OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI USA V

Komentarze

Transkrypt

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI USA V
OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI USA V.03.2010
(c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone
Słownik zawiera 75299 słówek.
Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na
tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź
na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ lub napisz do
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105,
USA.
Licencja
UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE
COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB
INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ
DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE.
WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI
OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI.
1. Definicje
a."Utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących
wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów
stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem
muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w
czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu
niniejszej Licencji.
b."Zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy
utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich
dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie
będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej
Licencji.
c."Licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod
http://creativecommons.org/compatiblelicenses, które zostały uznane przez
Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze
względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają
postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji
niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne
udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej
Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu
prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na
licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji,
co niniejsza Licencja.
d."Rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego.
e."Atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane
przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa,
Na tych samych warunkach.
f."Licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną
lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej
Licencji.
g."Twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę
lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny,
lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a
dodatkowo:
i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów,
instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy
przyczyniające się do powstania wykonania;
ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu;
iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną;
iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z
prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony
już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;
v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony
prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie
będące utworem;
vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych.
h."Utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych
niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z
zastrzeżeniem Par. 8(g).
i."Licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną
korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła
uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo
uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie
uprawnień przyznanych Licencją.
j."Publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
k."Zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową.
2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do
ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem
autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa
autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących
zastosowanie przepisów.
3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji,
Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej
licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas
nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach
eksploatacji:
a.Zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów,
Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów;
b.Sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie
takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały
w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na
nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na
tłumaczeniu można umieścić adnotację: „Oryginał utworu został przetłumaczony z
angielskiego na hiszpański”, lub można wskazać, że tłumaczenie „Zawiera zmiany w
stosunku do oryginału”;
c.Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do
Zbiorów;
d.Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz
e.Pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie.
f.Dla uniknięcia wątpliwości:
I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa
właściwego:
Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem
osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego
przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją,
to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz
zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń;
II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe
pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby,
a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia,
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem
osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,
lub
domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy,
to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa
oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz
III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania.
Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za
pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.
Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach
nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie
znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do
dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu
wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach.
Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za
zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym
Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e).
W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 96/9 z 11.3.1996 r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje
Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę
danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W
przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa
właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa.
4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym
ograniczeniom:
a.Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie
zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia
kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora
zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego
egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego.
Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z
Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość
korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu
zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji.
Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.
Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do
niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od
odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie
Wykonywanym.
Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa
stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu,
ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez
korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy.
Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru,
jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami
niniejszej Licencji.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z
Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze
Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie
któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym
zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie
Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
b.Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny
jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak:
i.niniejsza Licencja;
ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach
Licencji co niniejsza Licencja;
iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych
samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o
tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub
iv.Licencja Kompatybilna.
W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej,
Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji
Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji
wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest
zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących
postanowień:
V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej
do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie
Wykonuje;
VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków
korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji
Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień
udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej;
VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie
odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności
dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który
Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje;
VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca
nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku
do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu
Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień
udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej.
Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do
Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany
objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej.
c.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny
lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie
z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane
z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości
używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie:
I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one
dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub)
Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu,
regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora,
wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane");
II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu;
III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako
związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z
prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania
Utworu; oraz
IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego,
oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np.
"francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu
Twórcy").
Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone
w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru
przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia
odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej
tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń
wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów.
Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia
wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych
podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej
Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać
lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy,
Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu
korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z
odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego
na piśmie pod rygorem nieważności.
d.Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do
4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają
definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią
bazę danych niespełniającą cech utworu.
e.Niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w
zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza
Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie
stanowi skutecznie inaczej.
5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności
JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA
PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W
JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI
POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH
GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO
PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE
NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI,
WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE
MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE
MIEĆ ZASTOSOWANIA.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE
ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE,
PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB
WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
7. Wygaśnięcie
a.Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez
Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od
Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie
naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w
mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji.
b.Zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas
nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego
Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub
do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka
decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania
niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej
Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje
dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.
8. Postanowienia różne
a.Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje
Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich
samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.
b.Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje
Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny
na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej
Licencji.
c.Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub
bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność
nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego
porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno
być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie
możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu.
d.Żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a
żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod
rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na
piśmie następczego zezwolenia na naruszenie.
e.Niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących
udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji
postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za
nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu
do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany
Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
f.Ten punkt został pominięty.
g.Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie
baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), o ile prawem
właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie
może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z
przepisami prawa właściwego.
abakus (m) (rzecz.)=abacus
abażur (m) (rzecz.)=lampshade
abażur (m) (rzecz.)=shade
abdykacja (f) (rzecz.)=abdication
abdykować (czas.)=abdicate
abecadło (n) (rzecz.)=alphabet
aberracja (f) (rzecz.)=aberration
ablacja (f) (rzecz.)=ablation
ablucja (f) (rzecz.)=ablution
abnegacja (f) (rzecz.)=abnegation
abolicja (f) (rzecz.)=invalidation
abolicjonista (m) (rzecz.)=abolitionist
abolicjonizm (m) (rzecz.)=abolitionism
abonament (m) (rzecz.)=subscription
abonent (m) (rzecz.)=subscriber
aborcja (f) (rzecz.)=abortion
aborcja (f) (rzecz.)=procured
abrakadabra (f) (rzecz.)=abracadabra
abrewiacja (f) (rzecz.)=abbreviation
absencja (f) (rzecz.)=absence
absencja (f) (rzecz.)=absenteeism
absencja (f) (rzecz.)=truancy
absolut (m) (rzecz.)=absolute
absolutnie (przysł.)=absolutely
absolutny (przym.)=absolute
absolutny (przym.)=absoluteness
absolutny (przym.)=bare
absolutny (przym.)=despotic
absolutny (przym.)=illimitable
absolutny (przym.)=out-and-out
absolutny (przym.)=unmitigated
absolutorium (n) (rzecz.)=graduate
absolutorium (n) (rzecz.)=graduation
absolutysta (m) (rzecz.)=absolutist
absolutystyczny (przym.)=absolutist
absolutystyczny (przym.)=absolutistic
absolutyzm (m) (rzecz.)=absolutism
absolwent (m) (rzecz.)=alumnus
absolwent (m) (rzecz.)=graduate
absolwent (m) (rzecz.)=postgraduate
absorbować (czas.)=absorb
absorbować (czas.)=preoccupy
absorbowanie (n) (rzecz.)=absorbing
absorpcja (f) (rzecz.)=absorption
absorpcyjny (przym.)=absorptive
abstrahować (czas.)=disregard
abstrahowanie (n) (rzecz.)=abstraction
abstrakcja (f) (rzecz.)=abstraction
abstrakcyjnie (przysł.)=abstractly
abstrakcyjny (przym.)=abstract
abstrakt (m) (rzecz.)=abstract
abstynencja (f) (rzecz.)=abstinence
abstynencja (f) (rzecz.)=teetotalism
abstynencja (f) (rzecz.)=temperance
abstynent (m) (rzecz.)=abstainer
abstynent (m) (rzecz.)=abstinent
absurdalnie (przysł.)=absurdly
absurdalnie (przysł.)=ludicrously
absurdalnie (przysł.)=ridiculously
absurdalność (f) (rzecz.)=absurdity
absurdalny (przym.)=absurd
absurdalny (przym.)=laughable
absurdalny (przym.)=ludicrous
absurdalny (przym.)=preposterous
absynt (m) (rzecz.)=absinth
aby (spój.)=for
aby (spój.)=to
ach (wykrz.)=ah
ach (wykrz.)=oh
achromatyczny (przym.)=achromatic
acykliczny (przym.)=acyclic
aczkolwiek (spój.)=albeit
aczkolwiek (spój.)=although
adamaszek (m) (rzecz.)=damask
adaptacja (f) (rzecz.)=adaptation
adaptacja (f) (rzecz.)=adapting
adaptacja (f) (rzecz.)=arrangement
adaptacja (f) (rzecz.)=customization
adaptacyjny (przym.)=adaptive
adaptator (m) (rzecz.)=adaptor
adaptować (czas.)=adapt
adaptować (czas.)=arrange
adaptować (czas.)=convert
addytywny (przym.)=additive
adekwatność (f) (rzecz.)=adequacy
adekwatny (przym.)=adequate
adekwatny (przym.)=pertinent
adenina (f) (rzecz.)=adenine
adhezja (f) (rzecz.)=adherence
adiabatyczny (przym.)=adiabatic
adiunkt (m) (rzecz.)=adjunct
adiunkt (m) (rzecz.)=lecturer
adiunkt (m) (rzecz.)=tutor
adiustacja (f) (rzecz.)=layout
adiustator (m) (rzecz.)=sub-editor
adiustować (czas.)=edit
adiutant (m) (rzecz.)=adjutant
adiutant (m) (rzecz.)=aide
adiutant (m) (rzecz.)=aide-de-camp
administracja (f) (rzecz.)=admin
administracja (f) (rzecz.)=administration
administracja (f) (rzecz.)=government
administracja (f) (rzecz.)=management
administracyjnie (przysł.)=administratively
administracyjny (przym.)=administrative
administrować (czas.)=administer
administrować (czas.)=administrate
administrować (czas.)=manage
administrowanie (n) (rzecz.)=administration
admiracja (f) (rzecz.)=admiration
admirał (m) (rzecz.)=admiral
admiralicja (f) (rzecz.)=admiralty
adnotacja (f) (rzecz.)=annotation
adnotacja (f) (rzecz.)=endorsement
adnotować (czas.)=annotate
adopcja (f) (rzecz.)=adoption
adoptować (czas.)=adapt
adoptować (czas.)=adopt
adoracja (f) (rzecz.)=adoration
adorator (m) (rzecz.)=admirer
adorować (czas.)=adore
adrenalina (f) (rzecz.)=adrenalin
adrenalina (f) (rzecz.)=adrenaline
adrenalina (f) (rzecz.)=epinephrine
adres (m) (rzecz.)=address
adres (m) (rzecz.)=direction
adres (m) (rzecz.)=superscription
adresat (m) (rzecz.)=addressee
adresat (m) (rzecz.)=destination
adresować (czas.)=address
adresowalność (f) (rzecz.)=addressability
adresowanie (n) (rzecz.)=addressing
adsorbować (czas.)=adsorb
adsorpcja (f) (rzecz.)=adsorption
adwent (m) (rzecz.)=advent
adwersarz (m) (rzecz.)=adversary
adwersarz (m) (rzecz.)=opponent
adwokat (m) (rzecz.)=advocate
adwokat (m) (rzecz.)=attorney
adwokat (m) (rzecz.)=barrister
adwokat (m) (rzecz.)=counsel
adwokat (m) (rzecz.)=fixer
adwokat (m) (rzecz.)=lawyer
adwokat (m) (rzecz.)=pleader
adwokat (m) (rzecz.)=solicitor
aerobik (m) (rzecz.)=aerobic
aerobik (m) (rzecz.)=aerobics
aerobus (m) (rzecz.)=airbus
aerodrom (m) (rzecz.)=aerodrome
aerodrom (m) (rzecz.)=airdrome
aerodyna (f) (rzecz.)=aerodyne
aerodynamiczny (przym.)=aerodynamic
aerodynamiczny (przym.)=streamlined
aerodynamika (f) (rzecz.)=aerodynamics
aerodynamika (f) (rzecz.)=aeromechanics
aerograf (m) (rzecz.)=aerograph
aerograf (m) (rzecz.)=airbrush
aeromechanika (f) (rzecz.)=aeromechanics
aerometr (m) (rzecz.)=aerometer
aerometr (m) (rzecz.)=hygrometer
aeronauta (m) (rzecz.)=aeronaut
aeronautyczny (przym.)=aeronautic
aeronautyczny (przym.)=aeronautical
aeronautyka (f) (rzecz.)=aeronautics
aeroplan (m) (rzecz.)=airplane
aeroport (m) (rzecz.)=airport
aerostatyka (f) (rzecz.)=aerostatics
aerozol (m) (rzecz.)=aerosol
aerozol (m) (rzecz.)=spray
afekt (m) (rzecz.)=affection
afekt (m) (rzecz.)=affliction
afektacja (f) (rzecz.)=affectation
afektowanie (przysł.)=affectedly
afektywny (przym.)=affective
afera (f) (rzecz.)=affair
afera (f) (rzecz.)=intrigue
afera (f) (rzecz.)=scam
afera (f) (rzecz.)=scandal
aferzysta (m) (rzecz.)=racketeer
aferzysta (m) (rzecz.)=swindler
afiliacja (f) (rzecz.)=affiliation
afiliować (czas.)=affiliate
afirmacja (f) (rzecz.)=affirmation
afisz (m) (rzecz.)=bill
afisz (m) (rzecz.)=card
afisz (m) (rzecz.)=placard
afisz (m) (rzecz.)=playbill
afisz (m) (rzecz.)=poster
afiszować (czas.)=flaunt
afiszować (czas.)=parade
aforyzm (m) (rzecz.)=aphorism
afrodyzjak (m) (rzecz.)=aphrodisiac
afront (m) (rzecz.)=affront
afront (m) (rzecz.)=insult
afront (m) (rzecz.)=slight
afront (m) (rzecz.)=snub
agat (m) (rzecz.)=agate
agawa (f) (rzecz.)=agave
agencja (f) (rzecz.)=agency
agentura (f) (rzecz.)=agency
agitacja (f) (rzecz.)=agitation
agitacja (f) (rzecz.)=campaigning
agitacja (f) (rzecz.)=canvass
agitacja (f) (rzecz.)=canvassing
agitator (m) (rzecz.)=agitator
agitować (czas.)=agitate
agitować (czas.)=electioneer
aglomeracja (f) (rzecz.)=agglomeration
aglomerat (m) (rzecz.)=agglomerate
aglutynacja (f) (rzecz.)=agglutination
aglutynacja (f) (rzecz.)=clumping
aglutynacyjny (przym.)=agglutinative
aglutynina (f) (rzecz.)=agglutinin
agnat (m) (rzecz.)=agnate
agnostycyzm (m) (rzecz.)=agnosticism
agnostyk (m) (rzecz.)=agnostic
agonia (f) (rzecz.)=agony
agorafobia (f) (rzecz.)=agoraphobia
agrafka (f) (rzecz.)=safety-pin
agrariusz (m) (rzecz.)=agrarian
agrarny (przym.)=agrarian
agregacja (f) (rzecz.)=aggregation
agregat (m) (rzecz.)=aggregate
agregować (czas.)=aggregate
agresja (f) (rzecz.)=aggression
agresor (m) (rzecz.)=aggressor
agresor (m) (rzecz.)=attacker
agresor (m) (rzecz.)=blusterer
agrest (m) (rzecz.)=gooseberry
agresywnie (przysł.)=aggressively
agresywność (f) (rzecz.)=aggressiveness
agresywność (f) (rzecz.)=belligerence
agresywność (f) (rzecz.)=truculence
agresywny (przym.)=aggressive
agresywny (przym.)=offensive
agrochemiczny (przym.)=agrochemical
agronom (m) (rzecz.)=agriculturist
agronom (m) (rzecz.)=agronomist
agronomia (f) (rzecz.)=agronomy
agronomiczny (przym.)=agronomic
agronomiczny (przym.)=agronomical
aha (wykrz.)=aha
ajencja (f) (rzecz.)=agency
ajencja (f) (rzecz.)=branch
ajencja (f) (rzecz.)=franchise
ajent (m) (rzecz.)=agent
ajent (m) (rzecz.)=factor
akacja (f) (rzecz.)=acacia
akademia (f) (rzecz.)=academia
akademia (f) (rzecz.)=academy
akademia (f) (rzecz.)=college
akademicki (przym.)=academic
akademicki (przym.)=academically
akademicki (przym.)=collegiate
akademicki (przym.)=theoretic
akademicki (przym.)=theoretical
akademik (m) (rzecz.)=academic
akademik (m) (rzecz.)=dorm
akademik (m) (rzecz.)=dormitory
akademik (m) (rzecz.)=hostel
akapit (m) (rzecz.)=paragraph
akapit (m) (rzecz.)=subparagraph
akceleracja (f) (rzecz.)=acceleration
akcelerator (m) (rzecz.)=accelerator
akcent (m) (rzecz.)=accent
akcent (m) (rzecz.)=drawl
akcent (m) (rzecz.)=emphasis
akcent (m) (rzecz.)=stress
akcentować (czas.)=accent
akcentować (czas.)=accentuate
akcentować (czas.)=emphasize
akcentować (czas.)=stress
akcentowy (przym.)=accentual
akceptacja (f) (rzecz.)=acceptability
akceptacja (f) (rzecz.)=acceptance
akceptacja (f) (rzecz.)=acceptation
akceptacja (f) (rzecz.)=assent
akceptacja (f) (rzecz.)=complaisance
akceptacja (f) (rzecz.)=go-ahead
akceptacyjny (przym.)=accepting
akceptant (m) (rzecz.)=acceptor
akceptor (m) (rzecz.)=accepter
akceptować (czas.)=accede
akceptować (czas.)=accept
akceptować (czas.)=approve
akceptować (czas.)=condone
akceptowalność (f) (rzecz.)=acceptability
akceptowalność (f) (rzecz.)=plausibility
akceptowanie (przysł.)=accepting
akces (m) (rzecz.)=accession
akcesoria (pl) (rzecz.)=accessory
akcesoria (pl) (rzecz.)=appliance
akcja (f) (rzecz.)=action
akcja (f) (rzecz.)=campaign
akcja (f) (rzecz.)=operation
akcja (f) (rzecz.)=share
akcjonariusz (m) (rzecz.)=shareholder
akcjonariusz (m) (rzecz.)=stockholder
akcyza (f) (rzecz.)=excise
aklamacja (f) (rzecz.)=acclamation
aklamować (czas.)=acclaim
aklimatyzacja (f) (rzecz.)=acclimation
aklimatyzacja (f) (rzecz.)=acclimatization
aklimatyzacja (f) (rzecz.)=adjustment
aklimatyzacja (f) (rzecz.)=domestication
aklimatyzować (czas.)=acclimate
aklimatyzować (czas.)=acclimatize
aklimatyzować (czas.)=adjust
aklimatyzować (czas.)=naturalize
akolita (m) (rzecz.)=acolyte
akomodacja (f) (rzecz.)=accommodation
akomodacja (f) (rzecz.)=housing
akompaniament (m) (rzecz.)=accompaniment
akompaniator (m) (rzecz.)=accompanist
akompaniować (czas.)=accompany
akonit (m) (rzecz.)=aconite
akonto (n) (rzecz.)=advance
akord (m) (rzecz.)=accord
akord (m) (rzecz.)=chord
akordeon (m) (rzecz.)=accordion
akordeon (m) (rzecz.)=concertina
akordeonista (m) (rzecz.)=accordionist
akr (m) (rzecz.)=acre
akredytacja (f) (rzecz.)=accreditation
akredytować (czas.)=accredit
akrobacja (f) (rzecz.)=aerobatics
akrobata (m) (rzecz.)=acrobat
akrobata (m) (rzecz.)=contortionist
akrobatyczny (przym.)=acrobatic
akrobatyka (f) (rzecz.)=acrobatics
akrobatyka (f) (rzecz.)=aerobatics
akronim (m) (rzecz.)=acronym
akropol (m) (rzecz.)=acropolis
akrostych (m) (rzecz.)=acrostic
akryl (m) (rzecz.)=acrylic
akrylowy (przym.)=acrylic
aksamit (m) (rzecz.)=velvet
aksamitka (f) (rzecz.)=marigold
aksamitność (f) (rzecz.)=mellowness
aksamitny (przym.)=velvety
aksjomat (m) (rzecz.)=axiom
aksjomatyczny (przym.)=axiomatic
akson (m) (rzecz.)=axon
akt (m) (rzecz.)=act
akt (m) (rzecz.)=certificate
akt (m) (rzecz.)=indictment
akt (m) (rzecz.)=marriage
akt (m) (rzecz.)=nude
akt (m) (rzecz.)=nudity
akta (pl) (rzecz.)=brief
akta (pl) (rzecz.)=dossier
akta (pl) (rzecz.)=file
akta (pl) (rzecz.)=filing
akta (pl) (rzecz.)=statute
aktor (m) (rzecz.)=actor
aktor (m) (rzecz.)=player
aktor (m) (rzecz.)=puppeteer
aktorstwo (n) (rzecz.)=acting
aktorstwo (n) (rzecz.)=histrionics
aktówka (f) (rzecz.)=briefcase
aktówka (f) (rzecz.)=portfolio
aktualizacja (f) (rzecz.)=actualization
aktualizacja (f) (rzecz.)=updating
aktualizować (czas.)=update
aktualnie (przysł.)=currently
aktualnie (przysł.)=topically
aktualność (f) (rzecz.)=timeliness
aktualność (f) (rzecz.)=topicality
aktualny (przym.)=current
aktualny (przym.)=effective
aktualny (przym.)=reigning
aktualny (przym.)=timely
aktualny (przym.)=topical
aktualny (przym.)=up-to-date
aktyn (m) (rzecz.)=actinium
aktyniczny (przym.)=actinic
aktynowiec (m) (rzecz.)=actinide
aktywacja (f) (rzecz.)=activation
aktywator (m) (rzecz.)=activator
aktywista (m) (rzecz.)=activist
aktywista (m) (rzecz.)=campaigner
aktywizacja (f) (rzecz.)=activation
aktywizm (m) (rzecz.)=activism
aktywizować (czas.)=arouse
aktywnie (przysł.)=actively
aktywność (f) (rzecz.)=activity
aktywny (przym.)=active
aktywny (przym.)=clickable
aktywny (przym.)=enabled
aktywować (czas.)=activate
aktywować (czas.)=wait
aktywowanie (n) (rzecz.)=activation
akumulacja (f) (rzecz.)=accumulation
akumulator (m) (rzecz.)=accumulator
akumulator (m) (rzecz.)=battery
akumulatorek (m) (rzecz.)=rechargeable
akumulować (czas.)=accumulate
akumulować (czas.)=amass
akupresura (f) (rzecz.)=acupressure
akupunktura (f) (rzecz.)=acupuncture
akurat (part.)=exactly
akurat (part.)=precisely
akustyczny (przym.)=acoustic
akustyczny (przym.)=acoustical
akustyczny (przym.)=acoustically
akustyczny (przym.)=acoustics
akustyczny (przym.)=resonant
akustyka (f) (rzecz.)=acoustic
akustyka (f) (rzecz.)=acoustics
akuszer (m) (rzecz.)=obstetrician
akuszeria (f) (rzecz.)=obstetrics
akuszerka (f) (rzecz.)=midwife
akuszerski (przym.)=midwifery
akwaforta (f) (rzecz.)=etching
akwakultura (f) (rzecz.)=aquaculture
akwalung (m) (rzecz.)=aqualung
akwalung (m) (rzecz.)=scuba
akwamaryn (m) (rzecz.)=aquamarine
akwanauta (m) (rzecz.)=aquanaut
akwaplan (m) (rzecz.)=aquaplane
akwarela (f) (rzecz.)=aquarelle
akwaria (f) (rzecz.)=aquaria
akwarium (n) (rzecz.)=aquarium
akwatinta (f) (rzecz.)=aquatint
akwedukt (m) (rzecz.)=aqueduct
akwen (m) (rzecz.)=reservoir
akwizycja (f) (rzecz.)=canvassing
akwizytor (m) (rzecz.)=canvasser
akwizytor (m) (rzecz.)=salesman
akwizytor (m) (rzecz.)=solicitor
alarm (m) (rzecz.)=tocsin
alarmować (czas.)=alarm
alarmować (czas.)=alert
alarmowanie (n) (rzecz.)=alerting
alarmowy (przym.)=alarm
albatros (m) (rzecz.)=albatross
albinizm (m) (rzecz.)=albinism
albinos (m) (rzecz.)=albino
albo (spój.)=else
albo (spój.)=or
albowiem (spój.)=because
albumina (f) (rzecz.)=albumen
albumina (f) (rzecz.)=albumin
albumina (f) (rzecz.)=protein
albumina (m) (rzecz.)=albumen
albumina (m) (rzecz.)=albumin
albumina (m) (rzecz.)=protein
alchemia (f) (rzecz.)=alchemy
alchemiczny (przym.)=alchemical
alchemik (m) (rzecz.)=alchemist
alegoria (f) (rzecz.)=allegory
alegorycznie (przysł.)=allegorically
alegoryczny (przym.)=allegoric
alegoryczny (przym.)=allegorical
alegoryczny (przym.)=figurative
aleja (f) (rzecz.)=alameda
aleja (f) (rzecz.)=alley
aleja (f) (rzecz.)=avenge
aleja (f) (rzecz.)=avenue
aleja (f) (rzecz.)=drive
aleja (f) (rzecz.)=parkway
aleja (f) (rzecz.)=street
aleja (f) (rzecz.)=vista
alejka (f) (rzecz.)=alley
aleksandryn (m) (rzecz.)=alexandrine
alergen (m) (rzecz.)=allergen
alergia (f) (rzecz.)=allergy
alergiczny (przym.)=allergenic
alergiczny (przym.)=allergic
ależ (part.)=but
alfa (f) (rzecz.)=alpha
alfabet (m) (rzecz.)=alphabet
alfabetycznie (przysł.)=alphabetically
alfabetyczny (przym.)=abecedarian
alfabetyczny (przym.)=alphabetic
alfabetyczny (przym.)=alphabetical
alfanumeryczny (przym.)=alpha
alfanumeryczny (przym.)=alphanumeric
alfanumeryczny (przym.)=alphanumerical
alfons (m) (rzecz.)=pander
alfons (m) (rzecz.)=pimp
algebraicznie (przysł.)=algebraically
algebraiczny (przym.)=algebraic
algorytm (m) (rzecz.)=algorithm
algorytm (m) (rzecz.)=policy
algorytmicznie (przysł.)=algorithmically
algorytmiczny (przym.)=algorithmic
aliant (m) (rzecz.)=ally
alibi (n) (rzecz.)=alibi
alienacja (f) (rzecz.)=alienation
alifatyczny (przym.)=aliphatic
aligator (m) (rzecz.)=alligator
alimentacja (f) (rzecz.)=alimony
alimenty (pl) (rzecz.)=alimony
aliteracja (f) (rzecz.)=alliteration
aliteracyjny (przym.)=alliterative
alizaryna (f) (rzecz.)=alizarin
alkaliczność (f) (rzecz.)=alkalinity
alkaliczny (przym.)=alkaline
alkalizować (czas.)=alkalize
alkohol (m) (rzecz.)=alcohol
alkohol (m) (rzecz.)=booze
alkohol (m) (rzecz.)=liqueur
alkohol (m) (rzecz.)=spirit
alkohol (m) (rzecz.)=spirits
alkoholiczny (przym.)=alcoholic
alkoholik (m) (rzecz.)=alcoholic
alkoholik (m) (rzecz.)=boozer
alkoholizm (m) (rzecz.)=alcoholism
alkoholowy (przym.)=alcoholic
alkoholowy (przym.)=boozy
alkoholowy (przym.)=intoxicating
alkoholowy (przym.)=popped
alkomat (m) (rzecz.)=breathalyzer
alkowa (f) (rzecz.)=alcove
alkowa (f) (rzecz.)=recess
alleluja (wykrz.)=alleluia
alleluja (wykrz.)=halleluiah
alleluja (wykrz.)=hallelujah
almanach (m) (rzecz.)=almanac
alokacja (f) (rzecz.)=allocation
alokować (czas.)=allocate
alokować (czas.)=allot
alokować (czas.)=dispatch
alopatyczny (przym.)=allopathic
alotropia (f) (rzecz.)=allotropy
alotropowy (przym.)=allotropic
aloza (f) (rzecz.)=alewife
aloza (f) (rzecz.)=shad
alpaga (f) (rzecz.)=alpaca
alpaka (f) (rzecz.)=alpaca
alpinista (m) (rzecz.)=alpinist
alpinista (m) (rzecz.)=climber
alpinista (m) (rzecz.)=mountaineer
alpinistyka (f) (rzecz.)=mountaineering
alt (m) (rzecz.)=altitude
alt (m) (rzecz.)=alto
altana (f) (rzecz.)=bower
altana (f) (rzecz.)=summerhouse
altanka (f) (rzecz.)=alcove
alternatywa (f) (rzecz.)=alternation
alternatywa (f) (rzecz.)=alternative
alternatywa (f) (rzecz.)=disjunction
alternatywa (f) (rzecz.)=option
alternatywnie (przysł.)=alternatively
alternatywny (przym.)=alternated
alternatywny (przym.)=alternately
alternatywny (przym.)=alternative
alternatywny (przym.)=disjunction
altówka (f) (rzecz.)=alto
altówka (f) (rzecz.)=viola
altruista (m) (rzecz.)=altruist
altruistyczny (przym.)=altruistic
altruizm (m) (rzecz.)=altruism
altruizm (m) (rzecz.)=unselfishness
ałun (m) (rzecz.)=alum
aluwialny (przym.)=alluvial
aluzja (f) (rzecz.)=allusion
aluzja (f) (rzecz.)=falter
aluzja (f) (rzecz.)=hint
aluzja (f) (rzecz.)=hinting
aluzja (f) (rzecz.)=inkling
aluzja (f) (rzecz.)=innuendo
aluzja (f) (rzecz.)=intimation
aluzja (f) (rzecz.)=tip
aluzyjny (przym.)=allusive
amalgamat (m) (rzecz.)=amalgam
amalgamować (czas.)=amalgamate
amant (m) (rzecz.)=beau
amant (m) (rzecz.)=lover
amant (m) (rzecz.)=suitor
amarant (m) (rzecz.)=amaranth
amator (m) (rzecz.)=aficionado
amator (m) (rzecz.)=amateur
amator (m) (rzecz.)=dabbler
amator (m) (rzecz.)=fan
amator (m) (rzecz.)=layman
amator (m) (rzecz.)=lover
amatorski (przym.)=amateur
amatorski (przym.)=amateurish
amatorski (przym.)=amatory
amatorstwo (n) (rzecz.)=amateurishness
amatorstwo (n) (rzecz.)=amateurism
amazonka (f) (rzecz.)=horsewoman
ambaras (m) (rzecz.)=embarrassment
ambaras (m) (rzecz.)=perplexity
ambasada (f) (rzecz.)=embassy
ambasador (m) (rzecz.)=ambassador
ambasador (m) (rzecz.)=ambassadress
ambasadorski (przym.)=ambassadorial
ambicja (f) (rzecz.)=ambition
ambitnie (przysł.)=ambitiously
ambitny (przym.)=ambitious
ambiwalencja (f) (rzecz.)=ambivalence
ambiwalentny (przym.)=ambivalent
ambona (f) (rzecz.)=ambo
ambona (f) (rzecz.)=look-out
ambona (f) (rzecz.)=pulpit
ambra (f) (rzecz.)=ambergris
ambrozja (f) (rzecz.)=ambrosia
ambrozja (f) (rzecz.)=ragweed
ambulans (m) (rzecz.)=ambulance
ambulatorium (n) (rzecz.)=ambulant
ambulatorium (n) (rzecz.)=dispensary
ambulatoryjny (przym.)=ambulant
ameba (f) (rzecz.)=amoeba
ameryk (m) (rzecz.)=americium
ametyst (m) (rzecz.)=amethyst
ametystowy (przym.)=amethystine
amfetamina (f) (rzecz.)=amphetamine
amfibia (f) (rzecz.)=amphibian
amfiboliczny (przym.)=ambiguous
amfibrach (m) (rzecz.)=amphibrach
amfiteatr (m) (rzecz.)=amphitheatre
amfora (f) (rzecz.)=amphora
amina (f) (rzecz.)=amine
amitotyczny (przym.)=amitotic
amnestia (f) (rzecz.)=amnesty
amnestionować (czas.)=amnesty
amnezja (f) (rzecz.)=amnesia
amnezja (f) (rzecz.)=anamnesis
amon (m) (rzecz.)=ammonium
amoniak (m) (rzecz.)=ammonia
amoniakalny (przym.)=ammoniac
amoralność (f) (rzecz.)=amorality
amoralny (przym.)=amoral
amorek (m) (rzecz.)=cupid
amorficzny (przym.)=amorphous
amortyzacja (f) (rzecz.)=amortization
amortyzacja (f) (rzecz.)=depreciation
amortyzacja (f) (rzecz.)=redemption
amortyzacja (f) (rzecz.)=sinking
amortyzator (m) (rzecz.)=absorber
amortyzator (m) (rzecz.)=damper
amortyzować (czas.)=absorb
amortyzować (czas.)=amortize
amortyzować (czas.)=damp
amortyzowanie (n) (rzecz.)=cushioning
amper (m) (rzecz.)=ampere
amperogodzina (f) (rzecz.)=ampere-hour
amperomierz (m) (rzecz.)=ammeter
amperosekunda (f) (rzecz.)=ampere-second
amperozwój (m) (rzecz.)=ampere-turn
amplifikator (m) (rzecz.)=amplifier
amplituda (f) (rzecz.)=amplitude
amplituda (f) (rzecz.)=profusion
ampułka (f) (rzecz.)=ampoule
amputacja (f) (rzecz.)=amputation
amputować (czas.)=amputate
amputować (czas.)=excise
amulet (m) (rzecz.)=amulet
amunicja (f) (rzecz.)=ammo
amunicja (f) (rzecz.)=ammunition
amylaza (f) (rzecz.)=amylase
anaboliczny (przym.)=anabolic
anabolizm (m) (rzecz.)=anabolism
anachoreta (m) (rzecz.)=anchorite
anachroniczność (f) (rzecz.)=anachronism
anachroniczny (przym.)=anachronistic
anachronizm (m) (rzecz.)=anachronism
anafaza (f) (rzecz.)=anaphase
anafilaktyczny (przym.)=anaphylactic
anaglif (m) (rzecz.)=anaglyph
anakonda (f) (rzecz.)=anaconda
analfabeta (m) (rzecz.)=illiterate
analfabetyzm (m) (rzecz.)=illiteracy
analgezja (f) (rzecz.)=analgesia
analitycznie (przysł.)=analytically
analityczność (f) (rzecz.)=analyticity
analityczny (przym.)=analytic
analityczny (przym.)=analytical
analityk (m) (rzecz.)=analyst
analiza (f) (rzecz.)=analysis
analiza (f) (rzecz.)=assay
analiza (f) (rzecz.)=evaluation
analiza (f) (rzecz.)=examination
analiza (f) (rzecz.)=parse
analizator (m) (rzecz.)=analyzer
analizować (czas.)=analyze
analizować (czas.)=dissect
analizować (czas.)=evaluate
analizować (czas.)=parse
analizować (czas.)=resolve
analizować (czas.)=scrutinize
analizowanie (n) (rzecz.)=scrutinizing
analny (przym.)=anal
analog (m) (rzecz.)=analogue
analogia (f) (rzecz.)=analogy
analogia (f) (rzecz.)=anthology
analogia (f) (rzecz.)=parity
analogicznie (przysł.)=similarly
analogiczny (przym.)=analogical
analogiczny (przym.)=analogous
analogiczny (przym.)=analogue
analogowy (przym.)=analogue
ananas (m) (rzecz.)=pineapple
ananas (m) (rzecz.)=rascal
anarchia (f) (rzecz.)=anarchy
anarchia (f) (rzecz.)=lawlessness
anarchiczny (przym.)=anarchic
anarchiczny (przym.)=anarchical
anarchista (m) (rzecz.)=anarchist
anarchistyczny (przym.)=anarchist
anarchistyczny (przym.)=anarchistic
anarchizm (m) (rzecz.)=anarchism
anatema (f) (rzecz.)=anathema
anatom (m) (rzecz.)=anatomist
anatomia (f) (rzecz.)=anatomy
anatomicznie (przysł.)=anatomically
anatomiczny (przym.)=anatomic
anatomiczny (przym.)=anatomical
androgeniczny (przym.)=androgynous
androgenny (przym.)=androgenic
andrut (m) (rzecz.)=wafer
anegdociarz (m) (rzecz.)=story-teller
anegdota (f) (rzecz.)=anecdote
anegdota (f) (rzecz.)=story
anegdotyczny (przym.)=anecdotal
anegdotyczny (przym.)=anecdotic
aneks (m) (rzecz.)=annex
aneks (m) (rzecz.)=appendix
aneks (m) (rzecz.)=enclosure
aneksja (f) (rzecz.)=annexation
anektować (czas.)=annex
anemograf (m) (rzecz.)=anemograph
anemometr (m) (rzecz.)=anemometer
anemon (m) (rzecz.)=anemone
aneroidowy (przym.)=aneroid
anewryzm (m) (rzecz.)=aneurism
anewryzm (m) (rzecz.)=aneurysm
angaż (m) (rzecz.)=engagement
angażować (czas.)=engage
angażować (czas.)=hire
angażować (czas.)=involve
anglizować (czas.)=anglicize
anglofil (m) (rzecz.)=anglophile
angstrem (m) (rzecz.)=angstrom
anhydryt (m) (rzecz.)=anhydrite
ani (spój.)=nary
ani (spój.)=no
ani (spój.)=nor
anielski (przym.)=angel
anielski (przym.)=angelic
anielski (przym.)=angelical
anielsko (przysł.)=angelically
anihilacja (f) (rzecz.)=annihilation
anihilator (m) (rzecz.)=annihilator
anihilować (czas.)=annihilate
anihilować (czas.)=destroy
anilana (f) (rzecz.)=aniline
anilina (f) (rzecz.)=aniline
animacja (f) (rzecz.)=animation
animalizm (m) (rzecz.)=animalism
animista (m) (rzecz.)=animist
animistyczny (przym.)=animistic
animizm (m) (rzecz.)=animism
animować (czas.)=animate
animować (czas.)=enliven
animozja (f) (rzecz.)=animosity
animusz (m) (rzecz.)=breeziness
animusz (m) (rzecz.)=courage
animusz (m) (rzecz.)=pep
animusz (m) (rzecz.)=spirit
anioł (m) (rzecz.)=angel
anioł (m) (rzecz.)=angelus
anion (m) (rzecz.)=anion
anionowy (przym.)=anionic
aniżeli (spój.)=than
anizotropia (f) (rzecz.)=anisotropy
ankieta (f) (rzecz.)=poll
ankieta (f) (rzecz.)=questionnaire
ankietować (czas.)=poll
annalista (m) (rzecz.)=annalist
anoda (f) (rzecz.)=anode
anoda (f) (rzecz.)=scrapbook
anodowy (przym.)=anodal
anodowy (przym.)=anodic
anodyzacja (f) (rzecz.)=anodizing
anomalia (f) (rzecz.)=anomaly
anomalny (przym.)=anomalous
anonim (m) (rzecz.)=anonym
anonimowo (przysł.)=anonymously
anonimowo (przysł.)=incognito
anonimowość (f) (rzecz.)=anonymity
anonimowy (przym.)=anon
anonimowy (przym.)=anonymous
anons (m) (rzecz.)=advertisement
anons (m) (rzecz.)=announcement
anonsować (czas.)=advertise
anonsować (czas.)=announce
anoreksja (f) (rzecz.)=anorexia
anormalnie (przysł.)=abnormally
anormalność (f) (rzecz.)=abnormality
anormalny (przym.)=aberrant
anormalny (przym.)=abnormal
anormalny (przym.)=anomalous
antagonista (m) (rzecz.)=antagonist
antagonistyczny (przym.)=adversarial
antagonistyczny (przym.)=antagonistic
antagonizm (m) (rzecz.)=antagonism
antagonizować (czas.)=antagonize
antałek (m) (rzecz.)=cask
antena (f) (rzecz.)=aerial
antena (f) (rzecz.)=antenna
antenat (m) (rzecz.)=ancestor
antenat (m) (rzecz.)=forefather
antenat (m) (rzecz.)=progenitor
antenatka (f) (rzecz.)=ancestress
antidotum (n) (rzecz.)=antidote
antologia (f) (rzecz.)=anthology
antonim (m) (rzecz.)=antonym
antracyt (m) (rzecz.)=anthracite
antrakt (m) (rzecz.)=entr'acte
antrakt (m) (rzecz.)=interlude
antrakt (m) (rzecz.)=intermission
antropogeniczny (przym.)=anthropogenic
antropoidalny (przym.)=subhuman
antropolog (m) (rzecz.)=anthropologist
antropologia (f) (rzecz.)=anthropology
antropologiczny (przym.)=anthropological
antropometria (f) (rzecz.)=anthropometry
antropomorficzny (przym.)=anthropomorphic
antropomorfizm (m) (rzecz.)=anthropomorphism
anty (przym.)=anti
antyalkoholowy (przym.)=teetotal
antybakteryjny (przym.)=antibacterial
antybiotyk (m) (rzecz.)=antibiotic
antychryst (m) (rzecz.)=antichrist
antycypacja (f) (rzecz.)=anticipation
antycypacja (f) (rzecz.)=forestall
antycypacyjny (przym.)=anticipatory
antycypować (czas.)=anticipate
antycząstka (f) (rzecz.)=antiparticle
antyczny (przym.)=ancient
antyczny (przym.)=antique
antydatować (czas.)=antedate
antydatować (czas.)=backdate
antydatować (czas.)=predate
antydepresyjny (przym.)=antidepressant
antyfeminista (m) (rzecz.)=antifeminist
antyfeminista (m) (rzecz.)=misogynist
antyfraza (f) (rzecz.)=antiphrasis
antygen (m) (rzecz.)=antigen
antygenowy (przym.)=antigenic
antyimperialistyczny (przym.)=anti-imperialistic
antyk (m) (rzecz.)=antique
antyk (m) (rzecz.)=antiquity
antykatoda (f) (rzecz.)=anticathode
antyklerykalny (przym.)=anticlerical
antykomunista (m) (rzecz.)=anticommunist
antykomunistyczny (przym.)=anticommunist
antykomunizm (m) (rzecz.)=anticommunism
antykoncepcja (f) (rzecz.)=contraception
antykoncepcyjny (przym.)=contraceptive
antykorozyjny (przym.)=anticorrosive
antykwariat (m) (rzecz.)=bookshop
antykwariusz (m) (rzecz.)=antiquarian
antykwariusz (m) (rzecz.)=antiquary
antykwarski (przym.)=antiquarian
antykwaryczny (przym.)=antiquarian
antylopa (f) (rzecz.)=antelope
antymagnetyczny (przym.)=nonmagnetic
antymateria (f) (rzecz.)=antimatter
antymilitaryzm (m) (rzecz.)=pacifism
antymon (m) (rzecz.)=antimony
antymonit (m) (rzecz.)=antimonite
antymonopolowy (przym.)=antitrust
antymonopolowy (przym.)=anti-trust
antymonowy (przym.)=kohl
antynomia (f) (rzecz.)=antimony
antynomia (f) (rzecz.)=antinomy
antynuklearny (przym.)=antinuclear
antypatia (f) (rzecz.)=antipathy
antypatia (f) (rzecz.)=dislike
antypatia (f) (rzecz.)=distaste
antypatyczny (przym.)=antipathetic
antypatyczny (przym.)=unsympathetic
antypoda (f) (rzecz.)=antipode
antypodyczny (przym.)=antipodal
antyrewolucyjny (przym.)=antirevolutionary
antyseptycznie (przysł.)=antiseptically
antyseptyczny (przym.)=antiseptic
antyseptyka (f) (rzecz.)=antisepsis
antyspołeczny (przym.)=antisocial
antystatyczny (przym.)=antistatic
antystatyczny (przym.)=coolant
antystrofa (f) (rzecz.)=antistrophe
antyteza (f) (rzecz.)=antithesis
antytoksyczny (przym.)=antitoxic
antytoksyna (f) (rzecz.)=antitoxin
antywirusowy (przym.)=antivirus
antywojenny (przym.)=antiwar
antywojenny (przym.)=anti-war
anulować (czas.)=abate
anulować (czas.)=abort
anulować (czas.)=annul
anulować (czas.)=cancel
anulować (czas.)=delete
anulować (czas.)=kill
anulować (czas.)=null
anulować (czas.)=nullify
anulować (czas.)=vacate
anulowanie (n) (rzecz.)=annulment
anulowanie (n) (rzecz.)=defeasance
anulowanie (n) (rzecz.)=nullification
anyż (m) (rzecz.)=anise
anyż (m) (rzecz.)=aniseed
anyżówka (f) (rzecz.)=anisette
anyżowy (przym.)=aniseed
aorta (f) (rzecz.)=aorta
aoryst (m) (rzecz.)=aorist
aparat (m) (rzecz.)=apparatus
aparatczyk (m) (rzecz.)=apparatchik
aparatura (f) (rzecz.)=apparatus
aparatura (f) (rzecz.)=machinery
aparatura (f) (rzecz.)=outfit
apartament (m) (rzecz.)=apartment
apartament (m) (rzecz.)=kit
apartament (m) (rzecz.)=penthouse
apartament (m) (rzecz.)=suite
aparycja (f) (rzecz.)=apparition
aparycja (f) (rzecz.)=look
apaszka (f) (rzecz.)=cravat
apaszka (f) (rzecz.)=neckerchief
apaszka (f) (rzecz.)=scarf
apatia (f) (rzecz.)=apathy
apatia (f) (rzecz.)=indifference
apatia (f) (rzecz.)=malaise
apatycznie (przysł.)=apathetically
apatyczność (f) (rzecz.)=languor
apatyczny (przym.)=apathetic
apatyczny (przym.)=lackadaisical
apatyczny (przym.)=languid
apatyczny (przym.)=listless
apatyczny (przym.)=musty
apatyczny (przym.)=torpid
apatyt (m) (rzecz.)=apatite
apel (m) (rzecz.)=appeal
apel (m) (rzecz.)=muster
apel (m) (rzecz.)=plea
apelacja (f) (rzecz.)=appeal
apelacyjny (przym.)=appeal
apelacyjny (przym.)=appellate
apelant (m) (rzecz.)=appellant
apelować (czas.)=appeal
apertura (f) (rzecz.)=aperture
apetycznie (przysł.)=appetizingly
apetycznie (przysł.)=invitingly
apetyczny (przym.)=appetizing
apetyczny (przym.)=mouth-watering
apetyczny (przym.)=tasty
apetyczny (przym.)=toothsome
apetyt (m) (rzecz.)=appetite
apetyt (m) (rzecz.)=desire
apetyt (m) (rzecz.)=intemperate
aplauz (m) (rzecz.)=applause
aplauz (m) (rzecz.)=cheer
aplauz (m) (rzecz.)=plaudit
aplet (m) (rzecz.)=applet
aplikacja (f) (rzecz.)=application
aplikacja (f) (rzecz.)=apprenticeship
aplikant (m) (rzecz.)=administer
aplikant (m) (rzecz.)=applicant
aplikant (m) (rzecz.)=novice
aplikować (czas.)=administer
aplikować (czas.)=dose
apodyktycznie (przysł.)=authoritatively
apodyktyczność (f) (rzecz.)=dogmatism
apodyktyczność (f) (rzecz.)=self-assertion
apodyktyczny (przym.)=assertive
apodyktyczny (przym.)=bossy
apodyktyczny (przym.)=domineering
apofonia (f) (rzecz.)=ablaut
apoftegmat (m) (rzecz.)=apothegm
apogeum (n) (rzecz.)=apogee
apogeum (n) (rzecz.)=zenith
apokalipsa (f) (rzecz.)=apocalypse
apokaliptyczny (przym.)=apocalyptic
apokryf (m) (rzecz.)=apocrypha
apokryficzny (przym.)=apocryphal
apolityczny (przym.)=apolitical
apopleksja (f) (rzecz.)=apoplexy
apoplektyczny (przym.)=apoplectic
aport (m) (rzecz.)=fetch
aport (m) (rzecz.)=retrieving
aportować (czas.)=fetch
aportować (czas.)=retrieve
apostata (m) (rzecz.)=apostate
apostoł (m) (rzecz.)=apostle
apostolski (przym.)=apostolic
apostrof (m) (rzecz.)=apostrophe
apostrofa (f) (rzecz.)=apostrophe
apotema (f) (rzecz.)=apothem
apoteoza (f) (rzecz.)=apotheosis
apozycja (f) (rzecz.)=apposition
apretura (f) (rzecz.)=dressing
apretura (f) (rzecz.)=finish
aprobata (f) (rzecz.)=adhesion
aprobata (f) (rzecz.)=applause
aprobata (f) (rzecz.)=approbation
aprobata (f) (rzecz.)=approval
aprobata (f) (rzecz.)=praise
aprobata (f) (rzecz.)=tumbler
aprobować (czas.)=approve
aprobować (czas.)=connive
aprobować (czas.)=countenance
aproksymacja (f) (rzecz.)=approximation
aprowizator (m) (rzecz.)=caterer
apsyda (f) (rzecz.)=apse
apteczny (przym.)=drug
apteka (f) (rzecz.)=chemist's
apteka (f) (rzecz.)=dispensary
apteka (f) (rzecz.)=drugstore
apteka (f) (rzecz.)=pharmacy
aptekarski (przym.)=officinal
aptekarz (m) (rzecz.)=apothecary
aptekarz (m) (rzecz.)=chemist
aptekarz (m) (rzecz.)=dispenser
aptekarz (m) (rzecz.)=druggist
aptekarz (m) (rzecz.)=pharmacist
ara (f) (rzecz.)=macaw
arabeska (f) (rzecz.)=arabesque
arak (m) (rzecz.)=arrack
aranżacja (f) (rzecz.)=arrangement
aranżer (m) (rzecz.)=arranger
aranżer (m) (rzecz.)=organizer
araukaria (f) (rzecz.)=araucaria
arbitralność (f) (rzecz.)=arbitrariness
arbitralny (przym.)=arbitrary
arbitralny (przym.)=high-handed
arbitraż (m) (rzecz.)=arbitrage
arbitraż (m) (rzecz.)=arbitration
arbitrażowy (przym.)=arbitral
arbuz (m) (rzecz.)=watermelon
archaiczność (f) (rzecz.)=anarchism
archaiczny (przym.)=anarchic
archaiczny (przym.)=archaic
archaizm (m) (rzecz.)=archaism
archaizować (czas.)=archaize
archanioł (m) (rzecz.)=archangel
archeolog (m) (rzecz.)=archaeologist
archeologia (f) (rzecz.)=archaeology
archeologiczny (przym.)=archaeological
archetyp (m) (rzecz.)=archetype
archidiakon (m) (rzecz.)=archdeacon
archidiecezja (f) (rzecz.)=archdiocese
archipelag (m) (rzecz.)=archipelago
architekt (m) (rzecz.)=architect
architektonicznie (przysł.)=architecturally
architektoniczny (przym.)=architectonic
architektoniczny (przym.)=architectural
architektura (f) (rzecz.)=architecture
architraw (m) (rzecz.)=architrave
archiwalny (przym.)=archival
archiwariusz (m) (rzecz.)=registrar
archiwista (m) (rzecz.)=archivist
archiwista (m) (rzecz.)=registrar
archiwizacja (f) (rzecz.)=archiving
archiwizowanie (n) (rzecz.)=archiving
archiwolta (f) (rzecz.)=archivolt
arcybiskup (m) (rzecz.)=archbishop
arcybiskupi (przym.)=archiepiscopal
arcydzięgiel (m) (rzecz.)=angelica
arcydzieło (n) (rzecz.)=masterpiece
arcykapłan (m) (rzecz.)=archpriest
arcykapłan (m) (rzecz.)=pontiff
arcyksięstwo (n) (rzecz.)=archduchy
areał (m) (rzecz.)=acreage
arenda (f) (rzecz.)=leasing
areometr (m) (rzecz.)=hydrometer
areszt (m) (rzecz.)=array
areszt (m) (rzecz.)=attention
areszt (m) (rzecz.)=custody
areszt (m) (rzecz.)=detention
areszt (m) (rzecz.)=glasshouse
areszt (m) (rzecz.)=joint
areszt (m) (rzecz.)=retention
aresztant (m) (rzecz.)=arrestee
aresztant (m) (rzecz.)=convict
aresztować (czas.)=apprehend
aresztować (czas.)=arrest
aresztować (czas.)=detain
aresztowanie (n) (rzecz.)=apprehension
aresztowanie (n) (rzecz.)=arrest
aresztowanie (n) (rzecz.)=seizure
argumentacja (f) (rzecz.)=argumentation
argumentacja (f) (rzecz.)=reasoning
argumentacja (f) (rzecz.)=submersion
argumentować (czas.)=argue
argumentować (czas.)=plead
argumentować (czas.)=submit
argumentowanie (n) (rzecz.)=argumentation
aria (f) (rzecz.)=aria
arka (f) (rzecz.)=ark
arkada (f) (rzecz.)=arcade
arktyczny (przym.)=arctic
arkusz (m) (rzecz.)=postcard
arkusz (m) (rzecz.)=sheet
arkusz (m) (rzecz.)=spreadsheet
arlekin (m) (rzecz.)=harlequin
armata (f) (rzecz.)=cannon
armata (f) (rzecz.)=gun
armatura (f) (rzecz.)=armament
armatura (f) (rzecz.)=armature
armatura (f) (rzecz.)=fitting
armatura (f) (rzecz.)=fixture
armatura (f) (rzecz.)=reinforcement
armia (f) (rzecz.)=army
arogancja (f) (rzecz.)=arrogance
arogancja (f) (rzecz.)=haughtiness
arogancki (przym.)=arrogant
arogancki (przym.)=brash
arogancki (przym.)=pert
arogancki (przym.)=presumptuous
arogancko (przysł.)=arrogantly
arogancko (przysł.)=presume
aromat (m) (rzecz.)=aroma
aromat (m) (rzecz.)=scent
aromat (m) (rzecz.)=zest
aromaterapia (f) (rzecz.)=aromatherapy
aromatycznie (przysł.)=aromatically
aromatycznie (przysł.)=fragrantly
aromatyczny (przym.)=aromatic
aromatyczny (przym.)=fragrant
aromatyczny (przym.)=redolent
aromatyczny (przym.)=spicy
aromatyczny (przym.)=tangy
arsen (m) (rzecz.)=arsenic
arsenał (m) (rzecz.)=arsenal
arsenek (m) (rzecz.)=arsenide
arsenowodór (m) (rzecz.)=arsine
arsenowy (przym.)=arsenic
arszenik (m) (rzecz.)=arsenic
arteria (f) (rzecz.)=artery
arteria (f) (rzecz.)=thoroughfare
arterioskleroza (f) (rzecz.)=arteriosclerosis
artezyjski (przym.)=artesian
artretyczny (przym.)=arthritic
artretyczny (przym.)=gouty
artretyzm (m) (rzecz.)=arthritis
artykuł (m) (rzecz.)=article
artykuł (m) (rzecz.)=commodity
artykuł (m) (rzecz.)=contribution
artykuł (m) (rzecz.)=editorial
artykuł (m) (rzecz.)=implement
artykuł (m) (rzecz.)=story
artykulacja (f) (rzecz.)=articulation
artykułować (czas.)=articulate
artyleria (f) (rzecz.)=artillery
artyleria (f) (rzecz.)=gunnery
artyleria (f) (rzecz.)=ordnance
artylerzysta (m) (rzecz.)=artillerist
artylerzysta (m) (rzecz.)=artilleryman
artylerzysta (m) (rzecz.)=gunner
artysta (m) (rzecz.)=artist
artysta (m) (rzecz.)=artiste
artysta (m) (rzecz.)=craftsman
artysta (m) (rzecz.)=entertainer
artystycznie (przysł.)=artistically
artystyczny (przym.)=artistic
artystyczny (przym.)=long-haired
artyzm (m) (rzecz.)=artistry
arystokracja (f) (rzecz.)=aristocracy
arystokracja (f) (rzecz.)=nobility
arystokracja (f) (rzecz.)=peerage
arystokrata (m) (rzecz.)=aristocrat
arystokrata (m) (rzecz.)=nobleman
arystokratyczny (przym.)=aristocratic
arystokratyczny (przym.)=patrician
arytmetycznie (przysł.)=arithmetically
arytmetyczny (przym.)=arithmetic
arytmetyczny (przym.)=arithmetical
arytmetyk (m) (rzecz.)=arithmetician
arytmetyka (f) (rzecz.)=arithmetic
arytmetyka (f) (rzecz.)=sum
arytmia (f) (rzecz.)=arrhythmia
arytmometr (m) (rzecz.)=calculator
asceta (m) (rzecz.)=ascetic
ascetyczny (przym.)=ascetic
ascetyczny (przym.)=ascetical
ascetyzm (m) (rzecz.)=asceticism
asceza (f) (rzecz.)=asceticism
aseksualny (przym.)=asexual
asekuracja (f) (rzecz.)=assurance
asembler (m) (rzecz.)=assemble
asembler (m) (rzecz.)=assembler
asenizacja (f) (rzecz.)=sanitation
aseptycznie (przysł.)=aseptically
aseptyczny (przym.)=aseptic
asercja (f) (rzecz.)=assertion
asertywność (f) (rzecz.)=self-assertion
asertywny (przym.)=self-assertive
asesor (m) (rzecz.)=assessor
asfalt (m) (rzecz.)=asphalt
asfalt (m) (rzecz.)=bitumen
asfalt (m) (rzecz.)=tarmac
asfaltować (czas.)=asphalt
askorbinowy (przym.)=ascorbic
asocjacja (f) (rzecz.)=association
asocjacyjny (przym.)=associative
asonans (m) (rzecz.)=assonance
asortyment (m) (rzecz.)=assortment
aspekt (m) (rzecz.)=aspect
aspekt (m) (rzecz.)=dimension
aspiracja (f) (rzecz.)=aspiration
aspirata (f) (rzecz.)=aspirate
aspirować (czas.)=aspirate
aspirować (czas.)=aspire
aspiryna (f) (rzecz.)=aspirin
aspołeczny (przym.)=antisocial
astat (m) (rzecz.)=astatine
asteroida (f) (rzecz.)=asteroid
asterysk (m) (rzecz.)=asterisk
astma (f) (rzecz.)=asthma
astmatyczny (przym.)=asthmatic
astmatyk (m) (rzecz.)=asthmatic
astralny (przym.)=astral
astrofizyka (f) (rzecz.)=astrophysics
astrolabium (n) (rzecz.)=astrolabe
astrolog (m) (rzecz.)=astrologer
astrolog (m) (rzecz.)=astrologist
astrologia (f) (rzecz.)=astrology
astrologiczny (przym.)=astrologic
astrologiczny (przym.)=astrological
astronauta (m) (rzecz.)=astronaut
astronauta (m) (rzecz.)=spaceman
astronautyka (f) (rzecz.)=astronautics
astronautyka (f) (rzecz.)=astronomy
astronom (m) (rzecz.)=astronomer
astronomia (f) (rzecz.)=astronautics
astronomia (f) (rzecz.)=astronomy
astronomiczny (przym.)=astronomic
astronomiczny (przym.)=astronomical
astygmatyczny (przym.)=astigmatic
astygmatyzm (m) (rzecz.)=astigmatism
asygnacja (f) (rzecz.)=assignation
asygnować (czas.)=allocate
asygnować (czas.)=allot
asygnować (czas.)=appropriate
asygnowanie (n) (rzecz.)=appropriation
asymetria (f) (rzecz.)=asymmetry
asymetryczny (przym.)=asymmetric
asymetryczny (przym.)=asymmetrical
asymilacja (f) (rzecz.)=assimilation
asymilacja (f) (rzecz.)=uptake
asymilować (czas.)=assimilate
asymptota (f) (rzecz.)=asymptote
asymptotyczny (przym.)=asymptotic
asymptotyczny (przym.)=asymptotical
asynchroniczny (przym.)=asynchronous
asysta (f) (rzecz.)=assistance
asysta (f) (rzecz.)=assisting
asysta (f) (rzecz.)=company
asysta (f) (rzecz.)=escort
asystent (m) (rzecz.)=aide
asystent (m) (rzecz.)=assistant
asystent (m) (rzecz.)=houseman
asystent (m) (rzecz.)=midshipman
asystent (m) (rzecz.)=supplementary
asystentura (f) (rzecz.)=assistantship
asystować (czas.)=accompany
asystować (czas.)=assist
atak (m) (rzecz.)=access
atak (m) (rzecz.)=assault
atak (m) (rzecz.)=attack
atak (m) (rzecz.)=bout
atak (m) (rzecz.)=fit
atak (m) (rzecz.)=offensive
atak (m) (rzecz.)=raid
atakować (czas.)=affect
atakować (czas.)=assail
atakować (czas.)=attack
atakować (czas.)=attempt
atakować (czas.)=charge
atakować (czas.)=invade
atakować (czas.)=savage
atakować (czas.)=strike
atakować (czas.)=tilt
atakowanie (n) (rzecz.)=attacking
atakowanie (n) (rzecz.)=raiding
ataksja (f) (rzecz.)=ataxia
atawistyczny (przym.)=atavistic
atawizm (m) (rzecz.)=atavism
ateista (m) (rzecz.)=atheist
ateista (m) (rzecz.)=unbeliever
ateistyczny (przym.)=atheistic
ateizm (m) (rzecz.)=atheism
atelier (n) (rzecz.)=atelier
atest (m) (rzecz.)=attestation
atest (m) (rzecz.)=certificate
atestacja (f) (rzecz.)=validation
atestować (czas.)=attest
atestować (czas.)=certify
atłas (m) (rzecz.)=satin
atłasowy (przym.)=satin
atłasowy (przym.)=satiny
atłasowy (przym.)=silky
atleta (m) (rzecz.)=athlete
atleta (m) (rzecz.)=strongman
atletycznie (przysł.)=athletically
atletyczny (przym.)=athletic
atletyka (f) (rzecz.)=athletics
atmosfera (f) (rzecz.)=air
atmosfera (f) (rzecz.)=ambiance
atmosfera (f) (rzecz.)=ambience
atmosfera (f) (rzecz.)=atmosphere
atmosferyczny (przym.)=atmospheric
atol (m) (rzecz.)=atoll
atom (m) (rzecz.)=atomy
atomista (m) (rzecz.)=atomist
atomizacja (f) (rzecz.)=atomization
atomizować (czas.)=atomize
atomowy (przym.)=atomic
atomowy (przym.)=atomics
atomowy (przym.)=nuclear
atonalność (f) (rzecz.)=atonality
atonalny (przym.)=atonal
atrakcja (f) (rzecz.)=attraction
atrakcja (f) (rzecz.)=diversion
atrakcja (f) (rzecz.)=excitement
atrakcyjnie (przysł.)=attractively
atrakcyjność (f) (rzecz.)=attractiveness
atrakcyjność (f) (rzecz.)=marketability
atrakcyjny (przym.)=attractive
atrakcyjny (przym.)=desirable
atrakcyjny (przym.)=fetching
atrakcyjny (przym.)=good-looking
atrakcyjny (przym.)=nice-looking
atrament (m) (rzecz.)=ink
atramentowy (przym.)=inky
atrapa (f) (rzecz.)=catch
atrapa (f) (rzecz.)=dummy
atrofia (f) (rzecz.)=atrophy
atrofia (f) (rzecz.)=atrophying
atropina (f) (rzecz.)=atropine
atropina (f) (rzecz.)=belladonna
atrybut (m) (rzecz.)=attribute
atrybut (m) (rzecz.)=characteristic
atut (m) (rzecz.)=asset
atut (m) (rzecz.)=ruff
atut (m) (rzecz.)=truly
atut (m) (rzecz.)=trump
audiencja (f) (rzecz.)=audience
audiometr (m) (rzecz.)=audiometer
audiometryczny (przym.)=audiometric
audiowizualny (przym.)=audiovisual
audiowizualny (przym.)=audio-visual
audycja (f) (rzecz.)=broadcast
audycja (f) (rzecz.)=show
audyt (m) (rzecz.)=audit
audytorium (n) (rzecz.)=audience
audytorium (n) (rzecz.)=auditorium
aukcja (f) (rzecz.)=auction
aukcja (f) (rzecz.)=sale
aula (f) (rzecz.)=hall
aureola (f) (rzecz.)=aureole
aureola (f) (rzecz.)=halation
aureola (f) (rzecz.)=halo
aurypigment (m) (rzecz.)=orpiment
auskultacja (f) (rzecz.)=auscultation
aut (m) (rzecz.)=out
autentycznie (przysł.)=authentically
autentyczność (f) (rzecz.)=authenticity
autentyczność (f) (rzecz.)=genuineness
autentyczny (przym.)=authentic
autentyczny (przym.)=authenticated
autentyczny (przym.)=genuine
autentyczny (przym.)=kosher
autentyczny (przym.)=serious
autentyk (m) (rzecz.)=original
auto (n) (rzecz.)=auto
autoanaliza (f) (rzecz.)=self-analysis
autobiografia (f) (rzecz.)=autobiography
autobiograficznie (przysł.)=autobiographically
autobiograficzny (przym.)=autobiographic
autobiograficzny (przym.)=autobiographical
autobus (m) (rzecz.)=bus
autobus (m) (rzecz.)=coach
autobus (m) (rzecz.)=jitney
autobus (m) (rzecz.)=terminus
autochton (m) (rzecz.)=autochthon
autochton (m) (rzecz.)=foreigner
autochtoniczny (przym.)=autochthonous
autochtoniczny (przym.)=indigenous
autochtoński (przym.)=autochthonous
autodestrukcja (f) (rzecz.)=self-destruction
autodydaktyczny (przym.)=self-taught
autofilia (f) (rzecz.)=selfishness
autograf (m) (rzecz.)=autograph
autograf (m) (rzecz.)=signature
autografia (f) (rzecz.)=autography
autografowanie (n) (rzecz.)=autographing
autokar (m) (rzecz.)=char-a-banc
autokar (m) (rzecz.)=coach
autoklaw (m) (rzecz.)=autoclave
autokorelacja (f) (rzecz.)=autocorrelation
autokracja (f) (rzecz.)=autarky
autokracja (f) (rzecz.)=autocracy
autokrata (m) (rzecz.)=autocrat
autokratyczny (przym.)=autocratic
autoliza (f) (rzecz.)=autolysis
automatycznie (przysł.)=automatically
automatyczny (przym.)=automatic
automatyczny (przym.)=automating
automatyka (f) (rzecz.)=automatics
automatyka (f) (rzecz.)=automation
automatyzacja (f) (rzecz.)=automation
automatyzm (m) (rzecz.)=automatism
automatyzować (czas.)=automate
automobilista (m) (rzecz.)=motorist
automobilizm (m) (rzecz.)=motoring
autonomia (f) (rzecz.)=autonomy
autonomicznie (przysł.)=autonomously
autonomiczny (przym.)=autonomic
autonomiczny (przym.)=autonomous
autonomiczny (przym.)=standalone
autoportret (m) (rzecz.)=self-portrait
autopsja (f) (rzecz.)=autopsy
autor (m) (rzecz.)=author
autor (m) (rzecz.)=penman
