Tester kabli sieciowych LAN LAN-1

Komentarze

Transkrypt

Tester kabli sieciowych LAN LAN-1
Tester kabli
sieciowych LAN
LAN-1
Instrukcja obsługi
Polski
Tester kabli
sieciowych LAN
LAN-1
Instrukcja obsługi
LAN1_Rev001
2008 Amprobe Test Tools.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
1
Ograniczona gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności
Firma Amprobe zapewnia, że niniejszy przyrząd będzie wolny od wad materiałowych
i produkcyjnych przez okres 1 roku od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
bezpieczników, baterii jednorazowych lub zniszczeń powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
zaniedbania, niewłaściwego użytkowania lub eksploatacji w warunkach niezgodnych
ze specyfikacją. Dystrybutorzy nie są uprawnieni do przedłużania gwarancji w imieniu
firmy Amprobe. W celu dokonania naprawy wyślij przyrząd wraz z dowodem zakupu do
autoryzowanego Centrum Serwisowego Amprobe, bądź też do autoryzowanego dealera lub
dystrybutora Amprobe. Szczegóły zamieszczone są w punkcie Naprawy poniżej.
NINIEJSZA GWARANCJA JEST DLA UŻYTKOWNIKA JEDYNĄ. JAKIEKOLWIEK INNE GWARANCJE –
WYRAŻONE, DOMNIEMANE LUB STATUTOWE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI DOROZUMIANYMI,
OBEJMUJĄCYMI JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓŁOWE ZASTOSOWANA, SĄ PRZEZ NINIEJSZĄ
UNIEWAŻNIANE. PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE,
POŚREDNIE, BĄDŹ PRZYPADKOWE USZKODZENIA LUB STRATY, POWSTAŁE W WYNIKU INNYCH
PRZYCZYN LUB TEORII. Ponieważ niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenia lub ograniczenia
gwarancji dorozumianych, bądź też przypadkowych lub wtórnych szkód, powyższe ograniczenia
mogą nie mieć zastosowania dla niektórych użytkowników.
Naprawy
Każdy przyrząd pomiarowy wysłany do naprawy gwarancyjnej, pogwarancyjnej lub kalibracji,
powinien zawierać: imię i nazwisko wysyłającego, nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy oraz
dowód zakupu. Ponadto należy załączyć krótki opis problemu lub zlecenia wykonania określonej
usługi. Do przyrządu należy dołączyć przewody pomiarowe. Płatności za naprawy pogwarancyjne
można dokonywać: czekiem, przekazem pieniężnym, kartą kredytową (z podaniem daty ważności)
lub na podstawie zamówienia, na rzecz Amprobe® Test Tools.
Naprawy gwarancyjne i wymiana – wszystkie kraje
Zapoznaj się z warunkami gwarancji i sprawdź stan baterii przed wysłaniem przyrządu do serwisu.
W okresie gwarancji każdy miernik można wysłać do najbliższego dystrybutora Amprobe® Test
Tools w celu dokonania wymiany na taki sam lub podobny produkt. Sprawdź w rozdziale Gdzie
kupić na stronie www.amprobe.com listę najbliższych dystrybutorów. Dodatkowo z USA oraz
Kanady można przesyłać przyrządy na naprawy gwarancyjne oraz wymianę do Amprobe® Test
Tools Service Center (adres poniżej).
Naprawy pogwarancyjne i wymiana – USA i Kanada
Przyrządy na naprawy pogwarancyjne oraz wymianę z USA i Kanady należy przesyłać do
Amprobe® Test Tools Service Center. Skontaktuj się z Amprobe® Test Tools lub punktem zakupu
przyrządu aby uzyskać informacje na temat aktualnych kosztów napraw i wymiany.
w USA w Kanadzie
Amprobe Test Tools Amprobe Test Tools
Everett, WA 98203 Mississauga, ON L4Z 1X9
Tel: 877-AMPROBE (267-7623) Tel: 905-890-7600
Fax: 425-446-6390 Fax: 905-890-6866
Naprawy pogwarancyjne i wymiana – Europa
Przyrządy zakupione w Europie mogą być wymieniane przez dystrybutora Amprobe® Test Tools
za cenę zryczałtowaną. Zobacz listę najbliższych dystrybutorów w rozdziale Gdzie kupić na stronie
www.amprobe.com.
Adres do korespondencji w Europie*
Amprobe® Test Tools Europe
In den Engematten 14
79286 Glottertal, Niemcy
Tel.: +49 (0) 7684 8009 - 0
*(Adres wyłącznie do korespondencji – nie wysyłać przyrządów do naprawy ani do wymiany.
Klienci z Europy powinni kontaktować się z najbliższym dystrybutorem.)
2
2
14
1
IN
OUT
REMOTE
TERMINATOR
3
1
2
3
4
5
6
7
8
OUT
12345678G
4
13
IN
GRD
11
5
AU
TO
6
TE
N
MA
10
HOLD
ST
12
TT
BA
9
7
8
Gniazdo RJ45

