specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg
Znak sprawy : WSzSL/FKZ -84/12
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH: PIECZYWA, MLEKA I
PRZETWORÓW MLECZNYCH , MARGARYNY ORAZ MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
(postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)
Zatwierdzono do stosowania:
Komisja przetargowa:
1. Przewodniczący – …...............................................
2. Członek Komisji –….......................................
3. Sekretarz Komisji -…....................................
Legnica, 06.08.2012r.
I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. J. Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica
www.szpital.legnica.pl
II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 € (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. z
2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)( dalej uPzp)
III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Wspólny słownik zamówień – CPV
>15113000-3 Wieprzowina
>15112130-6 Kurczęta
>15112000-6 Drób
>15131130-5 Wędliny
>15131310-1 Pasztety
>15131400-9 Produkty wieprzowe
>15131500-0 Produkty drobiowe
>15810000-9-Pieczywo
> 15511000-3 Mleko
> 15542100-0 Ser twarogowy
> 15530000-2 Masło
>15431100-9 Margaryna
Przedmiotem zamówienia są dostawy asortymentu opisanego szczegółowo w formularzach ofertowych (Pakietach) stanowiących integralną cześć niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający pogrupował przedmiot zamówienia w nw. Pakiety.
Nr Pakietu
Nazwa Formularza
1
Pieczywo
2
Mięso drobiowe
3
Mięso wieprzowe
4
Wędliny (Uwaga: Nie dopuszcza się składania ofert na wędliny typu mortadela oraz wędliny, pasztet i pieczeń zawierających dodatki jakichkolwiek warzyw).
5
Twaróg półtłusty krajanka
6
Twaróg chudy krajanka
7
Mleko świeże
8
Mleko w proszku
9
Tłuszcze roślinne
10
Ser żółty
11
Ser topiony
12
Jogurt naturalny
IV. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na poszczególny Pakiet od nr 1 do nr 12 Łącznie liczba części 12.
V.
UMOWY RAMOWE
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
VI.
UMOWY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
VII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VIII. TERMIN WYKONANIA UMOWY.
Zamówienie w ramach umowy należy realizować w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2013.
IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
tYCH WARUNKÓW
IX.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
IX.1.1) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje sposobu spełniania tego warunku.
IX.1.2) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie precyzuje sposobu spełniania tego warunku.
IX.1.3) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje sposobu spełniania tego warunku.
IX.1.4) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje sposobu spełniania tego warunku.
IX.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1uPzp.
IX.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
IX.3 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w pkt X.A siwz.
X . WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY
A.
1. Oprócz niżej wymienionych dokumentów wykonawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
( warunek IX.1.5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć :
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp (dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do
siwz.
B. Inne wymagane dokumenty :
1.Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (na wybrany Pakiet), na który Wykonawca składa ofertę.
C. Zaleca się, aby wraz z ofertą wykonawca złożył :
1. Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli wykonawca posiada taki wpis.
2. Elektroniczną wersję (np. na płycie CD) w zakresie formularza ofertowego (wybranego Pakietu), na który Wykonawca składa ofertę
Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie X.A. 2 a) lub
X C.1. niniejszej specyfikacji należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są
do złożenia dokumentów obowiązujących dla każdego wykonawcy z osobna tj.: wymienione w pkt. X.A. 1, 2a-b oraz X.C.1.
XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Informacje dotyczące przetargu udzielane są przez pracowników Zamawiającego wymienionych w pkt. 3 w godzinach od poniedziałku do piątku od 800 - 1500 faks
76/ 72-11-127. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji.
2. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji będą udzielane za pośrednictwem faksu, a oprócz tego zamieszczane na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w toczącym się postępowaniu, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający
nie będzie zobligowany do udzielenia wyjaśnień i będzie mógł pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpoznania. W przypadku przełożenia terminu składania ofert
przez Zamawiającego, bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz nie podlega zmianom.
Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców.
3.Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Barbara Stokłosa
- Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Zdzisława Wiśniewska - Sekcja Żywienia
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami.
3.Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania.
4.Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ we właściwej
kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz sporządzony spis treści na początku oferty.
5.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6.Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm) wówczas informacje te muszą być wyodrębnione np. w osobnej kopercie celem zachowania przez
Zamawiającego tajemnicy; wyraźnie oznaczone „Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w dokumentów przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien również złożyć na druku
oferty. W przeciwnym razie całą oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.
7.Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
8.W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest złożenie ich wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.Koperta lub opakowanie powinna być opatrzona napisem:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH: PIECZYWA, MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH ,
MARGARYNY ORAZ MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
Nie otwierać przed 14-09- 2012 r. godz. 11:30
oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
10 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe
otwarcie.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala do dnia 14-09-2012r. do godz. 1100 adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,
ulica J. Iwaszkiewicza 5,
59-220 Legnica
2. Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcom oferty bez otwierania w przypadku, gdy wpłyną one po upływie terminu na ich składanie.
3. W przypadkach zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert
zamieszczając stosowną informację w Biuletynie Zamówień Publicznych, na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (obok
pok. Nr 43, t.j. kasy Szpitala) i niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano niniejszą specyfikację.
4.W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne.
XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Oferty zostaną otwarte w 14-09-2012r. o godz. 1130 w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.
XVI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie o ferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Spośród ofert nieodrzuconych punktowane będą:
Cena - 100%
Oferta z najniższą ceną(wartość brutto Pakietu X)
C = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------razy 100
Oferta z rozpatrywana ceną ((wartość brutto Pakietu X )
Opis sposobu obliczenia ceny
1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż złoty polski.
2) Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy powinien zaokrąglić wykazane kwoty do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę.
4) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i
podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
5)Ceny określone przez Wykonawcę nie będą podlegały waloryzacji.
XVII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XVIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY
1. Ogłoszenie wyników przetargu będzie podane do wiadomości na stronie www.szpital.legnica.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (Tablica
ogłoszeń obok pok. nr 43, t.j. kasy Szpitala).
2. Niezależnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Zamawiającego, o wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty - za
pośrednictwem faksu.
3. Z Wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w projekcie umowy (przy uwzględnieniu jej
ewentualnych zmian będących rezultatem modyfikacji siwz w trakcie prowadzonego postępowania).
4 Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2, bądź odpowiednio ust. 2 pkt 1a lub ust. 2 pkt 3 a uPzp.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania Wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty. Wykonawca zobowiązuje się
wówczas do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy.
6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projektach umów (uwzględniając ewentualne modyfikacje siwz).
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
XIX.TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT
1.W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nie naruszenia kopert.
2.Komisja poda do wiadomości zainteresowanym informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 i 5 Pzp.
3.Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów i w sposób podany w SIWZ
XX. SPOSÓB POPRAWY OMYŁEK
1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe będące rezultatem nieprawidłowo przeprowadzonych działań matematycznych.
2. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.
4. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
5. O dokonanych poprawach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, których oferty zostały poprawione.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogłyby ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI „Środki ochrony
prawnej” (art. 179 -198 g) ustawy Prawo zamówień publicznych.
XXIII. PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ........../FKZ/11 (Dotyczy Pakietu 1)
zawarta w dniu ………….. r. w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, z siedzibą w Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5
wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 000000001953 oraz wpisanym przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000163872, reprezentowanym przez:
Krystynę Bracik
przy kontrasygnacie
Anny Prokopczak
- Dyrektora
- Głównego księgowego
NIP
691-22-04-853
Regon 390999441
Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
A
Firmą …….
NIP …………………..
Regon …………………………
reprezentowanym przez:
1. ................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.,
prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759. z póź. zm). ( Znak sprawy: WSzSL/FKZ-67/11 )
§1
Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów piekarskich pierwszej jakości, o których mowa w załączniku Nr …..do niniejszej umowy sławiącego jej integralną
część.
