Program i zagadnienia do dziennika praktyk

Komentarze

Transkrypt

Program i zagadnienia do dziennika praktyk
PRAKTYKA ZAWODOWA Technik ochrony – 100 godzin
1. CEL PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Praktyka zawodowa ma na celu poznanie przez słuchaczy zasad
funkcjonowania poszczególnych form ochrony (bezpośredniej ochrony fizycznej i
zabezpieczenia technicznego), jak również przybliżenie realiów zawodu technika
ochrony fizycznej osób i mienia oraz reguł postępowania w warunkach zagrożeń
ekstremalnych. Istotnym celem praktyki jest również umożliwienie słuchaczom
świadomego i celowego określenia się w zawodzie poprzez praktykowanie na różnych
stanowiskach pracy i obiektach oraz skonfrontowanie nabytej wiedzy teoretycznej z
poznawanymi mechanizmami funkcjonowania przyszłego zawodu.
2. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA
Po odbyciu praktyki słuchacz powinien umieć:
• stosować zasady działalności wewnętrznych służb ochronny,
• przestrzegać uprawnień pracowników ochrony przy wykonywaniu zadań
ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów z
uwzględnieniem środków przymusu bezpośredniego,
• ustalić uprawnienia osób do przebywania na obszarach chronionych oraz
znać zasady legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
• znać podstawowe zagadnienia z organizacji i zarządzania firm,
• zastosować w czasie pracy podstawowe elementy z dziedziny psychologii i
socjologii,
• stosować podstawowe elementy prowadzenia negocjacji,
• przestrzegać etyki zawodowej pracowników ochrony,
• przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej,
• przestrzegać zasad ochrony osób i mienia i postępować zgodnie z nimi,
• przestrzegać zasad ochrony obiektu, imprez masowych, osób,
konwojowania,
• prawidłowo prowadzić dokumentacje związaną z ochroną osób i mienia,
• kontrolować zasady przestrzegania obowiązujących przepisów prawa na
powierzonym stanowisku pracy.
3. MATERIAŁ NAUCZANIA
3.1. OCHRONA IMPREZ MASOWYCH
Zapoznanie z:
- przepisami prawnymi dotyczącymi zabezpieczenia imprezy masowej,
- przykładowymi planami zabezpieczenia imprezy masowej,
- przykładowymi zasadami uczestnictwa w imprezie masowej,
- przykładowymi warunkami bezpieczeństwa imprezy masowej,
- uprawnieniami, zadaniami i obowiązkami służby porządkowej organizatora
imprezy masowej (licencjonowanej i nie licencjonowanej),
- zasadami postępowania służy porządkowej w różnych sytuacjach taktycznych,
-
uprawnieniami, zadaniami i obowiązkami kierownika do spraw bezpieczeństwa
imprezy masowej.
Obserwacja:
- pracy członków służb porządkowych organizatora imprezy masowej w czasie
wykonywania powierzonych zadań ochronnych,
- pracy kierownika do spraw bezpieczeństwa w czasie przygotowania ochrony
imprezy masowej i jej realizacji.
Praktyczna realizacja zadań w zakresie:
- współdziałanie z członkami służby porządkowej w zakresie wykonywania
powierzonych zadań w czasie imprezy masowej na powietrzu – festyn,
koncert, zawody sportowe - mecz piłki nożnej, zawody żużlowe itp.,
- współdziałanie z członkami służby porządkowej w zakresie wykonywania
powierzonych zadań w czasie imprezy masowej w obiekcie zamkniętym (hali
sportowej) – koncert, zawody sportowe - mecz piłki siatkowej, koszykowej itp.
3.2. OCHRONA OBIEKTÓW
Zapoznanie z:
- przykładowymi planami ochrony obiektu (podlegającemu obowiązkowej
ochronie i niepodlegającemu obowiązkowej ochronie),
- zasadami prowadzenia obowiązującej dokumentacji dotyczącej ochrony
obiektu,
- organizacją, strukturą i zakresem działalności obiektu (na przykładzie – zakład
przemysłowy, biurowiec, bank, magazyn, hurtownia, supermarket, rezydencja
itp.),
- obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi w chronionym obiekcie,
- realizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w chronionym obiekcie,
- zasadami obsługi i funkcjonowania technicznych środków zabezpieczenia
mienia zastosowanych w chronionym obiekcie – (np. elektroniczne - kamery,
rejestratory obrazu, czujki, sygnalizatory, przyciski napadowe itp.,
mechaniczne i budowlane),
- przepisami regulującymi zasady wykonywania zadań pracowników ochrony
fizycznej w chronionym obiekcie,
- zakresem czynności służb ochronnych obiektu oraz przepisami BHP
obowiązującymi pracowników ochrony.
Obserwacja:
- współpracy służb ochrony z administracją obiektu,
- realizacji zadań pracowników ochrony związanych z kontrolą ruchu osobowego
i materiałowego w chronionym obiekcie,
- realizacji zadań pracowników ochrony związanych z kontrolą przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych,
