rozporządzenia podpisane w 2010 roku (plik pdf 173 KB)

Komentarze

Transkrypt

rozporządzenia podpisane w 2010 roku (plik pdf 173 KB)
Rozporządzenia Ministra Finansów – podpisane w 2010 r.
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
1.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji
PR1/0311/2181/LWZ/09/6866 CA
prowadzonej przez podmioty prowadzące
działalność w zakresie gier hazardowych
Departament Kontroli
Celno-Akcyzowej
i Kontroli Gier
Dz. U. Nr 8, poz. 57
2.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
4 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia
szkolenia specjalistycznego do mianowania na
PR1/0311/1393/LWZ/09/11028 SC
pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby
celnej oraz w korpusie oficerów młodszych
Służby Celnej
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 8, poz. 56
3.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
4 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie przedłużenia okresu ważności
PR/0311/2212/SCI/09/9525 AP
znaków akcyzy naniesionych na opakowania
jednostkowe wyrobów spirytusowych lub
winiarskich
Departament
Administracji
Podatkowej
Dz. U. Nr 8, poz. 58
4.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
11 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w
sprawie
informacji
podatkowych
przekazywanych przez organy lub jednostki
PR/0311/1768/SCI/10/1222PK
podległe Ministrowi Obrony Narodowej,
ministrowi
właściwemu
do
spraw
wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do
spraw administracji publicznej
Departament Polityki
Podatkowej
Dz. U. Nr 19, poz. 96
5.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
12 stycznia 2010 r. w sprawie środków na PR/0310/2028/AWA/09/3133 RR
realizację wspólnej polityki rolnej
6.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli
wykonywania
zawodu
przez
biegłych
PR/0311/1506/EDR/AGF/09/943 DR
rewidentów
i
działalności
podmiotów
uprawnionych do
badania
sprawozdań
finansowych
Lp.
Tytuł aktu
Sygnatura
Departament Polityki
Regionalnej i Rolnictwa
Dz. U. Nr 4, poz. 28
Departament
Rachunkowości
Dz. U. Nr 16, poz. 83
Uwagi
W porozumieniu
z Ministrem
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
1
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
7.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu
PR/0311/1499/AWA/09/1165 ST
części wydatków gmin wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego
Departament Finansów
Samorządu
Terytorialnego
Dz. U. Nr 21, poz. 106
8.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
27 stycznia 2010 r. w sprawie sztandaru Służby
PR/0311/1379/AGF/09/11002 SC
Celnej
oraz
sztandaru
jednostek
organizacyjnych Służby Celnej
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 21, poz. 107
9.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego PR/0311/2074/LWZ/09/10/3289 PC
na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów
celnych
Departament Polityki
Celnej
Dz. U. Nr 18, poz. 101
10.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
27 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów PR/0311/2390/SCI/09/18231 SC
deklaracji podatkowej dla podatku od gier
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 13, poz. 71
11.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania PR/0311/1741/AGF/09/802 DA
i dokumentowania audytu wewnętrznego
Departament Audytu
Sektora Finansów
Publicznych
Dz. U. Nr 21, poz. 108
12.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
PR/0311/1950/SCI/09/8104 AP
prawnej,
którym
umorzono
zaległości
podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty
prolongacyjne w kwocie przewyższającej
5 000 zł
Departament
Administracji
Podatkowej
Dz. U. Nr 22, poz. 112
13.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości PR2/0311/2072/WPL/09/5385 BP
budżetowej
Departament Budżetu
Państwa
Dz. U. Nr 20, poz. 103
14.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
4 lutego 2010 r. w sprawie nagrody rocznej PR1/0311/1405(5)/LWZ/09/10/11039 SC
funkcjonariuszy celnych
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 22, poz. 113
Lp.
Tytuł aktu
Sygnatura
Uwagi
2
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 25, poz. 129
16.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
5 lutego 2010 r. w sprawie rekrutacji na
stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby PR/0311/1382/AYK/09/11006 SC
celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika
urzędu celnego
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 27, poz. 136
17.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
11 lutego 2010 r. w sprawie postępowania
PR/0311/1408/EDR/09/11043 SC
wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku
do funkcjonariuszy celnych
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 31, poz. 159
18.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
2 marca 2010 r. w sprawie uposażenia PR/0311/1879/4/AYK/09/15006 SC
zasadniczego funkcjonariuszy celnych
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 36, poz. 199
19.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji
dochodów,
wydatków, PR2/0311/2247/WPL/09/5555 BP
przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych
Departament Budżetu
Państwa
Dz. U. Nr 38, poz. 207
20.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań
PR2/0311/2157/WPL/09/5134 DP
jednostek sektora finansów publicznych
w zakresie operacji finansowych
Departament Długu
Publicznego
Dz. U. Nr 43, poz. 247
21.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej PR2/0311/2245/WPL/09/3496 RR
klasyfikacji wydatków strukturalnych
Departament Polityki
Regionalnej i Rolnictwa
Dz. U. Nr 44, poz. 255
Lp.
Tytuł aktu
Sygnatura
15.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu
i formy
oraz
terminów
przekazywania
informacji przez firmy inwestycyjne, banki, PR2/0311/1391(3)/WPL/08/10/1324 FN
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, i banki
powiernicze
Uwagi
W porozumieniu
z Ministrem
Pracy i Polityki
Społecznej
3
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
22.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/992A/3/AYK/09/2308 PC
w sprawie wzorów formularzy stosowanych
w sprawach celnych
Departament Polityki
Celnej
Dz. U. Nr 44, poz. 256
23.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
10 marca 2010 r. w sprawie postępowania
w trakcie
dokonywania
przemieszczania
towarów na terytorium kraju w ramach PR/0311/992/3/AYK/09/1763 PC
uprzywilejowanego traktowania taryfowego
towarów ze względu na ich końcowe
przeznaczenie
Departament Polityki
Celnej
Dz. U. Nr 44, poz. 254
24.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego
PR/0311/78/ZTO/10/31 FN
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
organizatorów imprez masowych
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 54, poz. 323
Departament Budżetu
Państwa
Dz. U. Nr 42, poz. 245
PR/0311/2398/AGF/09/814 PG MC
Departament Podatków
Dochodowych
Dz. U. Nr 57, poz. 363
PR/0311/2445/AGF/09/1147 DD
Departament Podatków
Dochodowych
Dz. U. Nr 57, poz. 362
PR/0311/892/DMB/09/433 FN
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 57, poz. 364
Lp.