autor (m) (rzecz.)=writer
autorski (przym.)=copyright
autorstwo (n) (rzecz.)=authorship
autorytarny (przym.)=authoritarian
autorytatywność (f) (rzecz.)=authoritarianism
autorytatywność (f) (rzecz.)=dictatorship
autorytatywny (przym.)=authoritarian
autorytatywny (przym.)=authoritative
autorytet (m) (rzecz.)=authority
autoryzacja (f) (rzecz.)=authentication
autoryzacja (f) (rzecz.)=authorization
autoryzacja (f) (rzecz.)=authorizing
autoryzować (czas.)=authorize
autoryzowanie (n) (rzecz.)=authorization
autostop (m) (rzecz.)=gamble
autostop (m) (rzecz.)=hitchhike
autostop (m) (rzecz.)=hitchhiking
autostop (m) (rzecz.)=hitch-hiking
autostop (m) (rzecz.)=navigate
autostopowicz (m) (rzecz.)=hitchhiker
autostopowicz (m) (rzecz.)=hitch-hiker
autostrada (f) (rzecz.)=autobahn
autostrada (f) (rzecz.)=expressway
autostrada (f) (rzecz.)=freeway
autostrada (f) (rzecz.)=highway
autostrada (f) (rzecz.)=motorway
autostrada (f) (rzecz.)=speedway
autostrada (f) (rzecz.)=superhighway
autostrada (f) (rzecz.)=throughway
autotransformator (m) (rzecz.)=autotransformer
autożyro (n) (rzecz.)=autogiro
autystyczny (przym.)=autistic
autyzm (m) (rzecz.)=autism
awangarda (f) (rzecz.)=avant-garde
awangarda (f) (rzecz.)=vanguard
awangardowy (przym.)=avant-garde
awans (m) (rzecz.)=advance
awans (m) (rzecz.)=advancement
awans (m) (rzecz.)=brevet
awans (m) (rzecz.)=preferment
awans (m) (rzecz.)=promotion
awansować (czas.)=advance
awansować (czas.)=promote
awantaż (m) (rzecz.)=asset
awantura (f) (rzecz.)=affray
awantura (f) (rzecz.)=bluster
awantura (f) (rzecz.)=brawl
awantura (f) (rzecz.)=broil
awantura (f) (rzecz.)=disturbance
awantura (f) (rzecz.)=fracas
awantura (f) (rzecz.)=fuss
awantura (f) (rzecz.)=quarrel
awantura (f) (rzecz.)=racket
awantura (f) (rzecz.)=row
awantura (f) (rzecz.)=ruction
awantura (f) (rzecz.)=rumpus
awantura (f) (rzecz.)=scene
awantura (f) (rzecz.)=scrimmage
awantura (f) (rzecz.)=wrangle
awanturnictwo (n) (rzecz.)=rowdiness
awanturniczo (przysł.)=rowdily
awanturniczy (przym.)=adventurous
awanturniczy (przym.)=hazardous
awanturniczy (przym.)=rowdy
awanturniczy (przym.)=swashbuckling
awanturnik (m) (rzecz.)=adventurer
awanturnik (m) (rzecz.)=brawler
awanturnik (m) (rzecz.)=pettifogger
awanturnik (m) (rzecz.)=rowdy
awanturnik (m) (rzecz.)=ruffian
awanturnik (m) (rzecz.)=wrangler
awanturować (czas.)=brawl
awanturować (czas.)=bully
awanturować (czas.)=hector
awaria (f) (rzecz.)=accident
awaria (f) (rzecz.)=breakdown
awaria (f) (rzecz.)=catastrophe
awaria (f) (rzecz.)=damage
awaria (f) (rzecz.)=failure
awaria (f) (rzecz.)=incident
awaria (f) (rzecz.)=malfunction
awaryjny (przym.)=emergency
awaryjny (przym.)=fire-escape
awatar (m) (rzecz.)=avatar
awersja (f) (rzecz.)=averseness
awersja (f) (rzecz.)=aversion
awersja (f) (rzecz.)=distaste
awionika (f) (rzecz.)=avionics
awizo (n) (rzecz.)=advice
awokado (n) (rzecz.)=avocado
aż (spój.)=so
aż (spój.)=till
azalia (f) (rzecz.)=azalea
azbest (m) (rzecz.)=asbestos
ażeby (spój.)=for
ażeby (spój.)=on
ażeby (spój.)=that
azot (m) (rzecz.)=nitrogen
azotan (m) (rzecz.)=nitrate
azotawy (przym.)=nitrous
azotek (m) (rzecz.)=nitride
azotowy (przym.)=nitric
azotowy (przym.)=nitrogenous
azotyn (m) (rzecz.)=nitrite
ażur (m) (rzecz.)=openwork
ażurowy (przym.)=openwork
azyl (m) (rzecz.)=asylum
azyl (m) (rzecz.)=sanctuary
azyl (m) (rzecz.)=sanctum
azymut (m) (rzecz.)=azimuth
ba (wykrz.)=bah
baba (f) (rzecz.)=beetle
baba (f) (rzecz.)=crone
baba (f) (rzecz.)=sissy
baba (f) (rzecz.)=woman
babcia (f) (rzecz.)=grandma
babcia (f) (rzecz.)=grandmamma
babcia (f) (rzecz.)=grandmother
babcia (f) (rzecz.)=grandparent
babcia (f) (rzecz.)=granny
babcia (f) (rzecz.)=nanny
bąbel (m) (rzecz.)=blain
bąbel (m) (rzecz.)=blister
bąbel (m) (rzecz.)=bubble
bąbel (m) (rzecz.)=honeycomb
bąbel (m) (rzecz.)=wheal
babka (f) (rzecz.)=goby
babka (f) (rzecz.)=grandmother
babka (f) (rzecz.)=plantain
babrać (czas.)=daub
babrać (czas.)=smear
babrać (czas.)=smudge
babrać (czas.)=soil
babrać (czas.)=stain
babrać (czas.)=tamper
babranina (f) (rzecz.)=smear
babsztyl (m) (rzecz.)=beldam
babsztyl (m) (rzecz.)=beldame
babunia (f) (rzecz.)=grandma
babunia (f) (rzecz.)=granny
bać (czas.)=dread
bać (czas.)=fear
baca (m) (rzecz.)=shepherd
bachanalia (pl) (rzecz.)=bacchanalia
bachor (m) (rzecz.)=bantling
bachor (m) (rzecz.)=brat
bachor (m) (rzecz.)=kid
bachor (m) (rzecz.)=whelp
bączek (m) (rzecz.)=dinghy
baczenie (n) (rzecz.)=attendance
baczenie (n) (rzecz.)=vigilance
bacznie (przysł.)=intently
baczność (f) (rzecz.)=attention
baczność (f) (rzecz.)=shun
baczność (f) (rzecz.)='shun
baczny (przym.)=alive
baczny (przym.)=attentive
baczny (przym.)=heed
baczny (przym.)=heedful
baczny (przym.)=intent
baczyć (czas.)=bewail
baczyć (czas.)=overlook
badać (czas.)=analyze
badać (czas.)=assay
badać (czas.)=canvass
badać (czas.)=check
badać (czas.)=examine
badać (czas.)=explore
badać (czas.)=inquire
badać (czas.)=inspect
badać (czas.)=interrogate
badać (czas.)=investigate
badać (czas.)=prove
badać (czas.)=query
badać (czas.)=research
badać (czas.)=scan
badać (czas.)=scout
badać (czas.)=screen
badać (czas.)=scrutinize
badać (czas.)=search
badać (czas.)=sift
badać (czas.)=study
badać (czas.)=survey
badać (czas.)=test
badacz (m) (rzecz.)=explorer
badacz (m) (rzecz.)=investigator
badacz (m) (rzecz.)=prospector
badacz (m) (rzecz.)=researcher
badacz (m) (rzecz.)=searcher
badacz (m) (rzecz.)=spelunker
badanie (n) (rzecz.)=analysis
badanie (n) (rzecz.)=assay
badanie (n) (rzecz.)=check-up
badanie (n) (rzecz.)=enquiry
badanie (n) (rzecz.)=exam
badanie (n) (rzecz.)=examination
badanie (n) (rzecz.)=exploration
badanie (n) (rzecz.)=inquest
badanie (n) (rzecz.)=inquiry
badanie (n) (rzecz.)=inquisition
badanie (n) (rzecz.)=investigation
badanie (n) (rzecz.)=research
badanie (n) (rzecz.)=scrutiny
badanie (n) (rzecz.)=searching
badanie (n) (rzecz.)=study
badanie (n) (rzecz.)=trial
badanie (n) (rzecz.)=vetting
badawczy (przym.)=exploratory
badawczy (przym.)=inquiring
badawczy (przym.)=inquisitive
badawczy (przym.)=interrogative
badawczy (przym.)=investigative
badawczy (przym.)=investigatory
badawczy (przym.)=speculative
badyl (m) (rzecz.)=stalk
bagatela (f) (rzecz.)=bagatelle
bagatela (f) (rzecz.)=flea-bite
bagatela (f) (rzecz.)=kickshaw
bagatela (f) (rzecz.)=picayune
bagatela (f) (rzecz.)=pinpoint
bagatela (f) (rzecz.)=trifle
bagatelizować (czas.)=belittle
bagatelizować (czas.)=downplay
bagatelizowanie (n) (rzecz.)=downplaying
bagaż (m) (rzecz.)=baggage
bagaż (m) (rzecz.)=luggage
bagażnik (m) (rzecz.)=boot
bagażnik (m) (rzecz.)=carrier
bagażnik (m) (rzecz.)=trunk
bagażowy (przym.)=janitor
bagażowy (przym.)=porter
bagażowy (przym.)=railway
bagienny (przym.)=marshy
bagier (m) (rzecz.)=dredger
bagietka (f) (rzecz.)=baguette
bagnet (m) (rzecz.)=bayonet
bagnet (m) (rzecz.)=dipstick
bagnisty (przym.)=boggy
bagnisty (przym.)=fenland
bagnisty (przym.)=fenny
bagnisty (przym.)=marshy
bagnisty (przym.)=swampy
bagno (n) (rzecz.)=bog
bagno (n) (rzecz.)=fen
bagno (n) (rzecz.)=marsh
bagno (n) (rzecz.)=mire
bagno (n) (rzecz.)=moor
bagno (n) (rzecz.)=morass
bagno (n) (rzecz.)=quagmire
bagno (n) (rzecz.)=slough
bagno (n) (rzecz.)=swamp
bagrowanie (n) (rzecz.)=dredging
bagrownica (f) (rzecz.)=dredge
bagrownica (f) (rzecz.)=dredger
bajarz (m) (rzecz.)=prattler
bajczarz (m) (rzecz.)=gossip
bajda (f) (rzecz.)=falsehood
bajeczny (przym.)=fabulous
bajeczny (przym.)=fairy
bajer (m) (rzecz.)=blarney
bajka (f) (rzecz.)=fable
bajka (f) (rzecz.)=fairytale
bajka (f) (rzecz.)=story
bajkowo (przysł.)=fabulously
bajkowy (przym.)=fabulous
bajoro (n) (rzecz.)=morass
bajoro (n) (rzecz.)=puddle
bajt (m) (rzecz.)=byte
bak (m) (rzecz.)=container
bak (m) (rzecz.)=tank
bąk (m) (rzecz.)=bittern
bąk (m) (rzecz.)=fart
bąk (m) (rzecz.)=top
bąkać (czas.)=mumble
bąkać (czas.)=mutter
bakałarz (m) (rzecz.)=bachelor
bakałarz (m) (rzecz.)=teacher
bąkanie (n) (rzecz.)=stutter
bakarat (m) (rzecz.)=baccarat
bakburta (f) (rzecz.)=larboard
bakcyl (m) (rzecz.)=bacillus
baki (pl) (rzecz.)=sideburns
bakłażan (m) (rzecz.)=eggplant
bakteria (f) (rzecz.)=bacteria
bakteria (f) (rzecz.)=bacterium
bakteria (f) (rzecz.)=virulent
bakteriobójczy (przym.)=antiseptic
bakteriobójczy (przym.)=bactericidal
bakteriobójczy (przym.)=germicidal
bakteriobójczy (przym.)=germicide
bakteriolog (m) (rzecz.)=bacteriologist
bakteriologia (f) (rzecz.)=bacteriology
bakteriologiczny (przym.)=bacteriological
bakteryjny (przym.)=bacterial
bal (m) (rzecz.)=bale
bal (m) (rzecz.)=ball
bal (m) (rzecz.)=dance
bal (m) (rzecz.)=dancing
bal (m) (rzecz.)=log
bałagan (m) (rzecz.)=chaos
bałagan (m) (rzecz.)=disorder
bałagan (m) (rzecz.)=hugger-mugger
bałagan (m) (rzecz.)=mess
bałagan (m) (rzecz.)=muddle
bałagan (m) (rzecz.)=muss
bałagan (m) (rzecz.)=shambles
bałaganiarz (m) (rzecz.)=bungler
bałaganić (czas.)=disarrange
bałaganić (czas.)=ruffle
bałaganić (czas.)=unsettle
bałałajka (f) (rzecz.)=balalaika
bałamut (m) (rzecz.)=flirt
bałamut (m) (rzecz.)=philanderer
balansować (czas.)=balance
balast (m) (rzecz.)=ballast
balastować (czas.)=ballast
baldach (m) (rzecz.)=baldachin
baldach (m) (rzecz.)=umbel
baldachim (m) (rzecz.)=canopy
balerina (f) (rzecz.)=ballerina
baleron (m) (rzecz.)=ham
balet (m) (rzecz.)=ballet
baletnica (f) (rzecz.)=ballerina
balia (f) (rzecz.)=basin
balia (f) (rzecz.)=tub
balia (f) (rzecz.)=washtub
balistyczny (przym.)=ballistic
balistyczny (przym.)=projectile
balistyka (f) (rzecz.)=ballistics
balistyka (f) (rzecz.)=gunnery
balkon (m) (rzecz.)=balcony
balkon (m) (rzecz.)=gallery
ballada (f) (rzecz.)=ballad
balneologia (f) (rzecz.)=balneology
balon (m) (rzecz.)=balloon
balon (m) (rzecz.)=carboy
balon (m) (rzecz.)=demijohn
baloniarstwo (n) (rzecz.)=ballooning
baloniarz (m) (rzecz.)=balloonist
balonik (m) (rzecz.)=ballonet
balonik (m) (rzecz.)=balloon
balonik (m) (rzecz.)=bubble
balotaż (m) (rzecz.)=ballot
balotowanie (n) (rzecz.)=ballot
balować (czas.)=party
balowy (przym.)=ball
balsamiczny (przym.)=balmy
balsamiczny (przym.)=balsamic
balsamiczny (przym.)=soothing
balsamować (czas.)=embalm
balsamowanie (n) (rzecz.)=embalming
balustrada (f) (rzecz.)=balustrade
balustrada (f) (rzecz.)=banister
balustrada (f) (rzecz.)=hand-rail
balustrada (f) (rzecz.)=parapet
balustrada (f) (rzecz.)=railing
bałwan (m) (rzecz.)=billow
bałwan (m) (rzecz.)=blockhead
bałwan (m) (rzecz.)=bonehead
bałwan (m) (rzecz.)=dunderhead
bałwan (m) (rzecz.)=fathead
bałwan (m) (rzecz.)=idol
bałwan (m) (rzecz.)=jackass
bałwan (m) (rzecz.)=moron
bałwan (m) (rzecz.)=nitwit
bałwan (m) (rzecz.)=snowman
bałwan (m) (rzecz.)=twit
bałwański (przym.)=thick-headed
bałwochwalca (m) (rzecz.)=idolater
bałwochwalczy (przym.)=idolatrous
bałwochwalstwo (n) (rzecz.)=idolatry
bambetle (pl) (rzecz.)=clobber
bambus (m) (rzecz.)=bamboo
banał (m) (rzecz.)=banality
banał (m) (rzecz.)=commonplace
banał (m) (rzecz.)=hokum
banał (m) (rzecz.)=platitude
banał (m) (rzecz.)=tag
banalizacja (f) (rzecz.)=trivialization
banalizować (czas.)=hackney
banalnie (przysł.)=banally
banalność (f) (rzecz.)=banality
banalność (f) (rzecz.)=humdrum
banalność (f) (rzecz.)=tediousness
banalność (f) (rzecz.)=triteness
banalny (przym.)=banal
banalny (przym.)=commonplace
banalny (przym.)=corny
banalny (przym.)=hackneyed
banalny (przym.)=platitudinous
banalny (przym.)=prosy
banalny (przym.)=stale
banalny (przym.)=trite
banalny (przym.)=uninspired
banan (m) (rzecz.)=banana
bananowy (przym.)=banana
banda (f) (rzecz.)=band
banda (f) (rzecz.)=caboodle
banda (f) (rzecz.)=cushion
banda (f) (rzecz.)=gang
bandaż (m) (rzecz.)=bandage
bandaż (m) (rzecz.)=ligature
bandaż (m) (rzecz.)=swathe
bandażować (czas.)=bandage
bandażować (czas.)=swathe
bandażowanie (n) (rzecz.)=bandaging
bandera (f) (rzecz.)=ensign
bandera (f) (rzecz.)=flag
banderola (f) (rzecz.)=banderol
banderola (f) (rzecz.)=counterfoil
banderola (f) (rzecz.)=wrapper
bandolier (m) (rzecz.)=bandoleer
bandycki (przym.)=criminal
bandyta (m) (rzecz.)=bandit
bandyta (m) (rzecz.)=brigand
bandyta (m) (rzecz.)=criminal
bandyta (m) (rzecz.)=cut-throat
bandyta (m) (rzecz.)=thug
bandytyzm (m) (rzecz.)=banditry
bandytyzm (m) (rzecz.)=robbery
bandzior (m) (rzecz.)=baddie
bandzior (m) (rzecz.)=bandit
bandzior (m) (rzecz.)=belly
bandzior (m) (rzecz.)=gangster
bandzior (m) (rzecz.)=hoodlum
bandzior (m) (rzecz.)=robber
bandżo (n) (rzecz.)=banjo
bania (f) (rzecz.)=calabash
bania (f) (rzecz.)=cupola
bania (f) (rzecz.)=flagon
bania (f) (rzecz.)=gourd
banicja (f) (rzecz.)=ban
banicja (f) (rzecz.)=banishment
banicja (f) (rzecz.)=exile
banicja (f) (rzecz.)=outlawry
banita (m) (rzecz.)=exile
banita (m) (rzecz.)=outcast
banita (m) (rzecz.)=outlaw
bańka (f) (rzecz.)=bubble
bańka (f) (rzecz.)=bulb
bańka (f) (rzecz.)=can
bańka (f) (rzecz.)=flagon
bankier (m) (rzecz.)=banker
bankiet (m) (rzecz.)=banquet
banknot (m) (rzecz.)=banknote
banknot (m) (rzecz.)=bank-note
banknot (m) (rzecz.)=bill
banknot (m) (rzecz.)=note
bankowość (f) (rzecz.)=banking
bankowy (przym.)=bank
bankructwo (n) (rzecz.)=bankruptcy
bankructwo (n) (rzecz.)=failure
bankrut (m) (rzecz.)=bankrupt
bankrut (m) (rzecz.)=broke
bankrut (m) (rzecz.)=destitute
bankrut (m) (rzecz.)=insolvent
bankrut (m) (rzecz.)=penniless
bankrut (m) (rzecz.)=wash-out
bankrutować (czas.)=bankrupt
bankrutować (czas.)=fail
bankrutować (czas.)=flop
bankrutować (czas.)=smash
bankrutowanie (n) (rzecz.)=bankrupting
baobab (m) (rzecz.)=baobab
bar (m) (rzecz.)=barium
bar (m) (rzecz.)=estaminet
barak (m) (rzecz.)=barrack
baran (m) (rzecz.)=bellwether
baran (m) (rzecz.)=idiot
baran (m) (rzecz.)=mouton
baran (m) (rzecz.)=ram
baran (m) (rzecz.)=yuk
baranek (m) (rzecz.)=lamb
baranek (m) (rzecz.)=lambskin
baranek (m) (rzecz.)=sheep
baranina (f) (rzecz.)=lamb
baranina (f) (rzecz.)=mouton
baranina (f) (rzecz.)=mutton
baraszkować (czas.)=frolic
baraszkować (czas.)=romp
barbakan (m) (rzecz.)=barbican
barbaryzm (m) (rzecz.)=barbarism
barbarzyńca (m) (rzecz.)=barbarian
barbarzyńca (m) (rzecz.)=savage
barbarzyński (przym.)=barbarian
barbarzyński (przym.)=barbaric
barbarzyński (przym.)=barbarous
barbarzyński (przym.)=outlandish
barbarzyński (przym.)=savaged
barbarzyński (przym.)=truculent
barbarzyńsko (przysł.)=barbarically
barbarzyństwo (n) (rzecz.)=barbarism
barbarzyństwo (n) (rzecz.)=barbarity
barbarzyństwo (n) (rzecz.)=savagely
barbarzyństwo (n) (rzecz.)=savagery
barbituran (m) (rzecz.)=barbiturate
barbituran (m) (rzecz.)=downer
barczysty (przym.)=broad-shouldered
barczysty (przym.)=square-built
bardacha (f) (rzecz.)=can
bardacha (f) (rzecz.)=john
bardzo (przysł.)=awfully
bardzo (przysł.)=badly
bardzo (przysł.)=dismally
bardzo (przysł.)=greatly
bardzo (przysł.)=many
bardzo (przysł.)=much
bardzo (przysł.)=plenty
bardzo (przysł.)=sorely
bardzo (przysł.)=too
bardzo (przysł.)=very
barek (m) (rzecz.)=trolley
bariera (f) (rzecz.)=bar
bariera (f) (rzecz.)=barrier
bariera (f) (rzecz.)=boom
bariera (f) (rzecz.)=division
bariera (f) (rzecz.)=guardrail
bariera (f) (rzecz.)=parapet
barion (m) (rzecz.)=baryon
barka (f) (rzecz.)=barge
barka (f) (rzecz.)=houseboat
barkarola (f) (rzecz.)=barcarole
barkowy (przym.)=brachial
barkowy (przym.)=humeral
barłóg (m) (rzecz.)=litter
barok (m) (rzecz.)=baroque
barokowy (przym.)=baroque
barometr (m) (rzecz.)=barometer
barometryczny (przym.)=barometric
barometryczny (przym.)=barometrical
baronostwo (n) (rzecz.)=barony
barszcz (m) (rzecz.)=borsch
barszcz (m) (rzecz.)=borscht
barwa (f) (rzecz.)=dye
barwa (f) (rzecz.)=hue
barwa (f) (rzecz.)=overtone
barwa (f) (rzecz.)=timbre
barwa (f) (rzecz.)=tint
barwa (f) (rzecz.)=tone
barwena (f) (rzecz.)=mullet
barwić (czas.)=dye
barwić (czas.)=stain
barwienie (przysł.)=dyeing
barwienie (przysł.)=tinge
barwinek (m) (rzecz.)=myrtle
barwinek (m) (rzecz.)=periwinkle
barwnie (przysł.)=gorgeously
barwnik (m) (rzecz.)=colorant
barwnik (m) (rzecz.)=dye
barwnik (m) (rzecz.)=dyestuff
barwnik (m) (rzecz.)=dye-stuff
barwnik (m) (rzecz.)=pigment
barwność (f) (rzecz.)=gaudiness
barwny (przym.)=gaudy
barwny (przym.)=variegated
barykada (f) (rzecz.)=barricade
barykada (f) (rzecz.)=roadblock
barykadować (czas.)=barricade
baryłka (f) (rzecz.)=barrel
baryłkowaty (przym.)=tubby
baryton (m) (rzecz.)=baritone
baseballista (m) (rzecz.)=ballplayer
basen (m) (rzecz.)=basin
basen (m) (rzecz.)=bedpan
basen (m) (rzecz.)=pool
basen (m) (rzecz.)=swimming
basen (m) (rzecz.)=swimming-pool
basen (m) (rzecz.)=tank
basetla (f) (rzecz.)=double-bass
basista (m) (rzecz.)=bass
baśniowy (przym.)=fabulous
basowy (przym.)=bas
basowy (przym.)=bass
basowy (przym.)=basso
bastion (m) (rzecz.)=bastion
baszta (f) (rzecz.)=dungeon
baszta (f) (rzecz.)=tower
batalia (f) (rzecz.)=campaign
batalion (m) (rzecz.)=battalion
bateria (f) (rzecz.)=battery
bateria (f) (rzecz.)=troop
bateryjka (f) (rzecz.)=battery
batog (m) (rzecz.)=whip
batut (m) (rzecz.)=trampoline
batuta (f) (rzecz.)=baton
batuta (f) (rzecz.)=wand
batysfera (f) (rzecz.)=bathysphere
batyskaf (m) (rzecz.)=bathyscaph
batyst (m) (rzecz.)=batiste
bawełna (f) (rzecz.)=cotton
bawełniany (przym.)=cotton
bawić (czas.)=entertain
bawić (czas.)=merry
bawić (czas.)=peddle
bawić (czas.)=play
bawić (czas.)=recreate
bawić (czas.)=romp
bawić (czas.)=sport
bawić (czas.)=spree
bawić (czas.)=toy
bawić (czas.)=trifle
bawić (czas.)=whoopee
bawół (m) (rzecz.)=buffalo
bawoli (przym.)=buff
baza (f) (rzecz.)=base
baza (f) (rzecz.)=basin
baza (f) (rzecz.)=basis
baza (f) (rzecz.)=groundwork
bazalt (m) (rzecz.)=basalt
bazaltowy (przym.)=basaltic
bażant (m) (rzecz.)=pheasant
bazar (m) (rzecz.)=bazaar
bazar (m) (rzecz.)=marker
bazgrać (czas.)=doodle
bazgrać (czas.)=scratch
bazgrać (czas.)=scrawl
bazgrać (czas.)=scribble
bazgranina (f) (rzecz.)=scrawl
bazgranina (f) (rzecz.)=scribble
bazia (f) (rzecz.)=catkin
bazia (f) (rzecz.)=pussy
bazowanie (n) (rzecz.)=basing
bazowy (przym.)=baseman
bazylia (f) (rzecz.)=basil
bazylika (f) (rzecz.)=basilica
bazyliszek (m) (rzecz.)=basilisk
bazyliszek (m) (rzecz.)=cockatrice
beatyfikacja (f) (rzecz.)=beatification
beatyfikować (czas.)=beatify
bęben (m) (rzecz.)=drum
bęben (m) (rzecz.)=rundle
bębenek (m) (rzecz.)=drum
bębenek (m) (rzecz.)=ear-drum
bębenek (m) (rzecz.)=tabor
bębenkowy (przym.)=eardrum
bębnić (czas.)=drum
bębnić (czas.)=thrum
bębnienie (n) (rzecz.)=drumbeat
bęc (wykrz.)=bang
beczeć (czas.)=bleat
beczeć (czas.)=blubber
beczenie (n) (rzecz.)=bleat
beczenie (n) (rzecz.)=blubber
beczenie (n) (rzecz.)=moaning
beczka (f) (rzecz.)=barrel
beczka (f) (rzecz.)=cask
beczka (f) (rzecz.)=drum
beczka (f) (rzecz.)=kit
beczkowóz (m) (rzecz.)=water-cart
beczułka (f) (rzecz.)=barrel
beczułka (f) (rzecz.)=cask
beczułka (f) (rzecz.)=firkin
beczułka (f) (rzecz.)=keg
beczułka (f) (rzecz.)=runlet
bednarstwo (n) (rzecz.)=cooperage
bednarz (m) (rzecz.)=cooper
befsztyk (m) (rzecz.)=beefsteak
befsztyk (m) (rzecz.)=porterhouse
befsztyk (m) (rzecz.)=roast
befsztyk (m) (rzecz.)=steak
begonia (f) (rzecz.)=begonia
bejca (f) (rzecz.)=stain
bejcować (czas.)=curry
bejcować (czas.)=stain
bek (m) (rzecz.)=bleat
bekać (czas.)=burp
bękart (m) (rzecz.)=bastard
bękart (m) (rzecz.)=orphan
bekas (m) (rzecz.)=snipe
bekas (m) (rzecz.)=woodcock
bekhend (m) (rzecz.)=backhand
bekhend (m) (rzecz.)=backhander
beknięcie (n) (rzecz.)=belch
beknięcie (n) (rzecz.)=burp
bekon (m) (rzecz.)=bacon
beksa (f) (rzecz.)=cry-baby
beksa (f) (rzecz.)=snipe
bela (f) (rzecz.)=bale
bela (f) (rzecz.)=beam
bela (f) (rzecz.)=log
beletrysta (m) (rzecz.)=belletrist
beletrystyka (f) (rzecz.)=belles-lettres
beletrystyka (f) (rzecz.)=fiction
belfer (m) (rzecz.)=pedagogue
belfer (m) (rzecz.)=teacher
belka (f) (rzecz.)=balk
belka (f) (rzecz.)=beam
belka (f) (rzecz.)=joist
belka (f) (rzecz.)=spar
belka (f) (rzecz.)=timber
bełkot (m) (rzecz.)=buzzword
bełkot (m) (rzecz.)=gibber
bełkot (m) (rzecz.)=gibbering
bełkot (m) (rzecz.)=gibberish
bełkot (m) (rzecz.)=jabber
bełkot (m) (rzecz.)=mumbling
bełkot (m) (rzecz.)=purl
bełkot (m) (rzecz.)=splutter
bełkotać (czas.)=babble
bełkotać (czas.)=gibber
bełkotać (czas.)=mumble
bełkotać (czas.)=mutter
bełkotać (czas.)=splutter
bełkotać (czas.)=sputter
bełkotać (czas.)=twitter
bełkotanie (n) (rzecz.)=gibber
bełkotliwy (przym.)=mumbling
belladona (f) (rzecz.)=belladonna
belona (f) (rzecz.)=garfish
belowanie (n) (rzecz.)=baling
bełtać (czas.)=muddle
bełtać (czas.)=stir
bemol (m) (rzecz.)=flat
beneficjent (m) (rzecz.)=beneficiary
beneficjum (n) (rzecz.)=benefice
benefis (m) (rzecz.)=benefit
bentosowy (przym.)=benthic
benzen (m) (rzecz.)=benzene
benzol (m) (rzecz.)=benzene
benzyna (f) (rzecz.)=gas
benzyna (f) (rzecz.)=gasoline
benzyna (f) (rzecz.)=naphtha
benzyna (f) (rzecz.)=petrol
berbeć (m) (rzecz.)=brat
berbeć (m) (rzecz.)=kid
berbeć (m) (rzecz.)=tad
berbeć (m) (rzecz.)=toddler
beret (m) (rzecz.)=beret
berkel (m) (rzecz.)=berkelium
berło (n) (rzecz.)=rule
bestia (f) (rzecz.)=beast
bestia (f) (rzecz.)=yahoo
bestialski (przym.)=bestial
bestialski (przym.)=savaged
bestialstwo (n) (rzecz.)=bestiality
bestialstwo (n) (rzecz.)=brutishness
bestialstwo (n) (rzecz.)=savagery
bestiariusz (m) (rzecz.)=bestiary
besztać (czas.)=chide
besztać (czas.)=keelhaul
besztać (czas.)=lambaste
besztać (czas.)=reprove
besztać (czas.)=scold
besztać (czas.)=slate
besztanie (n) (rzecz.)=scolding
betel (m) (rzecz.)=bethel
betka (f) (rzecz.)=cinch
beton (m) (rzecz.)=concrete
betoniarz (m) (rzecz.)=concreter
betonować (czas.)=concrete
betonowy (przym.)=concrete
bez (m) (rzecz.)=lilac
bez (m) (rzecz.)=sans
bez (m) (rzecz.)=without
beż (m) (rzecz.)=beige
beza (f) (rzecz.)=meringue
bezalkoholowy (przym.)=alcohol-free
bezalkoholowy (przym.)=non-alcoholic
bezapelacyjnie (przysł.)=irrevocably
bezapelacyjnie (przysł.)=outright
bezapelacyjny (przym.)=undisputed
bezbarwnie (przysł.)=vapidly
bezbarwny (przym.)=drab
bezbarwny (przym.)=lack
bezbarwny (przym.)=pallid
bezbarwny (przym.)=toneless
bezbarwny (przym.)=wearied
bezbarwny (przym.)=weary
bezbłędnie (przysł.)=faultlessly
bezbłędnie (przysł.)=flawlessly
bezbłędny (przym.)=faultless
bezbłędny (przym.)=indefectible
bezboleśnie (przysł.)=indolently
bezboleśnie (przysł.)=painlessly
bezbolesny (przym.)=indolent
bezbolesny (przym.)=painless
bezbożność (f) (rzecz.)=impiety
bezbożność (f) (rzecz.)=profanity
bezbożny (przym.)=atheist
bezbożny (przym.)=godless
bezbożny (przym.)=impious
bezbożny (przym.)=ungodly
bezbramkowy (przym.)=goalless
bezbronny (przym.)=helpless
bezbronny (przym.)=unarmed
bezbronny (przym.)=unprotected
bezcelowo (przysł.)=vacuously
bezcelowy (przym.)=aimless
bezcelowy (przym.)=pointless
bezcelowy (przym.)=purposeless
bezcelowy (przym.)=useless
bezcenny (przym.)=invaluable
bezcenny (przym.)=priceless
bezceremonialnie (przysł.)=offhand
bezceremonialnie (przysł.)=unceremoniously
bezceremonialność (f) (rzecz.)=blunter
bezceremonialność (f) (rzecz.)=cavalier
bezceremonialny (przym.)=blunt
bezceremonialny (przym.)=blunted
bezceremonialny (przym.)=blunting
bezceremonialny (przym.)=offhand
bezceremonialny (przym.)=unceremonious
bezchmurny (przym.)=cloudless
bezcielesny (przym.)=disembodied
bezcłowy (przym.)=duty-free
bezczasowo (przysł.)=timelessly
bezczelnie (przysł.)=impudently
bezczelnie (przysł.)=insolently
bezczelność (f) (rzecz.)=audacity
bezczelność (f) (rzecz.)=brazenness
bezczelność (f) (rzecz.)=cheek
bezczelność (f) (rzecz.)=effrontery
bezczelność (f) (rzecz.)=impertinence
bezczelność (f) (rzecz.)=impertinency
bezczelność (f) (rzecz.)=insolence
bezczelność (f) (rzecz.)=rudeness
bezczelny (przym.)=barefaced
bezczelny (przym.)=brazen
bezczelny (przym.)=cheeky
bezczelny (przym.)=immodest
bezczelny (przym.)=impertinent
bezczelny (przym.)=impudent
bezczelny (przym.)=insolent
bezczelny (przym.)=outrageous
bezczelny (przym.)=pert
bezczelny (przym.)=saucy
bezczelny (przym.)=unblushing
bezcześcić (czas.)=desecrate
bezczynnie (przysł.)=idly
bezczynnie (przysł.)=lounge
bezczynność (f) (rzecz.)=failure
bezczynność (f) (rzecz.)=idleness
bezczynność (f) (rzecz.)=inaction
bezczynność (f) (rzecz.)=inactivity
bezczynność (f) (rzecz.)=inertia
bezczynny (przym.)=dormant
bezczynny (przym.)=easeful
bezczynny (przym.)=idle
bezczynny (przym.)=idled
bezczynny (przym.)=idler
bezczynny (przym.)=inactive
bezczynny (przym.)=leisured
bezczynny (przym.)=recumbent
bezdennie (przysł.)=abysmally
bezdenny (przym.)=abysmal
bezdenny (przym.)=bottomless
bezdenny (przym.)=fathomless
bezdętkowy (przym.)=tubeless
bezdomność (f) (rzecz.)=homelessness
bezdomny (przym.)=gamin
bezdomny (przym.)=homeless
bezdomny (przym.)=unsettled
bezdomny (przym.)=waif
bezdrożny (przym.)=trackless
bezdrzewny (przym.)=treeless
bezduszność (f) (rzecz.)=callousness
bezduszny (przym.)=callous
bezduszny (przym.)=exanimate
bezduszny (przym.)=inanimate
bezduszny (przym.)=insentient
bezduszny (przym.)=soulless
bezduszny (przym.)=toneless
bezduszny (przym.)=unfeeling
bezduszny (przym.)=vapid
bezdymny (przym.)=smokeless
bezdyskusyjny (przym.)=uncommitted
bezdyskusyjny (przym.)=undisputed
bezdzietny (przym.)=childless
bezdźwięczny (przym.)=soundless
bezdźwięczny (przym.)=unvoiced
bezeceństwo (n) (rzecz.)=atrocity
bezeceństwo (n) (rzecz.)=infamy
bezecny (przym.)=wicked
bezgłos (m) (rzecz.)=silence
bezgłośnie (przysł.)=noiselessly
bezgłośnie (przysł.)=soundlessly
bezgłośny (przym.)=noiseless
bezgłośny (przym.)=voiceless
bezgranicznie (przysł.)=insubstantial
bezgraniczność (f) (rzecz.)=infinity
bezgraniczny (przym.)=all-embracing
bezgraniczny (przym.)=boundless
bezgraniczny (przym.)=immeasurable
bezgraniczny (przym.)=immense
bezgraniczny (przym.)=implicit
bezgraniczny (przym.)=limitless
bezgraniczny (przym.)=limpness
bezgraniczny (przym.)=unbounded
bezgraniczny (przym.)=unlimited
bezgrzeszny (przym.)=impeccable
bezgrzeszny (przym.)=sinless
bezgwiezdny (przym.)=starless
bezik (m) (rzecz.)=bezique
bezimiennie (przysł.)=namelessly
bezimienność (f) (rzecz.)=namelessness
bezimienny (przym.)=anonymous
bezimienny (przym.)=faceless
bezimienny (przym.)=nameless
bezinteresownie (przysł.)=disinterestedly
bezinteresownie (przysł.)=selflessly
bezinteresownie (przysł.)=unselfishly
bezinteresowność (f) (rzecz.)=disinterest
bezinteresowność (f) (rzecz.)=disinterestedness
bezinteresowność (f) (rzecz.)=selflessness
bezinteresowny (przym.)=disinterested
bezinteresowny (przym.)=selfless
bezinteresowny (przym.)=unpaid
bezinteresowny (przym.)=unselfish
bezkarnie (przysł.)=impunity
bezkarność (f) (rzecz.)=impunity
bezklasowy (przym.)=classless
bezkofeinowy (przym.)=decaf
bezkofeinowy (przym.)=decaffeinated
bezkompromisowość (f) (rzecz.)=intransigence
bezkompromisowy (przym.)=intransigent
bezkompromisowy (przym.)=uncompromising
bezkonfliktowy (przym.)=peaceful
bezkonkurencyjny (przym.)=peerless
bezkonkurencyjny (przym.)=unbearable
bezkonkurencyjny (przym.)=unbeatable
bezkonkurencyjny (przym.)=unmatched
bezkonkurencyjny (przym.)=unrivalled
bezkręgowiec (m) (rzecz.)=invertebrate
bezkręgowy (przym.)=invertebrate
bezkręgowy (przym.)=spineless
bezkres (m) (rzecz.)=boundless
bezkres (m) (rzecz.)=boundlessness
bezkres (m) (rzecz.)=immense
bezkres (m) (rzecz.)=infinity
bezkresny (przym.)=boundless
bezkresny (przym.)=endless
bezkresny (przym.)=infinite
bezkrólewie (n) (rzecz.)=interregnum
bezkrwawy (przym.)=bloodless
bezkrytycznie (przysł.)=indiscriminately
bezkrytycznie (przysł.)=uncritically
bezkrytyczny (przym.)=blind
bezkrytyczny (przym.)=uncritical
bezksiężycowy (przym.)=moonless
bezkształtnie (przysł.)=shapelessly
bezkształtność (f) (rzecz.)=shapelessness
bezkształtny (przym.)=amorphous
bezkształtny (przym.)=clump
bezkształtny (przym.)=formless
bezkształtny (przym.)=shapeless
bezład (m) (rzecz.)=confusion
bezład (m) (rzecz.)=disorder
bezład (m) (rzecz.)=helter-skelter
bezład (m) (rzecz.)=welter
bezładnie (przysł.)=higgledy-piggledy
bezładnie (przysł.)=pell-mell
bezładny (przym.)=confused
bezładny (przym.)=desultory
bezładny (przym.)=disjointed
bezładny (przym.)=disordered
bezładny (przym.)=higgledy-piggledy
bezładny (przym.)=incoherent
bezładny (przym.)=inconsequential
bezładny (przym.)=otherworldly
bezładny (przym.)=pell-mell
bezładny (przym.)=promiscuous
bezlik (m) (rzecz.)=host
bezlistny (przym.)=leafless
bezlitośnie (przysł.)=ruthlessly
bezlitosny (przym.)=cold-blooded
bezlitosny (przym.)=merciless
bezlitosny (przym.)=pitiless
bezlitosny (przym.)=remorseless
bezlitosny (przym.)=ruthless
bezlitosny (przym.)=unmerciful
bezlitosny (przym.)=unrelenting
bezludny (przym.)=deserted
bezludny (przym.)=godforsaken
bezludny (przym.)=uninhabited
bezmian (m) (rzecz.)=steelyard
bezmiar (m) (rzecz.)=immensity
bezmiar (m) (rzecz.)=vastness
bezmiernie (przysł.)=immeasurably
bezmięsny (przym.)=meatless
bezmięsny (przym.)=vegetarian
bezmózgowiec (m) (rzecz.)=cretin
bezmózgowiec (m) (rzecz.)=numskull
bezmyślnie (przysł.)=mindlessly
bezmyślnie (przysł.)=thoughtlessly
bezmyślnie (przysł.)=vacantly
bezmyślność (f) (rzecz.)=fatuity
bezmyślność (f) (rzecz.)=inconsiderateness
bezmyślność (f) (rzecz.)=silliness
bezmyślność (f) (rzecz.)=thoughtlessness
bezmyślność (f) (rzecz.)=vacancy
bezmyślny (przym.)=blank
bezmyślny (przym.)=fatuous
bezmyślny (przym.)=frivolous
bezmyślny (przym.)=gay
bezmyślny (przym.)=inane
bezmyślny (przym.)=inconsiderate
bezmyślny (przym.)=inconsiderateness
bezmyślny (przym.)=mindless
bezmyślny (przym.)=senseless
bezmyślny (przym.)=thoughtless
bezmyślny (przym.)=unguarded
bezmyślny (przym.)=unthinking
bezmyślny (przym.)=vacant
beznadziejny (przym.)=abysmal
beznadziejny (przym.)=baneful
beznadziejny (przym.)=desperate
beznadziejny (przym.)=forlorn
beznadziejny (przym.)=hopeless
beznadziejny (przym.)=hopelessness
beznamiętnie (przysł.)=blankly
beznamiętny (przym.)=disimpassioned
beznamiętny (przym.)=dispassionate
beznamiętny (przym.)=impassive
beznamiętny (przym.)=lifeless
beznasienny (przym.)=seedless
beznogi (przym.)=legless
bezogonowy (przym.)=excaudate
bezogonowy (przym.)=tailless
bezokolicznik (m) (rzecz.)=infinitive
bezołowiowy (przym.)=lead-free
bezołowiowy (przym.)=unleaded
bezosobowo (przysł.)=impersonal
bezosobowo (przysł.)=impersonally
bezosobowy (przym.)=impersonal
bezowocnie (przysł.)=fruitlessly
bezowocność (f) (rzecz.)=fruitlessness
bezowocny (przym.)=fruitless
bezowocny (przym.)=futile
bezowocny (przym.)=unfruitful
bezowocny (przym.)=unsuccessful
beżowy (przym.)=beige
bezpański (przym.)=derelict
bezpański (przym.)=stray
bezpański (przym.)=waif
bezpaństwowy (przym.)=stateless
bezpardonowy (przym.)=ruthless
bezpartyjny (przym.)=independent
bezpartyjny (przym.)=non-party
bezpieczeństwo (n) (rzecz.)=safeness
bezpieczeństwo (n) (rzecz.)=safety
bezpieczeństwo (n) (rzecz.)=security
bezpiecznie (przysł.)=safely
bezpiecznik (m) (rzecz.)=fuse
bezpieczny (przym.)=refuge
bezpieczny (przym.)=safe
bezpieczny (przym.)=safer
bezpieczny (przym.)=secure
bezpieczny (przym.)=sheltered
bezpilotowy (przym.)=drone
bezplanowy (przym.)=desultory
bezpłatnie (przysł.)=gratis
bezpłatnie (przysł.)=gratuitously
bezpłatny (przym.)=complimentary
bezpłatny (przym.)=free
bezpłatny (przym.)=gratuitous
bezpłatny (przym.)=honorary
bezpłatny (przym.)=unpaid
bezpłciowo (przysł.)=asexually
bezpłciowy (przym.)=asexual
bezpłciowy (przym.)=sexless
bezpłodność (f) (rzecz.)=infertility
bezpłodność (f) (rzecz.)=sterility
bezpłodny (przym.)=effete
bezpłodny (przym.)=inefficacious
bezpłodny (przym.)=sterile
bezpłodny (przym.)=unfruitful
bezpodstawnie (przysł.)=groundlessly
bezpodstawność (f) (rzecz.)=groundlessness
bezpodstawny (przym.)=baseless
bezpodstawny (przym.)=falsely
bezpodstawny (przym.)=gratuitous
bezpodstawny (przym.)=groundless
bezpodstawny (przym.)=idle
bezpodstawny (przym.)=ill-founded
bezpodstawny (przym.)=invertebrate
bezpodstawny (przym.)=unfounded
bezpodstawny (przym.)=ungrounded
bezpodstawny (przym.)=unjustified
bezpodstawny (przym.)=unsubstantiated
bezpołączeniowy (przym.)=connectionless
bezpośredni (przym.)=direct
bezpośredni (przym.)=homespun
bezpośredni (przym.)=immediate
bezpośredni (przym.)=imminence
bezpośredni (przym.)=non-stop
bezpośredni (przym.)=online
bezpośredni (przym.)=on-line
bezpośredni (przym.)=outright
bezpośredni (przym.)=point-blank
bezpośredni (przym.)=proximate
bezpośredni (przym.)=straight
bezpośredni (przym.)=straightforward
bezpośredni (przym.)=through
bezpośrednio (przysł.)=direct
bezpośrednio (przysł.)=directly
bezpośrednio (przysł.)=immediately
bezpośrednio (przysł.)=imminent
bezpośrednio (przysł.)=impend
bezpośrednio (przysł.)=point-blank
bezpośrednio (przysł.)=squarely
bezpośrednio (przysł.)=straight
bezpośrednio (przysł.)=straightforward
bezpośrednio (przysł.)=straightway
bezpośredniość (f) (rzecz.)=directness
bezpośredniość (f) (rzecz.)=immediacy
bezpośredniość (f) (rzecz.)=straightforwardness
bezpostaciowy (przym.)=amorphous
bezpowrotnie (przysł.)=irrecoverably
bezpowrotny (przym.)=irrecoverable
bezpowrotny (przym.)=irretrievable
bezprawie (n) (rzecz.)=illegality
bezprawie (n) (rzecz.)=iniquity
bezprawie (n) (rzecz.)=lawlessness
bezprawie (n) (rzecz.)=unlawfulness
bezprawnie (przysł.)=forcible
bezprawnie (przysł.)=forcibly
bezprawnie (przysł.)=lawlessly
bezprawnie (przysł.)=malfeasance
bezprawnie (przysł.)=unlawfully
bezprawnie (przysł.)=wrongfully
bezprawność (f) (rzecz.)=illicitness
bezprawny (przym.)=forcible
bezprawny (przym.)=illegal
bezprawny (przym.)=illegitimate
bezprawny (przym.)=illicit
bezprawny (przym.)=lawless
bezprawny (przym.)=unlawful
bezprawny (przym.)=wrongful
bezprecedensowy (przym.)=unprecedented
bezpretensjonalnie (przysł.)=unaffectedly
bezpretensjonalnie (przysł.)=unpretentiously
bezpretensjonalny (przym.)=unaffected
bezpretensjonalny (przym.)=unpretentious
bezproblemowo (przysł.)=smoothly
bezproblemowy (przym.)=trouble-free
bezproduktywny (przym.)=unproductive
bezprzewodowy (przym.)=cordless
bezprzewodowy (przym.)=wireless
bezprzykładny (przym.)=unexampled
bezprzykładny (przym.)=unparalleled
bezprzykładny (przym.)=unprecedented
bezradnie (przysł.)=helplessly
bezradność (f) (rzecz.)=helplessness
bezradny (przym.)=baffled
bezradny (przym.)=forlorn
bezradny (przym.)=helpless
bezradny (przym.)=powerless
bezrękawnik (m) (rzecz.)=pinafore
bezrękawnik (m) (rzecz.)=vest
bezrękawnik (m) (rzecz.)=waistcoat
bezrobocie (n) (rzecz.)=joblessness
bezrobocie (n) (rzecz.)=unemployment
bezrobotny (przym.)=jobless
bezrobotny (przym.)=unemployed
bezrogi (przym.)=hornless
bezrogi (przym.)=polled
bezrolny (przym.)=landless
bezrozumny (przym.)=unmeaning
bezruch (m) (rzecz.)=immobility
bezruch (m) (rzecz.)=inertia
bezruch (m) (rzecz.)=inertness
bezruch (m) (rzecz.)=lifelessness
bezruch (m) (rzecz.)=quiescence
bezruch (m) (rzecz.)=standstill
bezruch (m) (rzecz.)=stillness
bezsenność (f) (rzecz.)=insomnia
bezsenność (f) (rzecz.)=sleeplessness
bezsenność (f) (rzecz.)=wakefulness
bezsenny (przym.)=anxious
bezsenny (przym.)=insomniac
bezsenny (przym.)=sleepless
bezsens (m) (rzecz.)=senselessness
bezsensownie (przysł.)=senselessly
bezsensowność (f) (rzecz.)=incongruity
bezsensowność (f) (rzecz.)=meaninglessness
bezsensowność (f) (rzecz.)=senselessness
bezsensowny (przym.)=absurd
bezsensowny (przym.)=meaningless
bezsensowny (przym.)=meaninglessly
bezsensowny (przym.)=nonsensical
bezsensowny (przym.)=pointless
bezsensowny (przym.)=ridiculous
bezsensowny (przym.)=senseless
bezsensowny (przym.)=ungodly
bezsilnie (przysł.)=powerlessly
bezsilność (f) (rzecz.)=powerlessness
bezsilny (przym.)=helpless
bezsilny (przym.)=impotent
bezsilny (przym.)=infirm
bezsilny (przym.)=powerless
bezsilny (przym.)=toothless
bezskrzydły (przym.)=wingless
bezskutecznie (przysł.)=ineffectively
bezskutecznie (przysł.)=unsuccessfully
bezskutecznie (przysł.)=vainly
bezskuteczność (f) (rzecz.)=ineffectiveness
bezskuteczny (przym.)=ineffective
bezskuteczny (przym.)=ineffectual
bezskuteczny (przym.)=nugatory
bezskuteczny (przym.)=self-defeating
bezskuteczny (przym.)=unavailing
bezsłoneczny (przym.)=sunless
bezsłownie (przysł.)=wordlessly
bezsolny (przym.)=salt-free
bezspornie (przysł.)=incontrovertibly
bezspornie (przysł.)=indisputably
bezspornie (przysł.)=undeniably
bezsporny (przym.)=decided
bezsporny (przym.)=incontestable
bezsporny (przym.)=indisputable
bezsporny (przym.)=unassailable
bezsporny (przym.)=unimpeachable
bezsporny (przym.)=unquestionable
bezsprzeczny (przym.)=incontrovertible
bezsprzeczny (przym.)=unobjectionable
bezstronnie (przysł.)=impartially
bezstronność (f) (rzecz.)=disinterest
bezstronność (f) (rzecz.)=disinterestedness
bezstronność (f) (rzecz.)=evenness
bezstronność (f) (rzecz.)=fairness
bezstronność (f) (rzecz.)=impartiality
bezstronność (f) (rzecz.)=neuter
bezstronny (przym.)=candid
bezstronny (przym.)=detached
bezstronny (przym.)=disinterested
bezstronny (przym.)=dispassionate
bezstronny (przym.)=equitable
bezstronny (przym.)=fair-minded
bezstronny (przym.)=impartial
bezstronny (przym.)=neutral
bezstronny (przym.)=objective
bezstronny (przym.)=unbiased
bezstronny (przym.)=unprejudiced
bezszmerowy (przym.)=noiseless
bezszwowy (przym.)=seamless
bezszypułkowy (przym.)=sessile
beztlenowiec (m) (rzecz.)=anaerobe
beztlenowy (przym.)=anaerobic
beztroska (f) (rzecz.)=airiness
beztroska (f) (rzecz.)=carelessness
beztroska (f) (rzecz.)=ease
beztroska (f) (rzecz.)=light-heartedness
beztroska (f) (rzecz.)=unconcern
beztroski (przym.)=airy
beztroski (przym.)=blithe
beztroski (przym.)=carefree
beztroski (przym.)=care-free
beztroski (przym.)=careless
beztroski (przym.)=complacent
beztroski (przym.)=easy
beztroski (przym.)=happy-go-lucky
beztroski (przym.)=insouciant
beztroski (przym.)=jaunty
beztroski (przym.)=light-minded
beztroski (przym.)=reckless
beztroski (przym.)=thoughtless
beztroski (przym.)=unconcerned
beztrosko (przysł.)=airily
beztrosko (przysł.)=blithely
beztrosko (przysł.)=jauntily
beztrosko (przysł.)=merrily
beztrosko (przysł.)=recklessly
beztrosko (przysł.)=unconcernedly
bezustannie (przysł.)=ceaselessly
bezustannie (przysł.)=continuously
bezustannie (przysł.)=incessantly
bezustannie (przysł.)=uninterruptedly
bezustanny (przym.)=ceaseless
bezustanny (przym.)=continual
bezustanny (przym.)=endless
bezustanny (przym.)=incessant
bezustanny (przym.)=relentless
bezustanny (przym.)=unceasing
bezustanny (przym.)=unending
bezustanny (przym.)=uninterrupted
bezużytecznie (przysł.)=uselessly
bezużyteczność (f) (rzecz.)=uselessness
bezużyteczny (przym.)=barren
bezużyteczny (przym.)=duff
bezużyteczny (przym.)=useless
bezwartościowość (f) (rzecz.)=worthlessness
bezwartościowy (przym.)=chaffy
bezwartościowy (przym.)=cheap
bezwartościowy (przym.)=trumpery
bezwartościowy (przym.)=valueless
bezwartościowy (przym.)=void
bezwartościowy (przym.)=waste
bezwartościowy (przym.)=worthless
bezwarunkowo (przysł.)=absolutely
bezwarunkowo (przysł.)=unconditionally
bezwarunkowy (przym.)=absolute
bezwarunkowy (przym.)=peremptory
bezwarunkowy (przym.)=unconditional
bezwarunkowy (przym.)=unconditioned
bezwarunkowy (przym.)=unqualified
bezwarunkowy (przym.)=unquestioning
bezwiednie (przysł.)=unawares
bezwiednie (przysł.)=unconsciously
bezwiednie (przysł.)=unknowingly
bezwiednie (przysł.)=unwittingly
bezwiedny (przym.)=unconscious
bezwiedny (przym.)=unintentional
bezwietrzny (przym.)=airless
bezwietrzny (przym.)=quiet
bezwietrzny (przym.)=windless
bezwład (m) (rzecz.)=inertia
bezwład (m) (rzecz.)=palsy
bezwład (m) (rzecz.)=paralysis
bezwładnie (przysł.)=higgledy-piggledy
bezwładnie (przysł.)=inertly
bezwładność (f) (rzecz.)=inertia
bezwładność (f) (rzecz.)=stagnancy
bezwładny (przym.)=inert
bezwładny (przym.)=limp
bezwłosy (przym.)=hairless
bezwodnik (m) (rzecz.)=anhydride
bezwodny (przym.)=anhydrous
bezwolny (przym.)=involuntary
bezwolny (przym.)=passive
bezwonny (przym.)=inodorous
bezwonny (przym.)=scentless
bezwstyd (m) (rzecz.)=impudence
bezwstydny (przym.)=barefaced
bezwstydny (przym.)=brazen
bezwstydny (przym.)=earthy
bezwstydny (przym.)=flagrant
bezwstydny (przym.)=graceless
bezwstydny (przym.)=ignoble
bezwstydny (przym.)=immodest
bezwstydny (przym.)=lewd
bezwstydny (przym.)=shameless
bezwstydny (przym.)=unashamed
bezwyrazowy (przym.)=expressionless
bezwyznaniowy (przym.)=non-denominational
bezwzględnie (przysł.)=absolutely
bezwzględnie (przysł.)=implicitly
bezwzględnie (przysł.)=relentlessly
bezwzględnie (przysł.)=ruthlessly
bezwzględnie (przysł.)=strictly
bezwzględność (f) (rzecz.)=absoluteness
bezwzględność (f) (rzecz.)=ruthlessness
bezwzględność (f) (rzecz.)=severity
bezwzględność (f) (rzecz.)=toughness
bezwzględny (przym.)=absolute
bezwzględny (przym.)=actual
bezwzględny (przym.)=cold-blooded
bezwzględny (przym.)=despotic
bezwzględny (przym.)=hardboiled
bezwzględny (przym.)=hard-boiled
bezwzględny (przym.)=hard-hearted
bezwzględny (przym.)=inconsiderate
bezwzględny (przym.)=irrespective
bezwzględny (przym.)=relentless
bezwzględny (przym.)=rigid
bezwzględny (przym.)=ruthless
bezwzględny (przym.)=severe
bezwzględny (przym.)=strict
bezwzględny (przym.)=unqualified
bezwzględny (przym.)=unquestioning
bezwzględny (przym.)=unreserved
bezzałogowy (przym.)=unmanned
bezzasadnie (przysł.)=unreasonably
bezzasadny (przym.)=unfounded
bezżeństwo (n) (rzecz.)=celibacy
bezzwłocznie (przysł.)=forthwith
bezzwłocznie (przysł.)=speedily
bezzwłocznie (przysł.)=stat
bezzwłoczny (przym.)=immediate
bezzwłoczny (przym.)=prompt
bezzwrotny (przym.)=non-returnable
biadać (czas.)=waif
biadanie (n) (rzecz.)=jeremiad
biadolenie (n) (rzecz.)=bleat
biadolić (czas.)=cant
biadolić (czas.)=gripe
biadolić (czas.)=moan
biadolić (czas.)=snivel
biadolić (czas.)=whimper
biadolić (czas.)=whine
białko (n) (rzecz.)=albumen
białko (n) (rzecz.)=albumin
białko (n) (rzecz.)=glair
białko (n) (rzecz.)=protein
białko (n) (rzecz.)=white
biało (przysł.)=whitely
białość (f) (rzecz.)=whiteness
biatlon (m) (rzecz.)=biathlon
biba (f) (rzecz.)=carousal
biba (f) (rzecz.)=fuddle
biba (f) (rzecz.)=jag
bibelot (m) (rzecz.)=bibelot
biblia (f) (rzecz.)=bible
biblia (f) (rzecz.)=scripture
biblijny (przym.)=biblical
biblijny (przym.)=scriptural
bibliofil (m) (rzecz.)=bibliophile
bibliofil (m) (rzecz.)=bibliophilist
bibliofilstwo (n) (rzecz.)=bibliophilism
bibliograf (m) (rzecz.)=bibliographer
bibliografia (f) (rzecz.)=bibliography
bibliograficznie (przysł.)=bibliographically
bibliograficzny (przym.)=bibliographic
bibliograficzny (przym.)=bibliographical
biblioteka (f) (rzecz.)=library
bibliotekarz (m) (rzecz.)=librarian
bibuła (f) (rzecz.)=blotting
bibularz (m) (rzecz.)=blotter
bibularz (m) (rzecz.)=pad
bibułka (f) (rzecz.)=tissue
bibułka (f) (rzecz.)=tissue-paper
bić (czas.)=battle
bić (czas.)=beat
bić (czas.)=beaten
bić (czas.)=disprove
bić (czas.)=fight
bić (czas.)=gush
bić (czas.)=palpable
bić (czas.)=pant
bić (czas.)=pulsate
bić (czas.)=scuffle
bić (czas.)=strike
bić (czas.)=thrash
bić (czas.)=throb
bić (czas.)=toll
bić (czas.)=tussle
bić (czas.)=wallop
bić (czas.)=well
bić (czas.)=whip
bicie (n) (rzecz.)=beating
bicie (n) (rzecz.)=bit
bicie (n) (rzecz.)=flogging
bicie (n) (rzecz.)=peal
bicie (n) (rzecz.)=slaughter
bicie (n) (rzecz.)=throb
bicz (m) (rzecz.)=lash
bicz (m) (rzecz.)=scourge
bicz (m) (rzecz.)=whip
bicz (m) (rzecz.)=whiplash
biczować (czas.)=flagellate
biczować (czas.)=lash
biczować (czas.)=scourge
biczować (czas.)=whip
biczowanie (n) (rzecz.)=scourging
biczownik (m) (rzecz.)=flagellant
bieda (f) (rzecz.)=adversity
bieda (f) (rzecz.)=destitution
bieda (f) (rzecz.)=hardship
bieda (f) (rzecz.)=misery
bieda (f) (rzecz.)=necessity
bieda (f) (rzecz.)=penury
bieda (f) (rzecz.)=poorer
bieda (f) (rzecz.)=poverty
bieda (f) (rzecz.)=sufferance
bieda (f) (rzecz.)=want
biedak (m) (rzecz.)=pauper
biednie (przysł.)=poorly
biedny (przym.)=bounce
biedny (przym.)=impecunious
biedny (przym.)=indigent
biedny (przym.)=penurious
biedny (przym.)=poor
biedny (przym.)=wretched
biedować (czas.)=scrape
biedronka (f) (rzecz.)=ladybird
biedronka (f) (rzecz.)=ladybug
biedzić (czas.)=exert
bieg (m) (rzecz.)=circumvention
bieg (m) (rzecz.)=course
bieg (m) (rzecz.)=current
bieg (m) (rzecz.)=flight
bieg (m) (rzecz.)=gear
bieg (m) (rzecz.)=jogging
bieg (m) (rzecz.)=progress
bieg (m) (rzecz.)=race
bieg (m) (rzecz.)=run
bieg (m) (rzecz.)=scamper
bieg (m) (rzecz.)=scud
bieg (m) (rzecz.)=scurried
bieg (m) (rzecz.)=sprint
bieg (m) (rzecz.)=tenor
bieg (m) (rzecz.)=tide
biegać (czas.)=jog
biegać (czas.)=run
biegać (czas.)=sprint
biegacz (m) (rzecz.)=jogger
biegacz (m) (rzecz.)=racer
biegacz (m) (rzecz.)=runner
bieganie (n) (rzecz.)=jogging
bieganie (n) (rzecz.)=scamper
bieganina (f) (rzecz.)=bustle
bieganina (f) (rzecz.)=scurry
biegle (przysł.)=expertly
biegle (przysł.)=fluently
biegle (przysł.)=proficiently
biegłość (f) (rzecz.)=fluency
biegłość (f) (rzecz.)=mastery
biegłość (f) (rzecz.)=proficiency
biegłość (f) (rzecz.)=skill
biegły (przym.)=adept
biegły (przym.)=assessor
biegły (przym.)=conversant
biegły (przym.)=expert
biegły (przym.)=fluent
biegły (przym.)=proficient
biegły (przym.)=skilled
biegun (m) (rzecz.)=pole
biegun (m) (rzecz.)=rocker
biegunka (f) (rzecz.)=dysentery
biegunowo (przysł.)=diametrically
biegunowość (f) (rzecz.)=polarity
biegunowy (przym.)=polar
biegus (m) (rzecz.)=sandpiper
biel (f) (rzecz.)=white
biel (f) (rzecz.)=whiteness
bielactwo (n) (rzecz.)=albinism
bieleć (czas.)=whiten
bielić (czas.)=blanch
bielić (czas.)=bleach
bielić (czas.)=white
bielić (czas.)=whiten
bielić (czas.)=whitewash
bielidło (n) (rzecz.)=whitewash
bielidło (n) (rzecz.)=whiting
bielik (m) (rzecz.)=bleach
bielizna (f) (rzecz.)=hosiery
bielizna (f) (rzecz.)=linen
bielizna (f) (rzecz.)=underclothes
bielizna (f) (rzecz.)=underclothing
bielizna (f) (rzecz.)=underwear
bieliźniany (przym.)=lingerie
bieliźniarka (f) (rzecz.)=chiffonier
bielmo (n) (rzecz.)=cataract
biernie (przysł.)=inertly
biernie (przysł.)=passively
biernik (m) (rzecz.)=accusative
bierność (f) (rzecz.)=impassivity
bierność (f) (rzecz.)=inactivity
bierność (f) (rzecz.)=inertness
bierność (f) (rzecz.)=passivity
bierny (przym.)=passive
bierny (przym.)=quiescent
bierwiono (n) (rzecz.)=log
bierwiono (n) (rzecz.)=stump
bierzmować (czas.)=confirm
bierzmowanie (n) (rzecz.)=confirmation
bies (m) (rzecz.)=devil
biesiada (f) (rzecz.)=banquet
biesiada (f) (rzecz.)=feast
biesiada (f) (rzecz.)=revel
biesiada (f) (rzecz.)=revelry
biesiada (f) (rzecz.)=symposium
biesiada (f) (rzecz.)=wassail
biesiadny (przym.)=convivial
biesiadny (przym.)=conviviality
bieżąco (przysł.)=currently
bieżnia (f) (rzecz.)=airstrip
bieżnia (f) (rzecz.)=racecourse
bieżnia (f) (rzecz.)=racetrack
bieżnia (f) (rzecz.)=runway
bieżnia (f) (rzecz.)=track
bieżnia (f) (rzecz.)=treadmill
bieżnik (m) (rzecz.)=tread
bieżnikowanie (n) (rzecz.)=recapping
bigamia (f) (rzecz.)=bigamy
bigamiczny (przym.)=bigamous
bigamista (m) (rzecz.)=bigamist
bigos (m) (rzecz.)=gallimaufry
bigos (m) (rzecz.)=hotpot
bigos (m) (rzecz.)=mishmash
bigos (m) (rzecz.)=mulligan
bigos (m) (rzecz.)=olio
bigoteryjny (przym.)=bigoted
bijak (m) (rzecz.)=beater
bijak (m) (rzecz.)=ram
bijatyka (f) (rzecz.)=brawl
bijatyka (f) (rzecz.)=fight
bijatyka (f) (rzecz.)=scrimmage
bila (f) (rzecz.)=ball
bilans (m) (rzecz.)=balance
bilard (m) (rzecz.)=bagatelle
bilard (m) (rzecz.)=billiard
bilard (m) (rzecz.)=billiards
bilardowy (przym.)=billiard
bilateralny (przym.)=bilateral
bilet (m) (rzecz.)=card
bilet (m) (rzecz.)=sleepy
bilet (m) (rzecz.)=ticket
bileter (m) (rzecz.)=usher
bilinearny (przym.)=bilinear
bilion (m) (rzecz.)=billion
bilon (m) (rzecz.)=coin
bimber (m) (rzecz.)=hooch
bimber (m) (rzecz.)=moonshine
bimetalizm (m) (rzecz.)=bimetallism
binarny (przym.)=binary
bindowanie (n) (rzecz.)=bookbinding
binokle (pl) (rzecz.)=pince-nez
binominalny (przym.)=binomial
biochemia (f) (rzecz.)=biochemistry
biochemiczny (przym.)=biochemical
biochemik (m) (rzecz.)=biochemist
biodro (n) (rzecz.)=haunch
biodro (n) (rzecz.)=hip
biodrowy (przym.)=iliac
biodrowy (przym.)=pelvic
bioelektronika (f) (rzecz.)=bioelectronics
bioetyka (f) (rzecz.)=bioethics
biofizyczny (przym.)=biophysical
biofizyk (m) (rzecz.)=biophysicist
biofizyka (f) (rzecz.)=biophysics
biograf (m) (rzecz.)=biographer
biografia (f) (rzecz.)=biography
biograficzny (przym.)=biographic
biograficzny (przym.)=biographical
biograficzny (przym.)=profiled
bioinżynieria (f) (rzecz.)=bioengineering
biolog (m) (rzecz.)=biologist
biologia (f) (rzecz.)=biology
biologicznie (przysł.)=biologically
biologiczny (przym.)=biologic
biologiczny (przym.)=biological
biomasa (f) (rzecz.)=biomass
biomedycyna (f) (rzecz.)=biomedicine
biomedyczny (przym.)=biomedical
biometryczny (przym.)=biometric
biometryka (f) (rzecz.)=biometrics
bionika (f) (rzecz.)=bionics
biopsja (f) (rzecz.)=biopsy
biorca (m) (rzecz.)=recipient
bioróżnorodność (f) (rzecz.)=biodiversity
biorytm (m) (rzecz.)=biorhythm
biosfera (f) (rzecz.)=biosphere
biotechnologia (f) (rzecz.)=biotechnology
biotechnologiczny (przym.)=biotechnological
biotyczny (przym.)=biotic
biotyna (f) (rzecz.)=biotin
bipolarny (przym.)=bipolar
biret (m) (rzecz.)=biretta
bis (m) (rzecz.)=encore
biseksualizm (m) (rzecz.)=bisexuality
biseksualny (przym.)=bisexual
biskup (m) (rzecz.)=bishop
biskup (m) (rzecz.)=patriarch
biskup (m) (rzecz.)=pontiff
biskupi (przym.)=coadjutor
biskupstwo (n) (rzecz.)=bishopric
biskupstwo (n) (rzecz.)=episcopate
biskupstwo (n) (rzecz.)=see
bisować (czas.)=repeat
bisowanie (n) (rzecz.)=encore
biszkopt (m) (rzecz.)=biscuit
biszkopt (m) (rzecz.)=sponge-cake
bitmapa (f) (rzecz.)=bitmap
bitnik (m) (rzecz.)=beatnik
bitny (przym.)=valiant
bitumiczny (przym.)=bituminous
bitumin (m) (rzecz.)=bitumen
bitwa (f) (rzecz.)=battle
bitwa (f) (rzecz.)=combat
bitwa (f) (rzecz.)=engagement
biuletyn (m) (rzecz.)=bulletin
biuletyn (m) (rzecz.)=newsletter
biureta (f) (rzecz.)=burette
biurko (n) (rzecz.)=bureau
biurko (n) (rzecz.)=davenport
biurko (n) (rzecz.)=desk
biurko (n) (rzecz.)=secretary
biurko (n) (rzecz.)=writing
biurko (n) (rzecz.)=writing-desk
biurkowy (przym.)=desktop
biuro (n) (rzecz.)=bureau
biuro (n) (rzecz.)=office
biuro (n) (rzecz.)=personnel
biurokracja (f) (rzecz.)=bureaucracy
biurokracja (f) (rzecz.)=officialdom
biurokrata (m) (rzecz.)=bureaucrat
biurokratycznie (przysł.)=bureaucratically
biurokratyczny (przym.)=bureaucratic
biurokratyzacja (f) (rzecz.)=bureaucratization
biurowy (przym.)=clerical
biurowy (przym.)=white-collar
biust (m) (rzecz.)=bosoms
biust (m) (rzecz.)=breast
biust (m) (rzecz.)=bust
biustonosz (m) (rzecz.)=bra
biustonosz (m) (rzecz.)=brassiere
biwak (m) (rzecz.)=bivouac
biwakować (czas.)=bivouac
biwakowanie (n) (rzecz.)=camping
biwakowicz (m) (rzecz.)=camper
bizmut (m) (rzecz.)=bismuth
biznes (m) (rzecz.)=business
biznesmen (m) (rzecz.)=businessman
bizon (m) (rzecz.)=bison
biżuteria (f) (rzecz.)=finery
biżuteria (f) (rzecz.)=jewel
blacha (f) (rzecz.)=griddle
blacha (f) (rzecz.)=latten
blacha (f) (rzecz.)=tin
blacharz (m) (rzecz.)=tinsmith
błąd (m) (rzecz.)=blemish
błąd (m) (rzecz.)=blunder
błąd (m) (rzecz.)=bug
błąd (m) (rzecz.)=defect
błąd (m) (rzecz.)=deviation
błąd (m) (rzecz.)=erratum
błąd (m) (rzecz.)=error
błąd (m) (rzecz.)=fallacy
błąd (m) (rzecz.)=fault
błąd (m) (rzecz.)=flaw
błąd (m) (rzecz.)=glitch
błąd (m) (rzecz.)=misapprehension
błąd (m) (rzecz.)=mistake
błąd (m) (rzecz.)=stumble
blado (przysł.)=palely
blado (przysł.)=wanly
bladość (f) (rzecz.)=paleness
bladość (f) (rzecz.)=pallor
blady (przym.)=ashen
blady (przym.)=ashy
blady (przym.)=blank
blady (przym.)=ghastly
blady (przym.)=lunar
blady (przym.)=pale
blady (przym.)=paled
blady (przym.)=pallid
blady (przym.)=sallow
blady (przym.)=wan
blady (przym.)=white
błądzić (czas.)=astray
błądzić (czas.)=err
błądzić (czas.)=rove
błądzić (czas.)=stray
błądzić (czas.)=stumble
błądzić (czas.)=vaguer
błądzić (czas.)=wander
blaga (f) (rzecz.)=bluff
blaga (f) (rzecz.)=flam
blaga (f) (rzecz.)=humbug
blaga (f) (rzecz.)=lie
błagać (czas.)=beg
błagać (czas.)=beseech
błagać (czas.)=conjure
błagać (czas.)=crave
błagać (czas.)=entreat
błagać (czas.)=implore
błagać (czas.)=plead
błagać (czas.)=pleaded
błagać (czas.)=pray
błagać (czas.)=reproach
błagać (czas.)=sue
błagać (czas.)=supplicate
błagalnie (przysł.)=imploringly
błaganie (n) (rzecz.)=entreaty
błaganie (n) (rzecz.)=imploring
błaganie (n) (rzecz.)=messiness
błaganie (n) (rzecz.)=supplication
blagier (m) (rzecz.)=bluffer
blagier (m) (rzecz.)=braggart
blagier (m) (rzecz.)=humbug
blagier (m) (rzecz.)=romancer
blagować (czas.)=flam
błahość (f) (rzecz.)=frivolity
błahość (f) (rzecz.)=insignificancy
błahość (f) (rzecz.)=triviality
błahy (przym.)=fiddling
błahy (przym.)=footling
błahy (przym.)=frivolous
błahy (przym.)=futile
błahy (przym.)=inappreciable
błahy (przym.)=inconsequential
błahy (przym.)=insignificant
błahy (przym.)=nugatory
błahy (przym.)=petty
błahy (przym.)=potty
błahy (przym.)=silly
błahy (przym.)=trifling
błahy (przym.)=trivial
błahy (przym.)=unimportant
błąkać (czas.)=roam
błąkać (czas.)=rove
błąkać (czas.)=stray
błąkać (czas.)=wander
błąkanie (n) (rzecz.)=wander
blaknąć (czas.)=bleed
blaknąć (czas.)=decline
blaknąć (czas.)=fade
blanka (f) (rzecz.)=battlement
blankiet (m) (rzecz.)=blank
blankiet (m) (rzecz.)=form
blanszować (czas.)=blanch
blask (m) (rzecz.)=blaze
blask (m) (rzecz.)=brightness
blask (m) (rzecz.)=dazzle
blask (m) (rzecz.)=effulgence
blask (m) (rzecz.)=flame
blask (m) (rzecz.)=flare
blask (m) (rzecz.)=glamour
blask (m) (rzecz.)=glare
blask (m) (rzecz.)=gleam
blask (m) (rzecz.)=glisten
blask (m) (rzecz.)=glister
blask (m) (rzecz.)=glitter
blask (m) (rzecz.)=glitz
blask (m) (rzecz.)=gloss
blask (m) (rzecz.)=glow
blask (m) (rzecz.)=glowing
blask (m) (rzecz.)=irradiation
blask (m) (rzecz.)=lucidity
blask (m) (rzecz.)=radiance
blask (m) (rzecz.)=refulgence
blask (m) (rzecz.)=sheen
blask (m) (rzecz.)=shine
blask (m) (rzecz.)=sparkle
blask (m) (rzecz.)=sunshine
blaszanka (f) (rzecz.)=can
blaszanka (f) (rzecz.)=tin
blaszany (przym.)=tin
blaszany (przym.)=tinny
blaszka (f) (rzecz.)=clout
blaszka (f) (rzecz.)=metal
blat (m) (rzecz.)=tabletop
bławatek (m) (rzecz.)=cornflower
bławatek (m) (rzecz.)=corn-flower
bławatkowy (przym.)=knapweed
bławatnik (m) (rzecz.)=draper
bławatnik (m) (rzecz.)=mercer
błazen (m) (rzecz.)=buffoon
błazen (m) (rzecz.)=clown
błazen (m) (rzecz.)=fool
błazen (m) (rzecz.)=jester
błazen (m) (rzecz.)=nincompoop
błazen (m) (rzecz.)=sot
błazen (m) (rzecz.)=tomfool
błazen (m) (rzecz.)=zany
błazeński (przym.)=clamorous
błazeński (przym.)=knock
błazeński (przym.)=knockabout
błazeństwo (n) (rzecz.)=noisier
błazeństwo (n) (rzecz.)=tomfoolery
błaźnić (czas.)=fool
błaznować (czas.)=clown
błaznować (czas.)=fool
błaznować (czas.)=play-act
błaznowanie (n) (rzecz.)=clowning
blednica (f) (rzecz.)=green-sickness
błędnie (przysł.)=amiss
błędnie (przysł.)=erroneously
błędnie (przysł.)=incorrectly
błędnie (przysł.)=misconstrue
błędnie (przysł.)=misspell
błędnie (przysł.)=mistakenly
błędnie (przysł.)=wrong
błędnik (m) (rzecz.)=labyrinth
błędnikowy (przym.)=labyrinthine
błędny (przym.)=errant
błędny (przym.)=erratic
błędny (przym.)=erroneous
błędny (przym.)=fallacious
błędny (przym.)=fallacy
błędny (przym.)=false
błędny (przym.)=faulty
błędny (przym.)=incorrect
błędny (przym.)=mistaken
błędny (przym.)=vicious
błędny (przym.)=wrong
błędny (przym.)=wronged
blef (m) (rzecz.)=bluff
blefiarz (m) (rzecz.)=bluffer
blefować (czas.)=bluff
blefowanie (n) (rzecz.)=bluffness
błękit (m) (rzecz.)=azure
błękit (m) (rzecz.)=blue
błękit (m) (rzecz.)=blueness
błękitny (przym.)=azure
błękitny (przym.)=blue
błękitny (przym.)=sky-blue
blezer (m) (rzecz.)=blazer
blichtr (m) (rzecz.)=glare
blichtr (m) (rzecz.)=glitz
blichtr (m) (rzecz.)=gloss
bliski (przym.)=allied
bliski (przym.)=close
bliski (przym.)=cognate
bliski (przym.)=congenial
bliski (przym.)=imminent
bliski (przym.)=near
bliski (przym.)=proximate
bliski (przym.)=related
bliski (przym.)=specific
blisko (przysł.)=by
blisko (przysł.)=close
blisko (przysł.)=hereabouts
blisko (przysł.)=imminently
blisko (przysł.)=near
bliskość (f) (rzecz.)=affinity
bliskość (f) (rzecz.)=approximation
bliskość (f) (rzecz.)=closeness
bliskość (f) (rzecz.)=contiguity
bliskość (f) (rzecz.)=imminence
bliskość (f) (rzecz.)=intimacy
bliskość (f) (rzecz.)=nearness
bliskość (f) (rzecz.)=propinquity
bliskość (f) (rzecz.)=proximity
bliskość (f) (rzecz.)=vicinity
bliskoznaczny (przym.)=synonymous
blizna (f) (rzecz.)=scar
bliźniaczy (przym.)=semi-detached
bliźniaczy (przym.)=twin
bliźniak (m) (rzecz.)=duplex
bliźniak (m) (rzecz.)=twin
bliźnić (czas.)=scar
bliznowacieć (czas.)=cicatrize
błogi (przym.)=bliss
błogi (przym.)=blissful
błogi (przym.)=delightful
błogi (przym.)=halcyon
błogi (przym.)=soulful
błogo (przysł.)=blissfully
błogość (f) (rzecz.)=bliss
błogość (f) (rzecz.)=blissfulness
błogosławić (czas.)=bless
błogosławić (czas.)=praise
błogosławieństwo (n) (rzecz.)=benediction
błogosławieństwo (n) (rzecz.)=benison
błogosławieństwo (n) (rzecz.)=blessing
blok (m) (rzecz.)=bloc
blok (m) (rzecz.)=block
blok (m) (rzecz.)=notepad
blok (m) (rzecz.)=pile
blok (m) (rzecz.)=pulley
blokada (f) (rzecz.)=blockade
blokada (f) (rzecz.)=blockage
blokada (f) (rzecz.)=blocker
blokada (f) (rzecz.)=deadlock
blokada (f) (rzecz.)=lock
blokować (czas.)=block
blokować (czas.)=blockade
blokować (czas.)=disable
blokować (czas.)=gridlock
blokować (czas.)=lock
blokować (czas.)=obstruct
blokowanie (n) (rzecz.)=blocking
blokowanie (n) (rzecz.)=inhibiting
błona (f) (rzecz.)=film
błona (f) (rzecz.)=membrane
błona (f) (rzecz.)=pellicle
błona (f) (rzecz.)=velum
blondyn (m) (rzecz.)=blond
blondyn (m) (rzecz.)=blonde
blondyn (m) (rzecz.)=goldilocks
blondyn (m) (rzecz.)=whitey
błonica (f) (rzecz.)=diphtheria
błotnik (m) (rzecz.)=awl
błotnik (m) (rzecz.)=fender
błotnik (m) (rzecz.)=mudguard
błotnik (m) (rzecz.)=splashboard
błotnik (m) (rzecz.)=wing
błotnik (m) (rzecz.)=winging
błotnisty (przym.)=miry
błotnisty (przym.)=muddied
błotnisty (przym.)=muddy
błotnisty (przym.)=slushy
błoto (n) (rzecz.)=dirt
błoto (n) (rzecz.)=marsh
błoto (n) (rzecz.)=mire
błoto (n) (rzecz.)=muck
błoto (n) (rzecz.)=mud
błoto (n) (rzecz.)=sludge
błoto (n) (rzecz.)=slush
błoto (n) (rzecz.)=sticky
bluszcz (m) (rzecz.)=ivy
bluza (f) (rzecz.)=blouse
bluza (f) (rzecz.)=jacket
bluza (f) (rzecz.)=jumper
bluza (f) (rzecz.)=smock
bluza (f) (rzecz.)=sweatshirt
bluza (f) (rzecz.)=tunic
bluzka (f) (rzecz.)=blouse
bluzka (f) (rzecz.)=smock
bluźnić (czas.)=ban
bluźnić (czas.)=blaspheme
bluźnierca (m) (rzecz.)=blasphemer
bluźnierczy (przym.)=blasphemous
bluźnierczy (przym.)=profane
bluźnierstwo (n) (rzecz.)=blasphemy
bluźnierstwo (n) (rzecz.)=profanity
błysk (m) (rzecz.)=blaze
błysk (m) (rzecz.)=blink
błysk (m) (rzecz.)=flare
błysk (m) (rzecz.)=flash
błysk (m) (rzecz.)=glint
błysk (m) (rzecz.)=sparkle
błysk (m) (rzecz.)=twinkle
błyskać (czas.)=blink
błyskać (czas.)=flash
błyskać (czas.)=glare
błyskać (czas.)=glint
błyskać (czas.)=lighten
błyskawica (f) (rzecz.)=lightning
błyskawiczny (przym.)=blitz
błyskawiczny (przym.)=instant
błyskawiczny (przym.)=quicker
błyskawiczny (przym.)=rapid
błyskotka (f) (rzecz.)=spangle
błyskotka (f) (rzecz.)=spark
błyskotka (f) (rzecz.)=tinsel
błyskotka (f) (rzecz.)=trinket
błyskotliwie (przysł.)=brilliantly
błyskotliwość (f) (rzecz.)=brilliancy
błyskotliwość (f) (rzecz.)=flamboyance
błyskotliwość (f) (rzecz.)=flashiness
błyskotliwy (przym.)=bright
błyskotliwy (przym.)=brilliant
błyskotliwy (przym.)=flamboyant
błyskotliwy (przym.)=flashy
błyskotliwy (przym.)=gaudy
błyskotliwy (przym.)=sally
błyskotliwy (przym.)=scintillating
błyskotliwy (przym.)=tinsel
błyskotliwy (przym.)=witty
błyskowy (przym.)=flash
błyszcząco (przysł.)=flashily
błyszczeć (czas.)=flare
błyszczeć (czas.)=glance
błyszczeć (czas.)=glare
błyszczeć (czas.)=gleam
błyszczeć (czas.)=glint
błyszczeć (czas.)=glisten
błyszczeć (czas.)=glister
błyszczeć (czas.)=glitter
błyszczeć (czas.)=glow
błyszczeć (czas.)=lighten
błyszczeć (czas.)=shine
błyszczenie (n) (rzecz.)=glitter
bo (spój.)=because
boazeria (f) (rzecz.)=wainscot
bobas (m) (rzecz.)=baby
bobas (m) (rzecz.)=dot
bóbr (m) (rzecz.)=beaver
bóbr (m) (rzecz.)=castle
bobslej (m) (rzecz.)=bobsled
bobslej (m) (rzecz.)=bob-sled
bobslej (m) (rzecz.)=bobsleigh
bobslej (m) (rzecz.)=bob-sleigh
bochenek (m) (rzecz.)=cob
bochenek (m) (rzecz.)=loaf
bocian (m) (rzecz.)=stork
boćwina (f) (rzecz.)=chard
boczek (m) (rzecz.)=bacon
boczek (m) (rzecz.)=side
bocznica (f) (rzecz.)=sidetrack
bocznica (f) (rzecz.)=side-track
bocznica (f) (rzecz.)=siding
bocznie (przysł.)=laterally
bocznik (m) (rzecz.)=shunt
bocznikować (czas.)=shunt
boczny (przym.)=lateral
boczny (przym.)=sidelong
boczyć (czas.)=sulk
bod (m) (rzecz.)=baud
bodaj (part.)=probably
bodajże (part.)=probably
