Prace już ruszyły

Komentarze

Transkrypt

Prace już ruszyły
Uczniowie będą mieć nową salę gimnastyczną
Prace już ruszyły
Rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kopnicy. Inwestycja będzie kosztować
2 082 478 złotych.
Z
łożyliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji do
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Liczymy, ze ministerstwo wesprze gminę kwotą 700 tys. złotych
– informuje wójt Radosław Głażewski podkreślając, że samorząd wybrał
ofertę z najniższą ceną, jaką w drodze
przetargu zaoferowała firma PUH
„HRYN BUD” z Lęborka.
– Sala będzie większa od tej, na
której obecnie mogą ćwiczyć jednocześnie uczniowie z maksymalnie
jednej klasy. Przyszła sala gimnastyczna pomieści bez problemów jednocześnie uczniów dwóch klas.
Ponadto zostanie wybudowane zaplecze sanitarne z prawdziwego zdarzenia – wylicza korzyści Rafał
Kosowski, dyrektor Zespołu Szkół
w Kopnicy.
W ramach inwestycji zostanie
wykonany budynek sali gimnastycznej o powierzchni ponad 300
metrów kwadratowych, sięgający
wysokości od 6.5 do 12 metrów. Najważniejsze dla młodych sportowców
są wymiary boisk , które znajdą się
w nowo powstałej sal. Otóż na płycie
sali sportowej 24.36 na 12.36 metra,
znajdzie się pełnowymiarowe boisko
do gry w siatkówkę (9 na18 metrów)
oraz niepełnowymiarowe boisko do
gry w koszykówkę, a także dwa poprzecznie usytuowane boiska treningowe do siatkówki i koszykówki.
Projektanci zaplanowali w części
mieszczącej zaplecze socjalno-sanitarne szatnie, magazynki, sanitariaty,
pokój nauczyciela i pomieszczenia
gospodarcze.
– Sala gimnastyczna, dzięki łącz-
Ludzie
chcą
mieszkać
w naszej
gminie
Rośnie liczba mieszkańców gminy Darłowo.
Co roku jest nas więcej!
W tym roku przybyło
24 nowych mieszkańców.
Mamy też dodatni przyrost naturalny!
nikowi umożliwi komunikację w godzinach pracy z istniejącą szkołą,
tworząc przy okazji zwartą architektonicznie bryłę. Dodatkowo, od
strony południowej, zaprojektowano
niezależne wejście ze strefą szatniową, które dzięki temu będą dostępne także po godzinach pracy
szkoły.
– Budowa nowej sali gimnastycznej podniesie wartość edukacyjną szkoły i być może dzięki
poprawie oferty rozwijania umiejętności sportowych przyciągnie
uczniów spoza obwodu, np. z Darłowa. Mam też nadzieję, że zapobiegnie to także potencjalnemu odpływowi uczniów do innych szkół – dodaje dyrektor Rafał Kosowski.
Prace budowlane powinny się zakończyć do 30 marca 2018 roku. ❚❚
❚❚ Na początku grudnia 2016 roku
odnotowaliśmy 8089 osób zameldowanych na terenie gminy, w tym 162
zameldowanych tymczasowo. Liczba
osób zameldowanych na stałe jest na
podobnym poziomie, jak w roku
ubiegłym. Natomiast rok 2016 przyniósł znaczny wzrost osób zameldowanych czasowo. Spowodowane jest
to w głównej mierze napływem robotników tymczasowych z Ukrainy,
zatrudnianych w przedsiębiorstwach
trudniących się przetwórstwem ryb
na terenie gminy.
Co ciekawe, odnotowaliśmy na
terenie gminy Darłowo dodatni
przyrost naturalny, choć trend ogólnopolski jest odwrotny. W roku
2016 (stan na początek grudnia)
zanotowaliśmy 87 urodzin i 68
zgonów.
– Pozwala to z nadzieją patrzeć
w przyszłość – nie kryje zadowolenia wójt Radosław Głażewski.
– Zwłaszcza, że liczba urodzin
w przyszłości może jeszcze wzrosnąć
w wyniku działania zasiłku opiekuńczego 500+ – dodaje.
Kolejny zaskakujący wniosek
wynikający z danych demograficznych, to stwierdzenie, że nie spieszymy się zbytnio sankcjonować
związki.
– Ślubów jest nawet trochę
mniej, niż w roku ubiegłym.
W 2015 roku było ich 45, a w tym
roku daliśmy ślub 35 parom
– informuje Teresa Żebrowska
z Urzędu Stanu Cywilnego. Co
prawda liczba ta nie obejmuje
wszystkich mieszkańców gminy,
którzy postanowili wstąpić w związek małżeński, ponieważ nie ma
obowiązku brania ślubu w miejscu
zamieszkania. Od roku 2015 można
również brać ślub w nietypowych
miejscach, poza Urzędem Stanu Cywilnego.
– Wielkiego zainteresowania
zawieraniem małżeństw w nietypowych miejscach jednak nie ma, bo
w 2016 roku udzieliłam dwóch tego
typów ślubów. Były to uroczystości
zorganizowane na plaży – wyjaśnia
Teresa Żebrowska.
W 2016 roku wypłacono 64 becikowe, czyli jednorazowe zapomogi
za urodzenia się dziecka w wysokości
1000 złotych. Warunkiem otrzymania becikowego jest, aby osoba
starająca się o becikowe w danej
chwili zamieszkiwała na terenie
Gminy. Musi też udokumentować
opieką lekarza podczas ciąży, a rodzina musi także spełniać kryteria
dochodowe. ❚❚
www.facebook.com/gminadarlowo
2 WYDARZENIA
Grudzień 2016 // nr 4 (8)
www.gminadarlowo.pl
Jubileusz Dziennego Domu Senior-WIGOR w Wiekowie
Pierwsze urodziny seniorów
Mija pierwszy rok funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR w Wiekowie. Placówka została uruchomiona 18 grudnia
2015 roku.
W
piątek, 9 grudnia, odbyła
się uroczystość pierwszych urodzin Domu
z udziałem podopiecznych, pracowników oraz zaproszonych gości.
– Troska o seniorów to nasza
wspólna sprawa. Osoby starsze to
nasze najbliższe otoczenie – nasi rodzice i dziadkowie. Dlatego tak
ważne jest, że Dom udało się uruchomić – mówi wójt gminy Radosław Głażewski.
– Liczył się czas, więc postanowiliśmy zagospodarować budynek,
który stał nieogrzewany i opusz-
czony. Złożyliśmy wniosek i udało
się uzyskać 250 tys. złotych dotacji na remont budynku i uruchomienie Domu. W roku 2016 udało
się pozyskać dotację 57 600 złotych na funkcjonowanie Domu.
W przyszłym roku budynek zostanie docieplony, złożyliśmy
wniosek na termomodernizację
– wylicza wójt.
Dom zapewnia opiekę dla 24 seniorów z terenu gminy Darłowo. Seniorzy mają zapewniony transport,
a także wyżywienie. Raz w tygodniu
do seniorów przyjeżdża rehabilitant,
Dom zapewnia opiekę dla 24 seniorów z terenu gminy Darłowo.
terapeuta oraz pielęgniarka środowiskowa.
– Robię pomiar ciśnienia krwi,
poziom
cukru,
diagnostykę
wstępną, prowadzę profilaktykę
zdrowia. Ponadto uczę podopiecznych Domu obsługi aparatu do mierzenia cukru, zasad podstawowej
higieny i zdrowego żywienia – wy-
licza Jolanta Firuta, pielęgniarka
środowiskowa.
Codzienną działalność Domu
urozmaicają wizyty klubów seniora
z terenu gminy, podopiecznych
Domu odwiedzają również zespoły
śpiewacze z terenu gminy oraz pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach .
– We wrześniu w naszym Domu
odbyło się narodowe czytanie
Sienkiewicza – informuje Ewelina
Trościńska, koordynator Domu.
– Organizujemy podopiecznym
również wycieczki, wyjeżdżaliśmy
między innymi do Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego w Sarbsku
czy na rejs po Jeziorze Bukowo
– dodaje.
– Dwa razy w miesiącu wyjeżdżamy na basen, latem sporo czasu
spędzamy w ogrodzie. Rodzinna atmosfera, wiele atrakcji, zajęć. Opieka
wspaniałych ludzi – wylicza zalety
pobytu w Domu Jadwiga z Bukowa
Morskiego.
– Chciałbym być tu jak najdłużej,
oby zdrowie wytrzymało – z uśmiechem deklaruje 84-letni Jan Bednarczuk, podopieczny Domu. ❚❚
Sołtysi nagrodzeni za bezpieczeństwo
Podczas ostatniej sesji
Rady Gminy Darłowo
podsumowano konkursu
oraz wręczono nagrody
sołtysom biorącym udział
w konkursie „Sołtys
organizator bezpiecznej
wsi”.