§2
1.Towar, o którym mowa w § 1 będzie:
1) produkowany i dostarczany zgodnie z obowiązującymi zasadami HACCP (transport w czystych, dezynfekowanych, plastikowych skrzynkach)
2) dostarczany przez pracownika ubranego w fartuch ochronny koloru jasnego,
3) dostarczany czystym dezynfekowanym środkiem transportu do przewozu pieczywa, na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu żywnościowego Zamawiającego
codziennie od poniedziałku do niedzieli pomiędzy 6:00 a 6:30 rano
- przy czym realizacja zamówienia następować będzie w terminie 1 dnia od daty złożenia zamówienia bądź w konkretnym terminie wskazanym w zamówieniu.
2. . Strony dopuszczają składanie zamówień za pomocą faksu na nr ……………………., poczty elektronicznej…………………………………………. lub innego
środka porozumiewania się na odległość.
3. Dostawa musi być zgodna ze składanym zamówieniem.
4. Każdy dostarczony produkt musi być:
1) świeży i pierwszej jakości,
2) oznaczony w sposób czytelny – datą produkcji oraz terminem przydatności do spożycia (nie dotyczy bułek).
§3
1.Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru:
1) w ciągu 2h pod względem jakości towaru,
2) bezpośrednio przy dostawie – pod względem dostarczonych ilości.
2.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę telefonicznie i prześle protokół reklamacji drogą faksową.
3.Brak odpowiedzi w ciągu 30 minut jest równoznaczny z uznaniem reklamacji, co skutkować będzie dostawą brakującego lub wolnego od wad towaru w ciągu kolejnych 30 min.
§4
1.Strony ustalają, że wynagrodzenie należne z tytułu realizacji za cały okres umowy wyniesie netto:…….. zł (słownie:) powiększone o należny podatek VAT …%, tj.
brutto: ………… zł.
2.Zapłata za otrzymany towar będzie realizowana wg cen jednostkowych netto podanych w ofercie przetargowej powiększonych o należny podatek VAT, przelewem
bankowym na konto Wykonawcy w terminie 30 dni liczonym od realizacji zamówienia i złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§5
1.Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia będzie dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki nastąpi z dniem wejścia w życie aktu
prawnego określającego zmianę stawki VAT w zakresie objętym przedmiotem umowy. Wykonawca zastosuje stawkę nowo obowiązującą bez jakichkolwiek zmian pozostałych elementów ceny.
2. Dopuszcza się zmianę dotyczącą okresu obowiązywania umowy (przedłużenia jej trwania) w przypadku pobytu mniejszej ilości pacjentów leczonych w jednostce
Zamawiającego w okresie, o którym mowa w §9 jednak nie dłużej niż na okres dalszych 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zmiany wymienione w ust. od 1 do 2 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego przesłany w formie propozycji aneksu do umowy
§6
1. Zamawiającemu przysługuje kara umowna liczone od wartości brutto złożonegozamówienia w wysokości 1% za każdą godzinę opóźnienia w realizacji dostawy, w
terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lub/ i w § 3 ust. 3
2. Kary umowne mogą być nakładane wielokrotnie i niezależnie od siebie, o ile zostaną spełnione podstawy do ich naliczania.
3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie, będzie upoważniony do dokonania zakupu u osoby trzeciej obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru i kosztem jego sprowadzenia.
§7
Niezależnie od kar umownych, o których mowa w §6 Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony od …………………. do ……………………….. roku przy czym wygasa w całości lub w części (pozycji załącznika nr 1 do
umowy ) w przypadku zrealizowania (dostawy) umowy lub jej części przed upływem okresu jej obowiązywania.
