raport landowego rządu - Konsulat Generalny RP w Kolonii

Komentarze

Transkrypt

raport landowego rządu - Konsulat Generalny RP w Kolonii
Raport
ministra spraw federalnych, Europy i mediów oraz szefa kancelarii
państwowej kraju związkowego Nadrenia-Północna Westfalia w AEEW
na temat:
„25 lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym
sąsiedztwie – bilans współpracy kraju związkowego
Nadrenia-Północna Westfalia z Polską”
www.mbem.nrw/polen
Luty 2016
Podział
1. Wprowadzenie
str. 3
2. Stosunki gospodarcze
str. 4
3. Stosunki polityczne i współpraca regionalna
str. 5
3.1.
Partnerstwo regionalne Nadrenia-Północna Westfalia – Śląsk
str. 5
3.2.
Regionalny Trójkąt Weimarski
str. 7
3.3.
Współpraca z województwem wielkopolskim
str. 8
3.4.
Partnerstwo na szczeblu miast i powiatów
str. 8
3.5.
Polsko-niemiecka komisja rządowa ds. współpracy
3.6.
regionalnej i transgranicznej
str. 8
Kontakty parlamentarne
str. 9
4. Nauka, badania i współpraca w ramach kształcenia
str. 9
4.1.
Współpraca w dziedzinie nauki
4.2.
Uznawanie dyplomów ukończenia szkół wyższych i okresów studiów
str. 9
str. 10
4.3.
Współpraca szkolna, wymiana uczniów i młodzieży
str. 10
4.4.
Współpraca w obszarze kształcenia zawodowego
str. 12
4.5.
Lekcje języka polskiego
str. 13
4.6.
Polsko-niemiecki podręcznik do historii
str. 15
5. Stosunki kulturalne i społeczne
str. 15
6. Ludność pochodzenia polskiego w Nadrenii-Północnej Westfalii
str. 17
7. Uwagi końcowe
str. 18
2
1. Wprowadzenie
W roku 2016 mija 25 rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym
sąsiedztwie. Wspólnie z polsko-niemieckim traktatem granicznym podpisanym 14
listopada 1990 roku „Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec” z dnia 17 lipca 1991
oznacza przełom i początek nowej ery w stosunkach polsko-niemieckich, które na
skutek drugiej wojny światowej oraz jej strasznych konsekwencji przez długie lata nie
były najlepsze zarówno w Republice Federalnej Niemiec, jak i w Niemieckiej
Republice Demokratycznej. Podpisane niespełna 25 lat temu w Bonn porozumienie
otworzyło nowe perspektywy dla rozwoju polsko-niemieckiej współpracy na
wszystkich poziomach, a jednocześnie zobowiązało obie strony do budowania i
rozwijania wzajemnych stosunków.
Łącznie 38 artykułów polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie w wielu
punktach porusza bezpośrednio i pośrednio również kompetencje krajów
związkowych. Poza problematyką związaną z współpracą przygraniczną kraj
związkowy Nadrenia-Północna Westfalia przyczynia się zwłaszcza do priorytetowych
sektorów, takich jak gospodarka, współpraca regionalna, nauka i badania naukowe,
edukacja i kultura, a także stosunki społeczne na poziomie krajowym.
Ze względu na historyczne podłoże stosunków Nadrenii-Północnej Westfalii w
Polsce, które sięga 19 wieku, kiedy to polskie rodziny znajdowały pracę w przemyśle
ciężkim w Zagłębiu Ruhry znalazł pracę, kraj Nadrenia-Północna Westfalia stale
dostrzegał swoją pojednawczą pozycję w kwestiach porozumienia obydwu narodów
na tle trudnej historii stosunków polsko-niemieckich. Dlatego budowanie i
utrzymywanie stosunków z Polską miało w ciągu ostatnich 25 lat doniosłe znaczenie
dla Nadrenii-Północnej Westfalii. Od czasu podpisania polsko-niemieckiego traktatu
o dobrym sąsiedztwie w 1991 roku współpraca między Nadrenią-Północną Westfalią
a Polską zaczęła przeżywać szczególnie dynamiczny i pozytywny rozwój.
3
2. Stosunki gospodarcze
Polsko-niemieckie stosunki handlowe w ostatnich latach bardzo się rozwinęły. W
roku 2014 obroty handlowe między obu krajami wyniosły około 87,3 miliardów euro.
Eksport rzędu 47,7 mld euro oraz import sięgający 39,6 mld euro sprawiają, że
Niemcy są dla Polski partnerem handlowymi nr 1. Nadrenia-Północna Westfalia
zajmuje wiodącą pozycję wśród niemieckich krajów członkowskich w handlu z
Polską. W roku 2014 niemiecki eksport do Polski z Nadrenii-Północnej Westfalii
wyniósł 17,2%. Udział Nadrenii-Północnej Westfalii w niemieckim imporcie z Polski
wyniósł nawet 20,0%. Nadrenia-Północna Westfalia w roku 2014 wyeksportowała do
Polski towary o wartości około 8,2 mld euro. Wartość importu z Polski wyniosła w tym
samym roku 7,9 mld euro. Zatem łączny obrót z handlu Nadrenii-Północnej Westfalii
z Polską od roku 2000 (2000: 6,4 mld) wzrósł niemal trzykrotnie i w roku 2014
wyniósł 16,1 mld euro. Polska jest dziewiątym co do wielkości partnerem handlowym
w eksporcie i siódmym co do wielkości partnerem handlowym w zakresie importu dla
Nadrenii-Północnej Westfalii. Głównymi towarami eksportowanymi do Polski są
produkty chemiczne, maszyny, metale i wyroby z metali, pojazdy samochodowe i
części do pojazdów samochodowych. Z Polski są importowane głównie meble,
pojazdy samochodowe i części do pojazdów samochodowych, maszyny, metale i
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.
Na bliskie stosunki gospodarcze z Polską składa się nie tylko handel towarami, lecz
również inwestycje. Spośród ponad 1200 spółek zależnych i oddziałów polskich firm
w Niemczech 18% ma swoją siedzibę w Nadrenii-Północnej Westfalii. W Niemczech
Nadrenia-Północna Westfalia stała się więc dla polskich firm lokalizacją pod
inwestycje nr 1. Obecnie w Nadrenii-Północnej Westfalii działa ponad 200 firm z
udziałem kapitału polskiego – w tym wiele znanych marek – oraz należą do
bezpośrednich inwestorów i pracodawców w kraju. Największa liczba polskich firm i
inwestycji pochodzi z okolic Warszawy. Śląsk i sąsiadujące z nim województwa
stanowią drugą co do wielkości grupę inwestorów. Ogólnie rzecz biorąc, liczba
zatrudnionych we wszystkich firmach z polskim kapitałem na terenie NadreniiPółnocnej Westfalii wynosi około 2000.
