Gmina dobiła targu z Powiatem Udzielili absolutorium

Komentarze

Transkrypt

Gmina dobiła targu z Powiatem Udzielili absolutorium
str. 10
str. 8
BO MYŒMY Z£U WYDALI BÓJ
wtorek
22 maja 2012 r.
cena 2 z³
(w tym 8% VAT)
nr 20 (501)
ISSN 1644-0498
INDEKS 372188
[email protected]
www.pulstygodnia.pl
GRABÓW
Gmina
dobi³a targu
z Powiatem
MIKSTAT
str. 4
Radni zdecydowali siê
na kupno budynku
po by³ej szkole rolniczej
KÊPNO
Udzielili
absolutorium
str. 3
str. 11
O niszczej¹cych drogach
i podziale nadwy¿ki
bud¿etowej
str. 5
REKLAMA
KÊPNO
str. 10
2
CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW
PRZEDBORÓW
OSTRZESZÓW
KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT
Twój Puls Tygodnia
wtorek - 22 maja 2012 r.
W Dzieñ Stra¿aka obchodzili rocznicê 20-llecia istnienia PSP
PODWÓJNE ŒWIÊTO
ODZNACZENI
W miniony pi¹tek ostrzeszowscy stra¿acy obchodzili podwójne œwiêto:
Dzieñ Stra¿aka po³¹czony
z jubileuszem 20-leciem
istnienia Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. By³ uroczysty
apel, odznaczenia, medale i awanse.
Podobnie jak w zesz³ym
roku, powiatowe obchody
Dnia Stra¿aka zorganizowano w Oœrodku Caritas
w Przedborowie. Uroczysty
apel poprzedzi³a msza œw.
odprawiona w intencji stra¿aków przez ks. kapelana
Miros³awa Jankowskiego.
Obchody by³y te¿ doskona-
REKLAMA
³¹ okazj¹ do wrêczenia najbardziej wyró¿niaj¹cym siê
stra¿akom odznaczeñ i medali. Komendant m³. bryg.
Tomasz Mak pracowitym
stra¿akom nie szczêdzi³ s³ów
uznania, a piêciu najlepszym
przyzna³ nagrody pieniê¿ne.
- Jest to dowód uznania za
wzorowe wykonywanie swoich obowi¹zków s³u¿bowych
- podkreœla³. Awanse na
wy¿szy stopieñ zawodowy
otrzyma³o 6 stra¿aków.
Na tym jednak nie koniec,
z okazji 20-lecia istnienia
PSP okolicznoœciowym medalem uhonorowano prezesa Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP Janusza Beb³ota, wicestarostê
Zofiê Witkowsk¹, burmistrzów i wójtów z terenu powiatu oraz prezesa stowarzyszenia ,,Bezpieczny Powiat” Zbyszko Szmaja.
Okolicznoœciowe dyplomy
z racji obchodzonego jubileuszu otrzyma³o 18 stra¿aków. Za wspieranie komendy specjalne podziêkowania
otrzymali równie¿: £ukasz
Pietras, S³awomir Piaskowski, Gra¿yna Jaszczyk i Bogdan Ciemny. - My tak¿e coœ
otrzymaliœmy, mo¿na powiedzieæ, ¿e w prezencie z okazji Dnia Stra¿aka z Komendy Wojewódzkiej dostaliœmy
narzêdzia hydrauliczne jeszcze przed Euro - wyzna³ komendant.
MON
Srebrn¹ Odznakê
„Zas³u¿ony dla ochrony
przeciwpo¿arowej”
- Józef Sikora
Br¹zow¹ Odznakê
,,Zas³u¿ony dla ochrony
przeciwpo¿arowej”
- Adam Sikora
- Janusz B³och
Z³otym Medalem
,,Za zas³ugi dla po¿arnictwa”
- Krzysztof Nowak
- Tomasz Jab³oñski
- Jerzy Noweta
Br¹zowym medalem
,,Za zas³ugi dla po¿arnictwa”
- ks. Miros³aw Jankowski
- Adam Warzybok
AWANSE
Na stopieñ ogniomistrza:
- m³. ogn. Tomasz M¹dry
- m³. ogn. Dariusz Strzelecki
Na stopieñ m³odszego
ogniomistrza:
- st. sekc. Roksana Nowak
- st. sekc. Albert Warszawski
Na stopieñ starszego
sekcyjnego:
- sekc. Krzysztof Olkiewicz
Na stopieñ starszego
stra¿aka:
- str. Rados³aw Pucha³a
Twój Puls Tygodnia
wtorek - 22 maja 2012 r.
CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW
KRONIKA
POLICYJNA
SPROWADZILI PIJANEGO
NA ZIEMIÊ
OSTRZESZÓW 14 maja w godzinach popo³udniowych
do komendy policji zadzwoni³ w³aœciciel firmy dekarskiej z Ostrzeszowa i zg³osi³, ¿e jeden z jego pracowników upi³ siê w trakcie pracy, a teraz jest na dachu budynku i nie jest w stanie z niego zejœæ. Nie by³o wyjœcia,
na miejscu musieli pojawiæ siê stra¿acy, którzy z pomoc¹ podnoœnika sprowadzili pijanego na ziemiê. Badanie alkotestem wykaza³o blisko 3 promile alkoholu.
PIJANY UDERZY£ W POLO
PUSTKOWIE 17 maja w Pustkowiu kieruj¹cy volkswagenem polo 27-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów nie
dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na
drodze i bêd¹c na skrzy¿owaniu zjecha³ na lewy pas
jezdni uderzaj¹c w jad¹cego z przeciwnego kierunku
volkswagena polo. Nikomu nic siê nie sta³o. Okaza³o
siê, ¿e sprawca kolizji by³ pijany. W wydychanym powietrzu mia³ blisko 3 promile alkoholu.
UCIEK£ Z MIEJSCA KOLIZJI
OSTRZESZÓW 17 maja na ul. Koœciuszki w Ostrzeszo-
wie kieruj¹cy bmw wyje¿d¿aj¹c z drogi podporz¹dkowanej nie ust¹pi³ pierwszeñstwa i zahaczy³ o tylny zderzak prawid³owo jad¹cego opla astry, za kierownic¹
którego siedzia³ mieszkaniec woj. ³ódzkiego. Sprawca
kolizji uciek³ z miejsca, szuka go policja.
NIETRZEŸWI NA DROGACH
KUŸNICA GRABOWSKA 16 maja w KuŸnicy Grabowskiej do kontroli zatrzymano 47-letniego mieszkañca
gm. Kraszewice. Rowerzysta w wydychanym powietrzu
MON
mia³ 1,6 promila alkoholu.
REKLAMA
OSTRZESZÓW
OSTRZESZÓW
KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT
3
OCK zdoby³o kolejne œrodki na cyfryzacjê kina
Inwestycja za blisko pó³ mln z³
Ostrzeszowskie Centrum
Kultury zdoby³o kolejne
œrodki na realizacjê projektu Cyfryzacja Kina Piast
w Ostrzeszowie. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego zdobyli kolejne 152.320 z³.
W ubieg³ym roku OCK
uda³o siê zdobyæ 179.050 z³
z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Pomimo, ¿e
cyfrowe kino dzia³a ju¿
w Ostrzeszowie od kilku
miesiêcy, nie spoczêli na
laurach i samodzielnie napisali kolejny wniosek,
dziêki czemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego zdobyli kolejne 152.320 z³.
- Pieni¹dze te przed kilkoma dniami znalaz³y siê na
naszym koncie i dlatego te¿
teraz mo¿emy ju¿ podsumowaæ inwestycjê Ostrzeszowskiego Centrum Kultury prowadzon¹ pod nazw¹ „Cyfryzacja Kina Piast
w Ostrzeszowie” - mówi dyrektor OCK Artur Derewiecki. - Dofinansowanie
zewnêtrzne
wynios³o
331.370 z³, odliczony vat
wyniós³ 88 205 z³. Wk³ad
w³asny OCK na realizacjê
projektu „Cyfryzacja Kina
Piast w Ostrzeszowie” wy-
niós³ wiêc zaledwie 52.130
z³ przy ca³kowitej wartoœci
projektu 471.705 z³.
Warte podkreœlenia jest
równie¿ to, ¿e inwestycja ta
zosta³a zrealizowana bez
koniecznoœci anga¿owania
œrodków samorz¹dowych,
a ca³e ryzyko zwi¹zane z
powodzeniem inwestycji
ponosi³o OCK. Dziêki cyfryzacji ostrzeszowskiego kina
mieszkañcy po³udniowej
wielkopolski maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z cyfrowego kina oraz ogl¹dania
filmów w technologii 3D, co
jest równie wa¿ne jak finansowy sukces inwestycji.
Zderzyli siê na skrzy¿owaniu
DORUCHÓW 17 maja tu¿ po godz.
19 na nieoznakowanym skrzy¿owaniu w Doruchowie kieruj¹cy audi a3
20-letni mieszkaniec Rojowa nieprawid³owo wykona³ manewr wyprzedzania i doprowadzi³ do zderzenia
z prawid³owo jad¹cym golfem, który
w tym samym momencie skrêca³
w lewo. Si³a uderzenia by³a tak du¿a,
¿e zakleszczone auta zatrzyma³y siê
na pobliskim polu. Z ogólnymi obra¿eniami do szpitala trafi³ poszkodowany mieszkaniec Torzeñca. MON
- Ka¿dy widz przychodz¹c
do naszego Kina wspiera finansowo rozwój lokalnej
kultury, co umo¿liwia nam
zapraszanie do Ostrzeszowa znanych i lubianych artystów, nie tylko na Dni
Ziemi Ostrzeszowskiej - dodaje Derewiecki.
Cyfryzacja Kina Piast
w Ostrzeszowie zakoñczy³a
siê sukcesem nie tylko finansowym, ale przede
wszystkim frekwencyjnym,
bo to w³aœnie tysi¹ce widzów odwiedzaj¹cych Kino
Piast 3D w Ostrzeszowie,
jest dowodem sukcesu.
RED
4
CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW
OSTRZESZÓW
KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT
Radni zdecydowali siê na kupno budynku
po by³ej szkole rolniczej
GRABÓW
GMINA DOBI£A TARGU
Z POWIATEM
Po burzliwej dyskusji grabowscy radni podjêli
uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie od
Powiatu Ostrzeszowskiego
budynku dawnej szko³y rolniczej. Zap³ac¹ za niego
600 tysiêcy z³. - Co pan ma
zamiar, panie burmistrzu
tam zrobiæ? - dopytywa³
radny Józef Sikora. - Bo je¿eli bêdzie jedno wielkie
gminne przedszkole, to jestem za, a jak opieka spo³eczna i seniorzy, to ja siê
nie zgadzam - przekonywa³.
Zwo³ana w minion¹ œrodê
sesja rady miejskiej w Grabowie rozpoczê³a siê od wizji
lokalnej budynku. - Chcia³em, aby ka¿dy z radnych
jeszcze przed podjêciem decyzji móg³ z bliska obejrzeæ
ca³y budynek, przejœæ od
piwnicy a¿ po sam¹ górê, zobaczyæ, w jakiej jest to kondycji - t³umaczy³ burmistrz
Zenon Ceg³a. - Nie chce, ¿eby ktoœ potem powiedzia³
mi, ¿e by³y jakieœ naciski. To
musi byæ decyzja przemyœlana.
Radni nie ukrywali: budynek wymaga kapitalnego remontu, pocz¹wszy od wymiany dachu, poprzez wymianê stolarki okiennej
i drzwiowej, a skoñczywszy
na malowaniu. - My mo¿e
bêdziemy musieli tutaj jeszcze raz tyle w³o¿yæ - nie
ukrywa³ burmistrz. - Ale bêdziemy starali siê pozyskaæ
œrodki z zewn¹trz, ¿ebyœmy
sami nie musieli takiego ciê¿aru finansowego dŸwigaæ.
Sama wizja lokalna trwa³a raptem 20 minut, po
czym radni przejechali do
Urzêdu, gdzie pochylili siê
ju¿ nad sam¹ uchwa³¹,
która tak naprawdê by³a
jedynym punktem porz¹dku obrad..
NA RATY?
Przypomnijmy, negocjacje
miêdzy Powiatem a Gmin¹
toczy³y siê ju¿ od bardzo
dawna. Pocz¹tkowo budynek mia³ zostaæ wydzier¿awiony, póŸniej jednak zdecydowano siê na jego sprzeda¿. Starostwo budynek
szko³y chcia³o Gminie
sprzedaæ za 660 tys. z³,
Gmina na tê kwotê przystaæ
nie chcia³a. W koñcu pod
koniec kwietnia radni upowa¿nili burmistrza do negocjacji w sprawie kupna budynku. Warunek by³ jeden:
cena nie mo¿e przekroczyæ
500 tys. z³. Burmistrz proponowa³ wiêc zarz¹dowi
powiatu, ¿e samorz¹d Grabowa za budynek zap³aci
w tym roku 200 tys., a w
2013 i 2014 roku po 100
tys. z³. Powiat mia³ jednak
nieco inn¹ koncepcjê: 500
tys. z³ jednorazowo, albo
400 tys. teraz i 200 tys. z³
w przysz³ym roku. Ostatecznie jednak Powiat za¿yczy³ sobie za budynek i okalaj¹cy go teren 600 tys. z³.
Ma³o tego, Powiat og³osi³
kolejny przetarg (poprzednie przetargi nie dochodzi³y
do skutku- przyp. red.).
- Je¿eli my siê zdecydujemy
na kupno, to oni na najbli¿szej sesji odwo³aj¹ ca³¹ machinê przetargow¹ i nam
budynek sprzedadz¹ - mówi³ burmistrz.
GMINA WYKLÊTA
Zachowanie zarz¹du powiatu nie spodoba³o siê
grabowskim radnym. - Jestem zniesmaczony pokrêtnym i bardzo dziwnym t³umaczonym stanowiskiem
starostwa - nie ukrywa³ wiceprzewodnicz¹cy Jan Cegie³ka. - Uwa¿am, ¿e starostwo nie traktuje po partnersku naszego samorz¹du. Jestem zdegustowany
stanowiskiem pana starosty, gdy¿ (...) wygl¹da na
to, ¿e interes prywatny potencjalnych nabywców jest
gór¹, ni¿ samorz¹d miasta
Grabowa, który powinien
byæ traktowany nie po macoszemu, a po partnersku.
Ja siê pytam, to w sk³ad
jakiego my powiatu wchodzimy, jak oni nas traktuj¹?
O mo¿liwoœci finansowe
gminy pyta³ radny Zygmunt
Polañski. - Czy jesteœmy
w stanie nabyæ go za jednorazow¹ op³at¹? - pyta³ radny. - Czy nie odbije siê, to
na inwestycjach, które na
ten rok i na rok przysz³y s¹
zaplanowane? Bo to, ¿e starostwo dla nas nic nie zrobi, to my o tym doskonale
wiemy. Je¿eli nie bêdzie
przedstawiciela naszej gminy w zarz¹dzie, to nic nie
zyskamy. My natomiast
stanowimy, ja to wrêcz powiem, tzw. gminê wyklêt¹ w
powiecie ostrzeszowskim.
Skarbnik Helena Stelmach
t³umaczy³a, ¿e gmina zap³aci za budynek wolnymi
œrodkami z lat ubieg³ych.
STAÆ NAS?
- Czy nas, jako gminê staæ
na ³atanie dziury bud¿etowej powiatu? - pyta³a radna
Gra¿yna Jaszczyk. - Mamy
600 tys., a nie mówi siê
o kosztach notarialnych,
o Vacie, o tych wszystkich
jeszcze dodatkowych kosztach... Od dachu po piwnice budynek jest do remontu... Powinniœmy siê zastanowiæ czy staæ nas na remont i utrzymanie? Co tam
bêdzie, panie burmistrzu?
Wiele w¹tpliwoœci mia³
równie¿ radny Jacek G³adysz. - Czy wydawaæ pieni¹-
dze z naszej gminy na ³atanie dziur powiatu, a powiat
w zamian jasno i wyraŸnie
mówi, ¿e nam nic nie zaoferuje? zastanawia³ siê radny.
- Co pan ma zamiar, panie burmistrzu tam zrobiæ?
- dopytywa³ radny Józef Sikora. - Bo je¿eli bêdzie jedno wielkie gminne przedszkole, to jestem za, a jak
opieka spo³eczna i seniorzy, to ja siê nie zgadzam.
- Nie pora dzisiaj, ¿ebyœmy
ostatecznie decydowali, co
tam bêdzie - odpowiada³
radnym Zenon Ceg³a. - Pomys³ów jest tysi¹c jeden, od
spo³eczeñstwa s³yszymy,
ka¿dy radny ma pomys³. Na
pewno uwa¿am, ¿e GOPS
powinien tam byæ.
Do dyskusji w³¹czy³ siê
równie¿ radny Ryszard
Biel. - Nieraz to wydaje mi
siê, ¿e byliœmy w dwóch
ró¿nych obiektach - przyzna³. - Bo wed³ug mnie ten
obiekt nie jest wcale w z³ym
stanie. Ja nie by³em w ruderze, tylko w miarê przyzwoitym obiekcie.
W koñcu dyskusjê przerwa³ radny Polañski, zg³aszaj¹c wniosek formalny
o zamkniêcie dyskusji. Zarz¹dzono g³osowanie, za
kupnem budynku opowiedzia³o siê 12 radnych, radni
Józef Sikora i Wojciech
Pucha³a byli przeciwni, radna Jaszczyk wstrzyma³a siê
od g³osu.
MON
Twój Puls Tygodnia
wtorek - 22 maja 2012 r.
Kwiecieñ Miesi¹cem
Pamiêci Narodowej
26.04.2012 zorganizowana zosta³a uroczystoœæ poœwiecona pamiêci dzia³alnoœci konspiracyjnej AK na terenie Ostrzeszowa, zwi¹zana z wydarzeniami dekonspiracji siedziby oddzia³u partyzanckiego w
dniu
10.12.1944r.
w lesie na Wygodzie Tokarskiej i œmierci¹ kilkunastu osób zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹
konspiracyjn¹ AK.
W okolicznoœciowym spotkaniu przy Pomniku AK
na Wygodzie Tokarskiej
udzia³ wziêli ostrzeszowscy
kombatanci z pocztem
sztandarowym, opiekun
pomnika - m³odzie¿ z ZSZ
nr 3 z b. dyr. Szko³y panem Stanis³awem Grzesiakiem oraz delegacja przedstawicieli Gminy Doruchów z pocztem sztandarowym.
Celem patriotycznego
spotkania by³o przybli¿enie m³odzie¿y historii
zwi¹zanej z koñcowych
dni okupacji hitlerowskiej
oraz oddanie ho³du ofiarom hitlerowskiej agresji,
którzy oddali ¿ycie w walce z wrogiem.
Zapalone zosta³y znicze
przy pomniku, z³o¿one zosta³y wi¹zanki kwiatów
oraz oddano ho³d ofiarom
agresji hitlerowskiej. W kolejnych przemówieniach
g³os zabierali dyr. ZSZ nr 3
pan Stanis³aw Grzesiak,
kombatant por. Edmund
Ostrowski oraz kier. Wydz.
Kultury Gminy Doruchów
pan Mazur. Potoczy³y siê
wspomnienia
zwi¹zane
dzia³alnoœci¹ konspiracyjn¹
mieszkañców Ostrzeszowa
i Doruchowa. Patriotyczny
wiersz wyg³osi³a uczennica
ZSZ nr 3, a kombatanci
ostrzeszowscy przekazali do
Muzeum Etnograficznego
w Doruchowie ¿yciorysy dowódców AK
kpt. Kazimierza Kubickiego ps. Micha³, Wrzosek
i por. Telesfora Krupy ps.
Grzyb z zawodu leœnika.
Przedstawicielka kombatantów Doruchowa wyst¹pi³a z wnioskiem o spopularyzowanie miejsca ziemianki AK na wzgórzu leœnym z oznakowaniem
drogi i uprzednim jej przystosowaniu do mo¿liwoœci
bezkolizyjnego przejœcia do
pozosta³oœci po ziemiance.
Proœba pod adresem
Nadleœnictwa Przedborzów
o wspó³dzia³anie w powy¿szej sprawie
Zakoñczenie uroczystoœci nast¹pi³o na rynku
w Ostrzeszowie.
Z³o¿ony zosta³ wieniec
przy Tablicy Pami¹tkowej
na Ratuszu poœwieconej
¿o³nierzom AK.
Uczestnik spotkania
- kombatant Wiktor £opata
Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³
Ziemi Ostrzeszowskiej
zaprasza na
WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
które odbêdzie siê w dniu 2 czerwca 2012 r. (sobota)
o godz. 14.30
w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego
Masz sprawê
ZADZWOÑ
505 057 925
Twój Puls Tygodnia
wtorek - 22 maja 2012 r.
CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW
OSTRZESZÓW
KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT
5
Na zamkniête wysypisko œmieci systematycznie wywo¿one s¹ odpady komunalne
ŒMIERDZ¥CA SPRAWA
Za zgod¹ burmistrza Jacka
Ibrona na zamkniêtym wysypisku œmieci w Mikstacie
sk³adowane s¹ odpady komunalne. - Dla mnie to jest
bomba ekologiczna - mówi
W³adys³aw Karnicki, kierownik wydzia³u ochrony
œrodowiska ostrzeszowskiego Starostwa. - Opakowania po farbach, rozpuszczalniki, smo³a, papa... To s¹
praktycznie bior¹c w 80%
odpady po remontach budowlanych, które powinny
byæ utylizowane - dodaje.
Mikstackie wysypisko tak
naprawdê nieczynne jest od
2005 r. Co prawda swego
czasu zapad³a decyzja o jego rekultywacji, jednak
z uwagi na to, ¿e miejscowy
samorz¹d nie przed³o¿y³
wymaganej dokumentacji
- proces rekultywacji nie zosta³ wdro¿ony. - W te sytuacji myœmy tê decyzjê wycofali z obrotu prawnego, jako
bezprzedmiotow¹ - mówi
Karnicki.
W koñcu jednak mikstackim urzêdnikom uda³o siê
przygotowaæ niezbêdn¹ dokumentacjê i w 2010 r.
starostwo ponownie wyda³o decyzjê w tej sprawie.
Chwilê potem by³y wybory
samorz¹dowe i zmieni³y siê
w³adze Mikstatu. Jednak
rekultywacji jak nie by³o,
tak nie by³o, w zamian na
wysypisku zaczê³y siê pojawiaæ ha³dy odpadów komunalnych.
RUCH NA WYSYPISKU
W miniony czwartek (17
maja) rano przed bramê
wysypiska podjecha³ spych
g¹sienicowy. - Brama by³a
zamkniêta, zadzwoni³em do
szefa, powiedzia³ mi, ¿e za
chwile ktoœ podjedzie i j¹
tworzy - t³umaczy³ operator
maszyny. Ciê¿ki sprzêt mia³
zepchn¹æ nawiezione œmieci za groblê, do do³u. Tak,
jak jesieni¹ ubieg³ego roku.