Tytuł aktu
25.
26.
27.
28.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego
sposobu, trybu i terminów opracowania
materiałów do projektu ustawy budżetowej na
rok 2011
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od niektórych
dochodów podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych i podatku dochodowego
od osób prawnych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od osób
fizycznych
od
niektórych
dochodów
(przychodów)
podatników
podatku
dochodowego od osób fizycznych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych
na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez
podmioty
nadzorowane
prowadzące
działalność na rynku kapitałowym
Sygnatura
PR2/0311/198/WPL/DMB/10/578 BP
Uwagi
W porozumieniu
z Ministrem
Sportu
i Turystyki
4
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
29.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju
PR/0311/1354(1823)/GOE/AGT/09/5773 CA
i sposobu
przeprowadzania
czynności
audytowych
Departament Kontroli
Celno-Akcyzowej
i Kontroli Gier
Dz. U. Nr 52, poz. 309
30.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 marca 2010 r. w sprawie sposobu
dokumentowania czynności audytowych oraz PR/0311/1824/GOE/AGF/09/10/5773 CA
wzorów
dokumentów
stosowanych
w postępowaniu audytowym
Departament Kontroli
Celno-Akcyzowej
i Kontroli Gier
Dz. U. Nr 52, poz. 310
31.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 marca 2010 r. w sprawie stażu
adaptacyjnego i testu umiejętności w toku PR/0311/1535/ZOG/09/10/707 FN
postępowania o uznaniu kwalifikacji do
wykorzystania zawodu aktuariusza
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 57, poz. 365
32.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 marca 2010 r. w sprawie wzoru informacji
PR/0311/73/4/AYK/10/347 SC
o dopłatach w grach liczbowych, loteriach
pieniężnych i grze telebingo
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 53, poz. 313
33.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego
sposobu ustalania wartości zobowiązań
PR2/0311/2315/WPL/09/5492 DP
zaliczanych
do
państwowego
długu
publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości
zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
Departament Długu
Publicznego
Dz. U. Nr 57, poz. 366
34.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia
innych organów administracji rządowej do PR/0311/244/SCI/AGF/10/1073 CA
wykonywania niektórych zadań organów
celnych
Departament Kontroli
Celno-Akcyzowej
i Kontroli Gier
Dz. U. Nr 51, poz. 306
35.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
1 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu
wyznaczenia współczynnika korygującego oraz PR/0311/76/ZOG/10/36 FN
naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej od
gwarancji oraz wysokości tej opłaty
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 59, poz. 370
Lp.
Tytuł aktu
Sygnatura
Uwagi
W porozumieniu
z Ministrem
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
5
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
36.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
1 kwietnia 2010 r. w sprawie oddelegowania
PR/0311/1713/5/AYK/09/10/2785 PC
funkcjonariusza celnego do wykonywania
pracy poza Służbą Celną
Departament Polityki
Celnej
Dz. U. Nr 67, poz. 428
37.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
15 kwietnia 2010 r. w sprawie w sprawie ocen
PR/0311/1648/AGF/09/12744 SC
okresowych
i
opinii
służbowych
funkcjonariuszy celnych
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 76, poz. 494
38.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
22 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia
kwoty wydatków komitetu wyborczego PR/0311/618/SKX/10/1134 FR
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Departament Finansów
Resortu
Dz. U. Nr 67, poz. 430
Departament Finansów
Resortu
Dz. U. Nr 67, poz. 429
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 78, poz. 516
41.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej PR2-0311/36/WPL/09/10/1046 FN
lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących
zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 78, poz. 515
W porozumieniu
z Ministrem
Zdrowia
42.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokumentów
stosowanych w obrocie towarami objętymi
Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych PR1/0311/1362(6)/LWZ/09/10/4627 CA
warunków i trybu postępowania z tymi
towarami w zakresie przewidzianym dla
organów celnych
Departament Kontroli
Celno-Akcyzowej
i Kontroli Gier
Dz. U. Nr 73, poz. 469
W porozumieniu
z Ministrem
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Lp.
Tytuł aktu
39.
40.
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
22 kwietnia 2010 r. w sprawie rejestru
zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat,
PR/0311/617/GOE/10/1127 FR
prowadzonych przez komitety wyborcze
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
26 kwietnia 2010 r. w sprawie służby PR/0311/1646/MJT/AGF/09/12740 SC
przygotowawczej w Służbie Celnej
Uwagi
6
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
43.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
28 kwietnia
2010
r.
zmieniające
rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy
wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem
PR/0311/371/4/AYK/10/1064 AE
od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków
skażających alkohol etylowy służącego
do stosowania zwolnień od akcyzy
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 78, poz. 518
44.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
28 kwietnia
2010
r.
zmieniające
PR/0311/370/5/AYK/10/1063 AE
rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku
akcyzowego
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 78, poz. 517
45.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 kwietnia
2010
r.
zmieniające
rozporządzenie
w
sprawie
wykonania PR/0311/358/EDR/10/131 PT
niektórych przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 78, poz. 519
46.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
4 maja 2010 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania kontroli w Korporacji PR2-0311/26_27/WPL/10/45 DG
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka
Akcyjna
Departament Gwarancji
i Poręczeń
Dz. U. Nr 81, poz. 533
47.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
7 maja 2010 r. w sprawie określenia definicji
PR2-0311/26_27/WPL/10/45 DG
ryzyka
handlowego,
politycznego
i nierynkowego
Departament Gwarancji
i Poręczeń
Dz. U. Nr 81, poz. 534
48.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych PR/0311/1352/AYK/09/4617 CA
wyrobów akcyzowych
Departament Kontroli
Celno-Akcyzowej
i Kontroli Gier
Dz. U. Nr 86, poz. 555
49.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
11 maja 2010 r. w sprawie postępowania
PR/0311/1396/AGF/09/11031 SC
w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym
funkcjonariuszy celnych
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 88, poz. 573
Lp.