§10
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązanie umowy przed terminem, na jaki została zawarta z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku
nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę oraz w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian organizacyjnych w zakresie żywienia pacjentów, w szczególności polegających na zleceniu wykonywania tych czynności podmiotom trzecim.
§11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
UMOWA Nr......./FAZ/11 (Dotyczy Pakietu od 5 do 12)
zawarta w dniu ………….. r. w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, z siedzibą w Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5
wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 000000001953 oraz wpisanym przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000163872, reprezentowanym przez:
Krystynę Bracik
przy kontrasygnacie
Anny Prokopczak
- Dyrektora
- Głównego księgowego
NIP
691-22-04-853
Regon 390999441
Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
Firmą …….
NIP …………………..
Regon …………………………
reprezentowanym przez:
1. ................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.,
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). ( Znak sprawy: WSzSL/FKZ-67/11 )
§1
Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych, o których mowa w załączniku Nr …..do niniejszej umowy sławiącym jej integralną część.
§2
1.Towar, o którym mowa w § 1 dostarczany będzie:
1) zgodnie z zasadami HACCP z zachowaniem łańcucha chłodniczego (System Zagrożenia i Krytycznego Punktu Kontroli) w skład którego wchodzi: GHP i GMP
(Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna).
2) przez pracownika ubranego zgodnie z obowiązującymi przepisami HACCP.
3) na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu żywnościowego Zamawiającego, zgodnie z niżej przedstawionym harmonogramem:
a) mleko świeże od poniedziałku do soboty w godzinach pomiędzy 6:00 – 6:30 rano*,
b) twaróg* i jogurt 3x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek ) w godzinach pomiędzy 7:00 – 10:00*,
c) mleko w proszku*, ser topiony*, ser żółty* 1x w tygodniu w godzinach pomiędzy 7:00 – 10:00*,
d) margaryna mleczna i masło roślinne/ 2 x w tygodniu (w poniedziałek i w środę) w godzinach 7:00 – 10:00*;
przy czym realizacja zamówienia następować będzie na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień nie później niż do godziny 15:00 dnia poprzedzającego
dostawę.
2. W przypadku opatrzenia zamówienia zapisem „pilne” zamówienie należy zrealizować na następny dzień roboczy, niezależnie od dostaw realizowanych w trybie ust.
1 pkt 3.
3. Strony dopuszczają składanie zamówień za pomocą faksu na nr ……………………., poczty elektronicznej…………………………………………. lub innego środka porozumiewania się na odległość.
4. Dostawa musi być zgodna ze składanym zamówieniem.
5. Każdy dostarczony produkt musi być:
1) pierwszej jakości
2) oznaczony w sposób czytelny – datą produkcji oraz terminem przydatności do spożycia.
6. W przypadku dostaw:
1) mleka świeżego – Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkt z co najmniej dwudniową przydatnością do spożycia licząc od dnia dostawy.*
2) mleka w proszku pełnego – Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkt z co najmniej miesięcznym terminem przydatności do spożycia licząc od dnia dostawy*,
3) twarogu chudego - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkt z minimum cztero dniowym okresem przydatności do spożycia licząc od dnia dostawy*,
4) twarogu półtłustego- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkt z minimalnym okresem przydatności do spożycia cztery dni licząc od daty dostawy*.
5) sera topionego - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkt z terminem przydatności do spożycia co najmniej piętnaście dni licząc od dnia dostawy*,
6) sera żółtego– Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkt z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż piętnaście dni licząc od dnia dostawy*,
7) margaryny mlecznej, masła roślinnego*/margaryny śniadaniowej* – Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkt z terminem przydatności do spożycia nie
krótszym niż piętnaście dni licząc od daty dostawy*.
8) jogurtu – Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkt z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 8 dni licząc od dnia dostawy*.
§3
1.Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru:
1) niezwłocznie od przekazania produktu do spożycia (użycia),
2) bezpośrednio przy dostawie – pod względem dostarczonych ilości.
2.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę telefonicznie i prześle protokół reklamacji drogą faksową na numer……………………………...