Nale¿¹cy do ostrzeszowskiej firmy Emard spych
wynajêty zosta³ przez zajmuj¹c¹ siê wywozem odpadów ostrowsk¹ firmê Kosz,
o czym poinformowa³ nas
Zbigniew S³upianek, w³aœciciel firmy.
Po po³udniu, gdzieœ ok. 14
na wysypisko podjecha³a
wype³niona odpadami ciê¿arówka (nr rej. POS 04HL).
Kiedy siê zakopa³a, z pomoc¹ pospieszy³ operator pra-
cuj¹cego tam od rana spychu. Wczeœniej na wysypisku pojawi³ siê te¿ burmistrz Jacek Ibron w towarzystwie przewodnicz¹cego
rady Jerzego Nowety. Dwie
godziny póŸniej, kiedy na
wysypisko podjecha³a ciê¿arówka, zjawili siê tam
radny Stanis³aw B³aszczyk
i so³tys Mikstatu Pustkowie
radna Renata Kêdzia.
B³aszczyk przekonywa³, ¿e
od jakiegoœ czasu, w godzinach miêdzy 6.45 a 7.15, na
wysypisko przeje¿d¿a ciê¿arówka z odpadami. - Wszystko, co jest tutaj na wierzchu,
to jest przez nich przywiezione - t³umaczy³a Kêdzia.
W poniedzia³ek próbowaliœmy siê skontaktowaæ z prezesem firmy Kosz. - W dniu
dzisiejszym pana prezesa nie
bêdzie - us³yszeliœmy.
Oko³o godz. 16 na terenie
wysypiska przyjechali wezwani przez radnego B³aszczyka policjanci.
WYKORZYSTALI
ZAUFANIE
Kilka dni wczeœniej na wysypisku pojawili siê te¿ pracownicy wydzia³u ochrony
œrodowiska starostwa. Po
tym, w piœmie skierowanym
9 maja br. do burmistrza
kierownik wydzia³u W³adys³aw Karnicki ostrzega³, ¿e
taki stan rzeczy mo¿e spowodowaæ ustawowe konsekwencje prawne. Co grozi
w³aœcicielowi takiego wysypiska? Urz¹d Marsza³kowski mo¿e na³o¿yæ ustawow¹
karê do 20 tys. z³.
W odpowiedzi burmistrz
Ibron poinformowa³, ¿e na
wysypisku tym nie s¹ gromadzone ,,w sposób ci¹g³y’’
odpady. - Tym bardziej zdeponowanie odpadów komunalnych, do jakiego dosz³o w
ostatnich tygodniach, nie
nast¹pi³o za moj¹, czyli administratora i w³aœciciela tego¿ obiektu, zgod¹ - dowodzi³. Ibron informowa³, ¿e
prawd¹ jest, ¿e wyrazi³ zgodê na ,,jednorazowe zdeponowanie kilku ³adunków odpadu z rodzaju kamienia
i ziemia ró¿nym podmiotom
i osobom fizycznym’’, co
mia³o s³u¿yæ utwardzeniu
drogi wewnêtrznej na wysypisku. - Podmioty te wykorzysta³y moje zaufanie i zdeponowa³y na zamkniêtym
wysypisku odpady komunalne - przyzna³. W tej sytuacji Ibron mia³ im nakazaæ
usuniêcie odpadów.
OdpowiedŸ burmistrza
wp³ynê³a do starostwa 11
MIKSTAT
maja. 4 dni póŸniej Ibron
nieoczekiwanie z³o¿y³ wniosek o zmianê decyzji rekultywacyjnej w zakresie zmiany (przyspieszenia) ustalonego w 2010 r. harmonogramu. Wniosek nie zosta³
jednak jeszcze rozpatrzony,
o ewentualnym rozpoczêciu
rekultywacji nie mo¿e wiêc
byæ na razie mowy.
BOMBA EKOLOGICZNA
Radny B³aszczyk nie ma
w¹tpliwoœci: - Moim zdaniem burmistrz z³ama³ prawo. Najlepszym wyjœciem
jest skierowaæ doniesienie
do prokuratury - przekonuje.
Podobnego zdania wydaje
siê byæ kierownik Karnicki:
- Dla mnie to jest bomba
ekologiczna - t³umaczy Karnicki. - Tam jest gros chemikaliów. Opakowania po
farbach, rozpuszczalniki,
smo³a, papa... To s¹ praktycznie bior¹c w 80% odpady po remontach budowlanych, które powinny byæ
utylizowane. (...) Powtarzam, to wysypisko jest nielegalne, dosz³o wiêc do naruszenia prawa..
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Starostwa powiadomi³ ju¿ Urz¹d Marsza³kowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Kaliszu w tej sprawie. - Przyjmowanie odpadów odbywa siê ,,za zgod¹’’
w³aœciciela, gdy¿ brama
wjazdowa jest zabezpieczo-
na k³ódk¹ - napisano.
W miniony pi¹tek wysypisko wizytowali inspektorzy
kaliskiej delegatury WIOŒ.
- Stwierdziliœmy, ¿e na wysypisko trafiaj¹ ró¿nego rodzaju odpady, mimo, ¿e nie
powinny - mówi Jakub
Kaczmarek, kierownik delegatury. - Wata, materia³y
izolacyjne, ró¿ne, na pewno
nie by³ to tylko gruz i ziemia. Jest informacja, ¿e to
pan burmistrz dopuœci³ do
tego sk³adowania. (…) Prowadzimy kontrolê. Najgorsze jest to, ¿e pan burmistrz poinformowa³ starostê, ¿e nakaza³ usun¹æ odpady, a de facto s¹ one
obecnie plantowane, wiêc
nie da siê ich ju¿ w prosty
sposób usun¹æ. Trwa kontrola, jeœli stwierdzimy, ¿e
dosz³o do przestêpstwa - zawiadomimy prokuraturê.
Tymczasem burmistrz
Ibron idzie w zaparte. - To
jest nieprawda, nie pozwoli³em komukolwiek wywoziæ
œmieci - mówi stanowczo.
- Tylko gruz i ziemiê - dodaje. Powtarza te¿ tezê o ,,nadu¿yciu zaufania’’, st¹d inne
odpady komunalne. Zdaniem burmistrza jest ich nie
wiêcej, jak dwie wywrotki.
Przeczy jednak temu sporz¹dzona przez policjê dokumentacja.
DU¯O PYTAÑ
Na jakiej podstawie firma
Kosz wywozi³a odpady
na nieczynne wysypisko
REKLAMA
Andrzej A. Pajdowski
SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
I GINEKOLOG
Tarczyca, USG piersi, ginekologia, biopsje,
USG jamy brzusznej, osteoporoza, USG prostaty, j¹der
Ostrów Wlkp., ul. Sienkiewicza 4
(wejœcie od ul. Towarowej)
Rej. 62/736-63-55 Tel. kom. 502 517 325
w Mikstacie? Komu i na jakiej podstawie za to p³aci³a?
Kto i na czyje polecenie
otwiera³ bramê wysypiska?
Tego dociec bêd¹ chcieli sami radni, sprawê badaæ bêdzie Urz¹d Marsza³kowski,
zapewne bêdzie to te¿
przedmiotem prokuratorskich ustaleñ.
- Wed³ug mnie jest to
œwiadome wykroczenie, poniewa¿ burmistrz zdawa³
sobie sprawê, ¿e wysypisko
jest zamkniête - mówi Karnicki. - Zaniecha³ rekultywacji, a na dzieñ dzisiejszy
sk³adowane tam s¹ odpady
komunalne i inne. Z informacji od mieszkañców wynika, ¿e te œmieci s¹ teraz
mieszane ze starym pod³o¿em. Tak, jakby zacierano
œlady.
Jerzy Biñczak, MON
6
PROMOCJA
Twój Puls Tygodnia
wtorek - 22 maja 2012 r.
Ostrzeszów, dnia 21 maja 2012r.
Ostrzeszów, dn. 17 maja 2012r.
GPR 6845.216.2012
GPR. 6845.5.2012
OG£OSZENIE
Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z póŸn. zm.) i Zarz¹dzenia
Nr 35/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 kwietnia 2012r w sprawie przeznaczenia do dzier¿awy nieruchomoœci rolnej i og³oszenia I przetargu.
Podaje siê do publicznej wiadomoœci og³oszenie o I-pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym w sprawie dzier¿awy nieruchomoœci gruntowej
Przedmiotowa nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów, posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr Kw nr: 40042.
Przedmiotowy grunt w ewidencji gruntów sklasyfikowany jest jako £V i wydzier¿awia siê go z przeznaczeniem pod uprawy rolne-³¹ki, pastwiska. Okres dzier¿awy 3
lata.
Wy³onienie dzier¿awcy nast¹pi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Kwota czynszu ustalonego w drodze licytacji podlegaæ bêdzie waloryzacji rocznej wg
wskaŸnika wzrostu cen towarów i us³ug podawanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim. Dzier¿awca poza czynszem
zobowi¹zany jest op³acaæ podatki oraz inne zobowi¹zania publiczno-prawne z tytu³u dzier¿awy.
Graficzny obraz nieruchomoœæ przeznaczonej do dzier¿awy przedstawiony jest na za³¹czniku do og³oszenia.
Burmistrz Miasta i Gminy informuje, ¿e I przetarg ustny, nieograniczony na wy¿ej wymienion¹ nieruchomoœæ odbêdzie siê dnia 26 czerwca
2012r (wtorek) o godz. 10.00, w lokalu Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów, pokój nr 17.
Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winny wp³aciæ wadium w wysokoœci podanej powy¿ej w tabeli na konto depozytowe Urzêdu Miasta i Gminy nr konta: 93 1090
1173 0000 0000 1700 6081, najpóŸniej do dnia 22 czerwca 2012r z dopiskiem „PRZETRG NA DZIER¯AWÊ – NA DZIA£KÊ NR 130/4 (dowód
wp³aty nale¿y okazaæ na przetargu).
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³ zalicza siê na poczet czynszu dzier¿awnego, a wadia wp³acone przez pozosta³e osoby zostan¹ zwrócone nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem trzech dni od daty zamkniêcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy dzier¿awy.
W ci¹gu 21 dni, od daty zamkniêcia przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy dzier¿awy.
Post¹pienie wynosi nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cena osi¹gniêta w przetargu stanowiæ bêdzie podstawê do ustalenia wysokoœci czynszu dzier¿awnego za dzier¿awiony grunt. Czynsz p³atny bêdzie do dnia 30 lipca
ka¿dego roku.
Na przetarg nale¿y przybyæ z dokumentem to¿samoœci.
Regulamin przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, pok. nr 26.
Og³oszenie o przetargu i regulamin przetargu zamieszczone s¹ w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznych Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów, adres strony:
www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl – w zak³adce: obwieszczenia, komunikaty.
Informacja pokój nr 26, telefon 62 732 06 22.
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Ostrzeszów
mgr in¿. Mariusz Witek
Ostrzeszów, dnia 21 maja 2012 r.
GPR 6840.9.11.2012
OG£OSZENIE
Dzia³aj¹c na podstawie:
- art. 27, art. 28 ust. 1-3, art. 37ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 2, art. 41 ust. 1, 2, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami ( jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.),
- § 2 ust.1, 2, § 4 ust. 1-7, § 6ust. 1, § 13, § 16 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm.),
- Uchwa³y Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr VIII/52/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Rogaszycach, gmina Ostrzeszów,
- Zarz¹dzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów Nr 42/2012 z dnia 17 maja 2012 roku.
Podaje siê do publicznej wiadomoœci og³oszenie o III ustnym nieograniczonym w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej
OG£OSZENIE
Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm), oraz
Zarz¹dzenia Burmistrza Nr 43/2012 z dnia 17 maja 2012r w sprawie zorganizowania II przetargu nieograniczonego na dzier¿awê lokalu u¿ytkowego znajduj¹cego
siê w budynku OSP Korpysy zlokalizowanego we wsi Siedlików.
podaje do publicznej wiadomoœci og³oszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym w sprawie dzier¿awy nieruchomoœci lokalowej
Przedmiotowa nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów, przeznaczona jest na prowadzenie dzia³alnoœci handlowo-us³ugowej. Powierzchnia u¿ytkowa
lokalu wynosi 59,16 m2 w sk³ad której wchodzi czeœæ sklepowa: pomieszczenie o pow: 33,06 m2 i czêœæ magazynowa: pomieszczenie o pow: 26,10 m2, wraz z prawem
swobodnego dojœcia – dojazdu do lokalu mieszcz¹cego siê w budynku („OSP” Korpysy) po³o¿onym we wsi Siedlików 141.
Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, urz¹dzenia sanitarne pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej, instalacjê c.o.
Instalacja centralnego ogrzewania oraz urz¹dzenia sanitarne zosta³y wykonane przez dotychczasowego dzier¿awcê, który za poniesione
nak³ady finansowe ¿¹da zwrotu kwoty w wysokoœci oko³o 7.000 z³. - w przeciwnym wypadku instalacja c.o. oraz urz¹dzenia zostan¹
zdemontowane.
Przedmiotowy lokal oddany bêdzie w dzier¿awê na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowo-us³ugowej.
Wy³onienie dzier¿awcy nast¹pi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Kwota czynszu ustalonego w drodze licytacji podlegaæ bêdzie waloryzacji rocznej wg
wskaŸnika wzrostu cen towarów i us³ug podawanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim. Oprócz czynszu dzier¿awca
ponosi³ bêdzie koszt op³at za pobór wody, wywóz nieczystoœci oraz zu¿ycie energii elektrycznej. Ponadto dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie do uzyskania we w³asnym
zakresie wymaganych prawem zezwoleñ niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci, zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomoœci lokalowej, ponoszenia kosztów
remontów bie¿¹cych i przegl¹dów technicznych, ponoszenia wszelkich kosztów zwi¹zanych ze stratami powsta³ymi wskutek niew³aœciwego korzystania z przedmiotu
dzier¿awy, wykonania na w³asny koszt niezbêdnych prac remontowych, odnowienia lokalu i dokonania w nim napraw po zakoñczeniu dzier¿awy, utrzymania lokalu
we w³aœciwym stanie technicznym i sanitarnym.
Dzier¿awca poza czynszem zobowi¹zany jest op³acaæ podatki oraz inne zobowi¹zania publiczno-prawne z tytu³u dzier¿awy.
Burmistrz Miasta i Gminy informuje, ¿e I przetarg ustny, nieograniczony na wy¿ej wymienion¹ nieruchomoœæ odbêdzie siê dnia 22 czerwca
2012r (pi¹tek) o godz. 10.00 w lokalu Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów, pokój nr 17.
Osoby przystêpuj¹c do przetargu winny wp³aciæ wadium w wysokoœci podanej powy¿ej w tabeli na konto depozytowe Urzêdu Miasta i Gminy nr konta: 93 1090 1173
0000 00001700 6081, najpóŸniej do dnia 18 czerwca 2012r (poniedzia³ek) z dopiskiem „PRZETARG NA DZIER¯AWÊ - DZIA£KA NR 7- lokal
u¿ytkowy” (dowód wp³aty nale¿y okazaæ na przetargu).
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³ zalicza siê na poczet czynszu dzier¿awnego, a wadium wp³acone przez pozosta³e osoby zwraca siê, nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty zamkniêcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy dzier¿awy.
W ci¹gu 21 dni, od daty zamkniêcia przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy dzier¿awy.
Post¹pienie wynosi nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cena osi¹gniêta w przetargu stanowiæ bêdzie podstawê do ustalenia wysokoœci czynszu dzier¿awnego za dzier¿awiony grunt. Czynsz p³atny bêdzie do 30 dnia ka¿dego
miesi¹ca.
Na przetarg nale¿y przybyæ z dokumentem to¿samoœci oraz nale¿y przed³o¿yæ NIP.
Regulamin przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, pok. nr 26. Uczestnik przetargu powinien
zapoznaæ siê z regulaminem przetargu.
Og³oszenie o przetargu i regulamin przetargu zamieszczone s¹ w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznych Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów, adres strony:
www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl – w zak³adce: obwieszczenia, komunikaty.
Informacja – pokój nr 26, tel. 62 732 06 22.
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Ostrzeszów
mgr in¿. Mariusz Witek
Ostrzeszów, dn. 17 maja 2012r.
GPR. 6845.6.2012
OG£OSZENIE
Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z póŸn. zm.)
i Zarz¹dzenia Nr 36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 kwietnia 2012r w sprawie przeznaczenia do dzier¿awy nieruchomoœci gruntowej
w Ostrzeszowie o og³oszenia I przetargu.
Podaje siê do publicznej wiadomoœci og³oszenie o I-pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym w sprawie dzier¿awy nieruchomoœci gruntowej
Nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów, zabudowana jest budynkiem hydroforni wodoci¹gu wiejskiego nieczynnej od 27 lat.
Opisana nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KZ1O/00035893/2, dzia³ II i IV ksiêgi wieczystej nie zawieraj¹ ¿adnych wpisów. Nieruchomoœæ ta nie
jest obci¹¿ona ani w inny sposób ograniczona, nie jest przedmiotem postêpowania egzekucyjnego ani zabezpieczaj¹cego.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz.535 z póŸn. zm.) sprzeda¿ tej nieruchomoœci jest
zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
Przedmiotowa dzia³ka nie nale¿y do obszaru objêtego planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmian¹ Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ostrzeszów, uchwalonym Uchwa³¹ Nr X/57/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. dzia³ka nr 434/6 oznaczona jest
symbolem M2 – tereny wielofunkcyjne o dominuj¹cym udziale zabudowy mieszkaniowej z udzia³em zabudowy zagrodowej.
Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych z dnia 03 lutego 1995 r. (jednolity tekst z 2004 r., Dz. U. Nr 121, poz. 1286 z póŸn. zm.) nabywca
nieruchomoœci musi uzyskaæ wy³¹czenie z produkcji u¿ytków rolnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowê.
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, ¿e III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ wy¿ej wymienionej nieruchomoœci odbêdzie
siê w dniu 22 czerwca 2012 roku (pi¹tek), godz. 11.00, w lokalu Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów w Ostrzeszowie, przy ul. Zamkowej
nr 31, pokój nr 17.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ opisanej nieruchomoœci odby³ siê w dniu 20 kwietnia 2012 r. i zakoñczy³ siê wynikiem negatywnym,
nieruchomoœæ nie znalaz³a nabywcy.
Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winny wp³aciæ wadium w wysokoœci: 10.000,00 z³, na konto depozytowe Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów w Banku Zachodnim
S.A. I/Oddzia³ Ostrzeszów, nr konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóŸniej do dnia: 18 czerwca 2012 r. (poniedzia³ek), z dopiskiem:
III przetarg Rogaszyce. (dowód wp³aty nale¿y okazaæ na przetargu). Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³ zalicza siê na poczet
ceny sprzeda¿y nieruchomoœci, a wadia wp³acone przez pozosta³ych uczestników zostan¹ zwrócone.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cena osi¹gniêta w przetargu stanowi cenê nabycia nieruchomoœci. Cena sprzeda¿y p³atna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzêdu M i G w Ostrzeszowie,
w WBK S.A. I/Oddzia³ Ostrzeszów nr konta: 25 1090 1173 0000 0000 1700 5753.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet nabycia,
a wadia wp³acone przez pozosta³e osoby zwraca siê, nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty zamkniêcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³, od zawarcia umowy.
W ci¹gu 21 dni, od daty zamkniêcia przetargu, zostanie ustalony termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzeda¿y nieruchomoœci. Na przetarg nale¿y przybyæ
z dokumentem to¿samoœci oraz nale¿y przed³o¿yæ NIP.
Regulamin przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, pokój nr 26. Uczestnik przetargu powinien zapoznaæ siê z regulaminem przetargu.
Og³oszenie o przetargu i regulamin przetargu zamieszczone s¹ w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznych Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów, adres strony:
www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl – w zak³adce: obwieszczenia, komunikaty.
Informacja – pokój nr 26, telefon 62 732 06 22.
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Ostrzeszów
mgr in¿. Mariusz Witek
Przedmiotowa nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów, posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr Kw nr: KZ1O/00038324/4.
Przedmiotowy grunt wydzier¿awia siê z przeznaczeniem pod gara¿ tymczasowy - nie zwi¹zany trwale z gruntem. Przedmiotowy grunt w m.p.z.p miasta Ostrzeszowa
oznaczony jest symbolem KU – teren urz¹dzeñ i us³ug komunikacyjnych. Okres dzier¿awy 2 lata.
Wy³onienie dzier¿awcy nast¹pi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Kwota czynszu ustalonego w drodze licytacji podlegaæ bêdzie waloryzacji rocznej wg
wskaŸnika wzrostu cen towarów i us³ug podawanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim. Dzier¿awca poza czynszem
zobowi¹zany jest op³acaæ podatki oraz inne zobowi¹zania publiczno-prawne z tytu³u dzier¿awy. Ponadto dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie do uzyskania we w³asnym
zakresie wymaganych prawem zezwoleñ niezbêdnych do postawienia gara¿u.
Graficzny obraz nieruchomoœæ przeznaczonej do dzier¿awy przedstawiony jest na za³¹czniku do wykazu.
Burmistrz Miasta i Gminy informuje, ¿e I przetarg ustny, nieograniczony na wy¿ej wymienion¹ nieruchomoœæ odbêdzie siê dnia 26 czerwca
2012r (wtorek) o godz. 11.00, w lokalu Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów, pokój nr 17.
Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winny wp³aciæ wadium w wysokoœci podanej powy¿ej w tabeli na konto depozytowe Urzêdu Miasta i Gminy nr konta: 93 1090
1173 0000 0000 1700 6081, najpóŸniej do dnia 22 czerwca 2012r (pi¹tek) z dopiskiem „PRZETRG NA DZIER¯AWÊ – NA CZÊŒÆ DZIA£KI NR
2286/24 (dowód wp³aty nale¿y okazaæ na przetargu).
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³ zalicza siê na poczet czynszu dzier¿awnego, a wadia wp³acone przez pozosta³e osoby zostan¹ zwrócone
nie póŸniej ni¿ przed up³ywem trzech dni od daty zamkniêcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy dzier¿awy.
W ci¹gu 21 dni, od daty zamkniêcia przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy dzier¿awy.
Post¹pienie wynosi nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cena osi¹gniêta w przetargu stanowiæ bêdzie podstawê do ustalenia wysokoœci czynszu dzier¿awnego za dzier¿awiony grunt. Czynsz p³atny bêdzie do dnia 30 lipca
ka¿dego roku.
Na przetarg nale¿y przybyæ z dokumentem to¿samoœci.
Regulamin przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, pok. nr 26.
Og³oszenie o przetargu i regulamin przetargu zamieszczone s¹ w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznych Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów, adres strony:
www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl – w zak³adce: obwieszczenia, komunikaty.
Informacja pokój nr 26, telefon 62 732 06 22.
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Ostrzeszów
mgr in¿. Mariusz Witek
Twój Puls Tygodnia
wtorek - 22 maja 2012 r.