RJ45końcówki
końcówkiźródłowej
źródłowejOUT).
OUT).
ŒGniazdo
Gniazdo
RJ45
końcówki
odbierającej
(IN).

Gniazdo
RJ45
końcówki
odbierającej
(IN).

Zielone

Zielonewskaźniki
wskaźnikiLED
LEDkońcówki
końcówki
Žźródłowej
(OUT).
Przycisk testowania

testowaniabaterii
baterii(BATT)
(BATT)
“Przycisk
Przycisk
zatrzymania

Przycisk
zatrzymania
wskazań
”wyświetlacza (HOLD).wskazań
wyświetlacza (HOLD).

Przyciskręcznego
ręcznegoskanowania
skanowania(MAN).
(MAN).
•Przycisk
Wskaźnikniskiego
niskiegopoziomu
poziomubaterii.
baterii.
Wskaźnik
WskaźnikLED
LEDzdalnego
zdalnegoterminatora
terminatora
Wskaźnik
dla kabla uziemiającego
źródłowej (OUT).
Czerwone wskaźniki

wskaźnikiLED
LEDkońcówki
końcówki
Czerwone
odbierającej (IN).
odbierającej (IN).
Przycisk Auto

Autoskanowania
skanowania(AUTO).
(AUTO).
Przycisk
Przycisk TEST

TESTdo
doprzeprowadzenia
przeprowadzenia
‘Przycisk
testu ręcznego.
dla kabla uziemiającego
WskaźnikiLED
LEDzdalnego
zdalnegoterminatora
terminatora
Wskaźniki
dla linii danych
Gniazdo
GniazdoRJ45
RJ45zdalnego
zdalnegoterminatora
terminatora
testu ręcznego.
dla linii danych
Włącznik zasilania.