Tytuł aktu
Sygnatura
Uwagi
7
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
50.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
11 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla
PR1/0311/380(3)/LWZ/10/990 AE
podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie
przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach
akcyzowych w składzie podatkowym
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 88, poz. 574
51.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków, jakie musi spełniać rynek
PR/0311/318/ZOG/10/131 FN
oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci
papierów
wartościowych
dopuszczonych
do obrotu na tym rynku
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 84, poz. 547
52.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania
PR/0311/1404/SCI/AGF/09/11038 SC
i wypłacania
nagrody
jubileuszowej
funkcjonariuszom celnym
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 94, poz. 603
53. `
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk
służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu PR/0311/1391/AGF/09/11025 SC
awansowania oraz dokonywania zmian na
stanowiskach służbowych s
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 87, poz. 559
54.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie rodzajów towarów, których objęcie
procedurą celną z zastosowaniem procedury PR/0311/239/AYK/10/422 PC
uproszczonej
zależy
od
spełnienia
dodatkowych warunków, oraz towarów
wyłączonych spod tej procedury
Departament Polityki
Celnej
Dz. U. Nr 105, poz. 661
55.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/238/AYK/10/421 PC
w sprawie szczegółowych wymogów, jakie
powinno spełniać zgłoszenie celne
Departament Polityki
Celnej
Dz. U. Nr 105, poz. 660
Lp.
Tytuł aktu
Sygnatura
Uwagi
W porozumieniu
z Ministrem
Pracy i Polityki
Społecznej
8
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Uwagi
56.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie działań podejmowanych w związku
z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do PR/0311/2448/AGF/09/4053 PC
których istnieją uzasadnione okoliczności
wskazujące, że nie spełniają one określonych
dla nich wymagań
Departament Polityki
Celnej
Dz. U. Nr 106, poz. 677
W porozumieniu
z Ministrem
Zdrowia
57.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/247/AYK/10/184 PT
w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i usług
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 96, poz. 623
58.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie PR/0311/1383/AYK/09/11007 SC
Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do
Służby Celnej
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 110, poz. 726
59.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/855/AYK/10/557 PT
w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i usług
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 100, poz. 638
60.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie PR/0311/760/AYK/10/508 PT
w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla
podatku od towarów i usług
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 109, poz. 713
61.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie PR/0311/236/MJT/AGF/10/487 PC
w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Departament Polityki
Celnej
Dz. U. Nr 113, poz. 749
62.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wzoru
PR/0311/872/GTY/SZW/10/1588 FR
sprawozdania wyborczego w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Departament Finansów
Resortu
Dz. U. Nr 115, poz. 769
Lp.
Tytuł aktu
Sygnatura
9
Lp.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Tytuł aktu
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
21 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia
naczelnika urzędu celnego właściwego do PR/0311/570/SCI/10/2928 SC
wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej
wygranej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń
o uzyskanej
wygranej
oraz
ewidencji PR1/0311/386(5)/LWZ/10/2018 SC
zaświadczeń i
ewidencji wypłaconych
(wydanych) wygranych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru
podmiotów wykluczonych z możliwości
PR-0310/2275/GTY/09/10/12523 IP
otrzymania środków przeznaczonych na
realizację
programów
finansowanych
z udziałem środków europejskich
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków
PR/0311/532/AYK/10/ 695 SC
dokonywania
zabezpieczeń
finansowych
w grach hazardowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia
obszarów właściwości miejscowej dyrektorów
izb celnych do udzielania zezwoleń na PR/0311/575/SCI/10/2933 SC
urządzanie
loterii
fantowej,
loterii
audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii
promocyjnej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu urzędów
celnych i izb celnych, których odpowiednio
PR/0311/571/SCI/10/2929 SC
naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do
wykonywania zadań w zakresie podatku od
gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
1 lipca 2010 r. w sprawie egzaminu PR/0311/113 (10)/LWZ/10/615 SC
i świadectwa zawodowego
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 113, poz. 750
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 113, poz. 751
Departament Instytucji
Płatniczej
Dz. U. Nr 125, poz. 846
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 115, poz. 770
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 114, poz. 767
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 115, poz. 771
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 118, poz. 794
Uwagi
10
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 118, poz. 793
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 118, poz. 795
Departament
Rachunkowości
Dz. U. Nr 128, poz. 861
73.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia rodzajów deklaracji, PR/0311/470/MJT/SCI/10/374 PK
które mogą być składane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
Departament Polityki
Podatkowej
Dz. U. Nr 209,
poz. 1377
74.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień
PR/0311/688/AYK/AGF/10/475 PT
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy
zastosowaniu kas rejestrujących
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 138, poz. 930
75.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zakresu i szczegółowych zasad
wyznaczania
całkowitego
wymogu
kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, PR/0311/735/ZOG/10/317 FN
dla domów maklerskich oraz określenia
maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek
i wyemitowanych
dłużnych
papierów
wartościowych w stosunku do kapitałów
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 163,
poz. 1100
Lp.
70.
71.
72.
Tytuł aktu
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania PR/0311/302/AGF/10/1609 SC
roszczeń uczestników gier hazardowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania
informacji
dotyczących
funkcjonowania PR/0311/74/AGF/10/348 SC
podmiotów urządzających i prowadzących
działalność w zakresie gier hazardowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego,
jednostek
budżetowych,
PR/0311/2278/AYK/09/1770 DR
samorządowych
zakładów
budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz
państwowych
jednostek
budżetowych
mających
siedzibę
poza
granicami
Rzeczypospolitej Polskiej
Uwagi
11
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 154,
poz. 1034
77.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
17 sierpnia 2010 r. w sprawie maksymalnego
PR/0311/33/AWA/10/9 FN
wynagrodzenia osób wchodzących w skład
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 163,
poz. 1101
78.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków
PR/0311/1029/AYK/10/2707 AE
dotyczących miejsca odbioru wyrobów
akcyzowych
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 156,
poz. 1048
79.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania PR/0311/1008/SCI/DGX/10/2688 AE
i barwienia wyrobów energetycznych
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 157,
poz. 1054
80.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/1185/DGX/10/3878 CA
w sprawie kontroli niektórych wyrobów
akcyzowych
Departament Kontroli
Celno-Akcyzowej
i Kontroli Gier
Dz. U. Nr 157,
poz. 1058
81.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczania PR/0311/1020/GOE/DGX/10/2710 AE
wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 160,
poz. 1074
82.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru
dokumentu
potwierdzenia
złożenia PR1/0311/101554/LWZ/10/2691 AE
zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy
na terytorium kraju
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 156,
poz. 1049
83.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów
deklaracji
podatkowych
dla
podatku
PR1/0311/1014/AYK/10/2692 AE
akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty
akcyzy oraz informacji
o wyrobach
akcyzowych w składzie podatkowym
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 157,
poz. 1052
Lp.
