma sprawdzane prace z uwzględnieniem odpowiednich
zaleceń.
OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE DO KAŻDEJ LEKCJI:
Zeszyt 60-kartk. w kratkę A4 – podpisany. Uwaga! zeszyt uczeń zachowuje przez wakacje do kolejnej klasy
ze względu na kontynuację przedmiotu.
Przybory: nożyczki, cyrkiel, linijka, ekierka, klej, ołówek HB, gumka.
Inne: Określa nauczyciel zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Obowiązkiem ucznia jest bieżące śledzenie zapisów w dzienniku elektronicznym ze szczególnym naciskiem
na zadania domowe i przygotowanie do lekcji.
Uczeń, który był krótko nieobecny w szkole – 1-2 dni (zwłaszcza, jeśli było to zaplanowane, np. zawody) jest
zobowiązany do bieżącego uzupełnienia zaległości.
3.
Pozostałe ustalenia zawarte są w Statucie Gimnazjum.
4.
Nauczyciel informuje uczniów o powyższych zasadach ustnie na pierwszej lekcji, a obowiązkiem każdego
ucznia i prawem rodzica (opiekuna) jest zapoznać się z nimi w ciągu 2 tygodni od publikacji na szkolnej
stronie internetowej.
3
Zakres tematyczny przedmiotu zajęcia techniczne – kl. III 2014/2015:
- zasady bhp podczas zajęć technicznych,
- ochrona własności intelektualnej w technice,
- dokumentacja techniczna,
- zasady pracy w grupie, przygotowanie prezentacji zespołowej,
- proces produkcji papieru,
- właściwości papieru, jego gatunki i zastosowanie,
- zawody związane z produkcją i obróbką papieru,
- techniki i formy papieroplastyki,
- zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z papierem,
- narzędzia i materiały wykorzystywane w papieroplastyce,
- techniki i formy płaskie z papieru,
- sztuka składania papieru – orgiami,
orgiami z kółek - kirigami,
- łączenie wybranych technik
- gospodarowanie materiałem, recykling,
- projektowanie kartki – wykorzystanie wcześniej nabytych
umiejętności z rysunku technicznego; rzuty prostokątne,
- wykonanie kartki okolicznościowej.
- techniki i formy przestrzenne z papieru,
- papierowa wiklina,
- materiały i narzędzia używane w przygotowaniu papierowej wikliny,
- podstawowe techniki wyplatania i wykończenia papierowej wikliny,
- projektowanie przedmiotu z papierowej wikliny – wykorzystanie
wcześniej nabytych umiejętności z rysunku technicznego; rzuty
aksonometryczne,
- techniki zdobienie przedmiotów z papierowej wikliny,
- wykonanie i zdobienie przedmiotu z papierowej wikliny.
- techniczne dziedziny działalności człowieka,
- planowanie wyboru ścieżki kształcenia i zawodu; możliwości
związane z branżą techniczną,
- młodociany na rynku pracy.
Zakres tematyczny przedmiotu zajęcia techniczne – kl. III 2014/2015:
- zasady bhp podczas zajęć technicznych,
- ochrona własności intelektualnej w technice,
- dokumentacja techniczna,
- zasady pracy w grupie, przygotowanie prezentacji zespołowej,
- proces produkcji papieru,
- właściwości papieru, jego gatunki i zastosowanie,
- zawody związane z produkcją i obróbką papieru,
- techniki i formy papieroplastyki,
- zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z papierem,
- narzędzia i materiały wykorzystywane w papieroplastyce,
- techniki i formy płaskie z papieru,
- sztuka składania papieru – orgiami,
orgiami z kółek - kirigami,
- łączenie wybranych technik
- gospodarowanie materiałem, recykling,
- projektowanie kartki – wykorzystanie wcześniej nabytych
umiejętności z rysunku technicznego; rzuty prostokątne,
- wykonanie kartki okolicznościowej.
- techniki i formy przestrzenne z papieru,
- papierowa wiklina,
- materiały i narzędzia używane w przygotowaniu papierowej wikliny,
- podstawowe techniki wyplatania i wykończenia papierowej wikliny,
- projektowanie przedmiotu z papierowej wikliny – wykorzystanie
wcześniej nabytych umiejętności z rysunku technicznego; rzuty
aksonometryczne,
- techniki zdobienie przedmiotów z papierowej wikliny,
- wykonanie i zdobienie przedmiotu z papierowej wikliny.
- techniczne dziedziny działalności człowieka,
- planowanie wyboru ścieżki kształcenia i zawodu; możliwości
związane z branżą techniczną,
- młodociany na rynku pracy.

Podobne dokumenty