Jesień 2013 - Polska Izba Firm Szkoleniowych

Komentarze

Transkrypt

Jesień 2013 - Polska Izba Firm Szkoleniowych
Katalog
szkoleń
Jesień 2013
1. Wstęp
Zdefiniowaliśmy naszą misję i strategię działania. Chcemy promować ideę uczenia się przez całe życie i rozwijać
rynek edukacji, na którym obowiązuje wolna i uczciwa
konkurencja. Współpracujemy z partnerami społecznymi, aby tworzyć mechanizmy ułatwiające dostęp do wiedzy i szkoleń, jak też wprowadzenie takich rozwiązań,
które pozwolą przedsiębiorcy wysyłać pracowników na
szkolenie nie wchodząc w spór z kodeksem pracy.
Izba jest rzecznikiem branży szkoleniowej, jak również
jej klientów. Zależy nam na promowaniu najlepszych
działań i najwyższej jakości, np. Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS.
Przedstawiam Państwu informację o Polskiej Izbie Firm
Szkoleniowych oraz propozycje szkoleniowe niektórych
firm, które są zrzeszone w naszej organizacji.
Ireneusz Górecki
Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
2. Dla rozwoju branży szkoleniowej
Gwarancje jakości
Członkostwo w Izbie zobowiązuje. Większość firm zrzeszonych w PIFS podpisało deklarację akceptacji stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS. Kodeks samoreguluje branżę i wprowadza
ład w relacjach firma szkoleniowa - klient. Ponadto członkowie Izby opracowali Standard Usług
Szkoleniowych oraz - niezastąpiony w kontaktach z klientami i dla klientów - pierwszy w Polsce
“Słownik pojęć branży szkoleniowej”.
Eksperci
PIFS jest źródłem informacji i opinii o sytuacji na polskim i europejskim rynku szkoleniowym oraz
zmianach w regulacjach prawnych dotyczących tego sektora gospodarki. Również i członkowie
Izby, korzystając z wiedzy przekazywanej poprzez biuletyny i newslettery, stają się w swoich środowiskach ekspertami w tematyce szkoleń, relacji pracodawca - pracownik. Największe polskie
media stale zasięgają opinii u przedstawicieli i ekspertów PIFS na tematy związane z szkoleniami
adresowanym do dorosłych, dofinansowywaniem szkoleń ze środków unijnych, kondycją zawodu
trenera, itp. Taka pozycja Izby to wynik solidnej, nieetatowej pracy członków wszystkich organów
Izby oraz zaangażowania pracowników biura zarządu.
Delegowanie do instytucji
PIFS integruje środowisko firm szkoleniowych wokoło określonych w Statucie misji i celów. Kilkuletnie, stałe zabieganie o uczestnictwo przedstawicieli PIFS w różnych gremiach prowadzących
konsultacje nad sprawami ważkimi dla środowiska firm szkoleniowych stało się faktem. Izba zbudowała trwałe, partnerskie relacje z najważniejszymi ministerstwami, ich agendami (np. PARP)
i instytucjami samorządowymi. Izba jest rzeczywistą reprezentacją środowiska. Pełnomocnicy Regionalni w województwach budują lokalne struktury Izby.
3
Współpraca z administracją państwową i organizacjami
PIFS działa wspólnie z innymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców w Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2006 roku), a z pracodawcami z Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
na zasadzie partnerstwa. PIFS współpracuje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, urzędami marszałkowskimi, urzędami pracy na szczeblu wojewódzkim. Systematycznie organizowane są spotkania
członków zarządu Izby z ministrami i dyrektorami departamentów wspomnianych ministerstw.
Na poziomie lokalnym, członkowie Izby zasiadają w Wojewódzkich Radach Zatrudniania i Komitetach Monitorujących.
Wzajemna pomoc
Izba realizuje własne projekty - wspierające rynek szkoleń i wzmacniające środowisko firm członkowskich Izby - sięgając po finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2009‑2010 został zrealizowany projekt budowy partnerstwa na Mazowszu, we współpracy
z wieloma firmami z sektora MŚP. W 2011 roku Izba zrealizowała projekt wspierający rozwój e-learningu w Polsce, we współpracy z Uniwersytetem w hiszpańskiej Salamance.
3. Dlaczego warto być członkiem PIFS?
●● Członkowie PIFS wiedzą więcej o rynku szkoleń, poznają najnowsze trendy w branży, nawiązują kontakty zarówno w środowisku trenerskim jak i przedsiębiorców.
●● Izba organizuje cyklicznie wyjazdy integracyjne, w których mają zagwarantowany udział
wszyscy członkowie PIFS.
●● Profesjonalna baza szkoleń umożliwia klientom prosty dobór właściwego szkolenia.
●● Polska Izba Firm Szkoleniowych dystrybuuje informacje branżowe. Newsletter, cyklicznie
rozsyłany do wszystkich członków, pozwala na wymianę informacji i konsultacje na tematy
zawodowe i w zakresie prowadzenia firmy szkoleniowej i doradczej.
●● Współpracujący z Izbą prawnicy służą swoją wiedzą i doświadczeniem.
●● W razie potrzeby, Polska Izba Firm Szkoleniowych interweniuje w sprawach członków Izby
w urzędach i instytucjach.
●● Członkowie Izby mają pełny dostęp do informacji o ośrodkach szkoleniowo-konferencyjnych.
Warto zaznaczyć, że Izba na podstawie umów o współpracy gwarantuje swoim członkom
rabaty na wynajem sal konferencyjnych i inne usługi związane z codziennym funkcjonowaniem firmy szkoleniowej, np. zakup powierzchni reklamowej w prasie branżowej, zakup materiałów biurowych, książek i czasopism fachowych. Na podobnych zasadach członkowie PIFS
uzyskują zniżki w opłatach za uczestnictwo w seminariach, konferencjach i szkoleniach, nad
którymi Izba objęła patronat.
●● Stale rośnie liczba odwiedzin naszego serwisu. Przekraczamy systematycznie 30 000 odwiedzin miesięcznie.
●● Izba gwarantuje członkom bezpłatną promocję na własnej stronie internetowej. Tworzy i już
udostępnia bazę firm szkoleniowych.
●● Członkowie PIFS mają możliwość uczestniczenia w pracach organów Izby, wpływania na jej
bieżącą działalność, a tym samym na cały rynek szkoleń.
●● Mają prawo do używania logo PIFS w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych.
4
4. Standard Usługi Szkoleniowej
Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji
i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady
uczciwej konkurencji. Promując ideę uczenia się przez całe życie chcemy dbać o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług szkoleniowych na rynku polskim.
Celem naszych działań jest podnoszenie prestiżu firm szkoleniowych oraz kreowanie najwyższych
standardów jakości usług szkoleniowych. W tym celu Komisja ds. Jakości Rynku Szkoleń działająca przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych (PIFS) opracowała Standard Usługi Szkoleniowej (SUS).
Dokument ten jest zbiorem zaleceń promowanych przez PIFS, dotyczących wykonywania usługi
szkoleniowej, niezależnie od rodzaju i natury prowadzonych szkoleń. Chcemy aby Standard Usługi
Szkoleniowej stał się punktem odniesienia dla przedsiębiorców – czyli odbiorców szkoleń, organów administracji publicznej, innych instytucji, a także osób indywidualnych, które potrzebują
wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań.
Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Stosowanie się do Standardu Usług Szkoleniowej PIFS dla firm świadczących usługi szkoleniowe
jest dobrowolne i deklaratywne, przy czym wobec podmiotów nie będących członkami Izby, Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych może wprowadzić dodatkowe warunki dotyczące deklaracji
stosowania Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS.
Standard Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
1.1 Firma szkoleniowa posiada i udostępnia procedury zarządzania jakością
1.2 Firma szkoleniowa publikuje informacje o oferowanych usługach szkoleniowych:
●●
●●
●●
●●
●●
tytuł/temat
ramy czasowe
zakres merytoryczny,
cele,
grupa docelowa.
1.3.a Firma dysponuje kryteriami dotyczącymi rekrutacji i oceny kadry szkoleniowej. Kryteria te
są spójne z wymaganiami określonymi w standardach w cz III.
1.3.b Firma szkoleniowa wdrożyła wewnętrzną procedurę dbania o jakość prowadzonych szkoleń
uwzględniającą w szczególności wnioski z ewaluacji szkoleń.
1.4 Firma szkoleniowa upowszechnia wiedzę o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń.
1.5.a Firma Szkoleniowa jest świadoma obowiązujących ją norm prawnych ze względu na specyfikę oferowanych usług szkoleniowych. Ogólne przepisy dotyczące działalności gospodarczej
obowiązujące na terenie Polski oraz szczególne uregulowania i wymogi dotyczące przedmiotu
działalności.
5
1.5.b Firma zna i stosuje zasady prawa autorskiego odnoszące się do usług szkoleniowych.
1.6 Firma szkoleniowa terminowo i regularnie reguluje swoje zobowiązania finansowe.
1.7.a Firma szkoleniowa jest przygotowana do reagowania na sytuacje nieprzewidziane i zastrzeżenia klientów.
1.7.b Firma posiada procedurę reklamacji dotyczącą sytuacji, w których szkolenie nie spełniło
oczekiwań odbiorców. Procedura ta jest podana na prośbę odbiorców i opisuje sposoby rozpatrywania reklamacji oraz możliwe formy rekompensaty.
1.7.c Firma posiada procedurę postępowania w wypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności np.: nieobecności osoby prowadzącej szkolenie lub niedostępności miejsca jego realizacji.
I.A. Przygotowanie – Szkolenia otwarte
Definicja szkolenia otwartego: szkolenie dla osób z różnych organizacji i o różnych doświadczeniach. Uczestnicy lub firmy, organizacje i instytucje delegujące uczestników, wybierają określony
program.
2.1 A.1 Program szkoleniowy zawierający:
●● cel ogólny szkolenia (odpowiadający na pytanie, co osiągnie uczestnik po ukończeniu
szkolenia.),
●● potencjalne korzyści dla uczestników z uczestnictwa w szkoleniu,
●● ogólne zagadnienia merytoryczne,
●● ramy czasowe.
2.1 A.2 Grupa docelowa:
●● informacja, do kogo skierowany jest program szkolenia (np.: doświadczenie, funkcja, zakres
zadań, wiedza i umiejętności niezbędne do udziału w szkoleniu oraz jeśli to możliwe kryteria
naboru osób do grupy szkoleniowej),
●● oczekiwane przygotowanie uczestnika (brak kryteriów, poziom lub zaawansowanie w danym
zakresie, doświadczenie).
2.1 A.3 Forma zajęć: Poinformowanie, w jakiej formie pracy zrealizowane zostaną zajęcia.
2.1 A.4 Prowadzący: Ogólna informacja na temat prowadzącego (opis kwalifikacji).
2.1 A.5 Ewaluacja: Informacja o sposobie ewaluacji adekwatnie do założonych celów szkolenia.
I.B. Przygotowanie – Szkolenia zamknięte
Definicja szkolenia zamkniętego: szkolenie dla osób z jednej organizacji i o określonym doświadczeniu, szkolenie im dedykowane. Na etapie tworzenia szkolenie jest dostosowywane do klienta
lub tworzone od nowa, tzw. „szyte na miarę”.
2.1 B.1 Badanie potrzeb szkoleniowych i przygotowanie programu szkolenia: Szczegółowe uzgodnienie z Klientem celów uczenia się uczestników i ostatecznego programu oraz wymiaru godzinowego szkolenia.
2.1 B.1. Przedstawienie programu szkoleniowego zawierającego opis:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
zakresu merytorycznego,
celów (ogólnego i szczegółowych),
form i metod pracy,
dedykowanych osób prowadzących,
ram czasowych,
zaproponowanej metody ewaluacji wraz z uzasadnieniem.
2.1.3 Ewaluacja: Zaplanowanie badania ewaluacyjnego
6
II. Realizacja: przed szkoleniem
2.2.1 Informacja dla Klienta szkolenia zawierająca minimum: miejsce, czas, program, harmonogram i inne niezbędne informacje dla uczestników szkolenia w formie pośredniej i bezpośredniej.
III. Realizacja: prowadzenie szkolenia
2.3.1 Rozpoczęcie:
●● rozpoczęcie szkolenia – przedstawienie prowadzącego,
●● zawarcie kontraktu z uczestnikami,
●● przedstawienie ram organizacyjnych i logistycznych.
Powyższe działania winny zostać zrealizowane w całości na początku szkolenia, jeśli nie zostały
przeprowadzone w ramach działań bezpośrednio poprzedzających szkolenie.
2.3.2 Przebieg szkolenia: Realizacja działań pozwalających na zrealizowanie celów i programu
szkolenia w tym m.in.:
●● dopasowanie tempa, zakresu tematycznego szkolenia, ćwiczeń, przykładów adekwatnych do
możliwości uczestników,
●● prowadzenie szkolenia w sposób adekwatny do rodzaju, programu i odbiorcy z zachowaniem
określonej koncepcji uczenia się,
●● przestrzeganie uzgodnionych ram czasowych.
IV. Realizacja: działania po zakończeniu szkolenia
2.4.1 Ewaluacja: Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego
2.4.2 Wydanie potwierdzenia o uczestnictwie w szkoleniu w formie uzgodnionej z Klientem
2.4.3 Raport: Rozmowa z klientem i/lub w formie pisemnej przygotowany raport po zrealizowanym szkoleniu dotyczący:
●● realizacji programu,
●● osiągniętych celów,
●● rekomendacje dalszych działań zgodnie z zasadą poufności danych dotyczących poszczególnych uczestników.
3.1.a Firma szkoleniowa ma kadrę merytoryczną.
3.1.b W firmie szkoleniowej pracuje osoba, która jest odpowiedzialna za stronę merytoryczną
szkoleń i dobór kadry odpowiedniej do zakresu merytorycznego szkolenia.
3.2 Firma szkoleniowa w sposób zaplanowany dba o rozwój merytoryczny swojej kadry.
4.1 Firma szkoleniowa zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację
szkolenia.
4.2. Firma organizuje szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia i higienę pracy umysłowej i fizycznej. Oferowane przez firmę szkolenia odbywają się w warunkach
odpowiednich do celu i form prowadzenia szkoleń.
4.3 Oferowane przez firmę szkolenia odbywają się przy wykorzystaniu różnorodnych środków
i materiałów dydaktycznych.
4.4.a. Logistyka szkolenia jest uzgodniona z klientem. Uzgodnienia obejmują m.in.
●●
●●
●●
●●
●●
miejsce
datę,
cenę wraz z informacją, co dokładnie zawiera,
warunki przyjęcia zgłoszenia i rezygnacji
podanie kontaktu do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia.