bodziec (m) (rzecz.)=impetus
bodziec (m) (rzecz.)=impulse
bodziec (m) (rzecz.)=incentive
bodziec (m) (rzecz.)=inducement
bodziec (m) (rzecz.)=prod
bodziec (m) (rzecz.)=spur
bodziec (m) (rzecz.)=stimulant
bodziec (m) (rzecz.)=stimulus
bóg (m) (rzecz.)=god
bogactwo (n) (rzecz.)=fortune
bogactwo (n) (rzecz.)=opulence
bogactwo (n) (rzecz.)=richness
bogactwo (n) (rzecz.)=shekel
bogactwo (n) (rzecz.)=wealth
bogacz (m) (rzecz.)=millionaire
bogacz (m) (rzecz.)=nabob
bogato (przysł.)=richly
bogato (przysł.)=sumptuously
bogaty (przym.)=abundant
bogaty (przym.)=affluent
bogaty (przym.)=moneyed
bogaty (przym.)=opulent
bogaty (przym.)=plenteous
bogaty (przym.)=rich
bogaty (przym.)=richer
bogaty (przym.)=wealthy
bogaty (przym.)=well-off
bogdanka (f) (rzecz.)=leman
bogini (f) (rzecz.)=goddess
boginka (f) (rzecz.)=nymph
bogobojność (f) (rzecz.)=godliness
bogobojny (przym.)=devout
bogobojny (przym.)=god-fearing
bogobojny (przym.)=godly
bogobojny (przym.)=pious
bohater (m) (rzecz.)=hero
bohaterski (przym.)=epic
bohaterski (przym.)=exploit
bohaterski (przym.)=heroic
bohatersko (przysł.)=heroically
bohaterstwo (n) (rzecz.)=heroism
bohomaz (m) (rzecz.)=daub
boisko (n) (rzecz.)=ballpark
boisko (n) (rzecz.)=field
boisko (n) (rzecz.)=gymnasium
boisko (n) (rzecz.)=pitch
boisko (n) (rzecz.)=playground
bój (m) (rzecz.)=battle
bój (m) (rzecz.)=combat
bój (m) (rzecz.)=fight
boja (f) (rzecz.)=beacon
boja (f) (rzecz.)=buoy
bojar (m) (rzecz.)=boyar
bojaźliwie (przysł.)=fearfully
bojaźliwie (przysł.)=timidly
bojaźliwość (f) (rzecz.)=timidity
bojaźliwy (przym.)=apprehensive
bojaźliwy (przym.)=bashful
bojaźliwy (przym.)=diffident
bojaźliwy (przym.)=faint-hearted
bojaźliwy (przym.)=fearful
bojaźliwy (przym.)=pigeon-hearted
bojaźliwy (przym.)=scary
bojaźliwy (przym.)=shamefaced
bojaźliwy (przym.)=sheepish
bojaźliwy (przym.)=shy
bojaźliwy (przym.)=timid
bojaźliwy (przym.)=timorous
bojaźliwy (przym.)=white-livered
bojaźń (f) (rzecz.)=fear
bojaźń (f) (rzecz.)=terror
bojer (m) (rzecz.)=iceboat
bójka (f) (rzecz.)=brawl
bójka (f) (rzecz.)=fight
bójka (f) (rzecz.)=fray
bójka (f) (rzecz.)=scrap
bójka (f) (rzecz.)=scuffle
bójka (f) (rzecz.)=tussle
bojkot (m) (rzecz.)=boycott
bojkotować (czas.)=black
bojkotować (czas.)=boycott
bojler (m) (rzecz.)=boiler
bojówkarz (m) (rzecz.)=fighter
bojownik (m) (rzecz.)=campaigner
bojownik (m) (rzecz.)=champion
bojownik (m) (rzecz.)=combatant
bojownik (m) (rzecz.)=fighter
bojownik (m) (rzecz.)=militant
bojowość (f) (rzecz.)=bellicosity
bojowy (przym.)=bellicose
bojowy (przym.)=belligerent
bojowy (przym.)=combative
bojowy (przym.)=fighting
bojowy (przym.)=military
bok (m) (rzecz.)=flank
bok (m) (rzecz.)=side
bokiem (przysł.)=sideways
bokobrody (pl) (rzecz.)=side-whiskers
bokobrody (pl) (rzecz.)=whiskers
boks (m) (rzecz.)=box
boks (m) (rzecz.)=boxing
bokser (m) (rzecz.)=boxer
bokser (m) (rzecz.)=bulldog
bokser (m) (rzecz.)=prize-fighter
bokser (m) (rzecz.)=puncher
boksować (czas.)=box
boksyt (m) (rzecz.)=bauxite
ból (m) (rzecz.)=ache
ból (m) (rzecz.)=ailment
ból (m) (rzecz.)=anguish
ból (m) (rzecz.)=earache
ból (m) (rzecz.)=grieve
ból (m) (rzecz.)=pain
ból (m) (rzecz.)=pang
ból (m) (rzecz.)=sore
ból (m) (rzecz.)=soreness
ból (m) (rzecz.)=stabbing
ból (m) (rzecz.)=stitch
ból (m) (rzecz.)=stomach
ból (m) (rzecz.)=suffering
ból (m) (rzecz.)=twinge
bolączka (f) (rzecz.)=complaint
bolączka (f) (rzecz.)=problem
boleć (czas.)=ache
boleć (czas.)=ail
boleć (czas.)=hurt
boleć (czas.)=smart
bolec (m) (rzecz.)=bolt
bolec (m) (rzecz.)=pin
bolec (m) (rzecz.)=sprocket
bolero (n) (rzecz.)=bolero
boleść (f) (rzecz.)=anguish
boleść (f) (rzecz.)=distress
boleść (f) (rzecz.)=heartbreak
boleść (f) (rzecz.)=soreness
boleśnie (przysł.)=painfully
bolesność (f) (rzecz.)=painfulness
bolesny (przym.)=aching
bolesny (przym.)=distressed
bolesny (przym.)=grievous
bolesny (przym.)=hurtful
bolesny (przym.)=mournful
bolesny (przym.)=painful
bolesny (przym.)=smart
bolesny (przym.)=sore
bolometr (m) (rzecz.)=bolometer
bolonek (m) (rzecz.)=boloney
bomba (f) (rzecz.)=bock
bomba (f) (rzecz.)=bomb
bomba (f) (rzecz.)=bombshell
bomba (f) (rzecz.)=mine
bomba (f) (rzecz.)=nuke
bomba (f) (rzecz.)=sensation
bombarda (f) (rzecz.)=bombard
bombardować (czas.)=bomb
bombardować (czas.)=bombard
bombardować (czas.)=pelt
bombardować (czas.)=strafe
bombardowanie (n) (rzecz.)=bombardment
bombardowanie (n) (rzecz.)=bombing
bombardowanie (n) (rzecz.)=tarnish
bombowiec (m) (rzecz.)=bomber
bon (m) (rzecz.)=bond
bon (m) (rzecz.)=coupon
bonifikacja (f) (rzecz.)=allowance
bonifikata (f) (rzecz.)=allowance
bonifikata (f) (rzecz.)=discount
bonifikata (f) (rzecz.)=reduction
bor (m) (rzecz.)=boron
bór (m) (rzecz.)=forest
boraks (m) (rzecz.)=borax
boran (m) (rzecz.)=borate
bordowy (przym.)=marmot
borek (m) (rzecz.)=boride
borny (przym.)=boric
borować (czas.)=drill
borowik (m) (rzecz.)=boletus
borówka (f) (rzecz.)=bilberry
borówka (f) (rzecz.)=blueberry
borówka (f) (rzecz.)=cranberry
borówka (f) (rzecz.)=huckleberry
borowy (przym.)=boric
borsuk (m) (rzecz.)=badger
borykać (czas.)=agonize
borykać (czas.)=cope
borykać (czas.)=struggle
borykać (czas.)=wrestle
borykanie (n) (rzecz.)=ailment
bosak (m) (rzecz.)=boathook
bosak (m) (rzecz.)=boat-hook
boski (przym.)=divine
boski (przym.)=godlike
boski (przym.)=supernal
bosko (przysł.)=divinely
boskość (f) (rzecz.)=divinity
bosman (m) (rzecz.)=boatswain
boso (przysł.)=barefoot
bóstwo (n) (rzecz.)=deity
bóstwo (n) (rzecz.)=divinity
bóstwo (n) (rzecz.)=god
bóstwo (n) (rzecz.)=godhead
bosy (przym.)=bare
bosy (przym.)=barefoot
bosy (przym.)=barefooted
bot (m) (rzecz.)=overshoe
botanicznie (przysł.)=botanically
botaniczny (przym.)=botanic
botaniczny (przym.)=botanical
botanik (m) (rzecz.)=botanist
botanika (f) (rzecz.)=botany
botulizm (m) (rzecz.)=botulism
bowiem (spój.)=because
bożek (m) (rzecz.)=god
bożek (m) (rzecz.)=idol
bożnica (f) (rzecz.)=synagogue
bóżnica (f) (rzecz.)=synagogue
boży (przym.)=divine
bożyszcze (n) (rzecz.)=idol
bożyszcze (n) (rzecz.)=mumbo-jumbo
brać (czas.)=assume
brać (czas.)=derive
brać (czas.)=receive
brać (czas.)=take
bractwo (n) (rzecz.)=brotherhood
bractwo (n) (rzecz.)=confraternity
bractwo (n) (rzecz.)=guild
brak (m) (rzecz.)=absence
brak (m) (rzecz.)=dearth
brak (m) (rzecz.)=default
brak (m) (rzecz.)=defect
brak (m) (rzecz.)=deficiency
brak (m) (rzecz.)=drawback
brak (m) (rzecz.)=failing
brak (m) (rzecz.)=fault
brak (m) (rzecz.)=imbalance
brak (m) (rzecz.)=lack
brak (m) (rzecz.)=lacking
brak (m) (rzecz.)=paucity
brak (m) (rzecz.)=privation
brak (m) (rzecz.)=reject
brak (m) (rzecz.)=scarcity
brak (m) (rzecz.)=shilly-shally
brak (m) (rzecz.)=shortage
brak (m) (rzecz.)=shortcoming
brak (m) (rzecz.)=sparseness
brak (m) (rzecz.)=stringency
brak (m) (rzecz.)=vice
brak (m) (rzecz.)=want
brakarz (m) (rzecz.)=sorter
brakować (czas.)=lack
brakować (czas.)=want
brakowanie (n) (rzecz.)=discarded
brakowanie (n) (rzecz.)=rejection
brama (f) (rzecz.)=archway
brama (f) (rzecz.)=doorway
brama (f) (rzecz.)=gate
brama (f) (rzecz.)=gateway
brama (f) (rzecz.)=portal
bramka (f) (rzecz.)=bouncer
bramka (f) (rzecz.)=gate
bramka (f) (rzecz.)=goal
bramka (f) (rzecz.)=strobe
bramka (f) (rzecz.)=tollgate
bramka (f) (rzecz.)=wicket
bramkarz (m) (rzecz.)=bouncer
bramkarz (m) (rzecz.)=goalie
bramkarz (m) (rzecz.)=goalkeeper
bramkarz (m) (rzecz.)=goal-keeper
bransoleta (f) (rzecz.)=armlet
bransoleta (f) (rzecz.)=bangle
bransoleta (f) (rzecz.)=bracelet
bransoleta (f) (rzecz.)=wristband
bransoletka (f) (rzecz.)=armband
bransoletka (f) (rzecz.)=bangle
bransoletka (f) (rzecz.)=bracelet
branża (f) (rzecz.)=trade
branżowy (przym.)=trade
bratać (czas.)=fraternize
bratanek (m) (rzecz.)=nephew
bratanica (f) (rzecz.)=niece
bratanie (n) (rzecz.)=fraternization
bratek (m) (rzecz.)=pansy
braterski (przym.)=fraternal
braterstwo (n) (rzecz.)=brotherhood
braterstwo (n) (rzecz.)=brotherliness
braterstwo (n) (rzecz.)=comradeship
braterstwo (n) (rzecz.)=fraternity
bratobójczy (przym.)=fratricidal
bratobójstwo (n) (rzecz.)=fratricide
bratowa (f) (rzecz.)=sister
bratowa (f) (rzecz.)=sister-in-law
brawo (n) (rzecz.)=applause
brawo (n) (rzecz.)=bravo
brawura (f) (rzecz.)=bravado
brawura (f) (rzecz.)=bravura
brawura (f) (rzecz.)=daring
brawura (f) (rzecz.)=gallantry
brawura (f) (rzecz.)=recklessness
brąz (m) (rzecz.)=bronze
brąz (m) (rzecz.)=brown
brązować (czas.)=braze
brązowanie (n) (rzecz.)=bronzing
brązowy (przym.)=brazen
brązowy (przym.)=bronze
brązowy (przym.)=bronzed
brązowy (przym.)=brown
brązowy (przym.)=browned
brązowy (przym.)=tawny
brednia (f) (rzecz.)=nonsense
brednie (n) (rzecz.)=flimflam
bredzenie (n) (rzecz.)=delirium
bredzić (czas.)=rave
breja (f) (rzecz.)=mush
breja (f) (rzecz.)=slosh
breja (f) (rzecz.)=slush
breloczek (m) (rzecz.)=pendant
brewiarz (m) (rzecz.)=breviary
brezent (m) (rzecz.)=canvas
brezent (m) (rzecz.)=groundsheet
brezent (m) (rzecz.)=tarpaulin
brnąć (czas.)=flounder
brnąć (czas.)=muddle
brnąć (czas.)=struggle
brnąć (czas.)=wade
brnięcie (n) (rzecz.)=flounder
broczyć (czas.)=flow
bród (m) (rzecz.)=ford
broda (f) (rzecz.)=barb
broda (f) (rzecz.)=beard
broda (f) (rzecz.)=chin
broda (f) (rzecz.)=stubble
brodacz (m) (rzecz.)=barbet
brodaty (przym.)=bearded
brodawka (f) (rzecz.)=nipple
brodawka (f) (rzecz.)=papilla
brodawka (f) (rzecz.)=wart
brodawkowaty (przym.)=warty
brodawkowy (przym.)=papillary
brodawkowy (przym.)=warty
brodzenie (n) (rzecz.)=flounder
brodzić (czas.)=paddle
brodzić (czas.)=wade
brodziec (m) (rzecz.)=wader
bróg (m) (rzecz.)=haystack
bróg (m) (rzecz.)=shock
brokat (m) (rzecz.)=brocade
brokatowy (przym.)=brocaded
brom (m) (rzecz.)=bromine
bromek (m) (rzecz.)=bromide
broń (f) (rzecz.)=arm
broń (f) (rzecz.)=bough
broń (f) (rzecz.)=gun
broń (f) (rzecz.)=lance
broń (f) (rzecz.)=weapon
broń (f) (rzecz.)=weaponry
brona (f) (rzecz.)=harrow
brona (f) (rzecz.)=harrowing
bronchit (m) (rzecz.)=bronchitis
bronić (czas.)=advocate
bronić (czas.)=assert
bronić (czas.)=defend
bronić (czas.)=fend
bronić (czas.)=plead
bronić (czas.)=pleaded
bronić (czas.)=protect
bronić (czas.)=save
bronić (czas.)=vindicate
bronić (czas.)=ward
bronienie (n) (rzecz.)=advocating
bronować (czas.)=harrow
bronowanie (n) (rzecz.)=harrowing
brosza (f) (rzecz.)=boss
broszka (f) (rzecz.)=brooch
broszka (f) (rzecz.)=ouch
broszura (f) (rzecz.)=booklet
broszura (f) (rzecz.)=brochure
broszura (f) (rzecz.)=folder
broszura (f) (rzecz.)=pamphlet
broszurka (f) (rzecz.)=paperback
broszurowanie (n) (rzecz.)=stapling
browar (m) (rzecz.)=brewery
bruceloza (f) (rzecz.)=brucellosis
brud (m) (rzecz.)=dirt
brud (m) (rzecz.)=filth
brud (m) (rzecz.)=grime
brud (m) (rzecz.)=muck
brud (m) (rzecz.)=shit
brud (m) (rzecz.)=smut
brud (m) (rzecz.)=soil
brud (m) (rzecz.)=squalor
brudas (m) (rzecz.)=trollop
brudno (przysł.)=dirtily
brudno (przysł.)=filthily
brudnopis (m) (rzecz.)=draft
brudny (przym.)=dirty
brudny (przym.)=filthy
brudny (przym.)=foul
brudny (przym.)=greasy
brudny (przym.)=grimy
brudny (przym.)=grubby
brudny (przym.)=messy
brudny (przym.)=scruffy
brudny (przym.)=sleazy
brudny (przym.)=smirch
brudny (przym.)=sordid
brudny (przym.)=squalid
brudzić (czas.)=befoul
brudzić (czas.)=dirty
brudzić (czas.)=filth
brudzić (czas.)=foul
brudzić (czas.)=foulest
brudzić (czas.)=grime
brudzić (czas.)=smirch
brudzić (czas.)=smudge
brudzić (czas.)=stain
bruk (m) (rzecz.)=cobble
bruk (m) (rzecz.)=cobblestone
bruk (m) (rzecz.)=cobblestones
bruk (m) (rzecz.)=pavement
brukiew (f) (rzecz.)=rutabaga
brukiew (f) (rzecz.)=turnip
brukować (czas.)=cobble
brukować (czas.)=pave
brukowiec (m) (rzecz.)=cobble
brukowiec (m) (rzecz.)=cobblestone
brukowiec (m) (rzecz.)=tabloid
brukowy (przym.)=tabloid
brunatny (przym.)=brown
brunatny (przym.)=russet
brunatny (przym.)=tan
brutalizacja (f) (rzecz.)=brutalization
brutalnie (przysł.)=brutally
brutalnie (przysł.)=roughly
brutalność (f) (rzecz.)=brutality
brutalność (f) (rzecz.)=brutishness
brutalność (f) (rzecz.)=savagery
brutalny (przym.)=brutal
brutalny (przym.)=brute
brutalny (przym.)=brutish
brutalny (przym.)=crude
brutalny (przym.)=harsh
brutalny (przym.)=heavy-handed
brutalny (przym.)=rough
brutalny (przym.)=ruffian
brutto (m) (rzecz.)=gross
brutto (m) (rzecz.)=pre-tax
bruzda (f) (rzecz.)=chase
bruzda (f) (rzecz.)=fissure
bruzda (f) (rzecz.)=furrow
bruzda (f) (rzecz.)=groove
bruzda (f) (rzecz.)=rut
bruździć (czas.)=groove
brwi (pl) (rzecz.)=eyebrow
bryczesy (pl) (rzecz.)=breeches
bryczka (f) (rzecz.)=britzka
brydż (m) (rzecz.)=bridge
bryg (m) (rzecz.)=brig
brygada (f) (rzecz.)=brigade
brygada (f) (rzecz.)=gang
brygada (f) (rzecz.)=party
brygada (f) (rzecz.)=team
brygadier (m) (rzecz.)=brigadier
brygadzista (m) (rzecz.)=foreman
brygantyna (f) (rzecz.)=brigantine
bryk (m) (rzecz.)=crib
brykać (czas.)=buck
brykać (czas.)=cavort
brykać (czas.)=prance
brykać (czas.)=romp
brykiet (m) (rzecz.)=briquette
bryła (f) (rzecz.)=chunk
bryła (f) (rzecz.)=hunk
bryła (f) (rzecz.)=lump
bryła (f) (rzecz.)=sphere
brylant (m) (rzecz.)=brilliant
brylant (m) (rzecz.)=diamond
brylantyna (f) (rzecz.)=brilliantine
brylantyna (f) (rzecz.)=pomade
brylasty (przym.)=bulked
bryłka (f) (rzecz.)=nodule
bryłka (f) (rzecz.)=nugget
bryłka (f) (rzecz.)=slug
bryłowaty (przym.)=lumpy
bryłowy (przym.)=solid
brystol (m) (rzecz.)=cardstock
bryt (m) (rzecz.)=gore
brytan (m) (rzecz.)=mastiff
brytfanna (f) (rzecz.)=frying-pan
brytfanna (f) (rzecz.)=pan
bryza (f) (rzecz.)=breeze
bryzg (m) (rzecz.)=splash
bryzgać (czas.)=spatter
bryzgać (czas.)=splash
bryzgać (czas.)=splatter
bryzgać (czas.)=steak
bryzganie (n) (rzecz.)=spatter
bryzganie (n) (rzecz.)=splash
bryzganie (n) (rzecz.)=sputter
brzask (m) (rzecz.)=alba
brzask (m) (rzecz.)=dawn
brzask (m) (rzecz.)=daybreak
brzask (m) (rzecz.)=twilight
brzdąc (m) (rzecz.)=bantling
brzdąc (m) (rzecz.)=poppet
brzdąc (m) (rzecz.)=tot
brzdąkać (czas.)=strum
brzdąkać (czas.)=twang
brzdąkanie (n) (rzecz.)=strum
brzdąkanie (n) (rzecz.)=thrum
brzdęk (m) (rzecz.)=twang
brzechwa (f) (rzecz.)=fin
brzechwa (f) (rzecz.)=vane
brzęczeć (czas.)=beep
brzęczeć (czas.)=buzz
brzęczeć (czas.)=chink
brzęczeć (czas.)=clang
brzęczeć (czas.)=clink
brzęczeć (czas.)=clunk
brzęczeć (czas.)=drone
brzęczeć (czas.)=hum
brzęczeć (czas.)=jangle
brzęczeć (czas.)=jar
brzęczeć (czas.)=jingle
brzęczeć (czas.)=tingle
brzęczeć (czas.)=tinkle
brzęczeć (czas.)=twang
brzęczeć (czas.)=whir
brzęczeć (czas.)=whiz
brzęczeć (czas.)=zoom
brzęczenie (n) (rzecz.)=buzz
brzęczenie (n) (rzecz.)=buzzing
brzęczenie (n) (rzecz.)=hum
brzęczenie (n) (rzecz.)=jangle
brzęczenie (n) (rzecz.)=tinkle
brzęczenie (n) (rzecz.)=whir
brzęczyk (m) (rzecz.)=beeper
brzęczyk (m) (rzecz.)=bleeper
brzęczyk (m) (rzecz.)=buzzer
brzęczyk (m) (rzecz.)=jingle
brzeg (m) (rzecz.)=bank
brzeg (m) (rzecz.)=border
brzeg (m) (rzecz.)=brim
brzeg (m) (rzecz.)=brink
brzeg (m) (rzecz.)=coast
brzeg (m) (rzecz.)=edge
brzeg (m) (rzecz.)=edging
brzeg (m) (rzecz.)=hem
brzeg (m) (rzecz.)=lip
brzeg (m) (rzecz.)=ridge
brzeg (m) (rzecz.)=rim
brzeg (m) (rzecz.)=riverside
brzeg (m) (rzecz.)=shore
brzeg (m) (rzecz.)=side
brzeg (m) (rzecz.)=strand
brzeg (m) (rzecz.)=verge
brzeg (m) (rzecz.)=waterside
brzegowy (przym.)=marginal
brzegowy (przym.)=marginality
brzęk (m) (rzecz.)=chink
brzęk (m) (rzecz.)=clang
brzęk (m) (rzecz.)=clank
brzęk (m) (rzecz.)=clash
brzęk (m) (rzecz.)=clatter
brzęk (m) (rzecz.)=clink
brzęk (m) (rzecz.)=drone
brzęk (m) (rzecz.)=jar
brzęk (m) (rzecz.)=jingle
brzęk (m) (rzecz.)=rattle
brzęk (m) (rzecz.)=tingle
brzęk (m) (rzecz.)=tinkle
brzęk (m) (rzecz.)=twang
brzęk (m) (rzecz.)=whiz
brzękać (czas.)=jangle
brzemię (n) (rzecz.)=burden
brzemię (n) (rzecz.)=burthen
brzemię (n) (rzecz.)=load
brzemię (n) (rzecz.)=weight
brzemienny (przym.)=fateful
brzemienny (przym.)=fraught
brzemienny (przym.)=momentous
brzemienny (przym.)=pregnant
brzeżny (przym.)=marginal
brzmieć (czas.)=sound
brzmienie (n) (rzecz.)=sound
brzmienie (n) (rzecz.)=tenor
brzmienie (n) (rzecz.)=timbre
brzmienie (n) (rzecz.)=tone
brzmienie (n) (rzecz.)=wording
brzoskwinia (f) (rzecz.)=peach
brzoskwinia (f) (rzecz.)=peach-tree
brzoskwiniowy (przym.)=peachy
brzoza (f) (rzecz.)=birch
brzuch (m) (rzecz.)=abdomen
brzuch (m) (rzecz.)=belly
brzuch (m) (rzecz.)=paunch
brzuch (m) (rzecz.)=stomach
brzuch (m) (rzecz.)=tummy
brzuchaty (przym.)=corpulent
brzuchaty (przym.)=paunchy
brzuchaty (przym.)=potbellied
brzuchomówca (m) (rzecz.)=ventriloquist
brzuchomówstwo (n) (rzecz.)=ventriloquism
brzusiec (m) (rzecz.)=belly
brzuszny (przym.)=abdominal
brzuszny (przym.)=ventral
brzydactwo (n) (rzecz.)=eyesore
brzydki (przym.)=dirty
brzydki (przym.)=frumpish
brzydki (przym.)=frumpy
brzydki (przym.)=homely
brzydki (przym.)=ugly
brzydki (przym.)=unsightly
brzydko (przysł.)=meanly
brzydko (przysł.)=terribly
brzydota (f) (rzecz.)=deformity
brzydota (f) (rzecz.)=eyesore
brzydota (f) (rzecz.)=hideousness
brzydota (f) (rzecz.)=ugliness
brzydula (f) (rzecz.)=bag
brzydula (f) (rzecz.)=dog
brzydzenie (n) (rzecz.)=abhorring
brzydzić (czas.)=abhor
brzydzić (czas.)=abominate
brzydzić (czas.)=disgust
brzydzić (czas.)=loathe
brzytwa (f) (rzecz.)=razor
bubel (m) (rzecz.)=dud
bubel (m) (rzecz.)=lemon
bubel (m) (rzecz.)=trash
bublowaty (przym.)=tinny
bublowaty (przym.)=trashy
buchać (czas.)=belch
buchać (czas.)=eject
buchać (czas.)=squirt
buchalter (m) (rzecz.)=accountant
buchalter (m) (rzecz.)=bookkeeper
buchalteria (f) (rzecz.)=bookkeeping
buchalteria (f) (rzecz.)=book-keeping
buczeć (czas.)=boohoo
buczeć (czas.)=hum
buczeć (czas.)=sound
buczeć (czas.)=zoom
buczenie (n) (rzecz.)=boom
buczenie (n) (rzecz.)=hum
buczyna (f) (rzecz.)=beech
buda (f) (rzecz.)=box
buda (f) (rzecz.)=calash
buda (f) (rzecz.)=hovel
buda (f) (rzecz.)=kip
buda (f) (rzecz.)=shack
buda (f) (rzecz.)=shanty
buda (f) (rzecz.)=shed
buda (f) (rzecz.)=shop
buda (f) (rzecz.)=stall
budka (f) (rzecz.)=booth
budka (f) (rzecz.)=kiosk
budka (f) (rzecz.)=shelter
budka (f) (rzecz.)=stand
budowa (f) (rzecz.)=build
budowa (f) (rzecz.)=building
budowa (f) (rzecz.)=composition
budowa (f) (rzecz.)=constitution
budowa (f) (rzecz.)=construction
budowa (f) (rzecz.)=erection
budowa (f) (rzecz.)=formation
budowa (f) (rzecz.)=habit
budowa (f) (rzecz.)=ship
budowa (f) (rzecz.)=structure
budowa (f) (rzecz.)=texture
budować (czas.)=build
budować (czas.)=construct
budować (czas.)=edify
budować (czas.)=erect
budować (czas.)=raise
budowanie (n) (rzecz.)=constructing
budowanie (n) (rzecz.)=construction
budowanie (n) (rzecz.)=instantiation
budowla (f) (rzecz.)=building
budowla (f) (rzecz.)=construction
budowla (f) (rzecz.)=edifice
budowla (f) (rzecz.)=fabric
budowla (f) (rzecz.)=structure
budowla (f) (rzecz.)=texture
budowlany (przym.)=structural
budownictwo (n) (rzecz.)=architecture
budownictwo (n) (rzecz.)=building
budownictwo (n) (rzecz.)=housing
budownictwo (n) (rzecz.)=land
budowniczy (przym.)=architect
budowniczy (przym.)=builder
budowniczy (przym.)=constructor
budowniczy (przym.)=stonemason
buduar (m) (rzecz.)=boudoir
budulec (m) (rzecz.)=timber
budyń (m) (rzecz.)=pandowdy
budyń (m) (rzecz.)=pudding
budynek (m) (rzecz.)=building
budynek (m) (rzecz.)=construction
budynek (m) (rzecz.)=courthouse
budynek (m) (rzecz.)=edifice
budynek (m) (rzecz.)=property
budynek (m) (rzecz.)=ship
budynek (m) (rzecz.)=structure
budżet (m) (rzecz.)=budget
budżetować (czas.)=budget
budżetowy (przym.)=budgetary
budzić (czas.)=arouse
budzić (czas.)=awake
budzić (czas.)=awaken
budzić (czas.)=awoke
budzić (czas.)=awoken
budzić (czas.)=raise
budzić (czas.)=recall
budzić (czas.)=rouse
budzić (czas.)=wake
budzić (czas.)=waken
budzik (m) (rzecz.)=alarm-clock
bufet (m) (rzecz.)=bar-room
bufet (m) (rzecz.)=buffet
bufet (m) (rzecz.)=cafeteria
bufet (m) (rzecz.)=cupboard
bufet (m) (rzecz.)=sideboard
bufetowy (przym.)=tapster
bufiasty (przym.)=puffy
bufon (m) (rzecz.)=buffoon
bufonada (f) (rzecz.)=buffoonery
bufor (m) (rzecz.)=buffer
buforowanie (n) (rzecz.)=buffering
buhaj (m) (rzecz.)=bull
bujać (czas.)=dangle
bujać (czas.)=float
bujać (czas.)=lie
bujać (czas.)=rock
bujać (czas.)=waft
bujak (m) (rzecz.)=chair
bujak (m) (rzecz.)=rocker
bujda (f) (rzecz.)=blah
bujda (f) (rzecz.)=bung
bujda (f) (rzecz.)=fib
bujda (f) (rzecz.)=flimflam
bujnie (przysł.)=exuberantly
bujnie (przysł.)=luxuriantly
bujność (f) (rzecz.)=exuberance
bujność (f) (rzecz.)=luxuriance
bujny (przym.)=abundant
bujny (przym.)=bushy
bujny (przym.)=exuberant
bujny (przym.)=leafy
bujny (przym.)=lush
bujny (przym.)=luxuriant
bujny (przym.)=rampant
bujny (przym.)=rank
buk (m) (rzecz.)=beech
bukiet (m) (rzecz.)=bouquet
bukiet (m) (rzecz.)=bunch
bukiet (m) (rzecz.)=nosegay
bukiet (m) (rzecz.)=posy
bukmacher (m) (rzecz.)=bookmaker
bukszpan (m) (rzecz.)=box
bukszpan (m) (rzecz.)=boxwood
bukszpryt (m) (rzecz.)=bowsprit
bułat (m) (rzecz.)=scimitar
buława (f) (rzecz.)=baton
buława (f) (rzecz.)=mace
buława (f) (rzecz.)=truncheon
buława (f) (rzecz.)=wand
buldog (m) (rzecz.)=bulldog
buldog (m) (rzecz.)=bulldoze
buldożer (m) (rzecz.)=bulldozer
bulgot (m) (rzecz.)=gurgitation
bulgot (m) (rzecz.)=gurgle
bulgotać (czas.)=bubble
bulgotać (czas.)=burble
bulgotać (czas.)=gargle
bulgotać (czas.)=gobble
bulgotać (czas.)=gurgle
bulgotać (czas.)=squelch
bulgotanie (n) (rzecz.)=bubbling
bulgotanie (n) (rzecz.)=gurgle
bulion (m) (rzecz.)=bouillon
bulion (m) (rzecz.)=broth
bulion (m) (rzecz.)=consommé
bulion (m) (rzecz.)=stock
bułka (f) (rzecz.)=bun
bulwa (f) (rzecz.)=bulb
bulwa (f) (rzecz.)=tuber
bulwa (f) (rzecz.)=tubercle
bulwar (m) (rzecz.)=boulevard
bulwar (m) (rzecz.)=promenade
bulwersować (czas.)=shock
bulwiasty (przym.)=bulbous
bulwiasty (przym.)=tuberous
bumelanctwo (n) (rzecz.)=absenteeism
bumelanctwo (n) (rzecz.)=loafing
bumelant (m) (rzecz.)=loafer
bumelować (czas.)=loaf
bumerang (m) (rzecz.)=boomerang
buńczuczny (przym.)=cocky
bunkier (m) (rzecz.)=blockhouse
bunkier (m) (rzecz.)=bunker
bunkier (m) (rzecz.)=pillbox
buntować (czas.)=mutiny
buntować (czas.)=rebel
buntować (czas.)=revolt
buntować (czas.)=riot
buntowniczość (f) (rzecz.)=rebelliousness
buntowniczy (przym.)=defiant
buntowniczy (przym.)=mutinous
buntowniczy (przym.)=rebellious
buntowniczy (przym.)=refractory
buntowniczy (przym.)=revolting
buntowniczy (przym.)=riotous
buntowniczy (przym.)=turbulent
buntownik (m) (rzecz.)=mutineer
buntownik (m) (rzecz.)=rebel
bura (f) (rzecz.)=flea
bura (f) (rzecz.)=reprimand
bura (f) (rzecz.)=scolding
bura (f) (rzecz.)=talking-to
bura (f) (rzecz.)=telling-off
bura (f) (rzecz.)=wigging
burak (m) (rzecz.)=beet
burak (m) (rzecz.)=beetroot
burak (m) (rzecz.)=turnip
burczeć (czas.)=buzz
burczeć (czas.)=grumble
burda (f) (rzecz.)=affray
burda (f) (rzecz.)=brawl
burda (f) (rzecz.)=disturbance
burda (f) (rzecz.)=fracas
burda (f) (rzecz.)=ruckus
burda (f) (rzecz.)=rumpus
burda (f) (rzecz.)=scuffle
burdel (m) (rzecz.)=bagnio
burdel (m) (rzecz.)=brothel
burkliwy (przym.)=gruff
burkliwy (przym.)=surly
burleska (f) (rzecz.)=burlesque
burleska (f) (rzecz.)=skit
burleskowy (przym.)=burlesque
burmistrz (m) (rzecz.)=burgomaster
burmistrz (m) (rzecz.)=mayor
burmistrz (m) (rzecz.)=provost
burmistrzowski (przym.)=mayoral
bursztyn (m) (rzecz.)=amber
bursztynowy (przym.)=amber
burta (f) (rzecz.)=board
burta (f) (rzecz.)=broadside
burza (f) (rzecz.)=blast
burza (f) (rzecz.)=snowstorm
burza (f) (rzecz.)=storm
burza (f) (rzecz.)=tempest
burza (f) (rzecz.)=thunderstorm
burzenie (n) (rzecz.)=breakage
burzenie (n) (rzecz.)=demolition
burzliwie (przysł.)=wildly
burzliwość (f) (rzecz.)=boisterousness
burzliwość (f) (rzecz.)=turbulence
burzliwy (przym.)=boisterous
burzliwy (przym.)=disorderly
burzliwy (przym.)=eventful
burzliwy (przym.)=riotous
burzliwy (przym.)=rough
burzliwy (przym.)=stormy
burzliwy (przym.)=tempestuous
burzliwy (przym.)=tumultuous
burzliwy (przym.)=turbid
burzliwy (przym.)=turbulent
burzliwy (przym.)=wild
burzowy (przym.)=stormy
burzowy (przym.)=thunderhead
burżuazja (f) (rzecz.)=bourgeoisie
burżuazyjny (przym.)=bourgeois
burżuj (m) (rzecz.)=bourgeois
burzyć (czas.)=confound
burzyć (czas.)=demolish
burzyć (czas.)=derange
burzyć (czas.)=destroy
burzyć (czas.)=raze
burzyć (czas.)=ruffle
burzyć (czas.)=storm
burzyć (czas.)=surge
burzyciel (m) (rzecz.)=demolisher
burzyciel (m) (rzecz.)=destroyer
busola (f) (rzecz.)=compass
busz (m) (rzecz.)=bush
busz (m) (rzecz.)=outback
busz (m) (rzecz.)=scrub
buszel (m) (rzecz.)=bushel
buszować (czas.)=ransack
buszować (czas.)=rummage
buszować (czas.)=scour
buszowanie (n) (rzecz.)=looting
buszowanie (n) (rzecz.)=romping
buta (f) (rzecz.)=arrogance
butan (m) (rzecz.)=butane
butelka (f) (rzecz.)=bottle
butelka (f) (rzecz.)=cruet
butelka (f) (rzecz.)=magnum
butelkować (czas.)=magnum
butelkowanie (n) (rzecz.)=bottling
butik (m) (rzecz.)=boutique
butla (f) (rzecz.)=carboy
butla (f) (rzecz.)=cylinder
butny (przym.)=arrogant
butny (przym.)=haughty
butny (przym.)=proud
butny (przym.)=supercilious
butonierka (f) (rzecz.)=boutonniere
butonierka (f) (rzecz.)=buttonhole
butwieć (czas.)=decay
butwieć (czas.)=rot
butwienie (n) (rzecz.)=rotting
buzia (f) (rzecz.)=face
buzia (f) (rzecz.)=kiss
buzia (f) (rzecz.)=mouth
buziak (m) (rzecz.)=kiss
buziak (m) (rzecz.)=smooch
buźka (f) (rzecz.)=kisser
buźka (f) (rzecz.)=smiley
być (czas.)=am
być (czas.)=are
być (czas.)=be
być (czas.)=here
być (czas.)=interlard
być (czas.)=is
być (czas.)=were
byczy (przym.)=scrumptious
bydlak (m) (rzecz.)=animal
bydle (n) (rzecz.)=beast
bydlęcy (przym.)=bovine
bydlęcy (przym.)=brute
bydlęcy (przym.)=brutish
bydło (n) (rzecz.)=cattle
bydło (n) (rzecz.)=livestock
byk (m) (rzecz.)=bull
byk (m) (rzecz.)=bullock
byk (m) (rzecz.)=howler
bykowiec (m) (rzecz.)=whip
bylica (f) (rzecz.)=sagebrush
bylina (f) (rzecz.)=perennial
były (przym.)=ex
były (przym.)=former
były (przym.)=has-been
były (przym.)=onetime
były (przym.)=one-time
były (przym.)=quondam
były (przym.)=whilom
bynajmniej (part.)=none
bynajmniej (part.)=nowise
bystrooki (przym.)=clear-sighted
bystrość (f) (rzecz.)=acumen
bystrość (f) (rzecz.)=acuteness
bystrość (f) (rzecz.)=astuteness
bystrość (f) (rzecz.)=cleverness
bystrość (f) (rzecz.)=dexterity
bystrość (f) (rzecz.)=keenness
bystrość (f) (rzecz.)=nimbleness
bystrość (f) (rzecz.)=nimbler
bystrość (f) (rzecz.)=perspicacity
bystrość (f) (rzecz.)=shrewdness
bystrość (f) (rzecz.)=versatility
bystry (przym.)=acute
bystry (przym.)=astute
bystry (przym.)=brainy
bystry (przym.)=bright
bystry (przym.)=clever
bystry (przym.)=cute
bystry (przym.)=incisive
bystry (przym.)=keener
bystry (przym.)=luminous
bystry (przym.)=mercurial
bystry (przym.)=nimble
bystry (przym.)=penetrating
bystry (przym.)=perspicacious
bystry (przym.)=quick
bystry (przym.)=quick-witted
bystry (przym.)=rapid
bystry (przym.)=sagacious
bystry (przym.)=sharp
bystry (przym.)=shrewd
bystry (przym.)=smart
bystry (przym.)=spry
bystry (przym.)=swift
bystry (przym.)=versatile
bystry (przym.)=witty
bystrze (n) (rzecz.)=discerningly
bystrze (n) (rzecz.)=rapid
byt (m) (rzecz.)=entity
byt (m) (rzecz.)=existence
bytność (f) (rzecz.)=sojourn
bytność (f) (rzecz.)=stay
bywać (czas.)=frequent
bywalec (m) (rzecz.)=frequenter
bywalec (m) (rzecz.)=socialite
bywanie (n) (rzecz.)=mingling
bzdura (f) (rzecz.)=bunkum
bzdura (f) (rzecz.)=crap
bzdura (f) (rzecz.)=crud
bzdura (f) (rzecz.)=hooey
bzdura (f) (rzecz.)=nonsense
bzdura (f) (rzecz.)=rubbish
bzdura (f) (rzecz.)=trash
bzdura (f) (rzecz.)=tripe
bzdura (f) (rzecz.)=utter
bzdurny (przym.)=flimflam
bzdurny (przym.)=mushy
bzdurny (przym.)=nonsensical
bzik (m) (rzecz.)=crank
bzik (m) (rzecz.)=craze
bzik (m) (rzecz.)=kink
bzik (m) (rzecz.)=loony
bzik (m) (rzecz.)=mania
bzyczeć (czas.)=buzz
bzyczeć (czas.)=hum
bzykać (czas.)=buzz
bzykać (czas.)=hiss
bzykać (czas.)=hum
cackać (czas.)=fondle
cackać (czas.)=pamper
cacko (n) (rzecz.)=bibelot
cacko (n) (rzecz.)=bijou
cacko (n) (rzecz.)=falderal
cacko (n) (rzecz.)=gem
cacko (n) (rzecz.)=jewel
cacko (n) (rzecz.)=kickshaw
cacko (n) (rzecz.)=knickknack
cacko (n) (rzecz.)=knick-knack
cacko (n) (rzecz.)=trinket
cal (m) (rzecz.)=inch
całka (f) (rzecz.)=integral
całkiem (przysł.)=all
całkiem (przysł.)=entirely
całkiem (przysł.)=quite
całkiem (przysł.)=sheer
całkować (czas.)=integrate
całkowanie (n) (rzecz.)=integration
całkowicie (przysł.)=absolutely
całkowicie (przysł.)=altogether
całkowicie (przysł.)=completely
całkowicie (przysł.)=dead
całkowicie (przysł.)=entirely
całkowicie (przysł.)=fully
całkowicie (przysł.)=inbound
całkowicie (przysł.)=purely
całkowicie (przysł.)=quite
całkowicie (przysł.)=solely
całkowicie (przysł.)=span
całkowicie (przysł.)=stark
całkowicie (przysł.)=throughout
całkowicie (przysł.)=totally
całkowicie (przysł.)=utterly
całkowicie (przysł.)=wholly
całkowitość (f) (rzecz.)=utter
całkowitość (f) (rzecz.)=wholeness
całkowity (przym.)=absolute
całkowity (przym.)=all
całkowity (przym.)=all-out
całkowity (przym.)=altogether
całkowity (przym.)=away
całkowity (przym.)=clear
całkowity (przym.)=complete
całkowity (przym.)=downright
całkowity (przym.)=entire
całkowity (przym.)=gross
całkowity (przym.)=integer
całkowity (przym.)=out-and-out
całkowity (przym.)=outright
całkowity (przym.)=overall
całkowity (przym.)=plenary
całkowity (przym.)=profound
całkowity (przym.)=thorough
całkowity (przym.)=total
całkowity (przym.)=undivided
całkowity (przym.)=unmitigated
całkowity (przym.)=whole
całkowity (przym.)=wholehearted
całkowy (przym.)=integral
cało (przysł.)=safely
całodobowy (przym.)=round-the-clock
całodzienny (przym.)=daylong
całokształt (m) (rzecz.)=aggregate
całokształt (m) (rzecz.)=assemblage
całokształt (m) (rzecz.)=whole
całonocny (przym.)=all-night
całonocny (przym.)=nightlong
całonocny (przym.)=night-long
całopalenie (n) (rzecz.)=holocaust
całopalny (przym.)=cellar
całoroczny (przym.)=yearlong
całoroczny (przym.)=yearly
całoroczny (przym.)=year-round
całość (f) (rzecz.)=all
całość (f) (rzecz.)=bloc
całość (f) (rzecz.)=entirely
całość (f) (rzecz.)=entirety
całość (f) (rzecz.)=integer
całość (f) (rzecz.)=integral
całość (f) (rzecz.)=integrity
całość (f) (rzecz.)=total
całość (f) (rzecz.)=totality
całość (f) (rzecz.)=whole
całościowo (przysł.)=integrally
całościowy (przym.)=comprehensive
całościowy (przym.)=rational
całościowy (przym.)=total
całostronicowy (przym.)=full-page
całować (czas.)=buss
całować (czas.)=kiss
całować (czas.)=smooch
całowanie (n) (rzecz.)=kissing
calówka (f) (rzecz.)=rule
całun (m) (rzecz.)=cerement
całun (m) (rzecz.)=pall
całun (m) (rzecz.)=shroud
całus (m) (rzecz.)=buss
całus (m) (rzecz.)=kiss
całus (m) (rzecz.)=smacker
całus (m) (rzecz.)=smooch
capieć (czas.)=stink
capstrzyk (m) (rzecz.)=tattoo
cążki (pl) (rzecz.)=clipper
cążki (pl) (rzecz.)=clippers
cążki (pl) (rzecz.)=dumbbell
cążki (pl) (rzecz.)=pliers
ceber (m) (rzecz.)=bucket
ceber (m) (rzecz.)=pail
cebrzyk (m) (rzecz.)=kit
cebula (f) (rzecz.)=bulb
cebula (f) (rzecz.)=onion
cebulasty (przym.)=bulbous
cebulka (f) (rzecz.)=bulb
cebulka (f) (rzecz.)=corm
cech (m) (rzecz.)=guild
cecha (f) (rzecz.)=attribute
cecha (f) (rzecz.)=characteristic
cecha (f) (rzecz.)=degree
cecha (f) (rzecz.)=feature
cecha (f) (rzecz.)=featuring
cecha (f) (rzecz.)=hallmark
cecha (f) (rzecz.)=marker
cecha (f) (rzecz.)=pointing
cecha (f) (rzecz.)=quality
cecha (f) (rzecz.)=trait
cechować (czas.)=feature
cechować (czas.)=mark
cechowanie (n) (rzecz.)=branding
cedent (m) (rzecz.)=assignor
cedent (m) (rzecz.)=transferor
cedować (czas.)=cede
cedować (czas.)=convey
cedowanie (n) (rzecz.)=ceding
cedowanie (n) (rzecz.)=cession
cedowanie (n) (rzecz.)=conveying
cedr (m) (rzecz.)=cedar
cedzak (m) (rzecz.)=colander
cedzak (m) (rzecz.)=strainer
cedzenie (n) (rzecz.)=drawl
cedzenie (n) (rzecz.)=drawling
cedzenie (n) (rzecz.)=filter
cedzić (czas.)=drawl
cedzić (czas.)=filter
cedzić (czas.)=sip
cedzidło (n) (rzecz.)=filter
cedzidło (n) (rzecz.)=strainer
cefal (m) (rzecz.)=mullet
cęgi (pl) (rzecz.)=pincer
cęgi (pl) (rzecz.)=pliers
cegielnia (f) (rzecz.)=brickyard
cegła (f) (rzecz.)=adobe
cegła (f) (rzecz.)=brick
cegła (f) (rzecz.)=header
cekin (m) (rzecz.)=sequin
cel (m) (rzecz.)=aim
cel (m) (rzecz.)=aiming
cel (m) (rzecz.)=ambition
cel (m) (rzecz.)=design
cel (m) (rzecz.)=destination
cel (m) (rzecz.)=end
cel (m) (rzecz.)=goal
cel (m) (rzecz.)=mark
cel (m) (rzecz.)=object
cel (m) (rzecz.)=objective
cel (m) (rzecz.)=point
cel (m) (rzecz.)=purpose
cel (m) (rzecz.)=purposelessly
cel (m) (rzecz.)=scope
cel (m) (rzecz.)=target
cel (m) (rzecz.)=targeting
cel (m) (rzecz.)=tee
cela (f) (rzecz.)=cell
cela (f) (rzecz.)=ward
celebrować (czas.)=celebrate
celebrować (czas.)=officiate
celibat (m) (rzecz.)=celibacy
celka (f) (rzecz.)=carrel
celka (f) (rzecz.)=cell
celnie (przysł.)=accurately
celność (f) (rzecz.)=accuracy
celność (f) (rzecz.)=marksmanship
celny (przym.)=accurate
celny (przym.)=customs
celny (przym.)=deserved
celny (przym.)=pithy
celny (przym.)=relevant
celofan (m) (rzecz.)=cellophane
celofan (m) (rzecz.)=glassine
celować (czas.)=aim
celować (czas.)=excel
celować (czas.)=targeting
celowanie (n) (rzecz.)=aiming
celowanie (n) (rzecz.)=excelling
celowanie (n) (rzecz.)=targeting
celownik (m) (rzecz.)=crosshair
celownik (m) (rzecz.)=dative
celownik (m) (rzecz.)=sight
celownik (m) (rzecz.)=viewfinder
celownik (m) (rzecz.)=view-finder
celownik (m) (rzecz.)=vision
celownikowy (przym.)=dative
celowo (przysł.)=deliberately
celowo (przysł.)=intentionally
celowo (przysł.)=purposefully
celowo (przysł.)=purposely
celowość (f) (rzecz.)=desirability
celowość (f) (rzecz.)=purposefulness
celowość (f) (rzecz.)=sanity
celowy (przym.)=advisable
celowy (przym.)=appropriate
celowy (przym.)=deliberate
celowy (przym.)=expedient
celowy (przym.)=intentional
celowy (przym.)=pertinent
celowy (przym.)=purposeful
celowy (przym.)=purposive
celowy (przym.)=useful
celuloid (m) (rzecz.)=celluloid
celuloza (f) (rzecz.)=cellulose
cementacja (f) (rzecz.)=cementation
cementować (czas.)=cement
cementowanie (n) (rzecz.)=cementing
cementowy (przym.)=cement
cena (f) (rzecz.)=cost
cena (f) (rzecz.)=price
cena (f) (rzecz.)=prix
cena (f) (rzecz.)=rate
cena (f) (rzecz.)=valuation
cena (f) (rzecz.)=value
cena (f) (rzecz.)=worth
cenar (m) (rzecz.)=caner
cenić (czas.)=appraise
cenić (czas.)=appreciate
cenić (czas.)=charge
cenić (czas.)=cherish
cenić (czas.)=esteem
cenić (czas.)=repute
cenić (czas.)=value
cennik (m) (rzecz.)=pricelist
cennik (m) (rzecz.)=price-list
cenny (przym.)=costly
cenny (przym.)=gilt-edged
cenny (przym.)=precious
cenny (przym.)=valuable
cenotaf (m) (rzecz.)=cenotaph
centezymalny (przym.)=centesimal
centra (f) (rzecz.)=cross
centrala (f) (rzecz.)=exchange
centrala (f) (rzecz.)=headquarters
centrala (f) (rzecz.)=switchboard
centralista (m) (rzecz.)=centralist
centralizacja (f) (rzecz.)=centralization
centralizm (m) (rzecz.)=centralism
centralizować (czas.)=centralize
centralizowanie (n) (rzecz.)=centralizing
centralnie (przysł.)=centrally
centralny (przym.)=central
centralny (przym.)=centrality
centralny (przym.)=midland
centrowanie (n) (rzecz.)=alignment
centrowiec (m) (rzecz.)=centrist
centrowy (przym.)=centrist
centrowy (przym.)=middle-of-the-road
centrum (n) (rzecz.)=centre
centrum (n) (rzecz.)=downtown
centrum (n) (rzecz.)=heartland
centrum (n) (rzecz.)=hub
centrum (n) (rzecz.)=painkiller
centryczny (przym.)=centric
centryfuga (f) (rzecz.)=centrifuge
centuria (f) (rzecz.)=centaury
centurion (m) (rzecz.)=centurion
centygram (m) (rzecz.)=centigram
centym (m) (rzecz.)=centime
cenzor (m) (rzecz.)=censor
cenzor (m) (rzecz.)=proctor
cenzorski (przym.)=censorial
cenzorski (przym.)=censorious
cenzura (f) (rzecz.)=censorship
cenzurować (czas.)=censurer
cenzurowanie (n) (rzecz.)=censoring
cenzus (m) (rzecz.)=census
cenzus (m) (rzecz.)=qualification
cep (m) (rzecz.)=blockhead
cep (m) (rzecz.)=flail
cera (f) (rzecz.)=complexion
cera (f) (rzecz.)=darn
cera (f) (rzecz.)=skin
ceramiczny (przym.)=ceramic
ceramika (f) (rzecz.)=ceramics
ceramika (f) (rzecz.)=pottery
cerata (f) (rzecz.)=cerecloth
cerata (f) (rzecz.)=oilcloth
cerata (f) (rzecz.)=oilskin
ceratka (f) (rzecz.)=jaconet
cerebracja (f) (rzecz.)=cerebration
ceregiele (pl) (rzecz.)=ado
ceregiele (pl) (rzecz.)=fuss
ceremonia (f) (rzecz.)=ceremony
ceremonia (f) (rzecz.)=rite
ceremoniał (m) (rzecz.)=ceremonial
ceremoniał (m) (rzecz.)=etiquette
ceremoniał (m) (rzecz.)=rite
ceremonialnie (przysł.)=ceremonially
ceremonialny (przym.)=ceremonial
cerować (czas.)=darn
cerowanie (n) (rzecz.)=darning
certyfikacja (f) (rzecz.)=certification
certyfikat (m) (rzecz.)=certificate
certyfikat (m) (rzecz.)=certification
certyfikować (czas.)=certify
cesarski (przym.)=imperial
cesarstwo (n) (rzecz.)=empery
cesarstwo (n) (rzecz.)=empire
cesarz (m) (rzecz.)=emperor
cesja (f) (rzecz.)=transfer
cesjonariusz (m) (rzecz.)=assignee
cesjonariusz (m) (rzecz.)=grantee
cesjonariusz (m) (rzecz.)=transferee
cętka (f) (rzecz.)=dapple
cętka (f) (rzecz.)=speckle
cętkować (czas.)=speckle
cętkować (czas.)=stipple
cetnar (m) (rzecz.)=hundredweight
cetnar (m) (rzecz.)=quintal
cewka (f) (rzecz.)=bobbin
cewka (f) (rzecz.)=coil
cewka (f) (rzecz.)=reel
cewka (f) (rzecz.)=spool
cewkowy (przym.)=urethral
cewnik (m) (rzecz.)=catheter
cezura (f) (rzecz.)=caesura
chaber (m) (rzecz.)=cornflower
chabrowy (przym.)=knapweed
chadzać (czas.)=perambulate
chała (f) (rzecz.)=trash
chałat (m) (rzecz.)=smock
chalcedon (m) (rzecz.)=chalcedony
chałtura (f) (rzecz.)=hackwork
chałtura (f) (rzecz.)=moonlighting
chałupa (f) (rzecz.)=cabin
chałupa (f) (rzecz.)=cottage
chałupa (f) (rzecz.)=hovel
chałupa (f) (rzecz.)=hut
chałupa (f) (rzecz.)=shack
chałupa (f) (rzecz.)=shanty
chałupka (f) (rzecz.)=cottage
chałwa (f) (rzecz.)=halva
chałwa (f) (rzecz.)=halvah
cham (m) (rzecz.)=bastard
cham (m) (rzecz.)=boor
cham (m) (rzecz.)=brute
cham (m) (rzecz.)=cad
cham (m) (rzecz.)=lout
cham (m) (rzecz.)=rustic
cham (m) (rzecz.)=tyke
chamski (przym.)=boorish
chamski (przym.)=caddish
chamstwo (n) (rzecz.)=boorishness
chandra (f) (rzecz.)=blues
chandra (f) (rzecz.)=spleen
chaotycznie (przysł.)=chaotically
chaotycznie (przysł.)=incoherently
chaotycznie (przysł.)=pell-mell
chaotyczny (przym.)=chaotic
chaotyczny (przym.)=desultory
chaotyczny (przym.)=disjointed
chaotyczny (przym.)=disorderly
chaotyczny (przym.)=disorganized
chaotyczny (przym.)=incoherent
chaotyczny (przym.)=rambling
chaotyczny (przym.)=rigmarole
charakter (m) (rzecz.)=capacity
charakter (m) (rzecz.)=character
charakter (m) (rzecz.)=make-up
charakter (m) (rzecz.)=nature
charakter (m) (rzecz.)=overtone
charakter (m) (rzecz.)=spirit
charakter (m) (rzecz.)=spunk
charakter (m) (rzecz.)=temper
charakterystycznie (przysł.)=characteristically
charakterystyczny (przym.)=characteristic
charakterystyczny (przym.)=distinctive
charakterystyczny (przym.)=habit
charakterystyczny (przym.)=habitual
charakterystyczny (przym.)=racy
charakterystyczny (przym.)=representative
charakterystyczny (przym.)=typical
charakterystyka (f) (rzecz.)=character
charakterystyka (f) (rzecz.)=characteristic
charakterystyka (f) (rzecz.)=differential
charakterystyka (f) (rzecz.)=peculiarity
charakterystyka (f) (rzecz.)=profile
charakteryzacja (f) (rzecz.)=characterization
charakteryzacja (f) (rzecz.)=makeup
charakteryzacja (f) (rzecz.)=make-up
charakteryzować (czas.)=characterize
charakteryzować (czas.)=typify
charakteryzowanie (n) (rzecz.)=characterizing
charczeć (czas.)=wheeze
charczenie (n) (rzecz.)=wheeze
charytatywny (przym.)=charitable
charyzma (f) (rzecz.)=charisma
charyzmatyczny (przym.)=charismatic
chaszcze (pl) (rzecz.)=brushwood
chaszcze (pl) (rzecz.)=thicket
chata (f) (rzecz.)=cabin
chata (f) (rzecz.)=cottage
chata (f) (rzecz.)=crib
chata (f) (rzecz.)=hut
chata (f) (rzecz.)=shack
chata (f) (rzecz.)=shanty
chatka (f) (rzecz.)=cabana
chatka (f) (rzecz.)=hutch
chcenie (n) (rzecz.)=deigning
chcieć (czas.)=elect
chcieć (czas.)=want
chcieć (czas.)=will
chcieć (czas.)=wish
chciwie (przysł.)=avidly
chciwie (przysł.)=greedily
chciwiec (m) (rzecz.)=coveter
chciwiec (m) (rzecz.)=grabber
chciwość (f) (rzecz.)=avarice
chciwość (f) (rzecz.)=avidity
chciwość (f) (rzecz.)=covetousness
chciwość (f) (rzecz.)=cupidity
chciwość (f) (rzecz.)=greed
chciwość (f) (rzecz.)=greediness
chciwy (przym.)=avaricious
chciwy (przym.)=avid
chciwy (przym.)=covetous
chciwy (przym.)=greed
chciwy (przym.)=greedy
chciwy (przym.)=insatiable
chciwy (przym.)=rapacious
chęć (f) (rzecz.)=desire
chęć (f) (rzecz.)=inclination
chęć (f) (rzecz.)=splurge
chęć (f) (rzecz.)=willing
chęć (f) (rzecz.)=willingness
chęć (f) (rzecz.)=wish
chęć (f) (rzecz.)=zest
chełpić (czas.)=boast
chełpić (czas.)=brag
chełpić (czas.)=vaunt
chełpienie (n) (rzecz.)=bragging
chełpliwie (przysł.)=gloatingly
chełpliwość (f) (rzecz.)=boastfulness
chełpliwość (f) (rzecz.)=vainglory
chełpliwy (przym.)=boastful
chełpliwy (przym.)=brash
chełpliwy (przym.)=magniloquent
chełpliwy (przym.)=vainglorious
chemia (f) (rzecz.)=chemistry
chemicznie (przysł.)=chemically
chemiczny (przym.)=chemical
chemigrafia (f) (rzecz.)=zincography
chemik (m) (rzecz.)=chemist
chemikalia (pl) (rzecz.)=chemical
chemoterapeutyczny (przym.)=chemotherapeutic
chemoterapia (f) (rzecz.)=chemotherapy
cherlak (m) (rzecz.)=invalid
cherlak (m) (rzecz.)=weakling
cherlak (m) (rzecz.)=weed
cherlawy (przym.)=pimping
cherlawy (przym.)=puny
cherlawy (przym.)=sickly
cherlawy (przym.)=weedy
cherubin (m) (rzecz.)=cherub
cherubin (m) (rzecz.)=cherubim
chętka (f) (rzecz.)=fancy
chętka (f) (rzecz.)=whim
chętnie (przysł.)=eagerly
chętnie (przysł.)=fain
chętnie (przysł.)=freely
chętnie (przysł.)=gladly
chętnie (przysł.)=readily
chętnie (przysł.)=well
chętnie (przysł.)=willingly
chętny (przym.)=anxious
chętny (przym.)=eager
chętny (przym.)=toward
chętny (przym.)=willing
chichot (m) (rzecz.)=chortle
chichot (m) (rzecz.)=chuckle
chichot (m) (rzecz.)=giggle
chichot (m) (rzecz.)=snigger
chichot (m) (rzecz.)=titter
chichotać (czas.)=chortle
chichotać (czas.)=chuckle
chichotać (czas.)=giggle
chichotać (czas.)=snigger
chichotać (czas.)=titter
chichotanie (n) (rzecz.)=simper
chichotanie (n) (rzecz.)=titter
chimeryczny (przym.)=chimerical
chinina (f) (rzecz.)=quinine
chiromancja (f) (rzecz.)=chiromancy
chiromancja (f) (rzecz.)=palmistry
chiromanta (m) (rzecz.)=palmist
chiropraktyka (f) (rzecz.)=chiropractic
chirurg (m) (rzecz.)=sawbones
chirurg (m) (rzecz.)=surgeon
chirurgia (f) (rzecz.)=surgery
chirurgicznie (przysł.)=surgically
chirurgiczny (przym.)=surgical
chityna (f) (rzecz.)=chitin
chlać (czas.)=booze
chlanie (n) (rzecz.)=bibbing
chlapa (f) (rzecz.)=slush
chlapać (czas.)=splash
chlapanie (n) (rzecz.)=spatter
chlapnięcie (n) (rzecz.)=splatter
chlaśnięcie (n) (rzecz.)=swish
chlastać (czas.)=splash
chlastać (czas.)=whack
chleb (m) (rzecz.)=bread
chlebak (m) (rzecz.)=breadbox
chlebak (m) (rzecz.)=haversack
chlebak (m) (rzecz.)=knapsack
chlebodawca (m) (rzecz.)=employer
chłeptać (czas.)=gulp
chłeptać (czas.)=lap
chłeptać (czas.)=sip
chłeptać (czas.)=sup
chłeptanie (n) (rzecz.)=lapping
chlew (m) (rzecz.)=pigpen
chlew (m) (rzecz.)=pigsty
chlew (m) (rzecz.)=sty
chlipać (czas.)=burble
chlipać (czas.)=entail
chlipać (czas.)=snivel
chlipać (czas.)=sob
chłód (m) (rzecz.)=chill
chłód (m) (rzecz.)=chilliness
chłód (m) (rzecz.)=cold
chłód (m) (rzecz.)=coldness
chłód (m) (rzecz.)=cool
chłód (m) (rzecz.)=coolness
chłód (m) (rzecz.)=freshness
chłód (m) (rzecz.)=frigidness
chłodnia (f) (rzecz.)=freezer
chłodnia (f) (rzecz.)=refrigerator
chłodnica (f) (rzecz.)=condenser
chłodnica (f) (rzecz.)=cooler
chłodnica (f) (rzecz.)=radiator
chłodnictwo (n) (rzecz.)=refrigeration
chłodno (przysł.)=coldly
chłodno (przysł.)=coolly
chłodny (przym.)=chill
chłodny (przym.)=chilly
chłodny (przym.)=clammy
chłodny (przym.)=cold
chłodny (przym.)=cool
chłodny (przym.)=cooled
chłodny (przym.)=distant
chłodny (przym.)=frigid
chłodny (przym.)=tepid
chłodzenie (n) (rzecz.)=cooling
chłodzenie (n) (rzecz.)=refrigeration
chłodziarka (f) (rzecz.)=refrigerator
chłodzić (czas.)=cool
chłodzić (czas.)=quench
chłodzić (czas.)=refresh
chłodzić (czas.)=refrigerate
chłodziwo (n) (rzecz.)=coolant
chłonąć (czas.)=absorb
chłonąć (czas.)=devour
chłonąć (czas.)=inbreathe
chłonność (f) (rzecz.)=receptive
chłonność (f) (rzecz.)=receptivity
chłonność (f) (rzecz.)=responsiveness
chłonny (przym.)=absorbent
chłonny (przym.)=absorptive
chłonny (przym.)=bibulous
chłonny (przym.)=lymph
chłonny (przym.)=receptive
chłop (m) (rzecz.)=chuff
chłop (m) (rzecz.)=farmer
chłop (m) (rzecz.)=fellow
chłop (m) (rzecz.)=kern
chłop (m) (rzecz.)=peasant
chłop (m) (rzecz.)=serf
chłopak (m) (rzecz.)=boy
chłopak (m) (rzecz.)=boyfriend
chłopak (m) (rzecz.)=date
chłopak (m) (rzecz.)=gossoon
chłopak (m) (rzecz.)=jack
chłopak (m) (rzecz.)=lad
chłopak (m) (rzecz.)=youngster
chłopak (m) (rzecz.)=youth
chłopczyca (f) (rzecz.)=hoyden
chłopczyca (f) (rzecz.)=tomboy
chłopek (m) (rzecz.)=bumpkin
chłopiec (n) (rzecz.)=boy
chłopiec (n) (rzecz.)=boyfriend
chłopiec (n) (rzecz.)=lad
chłopiec (n) (rzecz.)=small
chłopięctwo (n) (rzecz.)=boyhood
chłopięcy (przym.)=adolescence
chłopięcy (przym.)=boyish
chłopięcy (przym.)=puerile
chłopski (przym.)=rustic
chłopstwo (n) (rzecz.)=peasantry
chlor (m) (rzecz.)=chlorine
chloran (m) (rzecz.)=chlorate
chlorek (m) (rzecz.)=chloride
chlorofil (m) (rzecz.)=chlorophyll
chloroform (m) (rzecz.)=chloroform
chloroformować (czas.)=chloroform
chlorować (czas.)=chlorinate
chlorowanie (n) (rzecz.)=chlorination
chlorowodorek (m) (rzecz.)=hydrochloride
chlorowodorowy (przym.)=hydrochloric
chłosta (f) (rzecz.)=caning
chłosta (f) (rzecz.)=flogging
chłosta (f) (rzecz.)=lashing
chłosta (f) (rzecz.)=whipping
chłostać (czas.)=cane
chłostać (czas.)=floe
chłostać (czas.)=flog
chłostać (czas.)=lash
chłostać (czas.)=slash
chłostać (czas.)=swish
chłostać (czas.)=thrash
chłostać (czas.)=whale
chłostać (czas.)=whip
chluba (f) (rzecz.)=credit
chluba (f) (rzecz.)=glory
chluba (f) (rzecz.)=jewel
chluba (f) (rzecz.)=pride
chlubnie (przysł.)=creditably
chlubny (przym.)=creditable
chlubny (przym.)=glorious
chlubny (przym.)=praiseworthy
chlupać (czas.)=lap
chlupać (czas.)=splash
chlupać (czas.)=squelch
chlupanie (n) (rzecz.)=squelch
chlupot (m) (rzecz.)=squelch
chlupotać (czas.)=squelch
chlupotanie (n) (rzecz.)=squelch
chlustać (czas.)=gush
chlustać (czas.)=spout
chlustać (czas.)=spurt
chłystek (m) (rzecz.)=squirt
chmara (f) (rzecz.)=horde
chmara (f) (rzecz.)=host
chmara (f) (rzecz.)=swarm
chmara (f) (rzecz.)=throng
chmiel (m) (rzecz.)=hops
chmura (f) (rzecz.)=cloud
chmura (f) (rzecz.)=cumulus
chmura (f) (rzecz.)=nimbus
chmura (f) (rzecz.)=thundercloud
chmurny (przym.)=cloudy
chmurny (przym.)=frowned
chmurny (przym.)=glum
chmurzyć (czas.)=frown
choć (spój.)=although
chochla (f) (rzecz.)=ladle
chochla (f) (rzecz.)=scoop
chochlik (m) (rzecz.)=goblin
chochlik (m) (rzecz.)=gremlin
chochlik (m) (rzecz.)=imp
chochlik (m) (rzecz.)=kobold
chochlik (m) (rzecz.)=pixie
chochlik (m) (rzecz.)=pixy
chochlik (m) (rzecz.)=puck
chochlik (m) (rzecz.)=sprite
chociaż (spój.)=albeit
chociaż (spój.)=although
chociaż (spój.)=as
chociaż (spój.)=though
chód (m) (rzecz.)=gait
chód (m) (rzecz.)=motion
chód (m) (rzecz.)=pace
chód (m) (rzecz.)=stalk
chód (m) (rzecz.)=tread
chód (m) (rzecz.)=walk
chód (m) (rzecz.)=walking
chodak (m) (rzecz.)=clod
chodak (m) (rzecz.)=sabot
chodliwy (przym.)=saleable
chodnik (m) (rzecz.)=footpath
chodnik (m) (rzecz.)=pathway
chodnik (m) (rzecz.)=pavement
chodnik (m) (rzecz.)=sidewalk
chodnik (m) (rzecz.)=side-walk
chodnik (m) (rzecz.)=walkway
chodzenie (n) (rzecz.)=walking
chodzić (czas.)=attend
chodzić (czas.)=come
chodzić (czas.)=date
chodzić (czas.)=descend
chodzić (czas.)=go
chodzić (czas.)=hike
chodzić (czas.)=walk
chodzik (m) (rzecz.)=walker
choinka (f) (rzecz.)=fir
choinka (f) (rzecz.)=pine
choinka (f) (rzecz.)=spruce
chojrak (m) (rzecz.)=dare-devil
cholernie (przysł.)=cursedly
cholernie (przysł.)=damn
cholernie (przysł.)=goddamn
cholerny (przym.)=away
cholerny (przym.)=bally
cholerny (przym.)=blasted
cholerny (przym.)=bloody
cholerny (przym.)=cursed
cholerny (przym.)=damn
cholerny (przym.)=damned
cholerny (przym.)=hellish
choleryczny (przym.)=choleric
choleryk (m) (rzecz.)=spitfire
cholewa (f) (rzecz.)=bootleg
cholewa (f) (rzecz.)=leg
chomątko (n) (rzecz.)=clip
chomąto (n) (rzecz.)=collar
chomąto (n) (rzecz.)=horse-collar
chomik (m) (rzecz.)=hamster
chór (m) (rzecz.)=choir
chór (m) (rzecz.)=chorus
chór (m) (rzecz.)=loft
chór (m) (rzecz.)=quire
chorągiew (f) (rzecz.)=banner
chorągiew (f) (rzecz.)=ensign
chorągiew (f) (rzecz.)=flag
chorągiew (f) (rzecz.)=streamer
chorągiewka (f) (rzecz.)=pennant
chorał (m) (rzecz.)=chorale
chóralny (przym.)=choral
chorąży (m) (rzecz.)=cornet
chorąży (m) (rzecz.)=midshipman
chorąży (m) (rzecz.)=standard-bearer
choreograf (m) (rzecz.)=choreographer
choreografia (f) (rzecz.)=choreography
choreograficznie (przysł.)=choreographically
choreograficzny (przym.)=choreographic
choroba (f) (rzecz.)=affection
choroba (f) (rzecz.)=ailment
choroba (f) (rzecz.)=disease
choroba (f) (rzecz.)=disorder
choroba (f) (rzecz.)=illness
choroba (f) (rzecz.)=infirmity
choroba (f) (rzecz.)=malady
choroba (f) (rzecz.)=sickness
choroba (f) (rzecz.)=trouble
choroba (f) (rzecz.)=vacation
chorobliwie (przysł.)=morbidly
chorobliwość (f) (rzecz.)=morbidity
chorobliwy (przym.)=morbid
chorobliwy (przym.)=unhealthy
chorobotwórczy (przym.)=pathogenic
chorobowy (przym.)=morbidity
chorobowy (przym.)=pathological
chorować (czas.)=sicken
chorować (czas.)=suffer
chorowitość (f) (rzecz.)=valetudinarianism
chórowy (przym.)=choric
chory (przym.)=afflicted
chory (przym.)=bad
chory (przym.)=bed-ridden
chory (przym.)=diseased
chory (przym.)=ill
chory (przym.)=ill-tempered
chory (przym.)=infirm
chory (przym.)=insane
chory (przym.)=invalid
chory (przym.)=liverish
chory (przym.)=sick
chory (przym.)=sore
chory (przym.)=unhealthy
chory (przym.)=unwell
chórzysta (m) (rzecz.)=chorister
chów (m) (rzecz.)=breeding
chować (czas.)=bury
chować (czas.)=hide
chować (czas.)=hoard
chować (czas.)=put
chować (czas.)=putt
chować (czas.)=sheathe
chować (czas.)=stow
chować (czas.)=tuck
chrabąszcz (m) (rzecz.)=chafer
chrap (m) (rzecz.)=snore
chrapa (f) (rzecz.)=nostril
chrapać (czas.)=snore
chrapanie (n) (rzecz.)=snore
chrapliwie (przysł.)=hoarsely
chrapliwy (przym.)=harsh
chrapliwy (przym.)=hoarse
chrapliwy (przym.)=husky
chrapliwy (przym.)=throaty
chrestomatia (f) (rzecz.)=chrestomathy
chrobotać (czas.)=scrape
chrobotać (czas.)=scratch
chrobry (przym.)=brave
chrobry (przym.)=valiant
chrom (m) (rzecz.)=chrome
chrom (m) (rzecz.)=chromium
chromać (czas.)=hobble
chromać (czas.)=limp
chromanie (n) (rzecz.)=hobble
chromatograf (m) (rzecz.)=chromatograph
chromatografia (f) (rzecz.)=chromatography
chromatycznie (przysł.)=chromatically
chromatyczny (przym.)=chromatic
chromatyna (f) (rzecz.)=chromatin
chromian (m) (rzecz.)=chromate
chrominancja (f) (rzecz.)=chrominance
chromolitografia (f) (rzecz.)=chromolithograph
chromosom (m) (rzecz.)=chromosome
chromosomowy (przym.)=chromosomal
chromowy (przym.)=chromium
chromy (przym.)=lame
chromy (przym.)=lamed
chronić (czas.)=guard
chronić (czas.)=prevent
chronić (czas.)=protect
chronić (czas.)=safeguard
chronicznie (przysł.)=chronically
chroniczny (przym.)=chronic
chronologia (f) (rzecz.)=chronology
chronologicznie (przysł.)=chronologically
chronologiczny (przym.)=chronological
chronometr (m) (rzecz.)=chronometer
chronoskop (m) (rzecz.)=chronoscope
chropowato (przysł.)=raggedly
chropowatość (f) (rzecz.)=asperity
chropowatość (f) (rzecz.)=harshness
chropowatość (f) (rzecz.)=roughness
chropowaty (przym.)=coarse
chropowaty (przym.)=gnarled
chropowaty (przym.)=gnarly
chropowaty (przym.)=grainy
chropowaty (przym.)=harsh
chropowaty (przym.)=ragged
chropowaty (przym.)=rough
chropowaty (przym.)=rugged
chropowaty (przym.)=scabrous
chrupać (czas.)=champ
chrupać (czas.)=crunch
chrupać (czas.)=munch
chrupanie (n) (rzecz.)=champing
chrupanie (n) (rzecz.)=crunch
chrupanie (n) (rzecz.)=crunching
chruściel (m) (rzecz.)=crake
chrust (m) (rzecz.)=brushwood
chrust (m) (rzecz.)=firewood
chryja (f) (rzecz.)=ruckus
chrypa (f) (rzecz.)=hoarseness
chrypieć (czas.)=croak
chrypienie (n) (rzecz.)=croak
chrypka (f) (rzecz.)=hoarseness
chrypliwy (przym.)=grating
chryzantema (f) (rzecz.)=chrysanthemum
chryzmat (m) (rzecz.)=chrism
chrząkać (czas.)=grunt
chrząkanie (n) (rzecz.)=grunt
chrzan (m) (rzecz.)=horseradish
chrzan (m) (rzecz.)=horse-radish
chrząstka (f) (rzecz.)=cartilage
chrząstka (f) (rzecz.)=gristle
chrząstkowaty (przym.)=gristly
chrząszcz (m) (rzecz.)=beetle
chrząszcz (m) (rzecz.)=cockchafer
chrzcić (czas.)=baptize
chrzcić (czas.)=christen
chrzcielnica (f) (rzecz.)=font
chrzcielnica (f) (rzecz.)=laver
chrzcielny (przym.)=baptismal
chrzęścić (czas.)=crackle
chrzęścić (czas.)=crunch
chrzęścić (czas.)=grind
chrześniak (m) (rzecz.)=daughter
chrześniak (m) (rzecz.)=godchild
chrześniak (m) (rzecz.)=god-child
chrześniak (m) (rzecz.)=godson
chrzest (m) (rzecz.)=baptism
chrzest (m) (rzecz.)=christening
chrzest (m) (rzecz.)=immersion
chrzęst (m) (rzecz.)=clash
chrzęst (m) (rzecz.)=clatter
chrzęst (m) (rzecz.)=crackle
chrzęst (m) (rzecz.)=crunch
chrzestna (f) (rzecz.)=godmother
chrzestny (przym.)=baptismal
chrzestny (przym.)=godfather
chrzestny (przym.)=godparent
chuć (f) (rzecz.)=lust
chuchać (czas.)=breathe
chuchać (czas.)=fondle
chuchać (czas.)=puff
chuchro (n) (rzecz.)=weakling
chuchro (n) (rzecz.)=weed
chudość (f) (rzecz.)=gauntness
chudość (f) (rzecz.)=leaner
chudość (f) (rzecz.)=leanness
chudość (f) (rzecz.)=thinness
chudy (przym.)=gaunt
chudy (przym.)=lanky
chudy (przym.)=lean
chudy (przym.)=leaned
chudy (przym.)=scrawny
chudy (przym.)=skinny
chudy (przym.)=slink
chudy (przym.)=thin
chudy (przym.)=thinner
chudy (przym.)=thinnest
chudzielec (m) (rzecz.)=twiggy
chudzina (m) (rzecz.)=starveling
chuligan (m) (rzecz.)=hoodlum
chuligan (m) (rzecz.)=hooligan
chuligan (m) (rzecz.)=larrikin
chuligan (m) (rzecz.)=roughneck
chuligan (m) (rzecz.)=rowdy
chuligan (m) (rzecz.)=thug
chuligan (m) (rzecz.)=tough
chuligaństwo (n) (rzecz.)=hooliganism
chusta (f) (rzecz.)=headscarf
chusta (f) (rzecz.)=scarf
chusta (f) (rzecz.)=shawl
chusta (f) (rzecz.)=wrapper
chustka (f) (rzecz.)=handkerchief
chustka (f) (rzecz.)=kerchief
chustka (f) (rzecz.)=napkin
chustka (f) (rzecz.)=neckerchief
chustka (f) (rzecz.)=scarf
chwała (f) (rzecz.)=glory
chwała (f) (rzecz.)=laud
chwała (f) (rzecz.)=praise
chwalba (f) (rzecz.)=boasting
chwalba (f) (rzecz.)=encomium
chwalba (f) (rzecz.)=praise
chwalca (m) (rzecz.)=flatterer
chwalebnie (przysł.)=commendably
chwalebny (przym.)=commendable
chwalebny (przym.)=laudable
chwalebny (przym.)=meritorious
chwalebny (przym.)=praiseworthy
chwalić (czas.)=boast
chwalić (czas.)=brag
chwalić (czas.)=commend
chwalić (czas.)=compliment
chwalić (czas.)=glorify
chwalić (czas.)=laud
chwalić (czas.)=praise
chwalipięta (m) (rzecz.)=boaster
chwast (m) (rzecz.)=weed
chwastobójczy (przym.)=detergent
chwastobójczy (przym.)=herbicide
chwastowy (przym.)=weed
chwiać (czas.)=falter
chwiać (czas.)=flicker
chwiać (czas.)=fluctuate
chwiać (czas.)=shake
chwiać (czas.)=stagger
chwiać (czas.)=sway
chwiać (czas.)=teeter
chwiać (czas.)=toddle
chwiać (czas.)=toss
chwiać (czas.)=totter
chwiać (czas.)=vacillate
chwiać (czas.)=wobble
chwianie (n) (rzecz.)=falter
chwianie (n) (rzecz.)=flicker
chwianie (n) (rzecz.)=flutter
chwianie (n) (rzecz.)=stagger
chwianie (n) (rzecz.)=totter
chwianie (n) (rzecz.)=waver
chwiejność (f) (rzecz.)=indecision
chwiejność (f) (rzecz.)=instability
chwiejność (f) (rzecz.)=shakiness
chwiejność (f) (rzecz.)=stagger
chwiejność (f) (rzecz.)=staggering
chwiejność (f) (rzecz.)=unsteadiness
chwiejny (przym.)=indecisive
chwiejny (przym.)=irresolute
chwiejny (przym.)=pendulous
chwiejny (przym.)=rocky
chwiejny (przym.)=shaky
chwiejny (przym.)=slippery
chwiejny (przym.)=stagger
chwiejny (przym.)=totter
chwiejny (przym.)=tottered
chwiejny (przym.)=unstable
chwiejny (przym.)=unsteady
chwiejny (przym.)=wavering
chwiejny (przym.)=wishy-washy
chwila (f) (rzecz.)=instant
chwila (f) (rzecz.)=juncture
chwila (f) (rzecz.)=minute
chwila (f) (rzecz.)=moment
chwila (f) (rzecz.)=spell
chwila (f) (rzecz.)=time
chwila (f) (rzecz.)=twinkling
chwila (f) (rzecz.)=while
chwilka (f) (rzecz.)=jiffy
chwilka (f) (rzecz.)=moment
chwilka (f) (rzecz.)=wee
chwilowo (przysł.)=momentarily
chwilowo (przysł.)=temporarily
chwilowy (przym.)=makeshift
chwilowy (przym.)=momentary
chwilowy (przym.)=temporary
chwilowy (przym.)=transient
chwycić (czas.)=clutch
chwycić (czas.)=fasten
chwycić (czas.)=fumble
chwycić (czas.)=grasp
chwycić (czas.)=snap
chwyt (m) (rzecz.)=clutch
chwyt (m) (rzecz.)=device
chwyt (m) (rzecz.)=gimmick
chwyt (m) (rzecz.)=grapple
chwyt (m) (rzecz.)=grasp
chwyt (m) (rzecz.)=grip
chwyt (m) (rzecz.)=handshake
chwyt (m) (rzecz.)=hold
chwyt (m) (rzecz.)=knack
chwyt (m) (rzecz.)=pan
chwyt (m) (rzecz.)=ploy
chwyt (m) (rzecz.)=snap
chwyt (m) (rzecz.)=trick
chwyt (m) (rzecz.)=wrest
chwytać (czas.)=captivate
chwytać (czas.)=catch
chwytać (czas.)=clasp
chwytać (czas.)=clung
chwytać (czas.)=clutch
chwytać (czas.)=comprehend
chwytać (czas.)=grab
chwytać (czas.)=grapple
chwytać (czas.)=grasp
chwytać (czas.)=grasped
chwytać (czas.)=gripe
chwytać (czas.)=hold
chwytać (czas.)=seize
chwytać (czas.)=snatch
chwytać (czas.)=tong
chwytak (m) (rzecz.)=grapple
chwytanie (n) (rzecz.)=clutching
chwytliwy (przym.)=catchy
chwytnik (m) (rzecz.)=receptor
chwytny (przym.)=prehensile
chyba (przysł.)=probably
chyba (przysł.)=suppose
chyba (przysł.)=surely
chyba (przysł.)=unless
chybiać (czas.)=fail
chybiać (czas.)=miss
chybianie (n) (rzecz.)=missing
chybić (czas.)=miscarry
chybienie (n) (rzecz.)=miss
chybki (przym.)=supple
chybki (przym.)=swift
chybotać (czas.)=shake
chybotać (czas.)=wobble
chybotanie (n) (rzecz.)=shimmy
chybotanie (n) (rzecz.)=wobble
chybotliwy (przym.)=rickety
chybotliwy (przym.)=wobbling
chylić (czas.)=bow
chylić (czas.)=decline
chylić (czas.)=kowtow
chyłkiem (przysł.)=sneak
chyłkiem (przysł.)=stealthily
chymozyna (f) (rzecz.)=rennin
chytrość (f) (rzecz.)=art
chytrość (f) (rzecz.)=artfulness
chytrość (f) (rzecz.)=artifice
chytrość (f) (rzecz.)=cunning
chytrość (f) (rzecz.)=slyness
chytrość (f) (rzecz.)=wiliness
chytry (przym.)=arch
chytry (przym.)=artful
chytry (przym.)=astute
chytry (przym.)=canny
chytry (przym.)=crafty
chytry (przym.)=cunning
chytry (przym.)=cute
chytry (przym.)=knowing
chytry (przym.)=mercenary
chytry (przym.)=shrewd
chytry (przym.)=sly
chytry (przym.)=wily
chytrze (przysł.)=craftily
chytrze (przysł.)=cunningly
chyżo (przysł.)=fleetly
chyży (przym.)=light-footed
chyży (przym.)=swift
ciąć (czas.)=clip
ciąć (czas.)=cut
ciąć (czas.)=scrap
ciąć (czas.)=sheaf
ciąć (czas.)=slash
ciąć (czas.)=snip
ciachnąć (czas.)=snip
ciachnięcie (n) (rzecz.)=snip
ciąg (m) (rzecz.)=chain
ciąg (m) (rzecz.)=course
ciąg (m) (rzecz.)=draft
ciąg (m) (rzecz.)=draught
ciąg (m) (rzecz.)=draw
ciąg (m) (rzecz.)=route
ciąg (m) (rzecz.)=sequence
ciąg (m) (rzecz.)=string
ciąg (m) (rzecz.)=thoroughfare
ciągać (czas.)=last
ciągarka (f) (rzecz.)=puller
ciągle (przysł.)=always
ciągle (przysł.)=continually
ciągle (przysł.)=continuously
ciągle (przysł.)=everlastingly
ciągle (przysł.)=ply
ciągle (przysł.)=still
ciągliwość (f) (rzecz.)=malleability
ciągliwy (przym.)=ductile
ciągliwy (przym.)=malleable
ciągłość (f) (rzecz.)=continuance
ciągłość (f) (rzecz.)=continuity
ciągłość (f) (rzecz.)=continuum
ciągłość (f) (rzecz.)=permanence
ciągłość (f) (rzecz.)=permanency
ciągły (przym.)=constant
ciągły (przym.)=contiguous
ciągły (przym.)=continual
ciągły (przym.)=continued
ciągły (przym.)=continuous
ciągły (przym.)=endless
ciągły (przym.)=hourly
ciągły (przym.)=ongoing
ciągły (przym.)=permanent
ciągły (przym.)=running
ciągnienie (n) (rzecz.)=drawing
ciągnienie (n) (rzecz.)=haul
ciągnik (m) (rzecz.)=tractor
ciałko (n) (rzecz.)=body
ciałko (n) (rzecz.)=corpuscle
ciało (n) (rzecz.)=blackbody
ciało (n) (rzecz.)=body
ciało (n) (rzecz.)=corpus
ciało (n) (rzecz.)=council
ciało (n) (rzecz.)=flesh
ciamajda (m) (rzecz.)=dolt
ciamajda (m) (rzecz.)=nincompoop
ciamajda (m) (rzecz.)=ninny
ciamajda (m) (rzecz.)=slouch
ciamajdowaty (przym.)=loutish
ciasno (przysł.)=tightly
ciasnota (f) (rzecz.)=tightness
ciasny (przym.)=contracted
ciasny (przym.)=cramped
ciasny (przym.)=crowded
ciasny (przym.)=insular
ciasny (przym.)=narrow
ciasny (przym.)=poky
ciasny (przym.)=strait
ciasny (przym.)=stringent
ciasny (przym.)=tight
ciasteczko (n) (rzecz.)=cookie
ciasteczko (n) (rzecz.)=flag
ciastkarnia (f) (rzecz.)=patisserie
ciastko (n) (rzecz.)=biscuit
ciastko (n) (rzecz.)=cake
ciastko (n) (rzecz.)=pastry
