INE-S900R Zaawansowany system nawigacji INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

Komentarze

Transkrypt

INE-S900R Zaawansowany system nawigacji INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
TYLKO DO UŻYTKU W SAMOCHODZIE
R
Zaawansowany system nawigacji
INE-S900R
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Należy przeczytać niniejszy dokument przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
PL
Instrukcja użytkowania
ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI
WAŻNE INFORMACJE: NALEŻY SIĘ
Z NIMI UWAŻNIE ZAPOZNAĆ PRZED
ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z
PRODUKTU.
Urządzenie ma za zadanie przekazywać krok po kroku
wskazówki pozwalające bezpiecznie dotrzeć do wybranego celu.
Należy przeczytać poniższe zalecenia, aby prawidłowo korzystać
z systemu nawigacji.
• Urządzenie to nie zastępuje wiedzy i umiejętności kierowcy.
Sugerowane przez system nawigacyjny trasy nie mogą naruszać
lokalnych przepisów ruchu drogowego, ani zastępować rzeczywistej
oceny sytuacji i/lub z zasad bezpiecznego kierowania pojazdami. Nie
należy postępować według wskazówek nawigacyjnych, jeśli system
sugeruje wykonanie niebezpiecznego lub niezgodnego z przepisami
manewru, może spowodować zagrożenie lub kieruje do obszaru, który
uznajesz za niebezpieczny.
• Na ekran należy spoglądać tylko wtedy, gdy jest to konieczne i
bezpieczne. Jeśli wymagane jest dłuższe spoglądanie na ekran, należy
zatrzymać pojazd w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.
• Nie wolno wprowadzać celów, zmieniać ustawień ani korzystać z funkcji
wymagających dłuższego patrzenia na ekran podczas kierowania
pojazdem. Przed skorzystaniem z zaawansowanych funkcji systemu
należy zatrzymać pojazd w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.
• Gdy korzystasz z systemu nawigacji, aby znaleźć trasę dojazdu do
placówki służb ratowniczych, przed wyruszeniem należy się z nią
najpierw skontaktować, aby potwierdzić jej dostępność. W bazie danych
nie zawarto wszystkich lokalizacji służb ratowniczych, takich jak policja,
straż pożarna, szpitale czy kliniki. W takiej sytuacji należy korzystać z
własnej wiedzy i umiejętności oraz informacji uzyskiwanych od innych
osób.
• Baza danych map umieszczona na nośniku (karta pamięci SD) zawiera
najbardziej aktualne dane dostępne w chwili produkcji. Ze względu na
zmianę układu ulic i zagospodarowania terenu wyznaczenie
prawidłowej trasy do celu przez system nawigacyjny może okazać się
niemożliwe. W takich przypadkach należy korzystać z własnej wiedzy i
umiejętności.
• Baza danych ma na celu zapewnić wskazówki dotyczące trasy; nie
uwzględnia ona warunków bezpieczeństwa sugerowanej trasy ani
czynników mogących wpłynąć na czas podróży. System nie
odzwierciedla zmian wynikających z zamknięcia lub przebudowy dróg,
jakości dróg (np. typu nawierzchni, nachylenia, ograniczeń masy lub
wysokości pojazdu, itp.), intensywności ruchu, warunków pogodowych
oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i czas
przejazdu. Jeśli system nie może zasugerować innej trasy, należy
korzystać z własnej wiedzy i umiejętności.
• Mogą wystąpić sytuacje, w których system nawigacyjny błędnie
wyświetli dane położenia pojazdu. W takim przypadku należy skorzystać
z własnej wiedzy i umiejętności, biorąc pod uwagę aktualne warunki
jazdy. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji system nawigacyjny
powinien automatycznie dokonać korekty położenia pojazdu; jednak
czasami może być konieczna ręczna korekta. W takim przypadku należy
uprzednio zatrzymać pojazd w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.
• Należy upewnić się, że głośność urządzenia jest ustawiona na poziomie
pozwalającym słyszeć odgłosy ruchu drogowego i sygnały pojazdów
uprzywilejowanych. Kierowanie pojazdem, gdy nie są słyszane odgłosy z
zewnątrz, może być przyczyną wypadku.
• Należy się upewnić, że każda osoba, która zamierza używać tego
systemu nawigacyjnego, uważnie zapoznała się z niniejszymi
zaleceniami i poniższymi instrukcjami.
Jeśli instrukcja zawiera jakiekolwiek informacje
dotyczące działania systemu, które są niezrozumiałe lub
budzą wątpliwości, należy przed rozpoczęciem jego
użytkowania skontaktować się z autoryzowanym
przedstawicielem firmy Alpine.
Kwestie ważne ze względów
bezpieczeństwa
• Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem płyty z
oprogramowaniem i elementów systemu. Zawiera ona informacje na
temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z systemu. Firma Alpine
nie ponosi odpowiedzialności za problemy, których przyczyną jest
nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w dokumentacji.
• Niniejsza instrukcja zawiera różne symbole graficzne wskazujące, jak
bezpiecznie użytkować produkt oraz ostrzegające przed potencjalnym
zagrożeniem wynikającym z niewłaściwego podłączenia i użytkowania
urządzenia. Znaczenie tych symboli przedstawiono poniżej. Zrozumienie
znaczenia tych symboli jest bardzo ważne dla prawidłowego korzystania
z niniejszej instrukcji i użytkowania urządzenia.
OSTRZEŻENIE
• Użytkowanie systemu podczas jazdy jest niebezpieczne.
Użytkownik powinien zatrzymać pojazd, zanim skorzysta z
oprogramowania.
• Warunki na drodze oraz przepisy mają pierwszeństwo przed
informacjami zawartymi na wyświetlanej mapie: należy
kontrolować oznaczenia dotyczące ograniczeń ruchu i
obserwować sytuację na drodze.
• Oprogramowanie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania
w urządzeniu INE-S900R. Nie można go stosować z żadnym
innym urządzeniem.
OSTRZEŻENIE
Ten symbol umieszczany jest przy ważnych
instrukcjach.
Nieprzestrzeganie ich może spowodować
poważne obrażenia ciała lub śmierć.
NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z ŻADNYCH FUNKCJI,
KTÓRE MOGŁYBY ODWRACAĆ UWAGĘ OD
BEZPIECZNEGO PROWADZENIA POJAZDU.
Każdą dłuższą czynność wymagającą uwagi należy wykonywać
dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Przed rozpoczęciem
korzystania z takich funkcji należy zawsze zatrzymać pojazd w
bezpiecznym miejscu.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną wypadku.
1-PL
NIEWIELKIE PRZEDMIOTY, TAKIE JAK WKRĘTY,
NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU
NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
Połknięcie ich może spowodować poważne obrażenia ciała. W
wypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem.
KIERUJĄC POJAZDEM, NALEŻY JAK NAJRZADZIEJ
SPOGLĄDAĆ NA EKRAN.
Patrzenie na ekran może odwracać uwagę kierowcy od sytuacji na
drodze i być przyczyną wypadku.
NIE WOLNO POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE
WSKAZÓWKAMI NAWIGACYJNYMI, JEŚLI SYSTEM
SUGERUJE NIEBEZPIECZNY LUB NIEZGODNY Z
PRZEPISAMI MANEWR, KTÓRY MOŻE STWARZAĆ
ZAGROŻENIE DLA UŻYTKOWNIKA LUB KIERUJE
GO W NIEBEZPIECZNE MIEJSCE.
Urządzenie to nie zastępuje wiedzy i umiejętności kierowcy.
Sugerowane przez system nawigacyjny trasy nie mogą naruszać
lokalnych przepisów ruchu drogowego ani zastępować
rzeczywistej oceny sytuacji i/lub zasad bezpiecznego kierowania
pojazdami.
NIE NALEŻY ZWIĘKSZAĆ NATĘŻENIA DŹWIĘKU
POWYŻEJ POZIOMU, PRZY KTÓRYM NIE SŁYCHAĆ
ODGŁOSÓW DOBIEGAJĄCYCH SPOZA POJAZDU.
Zbyt wysokie natężenie dźwięku, które uniemożliwia kierowcy
usłyszenie sygnałów takich jak dźwięk syreny pojazdów
ratunkowych lub sygnałów ostrzegawczych (np. przy przejeździe
kolejowym) jest niebezpieczne i może być przyczyną wypadku.
SŁUCHANIE GŁOŚNEJ MUZYKI W SAMOCHODZIE MOŻE
BYĆ RÓWNIEŻ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA SŁUCHU.
NIE WOLNO DEMONTOWAĆ ANI MODYFIKOWAĆ
URZĄDZENIA.
Postępowanie takie może doprowadzić do wypadku, pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM 12 V
I UJEMNYM UZIEMIENIEM.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się ze swoim dealerem
samochodowym). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być
przyczyną pożaru lub wypadku.
PRZY WYMIANIE NALEŻY STOSOWAĆ
BEZPIECZNIKI O ODPOWIEDNIM NATĘŻENIU
ZNAMIONOWYM.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną pożaru lub
porażenia prądem.
NIE ZAKRYWAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH I
PANELI RADIATORÓW.
W przeciwnym wypadku nieodprowadzone ciepło może
spowodować zapalenie urządzenia.
2-PL
URZĄDZENIE STOSOWAĆ TYLKO W SAMOCHODZIE
I STOSOWAĆ ZASILANIE 12 V.
Używanie niezgodne z przeznaczeniem może być przyczyną
pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń ciała.
NIE WOLNO WKŁADAĆ DŁONI, PALCÓW ANI
PRZEDMIOTÓW DO GNIAZD I SZCZELIN
URZĄDZENIA.
Może to być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
UWAGA
Ten symbol umieszczany jest przy ważnych
instrukcjach.
Nieprzestrzeganie ich może spowodować
obrażenia ciała lub szkody materialne.
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW
NALEŻY NATYCHMIAST PRZERWAĆ KORZYSTANIE
Z URZĄDZENIA.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub
zniszczenia urządzenia. Należy dostarczyć urządzenie do
naprawy do autoryzowanego przedstawiciela firmy Alpine lub
najbliższego centrum serwisowego Alpine.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Czyszczenie urządzenia
Urządzenie należy co pewien czas czyścić miękką i suchą ściereczką.
W przypadku poważniejszych zabrudzeń należy zwilżyć ściereczkę
czystą wodą. Użycie innych środków może spowodować
rozpuszczenie farby lub uszkodzenie plastikowych elementów.
Temperatura
Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że temperatura
we wnętrzu pojazdu mieści się w zakresie od 0°C do +45°C.
Nowe płyty
Aby uniknąć zablokowania płyty CD, po włożeniu płyty o
nieregularnym kształcie lub nieprawidłowym włożeniu płyty
wyświetlany jest komunikat „Nie można odczytać płyty”. Jeżeli
nowa płyta jest wysuwana natychmiast po włożeniu, należy
przesunąć palcem po wnętrzu środkowego otworu i zewnętrznej
krawędzi płyty. Jeżeli wyczuwalne są nierówności lub nieregularne
kształty, może to uniemożliwić prawidłowe włożenie płyty. Aby
usunąć nierówności, należy zetrzeć wnętrze środkowego otworu i
zewnętrzną krawędź płyty długopisem lub podobnym
przedmiotem, a następnie włożyć płytę ponownie.
Otwór
środkowy
Kondensacja wilgoci
Kondensacja może spowodować nierównomierne odtwarzanie
dźwięku z płyty. W takim przypadku należy wyjąć płytę z
odtwarzacza i odczekać około godziny, aż wilgoć odparuje.
Uszkodzona płyta
Nie należy odtwarzać pękniętych, zniekształconych ani
uszkodzonych płyt. Odtwarzanie uszkodzonych płyt może
spowodować poważne uszkodzenie mechanizmu odtwarzania.
Konserwacja
W przypadku problemów nie należy podejmować prób
samodzielnej naprawy urządzenia. Należy przekazać je do
najbliższego przedstawiciela handlowego firmy Alpine lub
centrum serwisowego firmy Alpine w celu dokonania naprawy.
Nigdy nie wolno wykonywać następujących czynności
Nie wolno chwytać ani wyciągać płyty, która jest wciągana do
odtwarzacza przez automatyczny mechanizm ponownego ładowania.
Nie wolno wkładać płyty do urządzenia, gdy jego zasilanie jest
wyłączone.
Otwór
środkowy
Nowa
płyta
Na zewnątrz
(nierówności)
Nierówności
Miejsce montażu
Nie należy montować urządzenia INE-S900R w miejscach
narażonych na działanie następujących czynników:
•
•
•
•
Bezpośrednie światło słoneczne lub ciepło
Duża wilgotność i woda
Duża ilość kurzu i pyłu
Nadmierne wibracje
Prawidłowe użytkowanie
Należy uważać, aby nie upuścić płyty. Płytę należy trzymać tak,
aby nie pozostawiać na niej odcisków palców. Nie należy
przyklejać do płyty taśmy, papieru ani etykiet. Nie należy pisać na
powierzchni płyty.
PRAWIDŁOWO
NIEPRAWIDŁOWO
PRAWIDŁOWO
Wkładanie płyt
Odtwarzacz może odtwarzać tylko jedną płytę jednocześnie. Nie
należy wkładać do urządzenia więcej niż jedną płytę.
Podczas wkładania płyty należy upewnić się, że nadruk skierowany
jest do góry. Nieprawidłowe włożenie płyty spowoduje wyświetlenie
na ekranie odtwarzacza komunikatu „Nie można odczytać płyty”.
Jeżeli komunikat „Nie można odczytać płyty” będzie wyświetlany
nawet po prawidłowym włożeniu płyty, należy nacisnąć przycisk
RESET ostrym przedmiotem, takim jak długopis.
Odtwarzanie płyty podczas jazdy po nierównej drodze może
spowodować przeskakiwanie dźwięku, ale nie doprowadzi do
porysowania płyty ani uszkodzenia odtwarzacza.
Czyszczenie płyty
Odciski palców, kurz lub brud znajdujące się na powierzchni płyty
mogą spowodować przeskakiwanie dźwięku z odtwarzacza DVD.
Aby co pewien czas wyczyścić płytę, należy przetrzeć odtwarzaną
powierzchnię czystą i miękką ściereczką od środka w kierunku
zewnętrznej krawędzi. Jeżeli powierzchnia jest mocno zabrudzona,
przed wyczyszczeniem płyty należy zwilżyć czystą, miękką
ściereczkę w roztworze łagodnego i neutralnego detergentu.
Płyty o nieregularnych kształtach
W tym urządzeniu należy używać wyłącznie okrągłych płyt i nigdy
nie należy korzystać z płyt o innym kształcie.
Używanie płyt o innym kształcie może spowodować uszkodzenie
mechanizmu.
3-PL
Akcesoria do płyt
W sklepach dostępne są różne akcesoria umożliwiające ochronę
powierzchni płyt i poprawę jakości dźwięku. Jednakże większość z
nich powoduje zmianę grubości i/lub średnicy płyty. Korzystanie z
takich akcesoriów może być przyczyną problemów z
odtwarzaniem. Zalecamy, aby nie korzystać z tych akcesoriów w
przypadku płyt używanych w urządzeniu INE-S900R.
Płyty, które można
odtwarzać w tym
urządzeniu
Rodzaje odtwarzanych płyt
W tym urządzeniu można odtwarzać rodzaje płyt wymienione
poniżej.
Oznaczenie
(logo)
Przezroczysta folia
Nagrana zawartość
Rozmiar
płyty
DVD Video
Audio + wideo
12 cm*
CD z
muzyką
Audio
12 cm
DivX®
Audio + wideo
12 cm
Stabilizator
• Po wyłączeniu systemu przez pewien czas na ekranie będzie
widoczny obraz. Jest to normalny efekt charakterystyczny dla
technologii LCD.
• Przy niskiej temperaturze otoczenia kontrast ekranu może być
przez pewien czas nieprawidłowy. Po chwili, gdy ekran
rozgrzeje się, kontrast powróci do normy.
Obsługa niektórych funkcji tego urządzenia jest bardzo
skomplikowana. Z tego powodu konieczne było umieszczenie tych
funkcji na specjalnym ekranie. Korzystanie z nich jest możliwe
tylko po zaparkowaniu pojazdu. W ten sposób podczas jazdy
uwaga kierowcy będzie skoncentrowana na sytuacji na drodze, a
nie na obsłudze INE-S900R. Ma to na celu zapewnienie
bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.
Aby można było wykonać procedurę opisaną w instrukcji obsługi,
pojazd musi być zaparkowany, a hamulec postojowy włączony.
Próba wykonania tych czynności podczas jazdy spowoduje
wyświetlenie ostrzeżenia „Nie można używać podczas jazdy względy bezpieczeństwa”.
• Urządzenie INE-S900R pobiera niewielką ilość energii nawet po
wyłączeniu zasilania. Jeżeli przewód przełączanego zasilania (zapłonu)
urządzenia INE-S900R zostanie podłączony bezpośrednio do dodatniego
(+) bieguna akumulatora pojazdu, akumulator może zostać
rozładowany.
W celu uproszczenia procedury można użyć jednobiegunowego
przełącznika jednostanowego (SPST, sprzedawany oddzielnie). Przed
opuszczeniem pojazdu można ustawić go w pozycji WYŁ. Przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia INE-S900R należy ustawić
przełącznik z powrotem w pozycji WŁ. Informacje o podłączaniu
przełącznika można znaleźć w punkcie “Schemat połączeń przełącznika
SPST (sprzedawany oddzielnie)” (strona 139). Jeżeli przewód zasilania
(zapłonu) nie jest wyposażony w wyłącznik, należy go odłączyć od
bieguna akumulatora, jeśli pojazd będzie nieużywany przez dłuższy czas.
* Zgodne z dwuwarstwowymi płytami DVD
W tym urządzeniu można odtwarzać sformatowane płyty
wymienione poniżej.
CD-R/
CD-RW
DVD-R/
DVD-RW
DVD+R/
DVD+RW
Format
CD
Format MP3
(„mp3”)
Format WMA
(„wma”)
Format AAC
(„m4a”)
Format
DVD Video
Format DivX
(„avi”, „divx”)
Format ASF
(„asf”)
• Nie można odtwarzać płyt, które nie zostały sfinalizowane.
4-PL
Płyty, których nie można odtwarzać
Wskazówki dotyczące tworzenia własnych płyt CD
Płyty DVD-RAM, CD-ROM (oprócz płyt z plikami MP3/WMA/
AAC), Video CD, Photo CD itp.
Urządzenie INE-S900R odtwarza formaty DVD Video, Audio CD,
DivX® oraz ma wbudowany dekoder MP3/WMA/AAC.
Płyty DualDisc
Poniższe informacje mogą być pomocne przy tworzeniu własnych
płyt CD (CD Audio lub CD-R/RW z plikami MP3/WMA/AAC).
To urządzenie nie obsługuje płyt DualDisc.
Użycie płyty DualDisc może spowodować awarię urządzenia i
uszkodzenie płyty przy jej wkładaniu/wysuwaniu.
Dwustronne płyty DVD
To urządzenie nie obsługuje dwustronnych płyt DVD.
Użycie dwustronnej płyty DVD może spowodować awarię
urządzenia i uszkodzenie płyty przy jej wkładaniu/wysuwaniu.
Numer regionu DVD (umożliwiający odtwarzanie)
Ten odtwarzacz DVD odtwarza wszystkie płyty o numerze regionu
2 (lub „Wszystkie”). Płyty DVD o numerze regionu innym niż
podane nie mogą być odtwarzane w tym odtwarzaczu DVD.
Korzystanie z płyt kompaktowych (CD/CD-R/CD-RW)
Korzystanie z płyt kompaktowych niezgodnych ze specyfikacją nie
gwarantuje ich prawidłowego odtwarzania.
Można odtwarzać płyty CD-R (CD-Recordable) i CD-RW
(CD-ReWritable), które zostały nagrane na urządzeniach audio.
Można także odtwarzać płyty CD-R i CD-RW zawierające pliki w
formacie MP3/WMA/AAC.
• Niektóre z poniższych płyt mogą nie być odtwarzane w tym
urządzeniu:
Płyty uszkodzone, płyty z odciskami palców, płyty poddane
działaniu bardzo wysokich lub niskich temperatur bądź światła
słonecznego (np. pozostawione w samochodzie lub w
urządzeniu), płyty nagrane w niestabilnych warunkach, płyty,
których nagranie nie powiodło się lub które próbowano nagrać
ponownie, płyty CD zabezpieczone przed kopiowaniem, które są
niezgodne ze standardem CD Audio.
• Należy używać płyt z plikami MP3/WMA/AAC zapisanych w
formacie zgodnym z tym urządzeniem. Więcej informacji na ten
temat: strony 63 oraz 64.
Informacja dla użytkowników korzystających z płyt CD-R/CD-RW
• Jeżeli nie można odtworzyć płyty CD-R/CD-RW, należy
upewnić się, że ostatnia sesja nagrywania została zamknięta
(sfinalizowana).
• Jeżeli jest to konieczne, należy sfinalizować płytę CD-R/
CD-RW i ponowić próbę jej odtworzenia.
Jaka jest różnica między płytą CD Audio a płytą CD z plikami
MP3/WMA/AAC?
Płyta CD Audio ma taki sam format, jak płyty CD dostępne zwykle
w sklepach (nazywane także CD-DA). MP3 (MPEG-1 Audio Layer
3)/WMA (Windows Media Audio)/AAC (Advanced Audio
Coding) to plik danych, który wykorzystuje schemat kompresji w
celu zmniejszenia rozmiaru pliku muzycznego.*
Wielosesyjne płyty CD-R/CD-RW:
Zakończenie nagrywania oznacza utworzenie jednej sesji. Dopóki
płyta nie zostanie zamknięta (sfinalizowana), można dodać do niej
dane. Po nagraniu tych dodatkowych danych płyta staje się
„wielosesyjną” płytą CD. Odtwarzać można tylko ostatnią sesję
wielosesyjnej płyty w formacie DATA, w zależności od
oprogramowania, które służyło do formatowania płyty.
Prawidłowo sformatowane płyty z plikami MP3/WMA/AAC:
Aby zapewnić prawidłowe odtwarzanie, należy stosować
formatowanie ISO9660. Można użyć konwencji nazewnictwa
plików ISO Level 1 (standard DOS 8.3), Level 2 (32 znaki) lub
Joliet (długie nazwy plików w systemie Windows)*.
* Dodatkowe informacje zawiera instrukcja obsługi.
Informacje o korzystaniu z płyt kompaktowych
(CD/CD-R/CD-RW)
• Nie należy dotykać powierzchni.
• Nie należy wystawiać płyty na działanie bezpośredniego
światła słonecznego.
• Nie należy przyklejać na płytę naklejek ani etykiet.
• Jeżeli płyta jest zakurzona, należy ją oczyścić.
• Należy sprawdzić, czy powierzchnia płyty jest gładka i
płaska.
• Nie należy korzystać z dostępnych w sklepach akcesoriów
do płyt.
Nie należy pozostawiać płyty w samochodzie ani w
urządzeniu przez dłuższy czas. Nigdy nie należy wystawiać
płyty na działanie bezpośredniego światła słonecznego.
Wysoka temperatura i wilgoć mogą uszkodzić płytę,
uniemożliwiając jej ponowne odtworzenie.
5-PL
Korzystanie z płyt DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
• Urządzenie to obsługuje płyty nagrane w standardzie DVD
Video.
• Należy pamiętać, że płyty, które nie zostały sfinalizowane
(zapisane w sposób umożliwiający korzystanie w odtwarzaczach
DVD), nie mogą być odtwarzane w tym odtwarzaczu DVD.
• W zależności od urządzenia nagrywającego i formatu płyty
niektóre płyty mogą nie być odtwarzane.
• Odtwarzanie płyt lub plików wykorzystujących mechanizmy
zabezpieczania przed kopiowaniem może być niemożliwe.
Niektóre urządzenia nagrywające mogą niewłaściwie
sformatować skopiowane pliki, uniemożliwiając ich prawidłowe
odtwarzanie.
• W następujących przypadkach odtworzenie płyty może być
niemożliwe:
płyty nagrane przez niektóre nagrywarki DVD, niektóre płyty o
nieregularnych kształtach, płyty uszkodzone, płyty zabrudzone,
zabrudzona soczewka odtwarzacza DVD, kondensacja wilgoci
w urządzeniu.
• Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dołączonych do płyt
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW.
• Nie należy przyklejać naklejek, etykiet ani taśmy po stronie
płyty DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW z nadrukiem.
• W porównaniu ze standardowymi płytami płyty DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW są mniej odporne na działanie
wysokiej temperatury, wilgoci i bezpośredniego światła
słonecznego. Pozostawienie płyt w samochodzie może
spowodować ich uszkodzenie, uniemożliwiając odtwarzanie w
tym urządzeniu.
• Zakresy temperatur, w których można odtwarzać płyty, są
następujące:
DVD-R/DVD-RW: -25 ~ +70°C
DVD+R/DVD+RW: 5°C ~ 55°C
Terminy dotyczące płyt
Tytuł
Jeżeli na płycie DVD dostępne są tytuły, są to największe nagrane
na niej jednostki podziału informacji.
Rozdział
Każdy tytuł może być podzielony na mniejsze części nazywane
rozdziałami. Mogą to być określone sceny lub utwory muzyczne.
Zabezpieczenie złącza USB
• Do złącza USB tego urządzenia można podłączyć tylko
urządzenie iPod/iPhone lub pamięć USB. Nie jest gwarantowane
poprawne działanie w przypadku użycia innych urządzeń USB.
• Jeśli zamierzasz korzystać ze złącza USB, należy użyć tylko
kabla dostarczonego wraz z urządzeniem. Koncentrator USB nie
jest obsługiwany.
• Pamięć USB z włączonym zabezpieczeniem przed zapisem
może nie działać prawidłowo.
• W zależności od podłączonej pamięci USB urządzenie może nie
działać lub może nie być możliwe wykonanie niektórych
funkcji.
• W tym urządzeniu można odtwarzać pliki audio w formacie
MP3/WMA/AAC.
• Możliwe jest wyświetlanie wykonawcy, tytułu utworu itp., ale
niektóre znaki mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
6-PL
UWAGA
Firma Alpine nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas
korzystania z tego urządzenia.
Informacje o korzystaniu z pamięci USB
• Urządzenie obsługuje pamięci masowe zgodne z protokołem
USB MSC. Można odtwarzać pliki audio w formatach MP3,
WMA i AAC.
• Działanie pamięci USB nie jest gwarantowane. Pamięci USB
należy używać zgodnie z warunkami umowy. Należy dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi pamięci USB.
• Należy unikać użytkowania lub przechowywania w
następujących miejscach:
W dowolnym miejscu samochodu wystawionym na działanie
bezpośredniego światła słonecznego lub wysokich temperatur.
W miejscu, w którym może wystąpić wysoka wilgotność lub
istnieją substancje powodujące korozję.
• Pamięć USB należy zamocować w miejscu, w którym nie będzie
przeszkadzać kierowcy podczas jazdy.
• Pamięć USB może nie działać poprawnie w wysokiej lub niskiej
temperaturze.
• Należy używać tylko certyfikowanej pamięci USB. Należy
pamiętać, że nawet certyfikowana pamięć USB może nie działać
poprawnie w zależności od jej typu lub stanu.
• W zależności od ustawień typu pamięci USB, stanu pamięci lub
oprogramowania użytego do kodowania, urządzenie może nie
odtwarzać lub wyświetlać prawidłowo zapisanych danych.
• Pliki chronione za pomocą technologii DRM (Digital Rights
Management) nie mogą być odtwarzane w tym urządzeniu.
Obejmuje to pliki w formacie AAC zakupione w sklepie iTunes,
pliki w formacie WMA oraz inne pliki z technologią
uniemożliwiającą kopiowanie.
• Uruchomienie odtwarzania z pamięci USB może trwać dłuższą
chwilę. Jeśli pamięć USB zawiera określone pliki inne niż pliki
audio, rozpoczęcie odtwarzania lub wyszukiwania może
wymagać znacznie dłuższego czasu.
• Urządzenie może odtwarzać pliki z rozszerzeniem „mp3”,
„wma” lub „m4a”.
• Powyższych rozszerzeń nie należy dodawać do plików innych
niż dane audio. Dane inne niż audio nie zostaną rozpoznane.
Odtwarzanie takich danych może spowodować hałas będący
przyczyną uszkodzenia głośników i/lub wzmacniaczy.
• Zaleca się tworzenie kopii zapasowej ważnych danych na
komputerze osobistym.
• Nie należy odłączać urządzenia USB podczas odtwarzania.
Należy zmienić ustawienie ŹRÓDŁO na wartość inną niż USB,
a następnie odłączyć urządzenie USB, aby zapobiec możliwości
uszkodzenia pamięci.
Spis treści
Instrukcja
użytkowania
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WAŻNE INFORMACJE: NALEŻY SIĘ Z NIMI
UWAŻNIE ZAPOZNAĆ PRZED
ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z
PRODUKTU. ................................................ 1
Kwestie ważne ze względów bezpieczeństwa .. 1
OSTRZEŻENIE ......................................... 1
UWAGA .................................................... 2
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ......................... 3
Płyty, które można odtwarzać w tym
urządzeniu ..................................................... 4
Wprowadzenie
Przedmowa
Systemy nawigacyjne ..................................... 13
GPS (Global Positioning System) ............... 13
Żyroskop/prędkościomierz .......................... 13
Terminy dotyczące nawigacji ......................... 14
Charakterystyka urządzenia ............................ 15
Przed użyciem urządzenia
Informacje na temat systemu
nawigacyjnego ............................................. 16
Rozmieszczenie elementów sterujących ........ 16
Włączanie urządzenia ..................................... 17
Początkowe uruchomienie systemu ................ 17
Podstawy obsługi
Włączanie i wyłączanie zasilania ................... 18
Wkładanie/wysuwanie płyty ........................... 18
Wkladanie płyty .......................................... 18
Wysuwanie płyty ......................................... 18
Korzystanie z przedniego wejścia AUX ......... 18
Regulacja głośności ........................................ 18
Regulacja głośności w trybie
audio/wideo. ............................................. 18
Regulacja głośności wskazówek
głosowych ................................................ 19
Regulacja głośności sygnałów
dźwiękowych ........................................... 19
Szybkie zmniejszenie głośności ..................... 19
Przechodzenie z menu NAWIGACJA
do menu AUDIO/WIDEO ........................... 19
Ekran dotykowy .............................................. 19
Obsługa okienek ............................................. 19
Wygląd okna NAVIGATION ...................... 19
Wygląd okna AUDIO/WIDEO ................... 20
Wywołanie okna informacyjnego ............... 20
Zmiana rozmiaru okna ................................ 20
Wybór pozycji z listy ...................................... 21
Korzystanie z klawiatury ekranowej .............. 21
Wprowadzanie znaków ............................... 21
Wprowadzanie liczb .................................... 21
Wyłączanie ekranu .......................................... 22
Ustawienie wyświetlania zegara ..................... 22
Nawigacja
Podstawy obsługi
Wyświetlanie ekranu nawigacji ...................... 23
Mapa z bieżącym położeniem pojazdu
(bez trasy) ................................................ 23
Wyświetlanie punktów ................................ 24
Wyświetlanie wybranego miejsca .................. 24
Przewijanie mapy ........................................ 24
Wyświetlanie mapy z bieżącym
położeniem pojazdu ................................. 24
Zmiana skali mapy .......................................... 25
Zmiana orientacji mapy .................................. 25
Zmiana trybu mapy ......................................... 26
Informacje dotyczące ekranu listy
manewrów ................................................ 26
Wyświetlanie ikon POI ................................... 27
Informacje dotyczące płatnych stref ruchu ..... 27
Informacje na temat dynamicznych
wskazówek .................................................. 28
Jeśli dynamiczne wskazówki ustawione
są na tryb ręczny ...................................... 28
Jeśli dynamiczne wskazówki ustawione
są w tryb Auto .......................................... 28
Wyszukiwanie celu
Szukanie celu/trasy ......................................... 29
Wyświetlanie ekranu menu celu ..................... 30
7-PL
Wyświetlanie na ekranie mapy .................... 30
Wyświetlanie z ekranu menu nawigacji ...... 30
Wybór kraju ................................................. 30
Wyszukiwanie według adresu ........................ 31
Wyszukiwanie punktów POI .......................... 32
Wyszukiwanie miejsca według
skrzyżowania ............................................... 33
Edycja trasy
Wyświetlanie ekranu edycji trasy ................... 46
Usuń punkt trasy ............................................. 46
Automatyczne ustawienie punktów trasy ....... 46
Ręczne ustawienie punktów trasy ................... 47
Podsumowanie trasy ....................................... 47
Wyszukiwanie najbliższego punktu POI ........ 34
Zmiana metody obliczania trasy ..................... 47
Wyszukiwanie według kodu pocztowego ....... 35
Uruchamianie pokazu ..................................... 47
Wyszukiwanie według współrzędnych ........... 35
Objazd ............................................................. 48
Wyszukiwanie celu przy użyciu książki
adresowej ..................................................... 36
Zmiana trasy ................................................... 48
Odnajdowanie lokalizacji spośród
poprzednich celów. ...................................... 36
Wyszukiwanie celu według punktu Dom ....... 37
Wyszukiwanie celu poprzez przewijanie
wyświetlanej mapy ...................................... 37
Wyszukiwanie obiektów w pobliżu
wyznaczonej lokalizacji poprzez
przewijanie wyświetlonej mapy .................. 38
Wyszukiwanie celu według ikony POI ........... 38
Potwierdź cel
Zmiana metody obliczania trasy ..................... 39
Ustawienie bieżącego położenia ..................... 40
Zapis w książce adresowej ............................. 41
Zapis jako punkt Dom .................................... 41
Dodaj punkt trasy ............................................ 42
Wskazówki nawigacyjne
Ekran wskazówek ........................................... 43
Wskazówki dotyczące
skrzyżowań/zjazdów ................................ 43
Wskazówki dotyczące wjazdu/zjazdu
z autostrady .............................................. 43
Wskazówki dotyczące granic ...................... 44
Wyświetlanie linii kierunku ........................ 44
Wskazówki głosowe ....................................... 44
Przykłady wskazówek głosowych ............... 44
Przykłady wskazówek głosowych po przybyciu
do celu/punktu trasy/portu promowego/
terminala kolejowo-samochodowego ...... 44
Potwierdzanie wskazówek głosowych ........ 44
Wskazówki dotyczące osobistych
punktów POI ............................................... 45
Anulowanie trasy ............................................ 48
Edycja danych nawigacji
Wyświetlanie ekranu edycji adresu ................ 49
Edycja książki adresowej ................................ 49
Usuwanie pozycji z książki adresowej ........ 50
Usuń wszystkie pozycje z książki
adresowej ................................................. 50
Zmiana nazwy ............................................. 50
Zmiana ikony .............................................. 51
Ustawienie wyświetlania ikon ..................... 51
Zmiana lokalizacji ....................................... 51
Zmiana numeru telefonu ............................. 51
Edycja punktu Dom ........................................ 52
Usuwanie ostatniego celu ............................... 52
Usuń całą historię celów ............................. 52
Funkcje TMC
Informacje TMC ............................................. 53
Wyświetlanie informacji o zdarzeniach
na drodze ..................................................... 54
System audio/wideo
Podstawy obsługi
Wybór źródła .................................................. 56
Wyświetlanie głównego ekranu źródła audio/
wideo ........................................................... 56
Wyłączanie źródła audio/wideo ...................... 56
Radio
Słuchanie audycji radiowych .......................... 57
Ręczne programowanie stacji ......................... 57
Automatyczne programowanie stacji ............. 57
Wybieranie zaprogramowanych stacji
radiowych .................................................... 57
8-PL
Działanie systemu RDS
Wyszukiwanie pożądanego pliku filmu ........ 69
Włączanie lub wyłączanie funkcji AF
(częstotliwości alternatywne) ...................... 58
Przełączanie kąta kamery .............................. 70
Automatyczne odbieranie informacji
o sytuacji na drodze ..................................... 58
Przełączanie napisów (język napisów) ......... 70
Ręczne odbieranie informacji o sytuacji
na drodze ..................................................... 58
Przełączanie trybów wyświetlania ................. 71
Strojenie PTY (typ programu) ........................ 59
Informacje o formacie ASF ............................ 71
Priorytet wiadomości ...................................... 59
Wyświetlanie wiadomości tekstowych stacji
radiowej ....................................................... 59
Przełączanie ścieżek audio ............................. 70
Przełączanie z menu płyty ............................. 70
Informacje o formacie DivX® ........................ 71
iPod/iPhone (opcja)
Odtwarzanie .................................................... 73
Powtarzanie odtwarzania ................................ 61
Wyszukiwanie żądanego utworu .................... 74
Wyszukiwanie według nazwy
wykonawcy .............................................. 74
Wyszukiwanie pożądanego pliku filmu .......... 75
Odtwarzanie losowe ....................................... 61
Funkcja w górę/w dół ..................................... 75
Odtwarzanie losowe (Utwory losowo)
(M.I.X. wszystkie) ....................................... 62
Powtarzanie odtwarzania ................................ 76
Wybieranie folderów
(dotyczy plików MP3/WMA/AAC) ............ 62
Odtwarzanie losowe (losowo wszystkie) ....... 76
CD/MP3/WMA/AAC
Odtwarzanie .................................................... 61
Wyszukiwanie tekstu z CD ............................. 62
Wyszukiwanie nazwy pliku/foldera
(dotyczy MP3/WMA/AAC) ........................ 62
Informacje o plikach MP3/WMA/AAC ......... 63
DVD
Odtwarzanie płyty ........................................... 65
Jeżeli zostanie wyświetlony ekran menu .... 66
Obsługa klawiatury numerycznej ............... 67
Wyświetlanie ekranu menu głównego ........ 67
Wyświetlanie ekranu menu ........................ 67
Wyświetlanie ekranu trybu
obsługi menu ........................................... 67
Zatrzymywanie odtwarzania (Pre Stop) ......... 67
Zatrzymywanie odtwarzania .......................... 67
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu ......... 67
Szukanie początku rozdziału/pliku ................ 68
Wyświetlanie stopklatki (pauza) ..................... 68
Odtwarzanie poklatkowe
do przodu/do tyłu ....................................... 68
Odtwarzanie w zwolnionym tempie .............. 68
Wybieranie folderów .................................... 68
Powtarzanie odtwarzania ............................... 68
Szukanie wg numeru tytułu ........................... 69
Szukanie bezpośrednio wg numeru
rozdziału ..................................................... 69
Odtwarzanie losowe ....................................... 76
Pamięć USB
Odtwarzanie .................................................... 77
Urządzenie dodatkowe (opcja)
Obsługa urządzenia dodatkowego .................. 77
Obsługa zewnętrznej zmieniarki płyt DVD .... 78
Zmiana trybu na zewnętrzną
zmieniarkę płyt DVD ............................... 78
Informacje na temat ekranu obsługi
zmieniarki płyt DVD ............................... 78
Obsługa przenośnego tunera telewizyjnego
(DVB-T) ...................................................... 79
Wybór trybu przenośnego cyfrowego tunera
telewizyjnego (DVB-T) ........................... 79
Informacje na temat obsługi DVB-T ........... 79
Inne przydatne
funkcje
Tryb zestawu głośnomówiącego
Informacje na temat trybu zestawu
głośnomówiącego ........................................ 80
Podłączanie urządzenia obsługującego
BLUETOOTH (parowanie) ......................... 80
Podłączanie telefonu komórkowego z
urządzenia ................................................ 80
Korzystanie z telefonu komórkowego ........ 81
9-PL
Podłączanie urządzenia obsługującego
BLUETOOTH ............................................. 81
Rozłączanie połączenia BLUETOOTH .......... 81
Aktualizacja danych urządzenia
BLUETOOTH ............................................. 82
Usuwanie zarejestrowanego urządzenia
BLUETOOTH ............................................. 82
Usuwanie danych jednego urządzenia ........ 82
Usuń dane wszystkich urządzeń .................. 82
Odbieranie połączeń ....................................... 82
Regulacja głośności ........................................ 83
Zakończenie połączenia .................................. 83
Nawiązywanie połączenia .............................. 83
Wybieranie numeru ze spisu połączeń ........ 83
Wprowadzanie numeru telefonu w celu
nawiązania połączenia ............................. 83
Wybieranie numeru z książki
telefonicznej ............................................. 84
Wykonywanie połączeń za pomocą
szybkiego wybierania .............................. 84
Funkcja ponownego wybierania ................. 84
Wykonywanie połączeń z ekranu
potwierdzenia. .......................................... 84
Czynności wykonywane podczas
rozmowy ...................................................... 84
Zmiana wyjścia dźwięku ............................. 84
Regulacja głośności rozmowy ..................... 85
Funkcja wybierania tonowego .................... 85
Funkcje książki telefonicznej ......................... 85
Przenoszenie książki telefonicznej .............. 85
Synchronizacja książki telefonicznej .......... 85
Zmiana kodowania książki telefonicznej .... 85
Usuwanie wpisów z książki
telefonicznej ............................................. 86
Przypisywanie numeru do szybkiego
wybierania ................................................ 86
Wyszukiwanie alfabetyczne ........................ 86
Spis połączeń .................................................. 87
Wybieranie numeru przy użyciu
spisu połączeń .......................................... 87
Usuwanie spisu połączeń ............................ 87
Ustawienia użytkownika ................................. 87
Zmiana ustawień użytkownika .................... 87
Ustawienie automatycznego odbierania
połączeń ................................................... 88
Ustawienie wyświetlania nazwiska
(nazwy) rozmówcy .................................. 88
Ustawienie wyświetlania zastrzeżonych
danych ...................................................... 88
Ustawienie hasła wyświetlania
zastrzeżonych danych .............................. 88
10-PL
Ustawienie autozapisu spisu połączeń ........ 88
Kamera podglądu wstecz (opcja)
Włączanie i wyłączanie podglądu wstecz ...... 89
Ustawienia
Ustawienia ogólne
Zmiana ustawień ogólnych ............................. 91
Kontrast .......................................................... 92
Ustawienie podświetlenia ............................ 92
Regulacja jasności podświetlenia ................ 92
Regulacja jasności podświetlenia
klawiszy ................................................... 92
Ustawienia ekranu .......................................... 92
Ustawienie przewijania ............................... 92
Ustawienie tapety ........................................ 92
Ustawienie koloru menu ............................. 92
Ustawienia głośności ...................................... 92
Funkcja sygnalizacji dźwiękowej ............... 92
Ustawienie głośności wskazówek
głosowych ................................................ 92
Potwierdzenie głośności wskazówek
głosowych ................................................ 92
Automatyczna regulacja głośności .............. 93
Ustawienia kamery podglądu wstecz ............. 93
Ustawienie podglądu wstecz ....................... 93
Ustawienia linii wskazującej
podglądu wstecz ....................................... 93
Regulacja wskaźników podglądu
wstecz ...................................................... 93
Ustawienie jakości obrazu podglądu
wstecz ...................................................... 93
Ustawienia systemu ........................................ 94
Ustawienie języka ....................................... 94
Ustawienie klawiatury numerycznej ........... 94
Określanie jednostek
(km/m lub mila/jard) ................................ 94
Ustawienie przełączania formatu
kalendarza ................................................ 94
Ustawienia zegara ........................................... 94
Ustawienie wyświetlania zegara ................. 94
Ustawienie czasu letniego ........................... 94
Ustawienie strefy czasowej ......................... 94
Ustawienia instalacji ....................................... 95
Kontrola instalacji ....................................... 95
Ustawienie kodu bezpieczeństwa ................ 95
Kalibracja panelu dotykowego .................... 96
Kalibracja położenia pojazdu ...................... 96
Ustawienie typu czujnika prędkości ............ 97
Formatowanie karty pamięci SD ................. 97
Inicjalizacja systemu ................................... 98
Przywracanie domyślnych ustawień ............... 98
Ustawienia nawigacji
Zmiana ustawień nawigacji ............................ 99
Ustawienia mapy .......................................... 100
Ustawienie wyświetlania
kolorów mapy ........................................ 100
Ustawienie wyświetlania
dziennego/nocnego ................................ 100
Ustawienie kąta widoku mapy 3D ............ 100
Ustawienie wyświetlania nazwy
następnej ulicy ....................................... 100
Ustawienie wyświetlania linii
kierunku ................................................. 101
Ustawienie wyświetlania punktu
śledzenia ................................................. 101
Ustawienie trybu autostrady ...................... 101
Ustawienie znacznika położenia
pojazdu ................................................... 101
Ustawienia punktów POI .............................. 101
Ustawienie wyświetlania ikony POI ......... 101
Ustawienie wyświetlania kategorii
ikon POI ................................................. 102
Ustawienie wyświetlania ikony książki
adresowej ............................................... 102
Ustawienia wskazówek nawigacyjnych ....... 102
Ustawienie wskazówek dotyczących
granic ..................................................... 102
Ustawienie wyświetlania szacunkowego czasu
przyjazdu ................................................ 102
Ustawienie czasu przyjazdu ...................... 102
Ustawienie wskazówek skrzyżowań ......... 102
Ustawienie średniej prędkości ................... 103
Ustawienie przerwania ekranu
audio/wideo ............................................ 103
Ustawienia trasy ........................................... 103
Ustawienie dynamicznych wskazówek ..... 103
Ustawienia RDS-TMC ................................. 103
Ustawienie wyświetlania strzałki
zdarzenia ................................................ 103
Ustawienia wyświetlania ikony TMC ....... 103
Ustawienia kraju ........................................ 104
Ustawienia stacji ....................................... 104
Aktywacja płatnej usługi TMC ................. 104
Zapis wyboru regionu ................................... 105
Ustawienia osobistych punktów POI ............ 105
Aktualizacja danych ostrzeżeń POI .......... 105
Usuwanie danych ostrzeżeń POI ............... 106
Ustawienie wyświetlania ikony
ostrzeżeń POI ......................................... 106
Ustawienie ostrzeżeń POI ......................... 106
Aktualizacja osobistych punktów POI ...... 106
Edycja osobistych punktów POI ............... 107
Usuwanie osobistych punktów POI .......... 107
Ustawienie wyświetlania ikon osobistych
punktów POI .......................................... 107
Zapisywanie danych osobistych punktów
POI w pamięci USB ............................... 108
Zapisywanie punktów śledzenia
do pamięci USB ..................................... 108
Dane nawigacji ............................................. 108
Wyświetlanie statusu GPS ......................... 108
Wyświetlanie informacji o wersji .............. 108
Ustawienia audio
Zmiana ustawień audio ................................. 109
Ustawienia AUX ........................................... 110
Ustawienie tylnego głównego
wejścia AUX .......................................... 110
Regulacja poziomu dźwięku tylnego
wejścia AUX .......................................... 110
Ustawienie dodatkowego wejścia AUX .... 110
Ustawienie przedniego wejścia AUX ....... 110
Regulacja poziomu dźwięku przedniego
wejścia AUX .......................................... 110
Ustawienia radia ........................................... 110
Dostosowywanie poziomów
sygnału źródła ........................................ 110
Ustawienie wyszukiwania PI .................... 110
Odbieranie informacji RDS ze stacji
regionalnych (lokalnych) ....................... 110
Ustawienie odbioru sygnału PTY31
(komunikat alarmowy) ........................... 110
Ustawienia DVD ........................................... 111
Zmiana ustawienia języka ......................... 111
Ustawienie języka menu ........................... 111
Ustawianie języka audio ........................... 111
Ustawianie języka napisów ....................... 111
Zmiana ustawienia kodu kraju .................. 111
Ustawianie poziomu klasyfikacji
(blokada rodzicielska) ............................ 112
Zmiana hasła ............................................. 112
Ustawienie funkcji pomijania menu .......... 112
Wyświetlanie informacji
o płycie DivX® ...................................... 112
Ustawianie trybu ekranu TV ..................... 113
Ustawianie trybu redukcji liczby k
anałów .................................................... 113
Przywracanie ustawień DVD .................... 113
11-PL
Ustawienia telefonu
Zmiana ustawień telefonu ............................. 114
Zmiana danych urządzenia ........................... 115
Zmiana nazwy urządzenia ......................... 115
Edycja hasła urządzenia ............................ 115
Ustawienia Bluetooth ................................... 115
Ustawienie trybu wyszukiwania ............... 115
Ustawienia dźwięku
Zmiana ustawień dźwięku ............................ 116
Regulacja balansu
lewo-prawo/przód-tył ............................. 116
Ustawianie poziomu basów ....................... 116
Ustawianie poziomu sopranów ................. 116
Regulacja poziomu dźwięku
subwoofera ............................................. 116
Ustawianie funkcji wzmocnienia .............. 116
Włączanie i wyłączanie odtwarzania
bezpośredniego ...................................... 116
Ustawienia wyświetlania
Zmiana ustawień elementów graficznych .... 117
Zapisywanie i przywracanie wartości
ustawień jakości obrazu ......................... 118
Informacje
Niedokładności bieżącego położenia lub
punktów śledzenia ..................................... 119
Niedokładności wynikające z braku
sygnału GPS ........................................... 119
Niedokładności spowodowane sygnałem
satelitów GPS ......................................... 119
Inne przyczyny niedokładności ................. 119
Informacje o płytach DVD ........................... 120
Lista kodów języków .................................... 121
Lista kodów krajów ...................................... 122
W przypadku problemów ............................. 124
Jeśli pojawia się komunikat .......................... 127
Dane techniczne ............................................ 130
Umowa licencyjna użytkownika produktu
(Microsoft) ................................................ 132
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA
PRODUKTU (NAVTEQ) ......................... 133
ZNAKI FIRM ............................................... 134
12-PL
Montaż i podłączanie
Ostrzeżenie .......................................... 135
Uwaga ................................................... 135
Środki ostrożności .............................. 135
Montaż .......................................................... 136
Połączenia ..................................................... 140
Przykład systemu .......................................... 142
Wprowadzenie
Pozycjonowanie dwuwymiarowe
Przedmowa
Systemy nawigacyjne
Opisywany system nawigacyjny wykorzystuje trzy różne układy do
ustalania bieżącego położenia pojazdu i śledzenia jego trasy. Są to:
odbiornik GPS (Global Positioning System - globalny system
pozycjonowania), który odbiera sygnały cyfrowe z satelitów GPS, aby
ustalić bieżące położenie pojazdu, żyroskop, który pozwala ustalić, w
którym kierunku skręca pojazd oraz czujnik prędkościomierz, który
pozwala ustalić, jak daleko przejechał pojazd. Dzięki zastosowaniu
żyroskopu i prędkościomierza system może wyświetlać położenie
pojazdu i śledzić trasę jego przejazdu nawet w obszarach, gdzie sygnał
GPS jest niedostępny.
Wszystkie dane map są zapisane na wymiennej karcie pamięci SD.
System wykorzystuje dane z bazy oraz układy lokalizujące, aby
automatycznie wyznaczyć trasę po wprowadzeniu celu. Podczas jazdy
system nawigacji wskazuje trasę za pomocą symboli graficznych i
wskazówek głosowych.
Gdy odbiór sygnału GPS nie jest optymalny, pozycjonowanie
przeprowadzane jest w dwóch wymiarach: szerokość/długość
geograficzna. W takim przypadku mogą wystąpić drobne rozbieżności
w pozycjonowaniu w trzech wymiarach, gdyż nie można dokładnie
ustalić wysokości.
Wyświetlenie rzeczywistego położenia pojazdu może
nastąpić z niewielkim opóźnieniem.
Określanie bieżącego położenia pojazdu rozpoczyna się po
przekręceniu włącznika zapłonu do położenia ACC lub WŁ i kończy
się, gdy zapłon jest wyłączony (WYŁ). Po pierwszym przekręceniu
włącznika zapłonu do położenia ACC lub WŁ zwykle bieżące
położenie pojazdu jest pokazywane w ciągu jednej, dwóch minut.
Błąd ustalania rzeczywistego położenia pojazdu
Gdy sygnały GPS mogą być odbierane z 4 lub więcej satelitów, można
ustalić położenie pojazdu w trzech wymiarach (szerokość, długość,
wysokość). W takim przypadku zakres błędu wynosi 30-200 metrów.