7
4.4.b. Logistyka zgodna z umową z klientem umożliwiająca zrealizowanie celów szkoleniowych.
4.4.c Zapewnienie uczestnikom szkolenia materiałów oraz środków dydaktycznych
Wskaźnik: informacje zawarte w umowie, ofercie, programie lub harmonogramie szkolenia w formie uzgodnionej z Klientem.
Więcej informacji o SUS PIFS znajduje się na www.sus.pifs.org.pl. Aby automatycznie dostać się
do opisu prosimy zastosować widniejący obok kod QR.
5. Kodeks Dobrych Praktyk
Kodeks Dobrych Praktyk opisuje dobre praktyki i zachowania dopuszczalne z punktu widzenia
jak najszerszej reprezentacji firm szkoleniowych, jak również i obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska tych firm, ochrony żywotnych interesów branży
szkoleniowej zarówno aktualnych i przyszłych. Kodeks stwarza znakomite przesłanki do przejrzystych działań w szkoleniach, a przez to wzmocnienia rangi zawodu trenera. Tym samym Polska
Izba Firm Szkoleniowych daje rynkowi narzędzie, dzięki któremu strony kontraktu szkoleniowego
mogą kontrolować przebieg procesu szkoleniowego w taki sposób aby był on efektywną inwestycją. Stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS wynika z jednoznacznej decyzji firmy szkoleniowej.
Kodeks Dobrych Praktyk PIFS został przygotowany przez Komisję ds. Jakości Usług Szkoleniowych
Izby pod koniec grudnia 2005 roku i przyjęty przez Radę PIFS. Na stronie internetowej Izby (www.
pifs.org.pl) znajduje się do pobrania druk Deklaracji akceptacji i stosowania Kodeksu. Uprawnieni
przedstawiciele członków Izby mogą nadsyłać do Biura Izby wypełnioną i podpisaną Deklarację.
Tę sama Deklaracja mogą również podpisać firmy szkoleniowe nie będące członkami Izby.
Więcej informacji o Kodeksie Dobrych Praktyk znajduje się na www.pifs.org.pl. Aby automatycznie dostać się do opisu prosimy zastosować widniejący obok kod QR.
6. Spis wszystkich członków Polskiej Izby Firm
Szkoleniowych (stan na 10 września 2013 r.)
1. a.pauly euroconsulting Joanna Pauly
2. A2KCeNT Centrum Naukowo-Techniczne
14. Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
15. Akademia Rozwoju Umiejętności
3. ACC Training & Consulting Group
4. ACT Advanced Corporate Training
16. Akademia Szkoleń i Kompetencji
17. Akademia Szybkiej Nauki, Tadeusz
5.
6.
7.
8.
9.
10.
18.
19.
20.
21.
s.c
Sp. z o.o.
ADV Renata Paleń
Agencja Rozwoju Innowacji S.A Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Agencja SEDNO Sp. z.o.o Agencja Usług Oświatowych „OMNIBU”
Sp. z o.o.
11. Agrovis Wiśniewscy Sp. j.
12. Akademia Kultury Informacyjnej
Sp. z o.o.
13. Akademia Praktycznych Umiejętności
Sp. z o.o.
8
Małgorzta Paluch
22.
23.
24.
25.
Buzarewicz
AKME Consulting Krzysztof Pikor
Alfa Edukacja Michał Grelus
Altkom Akademia S.A.
Anna Wiater SUMI Training
Profesjonalne Szkolenia
ANVIX Spółka z o.o.
AP Edukacja Sp. z o.o. Centrum
Szkoleniowe w Krakowie
ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe
Szczepan Brzeski
AT GROUP S.A.
26. ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena
64. Centrum Szkolenia i Promocji
27.
65. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Kaczmarek, Daniel Kaczmarek
B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa
Sp. z o.o.
Bałtycka Akademia Umiejętności s.c.
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji
Sp. z o.o.
BDO Sp. z.o.o BERNDSON Sp. z o.o.
BETACOM S.A.
bit Polska Sp. z o.o.
Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna
Kasprzak-Dżyberti
Biuro Reklamowo - Handlowe
„MARZENA” Zbigniew Banaszek
Biznes Edukator Sp. z o.o.
BKD „MARAL”
BMSS Sp. z o.o.
BOMIS Marzena Raźniewska-Półkoszek
BRITISH CENTRE Bożena Ziemniewicz,
Marian Mikuś Sp.j.
British School In Company Training s.c.
Business Center 1.Anna Kępka
Business Training Sp. z o.o.
CADExpert Sp. z o.o.
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa,
E. Tarnas-Szwed Sp.j.
CEDEGO - Adam Sikora
Centrum „TROP” Sp. z o.o.
Centrum CBT Sp. z o.o.
Centrum Doradztwa Finansowego
Urszula Bancerz
Centrum Doradztwa Gospodarczego
Sp. z o.o.
Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr
P.W. Zbryk
Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO
CREATORE Anna Podgórska
Centrum Edukacji Atut Dolny Śląsk
s.c. J. Jastrzębski, M. Kullanda,
A. Maciejowski, Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Usługowe „Victoria”
Sp. z.o.o
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
Sp. z o.o.
Centrum Edukacji i Kultury „Zenit”
Ryszard Girczyc
Centrum Edukacji Zawodowej CARGO
Sp. z o.o.
Centrum Kreowania Liderów S.A.
Centrum Kształcenia i Szkolenia Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o.
Centrum Psychoterapii i Szkoleń
Psychologicznych
Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.
Centrum Rozwoju Coaching i Szkolenia
Centrum SUPER-ego K. Fura, K.Ździebło
Sp. j.
„PRESTIGE”
Suprema Lex s.c. A. Dudek, A. Rynkiewicz
66. Centrum Szkolenia Zawodowego
Sp. z o.o.
67. Centrum Szkoleniowo-Doradcze
„KREATOR” Alina Plata
68. Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz
Miszczak
69. Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego
MERITUM
Centrum Usług „PROFESJA” Sp. z o.o.
Certes Sp. z o.o.
CoachWise S.A.
COMARTIN - Szkolenia, Konsulting,
Badania Rynku
74. Competenza Partnerzy w Biznesie
Wieruszewska & Albrycht Sp. j.
75. Conart Sp. z o.o 76. Consulman Pl Sp. z o.o.
77. Consultor Sp. Z o.o.
78. CREATOR Sp. z o.o.
79. CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o.
80. Czesław Ochal BHP i PPOŻ Dradztwo,
Szkolenia, Usługi
81. DEINDE Sp.z.o.o 82. DENTAL EXCELLENT Andrzej Walkiewicz
83. Development Partners Weinmann
Maciej
84. DGT Sp. z o.o.
85. DMD CENTRUM SZKOLENIOWE
A. KEMPIŃSKA I K. KEMPIŃSKI SJ
86. DND PROJECT Jacek Dziatkowski
87. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Sp. z o.o.
88. DOOR GROUP S.A.
89. DOSCO Sp. z o.o.
90. DOSKAM SP. z.o.o 91. ECDDP Szkolenia Sp. z o.o.
92. Edukey s.c.
93. Ekoconsultant Sp. z o.o.
94. EMPRIZ Group
95. EMT-SYSTEMS Grzegorz Wszołek
96. English Unlimited Sp. z o.o.
97. ETTA Monika Chutnik
98. EUREKA SP. Z O.O.
99. Euro Project Magdalena Urbańska
100.EUROFINANCE TRAINING SP. Z O.O.
101.Euro-Konsulting Sp. z o.o.
