tworzenie prezentacji multimedialnych w programie

Komentarze

Transkrypt

tworzenie prezentacji multimedialnych w programie
INFORMATYKA – laboratorium 3 ( pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zaoczna - semestr 1)
TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH
W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT
Ćwiczenie 1. Tworzenie prezentacji świątecznej.
POMOC
Zapoznaj się z paskiem narzędzi: Formatowanie:
Zapoznaj się z menu programu PowerPoint:
 Menu: Format  Tło (ustawia tło dla prezentacji);
 Menu: Wstaw  Nowy slajd (wstawia nowy slajd);
 Menu: Wstaw  Duplikuj slajd (duplikuje slajd);
 Menu: Pokaz slajdów;
 Znajdź na pasku narzędziowym „Malarza formatów”;
TREŚĆ ĆWICZENIA
 Stwórz prezentację opierając się o poniższe wskazówki.
 Stwórz pierwszy slajd w nowym dokumencie:
o
Ustaw tło jako efekty wypełnienia i wybierz:
 Kolory: jeden kolor – niebieski;
 Style cieniowania: z narożnika;
o
Wstaw rysunek „tlo.png” w lewem górnym rogu i
powiększ go dwukrotnie;
o
Korzystając z WordArt-a wprowadź tekst „Boże
Narodzenie” z
 Efektem wypełniania: gradient, 1 kolor – żółty,
styl cieniowania poziomo;
 Kształtem obiektu Word Art.: krzywa wygięta w
górę;
strona 1
INFORMATYKA – laboratorium 3 ( pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zaoczna - semestr 1)
 Stwórz drugi slajd poprzez duplikację pierwszego:
o
Usuń napis „Boże Narodzenie”;
o
Wstaw pole tekstowe z napisem, „Dlaczego lubimy
święta?” i sformatuj następująco:
 Czcionka
Times
New
Roman,
styl
Bold
-
pogrubiony, rozmiar 40, kolor biały;
o
Wstaw pole tekstowe, następnie korzystając z listy
numerowanej wymień 4 powody, dla których lubisz
święta (proszę używać pojedynczych
słów)
i
sformatuj listę następująco:
 Czcionka Times New Roman, Bold - pogrubiona,
rozmiar 32;
 Stwórz trzeci slajd poprzez duplikację drugiego:
o
Korzystając z WordArt-a wprowadź napis “Wigilia” z
efektem wypełnienia: gradient, 2 kolory: żółty i
pomarańczowy, styl cieniowania ze środka;
o
Wprowadzamy 2 pola tekstowe, a następnie
wpisujemy
„Zwyczaje
kolejno:
„Potrawy
wigilijne
wigilijne”
polaków”.
oraz
Następnie
korzystamy z Malarza formatów, aby skopiować styl
z powyższego napisu „Wigilia” do pola tekstowego.
 Stwórz czwarty slajd poprzez duplikację trzeciego:
o
Korzystając z WordArt-a wprowadź napis „Na
wigilijnym stole” z efektem wypełniania:
 Gradient - 2 kolory, biały i żółty, styl cieniowania
ze środka;
o
Umieść rysunki korzystamy z plików „barszcz.jpg”,
„pierogi.jpg”, „ciasto.jpg”.
o
Wstaw pola tekstowe i sformatuj: Verdana, Bold,
rozmiar 20:
 „Barszcz z uszkami”;
 „Pierogi z kapustą i grzybami”;
 „Ciasto”;
strona 2
INFORMATYKA – laboratorium 3 ( pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zaoczna - semestr 1)
 Stwórz piąty slajd poprzez duplikację trzeciego:
o
Dodaj dwa pola tekstowe. Sformatuj: czcionka
Verdana, rozmiar 22 i wpisujemy poniższe teksty:
 „Dzielenie się opłatkiem, zostawianie wolnego
miejsca przy stole dla spóźnionego gościa i
wspólne ubieranie choinki to najpopularniejsze
wśród Polaków zwyczaje związane ze Świętami
Bożego Narodzenia.”
 „Dzielenie
się
praktykuje
99
opłatkiem
proc.
to
zwyczaj,
ankietowanych.
który
Wolne
miejsce przy stole wigilijnym dla spóźnionego
gościa
zostawia
93
proc.
badanych.