OSTRZESZÓW
CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW
OSTRZESZÓW
KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT
Wielkie czytanie w sercu miasta
Wielka frajda - ca³¹ pak¹
czytaæ ksi¹¿ki przedszkolakom!
KRASZEWICE
,,Król Maciuœ I’’ na rynku
Przez cztery godziny
uczniowie Gimnazjum nr
1 w Ostrzeszowie czytali
na rynku powieϾ Janusza
Korczaka ,,Króla Maciusia
I". Szkoda tylko, ¿e przez
przelotnie padaj¹cy deszcz
tylko nieliczni zdecydowali siê przystan¹æ i choæ
przez chwilê pos³uchaæ.
- Pomys³ czytania na rynku powsta³, bo by³o ku temu
kilka powodów - wyznaje
Renata Nowicka, dyrektor
Biblioteki. - Po pierwsze mamy rok Janusza Korczaka,
po drugie koñczymy w³aœnie
tydzieñ bibliotek i bibliotekarzy, w zwi¹zku z tym zorganizowaliœmy kilka takich imprez dodatkowych. Dzia³o
siê wiele przez ten czas, m.
in. by³o czytanie dla przedszkolaków, czyta³a pani Mirka Rzepecka (dyrektor Muzeum), pan Stanis³aw Kula-
wiak (w³aœciciel Oficyny Wydawniczej KULAWIAK). Poza
tym mieliœmy te¿ spotkania
autorskie dla dzieci, odby³y
siê równie¿ prezentacje multimedialne dla gimnazjalistów i warsztaty komputerowe dla seniorów.
Ostatnim wydarzeniem
koñcz¹cego siê w³aœnie Tygodnia Bibliotek by³o czytanie ,,Króla Maciusia I" na
rynku. Niestety nie dopisa-
7
Uczniowie w przedszkolu
³a pogoda. Co prawda co
chwilê uczniowie, czy to
szkó³ podstawowych, czy
gimnazjów, czy te¿ przedszkolaki odwiedzali ostrzeszowski rynek, ale odstrasza³o ich zimno i co rusz padaj¹cy deszcz. - Nie spodziewaliœmy siê t³umów - Nowicka. - Cieszymy siê, ¿e s¹
takie osoby, które zatrzymuj¹ siê, przysiadaj¹ i s³uchaMON
j¹ gimnazjalistów.
ECHA NASZYCH PUBLIKACJI
Sypie siê im œwi¹tynia
Szanowna redakcjo,
17 kwietnia 2012 r. w Pañstwa gazecie ukaza³ siê bardzo jednostronny artyku³ „Sypie siê im œwi¹tynia” napisany przez Pani¹ Monikê
Kociñsk¹. NajwyraŸniej proboszcz Mazurkiewicz czymœ siê Pani Monice narazi³, skoro postanowi³a go obsmarowaæ w gazecie. Tak
naj³atwiej, gdy ma siê dostêp do œrodków masowego przekazu. Zastanawia mnie jednak, dlaczego drukujecie tak krzywdz¹ce informacje
bez dok³adniejszego rozeznania.
Proboszcz razem z ksiêdzem wikarym przyby³ do parafii gi¿yckiej w 1998 roku, kiedy to poprzednia plebania mia³a stemple podtrzymuj¹ce
sufit przed zawaleniem, koœció³ mia³ piach przed schodami zamiast kostki, drzwi g³ównego wejœcia do œwi¹tyni mia³y chyba 50 letni¹
³uszcz¹c¹ siê farbê, tynk zewnêtrzny sypa³ siê wszêdzie a dach pamiêta³ jeszcze XIXw., kaplice dla zmar³ych nie mia³y lodówek a cmentarz
oœwietlenia ani o³tarza, itd., itd. Oprócz koœcio³a w Gi¿ycach s¹ jeszcze kaplice w Pieczyskach i Dêbiczu. Obaj ksiê¿a organizuj¹ pielgrzymki
na Jasn¹ Górê i msze na cmentarzu ¿eby parafianie mogli bardziej uczestniczyæ w ¿yciu swojej parafii. Wy woleliœcie jednak odnieœæ siê
jedynie do rzeczy materialnych. Ludzie, z którymi Pani Monika rzekomo rozmawia³a nawet nie mieli odwagi podaæ nazwiska a werbowa³a
ich pod sklepem, gdzie zapewne za¿ywali „s³odkiego lenistwa” i nie tylko tego, zamiast chocia¿by pomóc ksiêdzu przy pracach w koœciele.
Nie nale¿ê do parafii gi¿yckiej, ale nie mogê przejœæ obojêtnie wobec takich oszczerstw. Nie jestem te¿ moherowym beretem.
W Gi¿ycach bra³am œlub i mam tam rodzinê. Proponujê zajrzeæ do kronik i poszukaæ starych zdjêæ koœcio³a a potem dokonaæ korekty tekstu.
Plebania siê ksiê¿om nale¿a³a. Nie zabior¹ jej do grobu ani nawet nie przeka¿¹ rodzinie, bo to w³asnoœæ koœcielna. Bêdzie s³u¿y³a
kolejnym proboszczom. Ludzie stawiaj¹ sobie pa³ace, ale ksi¹dz ma mieszkaæ w kurniku. Gdyby wybudowa³ skromny dom ludzie te¿ by
gadali. Reszta zmian w parafii ma s³u¿yæ wszystkim jednak nie da siê przeprowadziæ wszystkich prac od razu, bo parafia jest biedna.
Ludzie nie daj¹ na tacê albo wrzucaj¹ po 50 gr a ksi¹dz ma z tego odprowadziæ czêœæ do Kurii, utrzymaæ siê i jeszcze zrobiæ remonty.
Niestety „z pustego siê nie naleje”.
I jeszcze jedno, w marcu 2012 w jednej z telewizji internetowych ukaza³ siê skrót reporta¿u Pana Tomasza Wojciechowskiego na ten
sam temat, poni¿ej link do tej stronki. Zbie¿noœæ sytuacji wyj¹tkowo du¿a, mo¿e Pani Monika powinna pomyœleæ o zmianie zawodu skoro
nawet nie potrafi sama napisaæ tekstu.
http://tvproart.pl/aktualnosc/11833/Kosciol_niszczeje,_plebania_jak_%22Palac%22
Zdajê sobie sprawê, ¿e nie wydrukujecie mojego tekstu dlatego postanowi³am jeszcze poinformowaæ Pañstwa konkurencjê
o nierzetelnoœci waszych dziennikarzy, mo¿e zrobi¹ z tego u¿ytek, a co...
pielgrzymowiczka
Droga Pielgrzymowiczko
Dziêkujê, ¿e zwróci³a Pani uwagê na zamieszczony na naszych ³amach artyku³ ,,Sypie siê im œwi¹tynia''. Pozwolê sobie jednak nie
zgodziæ siê z zawart¹ w Pani liœcie tez¹, ¿e jest on ,,jednostronny’’, i ¿e jego autorka pisz¹c go kierowa³a siê osobistymi, nie okreœlonymi
przez Pani¹ ,,po imieniu'' uprzedzeniami. Wiêcej, œmiem twierdziæ, chocia¿ mogê siê myliæ, ¿e to Pani wywody nacechowane s¹
jednostronnoœci¹ i - co widaæ go³ym okiem - niezrozumia³¹ dla mnie z³oœliwoœci¹. W doœæ emocjonalny sposób domaga siê bowiem Pani
szacunku dla w³asnych pogl¹dów oraz jedynie s³usznych opinii i ocen, sama zaœ tego szacunku nie potrafi okazaæ, pisz¹c, ¿e dziennikarka
postanowi³a proboszcza Mazurkiewicza ,,obsmarowaæ'.
¯eby nie byæ go³os³ownym, odniosê siê do kolejnych, zawartych w Pani liœcie zarzutów. Pisze Pani, ¿e najwyraŸniej proboszcz ,,czymœ
siê Pani Monice narazi³''. Odpowiadam, ¿e niczym, w ogóle go nie zna, nie dane jej te¿ by³o nawet spotkaæ siê z nim czy porozmawiaæ.
Zastanowiæ siê powinna Pani raczej, czym Pani proboszcz narazi³ siê swoim parafianom, ¿e rozdzwonili siê po redakcjach w tej sprawie.
Co znaczy stwierdzenie, ¿e drukujemy krzywdz¹ce dla proboszcza informacje ,,bez dok³adniejszego rozeznania''? Rozmawialiœmy
przecie¿ w tej sprawie z mieszkañcami, so³tysami, chcieliœmy te¿ skonfrontowaæ zebran¹ wiedzê z samym proboszczem, który jednak
nie raczy³ z nami rozmawiaæ. Zreszt¹ nie jest to pierwszy artyku³ na ten temat. Nie krytykujemy faktu, ¿e proboszcz zadba³ o to, aby
wybudowaæ now¹ plebaniê. Szkoda tylko, ¿e równoczeœnie nie zadba³ te¿ w takim stopniu o œwi¹tyniê. Nie sugerowaliœmy te¿, ¿e nic
nie zrobi³, wymieniaj¹c m.in. choæby fakt uporz¹dkowania cmentarza, ale pewnie tego Pani z jakiœ powodów nie doczyta³a.
Podsumowuj¹c: to nie my, a parafianie skar¿¹ siê na swoich pasterzy. Owszem, nie wszyscy, ale wielu.
Sugerowanie, ¿e ,,werbowani'' przez nas rozmówcy byæ mo¿e nie byli osobami godnymi zaufania traktujê jako z³oœliwoœæ i element
zadufania z Pani strony. Równie dobrze móg³bym siê zastanawiaæ, czy aby na pewno Pani do grona ,,godnych'' nale¿y, a tego nie robiê.
A stwierdzeniem, ¿e ,,nawet nie mieli odwagi podaæ nazwiska'' tak naprawdê ,,strzeli³a sobie Pani w kolano’’. Przecie¿ Pani te¿ nie
podpisa³a imieniem i nazwiskiem swojego listu, a œciœlej anonimu. Te¿ zabrak³o odwagi?
Co do ,,moherowych beretów'' - okreœlenie to jest mi obce, a ju¿ na pewno nie ma zabarwienia emocjonalnego. Nie dzielê bowiem
ludzi na tych w moherowych beretach i tych w kapeluszach, ale na m¹drych i g³upich. I niech tak zostanie.
Zgadzam siê natomiast z Pani¹ ca³kowicie, ¿e nie da siê zrobiæ wszystkiego od razu. I nie mnie oceniaæ, czy w gi¿yckie parafii zrobiono
du¿o, czy ma³o. Dziury w pod³odze jednak do mnie przemawiaj¹. To dobrze, ¿e w swoim liœcie przypomina Pani o wczeœniejszych
dokonaniach i osi¹gniêciach waszych duszpasterzy. •le, ¿e ludzie o nich jakoœ nie pamiêtaj¹.
Co zaœ siê tyczy faktu, ¿e kilka tygodni wczeœniej podobny materia³ ukaza³ siê w ostrowskie telewizji kablowej, spieszê poinformowaæ,
¿e nasza dziennikarka i redaktor Wojciechowski byli w Gi¿ycach równoczeœnie, zaœ decyzja o tym, ¿e nasz materia³ uka¿e siê w takim,
a nie innym terminie by³a moj¹ decyzj¹. Takie moje prawo. Obawiam siê jednak, ¿e Pani w to nie uwierzy, bo Pani wiara coœ mi siê
wydaje, ¿e jest wybiórcza i nacechowana z³ymi emocjami.
£¹cze wyrazy szacunku
Jerzy Biñczak
redaktor naczelny
Niedawn¹, ale ze wszech
miar godn¹ kontynuowania tradycj¹ s¹ czytelnicze wizyty uczniów
Szko³y Podstawowej im.
M. Falskiego w Kraszewicach w miejscowym
przedszkolu.
Odbywaj¹ siê one w ramach akcji Ca³a Polska
czyta dzieciom. 16 maja
2012 roku klasa VI a pod
opiek¹ wychowawczyni
i nauczycielki plastyki Moniki Marciniak oraz pisz¹cej te s³owa polonistki wyst¹pi³a dla Smerfów i Muminków. Przedszkolaki
w towarzystwie wychowawczyñ - Katarzyny Sibiñskiej
i Agnieszki Gierosz - przys³uchiwa³y siê i przygl¹da³y zwierzêtom z ZOO Jana
REKLAMA
Brzechwy. Starsi koledzy,
przebrani m.in. za misia,
który nie chcia³ podaæ ³apy
czy strusia chowaj¹cego
g³owê w piasek - recytowali
zabawne rymowanki, kolorowali z maluchami portrety zwierz¹t i chodzili na palcach wokó³ starego niedŸwiedzia, który mocno spa³…
Czêœæ starszaków z sentymentem spogl¹da³a na rega³y z kolorowymi zabawkami, wspominaj¹c przedszkolne lata.
Wspólnie spêdzony czas
umili³ ciasteczkowo - bananowy poczêstunek i obustronna deklaracja kontynuacji dzia³añ, które otwieraj¹ m³ode oczy i serca na
barwny œwiat ksi¹¿ek.
Agnieszka Chowañska
8
BARANÓW BRALIN £ÊKA OPATOWSKA
KRONIKA
POLICYJNA
PIJANY CHCIA£ PRZEWOZIÆ DZIECI
KR¥¯KOWY Kierowca autokaru, którym przedszkola-
ki z Kr¹¿ków mieli jechaæ na wycieczkê do Parku Jurajskiego by³ pod wp³ywem alkoholu (0,52 promila).
To, ¿e 45-letni kierowca by³ pod wp³ywem alkoholu
ujawnili funkcjonariusze ,,drogówki’’, którzy na wniosek dyrekcji szko³y mieli sprawdziæ stan techniczny auta oraz stan trzeŸwoœci jego kierowcy.
- Kilka dni wczeœniej policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego zostali poinformowani przez kierownictwo
Szko³y Podstawowej w Kr¹¿kowach o planowanym wyjeŸdzie przedszkolaków na wycieczkê do Parku Jurajskiego w miejscowoœci Krasiejów na OpolszczyŸnie
- mówi m³. asp. Gabriela Kurzawa, rzecznik KPP
w Kêpnie. - Jednoczeœnie nauczyciele poprosili policjantów, by w dniu wyjazdu skontrolowali oni autobus
pod wzglêdem technicznym oraz sprawdzili stan trzeŸwoœci kierowcy.
Okaza³o siê, ¿e 45-letni kierowca w wydychanym
powietrzu mia³ 0,52 promila alkoholu, trzeba wiêc by³o znaleŸæ dla niego zmiennika. O losie kierowcy zadecyduje s¹d.
19-LATKA Z NARKOTYKAMI
KÊPNO 19 maja w nocy na kêpiñskim rynku policjan-
ci interweniuj¹cy wobec m³odzie¿y zak³ócaj¹cej ciszê
nocn¹ zauwa¿yli 19-letni¹ mieszkankê gm. Kêpno, która na ich widok wpad³a w panikê i zaczê³a czegoœ szukaæ w kieszeniach. Podczas kontroli w ubraniach
dziewczyny znaleziono narkotyki.
NIETRZEŸWI NA DROGACH
JANKOWY 16 maja w Jankowach policjanci do kontroli drogowej zatrzymali kieruj¹cego rowerem mieszkañca gm. Kêpno. 51-latek w wydychanym powietrzu
mia³ 1,5 promila alkoholu.
KÊPNO 16 maja na ul. Koœciuszki w Kêpnie zatrzymano kolejnego pijanego rowerzystê. 35-letni mieszkaniec
gm. Kêpno w wydychanym powietrzu mia³ ponad 1,7
promila alkoholu.
KLINY 18 maja w Klinach zatrzymano dwóch nietrzeŸ-
wych rowerzystów. Mieszkañcy gm. Kêpno 27- i 28-latek w wydychanym powietrzu mieli kolejno 1,17 i 1,84
MON
promila alkoholu.
REKLAMA
KÊPNO
PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA
Twój Puls Tygodnia
Twój Puls Tygodnia
wtorek - 22 maja 2012 r.
wtorek - 22 maja 2012 r.
Europose³ Tadeusz Cymañski i pose³ Andrzej Dera
z Solidarnej Polski promowali nowo powsta³e
stowarzyszenie ,,Solidarni w dzia³aniu''
Wizyta polityków by³a elementem szerszej, prowadzonej przez Solidarn¹ Polskê ogólnopolskiej kampanii. - Przyjêliœmy sobie jako
zasadê, ¿e bêdziemy toczyæ
dialog ze spo³eczeñstwem,
z mieszkañcami - t³umaczy³
podczas konferencji prasowej pose³ Dera. - JeŸdzimy,
spotykamy siê w ró¿nych
okolicznoœciach,
sytuacjach. S¹ to spotkania
otwarte, to jest kolejna bardzo wa¿na rzecz... My chcemy siê spotykaæ z ludŸmi,
którzy interesuj¹ siê losem
Polski, którzy interesuj¹ siê
swoj¹ przysz³oœci¹ i st¹d
jest ta formu³a spotkañ
otwartych. Nie boimy siê
nigdy trudnych pytañ,
chcemy rozmawiaæ szczerze
i chcemy siê ws³uchiwaæ
w to, co ludzie mówi¹.
Politycy zgodnie podkreœlali, ¿e Solidarna Polska
bêdzie parti¹ demokratyczn¹, broni¹c¹ podstawowych
wartoœci. - My nie uwa¿amy
siê za nieomylnych i najwspanialszych - deklarowa³
Cymañski. - Chcemy jednak rozmawiaæ o najwa¿niejszych dla Polaków sprawach.
Szefow¹ nowo powsta³ego
w Kêpnie stowarzyszenia
Solidarni w Dzia³aniu,
sympatyzuj¹cego z parti¹,
zosta³a by³a wiceburmistrz
Kêpna Jolanta Jêdrecka.
- Nie ukrywam, ¿e jest
to stowarzyszenie, które
nawi¹zuje do hase³ Solidarnej Polski - wyzna³a.
- My postawiliœmy na Solidarn¹ Polskê, uwa¿amy, ¿e
jest to partia nowej jakoœci. Jako stowarzyszenie
chcielibyœmy byæ takim
bytem wyrazistym. Jesteœmy ludŸmi, którzy skupiaj¹ ludzi prawicy. Nie
wa¿ne czy on jest z PIS-u,
czy innej formacji. (...)
Solidarni jak najbardziej
z Solidarn¹ Polsk¹, ale solidarni w dzia³aniu z miejscowymi organizacjami.
Jêdrecka zapewnia³a jednoczeœnie, ¿e stowarzyszenie nie bêdzie z za³o¿enia
krytykowaæ na ka¿dym kroku posuniêæ obecnych
w³adz Kêpna. - Bêdziemy za
tymi planami, czy dzia³aniami naszych w³adz, które s¹
po prostu racjonalne - t³umaczy³a.
Stowarzyszenie w najbli¿szym czasie chce zorganizowaæ cykl wyk³adów historycznych ,,Historia po lekcjach" dla uczniów i wszystkich mieszkañców gminy.
- W zwi¹zku z dyskusj¹ o historii, o tym, ¿e siê obcina
godziny w szko³ach ponadgimnazjalnych, o tym, ¿e tej
historii jest coraz mniej i bêdzie mniej, my dzia³amy. (...)
Chcemy otworzyæ Kêpno,
otworzyæ na nowoœci, otworzyæ na ró¿nych ludzi, sprowadziæ s³ynnych dziennikarzy, polityków, ludzi kultury, po to, aby daæ ludziom
mo¿liwoœæ uczenia siê, ale
tak¿e dzia³ania.
- My nie bêdziemy namawiaæ - zapewnia³ Cymañski.
- My bêdziemy zachêcaæ.
Stowarzyszenie chce równie¿ wydaæ ksi¹¿kê poœwiêcon¹ historii Kêpna, w naj-
KÊPNO
PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA
9
BARANÓW Radni o wysokich prowizjach wyp³acanych so³tysom oraz
UDERZY£
STRA¯NIKA rozje¿d¿anych przez ciê¿arówki drogach
MIEJSKIEGO
OTWORZYÆ KÊPNO
Liderzy Solidarnej Polski
europose³ Tadeusz Cymañski i pose³ Andrzej Dera
przyjechali do Kêpna, aby
promowaæ nowo powsta³e
stowarzyszenie ,,Solidarni
w dzia³aniu’’, na czele którego stanê³a by³a wiceburmistrz Jolanta Jêdrecka.
BARANÓW BRALIN £ÊKA OPATOWSKA
KÊPNO Pobito stra¿nika
bli¿szym czasie zorganizuje
te¿ w Kêpnie konferencjê
poœwiêcon¹ zachorowalnoœci na cukrzycê.
Tu¿ po konferencji prasowej w Domu Katolickim odby³o siê spotkanie z mieszkañcami, w czasie którego
dyskutowano m. in. o reformie emerytalnej. Cymañski
przypomnia³, ¿e Solidarna
Polska przedstawi³a swój
pomys³ na za³atanie dziury
w ZUS-ie. - Nie jest prawd¹,
¿e nie by³o ¿adnych alternatyw - dowodzi³. - By³a ona
przedstawiana na spotkaniu z premierem. Panaceum na deficyt systemów
emerytalnych to dzietnoϾ,
to rodzina z dzieæmi.
Pose³ Dera opowiedzia³ siê
przeciwko likwidacji s¹dów
i powiatów. - My siê nigdy
nie zgodzimy na to, ¿eby
robiæ rozbiór administracyjny kraju - przekonywa³. (...)
Je¿eli mamy powiat to komenda powiatowa musi byæ
w Kêpnie, s¹d musi byæ
w Kêpnie, instytucje, które
s³u¿¹ na rzecz kilkudziesiêciu tysiêcy mieszkañców
musz¹ byæ w Kêpnie.
MON
miejskiego, ta plotka ju¿ od
kilku tygodni kr¹¿y po mieœcie.
Wersji by³o wiele m. in. taka,
¿e jeden z dobrze znanych tutejszej policji mieszkañców
gm. Kêpno uderzy³ piêœci¹
w twarz interweniuj¹cego
stra¿nika miejskiego, a ten
trafi³ do szpitala. Oficjalna
wersja jest nieco inna. Nie
chce jednak o niej mówiæ komendant stra¿y miejskiej Renata Mróz. Komendant nie potwierdza ani te¿ nie zaprzecza,
¿e takie zajœcie mia³o miejsce. - Je¿eli coœ takiego siê
wydarzy³o, to na pewno to wyjaœnimy - zapewnia.
O wiele lepiej zorientowany
wydaje siê jednak m³. insp. Ireneusz Krysiak, zastêpca komendanta powiatowego policji
w Kêpnie. - Na pocz¹tku maja
interweniuj¹cego stra¿nika
miejskiego uderzy³ w twarz pijany mieszkaniec gm. Kêpno informuje. - Sprawê przekazaMON
no do prokuratury.