102.Europejski Instytut Edukacji Engram Sp.
z.o.o 103.Europejskie Centrum Kształcenia
„Eureka” Sp. z o.o.
104.Eurotraining - szkolenia i doradztwo
Katarzyna Gieniec-Sarna
105.EXBIS Eksperci Biznesmenom - Szopa
i Szóstak Sp. j.
106.F5 Konsulting Sp. z o. o.
70.
71.
72.
73.
9
107.FIRMA 2000 Sp.z o.o.
108.Firma SUKURS Mikołaj Urban
109.Firma Szkoleniowa TRAKT Agnieszka
Radkiewicz
110.Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna
Szywała s.c.
111.Forum Edukacyjne Centrum Zamówień
Publicznych Sp. z o.o.
112.FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKIPOLSKA Sp. z o.o.
113.Fundacja Edukacja Bez Granic
114.Fundacja Ekspert - Kujawy
115.Fundacja Nauki Języków Obcych
„Linguae Mundi”
116.Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
117.Fundacja Rozwoju Bankowości
Spółdzielczej
118.Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
119.Fundacja Wałbrzych 2000
120.Fundacja Warszawski Instytut
Bankowości
121.Future Centre Training Corporation
Krawczyk i Lipczyński Spółka Jawna
122.G.T. Mentor s.c., Janina Dragosz
123.GAMMA D. Didiuk i M. Wasilewski s.j
124.GB Resources Polska Sp. z o.o.
125.Gdańska Fundacja Kształcenia
Menedżerów
126.GroMar Sp. z o.o.
127.GROW Galecki i Pietrzak Spółka Jawna
128.GRUPA EDUKACYJNA S.A.
129.Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
130.Grupa Doradczo Szkoleniowa Transmisja
Magdalena Sękowska
131.Grupa EK’s Polska
132.Grupa OSB s.c.
133.Grupa SET Sp. z o.o.
134.Halibut Grupa Szkoleniowa Jakub
Pałczyński
135.Heidtman&Piasecki Sp.z.o.o.
Sp.komandytowa
136.HIGH 5 Renata Jerzowska
137.HR Partner Sp. z o.o.
138.HRP Group Sp. z o.o.
139.HUMAN PARTNER Sp. z o.o.
140.Human Solutions E. Borowska, E. Pytlak
Sp.j.
141.IDES Consultants Polska Sp. z o.o 142.Image Recording Solutions Sp. z o.o.
143.IMPACT POLSKA SP. Z O.O.
144.Info - Biznes Joanna Czernek-Jonkisz
145.INGAFOR POLAND Sp. z o.o.
146.INSPIRE Centrum Rozwoju Umiejętności
s.c. Jakub Poradzisz, Lidia Poradzisz
147.Instytut Gospodarki Nieruchomościami
148.Instytut Organizacji Przedsiębiorstw
i Technik Informacyjnych INBIT Sp. z o.o.
149.Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. o.
10
150.Instytut Samorządu i Administracji
Sp. z o.o.
151.Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych
152.INTEGRA Consulting Poland Sp. z o.o.
Sp.k.
153.INVENTI Consulting Marek Warejko
154.IRP Inwestycje - Rozwój - Personel Sp.
z o.o.
155.J.G. Training Jadwiga Gwóźdź
156.JANUSZ EMIL GRZĄŚKO Szkolenia
i Doradztwo
157.JDZ Jolanta Zwolińska
158.JGL Grzegorz Musiał
159.JGL Logistics Wojtysiak Spółka Jawna
160.Katarzyna Korpolewska Profesja
- Consulting
161.KDK Info Sp. z o.o.
162.KLK Małgorzata Nader Spółka Jawna
163.KM Studio
164.Know Box S.A.
165.KONSFIN Szkolenia, Konferencje,
Seminaria B.Strycka
166.Konsorcjum doradczo - szkoleniowe S.A 167.Kontekst HR Polska Sp. z o.o.
168.Kontrakt-OSH J.Gut, W. Haman, R. Zych
Sp. j.
169.KORA Centrum Szkoleń
170.Korporacja Umiejętności - ARKA Marcin
Rogowski
171.Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A.
172.Krakowskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
173.L2 - Language Consulting Sp. z o. o.
174.Lauren Peso Polska S.A.
175.Leadership Management Polska
Sp. z o.o.
176.LEARN UP Sp. z o.o.
177.Lechaa Consulting Sp. Z o.o.
178.Leon Gray Sp. z o.o.
179.LOGONET Sp. z.o.o 180.LP Products s.c
181.Master Biznes Centrum Kształcenia
Personalnego
182.MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu
A&A Polańska Sp. j.
183.MAY AGENCY Training Sp. z o.o. Sp.k.
184.Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.
185.MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa
Gospodarczego Małgorzata Wierzęć
186.MEDVICE Katarzyna Krzesińska
187.MEGALIT - Instytut Szkoleń
188.Mercuri International Poland Sp. z o.o.
189.MERITUM - Doradztwo i Szkolenia
Sp. z o.o.
190.Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr
Sp. z o.o.
191.Międzynarodowa Szkoła Bankowości
i Finansów Sp. z o.o.
192.MINDLAB Sp. z o. o.
193.MODERATOR Sp.zo.o 194.Moose Centrum Języków Obcych Sp. j.
195.MPM Productivity Management
Sp. z o.o.
196.MTD Marek Dziduszko
197.NEGOCJATOR Firma Konsultacyjno
- Szkoleniowa
198.Netakademia.pl Urszula Rosińska
199.Nowe Motywacje Sp. z o.o.
200.NT Group Systemy Informatyczne
Sp. z o.o.
201.O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
202.ODiTK Szkolenia Sp. z o.o.
203.Ogólnopolska Fundacja Edukacji
Komputerowej
204.OSI CompuTrain S.A.
205.Ośrodek Kształcenia Zawodowego
„Elpro” Sp. z o.o.
206.Ośrodek Kursów i Szkoleń Przy ECEiT
207.Ośrodek Pomocy i Edukacji
Psychologicznej „INTRA” K.Jedliński,M.
Fijewska, J.Sokół-Jedlińska, D.Fijewski
Sp. j.
208.Ośrodek Szkolenia Technicznego
Sp. z o.o.
209.Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Edukator
210.Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Joanna Jarosz-Opolka
211.Ośrodek Twórczej Interwencji
212.P.H.U. Apus Robert Meller
213.PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
214.Pasja Grupa Dobrych Trenerów Jakub
Lewandowski
215.PDC CONSENSUS
216.Pearson Central Europe Sp. z.o.o.
217.Personel Profit Sp. z o.o.
218.Personel Training Institute dr Joanna
Femiak
219.Perspektywa
220.PHIN Consulting Sp. z o.o.
221.PHU „QT SYSTEM” inż. Kazimierz
Adamaszek
222.Piotr Matla BRAIN4RENT
223.PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o.
224.PM Group Zubrycki, Panasewicz Sp. j.
225.Podkarpacka Akademia
Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza
226.Polska Akademia Rachunkowości S.A.
227.Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego
i Wyrobów Medycznych Polfarmed
228.Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
229.Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
230.Pomorska Akademia Kształcenia
Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o.
231.Praxis s.c. Dorota Bienicewicz-Krasek,
Grzegorz Domagała
232.PRO BUSINESS SOLUTIONS Adam
Beniowski
233.PRO SOLUTION Sp. z o.o.