Gdy sygnał GPS odbierany jest tylko z trzech satelitów, można ustalić
położenie tylko w dwóch wymiarach (szerokość i długość
geograficzna), co powoduje nieco większy zakres błędu. Gdy sygnał
GPS jest odbierany z mniej niż trzech satelitów, ustalenie położenia
pojazdu przy użyciu GPS nie jest możliwe. Poza zakresem błędu
typowym dla systemu GPS, zakres błędu może się również zwiększyć,
gdy Departament Obrony USA zdecyduje zmienić dokładność systemu.
Lokalizacje, gdzie odbiór sygnału GPS jest bardzo dobry
Najlepszą lokalizacją do odbioru sygnałów GPS są miejsca, gdzie
widoczność nieba jest dobra – nie ma w pobliżu wysokich budynków,
drzew lub innych obiektów blokujących sygnał.
Żyroskop/prędkościomierz
• Dokładność wskazań wysokości w terenie może być bardzo różna,
ponieważ system wykorzystuje tylko sygnały GPS do wyznaczania
przybliżonej wysokości. W przeciwieństwie do wskazań wysokości w
terenie ustalenie położenia na mapie jest dużo bardziej precyzyjne,
dzięki obliczeniom wykorzystującym dane wejściowe z trzech
układów: 1) sygnały GPS, 2) sygnały dotyczące prędkości pojazdu,
3) sygnały z wbudowanego żyroskopu elektronicznego.
Żyroskop to czujnik, który dokładnie mierzy kąt zmiany kierunku jazdy
pojazdu lub innego poruszającego się obiektu.
Żyroskopy wykorzystuje się w bezwładnościowych systemach
nawigacyjnych na statkach morskich i w samolotach pasażerskich. W
systemie nawigacyjnym tego typu żyroskop jest wykorzystywany
wspólnie z prędkościomierzem, dzięki czemu możliwe jest
wskazywanie bieżącego położenia pojazdu nawet w miejscach, gdzie
sygnał GPS jest zablokowany.
GPS (Global Positioning System)
System otrzymuje sygnały z 3 lub więcej satelitów GPS
(obsługiwanych przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych)
orbitujących na wysokości 21 tys. kilometrów i wyznacza obecne
położenie pojazdu wykorzystując zasady triangulacji. Jeśli układ
otrzymuje sygnały z więcej niż trzech satelitów GPS, możliwe jest
wyznaczenie pozycji.
System GPS wykorzystuje pozycjonowanie w trzech i w dwóch
wymiarach.
Kierunek
Odległość
Pozycjonowanie trójwymiarowe
Przy dobrym odbiorze sygnału GPS pozycjonowanie można wykonać w
trzech wymiarach: szerokość geograficzna/długość geograficzna/
wysokość (wzniesienie).
13-PL
Dokładność położenia pojazdu przy pierwszym użyciu
Książka adresowa
Dokładne działanie żyroskopu i prędkościomierza nie jest możliwe bez
uprzedniego zebrania odpowiedniej ilości danych.
Położenie pojazdu może nie być wyświetlane prawidłowo po wstępnej
instalacji systemu bez wprowadzenia informacji o poprzednich
zmianach (np. wymiana koła, itp.).
Margines błędu pomiędzy informacjami z czujników i danymi GPS
(obliczonymi z położenia pojazdu) jest ciągle analizowany/
korygowany, dzięki czemu dokładność systemu stopniowo rośnie.
Pomiary są ciągłe nawet wtedy, gdy nie można odbierać sygnałów GPS,
dzięki czemu nie trzeba „wypełniać luk”, co jest konieczne, gdy jest
wykorzystywany tylko żyroskop.
Lokalizacje, które często odwiedzasz, można zapisać w książce
adresowej i zaznaczyć na mapie. System może przechowywać do 200
takich punktów. Można dodać ikony w oznaczonych miejscach, aby
system wyświetlał je na mapie.
Terminy dotyczące nawigacji
Oznaczenie
Preferencyjny wybór autostrady
Nawigacja
System nawigacyjny wyświetla i śledzi położenie pojazdu oraz jego
przemieszczanie się na ruchomej mapie. Po wprowadzeniu celu
podróży system nawigacyjny szybko oblicza trasę i wskazuje ją za
pomocą symboli graficznych i wskazówek głosowych.
Bieżące położenie pojazdu
Bieżące położenie pojazdu wskazywane jest przez strzałkę w kółku
Bieżące położenie pojazdu
Korekta mapy
Ponieważ nawigacja GPS ma zakres błędu 30-200 m, położenie pojazdu
może być obliczone w taki sposób, że jest on pokazywany poza drogą.
Korekta mapy pozwala usunąć ten błąd tak, aby pojazd był pokazywany
na drodze.
Cel
Punkt na mapie, który jest określony jako cel podróży i oznaczony
odpowiednią ikoną.
Można ustalić cel oraz cztery punkty trasy.
Trasa
Po wprowadzeniu celu system nawigacyjny automatycznie oblicza trasę
i wyświetla ją na niebiesko na mapie
Trasa (niebieska)
Ikona celu
14-PL
Wyszukując trasy przy użyciu systemu nawigacyjnego można
przełączać pomiędzy trasami dającymi pierwszeństwo autostrad oraz
trasami, w których preferowane są zwykłe drogi. Przy ustaleniu
preferencyjnego wyboru autostrady system nawigacyjny automatycznie
wyszukuje trasę, która uwzględnia autostrady i podczas jazdy wskazuje
tę trasę.
Charakterystyka urządzenia
Duży ekran dotykowy
Urządzenie wyposażone jest w ekran dotykowy. Wystarczy dotykać
ekranu, aby obsługiwać urządzenie. Można również użyć pilota
zdalnego sterowania (sprzedawany oddzielnie).
Wybór osiemnastu języków
Podczas korzystania z urządzenia można wybrać jeden z osiemnastu
języków.
Automatyczne obliczenie trasy
Wystarczy wybrać cel, a system nawigacyjny zajmie się resztą,
automatycznie wyszukując odpowiednią trasę.
Wskazówki głosowe w czasie rzeczywistym
Wskazówki głosowe informują o odległości i kierunku do zmiany trasy,
udzielając porad dostosowanych do warunków na drodze.
W razie potrzeby naciśnięcie przycisku <NAV> powoduje powtórzenie
ostatniej wskazówki głosowej.
Jeśli bieżące położenie pojazdu znajduje się zbyt blisko celu,
wskazówki głosowe mogą nie być udzielane.
Powiększanie mapy
Można zmieniać wyświetlanie w 12-stopniowej skali.
Wyświetlanie mapy trójwymiarowej
Można również wyświetlać mapę w widoku trójwymiarowym (z lotu
ptaka).
Ustalanie wielu celów
Wbudowany żyroskop i prędkościomierz
Żyroskop, służący do wykrywania kierunku, oraz prędkościomierz,
mierzący przebyty dystans, pozwalają na wyświetlanie położenia i
kierunku jazdy pojazdu nawet w miejscach, gdzie sygnał GPS jest
niedostępny, np. pośród wysokich budynków lub w tunelach.
Wbudowany odbiornik RDS-TMC
Informacje na temat warunków ruchu są automatycznie odbierane w
czasie rzeczywistym z kanału TMC. W przypadku korków, ograniczeń
ruchu itp. zostanie podana odpowiednia wskazówka głosowa i pojawi
się symbol graficzny.
Informacje o ruchu drogowym (TMC) są już nadawane w
następujących krajach: Austria, Andora, Belgia, Szwajcaria, Czechy,
Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Liechtenstein, Wlk. Brytania,
Włochy, Luksemburg, Monako, Norwegia, Holandia, San Marino oraz
Watykan.
• Mogą wystąpić problemy z odbiorem danych RDS-TMC w zależności
od sygnału radia FM oraz warunków nadawania TMC.
Doskonały obraz podczas odtwarzania DVD
Na urządzeniu można odtwarzać filmy zapisane z dużą rozdzielczością i
z dźwiękiem wysokiej jakości w formacie DVD-Video. Obsługiwane są
również formaty DivX® oraz ASF.
Korzystanie z odtwarzania MP3/WMA/AAC
Utwory można odtwarzać z płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW lub pamięci USB.
Połączenie z iPod/iPhone
Można podłączyć urządzenie iPod/iPhone za pomocą odpowiedniego
przewodu (sprzedawanego osobno) i odtwarzać zapisane na nim utwory
i filmy.
Podczas jednej podróży można ustalić cel oraz cztery punkty trasy w
dowolnej kolejności.
Powiększanie skrzyżowań (automatyczne powiększanie
mapy)
W miarę zbliżania się do skrzyżowań i rozjazdów wyświetlana mapa
jest automatycznie powiększana, aby pokazać drogę bardziej
szczegółowo. Oznacza to, że nie ma potrzeby powiększania mapy przy
użyciu przycisków.
Bezpośrednie wprowadzanie nazw punktów POI
Wpisz tylko nazwę punktu (bez wprowadzania nazwy miasta), aby
wyświetlić trasę do odpowiedniego punktu.
Ostrzeżenia dotyczące kamery nadzoru dróg
Funkcja ta powoduje wysłanie ostrzeżenia, gdy zbliżasz się do kamery
nadzoru dróg. Musisz sam sprawdzić, czy korzystanie z tej funkcji nie
jest zabronione przepisami w kraju, w którym zamierzasz jej używać.
Funkcja dynamicznych wskazówek
Przy poruszaniu się ustaloną trasą funkcja ta stale wyszukuje
alternatywne trasy, aby maksymalnie skrócić czas podróży.
Dynamiczne wskazówki są ustalane na podstawie danych ograniczeń
ruchu TMC (wypadki, korki, itp.).
Pojawi się komunikat informujący, że nastąpiło automatyczne
wyszukanie trasy i znalezienie objazdu w celu ominięcia ograniczenia
ruchu w danym dniu, tygodniu i godzinie.
Objazd płatnej strefy ruchu
Niektóre obszary, np. w Londynie, gdzie wprowadzono opłaty w
strefach dużego natężenia ruchu, pokazane są innym kolorem (w skali
mniejszej niż 2 km). Można również wyszukać objazd strefy
ograniczonego ruchu.
15-PL
Przed użyciem
urządzenia
Informacje na temat systemu
nawigacyjnego
System jest dostarczany wraz z kartą pamięci SD, która jest już
umieszczona w urządzeniu. Karta pamięci SD zawiera niezbędne
informacje, takie jak dane mapy.
Wyświetla ekran menu. Gdy system działa w trybie
nawigacji, powoduje wyświetlenie ekranu NAWIGACJA. Gdy
system działa w trybie audio/wideo, powoduje wyświetlenie
ekranu AUDIO/WIDEO.
0 NAV
Wyświetla ekran bieżącego położenia. Gdy system
wyświetla wskazówki dotyczące trasy na mapie, przycisk
<NAV> powoduje włączenie wskazówek głosowych.
! Przełącznik RESET
Powoduje reset urządzenia.
@ Przednie złącze wejścia AUX
Pozwala podłączyć do systemu przenośny odtwarzacz itp.
Więcej informacji na ten temat w punkcie “Korzystanie z
przedniego wejścia AUX” (strona 18).
# Wskaźnik płyty
Po włożeniu płyty wskaźnik przestaje świecić.
• Zwykle nie ma potrzeby wyjmowania karty pamięci SD z urządzenia.
• Jeśli z jakiegoś powodu karta pamięci SD nie działa prawidłowo,
należy skonsultować się z najbliższym przedstawicielem handlowym
firmy Alpine.
• Nie wkładać karty pamięci SD do innego urządzenia, takiego jak
komputer. Może to spowodować uszkodzenie danych.
Opcjonalny moduł interfejsu zdalnego sterowania
Rozmieszczenie elementów
sterujących
Pilot zdalnego sterowania
Urządzenie można obsługiwać za pomocą dodatkowych
elementów sterujących radiem w pojeździe. Do tego
wymagany jest moduł interfejsu zdalnego sterowania firmy
Alpine (opcjonalny). Więcej informacji można uzyskać u
przedstawiciela handlowego firmy Alpine.
Urządzeniem można sterować za pomocą pilota zdalnego
sterowania Alpine (RUE-4202, dostępny oddzielnie). Niektóre
funkcje dostępne są w trybie audio/wideo. Więcej informacji
można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy Alpine.
Należy skierować nadajnik pilota zdalnego sterowania na
czujnik zdalnego sterowania.
1 Przycisk
Wysuwanie płyty.
2 Gniazdo płyty
3 Ekran
4 Czujnik zdalnego sterowania/czujnik przyciemniania
• Skieruj pilota zdalnego sterowania (RUE-4202, dostępny
jako opcja) w kierunku czujnika zdalnego sterowania z
odległości nie większej niż 2 metry. Niektóre funkcje
dostępne są w trybie audio/wideo.
• Wykrywa jasność wnętrza pojazdu.
5
(GŁ.)
Zwiększa głośność w trybie audio/wideo.
6 MUTE
Użycie tej funkcji natychmiast zmniejszy poziom głośności o
20 dB.
7
(GŁ.)
Zmniejsza głośność w trybie audio/wideo.
8 SOURCE/PWR
Powoduje wyświetlenie ekranu audio/wideo. Jeśli ekran
audio/wideo jest już widoczny, zmienia się źródło sygnału.
Urządzenie wyłączy się, jeśli przycisk będzie naciśnięty
dłużej niż 3 sekundy.
9 MENU
16-PL
Informacja dotycząca opisu przycisków w niniejszej
instrukcji obsługi
W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są nawiasy
kwadratowe do oznaczania nazw przycisków na panelu
dotykowym (np. [Cel]) oraz nawiasy ostre do oznaczania
nazw przycisków na obudowie (np. <MENU>).
Włączanie urządzenia
Początkowe uruchomienie systemu
System nawigacyjny Alpine automatycznie pokazuje ekran powitalny
po przełączeniu zapłonu w położenie ACC lub WŁ.
Należy pamiętać o naciśnięciu przełącznika RESET przy pierwszym
użyciu urządzenia, po wymianie akumulatora samochodu itp.
1
1
Wyłącz zasilanie urządzenia.
2
Zdejmij pokrywę.
W przypadku, gdy urządzenie zostało włączone po
raz pierwszy, pojawi się menu wyboru języka oraz
ważne informacje opatrzone nagłówkiem
„Disclaimer”. Można wybrać jeden z 18 języków.
Użyj przycisku [ ] lub [ ] aby przewinąć listę, a
następnie wybierz odpowiedni język.
Przełącznik RESET
3
Po wybraniu języka na ekranie pojawia się ważna
informacja, wyświetlana w danym języku. Należy koniecznie
ją przeczytać.
2
Naciśnij przełącznik RESET długopisem lub innym
ostrym przedmiotem.
Po przeczytaniu tej informacji należy nacisnąć [OK].
Pojawi się ekran radia.
• Z niektórych funkcji tego urządzenia nie można korzystać podczas
jazdy. Przed użyciem tych funkcji należy zatrzymać pojazd w
bezpiecznym miejscu i włączyć hamulec postojowy.
17-PL
Podstawy obsługi
Włączanie i wyłączanie zasilania
1
Przekręć włącznik zapłonu do położenia ACC lub
WŁ.
System włącza się automatycznie. Po włączeniu pojawia się
ekran powitalny, a następnie ekran trybu (ekran mapy, ekran
radia, itp.).
Korzystanie z przedniego wejścia
AUX
Podłącz przenośny odtwarzacz muzyczny itp. umieszczając wtyczkę w
gnieździe na przednim panelu. Konieczny jest dodatkowy przewód
łączący (z wtyczkami RCA i mini-jack lub mini-jack i mini-jack).
Można również odtwarzać filmy podłączając odtwarzacz przewodem
audio-video (czterostykowa wtyczka mini AV na trzywtykową wtyczkę
RCA).
1
Zdejmij pokrywę ze złącza przedniego wejścia AUX.
• Po włączeniu system wyświetla ostatni ekran trybu, który
był wyświetlany w chwili wyłączenia zapłonu. Na przykład,
gdy ekran trybu nawigacji jest wyświetlany w chwili, gdy
zostanie wyłączony zapłon, po ponownym włączeniu
system wyświetla znowu ekran trybu nawigacji.
2
Złącze przedniego wejścia
Aby wyłączyć system naciśnij i przytrzymaj przycisk
<SOURCE/PWR> dłużej niż 3 sekundy.
2
System wyłączy się.
• Urządzenie można włączyć, naciskając dowolny przycisk, poza
przyciskiem
(wysuwanie płyty).
Wkładanie/wysuwanie płyty
Podłącz przenośny odtwarzacz muzyczny itp.
korzystając z odpowiedniego przewodu.
Odpowiedni wtyk mini AV
Urządzenie jest zgodne z następującym schematem złącz mini
AV:
Audio L (biały)
Audio P (czerwony)
Przewód uziemienia
Wkladanie płyty
1
Wideo (żółty)
Włóż płytę skierowaną nadrukiem do góry.
Gniazdo
dysku
• Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie sprawdzić
schemat połączeń. Nieodpowiednio dobrany przewód może być
przyczyną braku obrazu lub dźwięku.
Po częściowym włożeniu płyty zostaje ona automatycznie
wsunięta do urządzenia. Urządzenie rozpocznie
odtwarzanie płyty.
• Nie należy dotykać powierzchni płyty palcami.
• Przed włożeniem lub wyjęciem płyty należy przekręcić włącznik
zapłonu do pozycji ACC lub WŁ. Nie można wysuwać lub wkładać
płyty, gdy zapłon jest wyłączony.
Wysuwanie płyty
1
Naciśnij <
>.
Gdy płyta zostanie częściowo wysunięta, należy ją wyjąć.
• Jeśli nie można wysunąć płyty naciskając < >, należy ponownie
nacisnąć i przytrzymać < > przez ok. 10 sekund.
18-PL
Regulacja głośności
Można regulować głośność za pomocą przycisku na obudowie lub na
ekranie „Ustawienia”.
Regulacja głośności w trybie audio/wideo.
1
Naciśnij <
> lub <
>.
: Zwiększa głośność.
: Zmniejsza głośność.
• Głośność Navi MIX: Głośność wskazówek głosowych podczas
nawigacji można ustawić w normalny sposób, gdy odtwarzane są
wskazówki. Po zakończeniu odtwarzania wskazówek przywracany
jest poprzedni poziom głośności i pojawia się poprzedni ekran. Na
przykład, jeśli system nawigacji odezwie się, gdy głośność jest niższa
niż ustawiony poziom, głośność wskazówek głosowych zostanie
ustawiona na bieżącym poziomie głośności. (Gdy włączy się
wskazówka głosowa, głośność nie zwiększy się.)
Regulacja głośności wskazówek głosowych
Ustaw głośność na ekranie konfiguracji.
Więcej informacji na ten temat w punkcie “Ustawienie głośności
wskazówek głosowych” (strona 92).
Regulacja głośności sygnałów dźwiękowych
Ustaw głośność na ekranie konfiguracji.
Więcej informacji na ten temat w punkcie “Funkcja sygnalizacji
dźwiękowej” (strona 92).
Szybkie zmniejszenie głośności
Użycie funkcji wyciszenia natychmiast zmniejszy poziom głośności o 20 dB.
1
Naciśnij przycisk <MUTE>, aby włączyć tryb wyciszenia.
Poziom głośności zmniejszy się o ok. 20 dB i zacznie migać
wskaźnik „Wyciszenie”.
2
Ponownie naciśnięcie przycisku <MUTE> przywróci
poprzedni poziom głośności.
Przechodzenie z menu NAWIGACJA
do menu AUDIO/WIDEO
1
Naciśnij <MENU>.
Pojawi się ekran menu NAWIGACJA lub ekran menu
AUDIO/WIDEO.
W trybie nawigacji pojawi się ekran NAWIGACJA. W trybie
audio/wideo pojawi się ekran menu AUDIO/WIDEO.
2
• W niniejszej instrukcji instrukcje dotyczące nawigacji zakładają, że
po naciśnięciu przycisku <MENU> pojawia się ekran menu
NAWIGACJA. Również instrukcje dotyczące odtwarzania audio i
wideo zakładają, że po naciśnięciu przycisku <MENU> pojawia się
ekran menu AUDIO/WIDEO.
Ekran dotykowy
Aby obsługiwać system, wystarczy dotykać przyciski na ekranie.
• Przyciski należy dotykać lekko opuszką palca, aby nie uszkodzić
ekranu.
• Jeżeli dotknięcie przycisku nie wywoła żadnej reakcji, należy cofnąć
palec i spróbować ponownie.
• Przyciski ekranowe, z których nie można korzystać, są pozbawione
koloru.
Najważniejsze przyciski ekranowe
: Powoduje powrót do poprzedniego ekranu. W
zależności od funkcji przycisk ten może anulować
czynności wykonywane na ekranie.
: Zamyka okno.
Obsługa okienek
System wykorzystuje okienka na ekranie mapy oraz na ekranie
głównym audio/wideo.
W trybie nawigacji można wyświetlić okno audio/wideo, co pozwala na
korzystanie z podstawowych funkcji trybu audio/wideo. W trybie
audio/wideo wyświetlany jest ekran bieżącego położenia.
Poza tym można wywołać ekran informacyjny, pokazujący zegar/
kalendarz.
Wygląd okna NAVIGATION
1
Aby wywołać ekran menu NAWIGACJA, naciśnij
kartę [NAVIGATION].
2
3
Aby wywołać ekran menu AUDIO/WIDEO, naciśnij
kartę [AUDIO/VISUAL].
6
5 4
1 Zegar
2 Nazwa następnego punktu wskazówek*
3 Ikona bieżącego położenia
Naciśnij kartę
[NAVIGATION].
Naciśnij kartę
[AUDIO/VISUAL].
4 Kierunek
5 Odległość do następnego punktu wskazówek*
6 Kierunek skrętu w następnym punkcie wskazówek*
* Pojawia się tylko wtedy, gdy system udziela wskazówek dotyczących
trasy.
• Jeśli na ekranie mapy wyświetlana jest mapa trójwymiarowa,
zmienia się ona automatycznie na mapę dwuwymiarową.
Jeśli będziesz naciskać przycisk <MENU>, ekran będzie się
przełączał pomiędzy ekranem menu NAWIGACJA oraz
ekranem menu AUDIO/WIDEO.
19-PL
Wygląd okna AUDIO/WIDEO
Wywołanie okna informacyjnego
Widok trybu audio
1
1
2
Naciśnij przycisk [(nazwa trybu)] na ekranie.
3
4
5
przycisk [(nazwa trybu)]
Pojawi się okno informacyjne. Wyświetlana jest aktualna
godzina oraz kalendarz.
Widok trybu wideo
1
2
3
4
2
5
Nastąpi powrót do poprzedniego ekranu.
1 Przycisk [(nazwa trybu)] (widok źródłowy)
Zmiana rozmiaru okna
2 Zegar
3 Wyświetlanie grafiki/zdjęć
Okno można zminimalizować.
4 Przycisk GÓRA/DÓŁ
Wygląd i funkcja przycisku GÓRA/DÓŁ zależy od źródła.
Źródło
Zmiana utworu/pliku/rozdziału
Radio/RDS
• Tryb odległości/tryb lokalny:
automatyczne strojenie
• Tryb ręczny: Zmiana kanału
• Tryb RDS: Pomijanie TA
Naciśnij przycisk zmiany rozmiaru.
Okno zostanie zminimalizowane.
–
Zew. zmieniarka DVD
Zmiana utworu
DVB-T
Zmiana kanału/ulubiony kanał
5 Panel informacyjny
DVD: Nr rozdziału
iPod/MP3/WMA/AAC: Tytuł utworu/wskaźnik czasu
odtwarzania
CD: Nazwa utworu, nr bieżącego utworu/Liczba wszystkich
utworów/Wskaźnik czasu odtwarzania
Radio: Częstotliwość, nazwa programu
20-PL
1
Funkcja
DVD/CD/USB/iPod
AUX
Naciśnij przycisk [Info.].
Przycisk zmiany rozmiaru
2
Aby przywrócić rozmiar okna, ponownie naciśnij
przycisk zmiany rozmiaru.
Wybór pozycji z listy
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Aby przewijać listę należy wykonać następujące czynności.
Gdy pojawi się konieczność wpisania tekstu, na ekranie pojawia się
klawiatura ekranowa. Należy przyciskać wyświetlane znaki, aby
wprowadzić tekst. Poniższa procedura opisuje sposób wybierania
znaków.
1
Naciśnij przycisk [ ] lub [
pozycje w górę lub w dół.
], aby przewijać kolejno
Wprowadzanie znaków
1
Naciśnij wybrany znak.
2
1
2
Naciśnij i przytrzymaj [
przewijać listę.
] lub [
3
], aby szybko
4
6
7
5
1 Okno tekstowe
Wyświetla wybrane znaki.
(Usuń)
2
Wraca do poprzedniego znaku i usuwa go.
Przytrzymanie tego przycisku dłużej niż 2 sekundy
spowoduje skasowanie wszystkich wprowadzonych znaków.
1*
3 Klawiatura literowa
Istnieją trzy kolejne prędkości przewijania.
Na początku, gdy naciśniesz i przytrzymasz przycisk, lista
przewija 4 wiersze na sekundę. Przy dłuższym
przytrzymaniu lista przewija 8 wierszy na sekundę. Przy
jeszcze dłuższym przytrzymaniu lista przewija 40 wierszy na
sekundę.
1 Gdy kolejność listy jest alfabetyczna, przy
przewijaniu z największą prędkością pojawia się
pierwsza litera.
4 OK
Zostanie zatwierdzony wybrany znak. Dostępne znaki, w
zależności od pozycji, pokazane są na liście.
5
(Spacja)
6 Przełącznik znaków specjalnych
Zmienia klawiaturę ekranową tak, aby wyświetlić dodatkowe
znaki.
7 Przełącznik cyfr/symboli
Zmienia klawiaturę ekranową tak, aby wyświetlić cyfry i
symbole.
* W przypadku niektórych list funkcja ta nie jest dostępna
Wprowadzanie liczb
1
Naciśnij wybraną cyfrę.
21-PL
Wyłączanie ekranu
Ekran można wyłączyć.
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Screen Off].
3
Ustawienie wyświetlania zegara
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Screen Off].
3
Dotknij ekran, aby wyświetlić przełącznik, a
następnie naciśnij przycisk [Zegar 1]-[Zegar 3] lub
[Wyłącz zegar].
Dotknij ekran, aby wyświetlić przełącznik, a
następnie naciśnij [Screen Off].
Zegar 1/Zegar 2/Zegar 3: Wyświetla zegar na tapecie.
Wyłącz zegar Zegar na tapecie nie jest wyświetlany.
• Powtarzaj krok 3, aby zmienić sposób wyświetlania
zegara (lub gdy ekran jest wyłączony).
Przykład wyświetlanego zegara
Ekran wyłączy się.
• Aby anulować wyłączenie ekranu, należy ponownie
dotknąć ekranu.
22-PL
Nawigacja
0 Przycisk
Podstawy obsługi
Wyświetla/ukrywa ikony POI. Więcej informacji na ten temat
w punkcie strona 27.
! Przycisk
Wyświetla ekran celu. Nie można naciskać tego przycisku
podczas jazdy. Więcej informacji na ten temat w punkcie
strona 30.
Wyświetlanie ekranu nawigacji
@ Okno AUDIO/WIDEO
Ekran z mapą pokazującą położenie pojazdu nazywany jest ekranem
nawigacji. Zwykle pojazd wyświetlany jest na środku mapy, a mapa
przesuwana jest automatycznie zgodnie z ruchem pojazdu.
Mapa z bieżącym położeniem pojazdu
(bez trasy)
: Wskazuje bieżące położenie pojazdu.
: Wskazuje kierunek, w którym porusza się pojazd.
$ Zegar
Wyświetlany jest bieżący czas odczytany z sygnału GPS.
Patrz “Ustawienia zegara” (strona 94).
$
1
Więcej informacji na ten temat: strona 19 oraz 20.
# Ikona położenia pojazdu
• Zarysy budynków są wyświetlane na mapie w skali 50 m.
2
3
4
5
#
@
6
7
8
9
0
!
1 Ikony POI
Ikony POI mogą być wyświetlane na mapie, gdy skala mapy
to 200 m lub mniej.
2 Ikony książki adresowej
Ikony książki adresowej mogą być wyświetlane we
wprowadzonych pozycjach na mapie, gdy skala mapy to
10 km lub mniej.
3
(Powiększanie)
Zwiększa skalę mapy.
4 Skala mapy
5
(Pomniejszanie)
Zmniejsza skalę mapy.
6 Ikona kompasu
Wskazuje na orientację mapy. Gdy kierunek jazdy pojazdu
wskazuje, że pojazd porusza się w górę, czerwony trójkąt
wskazuje na północ.
Kolor kółka ikony wskazuje również, czy bieżąca pozycja
GPS jest dostępna, czy nie.
: Bieżąca pozycja GPS jest dostępna.
: Bieżąca pozycja GPS jest niedostępna.
7 Przycisk informacji o celu
Przy ustalaniu trasy można wywołać ekran listy manewrów
dotykając ten przycisk. Więcej informacji na ten temat w
punkcie strona 26.
8 Wskaźnik TMC
Więcej informacji na ten temat w punkcie strona 53.
9 Nazwa ulicy
23-PL
Wyświetlanie punktów
Wyświetlanie wybranego miejsca
Punkty wyświetlane są na ekranie po przewinięciu mapy. Informacje na
temat odszukiwania celu przez przewijanie wyświetlonej mapy podane
są punkcie “Wyszukiwanie celu poprzez przewijanie wyświetlanej
mapy” na stronie 37.
8
Można wyszukać dane miejsce na mapie przewijając ją.
Przewijanie mapy
1
Mapa przewija się tak długo, jak długo dotykasz ekranu.
Po zwolnieniu ekran zmienia się w ekran przewijania, z
wyświetloną odległością w linii prostej od bieżącego
położenia.
7
6
1
2
3
4
Dotknij wyświetlaną mapę.
Prędkość przewijania zmienia się w zależności od
dotykanego obszaru ekranu.
5
1
1 Odległość od bieżącego położenia pojazdu
Odległość w linii prostej od bieżącego położenia pojazdu.
2
2 Przycisk
Można wyszukiwać obiekty w pobliżu znacznika na mapie.
Więcej informacji na ten temat w punkcie “Wyszukiwanie
obiektów w pobliżu wyznaczonej lokalizacji poprzez
przewijanie wyświetlonej mapy” (strona 38).
3
3 Przycisk
Zapisuje pozycję ikony znacznika jako punkt Dom,
wprowadza pozycję do książki adresowej lub ustawia
pozycję jako bieżące położenie. Więcej informacji w punkcie
“Zapis jako punkt Dom” (strona 41), “Zapis w książce
adresowej” (strona 41) lub “Ustawienie bieżącego
położenia” (strona 40).
4 Przycisk
Dodaje pozycję znacznika jako punkt trasy. Opis dodawania
punktów trasy znajduje się w punkcie “Dodaj punkt trasy”
(strona 42).
5 Przycisk
Ustawia pozycję znacznika jako cel. Opis ustawiania celu
podróży znajduje się w punkcie “Wyszukiwanie celu poprzez
przewijanie wyświetlanej mapy” (strona 37).
6 Przycisk [Pokaż ikony]
1 Obszar 1
Wolne przewijanie.
2 Obszar 2
Zwiększa prędkość przewijania w zależności od tego, jak
długo dotykasz ekranu.
3 Obszar 3
Szybkie przewijanie.
• Ze względów bezpieczeństwa ciągłe przewijanie nie jest dostępne
podczas jazdy.
• Przewijanie mapy trójwymiarowej zmienia ją w mapę
dwuwymiarową. Patrz “Zmiana orientacji mapy” (strona 25).
• Przycisk <NAV> powoduje powrót do mapy z bieżącym położeniem
pojazdu.
• Na ekranie listy manewrów przewijanie nie jest dostępne.
Pojawia się tylko wtedy, gdy ikona znacznika znajduje się na
ikonie POI. Można nacisnąć przycisk, aby wyświetlić ikony.
Patrz “Wyszukiwanie celu według ikony POI” (strona 38).
7 Ikona znacznika
Ustaw ikonę znacznika na miejscu, które ma być wyszukane
poprzez przewijanie mapy.
8 Szczegóły dotyczące położenia znacznika
Zostają wyświetlone nazwy ulic, adresy oraz punkty POI.
• Kolor wybranej ulicy zmienia się (skala mniejsza niż 1 km).
24-PL
Wyświetlanie mapy z bieżącym położeniem
pojazdu
Ekran powraca do mapy z bieżącym położeniem po przewijaniu mapy,
wyświetlaniu innych map przy wyszukiwaniu celu oraz po
wyświetleniu ekranu menu.
1
Naciśnij <NAV>.
Zostanie wyświetlone bieżące położenie pojazdu.
Zmiana skali mapy
Zmiana orientacji mapy
Skalę mapy można ustawić w zakresie od 50 m do 200 km.
Orientacja mapy może być ustawiona według północy (góra mapy to
północ) lub według kierunku jazdy (bieżący kierunek jazdy to góra).
Można również wyświetlać mapę w widoku trójwymiarowym.
Ikona w dolnej lewej części ekranu, powyżej ikony skali mapy, określa
aktualną orientację mapy.
Skala mapy
Metryczna (km/m)
200 km
100 km
1
Naciśnij ikonę kompasu.
50 km
20 km
10 km
5 km
2 km
1 km
500 m
200 m
100 m
50 m
• W niektórych lokalizacjach skala mapy jest ustawiana automatycznie
zgodnie z danymi mapy.
• Jednostkę miary można zmieniać w konfiguracji, patrz strona 94.
1
Ikona kompasu
Każde naciśnięcie ikony kompasu powoduje zmianę
orientacji mapy.
Wg północy → Wg kierunku jazdy → Mapa 3-wymiarowa →
Wg północy
Mapa zorientowana wg północy
Powiększenie mapy można zmienić przyciskając
[
] (powiększanie) lub [
] (pomniejszanie).
Aby szybko zmienić skalę naciśnij i przytrzymaj jeden z tych
przycisków.
Mapa zorientowana wg kierunku jazdy
• Zarysy budynków mogą być wyświetlane na mapie, gdy skala mapy
to 50 m lub mniej.
• Ikony POI mogą być wyświetlane na mapie, gdy skala mapy to 200 m
lub mniej.
• Ikony ostrzeżeń POI mogą być wyświetlane na mapie, gdy skala
mapy to 500 m lub mniej.
• Ikony osobistych POI mogą być wyświetlane na mapie, gdy skala
mapy to 200 m lub mniej.
• Mapa trójwymiarowa przełączy się automatycznie wg kierunku
jazdy.
Mapa trójwymiarowa
• Kąt podglądu mapy trójwymiarowej można regulować. Patrz
“Ustawienie kąta widoku mapy 3D” (strona 100).
• Przy przewijaniu mapy trójwymiarowej zmienia się ona
automatycznie w mapę dwuwymiarową (zorientowaną wg kierunku
jazdy).
25-PL
Informacje dotyczące ekranu listy
manewrów
Zmiana trybu mapy
Tryb mapy można zmieniać w zależności od sytuacji.
1
a
Po ustaleniu trasy naciśnij przycisk informacji o celu.
b
Przycisk informacji o celu
Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk informacji o celu,
następuje zmiana trybu mapy.
a
Wyświetlana jest normalna mapa.
d
/
Naciśnij [
] lub [
], aby przewijać listę manewrów.
b
Kierunek skrętu w punkcie wskazówek.
c
Odległość do następnego punktu wskazówek /
wymagany czas
d
Nazwa punktu wskazówek
Ekran mapy → Ekran listy manewrów → Ekran mapy
Ekran mapy
c
Przewijanie listy manewrów
1
Naciśnij [
] lub [
].
Możesz nacisnąć [ ], aby wyświetlić następną listę
manewrów oraz [ ], aby wyświetlić poprzednią listę
manewrów. Możesz również nacisnąć i przytrzymać
przycisk, aby przewijać listę manewrów.
2
Ekran listy manewrów
Gdy udzielane są wskazówki dotyczące trasy, odległość od bieżącego
położenia pojazdu do następnego punktu trasy wyświetlana jest z lewej
strony ekranu. Mapa wyświetlana jest po prawej.
Aby powrócić z listy manewrów do wyświetlania
bieżącego położenia, naciśnij <NAV>.
Informacje dotyczące miejsca postoju itp.
Symbol
Opis
Cel
~
Punkt trasy
Skrzyżowanie z punktem trasy
Rondo z punktem trasy
• Mapa po prawej zawsze pokazuje położenie pojazdu (nie można jej
przewijać).
• Ekran listy manewrów nie będzie wyświetlany, gdy nie zostanie
ustalony cel.
• Na ekranie listy manewrów wyświetlane są również ronda. Gdy cel
lub punkt trasy zostanie ustawiony na rondzie, rondo jest
wyświetlane przed celem/punktem trasy.
• Mapa z prawej strony ekranu przełącza się na mapę wg kierunku
jazdy, gdy ekran wyświetla mapę trójwymiarową.
Terminal promowy
Stacja kolejowa
Stacja benzynowa
Hotel
Restauracja
Parking
Obiekt wypoczynkowy
Toaleta
26-PL
Wyświetlanie ikon POI
Można wyświetlić ikony POI na mapie. Ikony POI można również
wyświetlić na ekranie konfiguracji.
Konfiguracja opisana jest w punkcie “Ustawienie wyświetlania ikony
POI” (strona 101).
1
Naciśnij [
] na ekranie bieżącego położenia.
Informacje dotyczące płatnych stref
ruchu
Niektóre obszary, np. w Londynie, gdzie wprowadzono opłaty w
strefach dużego natężenia ruchu, pokazane są innym kolorem (w skali 2
km lub mniejszej). Można również wyszukać objazd strefy
ograniczonego ruchu.
• Aby automatycznie znajdować objazdy płatnych stref ruchu podczas
wyszukiwania, ustaw opcję „Strefa opłat” na Wył w ustawieniach
preferencji wyboru drogi. Więcej informacji na ten temat w punkcie
strona 39.
Jeśli „Strefa opłat” jest ustawiona na Wył
Jeśli cel zostanie ustawiony w płatnej strefie ruchu, podczas
wyszukiwania trasy pojawi się komunikat z potwierdzeniem.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru POI.
2
Naciśnij wybraną ikonę POI.
Jeśli „Strefa opłat” jest ustawiona na Wł
Nawet jeśli cel został ustawiony w płatnej strefie ruchu, trasa jest
wyszukiwana tak jak zwykle.
• Naciśnij [Więcej], aby wybrać ikony POI ze wszystkich
kategorii. Po tej czynności patrz punkty 2-4 w “Ustawienie
wyświetlania kategorii ikon POI” (strona 102).
3
Naciśnij przycisk [OK].
Wybrana ikona POI zostanie wyświetlona na mapie.
• Naciśnij przycisk [Ukryj] w punkcie 2, aby ukryć ikonę
POI. Przycisk [Ukryj] zmienia się na przycisk [Show].
Naciśnij przycisk [Show], aby ponownie wyświetlić ikonę
POI.
• Ikony POI mogą być wyświetlane na mapie szczegółowej o skali
200 m lub mniej.
• Gdy bieżące położenie pojazdu znajduje się w płatnej strefie ruchu,
trasa jest wyszukiwana niezależnie od ustawienia dotyczącego
płatnej strefy ruchu.
• Jeśli „Płatna strefa ruchu” zostanie ustawiona na Wył po tym, jak cel
został ustawiony w strefie opłat, zostanie wyszukana alternatywna
trasa poprzez płatną strefę. Jeśli chcesz ominąć strefę opłat, wykonaj
kolejne wyszukiwanie, tym razem ustawiając cel poza strefą opłat.
Uwaga
Jeśli „Płatna strefa ruchu” zostanie ustawiona na Wył, przy
wyszukiwaniu trasy poprzez płatną strefę sam musisz zdecydować o
trasie objazdu.
27-PL
Informacje na temat dynamicznych
wskazówek
System dynamicznych wskazówek od czasu do czasu aktualizuje
informacje o sytuacji na drodze, przekazując bardziej dokładniejsze
wskazania na temat przewidywanego czasu podróży.
Dynamiczne wskazówki są ustalane na podstawie danych ograniczeń
ruchu TMC (wypadki, korki, itp.). Po znalezieniu optymalnej trasy na
ekranie pojawia się odpowiedni komunikat i następuje automatyczna
zmiana trasy (gdy dynamiczne wskazówki ustawione są na Auto).
Więcej informacji na ten temat: strona 103.
Jeśli dynamiczne wskazówki ustawione są
na tryb ręczny
Jeśli przy użyciu funkcji dynamicznych wskazówek zostanie ustalona
optymalna trasa, pojawia się ekran dynamicznych wskazówek. Można
wybrać pomiędzy „Trasa objazdu” lub „Bieżąca trasa”.
1
1
Naciśnij przycisk [Trasa objazdu] lub [Bieżąca trasa].
2
Naciśnij przycisk [OK].
Trasa ulegnie zmianie lub pozostanie taka sama; rozpocznie
się udzielanie wskazówek.
• Jeśli przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
wybrana zostanie bieżąca trasa.
• Jeśli w czasie, gdy wyświetlany jest ekran dynamicznych wskazówek,
pojedziesz wzdłuż trasy objazdu, zostanie wybrana trasa objazdu.
Jeśli pojedziesz bieżącą trasą, zostanie wybrana trasa bieżąca.
Jeśli dynamiczne wskazówki ustawione są
w tryb Auto
2
Jeśli przy użyciu funkcji dynamicznych wskazówek zostanie ustalona
optymalna trasa, nowa trasa zostanie wybrana automatycznie.
3
4
• Odległość w przypadku nowej trasy może być dłuższa, niż w
przypadku bieżącej trasy.
5
6
1 Panel informacyjny dynamicznych wskazówek
Pojawi się informacja na temat skrócenia czasu oraz
skrócenia/wydłużenia odległości.
2 Przycisk
Zamknij ekran dynamicznych wskazówek i kontynuuj
nawigację wzdłuż bieżącej trasy.
3 Przełącznik wyboru trasy objazdu
Zostaje wyświetlona nazwa ulicy.
4 Przełącznik wyboru bieżącej trasy
Zostaje wyświetlona nazwa ulicy.
5 Panel informacyjny na temat bieżącej trasy
Na ekranie wyświetlana jest ikona zdarzenia TMC, które jest
przyczyną objazdu.
6 Panel informacyjny na temat trasy objazdu
Ikony skrócenia/wydłużenia odległości
: Odległość zwiększy się w porównaniu z bieżącą trasą.
: Odległość zmniejszy się w porównaniu z bieżącą trasą.
: Odległość będzie taka sama w porównaniu z bieżącą
trasą.
28-PL
Wyszukiwanie celu
Szukanie celu/trasy
Poniższy diagram pokazuje ustawianie celu, punktów trasy oraz warunków wyszukiwania trasy.
Wyszukiwanie celu (strona 30 do 38)
Potwierdź cel (strona 39)
Rozpoczyna się udzielanie wskazówek
Kontynuuj wyznaczanie trasy
• Zmień metodę (strona 39)
• Dodaj punkt trasy (strona 42)
• Potwierdź trasy (strona 47)
• Edycja trasy (strona 46)
• Zmień trasę (strona 48)
Przyjazd do celu
29-PL
Wyświetlanie ekranu menu celu
Cel
•
•
•
•
•
•
•
•
Działanie nawigacji rozpoczyna się od wyszukania lokalizacji.
Gdy na ekranie wyświetlana jest mapa celu, można na niej ustalić trasę
lub przeglądać jej dane.
Ekran celu może być wyświetlany na dwa sposoby.
Wyświetlanie na ekranie mapy
Adres (patrz strona 31)
Punkty POI (patrz strona 32)
Skrzyżowanie (patrz strona 33)
Najbliższy POI (patrz strona 34)
Kod pocztowy (patrz strona 35)
Współrzędne (patrz strona 35)
Książka adresowa (patrz strona 36)
Ostatni cel (patrz strona 36)
Inne:
1
Naciśnij [
• Dom (patrz strona 37)
• Przewijanie mapy i wprowadzanie danych (patrz
strona 37)
].
Wybór kraju
Gdy wyszukujesz lokalizację w innym kraju (obszarze), musisz zmienić
kraj (obszar) wyszukiwania. Aby zmienić kraj (obszar), użyj
przełącznika „Kraj” na ekranie wyszukiwania celu.
Zostanie wyświetlony ekran celu podróży.
1
Naciśnij przełącznik Kraj na ekranie wyszukiwania.
Przełącznik kraju
Wyświetlanie z ekranu menu nawigacji
Pojawi się ekran wyboru kraju (obszaru).
1
• Wygląd przełącznika „Kraj” może być różny, w zależności
od wybranego kraju (obszaru).
Naciśnij <MENU>.
Zostanie wyświetlony ekran NAVIGATION.
2
Naciśnij przycisk [Cel].
Zostanie wyświetlony ekran celu podróży.
Cel można wyszukać w następujący sposób.
30-PL
2
Naciśnij odpowiedni kraj (obszar), a następnie [OK].
Zostanie wyszukana lokalizacja w wybranym kraju
(obszarze).
Wyszukiwanie według adresu
4
Pojawi się lista nazw ulic. Wybierz odpowiednią
nazwę ulicy.
Jeśli znasz adres celu, system może obliczyć trasę do tego adresu.
1
Naciśnij przycisk [Szukaj adresu] na ekranie
„Destination”.
Zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania adresu.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu menu celu” (strona 30),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran celu.
2
• Możesz prowadzić wyszukiwanie według nazwy
miejscowości, a wtedy system przeszukuje wszystkie
ulice w danej miejscowości.
• Jeśli przy wyszukiwaniu w trybie „Wszystkie
miejscowości” są inne ulice z taką samą nazwą w innych
miejscowościach, pojawi się lista nazw miejscowości.
Wybierz odpowiednią nazwę miejscowości.
• Jeśli dalsze wyszukiwanie nie jest możliwe, pojawi się
ekran „Potwierdź cel”. Przejdź do punktu 6. Jeśli zostaną
znalezione dwie lub więcej lokacje lub adresy, są one
wyświetlane na liście. Po wybraniu odpowiedniego celu
pojawi się ekran „Potwierdź cel”.
Pojawi się tabela wprowadzania nazwy ulicy/
miejscowości, gdzie znajduje się cel. Wpisz nazwę
miejscowości.
Gdy naciśniesz przycisk [Ulica], wpisz nazwę ulicy.
5
• Informacje dotyczące wprowadzania znaków podane są
w punkcie “Korzystanie z klawiatury ekranowej”
(strona 21).
• Gdy wprowadzono już 1 znak/cyfrę, pojawią się
propozycje dotyczące następnego znaku/cyfry (inne znaki
są zacienione).
• Jeśli cel znajduje się w innym kraju, niż obecnie wybrany,
należy pamiętać o zmianie kraju do wyszukiwania. (Patrz
strona 30)
• Możesz nacisnąć [Lista], aby wyświetlić listę propozycji.
Naciśnij przycisk [City list], aby wyświetlić listę propozycji
nazwy miejscowości. Naciśnij przycisk [Last 5 cities], aby
wyświetlić poprzednie wyszukiwania do 5 miejscowości.
Wybierz odpowiednią nazwę miejscowości.
Pojawi się tabela wprowadzania numeru domu.
Wpisz numer domu i dotknij przycisk [OK].
• Można bardziej precyzyjnie wyszukiwać cel podróży,
wpisując numer domu.
• Jeśli zostaną znalezione dwie lub więcej lokacje lub
adresy, są one wyświetlane na liście. Po wybraniu
odpowiedniego celu pojawi się ekran „Potwierdź cel”.
Pojawia się ekran „Potwierdź cel”.
6
Naciśnij przycisk [OK].
System rozpocznie obliczanie trasy.
• Więcej informacji na temat potwierdzania celu: strona 39.
• Do wyszukiwania można wprowadzić albo tylko nazwę
ulicy, albo tylko nazwę miejscowości. Po wprowadzeniu
tylko nazwy miejscowości zostaną wyszukane wszystkie
nazwy ulic w danym mieście. Jeśli wprowadzisz tylko
nazwę ulicy, będzie ona wyszukana we wszystkich
miejscowościach w danym kraju.
• Po wprowadzeniu nazwy miejscowości propozycje nazw
miejscowości są wyświetlane zgodnie z wybieranymi
znakami.
3
Naciśnij przycisk [OK].
31-PL
Wg kategorii:
Wyszukiwanie punktów POI
1 Naciśnij przycisk [Kat.].
2 Pojawi się menu wyboru kategorii. Wybierz
odpowiednią kategorię.
Jeśli znasz nazwę odpowiedniego punktu POI, możesz go łatwo
wyświetlić na mapie wpisując tę nazwę.
1
Naciśnij przycisk [Szukaj POI] na ekranie „Cel”.
Zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania punktów POI.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu menu celu” (strona 30),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran celu.
2
Punkty POI można wyszukiwać na trzy sposoby.
• Jeśli wybrana jest opcja „Wszystkie kategorie”, na liście
będą pokazane wszystkie kategorie. Wybierz
odpowiednią kategorię.
• Jeśli nie zostanie wybrana kategoria, można ustawić
dowolną lub wszystkie kategorie.
• Można również wyszukiwać punkty POI w połączeniu z
nazwą POI, kategorią i nazwą miejscowości.
• Informacje dotyczące wprowadzania znaków podane są w punkcie
“Korzystanie z klawiatury ekranowej” (strona 21).
• Gdy wprowadzono już 1 znak/cyfrę, pojawią się propozycje
dotyczące następnego znaku/cyfry (inne znaki są zacienione).
• Jeśli cel znajduje się w innym kraju, niż obecnie wybrany, należy
pamiętać o zmianie kraju do wyszukiwania. (Patrz strona 30)
3
Naciśnij przycisk [OK].
Wyszukane punkty POI są wyświetlane na liście.
Wg nazwy miejscowości:
1 Naciśnij [Miejsc.], a następnie wpisz nazwę
miejscowości.
• Możesz prowadzić wyszukiwanie według nazwy
miejscowości, a wtedy system przeszukuje wszystkie
punkty POI w danej miejscowości.
• Możesz nacisnąć [Lista], aby wyświetlić listę propozycji.
4
Wybierz odpowiedni POI.
Pojawia się ekran „Potwierdź cel”.
• Jeśli zostanie wybrany więcej niż jeden punkt POI, pojawi
się ekran listy. Jeśli wybierzesz odpowiedni punkt POI z
listy, pojawi się ekran „Potwierdź cel”.
5
Naciśnij przycisk [OK].
System rozpocznie obliczanie trasy.
Naciśnij przycisk [City list], aby wyświetlić listę propozycji
nazwy miejscowości. Naciśnij przycisk [Last 5 cities], aby
wyświetlić poprzednie wyszukiwania do 5 miejscowości.
Wybierz odpowiednią nazwę miejscowości.
Wg nazwy:
1 Naciśnij [Nazwa], a następnie wpisz nazwę punktu
POI.
32-PL
• Więcej informacji na temat potwierdzania celu: strona 39.
Wyszukiwanie miejsca według
skrzyżowania
5
• Jeśli zostaną znalezione skrzyżowania w dwóch lub
więcej miejscowości, miejscowości te są wyświetlane na
liście. Wybierz odpowiednią miejscowość.
• Jeśli zostaną znalezione dwa lub więcej skrzyżowań, są
one wyświetlane na liście. Wybierz odpowiednie
skrzyżowanie.
Jeśli znasz skrzyżowanie w pobliżu miejsca, w które chcesz się udać,
jako cel podróży możesz wprowadzić dwie nazwy ulic.
1
Naciśnij przycisk [Skrzyżowanie] na ekranie
„Destination”.
Pojawi się ekran „Skrzyżowanie”.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu menu celu” (strona 30),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran celu.
2
Wybierz odpowiednią nazwę ulicy.
Pojawia się ekran „Potwierdź cel”.
6
Naciśnij przycisk [OK].
System rozpocznie obliczanie trasy.
• Więcej informacji na temat potwierdzania celu: strona 39.
Pojawi się tabela wprowadzania nazwy pierwszej
ulicy oraz nazwy drugiej ulicy. Wpisz nazwę
pierwszej ulicy i naciśnij [OK].
• Informacje dotyczące wprowadzania znaków podane są
w punkcie “Korzystanie z klawiatury ekranowej”
(strona 21).
• Gdy wprowadzono już 1 znak/cyfrę, pojawią się
propozycje dotyczące następnego znaku/cyfry (inne znaki
są zacienione).