PROWIZJA ZA WYSOKA
30 tys. z³ rocznie, w³aœnie tyle wynosi prowizja so³tysa
Mroczenia od inkasowanego
przez niego podatku rolnego, leœnego i od nieruchomoœci. - Dyskutowaliœmy
o tym, ¿e te stawki s¹ zbyt
wysokie, ale nikt nie powiedzia³, ¿e so³tysom je zabierzemy - t³umaczy³ przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej
Wojciech Kosik.
Istn¹ burzê wywo³a³ radny
Stanis³aw Gruszka, który
dopytywa³, czy prawd¹ jest
- jak informowa³a podczas
spotkania z so³tysami pani
wójt - ¿e komisja rewizyjna
chce im zmniejszyæ wysokoœæ prowizji za pobieranie
podatku od nieruchomoœci.
Okazuje siê bowiem, ¿e
w Mroczeniu z racji tego, ¿e
jest tam du¿o firm, so³tys
w skali roku zarabia ponad
30 tys. z³ - mówi³ radny. Pobierana prowizja okreœlona
jest procentowo w uchwale.
- Jest to 6 procent od zainkasowanych kwot podatku
rolnego, leœnego i od nieruchomoœci - t³umaczy³ sekretarz gminy Marek Potarzycki. - So³tysi przychodz¹ do
nas i kwartalnie rozliczaj¹
siê z zebranego podatku.
Przewodnicz¹cy komisji
rewizyjnej Wojciech Kosik
odpiera³ zarzuty. - Dyskutowaliœmy o tym, ¿e te stawki
s¹ zbyt wysokie, ale nikt nie
powiedzia³, ¿e so³tysom je
zabierzemy - t³umaczy³.
Dyskusjê przerwa³ sekretarz Potarzycki, który zasugerowa³, aby radni ods³uchali nagrania z komisji rewizyjnej. - Radny Michalak
przecie¿ wszystko nagrywa
- przypomina³. Potarzycki
stan¹³ jednoczeœnie w obronie so³tysa z Mroczenia, który wiêksz¹ czêœæ swojego miesiêcznego uposa¿enia przeznacza na cele spo³eczne.
Stanis³aw
Gruszka
NISZCZ¥ NAM DROGI
Radny Gruszka poruszy³
równie¿ temat niszczonych
przez tiry dróg gminnych,
które dowo¿¹ kruszywo na
budowan¹ drogê S8. - Te samochody tak je¿d¿¹, ¿e trzeba uciekaæ z drogi - zwraca³
uwagê radny.
Wtórowa³a mu przewodnicz¹ca rady Anna Brust.
- Wystarczy zobaczyæ po godzinie 8 rano, jaki tu jest
ruch - przyzna³a.
- Ja nawet zatrzyma³am
jednego z kierowców - przyzna³a wójt Bogumi³a Lewandowska-Siwek.
Okazuje siê, ¿e zgodnie
z pierwotnymi ustaleniami,
¿adna z ciê¿arówek dowo¿¹cych kruszywo na plac
budowy drogami gminnymi
poruszyæ siê nie powinna.
Sta³o siê jednak inaczej, bo
kierowcy ciê¿arówek je¿d¿¹
na skróty przez Donaborów
i Baranów. - By³am na spo-
tkaniu w sprawie budowy,
wykonawca wyznaczy³ drogi do transportu materia³ów
na S8 i wœród tych dróg nie
by³o naszych dróg gminnych - t³umaczy³a wójt.
- Bêdziemy w tej sprawie
interweniowaæ.
SKARGA BEZZASADNA
Podczas sesji radni rozpatrywali równie¿ zasadnoœæ
skargi z³o¿onej przez radne-
go Tomasza Michalaka na
dzia³alnoœæ wójt. Sprawa dotyczy³a zamieszczenia sprostowania w gazetce samorz¹dowej wydawanej przez
Gminê. Chodzi³o o artyku³
napisany przez wójt, w którym to Lewandowska-Siwek
zaprzecza, ¿e kiedykolwiek
chcia³a zamkn¹æ któr¹œ ze
szkó³, konkretnie chodzi³o
o Gimnazjum w Mroczeniu.
- Pani wójt w napisanym
przez siebie artykule obra¿a³a radnych, tak¿e i mnie
- t³umaczy³ radny Michalak.
Rada uzna³a jednak skargê za bezzasadn¹ (5 by³o za,
5 przeciw, 4 wstrzyma³o siê
od g³osu, a radny Michalak
nie g³osowa³ wcale).
Radni wprowadzili równie¿ zmiany do statutu
gminy, zgadzaj¹c siê na poszerzenie sk³adu komisji rewizyjnej, tak aby ka¿dy
klub mia³ w niej swojego
przedstawiciela.
Decyzj¹ radnych Gmina
objê³a tak¿e udzia³y w spó³ce Inwestor, przekazuj¹c do
niej blisko 280 tys. z³. Radni
wyrazili tak¿e zgodê na przekazanie Wodoci¹gom Kêpiñskim ponad 2 mln z³ na poprawê stanu gospodarki
MON
wodno-œciekowej.
10
BARANÓW BRALIN £ÊKA OPATOWSKA
KÊPNO
KÊPNO
PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA
Twój Puls Tygodnia
wtorek - 22 maja 2012 r.
Radni opozycyjni nie chc¹ mieæ swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej
OPOZYCJA SIÊ BOCZY
Po burzliwej dyskusji, kêpiñskiej radzie nie uda³o siê
uzupe³niæ sk³adu komisji
rewizyjnej, mimo, ¿e w³aœnie w tej sprawie zwo³ano
nadzwyczajne posiedzenie
rady. - Nie bez powodu z³o¿y³em rezygnacjê i nie bez
powodu radni z naszego
klubu nie chc¹ pracowaæ
w tej komisji - powtarza
radny Andrzej Stachowiak
z opozycyjnego klubu Porozumienia Samorz¹dowego.
Rezygnacja radnego Stachowiaka z cz³onkostwa
w komisji rewizyjnej okaza³a siê na tyle wa¿na, ¿e
w celu uzupe³nienia jej sk³adu zwo³ana zosta³a nadzwyczajna sesja. Wczeœniej,
w skierowanym do przewodnicz¹cego rady piœmie,
Stachowiak swoj¹ rezygnacjê t³umaczy³ ,,brakiem
mo¿liwoœci prowadzenia
w pe³ni, obiektywnie i rzetelnie zadañ kontrolnych, jakie powinna realizowaæ komisja rewizyjna”. Mowa te¿
w nim by³a o manipulacji
i próbach nacisku.
USTAWOWO
ZOBLIGOWANI
- Kluby radnych, które
dzia³aj¹ w radzie miejskiej
(...) s¹ ustawowo zobligowa-
KÊPNO
ne i zobowi¹zane do tego,
aby ich przedstawiciel by³
cz³onkiem komisji rewizyjnej
- t³umaczy³ przewodnicz¹cy
Krzysztof D¹browski. (...)
Proszê pañstwa o to, abyœcie
w tym momencie przedstawili now¹ osobê, nowego
kandydata (...), aby nie prowadziæ do destrukcji dzia³ania tej¿e komisji, a tak¿e rady miejskiej w Kêpnie - apelowa³.
Wtórowa³ mu radny Andrzej Tyra, przypominaj¹c,
¿e zgodnie z prawem w sk³ad
komisji rewizyjnej wchodz¹
przedstawiciele wszystkich
klubów. - Tutaj nie ma dowolnoœci - dowodzi³.
- W imieniu naszego klubu chcê stanowczo zaprotestowaæ przeciwko oskar¿aniu nas o dzia³ania destrukcyjne prac rady - od-
par³ Stachowiak. - To pan
prowadzi tak¹ politykê destrukcji i braku mo¿liwoœci
wspó³pracy.
NIE WYRA¯AJ¥ ZGODY
Radni Porozumienia Samorz¹dowego byli jednak nieustêpliwi. - Gdzie jest to pañstwa konstruktywne dzia³anie, o co prosiliœmy? - mówi³
zdenerwowany D¹browski.
Stachowiak odbija³ pi³eczkê i t³umaczy³, ¿e do rezygnacji zmusi³o go w³aœnie
zachowanie D¹browskiego.
- Dlaczego nie poinformowa³
pan nawet o rozstrzygniêciu
nadzorczym
Wojewody
w sprawie planu pracy komisji na ten rok? - pyta³ D¹browskiego. - Dlaczego nie
poinformowa³ pan radnych,
¿e zosta³y uchylone punkty,
przeciwko którym wypowia-
da³em siê w trakcie uchwalania projektu planu pracy
komisji? (...)
- Panie radny Stachowiak,
wypraszam sobie jakiekolwiek insynuacje pod moim
adresem, ¿e ja prowadzê do
destrukcji... - mówi³ D¹browski. (...) To pana praca
w poprzedniej kadencji doprowadza³a do wielu sytuacji z³ych, niezgodnych
z prawem, a jakich, to siê
oka¿e w przysz³oœci.
Sytuacja wydawa³a siê byæ
patowa. - Ka¿da uchwa³a,
która zostanie podjêta
w sprawie powo³ania sk³adu
komisji rewizyjnej i w sk³adzie tej komisji rewizyjnej
nie bêdzie przedstawicieli
wszystkich klubów jest
uchwa³¹ nielegaln¹ - t³umaczy³a radca prawna Katarzyna Strza³a.
O co w tym wszystkim
chodzi? Byæ mo¿e o to, ¿e do
koñca czerwca rada musi
podj¹æ decyzjê o udzieleniu
b¹dŸ o nieudzieleniu burmistrz Anieli Kempie absolutorium za 2011 rok. Wniosek w tej sprawie musi
przedstawiæ komisja rewizyjna, czy mo¿e go przygotowaæ
w niepe³nym sk³adzie? Raczej tak, choæ gdzieœ tam
w Polsce zdarzy³ siê przypadek, ¿e Wojewoda pierwotnie
odrzuci³ uchwa³ê o udzieleniu absolutorium, bior¹c
pod uwagê fakt, ¿e wniosek
w tej sprawie z³o¿y³a komisja
rewizyjna w niepe³nym sk³adzie. Przypomnieæ nale¿y
jednak i to, ¿e dwa lata temu, jeszcze w poprzedniej
kadencji, wtedy wiêkszoœciowa koalicja (dziœ opozycja)
po z³o¿eniu przez radnego
Romana Nikodema rezygnacji z zasiadania w komisji rewizyjnej za ¿aden skarby
œwiata nie chcia³a zatwierdziæ na to miejsce radnej
Anieli Kempy. I choæ komisja dzia³a³a w niepe³nym
sk³adzie - k³opotu z udzieleniem ówczesnemu burmistrzowi Piotrowi Psikusowi
absolutorium nie by³o.
W tym przypadku koalicji
najpewniej chodzi o to, aby
udowodniæ, ¿e do³o¿y³a wszelkich starañ, aby sk³ad komisji rewizyjnej zosta³ uzupe³niony. O co chodzi opozycji?
Bóg jeden raczy wiedzieæ. Czy
tylko siê boczy? MON, JUR
o wielkim zaszczycie, którego dost¹pi³o Gimnazjum nr
1. - Chcia³bym tutaj gor¹co
prosiæ was kochana m³odzie¿y o to, abyœcie szli nie
tylko w sporcie, ale równie¿
w ró¿nych dziedzinach waszego ¿ycia w myœl zasady:
osi¹gn¹æ to, co niemo¿liwe
MON
- radzi³.
ZDANIA NIE ZMIENILI
Radny Andrzej JóŸwik zaproponowa³, aby dla dobra
dzia³ania rady Stachowiak nie
rezygnowa³ z cz³onkostwa
w komisji, za to na znak protestu po prostu nie bra³ w jej
pracach udzia³u. Wszystko na
nic. Emocji nie ostudzi³a te¿
og³oszona na wniosek radnego Piotra Psikusa przerwa.
Chêtnych do pracy w komisji nie by³o, choæ D¹browski tak¹ propozycjê
sk³ada³ imiennie ka¿demu
z cz³onków klubu Porozumienia Samorz¹dowego.
Ostatecznie uchwa³a o uzupe³nieniu sk³adu komisji rewizyjnej nie zosta³a podjêta.
ALE O CO CHODZI?
Gimnazjum nr 1 ma swojego, a raczej swoich patronów
Wzorcem Polscy Olimpijczycy
- Jestem dumna, jesteœmy
dumni, ¿e wybraliœmy sobie takiego patrona - mówi³a podczas uroczystoœci
nadania Gimnazjum nr 1 w
Kêpnie imienia Polskich
Olimpijczyków. Tego dnia
uczniowie otrzymali sztandar, a przed budynkiem
szko³y ods³oniêto tablicê
upamiêtniaj¹c¹ to wydarzenie.
Pi¹tkowe uroczystoœci rozpoczê³a msza œw., tu¿ po
niej uczniowie, nauczyciele,
rodzice i zaproszeni goœcie
przemaszerowali ulicami
miasta do hali KOSiR. W
pierwszym rzêdzie zasiedli
zaproszeni sportowcy: zdo-
bywca dwóch medali olimpijskich w gimnastyce pose³
Leszek Blanik, polska ³uczniczka, olimpijka z Atlanty
Dorota Dziêcio³-Marcinkiewicz, srebrny i br¹zowy medalista olimpijski z Seulu
kajakarz Marek £bik oraz
czterokrotny olimpijczyk koszykarz Mieczys³aw £opatka. - Bardzo siê cieszê, ¿e
nasze zaproszenie przyjê³o
tylu sportowców - mówi³a
wzruszona dyrektor Gimnazjum Roma Muszyñska. Trzy lata temu rozpoczêliœmy przygotowania do wyboru patrona, ze strony
gimnazjalistów, ich rodziców i nauczycieli pada³o
wiele propozycji, najczêœciej
przywo³ywana by³a Wis³awa
Szymborska, polscy nobliœci
i polscy olimpijczycy. Po
przeprowadzonym tajnym
g³osowaniu (...) faworytami
okazali siê polscy olimpijczycy.
Muszyñska nie ukrywa³a,
¿e cieszy³a siê z takiego wyboru. - Chcemy uœwiadamiaæ uczniom, ¿e nigdy nie
zdobêd¹ prawdziwego, ani
sportowego, ani osobistego
sukcesu nie szanuj¹c przy
tym przeciwników - podkreœla³a.
Swojego zadowolenia nie
kry³a równie¿ burmistrz
Aniela Kempa. - Gratulujê
wam wszystkim i cieszê
siê, ¿e ¿yciorys waszej
szko³y bêdzie od dnia dzisiejszego bogatszy o sztandar, pod którym bêd¹ odbywaæ siê najwa¿niejsze
uroczystoœci w ¿yciu waszej szko³y - podkreœla³a.
Za 3-letnie starania o nadanie szkole imienia dziêkowa³a senator And¿elika Mo¿d¿anowska. - Dzisiaj chcia³abym
wyraziæ swoje podziêkowanie, nie tylko jako senator,
ale przede wszystkim jako
kêpnianka i matka, matka
syna, który chodzi³ i koñczy³
w³aœnie to gimnazjum - mówi³a.
Pose³ Wojciech Ziemniak
gratulowa³, ale i zachêca³,
aby reprezentacja kêpnian
wybra³a siê na otwarcie
igrzysk olimpijskich. - Ja
dwa wolne miejsca w samochodzie dla kêpnian mamzapewnia³.- Teraz to ju¿ musicie, maj¹c takiego patrona.
Pose³ Blanik mówi³ z kolei
Twój Puls Tygodnia
wtorek - 22 maja 2012 r.
BARANÓW BRALIN £ÊKA OPATOWSKA
O niszczej¹cych drogach i podziale
nadwy¿ki bud¿etowej
KÊPNO
UDZIELILI
ABSOLUTORIUM
W miniony wtorek Rada
Powiatu jednog³oœnie
udzieli³a zarz¹dowi absolutorium za wykonanie
bud¿etu w 2011 roku.
Radni rozdysponowali
równie¿ ponadmilionow¹
nadwy¿kê bud¿etow¹, zastanawiali siê równie¿,
jak rozwi¹zaæ problem
niszcz¹cych drogi powiatowe ciê¿arówek dowo¿¹cych kruszywo na budowan¹ S8.
Temat
niszczonych
przez wo¿¹ce kruszywo ciê¿arówki dróg po raz kolejny
wywo³a³a radna Jolanta Jêdrecka. Starosta Mazurkiewicz zapewnia³, ¿e w tej
sprawie bêdzie siê du¿o
dzia³o, poniewa¿ do Kêpna
przyje¿d¿aj¹ przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad i firmy Mota (wykonawca). Ten temat bêdziemy omawiaæ - zapewnia³ Jêdreck¹
Mazurkiewicz.
- Ja rozumiem, ¿e rozmowy w tej sprawie jeszcze
trwaj¹, ale pytam dlatego,
¿e myœla³am, ¿e w tej materii ju¿ coœ siê zmieni³o, poniewa¿ mieszkañcy Mikorzyna otrzymuj¹ od pana
wicestarosty zapewnienie,
¿e na pewno t¹ drogê odbudujemy - wyzna³a Jêdrecka.
Wicestarosta próbowa³
REKLAMA
t³umaczyæ, ¿e je¿eli droga
bêdzie uszkodzona, wykonawca bêdzie musia³ j¹
naprawiæ. Sêk jednak
w tym, ¿e jak dot¹d takich
gwarancji na piœmie samorz¹d powiatowy nie posiada, a kêpiñska gmina
tak.
JEDNOG£OŒNI
Przyjêcie sprawozdania
z wykonania bud¿etu za
2011 rok okaza³o siê ju¿
zwyk³¹
formalnoœci¹.
Ubieg³oroczny bud¿et powiatu kêpiñskiego zamkn¹³ siê po stronie wydatków kwot¹ 47 mln z³,
z czego ponad 15% poch³onê³y inwestycje. Najwiêcej wydano na oœwiatê,
kilka milionów z³otych poch³onê³a budowa Centrum Kszta³cenia Ustawicznego. Du¿e nak³ady
pieniê¿ne posz³y równie¿
na ul. Osiñsk¹. - By³ to
trudny bud¿et, wiele uda³o nam siê wykonaæ, ale
jeszcze wiele przed nami
- mówi³ tu¿
przed g³osowaniem
starosta.
KÊPNO
PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA
11
Dzieñ Stra¿aka po³¹czony z obchodami 20-llecia
istnienia Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
KÊPNO
Dumni z takich stra¿aków
Odczytano jeszcze pozytywne stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie wykonania bud¿etu za 2011 rok i zarz¹dzano g³osowanie. Za
udzieleniem absolutorium
opowiedzieli siê jednog³oœnie wszyscy radni.
ROZDYSPONOWALI
NADWY¯KÊ
Radni rozdysponowali
równie¿ tegoroczn¹ nadwy¿kê bud¿etow¹ (1 mln
414 tys.). Ponad 770 tys.
z³ przeznaczonych zostanie
na budowê Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego, 324
tys. pójdzie na modernizacjê budynku Starostwa,
96 tys. na zarz¹dzanie
energi¹, 190 tys. na drogi,
kolejne 100 tys. na akcjê zimow¹. Jak informowa³ starosta, w najbli¿szym czasie
zostanie og³oszony przetarg
na drugi etap przebudowy
ul. Przemys³owej w Kêpnie.
Starosta ju¿ dogada³ siê
z PKP, które zadeklarowa³o
wymianê torowiska i zamontowanie nowych rogatek. Do sierpnia ma te¿ siê
zakoñczyæ adaptacja budynku ZSP w S³upi dla potrzeb Szko³y Specjalnej.
Zamontowana zostanie
winda, zmodernizowane zostan¹ równie¿ sanitariaty, korytarze
MON
i sale.
- Powiat kêpiñski jest
dumny z takiej jednostki.- mówi³ podczas pi¹tkowych obchodów wicestarosta Ryszard Dachowski. Tegoroczny Dzieñ
Stra¿aka by³ wyj¹tkowy,
bowiem w tym roku przypada 20. rocznica powstania Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej
Nat³ok zwi¹zanych z jubileuszem zadañ sprawi³, ¿e
tym razem nie dotar³ do
Kêpna nikt z przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej
PSP w Poznaniu. - Jest
z nami za to pani senator
- podkreœla³ jednak m³.
bryg. Wojciech Grabarek,
komendant PSP w Kêpnie.
Senator And¿elika Mo¿d¿anowska dziêkowa³a komendantowi, a stra¿akom gratulowa³a. - ¯yczê wam druhowie opieki œw. Floriana,
by s³u¿ba w szeregach by³a
bezpieczna, by pozwala³a
na spokojne powroty do
domu, w poczuciu dobrze
wype³nionych obowi¹zków
- mówi³a. - A trud i wysi³ek
podejmowany w dzia³aniach nagradzany by³ zawsze szacunkiem i sympati¹ spo³eczeñstwa.
ODZNACZENI
Zatrzymani
z narkotykami
KÊPNO 16 maja kêpiñscy
funkcjonariusze interweniowali wobec trzech mê¿czyzn
(19-, 20- i 24- latka), którzy na
terenie ZSP nr 1 bêd¹c pod
wp³ywem alkoholu zachowywali siê agresywnie, krzyczeli,
ha³asowali i kopali w drzwi
prowadz¹ce do obiektu.
W trakcie czynnoœci, uwagê
policjantów zwróci³ jeszcze jeden mê¿czyzna, który sta³ spokojnie z boku i wszystkiemu
siê przygl¹da³. Kiedy zauwa¿y³
policjantów, zacz¹³ siê nerwowo zachowywaæ. Podczas kontroli policjanci znaleŸli u 23-letniego mieszkañca gm. Kêpno
kilkanaœcie woreczków strunowych, w jednym z nich znajdoMON
wa³y siê narkotyki.
Br¹zow¹ Odznak¹
„Zas³u¿ony dla Ochrony
Przeciwpo¿arowej”
- st. asp. Adam Kwiatek
- st. asp. Miros³aw Niechcia³
Srebrnym Medalem
„Za zas³ugi dla po¿arnictwa”
- st. ogn. Adam Grzeœkowiak
- ogn. Zbigniew Czarczyñski
- m³. ogn. Waldemar Wróblewski
Dyplomem za wzorow¹
postawê i wysokie
osi¹gniêcia w realizacji
zadañ s³u¿bowych
- st. kpt. Zbigniew Domal
AWANSE
Na stopieñ starszego
ogniomistrza:
- ogn. Zbigniew Czarczyñski
- ogn. Piotr Koz³owski
Na stopieñ ogniomistrza:
- m³. ogn. Anita Kitzol
Na stopieñ m³odszego
ogniomistrza:
- st. sekc. Wojciech Rusajczyk
- st. sekc. Tomasz Beb³ot
Na stopieñ starszego
sekcyjnego
- sekc. Jacek Kitzol
Na stopieñ starszego
stra¿aka
- str. Przemys³aw G³¹b
Z ¿yczeniami dla stra¿aków pospieszy³ równie¿ wicestarosta Ryszard Dachowski. - Powiat kêpiñski
jest dumny z takiej jednostki, dobrze zarz¹dzaj¹cej, dobrze pracuj¹cej...- podkreœla³. - Myœlê, ¿e mieszkañcy
powiatu mog¹ naprawdê
czuæ siê bezpieczni.