234.ProEdukacja Centrum Kursowe Paweł
Serwa
235.PROFES Centrum Kształcenia
i Doradztwa Ewa Karpińska-Bryke, Artur
Olszewski, Mariusz Bryke Sp. jawna
236.PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr
Sp. z o.o.
237.PROFESSIONAL GRACJAN GRELA
238.PROFIRMA Sp. z o.o.
239.PROGRESA Sp. z o.o.
240.Progress Project Sp. z o.o.
241.PROLOG Szkoła Języków Obcych Mariusz
Siara
242.Proqual Management Institute
243.PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska
- Maciejowska
244.PROSPERO BUSINESS TRAINING S.C. Ewa Polańska, Prospero Business
Training Sp. z o.o.
245.Prymus Sp. z o.o.
246.Prywatne Centrum Kształcenia Kadr
Jolanta Ratyńska
247.Prywatne Przedsiębiorstwo Obsługi
Regionów Zdzisław Kochanowicz
248.Przedsiębiorstwo Naukowo-BadawczoUsługowe BT
249.Q-PC Sp. z o.o.
250.RCS Sp. z o.o.
251.„REBEL” Catering Serwis Agencja Emil
Balicki
252.Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. Z o.o.
253.Respect Sp. z o.o.
254.SAGES Sp. z o.o.
255.Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A.
256.SCHENK INSTITUTE Sp. z o.o.
257.SENSE Consulting Sp. z o.o.
258.Spectrum Consulting Anna Dytko
259.Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o.
260.STOWARZYSZENIE HUMANEO
261.Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów
Zarządzania MATRIK
262.Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
263.Studio Profilaktyki Społecznej
N.P.D.N. Adam Rynkiewicz
264.Studium Kształcenia Zawodowego
i Języków Obcych s.c.
265.Symen.pl Sp. z o.o., Sp .k.
266.Syntea Spółka Akcyjna
267.Synteza [Szkolenia - Konsulting]
Adam Pilarczyk
268.SYSTEMAX PODEMSKI
Wojciech Podemski
269.Szczecińska Szkoła Wyższa
Collegium Balticum
11
270.Szkolenia Łódź Dagmara Szonert
- Rzepecka
271.Szkolenia za miastem Jolanta
Pawlik-Rusek
272.Szkoleniowiec Sp.z o.o.
273.Szkoła Bankowa Stalowa - Wola Rzeszów Sp. z o.o.
274.TARBONUS Sp. z o.o.
275.TAXUS Centrum Szkoleń
276.TECHPAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
277.Tomorrow Sp. z o.o.
278.TOPTRADE Krzysztof Fiech
279.Towarzystwo Oświatowo - Naukowe
„Inter-Wiedza” Sp. z o.o.
280.TQM Training & Consulting Polska S.p
z.o.o 281.Training Partners Sp. z o.o.
282.Training Team Doradztwo i Szkolenia
Joanna Szczepańczyk
283.Trening Doskonalenia Predyspozycji
Małgorzata Luberadzka
284.TSO Sp. z o. o.
285.Vademecum – Konferencje i Szkolenia
Sp. z o.o.
286.Video4Edu Sp. z o.o.
287.„Warsaw Study Centre” Sp. z o.o, Sp. k.
288.Wielkopolski Instytut Rozwoju
Przesiębiorczości i Edukacji
289.Wirtualna Internetowa Akademia
Biznesu Sp. z o.o.
290.WKK Sp. z o.o.
291.Worldwide School Sp. z o.o.
292.Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.
293.Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.
294.Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
295.ZAI Magdalena Robak
296.Zakład Doskonalenia Zawodowego
Poznań
297.Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
298.Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie
299.ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER
300.Związek Nauczycielstwa Polskiego
Aktualny spis członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych znajduje się na www.pifs.org.pl.
Aby automatycznie dostać się do spisu firm prosimy zastosować widniejący obok kod QR.
7.Kontakt
Zarząd
Prezes Zarządu - Ireneusz Górecki
�
email: [email protected]
Odpowiedzialny za: koordynację pracy zarządu, PR reprezentacyjny (z organami RP i organizacjami pracodawców), finanse, wizje rozwoju całego rynku szkoleń.
Wiceprezes Zarządu - Wojciech Drabko
�
email: [email protected]
Odpowiedzialny za: koordynację spraw związanych z funduszami unijnymi przeznaczonymi na
działalność szkoleniową.
Wiceprezes Zarządu - Andrzej Jania
�
email: [email protected]
Odpowiedzialna za: koordynację pracy pełnomocników regionalnych i integrację środowiska.
Wiceprezes Zarządu - Anna Kępka
�
email: [email protected]
Odpowiedzialna za: promocję i reklamę, komunikację, nadzór operacyjny nad biurem PIFS.
Wiceprezes Zarządu - Tomasz Koproń
�
email: [email protected]
Odpowiedzialny za: otoczenie prawne firm szkoleniowych (legislację w obszarach przepisów
o działalności gospodarczej, podatków i innych mających wpływ na rynek szkoleń, prawna obsługa PIFS).
12
Wiceprezes Zarządu - Ewa Polańska
�
email: [email protected]
Odpowiedzialna za: koordynację prac Komisji PIFS, jakość i standardy rynku szkoleń, popularyzację jakości, sprawy członkowskie.
Biuro
Polska Izba Firm Szkoleniowych
ul. Londyńska 19 lok.1
03‑921 Warszawa
NIP: 113 25 33 194
REGON: 140042435
e-mail: [email protected]
tel.: 22 616 27 63
fax: 22 616 27 64
Michał Gawryszczak
Dyrektor zarządzający
email: [email protected]
tel. 22 616 27 63
fax: 22 616 27 64
kom.: 607 390 970
Jolanta Mejszutowicz
Specjalista ds. relacji z firmami członkowskimi
email: [email protected]
tel. 22 616 27 63
fax: 22 616 27 64
Barbara Dorosz
Główna Księgowa
email: [email protected]
tel. 22 616 27 63
fax: 22 616 27 64
Renata Kowalska
Asystent Zarządu
email: [email protected]
tel. 22 616 27 63
fax: 22 616 27 64
kom.: 605 390 599
Pełnomocnicy Zarządu
woj. łódzkie - Bożena Ziemniewicz
email: [email protected]
telefon: 0 601 337 222
woj. małopolskie - Andrzej Jania
email: [email protected]
telefon: 608 064 422
woj. lubelskie - Iwona Pręciuk
email: [email protected]
telefon: 502 316 789
woj. świętokrzyskie - Tomasz Krutina
email: [email protected]
telefon: 604 623 911
woj. śląskie - Adam Kraus
email: [email protected]
telefon: 508 390 159
woj. wielkopolskie - Ewa Machoń
email: [email protected]
telefon: 0 508 236 422
woj. dolnośląskie - Marcin Kowalski
email: [email protected]
telefon: 601 630 300
woj. kujawsko-pomorskie
- Agnieszka Radkiewicz
email: [email protected]
telefon: 505 140 435
woj. pomorskie - Szymon Borucki
email: [email protected]
telefon: 609 116 918
woj. warmińsko mazurskie – Bożena Ziomek
email: [email protected]
telefon: 607 660 321
13
8. Indeks reklam zamieszczonych
przez członków PIFS
1. ANVIX Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. Business Center 1. Anna Kępka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4. Centrum Edukacji Grupa ORLEN Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. Centrum Kreowania Liderów S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7. Centrum SUPER-ego, K. Fura, K. Ździebło Sp. j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8. EUREKA Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9. Europejskie Centrum Kształcenia „Eureka” Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . 24
10. GB Resources Polska Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
11. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
12. Human Solutions E. Borowska, E. Pytlak Sp. j.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
13. HUMANEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
14. IDES Consultants Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
15. Konsorcjum doradczo - szkoleniowe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
16. KONTEKST HR POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
17. Mercuri International Poland Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
18. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o.o.. . . . . . . . . . 39
19. ODiTK Szkolenia Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
20. Ośrodek Kształcenia Zawodowego “ELPRO” Sp. z.o.o.. . . . . . . . . . . . . . 43
21. PRO BUSINESS SOLUTIONS Adam Beniowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
22. PROFES Sp. z o.o. Sp. k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
23. PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. . . . . . . . . 48
24. TARBONUS Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
25. Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . 51
26. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
14
Twój czas, Twój rozwój
Mamy doświadczenie – jesteśmy jedną
z najstarszych firm szkoleniowych w Polsce –
istniejemy na rynku od 1989 roku.