• Jeśli cel znajduje się w innym kraju, niż obecnie wybrany,
należy pamiętać o zmianie kraju do wyszukiwania. (Patrz
strona 30)
Pojawi się lista nazw ulic.
3
Wybierz odpowiednią nazwę ulicy.
Pojawi się tabela wprowadzania nazwy drugiej ulicy.
4
Wpisz nazwę drugiej ulicy i naciśnij [OK].
• Po wprowadzeniu nazwy pierwszej ulicy propozycje
nazwy drugiej ulicy zostaną ograniczone.
Pojawi się lista nazw ulic.
33-PL
Ekran po wybraniu opcji [Bl. punkt bieżący].
Wyszukiwanie najbliższego punktu
POI
Można wyszukiwać obiekty w pobliżu bieżącego położenia, celu lub
trasy oraz w zależności od kategorii.
1
Naciśnij przycisk [Najbliższy POI] na ekranie celu.
Pojawia się ekran „Najbliższy punkt użyteczności publicznej
(POI)”.
Odległość i kierunek od bieżącego położenia.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu menu celu” (strona 30),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran celu.
2
Ekran po wybraniu opcji [Bliski cel].
Wybierz przycisk [Bl. punkt bieżący], [Bliski cel] lub
[Wzdłuż trasy].
Odległość od celu
Ekran po wybraniu opcji [Wzdłuż trasy].
a
a
b
c
Bliski punkt bieżący:
Wyszukuje obiekty w pobliżu bieżącego położenia.
b
Blisko celu:
Wyszukuje obiekty w pobliżu celu.
c
Wzdłuż trasy:
Gdy zostanie określony cel, wyszukiwane są obiekty wzdłuż
trasy.
Która strona drogi (prawa/lewa) oraz odległość
Pojawi się ekran „Wybierz kategorię”.
3
• Nie można wyszukiwać obiektów w pobliżu autostrad.
Wybierz odpowiednią kategorię.
Pojawia się ekran „Potwierdź cel”.
6
Naciśnij przycisk [OK].
System rozpocznie obliczanie trasy.
• Więcej informacji na temat potwierdzania celu: strona 39.
• Jeśli wybrana jest opcja „Wszystkie kategorie”, na liście
będą pokazane wszystkie kategorie. Wybierz
odpowiednią kategorię.
Pojawi się ekran „Wybierz podkategorię”.
4
Wybierz odpowiednią podkategorię.
Pojawi się ekran „Wybierz POI”.
5
Wybierz odpowiedni POI.
• Można posortować listę POI alfabetycznie lub według
odległości. Naciśnij przycisk [Alphabet] lub [Distance].
34-PL
Wyszukiwanie według kodu
pocztowego
Wyszukiwanie według
współrzędnych
Możesz wyszukać cel wpisując kod pocztowy. (Z funkcji tej można
korzystać tylko w Wlk. Brytanii.)
Jeśli znasz szerokość i długość geograficzną celu, możesz wyświetlić tę
lokalizację wpisując odpowiednie dane.
1
1
2
Naciśnij przycisk [Kod pocztowy] na ekranie „Cel”.
Pojawia się ekran współrzędnych (szerokość-długość).
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu menu celu” (strona 30),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran celu.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu menu celu” (strona 30),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran celu.
Wpisz kod pocztowy.
2
3
4
Naciśnij [W] (zachód) lub [E] (wschód), a następnie
wpisz długość geograficzną.
Naciśnij przycisk [OK].
Pojawia się ekran „Potwierdź cel”.
Przełącznik wyboru znaków
• Gdy wprowadzono już 1 znak/cyfrę, pojawią się
propozycje dotyczące następnego znaku/cyfry (inne znaki
są zacienione).
• Informacje dotyczące wprowadzania znaków podane są
w punkcie “Korzystanie z klawiatury ekranowej”
(strona 21).
Wpisz szerokość geograficzną.
• Informacje dotyczące wprowadzania znaków podane są
w punkcie “Korzystanie z klawiatury ekranowej”
(strona 21).
• Naciśnij [
], aby wyświetlić szerokość i długość
bieżącego położenia.
Przełącznik wyboru cyfr
3
Naciśnij przycisk [Współrzędne] na ekranie „Cel”.
Pojawi się ekran „Kod pocztowy”.
5
Naciśnij przycisk [OK].
System rozpocznie obliczanie trasy.
• Więcej informacji na temat potwierdzania celu: strona 39.
Naciśnij przycisk [OK].
Odnaleziony kod pocztowy jest wyświetlony na liście.
4
Wybierz odpowiedni kod pocztowy.
Pojawia się ekran „Potwierdź cel”.
5
Naciśnij przycisk [OK].
System rozpocznie obliczanie trasy.
• Więcej informacji na temat potwierdzania celu: strona 39.
35-PL
Wyszukiwanie celu przy użyciu
książki adresowej
Odnajdowanie lokalizacji spośród
poprzednich celów.
Jeśli lokalizacja została już wprowadzona do osobistej książki
adresowej, możesz ustawić ją jako cel. Książka adresowa zawiera do
200 różnych adresów i numerów telefonów. Więcej informacji na temat
zapisywania danych w książce adresowej: strona 41.
System automatycznie zapamiętuje do 100 lokalizacji, które zostały
wyszukane jako cel.
1
1
Zostanie wyświetlony ekran ostatniego celu.
Naciśnij przycisk [Książka adresowa] na ekranie
„Cel”.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu menu celu” (strona 30),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran celu.
Zostanie wyświetlony ekran książki adresowej.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu menu celu” (strona 30),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran celu.
2
Naciśnij przycisk [Ostatni cel] na ekranie „Cel”.
2
Wybierz odpowiedni cel.
Wybierz odpowiedni cel.
a
Pojawia się ekran „Potwierdź cel”.
b
a
b
Data:
Naciśnij przycisk [OK].
Sortuje adresy według daty wprowadzenia.
System rozpocznie obliczanie trasy.
Ikona:
• Więcej informacji na temat potwierdzania celu: strona 39.
Sortuje adresy według rodzaju ikony.
Pojawia się ekran „Potwierdź cel”.
3
3
Naciśnij przycisk [OK].
System rozpocznie obliczanie trasy.
• Więcej informacji na temat potwierdzania celu: strona 39.
36-PL
Wyszukiwanie celu według punktu
Dom
Wyszukiwanie celu poprzez
przewijanie wyświetlanej mapy
Jeśli punkt Dom został już zapisany, można go wybrać za pomocą
prostej czynności. Więcej informacji na temat sposobu zapisu:
strona 41.
Funkcja ta pozwala na szybkie i łatwe wyszukiwanie nowego celu
bezpośrednio na odcinku drogi lub jako ikony POI na szczegółowym
widoku mapy. Wybierając odcinek drogi lub ikonę możesz szybko
ustawić cel bez konieczności wpisywania nazwy miasta, ulicy, itp.
1
Naciśnij <MENU>.
Zostanie wyświetlony ekran menu NAWIGACJA.
2
1
Dotknij wyświetlaną mapę.
Zostanie wyświetlone menu ustawienia punktu.
Naciśnij [Dom].
2
Naciśnij [
].
Pojawia się ekran „Potwierdź cel”.
3
Pojawia się ekran „Potwierdź cel”.
Naciśnij przycisk [OK].
System rozpocznie obliczanie trasy.
• Więcej informacji na temat potwierdzania celu: strona 39.
3
Naciśnij przycisk [OK].
System rozpocznie obliczanie trasy.
• Więcej informacji na temat potwierdzania celu: strona 39.
37-PL
Wyszukiwanie obiektów w pobliżu
wyznaczonej lokalizacji poprzez
przewijanie wyświetlonej mapy
Wyszukiwanie celu według ikony
POI
Można przewinąć mapę i wyznaczyć lokalizację, aby wyszukać obiekty
w jej pobliżu. Aby wyszukać obiekty w pobliżu bieżącego położenia,
celu lub trasy, patrz “Wyszukiwanie najbliższego punktu POI”
(strona 34).
1
1
Dotknij wyświetlaną mapę.
Możesz wyznaczyć cel wybierając ikonę POI na mapie.
Naciśnij ikonę POI na mapie.
Wybrany punkt POI zostanie podświetlony.
2
Naciśnij [Pokaż ikony].
Zostanie wyświetlone menu ustawienia punktu.
2
Naciśnij [
].
Pojawi się ekran „Select POI”.
3
Wybierz odpowiedni POI.
Pojawi się ekran „Wybierz kategorię”.
3
Wybierz odpowiednią kategorię.
• Można sortować listę POI alfabetycznie według adresu
lub według odległości. Naciśnij przycisk [Alphabet] lub
[Distance].
Pojawia się ekran „Potwierdź cel”.
• Jeśli wybrana jest opcja „Wszystkie kategorie”, na liście
będą pokazane wszystkie kategorie. Wybierz
odpowiednią kategorię.
Pojawi się ekran „Wybierz podkategorię”.
4
Wybierz odpowiednią podkategorię.
Pojawi się ekran „Wybierz POI”.
5
Wybierz odpowiedni POI.
Odległość od wyznaczonej lokalizacji
Pojawia się ekran „Potwierdź cel”.
6
Naciśnij przycisk [OK].
System rozpocznie obliczanie trasy.
• Więcej informacji na temat potwierdzania celu: strona 39.
38-PL
4
Naciśnij przycisk [OK].
System rozpocznie obliczanie trasy.
• Więcej informacji na temat potwierdzania celu: strona 39.
• Przycisku [Pokaż ikony] można użyć na mapie szczegółowej o skali
200 m lub mniejszej.
Zmiana metody obliczania trasy
Potwierdź cel
Możesz zmienić sposób, w jaki system oblicza trasę.
Po wyszukaniu celu użyj ekranu „Potwierdź cel”, aby dostosować trasę.
Na ekranie potwierdzenia celu można ustalić punkty trasy, zapisać adres
w książce adresowej, wykonać połączenie telefoniczne itp.
1
Naciśnij przycisk [Zmień metodę] na ekranie
„Potwierdź cel”.
Pojawi się menu „Zmień metodę”.
Ekran „Potwierdź cel”
2
Wybierz odpowiednią metodę obliczania trasy oraz
preferencje wyboru drogi.
1
a
b
2
3
4
5
6
1 Informacje
• Wyświetlana jest nazwa lokalizacji, adres, numer telefonu
oraz odległość od bieżącego położenia.
• Wyświetlona jest również aktualna metoda obliczania
trasy. Więcej informacji na ten temat w punkcie “Zmiana
metody obliczania trasy” (strona 39).
• Pojawia się ikona aktualnych preferencji wyboru drogi.
Więcej informacji na ten temat w punkcie “Zmiana metody
obliczania trasy” (strona 39).
a
Można wybrać jedną z następujących metod obliczania
trasy.
1 Najszybsza trasa
W przypadku wybrania metody najszybszej trasy, system
oblicza najbardziej efektywny sposób dotarcia do celu.
2 Najkrótsza trasa
W przypadku wybrania tej opcji system oblicza najkrótszą
trasę do celu.
2 OK
Po wyznaczeniu celu system rozpoczyna obliczanie trasy do
celu.
3 Zmień metodę
System pozwala wybrać sposób, w jaki chcesz dotrzeć do
celu, patrz “Zmiana metody obliczania trasy” (strona 39).
4 Telefon
Więcej informacji na ten temat w punkcie strona 84.
5 Opcje
Możesz nacisnąć ten przycisk, aby wykonać następujące
czynności.
• Korekta bieżącego położenia (patrz strona 40)
• Zapis w książce adresowej (patrz strona 41)
• Zapis jako punkt Dom (patrz strona 41)
• Dodanie punktów trasy (patrz strona 42)
• Nie można naciskać przycisku [Opcje] podczas jazdy.
• Jeśli nacisnąłeś przycisk [Opcje], aby wyświetlić mapę, ikony POI
oraz ikony książki adresowej nie są na niej widoczne.
• Jeśli nacisnąłeś przycisk [Opcje], aby wyświetlić mapę, można
zmienić położenie celu. Przewiń mapę i naciśnij [
]w
wybranym punkcie.
Obliczenia trasy
b
Preferencje wyboru drogi
Po wyłączeniu następujących opcji system nie będzie ich
uwzględniał lub będzie starał się ich unikać przy obliczaniu
trasy.
3
4
5
6
7
Akceptuj autostrady
Akceptuj drogi płatne
Akceptuj promy
Akceptuj przewóz kolejowy
Akceptuj płatną strefę ruchu
Opcje są wyłączone.
6 Wyświetlana mapa
Tutaj wyświetlana jest mapa obszaru otaczającego wybrany
cel.
• Ikony POI oraz ikony książki adresowej nie są wyświetlane na mapie
widocznej z prawej strony ekranu.
39-PL
3
Naciśnij przycisk [OK].
Ponownie pojawia się ekran potwierdzenia celu.
• W zależności od sytuacji na drodze system może wyszukać trasę
poprzez obszar nie uwzględniony w warunkach wyszukiwania. Na
przykład, system uwzględni drogę płatną, jeśli nie będzie można
ustalić trasy bez korzystania z drogi płatnej, nawet jeśli opcja drogi
płatnej jest wyłączona.
• Jeśli odległość od celu jest dość duża, system może uwzględnić
autostrady podczas wyszukiwania, nawet jeśli opcja autostrad jest
wyłączona.
• Gdy system oblicza trasę uwzględniając opcje inne niż ustawione,
pojawia się ekran potwierdzenia. Naciśnij przycisk [OK].
4
5
6
Przewiń mapę, aby skorygować bieżące położenie.
Naciśnij [
] lub [
kierunek jazdy pojazdu.
], aby poprawić
Naciśnij przycisk [OK].
Zostanie wyświetlone skorygowane bieżące położenie
pojazdu.
• Nie można używać przycisku [Opcje] podczas jazdy.
Ustawienie bieżącego położenia
Jeśli faktyczne położenie pojazdu oraz pozycja ikony bieżącego
położenia pojazdu na mapie nie są zgodne (np. jeśli podróżowałeś
promem), możesz ręcznie poprawić pozycję ikony bieżącego położenia
pojazdu korzystając z poniższej metody. Funkcja korekty mapy
automatycznie poprawia błąd położenia, gdy przejedziesz pojazdem
kilka kilometrów w obszarze dobrego odbioru sygnału GPS.
1
Naciśnij przycisk [Opcje] na ekranie potwierdzenia
celu.
Pojawi się ekran wyświetlania punktu.
Możesz również przewinąć mapę do odpowiedniego punktu,
aby wyświetlić ekran wyświetlania punktu.
2
Naciśnij [
].
3
Naciśnij [
].
40-PL
Zapis w książce adresowej
Zapis jako punkt Dom
W książce adresowej można zapisać do 200 adresów.
Dowolny cel można zapisać jako punkt Dom. Z lokalizacji tej można
szybko korzystać, aby znaleźć drogę do miejsca zamieszkania.
1
Naciśnij przycisk [Opcje] na ekranie potwierdzenia
celu.
1
Pojawi się ekran wyświetlania punktu.
Możesz również przewinąć mapę do odpowiedniego punktu,
aby wyświetlić ekran wyświetlania punktu.
2
Naciśnij [
3
Naciśnij [
].
].
Naciśnij przycisk [Opcje] na ekranie potwierdzenia
celu.
Pojawi się ekran wyświetlania punktu.
Możesz również przewinąć mapę do odpowiedniego punktu,
aby wyświetlić ekran wyświetlania punktu.
2
Naciśnij [
].
3
Naciśnij [
].
Zostanie wyświetlony ekran edycji książki adresowej.
4
Pojawi się ekran edycji punktu Dom.
Naciśnij przycisk [Zapisz].
4
Naciśnij przycisk [Zapisz].
• Elementy punktu Dom można modyfikować. Więcej
informacji na ten temat w punkcie “Edycja punktu Dom”
(strona 52).
• Tylko jedną lokalizację można zapisać jako punkt Dom.
• Nie można używać przycisku [Opcje] podczas jazdy.
• Pozycje książki adresowej można modyfikować. Więcej
informacji na ten temat w punkcie “Edycja książki
adresowej” (strona 49).
System powraca do ekranu pokazanego w punkcie 3.
• Nie można używać przycisku [Opcje] podczas jazdy.
41-PL
Dodaj punkt trasy
Możesz dodać punkty trasy, przez które chcesz przejeżdżać w drodze do
celu. Możesz dodać do czterech punktów trasy. Możesz również
zmieniać ich położenie lub je usuwać. (Patrz “Edycja trasy” na
stronie 46.)
1
Naciśnij przycisk [Opcje] na ekranie potwierdzenia
celu.
Pojawi się ekran wyświetlania punktu.
Możesz również przewinąć mapę do odpowiedniego punktu,
aby wyświetlić ekran wyświetlania punktu.
2
Naciśnij [
].
Punkt trasy zostaje dodany do trasy.
Jeśli jest to pierwszy punkt trasy, przejdź do punktu 4.
Jeśli jest to drugi lub dalszy punkt trasy, pojawi się ekran
edycji punktów trasy. Przejdź do punktu 3.
3
Naciśnij przycisk [+].
Punkt trasy zostanie ustawiony w wybranej lokalizacji.
• Możesz zastąpić punkt trasy naciskając nazwę punktu
trasy.
4
Naciśnij przycisk [OK].
System oblicza trasę i rozpoczyna udzielanie wskazówek.
• Nie można używać przycisku [Opcje] podczas jazdy.
42-PL
Widok zjazdu z autostrady
Wskazówki
nawigacyjne
Jeśli podczas jazdy autostradą/drogą płatną system dysponuje danymi
obrazu zjazdu, wyświetlony zostaje widok zjazdu.
Ekran wskazówek
Niniejszy punkt opisuje różnorodne funkcje związane ze wskazówkami
udzielanymi podczas jazdy.
Widok strzałki manewru
Wskazówki dotyczące skrzyżowań/zjazdów
Gdy zbliża się skrzyżowanie, system wyświetla strzałkę wskazującą
kierunek skrętu.
2
1
Powiększenie ronda
1 Odległość
System powiększa widok ronda, aby ułatwić nawigację.
Wskazywana jest odległość do skrzyżowania.
2 Nazwa ulicy
Wyświetlana jest nazwa następnej ulicy.
• Aby anulować powiększenie skrzyżowania, naciśnij [
].
• Wyświetlane skrzyżowanie lub jezdnia mogą się różnić od
faktycznego skrzyżowania.
• Wskazówki nawigacyjne mogą pojawiać się z
opóźnieniem lub pojawiać się zbyt wcześnie.
• Naciśnij [
], aby zamknąć wskazówki dotyczące
skrzyżowania/zjazdu. Naciśnij <NAV>, aby ponownie
wyświetlić wskazówki dotyczące skrzyżowania/zjazdu.
Gdy opcja “Ustawienie wskazówek skrzyżowań” (strona 102) jest
włączona, wyświetlane są wskazówki dotyczące skrzyżowania/
zjazdu. Można ustawić następujące opcje.
Wskazówki dotyczące wjazdu/zjazdu z
autostrady
System wyświetla powiększenie wjazdu/zjazdu z autostrady, aby
ułatwić nawigację.
Powiększenie skrzyżowania
Jeśli system dysponuje danymi obrazu zbliżającego się skrzyżowania,
wyświetlone zostaje powiększenie.
43-PL
Wskazówki dotyczące granic
Po przejechaniu granicy wyświetlana jest flaga danego kraju.
• Wyświetlanie wskazówek dotyczących granic można włączać lub
wyłączać. Patrz “Ustawienie wskazówek dotyczących granic”
(strona 102).
Wyświetlanie linii kierunku
System może wyświetlać linię kierunku, łączącą bieżące położenie oraz
cel/punkt trasy.
Wskazówki głosowe
Podczas jazdy wskazówki głosowe udzielane są zgodnie z sytuacją na
drodze i prędkością pojazdu.
Podczas jazdy do celu system automatycznie udziela głosowych
wskazówek dotyczących skrzyżowań, skrętów, punktów trasy,
wjazdów/zjazdów z autostrady, przybycia do celu, itp. Podane
przykłady wskazówek głosowych są najbardziej typowe. Wskazówki
głosowe mogą zależeć od sytuacji na drodze. Podane przykłady
wskazówek głosowych powinny być traktowane orientacyjnie.
• Można ustawić głośność wskazówek głosowych. (Patrz “Ustawienie
głośności wskazówek głosowych” na stronie 92.)
Przykłady wskazówek głosowych
Ogólne wskazówki głosowe dotyczące skrzyżowań
Podczas jazdy wzdłuż trasy udzielane są wskazówki głosowe
polecające skręcić w lewo lub prawo na skrzyżowaniach.
Przykład wskazówki głosowej
• Za 200 m skręć w prawo.
• Skręć w prawo.
Wskazówki głosowe dotyczące autostrad
Podczas jazdy autostradą kierunek wskazywany jest głosowo; na
ekranie wyświetlane jest powiększenie wjazdu/zjazdu.
Linia kierunku
Przykład wskazówki głosowej
• Za 2 km trzymaj się prawej strony.
• Wyświetlanie linii kierunku można włączać lub wyłączać. Patrz
“Ustawienie wyświetlania linii kierunku” (strona 101).
Przykłady wskazówek głosowych po
przybyciu do celu/punktu trasy/portu
promowego/terminala kolejowosamochodowego
•
•
•
•
•
Twój cel znajduje się 1 km przed Tobą.
Zbliżasz się do celu.
Cel podróży został osiągnięty.
Port promowy.
Terminal kolejowo-samochodowy.
Potwierdzanie wskazówek głosowych
Komunikat głosowy można powtórzyć naciskając przycisk <NAV>.
• Gdy głośność wskazówek ustawiona jest na zero (WYŁ), wskazówki
głosowe nie są odtwarzane nawet po naciśnięciu przycisku <NAV>.
44-PL
Wskazówki dotyczące osobistych
punktów POI
Możesz wyświetlać dane osobistych punktów POI (dane ostrzeżeń POI/
dane osobistych POI) na ekranie mapy aktualizując informacje za
pomocą pamięci USB.
Możesz ustawić alarm informujący, że zbliżasz się do lokalizacji punktu
ostrzeżenia POI. Informacje na temat ustawiania i aktualizacji
osobistych punktów POI podane są w punkcie “Ustawienia osobistych
punktów POI” (strona 105).
Przykład wyświetlania danych ostrzeżeń
Wskazówki dotyczące
ostrzeżeń POI
Ikona ostrzeżenia
POI
• Podczas jazdy udzielane są wskazówki dotyczące ostrzeżeń POI.
Wskazówki udzielane są tylko wtedy, gdy zbliżasz się z określonego
kierunku.
• Wskazówki dotyczące ostrzeżeń POI są udzielane 600 m oraz 200 m
przed punktem POI na autostradach/drogach płatnych oraz 250 m
oraz 80 m przed punktem POI na innych drogach.
45-PL
Edycja trasy
Wyświetlanie ekranu edycji trasy
Usuń punkt trasy
Niniejszy punkt wyjaśnia, jak usunąć uprzednio ustawione punkty trasy.
1
Pojawia się ekran edycji punktów trasy.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu edycji trasy” (strona 46),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran edycji trasy.
Możesz modyfikować trasę na ekranie edycji trasy. Aby anulować trasę
patrz “Anulowanie trasy” (strona 48).
1
Naciśnij <MENU>.
2
Zostanie wyświetlony ekran menu NAVIGATION.
2
Naciśnij przycisk [Edycja trasy] na ekranie edycji trasy.
Naciśnij punkt trasy, który zamierzasz usunąć, aby
go wybrać.
Naciśnij przycisk [Edycja trasy].
3
Naciśnij [
].
Wybrany punkt trasy zostanie usunięty.
Aby dalej usuwać inne punkty trasy, powtarzaj kroki 2-3.
Pojawia się ekran edycji trasy.
4
Naciśnij przycisk [OK].
System zacznie obliczać nową trasę.
Automatyczne ustawienie punktów
trasy
Możesz wybrać następujące pozycje.
• Edycja punktów trasy
– Usuń punkt trasy (patrz strona 46)
– Ustaw punkty trasy automatycznie (patrz strona 46)
– Ustaw punkty trasy ręcznie (patrz strona 47)
• Pokaż podsumowanie trasy (patrz strona 47)
• Zmień metodę (patrz strona 47)
• Uruchom pokaz (patrz strona 47)
• Wyznacz objazd (patrz strona 48)
• Zmień trasę (patrz strona 48)
• Nie można korzystać z funkcji [Edycja trasy] oraz [Uruchom pokaz]
podczas jazdy.
System ustawia punkty trasy tak, aby obliczyć najkrótszą trasę.
1
Naciśnij przycisk [Edycja trasy] na ekranie edycji
trasy.
Pojawia się ekran edycji punktów trasy.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu edycji trasy” (strona 46),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran edycji trasy.
2
Naciśnij przycisk [Sortuj].
System automatycznie ustawia punkty trasy.
3
Naciśnij przycisk [OK].
System zacznie obliczać nową trasę.
• Muszą być ustawione co najmniej dwa punkty trasy, aby można było
użyć tej funkcji.
• System ustawia punkty trasy, włączając te, które już przejechałeś;
jednak ich nie będą już dotyczyły wskazówki nawigacyjne.
46-PL
Ręczne ustawienie punktów trasy
Zmiana metody obliczania trasy
Możesz ustawić punkty trasy ręcznie.
Funkcja „Zmień metodę” pozwala wybrać sposób, w jaki system
oblicza trasę dotarcia do celu.
1
Naciśnij przycisk [Edycja trasy] na ekranie edycji
trasy.
1
Pojawia się ekran edycji punktów trasy.
Pojawia się ekran zmiany metody.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu edycji trasy” (strona 46),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran edycji trasy.
2
3
Naciśnij punkt trasy, który chcesz przesunąć, aby go
wybrać.
Naciśnij [ ] lub [
górę lub w dół.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu edycji trasy” (strona 46),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran edycji trasy.
2
Wybierz odpowiednią metodę obliczania trasy oraz
preferencje wyboru drogi.
], aby przesunąć punkt trasy w
3
Za każdym razem, gdy naciśniesz [ ], punkt trasy
przesuwa się w górę. Za każdym razem, gdy naciśniesz
[ ], punkt trasy przesuwa się w dół.
4
Naciśnij przycisk [Zmień metodę] na ekranie edycji
trasy.
Naciśnij przycisk [OK].
System zacznie obliczać nową trasę.
• Więcej informacji na temat każdej z metod: strona 39.
Uruchamianie pokazu
Naciśnij przycisk [OK].
System zacznie obliczać nową trasę.
• System ustawia punkty trasy, włączając te, które już przejechałeś;
jednak ich nie będą już dotyczyły wskazówki nawigacyjne.
Podsumowanie trasy
System nawigacyjny pozwala przeglądać całą trasę, aby można było
sprawdzić poprawność trasy obliczonej przez system nawigacyjny.
1
Gdy użyjesz tej funkcji, możesz zapoznać się z pokazem wskazówek
głosowych i wskazówek ekranowych. Ikona bieżącego położenia
pojazdu będzie przesuwać się automatycznie wzdłuż wybranej trasy,
pokazując symulację działania systemu nawigacyjnego. Z funkcji tej
należy korzystać tylko podczas postoju.
1
Naciśnij przycisk [Uruchom pokaz] na ekranie edycji
trasy.
Rozpocznie się pokaz bieżącej trasy.
Naciśnij przycisk [Pokaż podsumowanie] na ekranie
edycji trasy.
Trasa wyświetlana jest na ekranie w takim podglądzie, aby
była widoczna w całości.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu edycji trasy” (strona 46),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran edycji trasy.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu edycji trasy” (strona 46),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran edycji trasy.
2
Aby zatrzymać pokaz, naciśnij <MENU> lub <NAV>.
System zatrzyma pokaz, demonstracyjny, gdy samochód
ruszy z miejsca.
• W trybie pokazu nie można przewijać mapy ani wyszukiwać celu.
• Pokaz można włączyć tylko wtedy, gdy został już wyznaczony cel.
• Możesz przewijać i obracać wyświetloną mapę oraz
zmienić powiększenie wyświetlanej mapy.
2
Gdy naciśniesz przycisk [
ekranu edycji trasy.
], system powraca do
47-PL
Objazd
Anulowanie trasy
Możesz obliczyć nową trasę od bieżącego położenia, co pozwala na
objazd nadchodzącej przeszkody na bieżącej trasie. Na przykład, jeśli
przed Tobą trwają roboty drogowe, możesz wyszukać objazd określając
przybliżoną odległość od bieżącego położenia do miejsca objazdu.
Niniejszy punkt wyjaśnia, jak usunąć uprzednio ustawione punkty trasy.
Wszystkie punkty trasy dotyczące tego celu również zostaną usunięte.
1
1
Zostanie wyświetlony ekran menu NAVIGATION.
Naciśnij przycisk [Objazd] na ekranie edycji trasy.
System zacznie obliczać nową trasę.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu edycji trasy” (strona 46),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran edycji trasy.
• Może pojawić się ekran potwierdzenia, w zależności od
trasy i warunków wyszukiwania. Naciśnij przycisk [OK].
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Anuluj trasę].
• Możesz wyszukiwać objazd tylko wtedy, gdy poruszasz się ustaloną
trasą.
Zmiana trasy
Gdy jedziesz do celu posługując się wskazówkami nawigacyjnymi i
zboczysz z trasy, system automatycznie obliczy nową trasę.
Jeśli system nie obliczy automatycznie nowej trasy, wykonaj
następujące czynności.
1
Naciśnij przycisk [Zmień trasę] na ekranie edycji
trasy.
System zacznie obliczać nową trasę.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu edycji trasy” (strona 46),
aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran edycji trasy.
• Może pojawić się ekran potwierdzenia, w zależności od
trasy i warunków wyszukiwania. Naciśnij przycisk [OK].
48-PL
Pojawi się ekran potwierdzenia.
3
Naciśnij [Tak].
Cel zostanie usunięty, a na ekranie pojawia się bieżące
położenie pojazdu. Jeśli zostały ustawione punkty trasy,
zostają one usunięte razem z celem.
Edycja danych
nawigacji
Edycja książki adresowej
Możesz zmieniać nazwy, lokalizacje, numery telefonów i ikony pozycji
zapisanych w książce adresowej.
1
Wyświetlanie ekranu edycji adresu
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu edycji adresu”
(strona 49), aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran
edycji adresu.
Możesz modyfikować pozycje zapisane w systemie.
1
2
Zostanie wyświetlony ekran listy książki adresowej (ekran
edycji książki adresowej).
Naciśnij <MENU>.
Zostanie wyświetlony ekran menu NAVIGATION.
Naciśnij przycisk [Edycja ks. adresowej] na ekranie
edycji adresu.
2
Wybierz odpowiednią pozycję z książki adresowej.
3
Naciśnij przycisk [Edycja adresu].
1
2
4
Zostanie wyświetlony ekran edycji adresu.
1 Data
Naciśnij, aby posortować książkę adresową według daty.
2 Ikona
Naciśnij, aby posortować książkę adresową według ikony
rodzaju.
3
Usuń wybraną pozycję z książki adresowej. (Patrz
“Usuwanie pozycji z książki adresowej” na stronie 50.)
4
Usuń wszystkie pozycje z książki adresowej. (Patrz “Usuń
wszystkie pozycje z książki adresowej” na stronie 50.)
Można modyfikować następujące elementy.
• Dom (patrz strona 52)
• Książka adresowa (patrz strona 49)
• Ostatni cel (patrz strona 52)
Zostanie wyświetlony ekran “Edit address book”.
3
Możesz modyfikować każdą pozycję.
5
6
7
8
9
0
5 Nazwa
Nazwę pozycji można zmienić. (Patrz “Zmiana nazwy” na
stronie 50.)
6 Ikona
Można zmienić ikonę, którą oznaczona jest dana pozycja na
mapie. (Patrz “Zmiana ikony” na stronie 51.)
49-PL
7 Pokaż/Ukryj
Usuń wszystkie pozycje z książki
adresowej
Możesz włączać lub wyłączać wyświetlanie ikon pozycji z
książki adresowej. (Patrz “Ustawienie wyświetlania ikon” na
stronie 51.)
8 Lokalizacja
Możesz zmienić lokalizację pozycji. (Patrz “Zmiana
lokalizacji” na stronie 51.)
1
Naciśnij przycisk [
] na ekranie listy książki
adresowej (ekran edycji książki adresowej).
9 Nr tel.
Można zmienić numer telefonu danej pozycji. (Patrz “Zmiana
numeru telefonu” na stronie 51.)
0 Zapisz
Potwierdź wszystkie zmiany pozycji w książce adresowej.
Naciśnij przycisk [Zapisz], gdy zakończyłeś wprowadzanie
zmian w książce adresowej.
4
Po zakończeniu wszystkich zmian pamiętaj o
naciśnięciu przycisku [Zapisz], aby zachować
zmiany.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
2
Naciśnij [Tak].
Wszystkie pozycje z książki adresowej zostaną usunięte.
Usuwanie pozycji z książki adresowej
1
Zmiana nazwy
Na ekranie listy książki adresowej (ekran edycji
książki adresowej) naciśnij przycisk [
] obok
pozycji, którą chcesz usunąć.
1
Pojawi się ekran potwierdzenia.
2
Naciśnij [Tak].
Naciśnij przycisk [Nazwa] na ekranie edycji książki
adresowej.
Pojawi się ekran edycji nazwy.
2
Wprowadź nazwę pozycji w książce adresowej.
Pozycja zostanie usunięta z książki adresowej.
• Informacje na temat wprowadzania nazwy: strona 21.
3
Naciśnij przycisk [OK].
Nazwa w książce adresowej zostanie zmieniona.
50-PL
Zmiana ikony
1
Naciśnij przycisk [Ikona] na ekranie edycji książki
adresowej.
Zmiana lokalizacji
1
Pojawi się ekran wyboru ikony.
2
Wybierz odpowiednią ikonę.
3
Naciśnij przycisk [OK].
Ikona w książce adresowej zostanie zmieniona.
Naciśnij przycisk [Lokalizacja] na ekranie edycji
książki adresowej.
Zostanie wyświetlona mapa z daną lokalizacją.
2
3
Naciśnij i przewiń mapę, aby wyświetlić odpowiednią
lokalizację.
Naciśnij przycisk [OK].
Lokalizacja ulegnie zmianie.
Ustawienie wyświetlania ikon
Możesz ustawić, czy ikona ma być wyświetlana na mapie, czy też nie.
1
• Jeśli naciśniesz przycisk [Lokalizacja], aby wyświetlić mapę, ikony
POI oraz ikony książki adresowej nie są na niej widoczne.
Zmiana numeru telefonu
Naciśnij przycisk [Pokaż] lub [Ukryj] na ekranie
edycji książki adresowej.
1
Pokaż:Wybrana ikona pozycji będzie wyświetlana na mapie.
Ukryj: Ikona pozycji zostanie usunięta z mapy.
Naciśnij przycisk [Nr tel.] na ekranie edycji książki
adresowej.
Zostanie wyświetlony ekran edycji numeru telefonu.
2
Wprowadź numer telefonu.
3
Naciśnij przycisk [OK].
Numer telefonu danej pozycji zostanie zmieniony.
51-PL
Edycja punktu Dom
Usuwanie ostatniego celu
Dane punktu Dom można modyfikować lub usuwać.
Funkcji tej można użyć, aby usunąć cel z historii celów.
1
1
2
Naciśnij przycisk [Edycja DOM] na ekranie edycji
adresu.
Naciśnij przycisk [Usuń ostatni cel] na ekranie edycji
adresu.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu edycji adresu”
(strona 49), aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran
edycji adresu.
• Patrz punkt “Wyświetlanie ekranu edycji adresu”
(strona 49), aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran
edycji adresu.
Pojawi się ekran edycji punktu Dom.
Zostanie wyświetlony ekran usuwania ostatniego celu.
2
Naciśnij wybraną pozycję.
Wybierz odpowiedni cel.
1
3
2
4
5
7
Pojawi się ekran potwierdzenia.
6
1 Nazwa
Nazwę punktu Dom można zmienić. (Patrz “Zmiana nazwy”
na stronie 50.)
3
Historia celu zostanie usunięta.
2 Ikona
Usuń całą historię celów
Tej pozycji nie można zmienić.
3 Pokaż/Ukryj
Wyświetlanie punktu Dom można włączać lub wyłączać.
(Patrz “Ustawienie wyświetlania ikon” na stronie 51.)
Naciśnij [Tak].
1
Naciśnij [
] na ekranie usuwania ostatniego celu.
4 Lokalizacja
Możesz zmienić lokalizację punktu Dom. (Patrz “Zmiana
lokalizacji” na stronie 51.)
5 Nr tel.
Możesz zmienić numer telefonu punktu Dom. (Patrz
“Zmiana numeru telefonu” na stronie 51.)
6
Adres punktu Dom można usunąć. Naciśnij przycisk
[
], a następnie [Tak] na ekranie potwierdzenia.
7 Zapisz
Zapisz wszystkie zmiany w danych punktu Dom. Naciśnij
przycisk [Zapisz].
3
Po zakończeniu wszystkich zmian naciśnij przycisk
[Zapisz], aby zachować zmiany.
52-PL
Pojawi się ekran potwierdzenia.
2
Naciśnij [Tak].
Cała historia celów zostanie usunięta.
Funkcje TMC
Aby korzystać z funkcji TMC należy najpierw ustawić nazwę kraju oraz
stację RDS-TMC. (Patrz “Ustawienia RDS-TMC” na stronie 103.)
Symbol
Opis
Informacje
Ograniczenia ruchu
Parking dostępny
Parking niedostępny
Informacje TMC
Informacje TMC mogą być wyświetlane na mapie. Aby ustawić
wyświetlanie informacji, patrz punkt “Ustawienia RDS-TMC”
(strona 103).
Wskaźnik warunków odbioru TMC
Kolor wskaźnika zmienia się w zależności od warunków odbioru
sygnału TMC
Żółty: System wyszukuje dostępne stacje TMC; nie
odebrano żadnego sygnału zdarzenia.
Zielony: System połączył się z dostępną stacją TMC lub
odebrano jeden lub więcej sygnałów zdarzeń.
Usługa dostępna
Usługa niedostępna
Obiekty na drodze
Osoby na drodze
Droga zamknięta
Warunki na drodze
Roboty na drodze
Smog
Korki
Przerwa w ruchu
Ostrzeżenie
Wskaźnik warunków odbioru
Wyświetlanie ikon zdarzeń TMC
Pogoda
Wyświetlanie strzałki/linii zdarzenia na drodze
Ikony dotyczące odebranych sygnałów zdarzeń TMC wyświetlane są na
mapie.
Kolor ikony zależy od tego, czy zdarzenie leży na ustalonej trasie, czy
też nie.
Kolorowa ikona:Zdarzenie leży na trasie.
Szara ikona:Zdarzenie nie leży na trasie.
Strzałka zdarzenia
• Ikony zdarzeń mogą być wyświetlane na mapie, gdy skala
mapy wynosi 20 km lub mniej.
Symbol
• Strzałki/linie pokazują odległość pomiędzy zdarzeniami
na drodze. Są one wyświetlane w kolorze czerwonym,
pomarańczowym lub niebieskim, w zależności od stanu
zdarzenia.
• Gdy skala mapy wynosi 2 km lub mniej, wyświetlane są
linie zdarzeń na drodze, a gdy skala mapy wynosi 100 m
lub mniej, wyświetlane są strzałki zdarzeń na drodze.
Opis
Wypadek
Zwierzęta na drodze
Niebezpieczeństwo
Opóźnienie
Zakaz jazdy
53-PL
Powiększenie ikony zdarzenia TMC (gdy została
ustalona trasa)
Jeśli została ustalona trasa, ikona najbliższa bieżącego położenia
pojazdu będzie powiększona, a o zdarzeniu będzie informował sygnał
dźwiękowy.
• Ikony zdarzeń są powiększone, gdy leżą w odległości
50 km od bieżącego położenia.
Normalny ekran nawigacji
Wyświetlanie informacji o
zdarzeniach na drodze
Na liście może być wyświetlane do 300 zdarzeń TMC w odległości
500 km od bieżącego położenia.
1
Naciśnij <MENU>.
Zostanie wyświetlony ekran menu NAVIGATION.
2
Naciśnij przycisk [Zdarzenia na trasie].
Powiększona ikona zdarzenia/
odległość od bieżącego położenia
Ekran listy manewrów
Pojawi się ekran „Zdarzenia na trasie”.
• Jeśli nie zostaną odebrane informacje TMC, pojawi się
okno „Brak komunikatów TMC”.
3
Wybierz zdarzenie z listy.
Gdy nie została ustalona trasa
Powiększona ikona zdarzenia/
odległość od bieżącego położenia
• Jeśli okno audio jest powiększone do maksimum na
ekranie nawigacji, ikony zdarzeń nie są wyświetlane.
Gdy została ustalona trasa
• Gdy została ustalona trasa, można zmienić sposób, w jaki
są wyświetlane zdarzenia. Aby wyświetlać wszystkie
zdarzenia, wybierz [All]. Aby wyświetlać tylko zdarzenia
na trasie, wybierz [On route].
54-PL
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat
wybranego zdarzenia.
h
a
b
g
c
d
a
e
f
Ikona zdarzenia, numer lub nazwa ulicy
b
Lokalizacja zdarzenia
c
Informacje o zdarzeniu
d
Długość odcinka objętego zdarzeniem
e
Odległość od bieżącego położenia do zdarzenia
f
Mapa
Naciśnij przycisk [Mapa], aby wyświetlić mapę ze
zdarzeniem.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij [
].
• Nie możesz korzystać z przycisku [Mapa], gdy lokalizacja
zdarzenia nie jest określona (np. w przypadku mgły). Nie
można również korzystać z przycisku [Mapa] podczas
jazdy.
• Jeśli naciśniesz przycisk [Mapa], aby wyświetlić mapę,
ikony POI oraz ikony książki adresowej nie są na niej
widoczne.
g
,
Naciśnij [ ] lub [ ], aby wyświetlić ekran szczegółowych
informacji na temat poprzedniego/następnego zdarzenia.
h
•
Numer zdarzenia
: Ta ikona jest wyświetlana, gdy zdarzenie nastąpi zarówno na
pasie, którym porusza się pojazd, jak i na przeciwległym pasie.
55-PL
System audio/wideo
Podstawy obsługi
Wybór źródła
1
INE-S900R odtwarza dźwięk z wybranego źródła audio/wideo nawet
wtedy, gdy wyświetlany jest ekran nawigacji. Można wyłączyć źródło
audio/wideo, aby zatrzymać odtwarzanie dźwięku.
1
Naciśnij <MENU>.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru AUDIO/VISUAL.
Naciśnij <MENU>.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru AUDIO/VISUAL.
2
Wyłączanie źródła audio/wideo
2
Naciśnij [AV Off].
Naciśnij przycisk odpowiadający wybranemu źródłu.
Źródło audio/wideo zostanie wyłączone.
Przycisk [Wył AV] zmieni kolor na pomarańczowy.
Pojawi się główne okno wybranego źródła.
3
Naciśnij przycisk <SOURCE/PWR>, aby przejść do
następnego ekranu źródła.
CD/DVD
Radio
iPod/iPhone /pamięć USB
Przednie we AUX
Główne tylne we AUX
Dodatkowe
tylne we AUX
CD/DVD
Wyświetlane rodzaje źródła zależą od połączenia i ustawień.
Wyświetlanie głównego ekranu
źródła audio/wideo
1
Naciśnij przycisk <SOURCE/PWR>.
W trybie nawigacji lub innym można wyświetlić główny ekran
źródła audio/wideo.
56-PL
3
Aby anulować wyłączenie źródła przyciskiem
[AV Off], ponownie naciśnij przycisk [AV Off].
Ręczne programowanie stacji
Radio
1
Przykład wyświetlanego ekranu radia
1
2
2
3
Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować i zapisać
w pamięci, dostrajając ją ręcznie lub automatycznie.
Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków
zaprogramowanych stacji przez co najmniej 2
sekundy.
Wybrana stacja zostanie zapisana w pamięci.
4
3
Aby użyć tej procedury dla innych pasm częstotliwości,
należy wybrać odpowiednie pasmo częstotliwości i wykonać
ponownie odpowiednie czynności.
1 Wybrane pasmo
2 Zegar
W pamięci można zapisać do 30 zaprogramowanych stacji
(6 stacji dla każdego pasma częstotliwości: FM1, FM2, FM3,
MW i LW).
3 Częstotliwość/nazwa stacji
4 Program
Pokazuje nazwy lub częstotliwości zaprogramowanych stacji.
Słuchanie audycji radiowych
1
2
Naciśnij <MENU>.
Naciśnij przycisk [Radio].
1
Naciśnij przycisk [TUNE], aby wybrać tryb strojenia.
WYŁ (ręczne):
• Można wybrać jeden z dwóch trybów automatycznego
strojenia, DX i lokalny:
– Tryb DX (odległość);
Zostaną wyszukane stacje o silnym i słabym sygnale.
– Przeszukiwanie (lokalne);
Zostaną wyszukane tylko stacje o silnym sygnale.
Ustawienie początkowe to DX.
Naciśnij przycisk [
], [
] lub [
], [
],
aby zmieniać częstotliwość radia w górę lub w dół.
W trybie ręcznym naciśnij i przytrzymaj, aby zmieniać
częstotliwość w sposób ciągły.
Po wybraniu odpowiedniego pasma częstotliwości
naciśnij przycisk [A.MEMO].
Tuner automatycznie wyszuka i zapisze w pamięci 6 stacji o
silnym sygnale (według siły sygnału).
Po ukończeniu automatycznego zapisywania w pamięci
tuner wybierze stację zapisaną pod numerem 1.
Naciśnij przycisk [BAND], aby wybrać odpowiednie
pasmo częstotliwości radiowej.
Tryb DX (odległość):
Przeszukiwanie (lokalne):
5
Automatyczne programowanie stacji
W wybranym paśmie częstotliwości zostanie automatycznie wyszukane
i zapamiętane 6 stacji.
Każde naciśnięcie powoduje zmianę pasma częstotliwości w
następujący sposób:
FM-1
FM-2
FM-3
MW
LW
FM-1
4
• Jeżeli w zaprogramowanym ustawieniu o danym numerze jest już
zapisana stacja, nastąpi jej usunięcie i zostanie zapisana nowa
stacja.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru AUDIO/VISUAL.
Zostanie włączony tryb radia, a na wyświetlaczu pojawi się
ekran trybu radia.
3
Powtórz procedurę, aby zapisać w pamięci do 5
innych stacji w tym samym paśmie częstotliwości.
• Jeżeli w pamięci nie zostaną zapisane żadne stacje, tuner powróci do
stacji słuchanej przed rozpoczęciem procedury automatycznego
zapisywania w pamięci.
• Jeśli nie można zaprogramować stacji, pojawi się komunikat „Nie
odnaleziono.”.
Wybieranie zaprogramowanych
stacji radiowych
Zaprogramowane stacje zapisane w pamięci dla każdego pasma
częstotliwości można wybierać za pomocą przycisków
zaprogramowanych stacji.
1
2
Naciskaj przycisk [BAND], aż zostanie wyświetlone
odpowiednie pasmo częstotliwości.
Naciśnij jeden z przycisków, pod którym została
zaprogramowana stacja.
Rozpocznie się odbiór wybranej stacji.
• Możesz również wybrać tryb radia, naciskając kilkakrotnie przycisk
<SOURCE/PWR>.
57-PL
Działanie systemu
RDS
Automatyczne odbieranie informacji
o sytuacji na drodze
1
Naciśnij przycisk [TA], aby włączyć tryb odbioru
informacji o sytuacji na drodze.
Włącza się wskaźnik TA.
Po dostrojeniu stacji udostępniającej informacje o sytuacji
na drodze włączy się wskaźnik TP.
1
Informacje o sytuacji na drodze można usłyszeć tylko w
momencie ich nadawania. Jeżeli informacje o sytuacji na
drodze nie są nadawane, urządzenie działa w trybie
gotowości.
Gdy rozpocznie się nadawanie informacji o sytuacji na
drodze, urządzenie automatycznie je odbierze, a na
wyświetlaczu pojawi się napis „Informacje o sytuacji na
drodze”.
2
1 Wskaźnik rodzaju programu
2 Wskaźnik RDS
Włączanie lub wyłączanie funkcji AF
(częstotliwości alternatywne)
RDS (Radio Data System) to system informacji radiowych
wykorzystujący podnośną częstotliwość 57 kHz standardowej emisji
FM. System RDS umożliwia otrzymywanie różnych informacji, takich
jak dane o sytuacji na drodze, nazwy stacji radiowych oraz
automatyczne przestrajanie na silniejszy nadajnik transmitujący ten sam
program.
1
Naciśnij przycisk [AF], aby włączyć lub wyłączyć
tryb AF.
Na ekranie pojawi się wskaźnik „AF”.
• Po włączeniu opcji AF urządzenie automatycznie dostroi się do stacji
o silnym sygnale z listy AF.
• Funkcję AF można wyłączyć, gdy automatyczne przestrajanie nie jest
konieczne.
Wskazówki
• Jeżeli urządzenie odbierze sygnał PTY31 (komunikat alarmowy)
napis „ALARM” pojawi się tylko wtedy, gdy funkcja PTY31 jest
włączona. Informacje na ten temat znajdują się w punkcie
“Ustawienie odbioru sygnału PTY31 (komunikat alarmowy)”
(strona 110).
• Cyfrowe dane systemu RDS zawierają następujące informacje:
PI
Identyfikacja programu
PS
Nazwa usługi programu
AF
Lista alternatywnych częstotliwości
TP
Informacje o sytuacji na drodze
TA
Komunikat o sytuacji na drodze
PTY Typ programu
EON Rozszerzenie na inne sieci
• Opcje takie jak „Ustawienie wyszukiwania PI”, „Odbieranie
informacji RDS ze stacji regionalnych (lokalnych)”, oraz
„Włączanie odbioru sygnału PTY31 (komunikat alarmowy)” opisane
są w punkcie strona 110.
58-PL
Po zakończeniu nadawania informacji o sytuacji na drodze
urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości.
• Jeżeli siła sygnału emisji informacji o sytuacji na drodze spadnie
poniżej określonego poziomu, urządzenie pozostanie w trybie
odbioru przez 1 minutę. Jeżeli siła sygnału będzie pozostawać
poniżej określonego poziomu przez 70 sekund, na wyświetlaczu
zacznie migać napis „TA”.
• Jeśli nie chcesz słuchać informacji o sytuacji na drodze, naciśnij
przycisk TA, aby pominąć komunikat z informacjami o sytuacji na
drodze. Możesz go pominąć również naciskając przycisk <SOURCE/
PWR>.
Tryb informacji o sytuacji na drodze pozostanie włączony i będzie
gotowy do odbioru następnego komunikatu o sytuacji na drodze.
• W przypadku zmiany poziomu głośności podczas odbierania
informacji o sytuacji na drodze ustawienie poziomu zostanie
zapamiętane. Podczas odbioru następnej informacji o sytuacji na
drodze poziom głośności zostanie automatycznie ustawiony na
zapamiętaną wartość.
• Jeśli tryb informacji o sytuacji na drodze jest włączony, urządzenie
automatycznie przełącza się na radio (nawet jeśli zostało wybrane
inne źródło) i rozpoczyna odbiór komunikatu z informacją o sytuacji
na drodze. Po zakończeniu odbioru informacji o sytuacji na drodze
urządzenie z powrotem wybiera poprzednie źródło.
Ręczne odbieranie informacji o
sytuacji na drodze
1
Naciśnij przycisk [TA], aby włączyć tryb odbioru
informacji o sytuacji na drodze.
Po dostrojeniu stacji udostępniającej informacje o sytuacji
na drodze włączy się wskaźnik TP.
2
Naciśnij [
] lub [
].
Powoduje to wyszukanie stacji radiowej, która nadaje
informacje o sytuacji na drodze.
• Informacje o sytuacji na drodze
Strojenie PTY (typ programu)
1
2
Naciśnij przycisk [PTY].
Wyświetlanie wiadomości
tekstowych stacji radiowej
Pojawi się ekran wyboru typu programu.
Możliwe jest wyświetlanie wiadomości tekstowych nadawanych przez
stacje radiowe.
Naciśnij [
1
] lub [
], aby przewijać listę.