❚❚ Okręgowy Inspektorat Pracy
w Szczecinie oraz KRUS Oddział
w Koszalinie zorganizował konkursu,
którego celem była profilaktyka bezpieczeństwa pracy oraz zdrowia
i życia mieszkańców obszarów wiejskich. Konkurs trwał dwa miesiące
i w tym czasie komisja konkursowa
wizytowała poszczególne sołectwa.
Przy ocenie brano pod uwagę szereg
czynników mających wpływ na bez-
pieczeństwo, jak choćby stan zabezpieczeń dostępu do miejsc niebezpiecznych czy bezpieczeństwo dzieci
na wsi.
Najwyżej zostało ocenione sołectwo Dobiesław wraz z sołtysem
Krystyną Krassowską, na drugim
miejscu Wicie i sołtys Małgorzata
Żugaj oraz Kopnica i sołtys Zbigniew
Giełażyn. Zwycięzca prócz nagród
przygotowanych przez organizatorów konkursu otrzymał nagrodę
od wójta gminy w wysokości 1 tys.
Złotych z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa.
Finaliści wraz z wójtem Radosławem Głażewskim wzięli również
udział w uroczystej gali w Szczecinie
podsumowującej programy prewencyjne Okręgowego Inspektoratu
Pracy. ❚❚
Praca dla osób świadczących usługi opiekuńcze
Czekamy na Ciebie :
❚ poszukujemy osób chętnych do podjęcia zatrudnienia w charakterze osób
świadczących usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy Darłowo
Gwarantujemy:
❚ spotkania organizacyjne dostarczające informacji w zakresie zgłoszonego
zadania,
❚ zatrudnienie w ramach umowy zlecenia,
❚ wsparcie specjalistów w zakresie zarówno wykonywanej pracy jak i własnych wątpliwości
Oczekujemy osób :
❚ akceptujących pracę z ludźmi chorymi,
❚ gotowych do podejmowania nowych wyzwań i rozwoju osobistego
i zawodowego,
❚ uczciwych i rzetelnych,
❚ odpowiedzialnych
Dodatkowe informacje można uzyskać :
W siedzibie GOPS Darłowo, ul. Tynieckiego 2 lub pod numerami telefonu
94-314-16-50 lub 602 751 350 (Anna Zatorska)
WydaWca
Urząd Gminy darłowo
www.gminadarlowo.pl
e-mail: [email protected]
skład i redakcja
Beso-Media
www.facebook.com/gminadarlowo
Grudzień 2016 // nr 4 (8)
WYDARZENIA 3
www.gminadarlowo.pl
Spółka wodna powołana
W październiku w Urzędzie Gminy Darłowo odbyło się zebranie założycielskie Spółki Wodnej Gminy Darłowo.
Z
punktu widzenia dzisiaj
obowiązującego
Prawa
wodnego odpowiedzialnym
za utrzymanie urządzeń melioracji
szczegółowej jest właściciel nieruchomości. Powstanie spółki wodnej
sprawę melioracji ma ułatwić – wyjaśnia wójt gminy Darłowo Radosław
Głażewski.
Spółka zrzesza głównie rolników
z terenu gminy Darłowo i zamierza
skupić się na sprawach związanych
z utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych m.in. rowów melioracyjnych, drenaży, itp. Podczas zebrania
przyjęto statut spółki, wybrano zarząd spółki w składzie: Anna Kuzenko (prezes Zarządu), Paweł Koczan (wiceprezes), Leszek Dydyna
(członek Zarządu), Mieczysław Gałuszkiewicz (członek Zarządu), Ce-
Szczegółowych informacji na
temat działalności Spółki udziela
Anna Filipek, Urząd Gminy
pok. 21, tel. 94 344 63 44,
e-mail:[email protected]
zary Rusa (członek Zarządu) oraz
skład komisji rewizyjnej: Anna Filipek (przewodniczący komisji rewizyjnej), Damian Krzyżanowski (zastępca przewodniczącego), Teresa
Midek (członek komisji).
– Spółka Wodna jest na etapie zatwierdzania statutu przez Starostę,
który będzie pełnił również nadzór
nad spółką. Jest duża szansa, że do
końca roku wszelkie formalności uda
się załatwić – informuję Anna Fi-
lipek z Referatu komunalnego UG.
Spółki wodne tworzone są przede
wszystkim w celu uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania
i oczyszczania ścieków, ochrony
przeciwpowodziowej oraz budowy
i utrzymywania melioracji wodnych.
Spółki wodne nie działają w celu osiągnięcia zysku, ale mogą wypracowywać zysk netto, który musi być
przeznaczony na cele statutowe
spółki. ❚❚
Wsparcie dla Kościoła Koniec
❚❚ Rada Gminy Darłowo co roku
zapewnia w budżecie pieniądze na
prace konserwatorskie oraz renowacje zabytkowych budynków na
terenie Gminy Darłowo. W 2016
roku trwa remont dachu w kościele
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Bukowie Morskim. Parafia uzyskała dotację w kwocie 41 057,86 zł.
Pozostałą część inwestycji jest finansowana ze środków Funduszu Kościelnego.
Kościół Najświętszego Serca Jezusa w Bukowie Morskim został wybudowany w stylu gotyckim na przełomie XIII i XIV wieku przez Zakon
Cystersów. Przez miejscowość przebiega Europejki Szlak Cystersów. ❚❚
programu
❚❚ Zabawą w świetlicy w Drozdowie
zakończył swoją działalność Klub
Rodzica „Mama, Tata i Ja”. W spotkaniu podsumowującym program na
dzieci i rodziców czekał poczęstunek,
bal przebierańców oraz konkursy.
W pierwszym konkursie należało
przedstawić oczyma dzieci i rodziców własną miejscowość. Uczestnicy konkursu wykazali się niemałą
pomysłowością i doskonałą techniką.
Drugi konkurs skierowany był tylko
do dzieci i polegał na przygotowaniu
najbardziej pomysłowego przebrania
halloweenowego. Dzieci pokazały
swoją pomysłowość. Jury wybrało
trzy najlepsze charakteryzacje, ale
każdy uczestnik otrzymał małą nagrodę. Podczas spotkania każdy mógł
odbić ślad swojej na pamiątkowym
plakacie, który zawiśnie w siedzibie
GOPS w Darłowie. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą tańcami.
Klub Rodzica „MAMA, TATA
i JA” realizowany był od maja 2016 r.
do października 2016 r. w świetlicach wiejskich: BUKOWO MORSKIE, DROZDOWO przez asystentów rodziny Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Darłowie.
W sumie odbyła się 16 spotkań,
w tym pikniki integracyjne dla
uczestników programu. ❚❚
Droga w Krupach
do remontu!
To pewne! W 2017 roku
droga gminna w Krupach
zostanie zmodernizowana.
Są na to pieniądze
w budżecie gminy i województwa.
❚❚ Inwestycja znalazła się na 8.
miejscu listy rankingowej wniosków
o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
Wniosek Gminy Darłowo na przebudowę drogi opiewa na kwotę
1.560.680,95 zł, z czego dofinanso-
wanie z Urzędu Wojewódzkiego wyniesie 764.733.67 zł, natomiast wkład
własny gminy to 795.947,28 zł.
W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie nawierzchnia drogi,
przebudowane zostaną dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi.
– Ta inwestycja niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo pieszych, bo
planujemy również budowę chodnika oraz nowych zatok autobusowych – wyjaśnia Radosław Głażewski, wójt gminy Darłowo.
Realizacja inwestycji przewidziana jest w roku 2017. ❚❚
PRaca czeKa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie poszukuje osób
do wykonania zadania polegającego na poprowadzeniu w świetlicach
wiejskich z terenu gminy Darłowo
KÓŁ ZAINTERESOWAŃ Z MATEMATYKI
I JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Oferta dotyczy nowego spojrzenia dzieci i młodzieży na pomoc w odrabianiu lekcji innego niż
w szkole oraz rozwoju zainteresować ww. przedmiotami.
Bliższych informacji udziela Aleksandra Filipek pod numerem telefonu: 94 314 16 50 lub w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. O. D. Tynieckiego 2, pok. 4.
* * *
ANIMATOR DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH
GOPS w Darłowie poszukuje pracownika na stanowisko animator działań środowiskowych.
Szczegółowe informacje w siedzibie GOPS Darłowo, ul. Tynieckiego 2, pod numerem telefonu
94 314 16 50 lub na stronie www.gops.gminadarlowo.pl
www.facebook.com/gminadarlowo
4 Z ŻYCIA GMINY
www.gminadarlowo.pl
Grudzień 2016 // nr 4 (8)
Płomień nie zgasł przez 50 lat
12 listopada kilka pokoleń zawodników, działaczy oraz kibiców Płomienia Jeżyczki miało swoje wielkie święto – 50 lat istnienia!