Posiadamy certyfikat „Organizator szkoleń najwyższej
jakości” i referencje od największych firm w Polsce.
Jesteśmy członkiem – założycielem Polskiej Izby Firm
Szkoleniowych oraz członkiem Małopolskiego Partnerstwa
na rzecz Kształcenia Ustawicznego.
P
OLECAMY
w 2013 roku:
 Prawo budowlane
i planowanie
przestrzenne
 Zawieranie umów
w obrocie gospodarczym
i należyte ich
zabezpieczanie
 Nadzór właścicielski
w spółkach kapitałowych
 Vademecum inwestora
– co w 2013 roku
powinna wiedzieć
osoba zajmująca
się inwestycjami
budowlanymi
 Sztuka negocjacji
w praktyce – autorskie
szkolenie prof. dr hab.
Zbigniewa Nęckiego
Anvix Sp. z o.o.
ul. Farmaceutów 2, 31-463 Kraków,
tel.: (12) 423 00 75, fax: (12) 421 78 66
[email protected]
Realizujemy szkolenia w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk
wypełniając Standard Usługi Szkoleniowej.
Na stałe współpracujemy z ponad 30 trenerami – najlepszymi
ekspertami w swoich dziedzinach.
SZKOLENIA OTWARTE
 Program każdego szkolenia
jest modyfikowany pod kątem
zebranej grupy szkoleniowej
uwzględniając branże
i stanowiska uczestników.
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
 Realizacja każdego szkolenia
poprzedzona jest dokładną analizą
potrzeb szkoleniowych klienta.
 Program szkolenia na każdym
etapie konsultowany jest
z przedstawicielem szkolonej firmy.
 Najlepsze hotele i kolacje
regionalne sprzyjają integracji
i wymianie doświadczeń między  Szkolenia mogą być realizowane
w siedzibie klienta lub w dowolnym
pracownikami różnych firm.
miejscu na terenie całej Polski.
 Szkolenia prowadzone są
 Po każdym szkoleniu
w oparciu o wykład, case
przeprowadzana jest ewaluacja
study (prezentacja i analiza
efektów szkolenia.
przypadków), warsztaty,
odgrywanie ról i inne.
www.anvix.pl
15
16
17
18
19
•
•
•
•
•
20
21
22
23
WYRÓ¯NIA NAS JAKOŒÆ
Naszym priorytetem jest dostarczanie us³ug najwy¿szej
jakoœci. Szyjemy rozwi¹zania na miarê Klienta i proces ten jest
bardzo zindywidualizowany. Jednak tym co w naszych
dzia³aniach pozostaje niezmienne jest JAKOŒÆ, któr¹
potwierdzaj¹ certyfikat ISO 9001:2008 oraz przyjêty
Standard Us³ugi Szkoleniowej i Kodeks Dobrych Praktyk PIFS.
EUREKA TO
· KOMPLEKSOWE US£UGI ROZWOJOWE
· ZINDYWIDUALIZOWANE ROZWI¥ZANIA
· EFEKTYWNOŒÆ
· TWÓJ KLUCZ DO SUKCESU
24
25
26
27
Rekrutacja i selekcja
Zarządzanie wiekiem
Outplacement
Direct Search
Development Center
Szkolenia biznesowe
Human
Solutions
Human Solutions zajmuje się kompleksową obsługą procesów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi związanych
z doradztwem personalnym, badaniem potencjału pracowników oraz szkoleniami. Konsultanci Human Solutions
prowadzą m.in. szkolenia i warsztaty strategiczne z zakresu zarządzania wiekiem. Realizujemy również projekty
doradcze, w tym sesje doradztwa indywidualnego dla osób 45+, coaching kariery (w tym jobcoaching), indywidualne
programy outplacementu, warsztaty i konsultacje, których celem jest aktywizacja zawodowa.
Zarządzanie wiekiem
W ramach projektów zarządzania wiekiem prowadzimy m. in. warsztaty
strategiczne. Ich celem jest rozwój wiedzy kadry zarządzającej
nt. funkcjonowania społecznego i zawodowego pracowników różnych
grup wiekowych, problemów związanych z wiekiem pracowników oraz
możliwości rozwoju i podniesienia motywacji osób w różnym wieku.
Po warsztatach opracowujemy strategię zarządzania wiekiem
dostosowaną do specyfiki i sytuacji firmy Klienta.
Naszymi Klientai są m. in.:
28
1
2
3
4
Analiza sytuacji
Klienta
Szkolenie i/lub warsztaty
strategiczne
Doradztwo indywidualne
dla pracowników 45+
Opracowanie strategii
zarządzania wiekiem
dla organizacji
www.humansolutions.pl
tel.: 22 353 50 30
mail: [email protected]
29
31
32
33
Sposoby na
trudny rynek
Mercuri International
Obecnie menedżerowie coraz częściej słyszą
od swoich handlowców:
• „Rynek jest trudny... „
• „Konkurencja jest silna...”
• „Jesteśmy za drodzy...”
• „W następnym miesiącu będzie lepiej...”
• „Brakuje mi motywacji...”
• „Nie mam odpowiedniego wsparcia...”
Menedżerowie walczą o wyniki swoich
zespołów. Koordynowanie sprzedaży już nie
wystarcza.
Umiejętności przywódcze, motywowanie
oraz rozwijanie zespołu handlowego są
obecnie nieodłącznym elementem ich pracy.
Największym wyzwaniem jest aktywne i
konsekwentne
zarządzanie
działaniami
handlowymi.
Akademia Sukcesu w Zarządzaniu Sprzedażą
to zbiór narzędzi niezbędnych do osiągnięcia
celu – WYNIKU
Co zyskują organizacje korzystające
z rozwiązania Mercuri International?
• Zorganizowane działy sprzedaży
• Trwałe relacje oparte na wzajemnym
szacunku
• Zapewnienie osiągnięcia wyniku
• Umiejętność efektywnego zarządzania
zespołem przez menedżerów
• Aktywnych liderów potrafiących
prowadzić zespoły sprzedażowe
AKADEMIA SUKCESU
W ZARZĄDZANIU SPRZEDAŻĄ
Warsztat 1 (2 dni)
Efektywne Przewodzenie – MI-LeadTM
Model stworzony by pomóc menedżerom
rozwijać wpływ na swoje zespoły.