2
Wybierz stację radiową transmitującą wiadomości
tekstowe.
Naciśnij przycisk [Info] w trybie radia FM, aby
włączyć tryb wyświetlania tekstu ze stacji
radiowych.
Na wyświetlaczu przez kilka sekund będzie widoczny napis
„CZEKAJ”.
3
Naciśnij przycisk, któremu odpowiada dany typ
programu, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji
danego typu.
Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna stacja, pojawi się napis
„Brak typu programu”.
4
3
Aby wyłączyć tryb wyświetlania tekstu ze stacji
radiowych naciśnij [OK].
• Jeżeli wiadomości tekstowe nie są dostępne lub urządzenie nie może
prawidłowo odebrać wiadomości tekstowej, wyświetlany jest napis
„BRAK TEKSTU”.
Aby wybrać następną stację według typu programu,
naciśnij [
].
Priorytet wiadomości
Funkcja ta pozwala traktować programy z wiadomościami jako
priorytetowe. Dzięki temu nie ominie Cię żadna wiadomość, ponieważ
urządzenie automatycznie potraktuje priorytetowo program
rozpoczynający nadawanie wiadomości i przerwie bieżący program.
Funkcja ta jest dostępna, jeżeli urządzenie działa w trybie innym niż
LW i MW.
1
Naciśnij przycisk [Wiadomości], aby włączyć tryb
priorytetu wiadomości.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „Wiadomości”.
Ponownie naciśnij przycisk [Wiadomości], aby wyłączyć tryb
priorytetu wiadomości i powrócić do uprzednio słuchanego
programu.
59-PL
Przykład ekranu MP3/WMA/AAC
CD/MP3/WMA/AAC
1
8
7
2
Przykład ekranu CD (jeśli płyta CD zawiera tekst)
3
6
1
4
2
7
3
6
4
5
1 Wyświetlanie trybu
2 Zegar
3 Czas odtwarzania
5
4 Grafika
5 Nr bieżącego utworu/liczba utworów
Przykład ekranu CD (jeśli płyta CD nie zawiera
tekstu)
1
3
7
6 Informacje
Plik zawiera znaczniki: Tytuł utworu/Nazwa wykonawcy/Tytuł
albumu
Plik nie zawiera znaczników: Pojawia się napis „Brak tytułu”.
2
7 Pozostały czas odtwarzania
6
4
5
1 Wyświetlanie trybu
2 Zegar
3 Czas odtwarzania
4 Grafika
5 Nr bieżącego utworu/liczba utworów
6 Informacje
Jeśli płyta CD zawiera tekst: Tytuł ścieżki/Nazwa
wykonawcy/Tytuł albumu
Jeśli płyta CD nie zawiera tekstu: Nr ścieżki
7 Pozostały czas odtwarzania
• W przypadku nieobsługiwanych znaków wyświetlany jest napis
„Brak obsługi”.
60-PL
8 Przycisk zmiany audio/wideo
Podczas odtwarzania płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW tryb wideo i audio można przełączać.
Naciśnij [
]. Informacje dotyczące trybu wideo
podane są w punkcie „DVD” (strona 65).
Odtwarzanie
Powtarzanie odtwarzania
1
1
Naciśnij <MENU>.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru AUDIO/VISUAL.
2
Ścieżka (plik) będzie odtwarzana wielokrotnie.
Naciśnij przycisk [CD/DVD].
Ponownie naciśnij przycisk [ ] i wybierz WYŁ, aby
wyłączyć powtarzanie odtwarzania.
Na wyświetlaczu pojawi się ekran trybu CD/Płyta.
Po włożeniu do otworu urządzenia INE-S900R płyty
(nadrukiem do góry), urządzenie rozpocznie odtwarzanie
płyty CD/MP3/WMA/AAC.
3
Naciśnij przycisk [
ścieżkę (plik).
] lub [
Szybkie przewijanie do tyłu:
Naciśnij i przytrzymaj [
].
Przejście do początku następnej ścieżki (pliku):
Naciśnij [
].
Szybkie przewijanie do przodu:
Naciśnij i przytrzymaj [
].
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk
[ / ].
Naciśnij przycisk [
/
CD:
Powtarzanie
Jeden
], aby wznowić odtwarzanie.
• Możesz również wybrać tryb CD/płyta naciskając kilkakrotnie
przycisk <SOURCE/PWR>.
• Urządzenie INE-S900R posiada odtwarzacz plików MP3/WMA/AAC.
Można w nim odtwarzać płyty zawierające pliki w formacie MP3/
WMA/AAC. Należy używać formatów zgodnych z urządzeniem.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się z
informacjami na temat odtwarzania lub zapisywania plików MP3/
WMA/AACAAC, patrz: strony 63 oraz 64.
• Pliki w formacie WMA chronione za pomocą technologii DRM
(Digital Rights Management), pliki w formacie AAC zakupione w
sklepie iTunes oraz pliki chronione przed kopiowaniem
(wykorzystujące technologie uniemożliwiające kopiowanie) nie
mogą być odtwarzane w tym urządzeniu.
• W przypadku odtwarzania płyty audio CD podana liczba ścieżek
odpowiada liczbie utworów na płycie.
• Rozpoczęcie odtwarzania płyty z wieloma folderami i plikami MP3/
WMA/AAC może potrwać dłużej niż normalnie.
• Czas odtwarzania może nie być wyświetlany prawidłowo w
przypadku odtwarzania pliku wykorzystującego technologię VBR
(zmienna prędkość bitów).
• Jeśli płyta zawiera zarówno dane audio CD jak i pliki MP3/WMA/
AAC, urządzenie będzie odtwarzać tylko dane audio.
(wył)
Powtarzanie
Jeden
MP3/WMA/AAC:
Powtarzanie
Powtórz folder*
Jeden
Folder
], aby wybrać
Powrót do początku bieżącej ścieżki (pliku):
Naciśnij [
].
4
Naciśnij przycisk [ ], aby włączyć powtarzanie
odtwarzania bieżącego utworu.
(wył)
Powtarzanie
Jeden
* Powtarzane będą pliki z danego folderu.
• Jeśli tryb powtarzania zostanie włączony podczas odtwarzania w
trybie M.I.X., tryb M.I.X. zostanie anulowany.
Odtwarzanie losowe
1
Naciśnij przycisk [
] podczas odtwarzania.
Ścieżki (pliki) na płycie będą odtwarzane w losowej
kolejności.
Aby anulować odtwarzanie losowe, naciśnij przycisk [
CD:
Losowe
Płyta
(wył)
MP3/WMA/AAC:
Losowe Utwory*
Utwory
].
Losowe
Płyta
(wył)
Losowe Utwory*
Utwory
* Tylko pliki w folderze będą odtwarzane losowo.
• Jeśli tryb losowego odtwarzania zostanie włączony w trybie
powtarzania, tryb powtarzania zostanie anulowany.
61-PL
Odtwarzanie losowe (Utwory
losowo) (M.I.X. wszystkie)
Wyszukiwanie nazwy pliku/foldera
(dotyczy MP3/WMA/AAC)
„Utwory losowo” powoduje losowe odtwarzanie wszystkich utworów
na płycie.
1
Naciśnij [
Naciśnij [
(wyszukiwanie)] podczas odtwarzania.
Zostanie włączony tryb wyszukiwania; wyświetlane są
foldery/nazwy plików w porządku alfabetycznym.
(wyszukiwanie)] podczas odtwarzania.
Pojawi się ekran listy audio/foldera głównego.
2
1
2
Wybierz odpowiedni folder.
Zostanie wyświetlona nazwa wybranego foldera.
Naciśnij przycisk [Shuffle songs].
3
Wybierz odpowiedni plik.
Włączy się wskaźnik „ Płyta” i rozpocznie się odtwarzanie
utworów w losowej kolejności.
Aby anulować tryb losowego odtwarzania, naciśnij [
].
Wybieranie folderów
(dotyczy plików MP3/WMA/AAC)
1
Naciśnij [
] lub [
], aby wybrać folder.
Wyszukiwanie tekstu z CD
1
Naciśnij [
(wyszukiwanie)] podczas odtwarzania.
Zostanie wyświetlony ekran z listą ścieżek.
2
Wybierz wybrany tytuł ścieżki.
Wybrana ścieżka zostanie odtworzona.
• Informacje na temat przewijania listy podane są w
punkcie “Wybór pozycji z listy” (strona 21).
62-PL
Wybrany plik zostanie odtworzony.
• Aby powrócić do poprzedniej hierarchii, naciśnij [Undo].
• Informacje na temat przewijania listy podane są w punkcie “Wybór
pozycji z listy” (strona 21).
Informacje o plikach MP3/WMA/AAC
UWAGA
Z wyjątkiem użytku prywatnego, powielanie danych audio (w tym
plików MP3/WMA/AAC) lub ich rozpowszechnianie, przesyłanie
lub kopiowanie, bezpłatnie lub za opłatą, bez zezwolenia
właściciela praw autorskich jest surowo zabronione przez ustawę
o prawach autorskich i porozumienia międzynarodowe.
Co to jest MP3?
MP3, którego oficjalna nazwa to „MPEG-1 Audio Layer 3”, jest
standardem kompresji określanym przez Międzynarodową
Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz grupę roboczą MPEG,
który jest wspólną inicjatywą ISO oraz IEC.
Pliki MP3 zawierają skompresowane dane audio. Kodowanie
MP3 umożliwia zastosowanie bardzo wysokiego współczynnika
kompresji danych audio, co pozwala zmniejszyć rozmiar pliku do
około jednej dziesiątej pierwotnej wielkości. Dzieje się tak przy
zachowaniu jakości dźwięku bliskiej jakości z płyty CD. Format
MP3 umożliwia uzyskanie tak wysokiego współczynnika
kompresji przez wyeliminowanie dźwięków niesłyszalnych dla
ludzkiego ucha lub zagłuszonych przez inne dźwięki.
Co to jest AAC?
AAC to skrót od „Advanced Audio Coding” – jest to podstawowy
format kompresji audio dla formatów MPEG2 lub MPEG4.
Co to jest WMA?
WMA lub „Windows Media™ Audio” to skompresowane dane
audio.
Format WMA jest podobny do zapisu danych audio w formacie
MP3 i umożliwia uzyskanie dźwięku o jakości płyty CD przy
niewielkich rozmiarach plików.
Sposoby tworzenia plików MP3/WMA/AAC
Dane audio kompresowane są z wykorzystaniem
oprogramowania zawierającego kodery-dekodery MP3/WMA/
AAC. Szczegółowe informacje na temat tworzenia plików MP3/
WMA/AAC zawiera instrukcja obsługi oprogramowania.
Pliki MP3/WMA/AAC, które mogą być odtwarzane przez to
urządzenie, mają następujące rozszerzenia:
MP3: „mp3”
WMA: “wma” (obsługiwane są wersje 2, 7, 8, 9)
AAC: „m4a”
Format WMA nie jest obsługiwany w przypadku następujących
plików: Windows Media Audio Professional, Windows Media
Audio 9 Voice lub Windows Media Audio 9 Pro Lossless.
Istnieje wiele różnych wersji formatu AAC. Należy sprawdzić, czy
używane oprogramowanie jest zgodne z obsługiwanymi
formatami wymienionymi poniżej. Odtworzenie pliku w danym
formacie może być niemożliwe pomimo prawidłowego
rozszerzenia.
Obsługiwane jest odtwarzanie plików AAC zakodowanych przez
program iTunes.
Obsługiwane częstotliwości próbkowania i szybkości transmisji
bitów
MP3
Częstotliwości
próbkowania:
Prędkości
bitowe:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
8–320 kb/s
WMA
Częstotliwości
próbkowania:
Prędkości
bitowe:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,
11,025 kHz, 8 kHz
5–320 kb/s
AAC
Częstotliwości
próbkowania:
Prędkości
bitowe:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
16–320 kb/s
W zależności od częstotliwości próbkowania urządzenie może
nie odtwarzać prawidłowo tych plików.
Znaczniki ID3/WMA
Urządzenie obsługuje tagi ID3 wer. 1 i 2 oraz tagi WMA. Jeżeli
plik MP3/WMA/AAC zawiera dane znaczników, urządzenie może
wyświetlić tytuł (tytuł ścieżki), nazwę wykonawcy i tytuł albumu
zawarte w danych znaczników ID3/WMA (maksymalnie 64
znaków).
W przypadku nieobsługiwanych znaków wyświetlany jest pusty
znak.
Liczba znaków może być ograniczona lub znaki mogą nie być
wyświetlane prawidłowo, w zależności od informacji zawartych w
znacznikach.
Odtwarzanie plików MP3/WMA/AAC
Pliki MP3/WMA/AAC są przygotowywane, a następnie
zapisywane na płytach CD-R,
CD-RW (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) przy użyciu
oprogramowania do zapisu płyt CD-R oraz nośnikach USB.
• Maksymalna liczba odtwarzanych plików / folderów
Płyta: 4 096 plików/256 folderów (włącznie z folderem
głównym)
Pamięć USB: 10 000 plików/1 000 folderów (włącznie z
folderem głównym)
Jeśli wspomniane ograniczenia zostaną przekroczone,
odtwarzanie nie będzie możliwe.
Jeśli nazwa pliku/foldera jest długa, maksymalna możliwa liczba
plików może się zmniejszyć.
• Liczone są zarówno pliki audio, jak i wideo, jeśli mogą być
odtwarzane w tym urządzeniu.
Obsługiwane nośniki
Urządzenie może odtwarzać następujące nośniki: CD-ROM, CD-R,
CD-RW, DVD-R i DVD-RW, DVD+R, DVD+RW oraz nośniki USB.
Obsługiwane systemy plików
Urządzenie to obsługuje płyty formatowane w systemie ISO9660
poziom 1 lub 2.
Standard ISO9660 ma pewne ograniczenia, o których należy
pamiętać.
Maksymalne zagnieżdżenie folderów wynosi 8 (łącznie z
katalogiem głównym). Liczba znaków w nazwie foldera/pliku jest
ograniczona.
Znaki dozwolone w nazwie foldera/pliku to litery A–Z (wielkie),
cyfry 0–9 oraz „_” (podkreślenie).
To urządzenie obsługuje także płyty nagrane w standardzie
Joliet, Romeo i innych standardach zgodnych z ISO9660.
Jednak czasami nazwy plików i folderów nie są prawidłowo
wyświetlane.
Obsługiwane formaty
To urządzenie obsługuje płyty Mixed Mode CD, Enhanced CD
(CD-Extra) i Multi-Session.
To urządzenie nie obsługuje prawidłowo płyt nagranych z
wykorzystaniem funkcji Track At Once lub zapisu pakietowego.
63-PL
Kolejność plików
Pliki odtwarzane są w kolejności zapisania ich na płycie przez
oprogramowanie do nagrywania. Dlatego kolejność odtwarzania
może być różna od oczekiwanej. Informacje o kolejności
nagrywania znajdują się w dokumentacji oprogramowania.
Kolejność odtwarzania folderów i plików przedstawiono poniżej.
(Rzeczywiste numery mogą się różnić od wyświetlanych.)
Folder
główny
Folder
Plik MP3/WMA/AAC
Terminologia
Prędkość bitowa
Jest to współczynnik kompresji „dźwięku” stosowany przy
kodowaniu. Wraz ze wzrostem prędkości bitowej poprawia się
jakość dźwięku, ale zwiększa się także rozmiar plików.
Częstotliwości próbkowania
Wartość ta oznacza, ile razy na sekundę dane są próbkowane
(nagrywane). Na przykład na płytach CD z muzyką częstotliwość
próbkowania wynosi 44,1 kHz, więc dźwięk jest próbkowany
(nagrywany) 44 100 razy na sekundę. Wraz ze wzrostem szybkości
częstotliwości próbkowania poprawia się jakość dźwięku, ale
zwiększa się także ilość danych.
Kodowanie
Konwertowanie płyt CD z muzyką, plików WAVE (AIFF) i innych
plików dźwiękowych do określonego formatu kompresji audio.
Znacznik
Informacje o utworze, takie jak tytuły ścieżek, nazwy wykonawców,
tytuły albumów itp. zapisane w plikach MP3/WMA/AAC.
Folder główny
Folder główny (lub katalog główny) znajduje się na szczycie
hierarchii systemu plików. Folder główny zawiera wszystkie foldery i
pliki. Jest tworzony automatycznie na wszystkich nagrywanych
płytach.
64-PL
Ekran obsługi DVD
DVD
1
Naciśnij ekran, gdy widoczny jest ekran odtwarzania
DVD.
Pojawi się ekran obsługi DVD.
Przykład ekranu DVD VIDEO
1
2
5
3
4
• Ekran obsługi zmieni się na ekran odtwarzania DVD po 4
sekundach od wykonania operacji. Aby ukryć ekran
obsługi DVD, naciśnij [Full screen].
Przykład ekranu DivX®
Aby ponownie wyświetlić ekran obsługi, należy dotknąć
ekranu.
1
2
5
3
4
• Próba włączenia DVD podczas jazdy spowoduje wyświetlenie na
ekranie ostrzeżenia „Obraz wyłączony ze względów
bezpieczeństwa”.
Odtwarzanie płyty
Urządzenie INE-S900R wyposażone jest w odtwarzacz DVD.
1 Wyświetlanie trybu
2 Zegar
3 Czas odtwarzania
4 Informacje
DVD-VIDEO: Nr tytułu/nr rozdziału/sygnał audio/napisy/kąt
DivX®/ASF: Nr foldera/nr pliku/tytuł/sygnał audio/napisy
5 Pozostały czas odtwarzania
6 Przycisk zmiany audio/wideo
Podczas odtwarzania płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW tryb wideo i audio można przełączać.
Naciśnij [
]. Obsługa audio opisana jest w punkcie
„CD/MP3/WMA/AAC” (strona 60).
• W zależności od typu płyty lub wyświetlonego ekranu odtwarzania,
korzystanie z niektórych funkcji jest niemożliwe.
Typy płyt, których można używać, przedstawione są za
pomocą poniższych symboli.
Dostępne w sklepach płyty DVD Video (na których
sprzedawane są filmy itp.) lub płyty DVD-R/DVD-RW,
DVD+R/DVD+RW nagrane w trybie wideo.
Płyty CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
nagrane w standardzie DivX®.
Płyty CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
nagrane w standardzie ASF.
OSTRZEŻENIE
Oglądanie przez kierowcę filmów DVD/programów
telewizyjnych/wideo podczas prowadzenia pojazdu
jest niebezpieczne. Odwraca to uwagę kierowcy od
sytuacji na drodze, co może być przyczyną wypadku.
Urządzenie INE-S900R należy prawidłowo
zamontować, tak aby kierowca nie mógł oglądać
filmów DVD/programów telewizyjnych/wideo, o ile nie
zatrzyma pojazdu i nie włączy hamulca postojowego.
Jeżeli urządzenie INE-S900R nie zostanie
zamontowane prawidłowo, umożliwiając kierowcy
oglądanie filmów DVD/programów telewizyjnych/
wideo podczas prowadzenia pojazdu, odwraca ono
uwagę kierowcy od sytuacji na drodze, co może być
przyczyną wypadku. Kierowca lub inne osoby mogą z
tego powodu odnieść poważne obrażenia.
65-PL
Uwaga
• W przypadku określonych płyt DVD niektóre
funkcje mogą być niedostępne. Szczegółowe
informacje na temat obsługiwanych funkcji
zawierają instrukcje dostarczone z płytą DVD.
• Odciski palców pozostawione na płycie mogą
znacznie utrudnić jej odtwarzanie. W przypadku
wystąpienia problemów należy wyjąć płytę i
sprawdzić, czy na odtwarzanej stronie nie ma
odcisków palców. W razie potrzeby należy oczyścić
płytę.
• Po wyłączeniu zapłonu lub zmianie źródła podczas
odtwarzania po wznowieniu będzie ono
kontynuowane od miejsca, w którym zostało
przerwane.
• Wykonanie niedozwolonej operacji (w zależności
od typu odtwarzanej płyty) spowoduje wyświetlenie
na ekranie następującego symbolu:
Jeżeli zostanie wyświetlony ekran menu
W przypadku płyt DVD ekrany menu mogą pojawiać się
automatycznie. W takim przypadku, aby rozpocząć odtwarzanie,
należy wykonać czynności opisane poniżej.
Bezpośrednia obsługa menu
1
Naciśnij przycisk menu DVD.
• W zależności od płyty, korzystanie z niektórych funkcji jest
niemożliwe.
Obsługa menu
Funkcja zapamiętywania pozycji odtwarzania
Nawet w przypadku wyłączenia zasilania urządzenia,
wyłączenia zapłonu podczas odtwarzania lub zmiany źródła
po włączeniu zasilania odtwarzanie będzie kontynuowane od
miejsca, w którym zostało zatrzymane.
1
1
Naciśnij [
].
Zostanie wyświetlony ekran trybu obsługi menu.
Naciśnij <MENU>.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru AUDIO/VISUAL.
2
Naciśnij przycisk [CD/DVD].
Pojawi się ekran trybu DVD/Płyta.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie płyty.
• Możesz również wybrać tryb DVD/Płyta naciskając kilkakrotnie
przycisk <SOURCE/PWR>.
• Tryb wyświetlania można zmienić, dotykając przycisku [WIDE].
Więcej informacji na ten temat w punkcie “Przełączanie trybów
wyświetlania” na stronie 71.
• Patrz również punkt „Ustawienia DVD” (strony 111 do 113).
• Jeżeli w trybie DivX® wyświetlany jest napis „Odczytywanie
indeksu”, nie można korzystać z funkcji szybkiego przewijania do
przodu/do tyłu oraz powtarzania.
• Nie można odtwarzać plików przekraczających 2 GB.
66-PL
• Po naciśnięciu [Goup], wyświetlacz zmienia się na ekran
MENU itp. Wyświetlany ekran zależy od rodzaju płyty.
2
3
Wybierz pozycję menu naciskając [
[ ].
]. [
], [
] lub
Naciśnij przycisk [Enter], aby potwierdzić wybór
pozycji.
Obsługa klawiatury numerycznej
1
Naciśnij przycisk [1/2].
2
Naciśnij przycisk [10KEY].
Pojawi się ekran klawiatury numerycznej.
2
Naciśnij przycisk [Menu Cont].
Zostanie wyświetlony ekran trybu obsługi menu.
• Dalsze funkcje opisane są w punkcie “Jeżeli zostanie wyświetlony
ekran menu” na stronie 66.
Zatrzymywanie odtwarzania
(Pre Stop)
Naciśnij przycisk zatrzymania podczas odtwarzania, aby zatrzymać
odtwarzanie. Pozycja zostanie zapisana w pamięci.
1
Naciśnij przycisk [
], aby
zamknąć ekran klawiatury
3
Naciśnij [OK] na ekranie klawiatury numerycznej,
aby potwierdzić wybór.
Wyświetlanie ekranu menu głównego
Naciśnij przycisk [Top MENU] na ekranie trybu DVD.
”.
Naciśnij przycisk [
/
] podczas odtwarzania.
] w trybie Pre Stop.
• W przypadku niektórych płyt zapamiętana pozycja zatrzymania
odtwarzania może nie być dokładna.
Zatrzymywanie odtwarzania
1
Jeżeli płyta DVD zawiera dwa lub więcej tytułów, zostanie
wyświetlony ekran menu głównego.
1
Pojawi się ekran „Pre
Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym zostało
zatrzymane.
Wybierz odpowiednią cyfrę.
• Naciśnij [
], aby usunąć wprowadzoną cyfrę.
Naciśnij i przytrzymaj [
], aby usunąć wszystkie
wprowadzone cyfry.
4
2
Naciśnij raz przycisk [
Naciśnij przycisk [ ] dwa razy lub naciśnij przycisk
[ ] i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy
podczas odtwarzania.
Pojawi się „
” i odtwarzanie zatrzymuje się.
• Odtwarzanie rozpocznie się od początku po dotknięciu przycisku
[ / ], gdy odtwarzanie będzie zatrzymane.
Zostanie wyświetlony ekran menu głównego.
• Aby skorzystać z odpowiednich funkcji patrz “Jeżeli zostanie
wyświetlony ekran menu” na stronie 66.
Szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu
Wyświetlanie ekranu menu
Jeżeli płyta DVD zawiera dwa lub więcej menu, oprócz menu głównego
zostanie wyświetlone menu elementów dodatkowych.
1
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad sekundę, aby
przewijać do przodu/do tyłu z podwójną prędkością. Naciśnij
ponownie [
] lub [
], aby przewijać do przodu/do
tyłu z prędkością 8x. Naciśnij [
] lub [
] jeszcze raz,
aby przewijać do przodu/do tyłu z prędkością 32x.
Naciśnij przycisk [MENU] na ekranie trybu DVD.
Zostanie wyświetlony ekran menu.
• Aby skorzystać z odpowiednich funkcji patrz “Jeżeli zostanie
wyświetlony ekran menu” na stronie 66.
Wyświetlanie ekranu trybu obsługi menu
1
Naciśnij przycisk [1/2] na ekranie głównym trybu
DVD.
Ekran obsługi zmienia się.
Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk
[
] (szybkie przewijanie do tyłu) lub [
]
(szybkie przewijanie do przodu).
2
Naciśnij przycisk [ / ], aby powrócić do trybu
normalnego odtwarzania.
• Podczas szybkiego przewijania do przodu/do tyłu nie jest odtwarzany
dźwięk.
• W przypadku płyt DVD podczas szybkiego przewijania do przodu/do
tyłu może zostać wyświetlony ekran menu.
• Wykonanie tej czynności może być niemożliwe w przypadku
niektórych płyt.
• Pliki DivX® bez danych indeksu można przewijać tylko z dwukrotną
prędkością.
67-PL
Szukanie początku rozdziału/pliku
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
1
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk [
[
].
] lub
Rozdział/ścieżka/plik zmieni się po każdym naciśnięciu
przycisku i rozpocznie się odtwarzanie wybranego rozdziału/
ścieżki/pliku.
: Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie od
początku bieżącego rozdziału lub pliku.
: Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie od
początku kolejnego rozdziału lub pliku.
• Niektóre płyty DVD nie zawierają rozdziałów.
Dodatkowe objaśnienia
„Rozdziały” to części filmów lub utwory muzyczne na płycie
DVD.
2
Dotknięcie i przytrzymanie przycisku [
] lub
[
] w trybie wstrzymania powoduje odtwarzanie z
1/8 normalnej prędkości.
Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie [
] lub
[
] spowoduje odtwarzanie z 1/2 normalnej
prędkości.
Zwolnij przycisk [ / ], aby powrócić do trybu
normalnego odtwarzania.
• Podczas odtwarzania w zwolnionym tempie nie jest odtwarzany
dźwięk.
• Prędkości 1/2 oraz 1/8 to prędkości przybliżone. Rzeczywista
szybkość zależy od danej płyty.
Wybieranie folderów
Wyświetlanie stopklatki (pauza)
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk [
2
Naciśnij przycisk [
/
/
1
], aby wznowić odtwarzanie.
Odtwarzanie poklatkowe do przodu/
do tyłu
W trybie pauzy naciśnij przycisk [
] lub [
].
Każde dotknięcie przycisku spowoduje przejście o jedną
klatkę do przodu/do tyłu.
2
Naciśnij przycisk [ / ], aby powrócić do trybu
normalnego odtwarzania.
• Podczas odtwarzania poklatkowego do przodu/do tyłu nie jest
odtwarzany dźwięk.
68-PL
] lub [
], aby wybrać folder.
Powtarzanie odtwarzania
].
• W trybie wyświetlania stopklatki nie jest odtwarzany dźwięk.
• Po wznowieniu odtwarzania z trybu pauzy obraz lub dźwięk może nie
być przez chwilę odtwarzany. Nie jest to usterka.
1
Naciśnij [
Użyj tej funkcji, aby kilkakrotnie odtwarzać tytuły, rozdziały lub pliki.
DVD Video
1
Podczas odtwarzania naciśnij [1/2].
Ekran obsługi zmienia się.
2
Naciśnij [
].
Każde dotknięcie przycisku powoduje zmianę trybu
powtarzania.
Powtórz
jeden
Jeden
Powtórz tytuł
Tytuł
(wył)
Powtórz
jeden
Jeden
Powtórz jeden: Rozdział będzie powtarzany wielokrotnie.
Powtórz tytuł: Tytuł będzie powtarzany wielokrotnie.
(Wył): Powrót do normalnego trybu odtwarzania.
• Tryb powtarzania jest zawsze wyłączany po dotknięciu i
przytrzymaniu przycisku [ ] przez co najmniej 1 sekundę.
DivX ® / ASF
1
Szukanie bezpośrednio wg numeru
rozdziału
Podczas odtwarzania naciśnij [1/2].
Ekran obsługi zmienia się.
2
Naciśnij [
Funkcja ta ułatwia przejście do początku rozdziału na płycie.
].
Tryb powtarzania zmienia się po każdym naciśnięciu.
Powtarzanie
Jeden
Powtórz folder
Folder
(wył)
Powtarzanie
Jeden
Jeden: Plik będzie powtarzany wielokrotnie.
Folder: Folder będzie powtarzany wielokrotnie.
(Wył): Powrót do normalnego trybu odtwarzania.
1
Ekran obsługi zmienia się.
2
3
1
2
Naciśnij przycisk [1/2], gdy odtwarzanie jest
zatrzymane.
Naciśnij przycisk [10KEY].
Zostanie wyświetlony ekran klawiatury numerycznej.
Szukanie wg numeru tytułu
Funkcja ta ułatwia znajdowanie pozycji na płycie DVD przy użyciu
tytułów.
Naciśnij przycisk [1/2] w dowolnym trybie poza
trybem zatrzymania.
Naciśnij i wybierz numer rozdziału lub ścieżki, które
chcesz odtworzyć.
Informacje na temat korzystania z klawiatury numerycznej
można znaleźć w punkcie strona 67.
4
Naciśnij przycisk [OK].
Odtwarzanie rozpocznie się od wybranego rozdziału.
Ekran obsługi zmienia się.
5
Naciśnij przycisk [10KEY].
• Funkcja ta jest niedostępna w przypadku płyt, na których nie
zapisano rozdziałów.
Naciśnij [
].
Pojawi się ekran klawiatury numerycznej.
3
Wybierz pożądany tytuł naciskając jego numer.
Informacje na temat korzystania z klawiatury numerycznej
można znaleźć w punkcie strona 67.
4
Naciśnij przycisk [OK].
Odtwarzanie rozpocznie się od tytułu o wybranym numerze.
5
Naciśnij [
Wyszukiwanie pożądanego pliku
filmu
Można wybrać plik filmu z ekranu listy.
1
(wyszukiwanie)] podczas odtwarzania.
Zostanie włączony tryb wyszukiwania i pojawi się ekran listy
filmów.
].
• Z tej funkcji nie można korzystać w przypadku płyt, na których nie
nagrano numerów tytułów.
Naciśnij [
2
Wybierz odpowiedni folder.
Zostanie wyświetlona nazwa wybranego foldera.
3
Wybierz odpowiedni plik.
Wybrany plik zostanie odtworzony.
• Informacje na temat przewijania listy podane są w
punkcie “Wybór pozycji z listy” (strona 21).
• Jeśli naciśniesz [Shuffle songs], gdy odtwarzany jest plik filmu,
zostanie odtworzony losowy plik audio.
• Aby powrócić do poprzedniej hierarchii, naciśnij [Undo].
69-PL
Przełączanie kąta kamery
W przypadku płyt DVD, na których sceny sfilmowano kilkoma
kamerami, podczas odtwarzania można zmienić kąt kamery.
1
Podczas odtwarzania naciśnij [1/2].
Ekran obsługi zmienia się.
2
Przełączanie napisów
(język napisów)
W przypadku płyt DVD z wieloma językami napisów, język napisów
można przełączyć podczas odtwarzania. Można również ukryć napisy.
1
Podczas odtwarzania naciśnij [1/2].
Ekran obsługi zmienia się.
Naciśnij przycisk [ANGLE].
Każde dotknięcie przycisku spowoduje przełączenie między
kątami kamery nagranymi na płycie.
• Zmiana kąta kamery wymaga nieco czasu.
• W zależności od płyty, kąt kamery może być przełączany na jeden z
dwóch sposobów.
- Płynnie: Kąt kamery zmieniany jest niezauważalnie.
- Skokowo: Przed zmianą kąta kamery wyświetlany jest
nieruchomy obraz, a potem następuje zmiana kąta kamery.
Przełączanie ścieżek audio
2
Naciśnij przycisk [SUBT.].
Naciskanie tego przycisku powoduje wybieranie kolejnych
języków napisów nagranych na płycie, a następnie wyłącza
napisy.
• Wyświetlenie wybranych napisów może nastąpić z niewielkim
opóźnieniem.
• Zmiana napisów podczas odtwarzania nie jest dostępna na
wszystkich płytach. W takim przypadku należy wybrać napisy z menu
płyty DVD.
• W przypadku niektórych płyt napisy będą wyświetlane nawet po ich
wyłączeniu. Język napisów może być różny w zależności od
odtwarzanej płyty.
Płyty DVD z kilkoma ścieżkami audio lub językami umożliwiają
przełączanie dźwięku podczas odtwarzania.
Przełączanie z menu płyty
1
W przypadku niektórych płyt język ścieżki dźwiękowej, kąt kamery i
napisy można przełączyć z menu płyty.
Podczas odtwarzania naciśnij [1/2].
Ekran obsługi zmienia się.
2
Naciśnij przycisk [AUDIO].
Każde dotknięcie przycisku spowoduje przełączenie między
ścieżkami audio nagranymi na płycie.
• Zmiana ścieżek audio podczas odtwarzania nie jest dostępna na
wszystkich płytach. W takim przypadku należy wybrać ścieżkę audio
z menu płyty DVD.
• Rozpoczęcie odtwarzania wybranej ścieżki może nastąpić z krótkim
opóźnieniem.
70-PL
1
2
Naciśnij przycisk [MENU] lub [Top MENU], aby
wyświetlić menu.
Wybierz pozycję, aby potwierdzić.
Patrz “Jeżeli zostanie wyświetlony ekran menu” na
stronie 66.
Przełączanie trybów wyświetlania
1
Naciśnij przycisk [WIDE].
Każde naciśnięcie przycisku zmienia tryb wyświetlania w
następujący sposób:
Panoramiczny
Kinowy
Normalny
Panoramiczny
Panoramiczny:
W trybie panoramicznym monitor wyświetla normalny obraz
dopasowany do szerokości monitora panoramicznego przez
równomierne rozciągnięcie go w poziomie.
Informacje o formacie DivX®
Format DivX® to programowy koder-dekoder do kompresji filmów z
wykorzystaniem zaawansowanego algorytmu kompresji przy
zachowaniu wysokiej jakości obrazu i szybkości aplikacji.
• Urządzenie posiada oficjalny certyfikat DivX®
• Odtwarza wszystkie wersje filmów wideo w formacie DivX® (w
tym DivX® 5) oraz pliki multimedialne w formacie DivX®
• DivX, DivX Certified i powiązane logo są znakami towarowymi
firmy DivX, Inc. używanymi na podstawie licencji
Urządzenie odtwarza płyty CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW nagrane w formacie DivX® i zawierające pliki z
rozszerzeniem „avi” lub „divx”.
Optymalne rozmiary dla odtwarzania płyt w formacie
DivX® są następujące:
Kinowy:
W trybie kinowym monitor wyświetla normalny obraz
rozciągnięty w poziomie i w pionie. Tryb ten jest odpowiedni
do wyświetlania obrazu kinowego o proporcjach 16:9.
Rozmiar ekranu: 32 do 720 pikseli (poziomo) × 32 do 576 pikseli
(pionowo)
Przy współczynniku proporcji 16:9 po lewej i prawej stronie lub
na górze i na dole ekranu mogą być wyświetlane czarne pasy.
Prędkość bitowa obrazu: „średnio 4 Mb/s, maksymalnie 8 Mb/s”
Obsługa profilu Home Theater
Obsługiwane są następujące systemy rejestracji
dźwięku.
MPEG1 Layer II
MPEG1 Layer III
MPEG2 Layer III
Dolby Digital
64 do 384 kb/s
32 do 320 kb/s
8 do 160 kb/s
64 do 448 kb/s
Informacje o formacie ASF
Normalny:
W trybie normalnym monitor wyświetla normalny obraz na
środku ekranu z pionowymi pasami z boku.
Format ASF (Advanced Streaming Format) to format pliku opracowany
przez firmę Microsoft pozwalający na przesyłanie synchronicznych
danych różnego rodzaju (animacje, dźwięk, tekst, itp.) poprzez sieć.
• Rozszerzenie: „.asf”
• Rozmiar ekranu:
poziomo 32 do 720 pikseli x pionowo 32 do 480 pikseli (NTSC)
* Rozmiary przekraczające rozdzielczość CIF nie są obecnie
dostępne (poziomo 720 pikseli x pionowo 576 pikseli (PAL))
• Prędkość bitowa obrazu (maksymalna):
384 kb/s (standard SP L3) (wartość minimalna nie podana)
• Obsługiwane są następujące pliki wideo:
ISO-MPEG4 (MP4S/ M4S2)
• Obsługiwane są następujące pliki audio:
G.726 (częstotliwość:8 kHz, prędkość bitowa:16,24,32,40)
• ASP: jeszcze niedostępna (GMC nieobsługiwane, QuarterPixel
obsługiwane)
• SP: obsługiwane
71-PL
Przykład głównego ekranu iPod/iPhone
iPod/iPhone (opcja)
Do urządzenia można podłączyć odtwarzacz iPod/telefon iPhone za
pomocą przewodu (KCU-451iV - sprzedawany oddzielnie). Można
podłączyć odtwarzacz iPod obsługujący wideo, aby odtwarzać z niego
nie tylko muzykę, ale i filmy.
Jeżeli urządzenie INE-S900R jest połączone z odtwarzaczem za
pośrednictwem przewodu, elementy sterujące odtwarzacza iPod nie
działają.
• Funkcje Internetu lub telefonu itp. iPhone lub iPod touch nie są
dostępne z urządzenia, ale można z nich korzystać z samego iPhone
lub iPod.
• Aby oglądać plik wideo zapisany na iPod/iPhone, musi być
załączony hamulec parkingowy.
• W przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów należy
umieścić dźwignię zmiany biegów w pozycji parkowania.
Urządzenia iPod/iPhone zgodne z tym urządzeniem
• Potwierdzone urządzenia zgodne z certyfikatem Made for
iPod. Nie można zagwarantować prawidłowego
funkcjonowania wcześniejszych wersji.
iPod touch (koniec 2009 r.): Wersja 3.1.3
iPod nano (piąta generacja): Wersja 1.0.2
iPod classic (koniec 2009 r.): Wersja 2.0.3
iPod touch (druga generacja): Wersja 3.1.3
iPod nano (czwarta generacja): Wersja 1.0.3
iPod classic (120 GB): Wersja 2.0.1
iPod touch (pierwsza generacja): Wersja 3.1.3
iPod nano (trzecia generacja): Wersja 1.1.3
iPod classic (80 GB, 160 GB): Wersja 1.1.2
iPod nano (druga generacja): Wersja 1.1.3
iPod z funkcją wideo: Wersja 1.3
iPod nano (pierwsza generacja): Wersja 1.3.1
• Potwierdzone urządzenia zgodne z Works with iPhone. Nie
można zagwarantować prawidłowego funkcjonowania
wcześniejszych wersji.
iPhone 3GS: Wersja 3.1.3
iPhone 3G: Wersja 3.1.3
iPhone: Wersja 3.1.3
• Rozpoznanie modelu odtwarzacza iPod ułatwi dokument
firmy Apple „Identyfikacja modeli iPod” dostępny pod
adresem http://support.apple.com/kb/HT1353.
72-PL
1
7
*
6
2
5
3
4
1 Wyświetlanie trybu
2 Czas odtwarzania
3 Grafika albumu
4 Nr bieżącego utworu/liczba utworów
5 Informacje
Plik muzyczny: Tytuł utworu/nazwa wykonawcy/tytuł albumu
Podcast: Tytuł odcinka/tytuł publikacji/data wydania
Książka audio: Tytuł książki
Plik wideo: Tytuł filmu
Podcast wideo: Tytuł odcinka
6 Zegar
7 Pozostały czas odtwarzania
* Podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej z pliku wideo pokazywana
jest ikona wideo.
• W zależności od danych grafiki lub modelu/wersji iPod/iPhone,
jakość wyświetlanej grafiki może być niska. Poza tym obrazy
przesyłane z iPhone oraz iPod touch są tak małych rozmiarów, że ich
jakość jest jeszcze niższa, niż w przypadku innych modeli iPod.
Ekran obsługi iPod/iPhone podczas odtwarzania pliku
wideo
1
Naciśnij ekran, gdy widoczny jest ekran odtwarzania
iPod/iPhone.
Odtwarzanie
1
Naciśnij <MENU>.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru AUDIO/VISUAL.
Pojawi się ekran obsługi iPod/iPhone.
2
Naciśnij przycisk [iPod].
Pojawi się ekran trybu iPod.
3
• Ekran obsługi zmieni się na ekran odtwarzania iPod po 4
sekundach od wykonania operacji. Aby ukryć ekran
obsługi iPod/iPhone, naciśnij [Full screen].
Aby ponownie wyświetlić ekran obsługi, należy dotknąć
ekranu.
OSTRZEŻENIE
Oglądanie przez kierowcę filmów podczas
prowadzenia pojazdu jest niebezpieczne. Odwraca to
uwagę kierowcy od sytuacji na drodze, co może być
przyczyną wypadku.
Urządzenie INE-S900R należy prawidłowo
zamontować, tak aby kierowca nie mógł oglądać
filmów DVD/programów telewizyjnych/wideo, o ile nie
zatrzyma pojazdu i nie włączy hamulca postojowego.
Jeżeli urządzenie INE-S900R nie zostanie
zamontowane prawidłowo, umożliwiając kierowcy
oglądanie filmów DVD/programów telewizyjnych/
wideo podczas prowadzenia pojazdu, odwraca ono
uwagę kierowcy od sytuacji na drodze, co może być
przyczyną wypadku. Kierowca lub inne osoby mogą z
tego powodu odnieść poważne obrażenia.
Naciśnij przycisk [
pożądany plik.
] lub [
], aby wybrać
Powrót do początku bieżącego pliku:
Naciśnij [
].
Szybkie przewijanie wstecz bieżącego pliku:
Naciśnij i przytrzymaj [
].
Przejście do początku następnego pliku:
Naciśnij [
].
Szybkie przewijanie do przodu bieżącego pliku:
Naciśnij i przytrzymaj [
].
4
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk [
Naciśnij przycisk [
/
/ ].
], aby wznowić odtwarzanie.
• Możesz również wybrać tryb iPod naciskając kilkakrotnie przycisk
<SOURCE/PWR>.
• Jeżeli na iPod/iPhone trwa odtwarzanie pliku audio w chwili
podłączania do INE-S900R, będzie ono kontynuowane po
podłączeniu.
• Jeżeli na iPod/iPhone trwa odtwarzanie pliku wideo w chwili
podłączania do INE-S900R, kontynuacja odtwarzania po
podłączeniu nie będzie możliwa. System zacznie odtwarzanie
pierwszego utworu ze wszystkich plików muzycznych.
• Po podłączeniu urządzenia iPod/iPhone odtwarzanie nie włącza się
automatycznie.
• Gdy urządzenie iPod/iPhone zostanie podłączone, gdy urządzenie
działa w trybie iPod, odtwarzanie pliku zostanie wstrzymane.
• Tryb wyświetlania można zmienić, dotykając przycisku [WIDE], gdy
podłączony jest odtwarzacz iPod obsługujący wideo. Więcej
informacji na ten temat: “Przełączanie trybów wyświetlania”
(strona 71).
73-PL
Wyszukiwanie żądanego utworu
iPod/iPhone może zawierać tysiące utworów. Z tego powodu
udostępniono kilka opcji wyszukiwania, jak to opisano poniżej.
Korzystając z własnej hierarchii wyszukiwania listy odtwarzania/
wykonawcy/albumu/publikacji/książki audio/gatunku/kompozytora/
utworu, można zawęzić wyszukiwanie zgodnie z poniższą tabelą.
Menu wyszukiwania muzyki
Hierarchia 1
Hierarchia 2
Hierarchia 3
Hierarchia 4
Lista odtwarzania
Utwór
–
–
Wykonawca*
Album*
Utwór
–
Album*
Utwór
–
–
Utwór
–
–
–
Podcast
Odcinek
–
–
Utwór
Rodzaj*
Wykonawca*
Album*
Kompozytor*
Album*
Utwór
–
Książka audio
–
–
–
Na przykład: Wyszukiwanie według nazwy wykonawcy
W poniższym przykładzie wyjaśniono sposób wyszukiwania według
wykonawcy. W tym celu można użyć innego trybu wyszukiwania,
jednak hierarchia będzie inna.
Wyszukiwanie według nazwy wykonawcy
1
Naciśnij [
(wyszukiwanie)] podczas odtwarzania.
Pojawi się ekran wyszukiwania muzyki.
2
Wybierz [Artists].
Zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania wykonawców.
3
Wybierz żądanego wykonawcę.
Zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania albumów danego
wykonawcy.
Naciśnięcie pozycji żądanego wykonawcy przez co najmniej
1 sekundę spowoduje odtworzenie wszystkich utworów tego
wykonawcy.
4
Wybierz żądany album.
Zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania utworów z
wybranego albumu.
Przytrzymanie pozycji wybranego albumu przez co najmniej
1 sekundę spowoduje odtworzenie wszystkich utworów z
tego albumu.
74-PL
5
Wybierz odpowiedni utwór.
Zostanie odtworzony wybrany utwór.
• Naciśnięcie przycisku [All] z listy w hierarchii spowoduje
wyświetlenie wszystkich utworów na liście w przypadku wybrania
hierarchii oznaczonej „*” (patrz tabela „Menu wyszukiwania
muzyki” na tej samej stronie).
• Aby powrócić do poprzedniej hierarchii, naciśnij [Undo].
• Informacje na temat przewijania listy podane są w punkcie “Wybór
pozycji z listy” (strona 21).
Wyszukiwanie pożądanego pliku
filmu
Można wybrać film, teledysk itp. z ekranu listy.
• Tryb wyszukiwania zależy od typu urządzenia iPod/iPhone. Jeśli
specyfikacja urządzenia iPod/iPhone ulegnie zmianie, tryb
wyszukiwania również zostanie zmieniony.
Funkcja w górę/w dół
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz tytuł albumu w trybie wyszukiwania,
album będzie odtwarzany wielokrotnie. Aby przejść do poprzedniego
lub następnego albumu, użyj funkcji w górę/w dół.
1
Naciśnij przełącznik góra/dół na ekranie odtwarzania
iPod/iPhone.
Przykłady trybu wyszukiwania plików wideo
• Listy odtwarzania wideo
• Filmy
• Teledyski itp.
Na przykład: Wyszukiwanie według filmu
W poniższym przykładzie wyjaśniono sposób wyszukiwania według
filmu. W tym celu można użyć innego trybu wyszukiwania, jednak
hierarchia będzie inna.
1
Przełącznik góra/dół
Naciśnij [
(wyszukiwanie)] podczas odtwarzania.
Zostanie włączony tryb wyszukiwania i pojawi się ekran listy
wyszukiwania.
2
Naciśnij kartę [Videos].
Pojawi się ekran wyszukiwania plików wideo.
Ikona przełącznika góra/dół
Lista odtwarzania
Artist
Album
Podcast
Genre
Composer
3
Wybierz [Movies].
Zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania filmów.
4
• Możesz użyć funkcji w górę/w dół podczas odtwarzania pliku wideo.
Przełącznik góra/dół w trybie wideo to [
].
• Jeśli szukasz utworu, to czynność ta jest niedostępna.
• Wybranie albumu w trybie wyszukiwania wykonawcy umożliwia
wyszukiwanie albumu.
• Nie można wykonać tej operacji podczas odtwarzania losowego.
Wybierz odpowiedni film.
Wybrany film zostanie odtworzony.
• Informacje na temat przewijania listy podane są w punkcie “Wybór
pozycji z listy” (strona 21).
75-PL
Powtarzanie odtwarzania
W przypadku odtwarzacza iPod dostępna jest tylko opcja „Powtórz
jeden”.
1
Naciśnij [
].
(wył)
Powtórz jeden
Jeden
• Jeśli [ ] nie jest widoczna podczas odtwarzania pliku
wideo, naciśnij [1/2], aby zmienić przełącznik funkcji.
Aby anulować powtarzanie odtwarzania, naciśnij
przycisk [ ].
• Podczas powtarzania odtwarzania nie można wybrać
innych utworów, naciskając przycisk [
] lub [
].
• Gdy nastąpi zmiana odtwarzanych plików podczas powtarzania
odtwarzania z audio na wideo (lub z wideo na audio) w oknie listy
wyszukiwania, powtarzanie odtwarzania będzie anulowane.
Odtwarzanie losowe
1
Naciśnij przycisk [
] podczas odtwarzania.
Pliki będą odtwarzane w losowej kolejności.
Utwory
losowo
Utwory
Albumy losowo
Albumy
(wył)
Utwory
losowo
Utwory
Albumy losowo: Utwory z każdego albumu odtwarzane są
we właściwej kolejności. Po odtworzeniu
wszystkich utworów z albumu następny
album wybierany jest losowo. Trwa to aż do
zakończenia odtwarzania wszystkich
albumów.
Utwory losowo: Odtwarza utwory w przypadkowej kolejności
w obrębie wybranej kategorii (listy
odtwarzania, albumu itp.). Wszystkie utwory
w obrębie kategorii odtwarzane są
jednokrotnie.
• Jeśli [ ] nie jest widoczna podczas odtwarzania pliku
wideo, naciśnij [1/2], aby zmienić przełącznik funkcji.
2
Aby anulować odtwarzanie losowe, naciśnij [
].
• Informacje dotyczące trybu wyszukiwania podane są w punkcie
“Wyszukiwanie żądanego utworu” (strona 74).
• Gdy nastąpi zmiana odtwarzanych plików podczas odtwarzania
losowego z audio na wideo (lub z wideo na audio) w oknie listy
wyszukiwania, odtwarzanie losowe będzie anulowane.
76-PL
Naciśnij [
(wyszukiwanie)] podczas odtwarzania.
Zostanie wyświetlony ekran z listą plików audio.
Powtórz jeden: Jeden utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
2
Wszystkie utwory z odtwarzacza iPod będą odtwarzane w losowej
kolejności.
1
Plik będzie odtwarzany wielokrotnie.
Powtórz jeden
Jeden
Odtwarzanie losowe
(losowo wszystkie)
2
Naciśnij kartę [Shuffle songs].
Włączy się wskaźnik „ iPod” i rozpocznie się odtwarzanie
utworów w losowej kolejności.
• Aby anulować, wyłącz tryb losowego odtwarzania. Patrz
“Odtwarzanie losowe” (strona 76).
• Po naciśnięciu [Shuffle songs] wybrane utwory odtwarzane z trybu
wyszukiwania zostaną anulowane.
Pamięć USB
Urządzenie
dodatkowe (opcja)
Możesz odtwarzać pliki muzyczne (MP3/WMA/AAC) zapisane w
pamięci USB przy użyciu wewnętrznego odtwarzacza urządzenia.
Odtwarzanie
Obsługa urządzenia dodatkowego
Czynności związane z odtwarzaniem plików muzycznych są takie
same, jak w przypadku plików MP3/WMA/AAC zapisanych na płycie.
Więcej informacji na ten temat w punkcie „CD/MP3/WMA/AAC”
(strona 60 do 64).
Aby obsługiwać urządzenia przyłączone do wejść AUX urządzenia
INE-S900R, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
1
• Ustaw opcję We AUX na ustawienie inne niż Wył. Patrz “Ustawienia
AUX” (strona 110).
Naciśnij <MENU>.
OSTRZEŻENIE
Zostanie wyświetlony ekran wyboru AUDIO/VISUAL.
2
Oglądanie przez kierowcę programów telewizyjnych/
wideo podczas prowadzenia pojazdu jest
niebezpieczne. Odwraca to uwagę kierowcy od
sytuacji na drodze, co może być przyczyną wypadku.
Naciśnij przycisk [USB].
Na wyświetlaczu pojawi się ekran trybu pamięci USB.