Złoty Jubileusz pięknie komponuje się z naszym przydomkiem „Złocisto-krwiści”!
O
bchody rozpoczęto meczem piłkarskim Legendy
Płomienia – Płomień 2016.
W blasku zachodzącego słońca lepsza
okazała się młodzież wygrywając 6:2
(2:2). Ale nie wynik był tu najważniejszy, a możliwość zobaczenia po
wielu latach na murawie choćby
Zbyszka Szewczyka, Rysia Dzienisa,
Andrzeja Śmiecha czy 66-letniego
Stanisława Sobkę, który dzielnie
bronił bramki płomiennych Legend.
Tylko dla statystyk odnotujemy, że
dla zwycięzców 3 bramki strzelił
Mariusz Jacewicz, po trafieniu dołożyli Oliwier Walczak i Michał Łenc,
a jeden gol to „samobój”. Dla Legend
trafiali bracia Marek i Andrzej
Śmiech.
Po uczcie piłkarskiej impreza
przeniosła się do świetlicy wiejskiej.
Tę część obchodów rozpoczął prowadzący całe wydarzenie (także
mecz) Bogdan Herbeć. Minutą ciszy
oddaliśmy hołd tym ludziom z wielkiej Rodziny Płomienia, którzy przez
te pół wieku odeszli od nas. Następnie głos zabrał prezes klubu Jerzy
Burdzy, oraz kierownik drużyny Jan
Kaźmierczak, krótko przedstawiając
historię 50 lat piłki nożnej w Jeżyczkach. W końcu przyszedł czas na odznaczenia, gratulacje oraz prezenty...
Prezes Koszalińskiego OZPN
Grzegorz Maciejasz w asyście pra-
cownicy biura KOZPN Katarzyny
Brzezińskiej wręczył odznaki
KOZPN Marianowi Kowalczykowi,
Zbigniewowi Owczarkowi, Andrzejowi Owczarkowi, Bogdanowi Knapowi, Dariuszowi Knapowi, Andrzejowi Śmiechowi oraz Wojtkowi
Bartkowiakowi. Była także okolicznościowa grawerowana patera od
Prezesa Zachodniopomorskiego ZPN
Jana Bednarka oraz piękna Złota
Piłka od G. Maciejasza oraz Zarządu
naszej federacji. Ze Związku otrzymaliśmy także wór piłek! Swoje prezenty przywiózł także Wójt Gminy
Darłowo Radosław Głażewski. Następnie Radek Grzebień odczytał list,
który do klubu napisał Prezes PZPN
Zbigniew Boniek.
Przez 50 lat powstało wiele
anegdot i legend. Kilka z samego początku działalności klubu np. wyjazdy na mecze rowerami (choćby
do Pieńkowa, lub w kilka osób na
jednym motorze) opowiedzieli założyciele klubu M. Kowalczyk i Stanisław Romańczuk. Głos zabrał także
wicestarosta powiatu sławieńskiego
Jan Krawczuk. Wśród gości byli
także m.in. Roman Strzałkowski
(wieloletni Prezes GZ LZS Darłowo),
były wójt Franciszek Kupracz oraz
Wojciech Polakowski (prezes
Darłovii Darłowo, a w przeszłości
piłkarz Płomienia).
HalOWy tURnIeJ pIłkaRSkI
W staryM jarosłaWiU rozeGrany został haloWy tUrniej
piłki nożnej o pUchar Wójta GMiny darłoWo drUżyn lzs.
na starcie stanęło pięć drUżyn, które ryWalizoWały ze soBą
W 12-MinUtoWych Meczach. zaWody poproWadzili WiesłaW
MoskWa oraz jarosłaW kaźMierczak. zWycięzcą tUrniejU
została drUżyna lzs koWaleWice GroMadząc 10 pUnktóW. drUGie
Miejsce Błękitni stary jarosłaW 9 pkt, trzecie Miejsce piłkarski
klUB sportoWy „WiekoWianka” WiekoWo z 7 pUnktaMi. kolejne
Miejsca zajął płoMień jeżyczki 3 pkt oraz darpol BarzoWice.
Dziękujemy!
W imieniu Zarządu klubu zostaliśmy poproszeni o podziękowanie
wszystkim naszym szanownym gościom i tym którzy nam dobrze życzą.
Największe podziękowania chcemy skierować do Pań, bez których ta impreza nie byłaby tak udana jak była. Niskie ukłony dla Bożeny Zając i Ireny
Burdzy, a w szczególności dla Doroty Rykaczewskiej, Iwony Mruk oraz
Magdy Ciosmak. Wielkie dzięki!!!
Po części oficjalniej, rozpoczęła
się biesiada. Przy suto zastawionych
stołach (największa atrakcja – dwa
pieczone dziki) ponad 70 osób przez
długie godziny znakomicie się bawiło, wspominając ciekawą prze-
szłość klubu oraz snując plany na
przyszłość...
❚❚
Turniej tenisa podstawówek
W sali sportowej przy
Zespole Szkół Społecznych
w Dobiesławiu rozegrano
turniej tenisa stołowego
szkół podstawowych.
❚❚ Do rywalizacji przystąpiło pięć
reprezentacji ze szkół w Dąbkach,
Dobiesławiu, Jeżyczkach, Kopnicy
i Starym Jarosławiu.
Wśród dziewcząt zwyciężyła
Honorata Kasprzyk z SP Kopnica,
drugie miejsce zajęła Wiktoria Tobaczyk, a trzecie Maria Kopińska
(obie z SSP Jeżyczki).
Wśród chłopców zwyciężył Dominik Topolski z SP w Kopnicy,
drugie miejsce wywalczył Bartosz
Papierz, trzecie – Dawid Pawlewski
(obaj z SSP Dobiesław).
W rywalizacji szkół pierwsze
miejsce zajęła SP w Kopnicy, drugie
– SSP Jeżyczki, trzecie – SSP Dobie-
sław, czwarte – SP Stary Jarosław,
piąte – SP Dąbki. ❚❚
www.facebook.com/gminadarlowo
Grudzień 2016 // nr 4 (8)
Z ŻYCIA GMINY 5
www.gminadarlowo.pl
Wydarzenia kulturalne
i sportowe w 2016 roku
Mijający rok obfitował w wiele imprez
kulturalnych i sportowych na terenie
gminy. Począwszy od współzawodnictwa sportowego szkół, poprzez Zmagania Sołeckie, rozgrywki organizowane
przez związki sportowe, a także wiele
imprez rozrywkowych.
n
iewątpliwie największym wydarzeniem sportowym tego roku była Olimpiada w Rio,
w której też mieliśmy swój udział. Jako mieszkańcy Ziemi Darłowskiej mogliśmy być dumni z tego,
że na największej sportowej imprezie na świecie wystąpiła reprezentantka KK Ziemia Darłowska, pochodząca z Bukowa Morskiego Daria Pikulik. To wielkie
wyróżnienie dla klubu, trenerów i działaczy. Ponadto
inne zawodniczki klubu kolarskiego z gminy Darłowo
godnie reprezentowały klub i Polskę na arenach krajowych i międzynarodowych m.in. Marlena Karwacka,
Wiktoria Pikulik, Klaudia Seremak, Nikola Seremak.
Na planszach warcabowych medale Mistrzostw
Polski zdobywali Natalia Noworolnik, Daria Wasieńko,
Kamil Kowalski, Gracjan Masternak, Bartosz Papierz,
Aleksander Grębski, Daria Babiak, Karolina Babiak
i Karolina Kołodziej.
W piłce nożnej historyczny sukces w ponad 30-letniej
historii istnienia odniosła drużyna LZS Kowalewice,
która wywalczyła awans do Regionalnej Okręgówki.
Dużym sukcesem frekwencyjnym zakończył się organizowany w Dąbkach po raz trzeci Nadmorski Bieg
Uzdrowiskowy. Na starcie biegu głównego stanęło 438
osób, a we wszystkich biegach wzięło udział 648 biegaczy. Bieg miał obsadę międzynarodową. Został pobity
rekord trasy: 31:28 min, który ustanowił biegacz
z Ukrainy Sergiej Okseniuk.
W maju w Wiciu gościliśmy najlepsze polskie kolarki, które rywalizowały w zawodach w ramach Mistrzostw Polski LZS oraz Pucharu Polski w kolarstwie
kobiet.
W czerwcu młodzi warcabiści z kraju rywalizowali
na XXIII Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów.
Oprócz imprez sportowych dla mieszkańców i turystów samorząd przygotował wiele imprez kulturalnych.