ciastko (n) (rzecz.)=tart
ciasto (n) (rzecz.)=cake
ciasto (n) (rzecz.)=dough
ciasto (n) (rzecz.)=paste
ciasto (n) (rzecz.)=pastry
ciastowaty (przym.)=pasty
ciąża (f) (rzecz.)=gestation
ciąża (f) (rzecz.)=gravidity
ciąża (f) (rzecz.)=pregnancy
ciążenie (n) (rzecz.)=gravitation
ciążowy (przym.)=gestational
ciążyć (czas.)=gravitate
cibora (f) (rzecz.)=sedge
cichaczem (przysł.)=stealthily
cichnąć (czas.)=low
cichnąć (czas.)=subside
cicho (przysł.)=hush
cicho (przysł.)=meekly
cicho (przysł.)=noiselessly
cicho (przysł.)=quiet
cicho (przysł.)=quietly
cicho (przysł.)=silently
cicho (przysł.)=softly
cichość (f) (rzecz.)=meekness
cichość (f) (rzecz.)=quieter
cichy (przym.)=calm
cichy (przym.)=gentile
cichy (przym.)=gentle
cichy (przym.)=low
cichy (przym.)=mum
cichy (przym.)=noiseless
cichy (przym.)=orderly
cichy (przym.)=quiescent
cichy (przym.)=quiet
cichy (przym.)=reposeful
cichy (przym.)=silent
cichy (przym.)=silently
cichy (przym.)=soft
cichy (przym.)=still
cichy (przym.)=tacit
cichy (przym.)=tranquil
cichy (przym.)=tubby
cichy (przym.)=wordless
ciebie (przysł.)=thee
ciebie (przysł.)=you
cięcie (n) (rzecz.)=chop
cięcie (n) (rzecz.)=cut
cięcie (n) (rzecz.)=cutting
cięcie (n) (rzecz.)=hack
cięcie (n) (rzecz.)=scission
cięcie (n) (rzecz.)=section
cięcie (n) (rzecz.)=slash
cięcie (n) (rzecz.)=snip
ciecierzyca (f) (rzecz.)=chickpea
cieciorka (f) (rzecz.)=chickpea
cieciorka (f) (rzecz.)=garbanzo
cieciorka (f) (rzecz.)=gram
cięciwa (f) (rzecz.)=bowstring
cięciwa (f) (rzecz.)=chord
cięciwa (f) (rzecz.)=string
ciecz (f) (rzecz.)=fluid
ciecz (f) (rzecz.)=liquid
cięgi (pl) (rzecz.)=licking
cięgi (pl) (rzecz.)=punishment
cięgi (pl) (rzecz.)=spanking
cięgi (pl) (rzecz.)=walloping
ciekawie (przysł.)=absorbingly
ciekawie (przysł.)=curiously
ciekawie (przysł.)=interestingly
ciekawość (f) (rzecz.)=curiosity
ciekawość (f) (rzecz.)=interest
ciekawostka (f) (rzecz.)=curiosity
ciekawski (przym.)=busybody
ciekawski (przym.)=inquisitive
ciekawski (przym.)=nosy
ciekawy (przym.)=curious
ciekawy (przym.)=inquisitive
ciekawy (przym.)=interesting
ciekawy (przym.)=quaint
ciekły (przym.)=fluid
ciekły (przym.)=liquid
cieknąć (czas.)=drip
cieknąć (czas.)=leak
cielak (m) (rzecz.)=calf
cielęcina (f) (rzecz.)=veal
cielęcy (przym.)=calf
cielęcy (przym.)=veal
cielenie (n) (rzecz.)=fawning
cielesność (f) (rzecz.)=carnality
cielesność (f) (rzecz.)=corporeality
cielesny (przym.)=bodily
cielesny (przym.)=carnal
cielesny (przym.)=corporal
cielesny (przym.)=corporeal
cielesny (przym.)=physical
cielesny (przym.)=sexual
cielić (czas.)=calve
cielisty (przym.)=incarnadine
ciemiączko (n) (rzecz.)=fontanel
ciemiernik (m) (rzecz.)=hellebore
ciemiężyć (czas.)=oppress
ciemiężyciel (m) (rzecz.)=oppressor
ciemnia (f) (rzecz.)=darkroom
ciemnica (f) (rzecz.)=dark
ciemnica (f) (rzecz.)=darkness
ciemnica (f) (rzecz.)=dungeon
ciemnieć (czas.)=darken
ciemnienie (n) (rzecz.)=blackening
ciemno (n) (rzecz.)=darkly
ciemno (n) (rzecz.)=dimly
ciemnobrązowy (przym.)=auburn
ciemnobrązowy (przym.)=dun
ciemnoniebieski (przym.)=cerulean
ciemność (f) (rzecz.)=blackness
ciemność (f) (rzecz.)=dark
ciemność (f) (rzecz.)=darkness
ciemność (f) (rzecz.)=dimmer
ciemność (f) (rzecz.)=gloom
ciemność (f) (rzecz.)=obscurity
ciemnoskóry (przym.)=dark-skinned
ciemnoskóry (przym.)=swarthy
ciemnota (f) (rzecz.)=birdseed
ciemnota (f) (rzecz.)=ignorance
ciemnowłosy (przym.)=dark
ciemny (przym.)=abstruse
ciemny (przym.)=benighted
ciemny (przym.)=dark
ciemny (przym.)=darksome
ciemny (przym.)=dim
ciemny (przym.)=dimmed
ciemny (przym.)=dimmest
ciemny (przym.)=dusky
ciemny (przym.)=fuliginous
ciemny (przym.)=fuscous
ciemny (przym.)=gloomy
ciemny (przym.)=muddy
ciemny (przym.)=murky
ciemny (przym.)=obscure
ciemny (przym.)=pall
ciemny (przym.)=sad
ciemny (przym.)=seamy
ciemny (przym.)=shadowy
ciemny (przym.)=shady
cień (m) (rzecz.)=adumbration
cień (m) (rzecz.)=element
cień (m) (rzecz.)=ghost
cień (m) (rzecz.)=shade
cień (m) (rzecz.)=shadow
cień (m) (rzecz.)=umbrage
cienias (m) (rzecz.)=loser
cienias (m) (rzecz.)=slouch
cieniować (czas.)=shade
cieniować (czas.)=tinge
cieniować (czas.)=tint
cieniowanie (n) (rzecz.)=layer
cieniowanie (n) (rzecz.)=occultation
cieniowanie (n) (rzecz.)=shading
cieniowanie (n) (rzecz.)=shadow
cienisty (przym.)=shadowy
cienisty (przym.)=shady
cienisty (przym.)=umbrageous
cienki (przym.)=fine
cienki (przym.)=flimsy
cienki (przym.)=reedy
cienki (przym.)=slender
cienki (przym.)=slim
cienki (przym.)=tenuous
cienki (przym.)=thin
cienki (przym.)=thinnest
cienki (przym.)=wispy
cienko (przysł.)=thinly
cienkość (f) (rzecz.)=thinness
cieplarka (f) (rzecz.)=incubator
cieplarnia (f) (rzecz.)=conservatory
cieplarnia (f) (rzecz.)=greenhouse
cieplarnia (f) (rzecz.)=hothouse
cieplny (przym.)=caloric
cieplny (przym.)=calorific
cieplny (przym.)=thermal
ciepło (n) (rzecz.)=cuddle
ciepło (n) (rzecz.)=heat
ciepło (n) (rzecz.)=warmer
ciepło (n) (rzecz.)=warmly
ciepło (n) (rzecz.)=warmth
ciepłokrwisty (przym.)=warm-blooded
ciepłomierz (m) (rzecz.)=calorimeter
ciepły (przym.)=hot
ciepły (przym.)=thermal
ciepły (przym.)=toasty
ciepły (przym.)=warm
cierlica (f) (rzecz.)=hackle
cierń (m) (rzecz.)=prickle
cierń (m) (rzecz.)=spine
cierń (m) (rzecz.)=stubble
cierń (m) (rzecz.)=thorn
ciernik (m) (rzecz.)=stickleback
cierniowy (przym.)=thorny
ciernisty (przym.)=prickly
ciernisty (przym.)=thorny
cierny (przym.)=friction
cierny (przym.)=frictional
cierpieć (czas.)=abide
cierpieć (czas.)=agonize
cierpieć (czas.)=bear
cierpieć (czas.)=brook
cierpieć (czas.)=endure
cierpieć (czas.)=pain
cierpieć (czas.)=smart
cierpieć (czas.)=suffer
cierpieć (czas.)=suffered
cierpieć (czas.)=tolerate
cierpieć (czas.)=writhe
cierpienie (n) (rzecz.)=agony
cierpienie (n) (rzecz.)=anguish
cierpienie (n) (rzecz.)=bearing
cierpienie (n) (rzecz.)=distress
cierpienie (n) (rzecz.)=misery
cierpienie (n) (rzecz.)=pain
cierpienie (n) (rzecz.)=suffer
cierpienie (n) (rzecz.)=sufferance
cierpienie (n) (rzecz.)=suffering
cierpienie (n) (rzecz.)=tribulation
cierpienie (n) (rzecz.)=woe
cierpiętnik (m) (rzecz.)=martyr
cierpiętnik (m) (rzecz.)=sufferer
cierpki (przym.)=acerbic
cierpki (przym.)=acid
cierpki (przym.)=acrid
cierpki (przym.)=acrimonious
cierpki (przym.)=crabbed
cierpki (przym.)=gruff
cierpki (przym.)=harsh
cierpki (przym.)=snappish
cierpki (przym.)=tangy
cierpki (przym.)=tart
cierpkość (f) (rzecz.)=acerbity
cierpkość (f) (rzecz.)=acridity
cierpkość (f) (rzecz.)=acrimony
cierpkość (f) (rzecz.)=sourness
cierpkość (f) (rzecz.)=tartness
cierpliwie (przysł.)=patiently
cierpliwość (f) (rzecz.)=patience
cierpliwość (f) (rzecz.)=sufferance
cierpliwy (przym.)=patient
ciesielstwo (n) (rzecz.)=carpentry
ciesielstwo (n) (rzecz.)=timberwork
cieśla (m) (rzecz.)=carpenter
cieśnina (f) (rzecz.)=narrow
cieśnina (f) (rzecz.)=narrows
cieśnina (f) (rzecz.)=neck
cieśnina (f) (rzecz.)=sound
cieśnina (f) (rzecz.)=strait
cieszyć (czas.)=cheer
cieszyć (czas.)=comfort
cieszyć (czas.)=delight
cieszyć (czas.)=enjoy
cieszyć (czas.)=gladden
cieszyć (czas.)=rejoice
cietrzew (m) (rzecz.)=heath-cock
ciężar (m) (rzecz.)=burden
ciężar (m) (rzecz.)=burthen
ciężar (m) (rzecz.)=charge
ciężar (m) (rzecz.)=clod
ciężar (m) (rzecz.)=gravity
ciężar (m) (rzecz.)=harder
ciężar (m) (rzecz.)=load
ciężar (m) (rzecz.)=onus
ciężar (m) (rzecz.)=tax
ciężar (m) (rzecz.)=termination
ciężar (m) (rzecz.)=weight
ciężar (m) (rzecz.)=weightiness
ciężarek (m) (rzecz.)=weight
ciężarna (f) (rzecz.)=gravid
ciężarna (f) (rzecz.)=pregnant
ciężarny (przym.)=pregnant
ciężarny (przym.)=weighty
ciężarowiec (m) (rzecz.)=weightlifter
ciężarówka (f) (rzecz.)=dumper
ciężarówka (f) (rzecz.)=lorry
ciężarówka (f) (rzecz.)=pickup
ciężarówka (f) (rzecz.)=trolley
ciężarówka (f) (rzecz.)=truck
ciężki (przym.)=arduous
ciężki (przym.)=beamy
ciężki (przym.)=burdensome
ciężki (przym.)=difficult
ciężki (przym.)=grave
ciężki (przym.)=grievous
ciężki (przym.)=hard
ciężki (przym.)=heaviest
ciężki (przym.)=heavy
ciężki (przym.)=heavyweight
ciężki (przym.)=hulking
ciężki (przym.)=logy
ciężki (przym.)=outrageous
ciężki (przym.)=ponderous
ciężki (przym.)=severe
ciężki (przym.)=stiff
ciężki (przym.)=stodgy
ciężki (przym.)=weighty
ciężko (przysł.)=hard
ciężko (przysł.)=heavily
ciężko (przysł.)=stiff
ciężko (przysł.)=strenuously
ciężko (przysł.)=thick
ciężkość (f) (rzecz.)=gravity
ciężkość (f) (rzecz.)=heaviness
cinkciarz (m) (rzecz.)=exchanger
ciocia (f) (rzecz.)=aunt
ciocia (f) (rzecz.)=auntie
ciocia (f) (rzecz.)=aunty
ciołek (m) (rzecz.)=yuk
cios (m) (rzecz.)=blow
cios (m) (rzecz.)=chop
cios (m) (rzecz.)=coup
cios (m) (rzecz.)=cue
cios (m) (rzecz.)=keystroke
cios (m) (rzecz.)=shock
cios (m) (rzecz.)=stroke
ciosać (czas.)=chip
ciosać (czas.)=hack
ciosać (czas.)=hew
ciosanie (n) (rzecz.)=hewing
ciota (f) (rzecz.)=faggot
ciotka (f) (rzecz.)=aunt
cipa (f) (rzecz.)=pussy
cipa (f) (rzecz.)=twat
cipka (f) (rzecz.)=pussy
cis (m) (rzecz.)=yew
ciskać (czas.)=cast
ciskać (czas.)=chuck
ciskać (czas.)=fling
ciskać (czas.)=hurl
ciskać (czas.)=slam
ciskać (czas.)=whop
ciskanie (n) (rzecz.)=fling
cisnąć (czas.)=oppress
cisnąć (czas.)=pinch
cisnąć (czas.)=squeeze
cisnąć (czas.)=swarm
ciśnienie (n) (rzecz.)=pressure
ciśnienie (n) (rzecz.)=stress
ciśnieniomierz (m) (rzecz.)=manometer
cisza (f) (rzecz.)=calmness
cisza (f) (rzecz.)=hush
cisza (f) (rzecz.)=lull
cisza (f) (rzecz.)=quiet
cisza (f) (rzecz.)=quietness
cisza (f) (rzecz.)=quietude
cisza (f) (rzecz.)=shush
cisza (f) (rzecz.)=silence
ciuch (m) (rzecz.)=garment
ciuch (m) (rzecz.)=rig-out
ciułać (czas.)=hoard
ciułacz (m) (rzecz.)=money-grubber
ciułacz (m) (rzecz.)=saver
ciułanie (n) (rzecz.)=hoarding
ciupa (f) (rzecz.)=hovel
ciupa (f) (rzecz.)=jail
ciura (f) (rzecz.)=lout
ciurkać (czas.)=trickle
ciżba (f) (rzecz.)=crowd
ciżba (f) (rzecz.)=squeeze
ciżba (f) (rzecz.)=throng
cizia (f) (rzecz.)=chick
ckliwie (przysł.)=sadly
ckliwie (przysł.)=sickeningly
ckliwość (f) (rzecz.)=mawkishness
ckliwy (przym.)=luscious
ckliwy (przym.)=maudlin
ckliwy (przym.)=mawkish
ckliwy (przym.)=saccharine
ckliwy (przym.)=sentimental
ckliwy (przym.)=sloppy
clić (czas.)=clear
cło (n) (rzecz.)=custom
cło (n) (rzecz.)=duct
cło (n) (rzecz.)=duty
cło (n) (rzecz.)=levy
cło (n) (rzecz.)=tariff
cło (n) (rzecz.)=tax
cło (n) (rzecz.)=toll
ćma (f) (rzecz.)=moth
cmentarz (m) (rzecz.)=cemetery
cmentarz (m) (rzecz.)=churchyard
cmentarz (m) (rzecz.)=graveyard
cmentarzysko (n) (rzecz.)=burial-ground
cmentarzysko (n) (rzecz.)=graveyard
ćmić (czas.)=puff
cmokać (czas.)=chirrup
cmokać (czas.)=chuck
cmokać (czas.)=cluck
cmokać (czas.)=kiss
cmokać (czas.)=smack
cmokać (czas.)=suck
cmokanie (n) (rzecz.)=smack
cnota (f) (rzecz.)=dharma
cnota (f) (rzecz.)=virtue
cnotliwie (przysł.)=virtuously
cnotliwość (f) (rzecz.)=virtuosity
cnotliwy (przym.)=chaste
cnotliwy (przym.)=virtuous
co (part.)=every
co (part.)=wham
co (part.)=what
co (part.)=which
co (przyim.)=every
co (przyim.)=wham
co (przyim.)=what
co (przyim.)=which
codziennie (przysł.)=daily
codziennie (przysł.)=diurnally
codzienny (przym.)=commonplace
codzienny (przym.)=daily
codzienny (przym.)=day-to-day
codzienny (przym.)=diurnal
codzienny (przym.)=everyday
codzienny (przym.)=ordinary
codzienny (przym.)=quotidian
codzienny (przym.)=trivial
codzienny (przym.)=workaday
cofać (czas.)=back
cofać (czas.)=backspace
cofać (czas.)=flinch
cofać (czas.)=quail
cofać (czas.)=recede
cofać (czas.)=recoil
cofać (czas.)=regurgitate
cofać (czas.)=retire
cofać (czas.)=retrace
cofać (czas.)=retract
cofać (czas.)=retreat
cofać (czas.)=retroact
cofać (czas.)=retrograde
cofać (czas.)=retrogress
cofać (czas.)=reverse
cofać (czas.)=revoke
cofać (czas.)=wince
cofanie (n) (rzecz.)=backspacing
cofanie (n) (rzecz.)=backtrack
cofanie (n) (rzecz.)=recession
cofanie (n) (rzecz.)=regress
cofanie (n) (rzecz.)=regression
cofanie (n) (rzecz.)=undo
cofka (f) (rzecz.)=burp
cofnięcie (n) (rzecz.)=backspace
cofnięcie (n) (rzecz.)=pullback
cofnięcie (n) (rzecz.)=revocation
cofnięcie (n) (rzecz.)=revoking
cogodzinny (przym.)=hourly
cokół (m) (rzecz.)=pedestal
cokół (m) (rzecz.)=plinth
cokolwiek (zaim.)=anything
cokolwiek (zaim.)=aught
cokolwiek (zaim.)=whatever
cokolwiek (zaim.)=whatnot
cokolwiek (zaim.)=whatsoever
cokolwiek (zaim.)=whichever
córa (f) (rzecz.)=daughter
córa (f) (rzecz.)=daughters’
coraz (przysł.)=and
córka (f) (rzecz.)=daughter
coroczny (przym.)=anniversary
coroczny (przym.)=annual
coroczny (przym.)=yearly
coś (zaim.)=anything
coś (zaim.)=aught
coś (zaim.)=cinch
coś (zaim.)=model
coś (zaim.)=placebo
coś (zaim.)=scorcher
coś (zaim.)=something
coś (zaim.)=thereabout
coś (zaim.)=thereabouts
cóż (part.)=well
cóż (part.)=what
cóż (zaim.)=well
cóż (zaim.)=what
ćpun (m) (rzecz.)=junkie
cuchnąć (czas.)=reek
cuchnąć (czas.)=stink
cucić (czas.)=revive
cudactwo (n) (rzecz.)=oddness
cudaczny (przym.)=bizarre
cudaczny (przym.)=freakish
cudaczny (przym.)=weird
cudak (m) (rzecz.)=eccentric
cudak (m) (rzecz.)=original
cudak (m) (rzecz.)=weirdo
cudem (przysł.)=scarce
cudem (przysł.)=scarcely
cudny (przym.)=gorgeous
cudo (n) (rzecz.)=beauty
cudo (n) (rzecz.)=marvel
cudo (n) (rzecz.)=portent
cudo (n) (rzecz.)=prodigy
cudo (n) (rzecz.)=stunner
cudotwórca (m) (rzecz.)=magician
cudotwórca (m) (rzecz.)=wizard
cudownie (przysł.)=divinely
cudownie (przysł.)=miraculously
cudownie (przysł.)=wonderfully
cudowny (przym.)=adorable
cudowny (przym.)=amazing
cudowny (przym.)=gorgeous
cudowny (przym.)=heavenly
cudowny (przym.)=miraculous
cudowny (przym.)=prodigious
cudowny (przym.)=wonderful
cudowny (przym.)=wondrous
cudzołóstwo (n) (rzecz.)=adultery
cudzołożnik (m) (rzecz.)=adulterer
cudzołożny (przym.)=adulterous
cudzołożyć (czas.)=fornicate
cudzoziemiec (m) (rzecz.)=alien
cudzoziemiec (m) (rzecz.)=foreigner
cudzoziemiec (m) (rzecz.)=gringo
cudzoziemski (przym.)=alien
cudzoziemski (przym.)=foreign
cudzoziemski (przym.)=outlandish
cudzożywny (przym.)=heterotrophic
cudzysłów (m) (rzecz.)=comma
cudzysłów (m) (rzecz.)=quotation-marks
cugle (pl) (rzecz.)=bridle
cugle (pl) (rzecz.)=rein
cugowy (przym.)=team
cukier (m) (rzecz.)=sugar
cukierek (m) (rzecz.)=bonbon
cukierek (m) (rzecz.)=candy
cukierek (m) (rzecz.)=comfit
cukierek (m) (rzecz.)=confection
cukierek (m) (rzecz.)=elecampane
cukierek (m) (rzecz.)=fondant
cukierek (m) (rzecz.)=sweet
cukierek (m) (rzecz.)=sweetie
cukierkowy (przym.)=saccharine
cukiernia (f) (rzecz.)=confectionery
cukiernia (f) (rzecz.)=patisserie
cukiernica (f) (rzecz.)=sugar-basin
cukiernica (f) (rzecz.)=sugar-bowl
cukiernik (m) (rzecz.)=confectioner
cukinia (f) (rzecz.)=marrow
cukinia (f) (rzecz.)=zucchini
cukrowy (przym.)=sugary
cukrzyć (czas.)=sugar
cukrzyca (f) (rzecz.)=diabetes
cukrzyca (f) (rzecz.)=magma
cukrzycowy (przym.)=diabetic
cukrzyk (m) (rzecz.)=diabetic
cuma (f) (rzecz.)=hawser
cumować (czas.)=belay
cumować (czas.)=moor
cumowanie (n) (rzecz.)=docking
cumowanie (n) (rzecz.)=moorage
cumowanie (n) (rzecz.)=mooring
cwał (m) (rzecz.)=canter
cwał (m) (rzecz.)=gallop
cwałować (czas.)=gallop
cwany (przym.)=canny
cwany (przym.)=cunning
cwany (przym.)=shrewd
cwany (przym.)=sly
ćwiartka (f) (rzecz.)=forth
ćwiartka (f) (rzecz.)=quadrant
ćwiartka (f) (rzecz.)=quarter
ćwiczenie (n) (rzecz.)=drill
ćwiczenie (n) (rzecz.)=exercise
ćwiczenie (n) (rzecz.)=exercitation
ćwiczenie (n) (rzecz.)=practice
ćwiczenie (n) (rzecz.)=training
ćwiczyć (czas.)=drill
ćwiczyć (czas.)=exercise
ćwiczyć (czas.)=rehearse
ćwiczyć (czas.)=train
ćwiek (m) (rzecz.)=hob
ćwiek (m) (rzecz.)=hobnail
ćwiek (m) (rzecz.)=nail
ćwiek (m) (rzecz.)=stud
ćwiek (m) (rzecz.)=tack
ćwierć (f) (rzecz.)=quarter
ćwierćfinał (m) (rzecz.)=quarterfinal
ćwierćfinał (m) (rzecz.)=quarter-final
ćwierćfinałowy (przym.)=quarterfinal
ćwierćnuta (f) (rzecz.)=crotchet
ćwierkać (czas.)=chirp
ćwierkać (czas.)=peep
ćwierkać (czas.)=twitter
ćwierkanie (n) (rzecz.)=chatter
ćwierkanie (n) (rzecz.)=chirp
ćwierkanie (n) (rzecz.)=chirrup
ćwierkanie (n) (rzecz.)=twitter
cybernetyczny (przym.)=cybernetic
cybernetyka (f) (rzecz.)=cybernetics
cyberprzestrzeń (f) (rzecz.)=cyberspace
cybuch (m) (rzecz.)=stem
cyc (m) (rzecz.)=nipple
cycek (m) (rzecz.)=boob
cycek (m) (rzecz.)=teat
cycek (m) (rzecz.)=tit
cycero (m) (rzecz.)=pica
cydr (m) (rzecz.)=cider
cyferblat (m) (rzecz.)=dials
cyfra (f) (rzecz.)=cipher
cyfra (f) (rzecz.)=digit
cyfra (f) (rzecz.)=figure
cyfra (f) (rzecz.)=numeral
cyfrowo (przysł.)=digitally
cyfrowy (przym.)=digital
cyfrowy (przym.)=numeral
cyfrowy (przym.)=numeric
cyfrowy (przym.)=numerical
cyfryzacja (f) (rzecz.)=digitization
cygan (m) (rzecz.)=gipsy
cygan (m) (rzecz.)=rye
cyganić (czas.)=cheat
cyganić (czas.)=fib
cygarnica (f) (rzecz.)=cigar
cygaro (n) (rzecz.)=cider
cygaro (n) (rzecz.)=cigar
cygaro (n) (rzecz.)=manila
cygaro (n) (rzecz.)=puffer
cyjanek (m) (rzecz.)=cyanide
cykać (czas.)=chirp
cykać (czas.)=tick
cykada (f) (rzecz.)=cicada
cykl (m) (rzecz.)=cycle
cykl (m) (rzecz.)=cycling
cykl (m) (rzecz.)=round
cyklicznie (przysł.)=cyclically
cykliczność (f) (rzecz.)=recycling
cykliczny (przym.)=circular
cykliczny (przym.)=cycled
cykliczny (przym.)=cyclic
cykliczny (przym.)=cyclical
cykliczny (przym.)=serial
cyklina (f) (rzecz.)=scraper
cykliniarz (m) (rzecz.)=polisher
cyklinować (czas.)=scrape
cykloida (f) (rzecz.)=cycloid
cyklon (m) (rzecz.)=cyclone
cyklon (m) (rzecz.)=tornado
cyklotron (m) (rzecz.)=cyclotron
cykor (m) (rzecz.)=fear
cykor (m) (rzecz.)=sissy
cykoria (f) (rzecz.)=chicory
cykoria (f) (rzecz.)=endive
cykuta (f) (rzecz.)=hemlock
cylindryczny (przym.)=cylindrical
cylindryczny (przym.)=tubular
cymbał (m) (rzecz.)=booby
cymbał (m) (rzecz.)=cymbal
cymbał (m) (rzecz.)=duffer
cymbał (m) (rzecz.)=dunderhead
cymbał (m) (rzecz.)=moron
cymbał (m) (rzecz.)=twit
cymbał (m) (rzecz.)=yuk
cyna (f) (rzecz.)=tin
cynaderka (f) (rzecz.)=kidney
cynamon (m) (rzecz.)=cinnamon
cynamonowy (przym.)=cinnamon
cynfolia (f) (rzecz.)=tinfoil
cyngiel (m) (rzecz.)=trigger
cyngiel (m) (rzecz.)=triggering
cynia (f) (rzecz.)=zinnia
cynicznie (przysł.)=cynically
cyniczny (przym.)=cynic
cyniczny (przym.)=cynical
cyniczny (przym.)=jaundiced
cyniczny (przym.)=unblushing
cynik (m) (rzecz.)=cynic
cynizm (m) (rzecz.)=brazenness
cynizm (m) (rzecz.)=cynicism
cynk (m) (rzecz.)=zinc
cynkografia (f) (rzecz.)=zincography
cynkowy (przym.)=zinc
cynober (m) (rzecz.)=cinnabar
cynober (m) (rzecz.)=vermilion
cynobrowy (przym.)=vermilion
cynowanie (n) (rzecz.)=tinning
cynowy (przym.)=stannic
cynowy (przym.)=tinny
cypel (m) (rzecz.)=cape
cypel (m) (rzecz.)=foreland
cypel (m) (rzecz.)=headland
cypel (m) (rzecz.)=jag
cypel (m) (rzecz.)=peak
cypel (m) (rzecz.)=promontory
cypel (m) (rzecz.)=spite
cyprys (m) (rzecz.)=cypress
cyranka (f) (rzecz.)=teal
cyrk (m) (rzecz.)=circus
cyrkiel (m) (rzecz.)=compass
cyrkiel (m) (rzecz.)=dividers
cyrkiel (m) (rzecz.)=rim
cyrkon (m) (rzecz.)=zircon
cyrkon (m) (rzecz.)=zirconium
cyrkowiec (m) (rzecz.)=circus
cyrkulacja (f) (rzecz.)=circulation
cyrkulacja (f) (rzecz.)=gyration
cyrkulować (czas.)=circulate
cyrograf (m) (rzecz.)=bond
cyrograf (m) (rzecz.)=pledge
cyrulik (m) (rzecz.)=barber
cysta (f) (rzecz.)=cist
cysta (f) (rzecz.)=cyst
cysterna (f) (rzecz.)=cistern
cysterna (f) (rzecz.)=tank
cysterna (f) (rzecz.)=vat
cytadela (f) (rzecz.)=citadel
cytadela (f) (rzecz.)=stronghold
cytat (m) (rzecz.)=citation
cytat (m) (rzecz.)=quotation
cytat (m) (rzecz.)=quote
cytolog (m) (rzecz.)=cytologist
cytologia (f) (rzecz.)=cytology
cytoplazma (f) (rzecz.)=cytoplasm
cytować (czas.)=adduce
cytować (czas.)=cite
cytować (czas.)=quote
cytować (czas.)=verbatim
cytowanie (n) (rzecz.)=quotation
cytowanie (n) (rzecz.)=quoting
cytra (f) (rzecz.)=cither
cytra (f) (rzecz.)=zither
cytrus (m) (rzecz.)=citrus
cytrusowy (przym.)=citrus
cytryna (f) (rzecz.)=lemon
cytrynian (m) (rzecz.)=citrate
cytrynowy (przym.)=citric
cywil (m) (rzecz.)=civilian
cywilizacja (f) (rzecz.)=civilization
cywilizować (czas.)=civilize
cywilizowanie (n) (rzecz.)=civilizing
cywilny (przym.)=civic
cywilny (przym.)=civil
cywilny (przym.)=civilian
cyzelować (czas.)=chase
czacha (f) (rzecz.)=skull
czadowy (przym.)=zappy
czaić (czas.)=lurk
czaić (czas.)=prowl
czaić (czas.)=waylaid
czaj (m) (rzecz.)=waylay
czajka (f) (rzecz.)=gull
czajka (f) (rzecz.)=lapwing
czajka (f) (rzecz.)=peewit
czajka (f) (rzecz.)=pewit
czajnik (m) (rzecz.)=kettle
czajnik (m) (rzecz.)=noggin
czajnik (m) (rzecz.)=pot
czajnik (m) (rzecz.)=teakettle
czako (n) (rzecz.)=shako
czapka (f) (rzecz.)=bonnet
czapka (f) (rzecz.)=cap
czapka (f) (rzecz.)=hat
czapla (f) (rzecz.)=egret
czapla (f) (rzecz.)=heron
czapnik (m) (rzecz.)=capper
czaprak (m) (rzecz.)=caparison
czaprak (m) (rzecz.)=trappings
czar (m) (rzecz.)=bewitchment
czar (m) (rzecz.)=charm
czar (m) (rzecz.)=glamour
czar (m) (rzecz.)=goblet
czar (m) (rzecz.)=hex
czar (m) (rzecz.)=sorcery
czar (m) (rzecz.)=spell
czar (m) (rzecz.)=witchcraft
czar (m) (rzecz.)=witchery
czara (f) (rzecz.)=basin
czara (f) (rzecz.)=bowl
czara (f) (rzecz.)=goblet
czara (f) (rzecz.)=jorum
czarka (f) (rzecz.)=bowl
czarno (przysł.)=blackly
czarnoksięski (przym.)=conjuring
czarnoksięski (przym.)=magic
czarnoksięski (przym.)=magical
czarnoksięstwo (n) (rzecz.)=sorcery
czarnoksiężnik (m) (rzecz.)=conjurer
czarnoksiężnik (m) (rzecz.)=sorcerer
czarnoksiężnik (m) (rzecz.)=wizard
czarnoskóry (przym.)=black
czarnoziem (m) (rzecz.)=humus
czarnoziem (m) (rzecz.)=mould
czarnuch (m) (rzecz.)=nigger
czarny (przym.)=black
czarny (przym.)=monk
czarny (przym.)=sable
czarny (przym.)=sooty
czarodziej (m) (rzecz.)=charmer
czarodziej (m) (rzecz.)=mage
czarodziej (m) (rzecz.)=magician
czarodziej (m) (rzecz.)=sorcerer
czarodziej (m) (rzecz.)=wizard
czarodziejka (f) (rzecz.)=sorceress
czarodziejski (przym.)=fairy
czarodziejski (przym.)=magic
czarodziejski (przym.)=magical
czarować (czas.)=bewitch
czarować (czas.)=charm
czarować (czas.)=conjure
czarować (czas.)=fascinate
czarowanie (n) (rzecz.)=bewitching
czarowanie (n) (rzecz.)=conjuring
czarowanie (n) (rzecz.)=witching
czarownica (f) (rzecz.)=hag
czarownica (f) (rzecz.)=sorceress
czarownica (f) (rzecz.)=witch
czarownik (m) (rzecz.)=enchanter
czarownik (m) (rzecz.)=enthralling
czarownik (m) (rzecz.)=sorcerer
czarownik (m) (rzecz.)=warlock
czarownik (m) (rzecz.)=witchdoctor
czarowny (przym.)=fairy
czarowny (przym.)=glamorous
czart (m) (rzecz.)=devil
czarter (m) (rzecz.)=charter
czarterowanie (n) (rzecz.)=charter
czarterowanie (n) (rzecz.)=chartering
czarująco (przysł.)=charmingly
czarująco (przysł.)=lusciously
czas (m) (rzecz.)=period
czas (m) (rzecz.)=tense
czas (m) (rzecz.)=tide
czas (m) (rzecz.)=time
czasami (przysł.)=occasionally
czasami (przysł.)=sometimes
czasem (przysł.)=sometime
czasem (przysł.)=sometimes
czasochłonny (przym.)=costly
czasochłonny (przym.)=time-consuming
czasomierz (m) (rzecz.)=chronometer
czasomierz (m) (rzecz.)=timepiece
czasomierz (m) (rzecz.)=timer
czasopismo (n) (rzecz.)=journal
czasopismo (n) (rzecz.)=magazine
czasopismo (n) (rzecz.)=paper
czasopismo (n) (rzecz.)=periodical
czasopismo (n) (rzecz.)=review
czasoprzestrzeń (f) (rzecz.)=space-time
czasoster (m) (rzecz.)=timer
czasownik (m) (rzecz.)=verb
czasownikowy (przym.)=verbal
czasowy (przym.)=piecemeal
czasowy (przym.)=seasonable
czasowy (przym.)=temp
czasowy (przym.)=temporal
czasowy (przym.)=temporary
cząsteczka (f) (rzecz.)=compound
cząsteczka (f) (rzecz.)=corpuscle
cząsteczka (f) (rzecz.)=molecule
cząsteczka (f) (rzecz.)=particle
cząsteczka (f) (rzecz.)=speck
cząsteczkowy (przym.)=molecular
cząsteczkowy (przym.)=particulate
cząstka (f) (rzecz.)=allotment
cząstka (f) (rzecz.)=bit
cząstka (f) (rzecz.)=crumb
cząstka (f) (rzecz.)=dole
cząstka (f) (rzecz.)=moiety
cząstka (f) (rzecz.)=particle
cząstkowy (przym.)=partial
czasza (f) (rzecz.)=cranium
czasza (f) (rzecz.)=skull
czaszka (f) (rzecz.)=cranium
czaszka (f) (rzecz.)=skull
czaszkowy (przym.)=cranial
czat (m) (rzecz.)=chat
czat (m) (rzecz.)=wait
czcić (czas.)=adore
czcić (czas.)=enshrine
czcić (czas.)=revere
czcić (czas.)=reverence
czcić (czas.)=salute
czcić (czas.)=venerate
czcić (czas.)=worship
czciciel (m) (rzecz.)=adorer
czciciel (m) (rzecz.)=worshipper
czcigodnie (przysł.)=augustly
czcigodny (przym.)=august
czcigodny (przym.)=hallowed
czcigodny (przym.)=reverend
czcigodny (przym.)=reverent
czcigodny (przym.)=reverential
czcigodny (przym.)=venerable
czcigodny (przym.)=worshipful
czcigodny (przym.)=worthy
czcionka (f) (rzecz.)=font
czcionka (f) (rzecz.)=fount
czcionka (f) (rzecz.)=type
czczy (przym.)=futile
czczy (przym.)=idle
czczy (przym.)=inane
czczy (przym.)=mere
czczy (przym.)=vain
czeczotka (f) (rzecz.)=redpoll
czego (zaim.)=what
czegokolwiek (zaim.)=anything
czegoś (zaim.)=avoid
czegoś (zaim.)=thereabout
czegoś (zaim.)=thereabouts
czek (m) (rzecz.)=check
czek (m) (rzecz.)=checker
czekać (czas.)=abide
czekać (czas.)=await
czekać (czas.)=expect
czekać (czas.)=hold
czekać (czas.)=listen
czekać (czas.)=wait
czekan (m) (rzecz.)=alpenstock
czekanie (n) (rzecz.)=hover
czekanie (n) (rzecz.)=waiting
czekolada (f) (rzecz.)=chocolate
czekoladka (f) (rzecz.)=bonbon
czekoladka (f) (rzecz.)=chocolate
czekoladowy (przym.)=chocolate
czeladnik (m) (rzecz.)=apprentice
czeladnik (m) (rzecz.)=journeyman
czeladnik (m) (rzecz.)=peon
czeladź (f) (rzecz.)=servant
czelesta (f) (rzecz.)=celesta
czelność (f) (rzecz.)=cheek
czelność (f) (rzecz.)=effrontery
czelność (f) (rzecz.)=gut
czelność (f) (rzecz.)=nerve
czelny (przym.)=insolent
czeluść (f) (rzecz.)=abyss
czeluść (f) (rzecz.)=depths
czeluść (f) (rzecz.)=gorge
czeluść (f) (rzecz.)=gulf
czeluść (f) (rzecz.)=precipice
czempion (m) (rzecz.)=champion
czepek (m) (rzecz.)=bonnet
czepek (m) (rzecz.)=cap
czepiać (czas.)=cavil
czepiać (czas.)=nitpick
czepliwy (przym.)=adhesive
czepliwy (przym.)=picky
czepliwy (przym.)=sticky
czepny (przym.)=adhesive
czepny (przym.)=sticky
czereda (f) (rzecz.)=pack
czereda (f) (rzecz.)=swarm
czerep (m) (rzecz.)=skull
czereśnia (f) (rzecz.)=cherry
czerń (f) (rzecz.)=black
czerń (f) (rzecz.)=blackness
czerń (f) (rzecz.)=sable
czerniak (m) (rzecz.)=melanoma
czernić (czas.)=blacken
czernić (czas.)=sable
czernidło (n) (rzecz.)=blacking
czernieć (czas.)=blacken
czernienie (n) (rzecz.)=blackening
czerpać (czas.)=bail
czerpać (czas.)=derive
czerpać (czas.)=draw
czerpać (czas.)=scoop
czerpać (czas.)=tap
czerpaczka (f) (rzecz.)=excavator
czerpak (m) (rzecz.)=bail
czerpak (m) (rzecz.)=bailer
czerpak (m) (rzecz.)=dipper
czerpak (m) (rzecz.)=ladle
czerpak (m) (rzecz.)=scoop
czerpanie (n) (rzecz.)=baling
czerparka (f) (rzecz.)=excavator
czerstwy (przym.)=hale
czerstwy (przym.)=husky
czerstwy (przym.)=robust
czerstwy (przym.)=stale
czerw (m) (rzecz.)=grub
czerw (m) (rzecz.)=maggot
czerw (m) (rzecz.)=woodworm
czerw (m) (rzecz.)=worm
czerwień (f) (rzecz.)=crimson
czerwień (f) (rzecz.)=magenta
czerwień (f) (rzecz.)=red
czerwień (f) (rzecz.)=scarlet
czerwienić (czas.)=blush
czerwienić (czas.)=redden
czerwonka (f) (rzecz.)=dysentery
czerwonobrązowy (przym.)=puce
czerwonobrązowy (przym.)=russet
czerwoność (f) (rzecz.)=redness
czerwonoskóry (przym.)=redskin
czerwony (przym.)=red
czerwony (przym.)=ruddy
czerwony (przym.)=sanguine
czesać (czas.)=comb
czesarka (f) (rzecz.)=comber
cześć (f) (rzecz.)=bye-bye
cześć (f) (rzecz.)=cheerio
cześć (f) (rzecz.)=cult
cześć (f) (rzecz.)=esteem
cześć (f) (rzecz.)=hallo
cześć (f) (rzecz.)=hello
cześć (f) (rzecz.)=hi
cześć (f) (rzecz.)=reverence
cześć (f) (rzecz.)=veneration
cześć (f) (rzecz.)=worship
część (f) (rzecz.)=component
część (f) (rzecz.)=constituent
część (f) (rzecz.)=dole
część (f) (rzecz.)=element
część (f) (rzecz.)=faction
część (f) (rzecz.)=fitting
część (f) (rzecz.)=fragment
część (f) (rzecz.)=lot
część (f) (rzecz.)=part
część (f) (rzecz.)=particularity
część (f) (rzecz.)=piece
część (f) (rzecz.)=portion
część (f) (rzecz.)=proportion
część (f) (rzecz.)=section
część (f) (rzecz.)=share
część (f) (rzecz.)=slice
część (f) (rzecz.)=sunder
część (f) (rzecz.)=unit
część (f) (rzecz.)=woodwork
częściowo (przysł.)=partially
częściowo (przysł.)=partly
częściowo (przysł.)=semi
częściowo (przysł.)=somewhat
częściowy (przym.)=partial
częściowy (przym.)=piecemeal
czesne (n) (rzecz.)=tuition
często (przysł.)=frequently
często (przysł.)=often
częstokroć (przysł.)=oftentimes
częstokroć (przysł.)=repeatedly
częstość (f) (rzecz.)=frequency
częstość (f) (rzecz.)=incidence
częstość (f) (rzecz.)=thickness
częstoskurcz (m) (rzecz.)=tachycardia
częstotliwość (f) (rzecz.)=frequency
częstotliwość (f) (rzecz.)=incidence
częstotliwość (f) (rzecz.)=recurrence
częstować (czas.)=help
częstować (czas.)=treat
częsty (przym.)=frequent
częsty (przym.)=frequented
częsty (przym.)=repeated
częsty (przym.)=rife
czkać (czas.)=hiccough
czkać (czas.)=hiccup
czkanie (n) (rzecz.)=eructation
czkawka (f) (rzecz.)=hiccough
czkawka (f) (rzecz.)=hiccup
człapać (czas.)=shamble
człekokształtny (przym.)=anthropoid
człekokształtny (przym.)=ape
człon (m) (rzecz.)=element
człon (m) (rzecz.)=link
człon (m) (rzecz.)=member
człon (m) (rzecz.)=module
członek (m) (rzecz.)=commoner
członek (m) (rzecz.)=fellow
członek (m) (rzecz.)=freeman
członek (m) (rzecz.)=honorary
członek (m) (rzecz.)=member
członek (m) (rzecz.)=penis
członkostwo (n) (rzecz.)=fellowship
członkostwo (n) (rzecz.)=membership
członkowski (przym.)=membership
człowieczeństwo (n) (rzecz.)=humaneness
człowieczeństwo (n) (rzecz.)=humanity
człowieczy (przym.)=human
człowiek (m) (rzecz.)=bloke
człowiek (m) (rzecz.)=chap
człowiek (m) (rzecz.)=creature
człowiek (m) (rzecz.)=fellow
człowiek (m) (rzecz.)=guy
człowiek (m) (rzecz.)=human
człowiek (m) (rzecz.)=man
człowiek (m) (rzecz.)=prodigy
człowiekowaty (przym.)=hominid
czochrać (czas.)=chafe
czochrać (czas.)=rub
czochrać (czas.)=ruffle
czochrać (czas.)=tousle
czochranie (n) (rzecz.)=chafing
czołem (wykrz.)=cheerio
czółenko (n) (rzecz.)=shuttle
czołg (m) (rzecz.)=reptile
czołg (m) (rzecz.)=tank
czołgać (czas.)=crawl
czołgać (czas.)=creep
czołgać (czas.)=grovel
czołganie (n) (rzecz.)=crawl
czółno (n) (rzecz.)=boat
czółno (n) (rzecz.)=canoe
czoło (n) (rzecz.)=brow
czoło (n) (rzecz.)=face
czoło (n) (rzecz.)=forefront
czoło (n) (rzecz.)=forehand
czoło (n) (rzecz.)=forehead
czołobitność (f) (rzecz.)=obsequiousness
czołobitność (f) (rzecz.)=servility
czołobitny (przym.)=servile
czołówka (f) (rzecz.)=forefront
czołowy (przym.)=forehand
czołowy (przym.)=front
czołowy (przym.)=frontal
czołowy (przym.)=leading
czołowy (przym.)=spearhead
czop (m) (rzecz.)=peg
czop (m) (rzecz.)=pivot
czop (m) (rzecz.)=plug
czop (m) (rzecz.)=spigot
czopek (m) (rzecz.)=suppository
czopować (czas.)=obstruct
czopować (czas.)=plug
czort (m) (rzecz.)=devil
czosnek (m) (rzecz.)=garlic
czosnkowy (przym.)=alliaceous
czterdzieści (licz.)=forty
czterdziesty (przym.)=fortieth
czternaście (licz.)=fourteen
czternasty (przym.)=fourteenth
czterochlorek (m) (rzecz.)=tetrachloride
czterokrotnie (przysł.)=fourfold
czterowiersz (m) (rzecz.)=quatrain
cztery (licz.)=four
czub (m) (rzecz.)=crest
czubatka (f) (rzecz.)=guan
czubaty (przym.)=crested
czubaty (przym.)=heaped
czubek (m) (rzecz.)=tip
czubek (m) (rzecz.)=top
czubić (czas.)=bicker
czubić (czas.)=quarrel
czuć (czas.)=abhor
czuć (czas.)=fare
czuć (czas.)=feel
czuć (czas.)=fell
czuć (czas.)=smell
czuć (czas.)=smelt
czucie (n) (rzecz.)=feel
czucie (n) (rzecz.)=fond
czucie (n) (rzecz.)=fonder
czucie (n) (rzecz.)=sensitive
czuciowy (przym.)=sensorial
czuciowy (przym.)=sensory
czuciowy (przym.)=sensuous
czujka (f) (rzecz.)=sentry
czujnie (przysł.)=watchfully
czujnik (m) (rzecz.)=detector
czujnik (m) (rzecz.)=sensor
czujność (f) (rzecz.)=alert
czujność (f) (rzecz.)=alertness
czujność (f) (rzecz.)=lookout
czujność (f) (rzecz.)=outlook
czujność (f) (rzecz.)=vigilance
czujność (f) (rzecz.)=wakefulness
czujność (f) (rzecz.)=watchfulness
czujny (przym.)=alert
czujny (przym.)=perky
czujny (przym.)=vigilant
czujny (przym.)=wakeful
czujny (przym.)=wary
czujny (przym.)=watchful
czule (przysł.)=affectionately
czule (przysł.)=fondly
czule (przysł.)=lovingly
czule (przysł.)=tenderly
czułek (m) (rzecz.)=antenna
czułek (m) (rzecz.)=feeler
czułek (m) (rzecz.)=mimosa
czułek (m) (rzecz.)=tentacle
czułość (f) (rzecz.)=acuteness
czułość (f) (rzecz.)=fondness
czułość (f) (rzecz.)=sensitivity
czułość (f) (rzecz.)=tenderness
czułostkowy (przym.)=lackadaisical
czułostkowy (przym.)=namby-pamby
czułostkowy (przym.)=sentimental
czuły (przym.)=affectionate
czuły (przym.)=delicate
czuły (przym.)=fond
czuły (przym.)=sensitive
czuły (przym.)=sensuous
czuły (przym.)=tender
czuły (przym.)=tender-hearted
czuły (przym.)=vulnerable
czupryna (f) (rzecz.)=fuzz
czupryna (f) (rzecz.)=mop
czupurny (przym.)=quarrelsome
czupurny (przym.)=self-assertive
czuwać (czas.)=watch
czuwanie (n) (rzecz.)=guarding
czuwanie (n) (rzecz.)=vigil
czuwanie (n) (rzecz.)=watch
czwartorzędowy (przym.)=quaternary
czwarty (licz.)=forth
czwarty (licz.)=fourth
czwarty (licz.)=quarter
czwórkowy (przym.)=quaternary
czworoboczny (przym.)=quadrangular
czworoboczny (przym.)=quadrilateral
czworobok (m) (rzecz.)=quadrangle
czworobok (m) (rzecz.)=quadrilateral
czworokąt (m) (rzecz.)=quadrangle
czworokąt (m) (rzecz.)=quadrilateral
czworokąt (m) (rzecz.)=square
czworokąt (m) (rzecz.)=trapezoid
czworokątny (przym.)=quadrangular
czworokątny (przym.)=tetragonal
czworonóg (m) (rzecz.)=quadruped
czworonożny (przym.)=four-footed
czworonożny (przym.)=quadruped
czworościan (m) (rzecz.)=tetrahedron
czy (spój.)=does
czy (spój.)=if
czy (spój.)=or
czy (spój.)=unless
czy (spój.)=whether
czyhać (czas.)=ambush
czyhać (czas.)=fish
czyhać (czas.)=lurk
czyj (zaim.)=whose
czym (zaim.)=what
czymkolwiek (zaim.)=anything
czyn (m) (rzecz.)=act
czyn (m) (rzecz.)=action
czyn (m) (rzecz.)=chance-medley
czyn (m) (rzecz.)=deed
czyn (m) (rzecz.)=volition
czynel (m) (rzecz.)=cymbal
czynić (czas.)=activate
czynić (czas.)=did
czynić (czas.)=do
czynić (czas.)=done
czynnie (przysł.)=actively
czynnik (m) (rzecz.)=agency
czynnik (m) (rzecz.)=agent
czynnik (m) (rzecz.)=factor
czynnik (m) (rzecz.)=irritant
czynnik (m) (rzecz.)=medium
czynnik (m) (rzecz.)=stimulus
czynność (f) (rzecz.)=action
czynność (f) (rzecz.)=activity
czynność (f) (rzecz.)=operation
czynnościowy (przym.)=functional
czynnościowy (przym.)=functionally
czynny (przym.)=active
czynny (przym.)=busy
czynny (przym.)=open
czynny (przym.)=operative
czynny (przym.)=removable
czynny (przym.)=virtual
czynny (przym.)=work
czynsz (m) (rzecz.)=rent
czynsz (m) (rzecz.)=rental
czynszownik (m) (rzecz.)=copyholder
czyrak (m) (rzecz.)=abscess
czyrak (m) (rzecz.)=boil
czyrak (m) (rzecz.)=furuncle
czyśćcowy (przym.)=purgatorial
czyścibut (m) (rzecz.)=bootblack
czyścibut (m) (rzecz.)=shoeblack
czyścić (czas.)=brush
czyścić (czas.)=clean
czyścić (czas.)=cleaned
czyścić (czas.)=cleanse
czyścić (czas.)=debug
czyścić (czas.)=dust
czyścić (czas.)=geld
czyścić (czas.)=purge
czyścić (czas.)=purify
czyścić (czas.)=rub
czyścić (czas.)=scour
czyścić (czas.)=shine
czyścić (czas.)=tidy
czyścić (czas.)=trim
czyściciel (m) (rzecz.)=cleaner
czyściec (m) (rzecz.)=purgatory
czystka (f) (rzecz.)=purge
czysto (przysł.)=clean
czysto (przysł.)=cleanly
czysto (przysł.)=purely
czystość (f) (rzecz.)=chastity
czystość (f) (rzecz.)=clarity
czystość (f) (rzecz.)=cleanliness
czystość (f) (rzecz.)=cleanness
czystość (f) (rzecz.)=fineness
czystość (f) (rzecz.)=finesse
czystość (f) (rzecz.)=integrity
czystość (f) (rzecz.)=purity
czystość (f) (rzecz.)=sheer
czystość (f) (rzecz.)=tidiness
czysty (przym.)=absolute
czysty (przym.)=bare
czysty (przym.)=blank
czysty (przym.)=chaste
czysty (przym.)=clean
czysty (przym.)=clearer
czysty (przym.)=fine
czysty (przym.)=limpid
czysty (przym.)=natty
czysty (przym.)=neat
czysty (przym.)=net
czysty (przym.)=orderly
czysty (przym.)=pure
czysty (przym.)=purge
czysty (przym.)=sanitary
czysty (przym.)=snowy
czysty (przym.)=solid
czysty (przym.)=spick
czysty (przym.)=spotless
czysty (przym.)=spotlessly
czysty (przym.)=straight
czysty (przym.)=tidied
czysty (przym.)=tidy
czysty (przym.)=unalloyed
czysty (przym.)=virginal
czyszczarka (f) (rzecz.)=scrubber
czyszczenie (n) (rzecz.)=clarification
czyszczenie (n) (rzecz.)=cleaner
czyszczenie (n) (rzecz.)=cleaning
czyszczenie (n) (rzecz.)=purge
czyszczenie (n) (rzecz.)=scour
czyszczenie (n) (rzecz.)=scouring
czytać (czas.)=peruse
czytać (czas.)=read
czytanie (n) (rzecz.)=reading
czytanie (n) (rzecz.)=spelling
czytanka (f) (rzecz.)=reader
czytanka (f) (rzecz.)=text
czytelnia (f) (rzecz.)=athenaeum
czytelnia (f) (rzecz.)=reading-room
czytelnie (przysł.)=legibly
czytelnik (m) (rzecz.)=reader
czytelność (f) (rzecz.)=legibility
czytelność (f) (rzecz.)=readability
czytelny (przym.)=legible
czytelny (przym.)=readable
czytnik (m) (rzecz.)=reader
czytnik (m) (rzecz.)=scanner
czyż (m) (rzecz.)=siskin
czyżby (part.)=really
czyżyk (m) (rzecz.)=siskin
dąb (m) (rzecz.)=blackjack
dąb (m) (rzecz.)=oak
dać (czas.)=afford
dać (czas.)=contribute
dać (czas.)=give
dać (czas.)=tip
dąć (czas.)=blow
dach (m) (rzecz.)=roof
dach (m) (rzecz.)=rooftop
dacharz (m) (rzecz.)=roofer
dachowiec (m) (rzecz.)=roofer
dachówka (f) (rzecz.)=slate
dachówka (f) (rzecz.)=tile
dacza (f) (rzecz.)=bower
dacza (f) (rzecz.)=cabin
dacza (f) (rzecz.)=cottage
dacza (f) (rzecz.)=dacha
dagerotyp (m) (rzecz.)=daguerreotype
daktyl (m) (rzecz.)=dactyl
daktyl (m) (rzecz.)=date
daktyliczny (przym.)=dactylic
dal (f) (rzecz.)=distance
dal (f) (rzecz.)=farther
dal (f) (rzecz.)=further
dal (f) (rzecz.)=remoteness
daleki (przym.)=distant
daleki (przym.)=far
daleki (przym.)=faraway
daleki (przym.)=far-away
daleki (przym.)=far-off
daleki (przym.)=remote
daleko (przysł.)=afar
daleko (przysł.)=away
daleko (przysł.)=distantly
daleko (przysł.)=famously
daleko (przysł.)=far
daleko (przysł.)=further
dalekobieżny (przym.)=interurban
dalekobieżny (przym.)=long-distance
dalekomierz (m) (rzecz.)=rangefinder
dalekomorski (przym.)=deep-sea
dalekopis (m) (rzecz.)=teletype
dalekopis (m) (rzecz.)=teletypewriter
dalekosiężny (przym.)=far-reaching
dalekowzroczność (f) (rzecz.)=farsightedness
dalekowzroczność (f) (rzecz.)=far-sightedness
dalekowzroczny (przym.)=far-seeing
dalekowzroczny (przym.)=farsighted
dalekowzroczny (przym.)=longsighted
dalekowzroczny (przym.)=long-sighted
dalia (f) (rzecz.)=dahlia
dalmatyka (f) (rzecz.)=dalmatic
dalmierz (m) (rzecz.)=rangefinder
dalmierz (m) (rzecz.)=range-finder
daltonista (m) (rzecz.)=-blind
dama (f) (rzecz.)=dame
dama (f) (rzecz.)=gentlewoman
dama (f) (rzecz.)=lady
dama (f) (rzecz.)=queen
damaszka (f) (rzecz.)=damson
damka (f) (rzecz.)=king
damski (przym.)=lady's
dandys (m) (rzecz.)=jack-a-dandy
dane (pl) (rzecz.)=data
dane (pl) (rzecz.)=datasheet
dane (pl) (rzecz.)=statistics
danie (n) (rzecz.)=course
danie (n) (rzecz.)=dish
danie (n) (rzecz.)=plat
danina (f) (rzecz.)=levy
danina (f) (rzecz.)=subsidy
danina (f) (rzecz.)=tribute
dar (m) (rzecz.)=bestowal
dar (m) (rzecz.)=bestowing
dar (m) (rzecz.)=bestowment
dar (m) (rzecz.)=boon
dar (m) (rzecz.)=bounty
dar (m) (rzecz.)=donation
dar (m) (rzecz.)=gift
dar (m) (rzecz.)=grant
dar (m) (rzecz.)=gratuity
dar (m) (rzecz.)=present
darczyńca (m) (rzecz.)=donor
daremnie (przysł.)=futilely
daremność (f) (rzecz.)=frustration
daremność (f) (rzecz.)=futility
daremność (f) (rzecz.)=laziness
daremność (f) (rzecz.)=vanity
daremny (przym.)=abortive
daremny (przym.)=bootless
daremny (przym.)=futile
daremny (przym.)=idle
daremny (przym.)=ineffective
daremny (przym.)=inefficacious
daremny (przym.)=purposeless
daremny (przym.)=self-defeating
daremny (przym.)=unavailing
daremny (przym.)=unfruitful
daremny (przym.)=vain
darmo (przysł.)=free
darmo (przysł.)=gratis
darmowy (przym.)=complimentary
darmowy (przym.)=free
darmowy (przym.)=gratis
darmozjad (m) (rzecz.)=freeloader
darmozjad (m) (rzecz.)=parasite
darmozjad (m) (rzecz.)=sponger
darń (f) (rzecz.)=sod
darń (f) (rzecz.)=sward
darń (f) (rzecz.)=turf
darnina (f) (rzecz.)=sod
darnina (f) (rzecz.)=turf
darować (czas.)=absolve
darować (czas.)=condone
darować (czas.)=donate
darować (czas.)=forgive
darować (czas.)=give
darować (czas.)=pardon
darować (czas.)=present
darować (czas.)=remit
darować (czas.)=spar
darowanie (n) (rzecz.)=sparer
darowanie (n) (rzecz.)=sparest
darowizna (f) (rzecz.)=donation
darowizna (f) (rzecz.)=gift
darowizna (f) (rzecz.)=grant
darowywać (czas.)=donate
darowywanie (n) (rzecz.)=donating
dąs (m) (rzecz.)=mumps
dąsać (czas.)=pout
dąsać (czas.)=sulk
daszkowy (przym.)=peaked
datek (m) (rzecz.)=charity
datek (m) (rzecz.)=contribution
datek (m) (rzecz.)=handout
datek (m) (rzecz.)=offering
datek (m) (rzecz.)=subscription
datować (czas.)=date
datowanie (n) (rzecz.)=dater
dawać (czas.)=administer
dawać (czas.)=afford
dawać (czas.)=allow
dawać (czas.)=equip
dawać (czas.)=give
dawać (czas.)=graft
dawać (czas.)=let
dawca (m) (rzecz.)=administer
dawca (m) (rzecz.)=donator
dawca (m) (rzecz.)=donor
dawca (m) (rzecz.)=giver
dawka (f) (rzecz.)=dose
dawka (f) (rzecz.)=drench
dawka (f) (rzecz.)=potion
dawkować (czas.)=dose
dawkowanie (n) (rzecz.)=dosage
dawny (przym.)=ancient
dawny (przym.)=antique
dawny (przym.)=early
dawny (przym.)=former
dawny (przym.)=has-been
dawny (przym.)=old
dawny (przym.)=old-time
dawny (przym.)=one-time
dawny (przym.)=pristine
dążenie (n) (rzecz.)=ambition
dążenie (n) (rzecz.)=aspiration
dążenie (n) (rzecz.)=drift
dążenie (n) (rzecz.)=pursuance
dążenie (n) (rzecz.)=pursuit
dążenie (n) (rzecz.)=striving
dążność (f) (rzecz.)=drift
dążność (f) (rzecz.)=trend
dążyć (czas.)=aim
dążyć (czas.)=aspire
dążyć (czas.)=pursue
dążyć (czas.)=tend
dążyć (czas.)=trend
dbać (czas.)=care
dbale (przysł.)=mindfully
dbałość (f) (rzecz.)=care
dbałość (f) (rzecz.)=diligence
debata (f) (rzecz.)=argument
debata (f) (rzecz.)=debate
debata (f) (rzecz.)=discussion
debatować (czas.)=argument
debatować (czas.)=debate
debatowanie (n) (rzecz.)=debating
debatowanie (n) (rzecz.)=discussion
debel (m) (rzecz.)=double
debet (m) (rzecz.)=debit
debet (m) (rzecz.)=overdraft
debetowy (przym.)=debited
debil (m) (rzecz.)=fool
debil (m) (rzecz.)=idiot
debil (m) (rzecz.)=moron
debil (m) (rzecz.)=yuk
debilizm (m) (rzecz.)=debility
debiut (m) (rzecz.)=debut
debiutant (m) (rzecz.)=debutante
dębowy (przym.)=oak
dębowy (przym.)=oaken
decentralizacja (f) (rzecz.)=decentralization
decentralizować (czas.)=decentralize
decentralizowanie (n) (rzecz.)=decentralizing
dech (n) (rzecz.)=breath
dech (n) (rzecz.)=wind
decha (f) (rzecz.)=plank
decybel (m) (rzecz.)=decibel
decydować (czas.)=choose
decydować (czas.)=decide
decydować (czas.)=determine
decydowanie (n) (rzecz.)=deciding
decydowanie (n) (rzecz.)=decision-making
decydowanie (n) (rzecz.)=determinative
decydująco (przysł.)=decisively
decydująco (przysł.)=vitally
decyzja (f) (rzecz.)=decision
decyzja (f) (rzecz.)=resolution
decyzja (f) (rzecz.)=ruling
dedukcja (f) (rzecz.)=deduction
dedukcja (f) (rzecz.)=inference
dedukcyjnie (przysł.)=deductively
dedukcyjny (przym.)=deductive
dedukować (czas.)=deduce
dedukowanie (n) (rzecz.)=deducing
dedykacja (f) (rzecz.)=dedication
dedykacja (f) (rzecz.)=inscription
dedykacyjny (przym.)=dedicatory
dedykować (czas.)=dedicate
dedykować (czas.)=inscribe
defekacja (f) (rzecz.)=crap
defekować (czas.)=defecate
defekt (m) (rzecz.)=defect
defekt (m) (rzecz.)=defectiveness
defekt (m) (rzecz.)=error
defekt (m) (rzecz.)=fault
defekt (m) (rzecz.)=flaw
defenestracja (f) (rzecz.)=defenestration
defensywa (f) (rzecz.)=defensive
defensywnie (przysł.)=defensively
defensywny (przym.)=defensive
defetysta (m) (rzecz.)=defeatist
defetyzm (m) (rzecz.)=defeatism
deficyt (m) (rzecz.)=deficiency
deficyt (m) (rzecz.)=deficit
deficyt (m) (rzecz.)=slippage
defilada (f) (rzecz.)=march-past
defilada (f) (rzecz.)=parade
defilada (f) (rzecz.)=past
defilować (czas.)=defile
defilować (czas.)=parade
defilowanie (n) (rzecz.)=defiling
definicja (f) (rzecz.)=definition
definicyjny (przym.)=definitional
definiować (czas.)=define
definiowalny (przym.)=definable
definiowanie (n) (rzecz.)=defining
definitywnie (przysł.)=definitely
definitywnie (przysł.)=finally
definitywny (przym.)=definitive
definitywny (przym.)=final
deflacja (f) (rzecz.)=deflate
deflacja (f) (rzecz.)=deflation
deflacyjny (przym.)=deflationary
deflektor (m) (rzecz.)=deflector
defloracja (f) (rzecz.)=defloration
defoliacja (f) (rzecz.)=defoliation
deforestacja (f) (rzecz.)=deforestation
deformacja (f) (rzecz.)=alteration
deformacja (f) (rzecz.)=deformation
deformacja (f) (rzecz.)=deformity
deformować (czas.)=deform
defraudacja (f) (rzecz.)=carding
defraudacja (f) (rzecz.)=defalcation
defraudacja (f) (rzecz.)=embezzlement
defraudacja (f) (rzecz.)=misappropriation
defraudacja (f) (rzecz.)=peculation
defraudant (m) (rzecz.)=defrauder
defraudować (czas.)=defalcate
defraudować (czas.)=embezzle
defraudować (czas.)=misappropriate
defraudować (czas.)=peculate
degeneracja (f) (rzecz.)=degeneracy
degeneracja (f) (rzecz.)=degeneration
degenerat (m) (rzecz.)=degenerate
degenerować (czas.)=degenerate
degradacja (f) (rzecz.)=aggravation
degradacja (f) (rzecz.)=degradation
degradacja (f) (rzecz.)=demotion
degradacja (f) (rzecz.)=deterioration
degradacja (f) (rzecz.)=relegation
degradować (czas.)=declass
degradować (czas.)=degrade
degradować (czas.)=demote
degrengolada (f) (rzecz.)=downfall
degustacja (f) (rzecz.)=tasting
degustator (m) (rzecz.)=taster
degustować (czas.)=displease
degustować (czas.)=taste
dehumanizacja (f) (rzecz.)=dehumanization
deifikacja (f) (rzecz.)=deification
deistyczny (przym.)=deistic
deizm (m) (rzecz.)=deism
dejonizacja (f) (rzecz.)=deionization
dekada (f) (rzecz.)=decade
dekadencja (f) (rzecz.)=decadence
dekadencja (f) (rzecz.)=decadency
dekadencki (przym.)=decadent
dekadencko (przysł.)=decadently
dekadent (m) (rzecz.)=decadent
dekagram (m) (rzecz.)=decagram
dekanat (m) (rzecz.)=deanery
dekantować (czas.)=decant
dekapitacja (f) (rzecz.)=decapitation
dekarstwo (n) (rzecz.)=tiling
dekarz (m) (rzecz.)=roofer
dekiel (m) (rzecz.)=cover
dekiel (m) (rzecz.)=hubcap
deklamacja (f) (rzecz.)=declamation
deklamacja (f) (rzecz.)=recitation
deklamacyjny (przym.)=recitative
deklamatorski (przym.)=declamatory
deklamatorsko (przysł.)=declamatory
deklamować (czas.)=declaim
deklamować (czas.)=recite
deklamowanie (n) (rzecz.)=mouthing
deklaracja (f) (rzecz.)=declaration
deklaracja (f) (rzecz.)=testimony
deklaracyjny (przym.)=declarative
deklaratywny (przym.)=declarative
deklaratywny (przym.)=declaratory
deklarować (czas.)=declare
deklarować (czas.)=testify
deklarowanie (n) (rzecz.)=declaring
deklasować (czas.)=declass
deklinacja (f) (rzecz.)=declension
deklinacja (f) (rzecz.)=declination
deko (n) (rzecz.)=decagram
dekoder (m) (rzecz.)=decoder
dekodować (czas.)=decode
dekodować (czas.)=decrypt
dekodowanie (n) (rzecz.)=decoding
dekolonizacja (f) (rzecz.)=decolonization
dekolt (m) (rzecz.)=cleavage
dekolt (m) (rzecz.)=neckline
dekomponować (czas.)=recompose
dekompozycja (f) (rzecz.)=decomposition
dekompresja (f) (rzecz.)=decompression
dekoracja (f) (rzecz.)=adornment
dekoracja (f) (rzecz.)=decor
dekoracja (f) (rzecz.)=decoration
dekoracja (f) (rzecz.)=dressing
dekoracja (f) (rzecz.)=ornament
dekoracja (f) (rzecz.)=scenery
dekoracyjnie (przysł.)=ornamentally
dekoracyjny (przym.)=decorative
dekoracyjny (przym.)=ornamental
dekorator (m) (rzecz.)=decorator
dekorator (m) (rzecz.)=scene-painter
dekorować (czas.)=adorn
dekorować (czas.)=decorate
dekowanie (n) (rzecz.)=tillage
dekrement (m) (rzecz.)=decrement
dekrement (m) (rzecz.)=decremented
dekret (m) (rzecz.)=decree
dekret (m) (rzecz.)=edict
dekret (m) (rzecz.)=fiat
dekret (m) (rzecz.)=order
dekretować (czas.)=decree
dekretowanie (n) (rzecz.)=decreeing
dekstryna (f) (rzecz.)=dextrin
delegacja (f) (rzecz.)=delegacy
delegacja (f) (rzecz.)=delegation
delegacja (f) (rzecz.)=deputation
delegalizacja (f) (rzecz.)=outlawing
delegalizować (czas.)=proscribe
delegat (m) (rzecz.)=delegate
delegat (m) (rzecz.)=deputy
delegat (m) (rzecz.)=substitute
delegować (czas.)=delegate
delegowanie (n) (rzecz.)=delegation
delfin (m) (rzecz.)=dolphin
delfin (m) (rzecz.)=porpoise
deliberacja (f) (rzecz.)=deliberation
deliberować (czas.)=deliberate
delicja (f) (rzecz.)=delicacy
delicja (f) (rzecz.)=relish
delikates (m) (rzecz.)=delicacy
delikates (m) (rzecz.)=delicatessen
delikatnie (przysł.)=daintily
delikatnie (przysł.)=delicately
delikatnie (przysł.)=ease
delikatnie (przysł.)=fondly
delikatnie (przysł.)=gently
delikatnie (przysł.)=gingerly
delikatnie (przysł.)=tenderly
delikatność (f) (rzecz.)=daintiness
delikatność (f) (rzecz.)=delicacy
delikatność (f) (rzecz.)=finesse
delikatność (f) (rzecz.)=fondness
delikatność (f) (rzecz.)=gentleness
delikatność (f) (rzecz.)=gentler
delikatność (f) (rzecz.)=mildness
delikatność (f) (rzecz.)=nicety
delikatność (f) (rzecz.)=slightness
delikatność (f) (rzecz.)=softness
delikatność (f) (rzecz.)=tact
delikatność (f) (rzecz.)=tender
delikatność (f) (rzecz.)=tenderness
delikatny (przym.)=dainty
delikatny (przym.)=delicate
delikatny (przym.)=exquisite
delikatny (przym.)=exquisiteness
delikatny (przym.)=fine
delikatny (przym.)=fond
delikatny (przym.)=fragile
delikatny (przym.)=gentile
delikatny (przym.)=gentle
delikatny (przym.)=gentlest
delikatny (przym.)=mild
delikatny (przym.)=nice
delikatny (przym.)=queasy
delikatny (przym.)=sappy
delikatny (przym.)=scabrous
delikatny (przym.)=sensitive
delikatny (przym.)=silken
delikatny (przym.)=soft
delikatny (przym.)=squeamish
delikatny (przym.)=sweet
delikatny (przym.)=tender
delikatny (przym.)=tenuous
delikatny (przym.)=thin-skinned
delikatny (przym.)=ticklish
delikt (m) (rzecz.)=tort
delikwent (m) (rzecz.)=delinquent
delikwent (m) (rzecz.)=lawbreaker
deliryczny (przym.)=delirious
demagnetyzacja (f) (rzecz.)=demagnetization
demagog (m) (rzecz.)=demagogue
demagogia (f) (rzecz.)=demagoguery
demagogia (f) (rzecz.)=demagogy
demagogiczny (przym.)=demagogic
demaskować (czas.)=debunk
demaskować (czas.)=disclose
demaskować (czas.)=expose
demaskować (czas.)=unmask
demencja (f) (rzecz.)=dementia
dementować (czas.)=belie
dementować (czas.)=deny
dementowanie (n) (rzecz.)=belying
demilitaryzacja (f) (rzecz.)=demilitarization
demitologizacja (f) (rzecz.)=exposure
demitologizować (czas.)=demythologize
demiurg (m) (rzecz.)=demiurge
demobilizacja (f) (rzecz.)=demobilization
demobilizować (czas.)=decommission
demobilizować (czas.)=demobilize
demodulacja (f) (rzecz.)=demodulation
demodulować (czas.)=demodulate
demografia (f) (rzecz.)=demography
demograficznie (przysł.)=demographically
demograficzny (przym.)=demographic
demokracja (f) (rzecz.)=democracy
demokrata (m) (rzecz.)=democrat
demokratycznie (przysł.)=democratically
demokratyczny (przym.)=democratic
demokratyzacja (f) (rzecz.)=democratization
demolować (czas.)=demolish
demolować (czas.)=vandalize
demon (m) (rzecz.)=daemon
demon (m) (rzecz.)=demon
demonetyzacja (f) (rzecz.)=demonetization
demonicznie (przysł.)=demonically
demoniczny (przym.)=demoniac
demoniczny (przym.)=demoniacal
demoniczny (przym.)=demonic
demonologia (f) (rzecz.)=demonology
demonologia (f) (rzecz.)=devilry
demonstracja (f) (rzecz.)=demo
demonstracja (f) (rzecz.)=demonstration
demonstracyjny (przym.)=ostentatious
demonstrant (m) (rzecz.)=demonstrator
demonstrant (m) (rzecz.)=protester
demonstrant (m) (rzecz.)=rioter
demonstrować (czas.)=demonstrate
demontaż (m) (rzecz.)=disassembly
demontować (czas.)=demount
demontować (czas.)=dismantle
demontować (czas.)=dismount
demoralizacja (f) (rzecz.)=demoralization
demoralizacja (f) (rzecz.)=depravity
demoralizować (czas.)=demoralize
demoralizować (czas.)=deprave
demoralizowanie (n) (rzecz.)=demoralizing
denar (m) (rzecz.)=denarius
denat (m) (rzecz.)=deceased
denat (m) (rzecz.)=suicide
denaturować (czas.)=denature
dendryt (m) (rzecz.)=dendrite
denerwować (czas.)=aggravate
denerwować (czas.)=annoy
denerwować (czas.)=discomfort
denerwować (czas.)=displease
denerwować (czas.)=fidget
denerwować (czas.)=fluster
denerwować (czas.)=fret
denerwować (czas.)=irritate
denerwowanie (n) (rzecz.)=displeasing
denerwowanie (n) (rzecz.)=fluster
denominacja (f) (rzecz.)=denomination
denominacja (f) (rzecz.)=redenomination
denotacja (f) (rzecz.)=denotation
densytometr (m) (rzecz.)=densitometer
dentysta (m) (rzecz.)=dentist
dentystyczny (przym.)=dental
dentystyka (f) (rzecz.)=dentistry
denudacja (f) (rzecz.)=denudation
denuncjacja (f) (rzecz.)=denunciation
denuncjant (m) (rzecz.)=informer
denuncjant (m) (rzecz.)=telltale
denuncjować (czas.)=denounce
deontologia (f) (rzecz.)=deontology
departament (m) (rzecz.)=department
depesza (f) (rzecz.)=cable
depesza (f) (rzecz.)=cablegram
depesza (f) (rzecz.)=dispatch
depesza (f) (rzecz.)=telegram
depesza (f) (rzecz.)=wire
depeszować (czas.)=cable
depilator (m) (rzecz.)=depilatory
depolaryzacja (f) (rzecz.)=depolarization
depolaryzator (m) (rzecz.)=depolarizer
depolaryzować (czas.)=depolarize
deponować (czas.)=deposit
deponować (czas.)=lodge
deportacja (f) (rzecz.)=deportation
deportacja (f) (rzecz.)=transportation
deportować (czas.)=deport
deportowanie (n) (rzecz.)=exiling
depozyt (m) (rzecz.)=deposit
depozyt (m) (rzecz.)=depository
depozyt (m) (rzecz.)=escrow
depozytariusz (m) (rzecz.)=depositary
depozytor (m) (rzecz.)=depositor
depozytowy (przym.)=custodial
deprawacja (f) (rzecz.)=depravity
deprawować (czas.)=demoralize
deprawować (czas.)=deprave
deprawować (czas.)=pervert
deprecjacja (f) (rzecz.)=debasement
deprecjacja (f) (rzecz.)=depreciation
deprecjonować (czas.)=debase
deprecjonować (czas.)=depreciate
depresja (f) (rzecz.)=abatement
depresja (f) (rzecz.)=depression
depresyjny (przym.)=depressive
deptać (czas.)=tramp
deptać (czas.)=trample
deptać (czas.)=tread
deptak (m) (rzecz.)=promenade
deptak (m) (rzecz.)=walk
deputacja (f) (rzecz.)=deputation
deputat (m) (rzecz.)=allowance
deregulacja (f) (rzecz.)=deregulation
deresz (m) (rzecz.)=piebald
deresz (m) (rzecz.)=roan
derka (f) (rzecz.)=blanket
derka (f) (rzecz.)=manta
derka (f) (rzecz.)=rug
derma (f) (rzecz.)=leatherette
dermatolog (m) (rzecz.)=dermatologist
dermatologia (f) (rzecz.)=dermatology
dermatologiczny (przym.)=dermatological
derogacja (f) (rzecz.)=derogation
derywacja (f) (rzecz.)=derivation
desant (m) (rzecz.)=descent
desant (m) (rzecz.)=landing
desegregacja (f) (rzecz.)=desegregation
deseń (m) (rzecz.)=design
deseń (m) (rzecz.)=pattern
deser (m) (rzecz.)=dessert
deser (m) (rzecz.)=pudding
deserowy (przym.)=dessert
deska (f) (rzecz.)=board
deska (f) (rzecz.)=pegboard
deska (f) (rzecz.)=plank
deskorolka (f) (rzecz.)=skateboard
deskrypcja (f) (rzecz.)=description
deskryptor (m) (rzecz.)=descriptor
desperacja (f) (rzecz.)=desperation
desperacja (f) (rzecz.)=hopelessness
desperacki (przym.)=desperate
desperat (m) (rzecz.)=desperado
despota (m) (rzecz.)=despot
despotycznie (przysł.)=domineeringly
despotyczny (przym.)=authoritarian
despotyczny (przym.)=despotic
despotyczny (przym.)=highhanded
despotyczny (przym.)=high-handed
despotyczny (przym.)=oppressive
despotyczny (przym.)=overbearing
despotyzm (m) (rzecz.)=despotism
destabilizować (czas.)=destabilize
destabilizowanie (n) (rzecz.)=destabilizing
destrukcja (f) (rzecz.)=destruction
destrukcja (f) (rzecz.)=ruin
destrukcja (f) (rzecz.)=wreck
destrukcyjność (f) (rzecz.)=destructiveness
destrukcyjny (przym.)=destructive
destrukcyjny (przym.)=disruptive
destruktor (m) (rzecz.)=destructor
destruktywny (przym.)=destructive
destylacja (f) (rzecz.)=distillation
destylat (m) (rzecz.)=distillate
destylator (m) (rzecz.)=distiller
destylować (czas.)=distil
destylowanie (n) (rzecz.)=distilling
desygnacja (f) (rzecz.)=designation
desygnować (czas.)=designate
deszcz (m) (rzecz.)=downpour
deszcz (m) (rzecz.)=rain
deszcz (m) (rzecz.)=rainfall
deszcz (m) (rzecz.)=wetter
deszczomierz (m) (rzecz.)=rain-gauge
deszczoodporny (przym.)=rainproof
deszczowiec (m) (rzecz.)=raincoat
deszczówka (f) (rzecz.)=rainwater
deszczowy (przym.)=drizzle
deszczowy (przym.)=pluvial
deszczowy (przym.)=rainy
deszczowy (przym.)=showery
deszczowy (przym.)=wet
deszczowy (przym.)=wetted
deszczowy (przym.)=wettest
deszczułka (f) (rzecz.)=lath
deszczułka (f) (rzecz.)=slat
deszczułka (f) (rzecz.)=splint
deszczyk (m) (rzecz.)=drizzle
deszyfrator (m) (rzecz.)=descrambler
deszyfrowanie (n) (rzecz.)=decipher
deszyfrowanie (n) (rzecz.)=decipherment
deszyfrowanie (n) (rzecz.)=decryption
detal (m) (rzecz.)=article
detal (m) (rzecz.)=detail
detal (m) (rzecz.)=retail
detalicznie (przysł.)=retail
detaliczny (przym.)=retail
detalista (m) (rzecz.)=retailer
detekcja (f) (rzecz.)=detection
detektor (m) (rzecz.)=coherer
detektor (m) (rzecz.)=detector
detektyw (m) (rzecz.)=detective
detektyw (m) (rzecz.)=investigator
detektyw (m) (rzecz.)=sleuth
detektywistyczny (przym.)=detective
deterioracja (f) (rzecz.)=deterioration
determinacja (f) (rzecz.)=determination
determinacja (f) (rzecz.)=drive
determinacja (f) (rzecz.)=resoluteness
deterministyczny (przym.)=deterministic
determinizm (m) (rzecz.)=determinism
determinować (czas.)=determine
determinować (czas.)=predetermine
determinowanie (n) (rzecz.)=predetermining
dętka (f) (rzecz.)=bladder
dętka (f) (rzecz.)=tube
detoksykacja (f) (rzecz.)=detoxification
detonacja (f) (rzecz.)=detonation
detonacja (f) (rzecz.)=explosion
detonacja (f) (rzecz.)=peal
detonacja (f) (rzecz.)=report
detonować (czas.)=detonate
detronizacja (f) (rzecz.)=dethronement
detronizować (czas.)=dethrone
deuter (m) (rzecz.)=deuterium
dewaluacja (f) (rzecz.)=depreciation
dewaluacja (f) (rzecz.)=devaluation
dewaluować (czas.)=devaluate
dewaluować (czas.)=devalue
dewastacja (f) (rzecz.)=desolation
dewastacja (f) (rzecz.)=devastation
dewastacja (f) (rzecz.)=ravage
dewastacja (f) (rzecz.)=vandalism
dewastator (m) (rzecz.)=devastator
dewastować (czas.)=devastate
dewastować (czas.)=vandalize
dewiacja (f) (rzecz.)=aberration
dewiacja (f) (rzecz.)=deviance
dewiacja (f) (rzecz.)=deviation
dewiacyjny (przym.)=deviant
dewiza (f) (rzecz.)=device
dewiza (f) (rzecz.)=motto
dewiza (f) (rzecz.)=slogan
dewiza (f) (rzecz.)=watchword
dewizka (f) (rzecz.)=fob
dewizka (f) (rzecz.)=watch-chain
dewocja (f) (rzecz.)=bigotry
dewocja (f) (rzecz.)=devotion
dezaktywacja (f) (rzecz.)=deactivation
dezaktywować (czas.)=deactivate
dezaktywować (czas.)=decontaminate
dezaprobata (f) (rzecz.)=deprecation
dezaprobata (f) (rzecz.)=disapprobation
dezaprobata (f) (rzecz.)=disapproval
dezaprobować (czas.)=disapprove
dezawuować (czas.)=disown
dezercja (f) (rzecz.)=defection
dezercja (f) (rzecz.)=desertion
dezerter (m) (rzecz.)=defector
dezerter (m) (rzecz.)=deserter
dezerterować (czas.)=desert
dezerterowanie (n) (rzecz.)=deserting
dezinformacja (f) (rzecz.)=misinformation
dezintegracja (f) (rzecz.)=disintegration
dezodorant (m) (rzecz.)=deodorant
dezorganizacja (f) (rzecz.)=derangement
dezorganizacja (f) (rzecz.)=disorganization
dezorganizować (czas.)=derange
dezorganizować (czas.)=disarrange
dezorganizować (czas.)=discompose
dezorganizować (czas.)=disorganize
dezorganizować (czas.)=unsettle
dezorientacja (f) (rzecz.)=bewilderment
dezorientować (czas.)=confuse
dezorientować (czas.)=disorientate
dezyderat (m) (rzecz.)=desideratum
dezynfekcja (f) (rzecz.)=disinfectant
dezynfekcja (f) (rzecz.)=disinfection
dezynfekować (czas.)=disinfect
diabeł (m) (rzecz.)=deuce
diabeł (m) (rzecz.)=devil
diabeł (m) (rzecz.)=dickens
diabeł (m) (rzecz.)=fiend
diabeł (m) (rzecz.)=serpent
diabelnie (przysł.)=cursedly
diabelski (przym.)=devilfish
diabelski (przym.)=devilish
diabelski (przym.)=diabolic
diabelski (przym.)=diabolical
diabelski (przym.)=fiendish
diabelski (przym.)=hellish
diabelski (przym.)=infernal
diabelsko (przysł.)=fiendishly
diabelstwo (n) (rzecz.)=devilry
diablica (f) (rzecz.)=shrew
diaboliczny (przym.)=diabetic
diaboliczny (przym.)=diabolic
diaboliczny (przym.)=diabolical
diadem (m) (rzecz.)=chaplet
diadem (m) (rzecz.)=tiara
diafragma (f) (rzecz.)=diaphragm
diagnostyczny (przym.)=diagnostic
diagnostyka (f) (rzecz.)=diagnosis
diagnoza (f) (rzecz.)=diagnosis
diagnozować (czas.)=diagnose
diagnozowanie (n) (rzecz.)=diagnosing
diagnozowanie (n) (rzecz.)=troubleshooting
diagonalnie (przysł.)=diagonally
diagonalny (przym.)=diagonal
diakon (m) (rzecz.)=deacon
diakrytyczny (przym.)=diacritic
diakrytyczny (przym.)=diacritical
dialekt (m) (rzecz.)=dialect
dialektalny (przym.)=dialect
dialektalny (przym.)=dialectal
dialektyczny (przym.)=dialectic
dialektyczny (przym.)=dialectical
dializa (f) (rzecz.)=dialysis
dialog (m) (rzecz.)=duologue
diamagnetyczny (przym.)=diamagnetic
diamagnetyzm (m) (rzecz.)=diamagnetism
diament (m) (rzecz.)=adamant
diament (m) (rzecz.)=diamond