Tytuł aktu
Sygnatura
76.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
11 sierpnia 2010 r. w sprawie odznaki PR1/0311/1380(6)/LWZ/09/10/11003 SC
„Zasłużony dla Służby Celnej”
Uwagi
12
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 157,
poz. 1053
PR/0311/906/AWA/10/389 FN
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 161,
poz. 1082
PR/0311/907/AWA/10/390 FN
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 161,
poz. 1084
PR/0311/908/AWA/10/391 FN
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 161,
poz. 1081
PR/0311/909/AWA/10/392 FN
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 161,
poz. 1083
PR/0311/1022/GOE/EDR/10/2709 AE
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 157,
poz. 1055
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie PR/0311/1018/GOE/EDR/10/2696 AE
w sprawie ewidencji energii elektrycznej
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 157,
poz. 1057
Lp.
Tytuł aktu
84.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy PR/0311/1021/DGX/10/2708 AE
od wyrobów akcyzowych
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów
załączanych do zawiadomień o zamiarze
nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji
krajowego zakładu ubezpieczeń lub o zamiarze
stania się podmiotem dominującym krajowego
zakładu ubezpieczeń
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów
załączanych do zawiadomień o zamiarze
nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji
domu maklerskiego lub o zamiarze stania się
podmiotem dominującym domu maklerskiego
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów
załączanych do zawiadomień o zamiarze
nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji
banku krajowego lub o zamiarze stania się
podmiotem dominującym banku krajowego
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów
załączanych do zawiadomień o zamiarze
nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji
towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub
o zamiarze stania się podmiotem dominującym
towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień
wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania
znakami akcyzy
Sygnatura
Uwagi
13
Lp.
Tytuł aktu
91.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
przypadków, w których stosuje się niższy
akcyzowego,
poziom
zabezpieczenia
przypadków i warunków, w których obciążenie
PR1/0311/1024(4)/LWZ/10/2701 AE
zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go
z tego obciążenia odnotowuje podmiot
obowiązany do jego złożenia oraz przypadków,
w których nie odnotowuje się obciążenia
zabezpieczenia generalnego
92.
93.
94.
95.
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów treści
PR/0311/1025/SCI/DGX/10/2700 AE
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnienia
PR/0311/1026/SCI/EDR/10/2699 AE
z obowiązku
złożenia
zabezpieczenia
akcyzowego
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji
PR/0311/1032/GOE/AYK/10/2704 AE
i procedur związanych z przemieszczaniem
wyrobów akcyzowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych PR/0311/1030/AYK/10/2706 AE
ewidencji wyrobów akcyzowych
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 157,
poz. 1059
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 158,
poz. 1064
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 158,
poz. 1063
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 158,
poz. 1065
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 158,
poz. 1062
96.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od PR/0311/1028/AYK/10/2697 AE
podatku akcyzowego
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 159,
poz. 1070
97.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
24 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji PR1/0311/1016(5)/LWZ/10/2690 AE
uproszczonej dla podatku akcyzowego
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 158,
poz. 1066
Uwagi
14
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 161,
poz. 1085
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 159,
poz. 1071
100.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu
dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych
PR/0311/1023/AYK/SCI/10/2702 AE
objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu
AE3/0301/9/JMX/10/2702
na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich
zwrotu oraz środków skażających alkohol
etylowy
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 160,
poz. 1075
101.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń PR/03211/1027/GOE/DGX/10/2698 AE
akcyzowych
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 160,
poz. 1076
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 164,
poz. 1111
Departament
Gospodarki Narodowej
Dz. U. Nr 166,
poz. 1123
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 173,
poz. 1171
Lp.
98.
99.
102.
103.
104.
Tytuł aktu
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków przeprowadzenia przetargu dla
podmiotów ubiegających się o udzielenie PR1/0311/424(9)/LWZ/10//1653 SC
koncesji na prowadzenie kasyna gry lub
zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo
pieniężne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na
PR1/0311/1033(5)/LWZ/10/2703 AE
wykonywanie działalności w zakresie podatku
akcyzowego
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/503/AWA/10/232 FN
w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
związane z działalnością banków
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego
PR/0311/20/DMB/10/1 GN
sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedmiotowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wysokości procentu składki
PR/0311/1248/ZOG/AWA/10/550 FN
wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
oraz terminów uiszczania tej składki
Uwagi
15
Lp.
105.
106.
Tytuł aktu
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis
PR/0311/2175(3)/AWA/09/669 FN
albo o zmianę wpisu do rejestru agentów
ubezpieczeniowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
17 września 2010 r. w sprawie dotacji
PR/0311/13/DMB/10/2 GN
przedmiotowej do krajowych przewozów
pasażerskich
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 173,
poz. 1170
Departament
Gospodarki Narodowej
Dz. U. Nr 188,
poz. 1261
Departament
Gospodarki Narodowej
Dz. U. Nr 188,
poz. 1262
Uwagi
107.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
17 września 2010 r. w sprawie dotacji
przedmiotowej do świadczonych usług PR/0311/12/DMB/10/3 GN
pocztowych
podlegających
ustawowemu
zwolnieniu z opłat pocztowych
108.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
28 września
2010
r.