Po raz pierwszy obchodziliśmy Dni Gminy. Impreza
zorganizowana przy współudziale sołectw Stary i Nowy
Jarosław przyciągnęła kilkutysięczną publiczność. Występy zespołów ludowych, zabawy dla dzieci, konkursy,
zmagania sołeckie, wiele stoisk gastronomicznych oraz
gwiazdy wieczoru – zespołu muzyki disco Exelent oraz
After Party – zadbały o to, aby urodziny gminy były naprawdę huczne.
Po raz kolejny w Uzdrowisku Dąbki zorganizowaliśmy Wieczór Kabaretowy. Na scenie prezentowały
się kabarety Chyba, Weźrzesz i Zachodni.
Przy współudziale ośrodków sanatoryjnych i wczasowych odbył się szereg imprez, które na stałe wpisały
się w letni kalendarz. Począwszy od Nocy Świętojańskiej, Święta Ryby, Spinningowych Zawodów Wędkarskich, Festynu Słodkości, Festynu Cysterskiego, na
Grand Prix Pomorza Zachodniego w Nordic Walking
kończąc. W Wiciu prężnie działająca Rada Sołecka
w każdą niedzielę wakacji przygotowywała tematyczną
imprezę dla turystów wypoczywających w nadmorskiej
miejscowości. Sezon letni podsumowaliśmy w Kowalewicach Wielkim Festynem na Pożegnanie Wakacji.
Główną atrakcją wieczoru były występy zespołów muzyki disco Shantel oraz MIG.
www.facebook.com/gminadarlowo
6 PODSUMOWANIE
www.gminadarlowo.pl
Grudzień 2016 // nr 4 (8)
Tempa nie zwalniamy
Rozmowa z RaDOSłaWem GłażeWSkIm, wójtem gminy Darłowo:
– Dwa lata, które minęły od wyborów samorządowych, to doskonały czas podsumowania kadencji, zadania pytań o efekty
pracy samorządu, oceny pracy
z ludźmi. Czego się Pan spodziewał, obejmując urząd wójta
dwa lata temu?
– Okres wyborów był dla mnie
bardzo trudny. Ale ten czas zakończył się dla mnie i dla radnych z mojego komitetu sukcesem, po którym
przyszedł natychmiast czas pracy.
Samorząd nie był dla mnie nowością,
byłem wcześniej zastępcą wójta
i praca w urzędzie nie była dla mnie
tajemnicą. Dzięki temu mogłem
wprowadzić zmiany organizacyjne
w urzędzie, które spowodowały
sprawne i rzetelne zarządzanie ludźmi, co w efekcie spowodowało
osiągnięcie wymiernych korzyści.
– Jak udaje się realizować program wyborczy?
– Program mojego komitetu wyborczego jest przeze mnie cały czas
analizowany. Dostrzegam, że
w trakcie mojej 4-letniej kadencji
może nie w pełni będzie zrealizowany, bo musiał być częściowo zmodyfikowany. Jednak po połowie kadencji mogę ze spokojem zaznaczyć,
że większość punktów jest już
osiągniętych, co nie ukrywam,
bardzo mnie cieszy.
– Jak wyglądają działania prospołeczne i jakie zmiany nastąpiły
w gminie, aby mieszkańcy mogli
czuć się bardziej komfortowo
i bezpiecznie?
– Wskazywałem w moim programie wyborczym, że należy dać
możliwość mieszkańcom brania
w sposób aktywny udziału w życiu
społecznym oraz wypowiadania
swoich poglądów i opinii. Dlatego na
początku kadencji zaproponowałem
możliwość składania tzw. obywatelskiego projektu uchwał, który będzie
rozpatrywany przez Radę Gminy.
Jest to potężne narzędzie w rękach
naszych mieszkańców dające możliwość zaproponowania swoich rozwiązań. Innym narzędziem, którego
nie było w gminie Darłowo, a zostało wprowadzone na początku kadencji jest uchwała określająca różne
formy konsultacji społecznych.
Wprowadzono przywileje i zniżki
wynikające z Karty Dużej Rodziny.
Dzięki działaniom radnych i moim
mogę z całą odpowiedzialnością po-
– W kampanii wyborczej obiecywał Pan, że fundusz sołecki
będzie w końcu realizowany.
– I tak jest! W 2015 roku fundusz
został wykorzystany w 99 procentach, obecnie jest realizowany bez
większych problemów. Podzielenie
się władzą i budżetem z sołtysami
i radami sołeckimi spowodowało
zwiększenie aktywności mieszkańców i wyzwolenie wielu inicjatyw
oddolnych w zakresie zaspokajania
najważniejszych potrzeb sołectwa.
Do najważniejszych zadań realizowanych z funduszu sołeckiego należy utrzymanie dróg lokalnych, doposażenie i remonty OSP i świetlic
wiejskich, budowy palców zabaw
oraz zagospodarowanie terenów
gminnych.
wiedzieć, że w gminie zrobiło się
spokojnie, gmina promuje się zarówno poprzez pozytywny wizerunek samorządu, jak i poprzez skuteczne działania i inwestycje.
– A w sferze społecznej co się
udało?
– Jeśli omawiamy sferę społeczną,
to nie można pominąć powstania
w Wiekowie dziennego domu opieki
dla osób starszych „Senior-WIGOR”.
Jest to wielki krok gminy w zapewnieniu poprawy komfortu życia
i opieki nad osobami starszymi.
Wspaniała inwestycja, jedyna w powiecie sławieńskim, skierowana dla
osób starszych. Potrafiliśmy znaleźć
źródła zewnętrznego finansowania
na remont i dostosowanie obiektu do
potrzeb osób starszych. W bieżącym
roku otrzymaliśmy także dofinansowanie do funkcjonowanie placówki.
Seniorzy dominują obecnie w naszej
gminie. Cieszę się, że powstały także
kluby seniora, które aktywnie funkcjonują na naszym terenie. Dużym
sukcesem w 2015 roku było zorganizowanie, po 16 latach nieobecności,
gminnych dożynek w Dobiesławiu.
Ku mojej radości w organizację
włączali się mieszkańcy wsi, radni,
sołtysi, strażacy OSP, nauczyciele ze
szkół, zespoły ludowe. To jest bardzo
budujące, bo świadczy, że trafiliśmy
w zaspokojenie autentycznych potrzeb lokalnej społeczności. Odbyły
się również dwa duże festyny
gminne, w organizację których również mocno zaangażowali się mieszkańcy. Poprawiła się komunikacja
z mieszkańcami dzięki wydawanie
gazety – biuletynu informacyjnego
„Wieści Gminne”, gdzie można dowiedzieć się o tym co dzieje się w naszej gminie. Również strona internetowa gminy zmieniła się i jest
aktywnie prowadzona, istniejemy
również na portalach społecznościowych. Staram się wraz z pracownikami urzędu gminy uczestniczyć we
wszystkich spotkaniach sołeckich.
– Jak układa się współpraca
z Radą Gminy?
– Radni obecnej kadencji są
w większości radnymi po raz
pierwszy. Z moich doświadczeń i zakresu współpracy mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że swoją
rolę wykonują bardzo odpowiedzialnie i z wielkim zaangażowaniem.
Wiedzą czego można wymagać od
wójta i skutecznie to egzekwują. Po-
trzeby jednak są zawsze dużo większe i widać to wielokrotnie podczas
burzliwych posiedzeń komisji. Zawsze jednak potrafimy znaleźć porozumienie, co skutkuje działaniem
przynoszącym dobre efekty.
– A teraz o inwestycjach.
Z których jest Pan najbardziej
dumny?
– 2015 rok dla gminy wydawał
mi się trudny. Jednak dzięki odzyskaniu podatku VAT od inwestycji
wodno-kanalizacyjnych udało nam
się wiele rzeczy dokonać. Początek
kadencji rozpoczęliśmy od zakupu
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Finansowaliśmy
remont pomieszczeń Ośrodka
Zdrowia na Przychodnię Rehabilitacyjną w Darłowie i windę, dostosowując budynek dla osób niepełnosprawnych. Całkowita kwota
inwestycji dostosowując budynek
przychodni zdrowia w Darłowie wyniósł około 650 tys. zł. Wykonaliśmy
remont budynku w Wiekowie, gdzie
powstał dzienny dom opieki dla osób
starszych „Senior-WIGOR” – kwota
452 tys. zł (dofinasowanie 257 tys.
zł). Zmienia się nasze otoczenie
dzięki inwestycjom. Powstaje remiza
OSP w Krupach, rusza budowa sali
gimnastycznej w Kopnicy, świetlica
w Zielnowie. Inwestujemy w kanalizację sanitarną. W 2015 wykonaliśmy szereg inwestycji wodno-kanalizacyjnych, w 2016 na ten cel
wydaliśmy kwotę ponad 5 mln zł.
Udało nam się zrealizować największą inwestycję kanalizacyjną łącząc
siecią kanalizacyjną miejscowość
Wicie z oczyszczalnią w Rusku.