Do
wspólnego ubierania choinki przyznało się 78
proc. respondentów.”
 Stwórz szósty slajd poprzez duplikację piątego:
o
Po lewej stronie slajdu umieść tabelę;
Bożonarodzeniowe zwyczaje
1994
Dzielenie się opłatkiem
99%
Choinka
98%
Tradycyjne potrawy wigilijne
97%
Ścisły post w Wigilię
92%
Prezenty
86%
Pójście na Pasterkę
79%
Wspólne śpiewanie kolęd
77%
Sianko pod obrusem
56%
o
1998
99%
98%
98%
90%
90%
79%
72%
54%
Wypełnij danymi i formatuj nagłówek: Arial 18, a
elementy w komórkach tabeli: Arial 16;
o
Po prawej stronie utwórz wykres wg wzoru:
strona 3
INFORMATYKA – laboratorium 3 ( pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zaoczna - semestr 1)
 Stwórz siódmy slajd poprzez duplikację poprzedniego;
o
Umieść pole tekstowe, a w nim listę punktowaną;
 Znak
punktowania
z
czcionki
Wingdings
i
sformatuj: czcionka Times New Roman, rozmiar
32.
o
Wstaw pole tekstowe z napisem „prezenty” i
sformatuj:
 czcionką Times New Roman o rozmiarze 60;
o
Wstaw “?” korzystając z Clipart i symbole;
o
Choinkę utwórz za pomocą autokształtów;
o
Gwiazda i płomienie znajdź w autokształtach,
Gwiazdy i wstęgi (transparenty);
o
Bombki zbuduj wykorzystując autokształty;
o
Jako tło ustaw rysunek z pliku „mikołaj.jpg”;
o
Wprowadź napis „Mikołaj” z WordArt-a z efektem
 Stwórz ósmy slajd jako nowy:
wypełnienia: rysunek z pliku „renifer.gif”;
o
Wstaw clipart przedstawiający Świętego Mikołaja;
 Stwórz dziewiąty slajd poprzez duplikację poprzedniego;
o
Wstaw napis „Mikołaj i spółka” wykorzystując
WordArt-a;
o
Stwórz
strukturę
schematu
blokowego
spółki
Świętego Mikołaja wykorzystując autokształty:
strona 4
INFORMATYKA – laboratorium 3 ( pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zaoczna - semestr 1)
 Stwórz dziesiąty slajd jako nowy:
o
Ustaw tło z pliku „snowman.jpg”;
o
Wstaw napis „Uwaga” wykorzystując WordArt;
o
Korzystając z autokształtów, Gwiazdy i wstęgi
(transparenty)
stwórz papier (zwój) z efekty
wypełnienia: tekstura i dodaj do niego tekst:
 „W związku z trudnościami budżetowymi Mikołaj
nie jest w stanie przynieść nam wszystkim
wymarzonych prezentów.”
o
Wstaw chmurkę z autokształtów z napisem:
 „Ja nie narzekam”;
 Stwórz jedenasty slajd jako nowy:
o
Zbuduj ostatni slajd zgodnie ze wzorem;
strona 5
INFORMATYKA – laboratorium 3 ( pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zaoczna - semestr 1)
Ćwiczenie 2. Dodawanie efektów przejść oraz animacji obiektów do prezentacji.
POMOC
Zapoznaj się z menu programu PowerPoint:
 Menu: Pokaz slajdów  Przejście slajdu… (dodaje efekt przejścia pomiędzy slajdami);
 Menu: Pokaz slajdów  Animacja niestandardowa… (dodaje efekty do obiektów
znajdujących się na slajdzie)
 Menu: Pokaz slajdów  Wyświetl pokaz;
TREŚĆ ĆWICZENIA
 Dodaj efekty przejścia pomiędzy slajdami oraz animację obiektów w prezentacji wg poniższych
wskazówek:
Nr
slajdu
2
3
Obiekt
Lista
numerowana
Napis wigilia
Po kliknięciu
myszą
przylot
Auto po 0 s.