zmieniające
PR/0311/1224/AWA/10/3353 BP
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części
budżetowych oraz określenia ich dysponentów
Departament Budżetu
Państwa
Dz. U. Nr 188,
poz. 1263
109.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
29 września 2010 r. w sprawie planu PR/0311/901/WCV/10/2313 DA
działalności i sprawozdania z jego wykonania
Departament Audytu
Sektora Finansów
Publicznych
Dz. U. Nr 187,
poz. 1254
110.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
29 września 2010 r. w sprawie norm
PR/0311/1151/SCI/10/538 DD
szacunkowych dochodu z działów specjalnych
produkcji rolnej
Departament Podatków
Dochodowych
Dz. U. Nr 188,
poz. 1264
W porozumieniu
z Ministrem
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
111.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
1 października 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia
przez
armatorów
PR/0311/1810/2006/WCV/10/949 DD
opodatkowanych
podatkiem
tonażowym
wykazu środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Departament Podatków
Dochodowych
Dz. U. Nr 191,
poz. 1280
W porozumieniu
z Ministrem
Infrastruktury
112.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
1 października 2010 r. w sprawie szczególnych PR/0311/299/EDR/10/378 DR
zasad rachunkowości banków
Departament
Rachunkowości
Dz. U. Nr 191,
poz. 1279
16
Lp.
Tytuł aktu
Sygnatura
113.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
4 października
2010
r.
w
sprawie
szczegółowych zasad wprowadzania na obszar
celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten
obszar, a także nadawania przeznaczenia
PR/0311/1789/MJT/DGX/10/2914 PC
celnego w odniesieniu do okrętów wojennych
i wojskowych statków powietrznych oraz
wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych
i jednostek organizacyjnych resortu spraw
wewnętrznych i administracji
114.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
6 października
2010
r.
zmieniające
rozporządzenie w sprawie struktury logicznej
PR/0311/468/MJT/SCI/10/375 PK
deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania
oraz rodzajów podpisu elektronicznego,
którymi powinny być opatrzone
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Uwagi
Departament Polityki
Celnej
Dz. U. Nr 202,
poz. 1336
W porozumieniu
z Ministrem
Obrony
Narodowej oraz
Ministrem Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
Departament Polityki
Podatkowej
Dz. U. Nr 209,
poz. 1378
115.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
6 października 2010 r. w sprawie badań
lekarskich
osób
zatrzymanych
przez PR/0311/1089(4)/LWZ/10/5460 WS
inspektorów lub pracowników kontroli
skarbowej
Departament Wywiadu
Skarbowego
Dz. U. Nr 196,
poz. 1300
W porozumieniu
z Ministrem
Zdrowia
116.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
6 października
2010
r.
w
sprawie
obowiązkowego
ubezpieczenia PR/0310/1221/MTS/10/538 FN
odpowiedzialności cywilnej jednostki, która
uzyskała autoryzację i jednostki notyfikowanej
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 194,
poz. 1289
W porozumieniu
z Ministrem
Zdrowia
117.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
6 października
2010
r.
w
sprawie
obowiązkowego
ubezpieczenia
PR/0310/1222/MTS/10/539 FN
odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza
klinicznego w związku z prowadzeniem
badania klinicznego wyrobów
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 194,
poz. 1290
118.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
12 października
2010
r.
w
sprawie
obowiązkowego
ubezpieczenia PR/0310/1140/AWA/MTS/10/499
odpowiedzialności
cywilnej
zarządcy
nieruchomości
Departament Prawny
Dz. U. Nr 205,
poz. 1359
W porozumieniu
z Ministrem
Infrastruktury
17
Lp.
119.
120.
Tytuł aktu
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
12 października
2010
r.
w
sprawie
obowiązkowego
ubezpieczenia PR/0310/1141/AWA/MTS/10/500
odpowiedzialności
cywilnej
pośrednika
w obrocie nieruchomościami
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
12 października
2010
r.
w
sprawie
obowiązkowego
ubezpieczenia PR/0310/1142/AWA/MTS/10/501
odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy
majątkowego
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Prawny
Dz. U. Nr 205,
poz. 1358
Departament Prawny
Dz. U. Nr 205,
poz. 1357
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 197,
poz. 1311
Departament
Administracji
Podatkowej
Dz. U. Nr 196,
poz. 1301
121.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
13 października 2010 r. w sprawie sposobu
PR/0311/607/GOE/10/3059 SC
prowadzenia dokumentacji przebiegu służby
funkcjonariusza celnego
122.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
13 października
2010
r.
zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości PR/0311/1423/AGF/10/10372 AP
prawnej,
którym
umorzono
zaległości
podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty
prolongacyjne w kwocie przewyższającej
5.000 zł
123.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
13 października 2010 r. w sprawie zasad
PR/0311/96/AYK/10/547 SC
i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom
celnym
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 202,
poz. 1337
124.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
22 października 2010 r. w sprawie wzoru
imiennego upoważnienia do uzyskania dostępu
do danych osobowych przez funkcjonariusza PR/0311/492/AGF/10/2541 SC
celnego lub członka korpusu służby cywilnej
zatrudnionego w jednostce organizacyjnej
Służby Celnej
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr. 205,
poz. 1360.
Uwagi
18
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament
Rachunkowości
Dz. U. Nr 208,
poz. 1375
126.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
27 października 2010 r. w sprawie świadczeń
związanych z przeniesieniem funkcjonariusza PR/0311/1386/AYK/WCV/09/11011 SC
celnego do pełnienia służby w innej
miejscowości
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 202,
poz. 1338
127.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej
Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa PR/0311/1167/EDR/10/1568 PK
Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na
doradcę podatkowego
Departament Polityki
Podatkowej
Dz. U. Nr 212,
poz. 1390
128.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu
informacji zawartych w rocznym raporcie PR/0311/1364/ZTO/AWA/09/644 FN
o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji
zakładu ubezpieczeń
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 215,
poz. 1409
Departament Polityki
Celnej
Dz. U. Nr 216,
poz. 1422
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 218,
poz. 1437
Departament Informacji
Finansowej
Dz. U. Nr 233,
poz. 1526
Departament Polityki
Podatkowej
Dz. U. Nr 228,
poz. 1493
Lp.
Tytuł aktu
125.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
25 października 2010 r. w sprawie zasad
rachunkowości oraz planów kont dla organów PR/0311/1214/AYK/10/1214 DR
podatkowych
jednostek
samorządu
terytorialnego
129.
130.
131.
132.