Dzięki tej inwestycji jezioro Kopań
jest wolne od zanieczyszczeń. Zarówno w 2015, jak i w 2016 roku
podłączamy domostwa do sieci kanalizacyjnych. Priorytetem w realizacji inwestycji są drogi gminne
i oświetlenie. Wykonujemy remonty
odcinków dróg gminnych praktycznie w każdym sołectwie. W 2016
roku w budżecie gminy na realizację
inwestycji drogowych przeznaczyliśmy kwotę ponad 3,5 mln. zł. Z całą
pewnością mogę powiedzieć, że jest
to kwota jak na naszą gminę wciąż
mała. Dzięki współpracy z innymi
samorządami są remontowane nie
tylko drogi gminne. Dofinansujemy
remont drogi wojewódzkiej 203 na
odcinku Dąbki – Darłowo, dopłacając
1,5 mln. zł oraz dofinansujemy remonty dróg powiatowych na terenie
gminy. W tych dwóch latach samorząd powiatowy otrzymał ponad 300
tys. zł na remonty bieżące.
– Podobno status Uzdrowiska
Dąbki był zagrożony czy sytuacja
jest opanowana?
– To prawda, ale na szczęście
wszystko idzie w dobrym kierunku.
W ubiegłym roku zakupiliśmy
działkę od ANR ze złożami borowiny
za 537 tys. zł. Wykonujemy szereg
inwestycji w infrastrukturę drogową
oraz oświetleniową. Spotykam się
opiniami, że widać zmiany w uzdrowisku. Utrzymanie statusu uzdrowiska jest priorytetem dla samorządu,
gdyż jest to największy zakład pracy
w naszej gminie. W ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, zakładach uzdrowiskowych, działalności
turystycznej pracuje ponad 800 osób.
Ponadto nasi mieszkańcy czerpią
bardzo duże korzyści z turystyki. Remontujemy więc wejścia na plażę,
ulice, wykonujemy oświetlenie,
siłownie zewnętrzne, zagospodarowujemy tereny. Wykonujemy szereg
prac projektowych, aby być gotowym
do uzyskania dofinasowań ze
środków unijnych i krajowych. Wykonaliśmy również adaptację projektu budowy sali gimnastycznej
w Dąbkach i mam nadzieję, że w tej
kadencji uda nam się rozpocząć jej
budowę. Jedną z najważniejszych
rzeczy, którą zakończymy w tym
roku jest opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania dla
strefy A uzdrowiska. Podkreślić należy, że polepszyła się współpraca zakładów uzdrowiskowych i ośrodków
wypoczynkowych z gminą, głównie
w zakresie promocji turystyki. Dzięki
ich zaangażowaniu odbywa się
bardzo dużo imprez letnich w Dąbkach, Bobolinie i w Wiciu.
– Z pewnością wielu mieszkańców
gminy zainteresuje temat szkół
w gminie. Podkreślał Pan zawsze,
że działania oświatowe są priorytetem!
– Oświata jest rzeczywiście jedną
z najważniejszych spraw w gminie.
Po wielu niechlubnych decyzjach
mojego poprzednika było co naprawiać. Należało unormować funkcjonowanie placówek, wprowadzić
spokój i normalność. Na początku
mojej kadencji wróciliśmy do Zespołu Szkół w Dąbkach, dyrektorem
została Wiesława Grabińska. Zlikwidowana została formalnie niedziałająca od kilku lat szkoła podstawowa
w Jeżyczkach, wprowadzone zostały
unormowania w udzielaniu dotacji
dla szkół niepublicznych. Obecnie
szkoły stowarzyszeniowe otrzymują
dotację w kwocie 130 procent udzielonej subwencji oświatowej. W budżecie gminy na oświatę przeznaczamy ponad 12 mln zł z czego
subwencji oświatowej otrzymujemy
6 mln zł. Cały czas zmagamy się
z kosztami funkcjonowania placówek szkolnych. Niestety, wymaga
to wiele wyrozumiałości ze strony
nauczycieli i rodziców. Można
jednak powiedzieć, że szkoły są na
dobrym poziomie, proponują także
wiele zajęć dodatkowych.
– Jakie są dalsze plany inwestycyjne i wizja rozwoju gminy?
– Najbliższe plany są związane
z szeregiem inwestycji, które są
jeszcze na etapie projektowania. Zaczynamy budować salę gimnastyczną
w Kopnicy, po niej będzie budowana
sala w szkole w Dąbkach. Mamy wykonane dwa projekty świetlic w Zielnowie i Gleźnowie, które wykonamy
w tej kadencji. Przygotowujemy się
do złożenia wniosku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje kanalizacyjne, opracowujemy
dokumentacje, aby uzyskać środki
z Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Środkowopomorskiej Grupy
Działania. Cały czas szukamy brakujących środków na wykonanie inwestycji drogowych. Dzięki między innymi wstąpieniu do Środkowopomorskiej Grupy Działania mieszkańcom naszej gminy umożliwiliśmy
korzystanie ze środków unijnych.
Wykonaliśmy strategię rozwoju
gminy Darłowo, plan gospodarki niskoemisyjnej, realizujemy program
rewitalizacji gminy aby skutecznie
samorząd gminy jak i jej mieszkańcy
mieli możliwość sięgania po dodatkowe źródła finansowania. ❚❚
www.facebook.com/gminadarlowo
Grudzień 2016 // nr 4 (8)
PODSUMOWANIE 7
www.gminadarlowo.pl
Aktywne dwa lata
Jesienią 2014 roku w wyborach samorządowych zostaliśmy wybrani na Radnych Gminy Darłowo. Minęło już dwa lat kadencji,
podczas której o losach naszej gminy decydowało 15 osób.
W
czasie trwania tej kadencji obyło się 28 sesji,
w tym 12 zwołanych
w trybie nadzwyczajnym. Komisje
spotykały się aż 156 razy, podjęto
253 uchwały. Wcieliliśmy w życie
wiele strategicznych dokumentów,
dzięki którym będzie łatwiejsze przeprowadzanie najważniejszych inwestycji oraz zabezpieczenie środków
finansowych na ich realizację. Inwestowaliśmy w rozwój działalności
kulturalniej oświatowej, sportowej.
Był to też czas niezwykle konstruktywny, ale również bardzo
trudny. Stworzyliśmy długoterminową strategię rozwoju gminy, remontowaliśmy obiekty, zbudowaliśmy windę przy ośrodku zdrowia,
a dzięki funduszowi sołeckiemu oraz
środkom budżetowym zbudowaliśmy kilkanaście placów zabaw.
Dotujemy i rozwijamy szkoły, biblioteki a w trosce o przyszłość naszych dzieci budujemy profesjonalną
salę gimnastyczną przy szkole
w Kopnicy oraz świetlicę w Zielnowie. Pamiętamy również o naszych zabytkach. Remontujemy
drogi, otworzyliśmy Dom Senior
–Vigor. Myślimy również o ekologii,
dlatego wybudowaliśmy 17 kilometrów rurociągu tłocznego oraz zatwierdziliśmy program gospodarki
niskoemisyjnej.
Bliskie są nam ochotnicze straże
pożarne, które regularnie dotujemy
oraz staramy się na bieżąco sprostać
ich potrzebom. W Krupach budu-
jemy remizę strażacką. Aktualnie
naszą największą bolączką jest opracowywane studium zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument strategiczny dla całej Gminy,
niestety przez ciągłe zmiany
w prawie bardzo powoli jest to realizowane. Istotnym faktem jest, że
w naszej gminie mamy aż 46 miejscowości, dlatego jest nam ciężko
zdecydować o priorytetach, ponieważ każde sołectwo wymaga
wielkich nakładów finansowych.
Widzimy również olbrzymi potencjał i potrzeby inwestycyjne
w Uzdrowisku Dąbki, będące motorem napędowym naszej gminy. Należy podkreślić, że do tej pory uzdrowisko rozwijało się tylko i wyłącznie
dzięki prywatnej inicjatywie. Staramy się to zmienić i przejąć na siebie
ciężar inwestycji w infrastrukturę.
Mamy jednak świadomość, że szybko
nie odrobimy straconego czasu.
Warto pamiętać, że funkcja radnego to nie tylko obecność na komisjach, sesjach i głosowanie za lub
przeciw. Radny jest reprezentantem
swoich wyborców i powinien występować w ich imieniu, zgłaszając
potrzeby i problemy danego okręgu.
Nasi radni wykazują się dużą aktywnością pod tym względem – przekłada się to na 106 złożonych interpelacji, wniosków i zapytań.
W imieniu naszych mieszkańców
monitujemy i zgłaszamy problemy
do Starostwa Powiatowego oraz innych instytucji.