Na tle rosnącej współzależności gospodarczej Polska należy od roku 2007 do
najważniejszych krajów w ramach NRW.INVEST GmbH i NRW.International GmbH.
W ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Energetyki, Przemysłu, MŚP i
Rzemiosła oraz w kooperacji z różnymi partnerami, takimi jak izby przemysłowohandlowe, spółki prowadzą regularne działania mające na celu udzielanie wsparcia
gospodarczego i pozagospodarczego, np. delegacje, giełdy pracy, seminaria
inwestycyjne itp., również na Śląsku, który jest regionem partnerskim NadreniiPółnocnej Westfalii. NRW.INVEST i NRW.International są także ważnymi partnerami
dla Nadrenii-Północnej Westfalii i polskich firm, w wielu małych i średnich firm, które
są zainteresowane współpracą gospodarczą, ale same nie posiadają jeszcze sieci w
Polsce ani Nadrenii-Północnej Westfalii.
4
NRW.INVEST na początku 2016 roku postanowił zbudować przedstawicielstwo w
Warszawie, aby zapewnić lepsze kierownictwo i wsparcie polskich inwestycji na
terenie Nadrenii-Północnej Westfalii, a także wzmocnienie miejscowych działań
marketingowych dla Nadrenii-Północnej Westfalii i wsparcia w Polsce.
Ważnym partnerem we współpracy gospodarczej jest również Departament Handlu i
Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, który w ścisłej współpracy z firmą
ZENIT GmbH wspiera również rozwój stosunków partnerskich podmiotów
działających w zakresie badań, innowacji i wiedzy między Polską a NadreniąPółnocną Westfalią.
3. Stosunki polityczne i współpraca regionalna
Stosunki polityczne i współpraca regionalna Nadrenii-Północnej Westfalii w Polsce
jest intensywnie utrzymywane na wszystkich płaszczyznach. Członkowie rządu
regularnie podróżują do Polski lub przyjmują wizyty przedstawicieli polskiego rządu
na szczeblu krajowym i regionalnym w Nadrenii-Północnej Westfalii. Zróżnicowane i
liczne kontakty są corocznie rejestrowane i dokumentowane w raporcie rządu
krajowego na temat współpracy europejskiej i międzynarodowej. Ważnym partnerem
kooperacyjnym jest Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej mający swoją
siedzibę w Kolonii.
3.1. Partnerstwo regionalne NPW – Śląsk
Szczególnie bliskie są stosunki z polskim województwem śląskim, z którym
Nadrenia-Północna Westfalia od ponad 15 lat utrzymuje ścisłą współpracę
gospodarczą. Pierwsze wspólne projekty z tym regionem przeprowadzono już na
początku lat 90-tych minionego wieku. Ważnymi punktami były np. górnictwo i
inżynieria środowiska, rozwoju biznesu, a także zmiany strukturalne, nawet w
strukturach administracji, ponieważ Polska w latach 90-tych ubiegłego stulecia
przechodziła obszerny proces transformacji państwowej i społecznej, który był
wspierany przez kraj Nadrenia-Północna Westfalia. Województwo śląskie w swoich
obecnych granicach powstało w roku 1999 w wyniku reformy administracyjnej.
Pierwsza wspólna deklaracja o współpracy Nadrenii-Północnej Westfalii oraz
województwa śląskiego została podpisana już w następnym roku, 1 września 2000,
przez premiera Wolfgang Clementa i marszałka województwa Jana Olbrychta. W
dniu 14 listopada 2008 roku doszło do podpisania przez kraj związkowy NadreniaPółnocna Westfalia i województwo śląskie zmienionej wersji „Wspólnej deklaracji o
współpracy i wzmocnienia przyjaznych stosunków”, który uwzględnia zmiany w
Polsce po przystąpieniu do UE dnia 1 maja 2004 roku. Wraz z przedłużeniem
wspólnej deklaracji dnia 28 czerwca 2013 o pięć lat premier kraju związkowego,
5
Hannelore Kraft, oraz marszałek województwa, Mirosław Sekuła, dali wyraz chęci do
dalszego rozwoju współpracy.
Przedstawiciele Nadrenii-Północnej Westfalii i Śląska regularnie zasiadają do
wspólnych rozmów roboczych. Wspólny komitet koordynacyjny ds. wdrożenia
współpracy na podstawie wspólnej deklaracji obradował do tej pory w latach 2009 i
2011 w Katowicach i 2010, 2012 i 2014 w Kancelarii Państwowej w Düsseldorfie. Na
posiedzeniach komitetu obie strony porozumiewały się w sprawie wspólnych
przedsięwzięć, na przykład w zakresie rozwoju regionalnego, kulturowego i
przemysłowo-kulturowego, biznesowego i turystycznego, a także w kwestiach energii
i ochrony środowiska. I tak na przykład w roku 2013 w wyniku wizyty premier
Hannelore Kraft na terenie Śląska w Ministerstwie Ochrony Klimatu, Środowiska,
Rolnictwa, Ochrony Dóbr Naturalnych i Konsumenta podjęto współpracę z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Śląskiego w celu skonkretyzowania strategii w
dziedzinie energii odnawialnej, efektywności energetycznej i energooszczędnych
konstrukcji i budynków. Od tamtej pory współpraca jeszcze bardziej się zacieśniła.
Odbywały się polsko-niemieckie giełdy wymiany współpracy dla firm w branży
odnawialnych źródeł energii, a także miała miejsce wymiana doświadczeń w zakresie
„przełomu energetycznego”. Partnerami są EnergieAgentur.NRW oraz Park
Badawczo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice.
Od 19 do 20 lutego 2015 roku delegacja ekonomiczna Nadrenii-Północnej Westfalii
odwiedziła Katowice. Podczas tej wizyty Regionalne Stowarzyszenie Ruhry (niem.
Regionalverband Ruhr) wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gospodarczego (niem.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft) Nadrenii-Północnej Westfalii, NRW.INVEST,
organizacją wspierającą rozwój gospodarczy metropoleruhr (wmr) oraz izbami
przemysłowo-handlowymi z Zagłębia Rury reklamowały Śląsk jako lokalizację dla
inwestycji dla Nadrenii-Północnej Westfalii, a zwłaszcza Zagłębia Ruhry. W tym celu
delegacja Nadrenii-Północnej Westfalii wspólnie z Górnośląskim Związkiem
Metropolitalnym zorganizowały w dniu 19 lutego 2015 roku w Katowicach
konferencję o nazwie „Ruhr and Silesia Metropolises - the innovation alliance”.