Li
Uczestnicy nauczą się i przećwiczą:
• rozróżnianie zadań zarządczych od przywódczych
• diagnozowanie potrzeb pracownika w odniesieniu do zadań
• stosowania różnych stylów przewodzenia i ról przywódcy
• dopasowywania stylów przewodzenia do sytuacji pracownika
• zachowania prowadzące do osiągania celów biznesowych
Warsztat 2 (2 dni)
Motywowanie i komunikowanie się
z zespołem – Model 4P
Model stworzony by pomóc menedżerom
w motywowaniu i komunikacji.
4P
Uczestnicy nauczą się i przećwiczą:
• rozpoznawanie dominujących stylów komunikacji u innych
• identyfikowanie stylów komunikacji członków zespołu
• przygotowywanie sposobu komunikacji z różnymi stylami
• efektywne komunikowanie w oparciu o styl rozmówcy
• udzielanie pochwał dostosowanych do różnych stylów
Warsztat 3 (2 dni)
Prowadzenie Rozmów Coachingowych
Model pomagający w motywowaniu
i rozwijaniu zespołu handlowego
Co
Uczestnicy nauczą się i przećwiczą:
• wybieranie pracowników do różnych form coachingu
• przygotowywanie do rozmów coachingowych
• prowadzenie autoanalizy pracownika przy pomocy pytań
• rozmowy coachingowe według modelu GROW-G
• rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw
Warsztat 4 (2 dni)
Sterowanie Działaniami Handlowymi – SAS
Model zabezpieczający wyniki sprzedaży
St
Uczestnicy nauczą się i przećwiczą prowadzenie
Rozmów Sterujących (indywidualnych spotkań z handlowcami
mających na celu określenie działań prowadzących do realizacji
budżetu menedżera sprzedaży i jego handlowców), w tym:
• stosowanie Modelu Ustalania Celów – WDF
• koncepcję Platformy Handlowej®
• otwieranie „Czarnej Skrzynki Sprzedaży” – Procesy Sprzedaży
• określanie kluczowych czynników sukcesu w procesie sprzedaży
• wprowadzanie modelu zarządzania sprzedażą
Copyright © 2013 Mercuri International
36
Sposoby na
trudny rynek
Mercuri International
Obecnie handlowcy często słyszą od klientów:
• „Niczego nie potrzebuję...”
• „To nie jest dobry moment...”
• „Nie mam ochoty na żadne zmiany…”
• „Nie jesteście jedyni…”
• „Jestem zadowolony z obecnego
dostawcy...”
Opór i niechęć do podejmowania decyzji
zakupowych zwiększa się zarówno u klientów
istniejących, jak i potencjalnych.
Dlatego wytrawny handlowiec musi umieć
odnaleźć się w tej sytuacji i potrafić
dostosowywać sposoby i tempo pracy do
wymagań rynku… Przestają wystarczać
dotychczasowe techniki sprzedaży oraz
doświadczenie handlowców zdobyte podczas
wielu lat pracy.
Chcąc wyposażyć handlowców w nowe
narzędzia i umiejętności sprawdzające się na
trudnym rynku, stworzyliśmy
Akademię Sukcesu w Sprzedaży.
Co zyskują organizacje korzystające
z rozwiązania Mercuri International?
• Zwiększenie udziału u klientów
istniejących
AKADEMIA SUKCESU
W SPRZEDAŻY
Warsztat 1 (2 dni)
Assertive SellingTM
Jak skutecznie sprzedawać
w trudnych sytuacjach?
Sprzedaż asertywna, to bardziej perswazyjna
metoda, zwiększająca skuteczność działań handlowych
Uczestnicy nauczą się i przećwiczą:
• kiedy i jak sprzedawać asertywnie
• jak dobrać atrakcyjną „ofertę na wejście”
• jak przejąć inicjatywę w rozmowie
• w jaki sposób skutecznie wpływać na klienta
• jak pokonywać opór i obiekcje klienta
• jak skłonić klienta do podjęcia decyzji
Warsztat 2 (2 dni)
O2O - Opportunity to OrderTM
Jak zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej?
Metoda skutecznego wykorzystania
szans sprzedażowych.
o2o
Uczestnicy nauczą się i przećwiczą:
• jak oceniać szanse sprzedażowe
• jak zdefiniować decydentów
• jak rozpoznać kryteria zakupu
• jak analizować sytuację sprzedażową
• jak określić najlepsze rozwiązanie do zaoferowania
• jak zbudować optymalne rozwiązanie
• Podniesienie skuteczności
pozyskiwania nowych klientów
Warsztat 3 (2 dni)
• Przyspieszenie procesu decyzyjnego
klientów
Jak wygrać prezentując rozwiązanie,
produkt, firmę?
• Zmotywowanych handlowców,
potrafiących odnieść sukces na
trudnym rynku
As
Presenting for Impact
Pfi
Metoda wywierania wpływu na decydentów
podczas argumentacji
Uczestnicy nauczą się i przećwiczą:
• w jaki sposób formułować cele
• jak dostosować formę prezentowania do celu
• jakimi argumentami przekonać różnych decydentów
• które techniki sprzedaży wykorzystać, prezentując
• jakich metod używać, wizualizując wystąpienie
• jak kształtować przekaz werbalny i niewerbalny
www.mercuri.net
+48 (22) 565 88 99
Mercuri International Poland
Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
Copyright © 2013 Mercuri International
37
40
41
43
44
45
46
47
 Seminaria
 Kursy
 Szkolenia
 Doradztwo

lata tradycji
 Referencje wystawiło
nam ponad 3 000 firm
z całej Polski
 Przeszkoliliśmy
dotychczas
osób
e-mail: [email protected]
tel.: (81) 532 84 14
www.pte.lublin.pl
48
OŚRODEK
OŚRODEK
KSZTAŁCENIA
OŚRODEK
KSZTAŁCENIA
OŚRODEK
KSZTAŁCENIA
OŚRODE
KSZTAŁ
PRAKTYCZNEGO
PRAKTYCZNEGO
PRAKTYCZNEGO
PRAKTYCZNEG
PRAK
WO
WNICTWO
WYDAWNICTWO
SZKOLENIA
WYDAWNICTWO
SZKOLENIA
SZKOLENIA
DORADZTWO
SZKOLENIA
DORADZTWO
SZKOLENIA
DORADZTWO
DORADZTWO
POLIGRAFIA
POLIGRAFIA
DORADZTWO
POLIGRAFIA
POLIGRAFIA
POLIGRAFIA
Chcesz
zcesz
sz
być
Chcesz
być
być
byćbyć
na
eżąco
ąco
bieżąco
na
bieżąco
bieżąco
P?
HP?
BHP?
z BHP?
siedziba:
siedziba:siedziba:siedziba: siedzib
TARBONUS
TARBONUS
Sp.TARBONUS
z o.Sp.
o. zTARBONUS
o. o.
Sp. z o.TARBONUS
o.Sp. z o. o. S
31-476 31-476
KRAKÓW,
KRAKÓW,
31-476
ul. Lublańska
KRAKÓW,
31-476
ul. Lublańska
34
KRAKÓW,
ul.31-476
Lublańska
34 KRAKÓW,
ul. Lublańsk
34 u
tel./fax:tel./fax:
(12) 616(12)
tel./fax:
21 34
616 (12)
21
tel./fax:
34
616 21
(12)
34
tel./fax:
616 21 (12)
34 6
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
sprzedaż
sprzedaż
wysyłkowa:
sprzedaż
wysyłkowa:
sprzedaż
wysyłkowa:
wysyłkowa:
sprzedaż wy
TARBONUS
TARBONUS
Sp. TARBONUS
z o.o.
Sp.- zDział
TARBONUS
o.o.Sp.