diament (m) (rzecz.)=sparkler
diamentowy (przym.)=adamantine
diamentowy (przym.)=diamond
diametralnie (przysł.)=diametrically
diametralny (przym.)=diametric
diametralny (przym.)=diametrical
diapazon (m) (rzecz.)=diapason
diapozytyw (m) (rzecz.)=filmstrip
diapozytyw (m) (rzecz.)=slide
diastaza (f) (rzecz.)=diastase
diatoniczny (przym.)=diatonic
diatryba (f) (rzecz.)=diatribe
diecezja (f) (rzecz.)=bishopric
diecezja (f) (rzecz.)=diocese
dielektryczny (przym.)=dielectric
dielektryk (m) (rzecz.)=dielectric
dieslowski (przym.)=diesel
dieta (f) (rzecz.)=allowance
dieta (f) (rzecz.)=diet
dietetyczny (przym.)=diet
dietetyczny (przym.)=dietary
dietetyczny (przym.)=dietetic
dietetyk (m) (rzecz.)=dietician
dietetyk (m) (rzecz.)=nutritionist
dietetyka (f) (rzecz.)=dietetic
digitalizacja (f) (rzecz.)=digitization
digitalizacja (f) (rzecz.)=digitizing
diler (m) (rzecz.)=dealer
diler (m) (rzecz.)=peddler
dinozaur (m) (rzecz.)=dinosaur
dioda (f) (rzecz.)=diode
dipol (m) (rzecz.)=dipole
dipolowy (przym.)=dipolar
dla (przyim.)=for
dla (przyim.)=sake
dlaczego (przysł.)=why
dlatego (przysł.)=because
dlatego (przysł.)=consequently
dlatego (przysł.)=so
dlatego (przysł.)=therefore
dławić (czas.)=choke
dławić (czas.)=squelch
dławić (czas.)=stifle
dławić (czas.)=strangle
dławić (czas.)=throttle
dławienie (n) (rzecz.)=choke
dławienie (n) (rzecz.)=choking
dławienie (n) (rzecz.)=smother
dławik (m) (rzecz.)=choke
dławik (m) (rzecz.)=choking
dławik (m) (rzecz.)=reactor
dłoń (f) (rzecz.)=hand
dłoń (f) (rzecz.)=palm
dłoniasty (przym.)=palmate
dłubać (czas.)=gouge
dłubać (czas.)=poke
dłubać (czas.)=tinker
dłubanie (n) (rzecz.)=tinker
dłubanina (f) (rzecz.)=drudgery
dług (m) (rzecz.)=arrear
dług (m) (rzecz.)=debt
dług (m) (rzecz.)=duty
dług (m) (rzecz.)=indebtedness
dług (m) (rzecz.)=repay
długi (przym.)=long
długo (przysł.)=long
długodystansowy (przym.)=long-distance
długofalowy (przym.)=long-range
długonogi (przym.)=leggy
długonogi (przym.)=long-legged
długopis (m) (rzecz.)=ballpoint
długopis (m) (rzecz.)=biro
długopis (m) (rzecz.)=pen
długość (f) (rzecz.)=length
długość (f) (rzecz.)=lengthiness
długość (f) (rzecz.)=span
długoterminowy (przym.)=long-term
długowieczność (f) (rzecz.)=longevity
długowieczny (przym.)=long-lived
długowłosy (przym.)=long-haired
dłuto (n) (rzecz.)=chisel
dłużnik (m) (rzecz.)=borrower
dłużnik (m) (rzecz.)=debtor
dłużny (przym.)=beholden
dłużny (przym.)=duct
dłużny (przym.)=indebted
dłużny (przym.)=owe
dłużny (przym.)=owing
dłużyca (f) (rzecz.)=log
dmuchać (czas.)=blow
dmuchać (czas.)=puff
dmuchacz (m) (rzecz.)=blower
dmuchacz (m) (rzecz.)=glassblower
dmuchacz (m) (rzecz.)=glass-blower
dmuchawa (f) (rzecz.)=blower
dmuchawa (f) (rzecz.)=blowpipe
dmuchawa (f) (rzecz.)=fan
dmuchawiec (m) (rzecz.)=dandelion
dmuchnięcie (n) (rzecz.)=puff
dmuchnięcie (n) (rzecz.)=whiff
dno (n) (rzecz.)=bed
dno (n) (rzecz.)=bilge
dno (n) (rzecz.)=bottom
dno (n) (rzecz.)=bottoming
dno (n) (rzecz.)=ground
doba (f) (rzecz.)=day
dobicie (n) (rzecz.)=finisher
dobiegać (czas.)=approach
dobierać (czas.)=assort
dobierać (czas.)=select
dobierać (czas.)=sort
dobitnie (przysł.)=distinctly
dobitnie (przysł.)=impressively
dobitnie (przysł.)=markedly
dobitność (f) (rzecz.)=clearness
dobitny (przym.)=distinct
dobitny (przym.)=emphatic
dobitny (przym.)=expressive
dobitny (przym.)=strong
dobór (m) (rzecz.)=assortment
dobór (m) (rzecz.)=choice
dobór (m) (rzecz.)=match
dobór (m) (rzecz.)=selection
doborowy (przym.)=choice
doborowy (przym.)=picked
doborowy (przym.)=select
dobosz (m) (rzecz.)=drummer
dobowy (przym.)=diurnal
dobranoc (f) (rzecz.)=goodnight
dobranoc (f) (rzecz.)=good-night
dobro (n) (rzecz.)=gong
dobro (n) (rzecz.)=weal
dobrobyt (m) (rzecz.)=affluence
dobrobyt (m) (rzecz.)=prosperity
dobrobyt (m) (rzecz.)=wealth
dobrobyt (m) (rzecz.)=welfare
dobroć (f) (rzecz.)=better
dobroć (f) (rzecz.)=friendliness
dobroć (f) (rzecz.)=goodness
dobroć (f) (rzecz.)=kindliness
dobroć (f) (rzecz.)=kindness
dobroć (f) (rzecz.)=virtue
dobroczyńca (m) (rzecz.)=benefactor
dobroczynność (f) (rzecz.)=beneficence
dobroczynność (f) (rzecz.)=benevolence
dobroczynność (f) (rzecz.)=charity
dobroczynność (f) (rzecz.)=philanthropy
dobroczynny (przym.)=beneficent
dobroczynny (przym.)=beneficial
dobroczynny (przym.)=benevolent
dobroczynny (przym.)=benign
dobroczynny (przym.)=charitable
dobroczynny (przym.)=kindly
dobroczynny (przym.)=salutary
dobroduszność (f) (rzecz.)=kind-heartedness
dobroduszny (przym.)=good-natured
dobrodziej (m) (rzecz.)=benefactor
dobrodziejstwo (n) (rzecz.)=benefit
dobrodziejstwo (n) (rzecz.)=blessing
dobrotliwie (przysł.)=blandly
dobrotliwy (przym.)=benevolent
dobrotliwy (przym.)=benignant
dobrotliwy (przym.)=bland
dobrotliwy (przym.)=good-natured
dobrotliwy (przym.)=goody-goody
dobrotliwy (przym.)=kind-hearted
dobrotliwy (przym.)=kindly
dobrowolnie (przysł.)=voluntarily
dobrowolny (przym.)=discretional
dobrowolny (przym.)=discretionary
dobrowolny (przym.)=gratuitous
dobrowolny (przym.)=volitional
dobrowolny (przym.)=voluntary
dobry (przym.)=amiable
dobry (przym.)=benign
dobry (przym.)=gong
dobry (przym.)=good
dobry (przym.)=hunky-dory
dobry (przym.)=kind
dobry (przym.)=kind-hearted
dobry (przym.)=kindly
dobry (przym.)=right
dobry (przym.)=righted
dobry (przym.)=righting
dobry (przym.)=vintage
dobry (przym.)=warm-hearted
dobry (przym.)=well
dobry (przym.)=welled
dobrze (przysł.)=alright
dobrze (przysł.)=aright
dobrze (przysł.)=okay
dobrze (przysł.)=right
dobrze (przysł.)=well
dobudówka (f) (rzecz.)=outbuilding
dobudówka (f) (rzecz.)=outhouse
dobytek (m) (rzecz.)=belonging
dobytek (m) (rzecz.)=belongings
dobytek (m) (rzecz.)=chattel
dobytek (m) (rzecz.)=effect
dobytek (m) (rzecz.)=having
dobytek (m) (rzecz.)=possession
dobywać (czas.)=produce
docelowy (przym.)=destination
docelowy (przym.)=target
doceniać (czas.)=appreciate
docentura (f) (rzecz.)=readership
dochód (m) (rzecz.)=benefice
dochód (m) (rzecz.)=earning
dochód (m) (rzecz.)=income
dochód (m) (rzecz.)=proceeds
dochód (m) (rzecz.)=profit
dochód (m) (rzecz.)=return
dochód (m) (rzecz.)=revenue
dochód (m) (rzecz.)=taking
dochód (m) (rzecz.)=yield
dochodowy (przym.)=lucrative
dochodowy (przym.)=moneymaking
dochodowy (przym.)=payable
dochodowy (przym.)=profitable
dochodowy (przym.)=remunerative
dochodowy (przym.)=rewarding
dochodzenie (n) (rzecz.)=inquiry
dochodzenie (n) (rzecz.)=investigation
dochodzenie (n) (rzecz.)=prosecution
dochodzeniowy (przym.)=investigative
dochodzić (czas.)=added
dochodzić (czas.)=arrival
dochodzić (czas.)=come
dochodzić (czas.)=reach
dochodzić (czas.)=strike
dochodzić (czas.)=supervene
dochować (czas.)=preserve
dociekać (czas.)=investigate
dociekanie (n) (rzecz.)=exam
dociekanie (n) (rzecz.)=examination
dociekliwie (przysł.)=inquisitively
dociekliwość (f) (rzecz.)=inquisitiveness
dociekliwy (przym.)=curious
dociekliwy (przym.)=inquiring
docierać (czas.)=attain
docierać (czas.)=reach
docinać (czas.)=taunt
docinać (czas.)=tease
docinek (m) (rzecz.)=gibe
docinek (m) (rzecz.)=jeer
docinek (m) (rzecz.)=kicker
docinek (m) (rzecz.)=sally
dociskać (czas.)=depress
dociskać (czas.)=tighten
doczekać (czas.)=abide
docześnie (przysł.)=temporally
doczesny (przym.)=earthly
doczesny (przym.)=mundane
doczesny (przym.)=temporal
doczesny (przym.)=terrestrial
doczesny (przym.)=worldly
dodać (czas.)=add
dodać (czas.)=affix
dodać (czas.)=append
dodać (czas.)=impart
dodać (czas.)=opiate
dodajnik (m) (rzecz.)=addend
dodatek (m) (rzecz.)=accessory
dodatek (m) (rzecz.)=accompaniment
dodatek (m) (rzecz.)=addendum
dodatek (m) (rzecz.)=adding
dodatek (m) (rzecz.)=addition
dodatek (m) (rzecz.)=additive
dodatek (m) (rzecz.)=add-on
dodatek (m) (rzecz.)=adjunct
dodatek (m) (rzecz.)=allowance
dodatek (m) (rzecz.)=annex
dodatek (m) (rzecz.)=appendage
dodatek (m) (rzecz.)=appendix
dodatek (m) (rzecz.)=bonus
dodatek (m) (rzecz.)=complement
dodatek (m) (rzecz.)=condiment
dodatek (m) (rzecz.)=enclosure
dodatek (m) (rzecz.)=exordium
dodatek (m) (rzecz.)=extra
dodatek (m) (rzecz.)=premium
dodatek (m) (rzecz.)=pull-out
dodatek (m) (rzecz.)=spice
dodatek (m) (rzecz.)=supplement
dodatek (m) (rzecz.)=surplus
dodatek (m) (rzecz.)=weighting
dodatkowo (przysł.)=additionally
dodatkowo (przysł.)=extra
dodatkowy (przym.)=accessory
dodatkowy (przym.)=additional
dodatkowy (przym.)=add-on
dodatkowy (przym.)=assistant
dodatkowy (przym.)=collateral
dodatkowy (przym.)=duplicate
dodatkowy (przym.)=extra
dodatkowy (przym.)=further
dodatkowy (przym.)=odd
dodatkowy (przym.)=optional
dodatkowy (przym.)=plus
dodatkowy (przym.)=secondary
dodatkowy (przym.)=subsidiary
dodatkowy (przym.)=supplemental
dodatkowy (przym.)=supplementary
dodatkowy (przym.)=surplus
dodatni (przym.)=additional
dodatni (przym.)=positive
dodatnio (przysł.)=positively
dodawać (czas.)=add
dodawać (czas.)=append
dodawać (czas.)=eke
dodawać (czas.)=hearten
dodawać (czas.)=lend
dodawanie (n) (rzecz.)=adding
dodawanie (n) (rzecz.)=addition
dodawanie (n) (rzecz.)=admixture
dodawanie (n) (rzecz.)=summation
dodruk (m) (rzecz.)=impression
dodruk (m) (rzecz.)=imprint
dofinansowanie (n) (rzecz.)=bailout
dogadzać (czas.)=indulge
dogadzać (czas.)=please
dogadzać (czas.)=satisfy
dogadzanie (n) (rzecz.)=indulgence
doganiać (czas.)=catch
doganiać (czas.)=fore-reach
doganiać (czas.)=overtake
dogląd (m) (rzecz.)=care
dogląd (m) (rzecz.)=supervision
doglądać (czas.)=inspect
doglądać (czas.)=mind
doglądać (czas.)=oversee
doglądać (czas.)=superintend
doglądać (czas.)=supervise
doglądać (czas.)=tend
doglądanie (n) (rzecz.)=superintendence
dogłębnie (przysł.)=profoundly
dogłębny (przym.)=thorough
dogmat (m) (rzecz.)=dogma
dogmat (m) (rzecz.)=tenet
dogmatycznie (przysł.)=dogmatically
dogmatyczny (przym.)=dogmatic
dogmatyczny (przym.)=opinionated
dogmatyk (m) (rzecz.)=bigot
dogmatyzm (m) (rzecz.)=dogmatism
dogniatanie (n) (rzecz.)=burnish
dogodnie (przysł.)=conveniently
dogodny (przym.)=attractive
dogodny (przym.)=convenient
dogodny (przym.)=handy
dogodny (przym.)=opportune
dogonić (czas.)=reach
dogrywka (f) (rzecz.)=overtime
dogrywka (f) (rzecz.)=playoff
dogrywka (f) (rzecz.)=run-off
dogrzać (czas.)=scorch
doić (czas.)=milk
dojarka (f) (rzecz.)=milkmaid
dojarz (m) (rzecz.)=dairyman
dojazd (m) (rzecz.)=access
dojazd (m) (rzecz.)=approach
dojechać (czas.)=approach
dojechać (czas.)=reach
dojeżdżać (czas.)=commute
dojeżdżanie (n) (rzecz.)=commuter
dójka (f) (rzecz.)=milkmaid
dójka (f) (rzecz.)=teat
dojrzale (przysł.)=maturely
dojrzałość (f) (rzecz.)=maturity
dojrzałość (f) (rzecz.)=puberty
dojrzałość (f) (rzecz.)=ripeness
dojrzałość (f) (rzecz.)=womanhood
dojrzeć (czas.)=mature
dojrzeć (czas.)=ripen
dojrzewać (czas.)=adult
dojrzewać (czas.)=incubate
dojrzewać (czas.)=maturate
dojrzewać (czas.)=mature
dojrzewać (czas.)=mellow
dojrzewać (czas.)=precociously
dojrzewać (czas.)=ripen
dojrzewać (czas.)=stir
dojrzewanie (n) (rzecz.)=adolescence
dojrzewanie (n) (rzecz.)=maturation
dojrzewanie (n) (rzecz.)=puberty
dojrzewanie (n) (rzecz.)=ripening
dojść (czas.)=arrival
dojść (czas.)=attain
dojść (czas.)=get
dojść (czas.)=got
dojść (czas.)=reach
dojście (n) (rzecz.)=access
dojście (n) (rzecz.)=accession
dojście (n) (rzecz.)=approach
dok (m) (rzecz.)=dock
dokąd (przysł.)=where
dokąd (przysł.)=whither
dokądkolwiek (przysł.)=anywhere
dokądkolwiek (przysł.)=wherever
dokądś (przysł.)=somewhere
dokańczać (czas.)=finish
dokazywać (czas.)=frolic
dokazywać (czas.)=hector
dokazywać (czas.)=romp
dokazywanie (n) (rzecz.)=romping
doker (m) (rzecz.)=longshoreman
doker (m) (rzecz.)=stevedore
dokładać (czas.)=add
dokładnie (przysł.)=accurately
dokładnie (przysł.)=alike
dokładnie (przysł.)=carefully
dokładnie (przysł.)=closely
dokładnie (przysł.)=exactly
dokładnie (przysł.)=fully
dokładnie (przysł.)=overhaul
dokładnie (przysł.)=plumb
dokładnie (przysł.)=precisely
dokładnie (przysł.)=right
dokładnie (przysł.)=thoroughly
dokładność (f) (rzecz.)=accuracy
dokładność (f) (rzecz.)=exactitude
dokładność (f) (rzecz.)=exactness
dokładność (f) (rzecz.)=faithfulness
dokładność (f) (rzecz.)=fidelity
dokładność (f) (rzecz.)=nicety
dokładność (f) (rzecz.)=particularity
dokładność (f) (rzecz.)=preciseness
dokładność (f) (rzecz.)=precision
dokładny (przym.)=accurate
dokładny (przym.)=business-like
dokładny (przym.)=definite
dokładny (przym.)=exact
dokładny (przym.)=faithful
dokładny (przym.)=meticulous
dokładny (przym.)=near
dokładny (przym.)=orderly
dokładny (przym.)=particular
dokładny (przym.)=pinpoint
dokładny (przym.)=precise
dokładny (przym.)=preciseness
dokładny (przym.)=specific
dokładny (przym.)=strict
dokładny (przym.)=thorough
dokoła (przysł.)=around
dokonać (czas.)=achieve
dokonać (czas.)=consummate
dokonać (czas.)=effectuate
dokonać (czas.)=stunt
dokonanie (n) (rzecz.)=accomplishment
dokonanie (n) (rzecz.)=achievement
dokonanie (n) (rzecz.)=consummation
dokonanie (n) (rzecz.)=effecting
dokonanie (n) (rzecz.)=effort
dokonanie (n) (rzecz.)=feat
dokonanie (n) (rzecz.)=performance
dokończenie (n) (rzecz.)=conclusion
dokończyć (czas.)=clinch
dokończyć (czas.)=resume
dokonywać (czas.)=accomplish
dokonywać (czas.)=achieve
dokonywać (czas.)=caulk
dokonywać (czas.)=commit
dokonywać (czas.)=consummate
dokonywać (czas.)=perform
dokonywanie (n) (rzecz.)=effecting
dokooptować (czas.)=co-opt
dokować (czas.)=dock
dokowanie (n) (rzecz.)=docking
dokręcać (czas.)=tighten
dokręcanie (n) (rzecz.)=tighter
dokrętka (f) (rzecz.)=nut
dokrewny (przym.)=endocrine
doktor (m) (rzecz.)=doctor
doktorat (m) (rzecz.)=doctorate
doktorski (przym.)=doctoral
doktryna (f) (rzecz.)=doctrine
doktryna (f) (rzecz.)=tenet
doktrynalny (przym.)=doctrinal
doktryner (m) (rzecz.)=doctrinaire
doktrynerski (przym.)=doctrinaire
dokuczać (czas.)=annoy
dokuczać (czas.)=bedevil
dokuczać (czas.)=grumble
dokuczać (czas.)=harass
dokuczać (czas.)=harrow
dokuczać (czas.)=hassle
dokuczać (czas.)=importune
dokuczać (czas.)=molest
dokuczać (czas.)=nag
dokuczać (czas.)=needle
dokuczać (czas.)=pinch
dokuczać (czas.)=spite
dokuczać (czas.)=taunt
dokuczać (czas.)=tease
dokuczać (czas.)=vex
dokuczanie (n) (rzecz.)=annoyance
dokuczanie (n) (rzecz.)=bedevilment
dokuczanie (n) (rzecz.)=bother
dokuczanie (n) (rzecz.)=pester
dokuczliwie (przysł.)=importunately
dokuczliwie (przysł.)=troublesomely
dokuczliwość (f) (rzecz.)=annoyance
dokuczliwość (f) (rzecz.)=nuisance
dokuczliwość (f) (rzecz.)=spitefulness
dokuczliwy (przym.)=annoying
dokuczliwy (przym.)=bothersome
dokuczliwy (przym.)=cumbersome
dokuczliwy (przym.)=hustler
dokuczliwy (przym.)=importunate
dokuczliwy (przym.)=nagging
dokuczliwy (przym.)=nuisance
dokuczliwy (przym.)=pesky
dokuczliwy (przym.)=spiteful
dokuczliwy (przym.)=tease
dokuczliwy (przym.)=tiresome
dokuczliwy (przym.)=troublesome
dokuczliwy (przym.)=vexing
dokuczliwy (przym.)=worried
dokuczliwy (przym.)=worrier
dokument (m) (rzecz.)=act
dokument (m) (rzecz.)=certificate
dokument (m) (rzecz.)=document
dokument (m) (rzecz.)=letter
dokument (m) (rzecz.)=voucher
dokument (m) (rzecz.)=writing
dokumentacja (f) (rzecz.)=documentation
dokumentacja (f) (rzecz.)=paperwork
dokumentalny (przym.)=documentary
dokumentowanie (n) (rzecz.)=documentation
dół (m) (rzecz.)=bottom
dół (m) (rzecz.)=bottoming
dół (m) (rzecz.)=pit
dół (m) (rzecz.)=pitted
dola (f) (rzecz.)=destine
dola (f) (rzecz.)=destiny
dola (f) (rzecz.)=fortune
dola (f) (rzecz.)=lot
dola (f) (rzecz.)=rake-off
dola (f) (rzecz.)=share
dołączać (czas.)=add
dołączać (czas.)=annotate
dołączać (czas.)=enclose
dołączać (czas.)=join
dołączenie (przysł.)=annexation
dołączyć (czas.)=accede
dołączyć (czas.)=add
dołączyć (czas.)=adjoin
dołączyć (czas.)=affix
dołączyć (czas.)=annex
dołączyć (czas.)=append
dołączyć (czas.)=associate
dołączyć (czas.)=attach
dołączyć (czas.)=companion
dołączyć (czas.)=opiate
dołączyć (czas.)=subjoin
dolar (m) (rzecz.)=buck
dolar (m) (rzecz.)=dollar
dolatywać (czas.)=come
dolegać (czas.)=ail
dolegliwość (f) (rzecz.)=affliction
dolegliwość (f) (rzecz.)=ailment
dolegliwość (f) (rzecz.)=crud
dolegliwość (f) (rzecz.)=discomfort
dolegliwość (f) (rzecz.)=disorder
dolegliwość (f) (rzecz.)=distemper
dolegliwość (f) (rzecz.)=hardship
dolegliwy (przym.)=shrewd
dołek (m) (rzecz.)=dimple
dołek (m) (rzecz.)=hole
doleryt (m) (rzecz.)=dolerite
dolewać (czas.)=add
doliczać (czas.)=add
dolina (f) (rzecz.)=dale
dolina (f) (rzecz.)=dell
dolina (f) (rzecz.)=glen
dolina (f) (rzecz.)=vale
dolina (f) (rzecz.)=valley
dolmen (m) (rzecz.)=dolmen
dolny (przym.)=abroad
dolny (przym.)=bottom
dolny (przym.)=down
dolny (przym.)=low
dolny (przym.)=lower
dolny (przym.)=lowered
dolomit (m) (rzecz.)=dolomite
dołożyć (czas.)=add
dołożyć (czas.)=walloping
dom (m) (rzecz.)=abode
dom (m) (rzecz.)=home
dom (m) (rzecz.)=house
dom (m) (rzecz.)=household
dom (m) (rzecz.)=shebang
domagać (czas.)=assert
domagać (czas.)=claim
domagać (czas.)=demand
domagać (czas.)=firmly
domagać (czas.)=insist
domagać (czas.)=solicit
domagać (czas.)=vindicate
domator (m) (rzecz.)=stay-at-home
domatorstwo (n) (rzecz.)=domesticity
domek (m) (rzecz.)=cottage
domek (m) (rzecz.)=lodge
domena (f) (rzecz.)=domain
domena (f) (rzecz.)=field
domena (f) (rzecz.)=realm
domena (f) (rzecz.)=sphere
domiar (m) (rzecz.)=surcharge
domiar (m) (rzecz.)=surtax
domięśniowy (przym.)=intramuscular
domieszka (f) (rzecz.)=additive
domieszka (f) (rzecz.)=admixture
domieszka (f) (rzecz.)=alloy
domieszka (f) (rzecz.)=tincture
domieszka (f) (rzecz.)=tinge
dominacja (f) (rzecz.)=dominance
dominacja (f) (rzecz.)=domination
dominacja (f) (rzecz.)=domineer
dominacja (f) (rzecz.)=supremacy
dominować (czas.)=dominate
domniemać (czas.)=conjecture
domniemać (czas.)=guess
domniemanie (n) (rzecz.)=allegation
domniemanie (n) (rzecz.)=conjecture
domofon (m) (rzecz.)=intercom
domokrążca (m) (rzecz.)=cadger
domokrążca (m) (rzecz.)=hawker
domokrążca (m) (rzecz.)=packman
domokrążca (m) (rzecz.)=peddler
domokrążny (przym.)=house-to-house
domorosły (przym.)=self-taught
domostwo (n) (rzecz.)=establishment
domostwo (n) (rzecz.)=homestead
domownik (m) (rzecz.)=householder
domownik (m) (rzecz.)=inmate
domowo (przysł.)=domestically
domowy (przym.)=domestic
domowy (przym.)=home
domowy (przym.)=homelike
domowy (przym.)=homely
domowy (przym.)=homemade
domowy (przym.)=home-made
domowy (przym.)=homey
domowy (przym.)=household
domowy (przym.)=indoor
domowy (przym.)=pacific
domysł (m) (rzecz.)=conjecture
domysł (m) (rzecz.)=conjecturing
domysł (m) (rzecz.)=guess
domysł (m) (rzecz.)=guess-work
domysł (m) (rzecz.)=inkling
domysł (m) (rzecz.)=presupposition
domysł (m) (rzecz.)=supposition
domysł (m) (rzecz.)=surmise
domyślać (czas.)=divine
domyślać (czas.)=guess
domyślać (czas.)=suppose
domyślać (czas.)=surmise
domyślnie (przysł.)=implicitly
domyślnik (m) (rzecz.)=hint
domyślnik (m) (rzecz.)=implication
domyślnik (m) (rzecz.)=insinuation
domyślny (przym.)=default
domyślny (przym.)=guessed
domyślny (przym.)=shrewd
domyślny (przym.)=understood
doniczka (f) (rzecz.)=flowerpot
doniczkowy (przym.)=houseplant
doniczkowy (przym.)=potted
doniczkowy (przym.)=putted
donieść (czas.)=acquaint
donieść (czas.)=peach
donieść (czas.)=report
doniesienie (n) (rzecz.)=conveyance
doniesienie (n) (rzecz.)=denunciation
doniesienie (n) (rzecz.)=report
donikąd (przysł.)=nowhere
doniośle (przysł.)=importantly
doniośle (przysł.)=momentously
doniosłość (f) (rzecz.)=importance
doniosłość (f) (rzecz.)=relevance
doniosłość (f) (rzecz.)=weightiness
doniosły (przym.)=eventful
doniosły (przym.)=far-reaching
doniosły (przym.)=fateful
doniosły (przym.)=grave
doniosły (przym.)=momentous
doniosły (przym.)=significant
donkiszoteria (f) (rzecz.)=errantry
donorowy (przym.)=donor
donos (m) (rzecz.)=denunciation
donosić (czas.)=denounce
donosić (czas.)=grass
donosić (czas.)=inform
donosić (czas.)=report
donosić (czas.)=snitch
donosiciel (m) (rzecz.)=informer
donosiciel (m) (rzecz.)=sneak
donosiciel (m) (rzecz.)=whistleblower
donośność (f) (rzecz.)=loudness
donośność (f) (rzecz.)=range
donośny (przym.)=loud
donośny (przym.)=plangent
donośny (przym.)=resonant
donośny (przym.)=resounding
donośny (przym.)=sonorous
donośny (przym.)=stentorian
donoszenie (n) (rzecz.)=deliver
dookoła (przysł.)=about
dookoła (przysł.)=around
dookoła (przysł.)=round
dookreślenie (n) (rzecz.)=instantiation
dopalacz (m) (rzecz.)=afterburner
dopasować (czas.)=adjust
dopasować (czas.)=fit
dopasowanie (n) (rzecz.)=match
dopasowanie (n) (rzecz.)=matching
dopasowanie (n) (rzecz.)=snug
dopasowywać (czas.)=readjust
dopasowywać (czas.)=tailor
dopasowywanie (n) (rzecz.)=adaptive
dopasowywanie (n) (rzecz.)=matching
dopatrywać (czas.)=suspect
dopędzać (czas.)=fore-reach
dopędzać (czas.)=overhaul
dopełniać (czas.)=complement
dopełniać (czas.)=consummate
dopełniać (czas.)=pad
dopełniać (czas.)=replenish
dopełniacz (m) (rzecz.)=genitive
dopełniacz (m) (rzecz.)=possessive
dopełnić (czas.)=consummate
dopełnić (czas.)=recharge
dopełnić (czas.)=supplement
dopełnienie (n) (rzecz.)=adjunct
dopełnienie (n) (rzecz.)=complement
dopełnienie (n) (rzecz.)=consummation
dopełnienie (n) (rzecz.)=implementation
dopełnienie (n) (rzecz.)=object
dopełnienie (n) (rzecz.)=padding
dopiąć (czas.)=manage
dopiekać (czas.)=swelter
dopiero (part.)=exclusively
dopiero (part.)=just
dopiero (part.)=only
dopilnować (czas.)=see
dopinać (czas.)=button
dopingowanie (n) (rzecz.)=encourage
dopisać (czas.)=adjoin
dopisek (m) (rzecz.)=annotation
dopisek (m) (rzecz.)=footnote
dopisek (m) (rzecz.)=insertion
dopisek (m) (rzecz.)=postscript
dopisywać (czas.)=add
dopłata (f) (rzecz.)=after-payment
dopłata (f) (rzecz.)=extra
dopłata (f) (rzecz.)=surcharge
dopływ (m) (rzecz.)=affluent
dopływ (m) (rzecz.)=feeder
dopływ (m) (rzecz.)=inflow
dopływ (m) (rzecz.)=influx
dopływ (m) (rzecz.)=inlet
dopływ (m) (rzecz.)=supply
dopływ (m) (rzecz.)=tributary
dopóki (spój.)=till
dopóki (spój.)=until
dopóki (spój.)=while
dopóty (spój.)=until
dopracowywać (czas.)=elaborate
dopraszać (czas.)=beg
dopraszać (czas.)=solicit
doprawdy (przysł.)=really
doprawdy (przysł.)=too
doprawdy (przysł.)=truly
doprawdy (przysł.)=verily
doprawiać (czas.)=season
doprowadzać (czas.)=escort
doprowadzać (czas.)=instigate
doprowadzać (czas.)=make
doprowadzać (czas.)=reduce
doprowadzać (czas.)=supply
doprowadzanie (n) (rzecz.)=bring
doprowadzenie (n) (rzecz.)=delivery
doprowadzenie (n) (rzecz.)=lead
doprowadzenie (n) (rzecz.)=reduction
doprowadzić (czas.)=contrive
doprowadzić (czas.)=transact
dopuścić (czas.)=admit
dopuszczać (czas.)=admit
dopuszczać (czas.)=afford
dopuszczać (czas.)=allow
dopuszczać (czas.)=commit
dopuszczać (czas.)=let
dopuszczalność (f) (rzecz.)=admissibility
dopuszczalny (przym.)=acceptable
dopuszczalny (przym.)=admissible
dopuszczalny (przym.)=allowable
dopuszczalny (przym.)=permissible
dopuszczalny (przym.)=permitted
dopuszczalny (przym.)=sufferable
dopuszczalny (przym.)=supportable
dopuszczenie (n) (rzecz.)=admission
dopuszczenie (n) (rzecz.)=admittance
dorada (f) (rzecz.)=gilthead
doradca (m) (rzecz.)=adviser
doradca (m) (rzecz.)=advisor
doradca (m) (rzecz.)=aide
doradca (m) (rzecz.)=consultant
doradca (m) (rzecz.)=counsel
doradczy (przym.)=advisory
doradczy (przym.)=consultative
doradzać (czas.)=advise
doradzić (czas.)=advise
doradzić (czas.)=advises
doradztwo (n) (rzecz.)=advising
doradztwo (n) (rzecz.)=consulting
doradztwo (n) (rzecz.)=expert
dorastanie (n) (rzecz.)=adolescence
doraźnie (przysł.)=extemporaneously
doraźny (przym.)=casual
doraźny (przym.)=immediate
doraźny (przym.)=random
doraźny (przym.)=temporary
dordzeniowy (przym.)=spinal
doręczać (czas.)=deliver
doręczanie (n) (rzecz.)=deliver
doręczenie (n) (rzecz.)=delivery
doręczyć (czas.)=brine
doręczyciel (m) (rzecz.)=deliverer
doręczyciel (m) (rzecz.)=postman
dorobek (m) (rzecz.)=acquisition
dorobek (m) (rzecz.)=fortune
dorobek (m) (rzecz.)=property
dorobkiewicz (m) (rzecz.)=upstart
doroczny (przym.)=anniversary
doroczny (przym.)=annual
dorodny (przym.)=buxom
dorodny (przym.)=diminutive
dorodny (przym.)=good-looking
dorodny (przym.)=handsome
dorodny (przym.)=ripe
dorodny (przym.)=robust
dorosłość (f) (rzecz.)=adulthood
dorosły (przym.)=adult
dorosły (przym.)=big
dorosły (przym.)=grown
dorosły (przym.)=grownup
dorosły (przym.)=grown-up
dorównywać (czas.)=equal
dorównywać (czas.)=equalize
dorożka (f) (rzecz.)=cab
dorożka (f) (rzecz.)=hackney
dorożka (f) (rzecz.)=taxi
dorożkarz (m) (rzecz.)=cabman
dorożkarz (m) (rzecz.)=r
cabman
dorozumieć (czas.)=guess
dorozumieć (czas.)=infer
dorsz (m) (rzecz.)=cod
dorsz (m) (rzecz.)=hake
dorsz (m) (rzecz.)=ling
dorwać (czas.)=grab
dorwać (czas.)=seize
dorywczy (przym.)=fitful
dorywczy (przym.)=temp
dorzecze (n) (rzecz.)=basin
dorzeczny (przym.)=adequate
dorzeczny (przym.)=reasonable
dorzucać (czas.)=comment
dosadnie (przysł.)=pointedly
dosadny (przym.)=blunt
dość (przysł.)=enough
dość (przysł.)=fairly
dość (przysł.)=pretty
dość (przysł.)=rather
dość (przysł.)=reasonably
dość (przysł.)=so
dosiadać (czas.)=mount
dosiadanie (n) (rzecz.)=horsing
dosieczna (f) (rzecz.)=cosecant
dosięgać (czas.)=attain
dosięgać (czas.)=reach
dosięganie (n) (rzecz.)=reaching
doskonale (przysł.)=famously
doskonale (przysł.)=perfection
doskonale (przysł.)=perfectly
doskonale (przysł.)=supremely
doskonalenie (n) (rzecz.)=development
doskonalić (czas.)=accomplish
doskonalić (czas.)=ameliorate
doskonalić (czas.)=develop
doskonalić (czas.)=improve
doskonalić (czas.)=perfect
doskonalić (czas.)=refine
doskonalić (czas.)=train
doskonałość (f) (rzecz.)=excellence
doskonałość (f) (rzecz.)=finesse
doskonałość (f) (rzecz.)=perfection
doskwierać (czas.)=worry
dosłownie (przysł.)=literally
dosłownie (przysł.)=textually
dosłownie (przysł.)=verbatim
dosłowność (f) (rzecz.)=literalness
dosłowny (przym.)=literal
dosłowny (przym.)=literals
dosłowny (przym.)=verbal
dosłowny (przym.)=verbatim
dosłyszalność (f) (rzecz.)=audibility
dosłyszeć (czas.)=catch
dośrodkowo (przysł.)=centripetally
dośrodkowy (przym.)=affective
dośrodkowy (przym.)=afferent
dośrodkowy (przym.)=centripetal
dośrodkowywanie (n) (rzecz.)=middling
dostać (czas.)=get
dostać (czas.)=got
dostać (czas.)=procure
dostarczać (czas.)=adduce
dostarczać (czas.)=assure
dostarczać (czas.)=cater
dostarczać (czas.)=deliver
dostarczać (czas.)=feed
dostarczać (czas.)=furnish
dostarczać (czas.)=provide
dostarczać (czas.)=purvey
dostarczać (czas.)=ship
dostarczać (czas.)=supply
dostarczanie (przysł.)=cater
dostarczanie (przysł.)=deliver
dostarczanie (przysł.)=delivery
dostarczenie (n) (rzecz.)=submersion
dostarczyć (czas.)=afford
dostarczyć (czas.)=contribute
dostarczyć (czas.)=procure
dostarczyć (czas.)=purvey
dostarczyć (czas.)=submit
dostarczyciel (m) (rzecz.)=purveyor
dostatecznie (n) (rzecz.)=satisfactorily
dostatecznie (n) (rzecz.)=sufficiently
dostatecznie (n) (rzecz.)=well
dostateczny (przym.)=adequate
dostateczny (przym.)=enough
dostateczny (przym.)=fair
dostateczny (przym.)=passable
dostateczny (przym.)=passing
dostateczny (przym.)=satisfactory
dostateczny (przym.)=sufficient
dostatek (m) (rzecz.)=abundance
dostatek (m) (rzecz.)=affluence
dostatek (m) (rzecz.)=ease
dostatek (m) (rzecz.)=wealth
dostatni (przym.)=affluent
dostatni (przym.)=ample
dostatni (przym.)=prosperous
dostatniość (f) (rzecz.)=ampleness
dostawa (f) (rzecz.)=cosine
dostawa (f) (rzecz.)=delivery
dostawa (f) (rzecz.)=supply
dostawać (czas.)=get
dostawać (czas.)=have
dostawać (czas.)=obtain
dostawca (m) (rzecz.)=caterer
dostawca (m) (rzecz.)=contractor
dostawca (m) (rzecz.)=deliverer
dostawca (m) (rzecz.)=distributor
dostawca (m) (rzecz.)=furnisher
dostawca (m) (rzecz.)=purveyor
dostawca (m) (rzecz.)=supplier
dostawca (m) (rzecz.)=vendor
dostawiać (czas.)=fetch
dostawiać (czas.)=supply
dostawianie (n) (rzecz.)=deliver
dostęp (m) (rzecz.)=access
dostęp (m) (rzecz.)=accession
dostęp (m) (rzecz.)=admission
dostęp (m) (rzecz.)=admittance
dostęp (m) (rzecz.)=approach
dostęp (m) (rzecz.)=doorway
dostęp (m) (rzecz.)=entrance
dostępnie (przysł.)=availably
dostępność (f) (rzecz.)=accessibility
dostępność (f) (rzecz.)=availability
dostępność (f) (rzecz.)=visibility
dostępny (przym.)=accessible
dostępny (przym.)=amenable
dostępny (przym.)=approachable
dostępny (przym.)=available
dostępny (przym.)=hospitable
dostępny (przym.)=off-the-shelf
dostojeństwo (n) (rzecz.)=dignity
dostojnik (m) (rzecz.)=dignitary
dostojnik (m) (rzecz.)=notable
dostojność (f) (rzecz.)=grandeur
dostojny (przym.)=august
dostojny (przym.)=dignified
dostojny (przym.)=distinguished
dostojny (przym.)=imperial
dostojny (przym.)=lordly
dostojny (przym.)=portly
dostosować (czas.)=accommodate
dostosować (czas.)=adapt
dostosować (czas.)=adjust
dostosować (czas.)=comply
dostosować (czas.)=conform
dostosować (czas.)=fit
dostosować (czas.)=submit
dostosować (czas.)=tailor
dostosowanie (n) (rzecz.)=accommodation
dostosowanie (n) (rzecz.)=adjustment
dostosowanie (n) (rzecz.)=conformity
dostosowanie (n) (rzecz.)=customization
dostosowanie (n) (rzecz.)=expedience
dostosowanie (n) (rzecz.)=expediency
dostosowywać (czas.)=adapt
dostosowywać (czas.)=conform
dostosowywać (czas.)=frame
dostosowywać (czas.)=suit
dostosowywanie (n) (rzecz.)=customization
dostosowywanie (n) (rzecz.)=proportioning
dostrajać (czas.)=detect
dostrajać (czas.)=tune
dostrajanie (n) (rzecz.)=tuning
dostroić (czas.)=attune
dostroić (czas.)=conform
dostrojenie (n) (rzecz.)=adjustment
dostrzegać (czas.)=detect
dostrzegać (czas.)=discern
dostrzegać (czas.)=perceive
dostrzegać (czas.)=spot
dostrzegalnie (przysł.)=discernibly
dostrzegalnie (przysł.)=noticeably
dostrzegalnie (przysł.)=perceptibly
dostrzegalność (f) (rzecz.)=perceptibility
dostrzeganie (n) (rzecz.)=perception
dostrzeganie (n) (rzecz.)=perceptiveness
doświadczać (czas.)=experience
doświadczać (czas.)=experiment
doświadczać (czas.)=feel
doświadczać (czas.)=try
doświadczać (czas.)=undergo
doświadczalnie (przysł.)=empirically
doświadczenie (n) (rzecz.)=experience
doświadczenie (n) (rzecz.)=experiment
doświadczenie (n) (rzecz.)=experimenting
doświadczenie (n) (rzecz.)=expertise
doświadczenie (n) (rzecz.)=ordeal
doświadczony (przym.)=able
doświadczony (przym.)=adept
doświadczony (przym.)=conversant
doświadczony (przym.)=experienced
doświadczony (przym.)=expert
doświadczony (przym.)=skilled
doświadczony (przym.)=versed
dosyć (przysł.)=enough
dosyć (przysł.)=fairly
dosyć (przysł.)=sufficiently
dosyt (m) (rzecz.)=dost
doszczelniacz (m) (rzecz.)=caulker
doszczętny (przym.)=complete
doszczętny (przym.)=thorough
doszukać (czas.)=detect
doszukiwać (czas.)=suspect
dotacja (f) (rzecz.)=donation
dotacja (f) (rzecz.)=endowment
dotacja (f) (rzecz.)=grant
dotacja (f) (rzecz.)=grant-in-aid
dotacja (f) (rzecz.)=subsidy
dotąd (przysł.)=hitherto
dotąd (przysł.)=yet
dotkliwie (przysł.)=acutely
dotkliwie (przysł.)=badly
dotkliwie (przysł.)=soundly
dotkliwy (przym.)=acute
dotkliwy (przym.)=heavy
dotkliwy (przym.)=intense
dotkliwy (przym.)=keen
dotkliwy (przym.)=painful
dotkliwy (przym.)=severe
dotkliwy (przym.)=smart
dotknięcie (n) (rzecz.)=dab
dotknięcie (n) (rzecz.)=knock
dotknięcie (n) (rzecz.)=stricken
dotknięcie (n) (rzecz.)=touch
dotować (czas.)=subsidize
dotrzeć (czas.)=arrival
dotrzymywać (czas.)=keep
dotychczas (przysł.)=heretofore
dotychczas (przysł.)=hitherto
dotychczas (przysł.)=yet
dotychczasowość (f) (rzecz.)=elder
dotyczyć (czas.)=apply
dotyczyć (czas.)=attract
dotyczyć (czas.)=belong
dotyczyć (czas.)=concern
dotyczyć (czas.)=deal
dotyczyć (czas.)=pertain
dotyczyć (czas.)=refer
dotyczyć (czas.)=regard
dotyk (m) (rzecz.)=feel
dotyk (m) (rzecz.)=feeling
dotyk (m) (rzecz.)=touch
dotykać (czas.)=afflict
dotykać (czas.)=dab
dotykać (czas.)=feel
dotykać (czas.)=reach
dotykać (czas.)=touch
dotykanie (n) (rzecz.)=finger
dotykowy (przym.)=tactile
doustny (przym.)=oral
dowcip (m) (rzecz.)=corny
dowcip (m) (rzecz.)=esprit
dowcip (m) (rzecz.)=jest
dowcip (m) (rzecz.)=joke
dowcip (m) (rzecz.)=pleasantry
dowcip (m) (rzecz.)=quip
dowcip (m) (rzecz.)=wisecrack
dowcip (m) (rzecz.)=wit
dowcip (m) (rzecz.)=witticism
dowcipkować (czas.)=joke
dowcipnie (przysł.)=ingeniously
dowcipnie (przysł.)=pointedly
dowcipniś (m) (rzecz.)=joker
dowcipniś (m) (rzecz.)=smart
dowcipniś (m) (rzecz.)=witling
dowcipny (przym.)=facetious
dowcipny (przym.)=humorous
dowcipny (przym.)=jocose
dowcipny (przym.)=jocular
dowcipny (przym.)=witty
dowiadywać (czas.)=enquire
dowiadywać (czas.)=inquire
dowiadywać (czas.)=learn
dowierzać (czas.)=confide
dowieść (czas.)=argue
dowód (m) (rzecz.)=affirmation
dowód (m) (rzecz.)=argument
dowód (m) (rzecz.)=averment
dowód (m) (rzecz.)=demonstrate
dowód (m) (rzecz.)=evidence
dowód (m) (rzecz.)=obviousness
dowód (m) (rzecz.)=plea
dowód (m) (rzecz.)=proof
dowód (m) (rzecz.)=record
dowódca (m) (rzecz.)=captain
dowódca (m) (rzecz.)=commander
dowódca (m) (rzecz.)=commodore
dowodowy (przym.)=demonstrative
dowodowy (przym.)=evidential
dowodowy (przym.)=probative
dowodzenie (n) (rzecz.)=argumentation
dowodzenie (n) (rzecz.)=bring
dowodzenie (n) (rzecz.)=contention
dowodzenie (n) (rzecz.)=demonstration
dowodzenie (n) (rzecz.)=demonstrative
dowodzenie (n) (rzecz.)=proving
dowodzenie (n) (rzecz.)=submersion
dowodzenie (n) (rzecz.)=vindication
dowodzić (czas.)=argue
dowodzić (czas.)=assert
dowodzić (czas.)=command
dowodzić (czas.)=confirm
dowodzić (czas.)=demonstrate
dowodzić (czas.)=prove
dowodzić (czas.)=submit
dowodzić (czas.)=vindicate
dowództwo (n) (rzecz.)=command
dowództwo (n) (rzecz.)=headquarters
dowolnie (przysł.)=freely
dowolnie (przysł.)=optionally
dowolność (f) (rzecz.)=flexibility
dowolny (przym.)=any
dowolny (przym.)=arbitrary
dowolny (przym.)=discretional
dowolny (przym.)=discretionary
dowolny (przym.)=optional
dowolny (przym.)=volitional
dowóz (m) (rzecz.)=supply
dowozić (czas.)=transport
doza (f) (rzecz.)=dose
doza (f) (rzecz.)=element
doża (m) (rzecz.)=doge
dozator (m) (rzecz.)=batcher
dozbrajać (czas.)=rearm
dozbrojenie (n) (rzecz.)=rearmament
dozgonny (przym.)=lifelong
dozgonny (przym.)=undying
doznać (czas.)=experience
doznanie (n) (rzecz.)=experience
doznanie (n) (rzecz.)=sensation
doznawać (czas.)=experience
doznawać (czas.)=hindsight
doznawać (czas.)=sustain
doznawanie (n) (rzecz.)=encounter
dozór (m) (rzecz.)=care
dozór (m) (rzecz.)=inspection
dozór (m) (rzecz.)=supervision
dozorca (m) (rzecz.)=attendant
dozorca (m) (rzecz.)=caretaker
dozorca (m) (rzecz.)=concierge
dozorca (m) (rzecz.)=custodian
dozorca (m) (rzecz.)=doorkeeper
dozorca (m) (rzecz.)=jailer
dozorca (m) (rzecz.)=janitor
dozorca (m) (rzecz.)=keeper
dozorca (m) (rzecz.)=porter
dozorca (m) (rzecz.)=turnkey
dozorca (m) (rzecz.)=warder
dozorować (czas.)=inspect
dozorować (czas.)=supervise
dozorowanie (n) (rzecz.)=guarding
dozownik (m) (rzecz.)=feeder
dożylny (przym.)=intravenous
dozymetr (m) (rzecz.)=dosimeter
dożywocie (n) (rzecz.)=annuity
dożywocie (n) (rzecz.)=jointure
dożywocie (n) (rzecz.)=pension
dożywotni (przym.)=lifelong
dożywotni (przym.)=lifer
dożywotnik (m) (rzecz.)=lifer
drabina (f) (rzecz.)=ladder
drabina (f) (rzecz.)=stepladder
drabinka (f) (rzecz.)=ladder
drąg (m) (rzecz.)=boathook
drąg (m) (rzecz.)=heaver
drąg (m) (rzecz.)=pole
drąg (m) (rzecz.)=rod
drąg (m) (rzecz.)=spar
draga (f) (rzecz.)=dredge
drągal (m) (rzecz.)=lout
dragon (m) (rzecz.)=dragoon
dragować (czas.)=dredge
draka (f) (rzecz.)=row
drakoński (przym.)=draconian
dramat (m) (rzecz.)=drama
dramat (m) (rzecz.)=legit
dramatopisarz (m) (rzecz.)=playwright
dramaturg (m) (rzecz.)=dramatist
dramaturg (m) (rzecz.)=playwright
dramaturgia (f) (rzecz.)=drama
dramaturgia (f) (rzecz.)=dramaturgy
dramatycznie (przysł.)=dramatically
dramatyczny (przym.)=dramatic
dramatyzacja (f) (rzecz.)=dramatization
dramatyzować (czas.)=dramatize
drań (m) (rzecz.)=bastard
drań (m) (rzecz.)=cad
drań (m) (rzecz.)=scoundrel
draństwo (n) (rzecz.)=riffraff
draństwo (n) (rzecz.)=roguery
drapać (czas.)=claw
drapać (czas.)=grate
drapać (czas.)=scramble
drapać (czas.)=scrape
drapać (czas.)=scratch
drapacz (m) (rzecz.)=scraper
drapak (m) (rzecz.)=bolt
draperia (f) (rzecz.)=drapery
draperia (f) (rzecz.)=sari
drapieżca (m) (rzecz.)=predator
drapieżnik (m) (rzecz.)=predator
drapieżność (f) (rzecz.)=rapacity
drapieżny (przym.)=predacious
drapieżny (przym.)=predatory
drapieżny (przym.)=rapacious
drapieżny (przym.)=raptorial
drapieżny (przym.)=ravenous
drapować (czas.)=drape
draśnięcie (n) (rzecz.)=graze
draśnięcie (n) (rzecz.)=scratch
drastycznie (przysł.)=drastically
drastyczny (przym.)=drastic
drastyczny (przym.)=risqué
dratwa (f) (rzecz.)=twine
drążek (m) (rzecz.)=joystick
drążek (m) (rzecz.)=lever
drążek (m) (rzecz.)=rod
drążek (m) (rzecz.)=shaft
drążek (m) (rzecz.)=stick
drażliwość (f) (rzecz.)=fretfulness
drażliwość (f) (rzecz.)=irritability
drażliwość (f) (rzecz.)=petulance
drażliwość (f) (rzecz.)=sensitivity
drażliwość (f) (rzecz.)=touchiness
drażliwy (przym.)=edgy
drażliwy (przym.)=fretful
drażliwy (przym.)=huffish
drażliwy (przym.)=huffy
drażliwy (przym.)=irritable
drażliwy (przym.)=peevish
drażliwy (przym.)=pettish
drażliwy (przym.)=sensitive
drażliwy (przym.)=slippery
drażliwy (przym.)=squeamish
drażliwy (przym.)=susceptible
drażliwy (przym.)=tetchy
drażliwy (przym.)=thorny
drażliwy (przym.)=ticklish
drażliwy (przym.)=touchy
drażnić (czas.)=annoy
drażnić (czas.)=bait
drażnić (czas.)=chafe
drażnić (czas.)=displease
drażnić (czas.)=exasperate
drażnić (czas.)=fret
drażnić (czas.)=irk
drażnić (czas.)=irritate
drażnić (czas.)=jar
drażnić (czas.)=nettle
drażnić (czas.)=rasp
drażnić (czas.)=ruffle
drażnić (czas.)=tantalize
drażnić (czas.)=tease
drażnić (czas.)=vex
drażnić (czas.)=zap
drażnienie (n) (rzecz.)=irksome
drążyć (czas.)=bore
drążyć (czas.)=cave
drążyć (czas.)=caver
dręczenie (n) (rzecz.)=oppressive
dręczenie (n) (rzecz.)=pester
dręczyć (czas.)=afflict
dręczyć (czas.)=agonize
dręczyć (czas.)=beset
dręczyć (czas.)=bother
dręczyć (czas.)=exasperate
dręczyć (czas.)=gnaw
dręczyć (czas.)=harass
dręczyć (czas.)=hassle
dręczyć (czas.)=heckle
dręczyć (czas.)=lacerate
dręczyć (czas.)=mortify
dręczyć (czas.)=nag
dręczyć (czas.)=rankle
dręczyć (czas.)=tantalize
dręczyć (czas.)=torment
dręczyć (czas.)=vex
dręczyć (czas.)=worry
dręczyć (czas.)=wrack
dręczyciel (m) (rzecz.)=molester
dręczyciel (m) (rzecz.)=tormentor
dręczyciel (m) (rzecz.)=torturer
drelich (m) (rzecz.)=denim
drelich (m) (rzecz.)=dungaree
drelich (m) (rzecz.)=jean
dren (m) (rzecz.)=drain
dren (m) (rzecz.)=drainpipe
drenaż (m) (rzecz.)=drainage
drenować (czas.)=drain
drenowanie (n) (rzecz.)=drainage
dreptać (czas.)=mince
dreptać (czas.)=patter
dreptać (czas.)=scurry
dreptać (czas.)=toddle
dreptanie (n) (rzecz.)=toddle
dres (m) (rzecz.)=tracksuit
dresiarz (m) (rzecz.)=heavy
dreszcz (m) (rzecz.)=chill
dreszcz (m) (rzecz.)=shiver
dreszcz (m) (rzecz.)=shudder
dreszcz (m) (rzecz.)=thrill
dreszcz (m) (rzecz.)=throb
dreszcz (m) (rzecz.)=tremor
dreszczowiec (m) (rzecz.)=thriller
dreszczowy (przym.)=creepy
dreszczyk (m) (rzecz.)=thrill
drętwieć (czas.)=benumb
drętwieć (czas.)=stiffen
drętwienie (n) (rzecz.)=numbing
drętwo (przysł.)=lifelessly
drętwy (przym.)=dreary
drętwy (przym.)=dry
drętwy (przym.)=numb
drewniak (m) (rzecz.)=clod
drewniak (m) (rzecz.)=sabot
drewniaki (n) (rzecz.)=clogs
drewniany (przym.)=ligneous
drewniany (przym.)=timbered
drewniany (przym.)=wood
drewniany (przym.)=wooden
drewniany (przym.)=woodenly
drewniany (przym.)=woodwork
drewniany (przym.)=woody
drewno (n) (rzecz.)=lumber
drewno (n) (rzecz.)=timber
drewno (n) (rzecz.)=tree
drewno (n) (rzecz.)=wood
drewno (n) (rzecz.)=woodworking
drezyna (f) (rzecz.)=car
drezyna (f) (rzecz.)=trolley
drgać (czas.)=flicker
drgać (czas.)=oscillate
drgać (czas.)=palpable
drgać (czas.)=palpitate
drgać (czas.)=throb
drgać (czas.)=tremble
drgać (czas.)=twitch
drgać (czas.)=vibrate
drgać (czas.)=wince
drganie (n) (rzecz.)=flicker
drganie (n) (rzecz.)=jitter
drganie (n) (rzecz.)=palpitation
drganie (n) (rzecz.)=quiver
drganie (n) (rzecz.)=throb
drganie (n) (rzecz.)=tremor
drganie (n) (rzecz.)=twitch
drganie (n) (rzecz.)=vibration
drgawka (f) (rzecz.)=convulsion
drgawka (f) (rzecz.)=spasm
drgawka (f) (rzecz.)=twitch
drgnięcie (n) (rzecz.)=jerk
driada (f) (rzecz.)=dryad
drink (m) (rzecz.)=drank
drób (n) (rzecz.)=poultry
drobiazg (m) (rzecz.)=biggie
drobiazg (m) (rzecz.)=fingerling
drobiazg (m) (rzecz.)=knickknack
drobiazg (m) (rzecz.)=knick-knack
drobiazg (m) (rzecz.)=mite
drobiazg (m) (rzecz.)=trifle
drobiazgowo (przysł.)=meticulously
drobiazgowo (przysł.)=minutely
drobiazgowość (f) (rzecz.)=hair-splitting
drobiazgowość (f) (rzecz.)=lengthiness
drobiazgowość (f) (rzecz.)=pedantry
drobiazgowy (przym.)=detailed
drobiazgowy (przym.)=finicky
drobiazgowy (przym.)=fussy
drobiazgowy (przym.)=meticulous
drobiazgowy (przym.)=minute
drobiazgowy (przym.)=narrow
drobiazgowy (przym.)=painstaking
drobiazgowy (przym.)=pernickety
drobiazgowy (przym.)=punctilious
drobiazgowy (przym.)=verbose
drobić (czas.)=crumble
drobić (czas.)=mince
drobić (czas.)=toddle
drobina (f) (rzecz.)=molecule
drobina (f) (rzecz.)=particle
drobiowy (przym.)=chicken
dróbka (f) (rzecz.)=giblets
drobniak (m) (rzecz.)=coin
drobno (przysł.)=finely
drobnomieszczański (przym.)=smug
drobność (f) (rzecz.)=pettiness
drobnostka (f) (rzecz.)=biggie
drobnostka (f) (rzecz.)=flea-bite
drobnostka (f) (rzecz.)=jot
drobnostka (f) (rzecz.)=nothing
drobnostka (f) (rzecz.)=trifle
drobnostkowy (przym.)=meticulous
drobnoustrój (m) (rzecz.)=animalcule
drobnoustrój (m) (rzecz.)=germ
drobnoustrój (m) (rzecz.)=microbe
drobnoustrój (m) (rzecz.)=micro-organism
drobnoziarnisty (przym.)=fine-grained
drobny (przym.)=change
drobny (przym.)=dainty
drobny (przym.)=delicate
drobny (przym.)=fine
drobny (przym.)=fine-grained
drobny (przym.)=granular
drobny (przym.)=inconsiderable
drobny (przym.)=minute
drobny (przym.)=paltry
drobny (przym.)=particle
drobny (przym.)=petite
drobny (przym.)=petty
drobny (przym.)=pimping
drobny (przym.)=puny
drobny (przym.)=slight
drobny (przym.)=small
drobny (przym.)=tenuous
drobny (przym.)=tiny
drobny (przym.)=wee
drobny (przym.)=wispy
droczyć (czas.)=banter
droczyć (czas.)=tease
droga (f) (rzecz.)=avenue
droga (f) (rzecz.)=highway
droga (f) (rzecz.)=lane
droga (f) (rzecz.)=pad
droga (f) (rzecz.)=path
droga (f) (rzecz.)=pathname
droga (f) (rzecz.)=pathway
droga (f) (rzecz.)=road
droga (f) (rzecz.)=roadway
droga (f) (rzecz.)=route
droga (f) (rzecz.)=street
droga (f) (rzecz.)=track
droga (f) (rzecz.)=trail
droga (f) (rzecz.)=walk
droga (f) (rzecz.)=way
drogeria (f) (rzecz.)=drugstore
drogeria (f) (rzecz.)=drug-store
drogi (przym.)=beloved
drogi (przym.)=dear
drogi (przym.)=expensive
drogi (przym.)=pricey
drogi (przym.)=pricy
drogi (przym.)=valued
drogo (przysł.)=dearly
drogo (przysł.)=expensively
drogocenność (f) (rzecz.)=preciousness
drogocenny (przym.)=precious
drogocenny (przym.)=valuable
drogowskaz (m) (rzecz.)=finger-post
drogowskaz (m) (rzecz.)=guidepost
drogowskaz (m) (rzecz.)=guide-post
drogowskaz (m) (rzecz.)=signpost
drogowy (przym.)=road
dromader (m) (rzecz.)=dromedary
drozd (m) (rzecz.)=thrush
drożdże (pl) (rzecz.)=leaven
drożdże (pl) (rzecz.)=yeast
drożdżówka (f) (rzecz.)=bun
drożdżowy (przym.)=leavened
dróżka (f) (rzecz.)=lane
dróżka (f) (rzecz.)=path
dróżnik (m) (rzecz.)=ditcher
dróżnik (m) (rzecz.)=gate-keeper
dróżnik (m) (rzecz.)=linesman
drożny (przym.)=permeable
drożyna (f) (rzecz.)=lane
drożyzna (f) (rzecz.)=dearer
drożyzna (f) (rzecz.)=dearness
drożyzna (f) (rzecz.)=dearth
druciany (przym.)=wire
druciany (przym.)=wiry
druciarz (m) (rzecz.)=tinker
druciarz (m) (rzecz.)=tinkering
drugi (przym.)=another
drugi (przym.)=farther
drugi (przym.)=latter
drugi (przym.)=other
drugi (przym.)=second
drugorzędny (przym.)=accidental
drugorzędny (przym.)=minor
drugorzędny (przym.)=secondary
drugorzędny (przym.)=second-rate
drugorzędny (przym.)=subsidiary
drugorzędowy (przym.)=secondary
druh (m) (rzecz.)=companion
druh (m) (rzecz.)=scout
druh (m) (rzecz.)=scoutmaster
druk (m) (rzecz.)=impression
druk (m) (rzecz.)=print
druk (m) (rzecz.)=printing
druk (m) (rzecz.)=type
drukarka (f) (rzecz.)=printer
drukarstwo (n) (rzecz.)=printing
drukarz (m) (rzecz.)=printer
drukarz (m) (rzecz.)=typo
drukarz (m) (rzecz.)=typographer
drukować (czas.)=print
drukowanie (n) (rzecz.)=printing
drumla (f) (rzecz.)=jew's-harp
drut (m) (rzecz.)=wire
drutować (czas.)=wire
drutowy (przym.)=tinkered
druzgotać (czas.)=crush
druzgotać (czas.)=smash
drużka (f) (rzecz.)=bridesmaid
drużyna (f) (rzecz.)=line-up
drużyna (f) (rzecz.)=squad
drużyna (f) (rzecz.)=team
drużynowy (przym.)=scoutmaster
drwal (m) (rzecz.)=logger
drwal (m) (rzecz.)=lumberjack
drwal (m) (rzecz.)=lumberman
drwal (m) (rzecz.)=woodcutter
drwal (m) (rzecz.)=woodman
drwić (czas.)=gibe
drwić (czas.)=jeer
drwić (czas.)=mock
drwić (czas.)=scoff
drwić (czas.)=sneer
drwina (f) (rzecz.)=jeer
drwina (f) (rzecz.)=jibe
drwina (f) (rzecz.)=scoff
drwina (f) (rzecz.)=sneer
drwina (f) (rzecz.)=taunt
drybling (m) (rzecz.)=dribble
dryblować (czas.)=dribble
dryblowanie (n) (rzecz.)=dribbling
dryf (m) (rzecz.)=drift
dryf (m) (rzecz.)=leeway
dryfować (czas.)=adrift
dryfować (czas.)=drift
dryfować (czas.)=float
dryfowanie (n) (rzecz.)=adrift
dryfowanie (n) (rzecz.)=drift
dryfowanie (n) (rzecz.)=drifting
dryft (m) (rzecz.)=drift
dryg (m) (rzecz.)=flair
dryg (m) (rzecz.)=knack
dryl (m) (rzecz.)=drill
drylować (czas.)=stone
drylowanie (n) (rzecz.)=stoning
drżąco (przysł.)=shakily
drzazga (f) (rzecz.)=chip
drzazga (f) (rzecz.)=sliver
drzazga (f) (rzecz.)=splinter
drzeć (czas.)=rip
drzeć (czas.)=tear
drżeć (czas.)=creep
drżeć (czas.)=palpable
drżeć (czas.)=quake
drżeć (czas.)=quaver
drżeć (czas.)=shake
drżeć (czas.)=shiver
drżeć (czas.)=shudder
drżeć (czas.)=thrill
drżeć (czas.)=tremble
drżeć (czas.)=trembler
drżeć (czas.)=vibrate
drzemać (czas.)=doze
drzemać (czas.)=drowse
drzemać (czas.)=lurk
drzemać (czas.)=nap
drzemać (czas.)=nod
drzemać (czas.)=snooze
drzemka (f) (rzecz.)=doze
drzemka (f) (rzecz.)=drowse
drzemka (f) (rzecz.)=nap
drzemka (f) (rzecz.)=slumber
drzemka (f) (rzecz.)=snooze
drzemka (f) (rzecz.)=winks
drżenie (n) (rzecz.)=dither
drżenie (n) (rzecz.)=falter
drżenie (n) (rzecz.)=quake
drżenie (n) (rzecz.)=quaver
drżenie (n) (rzecz.)=quiver
drżenie (n) (rzecz.)=shiver
drżenie (n) (rzecz.)=shudder
drżenie (n) (rzecz.)=thrill
drżenie (n) (rzecz.)=tremble
drżenie (n) (rzecz.)=tremor
drżenie (n) (rzecz.)=trepidation
drzewce (pl) (rzecz.)=flagstaff
drzewce (pl) (rzecz.)=shaft
drzewiasty (przym.)=ligneous
drzewiasty (przym.)=treelike
drzewko (n) (rzecz.)=sapling
drzewny (przym.)=arboreal
drzewny (przym.)=wood
drzewny (przym.)=woody
drzewo (n) (rzecz.)=timber
drzewo (n) (rzecz.)=tree
drzewo (n) (rzecz.)=wood
drzeworyt (m) (rzecz.)=engraving
drzeworyt (m) (rzecz.)=woodcut
drzeworyt (m) (rzecz.)=xylograph
drzeworytnictwo (n) (rzecz.)=xylography
drzewozbiór (m) (rzecz.)=arboretum
drzwi (pl) (rzecz.)=door
drzwi (pl) (rzecz.)=trapdoor
drzwiczki (pl) (rzecz.)=door
drzwiczki (pl) (rzecz.)=hatch
dualizm (m) (rzecz.)=dualism
dubbingować (czas.)=dub
dubler (m) (rzecz.)=double
dubler (m) (rzecz.)=stand-in
dubler (m) (rzecz.)=understudy
dublet (m) (rzecz.)=doublet
dublon (m) (rzecz.)=doubloon
dublować (czas.)=double
dublować (czas.)=redouble
dublowanie (n) (rzecz.)=double
duch (m) (rzecz.)=apparition
duch (m) (rzecz.)=esprit
duch (m) (rzecz.)=ghost
duch (m) (rzecz.)=mettle
duch (m) (rzecz.)=mind
duch (m) (rzecz.)=pecker
duch (m) (rzecz.)=revenant
duch (m) (rzecz.)=soul
duch (m) (rzecz.)=spirit
duch (m) (rzecz.)=spook
duchowieństwo (n) (rzecz.)=clergy
duchowieństwo (n) (rzecz.)=priesthood
duchowny (przym.)=churchman
duchowny (przym.)=clergyman
duchowny (przym.)=cleric
duchowny (przym.)=clerical
duchowny (przym.)=divine
duchowny (przym.)=ecclesiastic
duchowny (przym.)=ecclesiastical
duchowny (przym.)=minister
duchowny (przym.)=ministered
duchowny (przym.)=ministering
duchowny (przym.)=priest
duchowo (przysł.)=inwardly
duchowo (przysł.)=spiritually
duchowość (f) (rzecz.)=inwardness
duchowość (f) (rzecz.)=spirituality
duchowy (przym.)=ghostly
duchowy (przym.)=inward
duchowy (przym.)=psychical
duchowy (przym.)=spiritual
duchowy (przym.)=spirituals
duda (f) (rzecz.)=fathead
duda (f) (rzecz.)=pipe
dudek (m) (rzecz.)=cully
dudek (m) (rzecz.)=hoopoe
dudnić (czas.)=resound
dudnić (czas.)=rumble
dudnienie (n) (rzecz.)=beat
dudnienie (n) (rzecz.)=rumble
dudziarz (m) (rzecz.)=piper
dufny (przym.)=smug
dukać (czas.)=stammer
dukat (m) (rzecz.)=ducat
dulka (f) (rzecz.)=oarlock
dulka (f) (rzecz.)=rowlock
duma (f) (rzecz.)=haughtiness
duma (f) (rzecz.)=hauteur
duma (f) (rzecz.)=pride
duma (f) (rzecz.)=swagger
dumać (czas.)=meditate
dumać (czas.)=muse
dumnie (przysł.)=highly
dumnie (przysł.)=proudly
dumny (przym.)=flaunting
dumny (przym.)=haughty
dumny (przym.)=high
dumny (przym.)=lordly
dumny (przym.)=proud
dumny (przym.)=prouder
dumny (przym.)=supercilious
dupa (f) (rzecz.)=ass
dupa (f) (rzecz.)=asshole
dupa (f) (rzecz.)=butt
dupa (f) (rzecz.)=buttocks
dupa (f) (rzecz.)=duff
dupa (f) (rzecz.)=duster
dupek (m) (rzecz.)=asshole
dupek (m) (rzecz.)=klutz
dupleks (m) (rzecz.)=duplex
dupleksowy (przym.)=full-duplex
duplikacja (f) (rzecz.)=duplication
duplikat (m) (rzecz.)=counterpart
duplikat (m) (rzecz.)=duplicate
duplikować (czas.)=duplicate
dural (m) (rzecz.)=duralumin
dureń (m) (rzecz.)=blockhead
dureń (m) (rzecz.)=booby
dureń (m) (rzecz.)=idiot
dureń (m) (rzecz.)=jackass
dureń (m) (rzecz.)=juggins
dureń (m) (rzecz.)=loggerhead
dureń (m) (rzecz.)=numskull
dureń (m) (rzecz.)=twerp
dureń (m) (rzecz.)=twit
durny (przym.)=daft
durny (przym.)=dumb
durny (przym.)=foolish
durny (przym.)=goofy
durny (przym.)=stupid
durowy (przym.)=major
durowy (przym.)=typhoid
durszlak (m) (rzecz.)=sieve
durszlak (m) (rzecz.)=strainer
durzyć (czas.)=fool
dusić (czas.)=braise
dusić (czas.)=choke
dusić (czas.)=simmer
dusić (czas.)=smother
dusić (czas.)=squeeze
dusić (czas.)=squelch
dusić (czas.)=stew
dusić (czas.)=stifle
dusić (czas.)=strangle
dusić (czas.)=strangulate
dusić (czas.)=suffocate
dusić (czas.)=sulk
dusić (czas.)=suppress
dusić (czas.)=throttle
dusiciel (m) (rzecz.)=constrictor
dusiciel (m) (rzecz.)=strangler
dusigrosz (m) (rzecz.)=cheapskate
dusigrosz (m) (rzecz.)=miser
dusigrosz (m) (rzecz.)=niggard
dusigrosz (m) (rzecz.)=penny-pincher
dusza (f) (rzecz.)=psyche
dusza (f) (rzecz.)=soul
duszenie (n) (rzecz.)=asphyxia
duszenie (n) (rzecz.)=simmer
duszenie (n) (rzecz.)=smother
duszenie (n) (rzecz.)=stewing
duszenie (n) (rzecz.)=stifling
dusznica (f) (rzecz.)=angina
dusznica (f) (rzecz.)=asthma
duszno (przysł.)=stuffy
duszno (przysł.)=sultrily
duszny (przym.)=airless
duszny (przym.)=air-tight
duszny (przym.)=frowzy
duszny (przym.)=fuggy
duszny (przym.)=muggy
duszny (przym.)=oppressive
duszny (przym.)=sticky
duszny (przym.)=stuffy
duszny (przym.)=sultry
duszpasterstwo (n) (rzecz.)=priesthood
duszpasterz (m) (rzecz.)=priest
dużo (przysł.)=lot
dużo (przysł.)=many
dużo (przysł.)=much
dużo (przysł.)=plenty
dużo (przysł.)=umpteen
duży (przym.)=ample
duży (przym.)=big
duży (przym.)=bigness
duży (przym.)=bulk
duży (przym.)=bulky
duży (przym.)=capital
duży (przym.)=goodly
duży (przym.)=grand
duży (przym.)=great
duży (przym.)=gross
duży (przym.)=large
duży (przym.)=massive
duży (przym.)=massy
duży (przym.)=sizable
dwa (licz.)=pair
dwa (licz.)=twain
dwa (licz.)=two
dwadzieścia (licz.)=twenty
dwaj (licz.)=twos
dwanaście (licz.)=twelve
dwoisty (przym.)=dual
dwojaki (przym.)=twofold
dwojakość (f) (rzecz.)=ambivalence
dwójka (f) (rzecz.)=deuce
dwójka (f) (rzecz.)=dyad
dwójka (f) (rzecz.)=twain
dwójka (f) (rzecz.)=two
dwójkowy (przym.)=binary
dwójnasób (przysł.)=doubly
dwór (m) (rzecz.)=court
dwór (m) (rzecz.)=manor
dwór (m) (rzecz.)=mansion
dworak (m) (rzecz.)=courtier
dworski (przym.)=courtly
dworskość (f) (rzecz.)=courtliness
dworzanin (m) (rzecz.)=courtier
dworzec (m) (rzecz.)=depot
dworzec (m) (rzecz.)=station
dworzec (m) (rzecz.)=terminal
dwubiegunowość (f) (rzecz.)=bipolarity
dwubój (m) (rzecz.)=biathlon
dwuchromian (m) (rzecz.)=dichromate
dwudzielność (f) (rzecz.)=bipartition
dwudziesty (przym.)=twentieth
dwugłoska (f) (rzecz.)=diphthong
dwujęzyczność (f) (rzecz.)=bilingualism
dwukierunkowość (f) (rzecz.)=bi-direction
dwukółka (f) (rzecz.)=gig
dwukołowiec (m) (rzecz.)=hansom
dwukropek (m) (rzecz.)=colon
dwukrotnie (przysł.)=twice
dwukrotnie (przysł.)=twofold
dwulicowość (f) (rzecz.)=double-dealing
dwulicowość (f) (rzecz.)=duplicity
dwumian (m) (rzecz.)=binomial
dwumian (m) (rzecz.)=binominal
dwunastnica (f) (rzecz.)=duodenum
dwunastościan (m) (rzecz.)=dodecahedron
dwupłat (m) (rzecz.)=biplane
dwupłatowiec (m) (rzecz.)=biplane
dwupłciowość (f) (rzecz.)=androgyny
dwupostaciowość (f) (rzecz.)=dimorphism
dwusieczna (f) (rzecz.)=bisector
dwustronnie (przysł.)=bilaterally
dwutlenek (m) (rzecz.)=dioxide
dwutygodnik (m) (rzecz.)=biweekly
dwutygodnik (m) (rzecz.)=fortnightly
dwuwęglan (m) (rzecz.)=bicarbonate
dwuwiersz (m) (rzecz.)=couplet
dwużeństwo (n) (rzecz.)=bigamy
dwuzgłoskowiec (m) (rzecz.)=disyllable
dwuznacznie (przysł.)=equivocally
dwuznacznie (przysł.)=equivocate
dwuznacznik (m) (rzecz.)=ambiguity
dwuznacznik (m) (rzecz.)=equivoque
dwuznacznik (m) (rzecz.)=pun
dwuznaczność (f) (rzecz.)=ambiguity
dwuznaczność (f) (rzecz.)=amphibology
dwuznaczność (f) (rzecz.)=equivocation
dwuznaczność (f) (rzecz.)=equivoque
dyby (pl) (rzecz.)=cangue
dyby (pl) (rzecz.)=pillory
dychawica (f) (rzecz.)=asthma
dychawiczny (przym.)=asthmatic
dychawiczny (przym.)=pursy
dychotomia (f) (rzecz.)=dichotomy
dychotomiczny (przym.)=dichotomous
dydaktycznie (przysł.)=didactically
dydaktyczny (przym.)=didactic
dydaktyczny (przym.)=didactical
dydaktyka (f) (rzecz.)=didactics
dydaktyka (f) (rzecz.)=teaching
dyferencjał (m) (rzecz.)=differential
dyfrakcja (f) (rzecz.)=diffraction
dyfteryt (m) (rzecz.)=diphtheria
dyftong (m) (rzecz.)=diphthong
dyfuzja (f) (rzecz.)=diffusion
dyfuzor (m) (rzecz.)=diffuser
dyfuzyjny (przym.)=diffusive
dyg (m) (rzecz.)=bob
dyg (m) (rzecz.)=curtsey
dyg (m) (rzecz.)=curtsy
dygać (czas.)=curtsey
dygnitarz (m) (rzecz.)=dignitary
dygotać (czas.)=dither
dygotać (czas.)=flutter
dygotać (czas.)=shake
dygotać (czas.)=tremble
dygresja (f) (rzecz.)=digress
dygresja (f) (rzecz.)=digression
dygresja (f) (rzecz.)=flashback
dygresyjny (przym.)=discursive
dykcja (f) (rzecz.)=diction
dykcja (f) (rzecz.)=elocution
dykta (f) (rzecz.)=plywood
dyktando (n) (rzecz.)=dictation
dyktat (m) (rzecz.)=dictate
dyktator (m) (rzecz.)=dictation
dyktator (m) (rzecz.)=dictator
dyktatorski (przym.)=dictatorial
dyktatura (f) (rzecz.)=dictatorship
dyktować (czas.)=dictate
dyktować (czas.)=tell
dyktowanie (n) (rzecz.)=dictating
dyktowanie (n) (rzecz.)=dictation
dylatacja (f) (rzecz.)=dilatation
dylemat (m) (rzecz.)=dilemma
dylemat (m) (rzecz.)=predicament
dylemat (m) (rzecz.)=tickler
dyletancki (przym.)=amateurish
dyletant (m) (rzecz.)=amateur
dyletant (m) (rzecz.)=dilettante
dyletant (m) (rzecz.)=layman
dyletantyzm (m) (rzecz.)=amateurishness
dyliżans (m) (rzecz.)=stagecoach
dym (m) (rzecz.)=fume
dym (m) (rzecz.)=reek
dym (m) (rzecz.)=smoke
dymek (m) (rzecz.)=fume
dymić (czas.)=fume
dymić (czas.)=irritate
dymić (czas.)=reek
dymić (czas.)=smoke
dymienica (f) (rzecz.)=bubo
dymienie (n) (rzecz.)=smoky
dymisja (f) (rzecz.)=demission
dymisja (f) (rzecz.)=dismissal
dymisja (f) (rzecz.)=resignation
dymisja (f) (rzecz.)=retirement
dymisjonować (czas.)=depose
dymisjonować (czas.)=resign
dymny (przym.)=smoky
dyna (f) (rzecz.)=dyne
dynamicznie (przysł.)=dynamically
dynamiczny (przym.)=dynamic
dynamiczny (przym.)=dynamics
dynamiczny (przym.)=energetic
dynamika (f) (rzecz.)=dynamics
dynamit (m) (rzecz.)=dynamite
dynamizm (m) (rzecz.)=dynamism
dynamometr (m) (rzecz.)=dynamometer
dynastia (f) (rzecz.)=dynasty
dynastyczny (przym.)=dynastic
dyndać (czas.)=dangle
dynia (f) (rzecz.)=pumpkin
dyplom (m) (rzecz.)=certificate
dyplom (m) (rzecz.)=diploma
dyplom (m) (rzecz.)=sheepskin
dyplomacja (f) (rzecz.)=diplomacy
dyplomata (m) (rzecz.)=diplomat
dyplomata (m) (rzecz.)=diplomatist
dyplomatycznie (przysł.)=diplomatically
dyplomatyczny (przym.)=diplomatic
dyptyk (m) (rzecz.)=diptych
dyrekcja (f) (rzecz.)=boardroom
dyrekcja (f) (rzecz.)=direction
dyrekcja (f) (rzecz.)=management
dyrektor (m) (rzecz.)=chief
dyrektor (m) (rzecz.)=director
dyrektor (m) (rzecz.)=head
dyrektor (m) (rzecz.)=headmaster
dyrektor (m) (rzecz.)=manager
dyrektor (m) (rzecz.)=president
dyrektor (m) (rzecz.)=principal
dyrektor (m) (rzecz.)=producer
dyrektor (m) (rzecz.)=schoolmaster
dyrektor (m) (rzecz.)=superintendent
dyrektor (m) (rzecz.)=warden
dyrektorski (przym.)=managerial
dyrektywa (f) (rzecz.)=directive
dyrektywa (f) (rzecz.)=statement
dyrygent (m) (rzecz.)=bandmaster
dyrygent (m) (rzecz.)=concertmaster
dyrygent (m) (rzecz.)=conductor
dyrygować (czas.)=conduct
dyscyplina (f) (rzecz.)=discipline
dyscyplina (f) (rzecz.)=event
dyscyplinarny (przym.)=disciplinary
dyscyplinowanie (n) (rzecz.)=disciplining
dyscyplinowany (przym.)=regimented
dysertacja (f) (rzecz.)=dissertation
dysharmonia (f) (rzecz.)=disharmony
dysharmonia (f) (rzecz.)=jangle
dysharmonia (f) (rzecz.)=mismatch
dysjunkcja (f) (rzecz.)=disjunction
dysjunkcyjny (przym.)=disjunctive
dysk (m) (rzecz.)=disc
dysk (m) (rzecz.)=discus
dysk (m) (rzecz.)=disk
dysk (m) (rzecz.)=platter
dyskietka (f) (rzecz.)=disc
dyskietka (f) (rzecz.)=diskette
dyskobol (m) (rzecz.)=thrower
dyskonto (n) (rzecz.)=discount
dyskontować (czas.)=discount
dyskontowanie (n) (rzecz.)=discounting
dyskontowanie (n) (rzecz.)=negotiation
dyskoteka (f) (rzecz.)=disco
dyskoteka (f) (rzecz.)=discotheque
dyskotekowy (przym.)=disco
dyskrecja (f) (rzecz.)=discretion
dyskrecja (f) (rzecz.)=secrecy
dyskredytować (czas.)=discredit
dyskredytować (czas.)=disparage
dyskredytowanie (n) (rzecz.)=disparagement
dyskredytowanie (n) (rzecz.)=disparaging
dyskretnie (przysł.)=discreetly
dyskretny (przym.)=discreet
dyskretny (przym.)=discrete
dyskretny (przym.)=keyed
dyskretny (przym.)=unobtrusive
dyskryminacja (f) (rzecz.)=discrimination
dyskryminacyjny (przym.)=discriminatory
dyskryminator (m) (rzecz.)=discriminator
dyskryminować (czas.)=discriminate
dyskryminowanie (n) (rzecz.)=discriminatory
dyskurs (m) (rzecz.)=discourse
dyskusja (f) (rzecz.)=argument
dyskusja (f) (rzecz.)=debate
dyskusja (f) (rzecz.)=discourse
dyskusja (f) (rzecz.)=discussion
dyskusja (f) (rzecz.)=gaggle
dyskusyjny (przym.)=arguable
dyskusyjny (przym.)=contestable
dyskusyjny (przym.)=debatable
dyskutant (m) (rzecz.)=argumentation
dyskutant (m) (rzecz.)=debater
dyskutować (czas.)=argue
dyskutować (czas.)=debate
dyskutować (czas.)=discuss
dyskutować (czas.)=dispute
dyskutowany (przym.)=discussed
dyskutowany (przym.)=moot
dyskwalifikacja (f) (rzecz.)=disqualification
dyskwalifikować (czas.)=disqualify
dyskwalifikować (czas.)=incapacitate
dysleksja (f) (rzecz.)=dyslexia
dyslektyczny (przym.)=dyslexic
dyslokacja (f) (rzecz.)=dislocation
dyslokacja (f) (rzecz.)=disposition
dysocjować (czas.)=dissociate
dysonans (m) (rzecz.)=discord
dysonans (m) (rzecz.)=discordance
dysonans (m) (rzecz.)=dissonance
dysonansowy (przym.)=discordant
dyspensa (f) (rzecz.)=dispensation
dyspensa (f) (rzecz.)=dyspepsia
dyspensa (f) (rzecz.)=indult
dyspensować (czas.)=dispense
dyspergować (czas.)=disperse
dyspergowanie (n) (rzecz.)=dispersing
dyspersja (f) (rzecz.)=dispersion
dysponent (m) (rzecz.)=administer
dysponent (m) (rzecz.)=trustee
dysponować (czas.)=arrange
dysponować (czas.)=dispose
dyspozycja (f) (rzecz.)=dispatching
dyspozycja (f) (rzecz.)=disposal
dyspozycja (f) (rzecz.)=disposition
dyspozycyjność (f) (rzecz.)=availability
dyspozycyjność (f) (rzecz.)=flexibility
dyspozycyjny (przym.)=disposable
dyspozycyjny (przym.)=flexible
dyspozytor (m) (rzecz.)=dispatcher
dysproporcja (f) (rzecz.)=disproportion
dysputa (f) (rzecz.)=dispute
dysputant (m) (rzecz.)=disputant
dystans (m) (rzecz.)=detachment
dystans (m) (rzecz.)=distance
dystans (m) (rzecz.)=length
dystansować (czas.)=distance
dystansować (czas.)=outstrip
dystansowanie (n) (rzecz.)=distancing
dystorsja (f) (rzecz.)=distortion
dystrofia (f) (rzecz.)=dystrophy
dystrybucja (f) (rzecz.)=distribution
dystrybuować (czas.)=distribute
dystrybuowanie (n) (rzecz.)=distributing
dystrybutor (m) (rzecz.)=dispenser
dystrybutor (m) (rzecz.)=distributor
dystrybutor (m) (rzecz.)=pump
dystrykt (m) (rzecz.)=district
dystyngowany (przym.)=capital
dystyngowany (przym.)=dignified
dystyngowany (przym.)=distinguee
dystyngowany (przym.)=distinguished
dystyngowany (przym.)=genteel
dystyngowany (przym.)=ladylike