Jako radni Gminy Darłowo, obserwując i nadzorując w pewnym
sensie pracę wójta uważamy, że Radosław Gałażewski, dobrze zarządza
finansami publicznymi oraz aktywami gminnymi. Jest człowiekiem
kreatywnym, posiadającym wizję
rozwoju gminy. Projekty uchwał
przedkładane radzie są uzasadnione
co przekłada się na akceptacje
uchwał. Istotnym elementem zyskującym aprobatę Radnych jest aplikowanie Wójta o wszelkie dostępne
środki zewnętrzne.
Na uznanie ze strony radnych
zasługują sołtysi – działają bardzo
prężnie, nie chowają głowy w piach,
biorą na siebie problemy naszych
mieszkańców. Cieszymy się ze
współpracy z sołtysami, szczególnie
kiedy fundusze sołeckie wykorzystywane są na inwestycje. Nasi
sołtysi za pośrednictwem Biura Rady
przekazali aż 232 wnioski, zwracając
uwagę na istotne rzeczy dla życia
mieszkańców.
Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Biurem Rady oraz gminnymi
urzędnikami, którzy stanowią dla nas
olbrzymie wsparcie merytoryczne.
Rada Gminy Darłowo docenia
również pracę świetlic wiejskich, zapewniających nie tylko opiekę dla
dzieci ale również uczestniczących
w życiu kulturalnym całej gminy,
służąc pomocą w organizacji imprez
masowych.
Bycie przewodniczącym to duża
odpowiedzialność, ale i satysfakcja
kiedy radni przedkładają dobro naszej gminy ponad podziały. Przed
nami następne lata wytężonej pracy
i dbałości o dobry klimat dla dalszych
zmian i realizacji kolejnych inwestycji.
Miniony cen czas oceniam pozytywnie i cieszę się, że mogę przewodniczyć Radzie Gminy w tak ciekawych, ale zarazem trudnych czasach.
Jesteśmy młodą radą, ponieważ większość z nas po raz pierwszy zasiada
w radzie, mamy nadzieję że naszą
postawą prezentujemy nowy styl
zarządzania. To był czas robienia
małych kroków do przodu, dobrej
współpracy z Wójtem, Radą Gminy,
Sołtysami, Radami sołeckimi, Sanatoriami, Klubami seniora, OSP, organizacjami pozarządowymi. Owoce tej
współpracy widać wokół nas.
Bardzo dziękujemy mieszkańcom,
którzy nieustannie motywują nas do
działania. ❚❚
W ImIenIU RaDnyCH
GmIny DaRłOWO
GRZeGORZ HeJnO
pRZeWODnICZąCy RaDy GmIny
www.facebook.com/gminadarlowo
8 INWESTYCJE
www.gminadarlowo.pl
Grudzień 2016 // nr 4 (8)
Najważniejsze inwestycje
2015-2016 w gminie Darłowo
Budowa kanalizacji
do miejscowości Wicie
Remiza krupy
❚ Budowa kanalizacji sanitarnej między miejscowościami
Wicie – Krupy
– 5.289.520,00 zł
❚ Budowa remizy dla OSP Krupy
– 376.016,56 zł
❚ Przebudowa drogi wojewódzkiej 203 – 1.000.000,00 zł
❚ Dzienny Dom Senior WIGOR
– 376.859,22 zł
(dofinansowanie 275.879,00 zł)
❚ Przebudowa drogi gminnej w Starym Jarosławiu wraz
z budową kanalizacji sanitarnej
– 1.169.062.52 zł
(dofinansowanie 228.463,00 zł)
❚ Budowa dojścia do plaży w Bobolinie – 356.053,12 zł
❚ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Dąbkach, ul. Polna
– 317.436,31 zł
❚ Dostosowanie pomieszczeń w ośrodku zdrowia pod usługi
rehabilitacyjne
– 156.004,11 zł
❚ Budowa windy przy ośrodku zdrowia – 468.290,52 zł
❚ Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbkach, ul. Piaskowa,
Bursztynowa, Handlowa, Turystyczna, i Spacerowa
– 333.103,52 zł
❚ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wiciu
– 119.328,81 zł
❚ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
– 155.000,00 zł
(dofinansowanie 76.000,00 zł)
❚ Przebudowa drogi Barzowice – Sulimice – 239.298,63
zł
(dofinansowanie 108.000,00 zł)
❚ Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Bobolinie
– 137.880,00 zł
❚ Utylizacja azbestu
– 53.402,77 zł
(w całości kwota pozyskana z WFOŚiGW)
❚ Budowa boiska w Barzowicach
– 55.633,40 zł
(dofinansowanie 18.300 zł)
❚ Modernizacja boiska w Bukowie Morskim
– 269.591,69 zł
❚ Tworzenie miejsc rekreacji (place zabaw i siłownie
zewnętrzne)
– 326.024,00 zł
przebudowa drogi gminnej w Starym Jarosławiu
wraz z budową sieci kanalizacyjnej
przebudowa drogi w Cisowie
Budowa oświetlenia
wzdłuż drogi 203
Wyremontowane drogi
w Dąbkach i Wiciu
www.facebook.com/gminadarlowo
Grudzień 2016 // nr 4 (8)
WYDARZENIA 9
www.gminadarlowo.pl
Krewniacy z gminy Darłowo
Blisko 21,5 litra „czerwonego złota” udało sie zebrać
podczas 11. zbiórki krwi w Jeżyczkach.
C
hęć podzielenia się cząstka
siebie wyraziło 57 osób, a 49
z nich zostało zakwalifikowanych do donacji. Na wszystkich czekała herbata, kawa i pyszne domowe
ciasto, a ci, którzy oddali krew otrzymali od organizatorów upominki.
Nagrody główne – rowery ufundowane przez facebookowy fanpage
miejscowości Jeżyczki – wylosowali:
Anna Janta-Lipiński i Piotr Cybulski.
Na resztę czekał m.in. sprzęt AGD,
wejściówki na basen, zestawy kosmetyków, czy chociażby kubki termiczne
z okolicznościowym nadrukiem.
Organizatorzy zbiórki pragną gorąco podziękować sponsorom (Renata Burek, Mariola Szewczyk (Sklep
„U Marioli”), Dorota Dęga, Sylwia
Dęga-Zamrzycka, Gmina Darłowo,
Magdalena i Jarosław Urban, Willa
Marina Sarbinowo, Anna Gastół
(GAnnArt), Monika Czaplińska, Park
Wodny Jan i FB Jeżyczki) za fanty
oraz mediom lokalnym za rozpowszechnianie informacji o cyklicznych zbiórkach krwi w Jeżyczkach.
A 12. zbiórka planowana jest
w pierwszych miesiącach przyszłego
roku. ❚❚
Uczniowska przygoda z nauką
2 grudnia uczniowie
Zespołu Szkół w Dąbkach
po raz kolejny odwiedzili
pracownię doświadczalną
w Gdyńskim Centrum
Nauki „Eksperyment”.
❚❚ Młodsi i starsi, ciekawi świata naukowcy, doświadczali zachodzących
w naturze zjawisk i procesów, wykorzystując zarówno własną skórę,
❚❚ Była muzyka, konkursy, w tym
konkurs na najładniejszy strój
(wśród nagrodzonych była i cyganka
i kowboj, a nawet goryl) oraz wróżby
andrzejkowe. Można było spotkać
dawno niewidzianych znajomych,
porozmawiać z obecnymi na sali
samorządowcami oraz pracownikami
GOPS-u. I oczywiście potańczyć.
W błędzie jest ten, kto myśli, że tylko
„młodzi” potrafią zdominować parkiet. Werwy, energii i zapału bawiącym się seniorom może pozazdrościć
niejeden.
Zabawa miała też akcenty artystyczne. Klub Seniora z Bukowa
Morskiego przygotował inscenizację
nawiązującą do cysterskiej tradycji
ich miejscowości. Natomiast Klub
Seniora z Dobiesławia przygotował
scenkę aktorsko-wokalną. Oba kluby
zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Organizatorem balu był Gminny
Ośrodek Pomocy w Darłowie, patronat nad balem objął wójt Gminy
Darłowo – Radosław Głażewski.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy wsparli organizację Balu Seniora oraz seniorom – gospodarzom
z Dąbek za włożony wysiłek. ❚❚
jak i interaktywne wystawy i przedmioty. Sami, w bezpiecznych warunkach, przeprowadzali doświadczenia i badali zjawiska z różnych
dziedzin nauki.
Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w lekcji chemii i biologii, gdzie
przy użyciu profesjonalnych przyrządów laboratoryjnych, samodzielnie wykonywali doświadczenia,
działając na różnych odczynnikach
chemicznych. Zapoznali się z tech-
niką miareczkowania, łączyli kwas
z zasadą oraz badali rodzaj bakterii
w produktach mlecznych: przygotowywali samodzielnie preparat mikroskopowy z jogurtu, wybarwiali go
i oglądali bakterie pod mikroskopem.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej,
bawiły się i uczyły na zajęciach: człowiek – biomaszyna. W czasie tych
zajęć wykonywały szereg eksperymentów i zadań z zakresu funkcjonowania układu pokarmowego czło-
podziękowania
Dziękujemy GOPS w Darłowie
i Stowarzyszeniu „Błękitna Fala”
za sfinansowanie kosztów podróży do Gdyni.
wieka (wykrywały skrobię w pokarmach, przeprowadzały doświadczenie obrazujące ścinanie białka
w żołądku) i jego współpracy z układem krwionośnym. Uczniowie dowiedzieli się jak skomplikowane procesy biologiczne zachodzą w każdym
z nas.