Celem spotkania było stworzenie długoterminowej współpracy w biznesie i nauce
między Zagłębiem Ruhry i polską aglomeracją Górnego Śląska i pozyskanie
partnerów inwestycyjnych. Na zaproszenie CTL Logistics, największego w Polsce
prywatnego przedsiębiorstwa kolejowego, delegacja odwiedziła również terminal
Sławków i przeprowadziła rozmowy w sprawie wzmocnienia połączeń logistycznych
pomiędzy Zagłębiem Ruhry a Europą Wschodnią, a także zwiększenia
zaangażowania polskiego przedsiębiorstwa w Zagłębiu Ruhry.
Aby w dalszym ciągu promować wymianę w sprawie wdrożenia Konwencji ONZ o
prawach osób niepełnosprawnych na Śląsku i w Nadrenii-Północnej Westfalii, na rok
2016 zaplanowano dwudniową konferencję polsko-niemiecką. W dniach od 31 marca
do 1 kwietnia 2016 roku odbędzie się w Katowicach organizowane wspólnie przez
6
Urząd Marszałkowski i kraj związkowy Nadrenia-Północna Westfalia (kancelaria
państwowa, MAIS) sympozjum, na którym zostaną przedstawione przykłady procesu
integracji w obu regionach.
3.2. Regionalny Trójkąt Weimarski
Od roku 2001 Nadrenia-Północna Westfalia, Śląsk i francuski region Nord-Pas de
Calais nawiązały współpracę w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.
Inicjatywa regionalna została zainspirowana przez powołany do życia w roku 1991
przez ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski tzw. „Trójkąt
Weimarski”. Celem jest promowanie integracji europejskiej przez wzmożoną
współpracę między regionami na europejskiej osi wschód-zachód.
Te trzy regiony zostały w bardzo podobny sposób zdominowane przez przemysł
górniczy i wyzwania związane ze zmianą strukturalną, przez co regularnie korzystają
ze wspólnej wymiany doświadczeń. Ówczesny minister do spraw europejskich, dr
Schwall-Düren, udała się do Francji w roku 2014 i podpisała dnia 22 sierpnia 2014
roku wraz z wiceprezydentem regionu Nord-Pas de Calais, Majdouline Sbaï, oraz
wicemarszałkiem województwa śląskiego, Arkadiuszem Chęcińskim, nową Wspólną
trójstronną deklarację o współpracy w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.
Wszystkie trzy regiony podkreślają w niej kwestię współpracy i potrzebę wdrażania
projektów w dziedzinie gospodarczej, środowiskowej, społecznej i kulturowej zmiany
strukturalnej, a także kultury i mobilności młodzieży.
Latem 2016 roku kraj związkowy Nadrenia-Północna Westfalia był przykładowo
gospodarzem 16 Szczytu Młodzieży w ramach Regionalnego Trójkąta
Weimarskiego. Podczas tygodniowego spotkania młodzieży, które odbywa się na
przemian na terenie Nord-Pas de Calais, Śląska i Nadrenii-Północnej Westfalii, od
roku 2001 wzięło udział około 700 młodych ludzi z trzech regionów, w wieku między
17 a 23 rokiem życia. Pod patronatem Ministerstwa budownictwa, mieszkalnictwa,
urbanistyki i transportu raz w roku odbywają się na przemian w Nadrenii-Północnej
Westfalii, na Śląsku i w Nord-Pas de Calais posiedzenia ekspertów dotyczące kultury
przemysłowej i waloryzacji turystycznej, marketingu i dziedzictwa przemysłowego. W
ramach tego wydarzenia Nadrenia-Północna Westfalia była w roku 2015
organizatorem konferencji z branży kultury przemysłowej na temat „Re-using of
Industrial Heritage Sites”, która odbyła się w dniach 4–6 listopada.
Ponadto w ramach cyklu projektów „Kulturatrium” są realizowane trójstronne projekty
z dziedziny sztuki i kultury o najróżniejszej tematyce, np. literatura, muzyka i taniec.
Nadrenia-Północna Westfalia ostatnim razem była gospodarzem trójstronnych
spektakli tanecznych w październiku 2014 roku, w tanzhaus nrw w Düsseldorfie.
Celem cyklu projektów „Kulturatrium” jest umacnianie i rozwój sieci kulturowej między
Nadrenią-Północną Westfalią, Nord-Pas de Calais i Śląskiem.
7
3.3. Współpraca z województwem wielkopolskim
Od roku 2010 w dziedzinie weterynarii działa współpraca między Nadrenią-Północną
Westfalią a województwem wielkopolskim (Wielkopolska). Kierownicy służb
weterynaryjnych oraz krajowe ministerstwo ochrony klimatu, środowiska, rolnictwa,
natury i konsumentów regularnie wymieniają między sobą informacje branżowe. W
minionych latach zawiązała się oparta na zaufaniu współpraca, która jest pomocna
dla obu administracji weterynaryjnych w rozwoju zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa
żywności. Dlatego w lipcu 2013 roku doszło do podpisania wspólnego listu
intencyjnego między służbami weterynaryjnymi kraju związkowego NadreniaPółnocna Westfalia i województwa wielkopolskiego (Wielkopolska) w sprawie
kontynuacji współpracy w dziedzinie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności.
3.4. Partnerstwo na szczeblu miast i powiatów
Główny filar w stosunkach między Nadrenią-Północną Westfalią a Polską stanowi już
około 90 partnerstw na szczeblu miast i powiatów (źródło: Rat der Gemeinden und
Regionen Europas – RGRE, http://www.rgre.de/partnerschaften.html; stan ze
stycznia 2016 roku), w tym 20 partnerstw miejskich i powiatowych ze Śląskiem.
Niemal wszystkie z nich zostały nawiązane po roku 1989. Wiele partnerstw jest
wspieranych przez bardzo aktywne stowarzyszenia i komitety partnerskie. Dzięki
dużemu zaangażowaniu licznych mieszkańców w wolontariat po obu stronach
odbywają się regularne spotkania i wymiany, a także są realizowane liczne projekty.
Partnerstwo i przyjazne stosunki tworzą na poziomie komunalnym gęstą sieć, która
nadal się rozwija: We wrześniu 2015 roku miasto Essen oraz śląskie miasto Zabrze
podpisały umowę partnerską.
W roku 2016 swoją 25. rocznicę obchodzą m.in. Kolonia i Katowice (Śląsk), Münster i
Lublin (Lublin), Bielefeld i Rzeszów (Podkarpackie), Hamm i Kalisz (Wielkopolska),
Castrop-Rauxel i Nowa Ruda (Dolnośląskie), Hiddenhausen i Czechowice-Dziedzice
(Śląsk), Herne i Konin (Wielkopolska) oraz Mettmann i Żnin (Kujawsko-Pomorskie),
a także Neukirchen-Vluyn i Ustroń (Śląsk).