obracanie
Napis
Zwyczaje
Po kliknięciu
myszą
Po kliknięciu
myszą
Po kliknięciu
myszą
Napis potrawy
Napis barszcz
4
Rysunek
barszcz
Napis pierogi
Rysunek
pierogi
Napis ciasto
Rysunek
ciasto
Sposób
animacji
Rozpoczęcie, rodzaj
Z góry
Według wyrazów
wynurzenie
Z dołu
Wszystkie naraz
wynurzenie
Z dołu
Wszystkie naraz
przylot
Z lewej
Wszystkie naraz
Auto po 0 s.
czworokąt
Auto po 0 s.
przylot
Auto po 0 s.
czworokąt
Auto po 0 s.
przylot
Auto po 0 s.
czworokąt
Od
środka
Od dołu
Od
środka
Z prawej
Od
środka
Wszystkie naraz
Wszystkie naraz
 Dodaj według własnego uznania efekty przejścia między następnymi slajdami;
 Zaprezentuj prezentację na pełnym ekranie.
strona 6
INFORMATYKA – laboratorium 3 ( pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zaoczna - semestr 1)
Ćwiczenie 3. Tworzenie hiperłączy w prezentacji.
POMOC
Zapoznaj się z menu programu PowerPoint:
 Menu: Pokaz slajdów  Przyciski akcji (nawigacji);
TREŚĆ ĆWICZENIA
 Stwórz w każdym slajdzie (oczywiście w miarę potrzeb) przycisk:
o
Wstecz;
o
Do przodu;
o
Początek;
o
Koniec;
 W ostatnim slajdzie wstaw 3 przyciski „informacja”, które:
o
Otwiera program notatnik;
o
Przechodzi do strony http://www.google.pl;
o
Otwierasz dowolny plik Microsoft Word znajdujący się na dysku;
strona 7
INFORMATYKA – laboratorium 3 ( pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zaoczna - semestr 1)
ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL
TEORIA
Arkusz kalkulacyjny - program stosowany do obliczeń matematycznych, statystycznych i
finansowych. Arkusz kalkulacyjny pozwala na obliczanie wprowadzonych wyrażeń, sortowanie danych,
ich graficzną prezentację za pomocą wykresów, a także drukowanie stworzonych danych.
Arkusz - część dokumentu Excela. Każdemu arkuszowi odpowiada jedna zakładka umieszczona na
dole ekranu informująca o jego nazwie. Aktywna jest zawsze jedna z nich.
Komórka - dokument arkusza kalkulacyjnego jest podzielony na wiersze i kolumny, posiada dużo
prostokątnych pól. Te prostokątne pola nazywane są komórkami. Są one najmniejszymi jednostkami
informacyjnymi w tabeli. W komórce możemy wpisywać liczby lub tekst, albo prowadzić obliczenia.
Adres komórki - określa jej położenie w dokumencie. Kolumny są oznaczone literami w kolejności
alfabetycznej, wiersze oznaczone kolejnymi cyframi. W ten sposób każdej komórce nadany jest
jednoznaczny adres – oznaczony jedną literą i jedną cyfrą. Na przykład adres B3 wskazuje, że
komórka znajduje się na przecięciu kolumny B i wiersza 3.
Formuła - jest wzorem. Wskazuje on, jaką wartość Excel ma wyświetlić w danej komórce. W ten
sposób możemy obliczać m.in. sumę, średnią lub iloczyn wartości z innych komórek. Na przykład napis
=SUMA(A1:C1) oznacza, że w danym miejscu pojawi się wynik dodawania liczb z pól A1,B1,C1.
Funkcja – jest to zdefiniowana w programie i gotowa do użycia metoda, pozwalająca na
wykonywanie podstawowych wyrażeń arytmetycznych, statystycznych, logicznych i innych.
Przykładowo funkcja ŚREDNIA pozwala na obliczenie średniej z danego zakresu np.
=ŚREDNIA(A1:A5).
Pole formuły - gdy klikniemy na pole „fx” uruchomimy narzędzie wstawiania funkcji, możemy
również wpisać swoją formułę w polu obok ikony „fx”. Dzięki temu uzyskujemy wygodny dostęp do
zdefiniowanych w programie funkcji.
strona 8
INFORMATYKA – laboratorium 3 ( pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zaoczna - semestr 1)
Ćwiczenie 4. Podstawowe funkcje programu Microsoft Excel.