Z kolei druh Eugeniusz
Grzesiak, pierwszy komendant kêpiñskiej PSP powraca³ do wydarzeñ sprzed 20
laty, kiedy to jednostka siê
formowa³a. - Formalnie jednostka zaczê³a funkcjonowaæ 1 lipca 1992 roku...
- wspomina³. - Od razu 1
lipca mieliœmy potê¿ny po¿ar lasu pod Wieruszowem,
17 ha lasu siê spali³o.
Tegoroczny Dzieñ Stra¿aka by³ doskona³¹ okazj¹ do
wrêczenia awansów i odznaczeñ. - To nie wszystkie
awanse, w czasie obchodów
wielkopolskich
stopieñ
m³odszego brygadiera otrzyma³ zastêpca komendanta
powiatowego PSP pan Piotr
Szulc - przypomnia³ komendant Grabarek.
Jubileusz 20-lecia istnienia PSP by³ te¿ okazj¹ do
wrêczenie medali okolicznoœciowych. Uhonorowano nimi senator And¿elikê Mo¿d¿anowsk¹, starostê W³odzimierza Mazurkiewicza,
radnego sejmiku wojewódzkiego Andrzeja Mroziñskiego, dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy Jolantê Kubiak, przewodnicz¹cego rady powiatu Ryszarda Przybylskiego, komendanta powiatowego policji w Kêpnie
m³. insp. Krzysztofa Zimnego oraz st. bryg. w stanie
spoczynku
Eugeniusza
Grzesiaka.
Dyplomy jubileuszowe
otrzymali z kolei pani burmistrz i wszyscy wójtowie,
a tak¿e prezes zarz¹du
gminnego OSP w Baranowie
Micha³ B³a¿ejewski, prezes
zarz¹du miejsko - gminnego
OSP w Kêpnie Piotr Psikus
oraz kapelan stra¿aków ks.
Damian Skoniecki. MON
12
OG£OSZENIA DROBNE
Twój Puls Tygodnia
wtorek - 22 maja 2012 r.
US£UGI
Szkolenie psów ''PT'' i ''PO''. Tel. 669 393 449
Naprawa maszyn szyj¹cych, domowych i przemys³owych, dojazd, czêœci zmienne, wystawiam rachunek. Tel. 512 942 951
JD oprawa muzyczna wesel, 18, profesjonalne video filmowanie i zdjêcia plenerowe i reporta¿owe. Tel. 693 657 834
Us³ugi stolarskie - renowacja starych mebli.
Tel. 695 295 364
Us³ugi remontowo - budowlane, zak³adanie
p³ytek, szpachlowanie, gipsowanie, monta¿
okien i drzwi. Tel. 695 295 364
rach. Tel. 782 182 820 lub 695 475 154
Us³ugi koparko - ³adowark¹, uk³adanie kostki
brukowej. Tel. 508 268 250
Spawanie stali czarnej, nierdzewnej, aluminium, tanio i skutecznie. Tel. 667 419 551
Video filmowanie i fotografia œlubna, reporta¿owa, plenerowa. Tel. 696 130 942
Wykonam us³ugi ci¹gnikiem rolniczym zwi¹zane z rolnictwem np. orka, koszenie ³¹k itp.
Tel. 62 730 57 41
Przewóz osób w kraju i za granic¹, przeprowadzki, przewóz lawet¹. Tel. 607 350 130
Uk³adanie glazury, wykoñczenia wnêtrz i drobne remonty. Tel. 721 884 458
Us³ugi transportowe busem 1,5 t. (laweta).
Tel. 693 685 666
Remonty mieszkañ, malowanie, tapetowanie,
szpachlowanie, panele, monta¿ okien i drzwi,
szybko, tanio i solidnie. Tel. 662 519 731
Uk³adanie kostki brukowej i granitowej. Tel.
665 423 881
Tynki gipsowe i maszynowe. Tel. 660 682 732
Pranie dywanów, wyk³adzin, tapicerki, odbiór
od klienta. Tel. 606 312 544
Mechaniczne ³upanie drewna. Tel. 660 682 732
Transport – przeprowadzki, ca³a Polska. Tel.
698 175 028
Pieczenie ciast oraz gotowanie tradycyjnych
potraw na zamówienie. Tel. 516 700 282
Wykonujê schody z konstrukcji metalowej,
balustrady i p³oty kute. Tel. 782 900 421
Projektowanie ogrodów, wykaszanie i pielêgnacja trawników, wycinka drzew i krzewów,
oczka wodne i kaskady, systemy nawadniaj¹ce. Tel. 662 082 529
Transport maszyn rolniczych i budowlanych,
zbó¿ oraz kruszywa. Tel. 603 750 304
Tynki gipsowe, solidnie. Tel. 501 666 460
Kompleksowe wykañczanie wnêtrz, tanio
i solidnie. Tel. 605 066 562
Posadzki maszynowe. Tel.501 666 460
Us³ugi transportowe busem z przyczep¹. Tel.
603 130 885
Us³ugi dekarsko – blacharskie, podbitka, wywi¹zka. Tel. 663 459 536
Us³ugi transportowe, transport maszyn rolniczych oraz zbó¿. Tel. 603 750 304
Wynajem namiotów na imprezy plenerowe.
Tel. 795 613 830, 694 918 840
Mê¿czyzna - z³ota r¹czka, wykona drobne robótki, naprawy. Tel. 695 295 364
Us³ugi Busem, tanio. Tel. 609 184 142
Us³ugi krawieckie, gorsety, spodnie itp. Tel.
695 295 359
Zlecê drobne prace murarskie. Tel. 667 945 491
Us³ugi stolarskie, schody. Tel. 661 697 620
Cyklinowanie pod³óg, monta¿ paneli pod³ogowych. Tel. 691 588 332
Przyjmê prace murarskie, ocieplenia, p³ytki,
wykoñczenia, faktury. Tel. 512 336 021
Wykonam us³ugi kuœnierskie - szycie, przeróbki, reperacja futer. Tel. 607 718 721
Cyklinowanie bezpy³owe, lakierowanie, monta¿ paneli, parkietu, renowacja schodów. Tel.
512 349 555
Us³ugi wykoñczeniowe mieszkañ i domów,
elektryka, konkurencyjne ceny. Tel. 609 539
282, 889 649 356
Profesjonalna obs³uga muzyczna imprez okolicznoœciowych. Bogaty repertuar, konkurencyjne ceny. Tel. 693 778 122
Regipsy, sufity podwieszane, adaptacja poddaszy, malowanie, p³ytki, panele, szpachlowanie. £ukasz. Tel. 695 236 711
Murarstwo, dekarstwo, docieplenia budynków, monta¿ ogrodzeñ, monta¿ drzwi, okien
i parapetów. £ukasz. Tel. 695 236 711
Budowy i remonty budynków, tynki wapienno
– cementowe, ocieplenia. Tel. 609 053 938
Us³ugi ogólnobudowlane budowa budynków
od podstaw, tynki, ocieplenia, wykañczanie
wnêtrz, karton gips. Tel. 608 523 217
Pisanie pism i podañ. Tel. 888 496 896
Do sprzedania dom mieszkalny z budynkami
gospodarczymi na dzia³ce ok. 20 arów z mo¿liwoœci¹ powiêkszenia. Tel. 783 785 421
Sprzedam grunty leœne o pow. 4,89, czêœciowo zalesione oraz 0,47 ha u¿ytków rolnych
granicz¹cych z lasem. Tel. 783 785 421
Sprzedam dzia³ki budowlane z warunkami
zabudowy obok lasu, wyjazd na drogê asfaltow¹, media woda, telefon, Marsza³ki. Tel.
889 498 340
Kupiê dom w Mikstacie. Tel. 512 585 240
Poszukujê do wynajêcia domu w Mikstacie.
Tel. 512 585 240
Sprzedam mieszkanie na Os. Zamkowym w
Ostrzeszowie, blok 23, II piêtro, 38 m2, 2 pokoje, balkon, piwnica, drewniane okna, niski
czynsz 234 z³. za miesi¹c w tym ogrzewanie
i œmieci. Tel. 502 399 012
Sprzedam 4 dzia³ki po 1500 m2 lub jedn¹
w ca³oœci gm. Czajków. Tel. 665 841 247
Sprzedam mieszkanie 68 m2 w Ostrzeszowie na os. Piastów, 3 pokoje, kuchnia, WC,
balkon, piwnica. Tel. 696 964 486
Wynajmê dom lub mieszkanie w Mikstacie
lub okolicy. Tel. 889 665 692
Wynajmê pomieszczenie do 20 m2 w Ostrzeszowie lub Wieruszowie. Tel. 888 496 896,
788 712 337
Wynajmê tanio lokal o pow. 25 m2 w szczycie dworca PKS w Kêpnie lub sprzedam
2 bliŸniacze lokale (50 m2) z przejœciem
w œrodku. Tel. 602 878 515, 62 872 41 71
Pilnie sprzedam mieszkanie o pow. 46,70 ko³o £êki Opatowskiej. Tel. 502 029 982
Sprzedam 2 dzia³ki budowlane w centrum
Rojowa, 1000 m2 i 800 m2, mo¿e byæ w ca³oœci, media na dzia³ce. Tel. 721 583 288
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy ul. S³onecznej, o pow. 1050 m2. Tel. 785 715 894
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 1030
m2, media pr¹d i woda, cena 55 z³/m2. Tel.
697 583 577
Wynajmê lokal w centrum Ostrzeszowa
o pow. 45 m2. Tel. 510 176 109
Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy
w Szklarce Myœlniewskiej. Tel. 516 244 693
Sprzedam dzia³kê bud. 1250 m2 Doruchów-Zalesie, cena 28 z³ m2. Tel. 607 386 970
Sprzedam mieszkanie 73 m2, 3 pokoje, Siemianice. Tel. 609 609 515
Sprzedam dzia³ki budowlane w Bierzowie
o pow. 1500 m2, cena 31 z³/m2, media w dzia³ce. Tel. 781 065 183, 62 730 32 24
Sprzedam domek letniskowy, w seg. szer. Mikorzyn, w lesie niedaleko jeziorka, 145 m2,
2 ogródki z krzewami, nowe meble, rolety podwójne, drzwi antyw³am. Tel. 600 987 828
Sprzedam las 1 ha, przy drodze asfaltowej
wydzielona dzia³ka 20 arów pod zabudowê,
pr¹d, woda, cena 10 z³/m2. Dêbicze gm. Grabów. Tel. 725 646 197
4 miejsca na trasie Kêpno- Ostrzeszów (i powrót) wiêcej inf. Tel. 693 770 271
Wynajmê pomieszczenie na przeciwko PKS
w Ostrzeszowie, 2 pokoje, bez ³azienki, II piêtro, o pow. 50 m2 na cele biurowe – gabinet,
CO, woda. Tel. 607 245 342
Us³ugi stolarskie: schody, altanki z drewna,
meble ogrodowe. Tel. 661 697 620
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w M¹koszycach, w atrakcyjnej cenie. Tel. 661 670 879
Koszenie trawników, pielenie, prace porz¹dkowe w ogrodzie i przy domu, w³asny sprzêt,
tanio, szybko, solidnie. Tel. 500 080 508
Sprzedam mieszkanie o pow. 52 m2 z gara¿em, ul. Grunwaldzka 9C (nowy blok) w Ostrzeszowie, cena 230.000 z³. Tel. 608 799 229
Kompleksowe wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, regipsy, g³adzie, panele. Tel. 691 528 965
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 4,60
ha, dom mieszkalny o pow. 140 m2 po kapitalnym remoncie, nowy dach, ocieplony, nowa stodo³a + budynki gospodarcze, cena do
uzgodnienia. Tel. 694 294 495
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Baranowie,
11 arów. Tel. 509 687 474
Wynajmê lokal o pow. 100 m2 w Laskach.
Tel. 606 576 953
Sprzedam oœrodek wczasowy w miejscowoœci
Podd¹bie (nad morzem) z 38. domkami letniskowymi i 1 ha. pow. u¿ytkowej. Tel. 691 511 605
Sprzedam czynny tartak w Kr¹¿kowach wraz
z suszarniami i wszystkimi mediami na dzia³ce 0,8 ha. hala tartaczna murowana, oœwietlona, pom. socjalne, maszyny tartaczne, zadaszona. Tel. 603 749 240
Sprzedam dzia³kê o pow. 32 a. z wszystkimi
mediami, przy g³ównej trasie Kêpno- Kr¹¿kowy. Tel. 603 749 240
Sprzedam dom na wsi okolice Grabowa,
o pow. 120 m2, CO, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, gara¿. Tel. 603 130 885
Sprzedam dzia³kê w Kraszewicach. Tel. 723
305 157
Sprzedam grunt rolny 0,80 ha, cena 22000.
Tel. 782 132 570
Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
o pow. 45 m2 w centrum Ostrzeszowa. Tel.
510 176 109
Sprzedam mieszkanie 2 pokoje z balkonem,
38 m2 na IV piêtrze w bloku na Os. Zamkowym. Tel. 693 870 200
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 1215
m2 w Potaœni, cena 37 z³/m2. Tel. 601 153
772, 605 659 384, 62 730 21 56
Sprzedam dom jednorodzinny w Trêbaczowie, na dzia³ce o pow. 0,56 ha, z mo¿liwoœci¹
wydzielenia dzia³ek budowlanych. Tel. 695
919 260
Sprzedam oko³o 1 ha ziemi pod zabudowê w ca³oœci lub na dzia³ki, dostêp do wody oraz energii
elektrycznej, blisko lasy i dobry dojazd do g³ównej drogi. Rejmanka blisko Ostrzeszowa. Tel. 698
911 661, 62 730 13 10
Do wynajêcia kawalerka o pow. 25 m2 w Ostrzeszowie. Tel. 506 522 854
Sprzedam 2600 m2 dzia³kê lub wiêksz¹,
ogrodzon¹. Tel. 888 914 135
Wynajmê mieszkanie 75 m2 na ul. Sienkiewicza w Kêpnie. Tel. 600 874 023
Wynajmê 2 lokale o pow. 20 m2 na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - sklep lub biuro w centrum Bralina. Tel. 791 024 792
Sprzedam las 1,2 ha, 80-letni, gm. Kraszewice. Tel. 691 320 398
Wynajmê kawalerkê w Miêdzyzdrojach, kuchnia, dla rodzin 4 osobowych, miejsce parkingowe wew. posesji, odleg³oœæ od morza 150
m. Tel. 724 010 232
Wynajmê halê produkcyjno - magazynow¹
Sprzedam lub wydzier¿awiê halê z przeznacze-
Sprzedam grunt pod zabudowê 3200 m2
przy drodze asfaltowej, cicha okolica w Bralinie. Pr¹d na miejscu, woda i kanalizacja po
drugiej stronie drogi. Tel. 791 024 792
Sprzedam 0,5 ha ³¹ki z odrolnion¹ dzia³k¹
0,10 ha przy drodze Kêpno-Chojêcin. Tel.
669 084 300
Wynajmê mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, podliczniki. Tel. 605 424 033
Sprzedam 0,5 ha lasu, 9-10 letni do œciêcia.
Tel. 696 216 440
Do wynajêcia mieszkanie 25 m2, I piêtro
w Ostrzeszowie. Tel. 513 912 099
Sprzedam 0,5 ha ziemi przy krajowej 11-tce
w Rogaszycach. Tel. 669 104 691
Do wynajêcia pomieszczenie biurowe 32m2
w Kêpnie ul. Koœcielna 3. Tel. 607 336 805
Wynajmê lub sprzedam dom wolno stoj¹cy
w Kêpnie. Tel. 725 794 585
Sprzedam nowoczesne mieszkanie w nowym
bloku przy ul. Grunwaldzkiej, o pow. 46 m2
z balkonem i podleg³¹ piwnic¹, salon z du¿¹
kuchni¹, pokój, ³azienka przedpokój, bez czynszowe, niskie koszty. Tel. 508 341 538
Sprzedam dzia³ki budowlane. M¹koszyce.
Tel. 661 697 620
Sprzedam dom jednorodzinny przy ul. Cichej
w Kêpnie. Tel. 609 837 314
Wydzier¿awiê magazyn nawozowy o pow.
500 m2 w Kraszewicach. Tel. 62 731 20 19
Wynajmê mieszkanie w centrum Ostrzeszowa, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój,
weranda. Tel. 501 198 821
Sprzedam dzia³kê bud. KuŸniki-Ostrzeszów
1470 m2. Tel. 665 828 815
NIERUCHOMOŒCI
wane, wysoki standard. Baranów. Tel. 602
613 956
Sprzedam mieszkanie o pow. 38 m2 w bloku
na os. Zamkowym, 2 pokoje, IV piêtro. Tel.
693 870 200
Sprzedam dom + gospodarstwo rolne w Kêpnie 9 ha, w tym 2 ha ³¹ki i 3 ha lasu, cena 385
tys. z³. Tel. 783 079 378
Murowanie, tynkowanie. Tel. 660 992 123.
Kompleksowe docieplanie budynków: zewnêtrzne (styropian), granulatem styropianowym, docieplanie poddaszy, pod³óg na lega-
Wynajmê lokale 25 m2 i 23 m2 pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Bralinie - centrum. Tel.
791 024 792
niem na dzia³alnoœæ handlow¹ lub
nieuci¹¿liw¹ produkcjê rzemieœlnicz¹ w Kobylej
Górze o pow. 480
m2 + teren przyleg³y o pow. ok.
2000 m2, wszystkie media. Tel.
795 510 585
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rojowie, ul.
Boiskowa, o pow. 1780 m2, media na dzia³ce, czêœciowo ogrodzona, cena do negocjacji. Tel. 727 593 288
Sprzedam dzia³kê w Rojowie o pow. 13 arów
z warunkami zabudowy i mediami, cena 60
z³/m2. Tel. 697 751 065
Uk³adanie i sprzeda¿ kostki brukowej + czarna ziemia. Tel. 508 268 250
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe M3 przy
ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie, parter 49
m2, o WC, widna kuchnia, balkon, loggia,
w cenie meble kuchenne, gara¿ murowany z
kana³em, dzia³ka 400 m2, altana murowana,
energia i woda, cena do uzg. Tel. 694 142736
Sprzedam dom letniskowy z mo¿liwoœci¹
mieszkania ca³y rok, 100 m2 z gara¿em. Tel.
694 183 636
Wykoñczenia wnêtrz: regipsy, panele, malowanie, tanio i solidnie. Tel. 695 475 154 lub
782 182 820
Us³ugi dekarsko – blacharskie, podbitka. Tel.
663 459 536
Sprzedam dzia³kê budowlan¹, zwarta zabudowa pod lasem przy drodze w Marsza³kach,
media. Tel. 889 498 340
Us³ugi blacharsko – dekarskie, krycie dachów
pap¹ termo – zgrzewan¹, blach¹, gontem,
dachówka. Tel. 781 164 674
Szafy, garderoby, meble na wymiar. Kêpno,
tel. 880 358 110
Wykoñczenia wnêtrz od A do Z, regipsy, malowanie, p³ytki, panele, docieplenia, tynki dekoracyjne, tapety natryskowe. Tel. 691 785 019
Wynajmê dwupoziomowy lokal o pow. 98 m2
z mo¿liwoœci¹ podzia³u na dwa pomieszczenia. Wszystkie media, gaz. Ostrzeszów, ul.
Armii Krajowej 1. Tel. 605 991 234
Murowanie, tynkowanie. Tel. 660 692 123
Sprzedam dzia³kê budowlano - przemys³ow¹
o pow. 4000 m2 z wiat¹ magazynow¹ o pow.
700 m2, atrakcyjna lokalizacja, obok parku,
przy trasie E-8 Wroc³aw - Warszawa w Sycowie, cena do uzgodnienia. Tel. 502 225 730
Remonty wykoñczenia p³ytki, panele, g³adzie,
regipsy. Tel. 512 290 551
Sprzedam dzia³ki budowlane w Koz³ach
z warunkami zabudowy o pow. 1000 m2
i 1700 m2, 500 m od trasy Poznañ – Katowice, media woda i pr¹d. Tel. 608 859 250
Do wynajêcia lud sprzedania hala po hurtowni
budowlanej, wyrobiony punkt, pow. 480 m2, pomieszczenia socjalne, 2 biura, rampa, utwardzony plac 2000 m2, przeznaczony na produkcjê, us³ugi, okazja niski czynsz. Tel. 795 510585
Us³ugi leœne przecinka, wycinka, czyszczenie,
trzebie¿e, r¹banie drewna. Tel. 662 082 529
Murowanie klinkieru, p³oty, s³upki i kominy,
solidne wykonanie. Tel. 725 803 668
i pomieszczenia biurowe w Kobylej Górze.
Tel. 62 731 62 89, 691 203 164
Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o
pow. 38 m2, Ostrzeszów, ul. Piekary 9. Tel.
694 448 901
Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe, umeblo-
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Klinach ko³o
Kêpna, pow. 900 m2, cena 60 z³/m2. Tel. 886
633 288
Sprzedam dzia³kê o pow. 1300 m2 okolice
Ba³czyny ko³o Ostrzeszowa, cena 50 z³/m2.
Tel. 886 633 288
Wydzier¿awiê magazyn paszowy o pow. 200
m2 w Kraszewicach. Tel. 62 731 20 19
Sprzedam dom nowy , drewniany, ca³oroczny,
o pow. 70 m2 + taras 17 m2, dzia³ka 1000 m2,
zadrzewiona, czêœciowo ogrodzona, woda,
pr¹d, kanalizacja, cena 170 tys. Ligota ko³o
Kobyla Góry. Tel. 693 265 636
Wynajmê mieszkanie, ma³e, 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, ³azienka, czêœciowo umeblowane.
Ostrzeszów, Os. Zamkowe. Tel. 785 098 698
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ok. 850 m2.
Godziêtowy. Tel. 511 947 678
Wynajmê mieszkanie 4 pokojowe w centrum
Ostrzeszowa, CO, kuchnia w zabudowie wyposa¿ona w sprzêt AGD. Tel. 506 026 217
Wydzier¿awiê kort tenisowy w Ostrzeszowie.
Tel. 608 475 787
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w Kêpnie.
Tel. 691 363 350
Odst¹piê lokal handlowy o pow. 11 m2, bardzo niski czynsz. Tel. 607 892 931
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 900 m2
w Taborze Wielkim. Tel. 662 761 413
Sprzedam dzia³kê 72 ary w KuŸnicy Grabowskiej. Tel. 691 320 390
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 13 Ha
z zabudowaniami, blisko Ostrzeszowa. Tel.