3.5. Polsko-niemiecka komisja rządowa ds.
współpracy regionalnej i transgranicznej
Rząd krajowy aktywnie wspiera działania polsko-niemieckiej komisji rządowej ds.
współpracy regionalnej i transgranicznej. Nadrenia-Północna Westfalia od 2009 roku
współprzewodniczy Komisji ds. współpracy międzyregionalnej. Od roku 2015 funkcję
tę piastuje Sekretarza Stanu ds. Integracji w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw
Socjalnych, Thorsten Klute. Wcześniej współprzewodniczącą komitetu była minister
8
ds. europejskich dr Angelica Schwall-Düren, któremu ze strony
współprzewodniczyła Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego.
polskiej
Ministerstwo szkolnictwa i kształcenia oraz ministerstwo innowacji, nauki i badań
aktywnie uczestniczą w pracach komisji kształcenia polsko-niemieckiej komisji
rządowej i jej grup roboczych „Kształcenie zawodowe” i „Szkolnictwo wyższe”.
3.6. Kontakty parlamentarne
Ponadpartyjna grupa parlamentarna NRW-Polen w Landtagu Nadrenii-Północnej
Westfalii utrzymuje bardzo dobre i bliskie kontakty z Polską. Regularne są
przyjmowani polscy goście, odbywają się wyjazdy do Polski oraz spotkania i
wydarzenia dotyczące współpracy polsko-niemieckiej w Nadrenii-Północnej Westfalii.
Na stronie internetowej Landtagu regularnie są umieszczane informacje dotyczące
działań.
4. Nauka, badania
kształcenia
i
współpraca
w
ramach
4.1. Współpraca w dziedzinie nauki
Stosunki na płaszczyźnie naukowej między Polską a Nadrenią-Północną Westfalią
istnieją od wielu lat i stale się rozwijają. Między Polską a Nadrenią-Północną
Westfalią istnieje obecnie ponad 240 porozumień o współpracy na poziomie
uniwersytetów, uczelni wyższych i wyższych uczelni technicznych (źródło: HRKHochschulkompass, stan: 2.11.15). Na uczelniach wyższych Nadrenii-Północnej
Westfalii studiuje około 2000 studentów z Polski.
W ramach zorganizowanego w roku akademickim 2011/2012 Roku Polski i NadreniiPółnocnej Westfalii udało się jeszcze bardzie zawęzić współpracę w dziedzinie nauki.
Rok Polski i Nadrenii-Północnej Westfalii był okazją do wspólnych przedsięwzięć
polsko-niemieckich i wzajemnych wizyt. Na tym tle umowę o współpracy podpisały
na przykład Politechnika w Dortmundzie i Polska Akademia Nauk w Warszawie. Od
tego czasu odbywają się intensywne wymiany naukowe między naukowcami obu
instytucji. Wspierana jest również wymiana studentów.
Również inne uniwersytety i uczelnie wyższe na terenie Nadrenii-Północnej Westfalii
w ramach programów wymiany utrzymują współpracę z polskimi instytucjami. Ze
względu na autonomię uczelni wyższych są one zasadniczo samodzielnie
regulowane przez uczelnie wyższe.
9
W ramach zainicjowanej przez Ministerstwo ds. innowacji, nauki i badań od roku
2009 w Düsseldorfie europejskiej imprezie o nazwie „Successful Research &
Innovation in Europe” odbywa się forum do wymiany doświadczeń dla blisko 300
naukowców z 24 krajów, a także dla firm działających w dziedzinie energii,
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nanotechnologii i technologii
produkcji, a także nauk przyrodniczych. Polska jest regularnie krajem partnerskim tej
uznanej już imprezy. Celem konferencji w Düsseldorfie jest zgromadzenie
potencjalnych partnerów projektów z całej Europy i pomóc im złożyć wspólny
wniosek w ramowym programu badawczym UE „Horyzont 2020”.
4.2. Uznawanie
dyplomów
ukończenia
wyższych i okresów studiów
szkół
Polskie stopnie naukowe są uznawane w Nadrenii-Północnej Westfalii na podstawie
polsko-niemieckiego porozumienia w sprawie równoważności kształcenia w
szkolnictwie wyższym (umowy o równoważności) z roku 1998. Polskie stopnie
naukowe mogą więc być z reguły uznawane bez dodatkowego zezwolenia w
Niemczech. O uznawaniu okresów studiów uczelnie wyższe w Nadrenii-Północnej
Westfalii decydują na własną odpowiedzialność. Problemy pojawiające się w tym
aspekcie nie są znane.
4.3. Współpraca
młodzieży
szkolna,
wymiana
uczniów
i
Wymiana między uczniami i młodzieżą z Polski jest na terenie Nadrenii-Północnej
Westfalii promowana i wspierana na wiele sposobów. W tym kontekście współpraca
dotycząca wymiany młodzieży jest ogólnie bardzo dobrze rozwinięta.
10
Ponad 190 szkół z Nadrenii-Północnej Westfalii współpracuje z polskimi szkołami.
Tym samym Polska zajmuje trzecie miejsce, po Francji i Wielkiej Brytanii, w rankingu
uczelni partnerskich. Ponadto również szkoły z Nadrenii-Północnej Westfalii
współpracują z polskimi szkołami w ramach projektów wspieranych przez program
Erasmus. Przegląd szkół z Nadrenii-Północnej Westfalii, które utrzymują kontakty z
polskimi
instytucjami,
można
znaleźć
w
bazie
danych
ILKA
(
https://www.schulministerium.nrw.de/BP/ILKA ; stan: 2.11.2015).
We współpracy i wymianie z Polską uczestniczą również 192 szkoły europejskie
(stan: listopad 2015) na terenie Nadrenii-Północnej Westfalii. Podczas corocznych
obrad szkół europejskich w dniu 11 grudnia 2015 roku w Düsseldorfie Polska była
krajem partnerskim. Warsztaty kraju partnerskiego Polska cieszyły się bardzo dużą
popularnością. Ponadto zaprezentowano i wdrożono program „PolenMobil”. Jest to
wspólny projekt Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmstadt oraz Fundacji ds.