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń PR/0311/828/GOE/10/1578 PC
INTRASTAT
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
5 listopada 2010 r. w sprawie zakresu
informacji zawartych w rocznym raporcie PR/0311/1363/ZTO/AWA/09/643 FN
o stanie
portfela
reasekuracji
zakładu
reasekuracji
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie formy i trybu
przekazywania przez organy Straży Granicznej PR/0311/963/AYK/09/6247 IF
oraz organy celne informacji Generalnemu
Inspektorowi Informacji Finansowej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości PR/0311/1168/EDR/10/1568 PK
opłaty za egzamin na doradcę podatkowego
Uwagi
19
Lp.
133.
134.
135.
Tytuł aktu
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do
publicznej wiadomości danych dotyczących PR/0311/1169/EDR/10/1568 PK
osób
wpisanych
na
listę
doradców
podatkowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk
PR/0311/1170/EDR/10/1568 PK
zawodowych kandydatów na doradców
podatkowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
19 listopada
2010
r.
zmieniające
PR/0311/1765/SCI/10/4368 AE
rozporządzenie
w
sprawie
oznaczania
wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
136.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
19 listopada 2010 r. w sprawie trybu
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do
pracy
w
wyodrębnionych
komórkach PR/0311/1138/GOE/10/10118 WS
organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w
wywiadzie skarbowym, a także wzoru
składanego przez nich
kwestionariusza
osobowego
137.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
19 listopada 2010 r. w sprawie informacji PR/0311/1019/AGF/MJT/10/2695 AE
umieszczanych w Systemie oraz w e-AD
138.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 listopada
2010
r.
zmieniające
rozporządzenie w sprawie terytorialnego
PR/0311/1419/SCI/09/4103 AP
zasięgu działania oraz siedzib naczelników
urzędów skarbowych i dyrektorów izb
skarbowych
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Polityki
Podatkowej
Dz. U. Nr 230,
poz. 1513
Departament Polityki
Podatkowej
Dz. U. Nr 230,
poz. 1514
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 221,
poz. 1450
Departament Wywiadu
Skarbowego
Dz. U. Nr 229,
poz. 1500
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 229,
poz. 1501
Departament
Administracji
Podatkowej
Dz. U. Nr 233,
poz. 1527
Uwagi
W porozumieniu
z Ministrem
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
20
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Podatków
Dochodowych
Dz. U. Nr. 233,
poz. 1528
140.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
29 listopada
2010
r.
zmieniające
rozporządzenie
w
sprawie
warunków
PR/0311/1031/AGF/10/2705 AE
prowadzenia składów podatkowych oraz
ewidencji przez podmioty prowadzące składy
podatkowe
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 235,
poz. 1545
141.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
29 listopada 2010 r. w sprawie określenia
PR1/0311/1333(6)/LWZ/10/5038 KS
terytorialnego zasięgu działania dyrektorów
urzędów kontroli skarbowej
Departament Kontroli
Skarbowej
Dz. U. Nr 235,
poz. 1544
142.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowej
klasyfikacji
PR/0310/1275/MTS/10/3460 BP
dochodów,
wydatków,
przychodów
i
rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych
Departament Budżetu
Państwa
Dz. U. Nr 235,
poz. 1546
143.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji
PR/0311/596/SCI/10/449 PK
składanej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia
o odwołaniu tego pełnomocnictwa
Departament Polityki
Podatkowej
Dz. U. Nr 237,
poz. 1572
144.
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru PR/0310/801/DGX/10/2263 DA
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Departament Audytu
Sektora Finansów
Publicznych
Dz. U. Nr 238,
poz. 1581
Lp.
Tytuł aktu
Sygnatura
139.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
26 listopada
2010
r.
zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania,
deklaracji
i
informacji
podatkowych PR/0311/1699/SCI/10/883 DD
obowiązujących w zakresie zryczałtowanego
podatku
dochodowego
od
niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Uwagi
21
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
145.
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania
testu
sprawności
fizycznej,
badania
PR/0311/1647/AYK/09/12743 CA
psychologicznego
i
badania
psychofizjologicznego
funkcjonariuszy
celnych
Departament Kontroli
Celno-Akcyzowej
i Kontroli Gier
Dz. U. Nr 230,
poz. 1515
146.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako
agencji płatniczej w zakresie uruchamiania PR/0311/1883/MAP/10/3791 RR
środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu
Rolniczego
Gwarancji
oraz
Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Departament Polityki
Regionalnej i Rolnictwa
Dz. U. Nr 230,
poz. 1516
147.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków
PR/0311/1568/ZOG/PCH/10/3575 DP
emitowania obligacji skarbowych oferowanych
w sieci sprzedaży detalicznej
Departament Długu
Publicznego
Dz. U. Nr 237,
poz. 1573
148.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków
emitowania
obligacji
skarbowych PR/0311/1569/ZOG/PCH/10/3575 DP
przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu
Państwa
Departament Długu
Publicznego
Dz. U. Nr 237,
poz. 1574
149.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
6 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania PR/0311/1507/GTY/10/673 PF
cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania
ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
Departament Polityki
Finansowej, Analiz
i Statystyki
Dz. U. Nr 249,
poz. 1660
150.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia wzorów rocznego
PR/0311/1151/SCI/10/501 DD
obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych
obowiązujących
w
zakresie
podatku
dochodowego od osób fizycznych
Departament Podatków
Dochodowych
Dz. U. Nr 234,
poz. 1534
Lp.
Tytuł aktu
Sygnatura
Uwagi
W porozumieniu
z Ministrem
Gospodarki
22
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 236,
poz. 1555
PR/0311/1612/AYK/10/993B PT
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 236,
poz. 1556
PR/0311/1998/ZOG/09/10/5248 BP
Departament Budżetu
Państwa
Dz. U. Nr 241,
poz. 1616
PR/0310/650/ZOG/MTS/10/1806 BP
Departament Budżetu
Państwa
Dz. U. Nr 238,
poz. 1583
PR/0311/1400/EDR/10/7061 WS
Departament Wywiadu
Skarbowego
Dz. U. Nr 238,
poz. 1582
Lp.
Tytuł aktu
151.
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/1612/AYK/10/993A PT
w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług
niektórym podmiotom
152.
