Chusta Folkowa

Komentarze

Transkrypt

Chusta Folkowa
CHUSTA FOLKOWA
Regulamin Form Plastycznych Powiatowego Festiwalu Kultury 2016
Przedmiot konkursu:
1. Konkurs odbywa się w ramach corocznego Powiatowego Festiwalu Kultury.
Należy wykonać chustę folkową o wymiarach 150 cm/150 cm, związaną z kulturą ludową.
Chusta powinna być inspirowana szeroko pojętym motywem kwiatowym w kulturze
ludowej regionu (w zdobnictwie wnętrz, na tkaninach, w stroju ludowym, hafcie,
malarstwie, kwiatami w wiejskim ogródku, funkcją obrzędowości itp.)
2. Cele konkursu: promocja folkloru, pozyskanie nowych, ciekawych pomysłów i wzorów na
chustę, promującą region i kulturę ludową.
3. Zgłoszony projekt powinien: łączyć w sobie tradycyjne elementy i wzory kultury ludowej
ze współczesną formą, nawiązywać do tradycji kultury regionalnej Powiatu Olkuskiego,
być użytkowy i funkcjonalny (możliwość noszenia chusty na ramionach, głowie tak, jak
tradycyjnych chust ludowych).
Organizator:
Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu,
ul. Główna 55, 32-329 Bolesław, tel. 32 6424 073
Czas trwania konkursu:
1. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 1 czerwca 2016r.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnego przedłużenia,
skrócenia lub zmiany regulaminy Konkursu, jeśli pojawią się ważne, niezależne od
Organizatora okoliczności, które spowodują konieczność podjęcia takiej decyzji.
Informacje o ewentualnych zmianach będą niezwłocznie umieszczone na stronie
internetowej Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.
Warunki udziału w konkursie:
1. Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach: szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz dorośli. Szczególnie zapraszamy uczniów
i studentów szkół artystycznych, słuchaczy kursów artystycznych, absolwentów,
projektantów i twórców niezależnych wszystkich środowisk twórczych.
2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie pracy konkursowej. Złożenie
prac konkursowych jest traktowane jako oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji
Regulaminu Konkursu. Jedna osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
3. Technika wykonania pracy jest pojęta szeroko, ale chusta ma być wykonana z tkaniny,
z materiału, malowana ręcznie lub wyszywana, techniką patchworku, batiku, sutaszu,
także robiona na drutach, szydełku, z frędzlami (można wprowadzić elementy chust
z innych kultury np. cygańskie itp.).
4. Praca konkursowa nie może być nagradzana wcześniej w żądnym innym konkursie.
Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać: przynajmniej jedną pracę, wypełniony
formularz zgłoszeniowy (w załączeniu wraz z tytułem i opisem źródła inspiracji).
Prace oraz wypełnione formularze zgłoszeń należy przesyłać na adres Centrum
Kultury lub dostarczyć osobiście:
Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
ul. Główna 55, 32-329 Bolesław
Tel. 32 6424 073
w godz. od 8.00 do 20.00
do dnia 20 maja 2016r.
5. Zgłoszenia osób niepełnoletnich powinny być przesłane w ich imieniu przez rodziców
lub opiekunów oraz zawierać imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna. Prace
konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie lub nadesłane po
upływie określonego terminu, nie będą brane pod uwagę. Osoba zgłaszająca pracę do
konkursu oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do projektu i przenosi je na Organizatora
w zakresie niezbędnym do ich publikacji/lub innego rozpowszechniania
wizerunku.
b) Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. z 2015r.
poz.2135 z późn.zm.).
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Ocena prac i ogłoszenie wyników:
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 29 maja 2016 roku. Wyniki zostaną
opublikowane na stronach Organizatora, a zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo
lub telefonicznie.
2. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.
3. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenianiu prac: technika wykonania pracy
i walory estetyczne, oryginalność pomysłu i atrakcyjność formy, nawiązanie do
tradycji regionu, twórcze przełożenie tradycji na współczesną formę oraz zgodność
z założeniami Organizatora wymienionymi na początku Regulaminu w Przedmiocie
konkursu.
4. W Konkursie zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe w każdej kategorii:
I.
Nagroda Główna
II.
Nagroda
III. Nagroda
oraz dowolna ilość wyróżnień.
5. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród niż wymienione
w Regulaminie.
6. Nagrodzone prace konkursowe stają się własnością Organizatora.

Podobne dokumenty