obwieszczenie o wszczęciu post. admin. Dobrcz

Komentarze

Transkrypt

obwieszczenie o wszczęciu post. admin. Dobrcz
OBWIESZCZENIE
STAROSTY BYDGOSKIEGO
na podstawie art. 11 d ust 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687)
oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267)
zawiadamiam
że w dniu 24.06.2015r. na wniosek Zarządu Powiatu Bydgoskiego zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1505 C Dobrcz- Borówno.
Przedmiotowa inwestycja będzie realizowania na działkach nr 167/5, 355, 169/7, 172/1, 186/7, 164/2
w obrębie ewidencyjnym Dobrcz, w jednostce ewidencyjnej Dobrcz,
oraz na działkach nr 162/1, 22261/4, 22261/3, 22264/1, 22264/3, 94/4 w obrębie ewidencyjnym
Borówno, w jednostce ewidencyjnej Dobrcz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni (siedmiu dni) od otrzymania
zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać
wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy
– Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16, IV piętro, pok. nr 413. Jednocześnie
informuję, iż zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty
publicznego ogłoszenia.
Rozdzielnik ds. WN.673.13.2015 ( obwieszczenie o wszczęciu post. admin.)
1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – ogłoszenie w prasie lokalnej + BIP(strona internetowa)
2. Wójt Gminy Dobrcz – tablica ogłoszeń + BIP(strona internetowa),

Podobne dokumenty