153.
154.
155.
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wniosków o zwrot podatku od
wartości dodanej naliczonego w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
Wspólnoty Europejskiej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków
o zapewnienie
finansowania
lub
dofinansowania z budżetu państwa projektów
finansowanych
z
udziałem
środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy
udzielonej
przez
państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie czasu pracy
inspektorów i pracowników zatrudnionych
w wyodrębnionych
komórkach
organizacyjnych kontroli skarbowej oraz
w wywiadzie skarbowym
Sygnatura
Uwagi
23
Lp.
Tytuł aktu
156.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich PR/0311/1386/AYK/10/880 PT
przechowywania oraz listy towarów i usług,
do których nie mają zastosowania zwolnienia
od podatku od towarów i usług
157.
158.
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania
w przypadku niedostępności Systemu oraz
po przywróceniu jego dostępności, a także PR/0311/1017/AYK/10/2694 AE
określenia przypadku, w którym podmiot
wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany
miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
13 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
i warunków wykonywania kontroli okrętów
wojennych
i
wojskowych
statków
PR/0311/1340/AGF/09/4605 CA
powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu
jednostek wojskowych, a także wyposażenia
i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu
spraw wewnętrznych i administracji
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 244,
poz. 1627
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 241,
poz. 1617
Departament Kontroli
Celno-Akcyzowej
i Kontroli Gier
Dz. U. z 2011 r. Nr 8,
poz. 30
159.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania PR/0311/1400/AYK/09/11035 SC
wyróżnień funkcjonariuszom celnym
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 237,
poz. 1575
160.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/2135/AYK/09/3513 PC
w sprawie szczegółowych wymogów, jakie
powinno spełniać zgłoszenie celne
Departament Polityki
Celnej
Dz. U. Nr 244,
poz. 1629
161.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/1157/SCI/10/9317 AP
w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń
identyfikacyjnych
Departament
Administracji
Podatkowej
Dz. U. Nr 241,
poz. 1618
Uwagi
W porozumieniu
z Ministrem
Obrony
Narodowej,
Ministrem Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
24
Lp.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
Tytuł aktu
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie urzędów celnych, w których są
dokonywane
czynności
przewidziane PR/0311/1535/SCI/10/7381 SC
przepisami prawa celnego w zależności od
rodzaju towarów lub procedur celnych,
którymi mogą być obejmowane towary
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków
PR/0311/1773/PCH/10/3575 DP
emitowania obligacji skarbowych oferowanych
na rynkach zagranicznych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych
i dodatkowych
rocznych
sprawozdań PR/0311/723/ZOG/MAP/10/252 FN
finansowych i statystycznych zakładów
ubezpieczeń
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych
i dodatkowych
rocznych
sprawozdań PR/0311/623/ZOG/PCH/10/253 FN
finansowych i statystycznych zakładów
reasekuracji
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej
wysokości sumy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej wymaganej w związku PR/0311/1554/SKX/MAP/10/687 FN
z działalnością
wykonywaną
przez
organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykazu urzędów celnych i izb
celnych, których odpowiednio naczelnicy PR1/0311/1539(3)/LWZ/10/7528 SC
i dyrektorzy są właściwi do wykonywania
zadań w zakresie podatku od gier, oraz
terytorialnego zasięgu ich działania
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr. 244,
poz 1628.
Departament Długu
Publicznego
Dz. U. Nr 244,
poz. 1630
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 248,
poz. 1654
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 256,
poz. 1720
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 238,
poz. 1584
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 244,
poz. 1631
Uwagi
25
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 249,
poz. 1663
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 249,
poz. 1665
170.
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/1687/SCI/10/5244 CA
w sprawie kontroli niektórych wyrobów
akcyzowych
Departament Kontroli
Celno-Akcyzowej
i Kontroli Gier
Dz. U. Nr 249,
poz. 1666
171.
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie właściwości miejscowej organów
Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość PR/0311/1538/AGF/10/7532 SC
ta nie wynika z przepisów regulujących
zadania organów celnych i organów
podatkowych
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 249,
poz. 1664
172.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/1977/WCV/SCI/10/1186 PT
w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług
niektórym podmiotom
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 249,
poz. 1662
173.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania
faktur w formie elektronicznej, zasad ich
PR/0311/1387/AYK/10/886 PT
przechowywania oraz trybu udostępniania
organowi podatkowemu lub organowi kontroli
skarbowej
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 249,
poz. 1661
174.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego PR/0311/1779,1780/AWA/10/4730 BP
sposobu wykonywania budżetu państwa
Departament Budżetu
Państwa
Dz. U. Nr 245,
poz. 1637
Lp.
168.
169.
Tytuł aktu
Sygnatura
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/1537/SCI/10/7531 SC
w sprawie właściwości miejscowej organów
celnych
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu
działania urzędów celnych i izb celnych, PR/0311/1647/SCI/10/3932 AE
których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy
są właściwi do wykonywania zadań w zakresie
akcyzy na terytorium kraju
Uwagi
W porozumieniu
z Ministrem
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
26
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Budżetu
Państwa
Dz. U. Nr 249,
poz. 1667
Departament Polityki
Regionalnej i Rolnictwa
Dz. U. Nr 254,
poz. 1705
177.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków
PR/0311/1592-1593/ZOG/PCH/10/3620 DP
emitowania obligacji skarbowych oferowanych
w sprzedaży hurtowej
Departament Długu
Publicznego
Dz. U. Nr 250,
poz. 1680
178.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków PR/0311/1592-1593/ZOG/PCH/10/3620 DP
emitowania bonów skarbowych
Departament Długu
Publicznego
Dz. U. Nr 250,
poz. 1679
179.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie urzędów celnych właściwych PR/0311/1536/WCV/10/7530 SC
w sprawach
międzynarodowego
przemieszczania odpadów
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 257,
poz. 1729
Departament Podatków
Dochodowych
Dz. U. Nr 252,
poz. 1691
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. Nr 252,
poz. 1690
Lp.