zasilania.
’Włącznik
33
LAN-1
Tester kabli sieciowych LAN
SPIS TREŚCI
Symbole................................................................................................................................ 5
Rozpakowanie i sprawdzenie................................................................................................ 5
Wprowadzenie..................................................................................................................... 5
Obsługa................................................................................................................................. 6
Test pętli sprzężenia zwrotnego (oba końce kabla kończą się w jednej lokalizacji)........6
Test zdalny (końce kabla w różnych lokalizacjach)..........................................................6
Zatrzymanie wskazań wyświetlacza (Hold).....................................................................6
Przykładowe testy................................................................................................................ 7
Specyfikacja.......................................................................................................................... 7
Konserwacja i naprawa ....................................................................................................... 8
Wymiana baterii .................................................................................................................. 8
4
SYMBOLE
�
Sprawdź w instrukcji
�
Nie wyrzucaj przyrządu
razem z nieposortowanymi
odpadami komunalnymi.
�
Zgodny z odpowiednimi
standardami australijskimi.
�
Zgodny z dyrektywami UE
�
Ten przyrząd nie jest
przeznaczony do użytku
w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych,
takich jak aktywne systemy
telefoniczne.
� Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa
• NIE UŻYWAJ na obwodach pod napięciem. Te poziomy napięć stwarzają potencjalne
zagrożenie porażeniem dla użytkownika.
• Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, podczas pracy z napięciami powyżej 60 VDC lub
30 VAC rms, stosuj odpowiednie środki bezpieczeństwa.
• Nigdy nie uziemiaj się w trakcie wykonywania pomiarów.
• Nie korzystaj z przyrządu w strefie zagrożenia wybuchem.
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj przyrządu na działanie
deszczu ani wilgoci.
ROZPAKOWANIE I SPRAWDZENIE
Opakowanie powinno zawierać:
1 tester kabli sieciowych LAN-1
1 zdalny terminator
1 baterię 9V
1 wtyk RJ45 do żeńskiej wtyczki kabla BNC
1 wtyk RJ45 do męskiej wtyczki kabla BNC
1 wtyk RJ45 do kabla RJ45
1 kabel BNC z dwiema wtyczkami żeńskimi
1 Instrukcję obsługi
Jeśli brakuje jakichkolwiek elementów lub dołączone elementy są uszkodzone, zwróć
kompletne opakowanie do miejsca zakupu, w celu dokonania wymiany.
WPROWADZENIE
Tester kabli LAN-1 jest zaprojektowany do testowania otwartych, zwartych oraz błędnie
podłączonych instalacji kablowych.
5
Możliwości testowania:
• Konfiguracja pinu testowego dla bazy 10/100 – kabel T, bazy 10 -2 , kabli modułowych
RJ45, kabla AT&T 258A, kabla EIA / TIA 568A/568B oraz okablowania Token Ring itd.
• Sprawdzanie ciągłości kabli, ich ewentualnego przerwania, zwarcia lub błędnego
podłączenia.
• Testowanie zainstalowanych kabli na gnieździe sieciowym lub krosownicy, z użyciem
modułu zdalnego terminowania.
• Błąd sygnalizowany dźwiękiem brzęczyka.
OBSŁUGA
1. Wciśnij przycisk +, aby włączyć urządzenie. Jeśli żaden kabel nie jest podłączony lub
kabel jest uszkodzony, zabrzmi brzęczyk.
2. W celu zweryfikowania właściwego napięcia pracy, naciśnij przycisk BATT. Jeśli napięcie
baterii jest mniejsze niż 7 V, dioda BATT nie zaświeci się, a przyrząd LAN-1 nie będzie
działać prawidłowo.
3. Zielone diody LED są wskaźnikami źródła. Czerwone diody LED są wskaźnikami
testowymi. Świecąca czerwona dioda LED oznacza ciągłość przewodu. Zgaszona
czerwona dioda LED oznacza przerwane linie kablowe.
Test pętli sprzężenia zwrotnego (oba końce kabla kończą się w jednej lokalizacji)
1. Podłącz kabel z zakończeniami RJ-45 do gniazd testowych IN oraz OUT.