Wszyscy, zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele, bawili się wspaniale.
Eksperymentując poznawali tajniki
świata. Zajęcia pokazały, że nauki
przyrodnicze mogą być wielką przyjemnością, są bardzo ciekawe i kryją
w sobie wiele tajemnic. ❚❚
Wielki Bal Seniorów
„Młodzi duchem” – pod takim hasłem bawili się członkowie wszystkich Klubów Seniora Gminy Darłowo na balu
andrzejkowym w świetlicy w Bobolinie.
www.facebook.com/gminadarlowo
10 WYDARZENIA
Grudzień 2016 // nr 4 (8)
www.gminadarlowo.pl
p
odczas spotkania padło
wiele słów podziękowania
dla wszystkich, którzy
wspierają Klub. Omówiono najważniejsze wydarzenie i sukcesy. Był
tort i toast za pomyślność kolarstwa,
a przede wszystkim podziękowania
dla zawodniczek za tak wspaniałe
osiągnięcia na przestrzeni wielu lat.
W tym roku z karierą zawodniczą
rozstały się Kasia Kirschenstein i Dorota Tarczyło. Jubileusz jest zawsze
okazją do uhonorowania pracy osób
zaangażowanych w krzewienie
sportu.
Odznaczenia Polskiego Związku
Kolarskiego „Za zasługi dla kolarstwa” otrzymali: Dorota Tarczyło,
Katarzyna Kirschenstein, Krzysztof
Sawosz, Piotr Masłowski, Marek Sochoń, Małgorzata Kirschenstein, Jarosław Folta.
Złotymi odznaczeniami Ludowych Zespołów Sportowych uhonorowano: Monikę Graczewską,
Klaudię Seremak, Marlenę Karwacka, Darię i Wiktorię Pikulik,
Tomasza Mazura (Koszaliński Sztab
Ratownictwa), Radosława Głażewskiego (wójt Gminy Darłowo),
Emila Gawędę, Arkadiusza Garczarka, Piotra i Grzegorza Zimocha.
Srebrne odznaczenia Ludowych
Zespołów Sportowych otrzymały:
Katarzyna Makarewicz, Nikola Sibiak, Nikola Seremak. „Odznakę zasłużonego działacza LZS” otrzymał
Marcin Adamów i Artur Szarycz.
„Złota odznaka honorowa Zrzeszenia
LZS” została wręczona Eugeniuszowi
Adamów.
Tadeusz Budzyński, wierny kibic
Klubu, sprawił miłą niespodziankę
wszystkim zawodniczkom fundując
każdej bukiet kwiatów. ❚❚
W Dąbkach rozegrano
43 Turniej Warcabowy
o „Kryształowy Kamień”
im. Marii i Romualda
Frey.
❚❚ O zwycięstwo w Turnieju rywalizowało 88 czołowych polskich warcabistów z całego kraju. Uroczystego
otwarcia rywalizacji dokonała Sekretarz Gminy Darłowo Anna Szynkowska -Borkowska.
Pojedynkom na planszy przyglądał się Prezes GZ LZS Darłowo
Jan Kaźmierczak. Pierwsze miejsce
zajął Krzysztof Kortas (LUKS Zefir
Janikowo). Drugie miejsce wywalczył Tomasz Marczuk z Sokoła Wrocław). Na trzecim miejscu uplasował
się Daniel Skowronek – GZ LZS Darłowo.
W klasyfikacji juniorskiej nasi zawodnicy zajęli kilka waznych miejsc.
Najlepszymi okazali się do lat 8 – Natalia Noworolnik GZ LZS Darłowo
i Wiktor Zgoła GZ LZS Darłowo; do
Jubileusz 35-lecia lecie klubu kolarskiego Ziemia Darłowska
Kolarska gala
18 listopada świętowaliśmy zakończenie sezonu kolarskiego w 2016 roku
i 35-lecie powstania Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska.
Rok 2016 pełen
sukcesów
❚ Daria Pikulik na Igrzyskach
Olimpijskich w Rio de Janeiro
❚ 7 medali Mistrzostw Świata
i Mistrzostw Europy
❚ 6 zawodniczek w Reprezentacji
Polski na arenach międzynarodowych
❚ 26 medale Mistrzostw Polski
i OOM 2016
❚ 15 zawodniczek z medalami MP
❚ 10 złotych medali Mistrzostw
Polski i OOM
❚ 8 zawodniczek z tytułem
Mistrza Polski
❚ 2. miejsce w klasyfikacji klubów
kolarskich w Polsce (sklasyfikowano około 150)
❚ 3. miejsce w klasyfikacji klubów
sportowych w Polsce (klasyfikacja
gmin do 20 tys. mieszkańców)
35 lat tradycji
(1981-2016)
400 medali Mistrzostw Polski
i OOM (od 1996 roku)
1 zawodniczka wystąpiła
na Olimpiadzie w 2016
4 medale Mistrzostw Świata
(1 złoty)
16 medali Mistrzostw Europy
(2 złote)
Nasi na warcabowym podium
lat 10 – Agata Flisikowska LKS Zuch
Rychlik i Jakub Kupracz GZ LZS Darłowo.
Podczas Turnieju przeprowadzono Konkurs Rozwiązywania
Zadań, w którym zwyciężył
Krzysztof Kortas (LUKS Zefir Janikowo). Wręczono również specjalne
podziękowanie dla weterana Polskich Warcabów Jana Mameta.
Dekoracji zwycięzców dokonali
wspólnie wójt Gminy Darłowo Radosław Głażewski, wicestarosta sławieński Jan Krawczuk i inspektor
świetlic Gminy Darłowo Justyna Pacuła-Woźniak. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz
upominek.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji Turnieju. ❚❚
zimna kąpiel
na środku
wybrzeża
❚❚ Na inaugurację sezonu zimowych
kąpieli w Bałtyku odbyła się wspólna
kąpiel klubów morsów Morsy Darłowscy Twardziele, WIKING – Postomiński Klub Morsów, Korzybskie
Rekiny w Geograficznym Środku
Polskiego Wybrzeża w Wiciu.
Wielkie podziękowania dla morsów
za wspólną kąpiel oraz dla mieszkańców za przygotowanie spotkania
integracyjnego. ❚❚
www.facebook.com/gminadarlowo
Grudzień 2016 // nr 4 (8)
WYDARZENIA 11
www.gminadarlowo.pl
Szkolna
sesja
fotografii
Wielkie, wspólne
sprzątanie
26 listopada w szkole
w Dąbkach odbyła się
portretowa sesja fotograPod koniec października mieszkańcy gminy mieli okazję pozbyć się odpadów wielkogabarytowych i elek- ficzna, która zaowocował
tysiącem zdjęć.
trośmieci. I chętnie z tego skorzystali!
Uwaga!
G
minny Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Krupach 24 i 25 października przeprowadził zbiórkę
zalegających i niepotrzebnych elementów wyposażenia lokali mieszkalnych bez konieczności dostarczenia ich na własny koszt do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krupach.
– Akcja to no nasza reakcja na potrzeby mieszkańców oraz zapisy regulaminu utrzymania i czystości porządku na terenie Gminy Darłowo
– podkreślają pracownicy GZGK.
Zebrano łącznie 17 740 kg od-
padów, w tym aż 8 960 kg elektrośmieci. Tak duża ilość świadczy
o istotnej skuteczności tej formy odbioru odpadów.
– Świadomość, że odbierzemy te
rzeczy nieodpłatnie na pewno jest
nieobojętna dla środowiska, bo nie
trafiły one do pieca, lasu czy też
Zbiórki będą miały charakter
cykliczny. GZGK dwa razy w roku,
bezpłatnie, odbierze w kwietniu
i październiku wielkie gabaryty
i elektrośmieci.
przydrożnych rowów – podkreślają
odpowiedzialni za utrzymanie porządku na terenie gminy. ❚❚
Wspólne
ćwiczenia OSP
❚❚ W październiku na terenie lasu
w okolicy Zagórzyna odbyły się
ćwiczenia Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Darłowo. Wzięło
w nich udział 70 strażaków z 12 jednostek.