• Możesz również wybrać tryb USB naciskając kilkakrotnie przycisk
<SOURCE/PWR>.
• Nie można odtwarzać plików przekraczających 2 GB.
• Po podłączeniu nośnika USB odtwarzanie nie włącza się
automatycznie.
Urządzenie INE-S900R należy prawidłowo
zamontować, tak aby kierowca nie mógł oglądać
programów telewizyjnych/wideo, o ile nie zatrzyma
pojazdu i nie włączy hamulca postojowego.
Przykład ekranu
• Podczas odtwarzania z nośnika USB można wyświetlać grafikę.
• Przełącznik
(zmiana wideo/audio) nie jest wyświetlany na
ekranie trybu nośnika USB.
Jeżeli urządzenie INE-S900R nie zostanie
zamontowane prawidłowo, co umożliwi kierowcy
oglądanie programów telewizyjnych/filmów wideo
podczas prowadzenia pojazdu, może to rozpraszać
kierowcę, uniemożliwiając mu patrzenie przed siebie,
co może być przyczyną wypadku. Kierowca lub inne
osoby mogą z tego powodu odnieść poważne
obrażenia.
• Próba włączenia urządzenia dodatkowego podczas jazdy spowoduje
wyświetlenie na ekranie ostrzeżenia „Obraz wyłączony ze względów
bezpieczeństwa”.
1
Naciśnij <MENU>.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru AUDIO/VISUAL.
2
Naciśnij przycisk [Front AUX] lub [Rear AUX*].
Pojawi się ekran trybu AUX.
* Pojawi się nazwa źródła podana w punkcie “Ustawienie tylnego
głównego wejścia AUX” (strona 110) oraz “Ustawienie
dodatkowego wejścia AUX” (strona 110).
• Możesz również wybrać tryb AUX naciskając kilkakrotnie przycisk
<SOURCE/PWR>.
77-PL
Ekran obsługi urządzenia dodatkowego podczas
odtwarzania pliku wideo
1
Naciśnij ekran.
Pojawi się ekran obsługi urządzenia dodatkowego.
Informacje na temat ekranu obsługi
zmieniarki płyt DVD
Jeśli pojawi się ekran odtwarzania z zewnętrznej zmieniarki płyt DVD,
można dotknąć ekranu, aby wyświetlić ekran obsługi. Informacje na
temat obsługi zmieniarki płyt DVD zawarte są w jej instrukcji obsługi.
Przykład przedniego AUX, tylnego AUX, trybu gry
Przykład ekranu zmieniarki płyt DVD 1/2
• Ekran obsługi zmieni się na ekran trybu AUX po 4
sekundach od wykonania operacji. Aby ukryć ekran
obsługi urządzenia dodatkowego, naciśnij [Full screen].
Aby ponownie wyświetlić ekran obsługi, należy dotknąć
ekranu.
• Urządzenie może obsługiwać zewnętrzną zmieniarkę płyt DVD, jeśli
nazwa urządzenia dodatkowego to ZEW. ZMIEN DVD. Urządzenie
może obsługiwać tuner telewizyjny DVB-T, jeśli nazwa urządzenia
dodatkowego to DVB-T. Więcej informacji na ten temat w punkcie
“Obsługa zewnętrznej zmieniarki płyt DVD” (strona 78) oraz
“Obsługa przenośnego tunera telewizyjnego (DVB-T)” (strona 79).
• Tryb wyświetlania można zmienić, dotykając przycisku [WIDE].
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie “Przełączanie
trybów wyświetlania” na stronie 71.
1
1 [
Aby obsługiwać zewnętrzną zmieniarkę płyt DVD (opcja), należy
zmienić opcję “Ustawienie tylnego głównego wejścia AUX”
(strona 110) lub “Ustawienie dodatkowego wejścia AUX” (strona 110)
na „ZMIANA ZEW. DVD”.
3
4
5
6
7 8
]
Naciśnij przycisk, aby powrócić do początku bieżącego
rozdziału/ścieżki/pliku. Naciśnij ponownie przycisk, aby
znaleźć początek poprzedniego rozdziału/ścieżki/pliku.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko przewijać do tyłu.
2 [
/
]
Przełącza pomiędzy odtwarzaniem i pauzą.
3 [
]
Naciśnij przycisk, aby przejść do początku następnego
rozdziału/ścieżki/pliku. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby
szybko przewijać do przodu.
4 [
Obsługa zewnętrznej zmieniarki płyt
DVD
2
]
Następna grupa/tytuł/lista odtwarzania/program/folder.
5 [
]
Poprzednia grupa/tytuł/lista odtwarzania/program/folder.
6 [
]
Wybiera poprzednią płytę.
7 [
]
Wybiera następną płytę.
8 [1/2]
Zmiana trybu na zewnętrzną zmieniarkę
płyt DVD
1
Zmiana ekranu obsługi.
Przykład ekranu zmieniarki płyt DVD 2/2
Naciśnij <MENU>.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru AUDIO/VISUAL.
2
Naciśnij przycisk [EXT. DVD Changer].
Pojawi się ekran trybu zewnętrznej zmieniarki DVD.
9
0
!
9 [Disc 1] – [Disc 6]
Wybór płyty.
0 [WIDE]
Zmienia się tryb wyświetlania. Informacje na ten temat
znajdują się w punkcie “Przełączanie trybów wyświetlania”
na stronie 71.
! [2/2]
Zmiana ekranu obsługi.
78-PL
Obsługa przenośnego tunera
telewizyjnego (DVB-T)
Przykład ekranu przenośnego cyfrowego tunera
telewizyjnego (DVB-T) 2/2
Aby obsługiwać przenośny cyfrowy tuner telewizyjny (DVB-T - opcja),
ustaw “Ustawienie tylnego głównego wejścia AUX” (strona 110) na
„DVB-T”.
Wybór trybu przenośnego cyfrowego
tunera telewizyjnego (DVB-T)
9
1
Naciśnij <MENU>.
!
9 [MENU CONT.]
Zostanie wyświetlony ekran wyboru AUDIO/VISUAL.
2
0
Wywołaj menu obsługi.
0 [
]
Zmienia się tryb wyświetlania. Wywołaj tryb obsługi
bezpośredniej.
Naciśnij przycisk [DVB-T].
Pojawi się ekran trybu DVB-T.
! [2/2]
Informacje na temat obsługi DVB-T
Po naciśnięciu ekranu w trybie DVB-T pojawia się ekran obsługi.
Informacje na temat obsługi cyfrowego tunera telewizyjnego zawarte są
w jego instrukcji obsługi.
Zmiana ekranu obsługi.
Przykład ekranu trybu obsługi menu 2/2
@
%
Przykład ekranu przenośnego cyfrowego tunera
telewizyjnego (DVB-T) 1/2
@
@
#
$
@
@ [
], [
], [
], [
]
Przesuń kursor menu.
1
1 [
2
3
4
5
6
7
8
]
Wybiera następny kanał/następny ulubiony kanał.
2 [TUNE]
Zmiana pomiędzy trybem kanałów i trybem ulubionych
kanałów.
3 [
# [Enter]
Ustala wybraną pozycję.
$ [Return]
Powoduje powrót do poprzedniej pozycji/ekranu.
% [Control]
Zmienia się tryb wyświetlania. Wywołaj tryb główny.
]
Wybiera poprzedni kanał/poprzedni ulubiony kanał.
4 [MENU]
Wywołaj ekran menu.
5 [A/V]
Przełącza źródło.
6 [EPG]
Wywołaj elektroniczny przewodnik po programach (EPG).
7 [SCAN]
Naciśnij przycisk, aby uruchomić procedurę wyszukiwania
kanałów.
8 [1/2]
Zmiana ekranu obsługi.
79-PL
Inne przydatne funkcje
Tryb zestawu
głośnomówiącego
3
Informacje na temat trybu zestawu
głośnomówiącego
Rozmowy w trybie zestawu głośnomówiącego są możliwe przy użyciu
telefonów komórkowych zgodnych z trybem HFP współpracujących z
urządzeniem INE-S900R.
• Należy unikać prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący
przy dużym natężeniu ruchu lub w wąskich ulicach, gdzie wymaga się
uwagi kierowcy.
• Aby poprawić jakość dźwięku, należy zamknąć okno, co wyeliminuje
hałasy z otoczenia.
• Wykonywanie lub odbieranie połączeń w hałaśliwym otoczeniu
powoduje pogorszenie jakości u obu rozmówców.
• Warunki odbioru oraz mikrofon zestawu głośnomówiącego mogą
spowodować, że głos brzmi nienaturalnie.
• Niektóre funkcje telefonu komórkowego zależą od usług i ustawień
sieci komórkowej. Niektóre funkcje nie są włączone przez operatora
sieci lub ustawienia sieci mogą ograniczać ich użyteczność.
Pojawi się ekran listy urządzeń.
4
Naciśnij przycisk [
(wyszukiwanie)].
System wyszukuje znajdujące się w pobliżu urządzenia
BLUETOOTH i pokazuje je na liście.
5
Należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać
informacje na temat ustawień i dostępności usług.
Wszystkie funkcje, specyfikacje oraz inne informacje zawarte w
instrukcji obsługi podane zostały w oparciu o najnowsze informacje i są
uważane za prawidłowe w chwili druku instrukcji.
Firma Alpine zastrzega sobie prawo zmiany lub modyfikacji informacji
lub specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia.
Podłączanie urządzenia
obsługującego BLUETOOTH
(parowanie)
Naciśnij przycisk [Lista urządzeń].
6
Wybierz z listy telefon komórkowy, który chcesz
podłączyć.
Naciśnij [Połącz].
Informacje na temat użytkowania urządzenia obsługującego
BLUETOOTH podane są w jego instrukcji obsługi.
• Można podłączyć (sparować) do 5 telefonów komórkowych
obsługujących BLUETOOTH. Po podłączeniu szóstego telefonu lub
urządzenia najwcześniej używane urządzenie zostanie automatycznie
odłączone.
• Przy pierwszym podłączeniu telefonu komórkowego nastąpi
automatyczna synchronizacja książki telefonicznej.
Podłączanie telefonu komórkowego z
urządzenia
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
80-PL
System pokazuje nazwę i hasło urządzenia, oczekując na
połączenie telefonu z systemem. Gdy urządzenie pokaże
powyższy ekran, przejdź do punktu 7. Informacje na temat
korzystania z telefonu komórkowego zawarte są w jego
instrukcji obsługi.
7
Użyj funkcji telefonu komórkowego, aby wyszukać
nazwę systemu nawigacyjnego, a następnie
zatwierdź połączenie.
• Domyślna nazwa urządzenia to „INE-S900R”. Nazwę
urządzenia można zmienić. Patrz “Zmiana nazwy
urządzenia” (strona 115).
8
Wpisz hasło systemu w telefonie komórkowym, aby
zarejestrować system.
4
Wybierz z listy nazwę telefonu komórkowego, który
chcesz podłączyć.
Na ekranie pojawi się komunikat; połączenie BLUETOOTH
zostało nawiązane.
• Hasło urządzenia to domyślnie „1234”. Hasło można zmienić. Patrz
“Edycja hasła urządzenia” (strona 115).
• Gdy uzyskano połączenie BLUETOOTH, zostanie wyświetlona ikona
siły sygnału. Jeśli korzystasz z usługi roamingu, pojawi się ikona „R”.
Ikona roamingu
Ikona ukrytych
danych
• Na telefonie nawiązującym połączenie pojawi się ikona
.
5
Poziom siły
sygnału
0
1
2
3
4
Naciśnij [Połącz].
5
Ikona
• Jeśli znajdujesz się poza zasięgiem sieci komórkowej, pojawia się
komunikat „Brak usługi”.
Korzystanie z telefonu komórkowego
Rozpocznie się nawiązywanie połączenia BLUETOOTH.
Włącz tryb widoczności. Patrz “Ustawienie trybu wyszukiwania”
(strona 115).
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH pomiędzy
urządzeniem i telefonem komórkowym za pomocą
telefonu.
Informacje na temat korzystania z telefonu komórkowego
zawarte są w jego instrukcji obsługi.
2
Wpisz hasło w telefonie komórkowym.
Urządzenie oraz telefon komórkowy rozpoczną
nawiązywanie połączenia BLUETOOTH.
• Hasło urządzenia to domyślnie „1234”. Hasło można zmienić. Patrz
“Edycja hasła urządzenia” (strona 115).
• Domyślna nazwa urządzenia to „INE-S900R”. Nazwę urządzenia
można zmienić. Patrz “Zmiana nazwy urządzenia” (strona 115).
Podłączanie urządzenia
obsługującego BLUETOOTH
Poniżej podano opis ręcznego podłączania telefonu komórkowego do
systemu.
Po nawiązaniu połączenia telefon komórkowy będzie łączył się z
systemem automatycznie. Jeśli telefon nie łączy się automatycznie,
należy wykonać czynności opisane poniżej.
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
• Gdy rozpocznie się nawiązywanie połączenia, przycisk
[Połącz] zmieni się na [Rozłącz].
Rozłączanie połączenia
BLUETOOTH
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Lista urządzeń].
Pojawi się ekran listy urządzeń.
4
Wybierz z listy nazwę telefonu komórkowego, który
chcesz odłączyć.
• Na połączonym telefonie widoczna jest ikona
5
.
Naciśnij [Rozłącz].
Połączenie BLUETOOTH zostanie rozłączone.
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Lista urządzeń].
Pojawi się ekran listy urządzeń.
81-PL
Aktualizacja danych urządzenia
BLUETOOTH
Funkcja ta pozwala uzyskać najnowsze dane telefonu komórkowego z
BLUETOOTH w celu aktualizacji.
Usuń dane wszystkich urządzeń
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
3
Naciśnij przycisk [Lista urządzeń].
Pojawi się ekran listy urządzeń.
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Lista urządzeń].
4
Naciśnij [
].
Pojawi się ekran potwierdzenia.
Pojawi się ekran listy urządzeń.
4
5
Wybierz nazwę telefonu komórkowego, którego
nowe dane chcesz uzyskać.
Naciśnij [Znajdź nazwę].
Nastąpi aktualizacja informacji (nazwa modelu itp.).
5
Naciśnij [Tak].
Odbieranie połączeń
Przychodzące połączenia są sygnalizowane dzwonkiem i komunikatem
na ekranie (nr telefonu itp.).
• Aby anulować aktualizację, naciśnij [Anuluj].
1
Usuwanie zarejestrowanego
urządzenia BLUETOOTH
Gdy ktoś próbuje się z Tobą połączyć, system
sygnalizuje to dźwiękiem dzwonka i pojawia się
komunikat o nadchodzącym połączeniu.
Usuwa z urządzenia dane telefonu komórkowego, z którym nawiązano
połączenie BLUETOOTH.
Usuwanie danych jednego urządzenia
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Lista urządzeń].
Pojawi się ekran listy urządzeń.
4
5
Wybierz nazwę telefonu komórkowego, którego
dane chcesz usunąć.
Naciśnij [
].
Pojawi się ekran potwierdzenia.
6
Naciśnij [Tak].
• Nie można usunąć danych z telefonu komórkowego, który
nie jest podłączony lub zarejestrowany.
82-PL
Okno
• Gdy system rozpozna numer, z którego nadchodzi połączenie,
a imię i nazwisko (nazwa) dzwoniącego jest zapisana w książce
telefonicznej, na wyświetlaczu pojawia się imię i nazwisko
(nazwa). Jeśli brak tych danych w systemie, wyświetlany jest
numer. Jeśli brak informacji o numerze przychodzącego
połączenia, pojawia się komunikat „Nieznane”.
• Jeśli zostanie naciśnięte okno, zmienia się ono
automatycznie na ekran menu telefonu.
2
Naciśnij [
4
].
Naciśnij kartę [Dialled], [Received] lub [Missed].
Rozpoczyna się rozmowa.
• Gdy opcja “Ustawienie automatycznego odbierania połączeń”
(strona 88) jest włączona, można odbierać połączenia automatycznie.
• Podczas rozmowy źródło audio/wideo będzie automatycznie
przyciszone, a wskazówki głosowe będą wyłączone.
Regulacja głośności
Wybrane: Spis wybranych numerów
Odebrane: Spis odebranych połączeń
Nieodebrane: Spis nieodebranych połączeń przychodzących
Można ustawić głośność dzwonka na ekranie przychodzącego
połączenia lub podczas rozmowy.
Pojawi się wybrana lista.
1
Naciśnij [
] lub [
].
Głośność można ustawić na jednym z 11 poziomów.
• Można regulować głośność dzwonka podczas przychodzącego
połączenia, gdy wyświetlany jest ekran trybu telefonu. Podczas
połączenia można również regulować głośność nadawania.
• Jeśli wyświetlane jest okno, można regulować głośność odbioru
podczas odbierania połączenia.
Zakończenie połączenia
1
Naciśnij [
].
Rozmowa zostanie zakończona.
5
Naciśnij nazwę/numer telefonu, z którym chcesz się
połączyć.
Rozpocznie się rozmowa.
Ponowne wybieranie numeru ze spisu połączeń
wychodzących (wybrane)
Uprzednio wybrane numery telefonów zostają zapisane w spisie wybranych
numerów. Można ponownie wybrać numer wyszukując go w tym spisie.
Wybieranie numeru ze spisu połączeń przychodzących
(odebrane)
Numery telefonów połączeń przychodzących są zapisywane w spisie
odebranych połączeń. Można ponownie wybrać numer wyszukując go
w tym spisie.
• Po przyjęciu połączenia można również zakończyć rozmowę
naciskając [
].
Wybieranie numeru ze spisu nieodebranych połączeń
przychodzących (nieodebrane)
Nawiązywanie połączenia
Numery telefonów połączeń, które nie zostały odebrane, są zapisywane
w spisie nieodebranych połączeń. Można ponownie wybrać numer
wyszukując go w tym spisie.
Należy skorzystać z ekranu menu telefonu, aby wykonać połączenie
telefoniczne. Możesz również wykonać połączenie z ekranu
potwierdzenia.
Przykład ekranu połączenia
Wprowadzanie numeru telefonu w celu
nawiązania połączenia
1
2
Naciśnij <MENU>.
Naciśnij przycisk [Phone].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Wprawadz.].
Pojawi się ekran wpisywania cyfr.
4
Wpisz numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.
Wybieranie numeru ze spisu połączeń
Można skorzystać z trzech rodzajów spisu połączeń, aby wykonać
połączenie. Każdy ze spisów może zawierać do 20 numerów telefonów.
Jeśli limit zostanie przekroczony, najstarszy numer zostanie usunięty.
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
• Możesz wpisać do 20 cyfr.
• Jeśli podłączysz telefon, który nie obsługuje wpisów z „+”,
nie będziesz mógł nawiązać połączenia, nawet jeśli na
ekranie telefonu wpiszesz „+”.
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Spis połączeń].
Pojawi się ekran spisu połączeń.
5
Naciśnij [
].
Rozpocznie się rozmowa.
83-PL
Wybieranie numeru z książki telefonicznej
Możesz użyć książki telefonicznej telefonu komórkowego, aby
wykonać połączenie. Przedtem należy jednak skopiować książkę
telefoniczną z telefonu do urządzenia. Informacje dotyczące
przenoszenia książki telefonicznej podane są w punkcie “Przenoszenie
książki telefonicznej” (strona 85).
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
Wykonywanie połączeń z ekranu
potwierdzenia.
Informacje dotyczące ekranu potwierdzenia są podane w punkcie
“Potwierdź cel” (strona 39).
1
Naciśnij przycisk [Telefon].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Książka telefoniczna].
Zostanie wyświetlony ekran książki telefonicznej.
4
Wybierz z listy osobę, z którą chcesz się połączyć.
Pojawi się ekran szczegółowych informacji o książce
telefonicznej.
Jeśli z danym kontaktem powiązane są dwa numery
telefonu, wybierz numer, na który chcesz zadzwonić.
5
Naciśnij [
].
Rozpocznie się rozmowa.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
2
Rozpocznie się rozmowa.
• Możesz wykonać tę czynność tylko wtedy, gdy na ekranie
potwierdzenia widoczny jest numer telefonu.
Czynności wykonywane podczas
rozmowy
Wykonywanie połączeń za pomocą
szybkiego wybierania
Przykład ekranu
1
Możesz przypisać do dwóch numerów telefonicznych jako wybieranie
szybkie, co ułatwia szybkie nawiązywanie połączeń. Sposób
przypisywania numerów do szybkiego wybierania opisany jest w
punkcie “Przypisywanie numeru do szybkiego wybierania” (strona 86).
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij [Wybierz 1] lub [Wybierz 2].
Zostanie wybrany jeden z zapisanych numerów.
4
2
3
1 Nazwa telefonu komórkowego (adres urządzenia),
ikona ustawienia zastrzeżonych danych, ikona
roamingu, wskaźnik siły sygnału
2 Czas trwania rozmowy
3 Imię i nazwisko (nazwa) i numer telefonu
4 Głośność rozmowy
Funkcja ponownego wybierania
Możesz użyć funkcji ponownego wybierania, aby wywołać numer, z
którym uprzednio się łączyłeś.
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Wyb. ponow.].
Nastąpi ponowne wybieranie numeru.
84-PL
Naciśnij [Tak].
Zmiana wyjścia dźwięku
1
Naciśnij przycisk [HFT wył] lub [HFT wł].
Naciśnij przycisk [HFT wył], aby wyłączyć tryb HFT.
Przycisk zmienia się na [HFT wł]. Naciśnij przycisk [HFT wł],
aby włączyć tryb HFT. Przycisk zmienia się na [HFT wył].
Tryb HFT włączony: Głos rozmówcy dobiega z głośników
samochodowych.
Tryb HFT wyłączony: Głos rozmówcy dobiega z telefonu
komórkowego.
Regulacja głośności rozmowy
Można regulować głośność nadawania oraz głośność odbioru.
1
Naciśnij [
] lub [
].
: tryb regulacji głośności odbioru
: tryb regulacji głośności nadawania
2
Synchronizacja książki telefonicznej
Naciśnij [
] lub [
].
Głośność można ustawić na jednym z 11 poziomów.
Naciśnij [ ], aby zmniejszyć głośność. Naciśnij [ ], aby
zwiększyć głośność.
Funkcja wybierania tonowego
Wysyła sygnał tonowy w czasie połączenia.
1
Naciśnij [0-9]
Pojawi się ekran wpisywania cyfr.
2
• Aby przerwać przesyłanie książki telefonicznej naciśnij przycisk
[Anuluj]. Przed rozpoczęciem przesyłania zostanie wyświetlona
książka telefoniczna.
• W książce telefonicznej urządzenia można zapisać do tysiąca
numerów telefonów.
• Przy jednej osobie można zapisać do dwóch numerów telefonów.
• Nie można odbierać lub wykonywać połączeń w trakcie przesyłania
książki telefonicznej.
Wpisz cyfrę.
• Sygnał tonowy można również wysyłać, gdy słyszalny jest ton
wybierania.
Funkcje książki telefonicznej
Można przeprowadzić synchronizację książki telefonicznej urządzenia
z książką telefoniczną telefonu komórkowego.
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Książka telefoniczna].
Zostanie wyświetlony ekran książki telefonicznej.
4
Naciśnij [
].
Rozpocznie się synchronizacja książek telefonicznych.
• Podczas synchronizacji książki telefonicznej korzystanie z niektórych
funkcji książki telefonicznej lub spisu połączeń jest ograniczone.
• Przy pierwszym podłączeniu telefonu komórkowego nastąpi
automatyczna synchronizacja książki telefonicznej.
Zmiana kodowania książki telefonicznej
Można wybrać kodowanie stosowane podczas przenoszenia książki
telefonicznej lub spisu połączeń z telefonu komórkowego. Jeśli w
przesyłanych danych widać nieczytelne znaki, należy wybrać właściwe
kodowanie.
Przenoszenie książki telefonicznej
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Zostanie wyświetlony ekran książki telefonicznej.
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Książka telefoniczna].
4
Naciśnij [
].
Włącza się tryb gotowości do połączenia telefonu
komórkowego.
• Naciśnij przycisk [Anuluj], aby anulować tryb gotowości.
5
Telefon łączy się z urządzeniem, a następnie
przesyła książkę telefoniczną z telefonu do
urządzenia.
Naciśnij [
].
Pojawi się ekran kodowania.
Zostanie wyświetlony ekran książki telefonicznej.
4
Naciśnij przycisk [Książka telefoniczna].
5
Wybierz odpowiednie kodowanie, a następnie
naciśnij [OK].
Kodowanie:
Latin-1 (ISO_8859_1) (ustawienie początkowe) / Latin-2
(ISO_8859_2) / Rosyjski (ISO_8859_5) / Grecki
(ISO_8859_7) / Turecki (ISO_8859_9) / Latin-9
(ISO_8859_15) / UTF_8 (unicode)/ UTF_16LE (unicode) /
UTF_16BE (unicode)
System powraca do ekranu książki telefonicznej.
Zostaje wyświetlona książka telefoniczna przesłana z
telefonu komórkowego.
85-PL
Usuwanie wpisów z książki telefonicznej
4
Pojawi się ekran szczegółowych informacji o książce
telefonicznej.
Usuwanie jednego wpisu z książki telefonicznej
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
5
4
Naciśnij przycisk [Książka telefoniczna].
6
Numer telefonu zostanie przypisany do wybranej pozycji
szybkiego wybierania.
Wybierz numer telefonu, który chcesz usunąć.
• Obok zapisanego numeru telefonu pojawi się ikona
/
.
• Jeśli do pozycji szybkiego wybierania (1 lub 2) jest już
przypisany numer, zostanie on zastąpiony przez nowy
numer.
Naciśnij [
].
7
].
Wyszukiwanie alfabetyczne
Naciśnij [Tak].
Wybrany numer zostanie usunięty.
Naciśnij [
System powraca do ekranu książki telefonicznej.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
6
Naciśnij [Wybierz 1] lub [Wybierz 2].
Zostanie wyświetlony ekran książki telefonicznej.
Pojawi się ekran szczegółowych informacji o książce
telefonicznej.
Jeśli w danym wpisie znajdują się dwa numery telefoniczne,
wybierz numer, który chcesz usunąć.
5
Naciśnij przycisk [Zapisz].
Jeśli w danym wpisie znajdują się dwa numery telefoniczne,
wybierz numer, który chcesz przypisać, a następnie naciśnij
[Zapisz].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Wybierz numer telefonu, który chcesz przypisać do
szybkiego wybierania.
Można przeszukiwać nazwiska (nazwy) zapisane w książce
telefonicznej.
Usuwanie wszystkich wpisów w książce telefonicznej
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Książka telefoniczna].
3
Naciśnij przycisk [Książka telefoniczna].
Zostanie wyświetlony ekran książki telefonicznej.
Zostanie wyświetlony ekran książki telefonicznej.
4
Naciśnij [
].
4
Naciśnij przycisk [
(wyszukiwanie)].
Pojawi się ekran wyszukiwania alfabetycznego.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
5
Naciśnij [Tak].
5
Wybierz literę, od której zaczyna się wyszukiwane
nazwisko (nazwa).
Wszystkie wpisy w książce telefonicznej zostaną usunięte.
Przypisywanie numeru do szybkiego
wybierania
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Książka telefoniczna].
Zostanie wyświetlony ekran książki telefonicznej.
86-PL
Pojawi się ekran zawierający pozycje rozpoczynające się od
danej litery.
Spis połączeń
Ustawienia użytkownika
Zmiana ustawień użytkownika
Poniższe kroki od 1 do 5 są wspólne dla każdej pozycji ustawień
użytkownika. Szczegółowe informacje zawierają poszczególne
punkty.
1
2
1 Imię i nazwisko (nazwa)/numer telefonu
2 Data/godzina
Pokazywana jest data i godzina wykonania lub odebrania
połączenia.
Wybieranie numeru przy użyciu spisu
połączeń
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Ust. użytkownika].
Spisu połączeń można użyć do wykonania połączenia. Więcej
informacji na ten temat w punkcie “Wybieranie numeru ze spisu
połączeń” (strona 83).
• Numer telefonu nie zostaje zapisany w spisie połączeń (wybrane),
jeśli wybierasz numer bezpośrednio z telefonu komórkowego.
Pojawi się ekran ustawień użytkownika.
Usuwanie spisu połączeń
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Phone].
4
Wybierz [On] lub [Off] itp., aby zmienić ustawienie.
5
Naciśnij przycisk [OK].
Zostanie wyświetlony ekran menu telefonu.
3
Naciśnij przycisk [Spis połączeń].
Pojawi się ekran spisu połączeń.
4
Naciśnij kartę [Dialled], [Received] lub [Missed].
Pojawi się wybrana lista.
5
Naciśnij przycisk [
Ustawienie zostanie zmienione i pojawia się poprzedni
ekran.
], aby usunąć spis połączeń.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
6
Naciśnij [Tak].
Spis połączeń zostanie usunięty.
87-PL
Ustawienie automatycznego odbierania
połączeń
2
Wpisz hasło i naciśnij przycisk [OK].
Można wybrać, czy przychodzące połączenie ma być odbierane
automatycznie, czy też nie.
Pozycja ustawień: Odbiór auto
Zawartość ustawienia: Wł / wył (ustawienie początkowe)
Wł: Przychodzące połączenie zostanie odebrane
automatycznie po około 10 sekundach.
Wył:Przychodzące połączenie nie będzie odbierane
automatycznie. Naciśnij [
], aby odebrać
połączenie.
Ustawienie zostanie zmienione na Wł i pojawia się
poprzedni ekran.
• Za pierwszym razem należy wpisać hasło dwukrotnie.
Ustawienie hasła wyświetlania
zastrzeżonych danych
Ustawienie wyświetlania nazwiska (nazwy)
rozmówcy
Można wybrać, czy ma być wyświetlane imię i nazwisko (nazwa)
rozmówcy podczas wykonywania połączenia, odbierania połączenia
oraz rozmowy.
Pozycja ustawień: Pokaż nazwę
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Wł: Gdy imię i nazwisko (nazwa) rozmówcy zapisana jest w
książce telefonicznej, są one wyświetlane na ekranie.
Wył:Imię i nazwisko (nazwa) nie są wyświetlane – widoczny
jest tylko numer telefonu.
Ustawienie wyświetlania zastrzeżonych
danych
Można wybrać, czy na ekranie mają być wyświetlane dane określone
jako zastrzeżone.
Domyślne ustawienia systemu zakładają, że prywatne dane są
wyświetlane na ekranie. Aby ukryć prywatne dane, należy wybrać Wył.
Pozycja ustawień: Pokaż zastrzeżone dane
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Wł: Dane książki telefonicznej, które zostaną określone
jako zastrzeżone, są wyświetlane na ekranie. Na
ekranie wyświetlana jest również ikona ukrytych
danych, która wskazuje, że pokazywane są
zastrzeżone dane.
Wył:Dane książki telefonicznej, które zostaną określone
jako zastrzeżone, nie są wyświetlane na ekranie.
• Imię i nazwisko (nazwa) nie są wyświetlane na ekranie książki
telefonicznej, gdy ustawiono Wył. W spisie połączeń wychodzących/
przychodzących oraz na ekranie połączenia wyświetlany jest tylko
numer telefonu.
Aby zmienić ustawienie na Wł, należy wpisać hasło.
1
Naciśnij przycisk [On].
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła.
88-PL
Aby wyświetlać dane, które zostały określone jako zastrzeżone, należy
wprowadzić hasło. Poniżej opisano, jak ustawić hasło.
Pozycja ustawień: Zmień hasło ukrytych danych
1
Naciśnij przycisk [Edycja].
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania hasła.
2
Wpisz hasło i naciśnij przycisk [OK].
3
Wpisz to samo hasło i naciśnij [OK].
Hasło zostanie ustawione i pojawia się poprzedni ekran.
• Aby zmienić ustawione hasło, należy najpierw wpisać
stare hasło, a następnie dwukrotnie nowe hasło.
Ustawienie autozapisu spisu połączeń
Można wybrać, czy dane spisu połączeń z telefonu komórkowego będą
automatycznie przesyłane do urządzenia, gdy telefon zostanie
podłączony do systemu.
Pozycja ustawień: Autozapis spisu połączeń
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Wł: Dane spisu połączeń telefonu komórkowego będą
przesyłane.
Wył:Dane spisu połączeń telefonu komórkowego nie będą
przesyłane.
Kamera podglądu
wstecz (opcja)
Włączanie i wyłączanie podglądu
wstecz
Ustaw “Ustawienie podglądu wstecz” (strona 93) na Wł.
1
Ustaw dźwignię zmiany biegów na bieg wsteczny
(cofanie).
Podgląd wstecz pozostaje na ekranie, gdy załączony jest
bieg wsteczny.
2
Jeśli dźwignia zmiany biegów zostanie przestawiona
w położenie inne niż bieg wsteczny (cofanie), pojawi
się poprzedni ekran.
• Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi kamery podglądu
wstecz.
• Powinieneś rozejrzeć się, aby sprawdzić otoczenie za i wokół
pojazdu. Obraz z kamery pozwala lepiej zobaczyć otoczenie za
pojazdem.
• W zależności od punktu montażu kamery rzeczywiste warunki mogą
być nieco inne, niż pokazane na ekranie.
Znaczniki podglądu wstecz
1 Wskaźniki szerokości pojazdu (czerwone, żółte i
zielone w zależności od odległości)
Wskaźniki to linie przedłużenia szerokości pojazdu, które
wskazują tor pojazdu jadącego wstecz po linii prostej.
Wskaźniki określają odległość od tyłu pojazdu (od końca
zderzaka).
• Wskaźniki nie poruszają się zgodnie z ruchem koła
kierownicy.
• Każde położenie środkowe wskaźnika oznacza odległość
0,5 m (czerwony), 1 m (żółty) oraz 2 m (zielony) za
pojazdem.
2 Wskaźniki odległości
Wskaźniki określają odległość od tyłu pojazdu (od końca
zderzaka).
• Wskaźniki nie poruszają się zgodnie z ruchem koła
kierownicy.
• Każde położenie środkowe wskaźnika oznacza odległość
0,5 m (czerwony), 1 m (żółty) oraz 2 m (zielony) za
pojazdem.
• Zasięg podglądu może zależeć od stanu pojazdu i powierzchni drogi.
• Zasięg podglądu jest ograniczony. Obiekty w pobliżu końców
zderzaka oraz obiekty pod zderzakiem mogą być niewidoczne na
podglądzie.
• Obraz podglądu wstecz może mieć odcień różny od rzeczywistego
obrazu otoczenia.
• W zależności od pojazdu wskaźniki mogą mieć odchylenie w prawo
lub w lewo. Nie jest to usterka.
Wskaźnik odległości
Wskaźnik odległości określa odległość do powierzchni drogi, więc nie
można ocenić odległości od obiektu na powierzchni drogi.
<Ekran>
Aby wyświetlić znaczniki podglądu wstecz, ustaw “Ustawienia linii
wskazującej podglądu wstecz” (strona 93) na Wł. Aby dokonać
ustawień znaczników podglądu wstecz, patrz “Regulacja wskaźników
podglądu wstecz” (strona 93). Można również wyłączyć znaczniki na
ekranie podglądu wstecz.
C
B
1
A (ok. 0,5 m)
Naciśnij [Znaczniki wył] na ekranie podglądu wstecz.
Znaczniki znikają, a przycisk [Guide off|Znaczniki wył]
zmienia się na [Guide On|Znaczniki wł].
2
Naciśnij przycisk [Znaczniki wł], aby włączyć
znaczniki podglądu wstecz.
<Położenie A, B i C>
około 1 m
Znaczenie wskaźników
Gdy załączysz bieg wsteczny, na ekranie pojawi się podgląd wstecz
oraz wskaźniki określające szerokość pojazdu oraz odległość od
pojazdu.
Na ekranie, według wskaźników odległości, ciężarówka
wydaje się zaparkowana w odległości około 1 m (w
położeniu B). W rzeczywistości, gdybyś cofnął pojazd do
położenia A, zderzyłbyś się z ciężarówką.
Na ekranie położenia A, B i C wydają się położone
według odległości. W rzeczywistości jednak położenia A
i C są w tej samej odległości, a położenie B jest dużo
dalej niż położenia A i C.
• Oznaczenia szerokości pojazdu odpowiadają odległości do
powierzchni drogi, więc jeśli na ekranie widoczny jest obiekt
znajdujący się na drodze, wskaźnik nie odzwierciedla rzeczywistej
odległości do obiektu.
89-PL
• W następujących warunkach widoczność na ekranie może być
ograniczona. Nie jest to usterka.
- Gdy jest ciemno (w nocy itp.).
- Gdy temperatura w pobliżu obiektywu kamery jest zbyt wysoka
lub zbyt niska.
- Gdy na kamerze zgromadzą się krople wody lub gdy wilgotność
jest wysoka (np. podczas deszczu itp.).
- Gdy zanieczyszczenia (np. błoto) zgromadzą się na kamerze lub
w jej pobliżu.
- Gdy światło słoneczne lub światło reflektorów pada
bezpośrednio na obiektyw kamery.
- W przypadku kamery typu CCD, gdy rejestruje ona punkt o
dużej intensywności światła (np. odbicie słońca na karoserii
samochodu), może wystąpić efekt smużenia*, który jest
charakterystyczny dla tego typu kamer.
* Efekt smużenia:
Jest to zjawisko występujące, gdy kamera rejestruje punkt o
dużej intensywności światła (np. odbicie słońca na karoserii
samochodu). Na ekranie tworzy się wtedy pionowa smuga w
miejscu punktu.
<Położenie pojazdu>
Rzeczywiste odległości
Różnica
Różnica
Wskaźnik odległości określa odległość do poziomej
powierzchni drogi. Dlatego w przypadku wzniesienia za
samochodem wskazywana odległość jest mniejsza, niż
odległość rzeczywista. Na przykład, jeśli na wzniesieniu
znajduje się przeszkoda, może ona wydawać się dalsza
niż w rzeczywistości.
Może również wystąpić różnica pomiędzy wskaźnikami a
rzeczywistą drogą pojazdu na powierzchni drogi.
Gdy za pojazdem występuje duży spadek (przykład)
<Ekran>
Punkt o dużej intensywności
Różnica pomiędzy wyświetlanym obrazem i rzeczywistą
powierzchnią drogi
W następujących warunkach występują rozbieżności pomiędzy
wyświetlanymi wskaźnikami i rzeczywistą sytuacją na drodze.
(Ilustracje pokazują przypadek, gdy kamera jest zamontowana w
standardowym położeniu.)
<Położenie pojazdu>
Gdy za pojazdem występuje duże wzniesienie
(przykład)
<Ekran>
Różnica
Wskaźniki odległości
90-PL
Różnica
W przypadku, gdy za pojazdem podłoże opada,
wskazywana odległość jest większa, niż odległość
rzeczywista.
Jeśli na opadającej powierzchni znajduje się przeszkoda,
wydaje się ona położona bliżej, niż w rzeczywistości.
Może również wystąpić różnica pomiędzy wskaźnikami a
rzeczywistą drogą pojazdu na powierzchni drogi.
Ustawienia
Ustawienia ogólne
5
Naciśnij przycisk [
ustawienie.
] lub [
], aby zmienić
Aby można było wyświetlić ekran ustawień, musi być włączony
hamulec postojowy. Próba wyświetlenia tego ekranu podczas
jazdy spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia – „Ze względu na
bezpieczeństwo nie można korzystać z tej funkcji podczas jazdy”.
Zmiana ustawień ogólnych
6
Naciśnij przycisk [OK].
Ustawienie zostanie zmienione i pojawia się poprzedni
ekran.
Poniższe kroki od 1 do 6 są wspólne dla każdej pozycji ustawień
ogólnych. Szczegółowe informacje zawierają poszczególne
punkty.
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Setup].
• “Kontrast” (strona 92) oraz “Ustawienia instalacji” (strona 95)
zostaną zakończone bez naciśnięcia [OK] w kroku 6. Przycisk [OK]
nie jest dostępny.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Naciśnij kartę [General].
Pojawi się ekran ustawień ogólnych.
4
Naciśnij przycisk [Kontrast], [Ekran], [Głośność],
[Podgląd wstecz], [System], [Zegar], [Instalacja] lub
[Przywróć domyślne ustawienią].
91-PL
Ustawienie tapety
Kontrast
Opcję [Kontrast] wybiera się z menu ustawień ogólnych w kroku 4.
Patrz “Zmiana ustawień ogólnych” (strona 91).
Ustawienie podświetlenia
Funkcja kontroli podświetlenia dostosowuje jasność podświetlenia na
podstawie jasności w samochodzie, aby obraz na ekranie był bardziej
czytelny.
Pozycja ustawień: Kontrast
Zawartość ustawienia: Kontrast (ustawienie
początkowe)/Podświetl. / Wł / Wył
Można wybrać dowolny z czterech kolorów jako tło ekranu trybu audio
oraz jako pusty ekran (gdy ekran jest wyłączony).
Pozycja ustawień: Tapeta
Zawartość ustawienia: Zmień
Niebieski (ustawienie
początkowe) / zielony / szary /
pomarańczowy
1
Naciśnij przycisk [Zmień].
2
Wybierz odpowiedni kolor.
3
Naciśnij przycisk [OK].
Kontrast: Automatycznie reguluje podświetlenie urządzenia
w zależności od jasności wnętrza pojazdu.
Podświetl.: Ustaw tę opcję, aby zmniejszyć jasność podświetlenia, gdy reflektory pojazdu są włączone.
Wł: Zaciemnia podświetlenie ekranu.
Wył: Powoduje wyłączenie trybu automatycznego podświetlenia
i ustawia dużą jasność podświetlenia ekranu.
Regulacja jasności podświetlenia
Jasność podświetlenia można regulować. Funkcji tej można użyć na
przykład do zmiany jasności ekranu podczas jazdy nocą.
Ustawienie koloru menu
Pozycja ustawień: Poziom kontrastu
Zawartość ustawienia: -15 do 15 (ustawienie
początkowe: -8)
Można zmienić kolor ekranu menu. Jeśli wybierzesz ustawienie
„Szary”, ekran menu będzie miał szary odcień.
• Nie można zmienić ustawienia, gdy opcja “Ustawienie
podświetlenia” (strona 92) jest wyłączona.
Pozycja ustawień: Kolor menu
Zawartość ustawienia: Domyślny (Ustawienie
początkowe) / szary
Regulacja jasności podświetlenia klawiszy
Jasność podświetlenia klawiszy można regulować. Tej funkcji można
użyć na przykład do zmiany jasności podświetlenia klawiszy podczas
jazdy nocą.
Pozycja ustawień: Poziom podświetlenia klawiszy
Zawartość ustawienia: -2 do 2 (ustawienie początkowe: 0)
Ustawienia głośności
Opcję [Głośność] wybiera się z menu ustawień ogólnych w kroku 4.
Patrz “Zmiana ustawień ogólnych” (strona 91).
Funkcja sygnalizacji dźwiękowej
• Nie można zmienić ustawienia, gdy opcja “Ustawienie
podświetlenia” (strona 92) jest wyłączona.
Można ustawić głośność sygnalizacji dźwiękowej.
Ustawienia ekranu
Pozycja ustawień: Sygnał dźwiękowy
Zawartość ustawienia: Wył, 1 do 7 (ustawienie
początkowe: 4)
Opcję [Ekran] wybiera się z menu ustawień ogólnych w kroku 4. Patrz
“Zmiana ustawień ogólnych” (strona 91).
Ustawienie przewijania
W przypadku, gdy wprowadzono tekst płyty, nazwę folderu, nazwę
pliku lub informacje w znacznikach, można przewijać tekst widoczny
na ekranie.
Ustawienie głośności wskazówek
głosowych
Głośność wskazówek głosowych można ustawić na jednym z 8 poziomów.
Pozycja ustawień: Wskazówki głosowe
Zawartość ustawienia: Wył, 1 do 7 (ustawienie
początkowe: 4)
Pozycja ustawień: Autoprzewijanie
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Wł: Włącza tryb automatycznego przewijania. Przewijanie jest
powtarzane tak długo, jak długo tryb ten jest włączony.
Wył:Wyłącza tryb automatycznego przewijania. Zawartość
ekranu jest przewijana jeden raz po zmianie ścieżki.
• Zawartość ekranu jest przewijana po jego zapełnieniu.
92-PL
Potwierdzenie głośności wskazówek
głosowych
1
Naciśnij przycisk [Test].
Sygnał tonowy odtwarzany jest na ustawionym poziomie
głośności.
Automatyczna regulacja głośności
4
• W trakcie regulacji możesz nacisnąć [Kasuj], aby
powrócić do ustawień sprzed regulacji.
Gdy ustawisz głośność na poziom od 1 do 6, wraz z przyspieszeniem
pojazdu głośność zwiększa się automatycznie. Wyższa wartość
ustawienia powoduje większe zwiększenie głośności.
Pozycja ustawień: Głośność automatyczna
Zawartość ustawienia: Wył, 1 do 6 (ustawienie
początkowe: wył)
Ustawienia kamery podglądu wstecz
Opcję [Kamera podglądu wstecz] wybiera się z menu ustawień
ogólnych w kroku 4. Patrz “Zmiana ustawień ogólnych” (strona 91).
Ustawienie podglądu wstecz
Jeśli kamera podglądu wstecz jest podłączona, ustaw tę opcję na Wł.
Pozycja ustawień: Wejście podglądu wstecz
Zawartość ustawienia: Wł / wył (ustawienie początkowe)
Po zakończeniu regulacji naciśnij [OK].
Ustawienie jakości obrazu podglądu
wstecz
Można ustawić jakość obrazu podglądu wstecz.
Pozycja ustawień: Ustawienia wyświetlania
Zawartość ustawienia: Ustaw
Bright/ Contrast/
Colour/ Tint/ Sharpness
• Nie można zmienić ustawienia, gdy opcja “Ustawienie podglądu
wstecz” (strona 93) jest wyłączona.
1
Naciśnij [Ustaw].
Pojawi się ekran regulacji jakości obrazu.
2
Naciśnij przycisk [
obrazu.
] lub [
], aby ustawić jakość
Ustawienia linii wskazującej podglądu
wstecz
Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie linii wskazującej podglądu
wstecz.
Pozycja ustawień: Linia wskazująca
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
• Informacje dotyczące elementów ustawienia jakości
obrazu można znaleźć w punkcie “Ustawienia
wyświetlania” (strona 117).
• Nie można zmienić ustawienia, gdy opcja “Ustawienie podglądu
wstecz” (strona 93) jest wyłączona.
Regulacja wskaźników podglądu wstecz
3
Po zakończeniu ustawienia naciśnij [
].
Można ustawić położenie wskaźników podglądu wstecz.
Pozycja ustawień: Regulacja wskaźników
• Nie można zmienić ustawienia, gdy opcja “Ustawienie podglądu
wstecz” (strona 93) jest wyłączona.
1
Naciśnij [Ustaw].
Pojawi się ekran regulacji wskaźników.
2
3
Naciśnij wskaźnik, który chcesz ustawić.
Naciśnij [ ], [ ], [ ] lub [
położenie wskaźnika.
], aby zmienić
• Po przeniesieniu wskaźnika, gdy naciśniesz [ ],
wskaźniki w kolumnie zostaną ustawione pod domyślnym
kątem. Po przeniesieniu wskaźnika, gdy naciśniesz [ ],
wskaźniki w rzędzie zostaną ustawione w poziomie.
93-PL
Ustawienia systemu
Ustawienia zegara
Opcję [System] wybiera się z menu ustawień ogólnych w kroku 4. Patrz
“Zmiana ustawień ogólnych” (strona 91).
Opcję [Zegar] wybiera się z menu ustawień ogólnych w kroku 4. Patrz
“Zmiana ustawień ogólnych” (strona 91).
Ustawienie języka
Można wybrać język interfejsu ekranowego oraz głosowego systemu.
Pozycja ustawień: Język
Zawartość ustawienia: Wybór
Dansk / Deutsch /
English (Ustawienie początkowe) /
Español / Français / Italiano /
Magyar / Nederlands / Norsk /
Polski / Português / Slovenčina /
Suomi / Svenska / Türkçe /
Čeština / Ελληνικά / русский язык
Ustawienie klawiatury numerycznej
Pozwala wybrać rodzaj wyświetlanej klawiatury numerycznej:
Alfabetyczna lub QWERTY.
Pozycja ustawień: Klawiatura numeryczna
Zawartość ustawienia: Alfabet (ustawienie początkowe) /
QWERTY
Określanie jednostek (km/m lub mila/jard)
Pozwala wybrać jednostki stosowane w całym systemie (km/m lub
mila/jard).
Pozycja ustawień: Jednostka
Zawartość ustawienia: Km (Ustawienie początkowe) / Mile
Ustawienie przełączania formatu
kalendarza
Można przełączyć format kalendarza wyświetlanego obok zegara.
Pozycja ustawień: Data
Zawartość ustawienia: DD.MM.RR (ustawienie
początkowe) / RR/MM/DD
R: oznacza rok
M: oznacza miesiąc
D: oznacza dzień
94-PL
Ustawienie wyświetlania zegara
Można wybrać rodzaj zegara (12- lub 24-godzinny), zgodnie z
preferencjami. Jeśli wybierzesz ustawienie Wył, zegar nie jest
wyświetlany.
Pozycja ustawień: 12/24 godz.
Zawartość ustawienia: 12/24 godz. (ustawienie
początkowe) / Wył
Ustawienie czasu letniego
Pozycja ustawień: Czas letni
Zawartość ustawienia: Wł / wył (ustawienie początkowe)
Wł: Powoduje włączenie trybu czasu letniego. Zegar
przestawiany jest o godzinę do przodu.
Wył:Powoduje powrót do normalnego ustawienia czasu.
Ustawienie strefy czasowej
Wybierz strefę czasową, aby można było wyświetlać przybliżoną
godzinę. W przypadku ustawienia „Auto” system automatycznie
ustawia strefę czasową w oparciu o bieżące położenie.
Pozycja ustawień: Strefa czasowa
Zawartość ustawienia: Auto (ustawienie początkowe) /
GMT+0 / GMT+1 / GMT+2 / GMT+3
Ustawienia instalacji
3
Wpisz hasło, a potem naciśnij [OK].
Opcję [Instalacja] wybiera się z menu ustawień ogólnych w kroku 4.
Patrz “Zmiana ustawień ogólnych” (strona 91).
Kontrola instalacji
Można wyświetlić informacje o stanie systemu.
Pozycja ustawień: Kontrola instalacji
1
Naciśnij [Widok].
Pojawi się ekran kontroli instalacji.
• Wpisz sześciocyfrową liczbę.
• Wprowadzane cyfry wyświetlane są jako „*”.
4
Wpisz ponownie to samo hasło, następnie naciśnij
[OK].
Kod hasła zostanie ustawiony i pojawia się poprzedni ekran.
• Jeśli zapomnisz hasło, nie będziesz mógł użytkować urządzenia. W
takim przypadku będzie konieczna pomoc serwisu.
Usuwanie hasła.
1
2
Naciśnij przycisk [Off].
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania hasła.
Naciśnij przycisk [
], aby powrócić do
poprzedniego ekranu.
Ustawienie kodu bezpieczeństwa
2
Wpisz ustawione hasło, a następnie naciśnij [OK].
Kod hasła zostanie usunięty i pojawia się poprzedni ekran.
• Wprowadzane cyfry wyświetlane są jako „*”.
Można ustawić kod bezpieczeństwa, bez którego nie będzie można
korzystać z urządzenia. Po zmianie ustawienia na Wł i ustaleniu hasła
trzeba je wpisać, gdy do systemu zostanie podłączony akumulator i
zostanie ono włączone po raz pierwszy.
Pozycja ustawień: Kod bezpieczeństwa
Zawartość ustawienia: Wł / wył (ustawienie początkowe)
Zmiana hasła
1
Naciśnij przycisk [On].
2
Gdy pojawi się okno potwierdzenia, naciśnij [OK].
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania hasła.
95-PL
Kalibracja panelu dotykowego
Kalibracja jest wymagana, gdy pozycje elementów wyświetlanych na
ekranie LCD i pozycje interfejsu dotykowego nie są ze sobą zgodne.
Pozycja ustawień: Kalibracja ekranu
1
Naciśnij [Ustaw].
Pojawi się ekran kalibracji.
2
Naciśnij 1 [+].