-
-
-
realizacji zadań pracowników ochrony związanych z kontrolą przestrzegania
przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi,
realizacji zadań pracowników ochrony związanych z ujęciem sprawcy
przestępstwa lub wykroczenia,
realizacji zadań pracowników ochrony związanych z fizycznym
zabezpieczeniem miejsca zdarzenia (przestępstwa, wykroczenia, wypadku,
pożaru),
realizacji zadań pracowników ochrony związanych z ochroną informacji
niejawnych,
realizacji zadań pracowników ochrony związanych z obsługą i konserwacją
technicznych środków zabezpieczenia mienia,
realizacji zadań pracowników ochrony związanych z prowadzeniem wymaganej
dokumentacji ochronnej.
Praktyczna realizacja zadań w zakresie:
- dokumentowania czynności ochronnych,
- obsługi i usuwania prostych usterek i niesprawności technicznych środków
zabezpieczenia mienia,
- współdziałania z pracownikami ochrony w realizacji powierzonych zadań w
chronionym obiekcie - zakład przemysłowy, biurowiec, bank, magazyn,
hurtownia, supermarket, rezydencja itp.).
3.3. KONWOJOWANIE, DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM MONITORINGU I GRUPY
INTERWENCYJNO –KONWOJOWEJ, OCHRONA OSÓB
KONWOJOWANIE
Zapoznanie z:
- przepisami prawnymi dotyczącymi konwojowania,
- zasadami organizacji konwoju,
- zasadami prowadzenia obowiązującej dokumentacji dotyczącej konwoju,
- środkami transportu wykorzystywanymi do konwojowania wartości
pieniężnych,
- technicznymi środkami łączności wykorzystywanymi w czasie konwojowania,
- wyposażeniem grupy konwojowej,
- zakresem czynności i obowiązków poszczególnych uczestników konwoju oraz
przepisami BHP obowiązującymi pracowników ochrony,
- zasadami postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych podczas konwojowania,
- zasadami opracowywania instrukcji konwojowej,
- zasadami planowania trasy konwoju,
- specyfiką wykonywania inkasa jako formy konwojowania.
Obserwacja:
- odprawy przed realizacją konwoju.
Praktyczna realizacja zadań w zakresie:
- dokumentowania czynności związanych z konwojowaniem,
-
planowania tras konwoju,
opracowywania instrukcji konwojowej,
posługiwania się środkami łączności wykorzystywanymi w konwojowaniu.
DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM MONITORINGU I GRUPY INTERWENCYJNO –
KONWOJOWEJ
Zapoznanie z:
- zasadami działalności centrum monitoringu,
- urządzeniami technicznymi wykorzystywanymi w pracy centrum monitoringu,
- dokumentacją prowadzoną na stanowisku obsługi centrum monitoringu,
- zasadami działalności grupy interwencyjno – konwojowej,
- wyposażeniem członków grupy interwencyjno – konwojowej /środki łączności,
środki ochrony osobistej, broń palna/,
- zadaniami grupy interwencyjno – konwojowej,
- środkami transportu wykorzystywanymi przez grupę interwencyjno –
konwojową,
- dokumentowaniem czynności wykonywanych przez grupę interwencyjną.
Obserwacja:
- dyżur w grupie interwencyjnej w charakterze obserwatora,
- zasad funkcjonowania magazynu broni palnej.
Praktyczna realizacja zadań w zakresie:
- dokumentowania czynności związanych z działalnością grupy interwencyjno konwojowej,
- ćwiczenia różnych sytuacji taktycznych: wejścia do budynków, ujęcia sprawcy
przestępstwa lub wykroczenia itp.,
- treningu rozkładania i składania, czyszczenia broni palnej.
OCHRONA OSÓB
Zapoznanie z:
- zasadami prowadzenia ochrony osób,
- urządzeniami technicznymi wykorzystywanymi w ochronie osób,
- dokumentacją prowadzoną w ochronie osób – plan ochrony, umowa o
świadczenie usług,
- zasadami tworzenia szyków ochronnych i pierścieni bezpieczeństwa,
- metodami rozpoznawania zagrożeń chronionej osoby,
- metodami wykrywania obserwacji chronionej osoby,
- taktyką ochrony osoby w miejscu zamieszkania,
- taktyką ochrony osoby w miejscu publicznym,
- taktyką ochrony osoby w środkach transportu,
- taktyką jazdy ochronnej.
Obserwacja:
- zamachów na osoby chronione – analiza błędów popełnianych przez ochronę
/filmy dydaktyczne/.
Praktyczna realizacja zadań w zakresie:
-
-
dokumentowania czynności związanych z ochroną osób – plan ochrony,
umowa o świadczenie usług dotyczących ochrony osobistej,
ćwiczenia różnych sytuacji taktycznych – tworzenie szyków ochronnych:
wejścia do budynków i wyjścia z budynków, wejścia i wyjścia ze środków
transportu, ochrona w miejscach użyteczności publicznej, ochrona w miejscu
zamieszkania, ochrona w środkach transportu, postępowanie w przypadku
zamachu na chronioną osobę,
rozpoznawanie zagrożeń w stosunku do osoby chronionej,
wykrywanie obserwacji osoby chronionej.

Podobne dokumenty