Tytuł aktu
175.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu
dokonywania
operacji
na
rachunkach
bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu
PR/0311/1779,1780/AWA/10/4730 BP
państwa w zakresie krajowych środków
finansowych oraz zakresu i terminów
udostępniania informacji o stanach środków na
tych rachunkach
176.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek,
szczegółowego sposobu i trybu udzielania PR/0311/1723/SKX/10/3180 RR
i rozliczania dotacji przedmiotowych do
posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
180.
181.
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/1933/WCV/DPM/10/902 DD
w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia na rzecz klientów w związku
PR/0310/1585/WIA/10/699 FN
z działalnością
wykonywaną
przez
organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych
Uwagi
W porozumieniu
z Ministrem
Środowiska
W porozumieniu
z Ministrem
Sportu
i Turystyki
27
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Uwagi
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 250,
poz. 1682
W porozumieniu
z Ministrem
Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 245,
poz. 1638
184.
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania
PR/0311/2039/AYK/SCI/10/1222 PT
niektórych przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 246,
poz. 1649
185.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/1946/SCI/10/1175/PT
w sprawie wzoru deklaracji podatkowej
dla podatku od towarów i usług
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 250,
poz. 1681
186.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 grudnia w sprawie szczegółowego sposobu
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do PR/0311/1562/SKX/PCH/10/3539 DP
państwowego długu publicznego, w tym do
Skarbu Państwa
Departament Długu
Publiczny
Dz. U. Nr 252,
poz. 1692
187.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0311/2023/SCI/10/1196 PT
w sprawie deklaracji importowej dla podatku
od towarów i usług
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 252,
poz. 1693
188.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, PR/0311/1980/WCV/10/1190 PT
którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
oraz warunków ich stosowania
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 252,
poz. 1694
189.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR/0310/1863/MTS/10/533 GN
w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych
przewozów pasażerskich
Departament
Gospodarki Narodowej
Dz. U. Nr 257,
poz. 1732
Lp.
182.
183.
Tytuł aktu
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
PR1/0311/1864(4)/LWZ/10/9250 SC
w
sprawie
uposażenia
zasadniczego
funkcjonariuszy celnych
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów
PR/0311/1994/SCI/10/1198 PT
towarów do celów poboru podatku od towarów
i usług w imporcie
28
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
Departament Gwarancji
i Poręczeń
Dz. U. Nr 257,
poz. 1730
Departament
Administracji
Podatkowej
Dz. U. z 2011 r. Nr 9,
poz. 42
192.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie urzędów celnych, w których może PR/0311/1540/EDR/10/7529 SC
być dokonywany eksport, import lub tranzyt
towarów o znaczeniu strategicznym
Departament Służby
Celnej
Dz. U. Nr 257,
poz. 1731
193.
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania
PR/0311/1852/AYK/10/1117 PT
i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas
rejestrujących
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 257,
poz. 1733
194.
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
27 grudnia 2010 roku w sprawie informacji
o liczbie papierosów poszczególnych marek PR/0311/1947/SCI/10/5025 AE
i ilości tytoniu do palenia oznaczonych
maksymalną ceną detaliczną
Departament Podatku
Akcyzowego
i Ekologicznego
Dz. U. Nr 257,
poz. 1734
195.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie
zwrotu
podatku
niektórym
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich PR/0311/2026/AYK/10/1212 PT
przechowywania oraz listy towarów i usług, do
których nie mają zastosowania zwolnienia od
podatku od towarów i usług
Departament Podatku
od Towarów i Usług
Dz. U. Nr 255,
poz. 1713
196.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków
emitowania
obligacji
skarbowych PR/0311/1774/PCH/10/3575 DP
uprawniających do określonych świadczeń
niepieniężnych
Departament Długu
Publicznego
Dz. U. Nr 258,
poz. 1756
Lp.
190.
191.
Tytuł aktu
Sygnatura
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek
z budżetu państwa udzielanych jednostkom PR/0310/1528/SKX/10/2385 DG
samorządu
terytorialnego
w
ramach
postępowań ostrożnościowych i naprawczych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
23 grudnia 2010 r. w sprawie dodatku
kontrolerskiego dla pracowników podległych PR/0311/497/EDR/10/4497 AP
ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych
Uwagi
W porozumieniu
z Ministrem
Gospodarki
W porozumieniu
z Ministrem
Skarbu Państwa
29
Lp.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
Tytuł aktu
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
29 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
sporządzania oraz przechowywania protokołów
zeznań obejmujących okoliczności, na które
rozciąga się obowiązek ochrony informacji
niejawnych lub dochowania tajemnicy
zawodowej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
29 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania
przez funkcjonariuszy celnych czynności
obserwowania
i
rejestrowania
zdarzeń
w miejscach publicznych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów
podpisu elektronicznego, którymi powinny być
opatrzone
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu
elektronicznego, którymi powinny być
opatrzone
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru
informacji o środkach zgromadzonych przez
oszczędzającego na indywidualnym koncie
emerytalnym oraz terminu i trybu jej
przekazywania
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany obszaru
składu
wolnocłowego
na
terenie
Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana
Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
Departament
projektujący
Dane promulgacyjne
PR/0311/1769/SCI/10/1223 PK
Departament Polityki
Podatkowej
Dz. U. Nr 259,
poz. 1767
PR/0311/2183/GOE/09/6867 CA
Departament Kontroli
Celno-Akcyzowej
i Kontroli Gier
Dz. U. z 2011 r. Nr 10,
poz. 50
Sygnatura
Uwagi
W porozumieniu
z Ministrem
Sprawiedliwości
W porozumieniu
z Ministrem
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
W porozumieniu
z Ministrem
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
PR/0311/1972/SCI/10/1042 PK
Departament Polityki
Podatkowej
Dz. U. Nr 259,
poz. 1769
PR/0311/1711/SCI/10/12195 AP
Departament
Administracji
Podatkowej
Dz. U. Nr 259,
poz. 1768
PR/0311/233/SKX/MAP/10/102 FN
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego
Dz. U. z 2011 r. Nr 13,
poz. 61
W porozumieniu
z Ministrem
Pracy i Polityki
Społecznej
PR/0311/1707/DPM/AGF/10/12545 PC
Departament Polityki
Celnej
Dz. U. z 2011 r. Nr 13,
poz. 60
W porozumieniu
z Ministrem
Gospodarki
30

Podobne dokumenty