OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKOK Kozienice, ul. Hamernicka 4

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKOK Kozienice, ul. Hamernicka 4
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SKOK Kozienice,
ul. Hamernicka 4 lok. 1, 26-900 Kozienice
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny,
na sprzedaż nw. używanych samochodów osobowych
1.
Kia Cee’d, rok produkcji 2009 (pierwsza rejestracja 03.2010 r.), pojemność silnika 1,6 CRDI, przebieg 126 tys. km, kolor szary metalik, w wyposażeniu: klimatyzacja,
elektryczne szyby i lusterka, radio cd mp3, wejście usb, dwa komplety kół.
Cena wywoławcza brutto (w zł): 20 800,00 zł.
Kwota wadium:
2 080,00 zł.
2.
Toyota Auris, rok produkcji 2009, pojemność silnika 1,4 benzyna, przebieg 120 tys. km, kolor szary metalik, w wyposażeniu: klimatyzacja, elektryczne szyby i
lusterka, felgi aluminiowe, radio cd mp3, dwa komplety kół (letnie i zimowe).
Cena wywoławcza brutto (w zł): 22 100,00 zł.
Kwota wadium:
2 210,00 zł.
•
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek SKOK Kozienice Nr 62 1060 0076 0000 3210 0022 2655 i złożenie pisemnej oferty.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.12.2015r. do godz.16:00. O zachowaniu terminu wniesienia wadium decyduje data uznania rachunku Sprzedającego.
Wadium należy wpłacać oddzielnie na każdy samochód, będący przedmiotem licytacji.
•
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy (wystawieniu faktury zakupu), nie później niż do dnia 08.01.2016 r. Nabywca,
który w podanym terminie nie uiścił ceny nabycia, traci prawa wynikające z nabycia przedmiotu zakupu oraz złożone wadium. Wadium złożone przez nabywcę zostanie
zarachowane na poczet ceny kupna, pozostałym uczestnikom przetargu będzie ono zwrócone po zakończeniu przetargu.
•
Pisemne oferty należy składać w siedzibie SKOK Kozienice, w zamkniętych kopertach oznaczonych: „Przetarg na samochody osobowe, nie otwierać przed dniem
29 grudnia 2015 r. do godz. 16.30” – w terminie do dnia 29.12.2015 r. do godz. 16:00.
•
W ofercie pisemnej napisanej w języku polskim należy podać:
- nazwę (firmę) oraz adres Oferenta, adres do korespondencji (np. e mail),
- oferowaną lub oferowane ceny brutto wyrażone w jednostkach pieniężnych (liczbowo i słownie),
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu wraz z oświadczeniem, że Kupujący akceptuje ten stan w dniu sprzedaży bez
zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium,
- zaświadczenie o wpisie w CEIDG lub aktualny (3 miesiące) odpis z rejestru sądowego w przypadku osoby prawnej,
- oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.
•
Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
•
W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą najkorzystniejszą cenę przetarg będzie kontynuowany pomiędzy tymi oferentami w formie licytacji ustnej.
Sprzedający poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu.
•
Osobami upoważnionymi do udzielania szczegółowych informacji są: Mirosław Bobrowski tel. 507 197 902 oraz Marcin Cichowlas, tel. 502 619 500.
•
Przedmioty przetargu można oglądać od dnia 22 grudnia 2015 r. w dni robocze, w siedzibie SKOK Kozienice w godz. 9:30 -15.30.
•
SKOK Kozienice nie odpowiada za wady techniczne przedmiotów przetargu i zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części,
bez podania przyczyn na każdym jego etapie.