dystyngowany (przym.)=refined
dystynkcja (f) (rzecz.)=distinction
dysydent (m) (rzecz.)=dissenter
dysydent (m) (rzecz.)=dissident
dysydent (m) (rzecz.)=nonconformist
dysza (f) (rzecz.)=jet
dysza (f) (rzecz.)=nozzle
dysza (f) (rzecz.)=sprinkler
dyszeć (czas.)=gasp
dyszeć (czas.)=pant
dyszeć (czas.)=puff
dyszeć (czas.)=wheeze
dyszel (m) (rzecz.)=beam
dyszel (m) (rzecz.)=gaud
dyszel (m) (rzecz.)=shaft
dyszka (f) (rzecz.)=nozzle
dyszkant (m) (rzecz.)=descant
dyszkant (m) (rzecz.)=soprano
dyszkant (m) (rzecz.)=treble
dywan (m) (rzecz.)=carpet
dywan (m) (rzecz.)=rug
dywan (m) (rzecz.)=runner
dywan (m) (rzecz.)=wool
dywanik (m) (rzecz.)=rug
dywergencja (f) (rzecz.)=divergence
dywersant (m) (rzecz.)=saboteur
dywersja (f) (rzecz.)=diversion
dywersja (f) (rzecz.)=sabotage
dywersyfikacja (f) (rzecz.)=diversification
dywersyjny (przym.)=diversionary
dywidenda (f) (rzecz.)=dividend
dywidenda (f) (rzecz.)=divvy
dywizja (f) (rzecz.)=division
dywizjon (m) (rzecz.)=squadron
dywizyjny (przym.)=divisional
dyzenteria (f) (rzecz.)=dysentery
dyżur (m) (rzecz.)=duty
dyżurny (przym.)=orderly
dzban (m) (rzecz.)=cruse
dzban (m) (rzecz.)=ewer
dzban (m) (rzecz.)=jar
dzban (m) (rzecz.)=jug
dzban (m) (rzecz.)=mug
dzban (m) (rzecz.)=pitcher
dzban (m) (rzecz.)=vase
dzbanek (m) (rzecz.)=crock
dzbanek (m) (rzecz.)=ewer
dzbanek (m) (rzecz.)=jug
dzbanek (m) (rzecz.)=pot
dzbanek (m) (rzecz.)=teapot
dżdżownica (f) (rzecz.)=earthworm
dżdżownica (f) (rzecz.)=lobworm
dżdżysty (przym.)=drizzly
dżdżysty (przym.)=rainy
dżdżysty (przym.)=wet
dżem (m) (rzecz.)=jam
dżem (m) (rzecz.)=marmalade
dżentelmen (m) (rzecz.)=gent
dżentelmen (m) (rzecz.)=gentleman
dżentelmeński (przym.)=gentlemanlike
dżentelmeński (przym.)=gentlemanly
dżet (m) (rzecz.)=jet
dżez (m) (rzecz.)=jazz
dźgać (czas.)=jab
dźgać (czas.)=stab
dźganie (n) (rzecz.)=stabbing
dźgnięcie (n) (rzecz.)=jab
dźgnięcie (n) (rzecz.)=job
dźgnięcie (n) (rzecz.)=stab
dźgnięcie (n) (rzecz.)=thrust
dziać (czas.)=knit
dziać (czas.)=stir
dziadek (m) (rzecz.)=dummy
dziadek (m) (rzecz.)=gaffer
dziadek (m) (rzecz.)=granddad
dziadek (m) (rzecz.)=grandfather
dziadek (m) (rzecz.)=grandpa
dziadek (m) (rzecz.)=grandparent
dziadostwo (n) (rzecz.)=slum
dziadostwo (n) (rzecz.)=trash
dziadowski (przym.)=beggarly
dziadowski (przym.)=trashy
dziadunio (m) (rzecz.)=grandpa
dziadzio (m) (rzecz.)=granddad
dziadzio (m) (rzecz.)=grandpa
dziadziuś (m) (rzecz.)=grandpa
dział (m) (rzecz.)=branch
dział (m) (rzecz.)=column
dział (m) (rzecz.)=department
dział (m) (rzecz.)=division
dział (m) (rzecz.)=section
działać (czas.)=act
działać (czas.)=execute
działać (czas.)=operate
działać (czas.)=work
działacz (m) (rzecz.)=activist
działacz (m) (rzecz.)=campaigner
działalność (f) (rzecz.)=action
działalność (f) (rzecz.)=activity
działalność (f) (rzecz.)=brokerage
działanie (n) (rzecz.)=acting
działanie (n) (rzecz.)=action
działanie (n) (rzecz.)=activity
działanie (n) (rzecz.)=agency
działanie (n) (rzecz.)=effect
działanie (n) (rzecz.)=operation
działanie (n) (rzecz.)=proceeding
działka (f) (rzecz.)=allotment
działka (f) (rzecz.)=division
działka (f) (rzecz.)=lot
działka (f) (rzecz.)=plot
działka (f) (rzecz.)=share
działka (f) (rzecz.)=site
działko (n) (rzecz.)=cannon
działo (n) (rzecz.)=cannon
działo (n) (rzecz.)=gun
działo (n) (rzecz.)=ordnance
działo (n) (rzecz.)=piece
działowy (przym.)=departmental
działowy (przym.)=partition
dzianet (m) (rzecz.)=jennet
dzianina (f) (rzecz.)=knitwear
dziarski (przym.)=spry
dziarskość (f) (rzecz.)=dapper
dziąsło (n) (rzecz.)=gum
dziąsło (n) (rzecz.)=gumming
dziąsłowy (przym.)=alveolar
dziąsłowy (przym.)=cacuminal
dziąsłowy (przym.)=gingival
dziatwa (pl) (rzecz.)=children
dzicz (f) (rzecz.)=barbarian
dziczyzna (f) (rzecz.)=game
dziczyzna (f) (rzecz.)=venison
dzida (f) (rzecz.)=assegai
dzida (f) (rzecz.)=spear
dzieciak (m) (rzecz.)=brat
dzieciak (m) (rzecz.)=gamin
dzieciak (m) (rzecz.)=kid
dzieciak (m) (rzecz.)=nestling
dzieciątko (n) (rzecz.)=babe
dzieciątko (n) (rzecz.)=infant
dziecięctwo (n) (rzecz.)=infancy
dziecięcy (przym.)=childlike
dziecięcy (przym.)=infantile
dziecięcy (przym.)=infantine
dziecięcy (przym.)=puerile
dziecinada (f) (rzecz.)=childishness
dziecinada (f) (rzecz.)=puerility
dziecinka (f) (rzecz.)=babe
dziecinny (przym.)=babyish
dziecinny (przym.)=childish
dziecinny (przym.)=childlike
dziecinny (przym.)=infantile
dziecinny (przym.)=infantine
dziecinny (przym.)=puerile
dziecinny (przym.)=weaned
dzieciństwo (n) (rzecz.)=childhood
dzieciństwo (n) (rzecz.)=infancy
dzieciństwo (n) (rzecz.)=puerility
dzieciobójstwo (n) (rzecz.)=infanticide
dzięcioł (m) (rzecz.)=pecker
dzięcioł (m) (rzecz.)=woodpecker
dzieciorób (m) (rzecz.)=cock
dziecko (n) (rzecz.)=babe
dziecko (n) (rzecz.)=baby
dziecko (n) (rzecz.)=child
dziecko (n) (rzecz.)=chit
dziecko (n) (rzecz.)=kid
dziecko (n) (rzecz.)=papoose
dziecko (n) (rzecz.)=toddler
dziecko (n) (rzecz.)=tot
dziecko (n) (rzecz.)=weanling
dziecko (n) (rzecz.)=youngling
dziecko (n) (rzecz.)=youngster
dziedzic (m) (rzecz.)=heir
dziedzic (m) (rzecz.)=heritor
dziedzic (m) (rzecz.)=laird
dziedzic (m) (rzecz.)=squire
dziedzic (m) (rzecz.)=successor
dziedzictwo (n) (rzecz.)=devolution
dziedzictwo (n) (rzecz.)=heirloom
dziedzictwo (n) (rzecz.)=heritage
dziedzictwo (n) (rzecz.)=inheritance
dziedzictwo (n) (rzecz.)=patrimony
dziedzictwo (n) (rzecz.)=succession
dziedziczenie (n) (rzecz.)=from
dziedziczenie (n) (rzecz.)=inheritance
dziedziczenie (n) (rzecz.)=succession
dziedzicznie (n) (rzecz.)=innately
dziedziczność (f) (rzecz.)=heredity
dziedziczność (f) (rzecz.)=succession
dziedziczny (przym.)=ancestral
dziedziczny (przym.)=hereditable
dziedziczny (przym.)=hereditary
dziedziczny (przym.)=heritable
dziedziczny (przym.)=inheritable
dziedziczny (przym.)=patrimonial
dziedziczyć (czas.)=descend
dziedziczyć (czas.)=inherit
dziedzina (f) (rzecz.)=arena
dziedzina (f) (rzecz.)=discipline
dziedzina (f) (rzecz.)=domain
dziedzina (f) (rzecz.)=field
dziedzina (f) (rzecz.)=province
dziedzina (f) (rzecz.)=realm
dziedziniec (m) (rzecz.)=backyard
dziedziniec (m) (rzecz.)=churchyard
dziedziniec (m) (rzecz.)=corral
dziedziniec (m) (rzecz.)=court
dziedziniec (m) (rzecz.)=courtyard
dziedziniec (m) (rzecz.)=farmyard
dziedziniec (m) (rzecz.)=forecourt
dziedziniec (m) (rzecz.)=piazza
dziedziniec (m) (rzecz.)=quadrangle
dziedziniec (m) (rzecz.)=yard
dziegieć (m) (rzecz.)=tar
dzięgiel (m) (rzecz.)=angelica
dzieje (pl) (rzecz.)=history
dzieje (pl) (rzecz.)=story
dziejopis (m) (rzecz.)=historian
dziejowy (przym.)=historic
dziekan (m) (rzecz.)=archpriest
dziekan (m) (rzecz.)=deacon
dziekan (m) (rzecz.)=dean
dziekanat (m) (rzecz.)=deanery
dziekanat (m) (rzecz.)=deanship
dziekański (przym.)=decanal
dziękczynienie (n) (rzecz.)=thankfulness
dziękczynienie (n) (rzecz.)=thanksgiving
dziękczynny (przym.)=thankful
dzięki (przyim.)=thanks
dziękować (czas.)=appreciate
dziękować (czas.)=thank
dziękowanie (n) (rzecz.)=thanking
dzielenie (n) (rzecz.)=division
dzielenie (n) (rzecz.)=fission
dzielenie (n) (rzecz.)=partitioning
dzielenie (n) (rzecz.)=segmentation
dzielenie (n) (rzecz.)=sharing
dzielić (czas.)=bisect
dzielić (czas.)=carve
dzielić (czas.)=distribute
dzielić (czas.)=divide
dzielić (czas.)=partake
dzielić (czas.)=partition
dzielić (czas.)=share
dzielić (czas.)=split
dzielić (czas.)=stream
dzielnica (f) (rzecz.)=district
dzielnica (f) (rzecz.)=estate
dzielnica (f) (rzecz.)=precinct
dzielnica (f) (rzecz.)=quarter
dzielnica (f) (rzecz.)=ward
dzielnie (przysł.)=bravely
dzielnie (przysł.)=gamely
dzielnie (przysł.)=valiantly
dzielnik (m) (rzecz.)=divider
dzielnik (m) (rzecz.)=divisor
dzielność (f) (rzecz.)=bravery
dzielność (f) (rzecz.)=gallantry
dzielność (f) (rzecz.)=intrepidity
dzielność (f) (rzecz.)=prowess
dzielny (przym.)=brave
dzielny (przym.)=doughty
dzielny (przym.)=gallant
dzielny (przym.)=manful
dzielny (przym.)=manly
dzielny (przym.)=stalwart
dzielny (przym.)=stout
dzielny (przym.)=strenuous
dzielny (przym.)=strong
dzielny (przym.)=valiant
dzieło (n) (rzecz.)=across
dzieło (n) (rzecz.)=artwork
dzieło (n) (rzecz.)=masterpiece
dzieło (n) (rzecz.)=opus
dzieło (n) (rzecz.)=print
dzieło (n) (rzecz.)=work
dzieło (n) (rzecz.)=workmanship
dzień (m) (rzecz.)=date
dzień (m) (rzecz.)=day
dzień (m) (rzecz.)=per
dzień (m) (rzecz.)=valentine
dziennie (przysł.)=daily
dziennik (m) (rzecz.)=daily
dziennik (m) (rzecz.)=day-book
dziennik (m) (rzecz.)=diary
dziennik (m) (rzecz.)=journal
dziennik (m) (rzecz.)=log
dziennik (m) (rzecz.)=logbook
dziennik (m) (rzecz.)=newspaper
dziennik (m) (rzecz.)=register
dziennik (m) (rzecz.)=workbook
dziennikarstwo (n) (rzecz.)=journalism
dziennikarz (m) (rzecz.)=broadcaster
dziennikarz (m) (rzecz.)=gazetteer
dziennikarz (m) (rzecz.)=journalist
dziennikarz (m) (rzecz.)=pressman
dziennikarz (m) (rzecz.)=reporter
dzienny (przym.)=daily
dzienny (przym.)=day
dzienny (przym.)=diurnal
dziergać (czas.)=knit
dzierlatka (f) (rzecz.)=chit
dzierżawa (f) (rzecz.)=holding
dzierżawa (f) (rzecz.)=lease
dzierżawa (f) (rzecz.)=leasehold
dzierżawa (f) (rzecz.)=leasing
dzierżawa (f) (rzecz.)=rent
dzierżawa (f) (rzecz.)=rental
dzierżawa (f) (rzecz.)=tenacity
dzierżawa (f) (rzecz.)=tenancy
dzierżawca (m) (rzecz.)=copyholder
dzierżawca (m) (rzecz.)=leaseholder
dzierżawca (m) (rzecz.)=lessee
dzierżawca (m) (rzecz.)=occupier
dzierżawca (m) (rzecz.)=tenant
dzierżawczy (przym.)=possessive
dzierżawić (czas.)=lease
dzierżawić (czas.)=rent
dzierżawić (czas.)=tenant
dzierżawny (przym.)=leasehold
dzierżyć (czas.)=hold
dzierżyć (czas.)=wield
dziesiąta (f) (rzecz.)=tenth
dziesiątkować (czas.)=decimate
dziesiątkowanie (n) (rzecz.)=decimating
dziesiątkowanie (n) (rzecz.)=decimation
dziesiątkowy (przym.)=decal
dziesiąty (przym.)=tenth
dziesięć (licz.)=ten
dziesięcina (f) (rzecz.)=tithe
dziesięciokrotnie (przysł.)=tenfold
dziesięciokrotność (f) (rzecz.)=decuple
dziesięcioro (licz.)=ten
dziesiętny (przym.)=decimal
dziesiętny (przym.)=denary
dzietny (przym.)=decimal
dziewanna (f) (rzecz.)=mullein
dziewczęcy (przym.)=girlish
dziewczyna (f) (rzecz.)=adolescent
dziewczyna (f) (rzecz.)=colleen
dziewczyna (f) (rzecz.)=damsel
dziewczyna (f) (rzecz.)=floozy
dziewczyna (f) (rzecz.)=girl
dziewczyna (f) (rzecz.)=girlfriend
dziewczyna (f) (rzecz.)=lass
dziewczyna (f) (rzecz.)=lassie
dziewczyna (f) (rzecz.)=maid
dziewczynka (f) (rzecz.)=girl
dziewczynka (f) (rzecz.)=lass
dziewiarstwo (n) (rzecz.)=knitting
dziewiarz (m) (rzecz.)=knitter
dziewiąty (przym.)=ninth
dziewica (f) (rzecz.)=damsel
dziewica (f) (rzecz.)=girl
dziewica (f) (rzecz.)=maiden
dziewica (f) (rzecz.)=vestal
dziewica (f) (rzecz.)=virgin
dziewictwo (n) (rzecz.)=virginity
dziewiczość (f) (rzecz.)=chastity
dziewiczy (przym.)=intact
dziewiczy (przym.)=maiden
dziewiczy (przym.)=vestal
dziewiczy (przym.)=virgin
dziewiczy (przym.)=virginal
dziewięć (licz.)=nine
dziewięćdziesiąt (licz.)=ninety
dziewięćdziesiąty (przym.)=ninetieth
dziewiętnaście (licz.)=nineteen
dziewiętnasty (przym.)=nineteenth
dziewka (f) (rzecz.)=wench
dzieworództwo (n) (rzecz.)=parthenogenesis
dziewucha (f) (rzecz.)=wench
dzieża (f) (rzecz.)=kneading-trough
dzik (m) (rzecz.)=boar
dzik (m) (rzecz.)=wild
dziki (przym.)=farouche
dziki (przym.)=ferocious
dziki (przym.)=fierce
dziki (przym.)=haggard
dziki (przym.)=natural
dziki (przym.)=savage
dziki (przym.)=savaged
dziki (przym.)=truculent
dziki (przym.)=wild
dziki (przym.)=wildcat
dziko (przysł.)=ferociously
dziko (przysł.)=fiercely
dziko (przysł.)=savagely
dziko (przysł.)=wildly
dzikość (f) (rzecz.)=ferocity
dzikość (f) (rzecz.)=fiercer
dzikość (f) (rzecz.)=savagely
dzikość (f) (rzecz.)=savagery
dzikość (f) (rzecz.)=wildness
dzikus (m) (rzecz.)=savage
dżin (m) (rzecz.)=gin
dżins (m) (rzecz.)=denim
dżins (m) (rzecz.)=jean
dżinsowy (przym.)=vaquero
dziób (m) (rzecz.)=beak
dziób (m) (rzecz.)=billing
dziób (m) (rzecz.)=nib
dziób (m) (rzecz.)=nose
dziób (m) (rzecz.)=prow
dziobać (czas.)=peck
dziobak (m) (rzecz.)=platypus
dziobanie (n) (rzecz.)=peck
dziobaty (przym.)=pockmarked
dziobek (m) (rzecz.)=spout
dzióbek (m) (rzecz.)=beak
dzióbek (m) (rzecz.)=nib
dzióbek (m) (rzecz.)=nozzle
dzionek (m) (rzecz.)=day
dżip (m) (rzecz.)=jeep
dziś (przysł.)=today
dzisiaj (przysł.)=today
dziupla (f) (rzecz.)=hollow
dziura (f) (rzecz.)=burrow
dziura (f) (rzecz.)=cavity
dziura (f) (rzecz.)=chink
dziura (f) (rzecz.)=chuckhole
dziura (f) (rzecz.)=hole
dziura (f) (rzecz.)=leak
dziura (f) (rzecz.)=pit
dziura (f) (rzecz.)=puncture
dziurawić (czas.)=perforate
dziurawić (czas.)=pounce
dziurawy (przym.)=decayed
dziurawy (przym.)=dodgy
dziurawy (przym.)=holey
dziurawy (przym.)=hollow
dziurawy (przym.)=leaky
dziurka (f) (rzecz.)=buttonhole
dziurka (f) (rzecz.)=hole
dziurkacz (m) (rzecz.)=perforator
dziurkacz (m) (rzecz.)=punch
dziurkarka (f) (rzecz.)=punch
dziurkować (czas.)=perforate
dziurkować (czas.)=pink
dziurkować (czas.)=punch
dziurkowanie (n) (rzecz.)=perforation
dziurkowanie (n) (rzecz.)=piercing
dziurkowanie (n) (rzecz.)=punch
dziurkowanie (n) (rzecz.)=punching
dziw (m) (rzecz.)=funnier
dziw (m) (rzecz.)=miracle
dziwa (f) (rzecz.)=queer
dziwactwo (n) (rzecz.)=crank
dziwactwo (n) (rzecz.)=eccentricity
dziwactwo (n) (rzecz.)=fad
dziwactwo (n) (rzecz.)=foible
dziwactwo (n) (rzecz.)=nondescript
dziwactwo (n) (rzecz.)=oddity
dziwactwo (n) (rzecz.)=quirk
dziwacznie (przysł.)=quirky
dziwacznie (przysł.)=weirdly
dziwaczność (f) (rzecz.)=eccentric
dziwaczność (f) (rzecz.)=oddity
dziwaczność (f) (rzecz.)=queer
dziwaczność (f) (rzecz.)=queerness
dziwaczność (f) (rzecz.)=singularity
dziwaczny (przym.)=antic
dziwaczny (przym.)=bizarre
dziwaczny (przym.)=droll
dziwaczny (przym.)=eccentric
dziwaczny (przym.)=extravagant
dziwaczny (przym.)=fanciful
dziwaczny (przym.)=fantastic
dziwaczny (przym.)=fantastical
dziwaczny (przym.)=freak
dziwaczny (przym.)=freakish
dziwaczny (przym.)=freaky
dziwaczny (przym.)=kinky
dziwaczny (przym.)=nondescript
dziwaczny (przym.)=odd
dziwaczny (przym.)=outlandish
dziwaczny (przym.)=peculiar
dziwaczny (przym.)=quizzical
dziwaczny (przym.)=rum
dziwaczny (przym.)=screwy
dziwaczny (przym.)=singular
dziwaczny (przym.)=uncouth
dziwaczny (przym.)=ungainly
dziwaczny (przym.)=wayward
dziwaczny (przym.)=weird
dziwaczny (przym.)=whimsical
dziwadło (n) (rzecz.)=oddness
dziwak (m) (rzecz.)=character
dziwak (m) (rzecz.)=crank
dziwak (m) (rzecz.)=dork
dziwak (m) (rzecz.)=eccentric
dziwak (m) (rzecz.)=freak
dziwak (m) (rzecz.)=guy
dziwak (m) (rzecz.)=kook
dziwak (m) (rzecz.)=nondescript
dziwak (m) (rzecz.)=oddball
dziwić (czas.)=marvel
dziwić (czas.)=surprise
dziwka (f) (rzecz.)=bitch
dziwka (f) (rzecz.)=hooker
dziwka (f) (rzecz.)=moll
dziwka (f) (rzecz.)=slag
dziwka (f) (rzecz.)=slut
dziwka (f) (rzecz.)=trollop
dziwka (f) (rzecz.)=whore
dziwnie (przysł.)=curiously
dziwnie (przysł.)=funnily
dziwnie (przysł.)=oddly
dziwnie (przysł.)=queerly
dziwnie (przysł.)=strangely
dziwnie (przysł.)=weirdly
dziwność (f) (rzecz.)=oddity
dziwność (f) (rzecz.)=queer
dziwność (f) (rzecz.)=strangeness
dziwny (przym.)=aberrant
dziwny (przym.)=bizarre
dziwny (przym.)=eerie
dziwny (przym.)=foreign
dziwny (przym.)=funny
dziwny (przym.)=odd
dziwny (przym.)=outré
dziwny (przym.)=peculiar
dziwny (przym.)=quaint
dziwny (przym.)=queer
dziwny (przym.)=quirky
dziwny (przym.)=rum
dziwny (przym.)=rummy
dziwny (przym.)=singular
dziwny (przym.)=strange
dziwny (przym.)=surprising
dziwny (przym.)=weird
dziwo (n) (rzecz.)=wonder
dziwoląg (m) (rzecz.)=freak
dżojstik (m) (rzecz.)=joystick
dżokej (m) (rzecz.)=jockey
dżokej (m) (rzecz.)=rider
dżoker (m) (rzecz.)=joker
dżonka (f) (rzecz.)=junk
dżudo (n) (rzecz.)=judo
dżul (m) (rzecz.)=joule
dżuma (f) (rzecz.)=bubonic
dżuma (f) (rzecz.)=pest
dżuma (f) (rzecz.)=plague
dżungla (f) (rzecz.)=jungle
dźwięczeć (czas.)=chink
dźwięczeć (czas.)=clang
dźwięczeć (czas.)=clink
dźwięczeć (czas.)=jingle
dźwięczeć (czas.)=peal
dźwięczeć (czas.)=resonate
dźwięczeć (czas.)=resound
dźwięczeć (czas.)=sound
dźwięczeć (czas.)=tingle
dźwięczeć (czas.)=tinkle
dźwięczenie (n) (rzecz.)=tingle
dźwięczenie (n) (rzecz.)=tingling
dźwięczenie (n) (rzecz.)=tinkle
dźwięcznie (przysł.)=jingle
dźwięczny (przym.)=canorous
dźwięczny (przym.)=glottal
dźwięczny (przym.)=musical
dźwięczny (przym.)=resonant
dźwięczny (przym.)=sonorous
dźwięczny (przym.)=tingled
dźwięczny (przym.)=vocal
dźwięczny (przym.)=voiced
dźwięk (m) (rzecz.)=clink
dźwięk (m) (rzecz.)=hollow
dźwięk (m) (rzecz.)=sound
dźwięk (m) (rzecz.)=tone
dźwiękochłonny (przym.)=deadener
dźwiękochłonny (przym.)=sound-absorbing
dźwiękonaśladowczy (przym.)=onomatopoeic
dźwiękoszczelny (przym.)=proofed
dźwiękoszczelny (przym.)=soundproof
dźwiękoszczelny (przym.)=sound-proof
dźwiękowy (przym.)=acoustic
dźwiękowy (przym.)=phonic
dźwiękowy (przym.)=sonic
dźwig (m) (rzecz.)=crab
dźwig (m) (rzecz.)=crane
dźwig (m) (rzecz.)=derrick
dźwig (m) (rzecz.)=elevator
dźwig (m) (rzecz.)=hoist
dźwig (m) (rzecz.)=lift
dźwig (m) (rzecz.)=ram
dźwig (m) (rzecz.)=winch
dźwigać (czas.)=bear
dźwigać (czas.)=heave
dźwigać (czas.)=hoist
dźwigać (czas.)=lift
dźwigać (czas.)=raise
dźwigać (czas.)=uplift
dźwigać (czas.)=upraise
dźwigar (m) (rzecz.)=beam
dźwigar (m) (rzecz.)=girder
dźwignia (f) (rzecz.)=arm
dźwignia (f) (rzecz.)=heaver
dźwignia (f) (rzecz.)=jack
dźwignia (f) (rzecz.)=lever
dźwignica (f) (rzecz.)=crane
dźwignięcie (n) (rzecz.)=heave
dźwignięcie (n) (rzecz.)=leverage
dzwon (m) (rzecz.)=bell
dzwon (m) (rzecz.)=ding-dong
dzwon (m) (rzecz.)=umbrella
dzwonek (m) (rzecz.)=bell
dzwonek (m) (rzecz.)=bell-flower
dzwonek (m) (rzecz.)=doorbell
dzwonek (m) (rzecz.)=ring
dzwonek (m) (rzecz.)=ringer
dzwonić (czas.)=associate
dzwonić (czas.)=call
dzwonić (czas.)=chime
dzwonić (czas.)=clang
dzwonić (czas.)=clink
dzwonić (czas.)=jangle
dzwonić (czas.)=jingle
dzwonić (czas.)=knell
dzwonić (czas.)=phone
dzwonić (czas.)=sound
dzwonić (czas.)=tinkle
dzwonić (czas.)=toll
dzwoniec (m) (rzecz.)=greenfinch
dzwonienie (n) (rzecz.)=chiming
dzwonienie (n) (rzecz.)=clink
dzwonienie (n) (rzecz.)=ding-dong
dzwonienie (n) (rzecz.)=jangle
dzwonienie (n) (rzecz.)=jingle
dzwonienie (n) (rzecz.)=knell
dzwonienie (n) (rzecz.)=ringing
dzwonienie (n) (rzecz.)=sounding
dzwonienie (n) (rzecz.)=tinkle
dzwonienie (n) (rzecz.)=toll
dzwonnica (f) (rzecz.)=belfry
dzwonnik (m) (rzecz.)=bell-ringer
dzwonnik (m) (rzecz.)=ringer
dzwono (n) (rzecz.)=felloe
ebonit (m) (rzecz.)=ebonite
echolokacja (f) (rzecz.)=echolocation
edukacja (f) (rzecz.)=education
edukacyjny (przym.)=educational
edukować (czas.)=educate
edycja (f) (rzecz.)=edition
edycja (f) (rzecz.)=layout
edykt (m) (rzecz.)=edict
edytor (m) (rzecz.)=editor
edytorski (przym.)=editorial
edytować (czas.)=edit
efedryna (f) (rzecz.)=ephedrine
efekciarski (przym.)=fancy
efekciarski (przym.)=flashy
efekciarski (przym.)=grandiose
efekciarski (przym.)=stagy
efekciarz (m) (rzecz.)=show-off
efekt (m) (rzecz.)=effect
efektownie (przysł.)=smartly
efektowny (przym.)=effective
efektowny (przym.)=showy
efektowny (przym.)=spectacular
efektywnie (przysł.)=effectively
efektywnie (przysł.)=efficiently
efektywność (f) (rzecz.)=effectiveness
efektywność (f) (rzecz.)=efficiency
efektywność (f) (rzecz.)=performance
efektywność (f) (rzecz.)=productivity
efektywny (przym.)=effective
efektywny (przym.)=efficient
efemeryczny (przym.)=ephemeral
efemeryczny (przym.)=transitory
efemeryda (f) (rzecz.)=ephemera
efemeryda (f) (rzecz.)=ephemeris
egalitarny (przym.)=egalitarian
egalitaryzm (m) (rzecz.)=egalitarian
egalitaryzm (m) (rzecz.)=egalitarianism
egida (f) (rzecz.)=aegis
egocentrycznie (przysł.)=egocentrically
egocentryczny (przym.)=egocentric
egocentryczny (przym.)=egocentricity
egocentryk (m) (rzecz.)=egocentric
egoista (m) (rzecz.)=egoist
egoista (m) (rzecz.)=self-seeker
egoistyczny (przym.)=egoistic
egoistyczny (przym.)=selfish
egoizm (m) (rzecz.)=egoism
egoizm (m) (rzecz.)=selfishness
egoizm (m) (rzecz.)=self-seeking
egotysta (m) (rzecz.)=egotist
egotyzm (m) (rzecz.)=egotism
egreta (f) (rzecz.)=aigrette
egzaltacja (f) (rzecz.)=exaltation
egzamin (m) (rzecz.)=exam
egzamin (m) (rzecz.)=examination
egzamin (m) (rzecz.)=test
egzaminacyjny (przym.)=examination
egzaminator (m) (rzecz.)=examiner
egzaminować (czas.)=debrief
egzaminować (czas.)=examine
egzekucja (f) (rzecz.)=enforcement
egzekucja (f) (rzecz.)=execution
egzekutor (m) (rzecz.)=executioner
egzekutor (m) (rzecz.)=executive
egzekutor (m) (rzecz.)=executor
egzekutywa (f) (rzecz.)=executive
egzekwować (czas.)=enforce
egzekwować (czas.)=exact
egzekwować (czas.)=execute
egzema (f) (rzecz.)=eczema
egzemplarz (m) (rzecz.)=book
egzemplarz (m) (rzecz.)=copy
egzemplarz (m) (rzecz.)=counterpart
egzemplarz (m) (rzecz.)=piece
egzogamia (f) (rzecz.)=exogamy
egzogamia (f) (rzecz.)=intermarriage
egzogamiczny (przym.)=exogamous
egzorcysta (m) (rzecz.)=exorcist
egzorcyzm (m) (rzecz.)=exorcism
egzorcyzmować (czas.)=exorcise
egzorcyzmować (czas.)=exorcize
egzosfera (f) (rzecz.)=exosphere
egzotermiczny (przym.)=exothermic
egzoteryczny (przym.)=exoteric
egzotycznie (przysł.)=exotically
egzotyczny (przym.)=exotic
egzotyk (m) (rzecz.)=exotic
egzotyka (f) (rzecz.)=exotic
egzotyka (f) (rzecz.)=exoticism
egzystencja (f) (rzecz.)=existence
egzystencjalista (m) (rzecz.)=existentialist
egzystencjalizm (m) (rzecz.)=existentialism
egzystencjalny (przym.)=existential
egzystować (czas.)=exist
egzystować (czas.)=subsist
egzystowanie (przysł.)=subsisting
ejakulacja (f) (rzecz.)=ejaculation
ekierka (f) (rzecz.)=setsquare
ekipa (f) (rzecz.)=crew
ekipa (f) (rzecz.)=gang
ekipa (f) (rzecz.)=outfit
ekipa (f) (rzecz.)=party
ekipa (f) (rzecz.)=team
eklektycznie (przysł.)=eclectically
eklektyczny (przym.)=eclectic
eklektyzm (m) (rzecz.)=eclecticism
eklezjastyczny (przym.)=ecclesiastic
eklezjastyczny (przym.)=ecclesiastical
eklezjologia (f) (rzecz.)=ecclesiology
ekliptyczny (przym.)=ecliptic
ekliptyka (f) (rzecz.)=ecliptic
ekolog (m) (rzecz.)=ecologist
ekolog (m) (rzecz.)=environmentalist
ekologia (f) (rzecz.)=ecology
ekologicznie (przysł.)=ecologically
ekologiczny (przym.)=ecological
ekonom (m) (rzecz.)=steward
ekonometria (f) (rzecz.)=econometrics
ekonometryczny (przym.)=econometric
ekonomia (f) (rzecz.)=economics
ekonomia (f) (rzecz.)=economy
ekonomicznie (przysł.)=economically
ekonomiczny (przym.)=cost-effective
ekonomiczny (przym.)=economic
ekonomiczny (przym.)=economical
ekonomika (f) (rzecz.)=economics
ekonomista (m) (rzecz.)=economist
ekonomizer (m) (rzecz.)=economizer
ekosfera (f) (rzecz.)=ecosphere
ekosystem (m) (rzecz.)=ecosystem
ekran (m) (rzecz.)=display
ekran (m) (rzecz.)=screen
ekran (m) (rzecz.)=shield
ekranizacja (f) (rzecz.)=filming
ekranizacja (f) (rzecz.)=screening
ekranowanie (n) (rzecz.)=screening
ekranowanie (n) (rzecz.)=shielding
ekranowany (przym.)=shielded
ekscelencja (f) (rzecz.)=excellence
ekscentrycznie (przysł.)=eccentrically
ekscentryczność (f) (rzecz.)=eccentric
ekscentryczność (f) (rzecz.)=eccentricity
ekscentryczny (przym.)=eccentric
ekscentryczny (przym.)=quaint
ekscentryk (m) (rzecz.)=eccentric
ekscentryk (m) (rzecz.)=kook
ekscerpcja (f) (rzecz.)=excerpt
eksces (m) (rzecz.)=excess
ekscytacja (f) (rzecz.)=emotion
ekscytacja (f) (rzecz.)=excitation
ekscytacja (f) (rzecz.)=excitement
ekscytować (czas.)=excite
ekscytująco (przysł.)=thrillingly
ekshaustor (m) (rzecz.)=exhauster
ekshibicjonista (m) (rzecz.)=exhibitionist
ekshibicjonizm (m) (rzecz.)=exhibitionism
ekshumacja (f) (rzecz.)=disinterment
ekshumacja (f) (rzecz.)=exhumation
ekshumować (czas.)=disentomb
ekshumować (czas.)=disinter
ekshumować (czas.)=exhume
ekskawator (m) (rzecz.)=excavator
eksklamacja (f) (rzecz.)=exclamation
ekskluzja (f) (rzecz.)=exclusion
ekskluzywność (f) (rzecz.)=exclusiveness
ekskluzywny (przym.)=exclusive
ekskluzywny (przym.)=high-class
ekskluzywny (przym.)=snooty
ekskomunika (f) (rzecz.)=excommunication
ekskomunikować (czas.)=excommunicate
ekskrecja (f) (rzecz.)=extraction
ekslibris (m) (rzecz.)=bookplate
eksmisja (f) (rzecz.)=eviction
eksmisja (f) (rzecz.)=expulsion
eksmitować (czas.)=evict
eksmitowanie (n) (rzecz.)=evicting
ekspander (m) (rzecz.)=expander
ekspansja (f) (rzecz.)=expansion
ekspansjonista (m) (rzecz.)=expansionist
ekspansjonizm (m) (rzecz.)=expansionism
ekspansywnie (przysł.)=expansively
ekspansywność (f) (rzecz.)=expansibility
ekspansywność (f) (rzecz.)=expansiveness
ekspansywny (przym.)=expansive
ekspansywny (przym.)=pushy
ekspatriacja (f) (rzecz.)=expatriation
ekspedient (m) (rzecz.)=plasterer
ekspedient (m) (rzecz.)=salesman
ekspedient (m) (rzecz.)=salesperson
ekspedient (m) (rzecz.)=shop-boy
ekspediować (czas.)=dispatch
ekspedycja (f) (rzecz.)=also
ekspedycja (f) (rzecz.)=consignment
ekspedycja (f) (rzecz.)=dispatch
ekspedycja (f) (rzecz.)=expedition
ekspedycja (f) (rzecz.)=towards
ekspedycyjny (przym.)=expeditionary
ekspert (m) (rzecz.)=actuary
ekspert (m) (rzecz.)=expert
ekspertyza (f) (rzecz.)=expertise
eksperyment (m) (rzecz.)=experiment
eksperyment (m) (rzecz.)=experimenting
eksperymentalnie (przysł.)=experimentally
eksperymentalny (przym.)=experimental
eksperymentator (m) (rzecz.)=experimenter
eksperymentować (czas.)=experiment
eksperymentowanie (n) (rzecz.)=experimentation
eksperymentowanie (n) (rzecz.)=experimenting
ekspiacyjny (przym.)=expiatory
ekspiracja (f) (rzecz.)=expiration
eksploatacja (f) (rzecz.)=exploitation
eksploatacja (f) (rzecz.)=operate
eksploatacja (f) (rzecz.)=operation
eksploatacja (f) (rzecz.)=utilization
eksploatacja (f) (rzecz.)=utilize
eksploatator (m) (rzecz.)=exploiter
eksploatator (m) (rzecz.)=sweater
eksploatować (czas.)=exploit
eksploatować (czas.)=utilize
eksplodować (czas.)=erupt
eksplodować (czas.)=explode
eksplodowanie (n) (rzecz.)=exploding
eksploracja (f) (rzecz.)=exploration
eksplorator (m) (rzecz.)=explorer
eksplorować (czas.)=explore
eksplozja (f) (rzecz.)=explosion
eksponat (m) (rzecz.)=exhibit
eksponat (m) (rzecz.)=showpiece
eksport (m) (rzecz.)=export
eksporter (m) (rzecz.)=exporter
eksportować (czas.)=export
eksportowanie (n) (rzecz.)=exporting
eksportowy (przym.)=export
ekspozycja (f) (rzecz.)=exhibition
ekspozycja (f) (rzecz.)=exposition
ekspozycja (f) (rzecz.)=exposure
ekspresja (f) (rzecz.)=expression
ekspresjonista (m) (rzecz.)=expressionist
ekspresjonizm (m) (rzecz.)=expressionism
ekspresowo (przysł.)=offhand
ekstatyczny (przym.)=ecstatic
ekstaza (f) (rzecz.)=ecstasy
ekstensywny (przym.)=extensive
eksterminacja (f) (rzecz.)=extermination
eksterminacyjny (przym.)=exterminatory
eksterminować (czas.)=exterminate
eksterminowanie (n) (rzecz.)=exterminating
eksternistyczny (przym.)=extramural
eksterytorialny (przym.)=extraterritorial
ekstra (przysł.)=buckshee
ekstra (przysł.)=extra
ekstra (przysł.)=humdinger
ekstradować (czas.)=extradite
ekstradycja (f) (rzecz.)=extradition
ekstrahować (czas.)=extract
ekstrakcja (f) (rzecz.)=extraction
ekstrakt (m) (rzecz.)=extract
ekstraktor (m) (rzecz.)=extractor
ekstraktor (m) (rzecz.)=mask
ekstranet (m) (rzecz.)=extranet
ekstrapolacja (f) (rzecz.)=extrapolation
ekstrapolować (czas.)=extrapolate
ekstrapolowanie (n) (rzecz.)=extrapolating
ekstrawagancja (f) (rzecz.)=eccentricity
ekstrawagancja (f) (rzecz.)=extravagance
ekstrawagancja (f) (rzecz.)=extravaganza
ekstrawagancki (przym.)=eccentric
ekstrawagancki (przym.)=extravagant
ekstrawagancko (przysł.)=extravagantly
ekstrawertyk (m) (rzecz.)=extrovert
ekstremalnie (przysł.)=extremely
ekstremalny (przym.)=abysmal
ekstremalny (przym.)=extreme
ekstremista (m) (rzecz.)=extremist
ekstremizm (m) (rzecz.)=extreme
ekstremizm (m) (rzecz.)=extremism
ekumeniczny (przym.)=ecumenical
ekumenizm (m) (rzecz.)=ecumenism
ekwilibrysta (m) (rzecz.)=equilibrist
ekwinokcjum (n) (rzecz.)=equinox
ekwipaż (m) (rzecz.)=equipage
ekwipować (czas.)=equip
ekwipunek (m) (rzecz.)=baggage
ekwipunek (m) (rzecz.)=caparison
ekwipunek (m) (rzecz.)=equipment
ekwipunek (m) (rzecz.)=kit
ekwipunek (m) (rzecz.)=outfit
ekwipunek (m) (rzecz.)=turnout
ekwiwalencja (f) (rzecz.)=equivalence
ekwiwalencja (f) (rzecz.)=equivalency
ekwiwalent (m) (rzecz.)=equivalent
ekwiwalentnie (przysł.)=equivalently
ekwiwalentny (przym.)=equivalent
ekwiwokacja (f) (rzecz.)=equivocation
elastycznie (przysł.)=elastically
elastycznie (przysł.)=flexibly
elastycznie (przysł.)=supplely
elastyczność (f) (rzecz.)=elasticity
elastyczność (f) (rzecz.)=flexibility
elastyczność (f) (rzecz.)=pliability
elastyczność (f) (rzecz.)=resilience
elastyczność (f) (rzecz.)=spring
elastyczność (f) (rzecz.)=springiness
elastyczny (przym.)=elastic
elastyczny (przym.)=expandable
elastyczny (przym.)=flexible
elastyczny (przym.)=open-ended
elastyczny (przym.)=resilient
elastyczny (przym.)=springy
elastyczny (przym.)=stretch
elastyczny (przym.)=stretchy
elastyczny (przym.)=whippy
elegancja (f) (rzecz.)=chic
elegancja (f) (rzecz.)=dapper
elegancja (f) (rzecz.)=elegance
elegancja (f) (rzecz.)=finery
elegancja (f) (rzecz.)=refinement
elegancja (f) (rzecz.)=smarter
elegancja (f) (rzecz.)=style
elegancki (przym.)=chic
elegancki (przym.)=dainty
elegancki (przym.)=dandy
elegancki (przym.)=debonair
elegancki (przym.)=dressy
elegancki (przym.)=elegant
elegancki (przym.)=fashionable
elegancki (przym.)=polished
elegancki (przym.)=posh
elegancki (przym.)=sleek
elegancki (przym.)=smart
elegancki (przym.)=spruce
elegancki (przym.)=swish
elegancki (przym.)=untouchable
elegancko (przysł.)=elegantly
elegancko (przysł.)=handsomely
elegancko (przysł.)=smartly
elegia (f) (rzecz.)=elegy
elegijny (przym.)=elegiac
elekcja (f) (rzecz.)=election
elekcyjny (przym.)=elective
elekt (m) (rzecz.)=elect
elektor (m) (rzecz.)=elector
elektor (m) (rzecz.)=voter
elektorat (m) (rzecz.)=electorate
elektrochemia (f) (rzecz.)=electrochemistry
elektrochemiczny (przym.)=electrochemical
elektroda (f) (rzecz.)=electrode
elektrodynamika (f) (rzecz.)=electrodynamics
elektroencefalograf (m) (rzecz.)=electroencephalograph
elektroencefalograficzny (przym.)=electroencephalographic
elektroencefalogram (m) (rzecz.)=electroencephalogram
elektroforeza (f) (rzecz.)=electrophoresis
elektrokardiograf (m) (rzecz.)=electrocardiograph
elektrokardiografia (f) (rzecz.)=electrocardiography
elektrokardiogram (m) (rzecz.)=electrocardiogram
elektrolit (m) (rzecz.)=electrolyte
elektrolityczny (przym.)=electrolytic
elektroliza (f) (rzecz.)=electrolysis
elektroluminescencja (f) (rzecz.)=electroluminescence
elektromagnes (m) (rzecz.)=electromagnet
elektromagnetycznie (przysł.)=electromagnetically
elektromagnetyczny (przym.)=electromagnetic
elektromagnetyzm (m) (rzecz.)=electromagnetism
elektromechaniczny (przym.)=electromechanical
elektrometr (m) (rzecz.)=electrometer
elektromonter (m) (rzecz.)=electrician
elektromotoryczny (przym.)=electromotive
elektron (m) (rzecz.)=electron
elektron (m) (rzecz.)=electrum
elektronicznie (przysł.)=electronically
elektroniczny (przym.)=electronic
elektronika (f) (rzecz.)=electronics
elektronowolt (m) (rzecz.)=electron-volt
elektronowy (przym.)=electro
elektronowy (przym.)=electronic
elektroskop (m) (rzecz.)=electroscope
elektrostatyczny (przym.)=electrostatic
elektrostrykcja (f) (rzecz.)=electrostriction
elektrotechnik (m) (rzecz.)=electrician
elektrotechnika (f) (rzecz.)=electricity
elektroterapia (f) (rzecz.)=electrotherapy
elektroujemny (przym.)=electronegative
elektrownia (f) (rzecz.)=plant
elektrownia (f) (rzecz.)=power-house
elektrownia (f) (rzecz.)=power-plant
elektrowstrząs (m) (rzecz.)=electroshock
elektrycznie (przysł.)=electrically
elektryczność (f) (rzecz.)=electricity
elektryczny (przym.)=electric
elektryczny (przym.)=electrical
elektryfikacja (f) (rzecz.)=electrification
elektryfikować (czas.)=electrify
elektryfikowanie (n) (rzecz.)=electrifying
elektryk (m) (rzecz.)=electrician
elektryzować (czas.)=electrify
elementarny (przym.)=elemental
elementarny (przym.)=elementary
elementarny (przym.)=rudimentary
elementarz (m) (rzecz.)=primer
elewacja (f) (rzecz.)=elevation
elewacja (f) (rzecz.)=façade
elewacja (f) (rzecz.)=siding
elewator (m) (rzecz.)=elevator
eliksir (m) (rzecz.)=elixir
eliminacja (f) (rzecz.)=elimination
eliminacja (f) (rzecz.)=knockout
eliminacja (f) (rzecz.)=shakeout
eliminować (czas.)=desegregate
eliminować (czas.)=dismiss
eliminować (czas.)=eliminate
eliminowanie (n) (rzecz.)=dismissing
elipsa (f) (rzecz.)=ellipse
elipsa (f) (rzecz.)=ellipsis
elipsoida (f) (rzecz.)=ellipsoid
eliptycznie (przysł.)=elliptically
eliptyczny (przym.)=elliptic
eliptyczny (przym.)=elliptical
elita (f) (rzecz.)=elite
elita (f) (rzecz.)=flower
elitarność (f) (rzecz.)=elitism
elitarny (przym.)=elite
elitarny (przym.)=elitist
elizja (f) (rzecz.)=elision
elokwencja (f) (rzecz.)=eloquence
elokwentnie (przysł.)=eloquently
elokwentny (przym.)=eloquent
elongacja (f) (rzecz.)=elongation
emalia (f) (rzecz.)=enamel
emalia (f) (rzecz.)=glaze
emaliować (czas.)=enamel
emanacja (f) (rzecz.)=emanation
emancypacja (f) (rzecz.)=emancipation
emancypować (czas.)=emancipate
emanować (czas.)=emanate
emanowanie (n) (rzecz.)=emanating
embargo (n) (rzecz.)=embargo
emblemat (m) (rzecz.)=emblem
emblemat (m) (rzecz.)=insignia
emblematyczny (przym.)=emblematic
emblematyczny (przym.)=emblematical
embolia (f) (rzecz.)=embolism
embriologia (f) (rzecz.)=embryology
embrion (m) (rzecz.)=embryo
embrionalny (przym.)=embryonic
emeryt (m) (rzecz.)=pensioner
emerytura (f) (rzecz.)=pension
emerytura (f) (rzecz.)=retirement
emfatycznie (przysł.)=emphatically
emfatyczny (przym.)=emphatic
emfaza (f) (rzecz.)=emphasis
emigracja (f) (rzecz.)=emigration
emigracja (f) (rzecz.)=exile
emigrant (m) (rzecz.)=emigrant
emigrować (czas.)=emigrate
emigrowanie (n) (rzecz.)=emigrating
eminencja (f) (rzecz.)=eminence
eminencja (f) (rzecz.)=eminency
emir (m) (rzecz.)=emir
emirat (m) (rzecz.)=emirate
emisariusz (m) (rzecz.)=emissary
emisariusz (m) (rzecz.)=envoy
emisja (f) (rzecz.)=discharge
emisja (f) (rzecz.)=emission
emisja (f) (rzecz.)=issue
emisja (f) (rzecz.)=transmission
emitent (m) (rzecz.)=issuer
emitować (czas.)=broadcast
emitować (czas.)=emit
emitować (czas.)=issue
emitowanie (n) (rzecz.)=emitting
emocja (f) (rzecz.)=emotion
emocjonalnie (przysł.)=emotionally
emocjonalność (f) (rzecz.)=emotionality
emocjonalny (przym.)=emotional
emocjonalny (przym.)=emotive
emocjonalny (przym.)=softie
empatia (f) (rzecz.)=empathy
empatyczny (przym.)=empathic
empiria (f) (rzecz.)=empiricism
empirycznie (przysł.)=empiric
empirycznie (przysł.)=empirical
empirycznie (przysł.)=empirically
empiryczny (przym.)=empiric
empiryczny (przym.)=empirical
empiryk (m) (rzecz.)=empiricist
empiryzm (m) (rzecz.)=empiricism
emulacja (f) (rzecz.)=emulation
emulgator (m) (rzecz.)=emulsifier
emulgowanie (n) (rzecz.)=emulsification
emulować (czas.)=emulate
emulsja (f) (rzecz.)=emulsion
encefalograf (m) (rzecz.)=encephalograph
encefalograficzny (przym.)=encephalographic
encefalopatia (f) (rzecz.)=encephalopathy
encykliczny (przym.)=encyclical
encyklika (f) (rzecz.)=encyclical
endemicznie (przysł.)=endemically
endemiczny (przym.)=endemic
endogamia (f) (rzecz.)=inbreeding
endogeniczny (przym.)=endogenous
endokrynologia (f) (rzecz.)=endocrinology
endotermiczny (przym.)=endothermic
endywia (f) (rzecz.)=endive
energetyczny (przym.)=electrical
energia (f) (rzecz.)=activity
energia (f) (rzecz.)=bounce
energia (f) (rzecz.)=drive
energia (f) (rzecz.)=energy
energia (f) (rzecz.)=forcefulness
energia (f) (rzecz.)=nerve
energia (f) (rzecz.)=oomph
energia (f) (rzecz.)=sap
energia (f) (rzecz.)=stamina
energia (f) (rzecz.)=zest
energicznie (przysł.)=briskly
energicznie (przysł.)=energetically
energicznie (przysł.)=vigorously
energiczność (f) (rzecz.)=brisker
energiczny (przym.)=bouncing
energiczny (przym.)=bouncy
energiczny (przym.)=brisk
energiczny (przym.)=energetic
energiczny (przym.)=nervy
energiczny (przym.)=pithy
energiczny (przym.)=smart
energiczny (przym.)=snappy
energiczny (przym.)=vigorous
energiczny (przym.)=wholehearted
energooszczędny (przym.)=energy-saving
enharmoniczny (przym.)=enharmonic
enigmatycznie (przysł.)=enigmatically
enigmatyczny (przym.)=enigmatic
enigmatyczny (przym.)=enigmatical
enklawa (f) (rzecz.)=enclave
enklityczny (przym.)=enclitic
enklityka (f) (rzecz.)=enclitic
enologia (f) (rzecz.)=oenology
entalpia (f) (rzecz.)=enthalpy
entelechia (f) (rzecz.)=entelechy
entomolog (m) (rzecz.)=entomologist
entomologia (f) (rzecz.)=entomology
entomologiczny (przym.)=entomological
entropia (f) (rzecz.)=entropy
entuzjasta (m) (rzecz.)=addict
entuzjasta (m) (rzecz.)=devotee
entuzjasta (m) (rzecz.)=enthusiast
entuzjasta (m) (rzecz.)=fan
entuzjastycznie (przysł.)=enthusiastically
entuzjastyczny (przym.)=bubbly
entuzjastyczny (przym.)=ebullient
entuzjastyczny (przym.)=enthusiastic
entuzjastyczny (przym.)=rapturous
entuzjastyczny (przym.)=rave
entuzjazm (m) (rzecz.)=enthusiasm
entuzjazm (m) (rzecz.)=get-up-and-go
entuzjazm (m) (rzecz.)=zest
entuzjazmować (czas.)=enthuse
entymemat (m) (rzecz.)=enthymeme
enzootia (f) (rzecz.)=enzootic
enzym (m) (rzecz.)=enzyme
enzymatyczny (przym.)=enzymatic
eolit (m) (rzecz.)=eolith
epicki (przym.)=epic
epicykl (m) (rzecz.)=epicycle
epiczny (przym.)=epic
epidemia (f) (rzecz.)=epidemic
epidemia (f) (rzecz.)=epidemical
epidemia (f) (rzecz.)=outbreak
epidemia (f) (rzecz.)=pestilence
epidemicznie (przysł.)=epidemically
epidemiczny (przym.)=epidemic
epidemiczny (przym.)=epidemical
epidemiolog (m) (rzecz.)=epidemiologist
epidemiologia (f) (rzecz.)=epidemiology
epiderma (f) (rzecz.)=epidermis
epidiaskop (m) (rzecz.)=epidiascope
epifenomen (m) (rzecz.)=epiphenomenon
epifit (m) (rzecz.)=epiphyte
epigenetyczny (przym.)=epigenetic
epigon (m) (rzecz.)=epigone
epigraf (m) (rzecz.)=epigraph
epigramat (m) (rzecz.)=epigram
epika (f) (rzecz.)=epic
epika (f) (rzecz.)=epopee
epika (f) (rzecz.)=epos
epikurejski (przym.)=epicurean
epilepsja (f) (rzecz.)=epilepsy
epileptyczny (przym.)=epileptic
epileptyk (m) (rzecz.)=epileptic
epilog (m) (rzecz.)=coda
epilog (m) (rzecz.)=epilogue
episkop (m) (rzecz.)=episcope
episkopat (m) (rzecz.)=episcopacy
episkopat (m) (rzecz.)=episcopate
episkopat (m) (rzecz.)=prelacy
epistemologia (f) (rzecz.)=epistemology
epistemologiczny (przym.)=epistemological
epistoła (f) (rzecz.)=epistle
epistyl (m) (rzecz.)=epistyle
epitafium (n) (rzecz.)=epitaph
epitet (m) (rzecz.)=epithet
epizod (m) (rzecz.)=episode
epizodycznie (przysł.)=episodically
epizodyczny (przym.)=episodic
epizodyczny (przym.)=small
epoda (f) (rzecz.)=epode
epoka (f) (rzecz.)=age
epoka (f) (rzecz.)=epoch
epoka (f) (rzecz.)=era
epokowy (przym.)=epochal
epokowy (przym.)=epoch-making
epoksydowy (przym.)=epoxy
epolet (m) (rzecz.)=epaulet
epolet (m) (rzecz.)=epaulette
epopeja (f) (rzecz.)=epic
epopeja (f) (rzecz.)=epopee
epos (m) (rzecz.)=epos
erb (m) (rzecz.)=erbium
erekcja (f) (rzecz.)=erection
ergonomia (f) (rzecz.)=ergonomics
ergonomiczny (przym.)=ergonomic
erodować (czas.)=erode
erogenny (przym.)=erogenous
erotycznie (przysł.)=erotically
erotyczny (przym.)=erotic
erotyczny (przym.)=steamy
erotyka (f) (rzecz.)=erotica
erotyka (f) (rzecz.)=eroticism
erotyzm (m) (rzecz.)=eroticism
erozja (f) (rzecz.)=erosion
erozyjny (przym.)=erosive
errata (f) (rzecz.)=erratum
erudycja (f) (rzecz.)=erudition
erudycja (f) (rzecz.)=learning
erudycja (f) (rzecz.)=scholarship
erudyta (m) (rzecz.)=erudite
erudyta (m) (rzecz.)=scholar
erupcja (f) (rzecz.)=eruption
erupcyjny (przym.)=eruptive
erystyka (f) (rzecz.)=eristic
erytrocyt (m) (rzecz.)=erythrocyte
eschatologia (f) (rzecz.)=eschatology
eseista (m) (rzecz.)=essayist
esej (m) (rzecz.)=assay
esej (m) (rzecz.)=essay
esencja (f) (rzecz.)=essence
eskadra (f) (rzecz.)=flight
eskadra (f) (rzecz.)=squadron
eskalacja (f) (rzecz.)=escalation
eskalator (m) (rzecz.)=escalator
eskalować (czas.)=escalate
eskalowanie (n) (rzecz.)=escalating
eskapada (f) (rzecz.)=escapade
eskapistyczny (przym.)=escapist
eskapizm (m) (rzecz.)=escapism
eskorta (f) (rzecz.)=escort
eskorta (f) (rzecz.)=safeguard
eskortować (czas.)=escort
esparto (n) (rzecz.)=esparto
esplanada (f) (rzecz.)=esplanade
estakada (f) (rzecz.)=flyover
estakada (f) (rzecz.)=overpass
esteta (m) (rzecz.)=aesthete
esteta (m) (rzecz.)=aesthetic
esteta (m) (rzecz.)=aesthetical
estetycznie (przysł.)=aesthetically
estetyczny (przym.)=aesthetic
estetyczny (przym.)=aesthetical
estetyka (f) (rzecz.)=aestheticism
estetyka (f) (rzecz.)=aesthetics
estetyzm (m) (rzecz.)=aestheticism
estrada (f) (rzecz.)=bandstand
estrada (f) (rzecz.)=platform
estrada (f) (rzecz.)=scaffold
estrada (f) (rzecz.)=stage
estragon (m) (rzecz.)=tarragon
estyma (f) (rzecz.)=estimation
estymator (m) (rzecz.)=estimator
eszelon (m) (rzecz.)=echelon
etan (m) (rzecz.)=ethane
etanol (m) (rzecz.)=ethanol
etap (m) (rzecz.)=leg
etap (m) (rzecz.)=phase
etap (m) (rzecz.)=stage
etat (m) (rzecz.)=vacancy
eter (m) (rzecz.)=ether
eterycznie (przysł.)=ethereally
eteryczność (f) (rzecz.)=sprightliness
eteryczny (przym.)=aromatic
eteryczny (przym.)=ethereal
etiologiczny (przym.)=etiologic
etiologiczny (przym.)=etiological
etiuda (f) (rzecz.)=etude
etniczny (przym.)=ethic
etniczny (przym.)=ethnic
etniczny (przym.)=ethnical
etnograf (m) (rzecz.)=ethnographer
etnografia (f) (rzecz.)=ethnography
etnograficzny (przym.)=ethnographic
etnograficzny (przym.)=ethnographical
etnolog (m) (rzecz.)=ethnologist
etnologia (f) (rzecz.)=ethnology
etnologiczny (przym.)=ethnological
etnologiczny (przym.)=ethologic
etola (f) (rzecz.)=stole
etos (m) (rzecz.)=ethic
etos (m) (rzecz.)=ethos
etui (n) (rzecz.)=etui
etycznie (przysł.)=ethically
etyczny (przym.)=ethic
etyczny (przym.)=ethical
etyczny (przym.)=ethics
etyk (m) (rzecz.)=ethicist
etyka (f) (rzecz.)=deontology
etyka (f) (rzecz.)=ethics
etyka (f) (rzecz.)=philosophy
etykieta (f) (rzecz.)=etiquette
etykieta (f) (rzecz.)=label
etykieta (f) (rzecz.)=tab
etykieta (f) (rzecz.)=ticket
etykietka (f) (rzecz.)=label
etykietka (f) (rzecz.)=tag
etykietować (czas.)=label
etykietować (czas.)=tag
etyl (m) (rzecz.)=ethyl
etylen (m) (rzecz.)=ethylene
etymologia (f) (rzecz.)=etymology
etymologiczny (przym.)=etymological
eucharystia (f) (rzecz.)=oblation
eudiometr (m) (rzecz.)=eudiometer
eufemistycznie (przysł.)=euphemistically
eufemistyczny (przym.)=euphemistic
eufemizm (m) (rzecz.)=euphemism
eufonia (f) (rzecz.)=euphony
eufoniczny (przym.)=euphonic
euforbia (f) (rzecz.)=euphorbia
euforia (f) (rzecz.)=euphoria
euforia (f) (rzecz.)=exhilaration
euforyczny (przym.)=euphoric
eugeniczny (przym.)=eugenic
eukaliptus (m) (rzecz.)=eucalyptus
eureka (f) (rzecz.)=eureka
europ (m) (rzecz.)=europium
eutanazja (f) (rzecz.)=euthanasia
ewakuacja (f) (rzecz.)=evacuation
ewakuant (m) (rzecz.)=evacuee
ewakuować (czas.)=evacuate
ewaluacja (f) (rzecz.)=appraisement
ewaluacja (f) (rzecz.)=evaluation
ewangelia (f) (rzecz.)=gospel
ewangelicki (przym.)=evangelic
ewangelicki (przym.)=evangelical
ewangelicznie (przysł.)=evangelically
ewangeliczny (przym.)=evangelic
ewangeliczny (przym.)=evangelical
ewangelik (m) (rzecz.)=evangelic
ewangelik (m) (rzecz.)=evangelical
ewangelik (m) (rzecz.)=protestant
ewangelista (m) (rzecz.)=evangelist
ewangelizm (m) (rzecz.)=evangelism
ewekcja (f) (rzecz.)=evection
ewenement (m) (rzecz.)=sensation
ewentualnie (przysł.)=perhaps
ewentualność (f) (rzecz.)=contingency
ewentualność (f) (rzecz.)=eventuality
ewentualny (przym.)=contingent
ewentualny (przym.)=eventual
ewentualny (przym.)=possible
ewentualny (przym.)=thinkable
ewidencja (f) (rzecz.)=file
ewidencjonować (czas.)=record
ewidentnie (przysł.)=evidently
ewidentnie (przysł.)=patently
ewidentny (przym.)=clear
ewidentny (przym.)=evident
ewidentny (przym.)=patented
ewokacja (f) (rzecz.)=evocation
ewolucja (f) (rzecz.)=evolution
ewolucjonista (m) (rzecz.)=evolutionist
ewolucjonizm (m) (rzecz.)=evolutionism
ewolucyjny (przym.)=evolutionary
ewoluować (czas.)=evolve
ezoteryczny (przym.)=esoteric
fabryczny (przym.)=factor
fabryczny (przym.)=factory
fabryka (f) (rzecz.)=cannery
fabryka (f) (rzecz.)=fabric
fabryka (f) (rzecz.)=factory
fabryka (f) (rzecz.)=manufactory
fabryka (f) (rzecz.)=mill
fabryka (f) (rzecz.)=plant
fabryka (f) (rzecz.)=works
fabrykacja (f) (rzecz.)=manufacture
fabrykant (m) (rzecz.)=forger
fabrykant (m) (rzecz.)=manufacturer
fabrykat (m) (rzecz.)=manufacture
fabrykować (czas.)=fabricate
fabrykować (czas.)=manufacture
fabuła (f) (rzecz.)=lively
fabuła (f) (rzecz.)=plot
facecja (f) (rzecz.)=facetiae
facet (m) (rzecz.)=gink
facet (m) (rzecz.)=josser
fach (m) (rzecz.)=calling
fach (m) (rzecz.)=profession
fach (m) (rzecz.)=trade
fachowiec (m) (rzecz.)=expert
fachowiec (m) (rzecz.)=professional
fachowo (przysł.)=expertly
fachowo (przysł.)=professionally
fachowo (przysł.)=proficiently
fachowość (f) (rzecz.)=competence
fachowość (f) (rzecz.)=competency
fachowość (f) (rzecz.)=workmanship
fachowy (przym.)=competent
fachowy (przym.)=specialized
facjata (f) (rzecz.)=mug
fagocyt (m) (rzecz.)=phagocyte
faja (f) (rzecz.)=cock
fajans (m) (rzecz.)=faience
fajans (m) (rzecz.)=pottery
fajansowy (przym.)=faience
fajdać (czas.)=shit
fajerwerk (m) (rzecz.)=firework
fajka (f) (rzecz.)=fag
fajka (f) (rzecz.)=pipe
fajka (f) (rzecz.)=snorkel
fajny (przym.)=classy
fajny (przym.)=cool
fajny (przym.)=cute
fajny (przym.)=great
fajny (przym.)=humdinger
fajtłapa (m) (rzecz.)=butterfingers
fajtłapa (m) (rzecz.)=gawk
fajtłapa (m) (rzecz.)=stick-in-the-mud
fakir (m) (rzecz.)=fakir
faks (m) (rzecz.)=facsimile
faks (m) (rzecz.)=fax
faksmodem (m) (rzecz.)=faxmodem
faksować (czas.)=fax
fakt (m) (rzecz.)=datum
fakt (m) (rzecz.)=fact
faktor (m) (rzecz.)=broker
faktoria (f) (rzecz.)=factory
faktura (f) (rzecz.)=invoice
faktura (f) (rzecz.)=texture
fakturować (czas.)=invoice
fakturowanie (n) (rzecz.)=billing
fakturowanie (n) (rzecz.)=invoicing
faktycznie (przysł.)=actually
faktycznie (przysł.)=factually
faktycznie (przysł.)=practically
faktycznie (przysł.)=substantively
faktycznie (przysł.)=virtually
faktyczny (przym.)=actual
faktyczny (przym.)=effective
faktyczny (przym.)=factual
faktyczny (przym.)=factuality
faktyczny (przym.)=indeed
faktyczny (przym.)=practical
faktyczny (przym.)=real
faktyczny (przym.)=tangible
faktyczny (przym.)=virtual
fakultatywny (przym.)=facultative
fakultatywny (przym.)=optional
fakultet (m) (rzecz.)=faculty
fala (f) (rzecz.)=billow
fala (f) (rzecz.)=roller
fala (f) (rzecz.)=surge
fala (f) (rzecz.)=wave
falanga (f) (rzecz.)=phalange
falanga (f) (rzecz.)=phalanx
falbana (f) (rzecz.)=flounce
falbana (f) (rzecz.)=furbelow
falbana (f) (rzecz.)=valance
falbanka (f) (rzecz.)=flounce
falbanka (f) (rzecz.)=frill
falbanka (f) (rzecz.)=furbelow
fałd (m) (rzecz.)=fold
fałd (m) (rzecz.)=lappet
fałd (m) (rzecz.)=pleat
fałd (m) (rzecz.)=wrinkle
fałdować (czas.)=corrugate
fałdować (czas.)=crimple
fałdować (czas.)=pleat
fałdować (czas.)=pucker
fałdowanie (n) (rzecz.)=corrugation
fałdowanie (n) (rzecz.)=crimping
falistość (f) (rzecz.)=undulation
falistość (f) (rzecz.)=waviness
falistość (f) (rzecz.)=wavy
falisty (przym.)=curly
falisty (przym.)=downy
falisty (przym.)=flexuous
falisty (przym.)=sinuous
falisty (przym.)=wave
falisty (przym.)=wavy
falisty (przym.)=wiggly
falliczny (przym.)=phallic
fallus (m) (rzecz.)=phallus
falochron (m) (rzecz.)=breakwater
falochron (m) (rzecz.)=jetty
falować (czas.)=billow
falować (czas.)=fluctuate
falować (czas.)=pant
falować (czas.)=ripple
falować (czas.)=surge
falować (czas.)=undulate
falować (czas.)=wave
falowanie (n) (rzecz.)=fluctuation
falowanie (n) (rzecz.)=ripple
falowanie (n) (rzecz.)=surge
falowanie (n) (rzecz.)=undulation
falowanie (n) (rzecz.)=waving
falownik (m) (rzecz.)=inverter
falowód (m) (rzecz.)=waveguide
falowy (przym.)=aloud
falset (m) (rzecz.)=falsetto
falsyfikat (m) (rzecz.)=forgery
falsyfikować (czas.)=discredit
falsyfikować (czas.)=disprove
fałsz (m) (rzecz.)=deceit
fałsz (m) (rzecz.)=duplicity
fałsz (m) (rzecz.)=false
fałsz (m) (rzecz.)=falsehood
fałsz (m) (rzecz.)=falsify
fałsz (m) (rzecz.)=obliquity
fałszerstwo (n) (rzecz.)=adulteration
fałszerstwo (n) (rzecz.)=counterfeit
fałszerstwo (n) (rzecz.)=crude
fałszerstwo (n) (rzecz.)=fake
fałszerstwo (n) (rzecz.)=falsification
fałszerstwo (n) (rzecz.)=forgery
fałszerz (m) (rzecz.)=counterfeit
fałszerz (m) (rzecz.)=counterfeiter
fałszerz (m) (rzecz.)=fabricator
fałszerz (m) (rzecz.)=faker
fałszerz (m) (rzecz.)=falsifier
fałszerz (m) (rzecz.)=forger
fałszować (czas.)=adulterate
fałszować (czas.)=counterfeit
fałszować (czas.)=doctor
fałszować (czas.)=fabricate
fałszować (czas.)=fake
fałszować (czas.)=falsify
fałszować (czas.)=forge
fałszowanie (n) (rzecz.)=adulteration
fałszowanie (n) (rzecz.)=counterfeit
fałszowanie (n) (rzecz.)=counterfeiting
fałszowanie (n) (rzecz.)=deception
fałszowanie (n) (rzecz.)=fake
fałszowanie (n) (rzecz.)=tamper
fałszywie (przysł.)=amiss
fałszywie (przysł.)=discordantly
fałszywie (przysł.)=erroneously
fałszywie (przysł.)=falsely
fałszywie (przysł.)=misconstrue
fałszywość (f) (rzecz.)=erroneousness
fałszywość (f) (rzecz.)=falsehood
fałszywość (f) (rzecz.)=falsify
fałszywość (f) (rzecz.)=falsity
fałszywość (f) (rzecz.)=shiftiness
fałszywy (przym.)=bastard
fałszywy (przym.)=bogus
fałszywy (przym.)=counterfeit
fałszywy (przym.)=double-tongued
fałszywy (przym.)=erroneous
fałszywy (przym.)=fake
fałszywy (przym.)=faked
fałszywy (przym.)=false
fałszywy (przym.)=falsify
fałszywy (przym.)=off-key
fałszywy (przym.)=sham
fałszywy (przym.)=snide
fałszywy (przym.)=spurious
fałszywy (przym.)=trumped-up
fałszywy (przym.)=unsound
fałszywy (przym.)=untrue
fałszywy (przym.)=untruthful
fałszywy (przym.)=wrong
fama (f) (rzecz.)=fame
familia (f) (rzecz.)=family
fanaberia (f) (rzecz.)=whim
fanatycznie (przysł.)=fanatically
fanatyczny (przym.)=fanatic
fanatyczny (przym.)=fanatical
fanatyczny (przym.)=rabid
fanatyczny (przym.)=zealous
fanatyk (m) (rzecz.)=fanatic
fanatyk (m) (rzecz.)=fanatical
fanatyk (m) (rzecz.)=sectarian
fanatyzm (m) (rzecz.)=fanaticism
fandango (n) (rzecz.)=fandango
fanfara (f) (rzecz.)=fanfare
fanfara (f) (rzecz.)=flourish
fanfaron (m) (rzecz.)=gasser
fanfaronada (f) (rzecz.)=rodomontade
fant (m) (rzecz.)=forfeit
fant (m) (rzecz.)=gage
fant (m) (rzecz.)=pawn
fantasmagoria (f) (rzecz.)=phantasmagoria
fantasta (m) (rzecz.)=daydreamer
fantasta (m) (rzecz.)=dreamer
fantasta (m) (rzecz.)=visionary
fantastycznie (przysł.)=amazingly
fantastycznie (przysł.)=fabulously
fantastycznie (przysł.)=fantastically
fantastyczny (przym.)=fanciful
fantastyczny (przym.)=fancy
fantastyczny (przym.)=fantastic
fantastyczny (przym.)=fantastical
fantastyczny (przym.)=quaint
fantastyczny (przym.)=terrific
fantastyczny (przym.)=wild
fantazja (f) (rzecz.)=extravaganza
fantazja (f) (rzecz.)=fad
fantazja (f) (rzecz.)=fancy
fantazja (f) (rzecz.)=fantasia
fantazja (f) (rzecz.)=fantasy
fantazja (f) (rzecz.)=imagination
fantazja (f) (rzecz.)=make-believe
fantazja (f) (rzecz.)=megrim
fantazja (f) (rzecz.)=vagary
fantazjować (czas.)=daydream
fantazyjnie (przysł.)=dashingly
fantazyjnie (przysł.)=fancifully
fantazyjność (f) (rzecz.)=fanciness
fantazyjny (przym.)=fancy
fantom (m) (rzecz.)=phantom
farandola (f) (rzecz.)=farandole
faraon (m) (rzecz.)=faro
faraon (m) (rzecz.)=pharaoh
farba (f) (rzecz.)=distemper
farba (f) (rzecz.)=dye
farba (f) (rzecz.)=dye-stuff
farba (f) (rzecz.)=paint
farba (f) (rzecz.)=paintwork
farbiarstwo (n) (rzecz.)=dyeing
farbiarz (m) (rzecz.)=dyer
farbka (f) (rzecz.)=bluing
farbkowanie (n) (rzecz.)=bluing
farbować (czas.)=bleed
farbować (czas.)=dye
farma (f) (rzecz.)=farm
farma (f) (rzecz.)=grange
farma (f) (rzecz.)=homestead
farma (f) (rzecz.)=ranch
farmaceuta (m) (rzecz.)=druggist
farmaceuta (m) (rzecz.)=pharmacist
farmaceutyczny (przym.)=pharmaceutical
farmacja (f) (rzecz.)=pharmaceutics
farmacja (f) (rzecz.)=pharmacology
farmacja (f) (rzecz.)=pharmacy
farmakolog (m) (rzecz.)=pharmacologist
farmakologia (f) (rzecz.)=pharmacology
farmakologia (f) (rzecz.)=pharmacy
farmakologiczny (przym.)=pharmaceutical
farmakologiczny (przym.)=pharmacological
farsa (f) (rzecz.)=burlesque
farsa (f) (rzecz.)=farce
farsowy (przym.)=farcical
farsz (m) (rzecz.)=filling
farsz (m) (rzecz.)=stuffing
fartuch (m) (rzecz.)=apron
fartuch (m) (rzecz.)=gown
fartuch (m) (rzecz.)=pinafore
farwater (m) (rzecz.)=fairway
fasada (f) (rzecz.)=exterior
fasada (f) (rzecz.)=facade
fasada (f) (rzecz.)=façade
fasada (f) (rzecz.)=front
fascynacja (f) (rzecz.)=fascination
fascynować (czas.)=fascinate
fascynująco (przysł.)=fascinatingly
faseta (f) (rzecz.)=facet
faska (f) (rzecz.)=firkin
fasola (f) (rzecz.)=bean
fasolka (f) (rzecz.)=bean
fason (m) (rzecz.)=fashion
fason (m) (rzecz.)=style
fasonować (czas.)=fashion
fasonowany (przym.)=wrought
fastryga (f) (rzecz.)=baste
fastryga (f) (rzecz.)=basting
fastryga (f) (rzecz.)=tack
fastrygować (czas.)=baste
fastrygować (czas.)=tack
fastrygowanie (n) (rzecz.)=baste
faszerować (czas.)=stuff
faszerowanie (n) (rzecz.)=stuffing
faszyna (f) (rzecz.)=fascine
faszysta (m) (rzecz.)=fascist
faszyzm (m) (rzecz.)=fascism
fatalista (m) (rzecz.)=fatalist
fatalistyczny (przym.)=fatalistic
fatalizm (m) (rzecz.)=fatalism
fatalizm (m) (rzecz.)=fatality
fatalnie (przysł.)=damnably
fatalnie (przysł.)=disastrously
fatalnie (przysł.)=fatally
fatalny (przym.)=abysmal
fatalny (przym.)=baneful
fatalny (przym.)=calamitous
fatalny (przym.)=disastrous
fatalny (przym.)=dismal
fatalny (przym.)=fatal
fatalny (przym.)=fated
fatalny (przym.)=fateful
fatalny (przym.)=ominous
fatalny (przym.)=prophetic
fatalny (przym.)=unlucky
fatalny (przym.)=weird
fatum (n) (rzecz.)=doom
fatum (n) (rzecz.)=dooming
fatum (n) (rzecz.)=fatality
fatum (n) (rzecz.)=fate
fatum (n) (rzecz.)=weird
fatyga (f) (rzecz.)=fatigue
fatyga (f) (rzecz.)=trouble
fatygowanie (n) (rzecz.)=bother
faul (m) (rzecz.)=fault
faul (m) (rzecz.)=foul
faulować (czas.)=foul
faulowanie (n) (rzecz.)=fouling
faun (m) (rzecz.)=faun
fauna (f) (rzecz.)=fauna
faworyzować (czas.)=discriminate
faworyzować (czas.)=grace
faza (f) (rzecz.)=phase
faza (f) (rzecz.)=stage
fazowanie (n) (rzecz.)=phasing
febra (f) (rzecz.)=ague
febra (f) (rzecz.)=fever
fechmistrz (m) (rzecz.)=swordsman
fechtować (czas.)=fence
fechtunek (m) (rzecz.)=fencing
fechtunek (m) (rzecz.)=swordsmanship
federacja (f) (rzecz.)=commonwealth
federacja (f) (rzecz.)=federalization
federacja (f) (rzecz.)=federation
federacyjnie (przysł.)=federally
federacyjny (przym.)=federal
federacyjny (przym.)=federate
federacyjny (przym.)=federative
federalista (m) (rzecz.)=federalist
federalizm (m) (rzecz.)=federalism
federalny (przym.)=federal
feler (m) (rzecz.)=defect
felga (f) (rzecz.)=rim
felieton (m) (rzecz.)=feuilleton
felietonista (m) (rzecz.)=columnist
feluka (f) (rzecz.)=felucca
feminista (m) (rzecz.)=feminist
feministka (f) (rzecz.)=feminist
feministyczny (przym.)=feminist
feminizm (m) (rzecz.)=feminism
feminizować (czas.)=feminize
fenig (m) (rzecz.)=pfennig
feniks (m) (rzecz.)=phoenix
fenol (m) (rzecz.)=phenol
fenoloftaleina (f) (rzecz.)=phenolphthalein
fenomen (m) (rzecz.)=appearance
fenomen (m) (rzecz.)=phenomenon
fenomen (m) (rzecz.)=wonder
fenomenalnie (przysł.)=phenomenally
fenomenalny (przym.)=phenomenal
fenomenologia (f) (rzecz.)=phenolphthalein
fenomenologia (f) (rzecz.)=phenomenology
fenotyp (m) (rzecz.)=phenotype
fenyl (m) (rzecz.)=phenyl
feralny (przym.)=ill-fated
feralny (przym.)=unlucky
ferie (pl) (rzecz.)=break
ferie (pl) (rzecz.)=furlough
ferie (pl) (rzecz.)=holiday
ferie (pl) (rzecz.)=recess
ferma (f) (rzecz.)=farm
fermentacja (f) (rzecz.)=fermentation
fermentować (czas.)=ferment
fermentowanie (n) (rzecz.)=fermenting
ferrodielektryk (m) (rzecz.)=ferroelectric
ferroelektryk (m) (rzecz.)=ferroelectric
ferromagnetyczny (przym.)=ferromagnetic
ferryt (m) (rzecz.)=ferrite
ferwor (m) (rzecz.)=fervency
festiwal (m) (rzecz.)=festival
festiwal (m) (rzecz.)=jamboree
festyn (m) (rzecz.)=feast
festyn (m) (rzecz.)=gala
feta (f) (rzecz.)=fete
fetować (czas.)=celebrate
fetysz (m) (rzecz.)=fetish
fetyszyzm (m) (rzecz.)=fetishism
feudalizm (m) (rzecz.)=feudalism
feudalizm (m) (rzecz.)=feudality
feudalny (przym.)=feudal
feudalny (przym.)=feudality
feudum (n) (rzecz.)=fief
fiakier (m) (rzecz.)=fiacre
fiakier (m) (rzecz.)=r cabman
fiasko (n) (rzecz.)=fiasco
fiasko (n) (rzecz.)=fizzle
fiasko (n) (rzecz.)=flop
fiasko (n) (rzecz.)=frustration
figa (f) (rzecz.)=fig
figiel (m) (rzecz.)=antic
figiel (m) (rzecz.)=hob
figiel (m) (rzecz.)=lark
figiel (m) (rzecz.)=mischief
figiel (m) (rzecz.)=prank
figiel (m) (rzecz.)=trick
figlarnie (przysł.)=playfully
figlarnie (przysł.)=slyly
figlarnie (przysł.)=wantonly
figlarność (f) (rzecz.)=playfulness
figlarność (f) (rzecz.)=pleasantry
figlarny (przym.)=arch
figlarny (przym.)=frolic
figlarny (przym.)=frolicsome
figlarny (przym.)=impish
figlarny (przym.)=jocular
figlarny (przym.)=mischievous
figlarny (przym.)=playful
figlarny (przym.)=quizzical
figlarny (przym.)=roguish
figlarz (m) (rzecz.)=prankster
figlowanie (n) (rzecz.)=dalliance
figowiec (m) (rzecz.)=fig
figura (f) (rzecz.)=figure
figurka (f) (rzecz.)=figurine
figurka (f) (rzecz.)=statuette
figurować (czas.)=figure
fikać (czas.)=kick
fikcja (f) (rzecz.)=fiction
fikcja (f) (rzecz.)=nonentity
fikcyjnie (przysł.)=fictionally
fikcyjny (przym.)=bogus
fikcyjny (przym.)=fictional
fikcyjny (przym.)=fictitious
fikcyjny (przym.)=mythic
fikcyjny (przym.)=mythical
fikołek (m) (rzecz.)=somersault
fikołek (m) (rzecz.)=summersault
fiksacja (f) (rzecz.)=fixation
filantrop (m) (rzecz.)=philanthropist
filantropia (f) (rzecz.)=charity
filantropia (f) (rzecz.)=philanthropy
filantropijny (przym.)=philanthropic
filar (m) (rzecz.)=column
filar (m) (rzecz.)=pier
filar (m) (rzecz.)=pilaster
filar (m) (rzecz.)=pillar
filarowy (przym.)=columnar
filatelista (m) (rzecz.)=philatelist
filatelistyka (f) (rzecz.)=philately
filatelistyka (f) (rzecz.)=stamp-collecting
filc (m) (rzecz.)=felt
filcowanie (n) (rzecz.)=felting
filetowanie (n) (rzecz.)=boning
filetowanie (n) (rzecz.)=filleting
filharmonia (f) (rzecz.)=philharmonic
filharmoniczny (przym.)=philharmonic
filia (f) (rzecz.)=agency
filia (f) (rzecz.)=branch
filia (f) (rzecz.)=society
filia (f) (rzecz.)=subsidiary
filigranować (czas.)=watermark
filigranowy (przym.)=dainty
filigranowy (przym.)=filigree
filipika (f) (rzecz.)=philippic
filister (m) (rzecz.)=philistine
filisterstwo (n) (rzecz.)=parochialism
filiżanka (f) (rzecz.)=cup
filiżanka (f) (rzecz.)=cupful
filiżanka (f) (rzecz.)=teacup
filiżanka (f) (rzecz.)=tea-cup
film (m) (rzecz.)=movie
filmować (czas.)=cinematize
filmować (czas.)=film
filmowanie (n) (rzecz.)=filming
filmowiec (m) (rzecz.)=filmmaker
filmowiec (m) (rzecz.)=film-maker
filmowy (przym.)=cinematographic
filmowy (przym.)=film
filogeneza (f) (rzecz.)=phylogeny
filolog (m) (rzecz.)=linguist
filolog (m) (rzecz.)=philologist
filologia (f) (rzecz.)=philology
filologiczny (przym.)=philological
filozof (m) (rzecz.)=philosopher
filozofia (f) (rzecz.)=philosophy
filozoficznie (przysł.)=philosophically
filozoficzny (przym.)=philosophic
filozoficzny (przym.)=philosophical
filozofować (czas.)=philosophize
filozofowanie (n) (rzecz.)=philosophizing
filtr (m) (rzecz.)=filter
filtracja (f) (rzecz.)=filtration
filtrować (czas.)=elutriate
filtrować (czas.)=filtrate
filtrować (czas.)=percolate
filtrowanie (przysł.)=filter
filut (m) (rzecz.)=wag
filuterny (przym.)=frolicsome
filuterny (przym.)=playful
finał (m) (rzecz.)=climax
finał (m) (rzecz.)=final
finał (m) (rzecz.)=finale
finalista (m) (rzecz.)=finalist
finalizacja (f) (rzecz.)=conclusion
finalizować (czas.)=complete
finalizować (czas.)=finalize
finalizowanie (n) (rzecz.)=finalizing
finalny (przym.)=final
finalny (przym.)=finished
finałowy (przym.)=final
finałowy (przym.)=finale
finanse (n) (rzecz.)=finance
finanse (n) (rzecz.)=treasury
finansista (m) (rzecz.)=financier
finansjera (f) (rzecz.)=finance
finansować (czas.)=bankroll
finansować (czas.)=finance
finansować (czas.)=fund
finansowanie (n) (rzecz.)=financing
finansowanie (n) (rzecz.)=funding
finansowiec (m) (rzecz.)=financier
finansowo (przysł.)=financially
finansowy (przym.)=financial
finansowy (przym.)=fiscal
finezja (f) (rzecz.)=finesse
finezyjnie (przysł.)=delicately
finezyjnie (przysł.)=finessing
finezyjny (przym.)=finessed
fingować (czas.)=fake
finiszować (czas.)=spurt
fiołek (m) (rzecz.)=violet
fiolet (m) (rzecz.)=purple
fiolet (m) (rzecz.)=violet
fioletowy (przym.)=lilac
fioletowy (przym.)=purple
fioletowy (przym.)=violet
fiolka (f) (rzecz.)=phial
fiolka (f) (rzecz.)=vial
fiołkowy (przym.)=violet
fiord (m) (rzecz.)=fiord
firana (f) (rzecz.)=drape
firanka (f) (rzecz.)=curtain
fircyk (m) (rzecz.)=dandy
fircyk (m) (rzecz.)=spark
fircykowatość (f) (rzecz.)=foppery