2. Naciśnij przycisk +, aby włączyć przyrząd. Naciśnij przycisk AUTO (domyślnie) lub
MAN, aby rozpocząć skanowanie.
3. AUTO – skanowanie będzie sekwencyjnie przechodziło przez żyły od 1. do 8. oraz
uziemienie (jeśli jest podłączone). Procedura ta będzie się powtarzać, dopóki nie
zostanie zatrzymana.
4. MAN – skanowanie przejdzie w tryb manualny. Testowane będą różne typy żył.
Test zdalny (końce kabla w różnych lokalizacjach).
1. Podłącz jeden koniec kabla do gniazda OUT.
2. Podłącz ZDALNY TERMINATOR do drugiego końca testowanego kabla.
3. Naciśnij przycisk +, aby włączyć przyrząd. Naciśnij przycisk AUTO (domyślnie) lub
MAN, aby rozpocząć skanowanie.
4. AUTO – skanowanie będzie sekwencyjnie przechodziło przez żyły od 1. do 8. oraz
uziemienie (jeśli jest podłączone). Procedura ta będzie się powtarzać, dopóki nie
zostanie zatrzymana.
5. MAN – skanowanie przejdzie w tryb manualny. Testowane będą różne typy żył.
6. Wyniki testu linii (czerwone diody LED) są prezentowane na zdalnym terminatorze.
Zatrzymanie wskazań wyświetlacza (Hold)
Naciśnięcie przycisku HOLD powoduje zapisanie wyświetlonego błędu i zatrzymuje
testowanie. Aby powrócić to normalnego trybu pracy, naciśnij przycisk HOLD.
6
PRZYKŁADOWE TESTY
Ciągłość Zielone onooooooo
Przewód pinu 2 jest ciągły
Przerwanie
Zielone onooooooo
Przewód pinu 2 jest przerwany
Zwarcie Błędne podłączenie
Zielone onnoooooo
1
2 3 4 5 6 7 8 G
Czerwone onnoooooo
Zielone onooooooo
Kable pinów 2 i 6 są zamienione
1 2 3 4 5 6 7 8 G
Czerwone ooooooooo
Kable pinów 2 i 3 są zwarte
1 2 3 4 5 6 7 8 G
Czerwone onooooooo
1 2 3 4 5 6 7 8 G
Czerwone ooooonooo
SPECYFIKACJA
Ogólna
Wyświetlacz:
czerwone i zielone diody LED
Bateria: 9V, 006P lub IEC 6F22 lub NEDA 1604
Wskaźnik niskiego poziomu baterii: wskaźnik LED nie włączy się po naciśnięciu
przycisku BATT
Żywotność baterii: ok. 20 godz. (bateria alkaliczna)
Środowisko:
do użytku wewnątrz pomieszczeń, maksymalna
wysokość – 2000 m n.p.m.
Temperatura / Wilgotność:
Obsługi:
od 0 do 40°C, wilgotność względna od 10 do
70%.
Przechowywania:
od -od 10 do 60°C, wilgotność względna od 10
do 90
Wymiary: 130 x 64 x 38mm
Masa: 1.26 kg
�-EMC:
EN 61326-1 Ten przyrząd spełnia wymagania następujących Dyrektyw
Wspólnoty Europejskiej: 89/336/EEC (Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej)
oraz 73/23/EEC (Dyrektywa Niskonapięciowa) ze zmianami 93/68/EEC (Oznaczenie CE).
7
Szum elektryczny bądź silne pola elektromagnetyczne w pobliżu sprzętu mogą zakłócić
pomiar obwodu. Przyrządy pomiarowe odpowiedzą również na niepożądane sygnały,
które mogą znajdować się w obwodzie pomiarowym. Użytkownicy powinni zachować
ostrożność i podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, aby uniknąć wprowadzających
w błąd wyników podczas wykonywania pomiarów w obecności zakłóceń elektronicznych.
Elektryczna
Maksymalna długość linii: ~300 metrów
Typy wtyczek: RJ45, BNC
� NIE UŻYWAJ na obwodach pod napięciem.
KONSERWACJA I NAPRAWA
Jeśli podczas korzystania z testera nastąpi awaria, należy podjąć następujące kroki w celu
wykrycia przyczyny problemu.
1. Naciśnij przycisk BATT, aby sprawdzić baterię. Jeśli wskaźnik LED się nie zaświeci,
niezwłocznie wymień baterię.
2. Przejrzyj instrukcję obsługi, szukając ewentualnych błędów w procedurach postępowania.
Naprawy urządzenia, za wyjątkiem wymiany baterii, powinny być wykonywane wyłącznie
przez fabryczne autoryzowane centrum serwisowe lub inny wykwalifikowany personel.
Przedni panel wraz z obudową mogą być czyszczone przy pomocy łagodnego roztworu
wody i detergentu. Korzystając z delikatnej ściereczki, użyj niewielkiej ilości roztworu. Przed
użyciem pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Do czyszczenia nie używaj węglowodorów
aromatycznych, ani rozpuszczalników z chlorem.
WYMIANA BATERII
1. Wyłącz miernik i zdejmij przykrywkę baterii. Wymień baterię na baterię typu NEDA 1604
lub równoważną alkaliczną baterię 9 V. Nałóż przykrywkę na miejsce.
2. Jeśli LAN-1 nie będzie przez dłuższy czas używany, wyjmij baterię.
OPEN
Wymiana baterii
8

Podobne dokumenty