Marketingu
- Dział
z o.o.
TARBONUS
Marketingu
Sp.
- Dział
izHandlu
o.o.
Marketingu
- Sp.
iDział
Handlu
z o.o.
Marketin
i Hand
- Dzi
39-40039-400
TARNOBRZEG,
TARNOBRZEG,
39-400 TARNOBRZEG,
ul.
39-400
Moniuszki
ul.TARNOBRZEG,
Moniuszki
39-400
1 ul. Moniuszki
TARNOBRZE
1 ul. Moniu
1
NIP 867-19-72-415
NIP 867-19-72-415
NIP 867-19-72-415
NIP 867-19-72-415
NIP 867-19tel./fax:tel./fax:
(15) 822(15)
tel./fax:
55822
37 wew.
(15)
55
tel./fax:
37
822
26,
wew.
55
(15)
27 tel./fax:
37
26,
822
wew.
27
55(15)
37
26,822
wew.
27 55
26
e-mail: [email protected],
e-mail: [email protected],
e-mail: [email protected],
e-mail: [email protected]
e-mail: info.tarnobrze
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
wejdź
ź wejdź
ecznie
oniecznie
nie
na:koniecznie
na: na: na: na:
www.asystentbhp.pl
w.asystentbhp.pl
systentbhp.pl
tentbhp.pl
www.asystentbhp.pl
Sprzedaż
Sprzedaż
bezpośrednia
Sprzedaż
bezpośrednia
Sprzedaż
w
bezpośrednia
oddziałach
wSprzedaż
bezpośrednia
oddziałach
firmy:
w oddziałach
bezpośrednia
firmy:
w oddziałach
firmy:
w oddziałach
firmy:
firmy:
LCACH
ZIAŁ
WOŚRODEK
KIELCACH
ODDZIAŁ
W KIELCACH
ODDZIAŁKSZTAŁCENIA
ODDZIAŁ
WOŚRODEK
KRAKOWIE
W
ODDZIAŁ
KRAKOWIE
WODDZIAŁ
KRAKOWIE
W KRAKOWIE
ODDZIAŁ
WTARNOBRZEGU
KRAKOWIE
ODDZIAŁ
ODDZIAŁ
MAZOWSZE
MAZOWSZE
ODDZIAŁ MAZOWSZE
ODDZIAŁ MAZO
RODEK
KSZTAŁCENIA
OŚRODEK
KSZTAŁCENIA
OŚRODEK
KSZTAŁCENIA
KSZTAŁCENIA
ODDZIAŁ
ODDZIAŁ
W
TARNOBRZEGU
W
ODDZIAŁ
WODDZIAŁ
TARNOBRZEGU
W
TARNOBRZEGU
ODDZIAŁ
W TARNOBRZEGU
enkiewicza
59
ul. 59
Sienkiewicza
59 PRAKTYCZNEGO
ul. Lublańska
ul.PRAKTYCZNEGO
Lublańska
34. lok.ul.44
Lublańska
34. lok. 44
ul. 34.
Lublańska
44ul.
34.
ul.Moniuszki
Lublańska
34. lok.ul.
44
ul. Puławska
ul. Puławska
45B1 ul. 45B
Puławska
ul.45B
Puławska 4u
AKTYCZNEGO
PRAKTYCZNEGO
PRAKTYCZNEGO
ul. lok.
Moniuszki
1lok. 44ul. 1Moniuszki
1Moniuszki
1ul. Moniuszki
02
KIELCE
31-476
KRAKÓW
31-476 KRAKÓW
KRAKÓW
31-476TARNOBRZEG
KRAKÓW
05-500
PIASECZNO
05-500
PIASECZNO
05-500 PIASECZNO
05-500 PIASE0
Sienkiewicza
ul.25-002
Sienkiewicza
59 KIELCE
ul. Sienkiewicza
59 ul. 31-476
Sienkiewicza
59 KRAKÓW
ul. 59
Sienkiewicza
59 31-476
39-400
TARNOBRZEG
39-400
39-400 TARNOBRZEG
39-400 TARNOBRZEG
39-400
TARNOBRZEG
11
x 71
(41)Kielce
343
tel./fax
11 71Kielce
(41)
343 11Kielce
7125-002
tel. (12)
616
tel.25-002
21
(12)
30616
tel.
21(12)
30 616tel.
21 tel.
30
(12)(15)
616823
21
tel.
30
(12)
616
21
30823tel.
tel.
(22)
618
tel.
33
(22)
00618
tel.
33(22)
00 618tel.
33(22)
00 618 33
t
-002
25-002
25-002
Kielce
Kielce
tel.
69
(15)
20
823
tel.
69
(15)
20
69(15)
20 823
69tel.
20(15)
823
69
20
71
x (41)
63 (41)
344
tel./fax
71 63
(41)
3441171
tel./fax
(12)
tel./fax
6161121
(12)
tel./fax
616343
21(12)
31
tel./fax
616fax
21 (15)
31
(12) 823
616
tel./fax
21
31
(12)
616
21823
31fax
tel./fax
(22)
tel./fax
670
12
(22)
03
tel./fax
670
12(22)
03tel./fax
670 12(22)
03 67t
/fax:
tel./fax:
343
11
(41)
71
tel./fax:
343
(41)
7163
tel./fax:
343
11 71
(41)
343
tel./fax:
7131
(41)
11 71
fax
69
(15)
20
823
wew.
fax
69
(15)
12
20
wew.
69
12
(15)
20 wew.
823
69
12
fax
20(15)
wew.
823
1269
20
wew.
12
[email protected]
nus.pl
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
info.warszawai
kom.: tel.
500
kom.:
678 293
500
tel. kom.:
678 293
500
[email protected]
678
kom.:
293
500
tel.
678kom.:
[email protected]
500 678 293
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
49
Misją
Wirtualnej Internetowej
Akademii Biznesu jest:
Wirtualna Internetowa
Akademia Biznesu
Witamy w Świecie
Multimediów i Internetu
Zaspokajanie na jak najwyższym poziomie
potrzeb e-szkoleniowych i multimedialnych
Firm poprzez budowanie oferty produktowej
ściśle dostosowanej do potrzeb i oczekiwań
Naszych Klientów
Jesteśmy Autorem Pierwszej Polskiej
Internetowej Platformy Szkoleniowej
Działamy na rynku e-szkoleniowym
od 2000 roku
Przeszkoliliśmy już 155 640 osób
Nasza Oferta
obejmuje m.in.:
Profesjonalne szkolenia
e-learning i blended learning
Autorska metodyka
Nowoczesne rozwiązania
merytoryczne i multimedialne
Wysoka efektywność
Profesjonalne zarządzanie
Multimedialne prezentacje flash
Baza wiedzy
Multimedialne narzędzia wspierdające
profesjonalną sprzedaż i obsługę Klienta
Oceniali nas uczestnicy
przedsięwzięć e-learningowych
5,4
Wartość merytoryczna
5,2
Metodyka szkoleń
5,6
Organizacja i zarządzanie e-szkoleniem
5,8
Jakość rozwiązań multimedialnych
KORZYŚCI
Chcesz wzmocnić efektywność
e-szkoleń i obniżyć koszty
zastosuj nasze rozwiązania
www.wiab.pl
(+48 22) 757 67 56
(+48 22) 754 67 80
05-510 Kontancin-Jeziorna
Kiereszek 6
Współpracujemy z największymi
Firmami w Polsce
e-mail: [email protected]
51
52
53

Podobne dokumenty