669 388 766
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w NiedŸwiedziu o pow. 1000 m2. Tel. 662 632 032
Wynajmê lokal o pow. 90 m2 w centrum
Ostrzeszowa na I piêtro, na biura, gabinet
itp., przy parkingu. Tel. 501 186 659
Sprzedam dom jednorodzinny z gara¿em
141,75 m2 + 23,22 m, czêœciowo wykoñczony w Ostrzeszowie, dzia³ka 650 m2, cena
350 tys. km. Tel. 662 050 558
Do wynajêcia lokal o pow. 18 m2 w centrum
Kêpna. Tel. 607 982 239
Wynajmê lokal w Wo³czynie o pow. 66,20 m2,
ul. Kluczborska 16/1. Tel. 603 481 717
Dzia³ki pod budowê. Grêbanin. Tel. 787 450 004
Sprzedam dom w surowym stanie przy trasie, dobra lokalizacja, Grabów – Palaty. Tel.
694 476 298, 728 344 662
Kupiê grunty rolne. Tel. 691 188 548
Wynajmê 2 hale
w Wieruszowie przy ulicy Teklinowskiej
jedna o pow. 900 m2, druga o pow. 350 m2.
Ca³oœæ na dzia³ce 80 arów.
Kontakt 606 346 637.
Sprzedam 2 hale
o ³¹cznej powierzchni 1250 m2
plus budynek mieszkalny 300 m2
ca³oœæ na dzia³ce 85 arów po³o¿one
w Wieruszowie przy ul. Teklinowskiej.
Kontakt 606 346 637.
wtorek - 22 maja 2012 r.
Sprzedam dom mieszkalny po remoncie +
bud. gosp., w Mechnicach. Tel. 693 896 635
Poszukuje pracy jako opiekunka do dziecka.
Tel. 667 426 491
Wynajmê kawalerkê o pow. 25 m2, I piêtro
w Ostrzeszowie. Tel. 513 912 099
Przyjmê osobê na stanowisko stolarz lub pomocnik stolarza. Tel. 880 140 117
Sprzedam dzia³kê 2190 m2 pod zabudowê
w Ostrzeszowie, ul. Wojska Polskiego. Tel.
500 674 721
Samodzielna ksiêgowa z doœwiadczeniem, podejmie pracê na czêœæ etatu. Tel. 791 826 577
Sprzedam dzia³ki budowlane w Ligocie k/Kobylej Góry, 1200-1800 m2, ok.1 km. od zalewu, mo¿liwoœæ dzia³alnoœci us³ugowej 40 z³/
m2. Tel. 609 565 656
Sprzedam dom w surowym stanie, media
pr¹d. Okna i drzwi pod wymianê, przy trasie,
cena 200 tys. z³., Grabów n/Pr., osiedle Palaty. Tel. 694 476 298, 662 728 344
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w okolicy Ostrzeszowa, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, dzia³ka pod
zabudowê o pow. 8900 m2. Tel. 793 415 064
Wynajmê mieszkanie w nowym bloku w Ostrzeszowie, ul. Grunwaldzka, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, piwnica, nie umeblowane, art. sanitarne w ³azience. Tel. 793 415 064
13
OG£OSZENIA DROBNE
Twój Puls Tygodnia
Poszukujê sprzedawcê czêœci samochodowych. Tel. 500 252 163
Poszukujê pracy jako kierowca kat. B. Tel.
667 426 491
Zast¹piê osobê opiekuj¹c¹ siê starsz¹ osob¹ w Niemczech 1 lub 2 razy w roku. Tel. 697
518 402
Kobieta lat 44 posiada doœwiadczenie w gastronomii, szuka pracy na sta³e lub na weekendy. Tel. 724 712 170
Kobieta podejmie pracê dorywcz¹ na terenie
Kêpno. Tel. 510 989 847
Ford Mondeo kombi, poj. 2.0 TDCI 2006/07
r., przebieg 109 tys. km., srebrny met., wsp.,
c. z., immobilizer, el. szyby, 6xp.p., ABS, ESP,
klima., welur, cena 25000. Tel. 603 166 043
Peugeot 407, poj. 1,6 HDI, 110 KM, 2005 r.,
zarejestrowany, bia³y, 165 tys. km., 5 drzwi,
ABS, ESP, komputer, klima., c.z., p.p., immobilizer, cena 20.900. Tel. 609 154 682
Felgi stalowe 15 do seata, golfa, skody cena
160 z³. Tel. 609 215 076
Fiata CC 700, gaŸnikowy, 94 r., przegl¹d do
stycznia 2013 r., OC do paŸdziernika, nowy
uk³ad wydechowy, w ci¹g³ej eksploatacji, nowy akumulator. Tel. 693 023 242
VW Polo 95 r., poj. 1,4 benzyna + gaz, wiœnia. Tel. 663 331 954
Seat Ibiza 2007/8, poj. 1,4 16V, czarny met.,
4 drzwi, klima., alu felgi, pe³ne wyp., oclony,
ks. ser., stan bdb. Tel. 500 148 486
Polonez 97 r., poj. 1,6, c.z., el. szyby, czujniki cofania, cena 2000 z³. Tel. 721 935 396
Oddam ziemiê i gruz. Tel. 880 708 148
Drewno dêbowe, tartaczne, cena 500 z³/m3.
Tel. 535 875 734
Mercedes A klasa, 2005 r., poj. 2.0 CDI,
awangarda, skóra, przygotowany do rejestracji, cena 32.000 z³. Tel. 609 762 648
Odzie¿ u¿ywan¹, cena 12 z³/kg. Tel. 791 024 792
VW Fox 2009 r., poj. 1,2 benzyna, 2 drzwi,
grafit met. Tel. 609 762 648, 721 219 652
Betoniarkê poj. 250 l. Tel. 792 298 919
Komplet wypoczynkowy nierozk³adany, sofa
3 os. + 2 fotele + ³awa z blatem kamiennym,
drewniane wykoñczenie. Tel. 62 594 15 60
Skoda Octawia 2004 r., poj. 1,6 benzyna, pe³na elektryka, grafit met., cena 21500. Tel.
609 762 648, 721 219 652
Betoniarkê 150 l., pochodzenia zagranicznego, cena 550 z³. Tel. 607 773 004
Peugeot 307, 2001 r., poj. 2.0 HDI, przebieg
165 tys. km., cena 10900. Tel. 607 651 293
Meble ogrodowe, stó³ i 6 krzese³, huœtawkê
ogrodow¹. Tel. 609 739 759
Renault Laguna II, poj. 1,5 DCI, 2002 r.,
5 drzwi, per³a granat, przebieg 180 tys. km.,
8xp.p., c.z., klima., wsp., ABS, skrzynia
6-biegowa, pe³na el., karta, przegl¹d i OC do
2013 r., cena do uzg., zarej. Tel. 660 886 785
Kojec dla psa, zadaszony z pod³og¹ o wym.
4/1,90, wys. 2 m oraz budê ocieplon¹ o wym.
1,30x0,85x115 cm. Tel. 506 355 563
Tylne zawieszenie do citroena Xantia I, hatchback. Tel. 601 161 301
Oddam psa owczarka niemieckiego z d³ugim
w³osem z rodowodem (roczny po szkoleniu).
Tel. 725 210 934
Poszukujê pracownika do tynków maszynowych z doœwiadczeniem. Tel. 601 154 461
VW Golf IV 2000 r., poj. 1,4 16 V, czarny
met., klima., 100 000 km., komplet kó³ zimowych, stan bdb. Tel. 663 034 016
Sprzedam dom jednorodzinny z lat 80, po³o¿ony w Mikstacie, zdatny do natychmiastowego zamieszkania o pow. 160 m2, dzia³ka
zagospodarowana, budynek gospodarczy,
gara¿. Tel. 609 629 373
Kierowca z busem - przewóz rzeczy œwiadczy us³ugi w transporcie. Tel. 609 184 142
W³oski skuter Malagutti F15, Fitefox 97 r., cena do negocjacji. Tel. 724 134 529
Opony u¿ywane, letnie 4 szt., 235/60 R16,
cena 360 z³. Tel. 730 08 68
Przyjmê montera rusztowañ z uprawnieniami i prawem jazdy. Tel. 691 110 022
Przyjmê murarza i p³ytkarza. Tel. 608 063 148
Przyczepkê samochodow¹, lekka prod. niemieckiej, d³. 1,30/100, cena 800 z³. Tel. 608
358 935
Czêœci do Forda Scorpio MK 2, kombi. Tel.
601 474 842
Wynajmê od 01 czerwca 2012 r. umeblowany
parter domu piêtrowego w Ostrzeszowie. 3 pokoje w tym jedne o pow. 40 m2, kuchnia, ³azienka, gara¿ w budynku, ogród. Tel. 784 465 087
Suzuki Baleno kombi 98/99, poj. 1,6 benzyna
+ gaz, przebieg 241 tys. km., wiœnia met., hak,
c.z., alarm, cena 10500 z³. Tel. 783 415 074
Rozrusznik do poloneza poj. 1,9 D i golfa 1,5
D. Tel. 783 415 074
Peugeot 207, poj. 1,4 16 V, 2008/9 r., przebieg 30 tys. km., 4 drzwi, klima., pe³ne wyposa¿enie, srebrny met. Tel. 500 148 486
Renault Kangoo 2005 r., poj. 1,5 DCI, zadbany, po wymianie rozrz¹du, oleju, wystawiam
fakturê Vat, cena 13900 z³. Tel. 667 281 144
Fiat Punto 2001 r., przebieg 183 tys. km.,
benzyna + LPG, hak, opony zimowe, nowy
akumulator. Tel. 697 624 297
Audi A3, poj. 1,9 TDI, 110 KM, 2000 r., 3 drzwi,
granat met., wsp., c.z., el. szyby i lusterka, klima., ABS, ESP, alu felgi, opony zimowe i letnie, , zarej., cena 14300. Tel. 793 415 064
Do wynajêcia mieszkanie w centrum Kêpna
w starym budownictwie o pow. 90 m2 + 30
m2 + taras, umeblowane, ogrzewane piecem
kaflowym, kaucja zwrotna. Tel. 889 143 311
Do wynajêcia sklep w rynku w Ostrzeszowie
o pow. 30 m2. Tel. 601 544 774
PRACA
Zatrudniê osobê do biura w Kraszewicach ze
znajomoœci¹ jêzyka niemieckiego biegle w
mowie i piœmie, z wykszta³ceniem co najmniej
œrednim. Tel. 509 127 992
Kierowca z d³ugoletnim sta¿em pracy, prawo
jazdy CE szuka pracy. Tel. 883 892 918 (na
terenie Ostrzeszowa).
Rencista, lat 47 podejmie pracê w charakterze kierowcy kat. B. Tel. 667 897 241
Kierowca kat. B + j. niemiecki, doœwiadczenie w ka¿dej bran¿y. Tel. 788 712 337
PPU MIRS Sp. z o.o.
ZATRUDNI
w wytwórni konstrukcji
stalowych
w Spalicach k/Olesnicy:
Spawacze
- upawnienia na spawanie
131, 135
Monterzy
- umiejêtnoœæ ciêcia
palnikiem, podstawowe
spawanie
Kontakt 71 327 47 69,
502 363 035
email: [email protected]
Firma handlowo
us³ugowa
z bran¿y rolniczej,
POSZUKUJE
PRACOWNIKA
SPRZEDAWCÊ
DO DZIA£U
SPRZEDA¯Y CZÊŒCI
Mile widziane
doœwiadczenie w handlu,
³atwe nawi¹zywanie
kontaktów,
obs³uga komputera.
Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt pod
nr. tel. 609 837 260
lub przes³anie CV
na adres mailowy:
[email protected]
Przyjmê opiekunkê do dzieci. Tel. 603 911 102
Przyjmê stolarza. Tel. 511 764 273
MOTORYZACYJNE
VW Polo poj. 1.0, 96r., przebieg 146.547 km,
cena do uzgodnienia. Tel. 783 734 589
Ford Fokus GHIA, 1,8 benzyna, hatchback
2001/02, bordo met., przeb. 61.000 km., gara¿owany, klima, ABS, el. sz. i lusterka, tempomat, 4xp.p. Cena 14.500 z³. Tel. 607 336 805
Opony 175/70/13 stan b. dobry + alufelgi
185/55/14. tel. 696 601 573
Kupiê ka¿de auto. Tel. 605 486 551
Renault 19, wrzesieñ 92 r. za rozs¹dn¹ cenê,
stan db., przegl. do wrzeœnia, ubezpieczony,
przeb. 198.000. Tel. 665 105 401.
Czêœci do aut zachodnich. Tel. 609 776 972
Toyotê Avensis 2004 r., poj. 2.0 D4D, pe³ne wyp.
oprócz skóry, kombi, grafita. Tel. 602 878 187
Kupiê ka¿dy samochód dostawczy lub osobowy. Tel. 885 508 800
Mercedes E 2.2 CDI, 2000 r., czarny, wersja
elegant, 10xp.p., alu felgi, bezwypadkowy, klima tronik, tempomat, cena 20.000 lub zamieniê na tañszy. Tel. 694 183 636
Czêœci u¿ywane do aut zachodnich. Tel. 607
773 004
Kupiê ka¿de auto, mo¿e byæ do remontu lub
kasacji, p³acê gotówk¹. Tel. 508 672 325
VW Golf IV 2002 r., poj. 1,4 16V, srebrny
met., 5 drzwi, przebieg 128 tys. km., wsp.,
4xp.p., 4xel. szyby, c.z, ABS, ESP, alufelgi,
klima., RM, reg. kier. Tel. 606 554 251
Kupiê ka¿d¹ markê auta i nie tylko, stan tech.
Obojêtny, dojadê. Tel. 600 182 083
Citroen C3, 2002/2003, poj. 1,4 HDI, pe³ne
wyposa¿enie, klimatronik, nowe opony, czarny, cena 13900. Tel. 603 524 017
Fiat Punto 2004 r., przebieg 190 tys. km., czerwony, el. szyby, 2xp.p., wsp., kupiony w salonie, stan bdb., cena 10.000 z³. Tel. 605 174 007
U¿ywane opony 5 szt., rozm. 250/45 R17.
Tel. 609 318 185
BMW E 36 316, poj. 1,6 + gaz, el. szyby + lusterka, cena 3000 z³. Tel. 530 490 712
Alfa Romeo 156, kombi, 2001 r., poj. 1,9 JTD,
115 km, 200.000 przebieg, srebrny met., ABS,
4 el. szyby, el. lusterka, klima., c.z. + pilot,
4xp.p., radio, wsp., alufelgi + 4 opony zimowe,
serwisowany, cena 8700 z³. Tel. 691 876 836
Felgi do Audi A6 2005 r., 18'', 3 sztuki po 200
z³/szt., 1 sztuka po 150 z³. Tel. 693 208 853
Piaggio NR G POWER, skuter, czarny, 50
cm, przygotowany do sezonu, okazja 4000 z³.
Tel. 600 213 941
Ford Escort 1,4 + gaz, bordo met., 3 drzwi,
c.z., wsp., przyciemniane szyby, sportowy
wydech, cena 1.800z³. Tel. 795 235 597
Fiat CC 97 r., poj. 700 cm3, czerwony, OC,
przegl¹d , zadbany, cena 2300 z³. Tel. 727
605 190 Kêpno
U¿ywane opony letnie firmy Brixon 4 szt., rozm.
2,3,5/60 r 16, cena 360 z³. Tel. 62 730 08 68
Peugeot 206, 2001 r., poj. 1,4, jasno niebieski met., el. Panoramiczny dach, ABS, el.
szyby i lusterka, c.z. + pilot, 4xp.p., kube³kowe fotele, immobilizer, radio CD, cena 6600
z³.+ op³aty. Tel. 725 903 591
Czêœci do fiata 126 p., poloneza, nowe i u¿ywane. Tel. 605 310 803
Fiat Punto 99 r., poj. 1,1, przebieg 100 tys.
km., krajowy, 4 drzwi, bordo met., cena 5000
z³. Tel. 62 741 47 61, 602 777 217
Toyota Corolla 98 r., poj. 1,4, 104 tys. km.,
w dobrym stanie. Tel. 692 503 118
Opony letnie mocno u¿ywane 10 z³/szt.,
rozm. 195/65/R15. Tel. 503 096 100
Komplet kó³ rozm. 165/70 R14, 2010 r. Tel.
696 285 210
Opel Vectra 94 r., benzyna + LPG, c.z., wsp.,
niebieska, cena 2800 z³. Tel. 62 731 15 18
Opony letnie w bdb. stanie 50 z³/szt., 205x55
R16. Tel. 608 096 469
Deawoo Tico 98 r., 94 tys. km., zielony met.,,
2 kpl. opon, immobilizer, przegl¹d, cena 2700
z³. Tel. 603 344 055
Renault Megane 96 r., cupe, uszkodzone panewki silnika, cena 2000 z³. Tel. 694 183 636
Ford Mondeo poj. 1,8 TD, kombi, przebieg
225 000, ABS, el. szyby, lusterka, klima., 4x
p.p., oryg. radio, opony i felgi zimowe, cena
5200 z³. do uzgod. Tel. 693 028 561
Opony letnie 225x45x17, 2 szt., 225 x 55x16,
2 szt. Tel. 782 535 297
Opony letnie 185x65x15, 4 szt., 185x65x14,
2 szt. Tel. 691 619 751
Seat Ibiza 95 r., poj. 1,4 benzyna, wa¿ny
przegl¹d i OC, uderzone prawe drzwi i b³otnik, cena 1800 z³. Tel. 62 731 72 90
Pi³a tarczow¹ tzw. Krajzegê, metalowa, silnik
4,5 KW. Tel. 782 151 301
Drewno dêbowe. Tel. 535 875 734
Renault Scenic II, poj. 1,9 DCI, 2006 r., przebieg 154 tys. km., klima., automat, 4 ko³a dodatkowe z alu felgami ksi¹¿ka serwis., do
op³at, cena 20.900 z³. Tel. 692 509 763
SPRZEDA¯
Betoniarkê 250 l, stan bdb. Tel. 601 346 314
Szczeniêta Shit-su mini (zaszczepione, odrobaczone). Tel. 792 155 026
Sprzedam zestaw wypoczynkowy z eko skóry w kolorze br¹zowym. Cena 1.800 z³. Tel.
888 404 067
Szczeniêta York terier mini, zaszczepione,
odrobaczone. Tel. 792 155 026
Porodowodowe szczeniaki 8-m., owczarka
niemieckiego, d³ugow³osego, odrobaczone
z ks. zdrowia. Tel. 783 679 289
VW Golf IV poj. 1,4 16 V, 2000 r., przebieg
100 tys. km., czarny, 4xp.p. Tel. 663 034 016
Renault Clio 2009 r., poj. 1,2, 105 KM, 30 tys.
przebieg, 4 drzwi, srebrny met., klima., alum
felgi, przygotowany do rej. Tel. 500 148 486
Drewno opa³owe, p³yty wiórowe i trociny. Tel.
667 189 826
Nissan Primera P12, 2005 r., poj. 2,2 CDI,
138 KM, srebrny, klima., el. szyby, 8xp.p.,
sensor deszczu, kamera cofania, ABS, ESP,
nawigacja. Tel. 693 852 285
Deawoo Tico 98 r., zielony met., I w³aœciciel,
cena 1900 z³. Tel. 721 496 914 po 17.00
Mercedes Vito poj. 2.3 TDI, 97 r., 5-osobowy.
Tel. 509 876 444
Volvo V40, poj. 1,9 TDI, 99 r., pe³ne wyposa¿enie, cena 8500. Tel. 509 867 444
Renault Scenic 2000 r., poj. 1,6, 16 V, srebrny
met., 153 tys. km., el. szyby, lusterka, klima.,
c.z. + pilot, wsp., 4 opony zimowe, 7800 z³ +
op³aty. Tel. 693 232 478
Citroen C2, 2005 r., poj. 1,4 D, 2 drzwi, przebieg 150 tys. km., ABS, wsp., klima., el. szyby,
lusterka, c.z. Tel. 609 762 648, 721 219 652
Opel Astra II 99r., poj. 1,6, 75 KM, hatchback,
srebrny met., 151 tys. km., ABS, ESP, ASR,
el. szyby i lusterka, klima., alu felgi, 4 opony
zimowe, c.z. + pilot, 4xp.p., wsp., cena 7300
+ op³aty. Tel. 667 426 491
Alufelgi 16'' do BMW i Peugeota. Tel. 605
150 300
Baga¿nik dachowy na busa, cena 450 z³. Tel.
609 184 142
Peugeota 307, pj. 1,6 benzyna, 2005 r., kombi, hak, c.z., przygotowany do rejestracji. Tel.
721 219 652, 609 762 648
Honda CBR 600 F 3, 97 r., czarny met., stan
bdb., cena 6500 z³. do negocjacji. Tel. 605
197 706
Fiat Punto 2005 r., poj. 1,4 16 V, 5 drzwi,
przebieg 132 tys. km., c.z., wsp., ABS, klima.,
el. szyby i lusterka, alufelgi, przygotowany do
rej. Tel. 609 762 648, 721 219 652
Agregat pr¹dotwórczy Honda, 5,5 KW, si³a +
220, cena do uzgodnienia. Tel. 608 358 935
Rower górski mêski NTB ko³a 26cm, kolor
¿ó³ty, stan db. Tel. 795 664
VW Golf IV 2000 r., poj. 1,4, czarny, przebieg
102 tys. km, komplet kó³ zimowych, wsp., p.p,
ABS, klima., cena 9800. Tel. 663 034 016
Mercedes E-klasa, kombi, automat, poj. 2,9
TDI, srebrny, 99 r., stan bdb., Tel. 698 175 028
Dachówkê z rozbiórki 180 m2. Tel. 608 358 935
Mebloœciankê, naro¿nik, 3 pufy, wyk³adzina z
pokoju gratis. Tel. 664 482 503
Renault Clio 2003 r., sprowadzony do op³at,
5 drzwi, 2xp.p., el. szyby i lusterka, auto klima. Tel. 62 731 10 90 po 15.00, 785 935 391
Opel Omega 2,5 TDI, 96 r., cena 4100. Tel.
607 797 129
Spacerówkê, parasolkê dla dziewczynki, cena 50 z³. Tel. 784 007 613
Okna drewniane 115/115, ma³o u¿ywane. Tel.
696 601 573
Sofê m³odzie¿ow¹, jednoosobow¹, niebiesko-¿ó³t¹, cena 250 z³. Tel. 602 878 187
Komara i Jawkê 50. Pojazdy bez dokumentów. Tel. 62 731 25 97
Oddam parkê doros³ych Syberian Husky
z pe³nym rodowodem. Tel. 669 547 284
Kury m³ode. Tel. 609 837 314
Romet Ogar 200, 87 r., zarej., ubezpieczony
+ nowy cylinder + t³ok w zapasie, cena 900
z³. Tel. 514 118 045
Simson S51, stan bdb., zarej. Tel. 696 784 127
Tanio kuchenkê gazow¹, okap kuchenny,
przep³ywowy ogrzewacz wody, ³awê, bie¿niê
el., bojler 60 l., stó³ kuchenny, ma³y, dywan,
zamra¿arkê, maszynkê el., kabinê prysznicow¹+ brodzik i WC. Tel. 600 839 271
Spacerówkê Pierre Cardin, podwójne ko³a,
wielofunkcyjn¹, buda przeciw deszczowa,
sk³adana w formie laski, torba, cena 85 z³.
