Urządzenia transportu bliskiego w magazynie – rodzaje

Komentarze

Transkrypt

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie – rodzaje
Urządzenia transportu bliskiego w
magazynie – rodzaje, eksploatacja,
naprawa, modernizacja
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
1
Ustawa o dozorze technicznym
z dn. 21.12.2000 r.
Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.
oraz rozporządzenia wydane
na jej podstawie
2
Jako urządzenia techniczne w świetle ustawy są rozumiane
urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek :
a. Rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się
pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego;
b. Wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej
przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym
zasięgu;
c. Rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych
podczas ich magazynowania i transportu.
3
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających
dozorowi technicznemu
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1468 )
4
Zgodnie z §1 dozorowi technicznemu podlegają:
6) maszyny służące do przemieszczania osób
lub ładunków w ograniczonym zasięgu:
5
Wciągarki i wciągniki
6
Wciągarki i wciągniki
Ręczne o udźwigu poniżej 2,0 t – forma dozoru uproszczona
7
Suwnice
Suwnica bramowa
8
Suwnice
Suwnica pomostowa podwieszana
9
Żurawie
10
Układnice
11
Wózki jezdniowe podnośnikowe
12
Wózki jezdniowe podnośnikowe
13
Wózki jezdniowe podnośnikowe
Wózek specjalizowany – z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem!
14
Dźwigi do transportu osób lub ładunków,
dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe
15
Wózki jezdniowe unoszące nie podlegają dozorowi
technicznemu
16
Wózek jezdniowy podnośnikowy nie podlegający
dozorowi (napęd podnoszenia ręczny):
17
Obowiązki eksploatującego:
- uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację
- zapewnienie odpowiednich służb eksploatacyjnych
- eksploatacja urządzenia zgodnie z wymaganiami instrukcji
eksploatacji oraz przepisów prawa.
18
Uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację
Wniosek o rejestrację wraz z dokumentacją zawierającą:
- instrukcję eksploatacji oraz deklarację zgodności WE
- a dla urządzeń wymagających zainstalowania w miejscu
pracy, dodatkowo dokumentację uzupełniającą po
montażu
19
Dokumentacja uzupełniająca powinna zawierać:
- szkic sytuacyjny zmontowanego UTB uwzględniający
w szczególności, nie ujęte w rysunku zestawieniowym,
rzeczywiste odległości UTB od otoczenia, przejścia,
dojścia i ewentualne elementy osłonowe;
- schematy zasilania UTB ze wskazaniem w szczególności:
osprzętu, wielkości i rodzaju zabezpieczeń;
- poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób pomontażowych, wystawione przez
instalującego;
- protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów
elektrycznych, skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej;
- protokół odbioru części budowlanej UTB.
20
21
Zapewnienie odpowiednich służb eksploatacyjnych
Operatorzy i konserwatorzy
Wykaz urządzeń, których obsługę i konserwację mogą
sprawować tylko osoby posiadające stosowne
zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organy dozoru
technicznego:
Załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 18 lipca 2001 r. ( Dz. U. Nr 79, poz. 849) w sprawie
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze
i konserwacji urządzeń technicznych ze zmianami
22
Zapewnienie odpowiednich służb eksploatacyjnych
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi:
- suwnice, żurawie, cięgniki z wyjątkiem urządzeń z
napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,
- układnice do składowania ładunków w magazynach,
- dźwigi z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów
towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów
towarowych małych i urządzeń do transportu osób
niepełnosprawnych,
- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym
napędem podnoszenia.
23
Zapewnienie odpowiednich służb eksploatacyjnych
Obowiązki konserwatora:
- bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości
w działaniu UTB;
- odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem
w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych
czynności;
- bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego UTB
o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność
wyłączenia UTB z eksploatacji i dokonywanie odpowiedniego wpisu
do dziennika konserwacji.
24
Eksploatacja urządzenia zgodnie z wymaganiami instrukcji
eksploatacji oraz przepisów prawa
Obowiązki eksploatującego w trakcie eksploatacji:
- eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem określonym przez wytwórcę,
- dokonywanie przeglądów konserwacyjnych, okresowych wymian
pewnych elementów – w terminach określonych w instrukcji
eksploatacji,
- sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w
instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:
- konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych,
nitowanych i rozłącznych,
- toru jezdnego dźwignic szynowych,
- instalacji ochrony przeciwporażeniowej
czyli tzw. przegląd roczny
- wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych – rezystancja
izolacji oraz skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej.
25
Artykuł 17 ustawy o dozorze technicznym
1. Dokonanie naprawy lub modernizacji urządzenia
technicznego (…) wymaga uprzedniego uzgodnienia
z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
2. Przepisy art. 14 stosuje się odpowiednio do urządzenia
technicznego po jego naprawie lub modernizacji.
Naprawa lub modernizacja, może być wykonana tylko przez
zakład uprawniony przez organy dozoru technicznego.
26
Artykuł 19 ustawy o dozorze technicznym
Eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany
niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki
dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym
uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku
związanym z jego eksploatacją.
27
niebezpieczne uszkodzenie - nieprzewidziane
uszkodzenie urządzenia, w wyniku którego urządzenie
nie nadaje się do eksploatacji, lub jego dalsza
eksploatacja stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, mienia lub środowiska
28
nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie nagłe,
które spowodowało śmierć, trwałą lub czasową
niezdolność do pracy osób narażonych
29
Artykuł 63 ustawy o dozorze technicznym
1. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne:
1) bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki
dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia
do eksploatacji lub obrotu,
2) wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru
technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu
z obrotu urządzenia technicznego, podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolności.
2. Tej samej karze podlega ten, kto przerabia urządzenie
techniczne bez zgody organu właściwej jednostki dozoru
technicznego.
30
Artykuł 64 ustawy o dozorze technicznym
Kto:
1) uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie czynności
dozoru technicznego,
2) nie wykonuje obowiązku zawiadomienia organu
właściwej jednostki dozoru technicznego
o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego
lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją
urządzenia technicznego, podlega karze grzywny.
31
Dyrektywa 2009/104/WE (dawniej 89/655/EWG)
wprowadzona do Prawa polskiego:
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596)
32
Zgodnie z § 34 Maszyny nabyte przed dniem
1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do
dnia 1 stycznia 2006 r. dostosowane
do minimalnych wymagań dotyczących
maszyn określonych w rozdziale 3
rozporządzenia.
33
www.udt.gov.pl
34
Dziękuję za uwagę.
Urządzenia transportu bliskiego w
magazynie – rodzaje, eksploatacja,
naprawa, modernizacja
35