Kalibracja położenia pojazdu
Aby zapewnić dokładną nawigację, system zbiera dane porównawcze
pomiędzy sygnałem GPS i sygnałem prędkości pojazdu. Można
sprawdzać kolejne gromadzone dane na ekranie. Poza tym można
dokonać dokładnej regulacji wyświetlania bieżącego położenia
pojazdu. Zwykle można korzystać z systemu bez żadnej kalibracji. Jeśli
jednak bieżące położenie w systemie ogólnie odbiega od rzeczywistej
pozycji pojazdu, należy użyć opcji „Zeruj kalibrację”. Po użyciu tej
funkcji należy przejechać kilkadziesiąt kilometrów drogą o dobrej
widoczności, aby zakończyć automatyczne ustawienie kalibracji. Jeśli
przesuwanie się znacznika bieżącego położenia na mapie odbiega od
rzeczywistego ruchu pojazdu nawet po wykonaniu zerowaniu kalibracji
i automatycznej kalibracji, trzeba wykonać kalibrację ręczną.
Pozycja ustawień: Kalibracja położenia pojazdu
Pozycja ustawień: Kalibracja ręczna
Zawartość ustawienia: -100,0% Do +600,0%
(Ustawienie początkowe: -1,2%)
W pozycji 2 pojawi się [+].
Pozycja ustawień: Kalibracja automatyczna
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Pozycja ustawień: Zeruj kalibrację
3
Naciśnij 2 [+].
4
Naciśnij przycisk [OK].
Spowoduje to zakończenie kalibracji i powrót do ekranu
trybu ustawienia instalacji.
96-PL
Kalibracja ręczna
Zeruj kalibrację
W zależności od stanu pojazdu lub po zmianie opon lub kół,
przesuwanie się bieżącego położenia na mapie może odbiegać od
rzeczywistego ruchu pojazdu. Można użyć tej funkcji, aby dokonać
dokładnej regulacji ruchu wskaźnika bieżącego położenia (ustawienie
początkowe to -1,2%).
Po wymianie opon wyzeruj kalibrację.
1
2
Naciśnij przycisk [Kasuj] opcji „Zeruj kalibrację”.
3
Gdy pojawi się okno potwierdzenia, naciśnij [OK].
Naciśnij [Ustaw].
Pojawi się ekran kalibracji położenia pojazdu.
2
Naciśnij przycisk [
kalibrację.
] lub [
], aby wykonać
Naciśnij [Ustaw].
Pojawi się ekran kalibracji położenia pojazdu.
Naciśnij przycisk [Off] opcji “Kalibracja
automatyczna”.
Zostanie udostępniona opcja kalibracji ręcznej.
3
1
Ustawienie typu czujnika prędkości
Można zmienić ustawienie podziału sygnału czujnika prędkości
pojazdu. Gdy typ zostanie ustawiony na 2, włączony jest podzielnik
sygnału czujnika prędkości. Zwykle nie ma potrzeby zmiany tego
ustawienia.
Pozycja ustawień: Typ czujnika prędkości
Zawartość ustawienia: Typ 1 (Ustawienie początkowe) /
Typ 2
Formatowanie karty pamięci SD
Gdy poruszanie się wskaźnika bieżącego położenia na
mapie pozostaje w tyle za rzeczywistym ruchem pojazdu,
naciśnij przycisk [ ], aby dokonać kalibracji. Jeśli ruch na
mapie wyprzedza ruch rzeczywisty, naciśnij [ ], aby
dokonać kalibracji.
• Zalecamy, aby najpierw obserwować ruch po dokonaniu
regulacji o 0,5 do 1,0%.
• Należy pamiętać, że skrajne wartości kalibracji mogą
spowodować usterkę systemu.
• Naciśnij [ ] lub [ ], aby zmieniać kompensację o 0,1%.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmieniać
kompensację co 1,0%.
4
Naciśnij przycisk [OK].
Kalibracja automatyczna
Zwykle w systemie (ustawienie początkowe) ustawiona jest kalibracja
automatyczna, więc nie trzeba włączać tej opcji. Po wykonaniu ręcznej
kalibracji, gdy chcesz ponownie włączyć kalibrację automatyczną,
należy wykonać następujące czynności.
1
Przy formatowaniu karty pamięci SD zapisane na niej dane (mapy,
itp.) zostaną usunięte. Dlatego też zwykle nie można użyć tej funkcji –
karta pamięci SD jest formatowana tylko przez autoryzowanego
sprzedawcę Alpine.
Po sformatowaniu karty pamięci SD wszystkie zapisane na niej dane
będą usunięte.
Jeśli karta pamięci SD nie działa prawidłowo z jakiegoś powodu lub
system nie rozpoznaje karty, należy ją sformatować. Należy pamiętać,
że nie można odzyskać usuniętych danych.
Pozycja ustawień: Formatuj kartę SD
1
Naciśnij przycisk [Kasuj].
2
Gdy pojawi się okno potwierdzenia, naciśnij [OK].
Nastąpi ponowne uruchomienie systemu. Po ponownym
uruchomieniu procedura formatowania zostanie
zakończona.
• Należy przestrzegać poniższych zaleceń aż do chwili, gdy po
ponownym uruchomieniu pojawi się ekran trybu (mapa, radio, itp.).
Nie wyjmować karty pamięci SD. / Nie wyłączać/włączać zasilania. /
Nie zmieniać położenia włącznika zapłonu.
Naciśnij [Ustaw].
Pojawi się ekran kalibracji położenia pojazdu.
2
3
Naciśnij przycisk [On] opcji “Kalibracja
automatyczna”.
Naciśnij przycisk [OK].
97-PL
Inicjalizacja systemu
Można dokonać inicjalizacji wszystkich danych, takich jak zaznaczone
lokalizacje, wartości ustawień itp, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
Przed rozpoczęciem należy z urządzenia wyjąć płytę CD/DVD itp.
Pozycja ustawień: Przywróć ustawienia fabryczne
1
Naciśnij przycisk [Kasuj].
2
Gdy pojawi się okno potwierdzenia, naciśnij [OK].
Nastąpi ponownie uruchomienie systemu. Po uruchomieniu
inicjalizacja zostanie zakończona.
• Należy przestrzegać poniższych zaleceń aż do chwili, gdy po
ponownym uruchomieniu pojawi się ekran trybu (mapa, radio, itp.).
Nie dotykać przełącznika zasilania. / Nie zmieniać położenia
włącznika zapłonu.
• Baza danych map nie jest usuwana nawet w przypadku inicjalizacji
systemu.
• Inicjalizacja powoduje usunięcie wszystkich danych ostrzeżeń POI.
Po inicjalizacji ponownie zaktualizować dane.
• Inicjalizacja powoduje usunięcie wszystkich danych osobistych
punktów POI. Przed inicjalizacją zapisać kopię zapasową w pamięci
USB.
98-PL
Przywracanie domyślnych ustawień
Opcję [Przywróć domyślne ustawienia] wybiera się z menu ustawień
ogólnych w kroku 4. Patrz “Zmiana ustawień ogólnych” (strona 91).
Możesz przywrócić wszystkie domyślne ustawienia wszystkich
zmienionych przez siebie opcji.
Pozycja ustawień: Przywróć domyślne ustawienia
1
Naciśnij przycisk [Przywróć domyślne ustawienia].
2
Gdy pojawi się okno potwierdzenia, naciśnij [OK].
Rozpocznie się ponowne uruchomienie systemu. Po
uruchomieniu inicjalizacja zostanie zakończona.
• Należy przestrzegać poniższych zaleceń aż do chwili, gdy po
ponownym uruchomieniu pojawi się ekran trybu (mapa, radio, itp.).
Nie dotykać przełącznika zasilania. / Nie zmieniać położenia
włącznika zapłonu.
Ustawienia
nawigacji
5
Wybierz [On] lub [Off] itp., aby zmienić ustawienie.
6
Naciśnij przycisk [OK].
Zmiana ustawień nawigacji
Poniższe kroki od 1 do 6 są wspólne dla każdej pozycji ustawień
nawigacji. Szczegółowe informacje zawierają poszczególne
punkty.
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Setup].
Ustawienie zostanie zmienione i pojawia się poprzedni
ekran.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru ustawień.
3
Naciśnij przycisk [Navi].
Pojawi się ekran wyboru ustawień nawigacji.
4
Naciśnij jeden z przycisków: [Mapa], [POI],
[Wskazówki], [Trasa], [TMC], [Pobierz mapę],
[Osobiste POI] lub [Dane nawigacji].
99-PL
Ustawienie kąta widoku mapy 3D
Ustawienia mapy
Opcję [Mapa] wybiera się z menu ustawień nawigacji w kroku 4. Patrz
“Zmiana ustawień nawigacji” (strona 99).
Ustawienie wyświetlania kolorów mapy
Aby poprawić czytelność ekranu, można wybrać opcję wyświetlania
dziennego i wyświetlania nocnego. Można wybrać kolory mapy
odpowiednie do oświetlenia dziennego i nocnego.
Można ustawić kąt widoku mapy trójwymiarowej.
Pozycja ustawień: Kąt widoku 3D
1
Naciśnij [Ustaw].
Wyświetlany jest ekran ustawienia kąta widoku 3D.
2
Naciśnij [
] lub [
], aby dokonać ustawienia.
Pozycja ustawień: Kolor mapy
Zawartość ustawienia: Dzień
Kolor 1 (Ustawienie
początkowe) do Kolor 6
Noc
Kolor 7 (ustawienie
początkowe) do Kolor 8
1
Naciśnij przycisk [Dzień] lub [Noc].
Pojawi się ekran ustawień.
2
Za każdym razem, gdy naciśniesz [
], mapa wygląda
bardziej trójwymiarowo. Za każdym razem, gdy naciśniesz
[
], mapa wygląda bardziej płasko. Można zastosować
jedno z 12 ustawień.
Naciśnij jeden z przycisków [Kolor 1] - [Kolor 8].
3
Naciśnij przycisk [OK].
Ustawienie zostanie zmienione i pojawia się poprzedni
ekran.
Ustawienie wyświetlania nazwy następnej
ulicy
3
Naciśnij przycisk [OK].
Ustawienie zostanie zmienione i pojawia się poprzedni
ekran.
Można wybrać, czy na ekranie wskazówek trasy ma być wyświetlana
nazwa następnej ulicy.
Pozycja ustawień: Nazwa następnej ulicy
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Ustawienie wyświetlania dziennego/
nocnego
Można ustawić automatyczne przełączanie pomiędzy wyświetlaniem
dziennym i nocnym, lub też ustawić na stałe wyświetlanie dzienne lub
nocne.
Pozycja ustawień: Wyśw. noc/dzień
Zawartość ustawienia: Auto (ustawienie początkowe) /
Dzień / Noc
Auto: Ustawienie łączy się z opcją “Ustawienie
podświetlenia” (strona 92). Gdy ustawienie kontrastu
to „Kontrast”, przełączanie pomiędzy trybem
dziennym a nocnym zależy od jasności oświetlenia
we wnętrzu pojazdu. Gdy ustawienie kontrastu to
„Podświetlenie”, przełączanie trybu następuje przy
włączaniu/wyłączaniu reflektorów pojazdu. Gdy
ustawienie kontrastu to „Wł”, zawsze włączone jest
wyświetlanie nocne. Gdy ustawienie kontrastu to
„Wył”, zawsze włączone jest wyświetlanie dzienne.
Dzień:Zawsze włączone jest wyświetlanie dzienne.
Noc: Zawsze włączone jest wyświetlanie nocne.
100-PL
Nazwa następnej ulicy
Wł: Nazwa następnej ulicy jest wyświetlana.
Wył:Nazwa następnej ulicy nie jest wyświetlana.
Ustawienie wyświetlania linii kierunku
Można wybrać, czy ma być wyświetlana linia kierunku wskazująca cel
podczas nawigacji.
Pozycja ustawień: Linia kierunku
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Wł: Linia kierunku jest wyświetlana.
Wył:Linia kierunku nie jest wyświetlana.
Ustawienie znacznika położenia pojazdu
Możesz wybrać znacznik położenia pojazdu.
Pozycja ustawień: Znak poł. pojazdu
Zawartość ustawienia:
(Ustawienie początkowe)/
/
1
Naciśnij przycisk [Zmień].
Pojawi się ekran ustawienia znacznika położenia pojazdu.
2
Naciśnij dowolny ze znaczników.
3
Naciśnij przycisk [OK].
Linia kierunku
Ustawienie wyświetlania punktu śledzenia
Możesz ustawić wyświetlanie punktów śledzenia wzdłuż przebytej
trasy, dzięki czemu widać, jaką drogę przebył pojazd. Punkty śledzenia
znikają po 100 km jazdy w kolejności mijania.
Pozycja ustawień: Punkt śledzenia
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Wł: Punkty śledzenia są wyświetlane na mapie.
Wył:Punkty śledzenia nie są wyświetlane na mapie.
Ustawienie trybu autostrady
Możesz wybrać, czy używać trybu autostrady, który automatycznie
przełącza się na listę manewrów, gdy wjedziesz na autostradę.
Pozycja ustawień: Tryb autostrady
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe)/ Wył
Wł: Jeśli trasa jest już wyznaczona przy wjeździe na
autostradę, system przełącza się automatycznie na
ekran listy manewrów.
Wył:Jeśli trasa jest już wyznaczona przy wjeździe na
autostradę, system nie przełącza się automatycznie na
ekran listy manewrów.
Ustawienie zostanie zmienione i pojawia się poprzedni
ekran.
Ustawienia punktów POI
Opcję [POI] wybiera się z menu ustawień nawigacji w kroku 4. Patrz
“Zmiana ustawień nawigacji” (strona 99).
Ustawienie wyświetlania ikony POI
System może wyświetlać na mapie ikony punktów POI, takich jak
stacje benzynowe, restauracje, parkingi, itp.
Pozycja ustawień: Ikona POI
Zawartość ustawienia: Pokaż / Ukryj (ustawienie
początkowe)
Pokaż: Wybrana ikona POI będzie wyświetlana na mapie.
Ukryj: Ikona POI zostanie usunięta z mapy.
• Ikony POI mogą być wyświetlane na mapie szczegółowej o skali
200 m lub mniejszej.
101-PL
Ustawienie wyświetlania kategorii ikon POI
Jeśli opcja wyświetlania ikon POI jest ustawiona na „Pokaż”, można
wybrać podkategorię, która będzie wyświetlana z każdą ikoną POI.
Pozycja ustawień: Kategoria POI
1
Naciśnij przycisk [Wybór].
Pojawi się ekran „Wybierz kategorię”.
2
Wybierz odpowiednią kategorię.
Ustawienia wskazówek
nawigacyjnych
Opcję [Wskazówki] wybiera się z menu ustawień nawigacji w kroku 4.
Patrz “Zmiana ustawień nawigacji” (strona 99).
Ustawienie wskazówek dotyczących granic
Możesz wybrać, czy gdy przekroczysz granicę jakiegoś kraju, ma być
wyświetlana jego flaga.
Pozycja ustawień: Wskazówki dotyczące granic
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Wł: System wyświetla wskazówki dotyczące granic.
Wył:System nie wyświetla wskazówek dotyczących granic.
Ustawienie wyświetlania szacunkowego
czasu przyjazdu
3
• Naciśnij przycisk [Wszystkie kategorie], aby wybrać ze
wszystkich kategorii.
Możesz wybrać, jak ma być wyświetlany szacunkowy czas przyjazdu:
wyświetlanie czasu przybycia do celu czy też czasu przybycia do
punktu trasy (jeśli istnieje).
Wybierz odpowiednią podkategorię.
Pozycja ustawień: Opcja czasu wskazówek
Zawartość ustawienia:
(Punkt trasy) (ustawienie
początkowe) /
(Cel)
Ustawienie czasu przyjazdu
Gdy system oblicza trasę, szacuje również czas przyjazdu do celu. Albo
jest wyświetlana godzina przybycia według strefy czasowej celu, albo
pozostały czas podróży.
• Gdy wybierzesz [Wszystkie typy], zostaną wybrane
wszystkie podkategorie.
4
Naciśnij przycisk [OK].
Ustawienie zostanie zmienione i pojawia się poprzedni
ekran.
• Naciśnij [Kasuj], aby anulować wybór.
• Nie można ustawić wyświetlania [Centrum]. [Centrum] jest zawsze
wyświetlane na mapie.
Ustawienie wyświetlania ikony książki
adresowej
Możesz wybrać ikony wskazujące na mapie lokalizacje zapisane w
książce adresowej.
Pozycja ustawień: Ikona książki adresowej
Zawartość ustawienia: Pokaż (ustawienie początkowe) /
Ukryj
Pokaż:Ikona książki adresowej będzie wyświetlana na
mapie.
Ukryj: Ikona książki adresowej zostanie usunięta z mapy.
• Ikony książki adresowej mogą być wyświetlane na mapie
szczegółowej o skali 10 km lub mniejszej.
102-PL
Pozycja ustawień: Szacunkowy czas
Zawartość ustawienia:
(Przybycie) (ustawienie
początkowe) /
(Podróż)
Przybycie: Wyświetlana jest godzina przybycia według
strefy czasowej celu.
Podróż:
Wyświetlany jest pozostały czas podróży.
• Szacunkowe wartości obliczane są według średniej prędkości
pojazdu. Patrz “Ustawienie średniej prędkości” (strona 103). Gdy
zmienia się prędkość pojazdu, zmienia się również szacunkowy czas
podróży.
Ustawienie wskazówek skrzyżowań
Możesz wybrać, czy wyświetlać powiększony widok skrzyżowania,
gdy system dysponuje danymi obrazu.
Pozycja ustawień: O skrzyżowaniach
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Wł: System wyświetla powiększony widok, aby ułatwić
nawigację.
Wył:Powiększony widok nie jest wyświetlany.
• Rodzaje wskazówek dotyczących skrzyżowań podano w punkcie
“Wskazówki dotyczące skrzyżowań/zjazdów” (strona 43).
Ustawienie średniej prędkości
Można ustalić warunek (prędkość), od którego zależy czas przybycia do
celu/punktu trasy. Patrz “Ustawienie czasu przyjazdu” (strona 102).
Pozycja ustawień: Szacunkowy czas przejazdu
Zawartość ustawienia: Zmień
Ulica miejska: 5 km-120 km/
(ustawienie początkowe: 30 km)
Droga wiejska: 5 km-160 km/
(ustawienie początkowe: 60 km)
Autostrada: 5 km-200 km/
(ustawienie początkowe: 100 km)
1
Ustawienia trasy
Opcję [Trasa] wybiera się z menu ustawień nawigacji w kroku 4. Patrz
“Zmiana ustawień nawigacji” (strona 99).
Ustawienie dynamicznych wskazówek
Informacje dotyczące dynamicznych wskazówek podane są w punkcie
strona 28.
Pozycja ustawień: Dynamiczne wskazówki
Zawartość ustawienia: Auto / Ręcz. (ustawienie
początkowe) / Wył
Auto:
Naciśnij przycisk [Zmień].
Pojawi się ekran ustawienia szacunkowego czasu przejazdu.
2
Ręcz.:
Naciśnij przycisk [
ustawienie.
] lub [
], aby zmienić
Wył:
Jeśli przy użyciu funkcji dynamicznych wskazówek
zostanie ustalona optymalna trasa, nowa trasa
zostanie wybrana automatycznie.
Jeśli przy użyciu funkcji dynamicznych wskazówek
zostanie ustalona optymalna trasa, pojawia się
ekran potwierdzenia. Naciśnij przycisk [Objazd] lub
[Bieżąca trasa].
Dynamiczne wskazówki nie są używane.
Ustawienia RDS-TMC
Opcję [TMC] wybiera się z menu ustawień nawigacji w kroku 4. Patrz
“Zmiana ustawień nawigacji” (strona 99).
3
Naciśnij przycisk [OK].
Ustawienie zostanie zmienione i pojawia się poprzedni
ekran.
Ustawienie przerwania ekranu audio/wideo
Możesz wybrać, czy wyświetlanie trybu audio/wideo ma być
przerywane wskazówkami nawigacyjnymi.
Pozycja ustawień: Wyjście ze wskazówek
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Wł: System przerywa wyświetlanie ekranu audio/wideo
wskazówkami nawigacyjnymi.
Wył:System nie przerywa wyświetlania ekranu audio/wideo
wskazówkami nawigacyjnymi.
Ustawienie wyświetlania strzałki zdarzenia
Możesz wybrać, czy mają być wyświetlane na mapie strzałki
wskazujące zdarzenia.
Pozycja ustawień: Strzałka zdarzenia
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Wł: Strzałki zdarzeń są wyświetlane.
Wył:Strzałki zdarzeń nie są wyświetlane.
Ustawienia wyświetlania ikony TMC
Możesz wybrać, czy mają być wyświetlane ikony TMC. Gdy opcja jest
ustawiona na Wł, ikony TMC są wyświetlane.
Pozycja ustawień: Ikona TMC
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Wł: Ikona TMC jest wyświetlana.
Wył:Ikona TMC nie jest wyświetlana.
103-PL
Ustawienia kraju
Opcja ta służy do wybrania kraju.
Pozycja ustawień: Kraj
Zawartość ustawienia: Auto (ustawienie początkowe) /
Ręcz.
Auto: Kraj ustawiany jest automatycznie.
Ręcz.: Możesz wybrać kraj z listy krajów.
1
3
Pozycja ustawień: V-Trafic (F) / Traffic Master (GB) / RTL (I)
1
Naciśnij przycisk [Wpisz].
2
Wpisz kod aktywacyjny.
3
Naciśnij przycisk [OK].
Wybierz odpowiednią nazwę kraju.
Naciśnij przycisk [OK].
Ustawienie zostanie zmienione i pojawia się poprzedni
ekran.
Ustawienia stacji
Możesz wybrać stację, z której będziesz otrzymywał informacje.
Pozycja ustawień: Stacja
Zawartość ustawienia: Auto (ustawienie początkowe) /
Ręcz.
Auto:
Ręcz.:
1
Tutaj możesz przeprowadzić autoryzację TMC. W przypadku systemu
Traffic Master (GB) urządzenie ma fabryczną autoryzację, więc nie ma
potrzeby przeprowadzania tej czynności.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu.
Naciśnij przycisk [Ręcz.].
Pojawi się ekran wyboru kraju.
2
Aktywacja płatnej usługi TMC
Możesz automatycznie otrzymywać informacje z
odpowiedniej stacji.
Wybierz odpowiednią stację nadawczą. (Pojawi się
lista stacji, z których możesz otrzymywać
informacje.)
Naciśnij przycisk [Ręcz.].
System rozpocznie wyszukiwanie stacji, a następnie pojawi
się ekran wyboru stacji.
2
Wybierz nazwę odpowiedniej stacji.
3
Wybierz odpowiednią stację.
Ustawienie zostanie zmienione i pojawia się poprzedni
ekran.
104-PL
Zostanie przeprowadzona aktywacja i pojawia się poprzedni
ekran.
Zapis wyboru regionu
Ustawienia osobistych punktów POI
Należy wykonać tę procedurę, aby zaktualizować dane mapy, itp.
Szczegółowe informacje na ten temat podane są w instrukcji dołączonej
do płyty aktualizacyjnej.
Opcję [Osobiste POI] wybiera się z menu ustawień nawigacji w kroku
4. Patrz “Zmiana ustawień nawigacji” (strona 99).
Opcję [Pobierz mapę] wybiera się z menu ustawień nawigacji w kroku 4.
Patrz “Zmiana ustawień nawigacji” (strona 99).
1
Naciśnij przycisk [Pobieranie mapy] na ekranie
ustawień.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru kraju.
2
Wybierz odpowiedni region.
3
Naciśnij przycisk [OK].
Dane wybranego regionu zostaną pobrane na kartę pamięci
SD.
Aktualizacja danych ostrzeżeń POI
Możesz wykorzystać dane kamery nadzoru ruchu jako dane ostrzeżeń
POI systemu. Do przeniesienia danych do urządzenia można użyć
pamięci USB.
Pozycja ustawień: Aktualizuj dane ostrzeżeń POI
1
Naciśnij [Aktualizacja].
Pojawi się ekran potwierdzenia.
2
Naciśnij [Tak].
Dane ostrzeżeń POI systemu zostaną zaktualizowane.
• Podczas aktualizacji urządzenie musi pozostać włączone
i nie można wykonywać na nim żadnych czynności.
• Czynność tę można wykonać tylko wtedy, gdy w urządzeniu zostanie
umieszczona autoryzowana płyta DVD z mapą (SMART MAP PRO).
3
Po zakończeniu aktualizacji pojawia się poprzedni
ekran.
• Dane do przesłania
Format pliku: CSV
Maksymalny rozmiar pliku: 40 000
105-PL
Usuwanie danych ostrzeżeń POI
Możesz usunąć dane ostrzeżeń POI z systemu.
Pozycja ustawień: Usuń dane ostrzeżeń POI
1
Można skopiować do 40 tys. lokalizacji zapisanych w pamięci USB na
kartę pamięci SD systemu.
Pozycja ustawień: Aktualizacja danych osobistych POI
Naciśnij [
].
Pojawi się ekran potwierdzenia.
2
Aktualizacja osobistych punktów POI
1
Pojawi się ekran potwierdzenia.
Naciśnij [Tak].
Dane ostrzeżeń POI zostaną usunięte z systemu.
2
Po zakończeniu usuwania danych pojawia się
poprzedni ekran.
Ustawienie wyświetlania ikony ostrzeżeń
POI
Możesz wybrać, czy mają być wyświetlane informacje ikony ostrzeżeń
POI.
Pozycja ustawień: Ikona ostrzeżeń POI
Zawartość ustawienia: Pokaż (ustawienie początkowe) /
Ukryj
Pokaż: Ikony ostrzeżeń POI są wyświetlane na mapie.
Ukryj: Ikony ostrzeżeń POI nie są wyświetlane na mapie.
Ustawienie ostrzeżeń POI
Można wybrać, czy ma się rozlegać sygnał dźwiękowy przy zbliżaniu
się do ostrzeżenia POI.
Pozycja ustawień: Ostrzeżenia POI
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Wł: Jeśli zbliżasz się do ostrzeżenia POI, rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
Wył:Jeśli zbliżasz się do ostrzeżenia POI, sygnał dźwiękowy
nie jest używany.
106-PL
Naciśnij [Tak].
Dane osobistych punktów POI są kopiowane z pamięci USB
do systemu.
• Podczas usuwania danych urządzenie musi pozostać
włączone i nie można wykonywać na nim żadnych
czynności.
3
Naciśnij [Aktualizacja].
• Podczas aktualizacji urządzenie musi pozostać włączone
i nie można wykonywać na nim żadnych czynności.
3
Po zakończeniu aktualizacji pojawia się poprzedni
ekran.
• Obsługiwane formaty: Format KML, wersja 2.2, KMZ
• Możesz zapisać do 49 ikon osobistych punktów POI.
Format ikony: BMP
Rozmiar: 21 x 18 pikseli
Głębia bitowa: 8/24/32 bity
• Jeśłi aktualizacja danych ikon nie jest możliwa, wyświetlana jest
ikona
.
• Metoda zapisywania danych ikon: Plik KMZ oraz plik BMP z tą
samą nazwą pliku są zapisane w tym samym folderze. Pliki KML są
skompresowane do pliku KMZ (zip).
• Podczas aktualizacji danych urządzenie musi pozostać włączone i
nie można wykonywać na nim żadnych czynności.
• Elementy objęte aktualizacją to punkty POI według nazw, adresów,
szerokości/długości geograficznej i kategorii.
• Jeśli kategoria nie jest zarejestrowana w pliku KML, jest on
aktualizowany według nazwy pliku, a nie nazwy kategorii.
• Można wyszukiwać dane punktów POI użytkownika według
kategorii, jeśli kategorie są zarejestrowane w pliku KML.
Edycja osobistych punktów POI
Usuwanie osobistych punktów POI
Można modyfikować dane osobistych punktów POI.
Można usuwać dane osobistych punktów POI.
Pozycja ustawień: Edycja danych osobistych POI
Pozycja ustawień: Edycja danych osobistych POI
1
Usuń dane osobistych POI
Naciśnij przycisk [Edycja].
Pojawi się ekran edycji osobistych punktów POI.
• Można zmienić sposób wyświetlania (drzewo lub
alfabetyczna lista).
2
Wybierz lokalizację, którą chcesz zmienić.
1
Pojawi się ekran edycji osobistych punktów POI.
2
3
Wybierz jedną z opcji: [Nazwa], [Lokalizacja] lub
[Nr tel.].
Pojawia się ekran edycji.
4
Naciśnij [
] przy danych, które chcesz usunąć.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
Wyświetlanie kategorii
Obok kategorii wyświetlany jest znak „+”. Wybierz nazwę
kategorii, aby wyświetlić listę podkategorii i nazwy plików
lokalizacji.
Pojawi się ekran edycji osobistych punktów POI.
Naciśnij przycisk [Edycja].
3
Naciśnij [Tak].
Dane zostaną usunięte i pojawi się ponownie ekran listy.
• Jeśli wybierzesz opcję [Usuń] nazwy kategorii, zostaną usunięte
wszystkie pozycje w danej kategorii.
Usuwanie wszystkich danych osobistych punktów POI
1
Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk [Zapisz].
Naciśnij przycisk [Edycja].
Pojawi się ekran edycji osobistych punktów POI.
2
Naciśnij [
].
Pojawi się ekran potwierdzenia.
3
Naciśnij [Tak].
Dane osobistych punktów POI zostaną usunięte z systemu.
Zmiany zostaną zapisane i pojawi się ponownie ekran listy.
• Informacje dotyczące edycji podane są w punkcie “Edycja książki
adresowej” (strona 49).
• Kategorii nie można edytować.
• Podczas usuwania danych urządzenie musi pozostać
włączone i nie można wykonywać na nim żadnych
czynności.
Ustawienie wyświetlania ikon osobistych
punktów POI
Możesz wybrać, czy ikony osobistych punktów POI mają być
wyświetlane na mapie.
Pozycja ustawień: Ikona osobistych POI
Zawartość ustawienia: Pokaż (ustawienie początkowe) /
Ukryj
Pokaż:Ikony osobistych punktów POI są wyświetlane na
mapie.
Ukryj: Ikony osobistych punktów POI nie są wyświetlane na
mapie.
107-PL
Zapisywanie danych osobistych punktów
POI w pamięci USB
1
Naciśnij [Widok].
Pojawi się ekran statusu GPS.
1
2
Można skopiować dane osobistych punktów POI przechowywanych na
karcie pamięci SD do pamięci USB. Zapisane dane można
wykorzystywać w inny sposób; na przykład można wyświetlać przebyte
trasy w programie Google Earth.
5
3
Pozycja ustawień: Eksport danych
4
1
Naciśnij przycisk [Eksport].
Pojawi się ekran eksportu danych z karty SD.
2
2 Liczba satelitów
Urządzenie może odbierać sygnał wysyłany maksymalnie
przez 12 satelitów.
Naciśnij przycisk [Osobiste POI].
Pojawi się ekran potwierdzenia.
3
1 Dzisiejsza data
3 Szerokość i długość
4 Wysokość
Wysokość wzniesienia określana na podstawie pomiaru
wysokości GPS.
Naciśnij [Tak].
Dane osobistych punktów POI zostaną zapisane w pamięci
USB.
• Podczas kopiowania danych urządzenie musi pozostać włączone i
nie można wykonywać na nim żadnych czynności.
• Jeśli istnieją pliki z tą samą nazwą kategorii, nazwy plików zostają
uzupełnione o kolejny numer.
• Podczas rejestracji usuwane są znaki specjalny w nazwach kategorii.
5 Satelity wysyłające sygnał
Satelity, których sygnał odbierany jest przez urządzenie,
oznaczone są niebieskim kolorem.
2
Pozycja ustawień: Eksport danych
1
Wyświetlanie informacji o wersji
Możesz wyświetlić informacje o wersji aplikacji, wersji modułu
BLUETOOTH oraz o wersji mapy. Należy zanotować te informacje,
aby podać je kontaktując się z serwisem firmy Alpine lub jej
autoryzowanym sprzedawcą.
Pozycja ustawień: Informacje o wersji
Naciśnij przycisk [Eksport].
Pojawi się ekran eksportu danych z karty SD.
2
].
System powraca do ekranu danych nawigacji.
Zapisywanie punktów śledzenia do
pamięci USB
Można skopiować dane punktów śledzenia przechowywanych na karcie
pamięci SD do pamięci USB.
Naciśnij [
1
Naciśnij [Widok].
Pojawia się ekran informacji o wersji.
Naciśnij przycisk [Punkt śledzenia].
Pojawi się ekran potwierdzenia.
3
Naciśnij [Tak].
Dane punktów śledzenia zostaną zapisane w pamięci USB.
• Podczas kopiowania danych urządzenie musi pozostać włączone i
nie można wykonywać na nim żadnych czynności.
Dane nawigacji
Można przeglądać różne informacje udostępnione przez system
nawigacyjny.
Opcję [Dane nawigacji] wybiera się z menu ustawień nawigacji w
kroku 4. Patrz “Zmiana ustawień nawigacji” (strona 99).
Wyświetlanie statusu GPS
System nawigacji pozwala przeglądać dynamiczne informacje o
lokalizacji otrzymywane z satelitów GPS. Funkcja ta jest bardzo
użyteczna podczas wycieczek terenowych do ustalenia punktu
początkowego wyprawy.
Pozycja ustawień: Status GPS
108-PL
2
Naciśnij [
].
System powraca do ekranu danych nawigacji.
Ustawienia audio
5
Wybierz odpowiednią pozycję, aby zmienić jej
ustawienia.
Zmiana ustawień audio
Poniższe kroki od 1 do 7 są wspólne dla każdej pozycji ustawień
audio. Szczegółowe informacje zawierają poszczególne punkty.
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Setup].
Zostanie wyświetlony ekran wyboru ustawień.
3
6
Naciśnij przycisk, aby zmienić ustawienie.
7
Naciśnij przycisk [OK].
Ustawienie zostanie zmienione i pojawia się poprzedni
ekran.
• “Ustawienia radia” (strona 110) zostanie zakończone bez
naciśnięcia [OK] w kroku 7. Przycisk [OK] nie jest dostępny.
Naciśnij przycisk [Audio].
Pojawi się ekran wyboru ustawień audio.
4
Wybierz jedną z opcji: [Ustawienia AUX], [Ustawienia
radia] lub [Ustawienia DVD].
• Po wybraniu opcji [Ustawienia AUX] lub [Ustawienia radia]
przejdź do kroku 6.
• Po wybraniu opcji [Ustawienia DVD] przejdź do kroku 5.
109-PL
Ustawienia AUX
Opcję [Ustawienia AUX] wybiera się z menu ustawień audio w kroku
4. Patrz “Zmiana ustawień audio” (strona 109).
Ustawienie tylnego głównego wejścia AUX
Można dokonać ustawień urządzenia zewnętrznego (np. przenośnego
odtwarzacza muzycznego), które jest podłączone do złącza AUX
przewodu połączeniowego AUX/PREOUT.
Pozycja ustawień: Tylne We AUX
Zawartość ustawienia: Tylne AUX (ustawienie początkowe) /
Gra / DVB-T / EXT. DVD CHG / Wył
• Gdy podłączony jest tuner DVB-T, ustaw opcję na DVB-T. Gdy
podłączona jest zewnętrzna zmieniarka płyt DVD, wybierz ZEW.
ZMIEN DVD. Gdy chcesz podłączyć oba urządzenia, tuner DVB-T
podłącz do tylnego głównego wejścia AUX, a zewnętrzną zmieniarkę
płyt DVD do tylnego dodatkowego wejścia AUX.
Regulacja poziomu dźwięku tylnego
wejścia AUX
Pozycja ustawień: Poziom tylnego we
Zawartość ustawienia: Wysoki (Ustawienie początkowe) /
Niski
Wysoki:Zwiększa poziom dźwięku zewnętrznego urządzenia.
Niski: Zmniejsza poziom dźwięku zewnętrznego urządzenia.
Ustawienie dodatkowego wejścia AUX
Jeśli podłączony jest tuner DVB-T (sprzedawany oddzielnie), można go
wykorzystać do podłączenia jeszcze jednego zewnętrznego urządzenia
wejściowego. Ustawienie nazwy wejścia dodatkowego zmienia
wyświetlaną nazwę źródła przypisaną do tego urządzenia.
Z ustawienia tego można korzystać tylko wtedy, gdy ustawienie „Tylne
główne we AUX” jest ustawione na DVB-T.
Pozycja ustawień: Dodatkowe We AUX
Zawartość ustawienia: Tylne AUX / Gra / ZEW. ZMIEN DVD /
Wył (ustawienie początkowe)
• W przypadku podłączenia zewnętrznej zmieniarki płyt należy ustawić
tę opcję na ZEW. ZMIEN DVD.
Ustawienie przedniego wejścia AUX
Można dokonać ustawień urządzenia zewnętrznego (np. przenośnego
odtwarzacza muzycznego), które jest podłączone do przedniego wejścia
AUX.
Pozycja ustawień: Przednie We AUX
Zawartość ustawienia: Audio (Ustawienie początkowe) /
Audio+wideo
Audio: Z zewnętrznego urządzenia przesyłany jest tylko
sygnał audio.
Audio+wideo:Z zewnętrznego urządzenia przesyłany jest
sygnał audio i wideo.
110-PL
Regulacja poziomu dźwięku przedniego
wejścia AUX
Pozycja ustawień: Poziom przedniego we
Zawartość ustawienia: Wysoki (Ustawienie początkowe) /
Niski
Wysoki: Zwiększa poziom dźwięku zewnętrznego
urządzenia.
Niski: Zmniejsza poziom dźwięku zewnętrznego urządzenia.
Ustawienia radia
Opcję [Ustawienia radia] wybiera się z menu ustawień audio w kroku 4.
Patrz “Zmiana ustawień audio” (strona 109).
Dostosowywanie poziomów sygnału
źródła
Jeżeli różnica poziomu głośności dźwięku z płyty CD i radia FM jest
zbyt duża, poziom sygnału radia FM można dostosować w następujący
sposób.
Pozycja ustawień: Poziom radia
Zawartość ustawienia: Wysoki (Ustawienie początkowe) /
Niski
Ustawienie wyszukiwania PI
Pozycja ustawień: Wyszukiwanie PI
Zawartość ustawienia: Auto / wył (ustawienie
początkowe)
Odbieranie informacji RDS ze stacji
regionalnych (lokalnych)
Wybranie opcji Wył powoduje, że urządzenie automatycznie odbiera
dane RDS ze stacji lokalnej.
Pozycja ustawień: RDS regionalne
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Ustawienie odbioru sygnału PTY31
(komunikat alarmowy)
Odbieranie sygnału PTY31 (komunikat alarmowy) można włączyć lub
wyłączyć.
Pozycja ustawień: PTY31(ALARM)
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
• Jeżeli odbieranie sygnału PTY31 jest włączone, urządzenie
automatycznie przełącza się na komunikat alarmowy po rozpoczęciu
jego nadawania i przerywa aktualnie słuchany program.
• Podczas odbioru sygnału PTY31 wyświetlany jest napis „Alarm”.
Ustawianie języka audio
Ustawienia DVD
Opcję [Ustawienia DVD] wybiera się z menu ustawień audio w kroku
4. Patrz “Zmiana ustawień audio” (strona 109).
• Ustawień DVD można dokonywać w trybie DVD.
• Naciśnij przycisk [Stop] przed zmianą ustawień DVD.
Zmiana ustawienia języka
Język audio, napisów i menu można dostosować do własnych preferencji.
Po ustawieniu jest to język domyślny. Funkcja ta jest przydatna, jeżeli
zawsze chcesz odtwarzać dźwięk w języku polskim. (Ustawienie języka
nie jest uwzględniane w przypadku niektórych płyt. W takim przypadku
język domyślny jest ustawiony fabrycznie.)
• Zmiana ustawień powoduje zastąpienie poprzednich ustawień. Przed
wprowadzeniem zmian należy zapamiętać bieżące ustawienia.
• Aby tymczasowo zmienić język bieżącej płyty, należy to zrobić w
menu płyty DVD lub za pomocą procedury podanej w punkcie
“Przełączanie ścieżek audio” (strona 70).
• Jeżeli dana płyta nie zawiera wybranego języka, zostanie ustawiony
język domyślny płyty.
Wybierz język ścieżki dźwiękowej odtwarzanej przez głośniki.
Pozycja ustawień: Język audio
Zawartość ustawienia: Auto (Ustawienie początkowe) /
Deutsch / English / Español /
Français / Italiano / Japoński /
Svenska / Inny
• Wybranie opcji „Auto” powoduje odtwarzanie dźwięku w języku
głównym.
Ustawianie języka napisów
Wybierz język napisów wyświetlanych na ekranie.
Pozycja ustawień: Język napisów
Zawartość ustawienia: Auto (Ustawienie początkowe) /
Deutsch / English / Español /
Français / Italiano / Japoński /
Svenska / Inny
• Wybranie opcji „Auto” powoduje wyświetlenie napisów w języku
głównym.
Odtwarzanie dźwięku w języku innym niż wyświetlony
1
Zmiana ustawienia kodu kraju
Wybierz [Inne].
Zostanie wyświetlony ekran klawiatury numerycznej.
2
Wprowadź 4-cyfrowy numer języka.
Należy ustawić kod kraju, jeśli chcesz ustawić poziom klasyfikacji
(blokada rodzicielska).
Pozycja ustawień: Kod kraju
1
Naciśnij przycisk [Kod kraju] na ekranie ustawień
DVD.
Zostanie wyświetlony ekran klawiatury numerycznej.
2
Wprowadź 4-cyfrowy kod kraju.
Numery dostępnych języków podane są w punkcie “Lista
kodów języków” (strona 121).
3
Naciśnij przycisk [OK], aby zapisać ustawienie.
Ustawienie języka menu
Numery krajów zawiera punkt „Lista kodów krajów”
(strony 122, 123).
Wybierz język wyświetlanych menu (menu tytułowe, itp.).
Pozycja ustawień: Język menu
Zawartość ustawienia: Auto (Ustawienie początkowe) /
Deutsch / English / Español /
Français / Italiano / Japoński /
Svenska / Inny
3
Naciśnij przycisk [OK], aby zapisać ustawienie.
• Zmiana ustawień powoduje zastąpienie poprzednich ustawień. Przed
wprowadzeniem zmian należy zapamiętać bieżące ustawienia.
• Wybranie opcji „Auto” powoduje wyświetlenie menu w języku
głównym.
111-PL
Ustawianie poziomu klasyfikacji
(blokada rodzicielska)
Zmiana hasła
Hasło można zmienić.
Ta funkcja umożliwia ograniczenie oglądania filmów przez dzieci w
nieodpowiednim wieku.
Pozycja ustawień: Hasło
Pozycja ustawień: Ochrona
1
1
Zostanie wyświetlony ekran klawiatury numerycznej.
Naciśnij przycisk [Ochrona] na ekranie ustawień
DVD.
Zostanie wyświetlony ekran klawiatury numerycznej.
2
Naciśnij przycisk [Hasło] na ekranie ustawień DVD.
Wprowadź 4-cyfrowe hasło z klawiatury
numerycznej.
2
Wprowadź bieżące hasło z klawiatury numerycznej.
Zostanie wyświetlony ekran klawiatury numerycznej.
3
Dotknij ekran wprowadzania, aby wprowadzić nowe
4-cyfrowe hasło.
• Zapisany numer należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu, aby go nie zapomnieć.
4
Naciśnij przycisk [OK], aby zapisać hasło.
Tymczasowa zmiana poziomu klasyfikacji
W celu odtworzenia niektórych płyt może być wymagana zmiana
poziomu klasyfikacji wybranego w ustawieniach domyślnych. W
takim przypadku na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Czy
chcesz zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej? [Tak] [Nie].”
Wprowadzane cyfry wyświetlane są jako „*”.
3
Naciśnij przycisk [OK], aby zapisać ustawienie.
Zostanie wyświetlony ekran blokady rodzicielskiej.
4
Jeżeli pojawi się ten ekran, należy zmienić poziom w
następujący sposób:
• Aby zmienić poziom blokady rodzicielskiej, naciśnij
przycisk [Tak].
Naciśnij cyfrę, aby ustawić poziom klasyfikacji (1 do 8).
Po naciśnięciu przycisku [Tak] zostanie wyświetlony ekran
klawiatury numerycznej. Wprowadź 4-cyfrowe hasło
ustawione zgodnie z opisem w punkcie „Ustawienie poziomu
klasyfikacji (blokada rodzicielska)”, a następnie naciśnij
przycisk [OK].
• Aby odtworzyć płytę bez zmiany poziomu kontroli
rodzicielskiej, naciśnij przycisk [Nie].
(Naciśnięcie przycisku [Nie] spowoduje odtwarzanie przy
poziomie klasyfikacji ustawionym zgodnie z opisem w
punkcie „Ustawienie poziomu klasyfikacji (blokada
rodzicielska).”)
Wybierz opcję „Wył”, aby wyłączyć blokadę rodzicielską,
jeżeli nie chcesz ustawiać poziomu klasyfikacji. Im niższa
jest cyfra tym wyższy jest poziom klasyfikacji.
5
Ustawienie funkcji pomijania menu
Naciśnij przycisk [OK], aby zapisać ustawienie.
• Zmiana ustawień powoduje zastąpienie poprzednich ustawień. Przed
wprowadzeniem zmian należy zapamiętać bieżące ustawienia.
• W przypadku płyt DVD bez klasyfikacji odtwarzanie nie będzie
ograniczone nawet po ustawieniu poziomu klasyfikacji.
• Po wybraniu ustawienia klasyfikacji jest ono zapamiętywane do
momentu zmiany. Aby umożliwić odtwarzanie płyt o wyższej
klasyfikacji lub wyłączyć blokadę rodzicielską, należy zmienić
ustawienie.
• Opcja blokady rodzicielskiej nie jest dostępna na wszystkich płytach
DVD. W przypadku braku pewności co do danej płyty DVD, należy ją
odtworzyć w celu sprawdzenia. Nie należy pozostawiać płyt DVD,
które nie są one odpowiednie dla dzieci, w miejscu dla nich
dostępnym.
Gdy funkcja ta jest włączona, system pomija menu DVD i rozpoczyna
odtwarzanie głównej treści.
Pozycja ustawień: Pomiń menu
Zawartość ustawienia: Wł / wył (ustawienie początkowe)
1
Naciśnij przycisk [Pomiń menu].
Każde naciśnięcie powoduje przełączenie ustawienia Wł/Wył.
Wyświetlanie informacji o płycie DivX®
Pozycja ustawień: Informacje DivX
1
Naciśnij przycisk [Informacje DivX] na ekranie
ustawień DVD.
Zostanie wyświetlony zarejestrowany kod pliku DivX®.
112-PL
Ustawianie trybu ekranu TV
Poniższa procedura umożliwia dopasowanie ustawień wyświetlanego
obrazu do typu używanego monitora telewizyjnego (tylnego).
Ustawienie to można także zastosować w urządzeniu INE-S900R.
Jeżeli monitor tylny nie jest podłączony, ustawienie ekranu to 16:9.
Pozycja ustawień: Ekran TV
Zawartość ustawienia: 16:9 (ustawienie początkowe) /
4:3 LB / 4:3 PS
1
Ustawianie trybu redukcji liczby kanałów
Ta funkcja dotyczy dźwięku strumieniowego Dolby Digital DTS.
Pozycja ustawień: Tryb miks.
Zawartość ustawienia: Surround (ustawienie
początkowe) / Stereo
1
Każde naciśnięcie powoduje przełączenie ustawienia.
Surround: Ograniczenie liczby kanałów zgodne z
dźwiękiem przestrzennym
Stereo:
Ograniczenie liczby kanałów zgodne z
dźwiękiem stereo
Naciśnij przycisk [Ekran TV].
Każde naciśnięcie powoduje przełączenie ustawienia.
4:3 LETTER BOX:
Wybierz to ustawienie, gdy urządzenie jest podłączone do
monitora o rozmiarach 4:3 (standardowy współczynnik
proporcji obrazu telewizyjnego). Na górze i na dole ekranu
mogą być widoczne czarne pasy (w przypadku odtwarzania
filmu o proporcjach 16:9). Szerokość tych pasów zależy od
pierwotnego współczynnika proporcji kinowej wersji filmu.
Naciśnij przycisk [Tryb miks.].
Przywracanie ustawień DVD
Przywraca ustawienia DVD do ustawień fabrycznych.
Pozycja ustawień: Kasuj
1
Naciśnij przycisk [Kasuj] na ekranie ustawień DVD.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
2
Naciśnij [Tak].
Nastąpi inicjalizacja ustawień.
4:3 PAN-SCAN:
Wybierz to ustawienie, gdy urządzenie jest podłączone do
monitora o rozmiarach 4:3. Obraz będzie wyświetlany na
całym ekranie. Jednak z powodu niedopasowania
współczynnika proporcji, niektóre części obrazu po lewej i
po prawej stronie nie będą widoczne (w przypadku
odtwarzania filmu z obrazem o rozmiarach 16:9).
16:9 WIDE:
Wybierz to ustawienie, gdy urządzenie podłączone jest do
monitora panoramicznego. Jest to ustawienie fabryczne.
113-PL
Ustawienia telefonu
5
Naciśnij przycisk, aby zmienić ustawienie.
6
Naciśnij przycisk [OK].
Zmiana ustawień telefonu
Poniższe kroki od 1 do 6 są wspólne dla każdej pozycji ustawień
telefonu. Szczegółowe informacje zawierają poszczególne
punkty.
1
Naciśnij <MENU>.
2
Naciśnij przycisk [Setup].
Zostanie wyświetlony ekran wyboru ustawień.
3
Naciśnij kartę [Phone].
Pojawi się ekran wyboru ustawień telefonu.
4
Wybierz [Dane urządzenia] lub [Ustawienia
Bluetooth].
114-PL
Ustawienie zostanie zmienione i pojawia się poprzedni
ekran.
Zmiana danych urządzenia
Ustawienia Bluetooth
Opcję [Dane urządzenia] wybiera się z menu ustawień nawigacji w
kroku 4. Patrz “Zmiana ustawień telefonu” (strona 114).
Opcję [Ustawienia Bluetooth] wybiera się z menu ustawień nawigacji w
kroku 4. Patrz “Zmiana ustawień telefonu” (strona 114).
Zmiana nazwy urządzenia
Możesz zmienić nazwę urządzenia systemu.
Pozycja ustawień: Edycja nazwy urządzenia
1
Naciśnij przycisk [Edycja] na ekranie danych
urządzenia.
Pojawi się ekran edycji nazwy urządzenia.
2
Wpisz nazwę urządzenia.
Ustawienie trybu wyszukiwania
Możesz wybrać, czy urządzenie INE-S900R ma być rozpoznawane
przez inne urządzenia obsługujące Bluetooth. Zwykle opcja ta jest
włączona.
Pozycja ustawień: Tryb widoczności
Zawartość ustawienia: Wł (ustawienie początkowe) / Wył
Wł: Włącz rozpoznawanie INE-S900R przez urządzenie
obsługujące Bluetooth.
Wył:Wyłącz rozpoznawanie INE-S900R przez urządzenie
obsługujące Bluetooth.
Nazwa domyślna to INE-S900R.
3
Naciśnij przycisk [OK], aby zapisać nazwę.
• Możesz wpisać nazwę urządzenia o długości do 20 znaków.
Edycja hasła urządzenia
Hasło urządzenia można zmienić.
Pozycja ustawień: Edycja hasła urządzenia
1
Naciśnij przycisk [Edycja] na ekranie danych
urządzenia.
Pojawi się ekran edycji hasła urządzenia.
2
Wpisz hasło urządzenia.
Początkowe hasło to 1234.
• Wpisz czterocyfrową liczbę.
3
Naciśnij przycisk [OK], aby zapisać hasło.
115-PL
Ustawienia dźwięku
Regulacja balansu lewo-prawo/przód-tył
1
Naciśnij [
][
][
][
].
Zmiana ustawień dźwięku
Poniższe kroki od 1 do 5 są wspólne dla każdej pozycji ustawień
dźwięku. Szczegółowe informacje zawierają poszczególne
punkty.
1
2
Lewo-prawo:L15 do P15
Tył-przód:T15 do P15
Naciśnij <MENU>.
Gdy wyświetlane jest menu NAVIGATION, wybierz
kartę [AUDIO/VISUAL].