3. Brak odpowiedzi w terminie dwóch godzin jest równoznaczne z uznaniem reklamacji, co skutkować będzie dostawą brakującego lub wolnego od wad towaru w ciągu kolejnych 2 godzin.
§4
1.Strony ustalają, że wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy wyniesie netto: ………….zł powiększone o należny podatkiem VAT …% wyniesie wartość
brutto: ………... zł. ( słownie: …………………..
2.Zapłata za otrzymany towar będzie realizowana wg cen jednostkowych netto podanych w ofercie przetargowej powiększonych o należny podatek VAT, przelewem
bankowym na konto Wykonawcy w terminie 30 dni liczonym od realizacji zamówienia i złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§5
1.Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia będzie dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki nastąpi z dniem wejścia w życie aktu
prawnego określającego zmianę stawki VAT w zakresie objętym przedmiotem umowy. Wykonawca zastosuje stawkę nowo obowiązującą bez jakichkolwiek zmian pozostałych elementów ceny.
2.Dopuszcza się zmianę w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie produktu objętego umową w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż nowo proponowany produkt będzie pierwszej jakości i będzie posiadał cechy jakościowe nie
gorsze niż asortyment objęty umową.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 może nadto dotyczyć wielkości opakowania.
5. Dopuszcza się zmianę wielkości opakowań umownych w przypadku wycofania przez producenta ze sprzedaży wielkości opakowania produktu zakontraktowanego
przez strony niniejszej umowy.
6. Dopuszcza się zmianę dotyczącą okresu obowiązywania umowy (przedłużenia jej trwania) w przypadku pobytu mniejszej ilości pacjentów leczonych w jednostce
Zamawiającego w okresie, o którym mowa w §9 jednak nie dłużej niż na okres dalszych 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Zmiany wymienione w ust. od 1 do 6 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego przesłany w formie propozycji aneksu do umowy
§6
1. Zamawiającemu przysługują kary umowne liczone od wartości brutto złożonego zamówienia:
1) w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy, w terminie o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 3 (od a do c)*,
3) w wysokości 3% za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy, w terminie o którym mowa w §2 ust. 2 lub/ i § 3 ust. 3
2. Kary umowne mogą być nakładane wielokrotnie i niezależnie od siebie o ile zostały spełnione podstawy do ich naliczania.
3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie, będzie upoważniony do dokonania zakupu u osoby trzeciej obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru i kosztem jego sprowadzenia.
§7
Niezależnie od kar umownych, o których mowa w § 6 Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony od …………..roku do ………………….. roku przy czym wygasa w całości lub w części (pakietu/ pozycji załącznika nr…
do umowy ) w przypadku zrealizowania (dostawy) umowy lub jej części przed upływem okresu jej obowiązywania.
§10
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązanie umowy przed terminem, na jaki została zawarta z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku
nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę oraz w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian organizacyjnych w zakresie żywienia pacjentów, w szczególności polegających na zleceniu wykonywania tych czynności podmiotom trzecim.
§11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron
WYKONAWCA
*- w zależności od złożonej oferty i udzielonego zamówienia.
ZAMAWIAJĄCY
UMOWA Nr …../FKZ/11 (dotyczy Pakietu od 2 do 4)
zawarta w dniu ………….. r. w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, z siedzibą w Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5
wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 000000001953 oraz wpisanym przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000163872, reprezentowanym przez:
Krystynę Bracik
przy kontrasygnacie
Anny Prokopczak
- Dyrektora
- . Głównego księgowego
NIP
691-22-04-853
Regon 390999441
Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
A
Firmą …….
NIP …………………..
Regon …………………………
reprezentowanym przez:
1. ................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.,
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759.). ( Znak sprawy: WSzSL/FKZ-67/11 )
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu pierwszej jakości wyszczególnionego w załączniku do umowy, który stanowi jej integralną część.