Ćwiczenia obserwowali przedstawiciel PSP Sławno st. kpt. Piotr
Słupski i mł. kpt. Damian Tomczyk,
przedstawiciel Nadleśnictwa Sławno
Piotr Bochno, a także komendant
gminny OSP Jarosław Michalski oraz
Wkrótce zostanie przekazany jednostce osp BUkoWo
Morskie lekki saMochód pożarniczy GlBa fiat dUcato.
zakUp saMochodU Wsparł finansoWo WojeWódzki fUndUsz
ochrony ŚrodoWiska i Gospodarki Wodnej W szczecinie kWotą
31.105,00 zł. całkoWity koszt zakUpU Wyniósł 140.000,00 zł.
konkurs
chronimy
lasy
Wystartowała IV edycja
corocznej zbiórki makulatury dla szkół podstawowych oraz gimnazjów
z terenu gminy Darłowo.
Można wygrać sporo
ciekawych nagród.
Prezes Zarządu Gminnego OSPRP
Tadeusz Bierniukiewicz.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie
i doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach kompleksów
leśnych, doskonalenie umiejętności
z zakresu przepompowywania wody
na duże odległości, a także sprawdzenie sprawności urządzeń pompujących będących na wyposażeniu
jednostek OSP. ❚❚
nOWy WóZ W JeDnOStCe
❚❚ Sesja była efektem udziału w projekcie „Polowanie z aparatem”
w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym
przez Darłowskie Centrum Wolontariatu.
Na spotkanie przybyło kilka osób,
które pełniły rolę modelek. Gościem
specjalnym był Piotr Ziemlewski
z Darłowskiego Towarzystwa
Fotograficznego „PROFIL”, który
przeprowadził szkolenie, pomógł
wszystkim odpowiednio ustawić
lampy studyjne i wyjaśnił zasady odpowiedniego ustawienia parametrów
aparatu fotograficznego.
Przy pierwszych kilku zdjęciach
można było wyczuć tremę u naszych
modelek, ale z czasem wszyscy bawili się coraz lepiej, wymyślali scenki
i zmieniali stroje. W efekcie uzyskaliśmy około 1000 zdjęć. ❚❚
❚❚
Konkurs
rozpoczął
się
10 października i potrwa do
22 maja 2017 roku. Kto jeszcze nie
dołączył do zabawy ma ciągle dużą
szansę na zwycięstwo. Konkurs ma
charakter indywidualny. Kryterium
oceny będzie ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na jednego
ucznia.
Rok Sienkiewicza
w Dąbkach
❚❚ Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach oraz
Biblioteka Publiczna w Domasławicach – Filia w Dąbkach postanowiła
włączyć się w obchody Roku
Sienkiewiczowskiego. Z tej okazji zaproszono do biblioteki w Dąbkach
wnuka pisarza - Juliusza Sienkiewicza, który mieszka w Koszalinie.
W bieżącym roku kalendarzowym przypadła 170. rocznica urodzin oraz 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. W całym kraju
uroczyście pamiętano o jego dorobku
literackim, talencie pisarskim,
głośno, publicznie czytano dzieła,
podkreślano wkład w odzyskanie
niepodległości, wielki patriotyzm.
Spotkanie poświęcone spuściźnie
literackiej Henryka Sienkiewicza odbyło się 29 listopada. Towarzyszyła
temu wydarzeniu wystawa dzieł pi-
sarza, muzyka filmowa do „Pana
Wołodyjowskiego” i „Ogniem i mieczem”. Przypomniano, że noblista
pisał również bajki i legendy!
Jedną z legend pt. „Legenda
żeglarska” przeczytali pięknie
wszystkim obecnym: wójt Gminy
Darłowo, Radosław Głażewski, dyrektor szkoły – Wiesława Grabińska,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach – Dorota
Dąbska, polonistka – Monika Bagnucka oraz Szkolny Mistrz Pięknego Czytania – Kacper Zelga.
Wspólne zdjęcia z wnukiem pisarza i jego wspomnienia przy kawie zachęcą do odwiedzenia muzeum pisarza w Oblęgorku. Dla pokrzepienia
serc sięgnijmy ponownie po twórczość
ulubionego przez Polaków pisarza. ❚❚
BOżena kUpRaCZ
Komisja konkursowa przyzna nagrody dla uczniów wg przedziałów
wagowych zebranej makulatury:
do 50 kg – nagroda pocieszenia
50 – 100 kg – kubek
100 – 250 kg – pendrive
250-500 kg – MP4
500-1000 kg – mikroskop.
Natomiast ci, którym uda się przekroczyć barierę 1000 kg otrzymają
za:
1. miejsce – laptop
2. miejsce – tablet
3. miejsce – smartphone
4. kolejne miejsca – aparat
fotograficzny.
Szczegółowych informacji udziela
anna Filipek i emilia kolanek-Referat Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
– telefon kontaktowy: 94 344 63 81
lub 94 344 63 44.
Gorąco zachęcamy do udziału
w konkursie.
www.facebook.com/gminadarlowo
12 INWESTYCJE
www.gminadarlowo.pl
Grudzień 2016 // nr 4 (8)
INWESTYCJE
w 2017 roku
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2017 roku
zaplanowano 7
974 071,00 zł, czyli 16,32 proc.
wydatków całego budżetu (z tego w ramach funduszu
sołeckiego 397 071,00 zł).
– 17 000,00 zł
❚ Budowa sali gimnastycznej w kopnicy
– 1 500 000,00 zł
❚ Budowa drogi cisowo – zakrzewo – kopnica
– drozdowo
– 1 000 000,00 zł
❚ Budowa kanalizacji w Gminie darłowo
– 900 000,00 zł
❚ przebudowa drogi gminnej w miejscowości
krupy
– 700 000,00 zł
❚ Budowa ulicy Wydmowej i Morskiej w dąbkach
– 555 000,00 zł
❚ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku dąbki – darłowo (budowa ciągów pieszych,
ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej
w granicach Gminy darłowo)
– 500 000,00 zł
❚ oświetlenie uliczne w Bobolinie – 350 000,00 zł
❚ Wykonanie dokumentacji oraz budowa wodo– 211 000,00 zł
ciągu do sulimic
❚ Budowa skweru rekreacyjnego w dąbkach
– 200 000,00 zł
❚ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
stary jarosław
– 200 000,00 zł
❚ Budowa świetlicy w zielnowie
– 200 000,00 zł
❚ Wykonanie sieci wodociągowej dobiesław
Bukowo Morskie
– 181 000,00 zł
❚ pomoc publiczna w ramach przebudowy
ul. dąbrowskiego w darłowie
– 160 000,00 zł
❚ Wykonanie zaplecza
sanitarno-socjalnego na
boisku w kowalewiczkach
– 120 000,00 zł
❚ oświetlenie uliczne wsi
– 100 000,00 zł
❚ Budowa przejścia na plażę w miejscowości
dąbki
– 100 000,00 zł
❚ Budowa świetlicy w rusku
– 100 000,00 zł
❚ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
kowalewice
– 90 000,00 zł
❚ Budowa przystani kajakowej w miejscowości kowalewice
– 80 000,00 zł
❚ termomodernizacja budynku w Wiekowie „senior-Wigor”
– 70 000,00 zł
❚ Budowa ulicy piaskowej w dąbkach
– 60 000,00 zł
❚ Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Międzynarodowego szlaku rowerowego r10
– 53 000,00 zł
❚ zakup i montaż wiat przystankowych
– 50 000,00 zł
❚ Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sulimicach
– 40 000,00 zł
❚ Budowa ulicy polnej i łąkowej w dąbkach
– 40 000,00 zł
❚ zakup nieruchomości w Wiekowie
Zadania inwestycyjne w ramach
funduszu sołeckiego
– 397 071,00 zł
❚ poprawę jakości dróg w cisowie dolnym i krupach
– 46,6 tys. zł
❚ rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Wiciu
– 16 tys. zł
❚ Budowa siłowni zewnętrznej na terenie „seniorWiGor” w Wiekowie
– 13 tys. zł
❚ rozbudowa remizy w cisowie i zakup sprzętu dla
osp w dobiesławiu
– 27 tys. zł
❚ Budowa kanalizacji sanitarnej projekt w sulimicach
– 10 tys. zł
❚ Budowa oświetlenia ulicznego w Barzowicach,
Bukowie Morskim, jeżycach, jeżyczkach, kopaniu,
kopnicy, porzeczu, rusku, słowinie – 78,6 tys. zł
❚ rozbudowa i doposażenie świetlic i otoczenia
w porzeczu, rusku, starym jarosławiu, zielnowie,
sińczycy
– 53 tys. zł
❚ Wyposażenia placów zabaw (m.in. wiaty, siłownie
zewnętrzne) w dąbkach, domasławicach, drozdowie, kopaniu, kowalewicach, palczewicach, pęciszewku, Boryszewie, Gleźnowie
– 129 tys. zł
❚ poprawa infrastruktury sportowej w Bukowie

Podobne dokumenty