ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W PIKNIKU

Komentarze

Transkrypt

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W PIKNIKU
Bielsko-Biała, dnia ……………………………….
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W PIKNIKU i BIEGU
CHARYTATYWNYM „RODZINY RODZINOM”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………………..,
(imię, nazwisko, wiek)
na udział w pikniku i biegu charytatywnym „Rodziny Rodzinom”, który odbędzie się 20 czerwca
2015 roku w Bielsku-Białej. Oświadczam również, że zapoznałem się z regulaminem i trasami
biegu, które są dostępne na stronie internetowej: www.chianti-studio.pl/bieg
………………………………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Podobne dokumenty