POMOC
Zapoznaj się z paskiem narzędzi: Formatowanie;
Zapoznaj się z menu programu Excel:
 Menu: Dane  Sortuj (sortuje dane wg zadanych parametrów);
 Menu: Wstaw  Funkcja (wstawia określoną funkcję programu do zadanej komórki);
 Menu: Wstaw  Wykres (wstawia wykres);
UWAGA: W zależności od systemu operacyjnego Windows może się zdarzyć sytuacja, że
separatorem dziesiętnym nie będzie znak przecinka, ale znak kropki (np. w
Windows 98). We wszystkich zadaniach domyślnym znakiem jest przecinek.
TREŚĆ ĆWICZENIA
 Stwórz nowy skoroszyt i wprowadź poniższą tabelę;
 Zmień nazwę arkusza na „Średnia”;
 Uporządkuj listę względem wieku począwszy od osoby najmłodszej;
 Wprowadź odpowiednio w komórkach pod danymi funkcję wyliczającą średnią dla kolumn: „Skok
w metrach” i „Bieg na 100 m w sekundach”;
strona 9
INFORMATYKA – laboratorium 3 ( pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zaoczna - semestr 1)
 Stwórz wykres dla wcześniej wprowadzonej tabeli;
25
20
15
10
Kupiec Anna
Knecht
Cezary
Mucha
Magdalena
Burek
Bogumiła
Fiedler
Małgorzata
Feliksiak
Małgorzata
Dec Izabela
0
Dziedzic
Monika
5
Skok w metrach
Bieg na 100 m w sekundach
Ćwiczenie 5. Rysowanie wykresu funkcji.
POMOC
 Aby utworzyć formułę zawierającą zadaną przez nas funkcję należy wprowadzanie rozpocząć od
znaku „=”, a następnie podać całe wyrażenie. Jeżeli chcemy użyć podnieść argument do liczby n
możemy to zrobić przy użyciu znaku „^” np. =A1^4 – podnosi do potęgi 4 wartość komórki A1.
 Aby dana formuła zawierała wyrażenie warunkowe należy sięgnąć po funkcję JEŻELI dostępną w
menu: Wstaw  Funkcja. Po wybraniu należy wprowadzić warunek, a także instrukcje które
zostaną wykonane gdy warunek będzie prawdziwy, a także kiedy będzie fałszywy.
TREŚĆ ĆWICZENIA
 Przejdź do następnego arkusza „Arkusz2” skoroszytu w którym się znajdujesz;
 Zmień nazwę arkusza na „Funkcja sin(x^2)”;
 Umieść w pierwszej kolumnie wartości od 1 do 9 z krokiem 0,1;
 W drugiej kolumnie wstaw funkcję
 
sin x 2
gdzie x jest wartością odpowiadająca wierszowi w pierwszej kolumnie;
strona 10
INFORMATYKA – laboratorium 3 ( pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zaoczna - semestr 1)
 Powinna powstać następująca tabela:
8,6
8,7
8,8
8,9
9
-0,991225111
0,287653915
0,891124037
-0,621129933
-0,629887994
…
0,841470985
0,935616002
0,991458348
0,992903651
…
1
1,1
1,2
1,3
 Stwórz wykres korzystając z danych zawartych w drugiej kolumnie;
sin(x^2)
1,5
1
0,5
0
sin(x^2)
1
5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81
-0,5
-1
-1,5
strona 11
INFORMATYKA – laboratorium 3 ( pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zaoczna - semestr 1)
 Przejdź do następnego arkusza „Arkusz3” skoroszytu w którym się znajdujesz;
 Zmień nazwę arkusza na „Dwie funkcje”;
 Umieść w pierwszej kolumnie wartości od -4,5 do 4 z krokiem 0,1;
 W drugiej kolumnie wstaw formułę spełniającą warunki (należy użyć funkcji JEŻELI):
f ( x)  x  5, dla x  1
f ( x)  2 x 2  4, dla x  1
gdzie x jest wartością odpowiadająca wierszowi w pierwszej kolumnie;
 Stwórz wykres korzystając z danych zawartych w drugiej kolumnie;
Dwie funkcje
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
Dwie funkcje
15,0
10,0
5,0
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-2
-1,5
-3
-2,5
-3,5
-4
-4,5
0,0
strona 12

Podobne dokumenty