Polsko-Niemieckiej Współpracy w kooperacji z Towarzystwem Niemiecko-Polskiego
Brandenburgii i Młodzieżą Niemiecko-Polską. Projekt prowadzi odpowiednio dobrany
zespół.PolenMobil. Ponadto posiada wiele materiałów. W ramach zajęć
prowadzonych na lekcjach szkół z całych Niemiec projekt miał za zadanie wzbudzić
wśród uczniów i nauczycieli zainteresowanie geografią, historią, kulturą Polski, a
także językiem polskim (http://www.poleninderschule.de/polenmobil). W NadreniiPółnocnej Westfalii pojazd pojawił się po raz pierwszy pod koniec roku 2015.
Poza szczytem Młodzieży Regionalnego w ramach Regionalnego Trójkąta
Weimarskiego kraj związkowy wspiera również spotkania z Polską, na przykład za
pośrednictwem zarządu okręgu administracyjnego Düsseldorf w formie dotacji do
kosztów podróży. Ponadto wsparcie otrzymują liczne spotkania młodzieży i projekty
ze środków Planu wsparcia dzieci i młodzieży (niem. Kinder- und Jugendförderplan –
KJFP) Nadrenii-Północnej Westfalii. W roku 2014 wsparcie dla projektów z funduszy
wyniosło około 99 000 euro. Kraj związkowy otrzymał wsparcie w wysokości około 83
000 euro (MFKJKS) ze środków KFJP także dla programu „Młodzież kształtuje
przyszłość – międzynarodowa praca z młodzieżą w miejscach pamięci” (niem.
Jugend gestaltet Zukunft – Internationale Jugendarbeit an Orten der Erinnerung)
Stowarzyszenia Regionalnego Nadrenii (niem. Landschaftsverbands Rheinland –
LVR). W ramach tego programu od roku 2011 istnieje partnerstwo z Lublinem
położonym w południowo-wschodniej Polsce. W kontekście tego partnerstwa
odbywają się coroczne spotkania młodzieży z katolickiej organizacji młodzieżowej
„die kurbel” w Oberhausen i polskiej organizacji OHP w Lublinie oraz coroczne
rewizyty polskiej młodzieży w Oberhausen.
Ponadto centrala krajowa ds. kształcenia politycznego wspiera istniejący od 1953
roku konkurs uczniowski „Spotkanie z Europą Wschodnią” (niem. Begegnung mit
Osteuropa) (wsparcie 2015: 110 000 euro). Konkurs uczniowski odbywa się pod
patronatem MFKJKS oraz MSW jako narzędzie pracy kulturowej zgodnie z § 96
federalnej ustawy o wypędzonych i uchodźcach (niem. Bundesvertriebenengesetz –
11
BVFG). Do udziału są uprawnieni wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych. W
konkursie uczniowskim w roku 2015 brało udział około 5800 uczniów z około 300
szkół z Nadrenii-Północnej Westfalii i Europy Wschodniej. Łącznie złożono 1730
prac.
4.4. Współpraca w obszarze kształcenia
zawodowego
Obecnie około 30 koledżów zawodowych z terenu Nadrenii-Północnej Westfalii
utrzymuje kontakty z polskimi szkołami zawodowymi (źródło: baza danych ILKA,
https://www.schulministerium.nrw.de/BP/ILKA; stan: 16.11.2015). W przyszłości
liczba ta prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ zainteresowanie i chęć lokalnych
instytucji kształcenia zawodowego do wzmocnienia współpracy z Polską są duże.
Zgodnie z dotychczasowymi obserwacjami szczególną popularnością cieszą się takie
specjalizacje, jak elektrotechnika/IT, motoryzacja i gastronomia, a także usługi w
zakresie rozwoju wymiany praktykantów / uczniów i nauczycieli.
W komisji edukacji Polsko-niemieckiej komisji rządowej ds. współpracy regionalnej i
transgranicznej Nadrenia-Północna Westfalia angażuje się we wzmocnienie polskoniemieckiej współpracy w zakresie „Kształcenia zawodowego”. W ramach grupy
roboczej 2 „Kształcenie zawodowe ” podjęto konkretne rozważania w odniesieniu do
całości misji polsko-niemieckiej komisji rządowej na temat zakresu wsparcia
udzielanego przez gremium lub udostępnienia platformy, w ramach której można by
jeszcze silniej wspierać polsko-niemiecką wymianę praktykantów (z uwzględnieniem
ram jakości dla kształcenia zawodowego), a przy tym kładąc szczególny nacisk na
efekty kształcenia i certyfikacje (uwzględnienie w Europass) podczas nabywania
kompetencji zawodowych i międzykulturowych. Aby realizować cele, dla wybranych
zawodów wprowadzono projekt pilotażowy (zawody związane z następującymi
usługami: elektrotechnika/IT, inżynierii motoryzacyjna, a także gastronomia i
logistyka), w którym bierze udział 36 polskich i niemieckich koledżów zawodowych
lub szkół zawodowych; w tym 18 szkół zawodowych z niemieckich krajów
związkowych Saksonia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brema i NadreniaPółnocna Westfalia (siedem z 18 uczelni zawodowych jest z Nadrenii-Północnej
Westfalii). Aby uściślić rodzaj współpracy w odniesieniu do wymiany praktyk
zawodowych między polskimi a niemieckimi szkołami zawodowymi, w ramach
wspólnego posiedzenia komisji ds. „Polsko-niemieckiej współpracy w zakresie
edukacji” w maju 2015 roku w Warszawie ustalono przeprowadzenie dwóch
seminariów zapoznawczych i przygotowawczych.
Pierwsze trzydniowe posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem kraju
związkowego Nadrenia-Północna Westfalia w Düsseldorfie i Essen, w którym
uczestniczyło ponad 100 osób. Impreza została otwarta przez ministra Sylvię
Lohrmann w dniu 28 września 2015 roku. Uczestnikami byli głównie dyrektorzy szkół
12
lub nauczyciele, którzy dążyli do intensyfikacji istniejących wymiany między polskimi i
niemieckimi szkołami zawodowymi lub nawiązania i stabilizacji nowych wymian, a
ponadto członkowie polsko-niemieckiego komitetu kształcenia, a także rady
nadzorcze uczestniczących w projekcie niemieckich krajów związkowych i kuratorzy
polskich regionów. Celem pierwszego seminarium zapoznawczego było m.in.
tworzenie i ustalanie szczegółów partnerstwa szkół w postaci porozumienia o
umowach partnerskich szkół. W rezultacie w ramach spotkania szkół z rejonu
Nadrenii-Północnej Westfalii udało się ustalić szczegóły siedmiu umów partnerskich z
polskimi szkołami, które w międzyczasie zostały już podpisane. Przewiduje się, że w
ramach projektu pilotażowego zostanie zawartych od 18 do 20 umów partnerskich.