• Aby przywrócić ustawienia początkowe (lewo-prawo: 0,
tył-przód: 0, naciśnij [Środek].
Ustawianie poziomu basów
Pozycja ustawień: Basy
Zawartość ustawienia: -7 do +7 (ustawienie początkowe: 0)
• Nie można dokonywać regulacji, gdy włączona jest opcja
odtwarzania bezpośredniego.
Ustawianie poziomu sopranów
3
Lub naciśnij przycisk <MENU>, aby zmienić wyświetlaną
kartę.
Pozycja ustawień: Soprany
Zawartość ustawienia: -7 do +7 (ustawienie początkowe: 0)
Naciśnij przycisk [Sound setup].
• Nie można dokonywać regulacji, gdy włączona jest opcja
odtwarzania bezpośredniego.
Regulacja poziomu dźwięku subwoofera
Jeśli jest podłączony subwoofer, można ustawić poziom jego dźwięku.
Jeśli subwoofer nie jest podłączony, należy wybrać opcję Wył.
Pozycja ustawień: SubW.
Zawartość ustawienia: Wył, 0 do +15 (ustawienie
początkowe: wył)
Pojawi się ekran ustawień dźwięku.
4
Ustawianie funkcji wzmocnienia
Naciśnij przycisk [
ustawienie.
] lub [
] itd., aby zmienić
Funkcja wzmocnienia uwypukla niskie i wysokie częstotliwości przy
niskim poziomie głośności. Rekompensuje to mniejszą czułość słuchu
na dźwięki basów i sopranów.
Pozycja ustawień: Wzmocnienie
Zawartość ustawienia: Wył (ustawienie początkowe) / Wł
• Nie można dokonywać regulacji, gdy włączona jest opcja
odtwarzania bezpośredniego.
5
Naciśnij [
].
Ustawienie zostanie zmienione i pojawia się poprzedni
ekran.
Włączanie i wyłączanie odtwarzania
bezpośredniego
Jeśli włączysz odtwarzanie bezpośrednie, ustawienia basów/sopranów/
wzmocnienia są przywracane do ustawień początkowych. Jeśli
wyłączysz tę funkcję, wracają one do poprzednich ustawień.
Pozycja ustawień: Odtw. bezpośr.
Zawartość ustawienia: Wył (ustawienie początkowe) / Wł
116-PL
Ustawienia
wyświetlania
Zmiana ustawień elementów
graficznych
1
2
Naciśnij <MENU>.
Naciśnij przycisk [
ustawienie.
] lub [
], aby zmienić
Pozycja ustawień: Korektor obrazu
Zawartość ustawienia: Równomierne (ustawienie
początkowe) / Nocny film /
Łagodne / Ostre / Wysoki
kontrast
Gdy wyświetlane jest menu NAVIGATION, wybierz
kartę [AUDIO/VISUAL].
Lub naciśnij przycisk <MENU>, aby zmienić wyświetlaną
kartę.
3
4
Równomierne:Ustawienie początkowe
Nocny film: Odpowiednie dla filmów z dużą ilością
ciemnych scen.
Miękkie:
Odpowiednie do grafiki komputerowej i filmów
animowanych.
Ostre:
Odpowiednie dla starych filmów, w których
obraz nie jest wystarczająco wyraźny.
Wysoki kontrast: Odpowiednie dla najnowszych filmów.
• Aby dokonać bardziej szczegółowych ustawień, przejdź
do punktu 5.
• Aby zakończyć zmianę ustawień, przejdź do punktu 7.
5
Naciśnij przycisk [Visual setup].
6
Naciśnij przycisk [Custom], aby wyświetlić ekran
ustawień szczegółowych.
Naciśnij przycisk [
ustawienie.
] lub [
], aby zmienić
Pojawi się ekran ustawień wyświetlania.
• Aby wybrać źródło obrazu, przejdź do punktu 4.
• Aby wybrać źródło nawigacji/audio, przejdź do punktu 6.
Pozycja ustawień: Jasność, Kontrast, Kolor, Odcień,
Ostrość
W zależności od źródła dostępne ustawienia mogą
być różne.
• Źródło obrazu: Jasność, Kontrast, Kolor, Odcień, Ostrość
• Źródło nawigacji/audio: Jasność, Kontrast
7
Naciśnij [
].
Następuje powrót do poprzedniego ekranu.
• Jeśli zmieniłeś ustawienie jasności, kontrastu itp. w punkcie 6,
wyświetlany profil obrazu to „Własny”.
• Można ustawić profil obrazu tylko dla bieżącego źródła obrazu.
• Procedura regulacji jakości obrazu w przypadku podłączonej kamery
podglądu wstecz opisana jest w punkcie “Ustawienie jakości obrazu
podglądu wstecz” (strona 93).
117-PL
Regulacja jasności
Jasność można ustawić w zakresie od MIN (-15) do MAKS (+15). Po
osiągnięciu wartości minimalnej lub maksymalnej na wyświetlaczu
pojawi się odpowiednio napis „MIN” lub „MAKS”.
Pozycja ustawień: Jasność
Zawartość ustawienia: -15 do +15
• Jeśli w opcji “Ustawienie podświetlenia” (strona 92) ustawiono
wartość „Kontrast”, a tryb Visual EQ ustawiony jest na wartość inną
niż „Niestandardowe”, jasność obrazu jest automatycznie
dostosowana do oświetlenia wnętrza pojazdu.
Zapisywanie i przywracanie wartości
ustawień jakości obrazu
Można zapisać wartości ustawień jasności, kontrastu, odcienia, koloru i
ostrości, które zostały zmienione dla określonego źródla obrazu. Można
również przywrócić zapisane wartości ustawień.
1
Zmienione wartości ustawień zostaną zapisane.
Regulacja kontrastu obrazu
Regulacji kontrastu można dokonać w zakresie od -15 (niski) do +15
(wysoki). Jako wartość maksymalna i minimalna pojawiają się
określenia „Wys.” oraz „Niski”.
Pozycja ustawień: Kontrast
Zawartość ustawienia: -15 do +15
• Jeśli w opcji “Ustawienie podświetlenia” (strona 92) ustawiono
wartość „Kontrast”, a tryb Visual EQ ustawiony jest na wartość inną
niż „Niestandardowe”, jasność obrazu jest automatycznie
dostosowana do oświetlenia wnętrza pojazdu.
Regulacja kolorów obrazu
Kolory można ustawić w zakresie od -15 (min) do +15 (maks). Po
osiągnięciu wartości minimalnej lub maksymalnej na wyświetlaczu
pojawi się odpowiednio napis „MIN” lub „MAKS”.
Pozycja ustawień: Kolor
Zawartość ustawienia: -15 do +15
• Regulacji odcienia nie można dokonać w trybie nawigacji lub w
trybie audio.
Regulacja odcienia obrazu
Ustaw kolor od zielonego (-15) do czerwonego (+15). Przy
maksymalnym ustawieniu pojawiają się odpowiednie napisy „Zielony”
lub „Czerwony”.
Pozycja ustawień: Odcień
Zawartość ustawienia: -15 do +15
• Regulacji odcienia nie można dokonać w trybie nawigacji lub w
trybie audio.
Regulacja jakości obrazu
Zakres regulacji ostrości odcienia wynosi od -15 (miękki) do +15
(ostry). Jako wartość maksymalna i minimalna pojawiają się określenia
„Ostry” oraz „Miękki”.
Pozycja ustawień: Ostrość
Zawartość ustawienia: -15 do +15
• Regulacji ostrości nie można dokonać w trybie nawigacji lub w
trybie audio.
118-PL
Po zmianie ustawień jasności, kontrastu, odcienia,
koloru i ostrości (strona 118), należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk [Preset 1] lub [Preset 2].
2
Aby przywrócić wartość ustawienia, naciśnij
[Preset 1] lub [Preset 2].
Informacje
Niedokładności bieżącego położenia
lub punktów śledzenia
Niedokładności są najmniejsze, gdy stosowane są jednocześnie: system
GPS, wbudowana nawigacja oraz korekta mapy. Jednak w niektórych
warunkach funkcje te mogą nie działać prawidłowo, więc
niedokładności mogą być znaczące.
Niedokładności wynikające z braku
sygnału GPS
• Gdy urządzenie odbiera sygnały tylko z dwóch satelitów GPS
(lub mniej), pozycjonowanie według systemu GPS nie jest
możliwe.
• Gdy pojazd znajduje się w jednym z poniższych miejsc,
pozycjonowanie według systemu GPS jest niemożliwe,
ponieważ nie można odbierać sygnału z satelitów GPS.
Tunele i parkingi w
budynkach
Miejsca otoczone przez
wysokie budynki
• W następujących przypadkach odbiór sygnałów satelitów
GPS może nie być możliwy.
– Zamontowany jest bagażnik na dachu (antena GPS jest
zamontowana na dachu).
– Metalowy obiekt znajduje się w pobliżu anteny GPS (antena
GPS zamontowana wewnątrz pojazdu).
– Na szybach zamocowano folię metalizowaną (antena GPS
zamontowana wewnątrz pojazdu).
Niedokładności spowodowane sygnałem
satelitów GPS
• Satelitami GPS zarządza Departament Obrony USA; z tego
powodu sygnał satelitów może zawierać dane, które z
założenia są przesunięte. Niedokładności w oznaczeniu
położenia rosną w takim przypadku.
• Bieżące położenie pokazywane jest z dokładnością ok. 10 do
100 m, gdy prowadzone jest pozycjonowanie trójwymiarowe.
Niedokładności pozycjonowania trójwymiarowego są nieco
większe niż w przypadku pozycjonowania dwuwymiarowego.
• Niewystarczająca dokładność może być też spowodowana
niekorzystnym ustawieniem satelitów GPS (gdy wszystkie
satelity są położone w tym samym kierunku lub na podobnej
wysokości). (Największa dokładność pozycjonowania GPS
uzyskiwana jest wtedy, gdy pojazd odbiera sygnał z dwóch
lub więcej satelit znajdujących się bezpośrednio nad nim oraz
z satelit położonych nad horyzontem w kierunku północnym,
południowym, wschodnim lub zachodnim.)
• W pozycjonowaniu GPS niedokładność wysokości jest nieco
większa, niż niedokładności w poziomie.
Ponieważ nie są odbierane sygnały z satelitów z drugiej
półkuli, nie można dokonać porównania wysokości.
Inne przyczyny niedokładności
• Po skręcie na rozwidleniu dróg o małym kącie
Miejsca otoczone przez
wysokie drzewa
Niższy poziom
dwupoziomowych
autostrad
• Gdy drogi biegną obok siebie (np. autostrada i droga wzdłuż
autostrady).
Gdy satelita GPS znajduje się nisko
nad horyzontem (kąt poniżej 10°),
przeszkody czasem uniemożliwiają
odbiór jego sygnałów
• W poniższych przypadkach sygnał z satelity GPS nie może
być odbierany ze względu na zakłócenia radiowe.
– Podczas korzystania z telefonu satelitarnego lub
komórkowego w pobliżu anteny GPS.
119-PL
• Po jeździe po ulicach w równoległej siatce
Informacje o płytach DVD
Płyty CD i DVD mają rowki (ścieżki), w których zapisane są dane
cyfrowe. Dane zapisane są w postaci mikroskopijnych wgłębień na
ścieżce, które odczytywane są przez promień lasera przy odtwarzaniu
płyty. Na płytach DVD gęstość ścieżek i wgłębień jest dwa razy
większa niż w przypadku płyt CD, więc płyty DVD mieszczą więcej
danych na mniejszej przestrzeni.
• Po jeździe drogą o dużej różnicy wzniesień, np. szosą górską
o dużych spadkach
Płyty CD
Minimalna
długość
wgłębienia:
0,9 µm
• Po długiej jeździe serpentynami lub przejechaniu wiszącego
mostu
Odległość między
ścieżkami: 1,6 µm
Płyty DVD
Minimalna
długość
wgłębienia:
0,9 µm
• Gdy opony ślizgają się po żwirze, śniegu lub gdy
zamontowano łańcuchy śniegowe, albo też gdy opony zostały
zmienione na opony o innym rozmiarze, lub gdy ciśnienie w
ogumieniu jest niewłaściwe
1,2 mm
0,6 mm
0,6 mm
Odległość między
ścieżkami: 0,74 µm
Płyta o średnicy 12 cm mieści jeden film lub około czterech godzin
muzyki. Ponadto płyty DVD umożliwiają uzyskanie wyraźnego obrazu
i żywych kolorów dzięki rozdzielczości poziomej wynoszącej ponad
500 linii (w porównaniu do mniej niż 300 linii w przypadku taśmy
VHS).
Na płytach DVD dostępnych jest również wiele różnych
funkcji.
Kilka ścieżek audio* (strona 70)
Film może zawierać ścieżkę dźwiękową nawet w 8 językach.
Język można wybrać za pośrednictwem urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zaraz po długiej jeździe po prostej lub po łagodnym łuku
Po jeździe długą i krętą drogą
Gdy pojazd został przestawiony obrotnicą na parkingu
Po wielokrotnym skręcaniu i cofaniu na wielopiętrowym
parkingu itp.
Po jeździe nową drogą, która nie jest uwzględniona w danych
mapy
Gdy pojazd został przewieziony promem lub innym środkiem
transportu
Po wielokrotnym zatrzymywaniu się i ruszaniu z niską
prędkością przy jeździe w korkach
Po zbliżeniu się do obiektu drogą przyległą do obiektu i
jeździe drogą znajdującą się na terenie obiektu, np. fabryki
Po ruszeniu natychmiast po uruchomieniu silnika
120-PL
Napisy* (strona 70)
Film może zawierać napisy nawet w 32 językach. Napisy można
wybrać za pośrednictwem urządzenia.
Zmiana kąta kamery* (strona 70)
Gdy płyta DVD zawiera ujęcia z kilku kamer, kąt kamery można
wybrać za pośrednictwem urządzenia.
Fabuła alternatywna*
Funkcja ta udostępnia fabułę alternatywną danego filmu.
Umożliwia to obejrzenie kilku wersji tego samego filmu.
Obsługa tej funkcji różni się w zależności od płyty. Ekrany
wyboru fabuły wraz z instrukcjami wyświetlane są w trakcie filmu.
Należy postępować według instrukcji.
* Dostępne funkcje różnią się w zależności od płyty. Szczegółowe
informacje zawierają instrukcje dostępne na płycie.
Poziomy klasyfikacji (blokada rodzicielska)
Jest to funkcja płyty DVD umożliwiająca ograniczenie dostępu
osobom w określonym wieku, zgodnie z prawem danego kraju.
Sposób ograniczania dostępu jest różny w zależności od płyty
DVD. Czasami odtworzenie płyty DVD jest niemożliwe, w innych
przypadkach niektóre sceny są pomijane lub zastępowane
innymi scenami.
Lista kodów języków
(Szczegółowe informacje: strona 111.)
Abbreviation
AA
AB
AF
AM
AR
AS
AY
AZ
BA
BE
BG
BH
BI
BN
BO
BR
CA
CO
CS
CY
DA
DE
DZ
EL
EN
EO
ES
ET
EU
FA
FI
FJ
FO
FR
FY
GA
GD
GL
GN
GU
HA
HI
HR
HU
HY
IA
Code
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6589
6590
6665
6669
6671
6672
6673
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
7289
7365
Language
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali, Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Abbreviation
IE
IK
IN
IS
IT
IW
JA
JI
JW
KA
KK
KL
KM
KN
KO
KS
KU
KY
LA
LN
LO
LT
LV
MG
MI
MK
ML
MN
MO
MR
MS
MT
MY
NA
NE
NL
NO
OC
OM
OR
PA
PL
PS
PT
QU
RM
Code
7369
7375
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7967
7977
7982
8065
8076
8083
8084
8185
8277
Language
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian, Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto, Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Abbreviation
RN
RO
RU
RW
SA
SD
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SQ
SR
SS
ST
SU
SV
SW
TA
TE
TG
TH
TI
TK
TL
TN
TO
TR
TS
TT
TW
UK
UR
UZ
VI
VO
WO
XH
YO
ZH
ZU
Code
8278
8279
8285
8287
8365
8368
8371
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8478
8479
8482
8483
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Language
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
121-PL
Lista kodów krajów
(Szczegółowe informacje: strona 111.)
Abbreviation
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD
Code
6568
6569
6570
6571
6573
6576
6577
6578
6579
6581
6582
6583
6584
6585
6587
6590
6665
6666
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6677
6678
6679
6682
6683
6684
6686
6687
6689
6690
6765
6767
6768
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK
6770
6771
6772
6773
6775
6776
6777
6778
6779
6782
6785
6786
6788
6789
6790
6869
6874
6875
122-PL
Abbreviation
Country
DM
Andorra
DO
United Arab Emirates
DZ
Afghanistan
Antigua and Barbuda
EC
EE
Anguilla
EG
Albania
Armenia
EH
ER
Netherlands Antilles
ES
Angola
Antarctica
ET
FI
Argentina
FJ
American Samoa
Austria
FK
FM
Australia
FO
Aruba
Azerbaijan
FR
GA
Bosnia and Herzegovina
GB
Barbados
Bangladesh
GD
GE
Belgium
GF
Burkina Faso
Bulgaria
GH
GI
Bahrain
GL
Burundi
Benin
GM
GN
Bermuda
GP
Brunei Darussalam
Bolivia
GQ
GR
Brazil
GS
Bahamas
Bhutan
Bouvet Island
GT
Botswana
GU
Belarus
GW
Belize
GY
Canada
HK
Cocos (Keeling) Islands
HM
Congo, the Democratic
Republic of the
HN
Central African Republic
HR
Congo
HT
Switzerland
HU
Cote d’lvoire
ID
Cook Islands
IE
Chile
IL
Cameroon
IN
China
IO
Colombia
IQ
Costa Rica
IR
Cuba
IS
Cape Verde
IT
Christmas Island
JM
Cyprus
JO
Czech Republic
JP
Germany
KE
Djibouti
KG
Denmark
KH
Code
6877
6879
6890
6967
6969
6971
6972
6982
6983
6984
7073
7074
7075
7077
7079
7082
7165
7166
7168
7169
7170
7172
7173
7176
7177
7178
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7187
7189
7275
7277
7278
7282
7284
7285
7368
7369
7376
7378
7379
7381
7382
7383
7384
7477
7479
7480
7569
7571
7572
Country
Abbreviation
KI
Dominica
KM
Dominican Republic
KN
Algeria
KP
Ecuador
Estonia
KR
Egypt
KW
Western Sahara
KY
Eritrea
KZ
Spain
LA
Ethiopia
Finland
LB
Fiji
LC
Falkland Islands
Micronesia, Federated States of
LI
Faroe Islands
LK
France
LR
Gabon
LS
United Kingdom
LT
Grenada
LU
Georgia
LV
French Guiana
LY
Ghana
MA
Gibraltar
MC
Greenland
MD
Gambia
MG
Guinea
MH
Guadeloupe
MK
Equatorial Guinea
ML
Greece
MM
South Georgia and the
South Sandwich Islands
MN
MO
Guatemala
MP
Guam
MQ
Guinea-Bissau
MR
Guyana
MS
Hong Kong
MT
Heard Island and
MU
McDonald Islands
MV
Honduras
MW
Croatia
MX
Haiti
MY
Hungary
MZ
Indonesia
NA
Ireland
NC
Israel
NE
India
NF
British Indian Ocean Territory
NG
Iraq
NI
Iran, Islamic Republic of
NL
Iceland
NO
Italy
NP
Jamaica
NR
Jordan
NU
Japan
NZ
Kenya
OM
Kyrgyzstan
PA
Cambodia
Code
7573
7577
7578
7580
Country
Kiribati
Comoros
Saint Kitts and Nevis
Korea, Democratic
People’s Republic of
7582
7587
7589
7590
7665
Korea, Republic of
Kuwait
Cayman Islands
Kazakstan
Lao People’s
Democratic Republic
7666
7667
7673
7675
7682
7683
7684
7685
7686
7689
7765
7767
7768
7771
7772
7775
Lebanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Libyan Arab Jamahiriya
Morocco
Monaco
Moldova, Republic of
Madagascar
Marshall Islands
Macedonia, The former
Yugoslav Republic of
Mali
Myanmar
Mongolia
Macau
Northern Mariana Islands
Martinique
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldives
Malawi
Mexico
Malaysia
Mozambique
Namibia
New Caledonia
Niger
Norfolk Island
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
Nepal
Nauru
Niue
New Zealand
Oman
Panama
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7865
7867
7869
7870
7871
7873
7876
7879
7880
7882
7885
7890
7977
8065
Abbreviation
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PT
PW
PY
QA
RE
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
Code
8069
8070
8071
8072
8075
8076
8077
8078
8082
8084
8087
8089
8165
8269
8279
8285
8287
8365
8366
8367
8368
8369
8371
8372
8373
Country
Abbreviation
Peru
SJ
French Polynesia
SK
Papua New Guinea
SL
Philippines
SM
Pakistan
SN
Poland
SO
Saint Pierre and Miquelon
SR
Pitcairn
ST
Puerto Rico
SV
Portugal
SY
Palau
SZ
Paraguay
TC
Qatar
TD
Reunion
TF
Romania
TG
Russian Federation
TH
Rwanda
TJ
Saudi Arabia
TK
Solomon Islands
TM
Seychelles
TN
Sudan
TO
Sweden
TP
Singapore
TR
Saint Helena
TT
Slovenia
TV
Code
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8382
8384
8386
8389
8390
8467
8468
8470
8471
8472
8474
8475
8477
8478
8479
8480
8482
8484
8486
Country
Abbreviation
Svalbard and Jan Mayen
TW
Slovakia
TZ
Sierra Leone
UA
San Marino
UG
Senegal
UM
Somalia
US
Suriname
UY
Sao Tome and Principe
UZ
El Salvador
VA
Syrian Arab Republic
VC
Swaziland
Turks and Caicos Islands
VE
Chad
VG
French Southern Territories
VI
Togo
VN
Thailand
VU
Tajikistan
WF
Tokelau
WS
Turkmenistan
YE
Tunisia
YT
Tonga
YU
East Timor
ZA
Turkey
ZM
Trinidad and Tobago
ZW
Tuvalu
Code
8487
8490
8565
8571
8577
8583
8589
8590
8665
8667
8669
8671
8673
8678
8685
8770
8783
8969
8984
8985
9065
9077
9087
Country
Taiwan, Province of China
Tanzania, United Republic of
Ukraine
Uganda
United States Minor
Outlying Islands
United States
Uruguay
Uzbekistan
Holy See (Vatican City State)
Saint Vincent and the
Grenadines
Venezuela
Virgin Island, British
Virgin Islands, U.S
Viet Nam
Vanuatu
Wallis and Futuna
Samoa
Yemen
Mayotte
Yugoslavia
South Africa
Zambia
Zimbabwe
123-PL
W przypadku problemów
Jeśli wystąpi problem, należy najpierw sprawdzić niniejszą listę. Przewodnik ten jest pomocny w rozwiązywaniu problemów dotyczących
urządzenia. Po sprawdzeniu listy należy upewnić się, że pozostałe elementy systemu są prawidłowo podłączone, a następnie skontaktować się z
autoryzowanym przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
System
Objaw
Urządzenie nie działa.
Niedostępne funkcje lub brak
obrazu
Brak dźwięku lub nienaturalny
dźwięk.
Obraz nie jest wyświetlany.
Przyczyna
Rozwiązanie
Przepalony bezpiecznik.
Wymień bezpiecznik na nowy o właściwym natężeniu
znamionowym.
Temperatura otoczenia przekracza 50°C
Obniż temperaturę w pojeździe poniżej 50°C, np. jadąc
przez chwilę z otwartymi oknami lub włączając
klimatyzację.
Kondensacja wilgoci
Poczekaj, aż wilgoć wyparuje (około 1 godziny).
Zapłon pojazdu jest wyłączony.
Jeżeli urządzenie jest podłączone zgodnie z
instrukcjami, nie włączy się przy wyłączonym zapłonie
pojazdu.
Nieprawidłowo podłączone kable zasilania.
Sprawdź podłączenie kabli zasilania. (Patrz strona 140.)
Awaria wewnętrznego mikroprocesora z powodu
zakłóceń, itp.
Naciśnij przełącznik RESET długopisem lub innym
ostrym przedmiotem. (Patrz strona 17.)
Włączony tryb wygaszenia obrazu.
Anuluj wygaszenie ekranu. (Patrz strona 22.)
Nieprawidłowe ustawienia głośności/balansu
lewo-prawo/przód-tył.
Zmień ustawienia. (Patrz strony 18, 116.)
Nieprawidłowe lub niedokładne podłączenie.
Sprawdź prawidłowość i dokładność połączeń. (Patrz
strona 140.)
Jasność/kontrast ustawione są na minimalną
wartość.
Ustaw właściwą jasność/kontrast. (Patrz strona 118.)
Zbyt niska temperatura w pojeździe.
Zwiększ temperaturę w pojeździe do zakresu
temperatury roboczej urządzenia.
Tryb jest inny niż wybrane źródło.
Wybierz odpowiednie źródło, aby zmienić tryb. (Patrz
strona 56.)
Nie podłączono przewodu hamulca
postojowego.
Należy podłączyć przewód hamulca postojowego, a
następnie załączyć hamulec. (Patrz strona 140.)
Hamulec postojowy nie jest załączony.
Brak obrazu lub dźwięku.
Wybrano tryb wyłączenia audio/wideo.
Wyłączyć tryb wyłączenia audio/wideo. (Patrz
strona 56.)
Niewłaściwe podłączenia przewodów.
Sprawdź połączenia. (Patrz strona 140.)
Wyświetlany ruch na ekranie jest
nienaturalny.
Zbyt wysoka temperatura w pojeździe.
Obniż temperaturę wnętrza pojazdu.
Nie można użytkować urządzenia,
ponieważ przyciski ekranowe są
nieaktywne.
Nie podłączono przewodu hamulca
postojowego.
Patrz “Połączenia”; podłącz właściwie przewód. (Patrz
strona 140.)
Przyciski ekranowe są nieaktywne.
Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu i załącz
hamulec postojowy. Z niektórych funkcji nie można
korzystać w określonych warunkach i ustawieniach.
Użycie określonej funkcji
powoduje komunikat „Nie można
odczytać płyty”.
Płyta jest zabrudzona.
Oczyść płytę.
Soczewka jest zabrudzona.
Nie należy używać dostępnej w sprzedaży płyty do
czyszczenia soczewki.
Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem
handlowym firmy Alpine.
Nie można zapisać danych.
Temperatura otoczenia przekracza 50°C.
Obniż temperaturę w pojeździe poniżej 50°C, np. jadąc
przez chwilę z otwartymi oknami lub włączając
klimatyzację.
124-PL
Nawigacja
Objaw
Przyczyna
Rozwiązanie
Nie można ustalić prawidłowo
bieżącego położenia pojazdu.
Położenie pojazdu zmieniło się po wyłączeniu
zapłonu.
• Przejazd promem
• Ruch na parkingowej obrotnicy
• Holowanie
Jedź pojazdem w obszarze, w którym jest dostępny
sygnał GPS odpowiedniej jakości, aby nastąpiła
ponowna kalibracja urządzenia.
Położenie pojazdu jest
niewłaściwie wyświetlane na
ekranie.
Niesprzyjający układ satelitów
Przejedź do obszaru, w którym można odbiór sygnału
GPS jest prawidłowy.
Pomiar jest dwuwymiarowy.
Przewód prędkościomierza nie jest prawidłowo
podłączony.
Należy go prawidłowo podłączyć. (Patrz strona 140.)
Nie są odtwarzane wskazówki
głosowe.
Wskazówki głosowe są wyłączone (Wył).
Zwiększ głośność. (Patrz strona 92.)
Wskazówki głosowe są zbyt
głośne/ciche.
Nie została ustawiona głośność wskazówek
głosowych.
Ustaw właściwą głośność. (Patrz strona 92.)
Ikona położenia pojazdu nie jest
wyświetlana. Lub: mapa nie
przewija się, gdy pojazd ruszy.
Została wybrana mapa, na której nie ma
bieżącego położenia pojazdu.
Naciśnij <NAV>, aby wyświetlić mapę z bieżącym
położeniem pojazdu. (Patrz strona 24.)
Nie można wyświetlić mapy w skali
mniejszej niż 200 m.
Dane mapy na karcie SD są uszkodzone.
Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem
handlowym firmy Alpine.
System audio/wideo
Objaw
Przyczyna
Rozwiązanie
Brak możliwości odbioru sygnału
stacji radiowych.
Brak anteny lub przerwane połączenie z kablem
anteny.
Sprawdź, czy antena jest prawidłowo podłączona; w
razie potrzeby wymień antenę lub kabel.
Brak możliwości dostrojenia stacji
w trybie wyszukiwania.
Jesteś w obszarze słabego zasięgu sygnału.
Włącz tryb DX tunera.
Jeżeli znajdujesz się w obszarze silnego
zasięgu sygnału, być może antena nie jest
uziemiona lub jest nieprawidłowo podłączona.
Sprawdź połączenia anteny; upewnij się, że jest
prawidłowo uziemiona w miejscu montażu.
Długość anteny może być nieprawidłowa.
Sprawdź, czy antena jest całkowicie wysunięta; jeżeli
jest uszkodzona, wymień ją na nową.
Długość anteny jest nieprawidłowa.
Wysuń całkowicie antenę; wymień, jeżeli jest
uszkodzona.
Antena jest niewłaściwie uziemiona.
Sprawdź, czy antena jest prawidłowo uziemiona w
miejscu montażu.
Sygnał stacji radiowej jest słaby i występują
zakłócenia.
Jeżeli wykonanie powyższych czynności nie spowoduje
rozwiązania problemu, wybierz inną stację.
Nierównomierne odtwarzanie
dźwięku z płyty.
Kondensacja wilgoci w mechanizmie
odtwarzania płyty.
Poczekaj, aż wilgoć wyparuje (około 1 godziny).
Nie można włożyć płyty.
W odtwarzaczu DVD znajduje się już płyta.
Wysuń i wyjmij płytę.
Zakłócenia podczas programów
radiowych.
Wyjmij włożoną płytę, a następnie włoż nową płytę.
(Patrz strona 18.)
Płyta jest wkładana nieprawidłowo.
Włóż płytę prawidłowo. (Patrz strona 18.)
Nie można przewinąć płyty do
przodu ani do tyłu.
Płyta jest uszkodzona.
Wysuń płytę i wyrzuć ją; używanie uszkodzonej płyty w
urządzeniu może spowodować uszkodzenie
mechanizmu.
Dźwięk odtwarzany z płyty
przeskakuje z powodu wibracji.
Urządzenie jest nieprawidłowo zamontowane.
Zamontuj urządzenie prawidłowo.
Płyta jest bardzo zabrudzona.
Oczyść płytę.
Płyta jest porysowana.
Zmień płytę.
Soczewka jest zabrudzona.
Nie należy używać dostępnej w sprzedaży płyty do
czyszczenia soczewki.
Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem
handlowym firmy Alpine.
Brudna lub porysowana płyta.
Oczyść płytę; uszkodzoną płytę należy wymienić.
Dźwięk odtwarzany z płyty
przeskakuje bez wibracji.
125-PL
Objaw
Przyczyna
Rozwiązanie
Nie można odtworzyć płyty CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW.
Nie zamknięto sesji (finalizacja).
Wykonaj finalizację i ponów próbę odtwarzania.
Wyświetlany jest błąd.
Błąd mechaniczny.
Naciśnij
. Gdy komunikat o błędzie przestanie być
wyświetlany, włóż płytę ponownie. Jeżeli wykonanie
powyższej czynności nie spowoduje rozwiązania
problemu, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
Pliki MP3/WMA/AAC nie są
odtwarzane.
Wystąpił błąd zapisu. Format płyty CD jest
niezgodny z urządzeniem.
Sprawdź, czy płyta CD została zapisana w
obsługiwanym formacie. Zapoznaj się z punktem
„Informacje o plikach MP3/WMA/AAC„ (strony 63 oraz
64), a następnie nagraj ponownie płytę w formacie
obsługiwanym przez to urządzenie.
Urządzenie nie działa.
Kondensacja wilgoci.
Poczekaj około 1 godzinę, aż wilgoć wyparuje.
Nie rozpoczyna się odtwarzanie.
Płyta jest włożona spodem do góry.
Sprawdź płytę i włóż ją skierowaną nadrukiem do góry.
Płyta jest zabrudzona.
Oczyść płytę.
Nie można odtworzyć płyty włożonej do
urządzenia.
Sprawdź, czy można odtworzyć płytę w innym
urządzeniu.
Ustawiono blokadę rodzicielską.
Wyłącz blokadę rodzicielską lub zmień poziom
klasyfikacji. (Patrz strona 112.)
Płyta jest przewijana do przodu lub do tyłu.
Obraz może być lekko zniekształcony, ale jest to
normalny objaw.
Napięcie akumulatora pojazdu jest zbyt niskie.
Sprawdź napięcie akumulatora i okablowanie.
(Urządzenie może działać nieprawidłowo, jeżeli
napięcie akumulatora pod obciążeniem jest niższe niż
11 V.)
Czasami obraz zatrzymuje się.
Płyta jest porysowana.
Użyj nieuszkodzonej płyty.
Nie można wpisać hasła na
ekranie ustawień DVD./Nie można
zapamiętać hasła.
Hasło jest inne.
Przywróć domyślne ustawienia DVD, a następnie
skasuj zapamiętane hasło. (Patrz strona 113.)
Nie działa odtwarzanie z iPod/
iPhone. Brak dźwięku z iPod/
iPhone.
Urządzenie iPod/iPhone nie zostało rozpoznane. Zresetuj iPod/iPhone. Informacje dotyczące
resetowania iPod/iPhone podane są w instrukcji obsługi
iPod/iPhone.
Obraz jest niewyraźny lub
występują zakłócenia.
126-PL
Jeśli pojawia się komunikat
Podczas użytkowania urządzenia na jego ekranie pojawiają się różne komunikaty. Poza komunikatami opisującymi stan urządzenia lub udzielającymi
wskazówek nawigacyjnych, występują również następujące komunikaty błędów. Jeśli pojawi się jeden z poniższych komunikatów błędów, należy
uważnie wykonać instrukcje podane w kolumnie rozwiązań.
System
Komunikat
Przyczyna
Rozwiązanie
Dla bezpieczeństwa nie można używać
podczas jazdy.
Została użyta funkcja z menu, gdy pojazd
porusza się.
Należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym
miejscu i załączyć hamulec postojowy, a
następnie użyć danej funkcji.
Odczyt płyty.
• Włożono płytę, której system nie może
odczytać.
• Płyta jest zabrudzona lub odwrócona
nadrukiem do dołu.
• Nie można odczytać płyty z powodu
kondensacji.
Wyjmij płytę, sprawdź, czy nie jest odwrócona,
oczyść ją w razie potrzeby, a potem ponownie
ją włóż.
Wyjmij płytę, poczekaj, aż wilgoć wyparuje
(około 1 godzinę), a następnie włoż ją
ponownie.
Wyświetlacz wyłącza się na chwilę w celu
ochrony przed wysoką temperaturą.
Włączy się ponownie, gdy temperatura wróci
do normalnego stanu.
Zbyt wysoka temperatura w pojeździe.
Obniż temperaturę wnętrza pojazdu.
Nie można odczytać płyty. Dalsze użytkowanie
Zbyt wysoka temperatura w pojeździe.
mogłoby pogorszyć działanie systemu nawigacji.
Należy czekać, aż temperatura powróci do normy.
Obniż temperaturę, aż wróci do normy.
Nie można odczytać karty SD. Dalsze
użytkowanie mogłoby pogorszyć działanie
systemu nawigacji. Należy poczekać, aż
temperatura wróci do normy.
• Zbyt wysoka temperatura w pojeździe.
• Zbyt niska temperatura w pojeździe.
• Obniż temperaturę wnętrza pojazdu.
• Włącz ogrzewanie, aby temperatura wróciła
do normy.
Nie można znaleźć karty SD, należy
sprawdzić kartę.
• Wystąpiła usterka karty SD.
• Urządzenie nie obsługuje tej karty SD.
• Nie włożono karty SD.
• Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
• Należy używać karty SD dostarczonej wraz z
urządzeniem.
• Włóż kartę SD.
Karta zabezpieczona przed zapisem, należy
sprawdzić kartę.
Karta SD jest zabezpieczona przed zapisem.
Usuń zabezpieczenie przed zapisem na karcie
SD.
Nie można wysunąć płyty.
Błąd mechanizmu.
Przytrzymaj przycisk
10 sekund.
Błąd komunikacji z DVD.
Nastąpi reset systemu.
Wystąpił błąd dostępu do napędu DVD.
Urządzenie zostanie automatycznie
zrestartowane.
Błąd USB.
Włącz/wyłącz silnik, aby uruchomić
ponownie.ponownie.
Do urządzenia złącza USB dociera prąd o
niewłaściwych parametrach (komunikat błędu może
być wyświetlany, gdy zostanie podłączone
urządzenie USB nieobsługiwane przez urządzenie).
Wystąpiła awaria lub zwarcie pamięci USB.
• Ponownie uruchom silnik.
• Podłącz inną pamięć USB.
Nie można uzyskać dostępu do dysku DVD.
Skontaktuj się z punktem serwisowym..
Wystąpił błąd dostępu do napędu DVD.
Należy zwrócić się o pomoc do centrum
serwisowego.
Nie można rozpoznać karty SD.
Skontaktuj się z punktem serwisowym.
przez co najmniej
Należy zwrócić się o pomoc do centrum
serwisowego.
Błąd systemu.
Nastąpi resetowanie systemu.
Z jakiegoś powodu wystąpił błąd systemu
plików na karcie SD.
Urządzenie zostanie automatycznie
zrestartowane.
Nie można zakończyć korekcji.
Kalibracja panelu dotykowego nie powiodła się
z jakiegoś powodu.
Ponownie przeprowadź kalibrację panelu
dotykowego. (Patrz strona 96.)
Nie można zakończyć korekcji.
Podłączony telefon komórkowy nie obsługuje
przenoszenia książki telefonicznej.
Podłącz telefon komórkowy, który obsługuje
przenoszenie książki telefonicznej, a
następnie spróbuj ponownie. (Patrz strona 85.)
127-PL
Komunikat
Przyczyna
Rozwiązanie
Nie można zakończyć synchronizacji książki
adres.
Podłączony telefon komórkowy nie obsługuje
synchronizacji książki telefonicznej.
Podłącz telefon komórkowy, który obsługuje
synchronizację książki telefonicznej, a
następnie spróbuj ponownie. (Patrz strona 85.)
Nie można zakończyć wyszukiwania
akcesoriów.
W pobliżu urządzenia nie ma telefonu
komórkowego z włączoną obsługą Bluetooth.
Sprawdź ustawienia Bluetooth telefonu
komórkowego, który chcesz podłączyć do
urządzenia.
Nie można usunąć.
Usuwanie listy urządzeń nie powiodło się z
jakiegoś powodu.
Ponownie spróbuj usunąć listę urządzeń.
(Patrz strona 82.)
Nie można znaleźć nazwy urządzenia.
• Podłączony telefon komórkowy nie
• Nazwy urządzeń telefonów komórkowych są
obsługuje rozpoznawania nazwy urządzenia.
wyświetlane tylko w przypadku telefonów
• Telefon komórkowy został ustawiony tak, że
obsługujących rozpoznawanie nazwy.
nie pokazuje nazwy urządzenia innym
• Sprawdź ustawienia podłączonego telefonu
urządzeniom.
komórkowego.
Nie można zakończyć połączenia.
• Hasło wprowadzone przy użyciu telefonu
komórkowego jest nieprawidłowe.
• Upłynęła sesja wprowadzania hasła.
• Wpisz prawidłowe hasło, aby ustanowić
połączenie.
• Wpisz hasło w telefonie komórkowym, zanim
zostanie przekroczony limit czasu.
Nie można odłączyć.
Kasowanie połączenia nie powiodło się z
jakiegoś powodu.
Ponownie wykonaj odłączenie. (Patrz
strona 81.)
Nawigacja
Komunikat
Przyczyna
Rozwiązanie
Nie można zakończyć aktualizacji.
Sprawdź USB.
• Pamięć USB nie zawiera danych ostrzeżeń
POI.
• Wystąpiła usterka pamięci USB.
• Zapisz dane ostrzeżeń POI w pamięci USB.
• Podłącz inną pamięć USB.
Nie można zakończyć aktualizacji danych
POI użytkownika.
Sprawdź dane POI w pamięci USB.
• Pamięć USB nie zawiera danych osobistych
punktów POI.
• Wystąpiła usterka pamięci USB.
• Zapisz dane osobistych punktów POI w
pamięci USB.
• Podłącz inną pamięć USB.
Kod aktywacji nie jest prawidłowy.
Autoryzacja TMC jest nieprawidłowa.
Wpisz prawidłowy kod autoryzacyjny.
Nie można zakończyć kopiowania danych
POI użytkownika.
Sprawdź pamięć USB.
Wystąpiła usterka pamięci USB.
Podłącz inną pamięć USB.
Nie można zakończyć kopiowania danych
POI użytkownika. Sprawdź pamięć USB.
Wystąpiła usterka pamięci USB.
Podłącz inną pamięć USB.
System nawigacyjny nie da się uruchomić.
Włóż kartę SD.
Nie została włożona karta SD z danymi
nawigacyjnymi.
Włóż kartę SD z danymi nawigacyjnymi.
Nie można zapisać.
Wpis książki adresowej jest pełny.
Usuń niepotrzebne dane. (Patrz strona 50.)
Nie można wyświetlić danych TMC w tej skali. Zmieniono skalę mapy do 50 km lub większej,
gdy było włączone wyświetlanie ikon informacji
TMC.
Zmień mapę na mapę szczegółową o skali 20
km lub mniejszej.
Brak tej ulicy w tej miejscowości.
Wprowadzony adres nie istnieje.
Ponów wyszukiwanie wprowadzając inny
adres.
Nie znaleziono skrzyżowania.
Wprowadzone skrzyżowanie nie istnieje.
Ponów wyszukiwanie wprowadzając inne
skrzyżowanie.
Nie znaleziono POI.
Wybierz inną kategorię.
Nie ma obiektu, który odpowiadałby
wprowadzonemu punktowi POI.
Ponów wyszukiwanie wprowadzając inną
kategorię.
Nie znaleziono POI w bazie.
Nie ma obiektu, który odpowiadałby
wprowadzonemu punktowi POI.
Ponów wyszukiwanie z innym POI lub nazwą
miejscowości.
Nie znaleziono POI.
Nie ma obiektu, który odpowiadałby
wprowadzonemu punktowi POI.
Ponów wyszukiwanie z innym POI lub innym
pobliskim POI.
128-PL
Komunikat
Przyczyna
Rozwiązanie
Błąd wyszukiwania trasy.
Obliczenie trasy nie powiodło się, ponieważ
cel jest zbyt odległy.
Wybierz krótszą odległość do celu.
Nie można obliczyć końcowej części trasy,
ponieważ w bazie danych nie ma dróg w pobliżu
punktu docelowego.ponieważ w bazie danych
nie ma dróg w pobliżu punktu docelowego.
Ustaw cel bliżej drogi na mapie.
Nie można znaleźć celu, ponieważ w bazie
danych brak dróg w pobliżu celu.
Wybierz cel położony bliżej drogi na mapie.
Nie można obliczyć początku trasy, ponieważ
w bazie danych nie ma dróg w pobliżu miejsca
położenia pojazdu.w bazie danych nie ma dróg
w pobliżu miejsca położenia pojazdu.
Dojedź do najbliższej drogi.
Nie można znaleźć celu, ponieważ w bazie
danych brak dróg w pobliżu bieżącego
położenia pojazdu.
Ustal cel po rozpoczęciu jazdy.
System audio/wideo
Komunikat
Przyczyna
Rozwiązanie
Błąd komunikacji z DVD.
Wystąpił błąd dostępu do napędu DVD.
Należy zwrócić się o pomoc do centrum
serwisowego.
Nie możesz odtwarzać tych treści w danym
regionie.
Sprawdź płytę.
Płyta nie jest zgodna z numerem kodu regionu. Włóż płytę zgodną z numerem kodu regionu.
Błąd komunikacji z iPodem.
Błąd komunikacji.
• Odłącz iPod/iPhone od urządzenia, a
następnie podłącz ponownie.
• Wyłącz zapłon, a następnie włącz go
ponownie.
• Sprawdź obraz na ekranie, ponownie
podłączając iPod/iPhone do urządzenia za
pomocą odpowiedniego kabla.
Odtwarzanie pliku DivX zabezpieczonego przez technologię DRM®
Jeżeli wyświetlany jest poniższy komunikat, nie można wykonać niektórych czynności.
Komunikat
Przyczyna
Błąd autoryzacji
Odtwarzacz nie posiada autoryzacji, aby
odtwarzać ten film.
Odtwarzacz nie obsługuje wersji DRM
zabezpieczającej plik DivX®.
Wygasł termin wypożyczenia
W formacie DivX® znajduje się opcja
wypożyczania ustawiana dla plików audio/
wideo. Jeśli czas audio/wideo wynosi 0, pojawi
się ten komunikat. Po wyświetleniu tego
komunikatu automatycznie rozpocznie się
odtwarzanie kolejnego pliku.
Rozwiązanie
Odtwórz plik DivX® obsługiwany przez
urządzenie.
–
Wypożyczanie VOD DivX®
Pozostało [XX] odtworzeń filmu.
Czy na pewno wykorzystać jedno
odtworzenie z [XX]?
Jeżeli można jeszcze odtwarzać dźwięk/obraz,
wyświetlana jest pozostała liczba odtworzeń.
Aby odtworzyć plik, wybierz [Tak]. Aby
odtworzyć następny plik, naciśnij przycisk
[Nie].
Czy zakończyć odtwarzanie wypożyczonego
pliku?
Po użyciu jednej z poniższych funkcji podczas
odtwarzania wypożyczonego pliku pojawi się
komunikat „Czy zatrzymać odtwarzanie
wypożyczonego pliku?”, a odtwarzanie
zostanie przerwane (liczba odtworzeń audio/
wideo zmniejsza się o 1).
• Folder w górę/w dół
• STOP
• Wyszukiwanie
• Przejście do pierwszego/ostatniego pliku
DivX® przy użyciu funkcji zmiany rozdziału.
Aby przerwać odtwarzanie wybierz [Tak] lub
wybierz [Nie], aby nie przerywać.
129-PL
Dane techniczne
NAWIGACJA
Częstotliwość odbioru
Czułość odbioru
1575,42 ±1 MHz
Maks. -130 dB
ODTWARZACZ CD/DVD
ANTENA GPS
Typ anteny GPS
Częstotliwość odbioru GPS
Czułość odbioru GPS
Metoda odbioru GPS
Wymiary zewnętrzne
Szerokość
Wysokość
Grubość
Całkowite zniekształcenia
0,02% (przy 1 kHz)
harmoniczne
Zakres dynamiczny
95 dB (przy 1 kHz)
Współczynnik sygnału do szumu95 dB
Separacja kanałów
85 dB (przy 1 kHz)
* Pasmo przenoszenia może się różnić w zależności od
oprogramowania użytego do kodowania/szybkości transmisji bitów.
Mikropaskowa płaska antena
napowietrzna
1575,42 ±1 MHz
Maks. -130 dB
Równolegle 12 kanałów
26 mm
12,9 mm
26 mm
MONITOR
Rozmiar ekranu
Typ wyświetlacza LCD
6,1"
Przezroczysty wyświetlacz LCD
typu TN
System wyświetlania obrazu Aktywna matryca TFT
Liczba pikseli
336 960 (480 x 3 x 234)
Efektywna liczba pikseli
99% lub więcej
System podświetlenia
LED
Pasmo przenoszenia
5–20 000 Hz
Pomiar kołysania i drżenia
Poniżej mierzalnych limitów
(% WRMS)
Całkowite zniekształcenia
0,02% (przy 1 kHz)
harmoniczne
Zakres dynamiczny
95 dB (przy 1 kHz)
Separacja kanałów
85 dB (przy 1 kHz)
System
NTSC/PAL
Rozdzielczość pozioma
500 linii lub więcej
Poziom wyjściowego sygnału 1 Vp-p (75 omów)
wideo
Stosunek sygnał/szum sygnału DVD: 60 dB
wideo
Stosunek sygnał/szum sygnału Ponad 105 dB
audio
MECHANIZM ODTWARZAJĄCY
Długość fali
Moc lasera
DVD: 666 nm
CD: 785 nm
CLASS II
TUNER FM
Zakres strojenia
87,5–108,0 MHz
Czułość użytkowa (mono)
13,5 dBf (0,8 µV/75 omów)
Czułość wyciszania: 50 dB
13,5 dBf (1,3 µV/75 omów)
Wybór kanałów alternatywnych 80 dB
Współczynnik sygnału do szumu65 dB
Separacja stereo
35 dB
Współczynnik
2,0 dB
przechwytywania
TUNER ŚR
Zakres strojenia
Czułość użytkowa
531–1 602 kHz
22,5 µV/27 dBf
TUNER DŁ
Zakres strojenia
Czułość (norma IEC)
153–281 kHz
31,6 µV/30 dB
Złącze USB
Wymagania USB
USB 1.1/2.0
Maksymalne zużycie energii 1 000 mA
Klasa USB
USB (odtwarzanie z urządzenia)/
USB (klasa pamięci masowej)
System plików
FAT12/16/32
Dekodowanie MP3
MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Dekodowanie WMA
Windows Media™ Audio
Dekodowanie AAC
Format pliku AAC-LC „.m4a”
Liczba kanałów
2 kanały (stereo)
Pasmo przenoszenia*
5–20 000 Hz (±1 dB)
130-PL
OGÓLNE
Wymagania dotyczące zasilania 14,4 V (prąd stały)
(dozwolony zakres: 11–16 V)
Temperatura użytkowa
-4°F do +140°F
(-20°C do +60°C)
Maksymalna moc wyjściowa 50 W × 4
Napięcie wyjściowe
2 000 mV/10 kiloomów
Basy
±14 dB przy 60 Hz
Soprany
±14 dB przy 10 kHz
Masa
2,3 kg
Poziom sygnału wyjściowego
audio
Preout (przód, tył):
2 V/10 kiloomów (maksymalnie)
Preout (subwoofer):
2 V/10 kiloomów (maksymalnie)
Wyjście AUX:
1,2V/10 kiloomów
ROZMIAR OBUDOWY
Szerokość
Wysokość
Grubość
178 mm
100 mm
160 mm
• Z powodu ciągłego ulepszania produktu dane techniczne i wygląd
mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
• Panel LCD jest produkowany z wykorzystaniem bardzo precyzyjnej
technologii. Jego współczynnik efektywności pikseli wynosi ponad
99,99%. Oznacza to, że 0,01% pikseli może być zawsze włączona lub
wyłączona.
• Certyfikat DivX dotyczący odtwarzania plików DivX
DivX, DivX Certified i powiązane logo są znakami
towarowymi firmy DivX, Inc. używanymi na podstawie
licencji.
UWAGA
LASER
KLASY 1
(Dolna część odtwarzacza)
UWAGA– przy otwartej obudowie występuje promieniowanie lasera,
NIE NALEŻY SPOGLĄDAĆ WPROST W WIĄZKĘ
• Słowo i logo Bluetooth stanowią zastrzeżone znaki
towarowe należące do firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich
wykorzystanie przez Alpine Eletronics, Inc. objęte jest
licencją.
• „Technologia kodowania sygnału audio MPEG Layer-3
jest licencjonowana przez firmy Fraunhofer IIS oraz
Thomson.”
• To urządzenie wykorzystuje technologię ochrony praw
autorskich chronioną patentami obowiązującymi w
Stanach Zjednoczonych oraz innymi prawami ochrony
własności intelektualnej. Zastosowanie tej technologii
ochrony praw autorskich musi być autoryzowane
przez firmę Macrovision i jest przeznaczone do użytku
domowego oraz do innych sposobów prezentacji w
ograniczonym zakresie, chyba że autoryzacja firmy
Macrovision stanowi inaczej. Przetwarzanie wsteczne i
dezasemblacja są zabronione.