fircykowaty (przym.)=buckish
firma (f) (rzecz.)=company
firma (f) (rzecz.)=enterprise
firma (f) (rzecz.)=establishment
firma (f) (rzecz.)=firm
firma (f) (rzecz.)=rival
firmament (m) (rzecz.)=welkin
firmowy (przym.)=proprietary
fisharmonia (f) (rzecz.)=harmonium
fiskalny (przym.)=fiscal
fiskus (m) (rzecz.)=tax
fistaszek (m) (rzecz.)=peanut
fiszbin (m) (rzecz.)=baleen
fiszbin (m) (rzecz.)=whalebone
fiszka (f) (rzecz.)=skyline
fitoplankton (m) (rzecz.)=phytoplankton
fiut (m) (rzecz.)=cock
fizjolog (m) (rzecz.)=physiologist
fizjologia (f) (rzecz.)=physiology
fizjologicznie (przysł.)=bodily
fizjologicznie (przysł.)=physiologically
fizjologiczny (przym.)=bodily
fizjologiczny (przym.)=physiological
fizjonomia (f) (rzecz.)=physiognomy
fizjonomiczny (przym.)=physiognomic
fizjoterapeuta (m) (rzecz.)=physiotherapist
fizjoterapia (f) (rzecz.)=physiotherapy
fizycznie (przysł.)=physically
fizyczny (przym.)=blue-collar
fizyczny (przym.)=manual
fizyczny (przym.)=physical
fizyczny (przym.)=physicals
fizyk (m) (rzecz.)=physicist
fizyka (f) (rzecz.)=physics
fizykoterapeuta (m) (rzecz.)=physiotherapist
fizykoterapia (f) (rzecz.)=physiotherapy
flaczki (n) (rzecz.)=chitterlings
flaczki (n) (rzecz.)=tripe
flądra (f) (rzecz.)=flounder
flądra (f) (rzecz.)=plaice
flądra (f) (rzecz.)=sole
flądra (f) (rzecz.)=trollop
flaga (f) (rzecz.)=flag
flaga (f) (rzecz.)=pennon
flagowiec (m) (rzecz.)=flagship
flagowy (przym.)=flag
flagowy (przym.)=flagship
flakon (m) (rzecz.)=bottle
flakon (m) (rzecz.)=flask
flakon (m) (rzecz.)=vase
flakonik (m) (rzecz.)=vial
flama (f) (rzecz.)=flame
flanca (f) (rzecz.)=seedling
flanela (f) (rzecz.)=flannel
flanelowy (przym.)=flannel
flanka (f) (rzecz.)=flank
flara (f) (rzecz.)=brightness
flaszka (f) (rzecz.)=bottle
flaszka (f) (rzecz.)=flask
flażolet (m) (rzecz.)=flageolet
flecista (m) (rzecz.)=flautist
flecista (m) (rzecz.)=flutist
fleczer (m) (rzecz.)=filling
flegma (f) (rzecz.)=phlegm
flegma (f) (rzecz.)=sputum
flegmatyczny (przym.)=phlegmatic
flegmatyczny (przym.)=stolid
flegmatyk (m) (rzecz.)=phlegmatic
flegmatyzator (m) (rzecz.)=tranquilizer
flejtuch (m) (rzecz.)=slob
flejtuch (m) (rzecz.)=slut
flek (m) (rzecz.)=heeltap
fleksja (f) (rzecz.)=inflection
fleksografia (f) (rzecz.)=flexography
fleksyjny (przym.)=inflectional
fleksyjny (przym.)=inflexion
flesz (m) (rzecz.)=flash
flesz (m) (rzecz.)=flashgun
flet (m) (rzecz.)=flute
flet (m) (rzecz.)=recorder
flirciarski (przym.)=flirtatious
flirciarz (m) (rzecz.)=flirt
flirciarz (m) (rzecz.)=flirter
flirciarz (m) (rzecz.)=philanderer
flirtować (czas.)=flirt
flirtować (czas.)=gallivant
flirtowanie (n) (rzecz.)=flirting
flisak (m) (rzecz.)=rafter
floks (m) (rzecz.)=phlox
flokulacja (f) (rzecz.)=flocculation
floren (m) (rzecz.)=florin
flota (f) (rzecz.)=armada
flota (f) (rzecz.)=fleet
flota (f) (rzecz.)=marine
flota (f) (rzecz.)=navy
flotylla (f) (rzecz.)=flotilla
fluktuacja (f) (rzecz.)=fluctuation
fluor (m) (rzecz.)=fluoride
fluor (m) (rzecz.)=fluorine
fluorek (m) (rzecz.)=fluoride
fluorescencja (f) (rzecz.)=fluorescence
fluorescencyjny (przym.)=fluorescent
fluorować (czas.)=fluoridate
fluorowanie (n) (rzecz.)=fluoridation
fluorowodorowy (przym.)=hydrofluoric
fluoryt (m) (rzecz.)=fluorite
fluoryzować (czas.)=fluoresce
fobia (f) (rzecz.)=phobia
fochy (pl) (rzecz.)=sulks
fok (m) (rzecz.)=foresail
foka (f) (rzecz.)=seal
fokmaszt (m) (rzecz.)=foremast
fokstrot (m) (rzecz.)=foxtrot
folgowanie (n) (rzecz.)=lenience
folgowanie (n) (rzecz.)=leniency
folia (f) (rzecz.)=foil
folklor (m) (rzecz.)=folklore
folusznik (m) (rzecz.)=fuller
fonem (m) (rzecz.)=phoneme
fonetycznie (przysł.)=phonetically
fonetyczny (przym.)=phonetic
fonetyk (m) (rzecz.)=phonetician
fonetyka (f) (rzecz.)=phonetics
fonia (f) (rzecz.)=audio
fonia (f) (rzecz.)=sound
foniczny (przym.)=phonic
fonograf (m) (rzecz.)=phonograph
fonogram (m) (rzecz.)=phonogram
fonologia (f) (rzecz.)=phonology
fonologiczny (przym.)=phonological
fonon (m) (rzecz.)=phonon
fontanna (f) (rzecz.)=fountain
foremny (przym.)=regular
foremny (przym.)=shapely
forkasztel (m) (rzecz.)=forecastle
forma (f) (rzecz.)=form
forma (f) (rzecz.)=mode
forma (f) (rzecz.)=mould
forma (f) (rzecz.)=shape
formacja (f) (rzecz.)=formation
formalina (f) (rzecz.)=formalin
formalista (m) (rzecz.)=formalist
formalistyczny (przym.)=formalistic
formalizm (m) (rzecz.)=formalism
formalnie (przysł.)=formally
formalność (f) (rzecz.)=form
formalność (f) (rzecz.)=formality
formalny (przym.)=academic
formalny (przym.)=formal
formatować (czas.)=format
formatowanie (n) (rzecz.)=formatting
formatywny (przym.)=formative
formować (czas.)=form
formuła (f) (rzecz.)=formula
formuła (f) (rzecz.)=incantation
formularz (m) (rzecz.)=blank
formularz (m) (rzecz.)=form
formularz (m) (rzecz.)=postcard
formularz (m) (rzecz.)=questionnaire
formułka (f) (rzecz.)=formula
formułować (czas.)=formulate
formułowanie (n) (rzecz.)=formulating
formułowanie (n) (rzecz.)=formulation
fornir (m) (rzecz.)=veneer
forsa (f) (rzecz.)=bankroll
forsa (f) (rzecz.)=boodle
forsa (f) (rzecz.)=dough
forsa (f) (rzecz.)=kale
forsa (f) (rzecz.)=money
forsować (czas.)=boost
forsować (czas.)=force
forsować (czas.)=overexert
forsowny (przym.)=punishing
forsowny (przym.)=strenuous
forsycja (f) (rzecz.)=forsythia
forteca (f) (rzecz.)=fortress
forteca (f) (rzecz.)=stronghold
fortel (m) (rzecz.)=artifice
fortel (m) (rzecz.)=ploy
fortel (m) (rzecz.)=ruse
fortel (m) (rzecz.)=stratagem
fortel (m) (rzecz.)=subterfuge
fortel (m) (rzecz.)=trick
fortel (m) (rzecz.)=wile
fortepian (m) (rzecz.)=piano
fortepian (m) (rzecz.)=pianoforte
fortepianowy (przym.)=piano
fortuna (f) (rzecz.)=fortune
fortyfikacja (f) (rzecz.)=earthwork
fortyfikacja (f) (rzecz.)=fortification
fortyfikować (czas.)=fortify
fory (n) (rzecz.)=handicap
fosa (f) (rzecz.)=fosse
fosa (f) (rzecz.)=moat
fosfat (m) (rzecz.)=phosphate
fosfor (m) (rzecz.)=phosphor
fosfor (m) (rzecz.)=phosphorus
fosforan (m) (rzecz.)=phosphate
fosforawy (przym.)=phosphorous
fosforescencja (f) (rzecz.)=phosphorescence
fosforowy (przym.)=phosphor
fosforowy (przym.)=phosphoric
fosforyczność (f) (rzecz.)=phosphorescence
fosgen (m) (rzecz.)=phosgene
fosylizacja (f) (rzecz.)=fossilization
fotel (m) (rzecz.)=armchair
fotel (m) (rzecz.)=recliner
fotka (f) (rzecz.)=photo
fotka (f) (rzecz.)=snap
fotochemia (f) (rzecz.)=photochemistry
fotochemiczny (przym.)=photochemical
fotodioda (f) (rzecz.)=photodiode
fotoelektron (m) (rzecz.)=photoelectron
fotoelektryczny (przym.)=photoelectric
fotoemisja (f) (rzecz.)=photoemission
fotogeniczny (przym.)=photogenic
fotograf (m) (rzecz.)=photographer
fotografia (f) (rzecz.)=photo
fotografia (f) (rzecz.)=photograph
fotografia (f) (rzecz.)=photography
fotograficznie (przysł.)=photographically
fotograficzny (przym.)=photographic
fotografik (m) (rzecz.)=photographer
fotografika (f) (rzecz.)=photography
fotografować (czas.)=photograph
fotografować (czas.)=screenshot
fotografowanie (n) (rzecz.)=photographing
fotograwiura (f) (rzecz.)=gravure
fotograwiura (f) (rzecz.)=photogravure
fotokomórka (f) (rzecz.)=photocell
fotokomórka (f) (rzecz.)=photo-cell
fotokopia (f) (rzecz.)=blueprint
fotokopia (f) (rzecz.)=photocopy
fotokopiarka (f) (rzecz.)=photocopier
fotolitografia (f) (rzecz.)=photolithography
fotoluminescencja (f) (rzecz.)=photoluminescence
fotometr (m) (rzecz.)=photometer
fotometria (f) (rzecz.)=photometry
foton (m) (rzecz.)=photon
fotopowielacz (m) (rzecz.)=photomultiplier
fotoprzewodnik (m) (rzecz.)=photoconductor
fotoreporter (m) (rzecz.)=cameraman
fotoreporter (m) (rzecz.)=foyer
fotos (m) (rzecz.)=still
fotosfera (f) (rzecz.)=photosphere
fotoskład (m) (rzecz.)=phototypesetting
fotosynteza (f) (rzecz.)=photosynthesis
fototelegram (m) (rzecz.)=telephotograph
fototranzystor (m) (rzecz.)=phototransistor
fototypia (f) (rzecz.)=autotype
fotowoltaiczny (przym.)=photovoltaic
fracht (m) (rzecz.)=freight
frachtować (czas.)=charter
frachtować (czas.)=freight
frachtowanie (n) (rzecz.)=freighting
frachtowiec (m) (rzecz.)=freighter
fragmentacja (f) (rzecz.)=fragmentation
fragmentaryczny (przym.)=fragmentary
fragmentaryczny (przym.)=scrappy
fragmentaryczny (przym.)=sketchy
frajda (f) (rzecz.)=joy
frajer (m) (rzecz.)=chump
frajer (m) (rzecz.)=oaf
frajer (m) (rzecz.)=sucker
frak (m) (rzecz.)=tailcoat
frak (m) (rzecz.)=tail-coat
frakcja (f) (rzecz.)=faction
frakcja (f) (rzecz.)=fraction
frakcjonować (czas.)=fractionate
frakcjonowanie (n) (rzecz.)=fractionation
frakcyjny (przym.)=fractional
framboezja (f) (rzecz.)=yaws
framuga (f) (rzecz.)=frame
framuga (f) (rzecz.)=jamb
frank (m) (rzecz.)=franc
frankować (czas.)=frank
frankowanie (n) (rzecz.)=franking
frans (m) (rzecz.)=francium
frapować (czas.)=fascinate
frasobliwość (f) (rzecz.)=sadness
frasunek (m) (rzecz.)=grief
frasunek (m) (rzecz.)=worry
fraszka (f) (rzecz.)=doggerel
fraszka (f) (rzecz.)=epigram
fraszka (f) (rzecz.)=limerick
fraszka (f) (rzecz.)=trifle
fraza (f) (rzecz.)=movement
fraza (f) (rzecz.)=phrase
frazeologia (f) (rzecz.)=phraseology
frazes (m) (rzecz.)=catchword
frazes (m) (rzecz.)=cliché
frazes (m) (rzecz.)=commonplace
frazes (m) (rzecz.)=platitude
frazowy (przym.)=phrasal
frędzel (m) (rzecz.)=fringe
frędzel (m) (rzecz.)=tassel
fregata (f) (rzecz.)=frigate
frekwencja (f) (rzecz.)=admission
frekwencja (f) (rzecz.)=attendance
frekwencja (f) (rzecz.)=frequency
frekwencja (f) (rzecz.)=turnout
frenetyczny (przym.)=frenetic
frenolog (m) (rzecz.)=phrenologist
frenologia (f) (rzecz.)=phrenology
fresk (m) (rzecz.)=fresco
fresk (m) (rzecz.)=mural
frez (m) (rzecz.)=cutter
frezarka (f) (rzecz.)=miller
frezja (f) (rzecz.)=freesia
frezowanie (n) (rzecz.)=grinding
front (m) (rzecz.)=fore-part
frontalny (przym.)=frontal
frontowy (przym.)=front
froterka (f) (rzecz.)=brush
froterować (czas.)=polish
frotowy (przym.)=terry
fruktoza (f) (rzecz.)=fructose
frustracja (f) (rzecz.)=frustration
frustrować (czas.)=frustrate
fruwać (czas.)=flitter
fruwać (czas.)=fly
fryc (m) (rzecz.)=frosh
frykas (m) (rzecz.)=delicacy
frymarczyć (czas.)=barter
frymarczyć (czas.)=trade
frytkownica (f) (rzecz.)=fryer
frywolnie (przysł.)=frivolously
frywolny (przym.)=frivolous
fryz (m) (rzecz.)=frieze
fryza (f) (rzecz.)=frieze
fryzjer (m) (rzecz.)=barber
fryzjer (m) (rzecz.)=hairdresser
fryzjer (m) (rzecz.)=hairstylist
fryzjerski (przym.)=hairdresser's
fryzjerstwo (n) (rzecz.)=hairdressing
fryzować (czas.)=frizz
fryzura (f) (rzecz.)=coiffure
fryzura (f) (rzecz.)=haircut
fryzura (f) (rzecz.)=hairdo
fryzura (f) (rzecz.)=hair-do
fryzura (f) (rzecz.)=hairstyle
fryzura (f) (rzecz.)=head-dress
fryzura (f) (rzecz.)=mop
fryzura (f) (rzecz.)=pompadour
fucha (f) (rzecz.)=sideline
fuga (f) (rzecz.)=fugue
fujara (m) (rzecz.)=galoot
fujara (m) (rzecz.)=nincompoop
fujara (m) (rzecz.)=ninny
fujarka (f) (rzecz.)=panpipe
fujarka (f) (rzecz.)=pipe
fukać (czas.)=scold
fuks (m) (rzecz.)=fluke
fuksja (f) (rzecz.)=fuchsia
fuksyna (f) (rzecz.)=magenta
fular (m) (rzecz.)=foulard
fulmar (m) (rzecz.)=fulmar
fundacja (f) (rzecz.)=endowment
fundacja (f) (rzecz.)=foundation
fundacja (f) (rzecz.)=patrimony
fundamentalista (m) (rzecz.)=fundamentalist
fundamentalizm (m) (rzecz.)=fundamentalism
fundamentalny (przym.)=basic
fundamentalny (przym.)=fundamental
fundator (m) (rzecz.)=benefactor
fundator (m) (rzecz.)=founder
fundować (czas.)=endow
fundować (czas.)=treat
fundusz (m) (rzecz.)=fund
fungicyd (m) (rzecz.)=fungicide
funkcja (f) (rzecz.)=as
funkcja (f) (rzecz.)=function
funkcja (f) (rzecz.)=status
funkcjonalizm (m) (rzecz.)=functionalism
funkcjonalnie (przysł.)=functionally
funkcjonalność (f) (rzecz.)=comfort
funkcjonalność (f) (rzecz.)=functionality
funkcjonalny (przym.)=functional
funkcjonalny (przym.)=manageable
funkcjonariusz (m) (rzecz.)=functionary
funkcjonariusz (m) (rzecz.)=officer
funkcjonariusz (m) (rzecz.)=usher
funkcjonować (czas.)=function
funkcyjnie (przysł.)=functionally
funt (m) (rzecz.)=pound
funt (m) (rzecz.)=quid
fura (f) (rzecz.)=boxcar
fura (f) (rzecz.)=cart
fura (f) (rzecz.)=cartload
fura (f) (rzecz.)=heap
fura (f) (rzecz.)=wagon
furaż (m) (rzecz.)=forage
furażer (m) (rzecz.)=forager
furażować (czas.)=forage
furażowanie (n) (rzecz.)=forage
furczeć (czas.)=buzz
furczeć (czas.)=zoom
furgon (m) (rzecz.)=boxcar
furgon (m) (rzecz.)=wagon
furgonetka (f) (rzecz.)=van
furia (f) (rzecz.)=bisque
furia (f) (rzecz.)=fury
furia (f) (rzecz.)=tantrum
furkot (m) (rzecz.)=whir
furkot (m) (rzecz.)=whirr
furman (m) (rzecz.)=carrier
furman (m) (rzecz.)=carter
furmanka (f) (rzecz.)=cart
furtka (f) (rzecz.)=backdoor
furtka (f) (rzecz.)=gate
furtka (f) (rzecz.)=wicket
fuszer (m) (rzecz.)=muff
fuszer (m) (rzecz.)=scamper
fuszerka (f) (rzecz.)=bungle
fuszerka (f) (rzecz.)=muff
fuszerować (czas.)=dabble
fuszerować (czas.)=muff
fuszerować (czas.)=scamp
fuszerować (czas.)=shuffle
futbol (m) (rzecz.)=football
futerał (m) (rzecz.)=case
futerał (m) (rzecz.)=casing
futerał (m) (rzecz.)=covering
futerał (m) (rzecz.)=holster
futerał (m) (rzecz.)=sheath
futerał (m) (rzecz.)=wrapper
futeralik (m) (rzecz.)=etui
futerko (n) (rzecz.)=fur
futerko (n) (rzecz.)=pelt
futerkowy (przym.)=fur
futro (n) (rzecz.)=fur
futro (n) (rzecz.)=pelt
futro (n) (rzecz.)=sheepskin
futryna (f) (rzecz.)=frame
futrzany (przym.)=fur
futrzany (przym.)=furry
futurologia (f) (rzecz.)=futurology
futurysta (m) (rzecz.)=futurist
futurystyczny (przym.)=futuristic
futuryzm (m) (rzecz.)=futurism
fuzel (m) (rzecz.)=faints
fuzja (f) (rzecz.)=amalgamation
fuzja (f) (rzecz.)=fusion
fuzja (f) (rzecz.)=merger
fuzja (f) (rzecz.)=rifle
gabardyna (f) (rzecz.)=gabardine
gabardynowy (przym.)=gabardine
gabaryt (m) (rzecz.)=dimension
gabaryt (m) (rzecz.)=measurement
gąbczasty (przym.)=mushy
gąbczasty (przym.)=spongy
gabinet (m) (rzecz.)=cabinet
gabinet (m) (rzecz.)=closet
gabinet (m) (rzecz.)=office
gabinet (m) (rzecz.)=study
gabinet (m) (rzecz.)=surgery
gąbka (f) (rzecz.)=sponge
gablota (f) (rzecz.)=cabinet
gablota (f) (rzecz.)=showcase
gablotka (f) (rzecz.)=cabinet
gablotka (f) (rzecz.)=showcase
gać (f) (rzecz.)=reach
gacek (m) (rzecz.)=bat
gacie (pl) (rzecz.)=underpants
gadać (czas.)=babble
gadać (czas.)=blab
gadać (czas.)=gab
gadać (czas.)=jaw
gadać (czas.)=patter
gadać (czas.)=talk
gadać (czas.)=twaddle
gadanie (n) (rzecz.)=babble
gadanie (n) (rzecz.)=chatter
gadanie (n) (rzecz.)=claptrap
gadanie (n) (rzecz.)=gab
gadanie (n) (rzecz.)=jabber
gadanie (n) (rzecz.)=smatter
gadanie (n) (rzecz.)=talk
gadanie (n) (rzecz.)=twaddle
gadanina (f) (rzecz.)=blab
gadanina (f) (rzecz.)=gaggle
gadanina (f) (rzecz.)=palaver
gadanina (f) (rzecz.)=patter
gadanina (f) (rzecz.)=talkfest
gadanina (f) (rzecz.)=tattle
gadanina (f) (rzecz.)=tittle-tattle
gadanina (f) (rzecz.)=twaddle
gadatliwie (przysł.)=chattily
gadatliwość (f) (rzecz.)=talkativeness
gadatliwość (f) (rzecz.)=wordiness
gadatliwy (przym.)=chatty
gadatliwy (przym.)=flippant
gadatliwy (przym.)=gabby
gadatliwy (przym.)=long-winded
gadatliwy (przym.)=loquacious
gadatliwy (przym.)=speaking
gadatliwy (przym.)=talkative
gadatliwy (przym.)=talky
gadatliwy (przym.)=verbose
gadatliwy (przym.)=windy
gadolin (m) (rzecz.)=gadolinium
gaduła (m) (rzecz.)=babbler
gaduła (m) (rzecz.)=blab
gaduła (m) (rzecz.)=blabbermouth
gaduła (m) (rzecz.)=chatterbox
gaduła (m) (rzecz.)=gabbler
gaduła (m) (rzecz.)=gasser
gaduła (m) (rzecz.)=jay
gaduła (m) (rzecz.)=magpie
gaduła (m) (rzecz.)=prattler
gaduła (m) (rzecz.)=talker
gaduła (m) (rzecz.)=tatter
gaduła (m) (rzecz.)=tattler
gaduła (m) (rzecz.)=windbag
gadulstwo (n) (rzecz.)=garrulity
gadżet (m) (rzecz.)=gadget
gadżet (m) (rzecz.)=gizmo
gadzi (przym.)=reptilian
gadzina (f) (rzecz.)=reptile
gadzina (f) (rzecz.)=viper
gafa (f) (rzecz.)=bloomer
gafa (f) (rzecz.)=blunder
gafa (f) (rzecz.)=boner
gafa (f) (rzecz.)=gaffe
gafa (f) (rzecz.)=solecism
gagat (m) (rzecz.)=jet
gagat (m) (rzecz.)=jetting
gagat (m) (rzecz.)=sprayer
gaj (m) (rzecz.)=grove
gaj (m) (rzecz.)=holt
gajowy (przym.)=forester
gajowy (przym.)=ranger
gajowy (przym.)=woodman
galaktyczny (przym.)=galactic
galaktyka (f) (rzecz.)=galaxy
galant (m) (rzecz.)=spark
galanteria (f) (rzecz.)=gallantly
galanteria (f) (rzecz.)=gallantry
galanteria (f) (rzecz.)=hosiery
galar (m) (rzecz.)=scow
galareta (f) (rzecz.)=jelly
galaretka (f) (rzecz.)=jelly
galaretowacieć (czas.)=gelatinize
galaretowaty (przym.)=gelatinous
galas (m) (rzecz.)=gallnut
galas (m) (rzecz.)=gall-nut
galas (m) (rzecz.)=oak-apple
galasówka (f) (rzecz.)=gallfly
galasówka (f) (rzecz.)=gallnut
galasówka (f) (rzecz.)=nutgall
gałąź (f) (rzecz.)=bough
gałąź (f) (rzecz.)=branch
gałąź (f) (rzecz.)=leg
gałąź (f) (rzecz.)=limb
gałąź (f) (rzecz.)=offshoot
gałąź (f) (rzecz.)=twig
gałązka (f) (rzecz.)=spray
gałązka (f) (rzecz.)=sprig
gałązka (f) (rzecz.)=twig
gałązka (f) (rzecz.)=wattle
galenit (m) (rzecz.)=galena
galeon (m) (rzecz.)=galleon
galera (f) (rzecz.)=galley
galeria (f) (rzecz.)=gallery
galeria (f) (rzecz.)=loft
galernik (m) (rzecz.)=galley
gałęzisty (przym.)=ramose
gałęzisty (przym.)=ramous
gałgan (m) (rzecz.)=rag
gałganiarz (m) (rzecz.)=ragman
galimatias (m) (rzecz.)=hotchpotch
galimatias (m) (rzecz.)=mess
gałka (f) (rzecz.)=ball
gałka (f) (rzecz.)=knob
gałka (f) (rzecz.)=knurl
gałka (f) (rzecz.)=marble
gałka (f) (rzecz.)=pommel
gałka (f) (rzecz.)=stud
galman (m) (rzecz.)=calamine
galon (m) (rzecz.)=gallon
galon (m) (rzecz.)=galloon
galon (m) (rzecz.)=gimp
galon (m) (rzecz.)=purl
galop (m) (rzecz.)=career
galop (m) (rzecz.)=gallop
galopować (czas.)=gallop
galopowanie (n) (rzecz.)=galloping
galowy (przym.)=gala
galwaniczny (przym.)=galvanic
galwaniczny (przym.)=voltaic
galwanizacja (f) (rzecz.)=electroplating
galwanizacja (f) (rzecz.)=galvanization
galwanizm (m) (rzecz.)=galvanism
galwanizować (czas.)=galvanize
galwanizowanie (n) (rzecz.)=electroplating
galwanometr (m) (rzecz.)=galvanometer
galwanoplastyka (f) (rzecz.)=electroforming
galwanotechnika (f) (rzecz.)=electroplating
galwanotyp (m) (rzecz.)=electrotype
gama (f) (rzecz.)=gamut
gama (f) (rzecz.)=scale
gameta (f) (rzecz.)=gamete
gamoń (m) (rzecz.)=bumpkin
gamoń (m) (rzecz.)=dimwit
gamoń (m) (rzecz.)=galoot
gamoń (m) (rzecz.)=gawk
gamoniowaty (przym.)=gawky
ganek (m) (rzecz.)=porch
ganglion (m) (rzecz.)=ganglion
gangrena (f) (rzecz.)=gangrene
gangrenowy (przym.)=gangrenous
gangsterski (przym.)=gangster
gangsterstwo (n) (rzecz.)=racketeering
ganiać (czas.)=run
ganić (czas.)=blame
ganić (czas.)=censure
ganić (czas.)=censurer
ganić (czas.)=criticize
ganić (czas.)=damn
ganić (czas.)=deprecate
ganić (czas.)=dispraise
ganić (czas.)=reprehend
ganić (czas.)=reprimand
ganić (czas.)=reprobate
ganić (czas.)=reprove
ganić (czas.)=slate
ganić (czas.)=upbraid
ganić (czas.)=vituperate
ganienie (n) (rzecz.)=dispraise
gap (m) (rzecz.)=gannet
gapa (m) (rzecz.)=dope
gapa (m) (rzecz.)=dupe
gapa (m) (rzecz.)=slow-witted
gapić (czas.)=gape
gapić (czas.)=stare
gapić (czas.)=yawn
gapienie (n) (rzecz.)=gape-seed
gar (m) (rzecz.)=pot
garaż (m) (rzecz.)=garage
garaż (m) (rzecz.)=lockup
garażować (czas.)=garage
garbarnia (f) (rzecz.)=tannery
garbarstwo (n) (rzecz.)=tanning
garbarz (m) (rzecz.)=skinner
garbarz (m) (rzecz.)=tanner
garbaty (przym.)=gibbous
garbaty (przym.)=hooked
garbaty (przym.)=humpbacked
garbaty (przym.)=hunchbacked
garbaty (przym.)=hunched
garbić (czas.)=hump
garbić (czas.)=slouch
garbić (czas.)=stoop
garbienie (n) (rzecz.)=stoop
garbować (czas.)=tan
garbowanie (n) (rzecz.)=tan
garbowanie (n) (rzecz.)=tanner
garbowanie (n) (rzecz.)=tanning
garbus (m) (rzecz.)=humpback
garbus (m) (rzecz.)=hunchback
garda (f) (rzecz.)=barrette
gardenia (f) (rzecz.)=gardenia
garderoba (f) (rzecz.)=chemisette
garderoba (f) (rzecz.)=cloakroom
garderoba (f) (rzecz.)=garment
garderoba (f) (rzecz.)=wardrobe
gardłacz (m) (rzecz.)=pouter
gardło (n) (rzecz.)=gizzard
gardło (n) (rzecz.)=gorge
gardło (n) (rzecz.)=pharynx
gardło (n) (rzecz.)=throat
gardłowy (przym.)=guttural
gardłowy (przym.)=husky
gardłowy (przym.)=pharyngeal
gardłowy (przym.)=throaty
gardzenie (n) (rzecz.)=scorning
gardzić (czas.)=despise
gardzić (czas.)=disdain
gardzić (czas.)=scorn
gardziel (f) (rzecz.)=gorge
gardziel (f) (rzecz.)=gullet
gardziel (f) (rzecz.)=throat
gargulec (m) (rzecz.)=gargoyle
garmażeria (f) (rzecz.)=delicatessen
garncarski (przym.)=fictile
garncarstwo (n) (rzecz.)=pottery
garncarz (m) (rzecz.)=potter
garnek (m) (rzecz.)=crock
garnek (m) (rzecz.)=jug
garnek (m) (rzecz.)=little
garnek (m) (rzecz.)=pan
garnek (m) (rzecz.)=pot
garniec (m) (rzecz.)=peck
garnirować (czas.)=garnish
garnitur (m) (rzecz.)=garniture
garnitur (m) (rzecz.)=suit
garnizon (m) (rzecz.)=garrison
garnuszek (m) (rzecz.)=cup
garnuszek (m) (rzecz.)=little
garść (f) (rzecz.)=handful
garsonka (f) (rzecz.)=suit
garsonka (f) (rzecz.)=two-piece
garstka (f) (rzecz.)=divot
garstka (f) (rzecz.)=handful
gąsiątko (n) (rzecz.)=gosling
gasić (czas.)=extinguish
gasić (czas.)=kill
gasić (czas.)=quench
gasić (czas.)=slake
gąsienica (f) (rzecz.)=caterpillar
gąsienica (f) (rzecz.)=crawler
gąsienica (f) (rzecz.)=cutworm
gąsior (m) (rzecz.)=gander
gaśnica (f) (rzecz.)=extinguisher
gaśnica (f) (rzecz.)=fire-extinguisher
gastronom (m) (rzecz.)=gastronome
gastronomia (f) (rzecz.)=catering
gastronomia (f) (rzecz.)=gastronomy
gastryczny (przym.)=gastric
gąszcz (m) (rzecz.)=boscage
gąszcz (m) (rzecz.)=bush
gąszcz (m) (rzecz.)=coppice
gąszcz (m) (rzecz.)=jungle
gąszcz (m) (rzecz.)=spinney
gąszcz (m) (rzecz.)=thick
gąszcz (m) (rzecz.)=thicket
gatunek (m) (rzecz.)=brand
gatunek (m) (rzecz.)=degree
gatunek (m) (rzecz.)=genre
gatunek (m) (rzecz.)=grade
gatunek (m) (rzecz.)=kind
gatunek (m) (rzecz.)=quality
gatunek (m) (rzecz.)=sort
gatunek (m) (rzecz.)=species
gatunek (m) (rzecz.)=standard
gatunkowy (przym.)=choice
gatunkowy (przym.)=specific
gawęda (f) (rzecz.)=chat
gawędziarski (przym.)=chatty
gawędziarski (przym.)=narrative
gawędziarski (przym.)=yarn
gawędziarz (m) (rzecz.)=raconteur
gawędziarz (m) (rzecz.)=storyteller
gawędziarz (m) (rzecz.)=story-teller
gawędzić (czas.)=banter
gawędzić (czas.)=chat
gawędzić (czas.)=chipper
gawędzić (czas.)=tattle
gawiedź (f) (rzecz.)=rabble
gaworzyć (czas.)=babble
gaworzyć (czas.)=prattle
gawot (m) (rzecz.)=gavotte
gawron (m) (rzecz.)=gaper
gawron (m) (rzecz.)=rook
gaz (m) (rzecz.)=gas
gaza (f) (rzecz.)=cheesecloth
gaza (f) (rzecz.)=gauze
gaza (f) (rzecz.)=mull
gaża (f) (rzecz.)=salary
gazda (m) (rzecz.)=farmer
gazeciarz (m) (rzecz.)=newsagent
gazeciarz (m) (rzecz.)=newsboy
gazeciarz (m) (rzecz.)=news-boy
gazeciarz (m) (rzecz.)=paperboy
gazela (f) (rzecz.)=gazelle
gazeta (f) (rzecz.)=gazette
gazeta (f) (rzecz.)=newspaper
gazeta (f) (rzecz.)=paper
gazik (m) (rzecz.)=jeep
gazometr (m) (rzecz.)=gas-meter
gazomierz (m) (rzecz.)=gas-meter
gazoszczelny (przym.)=gas-tight
gazować (czas.)=aerate
gazować (czas.)=gas
gazowanie (n) (rzecz.)=gassing
gazownia (f) (rzecz.)=gasworks
gazownia (f) (rzecz.)=gas-works
gazowy (przym.)=gas
gazowy (przym.)=gaseous
gazowy (przym.)=gassy
gbur (m) (rzecz.)=boor
gbur (m) (rzecz.)=churl
gbur (m) (rzecz.)=curmudgeon
gbur (m) (rzecz.)=loon
gbur (m) (rzecz.)=lout
gbur (m) (rzecz.)=yokel
gburowatość (f) (rzecz.)=boorishness
gburowatość (f) (rzecz.)=surliness
gburowaty (przym.)=boorish
gburowaty (przym.)=gruff
gburowaty (przym.)=gruffly
gburowaty (przym.)=rugged
gburowaty (przym.)=surly
gdakać (czas.)=cackle
gdakać (czas.)=chuck
gdakać (czas.)=cluck
gdakanie (n) (rzecz.)=cackle
gdakanie (n) (rzecz.)=chuck
gdakanie (n) (rzecz.)=cluck
gderać (czas.)=grouch
gderać (czas.)=growl
gderać (czas.)=grumble
gderać (czas.)=nag
gderanie (n) (rzecz.)=grouch
gderanie (n) (rzecz.)=growl
gderanie (n) (rzecz.)=grumble
gderliwy (przym.)=grumpy
gderliwy (przym.)=morose
gdy (spój.)=as
gdy (spój.)=failover
gdy (spój.)=when
gdy (spój.)=while
gdyby (spój.)=if
gdyż (spój.)=because
gdzie (przysł.)=elsewhere
gdzie (przysł.)=where
gdzie (przysł.)=whereabouts
gdzie (przysł.)=wherever
gdziekolwiek (przysł.)=anyplace
gdziekolwiek (przysł.)=anywhere
gdziekolwiek (przysł.)=elsewhere
gdziekolwiek (przysł.)=everywhere
gdziekolwiek (przysł.)=wherever
gdzieś (przysł.)=anyplace
gdzieś (przysł.)=anywhere
gdzieś (przysł.)=hereabouts
gdzieś (przysł.)=someplace
gdzieś (przysł.)=somewhere
gdzież (przysł.)=whereabouts
gęba (f) (rzecz.)=kisser
gęba (f) (rzecz.)=mug
gęgać (czas.)=gabble
gęgać (czas.)=gaggle
gęgać (czas.)=squawk
gęganie (n) (rzecz.)=squawk
gehenna (f) (rzecz.)=ordeal
gej (m) (rzecz.)=gay
gejsza (f) (rzecz.)=geisha
gejzer (m) (rzecz.)=geyser
gejzer (m) (rzecz.)=gush
gen (m) (rzecz.)=gene
genealogia (f) (rzecz.)=genealogy
genealogia (f) (rzecz.)=lineage
genealogiczny (przym.)=genealogical
generacja (f) (rzecz.)=generation
generał (m) (rzecz.)=general
generalizacja (f) (rzecz.)=generalization
generalizować (czas.)=generalize
generalnie (przysł.)=generally
generalny (przym.)=general
generatywny (przym.)=generative
generować (czas.)=generate
generowanie (n) (rzecz.)=generating
genetycznie (przysł.)=genetically
genetyczny (przym.)=generic
genetyczny (przym.)=genetic
genetyk (m) (rzecz.)=geneticist
genetyka (f) (rzecz.)=genetics
genetyka (f) (rzecz.)=physics
geneza (f) (rzecz.)=genesis
geneza (f) (rzecz.)=origin
genialnie (przysł.)=genially
genialność (f) (rzecz.)=ingeniousness
genialny (przym.)=brilliant
genialny (przym.)=wheezy
geniusz (m) (rzecz.)=genie
geniusz (m) (rzecz.)=genius
genom (m) (rzecz.)=genome
genotyp (m) (rzecz.)=genotype
geocentryczny (przym.)=geocentric
geoda (f) (rzecz.)=geode
geodeta (m) (rzecz.)=geodesist
geodeta (m) (rzecz.)=surveyor
geodezja (f) (rzecz.)=geodesy
geodezyjny (przym.)=geodesic
geodezyjny (przym.)=geodetic
geofizyczny (przym.)=geophysical
geofizyk (m) (rzecz.)=geophysicist
geofizyka (f) (rzecz.)=geophysics
geograf (m) (rzecz.)=geographer
geografia (f) (rzecz.)=geography
geograficznie (przysł.)=geographically
geograficzny (przym.)=geographic
geograficzny (przym.)=geographical
geolog (m) (rzecz.)=geologist
geolog (m) (rzecz.)=geology
geologia (f) (rzecz.)=geology
geologia (f) (rzecz.)=geomorphology
geologicznie (przysł.)=geologically
geologiczny (przym.)=geologic
geologiczny (przym.)=geological
geometria (f) (rzecz.)=geometry
geometrycznie (przysł.)=geometrically
geometryczny (przym.)=geometric
geometryczny (przym.)=geometrical
geopolityczny (przym.)=geopolitical
geopolityka (f) (rzecz.)=geopolitics
georginia (f) (rzecz.)=dahlia
geotermiczny (przym.)=geothermal
gepard (m) (rzecz.)=cheetah
geriatra (m) (rzecz.)=geriatrician
geriatria (f) (rzecz.)=geriatrics
geriatryczny (przym.)=geriatric
german (m) (rzecz.)=germanium
gerontologia (f) (rzecz.)=gerontology
gęś (f) (rzecz.)=geese
gęś (f) (rzecz.)=goose
gęsior (m) (rzecz.)=goose
gest (m) (rzecz.)=gesture
gest (m) (rzecz.)=involuntary
gęstnieć (czas.)=thicken
gęsto (przysł.)=densely
gęsto (przysł.)=thickly
gęsto (przysł.)=thickset
gęstość (f) (rzecz.)=compactness
gęstość (f) (rzecz.)=consistence
gęstość (f) (rzecz.)=denseness
gęstość (f) (rzecz.)=denser
gęstość (f) (rzecz.)=density
gęstość (f) (rzecz.)=thickness
gęstościomierz (m) (rzecz.)=hydrometer
gęstwina (f) (rzecz.)=boscage
gęstwina (f) (rzecz.)=thicket
gęsty (przym.)=bushy
gęsty (przym.)=compact
gęsty (przym.)=dense
gęsty (przym.)=quickset
gęsty (przym.)=thick
gęsty (przym.)=thickset
gestykulacja (f) (rzecz.)=gesticulation
gestykulować (czas.)=gesticulate
geszeft (m) (rzecz.)=racket
getry (pl) (rzecz.)=leggings
getto (m) (rzecz.)=ghetto
giąć (czas.)=bend
gibki (przym.)=flexible
gibki (przym.)=lithe
gibkość (f) (rzecz.)=flexibility
gibkość (f) (rzecz.)=limber
gibon (m) (rzecz.)=gibbon
giełda (f) (rzecz.)=bourse
giełda (f) (rzecz.)=exchange
giełda (f) (rzecz.)=reline
giermek (m) (rzecz.)=armiger
giermek (m) (rzecz.)=henchman
giermek (m) (rzecz.)=squire
giętki (przym.)=elastic
giętki (przym.)=flex
giętki (przym.)=flexible
giętki (przym.)=lithe
giętki (przym.)=malleable
giętki (przym.)=nimble
giętki (przym.)=pliable
giętki (przym.)=pliant
giętki (przym.)=supple
giętki (przym.)=whippy
giętki (przym.)=willowy
giętko (przysł.)=flexibly
giętko (przysł.)=supplely
giętko (przysł.)=supply
giętkość (f) (rzecz.)=flexibility
giętkość (f) (rzecz.)=limber
giętkość (f) (rzecz.)=pliability
giętkość (f) (rzecz.)=pliancy
giętkość (f) (rzecz.)=suppleness
giez (m) (rzecz.)=gadfly
giez (m) (rzecz.)=horsefly
gigabajt (m) (rzecz.)=gigabyte
gigaherc (m) (rzecz.)=gigahertz
gigant (m) (rzecz.)=giant
gigant (m) (rzecz.)=titan
gigantycznie (przysł.)=gigantically
gigantycznie (przysł.)=immensely
gigantyczny (przym.)=gigantic
gil (m) (rzecz.)=bullfinch
gildia (f) (rzecz.)=gild
gilosza (f) (rzecz.)=guilloche
gilotyna (f) (rzecz.)=guillotine
gimnastyczny (przym.)=gym
gimnastyczny (przym.)=gymnastic
gimnastyk (m) (rzecz.)=gymnast
gimnastyka (f) (rzecz.)=gym
gimnastyka (f) (rzecz.)=gymnastic
gimnastyka (f) (rzecz.)=gymnastics
gimnastykować (czas.)=exercise
gimnazjum (n) (rzecz.)=college
ginąć (czas.)=die
ginąć (czas.)=disappear
ginąć (czas.)=perish
gips (m) (rzecz.)=cast
gips (m) (rzecz.)=daub
gips (m) (rzecz.)=gesso
gips (m) (rzecz.)=gypsum
gips (m) (rzecz.)=plaster
gipsowanie (n) (rzecz.)=plaster
girlanda (f) (rzecz.)=festoon
girlanda (f) (rzecz.)=garland
gitara (f) (rzecz.)=guitar
gitarzysta (m) (rzecz.)=guitarist
głąb (m) (rzecz.)=heart
głąb (m) (rzecz.)=stalk
glacjologia (f) (rzecz.)=glaciology
gladiatorski (przym.)=gladiatorial
gładki (przym.)=even
gładki (przym.)=flat
gładki (przym.)=glib
gładki (przym.)=glossy
gładki (przym.)=oily
gładki (przym.)=plain
gładki (przym.)=sleek
gładki (przym.)=slick
gładki (przym.)=smooth
gładki (przym.)=straight
gładko (przysł.)=glibly
gładko (przysł.)=smoothly
gładko (przysł.)=swimmingly
gładkość (f) (rzecz.)=glibness
gładkość (f) (rzecz.)=plainer
gładkość (f) (rzecz.)=smoothness
gładzić (czas.)=polish
gładzić (czas.)=sleek
gładzić (czas.)=smooth
gładzić (czas.)=stroke
gładzik (m) (rzecz.)=jointer
głaskać (czas.)=caress
głaskać (czas.)=fondle
głaskać (czas.)=stroke
głaz (m) (rzecz.)=boulder
głaz (m) (rzecz.)=rock
glazura (f) (rzecz.)=glaze
glazura (f) (rzecz.)=varnish
glazurować (czas.)=glaze
glazurowanie (n) (rzecz.)=glazing
gleba (f) (rzecz.)=glebe
gleba (f) (rzecz.)=mould
gleba (f) (rzecz.)=soil
głębia (f) (rzecz.)=abyss
głębia (f) (rzecz.)=deep
głębia (f) (rzecz.)=deepness
głębia (f) (rzecz.)=depth
głębia (f) (rzecz.)=profundity
głębinowy (przym.)=abyssal
głębinowy (przym.)=deep-sea
głęboki (przym.)=deep
głęboki (przym.)=deep-seated
głęboki (przym.)=intrinsic
głęboki (przym.)=penetrating
głęboki (przym.)=profound
głęboki (przym.)=sound
głęboki (przym.)=thoughtful
głęboko (przysł.)=bitterly
głęboko (przysł.)=deep
głęboko (przysł.)=deeply
głęboko (przysł.)=enroot
głęboko (przysł.)=profoundly
głęboko (przysł.)=soundly
głębokość (f) (rzecz.)=deeper
głębokość (f) (rzecz.)=deepness
głębokość (f) (rzecz.)=depth
głębokość (f) (rzecz.)=profundity
ględzić (czas.)=jaw
ględzić (czas.)=waffle
glicerol (m) (rzecz.)=glycerol
glif (m) (rzecz.)=glyph
glikogen (m) (rzecz.)=glycogen
glikol (m) (rzecz.)=glycol
glina (f) (rzecz.)=clay
glina (f) (rzecz.)=cop
gliniany (przym.)=earthen
gliniany (przym.)=earthenware
gliniany (przym.)=fictile
gliniany (przym.)=pottery
gliniarz (m) (rzecz.)=cop
gliniarz (m) (rzecz.)=copper
gliniasty (przym.)=argillaceous
gliniasty (przym.)=clayey
glista (f) (rzecz.)=earthworm
glista (f) (rzecz.)=lobworm
glista (f) (rzecz.)=roundworm
globalizacja (f) (rzecz.)=globalization
globalnie (przysł.)=globally
globalny (przym.)=all-in
globalny (przym.)=global
globtroter (m) (rzecz.)=globetrotter
globulina (f) (rzecz.)=globulin
globus (m) (rzecz.)=globe
głód (m) (rzecz.)=famine
głód (m) (rzecz.)=hunger
głód (m) (rzecz.)=hungrier
głód (m) (rzecz.)=nagging
głód (m) (rzecz.)=scarcity
głód (m) (rzecz.)=starvation
głodny (przym.)=famished
głodny (przym.)=hungry
głodomór (m) (rzecz.)=starveling
głodować (czas.)=famine
głodować (czas.)=famish
głodować (czas.)=starve
głodowanie (n) (rzecz.)=famine
głodowanie (n) (rzecz.)=hungering
głodowanie (n) (rzecz.)=starving
głodówka (f) (rzecz.)=starvation
głodzić (czas.)=famish
głodzić (czas.)=starve
głóg (m) (rzecz.)=haw
głóg (m) (rzecz.)=hawthorn
glon (m) (rzecz.)=alga
glon (m) (rzecz.)=algae
glonowy (przym.)=algal
gloria (f) (rzecz.)=glory
gloryfikacja (f) (rzecz.)=glorification
gloryfikować (czas.)=glorify
gloryfikować (czas.)=laud
gloryfikowanie (n) (rzecz.)=glorifying
głos (m) (rzecz.)=voice
głos (m) (rzecz.)=vote
glosariusz (m) (rzecz.)=glossary
glosariusz (m) (rzecz.)=vocabulary
głosić (czas.)=say
głosić (czas.)=voice
głosiciel (m) (rzecz.)=advocate
głosiciel (m) (rzecz.)=preacher
głoska (f) (rzecz.)=sound
głośnia (f) (rzecz.)=glottis
głośnik (m) (rzecz.)=loudspeaker
głośnik (m) (rzecz.)=loud-speaker
głośnik (m) (rzecz.)=megaphone
głośnik (m) (rzecz.)=speaker
głośniowy (przym.)=glottal
głośno (przysł.)=aloud
głośno (przysł.)=audibly
głośno (przysł.)=avowedly
głośno (przysł.)=loud
głośno (przysł.)=loudly
głośność (f) (rzecz.)=louder
głośność (f) (rzecz.)=loudness
głośność (f) (rzecz.)=voluble
głośny (przym.)=famed
głośny (przym.)=far-famed
głośny (przym.)=howl
głośny (przym.)=howled
głośny (przym.)=loud
głośny (przym.)=loudly
głośny (przym.)=loud-mouthed
głośny (przym.)=notorious
głośny (przym.)=plangent
głośny (przym.)=prominent
głośny (przym.)=resounding
głosować (czas.)=ballot
głosować (czas.)=vote
głosowanie (n) (rzecz.)=ballot
głosowanie (n) (rzecz.)=poll
głosowanie (n) (rzecz.)=polling
głosowanie (n) (rzecz.)=suffrage
głosowanie (n) (rzecz.)=vote
głosowanie (n) (rzecz.)=voting
głosownia (f) (rzecz.)=phonetics
głosowy (przym.)=vocal
głosowy (przym.)=vocals
głowa (f) (rzecz.)=chief
głowa (f) (rzecz.)=head
głowa (f) (rzecz.)=pate
głowica (f) (rzecz.)=capital
głowica (f) (rzecz.)=head
głowica (f) (rzecz.)=pommel
głowica (f) (rzecz.)=warhead
główka (f) (rzecz.)=head
główka (f) (rzecz.)=header
główkować (czas.)=head
głownia (f) (rzecz.)=brand
głownia (f) (rzecz.)=firebrand
głównie (przysł.)=chiefly
głównie (przysł.)=largely
głównie (przysł.)=mainly
głównie (przysł.)=mostly
głównie (przysł.)=primarily
głównie (przysł.)=principally
główny (przym.)=capital
główny (przym.)=cardinal
główny (przym.)=central
główny (przym.)=chief
główny (przym.)=exquisite
główny (przym.)=foremost
główny (przym.)=general
główny (przym.)=grand
główny (przym.)=high
główny (przym.)=highest
główny (przym.)=leading
główny (przym.)=main
główny (przym.)=mainstream
główny (przym.)=major
główny (przym.)=paramount
główny (przym.)=primal
główny (przym.)=primary
główny (przym.)=principal
główny (przym.)=salient
głowowy (przym.)=cephalic
głuchoniemy (przym.)=deaf-and-dumb
głuchoniemy (przym.)=deaf-mute
głuchota (f) (rzecz.)=deafness
głuchy (przym.)=dead
głuchy (przym.)=deaf
głuchy (przym.)=smothered
glukoza (f) (rzecz.)=glucose
głupek (m) (rzecz.)=ass
głupek (m) (rzecz.)=baboon
głupek (m) (rzecz.)=blithering
głupek (m) (rzecz.)=boob
głupek (m) (rzecz.)=booby
głupek (m) (rzecz.)=bumpkin
głupek (m) (rzecz.)=crackpot
głupek (m) (rzecz.)=dimwit
głupek (m) (rzecz.)=dumbness
głupek (m) (rzecz.)=dummy
głupek (m) (rzecz.)=fool
głupek (m) (rzecz.)=goon
głupek (m) (rzecz.)=jerk
głupek (m) (rzecz.)=juggins
głupek (m) (rzecz.)=loggerhead
głupek (m) (rzecz.)=moron
głupek (m) (rzecz.)=nerd
głupek (m) (rzecz.)=nincompoop
głupek (m) (rzecz.)=ninny
głupek (m) (rzecz.)=nit
głupek (m) (rzecz.)=nitwit
głupek (m) (rzecz.)=numskull
głupek (m) (rzecz.)=oaf
głupek (m) (rzecz.)=prune
głupek (m) (rzecz.)=simpleton
głupek (m) (rzecz.)=twerp
głupek (m) (rzecz.)=twit
głupek (m) (rzecz.)=yuk
głupek (m) (rzecz.)=zany
głupi (przym.)=absurd
głupi (przym.)=asinine
głupi (przym.)=ass
głupi (przym.)=crass
głupi (przym.)=daft
głupi (przym.)=dumb
głupi (przym.)=fatuous
głupi (przym.)=foolish
głupi (przym.)=footling
głupi (przym.)=inept
głupi (przym.)=insane
głupi (przym.)=insipid
głupi (przym.)=muddle-headed
głupi (przym.)=mute
głupi (przym.)=nuts
głupi (przym.)=obtuse
głupi (przym.)=pigheaded
głupi (przym.)=silly
głupi (przym.)=sodden
głupi (przym.)=stupid
głupi (przym.)=wacky
głupi (przym.)=yokel
głupi (przym.)=yoyo
głupiec (m) (rzecz.)=blockhead
głupiec (m) (rzecz.)=bonehead
głupiec (m) (rzecz.)=clueless
głupiec (m) (rzecz.)=dullard
głupiec (m) (rzecz.)=dunce
głupiec (m) (rzecz.)=fool
głupiec (m) (rzecz.)=goof
głupiec (m) (rzecz.)=idiot
głupiec (m) (rzecz.)=loon
głupiec (m) (rzecz.)=macaroni
głupiec (m) (rzecz.)=moron
głupiec (m) (rzecz.)=nincompoop
głupiec (m) (rzecz.)=ninny
głupiec (m) (rzecz.)=numskull
głupiec (m) (rzecz.)=softy
głupio (przysł.)=dumbly
głupio (przysł.)=foolishly
głupkowaty (przym.)=dopey
głupkowaty (przym.)=goofy
głupkowaty (przym.)=half-witted
głupkowaty (przym.)=moronic
głupkowaty (przym.)=oafish
głupol (m) (rzecz.)=mutt
głupol (m) (rzecz.)=yuk
głupota (f) (rzecz.)=birdseed
głupota (f) (rzecz.)=fatuity
głupota (f) (rzecz.)=folly
głupota (f) (rzecz.)=foolery
głupota (f) (rzecz.)=foolishness
głupota (f) (rzecz.)=half-witted
głupota (f) (rzecz.)=silliness
głupota (f) (rzecz.)=simper
głupota (f) (rzecz.)=stupidity
głupstwo (n) (rzecz.)=boob
głupstwo (n) (rzecz.)=foolery
głupstwo (n) (rzecz.)=foolishness
głupstwo (n) (rzecz.)=nonsense
głuptas (m) (rzecz.)=cully
głuptas (m) (rzecz.)=fool
głuptas (m) (rzecz.)=noodle
głuptas (m) (rzecz.)=silly
głuptas (m) (rzecz.)=simpleton
głuptas (m) (rzecz.)=sot
głusza (f) (rzecz.)=backwoods
głuszec (m) (rzecz.)=grouse
głuszyć (czas.)=choke
glutaminian (m) (rzecz.)=glutamate
gmach (m) (rzecz.)=edifice
gmach (m) (rzecz.)=fabric
gmatwać (czas.)=compliant
gmatwać (czas.)=complicate
gmatwać (czas.)=complicated
gmatwać (czas.)=confuse
gmatwać (czas.)=entangle
gmatwać (czas.)=tangle
gmatwanina (f) (rzecz.)=maze
gmatwanina (f) (rzecz.)=tangle
gmerać (czas.)=poke
gmerać (czas.)=pry
gmeranie (n) (rzecz.)=fumbling
gmina (f) (rzecz.)=commune
gmina (f) (rzecz.)=community
gmina (f) (rzecz.)=municipality
gmina (f) (rzecz.)=parish
gminny (przym.)=common
gminny (przym.)=communal
gminny (przym.)=coroner
gminny (przym.)=municipal
gnać (czas.)=dart
gnać (czas.)=run
gnać (czas.)=rush
gnać (czas.)=scamper
gnać (czas.)=stampede
gnać (czas.)=streak
gnębić (czas.)=afflict
gnębić (czas.)=depress
gnębić (czas.)=oppress
gnębić (czas.)=victimize
gnębić (czas.)=worry
gnębienie (n) (rzecz.)=oppression
gnejs (m) (rzecz.)=gneiss
gniady (przym.)=bay
gniady (przym.)=sorrel
gniazdko (n) (rzecz.)=jack
gniazdko (n) (rzecz.)=socket
gniazdo (n) (rzecz.)=input
gniazdo (n) (rzecz.)=nest
gniazdo (n) (rzecz.)=outlet
gniazdo (n) (rzecz.)=receptacle
gniazdo (n) (rzecz.)=socket
gnić (czas.)=decay
gnić (czas.)=decompose
gnić (czas.)=putrefy
gnić (czas.)=rot
gnicie (n) (rzecz.)=decay
gnicie (n) (rzecz.)=fester
gnicie (n) (rzecz.)=putrefaction
gnicie (n) (rzecz.)=putrescence
gnicie (n) (rzecz.)=rotting
gnida (f) (rzecz.)=nit
gniecenie (n) (rzecz.)=crushing
gnieść (czas.)=crumple
gnieść (czas.)=crush
gnieść (czas.)=knead
gnieść (czas.)=mash
gnieść (czas.)=press
gnieść (czas.)=ruffle
gnieść (czas.)=squash
gnieść (czas.)=stifle
gniew (m) (rzecz.)=aggravation
gniew (m) (rzecz.)=anger
gniew (m) (rzecz.)=bisque
gniew (m) (rzecz.)=choler
gniew (m) (rzecz.)=rage
gniew (m) (rzecz.)=resentment
gniew (m) (rzecz.)=spite
gniew (m) (rzecz.)=wrath
gniewać (czas.)=anger
gniewać (czas.)=resent
gniewliwość (f) (rzecz.)=fretfulness
gniewnie (przysł.)=angrily
gniewnie (przysł.)=crossly
gniewny (przym.)=angriest
gniewny (przym.)=angry
gniewny (przym.)=irascible
gniewny (przym.)=irate
gniewny (przym.)=irritable
gniewny (przym.)=testy
gniewny (przym.)=wroth
gnieździć (czas.)=nest
gnieździć (czas.)=nestle
gnilny (przym.)=putrefactive
gnilny (przym.)=putrid
gnój (m) (rzecz.)=dune
gnój (m) (rzecz.)=dung
gnój (m) (rzecz.)=manure
gnój (m) (rzecz.)=muck
gnojek (m) (rzecz.)=stinker
gnojenie (n) (rzecz.)=decaying
gnom (m) (rzecz.)=gnome
gnomiczny (przym.)=gnomic
gnomon (m) (rzecz.)=gnomon
gnostycyzm (m) (rzecz.)=gnosis
gnu (n) (rzecz.)=gnu
gnuśny (przym.)=lazy
gnuśny (przym.)=slothful
gnuśny (przym.)=sluggish
gobelin (m) (rzecz.)=arras
gobelin (m) (rzecz.)=tapestry
gocki (przym.)=gothic
godło (n) (rzecz.)=crest
godło (n) (rzecz.)=device
godło (n) (rzecz.)=emblem
godło (n) (rzecz.)=logo
godło (n) (rzecz.)=sign
godło (n) (rzecz.)=symbol
godnie (przysł.)=worthily
godność (f) (rzecz.)=dignity
godność (f) (rzecz.)=peerage
godny (przym.)=condign
godny (przym.)=deserve
godny (przym.)=deserving
godny (przym.)=dignified
godny (przym.)=portly
godny (przym.)=stately
godny (przym.)=worthy
gody (pl) (rzecz.)=mating
godzić (czas.)=agree
godzić (czas.)=hire
godzić (czas.)=placate
godzić (czas.)=reconcile
godzić (czas.)=square
godzien (przym.)=worth
godzien (przym.)=worthy
godzina (f) (rzecz.)=hour
godzina (f) (rzecz.)=o'clock
godzina (f) (rzecz.)=period
godzinka (f) (rzecz.)=hour
godzinowy (przym.)=hourly
godziwy (przym.)=decent
gofr (m) (rzecz.)=waffle
gofrowanie (n) (rzecz.)=embossing
gogle (pl) (rzecz.)=goggle
gogle (pl) (rzecz.)=goggles
goić (czas.)=heal
goj (m) (rzecz.)=gentile
gokart (m) (rzecz.)=go-cart
gokart (m) (rzecz.)=go-kart
gokart (m) (rzecz.)=kart
gol (m) (rzecz.)=goal
gołąb (m) (rzecz.)=dove
gołąb (m) (rzecz.)=pigeon
gołąbek (m) (rzecz.)=dove
gołąbek (m) (rzecz.)=pigeon
golarka (f) (rzecz.)=razor
golarka (f) (rzecz.)=shaver
golarz (m) (rzecz.)=barber
gołębi (przym.)=columbine
gołębnik (m) (rzecz.)=dovecot
gołębnik (m) (rzecz.)=dovecote
golec (m) (rzecz.)=tatterdemalion
goleń (f) (rzecz.)=shank
goleń (f) (rzecz.)=shin
goleń (f) (rzecz.)=shin-bone
golenie (n) (rzecz.)=shave
golenie (n) (rzecz.)=shaving
golfista (m) (rzecz.)=golfer
golibroda (m) (rzecz.)=barber
golić (czas.)=shave
golizna (f) (rzecz.)=nakedness
golonka (f) (rzecz.)=hock
gołosłowność (f) (rzecz.)=emptier
gołosłowny (przym.)=emptied
gołosłowny (przym.)=emptiest
gołosłowny (przym.)=empty
gołosłowny (przym.)=groundless
gołosłowny (przym.)=unwarranted
goły (przym.)=bare
goły (przym.)=naked
goły (przym.)=nude
gonada (f) (rzecz.)=gonad
gończy (przym.)=hounded
gondola (f) (rzecz.)=nacelle
gonić (czas.)=chase
gonić (czas.)=hunt
gonić (czas.)=race
goniec (m) (rzecz.)=bishop
goniec (m) (rzecz.)=courier
goniec (m) (rzecz.)=messenger
goniec (m) (rzecz.)=newsboy
goniec (m) (rzecz.)=runner
gonitwa (f) (rzecz.)=ado
gonitwa (f) (rzecz.)=chase
gonitwa (f) (rzecz.)=horse-race
gonitwa (f) (rzecz.)=pursuit
gonitwa (f) (rzecz.)=scamper
gonitwa (f) (rzecz.)=scramble
gonokok (m) (rzecz.)=gonococcus
gont (m) (rzecz.)=shingle
góra (f) (rzecz.)=berg
góra (f) (rzecz.)=hade
góra (f) (rzecz.)=heap
góra (f) (rzecz.)=mountain
góra (f) (rzecz.)=prevail
góra (f) (rzecz.)=top
góra (f) (rzecz.)=upper
góra (f) (rzecz.)=upstairs
gorąco (n) (rzecz.)=heat
gorąco (n) (rzecz.)=heatedly
gorąco (n) (rzecz.)=hotly
gorąco (n) (rzecz.)=warmly
gorącokrwisty (przym.)=hot-blooded
gorączka (f) (rzecz.)=ague
gorączka (f) (rzecz.)=fever
gorączka (f) (rzecz.)=quotidian
gorączka (f) (rzecz.)=temperature
gorączkowo (przysł.)=fervently
gorączkowo (przysł.)=feverishly
gorączkowo (przysł.)=frantically
gorączkowy (przym.)=aguish
gorączkowy (przym.)=febrile
gorączkowy (przym.)=feverish
gorączkowy (przym.)=frantic
gorączkowy (przym.)=hectic
gorączkowy (przym.)=pyretic
góral (m) (rzecz.)=highlander
góral (m) (rzecz.)=mountaineer
góralski (przym.)=highlander
górka (f) (rzecz.)=hill
górka (f) (rzecz.)=hillock
górka (f) (rzecz.)=uphill
gorliwie (przysł.)=ardently
gorliwie (przysł.)=devoutly
gorliwie (przysł.)=eagerly
gorliwie (przysł.)=earnestly
gorliwie (przysł.)=ply
gorliwie (przysł.)=zealously
gorliwiec (m) (rzecz.)=zealot
gorliwość (f) (rzecz.)=ardency
gorliwość (f) (rzecz.)=avidity
gorliwość (f) (rzecz.)=dedication
gorliwość (f) (rzecz.)=devoutness
gorliwość (f) (rzecz.)=eagerness
gorliwość (f) (rzecz.)=mettle
gorliwość (f) (rzecz.)=warmth
gorliwość (f) (rzecz.)=zeal
gorliwość (f) (rzecz.)=zealousness
gorliwy (przym.)=alight
gorliwy (przym.)=ardent
gorliwy (przym.)=assiduous
gorliwy (przym.)=avid
gorliwy (przym.)=devout
gorliwy (przym.)=eager
gorliwy (przym.)=earnest
gorliwy (przym.)=fervid
gorliwy (przym.)=keen
gorliwy (przym.)=strenuous
gorliwy (przym.)=warm
gorliwy (przym.)=zealous
gorliwy (przym.)=zealousness
górnictwo (n) (rzecz.)=mining
górniczy (przym.)=miner's
górnik (m) (rzecz.)=collier
górnik (m) (rzecz.)=miner
górnolotność (f) (rzecz.)=grandiloquence
górnolotny (przym.)=flown
górnolotny (przym.)=grandiloquent
górnolotny (przym.)=high-flown
górnolotny (przym.)=magniloquent
górny (przym.)=head
górny (przym.)=overhead
górny (przym.)=upper
górny (przym.)=upside
górować (czas.)=dominate
górować (czas.)=overlook
górować (czas.)=overrule
górować (czas.)=preponderate
górować (czas.)=preside
górowanie (n) (rzecz.)=pre-eminent
gors (m) (rzecz.)=corsage
gors (m) (rzecz.)=plastron
gorset (m) (rzecz.)=corset
gorset (m) (rzecz.)=girdle
górski (przym.)=mountain
gorszyć (czas.)=scandalize
gorszyć (czas.)=shock
gorycz (f) (rzecz.)=acrimony
gorycz (f) (rzecz.)=bile
gorycz (f) (rzecz.)=bitter
gorycz (f) (rzecz.)=bitterness
gorycz (f) (rzecz.)=embitter
goryczka (f) (rzecz.)=gentian
goryl (m) (rzecz.)=enforcer
goryl (m) (rzecz.)=gorilla
gorzała (f) (rzecz.)=booze
gorzałka (f) (rzecz.)=whisky
gorzelnia (f) (rzecz.)=distillery
gorzki (przym.)=bitter
gorzko (przysł.)=bitterly
gorzko (przysł.)=sorely
górzysty (przym.)=hilly
górzysty (przym.)=mountainous
gość (m) (rzecz.)=caller
gość (m) (rzecz.)=chap
gość (m) (rzecz.)=cuss
gość (m) (rzecz.)=diner
gość (m) (rzecz.)=guest
gość (m) (rzecz.)=guy
gość (m) (rzecz.)=inmate
gość (m) (rzecz.)=visitor
gościć (czas.)=entertain
gościć (czas.)=feast
gościć (czas.)=regale
gościć (czas.)=stay
gościć (czas.)=treat
gościec (m) (rzecz.)=gout
gościec (m) (rzecz.)=rheumatism
gościna (f) (rzecz.)=hospitality
gościna (f) (rzecz.)=visit
gościniec (m) (rzecz.)=fairing
gościniec (m) (rzecz.)=highroad
gościnność (f) (rzecz.)=entertaining
gościnność (f) (rzecz.)=hospitality
gościnny (przym.)=guest
gościnny (przym.)=hospitable
gospoda (f) (rzecz.)=inn
gospodarczy (przym.)=economic
gospodarczy (przym.)=economical
gospodarczy (przym.)=economics
gospodarka (f) (rzecz.)=economics
gospodarka (f) (rzecz.)=economy
gospodarka (f) (rzecz.)=farming
gospodarność (f) (rzecz.)=thrift
gospodarność (f) (rzecz.)=thriftiness
gospodarny (przym.)=economic
gospodarny (przym.)=economical
gospodarny (przym.)=notable
gospodarny (przym.)=thrifty
gospodarować (czas.)=farm
gospodarować (czas.)=husband
gospodarować (czas.)=manage
gospodarowanie (n) (rzecz.)=farming
gospodarowanie (n) (rzecz.)=housekeeping
gospodarski (przym.)=farm
gospodarstwo (n) (rzecz.)=farm
gospodarstwo (n) (rzecz.)=hacienda
gospodarstwo (n) (rzecz.)=homestead
gospodarstwo (n) (rzecz.)=household
gospodarstwo (n) (rzecz.)=ranch
gospodarz (m) (rzecz.)=boss
gospodarz (m) (rzecz.)=entertainer
gospodarz (m) (rzecz.)=farmer
gospodarz (m) (rzecz.)=host
gospodarz (m) (rzecz.)=husbandman
gospodarz (m) (rzecz.)=landlord
gospodarz (m) (rzecz.)=master
gospodarz (m) (rzecz.)=steward
gospodarzenie (n) (rzecz.)=running
gosposia (f) (rzecz.)=housekeeper
gosposia (f) (rzecz.)=housemaid
gosposia (f) (rzecz.)=housewife
gotów (przym.)=on-line
gotów (przym.)=prepared
gotów (przym.)=ready
gotować (czas.)=boil
gotować (czas.)=cook
gotować (czas.)=poach
gotować (czas.)=simmer
gotować (czas.)=steam
gotować (czas.)=stew
gotowanie (n) (rzecz.)=boiling
gotowanie (n) (rzecz.)=cooking
gotowanie (n) (rzecz.)=simmer
gotówka (f) (rzecz.)=cash
gotówka (f) (rzecz.)=money
gotowość (f) (rzecz.)=alacrity
gotowość (f) (rzecz.)=alert
gotowość (f) (rzecz.)=eagerness
gotowość (f) (rzecz.)=promptitude
gotowość (f) (rzecz.)=readily
gotowość (f) (rzecz.)=readiness
gotowość (f) (rzecz.)=standby
gotowość (f) (rzecz.)=willingness
gotowy (przym.)=cut-and-dried
gotowy (przym.)=disposed
gotowy (przym.)=finished
gotowy (przym.)=off-the-shelf
gotowy (przym.)=prompt
gotowy (przym.)=readied
gotowy (przym.)=ready
gotowy (przym.)=readymade
gotowy (przym.)=set
gotowy (przym.)=yare
gotycki (przym.)=gothic
gotyk (m) (rzecz.)=gothic
gówno (n) (rzecz.)=crap
gówno (n) (rzecz.)=shit
goździk (m) (rzecz.)=carnation
goździk (m) (rzecz.)=clove
goździk (m) (rzecz.)=gillyflower
goździk (m) (rzecz.)=pink
gra (f) (rzecz.)=acting
gra (f) (rzecz.)=game
gra (f) (rzecz.)=play
gra (f) (rzecz.)=sweepstakes
graba (f) (rzecz.)=mitt
graba (f) (rzecz.)=paw
grabarz (m) (rzecz.)=gravedigger
grabarz (m) (rzecz.)=mortician
grabarz (m) (rzecz.)=sexton
grabarz (m) (rzecz.)=undertaker
grabić (czas.)=grab
grabić (czas.)=loot
grabić (czas.)=plunder
grabić (czas.)=rake
grabić (czas.)=sack
grabie (pl) (rzecz.)=rake
grabież (f) (rzecz.)=depredation
grabież (f) (rzecz.)=loot
grabież (f) (rzecz.)=looting
grabież (f) (rzecz.)=plunder
grabież (f) (rzecz.)=predation
grabież (f) (rzecz.)=robbery
grabież (f) (rzecz.)=sack
grabież (f) (rzecz.)=spoliation
grabieżca (m) (rzecz.)=harrier
grabieżca (m) (rzecz.)=plunderer
grabieżczy (przym.)=predatory
grać (czas.)=act
grać (czas.)=perform
grać (czas.)=play
graca (f) (rzecz.)=hoe
gracja (f) (rzecz.)=grace
gracz (m) (rzecz.)=bowler
gracz (m) (rzecz.)=gamester
gracz (m) (rzecz.)=player
grad (m) (rzecz.)=hail
grad (m) (rzecz.)=hailstorm
grad (m) (rzecz.)=spatter
grad (m) (rzecz.)=volley
gradacja (f) (rzecz.)=gradation
gradobicie (n) (rzecz.)=hailstorm
graduał (m) (rzecz.)=gradual
graf (m) (rzecz.)=graph
graficznie (przysł.)=graphically
graficzny (przym.)=diagrammatic
graficzny (przym.)=graphic
graficzny (przym.)=graphical
grafika (f) (rzecz.)=engraving
grafika (f) (rzecz.)=graffiti
grafika (f) (rzecz.)=graphic
grafion (m) (rzecz.)=ruling
grafit (m) (rzecz.)=graphite
grafit (m) (rzecz.)=lead
grafitowy (przym.)=lead
grafolog (m) (rzecz.)=graphologist
grafologia (f) (rzecz.)=graphology
grafoman (m) (rzecz.)=scribbler
gram (m) (rzecz.)=accidence
gram (m) (rzecz.)=declinable
gram (m) (rzecz.)=epicene
gramatura (f) (rzecz.)=substance
gramatyczny (przym.)=grammatical
gramatyczny (przym.)=grammaticality
gramatyka (f) (rzecz.)=grammar
gramofon (m) (rzecz.)=gramophone
gramofon (m) (rzecz.)=phonograph
gramofon (m) (rzecz.)=record-player
gramolenie (n) (rzecz.)=clamber
gramolenie (n) (rzecz.)=scramble
gramolić (czas.)=clamber
gramolić (czas.)=lob
gramolić (czas.)=scramble
grań (f) (rzecz.)=crag
grań (f) (rzecz.)=crest
grań (f) (rzecz.)=ridge
granat (m) (rzecz.)=garnet
granat (m) (rzecz.)=grenade
granat (m) (rzecz.)=navy
granat (m) (rzecz.)=pomegranate
granatowy (przym.)=navy
granatowy (przym.)=navy-blue
granda (f) (rzecz.)=ruction
granda (f) (rzecz.)=scandal
graniastosłup (m) (rzecz.)=prism
granica (f) (rzecz.)=ambit
granica (f) (rzecz.)=border
granica (f) (rzecz.)=borderline
granica (f) (rzecz.)=bound
granica (f) (rzecz.)=boundary
granica (f) (rzecz.)=bourn
granica (f) (rzecz.)=compass
granica (f) (rzecz.)=frontier
granica (f) (rzecz.)=limit
granica (f) (rzecz.)=line
granica (f) (rzecz.)=minimum
granica (f) (rzecz.)=pale
granica (f) (rzecz.)=precinct
granica (f) (rzecz.)=rope
graniczenie (przysł.)=adjacency
graniczny (przym.)=border
graniczny (przym.)=boundary
graniczyć (czas.)=abut
graniczyć (czas.)=border
graniczyć (czas.)=verge
granit (m) (rzecz.)=granite
granitowy (przym.)=granite
granulacja (f) (rzecz.)=granulation
granulat (m) (rzecz.)=pellet
granulka (f) (rzecz.)=pellet
granulować (czas.)=granulate
granulowanie (n) (rzecz.)=graining
granulowanie (n) (rzecz.)=granulation
granulowanie (n) (rzecz.)=pebbling
grasować (czas.)=maraud
grasować (czas.)=prowl
grat (m) (rzecz.)=crock
grat (m) (rzecz.)=jalopy
gratisowy (przym.)=free
gratka (f) (rzecz.)=windfall
gratulacja (f) (rzecz.)=congratulation
gratulacyjny (przym.)=congratulant
gratulacyjny (przym.)=congratulatory
gratulacyjny (przym.)=gratulatory
gratulować (czas.)=compliment
gratulować (czas.)=complimented
gratulować (czas.)=congratulate
gratyfikacja (f) (rzecz.)=douceur
gratyfikacja (f) (rzecz.)=gratification
gratyfikacja (f) (rzecz.)=gratuity
grawer (m) (rzecz.)=engraver
grawer (m) (rzecz.)=etcher
grawer (m) (rzecz.)=graver
grawerować (czas.)=engrave
grawerować (czas.)=etch
grawerowanie (n) (rzecz.)=engraving
grawerowanie (n) (rzecz.)=etching
grawerunek (m) (rzecz.)=engraving
grawimetr (m) (rzecz.)=gravimeter
grawitacja (f) (rzecz.)=gravitation
grawitacja (f) (rzecz.)=gravity
grawitacyjny (przym.)=gravitational
grawiton (m) (rzecz.)=graviton
grawitować (czas.)=gravitate
grejpfrut (m) (rzecz.)=grapefruit
grejpfrut (m) (rzecz.)=grape-fruit
gremiał (m) (rzecz.)=gremial
gremialnie (przysł.)=completely
gremium (n) (rzecz.)=corporation
grenadyna (f) (rzecz.)=grenadine
gręplarz (m) (rzecz.)=carder
gręplowanie (n) (rzecz.)=carding
grillowanie (n) (rzecz.)=barbecue
grób (m) (rzecz.)=grave
grób (m) (rzecz.)=graveness
grób (m) (rzecz.)=tomb
grobla (f) (rzecz.)=barrage
grobla (f) (rzecz.)=bund
grobla (f) (rzecz.)=causeway
grobla (f) (rzecz.)=dam
grobla (f) (rzecz.)=dike
grobla (f) (rzecz.)=embankment
grobla (f) (rzecz.)=jetty
grobla (f) (rzecz.)=levee
grobla (f) (rzecz.)=mole
grobla (f) (rzecz.)=pier
grobla (f) (rzecz.)=weir
grobowiec (m) (rzecz.)=tomb
grobowiec (m) (rzecz.)=vault
grobowy (przym.)=gloomy
grobowy (przym.)=sepulchral
groch (m) (rzecz.)=pea
grochówka (f) (rzecz.)=pea-soup
grochowy (przym.)=pea
gród (m) (rzecz.)=castle
gród (m) (rzecz.)=city
gród (m) (rzecz.)=dwelling
gródź (f) (rzecz.)=bulkhead
grodzić (czas.)=fence
grom (m) (rzecz.)=thunder
gromada (f) (rzecz.)=bevy
gromada (f) (rzecz.)=class
gromada (f) (rzecz.)=group
gromada (f) (rzecz.)=heap
gromada (f) (rzecz.)=horde
gromada (f) (rzecz.)=phalange
gromada (f) (rzecz.)=phylum
gromada (f) (rzecz.)=shoal
gromada (f) (rzecz.)=troupe
gromadka (f) (rzecz.)=cluster
gromadka (f) (rzecz.)=covey
gromadka (f) (rzecz.)=troop
gromadzenie (n) (rzecz.)=aggregation
gromadzenie (n) (rzecz.)=gather
gromadzenie (n) (rzecz.)=simmer
gromadzenie (n) (rzecz.)=storage
gromadzenie (n) (rzecz.)=storing
gromadzić (czas.)=accrue
gromadzić (czas.)=accumulate
gromadzić (czas.)=agglomerate
gromadzić (czas.)=aggregate
gromadzić (czas.)=amass
gromadzić (czas.)=assemble
gromadzić (czas.)=bank
gromadzić (czas.)=collect
gromadzić (czas.)=congregate
gromadzić (czas.)=convoke
gromadzić (czas.)=cumulate
gromadzić (czas.)=flock
gromadzić (czas.)=gather
gromadzić (czas.)=glean
gromadzić (czas.)=heap
gromadzić (czas.)=mass
gromadzić (czas.)=meet
gromadzić (czas.)=rally
gromadzić (czas.)=stockpile
gromadzić (czas.)=treasure
gromić (czas.)=scold
gromki (przym.)=booming
gromki (przym.)=loud
gromki (przym.)=rapturous
gronkowiec (m) (rzecz.)=staphylococcus
grono (n) (rzecz.)=bevy
grono (n) (rzecz.)=cluster
grono (n) (rzecz.)=staff
gronostaj (m) (rzecz.)=ermine
gronostaj (m) (rzecz.)=stoat
gros (m) (rzecz.)=gross
groszek (m) (rzecz.)=pea
groszkowanie (n) (rzecz.)=graining
grot (m) (rzecz.)=arrowhead
grot (m) (rzecz.)=arrow-head
grot (m) (rzecz.)=fluke
grota (f) (rzecz.)=cave
grota (f) (rzecz.)=cavern
grota (f) (rzecz.)=grot
grota (f) (rzecz.)=grotto
groteska (f) (rzecz.)=antic
groteska (f) (rzecz.)=grotesque
groteskowo (przysł.)=grotesquely
groteskowość (f) (rzecz.)=grotesqueness
groteskowy (przym.)=antic
groteskowy (przym.)=grotesque
groza (f) (rzecz.)=awe
groza (f) (rzecz.)=peril
groza (f) (rzecz.)=terror
groźba (f) (rzecz.)=danger
groźba (f) (rzecz.)=imminence
groźba (f) (rzecz.)=impending
groźba (f) (rzecz.)=menace
groźba (f) (rzecz.)=menacing
groźba (f) (rzecz.)=sinister
groźba (f) (rzecz.)=threat
grozić (czas.)=menace
grozić (czas.)=threaten
groźny (przym.)=awesome
groźny (przym.)=dangerous
groźny (przym.)=grim
groźny (przym.)=gruesome
groźny (przym.)=imminent
groźny (przym.)=menaced
groźny (przym.)=menacing
groźny (przym.)=minatory
groźny (przym.)=nasty
grubas (m) (rzecz.)=blimp
grubas (m) (rzecz.)=fatso
grubas (m) (rzecz.)=fatty
grubasek (m) (rzecz.)=child
grubianin (m) (rzecz.)=boor
grubianin (m) (rzecz.)=churl
grubianin (m) (rzecz.)=cur
grubiański (przym.)=boorish
grubiański (przym.)=churlish
grubiański (przym.)=coarse
grubiański (przym.)=obscene
grubiański (przym.)=rough
grubiański (przym.)=roughed
grubiański (przym.)=rude
grubiański (przym.)=uncivil
grubiańskość (f) (rzecz.)=churlishness
grubieć (czas.)=thicken
grubo (przysł.)=roughly
grubo (przysł.)=thickly
grubo (przysł.)=warmly
grubodziób (m) (rzecz.)=grosbeak
grubodziób (m) (rzecz.)=hawfinch
grubość (f) (rzecz.)=coarser
grubość (f) (rzecz.)=largeness
grubość (f) (rzecz.)=thickness
gruboskórny (przym.)=rough
gruboskórny (przym.)=roughen
gruboskórny (przym.)=rude
gruboskórny (przym.)=thick-skinned
gruboziarnisty (przym.)=coarse
gruby (przym.)=big
gruby (przym.)=bulky
gruby (przym.)=chunky
gruby (przym.)=coarse
gruby (przym.)=coarseness
gruby (przym.)=fat
gruby (przym.)=great
gruby (przym.)=gross
gruby (przym.)=gutsy
gruby (przym.)=roughen
gruby (przym.)=stout
gruby (przym.)=succulent
gruby (przym.)=thick
gruby (przym.)=thicker
gruchać (czas.)=coo
gruchanie (n) (rzecz.)=coo
gruchanie (n) (rzecz.)=warble
gruchawka (f) (rzecz.)=turtle-dove
gruchot (m) (rzecz.)=boneshaker
gruchot (m) (rzecz.)=jalopy
gruchot (m) (rzecz.)=rattle
gruchotać (czas.)=batter
gruchotać (czas.)=crush
gruczoł (m) (rzecz.)=gland
gruczołowy (przym.)=glandular
gruda (f) (rzecz.)=clod
gruda (f) (rzecz.)=lump
grudka (f) (rzecz.)=clot
grudka (f) (rzecz.)=gob
grudka (f) (rzecz.)=lump
grudka (f) (rzecz.)=pellet
grudkowaty (przym.)=lumpy
gruntować (czas.)=base
gruntować (czas.)=fathom
gruntownie (przysł.)=seriously
gruntownie (przysł.)=thoroughly
gruntowność (f) (rzecz.)=thoroughness
gruntowny (przym.)=exhaustive
gruntowny (przym.)=profound
gruntowny (przym.)=solid
gruntowny (przym.)=thorough
grupa (f) (rzecz.)=batch
grupa (f) (rzecz.)=body
grupa (f) (rzecz.)=bunch
grupa (f) (rzecz.)=circle
grupa (f) (rzecz.)=flock
grupa (f) (rzecz.)=gang
grupa (f) (rzecz.)=group
grupa (f) (rzecz.)=lot
grupa (f) (rzecz.)=posse
grupa (f) (rzecz.)=set
grupa (f) (rzecz.)=squad
grupa (f) (rzecz.)=troop
grupka (f) (rzecz.)=group
grupować (czas.)=assemble
grupować (czas.)=assort
grupować (czas.)=band
grupować (czas.)=group
grupowanie (przysł.)=clustering
grupowanie (przysł.)=grouping
grupowo (przysł.)=collectively
grupowy (przym.)=collective
grupowy (przym.)=group
grupowy (przym.)=team
grusza (f) (rzecz.)=pear
gruszka (f) (rzecz.)=avocado
gruszka (f) (rzecz.)=converter
gruszka (f) (rzecz.)=pear
gruszkowaty (przym.)=pear-shaped
gruz (m) (rzecz.)=debris
gruz (m) (rzecz.)=rubbish
gruz (m) (rzecz.)=rubble
gruzełkowy (przym.)=tubercular
gruźlica (f) (rzecz.)=consumption
gruźlica (f) (rzecz.)=phthisis
gruźlica (f) (rzecz.)=tuberculosis
gruźliczy (przym.)=consumptive
gruźliczy (przym.)=tubercular
gruźlik (m) (rzecz.)=consumptive
gryf (m) (rzecz.)=fingerboard
gryf (m) (rzecz.)=griffin
gryf (m) (rzecz.)=gryphon
gryfon (m) (rzecz.)=griffon
gryka (f) (rzecz.)=buckwheat
grymas (m) (rzecz.)=grimace
grymas (m) (rzecz.)=mop
grymas (m) (rzecz.)=vagary
grymas (m) (rzecz.)=whim
grymas (m) (rzecz.)=wince
grymasić (czas.)=grimace
grymasić (czas.)=mop
grymaśny (przym.)=capricious
grymaśny (przym.)=choosey
grymaśny (przym.)=choosy
grymaśny (przym.)=fastidious
grymaśny (przym.)=fretful
grymaśny (przym.)=fussy
grymaśny (przym.)=particular
grymaśny (przym.)=queasy
grymaśny (przym.)=squeamish
grymaśny (przym.)=wanton
grypa (f) (rzecz.)=flu
grypa (f) (rzecz.)=grippe
grypa (f) (rzecz.)=influenza
gryz (m) (rzecz.)=bite
gryz (m) (rzecz.)=chomp
gryząco (przysł.)=bitingly
gryźć (czas.)=bite
gryźć (czas.)=bug
gryźć (czas.)=clash
gryźć (czas.)=fret
gryźć (czas.)=gnaw
gryźć (czas.)=itch
gryźć (czas.)=nibble
gryzmoł (m) (rzecz.)=squiggle
gryzmolić (czas.)=scratch
gryzmolić (czas.)=scrawl
gryzmolić (czas.)=scribble
gryzoń (m) (rzecz.)=rodent
grzać (czas.)=bask
grzać (czas.)=heat
grzać (czas.)=sun
grzać (czas.)=warm
grządka (f) (rzecz.)=bed
grządka (f) (rzecz.)=bog
grządka (f) (rzecz.)=flowerbed
grządka (f) (rzecz.)=patch
grządka (f) (rzecz.)=seed-bed
grzałka (f) (rzecz.)=element
grzałka (f) (rzecz.)=geyser
grzałka (f) (rzecz.)=heater
grzanie (n) (rzecz.)=heating
grzanie (n) (rzecz.)=warming
grzanka (f) (rzecz.)=toast
grząski (przym.)=boggy
grząski (przym.)=quaky
grząski (przym.)=slimy
grzbiet (m) (rzecz.)=back
grzbiet (m) (rzecz.)=backbone
grzbiet (m) (rzecz.)=ridge
grzbiet (m) (rzecz.)=spine
grzbietowy (przym.)=dorsal
grzebać (czas.)=bury
grzebać (czas.)=dawdle
grzebać (czas.)=fumble
grzebać (czas.)=grub
grzebać (czas.)=potter
grzebać (czas.)=rake
grzebać (czas.)=scrabble
grzebanie (n) (rzecz.)=fumbling
grzebanie (n) (rzecz.)=inter
grzebień (m) (rzecz.)=comb
grzebień (m) (rzecz.)=crest
grzebień (m) (rzecz.)=heckle
grzech (m) (rzecz.)=sin
grzech (m) (rzecz.)=trespass
grzech (m) (rzecz.)=wrong-doing
grzechotać (czas.)=rattle
grzechotka (f) (rzecz.)=clapper