Podczas drugiego seminarium w dniach 18–20 listopada 2015 roku we Wrocł, w
którym brało udział sześć koledżów zawodowych (22 nauczycieli), głównymi
tematami było koordynowanie i ustalanie możliwych jednostek efektów uczenia się w
ramach wymiany uczniów szkół zawodowych, skonkretyzowanie działań
organizacyjnych i merytorycznych (zawieranie umów o kształcenie itp.),
propagowanie kompetencji międzykulturowych oraz nabycie umiejętności
językowych w ramach staży podczas wymiany oraz przeprowadzanie testów. W
wyniku tego udało się ustalić podstawy pozwalające na przeprowadzenie w roku
2016 opierających się konkretnie na nich wymian praktykantów z polskich i
niemieckich szkół zawodowych.
Pozostałe działania w ustalonym programie prac skupiają się na rozwoju wspólnych
wytycznych mających na celu realizację dwunarodowych programu wymiany praktyk
zawodowych, opracowanie koncepcji dla kwalifikacji nauczycieli (dyrektorów szkół,
nauczycieli, trenerów) dla polsko-niemieckich wymian szkolnych, a także
wykorzystanie potencjału cyfryzacji w budowie i rozwoju współpracy polskich i
niemieckich organizacji edukacyjnych (portal integracyjny, bazy danych, metody i
media wspierające wymianę).
4.5. Lekcje języka polskiego
W Nadrenii-Północnej Westfalii uczniowie mają możliwość nauki języka polskiego
zarówno jako języka kraju pochodzenia (języka ojczystego), jak również języka
obcego.
Nadrenia-Północna Westfalia oferuje lekcje nauczania języka kraju pochodzenia. Są
udzielane jako uzupełnienie regularnych zajęć i obejmują do pięciu godzin w
tygodniu. Na poziomie szkół podstawowych jest oferowany wtedy, gdy liczba
uczniów mówiących językiem danego kraju pochodzenia wynosi co najmniej 15, co
umożliwia regularne nauczanie w grupie. Na poziomie szkoły średniej grupa uczniów
musi obejmować co najmniej 18 uczniów. Według oficjalnych danych szkolnych z
roku szkolnego 2014/15 obecnie 41 szkół w Nadrenii-Północnej Westfalii naucza
13
języka polskiego jako języka ojczystego, łączna liczba uczniów uczestniczących
wynosi 1030.
Szkoły oferujące lekcje w języku kraju pochodzenia zamiast języka obcego otrzymują
za to dopłaty z tytułu utrzymania etatu nauczyciela. Lekcji języka kraju pochodzenia
oraz lekcji języka kraju pochodzenia zamiast obowiązkowego drugiego lub trzeciego
języka polskiego udzielają zasadniczo nauczyciele, którzy posiadają odpowiednie
kwalifikacje do nauczania przedmiotu danego języka kraju pochodzenia zgodne z
prawem niemieckim. Nauczanie języka kraju pochodzenia ma następujące cele:
szanowanie naturalnej wielojęzyczności, rozwój umiejętności językowych w języku
kraju pochodzenia, rozwój kompetencji międzykulturowych oraz wdrożenie koncepcji
powszechnego kształcenia językowego. Na koniec zajęć z języka kraju pochodzenia,
po ukończeniu klas 9 lub 10 należy zdać egzamin językowy – dobre wyniki z
egzaminu z języka kraju pochodzenia mogą wyrównać braki w wynikach z
obowiązkowego języka obcego.
W roku 1997 w Nadrenii-Północnej Westfalii powstał Związek Nauczycieli Języka
Polskiego i Pedagogów w Niemczech (niem. Verband der Polnischlehrer und
Pädagogen in Deutschland e.V.) http://www.jpolski.de). Związek wspiera nauczanie
języka polskiego jako języka ojczystego i współpracuje z niemieckimi organami
szkolnymi. Udział w kursach dla nauczycieli zrzeszonych w Związku jest
odnotowywany w świadectwach szkolnych, a ocena z zajęć znajduje się w
świadectwie ukończenia 10 klasy. Według danych Związku w Nadrenii-Północnej
Westfalii w organizowanych kursach uczestniczy około 2500 uczniów.
Język polski jako język obcy w Nadrenii-Północnej Westfalii jest zatwierdzony na
poziomie sekundarnym I i II i można go wybrać na maturze ustnej i pisemnej. Ze
względu na dotychczasowy brak zainteresowania w Nadrenii-Północnej Westfalii nie
organizowano jeszcze lekcji języka polskiego jako języka obcego.
Ponadto język polski jest oferowany jako część koncepcji spotkań językowych szkół
podstawowych oraz grup roboczych obejmujących wszystkie roczniki szkół średnich.
W roku 2015 z oferty skorzystało około 1300 uczniów.
Język polski jako język obcy na uczelniach wyższych jest w Nadrenii-Północnej
Westfalii częścią programu studiów na kierunkach kulturoznawstwo oraz slawistyka,
na przykład na uniwersytetach w Bochumie, Kolonii i Münsterze. Ponadto studenci
mogą uczyć się języka polskiego i pogłębiać swoją wiedzę z jego znajomości w
uniwersyteckich centrach językowych, np. w Düsseldorfie.
Rząd krajowy wspiera również projekty promujące język polski i polską kulturę
Instytutu Polskiego w Düsseldorfie. Od wielu lat wsparcie otrzymuje na przykład seria
projektów „POLE-POSITION. Polnischer Projekttage für NRW-Schulen”. Oprócz
krótkich kursów obejmujących polsko-niemiecką historię odbywają się również kursy
z zakresu literatury polskiej, polskiego krajoznawstwa oraz kursy, na których można
14
poznać polską kuchnię. Do tej pory uczestniczyło w nich już 7800 uczniów i
nauczycieli z Nadrenii-Północnej Westfalii. Kraj wspierał także projekty z cyklu
„Długie noce polskiej literatury” oraz projekt szkolny „Bliżej Polski”.
W komitecie kształcenia polsko-niemieckiej komisji rządowej ds. współpracy
regionalnej i transgranicznej Nadrenia-Północna Westfalia uczestniczy w
opracowaniu rekomendacji dla wspierania lekcji języka polskiego w Niemczech.
4.6. Polsko-niemiecki podręcznik do historii
Aby wspomóc polsko-niemieckie porozumienie ministrowie spraw zagranicznych
Polski i Niemiec uzgodnili w latach 2006 i 2007 opracowanie wspólnej serii
podręczników historii europejskiej – od historii starożytnej do współczesności – która
miała zostać wdrożona do polskiego i niemieckiego programu nauczania lekcji historii
na poziomie sekundarnym I w identycznej formie, lecz w innej wersji językowej.