• „Niniejsze urządzenie sprzedawane jest z licencją
wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
Producent nie udziela licencji ani żadnych praw do
użytkowania tego urządzenia w celach komercyjnych (to
jest przynoszących zyski), nadawania przez stacje
radiowe i telewizyjne/odtwarzania w sieci Internet,
sieciach intranetowych ani żadnych innych sieciach lub
systemach dystrybucji, jak na przykład płatne kanały
multimedialne lub usługi dostarczania treści na żądanie.
Na tego rodzaju usługi konieczne jest uzyskanie
odrębnej licencji. Szczegółowe informacje dostępne są
pod adresem http://www.mp3licensing.com”
• Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Nazwa Dolby i symbol podwójnej litery D są znakami
handlowymi firmy Dolby Laboratories.
© 1993-2009 NAVTEQ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Częściowe prawa ©2010, Microsoft Corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
(Dolna część odtwarzacza)
• Wyprodukowano na licencji w oparciu o następujące
patenty zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych:
5,451,942 oraz o inne patenty zarejestrowane w
Stanach Zjednoczonych i na świecie, które zostały
wydane lub zgłoszone. DTS i symbol są zastrzeżonymi
znakami towarowymi, a DTS Digital Out oraz logo DTS
to znaki towarowe DTS, Inc. Produkt obejmuje
oprogramowanie.
© DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
• iPod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.,
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
iPhone jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.,
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
• „Made for iPod” oznacza akcesoria elektroniczne,
które zostały zaprojektowane specjalnie do łączenia
się z odtwarzaczem iPod i które otrzymały certyfikat
producenta potwierdzający spełnianie norm
wydajnościowych firmy Apple.
• „Works with iPhone” oznacza akcesoria elektroniczne,
które zostały zaprojektowane specjalnie do łączenia
się z telefonem iPhone i które otrzymały certyfikat
producenta potwierdzający spełnianie norm
wydajnościowych firmy Apple.
• Firma Apple nie jest odpowiedzialna za
funkcjonowanie tych urządzeń lub ich zgodność z
normami bezpieczeństwa i normami prawnymi.
• Windows Media i logo Windows są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
131-PL
Umowa licencyjna użytkownika
produktu (Microsoft)
Nabyłeś urządzenie (dalej zwane „URZĄDZENIEM”), które
zawiera oprogramowanie, na które firma Alpine Electronics, Inc.
(„ALPINE”) uzyskała licencję od spółki zależnej Microsoft
Corporation („MS”). Zainstalowane oprogramowanie stworzone
przez MS, jak również powiązane z nimi media, materiały
drukowane oraz dokumentacja internetowa (online) oraz
elektroniczna („OPROGRAMOWANIE”) jest chronione
międzynarodowymi prawami i traktatami o ochronie własności
intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest udostępniane na
zasadzie licencji, a nie sprzedawane. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEJ UMOWY
LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („UMOWA”),
NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA ANI KOPIOWAĆ
OPROGRAMOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU JAK
NAJSZYBCIEJ SKONTAKTUJ SIĘ Z ALPINE, ABY UZYSKAĆ
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZWROTU NIEUŻYWANEGO
URZĄDZENIA W ZAMIAN ZA ZWROT PIENIĘDZY. WSZELKIE
PRZYPADKI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, W TYM,
MIĘDZY INNYMI, UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA W
URZĄDZENIU, BĘDZIE OZNACZAŁO AKCEPTACJĘ UMOWY
(LUB POTWIERDZENIE POPRZEDNIEJ AKCEPTACJI).
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ODWROTNEJ INŻYNIERII,
DEKOMPILACJI I DEZASEMBLACJI
Odwrotna inżynieria, dekompilacja lub dezasemblacja
OPROGRAMOWANIA jest niedozwolona, z wyłączeniem
przypadków, w których odpowiednie przepisy prawa wyraźnie
zezwalają na tego typu działanie.
DODATKOWE OPROGRAMOWANIE/USŁUGI.
OPROGRAMOWANIE może umożliwiać firmie ALPINE, MS,
Microsoft Corporation lub ich spółkom zależnym dostarczanie lub
udostępnianie użytkownikowi aktualizacji, uzupełnień, dodatków
lub komponentów usług internetowych OPROGRAMOWANIA po
dacie uzyskania pierwszej kopii OPROGRAMOWANIA
(„elementy dodatkowe”).
• Jeśli ALPINE dostarczy lub udostępni elementy dodatkowe i
nie dołączy do nich żadnych innych warunków UMOWY, to są
one objęte warunkami niniejszej UMOWY.
• Jeśli MS, Microsoft Corporation lub ich spółki zależne
dostarczą lub udostępnią elementy dodatkowe i nie dołączą
do nich żadnych innych warunków UMOWY, to są one objęte
warunkami niniejszej UMOWY, z zastrzeżeniem, że MS,
Microsoft Corporation lub spółki zależne udostępniające
elementy dodatkowe będą licencjodawcą elementów
dodatkowych.
• ALPINE, MS, Microsoft Corporation i ich spółki zależne
zastrzegają sobie prawo do zaprzestania świadczenia
wszelkich usług internetowych udostępnianych poprzez
OPROGRAMOWANIE.
PRZYZNANIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA,
Niniejsza UMOWA obejmuje następujące kwestie licencyjne:
Użytkownik może korzystać z OPROGRAMOWANIA tylko na
URZĄDZENIU.
BRAK ODPORNOŚCI NA USTERKI.
OPROGRAMOWANIE NIE JEST ODPORNE NA USTERKI.
FIRMA ALPINE NIEZALEŻNIE OKREŚLIŁA, JAK KORZYSTAĆ
Z OPROGRAMOWANIA NA URZĄDZENIU, A MS POLEGA NA
ALPINE W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA
WYSTARCZAJĄCYCH TESTÓW POZWALAJĄCYCH
OKREŚLIĆ, CZY OPROGRAMOWANIE NADAJE SIĘ DO
TAKIEGO UŻYTKOWANIA.
BRAK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH
OPROGRAMOWANIA,
OPROGRAMOWANIE dostarczane jest w aktualnym stanie, z
ewentualnymi usterkami. CAŁKOWITE RYZYKO DOTYCZĄCE
JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI ORAZ
RZETELNOŚCI WYKONANIA (WŁĄCZAJĄC W TO
EWENTUALNOŚĆ ZANIEDBANIA) PONOSI UŻYTKOWNIK.
NIE UDZIELAMY RÓWNIEŻ GWARANCJI ODNOŚNIE
WPŁYWU NA SATYSAKCJĘ Z KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
LUB NARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH. JEŚLI
UŻYTKOWNIK OTRZYMAŁ GWARANCJE DOTYCZĄCE
URZĄDZENIA LUB OPROGRAMOWANIA, NIE SĄ ONE
UDZIELANE PRZEZ I WIĄŻĄCE DLA MS.
BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PEWNE SZKODY.
POZA PRZYPADKAMI OKREŚLONYMI PRAWEM MS NIE
ODPOWIADA ZA POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE
SZKODY ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM.
OGRANICZENIE TO OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ WTEDY, GDY
WSZELKIE ŚRODKI ZARADCZE NIE SPEŁNIĄ SWOJEJ
KLUCZOWEJ ROLI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MS NIE
BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA NA KWOTĘ WYŻSZĄ NIŻ
DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT DOLARÓW (250,- USD).
132-PL
NOŚNIKI ODZYSKIWANIA DANYCH.
Jeśli OPROGRAMOWANIE jest udostępniane przez ALPINE na
oddzielnych nośnikach oznaczonych jako „Nośniki odzyskiwania
danych”, można użyć tych nośników wyłącznie do przywrócenia
lub reinstalacji OPROGRAMOWANIA zainstalowanego na
URZĄDZENIU.
AKTUALIZACJE.
Jeśli OPROGRAMOWANIE jest udostępniane przez ALPINE
oddzielnie oddzielnie od URZĄDZENIA na oddzielnych
nośnikach lub jako pliki do pobrania lub w inny sposób, i jest ono
oznaczone jako „Tylko do celów aktualizacji”, użytkownik może
zainstalować jedną (1) kopię takiego OPROGRAMOWANIA na
URZĄDZENIU jako kopię zastępczą w miejsce istniejącego
OPROGRAMOWANIA i korzystać z niego zgodnie z warunkami
niniejszej UMOWY oraz dodatkowymi warunkami dołączonymi
do aktualizacji OPROGRAMOWANIA.
WYPOWIEDZENIE UMOWY.
Niezależnie od innych praw, ALPINE lub MS może wypowiedzieć
niniejszą UMOWĘ, jeśli użytkownik naruszy warunki w niej
zawarte. W takim przypadku należy zniszczyć wszystkie kopie
OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego elementy.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
Wszelkie tytuły prawne i prawa do własności intelektualnej
zawarte i odnoszące się do OPROGRAMOWANIA (w tym,
między innymi, wszelkie obrazy, zdjęcia, animacje, filmy,
materiały dźwiękowe, muzyka, tekst oraz „aplety” zawarte w
OPROGRAMOWANIU), dołączone materiały drukowane oraz
wszelkie kopie OPROGRAMOWANIA są własnością firmy MS,
Microsoft Corporation i spółek zależnych lub dostawców.
OPROGRAMOWANIE jest udostępniane na zasadzie licencji, a
nie sprzedawane.
Kopiowanie materiałów drukowanych dołączonych do
OPROGRAMOWANIA jest niedozwolone. Wszelkie tytuły
prawne i prawa do własności intelektualnej do treści
udostępnionych poprzez OPROGRAMOWANIE należą do ich
prawnych właścicieli i mogą być objęte odpowiednimi prawami i
traktatami dotyczącymi praw autorskich i własności
intelektualnej. Niniejsza UMOWA nie udziela żadnych praw
odnośnie takich treści. Wszelkie prawa, które nie zostały
wyraźnie udzielone na warunkach niniejszej UMOWY są
zastrzeżone przez MS, Microsoft Corporation, ich spółki zależne
oraz dostawców. Wykorzystanie jakichkolwiek usług
internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez
OPROGRAMOWANIE, może być objęte warunkami świadczenia
tychże usług. Jeśli to OPROGRAMOWANIE zawiera
dokumentację, która jest dostępna tylko w formie elektronicznej,
użytkownik może wydrukować jeden egzemplarz tej
dokumentacji.
ZNAKI HANDLOWE.
Niniejsza UMOWA nie udziela żadnych praw w związku ze
znakami handlowymi lub usługowymi ALPINE, MS, Microsoft
Corporation, ich spółek zależnych lub dostawców.
OBSŁUGA TECHNICZNA PRODUKTU.
Obsługa techniczna OPROGRAMOWANIA nie jest zapewniana
przez MS, jej spółkę nadrzędną Microsoft Corporation lub ich
spółki zależne oraz stowarzyszone. W kwestiach związanych z
obsługą techniczną produktu należy skorzystać z numeru
pomocy technicznej ALPINE podanej w dokumentacji
URZĄDZENIA. W przypadku pytań dotyczących niniejszej
UMOWY lub by skontaktować się z firmą ALPINE z innego
powodu, należy skorzystać z adresu kontaktowego podanego w
dokumentacji URZĄDZENIA.
PRZEKAZANIE OPROGRAMOWANIA JEST
DOZWOLONE Z OGRANICZENIAMI
Użytkownik możę na stałe przenieść prawa wynikające z
niniejszej UMOWY tylko w ramach sprzedaży lub przekazania na
stałe URZĄDZENIA i tylko wtedy, gdy nabywca wyraża zgodę na
warunki niniejszej UMOWY. Jeśli OPROGRAMOWANIE zostało
zaktualizowane, przekazanie musi objąć wszystkie poprzednie
wersje OPROGRAMOWANIA.
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE EKSPORTU.
Użytownik przyjmuje do wiadomości, że krajem pochodzenia
OPROGRAMOWANIA są Stany Zjednoczone. Użytkownik
zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów międzynarodowych i krajowych, które dotyczą
OPROGRAMOWANIA, włączając w to przepisy eksportowe
USA, jak również ograniczeń dotyczących użytkowników
końcowych, użytkowania oraz krajów przeznaczenia ustalonych
przez USA i rządy innych krajów. Dodatkowe informacje na temat
eksportu OPROGRAMOWANIA można znaleźć pod adresem
http://www.microsoft.com/exporting/
UMOWA LICENCYJNA
UŻYTKOWNIKA PRODUKTU
(NAVTEQ)
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z BAZY DANYCH
NAVTEQ NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ
UMOWĄ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA.
UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA
NINIEJSZA UMOWA JEST UMOWĄ LICENCYJNĄ — A NIE
UMOWĄ SPRZEDAŻY — MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ
NAVTEQ B.V., DOTYCZĄCĄ KOPII BAZY DANYCH MAP
NAWIGACYJNYCH OBEJMUJĄCEJ ZWIĄZANE Z NIĄ
OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE, NOŚNIKI ORAZ
MATERIAŁY DRUKOWANE OPUBLIKOWANE PRZEZ FIRMĘ
NAVTEQ (DALEJ ZWANĄ „BAZĄ DANYCH”). KORZYSTAJĄC Z
BAZY DANYCH UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WSZYSTKIE
WARUNKI I UZGODNIENIA UMOWY LICENCYJNEJ
(„UMOWA”). JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z
WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, POWINIEN ZWRÓCIĆ
BAZĘ DANYCH ORAZ WSZYSTKIE ZWIĄZANE Z NIĄ
ELEMENTY DO DOSTAWCY I ODEBRAĆ ZWROT PIENIĘDZY.
WŁASNOŚĆ
Baza danych, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i
prawa pokrewne są własnością firmy NAVTEQ lub jej
licencjodawców. Nośnik, na którym zapisano bazę danych, jest
własnością firmy NAVTEQ i/lub dostawców aż do zapłacenia
przez użytkownika pełnej kwoty uzgodnionej z firmą NAVTEQ i/
lub dostawcą zgodnie z niniejszą Umową lub jej odpowiednikiem,
dotyczącą nabycia dostarczonych dóbr.
UDZIELENIE LICENCJI
Firma NAVTEQ udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na
używanie bazy danych w celach osobistych lub, jeśli ma to
zastosowanie, we własnych celach biznesowych. Ta licencja nie
obejmuje prawa do udzielania podlicencji.
OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU
Użytkowanie bazy danych jest ograniczone do określonego
systemu, dla którego została ona utworzona. Z wyjątkiem
rozszerzenia wynikającego z przepisów ogólnych (np. przepisów
krajowych opartych na dyrektywie 91/250/EWG w sprawie ochrony
prawnej programów komputerowych oraz dyrektywie 96/9/EWG w
sprawie ochrony prawnej baz danych) użytkownikowi nie wolno
wydzielać lub ponownie używać części zawartości bazy danych
ani powielać, kopiować, zmieniać, adaptować, tłumaczyć,
dezasemblować, dekompilować bądź poddawać inżynierii
wstecznej żadnej części bazy danych. Aby uzyskać informacje
dotyczące znaczenia (w kontekście przepisów krajowych)
dyrektywy w sprawie ochrony prawnej programów
komputerowych, użytkownik powinien udzielić firmie NAVTEQ
prawa do dostarczenia ww. informacji na odpowiednich warunkach
z uwzględnieniem kosztów określonych przez firmę NAVTEQ.
PRZEKAZYWANIE LICENCJI
Nie wolno przekazywać bazy danych osobom trzecim, z
wyjątkiem instalacji w systemie, dla którego została ona
utworzona lub w przypadku niezachowania żadnej kopii bazy, z
uwzględnieniem warunków i uzgodnień niniejszej umowy oraz
pisemnym potwierdzeniem tego faktu firmie NAVTEQ przez daną
osobę. Komplet dysków można przekazać lub sprzedać
wyłącznie w całości w formie dostarczonej przez firmę NAVTEQ.
133-PL
OGRANICZENIA GWARANCJI
WŁAŚCIWE PRAWO
Firma NAVTEQ gwarantuje, że z zastrzeżeniami określonymi
poniżej, w okresie 12 miesięcy od nabycia kopii bazy danych
będzie ona działać zgodnie z kryteriami firmy NAVTEQ
dotyczącymi dokładności i kompletności aktualnymi w dniu
nabycia; kryteria te są dostępne w firmie NAVTEQ na żądanie.
Jeśli baza danych nie spełnia wymogów tej gwarancji, firma
NAVTEQ dołoży wszelkich starań, aby ją naprawić lub wymienić
na bazę spełniające te warunki. Jeśli te starania nie doprowadzą
do możliwości wykorzystywania bazy zgodnie z niniejszą
gwarancją, użytkownik może uzyskać zwrot kosztów lub
rozwiązać niniejszą Umowę. Jest to wyłączna odpowiedzialność
firmy NAVTEQ i jedyna podstawa prawna zgłaszania roszczeń w
stosunku do niej. Z wyjątkiem postanowień zawartych w tej
części firma NAVTEQ nie udziela żadnych innych gwarancji
odnośnie skutków używania bazy danych w zakresie jej
prawidłowości, dokładności, jakości lub innym. Firma NAVTEQ
nie gwarantuje, że baza danych nie zawiera błędów. Żadne ustne
ani pisemne informacje udzielone przez firmę NAVTEQ, jej
dostawców lub jakiekolwiek inne osoby nie mają wpływu na
niniejszą gwarancję ani w żaden sposób jej nie rozszerzają.
Niniejsza ograniczona gwarancja określona w tej umowie nie
wpływa na statutowe prawa, jakie w zakresie gwarancji prawnych
mogą przysługiwać użytkownikowi w odniesieniu do wad
ukrytych.
Niniejsza umowa podlega przepisom prawa obowiązującym w
miejscu nabycia bazy danych w określonym dniu. W przypadku,
gdy użytkownik zamieszkuje poza terytorium Unii Europejskiej
lub Szwajcarii stosowane będą przepisy prawa Unii Europejskiej
lub Szwajcarii obowiązujące w miejscu nabycia. We wszystkich
innych przypadkach lub w przypadku braku możliwości
określenia miejsca nabycia bazy danych zastosowanie ma prawo
Holandii. We wszystkich sprawach spornych wynikających z tej
umowy lub z nią związanych do rozstrzygnięć władny jest sąd
obejmujący swoją jurysdykcją miejsce zamieszkania
użytkownika, bez wyłączenia prawa firmy NAVTEQ do wnoszenia
skarg w sądzie najbliższym siedziby użytkownika.
Jeśli baza danych nie jest nabywana bezpośrednio w firmie
NAVTEQ, użytkownik ma statutowe prawa w stosunku do osoby,
od której nabył bazę danych, jako prawa dodatkowe do
niniejszych udzielonych przez firmę NAVTEQ. Powyższa
gwarancja firmy NAVTEQ nie wpływa na statutowe prawa, z
których użytkownik może korzystać dodatkowo.
ZNAKI FIRM
Znaki firm wyświetlane przez urządzenie, aby wskazać
lokalizacje firm są znakami handlowymi należącymi do ich
prawnych właścicieli. Wykorzystanie takich znaków w tym
produkcie nie oznacza sponsoringu, wyrażenia zgody lub
wsparcia produktu przez właścicieli tych znaków.
Znaki firm wyświetlane przez urządzenie są
przedstawiane na podstawie licencji udzielonych przez
do ich prawnych właścicieli:
Aral Aktiengesellschaft
Avia International
BP plc.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Cena bazy danych nie obejmuje kosztów związanych z
zagrożeniami wynikającymi pośrednio lub bezpośrednio z
uszkodzeń powstałych w powiązaniu z tą bazą danych. W
związku z tym firma NAVTEQ nie jest w żadnym przypadku
odpowiedzialna za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie
szkody, w tym bez ograniczeń utratę zysków, danych lub
używanie przez użytkownika lub osobę trzecią bazy danych
niezależnie od sytuacji, nawet jeśli firma NAVTEQ została
poinformowana o takich zagrożeniach. W każdym przypadku
odpowiedzialność firmy NAVTEQ za bezpośrednie szkody jest
ograniczona do ceny kopii bazy danych.
OGRANICZONA GWARANCJA ORAZ OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ
UMOWIE NIE WPŁYWAJĄ NA STATUTOWE PRAWA
UŻYTKOWNIKA OBOWIĄZUJĄCE W MIEJSCU NABYCIA
BAZY DANYCH W WYNIKU CZYNNOŚCI INNYCH NIŻ
PODEJMOWANE W TOKU DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ.
OSTRZEŻENIA
Baza danych może zawierać niedokładne lub niekompletne
informacje wynikające z upływu czasu, zmiany uwarunkowań,
użytych źródeł oraz charakteru zebranych danych
geograficznych, co może powodować generowanie błędnych
wyników. Baza danych nie zawiera ani nie odzwierciedla
informacji dotyczących (między innymi) bezpieczeństwa,
przepisów prawa, służb ratowniczych, prac drogowych,
zamknięcia dróg lub utrudnień w ruchu, ograniczeń prędkości i
przejazdu pojazdów, szerokości i klasy drogi, wysokości mostów,
dopuszczalnych ciężarów lub innych ograniczeń, warunków
drogowych, zdarzeń szczególnych, gęstości ruchu czy czasu
podróży.
134-PL
Exxon Mobil Corporation
ConocoPhillips Germany GmbH
ConocoPhillips Limited
OMV Aktiengesellschaft
Murco Petroleum Limited
Preem Petroleum AB
Westfalen AG
Montaż i podłączanie
Przed rozpoczęciem montażu i podłączeniem urządzenia
należy przeczytać poniższe informacje oraz strony 1 do 6
niniejszej instrukcji obsługi, aby można było prawidłowo
korzystać z urządzenia.
Ostrzeżenie
URZĄDZENIE NALEŻY PODŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO.
Uwaga
WYKONANIE I PODŁĄCZENIE INSTALACJI KABLOWEJ
NALEŻY POZOSTAWIĆ SPECJALIŚCIE.
Wykonanie i podłączenie instalacji do tego urządzenia wymaga
specjalistycznych umiejętności technicznych i doświadczenia. Ze
względów bezpieczeństwa należy zlecić te prace przedstawicielowi
firmy, od której urządzenie zostało nabyte.
Nieprawidłowe podłączenie może spowodować pożar lub uszkodzenie
urządzenia.
DO PRAC MONTAŻOWYCH STOSOWAĆ ZALECANE
AKCESORIA I MOCOWAĆ JE W SPOSÓB PEWNY.
UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM 12 V I
UJEMNYM UZIEMIENIEM.
Zawsze stosować wyłącznie zalecane akcesoria. Użycie części innych
niż zalecane może skutkować uszkodzeniem podzespołów
wewnętrznych urządzenia lub jego niewłaściwym zamocowaniem. W
efekcie części mogą ulec poluzowaniu i stanowić zagrożenie dla ludzi
lub innych urządzeń.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się ze swoim dealerem
samochodowym). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być
przyczyną pożaru lub wypadku.
PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW NALEŻY ODŁĄCZYĆ
PRZEWÓD OD UJEMNEGO BIEGUNA AKUMULATORA.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować porażenie
prądem lub obrażenia ciała w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.
NIE WOLNO DOPUŚCIĆ, ABY KABLE ZAPLĄTAŁY SIĘ W
ZNAJDUJĄCE SIĘ W POBLIŻU PRZEDMIOTY.
Ułożyć wiązki i kable zgodnie z instrukcją, aby uniknąć utrudnień
ruchu podczas jazdy. Kable lub wiązki blokujące ruch lub zwisające z
koła kierownicy, dźwigni zmiany biegów, pedału hamulca itp. stanowią
ogromne niebezpieczeństwo.
NIE WOLNO PRZYŁĄCZAĆ SIĘ DO PRZEWODÓW
ELEKTRYCZNYCH.
Nie wolno zdejmować z kabli elektrycznych izolacji w celu
doprowadzenia prądu do innych urządzeń. W przeciwnym wypadku
nastąpi przekroczenie obciążalności prądowej przewodu, czego
skutkiem będzie pożar lub porażenie prądem.
W TRAKCIE WIERCENIA UWAŻAĆ, ABY NIE USZKODZIĆ
RUR I PRZEWODÓW SAMOCHODU.
Gdy konieczne jest wiercenie otworów w podwoziu, należy
przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby nie uszkodzić ani nie
zablokować rur, przewodu paliwowego, baku albo instalacji
elektrycznej. Niezastosowanie odpowiednich środków ostrożności
może być przyczyną pożaru.
NIE UZIEMIAĆ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZA
POŚREDNICTWEM ŚRUB I NAKRĘTEK UKŁADU
HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO.
Śruby i nakrętki wykorzystywane w układzie hamulcowym,
kierowniczym (i w innych układach mających wpływ na
bezpieczeństwo pojazdu) jak również w zbiorniku paliwa,
BEZWZGLĘDNIE nie mogą być wykorzystywane jako elementy
instalacji elektrycznej ani uziemiającej. W przeciwnym wypadku może
dojść do utraty kontroli nad pojazdem, pożaru, itp.
NIEWIELKIE PRZEDMIOTY, TAKIE JAK ŚRUBY I WKRĘTY,
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
Połknięcie ich może spowodować poważne obrażenia ciała. W
wypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
NIE WOLNO MONTOWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSCU, W
KTÓRYM UTRUDNIAŁOBY ONO STEROWANIE POJAZDEM,
TAKIM JAK KIEROWNICA CZY DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW.
W przeciwnym wypadku może dojść do ograniczenia widoczności
kierowcy i/lub ograniczenia jego ruchów, a w konsekwencji do
poważnego wypadku.
WAŻNE
Należy zapisać poniżej numer seryjny urządzenia i zachować go.
Tabliczka z numerem seryjnym znajduje się na spodzie urządzenia.
PRZEWODY INSTALACJI NALEŻY POPROWADZIĆ W TAKI
SPOSÓB, BY NIE BYŁY ŚCIŚNIĘTE OSTRYMI
METALOWYMI KRAWĘDZIAMI.
Kable i przewody należy poprowadzić z dala od części ruchomych (np.
szyny siedzeń) oraz ostrych lub spiczastych krawędzi. Zapobiegnie to
ściśnięciu przewodu i uszkodzeniu instalacji. Jeżeli konieczne jest
przeprowadzenie przewodów przez otwór w metalu, należy zastosować
gumową przelotkę, aby zapobiec ocieraniu się izolacji o krawędź
metalu.
NIE MONTOWAĆ W MIEJSCACH O DUŻEJ WILGOTNOŚCI
LUB ZAPYLENIU.
Unikać montażu urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub
zapyleniu. Wilgoć i pył przenikają do wnętrza urządzenia i mogą
powodować awarie.
Środki ostrożności
• Przed rozpoczęciem montażu urządzenia INE-S900R należy
odłączyć kabel od ujemnej (–) końcówki akumulatora. Ograniczy to
możliwość uszkodzenia urządzenia w przypadku spięcia.
• Przewody oznaczone odpowiednimi kolorami należy podłączyć
zgodnie ze schematem. Nieprawidłowe podłączenie przewodów
może spowodować uszkodzenie urządzenia lub instalacji
elektrycznej pojazdu.
• Podczas podłączania urządzenia do instalacji elektrycznej pojazdu
należy uwzględnić elementy zainstalowane fabrycznie (np. komputer
pokładowy). Nie należy wykonywać połączeń z innymi przewodami,
aby umożliwić zasilanie tego urządzenia. Podczas podłączania
urządzenia INE-S900R do skrzynki bezpieczników należy upewnić się,
że bezpiecznik dla obwodu urządzenia INE-S900R ma odpowiednią
wartość znamionową. Niewykonanie tej czynności może spowodować
uszkodzenie urządzenia i pojazdu. W przypadku wątpliwości należy
skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
• Urządzenie INE-S900R wyposażone jest w żeńskie złącza RCA do
podłączania innych urządzeń (np. wzmacniacza) ze złączami RCA.
W celu podłączenia innych urządzeń może być wymagane użycie
adapterów. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się ze
autoryzowanym przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
• Przewody (–) głośników należy podłączyć do złącza głośników (–).
Nigdy nie wolno łączyć kabli prawego i lewego kanału ze sobą ani z
karoserią samochodu.
• Podczas montażu wyświetlacz musi być całkowicie schowany w
obudowie. Niezastosowanie się do tego zalecenia może
spowodować wystąpienie problemów.
• Podczas montażu w pojeździe należy upewnić się, że można
otworzyć/zamknąć wyświetlacz bez dotykania dźwigni zmiany
biegów.
NUMER SERYJNY:
DATA MONTAŻU:
IMIĘ I NAZWISKO MONTERA:
MIEJSCE ZAKUPU:
135-PL
Montaż
UWAGA
Płyta czołowa
Nie należy blokować wentylatora ani otworów wentylacyjnych
urządzenia, ponieważ uniemożliwi to prawidłową cyrkulację powietrza.
Zablokowanie tych elementów może spowodować nagromadzenie się
ciepła wewnątrz urządzenia i doprowadzić do pożaru. Firma Alpine nie
ponosi odpowiedzialności za utratę danych, nawet jeśli te dane itp.
zostały utracone podczas korzystania z tego urządzenia.
Osłona mocująca
Osłona gumowa
×6
×2
Wkręt sześciokątny Klucz do wspornika Wkręt z łbem
stożkowym
Otwór wentylacyjny
Tylna strona urządzenia
×8
Wkręt
2
Zamontuj antenę GPS na dachu.
Usuń kurz i olej z miejsca montażu i zamontuj antenę GPS.
Antena GPS
Kąt montażu
Urządzenie należy zamontować pod kątem w zakresie od położenia
poziomego do kąta 40°. Należy pamiętać, że montaż pod kątem
wykraczającym poza ten zakres spowoduje utrudnione użytkowanie i
może doprowadzić do uszkodzenia.
• Magnes anteny GPS jest bardzo silny. Należy postępować
ostrożnie, aby nie uszkodzić karoserii pojazdu.
Należy trzymać magnes z dala obiektów wrażliwych na działanie
pola magnetycznego, takich jak karty kredytowe, zegarki, itp.
• Nie malować anteny. Może to zmniejszyć czułość odbioru.
Montaż anteny GPS wewnątrz pojazdu.
1 Oczyść miejsce montażu.
2 Umieść antenę GPS na płytce montażowej.
3 Zamontuj antenę GPS.
0 -40°
1
Należy sprawdzić akcesoria.
Antena GPS (5 m)
Podkładka
wodoodporna
(do anteny GPS)
Antena GPS
Płytka montażowa
anteny
×5
Zacisk przewodu
(do anteny GPS)
Mikrofon (3,5 m)
Przewód zasilający
Przewód
przyłączeniowy
AUX/PRE OUT
Przewód
przyłączeniowy
interfejsu
zewnętrznego
Przewód USB
136-PL
Płytka montażowa anteny
• Zamontuj antenę GPS na płaskim fragmencie tablicy
rozdzielczej lub tylnego zasobnika.
• Szkło o dużym współczynniku odbicia lub pochłaniania fal
termicznych może zakłócać odbiór fal wysokiej częstotliwości.
Jeśli odbiór jest słaby, gdy antena jest zamontowana wewnątrz
pojazdu, spróbuj zamontować antenę na zewnątrz.
• Sprawdź, czy antena GPS nie jest zakryta (zasłonięta) przez
metalową powierzchnię lub obiekt.
3
6
Prowadzenie anteny GPS.
1 Przeprowadź przewód używając załączonych zacisków,
aby zmniejszyć luz przewodu.
2 Jeśli prowadzisz przewód pod uszczelką gumową
pojazdu, użyj podładki wodoodpornej.
3 Przymocuj przewód w kilku punktach przy użyciu
pozostałych zacisków.
Zacisk
przewodu
Podkładka
wodoodporna
Jeżeli w pojeździe dostępny jest wspornik, przykręć
długą śrubę sześciokątną do tylnego panelu
urządzenia INE-S900R i załóż gumową osłonę na
śrubę sześciokątną. Jeżeli w pojeździe nie ma
wspornika montażowego, przymocuj urządzenie
metalowym paskiem mocującym (brak w zestawie).
Przykręć przewód uziemienia urządzenia do
czystego metalowego elementu, używając śruby (*1),
która jest już przykręcona do podwozia pojazdu.
Podłącz wszystkie pozostałe przewody urządzenia
INE-S900R zgodnie z opisem w sekcji POŁĄCZENIA.
Wkręt
4
Nakrętka
sześciokątna
(M5)
Montaż mikrofonu.
*2
Aby zapewnić bezpieczeństwo, sprawdź, czy:
• miejsce montażu jest pewne i stabilne.
• widoczność kierowcy i jego ruchy nie są ograniczone.
• mikrofon jest umieszczony w miejscu, gdzie dobrze słychać głos
kierowcy (w pobliżu osłony przeciwsłonecznej, itp.).
Metalowy
pasek
mocujący
Gdy mówisz do mikrofonu, nie powinieneś zmieniać pozycji,
w której prowadzisz pojazd. Może to powodować
odwrócenie uwagi od bezpiecznego prowadzenia pojazdu.
Należy dokładnie ustalić kierunek i odległość podczas
montażu mikrofonu. Trzeba sprawdzić, czy głos kierowcy
dobrze słychać w wybranym miejscu.
Śruba dwustronna
*1
Przewód uziemienia
Urządzenie
Podwozie
• W przypadku śruby oznaczonej symbolem „*2” użyj śruby
odpowiedniej dla miejsca montażu.
Mikrofon
Zacisk przewodu
(sprzedawany
oddzielnie)
7
Wsuń urządzenie INE-S900R w deskę rozdzielczą aż
do zatrzaśnięcia. Zapewnia to prawidłowe
zablokowanie urządzenia i uniemożliwia jego
przypadkowe wysunięcie się z deski rozdzielczej.
Demontaż
1 Włóż klucze wspornika do urządzenia wzdłuż prowadnic
po obu stronach. Urządzenie można teraz wyjąć z osłony
mocującej.
5
Zdejmij osłonę mocującą z obudowy urządzenia
(patrz „Demontaż” na strona 137).
Wsuń osłonę mocującą w deskę rozdzielczą i
przymocuj ją metalowymi klamrami.
Osłona mocująca
(w zestawie)
Wspornik
Urządzenie
Klucze
wspornika
(w zestawie)
Deska rozdzielcza
Gumowa osłona
(w zestawie)
Urządzenie
2 Wysuń urządzenie, nie dopuszczając do jego
zablokowania.
Płytki
dociskowe*1
Wkręt
sześciokątny
(w zestawie)
Płyta czołowa*2 (w zestawie)
*1 Jeżeli założona osłona mocująca jest poluzowana w desce rozdzielczej,
płytki dociskowe można lekko zgiąć, aby rozwiązać problem.
*2 Można zamontować dostarczoną płytę czołową.
137-PL
Połączenie z iPod/iPhone (sprzedawane oddzielnie)
Przyłącz przewód USB do iPod/iPhone przy użyciu KCU-451iV.
Uwaga
Karta pamięci SD jest umieszczona z lewej strony systemu. Zwykle
nie ma potrzeby wyjmowania karty pamięci SD z urządzenia. Aby
ją wyjąć, postępuj zgodnie z instrukcjami.
Przewód USB
1
Zdejmij pokrywę z gniazda karty pamięci SD.
Odkręć wkręt
KCU-451iV
Wyjmij iPod/iPhone
Wyjmij iPod/iPhone z KCU-451iV.
2
Naciśnij kartę pamięci SD.
Karta SD zostanie wysunięta.
• Jeśli dźwięk nie jest odtwarzany lub iPod/iPhone nie jest
rozpoznawany po podłączeniu, należy go wyjąć raz, podłączyć
ponownie lub zresetować.
• Przed podłączeniem urządzenia iPod/iPhone do systemu
nawigacyjnego ustaw w nim funkcję EQ na OFF.
• Nie pozostawiaj urządzenia iPod/iPhone w pojeździe przez dłuższy
czas. Wysoka temperatura i wilgoć mogą spowodować jego
nieodwracalne uszkodzenie.
Przyłączenie pamięci USB (sprzedawana oddzielnie)
Podłącz pamięć USB
Podłącz pamięć USB do przewodu USB.
Przewód USB
Pamięć USB
Odłącz pamięć USB
Pewnie wysuń pamięć USB z gniazda USB.
Przewód USB
Pamięć USB
• Odłączając pamięć USB wyciągaj ją równolegle do gniazda.
• Jeśli dźwięk nie jest odtwarzany lub pamięć USB nie jest
rozpoznawana nawet po podłączeniu, należy ją wyjąć raz i podłączyć
ponownie.
138-PL
UWAGA
• Nie wkładać karty pamięci SD do innego
urządzenia, takiego jak komputer. Może to
spowodować uszkodzenie danych.
• Nie wyjmować karty pamięci SD podczas pracy
urządzenia INE-S900R.
Schemat połączeń przełącznika SPST (sprzedawany oddzielnie)
(jeżeli nie jest dostępne zasilanie ACC)
ACC
INE-S900R
(czerwony)
PRZEŁĄCZNIK
SPST (OPCJA)
BEZPIECZNIK
(5 A, opcja)
AKUMULATOR
(żółty)
Akumulator
• Jeżeli pojazd nie umożliwia zasilania w trybie ACC, należy dodać przełącznik jednobiegunowy i jednostanowy SPST (sprzedawany oddzielnie) i
bezpiecznik (sprzedawany oddzielnie).
• Schemat i wartość znamionowa bezpiecznika podane powyżej dotyczą przypadku, gdy urządzenie INE-S900R jest używane samodzielnie.
• Jeżeli przewód przełączanego zasilania (zapłonu) urządzenia INE-S900R zostanie podłączony bezpośrednio do dodatniego (+) bieguna
akumulatora pojazdu,INE-S900R będzie pobierać prąd (kilkaset miliamperów) nawet po ustawieniu przełącznika w pozycji wyłączenia, co może
spowodować rozładowanie akumulatora.
Zapobieganie przenikaniu szumów zewnętrznych do systemu audio.
• Urządzenie i kable należy poprowadzić co najmniej 10 cm od instalacji elektrycznej samochodu.
• Przewody zasilania akumulatora należy umieścić jak najdalej od innych przewodów.
• Przewód uziemienia należy dokładnie podłączyć do niepomalowanego elementu metalowego (w razie potrzeby należy usunąć
farbę i zanieczyszczenia) podwozia samochodu.
• W przypadku dodawania opcjonalnego tłumika szumów należy podłączyć go jak najdalej od urządzenia. Aby uzyskać informacje
na temat dostępnych tłumików szumów, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
• Przedstawiciel handlowy firmy Alpine posiada obszerne informacje na temat eliminowania szumów; aby dowiedzieć się więcej,
należy się z nim skontaktować.
139-PL
Połączenia
(żółty)
(czerwony)
(biały)
(żółty)
(czerwony)
(biały)
Do złącza wejścia wideo
Do złączy wejścia audio (P, L)
Do złącza wyjścia wideo
Do złączy wyjścia audio (P, L)
Lewy tylny
Wzmacniacz
Prawy tylny
Lewy przedni
Wzmacniacz
Prawy przedni
Wzmacniacz
Subwoofery
Do kamery podglądu wstecz
Antena GPS
(pomarańczowy/
biały)
(żółty/
niebieski)
WSTECZ
HAMULEC POSTOJOWY
(zielony/biały)
PRĘDKOŚCIOMIERZ
PODŚW
Do strony dodatniej przewodu sygnałowego świateł
Do przewodu sygnałowego hamulca postojowego
Do przewodu impulsu prędkościomierza
Do przewodu podświetlenia tablicy rozdzielczej
(pomarań)
(czerwony) ACC
Do wysuwanej anteny
(czarny) UZIE
Kluczyk zapłonu
ANTENA AKT
(niebieski)
AKUMUL
(żółty)
Akumulator
(zielony)
(zielony/czarny)
(biały)
(biały/czarny)
(szary/czarny)
(szary)
(fioletowy/czarny)
(fioletowy)
(biały/brązowy)
PILOT WYJ
(różowy/czarny)
WE WEW
(niebieski/biały)
PILOT
Lewy tylny
Lewy przedni
Głośniki
Prawy przedni
Prawy tylny
Do przewodu wejściowego pilota
(czarny) WE KON KIER
(czarny) WE MIKR
Do urządzenia zewnętrznego
Do wzmacniacza
Do modułu zdalnego sterowania z kierownicy
Do mikrofonu
Antena
Wtyczka anteny
ISO
Wtyczka anteny JASO
Do interfejsu wyświetlacza pojazdu
140-PL
1 Złącze anteny GPS
Do anteny GPS.
2 Złącze USB
Do pamięci USB lub iPod/iPhone
3 Złącze zasilania
4 Złącze AUX/PRE OUT
5 Złącze interfejsu zewnętrznego
6 Złącze wejścia WIDEO iPod
Podłącz do urządzenia KCU-451iV.
7 Złącze anteny
8 Złącze interfejsu wyświetlacza pojazdu
Wysyła sygnały sterujące interfejsem wyświetlacza pojazdu.
Podłącz do opcjonalnego modułu interfejsu wyświetlacza
pojazdu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat połączeń,
skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem handlowym
firmy Alpine.
9 Złącze wyjścia wideo (AUX OUTPUT) (żółte)
Wyjście sygnału wideo.
0 Złącza wyjścia audio (AUX OUTPUT)
Prawe złącze wyjścia audio jest CZERWONE, lewe jest
BIAŁE.
! Złącze wyjścia wideo (AUX OUTPUT) (żółte)
Wejście sygnału wideo.
@ Złącza wejścia audio (AUX INPUT)
Prawe złącze wejścia audio jest CZERWONE, lewe jest
BIAŁE.
# Tylne złącza wyjścia RCA
Można ich użyć jako tylnych złączy wyjściowych RCA.
$ Przednie złącza wyjścia RCA
Można ich użyć jako przednich złączy wyjściowych RCA.
% Złącze RCA subwoofera (lewy) (biały)
Wyjście sygnału subwoofera.
^ Złącze RCA subwoofera (prawy) (czerwony)
Wyjście sygnału subwoofera.
& Złącze wejściowe kamery
Użyj w przypadku podłączania opcjonalnej kamery podglądu
wstecz (HCE-C107D).
q Przewód podświetlenia (pomarańczowy)
Ten przewód można podłączyć do przewodu podświetlenia
tablicy rozdzielczej pojazdu. Dzięki temu podświetlenie
INE-S900R będzie wygaszone, gdy zostaną włączone
światła pojazdu.
w Przewód przełączanego zasilania (zapłon) (czerwony)
Podłącz ten przewód do otwartego złącza w skrzynce
bezpieczników pojazdu lub innego nieużywanego źródła
zasilania zapewniającego napięcie (+) 12 V tylko po włączeniu
zapłonu lub ustawieniu kluczyka w położeniu akcesoriów.
e Przewód uziemienia (czarny)
Podłącz ten przewód do uziemienia podwozia pojazdu. Upewnij
się, że przewód jest połączony z niepomalowanym elementem
metalowym i dokładnie dokręcony dostarczoną śrubą.
r Przewód wysuwanej anteny (niebieski)
Podłącz ten przewód do złącza +B wysuwanej anteny, jeśli
jest używana.
• Tego przewodu należy używać wyłącznie w celu sterowania
wysuwaną anteną pojazdu. Nie należy używać tego przewodu do
włączania wzmacniacza lub procesora sygnału.
! Przewód akumulatora (żółty)
Podłącz ten przewód do dodatniego bieguna (+)
akumulatora pojazdu.
y Uchwyt bezpieczników (15 A)
u Przewód wyjściowy głośnika lewego tylnego (+)
(zielony)
i Przewód wyjściowy głośnika lewego tylnego (–)
(zielony/czarny)
o Przewód wyjściowy głośnika lewego przedniego (+)
(biały)
p Przewód wyjściowy głośnika lewego przedniego (–)
(biały/czarny)
[ Przewód wyjściowy głośnika prawego przedniego (–)
(szary/czarny)
] Przewód wyjściowy głośnika prawego przedniego
(+) (szary)
\ Przewód wyjściowy głośnika prawego tylnego (–)
(fioletowy/czarny)
* Przedłużacz kabla RCA (sprzedawany oddzielnie)
a Przewód wyjściowy głośnika prawego tylnego (+)
(fioletowy)
( Przewód biegu wstecznego (pomarańczowy/biały)
s Złącze ISO (wyjście głośników)
Podłącz do złącza dodatniego świateł cofania samochodu.
Lampa ta zapala się po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w
położeniu biegu wstecznego (R).
Po właściwym podłączeniu przewodów obraz wideo
automatycznie przełącza się na kamerę cofania w
przypadku wybrania biegu wstecznego (R).
) Przewód hamulca postojowego (żółty/niebieski)
Podłącz ten przewód do złącza zasilania przełącznika
hamulca postojowego, aby przesyłać sygnały stanu hamulca
postojowego do urządzenia INE-S900R.
- Przewód czujnika prędkości (zielony/biały)
Nieprawidłowe podłączenie przewodu czujnika prędkości
może spowodować usterkę ważnych systemów
bezpieczeństwa pojazdu (takich jak hamulce lub poduszki
powietrzne). Usterki takie grożą wypadkiem i śmiercią.
Zalecamy, aby montaż wykonywał przeszkolony,
autoryzowany przedstawiciel firmy Alpine.
= Złącze zasilania ISO
d Przewód wyjściowy zdalnego sterowania (biały/brązowy)
Podłącz ten przewód do przewodu wejściowego zdalnego
sterowania. Ten przewód przekazuje sygnały sterujące z
modułu zdalnego sterowania.
f Przewód wejścia przerwania audio (różowy/czarny)
Gdy jest to wejście audio z podłączonego urządzenia
zewnętrznego, urządzenie zostaje wyciszone. Pojawia się
wtedy ikona „IN-INT”.
g Przewód zdalnego włączania (niebieski/biały)
Podłącz ten przewód do przewodu zdalnego włączania we
wzmacniaczu lub procesorze sygnału.
h Złącze interfejsu zdalnego sterowania z kierownicy
Do modułu zdalnego sterowania z kierownicy. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat połączeń, skontaktuj się z
najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
j Złącze wejścia mikrofonu
Do mikrofonu (w zestawie).
k Adapter ISO/JASO anteny (sprzedawany oddzielnie)
W zależności od pojazdu, może być wymagany adapter
ISO/JASO anteny.
141-PL
Przykład systemu
Podłączenie pamięci USB
Złącze USB
Przewód USB (w zestawie)
Pamięć USB (sprzedawana oddzielnie)
• Nie można jednocześnie podłączać pamięci USB oraz urządzenia iPod/iPhone.
• Nie pozostawiaj pamięci USB w pojeździe przez dłuższy czas. Wysoka temperatura i wilgoć mogą uszkodzić pamięć USB, uniemożliwiając jej
użytkowanie.
Podłączenie iPod/iPhone
Złącze USB
iPod/iPhone
(sprzedawane oddzielnie)
Zestaw połączeniowy
KCU-451iV (sprzedawany
oddzielnie)
Złącze WIDEO iPod
Przewód USB (w zestawie)
• Aby podłączyć iPod/iPhone, konieczny jest dodatkowy zestaw przyłączeniowy KCU-451iV.
• Nie można jednocześnie podłączać pamięci USB oraz urządzenia iPod/iPhone.
• Nie pozostawiaj urządzenia iPod/iPhone w pojeździe przez dłuższy czas. Wysoka temperatura i wilgoć mogą spowodować jego nieodwracalne
uszkodzenie.
142-PL
Podłączenie urządzenia zewnętrznego
Złącze interfejsu zewnętrznego
Złącze AUX/PRE OUT
Przewód przyłączeniowy AUX/PRE OUT
Do złącza wyjścia wideo
(żółty)
(czerwony)
Zmieniarka DVD
(sprzedawana oddzielnie)
(biały)
Do złącza wyjścia audio
Do złącza wejścia wideo
(żółty)
(czerwony)
Monitor tylny
(sprzedawany oddzielnie)
(biały)
Do złącza wejścia audio
PILOT WYJ
PILOT WE
(biały/brązowy)
(biały/brązowy)
Przewód przyłączeniowy interfejsu
zewnętrznego
1 Złącza wejścia audio/wideo (AUX INPUT)
2 Złącza wyjścia audio/wideo (AUX OUTPUT)
Użyj w przypadku podłączania opcjonalnego monitora.
3 Przedłużacz kabla RCA (sprzedawany oddzielnie)
4 Przewód wyjściowy zdalnego sterowania (biały/
brązowy)
Podłącz ten przewód do przewodu wejściowego zdalnego
sterowania. Ten przewód przekazuje sygnały sterujące z
modułu zdalnego sterowania.
• Można zmienić nazwę urządzenia zewnętrznego. Patrz “Ustawienie tylnego głównego wejścia AUX” (strona 110).
143-PL
Podłączenie przenośnego cyfrowego tunera telewizyjnego oraz zmieniarki płyt DVD
Złącze interfejsu zewnętrznego
Złącze AUX/PRE OUT
Przewód przyłączeniowy AUX/PRE OUT
Do złącza wyjścia wideo
Do złącza wejścia wideo
Do złącza wyjścia wideo
(żółty)
Przenośny
cyfrowy tuner
telewizyjny
(sprzedawany
oddzielnie)
(czerwony)
(biały)
Do złącza wyjścia audio
Do złącza wejścia audio
PILOT WYJ
PILOT WE
PILOT WYJ
(biały/brązowy)
(biały/brązowy)
(biały/brązowy)
Zmieniarka
DVD
(sprzedawana
oddzielnie)
Do złącza
wyjścia audio
PILOT WE
(biały/brązowy)
Przewód przyłączeniowy interfejsu zewnętrznego
1 Złącza wejścia audio/wideo (AUX INPUT)
2 Przedłużacz kabla RCA (sprzedawany oddzielnie)
3 Przewód wyjściowy zdalnego sterowania (biały/
brązowy)
Podłącz ten przewód do przewodu wejściowego zdalnego
sterowania. Ten przewód przekazuje sygnały sterujące z
modułu zdalnego sterowania.
• Można zmienić nazwę urządzenia zewnętrznego. Patrz “Ustawienie tylnego głównego wejścia AUX” (strona 110), “Ustawienie dodatkowego
wejścia AUX” (strona 110).
144-PL
Podłączenie kamery podglądu wstecz
Złącze AUX/PRE OUT
Złącze wejścia kamery
Przewód połączeniowy kamery
(dołączony do kamery)
Przewód przyłączeniowy AUX/PRE
OUT
Kamera podglądu
wstecz
(sprzedawana
oddzielnie)
HCE-C107D
Podłączenie zewnętrznego wzmacniacza
Złącze interfejsu zewnętrznego
Złącze AUX/PRE OUT
Przewód przyłączeniowy AUX/PRE OUT
Wzmacniacz 4-kanałowy (sprzedawany oddzielnie)
(czerwony)
(biały)
Wejście
Przedni głośnik
Wejście
Tylny głośnik
(czerwony)
(biały)
Wzmacniacz subwoofera
(sprzedawany oddzielnie)
SUB P
SWL
Wejście
Subwoofer
PILOT
(niebieski/biały)
Przewód przyłączeniowy interfejsu zewnętrznego
1 Przednie złącza wyjścia RCA
CZERWONY to prawy, a BIAŁY jest lewy.
2 Tylne złącza wyjścia RCA
CZERWONY to prawy, a BIAŁY jest lewy.
3 Złącze RCA subwoofera (prawy)
4 Złącze RCA subwoofera (lewy)
5 Przedłużacz przewodu RCA (sprzedawany oddzielnie)
145-PL
ALPINE ELECTRONICS, INC.
20-1 Yoshima-Kogyodanchi Iwaki-City Fukushima 970-1192 Japan.
Phone: (+81) 246-36-4111
Fax: (+81) 246-36-6090
DECLARATION of CONFORMITY
We, Alpine Electronics, Inc. of the above address, hereby declare, at our sole responsibility,
that the following product conforms to the Essential Requirements of the Radio and
Telecommunications Terminal Equipment Directive1999/5/EC in accordance with the tests
conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.
Product
:
UGZZ8_Module PCB
Model/ Type Number
:
BDAG803A
Directive and Standards used
:
Radio:
EMC:
EN 300 328 V1.7.1: 2006-10
EN 301 489-17 V2.1.1: 2009-05
EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04
ISO7637-2: 2004
Safety: EN 60950-1: 2006 + Amd.11: 2009
Year of affixing CE marking
:
Signature
:
Name
: Shinichi Asuke
Date
: February 22, 2010
2010
R
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway,
Hallam Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway,
Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex,
France
Phone 01-48638989
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15
Designed by ALPINE Japan
68-13530Z28-B (Y)

Podobne dokumenty