Tel. 664 482 503
Wagê, 500kg. Tel. 607 336 805.
Renault Premium 98 r., naczepa STAS 94 r.,
ca³a aluminiowa. Tel. 691 188 548
Opel Corsa B, 97 r., poj. 1,7 D, isuzu, bia³y.
Tel. 500 794 781
¯ó³ty piasek budowlany, wiêksz¹ iloœæ. Tel.
535 875 724
Drewno opa³owe, pociête. Tel. 723 125 615
Starocie, pianino, zegary, obrazy, ramy, sypialnie i inne. Tel. 602 878 515, 62 872 41 71
Importowan¹ odzie¿ u¿ywan¹ 4,72 z³/kg. Tel.
602 596 215
Odzie¿ u¿ywan¹. Tel. 726 064 667
Wózek dzieciêcy wielofunkcyjny Baby Merc,
wzór Agat, seledyn + popiel z pe³nym wyposa¿eniem +fotelik samochodowy, przewijak,
noside³ko, cena 350 z³. Tel. 785 098 706
Komplet do chrztu dla dziewczynki z bia³ej
w³óczki akrylowej, sukienka z krótkim rêkawem, sweterek, kapelusik i buciki, rozm. 62,
cena 140 z³. Tel. 785 098 706, 62 732 03 46
Tanio wyposa¿enie sklepu spo¿ywczego, wagi, lady ch³odnicze. Tel. 606 576 953
Drewno opa³owe - sosna oraz kominkowe d¹b, brzoza, pociête, po³upane, dowóz gratis. Tel. 887 972 470
Komplet mebli firmy Black Red White oraz
sofê i 2 fotele. Tel. 606 379 902
Rower, ogrzewacz wody, ³awê, telewizor, stó³
kuchenny ma³y + krzes³a, dywan, zamra¿arkê, kuchniê el., tanio. Tel. 600 839 271
Elektryczny rower Sarta GLION, damski, cena 8000 z³.531 334 832, +31 644 521 264
Rower Sparta nowej generacji ze wsp. si³y
peda³owania, automatyczny œwiat³a i inne
najnowoczeœniejsze rozwi¹zania techniczne,
cena 6500 z³. Tel. 531 334 832
Wersalkê u¿ywan¹ na dzia³kê w dobrym stanie, ro¿no na kurczaka el., pralkê ''Frania'' cena do uzgodnienia. Tel. 728 100 466
Tapczan jedno-osobowy m³odzie¿owy w dobrym stanie. Tel. 664 253 703
Skuter na akumulator z ³adowark¹ dzieciêco
– m³odzie¿owy, bordowy. Tel. 664 253 703
Akcesoria i ubrania dzieciêce. Tel. 785 949
485, 62 730 13 31
Ubrania dla ch³opca rozm. 98/104 (25 szt.)
i 116 - 122 (70 szt.). Tel. 503 600 689
Ubrania dla dziewczynki rozm. 0-12 m-cy (80
szt.) oraz 86/98 (45 sztuk), stan bdb. i db. Tel.
503 600 689
Zabawki edukacyjne 0-3 lat (m.in. ksi¹¿eczki,
grzechotki, uk³adanki, klocki drewniane, maskotki, graj¹ce zabawki...). Tel. 503 600 689
Fotelik samochodowy dla niemowlaka, le¿aczek dla dziecka. Tel. 503 600 689
Kolorow¹ matê edukacyjn¹ z pa³¹kami i zawieszonymi zabawkami. Tel. 503 600 689
Krzese³ko do karmienia, regulowana wysokoœæ i oparcie, stan bdb. Tel. 503 600 689
Wyposa¿enie sklepu odzie¿owego, rega³y, lady, wieszaki. Tel. 791 024 792
Tapicerowany fotelik dla dziecka, stan bdb.
(0-5 lat). Tel. 503 600 689
Renault Clio 1,2 benzyna, 2003 r., granatowy, 5 drzwi, klima., 130 tys. km., cena 10700.
Tel. 785 935 391
Maszynê do szycia Singiel. Tel. 501 198 821
Noside³ko do wózka dla niemowlaka oraz noside³ko na szelkach. Tel. 503 600 689
Seat Cordoba kombi, 2000 r., srebrny, cena
6000 z³. Tel. 724 663 207
Ford Escort kombi, poj. 1,8 TD, GIJA, 96r.,
stan dobry po wymianie filtrów oleju, hamulców, super cena 2150. Tel. 785 949 485
Deski tarczowe z modrzewia. Tek. 516 700 282
Opel Corsa 2000 r., poj. 1.0 benzyna, przebieg 126 tys. km., cytryna, bezwypadkowy,
cena 4500 do uzgodnienia. Tel. 609 687 722
Ford Escort kombi, poj. 1,8 TD, GIJA, stan
dobry, po wymianie filtrów oleju, hamulców,
cena 2700 z³. Tel. 785 949 485, 62 730 13 31
Fiat Cinquecento 700, 97 r., czerwony, stan
bdb., cena 1900 z³. Tel. 727 605 190
Opel Kadet poj. 1,6 D na czêœci. Tel. 607 907 848
dachowy baga¿nik na busa z drabink¹, kompletny, cena 450 z³. Tel. 609 184 142
Fiat Ducato 2002 r., poj. 2,8 JTD, max, stan
dobry, po wymianie rozrz¹du, faktura vat, cena 12900. Tel. 727 605 190
Opel Astra hatchback 2000 r., poj. 2.0, 164
tys. km.,101 KM, czarny met., 5 drzwi, ABS,
wsp., c.z., el. szyby i lusterka, I w³aœciciel,
sprowadzony, cena 8900. Tel. 727 593 288
Alufelgi do Forda 14'', kompletne. Tel. 606
735 696
Fiat Uno 93 r., poj. 1.0, hak, cena 1600 z³.
Tel. 609 215 076
Opel Vectra B, 96 r., poj. 1,8, przebieg 18300,
ABS, c.z., el. lusterka i szyby, alarm + pilot,
2xp.p., sedan, cena 4.000, wa¿ne OC i przegl¹d. Tel. 667 331 827
Czêœci do BMW E34, maska, klapa, drzwi,
szyby, ko³a. Tel. 727 605 190
Sukniê œlubn¹ 36-38, bia³a. Tel. 511 040 900,
Samochodzik dla rocznego dziecka do odpychania nogami, cena 50 z³. Tel. 603 033 318
Szafê z drewna sosnowa, cena 380 z³. Tel.
603 033 318
Mercedes C180, ciemny grafit, 97 r., poj. 1,6
w bdb. stanie, cena 4500. Tel. 607 862 490
Wózek wózek spacerowy Peg-Pereggo, czerwony, siedzisko szare w czerwone ko³a, cena 350 z³. Tel. 603 033 318
Opel Vectra 1,6 benzyna + gaz, 89 r., cena
1100 z³. Tel. 601 474 842
Fotelik, bujak dla malucha 0-12 m, cena 100
z³. Tel. 603 033 318
Maskotki w tym pó³metrowego misia stra¿aka. Tel. 503 600 689 05.06
Odzie¿ ci¹¿ow¹, roz. 36. Tel. 503 600 689
Telewizor kolorowy z pilotem, 21 cali, stan
bdb. Tel. 503 600 689
Miodarkê 3-ramow¹ ze stali nierdzewnej, napêd rêczny. Tel. 697 872 829
Tanio wypoczynek z eko-skóry w dobrym stanie oraz 6 krzese³ wyœcie³anych + stó³ kuchenny z taboretami oraz wyk³adzinê pod³ogow¹ z gumolitu. Tel. 603 782 231
14
OG£OSZENIA DROBNE
Twój Puls Tygodnia
wtorek - 22 maja 2012 r.
SKUP I UBÓJ
BYD£A RZEŸNEGO
JERZY KOZICA
63-505 Doruchów, Tokarzew 20, tel (62) 731 51 07
Ubojnia w Tokarzewie skupuje
krowy, byki, ja³ówki - w ka¿dej iloœci
odbiór z gospodarstwa w³asnym transportem
Prasê walcow¹ 120x120 firmy Weliger. Tel.
661 996 513
nie, odrzutnik balotów, owijanie na 1 sznurek,
cena 13000. Tel. 692 575 433
Rozsiewacz nawozu dwu talerzowy. Tel. 62
730 57 41
Kupie obci¹¿niki do ci¹gnika C-360 na p³ask¹
oœ. Tel. 509 537 521
Siano kiszonkê w balach 120x120, p³ug 4-skibowy, wysoka s³upica, chwytak do bel, dmuchawê do zbo¿a. Tel. 665 067 076
Owies bez ³uskowy AKT. Tel. 784 055 212
p³atnoœæ gotówk¹ lub przelewem
Koñ 3-letni ogier, chodzi w zaprzêgu i pod
siod³em. Tel. 509 867 444
tel. 695 594 465, 609 046 844
Przegrabiarkê 7- gwiazdow¹ nowego typu,
91 r., rozdrabniacz s³omy do kombajnu Bizon
Z056. Tel. 667 407 369
Sukniê œlubn¹, kolekcja 2012 r., uszyta z tafli roz. 40, z mo¿liwoœci¹ powiêkszenia, cena
900 z³. Tel. 695 661 635
Byczki i ja³oszki. Tel. 663 772 922
Kupiê byczki i inne byd³o oraz czêœci rolnicze
do Zetor, Ursus W³adymirec, maszyny towarzysz¹ce. Tel. 667 407 369
Mieszankê, jêczmieñ z owsem mo¿e byæ do
siewu. Tel. 62 739 95 79
Króliki termondzkie i kalifornijskie. Tel. 669
460 232
Pszenica zimow¹. Tel. 784 891 910
Kombajn zbo¿owy Class Senator, sadzarka do
ziemniaków oraz sortownik. Tel. 667 907 848
Sianokiszonkê (dzwoniæ wieczorem). Tel. 884
140 646
Opony rolnicze formy Kleber, rozm. 18,4x38,
opony do MCZ tylna. Tel. 601 704 843
Rozsiewacz nawozu, lejowy. Tel. 691 967 211
Sadzarkê Polska ³añcuchowa. Tel. 699 084 300
Drewno opa³owe, pociête. Tel. 667 618 755
Siano dobrej jakoœci oko³o 500 kostek do
stadniny koni Tel. 511 65 65 268.
Szczeniaki rasy labrador, rodzice z rodowodami, ojciec champion polski, zaszczepione
i odrobaczone. Tel. 667 458 493
Mieszalnik do zbo¿a, œrutownik, dmuchawê
do zbo¿a i agregat œcierniskowy. Tel. 609
609 515
Siewnik do kombajnu punktowy, 6-rzêdowy.
Tel. 608 809 562
Kucyka szetlandzkiego, klaczkê 2,5 roczna
i 1,5 roczn¹. Tel. 607 714 135
Kosiarkê rotacyjn¹, cena 2800, stan bdb. Tel.
661 381 220
Ziemniaki paszowe. Tel. 604 357 087
Pekiñczyki morelowe. Tel. 696 324 208
Ci¹gnik C25 W³adymirec, przyczepê rolnicz¹,
ko³ówkê do przewozu zwierz¹t. Tel. 785 719 330
2-letni¹ Yorkê. Tel. 792 155 026
2-letni¹ Shit -su. Tel. 792 155 026
Solidn¹ huœtawkê ogrodow¹, oraz drewno na
opa³. Tel. 62 731 27 39
Mebloœciankê 3,20 d³. Tel. 62 731 63 75
Naro¿nik z funkcj¹ spania. Tel. 609 142 490
Sukniê œlubn¹, bia³¹ z gorsetem roz. 37, cena 1500 z³. Tel. 697 578 859 Kêpno
Rower damka, zielony met., stan idealny, cena 150 z³. Tel. 603 033 318
Witrynê lita sosna, cena 350 z³. Tel. 603 033
318
Wózek 3 – ko³owy firmy Jane czarno – be¿owy, cena 800 z³. Tel. 603 033 318
Nowe oryginalne zapakowane meble dzieciêce firmy Gluch, model Wiktoria, bia³e, komoda 600 z³., szafa 600 z³. Tel. 603 033 318
Sprzedam sukienkê kremow¹ do sypania
kwiatków roz. 110 cm., firmy Wójcik, stan idealny, cena 60 z³. Tel. 603 033 318
Sprzedam telefon Nokia 6720 classic, 2- letni. Tel. 793 415 064
Sprzedam pieski ratlerki, czarno - podpalane.
Tel. 665 067 076
ROLNICZE
Kupiê ja³ówki hodowlane cielnoœæ 2-7, u¿ytkowe 6-7 m. Tel. 62 741 47 61, 602 777 217
Wys³odki suche, jêczmieñ, pszenicê, pszen¿yto, kukurydza. Tel. 603 750 304
Widlak do ci¹gnika oraz wid³y (80-160 cm)do
widlaka lub tura wraz z p³yt¹ mocuj¹c¹. Tel.
607 514 664
Przyczepa do balotów d³. 10,70. Tel. 725 152
447
Prasy zwijaj¹ce sta³o i zmienno komorowe,
siewnik do kukurydzy, punktowy, 6-rzêdowy.
Tel. 608 809 562
Rozrzutnik 1-osiowy. Tel. 508 061 429
Prosiêta. Tel. 62 731 22 43
Przyczepê rolnicz¹, wywrotkê 5 i 3 tony,
2-stronna. Tel. 62 731 11 74, 885 340 432
Rozrzutnik do obornika 1-osiowy, 6 ton, niemiecki. Tel. 62 731 11 74, 885 340 423
£adowacz do za³adunku bali zawieszany na
ty³ do ci¹gnika samopoziomuj¹cy siê, wys.
podnoszenia 4 m. Tel. 601 704 843
Kupiê kolczatkê do p³uga, 3-skibowego. Tel.
692 669 010
Kupiê si³owniki wywrotu do przyczep rolniczych. Tel. 880 358 110
Prasê Simple Z224/1, 93 r., rotacyjna, 1,35
m, 88 r. Tel. 62 7312 261
P³ugi podorywkowe 5-skibowe, p³ug 2-skibowy oraz bronê talerzowa do C-360. Tel. 62
732 17 08 lub 607 690 983 wieczorem
P³ug 4 skibowy o odk³adniach 45 cm. na
wys. s³ubicy , 98 r. Tel. 669 872 610
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, dwuwa³kowy po kapitalnym remoncie. Tel. 692 898
409, 660 327 298
Silnik Perkinsa 4-t³okowy do kombajnu w dobrym stanie, cena 2100 z³. Tel. 669 547 284
Obsypnik 3 rzêdowy i parownik elektryczny
100l., cena do uzgodnienia. Tel. 697 329 380
Now¹ przyczepê rolnicz¹, wywrotkê jednoosiow¹ z wywrotem na dwie strony. Tel. 880
358 110
Przyczepa do drewna stosowego, ko³a bliŸniacze, zawieszana pneumatycznie, hamulce bêbnowe, 2005 r., 7,20 d³., szer. 1,25 cm.,
cena 46 000. Tel. 722 237 321
Zetor 5511, 83 r., 63 KM, Ferguson 255- 85 r.,
z ³adowark¹. Tel. 62 791 11 09, 665 172 689
P³ug 3 skibowy, obrotowy Skiold do remontu,
p³ug 3 skibowy zagonowy Van Lengrich, p³ug
podorywkowy 6 i 4 skibowy. Tel. 607 714 135
Rozsiewacz 2 talerzowy do remontu, beczkowóz 7000 l., na tandemie, ocynkowany,
¿mijka do zbo¿a 3 m, 6 m., wentylatory i serowniki. Tel. 62 730 75 18
Kó³ko do p³uga wraz z wspornikiem do snopowi¹za³ki. Tel. 607 907 848
¯yto jare ''Bojko''. Tel. 662 965 443
£ubin ¿ó³ty, s³odki do siewu i gorzki. Tel. 608
768 354
Opryskiwacz firmy Chwast, 12 metrów, 400
l., 2006 r. Tel. 723 475 401
Presê firmy ''Kola'', kostka 45/35, cena do
uzgodnienia. Tel. 723 475 401
Ziemniaki paszowe z przechowalni. Tel. 62
732 19 06, 607 082 657
Rozrzutnik obornika 1-osiowy, 2 wa³kowy po
kapitalnym remoncie. Tel. 660 327 298
Cielak, byczek. Tel. 62 731 12 03
Rozrzutnik 1-osiowy 96 r. Czarno – Bia³ostocka, cena 5000. Tel. 601 397 064
Kupiê przyczepê do remontu. Tel. 603 715 322
Prosiêta. Tel. 692 087 380
U¿ywane paœniki 2 szt., dla tuczników na such¹ paszê, metrowe. Tel. 62 730 81 94
Siano-kiszonkê w balach. Tel. 62 730 14 17
Siewnik Amazone D4. Tel. 62 7311566
Ko³a do upraw miêdzyrzêdowych od C 360.
Tel. 693 367 440
Ci¹gnik Zetor 6945 stan dobry, 4x4, silnik po
kapitalnym remoncie, sadzarkê do ziemniaków czeska, stan bdb., wycinarkê do kiszonki Fella, pi³owa. Tel. 782 808 294
Przyczepê 6-tonow¹, wywrot do ty³u, stan dobry. Tel. 665 067 076
Ci¹gnik T25 po remoncie silnika zarejestrowany, cena 8000 do uzgodnienia, ko³ówkê do
ci¹gnika, ko³a 16, cena 1500 z³. Do uzgodnienia. Tel. 62 731 15 18
¯yto jare do siewu. Tel. 665 067 076
Przyczepê samozbieraj¹c¹ prod. polskiej T-55, 90 r., z no¿ami tn¹cymi, sprawna technicznie. Tel. 662 965 443
Ci¹gnik C 355, prasa wysokiego zgniotu, p³ug
Grudzi¹dz III, siewnik Amazone, kosiarkê rotacyjn¹, paj¹ka do siana. Tel. 664 234 149
Rozsiewacz nawozu, lejowy. Tel. 691 967 211
Owies. Tel. 61 7312315
Przyczepê Autosan 6 ton. Tel. 601 550 870
Przyczepê na niskich ko³ach, agregat uprawowy, opryskiwacz 12 m., talerzówkê, zbiornik na zbo¿e, siewniki Amazone, zbo¿owy i
nawozowy. Tel. 601 550 870
Ursus C-330. Tel. 601 550 870
£ubin ¿ó³ty. Tel. 62 731 21 59
Siewnik konny, przerobiony do ci¹gnika, szer.
2,5 m. Tel. 783 438 557
Koparkê 2-rzêdow¹ do ziemniaków, brony 5
szt. do ziemniaków konne przerobione do
ci¹gnika, stan dobry. Tel. 667 440 028
Ursus C-355 do remontu, beczkowóz prod.
polskiej 2500 l. Tel. 603 878 073
Zetor 7711, ³adowacz cyklop, rozsiewacz
prod. polskiej Brzeg, poj. 1200 kg., 2- talerzowy. Tel. 603 878 073
Niedrogo w ramach up³ynnienia maskê do
ci¹gnika C-330, wk³ad do parnika wêglowego 160 l. i 60 l., du¿e iloœci ³o¿ysk i uszczelniaczy. Tel. 62 730 50 11
Mieszalnik do pasz sypkich prod. Odolanowskiej, poj. 1000 kg. Tel. 604 108 168
Korepetycje z jêzyka angielskiego. Tel. 887
790 765
Sadzarkê do ziemniaków 4-rzêdow¹ Remprodex, 2007 r. Tel. 608 768 354
Udzielê pomocy w pisaniu prac licencjackich
i magisterskich. Tel. 693 208 692
Jêczmieñ na paszê, cena 800 z³. Tel. 608
768 354
Udzielê korepetycji dzieciom i m³odzie¿y w tym
maturzystom z j. polskiego. Tel. 663 176 770
£adowacz cyklop z kabin¹. Tel. 663 882 408
Korepetycje zwi¹zane z pisaniem wszelkiego rodzaju prac pisemnych. Tel. 693 208 692
Ziemniaki paszowe luzem i w workach. Tel.
605 612 880
Ziemniaki jadalne 20 gr./ kg. Tel. 781 84 96
Ruszta do chlewni-œrutownik ss¹co t³ocz¹cy
5,5. Tel. 62 730 61 60
Korepetycje z j. angielskiego dla dzieci i m³odzie¿y. Tel. 695 462 728
Ziemniaki jadalne na pasze. Tel. 662 965 443
Ci¹gnik Ursus C360. Tel. 508 578 478
Kukurydzê such¹. Tel. 667 053 314
Ci¹gnik Deutz Fahr (Agrotom 100), moc 100
KM, 2002 r. Tel. 62 760 70 90
Prasê kostkuj¹c¹ Z-224 Sipma, 92 r. Tel. 62
791 13 91, 721 439 261
Bryczkê do kucy i szory na parê kucyków.
Ostrzeszów. Tel. 782 491 218
Podnoœnik samopoziomuj¹cy do s³omy, siana,
wys. podnoszenia do 5 m. Tel. 791 233 816
Korepetycjê, korespondencja, drobne t³umaczenia - j. niemiecki, Ostrzeszów. Tel. 663
503 073
Ziemniaki jadalne, sadzeniaki lub prosto z kopca Vineta, Koled, Mi³ka. Tel. 723 043 401
Zbo¿e: jêczmieñ i pszenicê wiosenn¹ oraz
mieszankê. Tel. 608 768 354
P³ugi 4 skibowe na niskiej ramie, cena 1200
z³. Tel. 722 237 321
ziemniaków Reekie - 2 rzêdowa, siewnik Lely 4 m, pneumatyczny, kopaczka do cebuli.
Tel. 609 846 896
Pomoc w pisaniu i czytaniu po niemiecku.
Tel. 510 989 847
Prosiêta 100 szt., 200 z³/szt. Tel. 607 797 129
Przygotujê do egzaminów maturalnego i gimnazjalnego z j. angielskiego. Kêpno i okolice.
Tel. 607 654 774
Sprzedam samozbieraj¹c¹, hydrauliczny dyszel. Tel. 608 052 898
Poszukujê osoby, która przygotuje do matury z j. niemieckiego. Tel. 668 999 236
Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy i p³ug
podorywkowy 5-skibowy. Tel. 62 781 84 96
Ci¹gnik rolniczy C360 i wszystkie maszyny rol-
Studentka filologii angielskiej, udzieli korepetycji z j. angielskiego. Tel. 883 495 110
nicze oraz kombajn Bizon. Tel. 726 594 375
Korepetycje z j. angielskiego na wszystkich
poziomach, solidnie, fachowo w rozs¹dnej
cenie, równie¿ z dojazdem do ucznia. Tel.