§2
1.Towar, o którym mowa w § 1 dostarczany będzie:
1) zgodnie z zasadami HACCP ( System Zagrożenia i Krytycznego Punktu Kontroli) w skład którego wchodzi:GHP i GMP ( Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra
Praktyka Higieniczna).
2) na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu żywnościowego Zamawiającego, co najmniej 4 razy w tygodniu w każdy poniedziałek, środę, czwartek i piątek pomiędzy godziną 7.00 a 10.00, przy czym realizacja zamówienia następować będzie na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień nie później niż do godziny
15:00 dnia poprzedzającego dostawę.
2. Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać na następny dzień roboczy.
3. Strony dopuszczają składanie zamówień za pomocą faksu na numer……………………………….., poczty elektronicznej na adres………………………..lub innego
środka porozumiewania się na odległość.
4. Każdy z przetworów mięsnych i drobiowych powinien być oznaczony w sposób czytelny, datą produkcji i datą przydatności do spożycia.
5.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przy każdej dostawie handlowego dokumentu identyfikacji dla mięsa oraz świadectwa zdrowia dla drobiu*.
6.Wymagane jest, aby wędliny o 5-cio dniowym terminie przydatności do spożycia pakowane były próżniowo, z wyraźnie określonym terminem ważności do spożycia, pod rygorem uznania dostawy jako niewykonanej w terminie.
§3
1.Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru pod względem:
1) ilości towaru bezpośrednio przy dostawie
2) niezwłocznie od przekazania produktu do spożycia (użycia),
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących braków jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę drogą faksową o stwierdzonych wadach. Brak odpowiedzi w terminie 2 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji jest równoznaczny z uznaniem reklamacji. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest do dostawy towaru wolnego od wad w ciągu 2 godzin od upływu czasu na rozpoznanie reklamacji.
3.W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Zamawiający dokona zgłoszenia tego faktu bezpośrednio przy dostawie poprzez złożenie stosownego oświadczenia
na dokumencie dostawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia brakującej ilości towaru w ciągu 2 godzin od stwierdzenia braków.
§4
1.Strony ustalają, że wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy wyniesie netto: ………….zł powiększone o należny podatek VAT …% wyniesie wartość brutto:
………... zł. ( słownie: …………………..
2.Zapłata za otrzymany towar będzie realizowana wg cen jednostkowych netto podanych w ofercie przetargowej powiększonych o należny podatek VAT, przelewem
bankowym na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od realizacji poszczególnego zamówienia i złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§5
1. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia będzie dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki nastąpi z dniem wejścia w życie aktu
prawnego określającego zmianę stawki VAT w zakresie objętym przedmiotem umowy. Wykonawca zastosuje stawkę nowo obowiązującą bez jakichkolwiek zmian pozostałych elementów ceny.
2.Dopuszcza się zmianę w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie produktu objętego umową w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. (dotyczy tylko Pakietu 4)
3. Zmiana o której mowa w ust. 2 będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż nowo proponowany produkt będzie pierwszej jakości i będzie posiadał cechy jakościowe nie
gorsze niż asortyment objęty umową. (dotyczy tylko Pakietu 4)
4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 może nadto dotyczyć wielkości opakowania. (dotyczy tylko Pakietu 4)
5. Dopuszcza się zmianę wielkości opakowań umownych w przypadku wycofania przez producenta ze sprzedaży wielkości opakowania produktu zakontraktowanego
przez strony niniejszej umowy. (dotyczy tylko Pakietu 4)
6. Dopuszcza się zmianę dotyczącą obniżenia cen.
7. Dopuszcza się zmianę dotyczącą okresu obowiązywania umowy (przedłużenia jej trwania) w przypadku pobytu mniejszej ilości pacjentów leczonych w jednostce
Zamawiającego w okresie, o którym mowa w §9 jednak nie dłużej niż na okres dalszych 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Zmiany wymienione w ust. od 1 do 7 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego przesłany w formie propozycji aneksu do umowy.