Podczas konferencji ministrów kultury obu krajów dnia 8 marca 2012 roku
zadecydowano o przyznaniu wsparcia finansowego na realizację polskoniemieckiego projektu w latach 2012-2018. Całkowita suma wsparcia finansowanie
przekazana przez 16 krajów związkowych według tzw. klucza z Königstein wynosi
łącznie 1 656 mln euro. Nadrenia-Północna Westfalia udzieliła wsparcia dla projektu
w wysokości 351 640,41 euro. Projekt wspiera także Urząd Spraw Zagranicznych i
polski rząd.
Serię podręczników do historii, której celem jest propagowanie wspólnego
zrozumienia historii przez przyszłe pokolenia studentów, merytorycznie i
organizacyjnie nadzoruje polsko-niemiecka rada kierownicza, założona w 1972 roku
Polsko-Niemiecka Komisja ds. podręczników oraz dwunarodowa rada ekspertów.
5. Stosunki kulturalne i społeczne
Stosunki kulturalne i społeczne między Nadrenią-Północną Westfalią a Polską są
niezwykle złożone. Przyczyną są między innymi wspomniane już różnorodne
partnerstwa i projekty spotkań między szkołami, gminami oraz innymi instytucjami i
organizacjami. Instytucje i organizacje artystyczne i kulturalne na wszystkich
płaszczyznach mają liczne kontakty, które pojawiły się i rozwijały na przestrzeni lat w
wyniku wspólnych działań. Na samym poziomie szkolnictwa wyższego zawiązano 15
wspólnych projektów w dziedzinie sztuki i muzyki (źródło: HRK-Hochschulkompass,
stan: 16.11.2015). Wymianę i współpracę z polskimi instytucjami utrzymują także
muzea w Nadrenii-Północnej Westfalii, w tym muzea regionalne, takie jak muzea
przemysłu stowarzyszeń regionalnych lub Muzeum Krajowe Górnego Śląska i Prus
Zachodnich. Podkreślić należy również pracę wspomnianego już Instytutu Polskiego
w Düsseldorfie i fundacji Gerhart-Hauptmann-Haus, która łączy wiele podmiotów z
15
dziedziny sztuki, kultury i społeczeństwa Polski i Niemiec w ramach licznych imprez i
projektów. Od dziesięcioleci w pracę na rzecz krzewienia polsko-niemieckiej kultury
w Nadrenii-Północnej Westfalii silnie angażują się liczne polsko-niemieckie spółki. W
listopadzie 2015 roku odbył się w Bonn 24. Federalny Kongres Polsko-Niemieckich
Spółek.
Nadrenia-Północna Westfalia nieustannie wspiera i promuje działalność na rzecz
kultury i społeczeństwa prowadzoną przez wymienione powyżej i i inne podmioty.
Wspomnieć należy na przykład o zaangażowaniu Nadrenii-Północnej Westfalii w
ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006, podczas którego zaprezentowano
wspólny program z województwem śląskim. Odbyły się również spotkania kulturalne,
podczas których promowano zrównoważoną wymianę.
Ponadto należy podkreślić, że Rok Polski i Nadrenii-Północnej Westfalii w latach
2011 i 2012 odbył się pod patronatem premier, Hannelore Kraft, i polskiego
marszałka senatu, Bogdana Borusewicza. Rok Polski i Nadrenii-Północnej Westfalii
został podzielony na dwie odrębne części,
składające się z dialogu społeczno-politycznego oraz prezentacji kultury i sztuki w
Polsce i Nadrenii-Północnej Westfalii. Sezon kulturalny „Tam'Tam” sprawił, że
Nadrenia-Północna Westfalia z powodzeniem zaprezentowała w Polsce kraj kultury.
Główny nacisk tematyczny prezentacji sztuki i kultury Nadrenii-Północnej Westfalii
położono na współczesne dziedziny sztuk pięknych, a także wystawy, muzykę,
taniec, film i literaturę. Nadrenia-Północna Westfalia prezentowała się w Polsce w
Warszawie, a także w takich dużych miastach jak Kraków, Katowice, Wrocław,
Poznań i Łódź. Ponadto w programie ujęto również Lublin i leżący na północy Polski
Toruń. W roku 2012 odbywał się prezentacja polskiej sztuki w Nadrenii-Północnej
Westfalii pod nazwą „Klopsztanga”. W ramach tej prezentacji przedstawiono
niezwykle dużo polskich i niemieckich podmiotów kulturalnych.
Polsko-niemiecki rok jubileuszowy 2016 stanowi dobrą okazję dla rządu krajowego,
aby w nawiązaniu do Roku Polski i Nadrenii-Północnej Westfalii 2011/2012 ponownie
w szczególny sposób docenić i wesprzeć niezwykłą pracę przy projekcie
zaangażowanych obywateli. We wrześniu 2015 roku kancelaria państwowa ogłosiła
konkurs na projekt w ramach nagrody Richeza kraju związkowego NadreniaPółnocna Westfalia za szczególne zasługi w pracy na rzecz polsko-niemieckiego
pojednania. Przyznawana od 2009 roku nagroda swoją nazwę wzięła od
szlacheckiej, reńskiej królowej Rychezy, która pochodziła z polskiej rodziny żyjącej w
11 wieku, co wyraża szczególną więź między Nadrenią-Północną Westfalią a Polską.
O przyznaniu nagrody w roku 2016 zadecyduje polsko-niemieckie jury. Wybrane
projekty zostaną wyróżnione nagrodą pieniężną o łącznej wysokości 5000 euro,
przyznawaną przez kraj związkowy Nadrenia-Północna Westfalia.
16
Na szczególną uwagę w polsko-niemieckiej współpracy kulturalnej w NadreniiPółnocnej Westfalii zasługują tematy związane z kulturą przemysłową i kulturą
pamięci.
Przykładem współpracy w dziedzinie kultury przemysłowej jest zawiązana w roku
2011 kooperacja między organizatorami zakrojonych na szeroką skalę wydarzeń
kulturowych „Extraschicht – Nacht der Industriekultur” w Zagłębiu Ruhry oraz
„Industriada” na Śląsku. Organizatorzy wydarzeń współpracują w ramach działań
związanych z reklamą, pracą i promocją. Ponadto w wydarzeniach biorą udział
przedstawiciele obydwu regionów partnerskich.