609 382 605
£adowarkê Fadroma OKL 5. Tel. 696 394 648
Korepetycje z j. niemieckiego. Tel. 661 456 439
Gwiazdówkê 5. Tel. 62 731 27 94, 609 005 127
Studentka pedagogiki pomo¿e w nauce
uczniom klas I-VI (okolice Kraszewic i Czajkowa). Tel. 783 415 071
NAUKA
Ba¿anty ozdobne, parê diamentow¹ oraz z³ocist¹ z 2010 r. Tel. 697 452 004
M³ode roczne konie Huculskie, ogierka i klaczkê z pe³nym pochodzeniem do dop³at unijnych. Tel. 62 735 37 31, 694 259 151
¯yto, mieszankê i s³omê. Tel. 784 055 212
Œrutownik bijakowy 11 KW, prod. polskiej. Tel.
695 649 477
¯yto, mieszankê i s³omê. Tel. 784 055 212
Cyklop polski z kabin¹, cena do uzgodnienia.
Tel. 663 882 408
Rozrzutnik obornika o p³ug podorywkowy,
5-skibowy. Tel. 62 781 84 96
Lekcje z j. angielskiego dla dzieci od trzeciego roku ¿ycia. Tel. 783 415 071
Kêpno. j.angielski, korepetycje. Tel. 883 495
110
Udzielê korepetycji z j. rosyjskiego na poziomie podstawowym , zaawansowanym oraz w
zakresie biznesu. Tel. 790 760 777
Potrzebny korepetytor z fizyki poziom gimnazjum, mile widziany nauczyciel, mo¿e byæ
emeryt. Tel. 694 398 863
KUPNO
Stary motocykl, nie kompletny na czêœci,
z³om motocyklowy. Tel. 727 605 190
Silnik do kombajnu Perkins, 4 t³okowy w bdb.
stanie. Tel. 669 547 284
Dmuchawê do zbo¿a z silnikiem 5,5 KW. Tel.
665 067 076
Ja³ówki cielne i do zacielenia. Tel. 669 547 284
Zbo¿e, pszen¿yto. Tel. 665 067 076
Samochód osobowy o ma³ej pojemnoœci do
500 z³. Tel. 694 183 636
Siewnik zbo¿owy konny przerobiony na ci¹gnik, 25 rurek. Tel. 601 397 064
Korepetycje z j. niemieckiego. Tel. 663 206
154 Doruchów
Byd³o, byczki oraz maszyny i ci¹gniki polskie.
Tel. 697 434 914
Rozsiewacz nawozu lej, ma³o u¿ywany, cena
400 z³. Tel. 601 397 064
Korepetycje z j. angielskiego. Tel. 665 190
812 Doruchów
Katalizatory. Tel. 695 004 006 Przygodzice
Silnik do C-360, stan dobry, cena 2000 z³.
Tel. 601 397 064
Tanio udzielê korepetycji z j. niemieckiego.
Tel. 696 766 148
Wagê do ¿ywca 1000 kg., stan bdb. Tel. 693
824 513
Mieszalnik do pasz, wagê, œrutownik 7,5 KW,
stan bdb. Tel. 722 323 389
Udzielam korepetycji z matematyki, równie¿ doje¿d¿am do uczniów na wsi. Tel. 792 545 939
Ziemniaki paszowe, sortowane. Tel. 609 005 303
Rozrusznik obornika. Bralin. Tel. 62 781 26 93
Kukurydze paszow¹ ok. 17 ton, cena 850/tona. Tel. 605 413 370
Rozsiewacz KOS do nawozu. Tel. 62 781 30 19
Korepetycje z j. angielskiego, dojazd na terenie Kêpna. Tel. 609 282 989
Ursus C-355 lub C-360 oraz prasê kostkuj¹c¹ Z 224. Tel. 698 720 017
Korepetycje z j. polskiego, pomoc w redagowaniu prac maturalnych. Tel. 604 449 417
Silniki elektryczne przepalone od 1,5 do 18
KW, cena 2,5 za kg. Tel. 607 775 959
¯yto jare, dojarkê Alfa Lavel, ³adowacz cyklop, 88 r. Tel. 661 791 252
Pszen¿yto. Tel. 665 067 076
Rozsiewacz KUHN 2000 kg., sadzarka do
Zbo¿a paszowe. Tel. 694 855 303
WSK do remontu na czêœci, niekompletn¹ do
300 z³. Tel. 530 121 161
Betoniarkê, krajzegê. Tel. 530 121 161
P³ug 3-skibowy, obrotowy Lenken 110, dmuchawy do zbo¿a, silnik 5,5 KW. Tel. 665 067 076
S³omê w balach, prosiêta. Tel. 530 041 851
po 16.00
Opony rolnicze 18,4x38, 15,5x34 do MTZ.
TEL. 661 996 513
Przyczepê samozbieraj¹c¹ prod. polskiej
T55, 90 r., z no¿ami tn¹cymi, sprawy tech.
Tel. 662 985 443
Ci¹gnik T-25 W³adymir, przyczepê rolnicz¹ i
p³ug 4-skibowy do orki, brony 3, ko³ówkê do
przewozu zwierz¹t. Tel. 785 719 330
Przyczepê wywrotka 2-stronna, 5 ton, sprowadzona z Niemiec. Tel. 62 731 11 74, 885
340 423
Silnik Perkin 4-t³okowy do kombajnu, cena
2000 z³. Tel. 669 574 284
Ziemniaki na paszê z przechowali. Tel. 662
965 443
Rozrzutnik tandem 6-tonowy oraz ³adowacz
czeski UN 500. Tel. 661 996 513
Wycinarkê do kiszonki firmy Strautman
w bdb. stanie. Tel. 62 730 56 62
Prasê roluj¹c¹ Welger RP 12, 120/120, walcowa, sta³o - komorowa, centralne smarowa-
Treœæ (do 15 s³ów)....................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Nadawca (imiê, nazwisko, adres, telefon).................................................
.................................................................................................................
Uwaga! Je¿eli wyœlesz wiêcej bezp³atnych kuponów Twoje og³oszenie uka¿e siê w kolejnych wydaniach tyle
razy ile ich wyœlesz. CENA OG£OSZENIA WLICZONA JEST W CENÊ GAZETY.
Redakcja przyjmuje og³oszenia tylko na kuponach oryginalnych, wy³¹cznie
od osób prywatnych oraz zastrzega sobie prawo do ich skrótów. Wydawca
zastrzega sobie prawo do niepublikowania og³oszeñ naruszaj¹cych dobre
obyczaje i obowi¹zuj¹ce prawo. Og³oszenie nie podlega reklamacji.
Kupon nale¿y przes³aæ lub dostarczyæ do redakcji.
Adres redakcji: 63-500 Ostrzeszów ul. Piekary 6, tel. 732-05-50
wtorek - 22 maja 2012 r.
PI£KA NO¯NA
IV LIGA
Ostrzeszów - Wolsztyn
2:0
1.TP Ostrovia Ostrów 28
2.P³omyk KoŸminiec 28
3.Centra Ostrów
28
4.Victoria Ostrzeszów 28
5.SKP S³upca
28
6.Obra 1912 Koœcian 28
7.Grom Wolsztyn
28
8.Victoria Wrzeœnia
28
9.D¹broczanka Pêpowo 28
10.LKS Œlesin
28
11.Bia³y Orze³ KoŸmin 28
12.CKS Sparta Konin 28
13.Korona Piaski
28
14.Kasztelania Brudzew 28
15.LKS Go³uchów
28
16.Stal Pleszew
28
63
57
57
49
49
45
37
36
34
31
30
29
29
28
25
22
61:26
76:28
65:30
55:42
42:37
40:29
41:36
46:56
41:54
47:67
50:64
30:40
37:55
33:54
33:47
29:61
15
ROZMAITOŒCI
Twój Puls Tygodnia
KINA
WASZE BOBASY
OSTRZESZÓW - PIAST
,,AVENGERS’’
Mateusz, syn Anny i Mariusza
Dêbskich z G¹szczy,
ur. 11.05.2012 r. o godz. 8:20,
waga 4220 g., d³. 56 cm.
Pola, córka Marii i B³a¿eja
Niewiejskich z Sycowa,
ur. 12.05.2012 r. o godz. 2:25,
waga 3260 g., d³. 53 cm.
Pi¹tek 25 Maj godz. 19:30
Sobota 26 Maj godz. 19:00
Niedziela 27 Maj godz. 19:00
Wtorek 29 Maj godz. 19:30
Œroda 30 Maj godz. 19:30
Czwartek 31 Maj godz. 19:30
,,PIRACI’’
Pi¹tek 25 Maj godz. 17:30
Niedziela 27 Maj godz. 17:00
Wtorek 29 Maj godz. 17:30
Œroda 30 Maj godz. 17:30
Czwartek 31 Maj godz. 17:30
1.KKS 1925 Kalisz
29
2.KS Opatówek
29
3.Orze³ Mroczeñ
29
4.Polonia Kêpno
29
5.Iskra-Prosna Sierosz. 29
6.Astra Krotoszyn
29
7.Barycz Janków Przyg. 29
8.Czarni Dobrzyca
29
9.P³omieñ Opatów
29
10.Pogoñ Nowe Skalm. 29
11.LKS Czarnylas
29
12.Olimpia Brzeziny 29
13.GKS Jaraczewo
29
14.CKS Zduny
29
15.LKS Jankowy 1968 29
16.Zefka Kobyla Góra 29
78:19
60:18
83:31
71:26
71:37
61:30
47:31
38:54
53:60
48:51
33:57
33:70
29:59
32:79
26:90
24:75
A KLASA
GRUPA II
Trzcinica - £êka Opat.
S³upia - Œwiba
Odolanów - Laski
Grabów - Kraszewice
Trêbaczów - Rychtal-Skor.
Raszków - Bralin
Mikstat - Rogaszyce
1.Pogoñ Trêbaczów 23
2.Lilia Mikstat
23
3.Sokó³ Œwiba
23
4.Odolanovia Odolanów 23
5.Pelikan Grabów
23
6.Stra¿ak S³upia
23
7.LZS Trzcinica
23
8.Raszkowianka Raszk. 23
9.GKS Rychtal-Skor. 23
10.Zawisza £êka Opat. 23
11.Sokó³ Bralin
23
12.KS Rogaszyce
23
13.Victoria Laski
23
14.Masovia Kraszewice 23
3:2
2:3
3:1
1:0
5:0
3:1
3:1
55
41
40
39
37
36
36
31
30
30
30
21
19
7
1.LZS Czajków
15
2.LZS Siedlików
15
3.Iskra-Prosna II Sierosz. 15
4.Dunin Biskupice Zab. 15
5.LZS Doruchów
15
6.LZS Godziesze
15
7.Zawisza Soœnie
14
8.£u¿yczanka KuŸnica G. 15
9.Soko³y Droszew
14
10.Wtórkowianka Wtórek 15
56:9
53:19
49:25
46:30
47:41
31:46
26:38
19:39
14:49
18:63
43
38
28
26
18
15
13
11
11
9
B KLASA gr. IV
Siemianice - Olszowa
Ostrówiec - Perzów
Mikorzyn - Torzeniec
Mroczeñ - Hanulin
Rojów - Dro¿ki
1.LZS Mikorzyn
2.KS Hanulin
3.Prze³om Torzeniec
4.LZS Olszowa
5.Zryw Kierzno
6.Pogoñ Dro¿ki
7.LZS Ostrówiec
8.Ajax Rojów
9.Wielkopolanin Siem.
10.B³êkitni Perzów
11.Orze³ II Mroczeñ
1:4
1:1
2:5
0:1
2:6
17
17
17
18
17
17
17
18
17
17
18
39
38
36
30
28
25
22
22
13
10
8
77:35
53:20
48:25
56:39
38:46
43:36
34:33
36:50
29:53
27:65
18:57
Kêpno
Ostrzeszów
62 782 26 36
62 730 94 92
Pogotowie gazowe
62 791 22 50
62 730 27 70
62 782 24 50
62 730 04 71
Pomoc drogowa
Kêpno
Ostrzeszów
62 781 29 65
62 730 23 56
604 158 522
Stra¿ miejska
Hubert, syn Karoliny i Szymona
Kosiñskich z Przybyszowa,
ur. 11.05.2012 r. o godz. 9:15,
waga 3460 g., d³ 54 cm.
Michalina, córka Mileny i Marcina
Trojaków z Kêpna,
ur. 15.05.2012 r. o godz. 2:40,
waga 3600g., d³. 54 cm.
Córka Justyny i Andrzeja
Domaga³ów z Olszyny,
ur. 15.05.2012 r. o godz. 08:30,
waga 3640 g., d³. 51 cm.
Patrycja, córka Marty i Artura
W¹salów z Bralina,
ur. 14.05.2012 r. o godz. 10:42,
waga 3620 g., d³. 52 cm.
Nick Fury jest szefem miêdzynarodowej
agencji S.H.I.E.L.D, która czuwa nad
œwiatowym bezpieczeñstwem. W obliczu
globalnego zagro¿enia staje przed zadaniem stworzenia dru¿yny, która podo³a najbardziej nieprawdopodobnym
wyzwaniom. Do swojego zespo³u rekrutuje ludzi z niezwyk³ymi zdolnoœciami.
Znajd¹ siê w nim s³ynne postaci z uniwersum Marvela - Iron Man, Hulk, Thor,
Kapitan Ameryka, Sokole Oko i Czarna
Wdowa. Porozumienie w dru¿ynie z³o¿onej z takich indywidualnoœci nie bêdzie ³atwe do osi¹gniêcia. Fury wie jednak, ¿e tylko dzia³aj¹c wspólnie, mog¹
ocaliæ œwiat przed zniszczeniem.
G³ówny bohater- Kapitan Piratów to
bezgraniczny entuzjasta, ale czêsto bardzo ma³o skuteczny postrach mórz.
Wiernie mu s³u¿y niestety, beznadziejna za³oga, a on zupe³nie nieœwiadomy
przeciwnoœci ma tylko jedno marzenie:
pokonaæ swoich rywali – Czarnego Bellamiego i Cutlass Liz i zdobyæ po¿¹dany
przez wszystkich tytu³ Pirata Roku. Pogoñ za nagrod¹ przenosi bohaterów z
wybrze¿y egzotycznej Krwawej Wyspy
na spowite mg³¹ ulice wiktoriañskiego
Londynu. Podczas wyprawy, piraci musz¹ stawiæ czo³a diabolicznej królowej,
³¹cz¹ tak¿e si³y z nieszczêœliwie zakochanym m³odym naukowcem.
Kêpno
62 782 58 36
Ostrzeszów
62 732 06 06
Policja
Kêpno
Ostrzeszów
62 791 52 00
62 732 42 -00
Szpitale
Kêpno
Ostrzeszów
62 782 73 00
62 503 22 00
Dy¿urne apteki
Ostrzeszów
,,Pod Wag¹’’
ul. Zamkowa 4
tel. 62 730 32 23
W sprawach nag³ych
po 22:00 ,,Jagielloñska’’
ul. Anny Jagiellonki 30
tel. 62 730 94 64
Kêpno
,,Nowa’’
ul. Ks.P. Wawrzyniaka 38
tel. 62 782 36 69/3
Apteka ca³odobowa
Ul. Warszawska 30
tel 62 599 30 81
Informacja PKP
Kêpno
Ostrzeszów
695 322 499
695 322 386
Informacja PKS
Kêpno
Ostrzeszów
B KLASA gr. III
1:1
2:1
5:2
1:0
Pogotowie
energetyczne
Kêpno
Ostrzeszów
90:23
48:46
65:52
48:43
34:31
42:28
46:44
37:30
44:33
45:40
42:46
44:85
35:48
23:94
KuŸnica Grab. - Siedlików
Wtórek - Sieroszewice
Biskupice Zab. - Godziesze
Czajków - Doruchów
998
999
997
Pogotowie wodno
- kanalizacyjne
1:2
3:2
0:1
2:3
5:1
2:2
0:3
3:0
72
64
62
59
57
53
47
41
40
39
33
27
25
24
11
9
Stra¿ po¿arna
Pogotowie
Policja
Kêpno
Ostrzeszów
OKRÊGÓWKA
Kêpno - Opatówek
KKS Kalisz - Nowe Skalm.
Brzeziny - Opatów
Kobyla Góra - Jankowy
Mroczeñ - Krotoszyn
Janków Przyg. - Dobrzyca
Zduny - Sieroszewice
Czarnylas - Jaraczewo
TELEFONY
ALARMOWE
Poszukujemy chêtnychchc¹cych przygarn¹æ psa.
Twój Puls Tygodnia - tygodnik lokalny
REDAKCJE:
63-500 Ostrzeszów, ul. Piekary 6, tel. 62 732 05 50,
e-mail: [email protected]
63-600 Kêpno, ul. Koœcielna 3, tel. 62 782 00 30
Redaktor naczelny: Jerzy Biñczak (tel. 505 05 79 25)
Redaguje zespó³: Konrad Niemiec (redaktor techniczny),
Joanna Woliñska, Monika Kociñska,
Tomasz Romatowski, Katarzyna Dyla
Druk: Agora SA oddzia³ w Pile, ul. Krzywa 35
Wydawca: JUR-PRESS - Jerzy Biñczak, 63-500 Ostrzeszów, ul. Piekary 6
Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania.
Cena gazety na ok³adce (w tym 8% VAT)
782-22-58
730-21-80
URZ¥D GMINY BARANÓW. TEL. 62 781 04 00
www.ock.ostrzeszow.pl
http://www.baranow.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/1036-adopcja-psa
tel. 62 730 25 76
16
ROZMAITOŒCI
BARAN 21.III - 20.IV
To bêdzie bezstresowy tydzieñ. W pracy nie musisz
siê obawiaæ problemów, które jeszcze niedawno wydawa³y siê nieuniknione. Na dodatek bêdziesz sobie móg³ wzi¹æ kilka dni wolnego i trochê zaszaleæ. Najbli¿sze dni przynios¹ spotkania
z przyjació³mi, których dawno nie widzia³eœ.
BYK 21.IV - 20.V
Postaraj siê nie przejmowaæ sprawami b³ahymi i nie
denerwuj siê byle czym. Uwagê skup na rzeczach
wa¿nych. Poza tym obserwuj wszystko bacznie, byœ nie przegapi³
okazji, która na dniach siê pojawi. Jest to dobry moment na podejmowanie ¿yciowych decyzji lub poznanie sta³ego partnera.
BLI Ÿ NIÊTA 21.V - 20.VI
Koniecznie powinieneœ spêdzaæ wiêcej czasu ze swoj¹ drug¹ po³ow¹. Owszem, bêdziecie siê trochê sprzeczaæ i przekomarzaæ, ale w koñcu siê dogadacie. Najlepsze bêd¹ dla
was wspólne bieganie, wycieczki rowerowe i podró¿e. W relacjach kole¿eñskich pojawi siê rywalizacja i trochê wzajemnej nieufnoœci.
RAK 21.VI - 21.VII
Je¿eli jesteœ cierpliwy i wytrwa³y, spotka ciê nagroda
w wielu dziedzinach ¿ycia. Jesteœ ju¿ prawie na szczycie, nie pozwól sobie na zejœcie choæby schodek w dó³. Trzeba inwestowaæ, kupowaæ i wydawaæ. Nie wahaj siê siêgaæ po po¿yczki i kredyty. G³owa do góry, bo ju¿ wkrótce zobaczysz owoce swojej pracy.
REKLAMA
LEW 21.VII - 20.VIII
Sympatyczny tydzieñ, bêdziesz móg³ wreszcie zrobiæ
coœ, na co rzadko sobie pozwalasz. Byæ mo¿e odwiedzisz miejsce, za którym têsknisz albo ludzi, z którymi dawno siê nie
widzia³eœ. Praw innym komplementy, a i ty us³yszysz niejedno dobre
s³owo. W sprawach mi³osnych b¹dŸ gotów na ekscytuj¹ce zmiany.
PANNA 21.VIII - 20.IX
Sprawy materialne zajm¹ ci du¿o czasu. Bêd¹ zakupy, inwestycje. Byæ mo¿e nawet przyjdzie ci do g³owy, by za³o¿yæ interes z kimœ znajomym. Ale nie do koñca ciê to zadowoli, bo jesteœ dusz¹ artystyczn¹ i zechcesz robiæ tak¿e coœ wiêcej.
Nie dogadasz siê wiêc z kimœ, dla kogo wa¿ny jest tylko pe³ny portfel.
W AGA 21.IX - 20.X
Jeœli w³o¿ysz wiêcej inwencji i zainteresowania
w swoje obowi¹zki, wkrótce zostaniesz zauwa¿ona
i doceniona. Nie siedŸ biernie nawet na dobrym stanowisku, bo masz
szansê na coœ wiêcej. Poka¿ najbli¿szym, ¿e ich kochasz, bo nie zawsze to odczuwaj¹. Napiêcia mog¹ roz³adowaæ spokojne rozmowy.
SKORPION 21.X - 21.XI
Wenus bêdzie zachêca³a do spotkañ towarzyskich
i rodzinnych. Dostaniesz wiadomoœæ od kogoœ, do kogo ¿ywisz ciep³e uczucia. Prze³am chwilow¹ nieœmia³oœæ czy niepewnoœæ
i umów siê na romantyczna randkê, a przynajmniej nie uciekaj od czyichœ propozycji. Pamiêtaj, ¿e masz dar przekonywania i wp³yw na innych.
Twój Puls Tygodnia
wtorek - 22 maja 2012 r.
STRZELEC 22.XI - 21.XII
Nie bêdziesz narzekaæ na zdrowie tylko wtedy, jeœli
zadbasz o aktywny wypoczynek. Potrzeba ci wiêcej
ruchu, æwiczeñ fizycznych, bo inaczej zaczniesz siê zaokr¹glaæ. A to
wprawi ciê w z³y humor. W weekend nie omin¹ ciê liczne spotkania
towarzyskie, mo¿e zaliczysz pierwszego grilla.
KOZIORO¯EC 22.XII - 20.I
Jesteœ pe³en energii i si³ witalnych, gotowy do dzia³ania. Decyzje, które teraz podejmiesz, bêd¹ korzystne, a czasami wrêcz zbawienne. Mocniej stañ na ziemi i dok³adnie siê
rozejrzyj, przeanalizuj komu mo¿esz ufaæ, a kto jest twoim wrogiem.
Od tych ostatnich trzymaj siê jak najdalej.
WODNIK 21.I - 18.II
Nie jesteœ w szczególnie romantycznym nastroju, ale
za to jaki masz temperament! Jesteœ ciekawy ludzi
i têsknisz do nowych znajomoœci. I takie teraz znajdziesz. A jeœli masz
sta³ego partnera, to nie zamykajcie siê we dwójkê w czterech œcianach. WyjdŸcie do ludzi i dobrze siê zabawcie.
R YBY 19.II - 20.III
Wiêcej s³uchaj, a mniej mów - to jest dla ciebie rada
na ten tydzieñ. Pamiêtaj, ¿e nie tylko ty masz patent na
¿yciow¹ inteligencjê. A w³aœciwie ostatnio czasami ci jej brakuje. Diabe³ tkwi w szczególe, a najwa¿niejsze informacje czasami s¹ przekazywane miêdzy wierszami. Jednak nie zabraknie ci okazji do œmiechu.

Podobne dokumenty