Karta debetowa do Konta Słonecznego

Komentarze

Transkrypt

Karta debetowa do Konta Słonecznego
Opłaty i prowizje związane z obsługą karty debetowej
MasterCard wydanej w promocji „Karta debetowa
do Konta Słonecznego”
Obowiązujące od dnia 1 lutego 2014 roku.
Czynność
Stawka
Opłata za wydanie i wznowienie karty
bezpłatnie
opłata pobierana od kart wydanych do rachunków otwartych
od dnia 1 lutego 2014 roku
2,99 zł lub 7,99 zł miesięcznie1
opłata pobierana od kart wydanych do rachunków otwartych
do dnia 31 stycznia 2014 roku
bezpłatnie lub 4,99 zł miesięcznie1
Opłata za obsługę karty2
Prowizja od transakcji bezgotówkowych
bez prowizji
bankomaty sieci Euronet Polska Sp. z o.o.
bez prowizji
Prowizja od wypłat gotówki w kraju
pozostałe wypłaty gotówki
Prowizja od wypłat gotówki za granicą
Opłata za sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie
0,99 zł
bezpłatnie
Opłata za zastrzeżenie karty
bezpłatnie
Opłata za przesłanie karty kurierem
2
4,5% kwoty transakcji, min. 10,00 zł
Opłata za zmianę kodu PIN
Prowizja za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rozliczeniowa karty
1
3,5% kwoty transakcji, min. 5,00 zł
bez prowizji
34,99 zł
Wyższa opłata za obsługę karty pobierana jest tylko w przypadku, gdy w ciągu miesiąca kalendarzowego nie zostaną rozliczone operacje bezgotówkowe wykonane przy użyciu karty oraz płatności
dokonane aplikacją iKasa na łączną kwotę minimum 200,00 zł.
Opłata za obsługę karty pobierana jest za każdy miesiąc ważności karty, niezależnie od daty jej aktywowania.
getinbank.pl
infolinia 197 97
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Fax (32) 661 14 04. Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

Podobne dokumenty