Oparty na inspiracji z Nadrenii-Północnej Westfalii oraz wsparciu UE (INTERREG III C) i kraju
związkowego projekt turystycznej promocji dziedzictwa przemysłowego o nazwie
„Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego (ang. European Route of Industrial
Heritage – ERIH)” na czterojęzycznej stronie internetowej (www.erih.net) prezentuje
ponad 1000 atrakcji turystycznych z 44 krajów europejskich, z czego 65 znajduje się
w Nadrenii-Północnej Westfalii, a ponad 30 na Śląsku. Strona internetowa projektu
ERIH jest jednym z największych portali tematycznych poświęconych kulturze w
Europie. Historię przemysłowych regionów europejskich przedstawiają tzw. „szlaki
regionalne”.
Jak wspomniano wcześniej przedmiotem kultury przemysłowej jest również
integralna część współpracy w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.
Również kwestii kultury pamięci w stosunkach z Polską kraj poświęca szczególną
uwagę. Premier Hannelore Kraft udała się w czerwcu 2013 roku do Polski i
odwiedziła w towarzystwie młodzieży były obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.
Przy ścianie śmierci bloku 11/12 złożyła wieniec. Ponadto odznaczyła organizatora
spotkań młodzieży „Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu”, pastora Manfreda
Deselaersa, Krajowym Orderem Zasługi. Szczególne znaczenie ma kultura pamięci
jako element edukacji historycznej i politycznej, a także edukacji demokratycznej. W
ramach tych działań minister edukacji Sylvia Lohrmann co roku odwiedza miejsce
pamięci Auschwitz wraz z grupą młodzieży. Jako przewodnicząca konferencji
ministrów kultury minister Lohrmann ustanowiła w roku 2014 kulturę pamięci
priorytetowym zadaniem i na zaproszenie Knesetu wzięła udział w pierwszym
wspólnym, międzyparlamentarnej posiedzeniu posłów Knesetu i sejmu w Krakowie.
Centrala krajowa ds. kształcenia politycznego wspiera fundację „DIE STIFUNG.
Erinnern ermöglichen” dotację administracyjną w wysokości 50 000 euro. Do zadań
fundacji należy m.in. udzielanie klasom szkolnym z Nadrenii-Północnej Westfalii
wsparcia podczas wyjazdów w miejsce pamięci Auschwitz. Od roku 2010 do chwili
obecnej wsparcie otrzymało łącznie ponad 17 500 uczniów szkół wszystkich typów
stopnia sekundarnego I i II w ramach realizacji wyjazdów w miejsce pamięci
Auschwitz.
17
6. Ludność pochodzenia polskiego w NadreniiPółnocnej Westfalii
Ważnym pośrednikiem między obiema kulturami jest w szczególności pochodząca z
Polski ludność. Ponad pół miliona obywateli pochodzenia polskiego (2014: 564 000)
zamieszkuje Nadrenię-Północną Westfalię. W samym roku 2014 do NadreniiPółnocnej Westfalii przybyło 45 518 Polaków. Jedynie Rumunia osiągnęła liczbę 40
308 migrantów, która jest zbliżona do tej kwoty.
Ze strony władz krajowych w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Społecznych
powołano pełnomocnika ds. współpracy z obywatelami Niemiec polskiego
pochodzenia oraz Polakami na terenie Niemiec oraz ich organizację (Polonia). Od
momentu powołania sekretarza stanu ds. integracji, Thorstena Klute, w roku 2014 na
stanowisko pełnomocnika ds. Polonii przeprowadził on szereg rozmów i spotkań z
przedstawicielami Rzeczypospolitej Polskiej, organizacjami Polonii w NadreniiPółnocnej Westfalii oraz innymi związkami i osobami. Kraj Nadrenia-Północna
Westfalia jest aktywnie zaangażowany w promocję i kwalifikację organizacji
migrantów. Stowarzyszenia polonijne mogą na przykład starać się o otrzymanie
dotacji w ramach programu wsparcia dla organizacji zrzeszających migrantów w
Nadrenii-Północnej
Westfalii
http://www.lum.nrw.de/Foerderprogramme/MSO/2015/2015-10-05-FoerderkonzeptMSO-Stand-Oktober-2015.pdf).
W dniu 26 stycznia 2016 roku, Ministerstwo Pracy, Integracji i Polityki Społecznej po
raz pierwszy również przedstawiło raport na temat „Integracji osób polskiego
pochodzenia w Nadrenii-Północnej Westfalii”. Specjalna ocena sporządzona na
podstawie mikrospisu pokazuje, że polska ludność urodzona w Nadrenii-Północnej
Westfalii, która jest uznawana za najszybciej rozwijającą się grupę imigrantów w
kraju – niezależnie od aktualnej sytuacji uchodźców – jest również zintegrowana na
ponadprzeciętnym poziomie. Polacy na terenie Nadrenii-Północnej Westfalii mają
ponadprzeciętny poziom wykształcenia i wykazują wskaźnik zatrudnienia [2014:
70,6%], który jest znacznie wyższy niż w przypadku pozostałej części migrantów w
ogóle. Odsetek osób poniżej 30 roku życia wynosi 36,4%, a odsetek osób w wieku
30–55 lat 39,9% [2014]. Dobrze wykształceni, dobrze integrujący się i w większości
młodzi ludzie stanowią dla Nadrenii-Północnej Westfalii wysoki potencjał zarówno
pod względem kulturowym, jak i ekonomicznym, który w przyszłości należy jeszcze
lepiej wspierać.
18
7. Uwagi końcowe
Ze względu na złożoność relacji i liczby środków, a także zainteresowanych stron
raport ten obejmuje jedynie najważniejsze zagadnienia i tendencje w relacjach
między krajem związkowym Nadrenia-Północna Westfalia a Polską. Można jednak
stwierdzić, że kraj związkowy Nadrenia-Północna Westfalia na przestrzeni minionych
25 lat nieustannie i wieloaspektowo angażował się w rozwój i pogłębianie współpracy
z Polską. W rezultacie stosunki Nadrenii-Północnej Westfalii wobec Polski ze
względu na żywe więzi polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne są dziś
silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a polsko-niemiecki traktat o dobrym
sąsiedztwie obejmuje wiele projektów i współpracę z życia. Dlatego bilans
współpracy między Nadrenią-Północną Westfalią a Polską przedstawia się niezwykle
pozytywnie. Należy się tym kierować również w przyszłości, a w szczególności
wspierać obecność polskiego języka i polskiej kultury w Nadrenii-Północnej Westfalii
w ramach tych możliwości.
Photos copyright:
Titelbild Flagge: panthermedia.net / Juergen Priewe
Logo 25 Jahre gute Nachbarschaft: Auswärtiges Amt (www.25pl.de)
Kapitel 4.3: © Marschallamt Schlesien
19
Minister for Federal Affairs,
Europe and the Media
of North Rhine-Westphalia
and Head of the State Chancellery
Stadttor 1
40219 Düsseldorf
20

Podobne dokumenty