§6
1. Zamawiającemu przysługują kary umowne liczone od wartosci brutto złożonego zamówienia:
1) w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy, w terminie o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2
2) w wysokości 2 % za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy, w terminie o którym mowa w §2 ust. 2
4) w wysokości 2 % za każdą godzinę opóźnienia w realizacji dostawy, w terminie o którym mowa §3 ust. 2 lub 3.
2. Kary umowne mogą być nakładane wielokrotnie i niezależnie od siebie o ile zostaną spełnione podstawy do ich naliczania.
3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie, będzie upoważniony do dokonania zakupu u osoby trzeciej obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru i kosztem jego sprowadzenia.
§7
Niezależnie od kar umownych, o których mowa w § 6 Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony od ………..….. do …………………… roku przy czym wygasa w całości lub w części (Pakietu/ pozycji załącznika nr… do
umowy ) w przypadku zrealizowania (dostawy) umowy lub jej części przed upływem okresu jej obowiązywania.
§10
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązanie umowy przed terminem, na jaki została zawarta z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku
nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę oraz w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian organizacyjnych w zakresie żywienia pacjentów, w szczególności polegających na zleceniu wykonywania tych czynności podmiotom trzecim.
§11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§13
Strony zobowiązują się do stosowania postanowień niniejszej umowy, jak również SIWZ oraz złożonej oferty, na podstawie których umowa ta została zawarta
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
*- w zależności od złożonej oferty i udzielonego zamówienia
ZAMAWIAJĄCY
Załącznik nr 1 do siwz
Pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
NA DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH: PIECZYWA, MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH , MARGARYNY ORAZ
MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
( znak WSzL/FKZ-84 /12)
oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz.759 z późn zm.).
(miejsce, data)
(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)
Załącznik nr 2 do siwz
Pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
NA DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH: PIECZYWA, MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH , MARGARYNY ORAZ
MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
( znak WSzL/FKZ- 84/12)
oświadczam/my, że brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn zm.).
(miejsce, data)
(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy
Załącznik nr 3 do siwz
.................................
..........................,dnia ..................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
(Miejscowość)
ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica
OFERTA
Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:
NA DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH: PIECZYWA, MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH , MARGARYNY ORAZ
MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
( znak WSzL/FKZ- 84/12)
My niżej podpisani :
1. ……………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………...
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................................................................................
NIP………………………………….......
REGON…………………………………….
Tel. …………………………………......
Fax ………………………………………...
Adres e-meil..............................................
Województwo................................................
/nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich
podmiotów składających ofertę wspólną/
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5.Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców.*
6.Powierzymy
zamówienia
podwykonawcy
wykonanie
następujących
części
..............................................................................................................................................................................................(wypełnić w przypadku udziału
podwykonawców)
7
Oświadczamy,
że
sposób
reprezentacji
wykonawcy
składającego
ofertę
wspólną
dla
potrzeb
niniejszego
zamówienia
jest
następujący:
………………………………………………………………...……………………………………….………………………………………………wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja, sp. cywilne))
8. Oświadczamy, że - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr od …….. do ……… - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do
niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z projektem
10.
Wszelką
korespondencję
w
sprawie
niniejszego
postępowania
należy
kierować
na
poniższy
adres:
…………………………………………………………………………………………………….
11. Ofertę niniejszą składamy na ………. kolejno ponumerowanych stronach.
12.Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
13. W przypadku wyboru mojej/naszej* oferty zamówienia z tytułu realizacji umowy przesyłane będą na nr faksu................. ….. …........ , na adres email....................................; reklamacje składane będą na nr faksu................................, na adres e-mail..................................................
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień
otwarcia ofert (art. 297 KK ).
……………………….. dnia ……….. 2012 roku
………...............................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

Podobne dokumenty