grzechotka (f) (rzecz.)=knocker
grzechotka (f) (rzecz.)=maraca
grzechotka (f) (rzecz.)=rattle
grzechotka (f) (rzecz.)=rattler
grzechotnik (m) (rzecz.)=rattlesnake
grzecznie (przysł.)=civilly
grzecznie (przysł.)=courteously
grzecznie (przysł.)=fair
grzecznie (przysł.)=nicely
grzecznie (przysł.)=politely
grzeczność (f) (rzecz.)=affability
grzeczność (f) (rzecz.)=amenity
grzeczność (f) (rzecz.)=attention
grzeczność (f) (rzecz.)=civility
grzeczność (f) (rzecz.)=complaisance
grzeczność (f) (rzecz.)=courteousness
grzeczność (f) (rzecz.)=courtesy
grzeczność (f) (rzecz.)=grace
grzeczność (f) (rzecz.)=politeness
grzecznościowy (przym.)=complimentary
grzecznościowy (przym.)=polite
grzeczny (przym.)=affable
grzeczny (przym.)=attentive
grzeczny (przym.)=civil
grzeczny (przym.)=complaisant
grzeczny (przym.)=courteous
grzeczny (przym.)=gong
grzeczny (przym.)=good
grzeczny (przym.)=neat
grzeczny (przym.)=polite
grzeczny (przym.)=urbane
grzęda (f) (rzecz.)=bed
grzęda (f) (rzecz.)=perch
grzęda (f) (rzecz.)=roost
grzejnik (m) (rzecz.)=heater
grzejnik (m) (rzecz.)=radiator
grzejny (przym.)=heating
grzesznik (m) (rzecz.)=sinner
grzesznik (m) (rzecz.)=wrongdoer
grzeszny (przym.)=sinful
grzeszyć (czas.)=sin
grzeszyć (czas.)=trespass
grzęzawisko (n) (rzecz.)=flounder
grzęznąć (czas.)=flounder
grzęznąć (czas.)=sink
grzmieć (czas.)=blare
grzmieć (czas.)=boom
grzmieć (czas.)=fulminate
grzmieć (czas.)=grumble
grzmieć (czas.)=roar
grzmieć (czas.)=rumble
grzmieć (czas.)=thunder
grzmocić (czas.)=whack
grzmot (m) (rzecz.)=boom
grzmot (m) (rzecz.)=clap
grzmot (m) (rzecz.)=rumble
grzmot (m) (rzecz.)=thunder
grzyb (m) (rzecz.)=fungus
grzyb (m) (rzecz.)=mould
grzyb (m) (rzecz.)=mushroom
grzybica (f) (rzecz.)=mycosis
grzybica (f) (rzecz.)=ringworm
grzybnia (f) (rzecz.)=mycelium
grzybnia (f) (rzecz.)=spawn
grzybobójczy (przym.)=fungicidal
grzybobójczy (przym.)=fungicide
grzybobranie (n) (rzecz.)=mushroom
grzybobranie (n) (rzecz.)=mushrooming
grzybowy (przym.)=fungal
grzybowy (przym.)=fungous
grzybowy (przym.)=mushroom
grzywa (f) (rzecz.)=crest
grzywa (f) (rzecz.)=mane
grzywacz (m) (rzecz.)=ring-dove
grzywka (f) (rzecz.)=forelock
grzywka (f) (rzecz.)=fringe
grzywna (f) (rzecz.)=fine
grzywna (f) (rzecz.)=forfeit
grzywna (f) (rzecz.)=mulct
grzywna (f) (rzecz.)=penalty
gubernator (m) (rzecz.)=governor
gubernatorski (przym.)=gubernatorial
gubić (czas.)=lose
gubić (czas.)=mislay
gulasz (m) (rzecz.)=goulash
gulasz (m) (rzecz.)=stew
gulden (m) (rzecz.)=guilder
gulgot (m) (rzecz.)=gobble
gulgotać (czas.)=gobble
gulgotać (czas.)=gurgle
guma (f) (rzecz.)=elastic
guma (f) (rzecz.)=gum
guma (f) (rzecz.)=gumming
guma (f) (rzecz.)=rubber
gumka (f) (rzecz.)=elastic
gumka (f) (rzecz.)=eraser
gumka (f) (rzecz.)=rubber
gumowanie (n) (rzecz.)=gumming
gumowaty (przym.)=gummy
gumowaty (przym.)=rubbery
gumowy (przym.)=rubbery
gupik (m) (rzecz.)=guppy
gustownie (przysł.)=tastefully
gustowność (f) (rzecz.)=neatness
gustowność (f) (rzecz.)=sequence
gustowny (przym.)=neat
gustowny (przym.)=tasteful
gutaperka (f) (rzecz.)=gutta-percha
guwerner (m) (rzecz.)=tutor
guz (m) (rzecz.)=bruise
guz (m) (rzecz.)=bump
guz (m) (rzecz.)=button
guz (m) (rzecz.)=knob
guz (m) (rzecz.)=knurl
guz (m) (rzecz.)=lump
guz (m) (rzecz.)=malignance
guz (m) (rzecz.)=malignancy
guz (m) (rzecz.)=tuber
guzdrać (czas.)=dawdle
guzdrała (m) (rzecz.)=dawdler
guzdrała (m) (rzecz.)=laggard
guzek (m) (rzecz.)=knurl
guzek (m) (rzecz.)=lumping
guzek (m) (rzecz.)=nodule
guzek (m) (rzecz.)=tophus
guzek (m) (rzecz.)=tubercle
guzik (m) (rzecz.)=button
guzik (m) (rzecz.)=knob
guzkowaty (przym.)=nodular
guzkowy (przym.)=lumped
guzowaty (przym.)=bossed
gwałcić (czas.)=rape
gwałcić (czas.)=ravish
gwałcić (czas.)=violate
gwałciciel (m) (rzecz.)=law-breaker
gwałciciel (m) (rzecz.)=rapist
gwałt (m) (rzecz.)=outrage
gwałt (m) (rzecz.)=rape
gwałt (m) (rzecz.)=violence
gwałtownie (przysł.)=explosively
gwałtownie (przysł.)=fiercely
gwałtownie (przysł.)=high-wrought
gwałtownie (przysł.)=rapidly
gwałtownie (przysł.)=roughly
gwałtownie (przysł.)=vehemently
gwałtownie (przysł.)=violently
gwałtowność (f) (rzecz.)=abruptness
gwałtowność (f) (rzecz.)=boisterousness
gwałtowność (f) (rzecz.)=fierceness
gwałtowność (f) (rzecz.)=fiercer
gwałtowność (f) (rzecz.)=impetuosity
gwałtowność (f) (rzecz.)=precipitation
gwałtowność (f) (rzecz.)=rapidity
gwałtowność (f) (rzecz.)=turbulence
gwałtowność (f) (rzecz.)=vehemence
gwałtowność (f) (rzecz.)=violence
gwałtowny (przym.)=boisterous
gwałtowny (przym.)=bounce
gwałtowny (przym.)=fierce
gwałtowny (przym.)=forcible
gwałtowny (przym.)=gusty
gwałtowny (przym.)=hasty
gwałtowny (przym.)=heady
gwałtowny (przym.)=irresistible
gwałtowny (przym.)=keen
gwałtowny (przym.)=outrageous
gwałtowny (przym.)=passionate
gwałtowny (przym.)=plunge
gwałtowny (przym.)=rampant
gwałtowny (przym.)=rude
gwałtowny (przym.)=savaged
gwałtowny (przym.)=sharp
gwałtowny (przym.)=steep
gwałtowny (przym.)=stormy
gwałtowny (przym.)=sudden
gwałtowny (przym.)=truculent
gwałtowny (przym.)=turbulent
gwałtowny (przym.)=vehement
gwałtowny (przym.)=violent
gwar (m) (rzecz.)=buzz
gwar (m) (rzecz.)=din
gwar (m) (rzecz.)=hubble-bubble
gwar (m) (rzecz.)=hubbub
gwara (f) (rzecz.)=cockney
gwara (f) (rzecz.)=dialect
gwara (f) (rzecz.)=jargon
gwara (f) (rzecz.)=patter
gwara (f) (rzecz.)=slang
gwara (f) (rzecz.)=vernacular
gwarancja (f) (rzecz.)=bail
gwarancja (f) (rzecz.)=guarantee
gwarancja (f) (rzecz.)=guaranty
gwarancja (f) (rzecz.)=pledge
gwarancja (f) (rzecz.)=safeguard
gwarancja (f) (rzecz.)=security
gwarancja (f) (rzecz.)=warranty
gwarant (m) (rzecz.)=bailsman
gwarant (m) (rzecz.)=bondsman
gwarant (m) (rzecz.)=guarantee
gwarant (m) (rzecz.)=guarantor
gwarant (m) (rzecz.)=underwriter
gwarantować (czas.)=assure
gwarantować (czas.)=ensure
gwarantować (czas.)=guarantee
gwarantować (czas.)=indemnify
gwarantować (czas.)=safeguard
gwarantować (czas.)=warrant
gwarantowanie (n) (rzecz.)=guaranteeing
gwarantowanie (n) (rzecz.)=securing
gwardia (f) (rzecz.)=guard
gwardia (f) (rzecz.)=guards
gwardian (m) (rzecz.)=guardian
gwarek (m) (rzecz.)=grackle
gwarny (przym.)=noisy
gwarowy (przym.)=dialectal
gwarowy (przym.)=slang
gwarowy (przym.)=slangy
gwarzyć (czas.)=chat
gwasz (m) (rzecz.)=gouache
gwiazda (f) (rzecz.)=cartwheel
gwiazda (f) (rzecz.)=star
gwiazdka (f) (rzecz.)=asterisk
gwiazdka (f) (rzecz.)=pip
gwiazdka (f) (rzecz.)=star
gwiazdka (f) (rzecz.)=starlet
gwiazdnica (f) (rzecz.)=chickweed
gwiazdorstwo (n) (rzecz.)=stardom
gwiazdowy (przym.)=stellar
gwiazdozbiór (m) (rzecz.)=constellation
gwiaździsty (przym.)=radial
gwiaździsty (przym.)=starry
gwiezdny (przym.)=astral
gwiezdny (przym.)=sidereal
gwiezdny (przym.)=star
gwiezdny (przym.)=stellar
gwint (m) (rzecz.)=thread
gwintować (czas.)=rifle
gwintować (czas.)=thread
gwizd (m) (rzecz.)=boo
gwizd (m) (rzecz.)=catcall
gwizd (m) (rzecz.)=hoot
gwizd (m) (rzecz.)=howling
gwizd (m) (rzecz.)=whine
gwizd (m) (rzecz.)=whistle
gwizdać (czas.)=hoot
gwizdać (czas.)=ping
gwizdać (czas.)=whine
gwizdać (czas.)=whistle
gwizdek (m) (rzecz.)=whistle
gwóźdź (m) (rzecz.)=hobnail
gwóźdź (m) (rzecz.)=nail
gwóźdź (m) (rzecz.)=spike
gwóźdź (m) (rzecz.)=sprig
gzyms (m) (rzecz.)=cornice
gzyms (m) (rzecz.)=ledge
hacel (m) (rzecz.)=calk
hacjenda (f) (rzecz.)=hacienda
haczyk (m) (rzecz.)=angle
haczyk (m) (rzecz.)=barb
haczyk (m) (rzecz.)=catch
haczyk (m) (rzecz.)=cedilla
haczyk (m) (rzecz.)=hook
haczykowaty (przym.)=barbed
haczykowaty (przym.)=hooked
hafciarz (m) (rzecz.)=embroiderer
hafn (m) (rzecz.)=hafnium
haftka (f) (rzecz.)=clasp
haftować (czas.)=embroider
haftowanie (n) (rzecz.)=embroider
haftowanie (n) (rzecz.)=embroidery
hagiografia (f) (rzecz.)=hagiography
hagiograficzny (przym.)=hagiographic
hak (m) (rzecz.)=crook
hak (m) (rzecz.)=hook
haker (m) (rzecz.)=hacker
hala (f) (rzecz.)=hall
hala (f) (rzecz.)=workshop
halabarda (f) (rzecz.)=halberd
halabardnik (m) (rzecz.)=halberdier
hałas (m) (rzecz.)=ado
hałas (m) (rzecz.)=ballyhoo
hałas (m) (rzecz.)=bedlam
hałas (m) (rzecz.)=broil
hałas (m) (rzecz.)=din
hałas (m) (rzecz.)=fuss
hałas (m) (rzecz.)=hubbub
hałas (m) (rzecz.)=jangle
hałas (m) (rzecz.)=noise
hałas (m) (rzecz.)=noisier
hałas (m) (rzecz.)=outcry
hałas (m) (rzecz.)=racket
hałas (m) (rzecz.)=row
hałas (m) (rzecz.)=scream
hałas (m) (rzecz.)=stir
hałas (m) (rzecz.)=to-do
hałas (m) (rzecz.)=tumult
hałas (m) (rzecz.)=turmoil
hałas (m) (rzecz.)=uproar
hałaśliwie (przysł.)=noisily
hałaśliwie (przysł.)=rattle
hałaśliwie (przysł.)=rowdily
hałaśliwość (f) (rzecz.)=bluster
hałaśliwość (f) (rzecz.)=boisterousness
hałaśliwość (f) (rzecz.)=noisiness
hałaśliwość (f) (rzecz.)=rowdiness
hałaśliwy (przym.)=boisterous
hałaśliwy (przym.)=clamorous
hałaśliwy (przym.)=fussy
hałaśliwy (przym.)=knockabout
hałaśliwy (przym.)=noisome
hałaśliwy (przym.)=noisy
hałaśliwy (przym.)=obstreperous
hałaśliwy (przym.)=rambunctious
hałaśliwy (przym.)=randy
hałaśliwy (przym.)=raucous
hałaśliwy (przym.)=romp
hałaśliwy (przym.)=rowdy
hałaśliwy (przym.)=uproarious
hałaśliwy (przym.)=vociferous
hałasować (czas.)=din
hałasować (czas.)=jangle
hałasować (czas.)=mess
hałasować (czas.)=rattle
hałasować (czas.)=rollick
hałasować (czas.)=scream
hałasowanie (n) (rzecz.)=rattler
hałastra (f) (rzecz.)=mob
hałda (f) (rzecz.)=burrow
hałda (f) (rzecz.)=dump
hałda (f) (rzecz.)=heap
hałda (f) (rzecz.)=mound
halit (m) (rzecz.)=halite
halka (f) (rzecz.)=chemise
halka (f) (rzecz.)=petticoat
halka (f) (rzecz.)=slip
halka (f) (rzecz.)=underskirt
halogenek (m) (rzecz.)=halide
halowy (przym.)=indoor
halucynacja (f) (rzecz.)=hallucinate
halucynacja (f) (rzecz.)=hallucination
halucynacyjny (przym.)=dissatisfied
halucynacyjny (przym.)=hallucinatory
halucynogen (m) (rzecz.)=hallucinogen
halucynogenny (przym.)=hallucinate
halucynogenny (przym.)=hallucinogenic
halucynogenny (przym.)=psychedelic
hamak (m) (rzecz.)=hammock
hamować (czas.)=arrest
hamować (czas.)=brake
hamować (czas.)=curb
hamować (czas.)=damp
hamować (czas.)=dislocate
hamować (czas.)=impede
hamować (czas.)=inhibit
hamować (czas.)=obstruct
hamować (czas.)=restrain
hamować (czas.)=skid
hamować (czas.)=stanch
hamować (czas.)=stem
hamowanie (n) (rzecz.)=braking
hamowanie (n) (rzecz.)=hamper
hamowanie (n) (rzecz.)=inhibiting
hamulcowy (przym.)=brakeman
hamulec (m) (rzecz.)=brake
hamulec (m) (rzecz.)=skid
hamulec (m) (rzecz.)=trigger
hańba (f) (rzecz.)=disgrace
hańba (f) (rzecz.)=ignominy
hańba (f) (rzecz.)=infamy
hańba (f) (rzecz.)=opprobrium
hańba (f) (rzecz.)=reproach
hańba (f) (rzecz.)=shame
hańbić (czas.)=disgrace
handel (m) (rzecz.)=commerce
handel (m) (rzecz.)=commercial
handel (m) (rzecz.)=retail
handel (m) (rzecz.)=trade
handel (m) (rzecz.)=trading
handel (m) (rzecz.)=traffic
handlarz (m) (rzecz.)=dealer
handlarz (m) (rzecz.)=monger
handlarz (m) (rzecz.)=trader
handlarz (m) (rzecz.)=trafficker
handlować (czas.)=deal
handlować (czas.)=huckster
handlować (czas.)=merchandise
handlować (czas.)=trade
handlować (czas.)=traffic
handlować (czas.)=vend
handlowanie (n) (rzecz.)=trafficking
handlowiec (m) (rzecz.)=businessman
handlowiec (m) (rzecz.)=dealer
handlowiec (m) (rzecz.)=entrepreneur
handlowiec (m) (rzecz.)=merchant
handlowiec (m) (rzecz.)=trader
handlowiec (m) (rzecz.)=tradesman
handlowy (przym.)=commerce
handlowy (przym.)=commercial
handlowy (przym.)=mercantile
handlowy (przym.)=merchant
handlowy (przym.)=merchantable
handlowy (przym.)=sale
hangar (m) (rzecz.)=hangar
haniebnie (przysł.)=disgracefully
haniebnie (przysł.)=foully
haniebnie (przysł.)=horribly
haniebnie (przysł.)=shamefully
haniebny (przym.)=disgraceful
haniebny (przym.)=disreputable
haniebny (przym.)=heinous
haniebny (przym.)=ignoble
haniebny (przym.)=ignominious
haniebny (przym.)=inglorious
haniebny (przym.)=shameful
haniebny (przym.)=wicked
hantle (pl) (rzecz.)=dumbbell
harakiri (n) (rzecz.)=hara-kiri
harc (n) (rzecz.)=prank
harcerstwo (n) (rzecz.)=scouting
harcerz (m) (rzecz.)=scout
harcować (czas.)=frisk
hardość (f) (rzecz.)=hardiness
hardość (f) (rzecz.)=haughtiness
harfa (f) (rzecz.)=harp
harfiarz (m) (rzecz.)=harpist
harmider (m) (rzecz.)=bedlam
harmider (m) (rzecz.)=clatter
harmider (m) (rzecz.)=din
harmider (m) (rzecz.)=hubbub
harmider (m) (rzecz.)=hullabaloo
harmider (m) (rzecz.)=noise
harmider (m) (rzecz.)=racket
harmonia (f) (rzecz.)=accord
harmonia (f) (rzecz.)=accordion
harmonia (f) (rzecz.)=concertina
harmonia (f) (rzecz.)=consonance
harmonia (f) (rzecz.)=harmony
harmonia (f) (rzecz.)=keeping
harmonia (f) (rzecz.)=rapport
harmonia (f) (rzecz.)=sympathy
harmonia (f) (rzecz.)=tune
harmonia (f) (rzecz.)=unison
harmoniczna (f) (rzecz.)=harmonic
harmoniczność (f) (rzecz.)=harmoniousness
harmoniczny (przym.)=harmonic
harmonijka (f) (rzecz.)=harmonica
harmonijka (f) (rzecz.)=mouth-organ
harmonijnie (przysł.)=harmoniously
harmonijny (przym.)=consonant
harmonijny (przym.)=harmonic
harmonijny (przym.)=harmonics
harmonijny (przym.)=harmonious
harmonika (f) (rzecz.)=harmonics
harmonizacja (f) (rzecz.)=harmonization
harmonizować (czas.)=harmonize
harmonogram (m) (rzecz.)=schedule
harmonogram (m) (rzecz.)=timetable
harować (czas.)=drudge
harować (czas.)=plod
harować (czas.)=toil
harowanie (n) (rzecz.)=slaving
harówka (f) (rzecz.)=drudgery
harówka (f) (rzecz.)=elbow-grease
harówka (f) (rzecz.)=fag
harówka (f) (rzecz.)=toil
harpia (f) (rzecz.)=harpy
harpun (m) (rzecz.)=grains
harpun (m) (rzecz.)=grapnel
harpun (m) (rzecz.)=harpoon
harpunnik (m) (rzecz.)=harpooner
hartować (czas.)=harden
hartować (czas.)=inure
hartować (czas.)=quench
hartować (czas.)=temper
hartować (czas.)=toughen
hartowanie (n) (rzecz.)=hardening
hartowanie (n) (rzecz.)=quench
hartowanie (n) (rzecz.)=quenching
hartowanie (n) (rzecz.)=steeling
hartowanie (n) (rzecz.)=temper
hasać (czas.)=dance
hasać (czas.)=skip
hasło (n) (rzecz.)=catchword
hasło (n) (rzecz.)=device
hasło (n) (rzecz.)=entry
hasło (n) (rzecz.)=headword
hasło (n) (rzecz.)=motto
hasło (n) (rzecz.)=parole
hasło (n) (rzecz.)=password
hasło (n) (rzecz.)=shibboleth
hasło (n) (rzecz.)=slogan
hasło (n) (rzecz.)=watchword
hasz (m) (rzecz.)=hash
haszysz (m) (rzecz.)=hashish
haszysz (m) (rzecz.)=kef
haszysz (m) (rzecz.)=marijuana
haubica (f) (rzecz.)=howitzer
haust (m) (rzecz.)=draught
haust (m) (rzecz.)=gulp
haust (m) (rzecz.)=swing
hazardowy (przym.)=hazardous
hazardzista (m) (rzecz.)=gambler
hazardzista (m) (rzecz.)=punter
heban (m) (rzecz.)=ebony
hebanowy (przym.)=ebony
hebel (m) (rzecz.)=jackplane
hebel (m) (rzecz.)=plane
heblować (czas.)=plane
heca (f) (rzecz.)=fun
hedonista (m) (rzecz.)=hedonist
hedonistyczny (przym.)=hedonistic
hedonizm (m) (rzecz.)=hedonism
hegemon (m) (rzecz.)=leader
hegemonia (f) (rzecz.)=hegemony
hej (wykrz.)=hey
hej (wykrz.)=hi
hejnał (m) (rzecz.)=bugle
hekatomba (f) (rzecz.)=hecatomb
heksadecymalny (przym.)=hexadecimal
heksametr (m) (rzecz.)=hexameter
heksametryczny (przym.)=hexametrical
heksoda (f) (rzecz.)=hexode
hektar (m) (rzecz.)=hectare
hektografować (czas.)=manifold
hel (m) (rzecz.)=helium
heliakalny (przym.)=heliacal
helikopter (m) (rzecz.)=chopper
helikopter (m) (rzecz.)=eggbeater
helikopter (m) (rzecz.)=helicopter
heliocentryczny (przym.)=heliocentric
heliograf (m) (rzecz.)=heliograph
heliograwiura (f) (rzecz.)=heliography
heliotropizm (m) (rzecz.)=heliotropism
helisa (f) (rzecz.)=helix
hełm (m) (rzecz.)=gear
hełm (m) (rzecz.)=headpiece
hełm (m) (rzecz.)=helmet
hełmofon (m) (rzecz.)=headset
hematyt (m) (rzecz.)=hematite
hemisfera (f) (rzecz.)=hemisphere
hemofilik (m) (rzecz.)=bleeder
hemostatyczny (przym.)=haemostatic
henna (f) (rzecz.)=henna
heparyna (f) (rzecz.)=heparin
heptametr (m) (rzecz.)=heptameter
heptoda (f) (rzecz.)=heptode
heraldyczny (przym.)=heraldic
heraldyka (f) (rzecz.)=heraldry
herb (m) (rzecz.)=blazon
herbaciarnia (f) (rzecz.)=tearoom
herbaciarnia (f) (rzecz.)=tea-room
herbarz (m) (rzecz.)=armorial
herbata (f) (rzecz.)=tea
herbatka (f) (rzecz.)=tea
herbatnik (m) (rzecz.)=biscuit
herbatnik (m) (rzecz.)=cookie
herbatnik (m) (rzecz.)=cracker
herbatnik (m) (rzecz.)=flapjack
herbatnik (m) (rzecz.)=shortbread
herbicyd (m) (rzecz.)=herbicide
herbowy (przym.)=armorial
herbowy (przym.)=heraldic
herc (m) (rzecz.)=hertz
heretycki (przym.)=heretical
heretyk (m) (rzecz.)=dissenter
heretyk (m) (rzecz.)=heretic
heretyk (m) (rzecz.)=misbeliever
herezja (f) (rzecz.)=dissent
herezja (f) (rzecz.)=heresy
hermeneutyczny (przym.)=hermeneutic
hermeneutyczny (przym.)=hermeneutical
hermeneutyka (f) (rzecz.)=hermeneutics
hermetycznie (przysł.)=hermetically
hermetyczny (przym.)=airproof
hermetyczny (przym.)=airtight
hermetyczny (przym.)=air-tight
hermetyczny (przym.)=hermetic
hermetyczny (przym.)=hermetical
hermetyzacja (f) (rzecz.)=encapsulation
hermetyzować (czas.)=encapsulate
heroicznie (przysł.)=heroically
heroiczność (f) (rzecz.)=heroism
heroiczny (przym.)=heroic
heroina (f) (rzecz.)=heroin
heroizm (m) (rzecz.)=heroism
herold (m) (rzecz.)=bellman
herold (m) (rzecz.)=herald
herold (m) (rzecz.)=heralding
herpetologiczny (przym.)=herpetological
herszt (m) (rzecz.)=chieftain
herszt (m) (rzecz.)=ringleader
heterochromatyna (f) (rzecz.)=heterochromatin
heterocykliczny (przym.)=heterocyclic
heterodoksja (f) (rzecz.)=heterodoxy
heterodoksyjny (przym.)=heterodox
heterodyna (f) (rzecz.)=heterodyne
heterogenicznie (przysł.)=heterogeneously
heterogeniczny (przym.)=heterogeneous
heterogeniczny (przym.)=heterogenic
heteroseksualny (przym.)=heterosexual
heterozygota (f) (rzecz.)=heterozygote
heurystycznie (przysł.)=heuristically
heurystyczny (przym.)=heuristic
heurystyka (f) (rzecz.)=heuristics
hiacynt (m) (rzecz.)=hyacinth
hiacynt (m) (rzecz.)=jacinth
hibernacja (f) (rzecz.)=hibernation
hiena (f) (rzecz.)=hyena
hierarchia (f) (rzecz.)=hierarchy
hierarchicznie (przysł.)=hierarchically
hierarchiczny (przym.)=hierarchic
hierarchiczny (przym.)=hierarchical
hieratyczny (przym.)=hieratic
hieratyczny (przym.)=hieratical
hieroglif (m) (rzecz.)=hieroglyph
hieroglif (m) (rzecz.)=hieroglyphic
hieroglificzny (przym.)=hieroglyphic
higiena (f) (rzecz.)=hygiene
higiena (f) (rzecz.)=sanitation
higienicznie (przysł.)=hygienically
higieniczny (przym.)=healthily
higieniczny (przym.)=hygienic
higieniczny (przym.)=sanitary
higienista (m) (rzecz.)=hygienist
higrometr (m) (rzecz.)=hygrometer
higroskopijny (przym.)=hygroscopic
hikora (f) (rzecz.)=hickory
hiperbola (f) (rzecz.)=hyperbola
hiperbola (f) (rzecz.)=hyperbole
hiperboliczny (przym.)=hyperbolic
hiperboloida (f) (rzecz.)=hyperboloid
hiperinflacja (f) (rzecz.)=hyperinflation
hipersoniczny (przym.)=hypersonic
hipertekst (m) (rzecz.)=hypertext
hipertrofia (f) (rzecz.)=hypertrophy
hipiczny (przym.)=equestrian
hipika (f) (rzecz.)=equitation
hipika (f) (rzecz.)=horsemanship
hipis (m) (rzecz.)=hippie
hipis (m) (rzecz.)=hippy
hipnologia (f) (rzecz.)=hypnology
hipnotycznie (przysł.)=hypnotically
hipnotyczny (przym.)=hypnotic
hipnotyzer (m) (rzecz.)=hypnotist
hipnotyzm (m) (rzecz.)=hypnotism
hipnotyzować (czas.)=hypnotize
hipnotyzować (czas.)=mesmerize
hipnotyzowanie (n) (rzecz.)=mesmerizing
hipnoza (f) (rzecz.)=hypnosis
hipnoza (f) (rzecz.)=trance
hipochondria (f) (rzecz.)=hypochondria
hipochondria (f) (rzecz.)=spleen
hipochondryk (m) (rzecz.)=hypochondriac
hipodrom (m) (rzecz.)=hippodrome
hipokryta (m) (rzecz.)=hypocrite
hipokryzja (f) (rzecz.)=hypocrisy
hipopotam (m) (rzecz.)=hippo
hipopotam (m) (rzecz.)=hippopotamus
hipostaza (f) (rzecz.)=stasis
hipoteczny (przym.)=mortgage
hipoteka (f) (rzecz.)=collateral
hipoteka (f) (rzecz.)=mortgage
hipoteka (f) (rzecz.)=mortgagee
hipotermia (f) (rzecz.)=hypothermia
hipotetycznie (przysł.)=hypothetically
hipotetyczny (przym.)=assumed
hipotetyczny (przym.)=assumptive
hipotetyczny (przym.)=hypothetic
hipotetyczny (przym.)=hypothetical
hipoteza (f) (rzecz.)=conjecture
hipoteza (f) (rzecz.)=hypothesis
hippis (m) (rzecz.)=hippie
histamina (f) (rzecz.)=histamine
histeria (f) (rzecz.)=hysteria
histeria (f) (rzecz.)=hysterics
histeria (f) (rzecz.)=scare
histeria (f) (rzecz.)=tantrum
histerycznie (przysł.)=hysterically
histeryczny (przym.)=hysteric
histeryczny (przym.)=hysterical
histeryk (m) (rzecz.)=hysteric
histeryk (m) (rzecz.)=hysterical
histologia (f) (rzecz.)=histology
historia (f) (rzecz.)=history
historia (f) (rzecz.)=story
historiograf (m) (rzecz.)=historiographer
historiografia (f) (rzecz.)=historiography
historycznie (przysł.)=historically
historyczność (f) (rzecz.)=historicity
historyczny (przym.)=historic
historyczny (przym.)=historical
historyczny (przym.)=history
historyjka (f) (rzecz.)=story
historyjka (f) (rzecz.)=yarn
historyk (m) (rzecz.)=historian
hizop (m) (rzecz.)=hyssop
hobbista (m) (rzecz.)=hobbyist
hochsztapler (m) (rzecz.)=fraud
hochsztapler (m) (rzecz.)=hustler
hochsztapler (m) (rzecz.)=impostor
hodować (czas.)=breed
hodować (czas.)=cultivate
hodować (czas.)=grow
hodować (czas.)=raise
hodować (czas.)=rear
hodowanie (n) (rzecz.)=ranching
hodowca (m) (rzecz.)=breeder
hodowca (m) (rzecz.)=fancier
hodowca (m) (rzecz.)=grower
hodowca (m) (rzecz.)=raiser
hodowla (f) (rzecz.)=breeding
hodowla (f) (rzecz.)=farming
hodowla (f) (rzecz.)=rearing
hojnie (przysł.)=generously
hojnie (przysł.)=lavish
hojnie (przysł.)=lavishly
hojnie (przysł.)=profusely
hojność (f) (rzecz.)=abundance
hojność (f) (rzecz.)=bounty
hojność (f) (rzecz.)=generosity
hojność (f) (rzecz.)=largess
hojność (f) (rzecz.)=largesse
hojność (f) (rzecz.)=lavishness
hojność (f) (rzecz.)=liberality
hojność (f) (rzecz.)=munificence
hojność (f) (rzecz.)=profusion
hojny (przym.)=ample
hojny (przym.)=bounteous
hojny (przym.)=bountiful
hojny (przym.)=copious
hojny (przym.)=free
hojny (przym.)=generous
hojny (przym.)=handsome
hojny (przym.)=lavish
hojny (przym.)=lavished
hojny (przym.)=liberal
hojny (przym.)=munificent
hojny (przym.)=open-handed
hojny (przym.)=profuse
hokej (m) (rzecz.)=hockey
hol (m) (rzecz.)=hall
hol (m) (rzecz.)=lounge
hol (m) (rzecz.)=rope
hol (m) (rzecz.)=tow
hol (m) (rzecz.)=towrope
hol (m) (rzecz.)=warp
hołd (m) (rzecz.)=homage
hołd (m) (rzecz.)=tribute
hołdownictwo (n) (rzecz.)=allegiance
hołdownictwo (n) (rzecz.)=vassalage
holistyczny (przym.)=holistic
holocen (m) (rzecz.)=alluvium
holograf (m) (rzecz.)=holograph
holografia (f) (rzecz.)=holography
holograficzny (przym.)=holographic
holokaust (m) (rzecz.)=holocaust
hołota (f) (rzecz.)=canaille
hołota (f) (rzecz.)=rabble
hołota (f) (rzecz.)=riffraff
hołota (f) (rzecz.)=riff-raff
holować (czas.)=haul
holować (czas.)=tow
holować (czas.)=tug
holowanie (n) (rzecz.)=haul
holowanie (n) (rzecz.)=haulage
holowanie (n) (rzecz.)=towage
holownik (m) (rzecz.)=hauler
holownik (m) (rzecz.)=tow
holownik (m) (rzecz.)=towboat
holownik (m) (rzecz.)=tug
holownik (m) (rzecz.)=tugboat
hołubić (czas.)=cuddle
hołubić (czas.)=dote
hołubić (czas.)=snuggle
homar (m) (rzecz.)=lobster
homeopata (m) (rzecz.)=homeopath
homeopata (m) (rzecz.)=homoeopath
homeopatia (f) (rzecz.)=homeopathy
homeopatia (f) (rzecz.)=homoeopathy
homeopatyczny (przym.)=homeopathic
homiletyczny (przym.)=homiletic
homilia (f) (rzecz.)=homily
homilia (f) (rzecz.)=sermon
homofon (m) (rzecz.)=homophone
homofonia (f) (rzecz.)=homophobia
homogenicznie (przysł.)=homogeneously
homogeniczność (f) (rzecz.)=homogeneity
homogeniczny (przym.)=homogeneous
homogeniczny (przym.)=homogenous
homogenizacja (f) (rzecz.)=homogenization
homogenizować (czas.)=homogenize
homolog (m) (rzecz.)=homologue
homologacja (f) (rzecz.)=homologation
homologia (f) (rzecz.)=homology
homomorfizm (m) (rzecz.)=homomorphism
homonim (m) (rzecz.)=homonym
homonimia (f) (rzecz.)=homonymy
homonimiczny (przym.)=homonymous
homoseksualista (m) (rzecz.)=bugger
homoseksualista (m) (rzecz.)=fag
homoseksualista (m) (rzecz.)=gay
homoseksualista (m) (rzecz.)=homosexual
homoseksualista (m) (rzecz.)=queer
homoseksualizm (m) (rzecz.)=gayness
homoseksualizm (m) (rzecz.)=homosexuality
homoseksualny (przym.)=gay
homoseksualny (przym.)=homosexual
honor (m) (rzecz.)=credit
honorować (czas.)=accept
honorować (czas.)=recognize
honorować (czas.)=respect
honorowanie (n) (rzecz.)=acknowledgment
honorowy (przym.)=emeritus
honorowy (przym.)=high-principled
honorowy (przym.)=honorary
horda (f) (rzecz.)=horde
hormon (m) (rzecz.)=hormone
hormonalny (przym.)=hormonal
hornblenda (f) (rzecz.)=hornblende
horoskop (m) (rzecz.)=horoscope
horoskop (m) (rzecz.)=nativity
horrendalnie (przysł.)=horrendously
horrendalny (przym.)=horrendous
horyzont (m) (rzecz.)=horizon
horyzont (m) (rzecz.)=skyline
horyzontalnie (przysł.)=horizontally
horyzontalny (przym.)=horizontal
hospicjum (n) (rzecz.)=hospice
hospicjum (n) (rzecz.)=hostel
hospitacja (f) (rzecz.)=inspection
hospitalizacja (f) (rzecz.)=hospitalization
hospitalizować (czas.)=hospitalize
hospitalizowanie (n) (rzecz.)=hospitalizing
hossa (f) (rzecz.)=boom
hostessa (f) (rzecz.)=hostess
hostia (f) (rzecz.)=host
hotelarz (m) (rzecz.)=hotelier
hotelowy (przym.)=hotel
hoży (przym.)=brisk
hoży (przym.)=buxom
hoży (przym.)=spirited
hrabia (m) (rzecz.)=count
hrabia (m) (rzecz.)=counting
hrabia (m) (rzecz.)=earl
hrabiostwo (n) (rzecz.)=earldom
hrabiowski (przym.)=baronial
hrabstwo (n) (rzecz.)=county
hrabstwo (n) (rzecz.)=shire
hubka (f) (rzecz.)=tinder
huczeć (czas.)=blare
huczeć (czas.)=boom
huczeć (czas.)=drone
huczeć (czas.)=hoot
huczeć (czas.)=peal
huczeć (czas.)=roar
huczeć (czas.)=rumble
huczny (przym.)=deafening
huczny (przym.)=grand
huczny (przym.)=loud
huczny (przym.)=pompous
huczny (przym.)=resonant
huczny (przym.)=uproarious
hufiec (m) (rzecz.)=regiment
hufiec (m) (rzecz.)=troupe
huk (m) (rzecz.)=bang
huk (m) (rzecz.)=beech
huk (m) (rzecz.)=blare
huk (m) (rzecz.)=boom
huk (m) (rzecz.)=crash
huk (m) (rzecz.)=drone
huk (m) (rzecz.)=explosion
huk (m) (rzecz.)=peal
huk (m) (rzecz.)=powerful
huk (m) (rzecz.)=racket
huk (m) (rzecz.)=roar
huk (m) (rzecz.)=rumble
hukać (czas.)=hoot
hukanie (n) (rzecz.)=hoot
hulać (czas.)=riot
hulać (czas.)=spree
hulajnoga (f) (rzecz.)=scooter
hulaka (m) (rzecz.)=carouser
hulaka (m) (rzecz.)=rake
hulaka (m) (rzecz.)=rioter
hulaka (m) (rzecz.)=spender
hulanka (f) (rzecz.)=binge
hulanka (f) (rzecz.)=carousal
hulanka (f) (rzecz.)=game
hulanka (f) (rzecz.)=junket
hulanka (f) (rzecz.)=razzle-dazzle
hulanka (f) (rzecz.)=revelry
hulanka (f) (rzecz.)=spree
hulaszczy (przym.)=rakish
hultaj (m) (rzecz.)=rapscallion
hultaj (m) (rzecz.)=rascal
hultaj (m) (rzecz.)=scamp
humanista (m) (rzecz.)=humanist
humanistyczny (przym.)=art
humanistyczny (przym.)=humane
humanistyczny (przym.)=humanistic
humanitarnie (przysł.)=humanely
humanitarność (f) (rzecz.)=humanity
humanitarny (przym.)=humane
humanitarny (przym.)=humanitarian
humanitaryzm (m) (rzecz.)=humanitarianism
humanizm (m) (rzecz.)=humanism
humanizować (czas.)=humanize
humanoidalny (przym.)=humanoid
humor (m) (rzecz.)=mood
humor (m) (rzecz.)=pleasantry
humor (m) (rzecz.)=temper
humorysta (m) (rzecz.)=humorist
humorystycznie (przysł.)=facetiously
humorystyczny (przym.)=comic
humorystyczny (przym.)=comical
humorystyczny (przym.)=humorous
hura (wykrz.)=hooray
hura (wykrz.)=hurray
huragan (m) (rzecz.)=burst
huragan (m) (rzecz.)=hurricane
hurra (wykrz.)=hooray
hurra (wykrz.)=hurrah
hurtownia (f) (rzecz.)=warehouse
hurtownia (f) (rzecz.)=wholesaler
hurtownik (m) (rzecz.)=wholesaler
hurtowo (przysł.)=wholesale
hurtowy (przym.)=wholesale
husarz (m) (rzecz.)=hussar
huśtać (czas.)=bandy
huśtać (czas.)=bob
huśtać (czas.)=dandle
huśtać (czas.)=dangle
huśtać (czas.)=rock
huśtać (czas.)=seesaw
huśtawka (f) (rzecz.)=flip-flap
huśtawka (f) (rzecz.)=seesaw
huśtawka (f) (rzecz.)=swing
huśtawka (f) (rzecz.)=teeter
huta (f) (rzecz.)=foundry
huta (f) (rzecz.)=ironwork
huta (f) (rzecz.)=steelmaker
hutnictwo (n) (rzecz.)=metallurgy
hutniczy (przym.)=metallurgical
hutnik (m) (rzecz.)=metallurgist
hutnik (m) (rzecz.)=worker
huzar (m) (rzecz.)=hussar
hybryda (f) (rzecz.)=hybrid
hybrydowy (przym.)=hybrid
hybrydyzacja (f) (rzecz.)=cross-breeding
hybrydyzacja (f) (rzecz.)=miscegenation
hybrydyzm (m) (rzecz.)=hybridism
hycel (m) (rzecz.)=dogcatcher
hydra (f) (rzecz.)=hydra
hydrauliczny (przym.)=hydraulic
hydraulik (m) (rzecz.)=plumber
hydraulika (f) (rzecz.)=hydraulics
hydraulika (f) (rzecz.)=hydromechanics
hydrodynamiczny (przym.)=hydrodynamic
hydroelektrownia (f) (rzecz.)=waterpower
hydroelektryczny (przym.)=hydroelectric
hydrofilowy (przym.)=hydrophilic
hydrofobia (f) (rzecz.)=hydrophobia
hydrofobowy (przym.)=hydrophobic
hydrofon (m) (rzecz.)=hydrophone
hydrogeologia (f) (rzecz.)=hydrogeology
hydroliza (f) (rzecz.)=hydrolysis
hydrolizować (czas.)=hydrolyze
hydrologia (f) (rzecz.)=hydrology
hydrolokator (m) (rzecz.)=sonar
hydromechanika (f) (rzecz.)=hydromechanics
hydrometr (m) (rzecz.)=hydrometer
hydroplan (m) (rzecz.)=flying-boat
hydroplan (m) (rzecz.)=hydroplane
hydroplan (m) (rzecz.)=seaplane
hydropłat (m) (rzecz.)=hydrofoil
hydroponika (f) (rzecz.)=aquiculture
hydroponika (f) (rzecz.)=hydroponics
hydrosfera (f) (rzecz.)=hydrosphere
hydrostatyczny (przym.)=hydrostatic
hydrostatyka (f) (rzecz.)=hydroponics
hydroterapia (f) (rzecz.)=hydrotherapy
hydrotermalny (przym.)=hydrothermal
i (spój.)=and
i (spój.)=et
ibis (m) (rzecz.)=ibis
ichtiolog (m) (rzecz.)=ichthyologist
ichtiologia (f) (rzecz.)=ichthyology
ideacja (f) (rzecz.)=ideation
ideał (m) (rzecz.)=ideal
idealista (m) (rzecz.)=idealist
idealistycznie (przysł.)=idealistically
idealistyczny (przym.)=idealistic
idealizacja (f) (rzecz.)=idealization
idealizm (m) (rzecz.)=idealism
idealizować (czas.)=idealize
idealizować (czas.)=sublimate
idealizowanie (n) (rzecz.)=idealizing
idealnie (przysł.)=ideally
idealnie (przysł.)=perfectly
idealnie (przysł.)=superbly
idealny (przym.)=ideal
idealny (przym.)=perfect
identycznie (przysł.)=identically
identyczność (f) (rzecz.)=identity
identyczność (f) (rzecz.)=sameness
identyczny (przym.)=identical
identyczny (przym.)=uniform
identyfikacja (f) (rzecz.)=authentication
identyfikacja (f) (rzecz.)=identification
identyfikacja (f) (rzecz.)=traceability
identyfikator (m) (rzecz.)=identifier
identyfikować (czas.)=identify
identyfikowanie (n) (rzecz.)=identifying
ideogram (m) (rzecz.)=ideogram
ideolog (m) (rzecz.)=ideologist
ideologia (f) (rzecz.)=ideology
ideologicznie (przysł.)=ideologically
ideologiczny (przym.)=ideological
ideowy (przym.)=ideological
idiomatycznie (przysł.)=idiomatically
idiomatyczny (przym.)=idiomatic
idiomatyczny (przym.)=idiomatical
idiota (m) (rzecz.)=blithering
idiota (m) (rzecz.)=idiot
idiota (m) (rzecz.)=lamer
idiota (m) (rzecz.)=oaf
idiota (m) (rzecz.)=prick
idiota (m) (rzecz.)=twerp
idiota (m) (rzecz.)=yuk
idiotycznie (przysł.)=idiotically
idiotyczność (f) (rzecz.)=idiocy
idiotyczny (przym.)=absurd
idiotyczny (przym.)=asinine
idiotyczny (przym.)=brainless
idiotyczny (przym.)=crass
idiotyczny (przym.)=idiotic
idiotyzm (m) (rzecz.)=half-witted
idiotyzm (m) (rzecz.)=idiocy
idiotyzm (m) (rzecz.)=idiotism
idylla (f) (rzecz.)=idyll
idylliczny (przym.)=idyllic
igielnik (m) (rzecz.)=pincushion
igła (f) (rzecz.)=needle
igła (f) (rzecz.)=pin
igła (f) (rzecz.)=preen
igła (f) (rzecz.)=stylus
iglasty (przym.)=coniferous
iglica (f) (rzecz.)=aglet
iglica (f) (rzecz.)=peak
iglica (f) (rzecz.)=spire
iglica (f) (rzecz.)=steeple
iglica (f) (rzecz.)=stylus
ignorancja (f) (rzecz.)=ignorance
ignorancja (f) (rzecz.)=innocence
ignorancki (przym.)=ignorant
ignorować (czas.)=disregard
ignorować (czas.)=ignore
ignorowanie (n) (rzecz.)=ignoring
igrać (czas.)=play
igrać (czas.)=toy
igraszka (f) (rzecz.)=frolic
ikona (f) (rzecz.)=icon
ikonografia (f) (rzecz.)=iconography
ikonoklazm (m) (rzecz.)=iconoclasm
ikonoskop (m) (rzecz.)=iconoscope
ikra (f) (rzecz.)=roe
ikra (f) (rzecz.)=spat
ikra (f) (rzecz.)=spawn
ikra (f) (rzecz.)=spunk
ił (m) (rzecz.)=clay
ił (m) (rzecz.)=loam
ił (m) (rzecz.)=silt
ilasty (przym.)=loamy
ile (przysł.)=if
ile (przysł.)=what
ilekroć (spój.)=whenever
iloczyn (m) (rzecz.)=product
iłołupek (m) (rzecz.)=shale
iloraz (m) (rzecz.)=quotient
ilość (f) (rzecz.)=amount
ilość (f) (rzecz.)=average
ilość (f) (rzecz.)=deal
ilość (f) (rzecz.)=quantity
ilość (f) (rzecz.)=volume
ilościowo (przysł.)=quantitatively
ilościowy (przym.)=quantified
ilościowy (przym.)=quantitative
iluminacja (f) (rzecz.)=illumination
iluminator (m) (rzecz.)=porthole
iluminować (czas.)=illuminate
ilustracja (f) (rzecz.)=freehand
ilustracja (f) (rzecz.)=illustration
ilustracja (f) (rzecz.)=image
ilustracja (f) (rzecz.)=picture
ilustracja (f) (rzecz.)=setting
ilustrator (m) (rzecz.)=illustrator
ilustrować (czas.)=exemplify
ilustrować (czas.)=illustrate
ilustrowanie (n) (rzecz.)=illustrating
iluzja (f) (rzecz.)=delusion
iluzja (f) (rzecz.)=illusion
iluzjonista (m) (rzecz.)=conjurer
iluzjonista (m) (rzecz.)=conjuror
iluzjonista (m) (rzecz.)=illusionist
iluzjonista (m) (rzecz.)=magician
iluzoryczny (przym.)=delusive
iluzoryczny (przym.)=illusive
iluzoryczny (przym.)=illusory
imadło (n) (rzecz.)=clamp
imadło (n) (rzecz.)=jaw
imadło (n) (rzecz.)=jig
imadło (n) (rzecz.)=vice
imaginacja (f) (rzecz.)=imagination
imaginacyjny (przym.)=imaginary
imaginacyjny (przym.)=imaginative
imbecyl (m) (rzecz.)=imbecile
imbir (m) (rzecz.)=ginger
imbirowy (przym.)=gingery
imbryk (m) (rzecz.)=kettle
imbryk (m) (rzecz.)=teapot
imbryk (m) (rzecz.)=tea-pot
imiennik (m) (rzecz.)=nameplate
imiennik (m) (rzecz.)=namesake
imienny (przym.)=nominal
imiesłów (m) (rzecz.)=participle
imigracja (f) (rzecz.)=immigration
imigracyjny (przym.)=immigrant
imigrant (m) (rzecz.)=immigrant
imigrować (czas.)=immigrate
imigrowanie (n) (rzecz.)=immigrating
imitacja (f) (rzecz.)=clone
imitacja (f) (rzecz.)=dummy
imitacja (f) (rzecz.)=imitation
imitacja (f) (rzecz.)=look-alike
imitować (czas.)=emit
imitować (czas.)=imitate
imitować (czas.)=simulate
imitowanie (n) (rzecz.)=emulation
immanentnie (przysł.)=immanently
immanentny (przym.)=immanent
immatrykulacja (f) (rzecz.)=matriculation
immatrykulować (czas.)=matriculate
immunitet (m) (rzecz.)=immunity
immunitet (m) (rzecz.)=privilege
immunizacja (f) (rzecz.)=immunization
immunolog (m) (rzecz.)=immunologist
immunologia (f) (rzecz.)=immunology
immunologiczny (przym.)=immunological
impas (m) (rzecz.)=deadlock
impas (m) (rzecz.)=impasse
impas (m) (rzecz.)=nonplus
impas (m) (rzecz.)=standoff
impedancja (f) (rzecz.)=impedance
imperatyw (m) (rzecz.)=imperative
imperatywny (przym.)=imperative
imperialista (m) (rzecz.)=imperialist
imperialistyczny (przym.)=imperialistic
imperializm (m) (rzecz.)=imperialism
imperialny (przym.)=imperial
imperium (n) (rzecz.)=empire
impertynencja (f) (rzecz.)=impertinence
impertynencja (f) (rzecz.)=impertinency
impertynencki (przym.)=flippant
impertynencki (przym.)=impertinent
impertynencki (przym.)=saucy
impertynencko (przysł.)=impertinently
impertynencko (przysł.)=pertly
impertynent (m) (rzecz.)=impertinent
impertynent (m) (rzecz.)=whippersnapper
impet (m) (rzecz.)=brunt
impet (m) (rzecz.)=impetus
impet (m) (rzecz.)=momentum
implantacja (f) (rzecz.)=implant
implantacja (f) (rzecz.)=implantation
implementacja (f) (rzecz.)=implementation
implementować (czas.)=implement
implikacja (f) (rzecz.)=implication
implikacja (f) (rzecz.)=overtone
implikować (czas.)=implicate
implikować (czas.)=imply
implikować (czas.)=presuppose
implikowanie (n) (rzecz.)=implying
implodować (czas.)=implode
implozja (f) (rzecz.)=implosion
imponować (czas.)=impose
imponować (czas.)=impress
imponować (czas.)=prepossess
imponowanie (n) (rzecz.)=splurge
importować (czas.)=import
importowanie (n) (rzecz.)=importation
importowanie (n) (rzecz.)=importing
impotencja (f) (rzecz.)=impotence
impregnować (czas.)=impregnate
impregnowanie (n) (rzecz.)=waterproofing
impresario (m) (rzecz.)=impresario
impresja (f) (rzecz.)=impression
impresjonista (m) (rzecz.)=impressionist
impresjonistyczny (przym.)=impressionistic
impresjonizm (m) (rzecz.)=impressionism
impreza (f) (rzecz.)=carousal
impreza (f) (rzecz.)=event
impreza (f) (rzecz.)=spree
improwizacja (f) (rzecz.)=improvisation
improwizator (m) (rzecz.)=improviser
improwizować (czas.)=ad-lib
improwizować (czas.)=extempore
improwizować (czas.)=extemporize
improwizować (czas.)=improvise
impuls (m) (rzecz.)=impetus
impuls (m) (rzecz.)=impulse
impuls (m) (rzecz.)=impulsion
impuls (m) (rzecz.)=propulsion
impuls (m) (rzecz.)=pulse
impulsywnie (przysł.)=impulsively
impulsywność (f) (rzecz.)=impulsiveness
impulsywny (przym.)=impulsive
imputować (czas.)=imputable
imputować (czas.)=impute
inauguracja (f) (rzecz.)=inauguration
inauguracja (f) (rzecz.)=opening
inauguracyjny (przym.)=inaugural
inaugurować (czas.)=inaugurate
inaugurować (czas.)=open
inaugurowanie (n) (rzecz.)=inaugurating
incydent (m) (rzecz.)=incident
incydentalny (przym.)=incidental
ind (m) (rzecz.)=indium
ind (m) (rzecz.)=lascar
indeks (m) (rzecz.)=index
indeks (m) (rzecz.)=list
indeksacja (f) (rzecz.)=indexation
indeksowanie (n) (rzecz.)=indexing
indoktrynacja (f) (rzecz.)=indoctrination
indoktrynować (czas.)=indoctrinate
indor (m) (rzecz.)=gobbler
indosat (m) (rzecz.)=endorsee
indosować (czas.)=endorse
indukcja (f) (rzecz.)=induction
indukcyjnie (przysł.)=inductively
indukcyjność (f) (rzecz.)=inductance
indukcyjny (przym.)=inductive
industrializacja (f) (rzecz.)=industrialization
industrializm (m) (rzecz.)=industrialism
indygo (n) (rzecz.)=indigo
indyk (m) (rzecz.)=turkey
indykator (m) (rzecz.)=indicator
indywidualista (m) (rzecz.)=individualist
indywidualista (m) (rzecz.)=maverick
indywidualistyczny (przym.)=individualistic
indywidualizacja (f) (rzecz.)=individualization
indywidualizm (m) (rzecz.)=individualism
indywidualizować (czas.)=customize
indywidualizować (czas.)=individualize
indywidualizować (czas.)=individuate
indywidualnie (przysł.)=individually
indywidualność (f) (rzecz.)=individuality
indywidualność (f) (rzecz.)=personality
indywidualny (przym.)=individual
indywidualny (przym.)=personal
indywidualny (przym.)=respective
indywidualny (przym.)=separate
indywidualny (przym.)=singular
indywiduum (n) (rzecz.)=individual
indywiduum (n) (rzecz.)=person
inercja (f) (rzecz.)=inertia
inercjalny (przym.)=inertial
inercyjny (przym.)=inertial
infamia (f) (rzecz.)=infamy
infantylny (przym.)=infantile
infantylny (przym.)=infantine
infantylny (przym.)=puerile
infekcja (f) (rzecz.)=infection
infekcyjny (przym.)=infectious
infekcyjny (przym.)=infective
infiltracja (f) (rzecz.)=compromise
infiltracja (f) (rzecz.)=infiltration
infiltracja (f) (rzecz.)=intrusion
infirmeria (f) (rzecz.)=infirmary
inflacja (f) (rzecz.)=inflation
inflacyjny (przym.)=inflationary
informacja (f) (rzecz.)=communication
informacja (f) (rzecz.)=data
informacja (f) (rzecz.)=guidance
informacja (f) (rzecz.)=info
informacja (f) (rzecz.)=information
informacja (f) (rzecz.)=intelligence
informacja (f) (rzecz.)=poop
informacyjny (przym.)=informative
informator (m) (rzecz.)=brochure
informator (m) (rzecz.)=capper
informator (m) (rzecz.)=communicant
informator (m) (rzecz.)=handbook
informator (m) (rzecz.)=indicator
informator (m) (rzecz.)=informant
informator (m) (rzecz.)=informer
informator (m) (rzecz.)=inquirer
informatyka (f) (rzecz.)=computing
informatyka (f) (rzecz.)=informatics
informować (czas.)=apprise
informować (czas.)=educate
informować (czas.)=inform
informować (czas.)=instruct
informować (czas.)=misinformed
informowanie (n) (rzecz.)=apprising
informowanie (n) (rzecz.)=informing
infradźwięk (m) (rzecz.)=infrasound
infrastruktura (f) (rzecz.)=fabric
infrastruktura (f) (rzecz.)=infrastructure
infrastruktura (f) (rzecz.)=instrumentation
infrastruktura (f) (rzecz.)=warp
infrastrukturalny (przym.)=infrastructural
infuzja (f) (rzecz.)=infusion
ingerencja (f) (rzecz.)=interference
ingerencja (f) (rzecz.)=intervention
ingerować (czas.)=interfere
ingerować (czas.)=intervene
inhalacja (f) (rzecz.)=inhalation
inhibicja (f) (rzecz.)=inhibition
inicjacja (f) (rzecz.)=initiation
inicjał (m) (rzecz.)=initial
inicjator (m) (rzecz.)=initiator
inicjatywa (f) (rzecz.)=affair
inicjatywa (f) (rzecz.)=enterprise
inicjatywa (f) (rzecz.)=gumption
inicjatywa (f) (rzecz.)=initiative
inicjatywa (f) (rzecz.)=motion
inicjować (czas.)=bootstrap
inicjować (czas.)=initialize
inicjować (czas.)=initiate
inicjowanie (n) (rzecz.)=boot
inicjowanie (n) (rzecz.)=bootstrap
inicjowanie (n) (rzecz.)=initiating
iniekcja (f) (rzecz.)=injection
iniektor (m) (rzecz.)=injector
inkarnacja (f) (rzecz.)=incarnation
inkasent (m) (rzecz.)=collector
inkaso (n) (rzecz.)=collection
inkasować (czas.)=cash
inkasować (czas.)=collect
inklinacja (f) (rzecz.)=propensity
inkluzja (f) (rzecz.)=inclusion
inkluzja (f) (rzecz.)=intercalation
inkoherencja (f) (rzecz.)=incoherence
inkoherencja (f) (rzecz.)=incoherency
inkorporacja (f) (rzecz.)=incorporation
inkrustacja (f) (rzecz.)=incrustation
inkrustacja (f) (rzecz.)=inlay
inkrustować (czas.)=encrust
inkrustować (czas.)=incrust
inkryminować (czas.)=incriminate
inkubacja (f) (rzecz.)=incubation
inkubator (m) (rzecz.)=incubator
inkunabuł (m) (rzecz.)=incunabula
inkunabuł (m) (rzecz.)=incunabulum
inkwizycja (f) (rzecz.)=inquisition
inkwizytor (m) (rzecz.)=inquisitor
inność (f) (rzecz.)=disaccord
innowacja (f) (rzecz.)=innovate
innowacja (f) (rzecz.)=innovation
innowacja (f) (rzecz.)=novelty
innowacyjny (przym.)=innovative
innowator (m) (rzecz.)=innovator
innowierca (m) (rzecz.)=dissenter
innowierca (m) (rzecz.)=infidel
innowierczy (przym.)=heterodox
innowierstwo (n) (rzecz.)=heterodoxy
inny (przym.)=alternative
inny (przym.)=another
inny (przym.)=different
inny (przym.)=else
inny (przym.)=other
inscenizacja (f) (rzecz.)=setting
inscenizacja (f) (rzecz.)=staging
inscenizować (czas.)=stage
insekt (m) (rzecz.)=insect
inseminacja (f) (rzecz.)=insemination
inskrypcja (f) (rzecz.)=inscription
inspekcja (f) (rzecz.)=inspect
inspekcja (f) (rzecz.)=inspection
inspekcja (f) (rzecz.)=survey
inspektor (m) (rzecz.)=inspector
inspektor (m) (rzecz.)=surveyor
inspektorat (m) (rzecz.)=inspectorate
inspektowy (przym.)=hotbed
inspiracja (f) (rzecz.)=inspiration
inspirować (czas.)=inspire
instalacja (f) (rzecz.)=installation
instalacja (f) (rzecz.)=plant
instalacja (f) (rzecz.)=plumbing
instalacja (f) (rzecz.)=wiring
instalator (m) (rzecz.)=engineer
instalator (m) (rzecz.)=installer
instalatorstwo (n) (rzecz.)=plumbing
instalować (czas.)=install
instalować (czas.)=plumb
instalować (czas.)=settle
instalowanie (n) (rzecz.)=installing
instancja (f) (rzecz.)=instance
instrukcja (f) (rzecz.)=instruction
instrukcja (f) (rzecz.)=manual
instrukcja (f) (rzecz.)=statement
instrukcyjny (przym.)=instructional
instruktaż (m) (rzecz.)=training
instruktażowy (przym.)=informative
instruktor (m) (rzecz.)=instructor
instruktor (m) (rzecz.)=preceptor
instruktor (m) (rzecz.)=trainer
instrumentacja (f) (rzecz.)=instrumentation
instrumentalista (m) (rzecz.)=instrumentalist
instrumentalnie (przysł.)=instrumentally
instrumentalny (przym.)=instrumental
instrumentalny (przym.)=instrumentals
instrumentarium (n) (rzecz.)=orchestra
instruować (czas.)=instruct
instynkt (m) (rzecz.)=instinct
instynktownie (przysł.)=instinctively
instynktownie (przysł.)=instinctual
instynktowny (przym.)=instinctive
instynktowny (przym.)=instinctual
instynktowny (przym.)=unconditioned
instytucja (f) (rzecz.)=establishment
instytucja (f) (rzecz.)=institution
instytucjonalizacja (f) (rzecz.)=institutionalization
instytucjonalizować (czas.)=institutionalize
instytucjonalnie (przysł.)=institutionally
instytucjonalny (przym.)=institutional
instytut (m) (rzecz.)=institute
instytut (m) (rzecz.)=school
insulina (f) (rzecz.)=insulin
insurekcja (f) (rzecz.)=insurrection
insurekcja (f) (rzecz.)=uprising
insygnia (pl) (rzecz.)=ensign
insygnia (pl) (rzecz.)=insignia
insygnia (pl) (rzecz.)=regalia
insynuacja (f) (rzecz.)=innuendo
insynuacja (f) (rzecz.)=insinuation
insynuacyjny (przym.)=insinuating
insynuować (czas.)=imply
insynuować (czas.)=insinuate
insynuowanie (n) (rzecz.)=insinuating
intarsja (f) (rzecz.)=intarsia
integracja (f) (rzecz.)=integration
integralność (f) (rzecz.)=integrity
integralny (przym.)=integral
integrować (czas.)=integrate
intelekt (m) (rzecz.)=intellect
intelektualista (m) (rzecz.)=highbrow
intelektualista (m) (rzecz.)=intellectual
intelektualista (m) (rzecz.)=intellectualist
intelektualnie (przysł.)=intellectually
intelektualny (przym.)=cerebral
intelektualny (przym.)=intellectual
intelektualny (przym.)=intellectuality
inteligencja (f) (rzecz.)=intelligence
inteligencja (f) (rzecz.)=intelligentsia
inteligencja (f) (rzecz.)=wit
inteligent (m) (rzecz.)=highbrow
inteligent (m) (rzecz.)=intellectual
inteligentnie (przysł.)=intelligently
inteligentny (przym.)=bright
inteligentny (przym.)=brilliant
inteligentny (przym.)=clever
inteligentny (przym.)=intelligent
intencja (f) (rzecz.)=intension
intencja (f) (rzecz.)=intention
intendent (m) (rzecz.)=purser
intendent (m) (rzecz.)=steward
intendentura (f) (rzecz.)=commissariat
intensyfikacja (f) (rzecz.)=intensification
intensyfikować (czas.)=intensify
intensywnie (przysł.)=badly
intensywnie (przysł.)=intensely
intensywnie (przysł.)=intensively
intensywność (f) (rzecz.)=intenseness
intensywność (f) (rzecz.)=intensity
intensywny (przym.)=deep
intensywny (przym.)=heavy
intensywny (przym.)=intense
intensywny (przym.)=intensive
interakcja (f) (rzecz.)=interacting
interakcja (f) (rzecz.)=interaction
interakcja (f) (rzecz.)=interactivity
interakcyjnie (przysł.)=interactively
interakcyjny (przym.)=interactive
interaktywnie (przysł.)=interactively
interaktywnie (przysł.)=wholly
interaktywność (f) (rzecz.)=interactivity
interaktywny (przym.)=interactive
interdyscyplinarny (przym.)=interdisciplinary
interes (m) (rzecz.)=affair
interes (m) (rzecz.)=bargain
interes (m) (rzecz.)=business
interes (m) (rzecz.)=deal
interes (m) (rzecz.)=interest
interes (m) (rzecz.)=job
interes (m) (rzecz.)=shop
interes (m) (rzecz.)=trade
interesant (m) (rzecz.)=client
interesować (czas.)=concern
interesować (czas.)=interest
interesowny (przym.)=mercenary
interesująco (przysł.)=interestingly
interfejs (m) (rzecz.)=interface
interfejs (m) (rzecz.)=interfacing
interferencja (f) (rzecz.)=interference
interferometr (m) (rzecz.)=interferometer
interfon (m) (rzecz.)=interphone
interglacjalny (przym.)=interglacial
interkom (m) (rzecz.)=intercom
interlinearny (przym.)=interlineal
interlinearny (przym.)=interlinear
interlinia (f) (rzecz.)=spacing
interludium (n) (rzecz.)=interlude
internacjonalista (m) (rzecz.)=internationalist
internacjonalizacja (f) (rzecz.)=internationalization
internacjonalizm (m) (rzecz.)=internationalism
internalizacja (f) (rzecz.)=internalization
internat (m) (rzecz.)=boarding-house
internat (m) (rzecz.)=dormitory
internista (m) (rzecz.)=internist
internować (czas.)=intern
internować (czas.)=interning
internowanie (n) (rzecz.)=internment
interpelacja (f) (rzecz.)=interpellation
interpolacja (f) (rzecz.)=interpolation
interpolować (czas.)=interpolate
interpretacja (f) (rzecz.)=approach
interpretacja (f) (rzecz.)=interpretation
interpretacja (f) (rzecz.)=rendering
interpretacja (f) (rzecz.)=rendition
interpretacyjny (przym.)=interpretative
interpretacyjny (przym.)=interpretive
interpretator (m) (rzecz.)=interpreter
interpretować (czas.)=construe
interpretować (czas.)=interpret
interpretowanie (n) (rzecz.)=construing
interpretowanie (n) (rzecz.)=interpreting
interpunkcja (f) (rzecz.)=punctuate
interpunkcja (f) (rzecz.)=punctuation
interwał (m) (rzecz.)=compartment
interwał (m) (rzecz.)=interval
interwał (m) (rzecz.)=space
interwencja (f) (rzecz.)=intervention
interwenient (m) (rzecz.)=intervener
interweniować (czas.)=intercede
interweniować (czas.)=interfere
interweniować (czas.)=intervene
interweniowanie (n) (rzecz.)=interceding
interweniowanie (n) (rzecz.)=intervening
intonacja (f) (rzecz.)=cadence
intonacja (f) (rzecz.)=intonation
intonować (czas.)=intone
intratny (przym.)=cushy
intratny (przym.)=lucrative
introdukcja (f) (rzecz.)=introduction
introligator (m) (rzecz.)=binder
introligator (m) (rzecz.)=bookbinder
introligatornia (f) (rzecz.)=bindery
introligatornia (f) (rzecz.)=bookbindery
introligatorstwo (n) (rzecz.)=bookbindery
introligatorstwo (n) (rzecz.)=bookbinding
intronizować (czas.)=enthrone
introspekcja (f) (rzecz.)=introspection
introspekcyjny (przym.)=introspective
introspektywny (przym.)=indrawn
introspektywny (przym.)=introspective
introwersja (f) (rzecz.)=introversion
introwersyjny (przym.)=introverted
introwertyk (m) (rzecz.)=introvert
intruz (m) (rzecz.)=interloper
intruz (m) (rzecz.)=interrupter
intruz (m) (rzecz.)=intruder
intruz (m) (rzecz.)=trespasser
intryga (f) (rzecz.)=cabal
intryga (f) (rzecz.)=intrigue
intryga (f) (rzecz.)=plot
intryga (f) (rzecz.)=schema
intryga (f) (rzecz.)=scheme
intrygant (m) (rzecz.)=mischief-maker
intrygant (m) (rzecz.)=plotter
intrygant (m) (rzecz.)=schemer
intrygant (m) (rzecz.)=stirrer
intrygant (m) (rzecz.)=troublemaker
intrygować (czas.)=cabal
intrygować (czas.)=intrigue
intrygować (czas.)=plot
intrygować (czas.)=puzzle
intrygować (czas.)=scheme
intrygowanie (n) (rzecz.)=intriguing
intrygowanie (n) (rzecz.)=machination
intuicja (f) (rzecz.)=insight
intuicja (f) (rzecz.)=intuition
intuicyjnie (przysł.)=intuitively
intuicyjny (przym.)=intuitive
intuicyjny (przym.)=nosing
intymnie (przysł.)=intimately
intymność (f) (rzecz.)=intimacy
intymny (przym.)=intimate
intymny (przym.)=intimated
intymny (przym.)=intimating
inwalida (m) (rzecz.)=cripple
inwalida (m) (rzecz.)=disabled
inwalida (m) (rzecz.)=invalid
inwalidztwo (n) (rzecz.)=disability
inwalidztwo (n) (rzecz.)=invalidism
inwariant (m) (rzecz.)=invariant
inwazja (f) (rzecz.)=inroad
inwazja (f) (rzecz.)=invasion
inwektywa (f) (rzecz.)=invective
inwektywa (f) (rzecz.)=inveigh
inwencja (f) (rzecz.)=creativity
inwencja (f) (rzecz.)=invention
inwentaryzacja (f) (rzecz.)=cataloguing
inwentaryzacja (f) (rzecz.)=stocktaking
inwentarz (m) (rzecz.)=inventory
inwentarz (m) (rzecz.)=stock
inwersja (f) (rzecz.)=inversion
inwertor (m) (rzecz.)=inverter
inwestor (m) (rzecz.)=developer
inwestor (m) (rzecz.)=investor
inwestować (czas.)=invest
inwestowanie (n) (rzecz.)=investing
inwestowanie (n) (rzecz.)=investment
inwestycja (f) (rzecz.)=investment
inwestycyjny (przym.)=entrepreneurial
inwigilacja (f) (rzecz.)=surveillance
inwigilować (czas.)=invigilate
inwigilować (czas.)=superintend
inwokacja (f) (rzecz.)=invocation
inwolucja (f) (rzecz.)=involution
inżynier (m) (rzecz.)=engineer
inżynieria (f) (rzecz.)=engineering
ircha (f) (rzecz.)=chamois
ircha (f) (rzecz.)=deerskin
ircha (f) (rzecz.)=doeskin
ircha (f) (rzecz.)=suede
ircha (f) (rzecz.)=whitleather
ironia (f) (rzecz.)=irony
ironicznie (przysł.)=ironically
ironiczny (przym.)=dried
ironiczny (przym.)=driest
ironiczny (przym.)=dry
ironiczny (przym.)=ironic
ironiczny (przym.)=ironical
irracjonalnie (przysł.)=irrationally
irracjonalność (f) (rzecz.)=irrationality
irracjonalny (przym.)=irrational
iryd (m) (rzecz.)=iridium
irygacja (f) (rzecz.)=irrigation
irygacyjny (przym.)=irrigational
irygować (czas.)=irrigate
irys (m) (rzecz.)=iris
irys (m) (rzecz.)=toffee
irytacja (f) (rzecz.)=aggravation
irytacja (f) (rzecz.)=annoyance
irytacja (f) (rzecz.)=exasperation
irytacja (f) (rzecz.)=fix
irytacja (f) (rzecz.)=huff
irytacja (f) (rzecz.)=irritation
irytować (czas.)=annoy
irytować (czas.)=chafe
irytować (czas.)=displease
irytować (czas.)=exasperate
irytować (czas.)=irritate
irytować (czas.)=miff
irytować (czas.)=nettle
irytować (czas.)=rile
irytować (czas.)=vex
irytująco (przysł.)=annoyingly
iść (czas.)=follow
iść (czas.)=go
iść (czas.)=retire
iść (czas.)=sashay
iść (czas.)=stride
iść (czas.)=trip
iść (czas.)=walk
iskierka (f) (rzecz.)=spark
iskierka (f) (rzecz.)=sparkle
iskra (f) (rzecz.)=flake
iskra (f) (rzecz.)=spark
iskrownik (m) (rzecz.)=magneto
iskrzenie (n) (rzecz.)=kindling
iskrzenie (n) (rzecz.)=scintillation
iskrzenie (n) (rzecz.)=sparking
iskrzenie (n) (rzecz.)=sparkle
iskrzenie (n) (rzecz.)=sparkling
iskrzenie (n) (rzecz.)=twinkle
iskrzenie (n) (rzecz.)=twinkling
iskrzyć (czas.)=kindle
iskrzyć (czas.)=scintillate
iskrzyć (czas.)=spark
iskrzyć (czas.)=sparkle
istnieć (czas.)=be
istnieć (czas.)=exist
istnieć (czas.)=subsist
istnienie (n) (rzecz.)=availability
istnienie (n) (rzecz.)=being
istnienie (n) (rzecz.)=existence
istnienie (n) (rzecz.)=subsistence
istny (przym.)=rank
istny (przym.)=veritable
istota (f) (rzecz.)=backbone
istota (f) (rzecz.)=being
istota (f) (rzecz.)=creature
istota (f) (rzecz.)=entity
istota (f) (rzecz.)=essence
istota (f) (rzecz.)=inbeing
istota (f) (rzecz.)=inwardness
istota (f) (rzecz.)=matter
istota (f) (rzecz.)=spirit
istota (f) (rzecz.)=stuff
istota (f) (rzecz.)=substance
istota (f) (rzecz.)=tenor
istota (f) (rzecz.)=thing
istotnie (przysł.)=actually
istotnie (przysł.)=essentially
istotnie (przysł.)=indeed
istotnie (przysł.)=substantially
istotnie (przysł.)=substantively
istotność (f) (rzecz.)=pertinence
istotny (przym.)=constitutive
istotny (przym.)=essential
istotny (przym.)=essentials
istotny (przym.)=imperative
istotny (przym.)=indeed
istotny (przym.)=intrinsic
istotny (przym.)=material
istotny (przym.)=quintessential
istotny (przym.)=relevant
istotny (przym.)=significant
istotny (przym.)=substantial
istotny (przym.)=valid
istotny (przym.)=very
istotny (przym.)=vital
iteracja (f) (rzecz.)=iteration
iterb (m) (rzecz.)=ytterbium
itr (m) (rzecz.)=yttrium
izba (f) (rzecz.)=chamber
izba (f) (rzecz.)=house
izba (f) (rzecz.)=infirmary
izba (f) (rzecz.)=room
izobara (f) (rzecz.)=isobar
izobaryczny (przym.)=isobaric
izochroniczny (przym.)=isochronal
izolacja (f) (rzecz.)=delay
izolacja (f) (rzecz.)=detachment
izolacja (f) (rzecz.)=insulation
izolacja (f) (rzecz.)=isolation
izolacja (f) (rzecz.)=privacy
izolacja (f) (rzecz.)=recess
izolacja (f) (rzecz.)=seclusion
izolacja (f) (rzecz.)=underlay
izolacjonista (m) (rzecz.)=isolationist
izolacjonizm (m) (rzecz.)=isolationism
izolacyjny (przym.)=isolating
izolatka (f) (rzecz.)=recess
izolatka (f) (rzecz.)=sickroom
izolator (m) (rzecz.)=insulator
izolator (m) (rzecz.)=isolator
izolator (m) (rzecz.)=non-conductor
izolować (czas.)=insulate
izolować (czas.)=isolate
izolowanie (n) (rzecz.)=insulating
izomer (m) (rzecz.)=isomer
izomeryczny (przym.)=isomeric
izometryczny (przym.)=isometric
izomorficzny (przym.)=isomorphic
izomorfizm (m) (rzecz.)=isomorphism
izooktan (m) (rzecz.)=isooctane
izoterma (f) (rzecz.)=isotherm
izotermiczny (przym.)=isothermal
izotop (m) (rzecz.)=isotope
izotopowy (przym.)=isotopic
izotropia (f) (rzecz.)=isotropy
izotropowy (przym.)=isotropic
ja (zaim.)=ego
ja (zaim.)=me
jabłecznik (m) (rzecz.)=cider
jabłko (n) (rzecz.)=apple
jabłoń (f) (rzecz.)=apple-tree
jąć (czas.)=seize
jacht (m) (rzecz.)=yacht
jachting (m) (rzecz.)=yachting
jad (m) (rzecz.)=bane
jad (m) (rzecz.)=poison
jad (m) (rzecz.)=venom
jad (m) (rzecz.)=virus
jad (m) (rzecz.)=vitriol
jadalnia (f) (rzecz.)=dining-room
jadalny (przym.)=eatable
jadalny (przym.)=edible
jadalny (przym.)=esculent
jadłodajnia (f) (rzecz.)=eating-house
jadłospis (m) (rzecz.)=menu
jadłowstręt (m) (rzecz.)=anorexia
jadowicie (przysł.)=venomously
jadowitość (f) (rzecz.)=venomousness
jadowity (przym.)=poisonous
jadowity (przym.)=venomous
jadowity (przym.)=virulent
jadowity (przym.)=vitriolic
jądro (n) (rzecz.)=core
jądro (n) (rzecz.)=coring
jądro (n) (rzecz.)=kernel
jądro (n) (rzecz.)=nucleolus
jądro (n) (rzecz.)=nucleus
jądro (n) (rzecz.)=testicle
jądro (n) (rzecz.)=testis
jądrowy (przym.)=nuclear
jądrowy (przym.)=testicular
jaglany (przym.)=millet
jaglica (f) (rzecz.)=trachoma
jagniątko (n) (rzecz.)=lambkin
jagnięcy (przym.)=lamb
jagoda (f) (rzecz.)=berry
jagoda (f) (rzecz.)=huckleberry
jajeczko (n) (rzecz.)=ovule
jajeczkowanie (n) (rzecz.)=ovulation
jajko (n) (rzecz.)=egg
jajnik (m) (rzecz.)=ovary
jajo (n) (rzecz.)=egg
jajo (n) (rzecz.)=ovum
jajogłowy (przym.)=bookworm
jajogłowy (przym.)=egghead
jajorodny (przym.)=oviparous
jajowaty (przym.)=ovoid
jajownik (m) (rzecz.)=ovum
jajowód (m) (rzecz.)=oviduct
jajożyworodny (przym.)=ovoviviparous
jak (przysł.)=after
jak (przysł.)=as
jak (przysł.)=how
jak (przysł.)=like
jak (przysł.)=what
jak (przysł.)=yak
jąkać (czas.)=falter
jąkać (czas.)=stammer
jąkać (czas.)=stumble
jąkać (czas.)=stutter
jąkanie (n) (rzecz.)=falter
jąkanie (n) (rzecz.)=fault
jąkanie (n) (rzecz.)=impediment
jąkanie (n) (rzecz.)=stammer
jąkanie (n) (rzecz.)=stutter
jakby (spój.)=if
jakby (spój.)=quasi
jaki (przym.)=any
jaki (przym.)=what
jaki (przym.)=which
jaki (zaim.)=any
jaki (zaim.)=what
jaki (zaim.)=which
jakikolwiek (przysł.)=any
jakikolwiek (przysł.)=either
jakikolwiek (przysł.)=everybody
jakikolwiek (przysł.)=whatever
jakikolwiek (przysł.)=whatsoever
jakiś (zaim.)=an
jakiś (zaim.)=any
jakiś (zaim.)=certain
jakiś (zaim.)=some
jakkolwiek (przysł.)=although
jakkolwiek (przysł.)=anyhow
jakkolwiek (przysł.)=anything
jakkolwiek (przysł.)=anyway
jakkolwiek (przysł.)=anywise
jakkolwiek (przysł.)=however
jakkolwiek (przysł.)=howsoever
jakkolwiek (przysł.)=though
jako (przyim.)=as
jako (przyim.)=insomuch
jako (przyim.)=qua
jako (przyim.)=such
jakoby (spój.)=allegedly
jakoś (przysł.)=anyhow
jakoś (przysł.)=anywise
jakoś (przysł.)=somehow
jakoś (przysł.)=someway
jakość (f) (rzecz.)=quality
jakość (f) (rzecz.)=sort
jakościowo (przysł.)=qualitatively
jakościowy (przym.)=qualitative
jakże (przysł.)=how
jakże (przysł.)=however
jalapa (f) (rzecz.)=jalap
jałmużna (f) (rzecz.)=alms
jałmużna (f) (rzecz.)=dole
jałmużna (f) (rzecz.)=handout
jałmużnik (m) (rzecz.)=almoner
jałmużnik (m) (rzecz.)=giver
jałowcówka (f) (rzecz.)=gin
jałowcowy (przym.)=juniper
jałowiec (m) (rzecz.)=juniper
jałówka (f) (rzecz.)=heifer
jałowość (f) (rzecz.)=aridity
jałowość (f) (rzecz.)=barrenness
jałowy (przym.)=arid
jałowy (przym.)=barren
jałowy (przym.)=hungry
jałowy (przym.)=idle
jałowy (przym.)=sterile
jama (f) (rzecz.)=burrow
jama (f) (rzecz.)=cavern
jama (f) (rzecz.)=cavity
jama (f) (rzecz.)=hole
jama (f) (rzecz.)=hollow
jama (f) (rzecz.)=lacuna
jama (f) (rzecz.)=pit
jama (f) (rzecz.)=socket
jamnik (m) (rzecz.)=basset
jamnik (m) (rzecz.)=dachshund
jamochłonny (przym.)=coelenterate
janowiec (m) (rzecz.)=furze
janowiec (m) (rzecz.)=gorse
japa (f) (rzecz.)=kisser
japa (f) (rzecz.)=mouth
jard (m) (rzecz.)=yard
jard (m) (rzecz.)=yardstick
jarmarczny (przym.)=trashy
jarmark (m) (rzecz.)=fair
jarmark (m) (rzecz.)=kermis
jarmułka (f) (rzecz.)=calotte
jarmuż (m) (rzecz.)=kale
jarosz (m) (rzecz.)=vegetarian
jarski (przym.)=vegetarian
jary (przym.)=spring
jarząbek (m) (rzecz.)=grouse
jarzębina (f) (rzecz.)=rowan
jarzenie (n) (rzecz.)=glowing
jarzenie (n) (rzecz.)=luminescence
jarzeniowy (przym.)=fluorescent
jarzeniowy (przym.)=neon
jarzmo (n) (rzecz.)=shackle
jarzmo (n) (rzecz.)=yoke
jarzyć (czas.)=glow
jarzyna (f) (rzecz.)=legume
jarzyna (f) (rzecz.)=vegetable
jarzyniarz (m) (rzecz.)=greengrocer
jarzynowy (przym.)=vegetable
jaskier (m) (rzecz.)=buttercup
jaskinia (f) (rzecz.)=cave
jaskinia (f) (rzecz.)=cavern
jaskinia (f) (rzecz.)=den
jaskiniowiec (m) (rzecz.)=cave-dweller
jaskiniowiec (m) (rzecz.)=caveman
jaskiniowiec (m) (rzecz.)=cave-man
jaskiniowy (przym.)=cave
jaskółczy (przym.)=swallow
jaskółka (f) (rzecz.)=martin
jaskółka (f) (rzecz.)=swallow
jaskra (f) (rzecz.)=glaucoma
jaskrawo (przysł.)=brightly
jaskrawo (przysł.)=glaringly
jaskrawość (f) (rzecz.)=brightness
jaskrawość (f) (rzecz.)=vividness
jaskrawy (przym.)=bright
jaskrawy (przym.)=flagrant
jaskrawy (przym.)=flashy
jaskrawy (przym.)=garish
jaskrawy (przym.)=gaudy
jaskrawy (przym.)=glaring
jaskrawy (przym.)=grievous
jaskrawy (przym.)=gross
jaskrawy (przym.)=vivid
jaśmin (m) (rzecz.)=jasmine
jaśnieć (czas.)=glare
jaśnieć (czas.)=radiance
jasno (przysł.)=abundantly
jasno (przysł.)=brightly
jasno (przysł.)=clearly
jasno (przysł.)=distinctly
jasno (przysł.)=glare
jasno (przysł.)=light
jasno (przysł.)=lightly
jasno (przysł.)=professedly
jasno (przysł.)=serenely
jasno (przysł.)=transparently
jasność (f) (rzecz.)=brightness
jasność (f) (rzecz.)=brilliancy
jasność (f) (rzecz.)=clarity
jasność (f) (rzecz.)=clearness
jasność (f) (rzecz.)=fairer
jasność (f) (rzecz.)=lightness
jasność (f) (rzecz.)=lucidity
jasność (f) (rzecz.)=perspicuity
jasność (f) (rzecz.)=plainness
jasność (f) (rzecz.)=radiance
jasność (f) (rzecz.)=refulgence
jasnowidz (m) (rzecz.)=clairvoyance
jasnowidz (m) (rzecz.)=clairvoyant
jasnowidz (m) (rzecz.)=seer
jasnowidztwo (n) (rzecz.)=clairvoyance
jasnowłosy (przym.)=fair
jasnowłosy (przym.)=fair-haired
jasny (przym.)=bare
jasny (przym.)=beaming
jasny (przym.)=blond
jasny (przym.)=blonde
jasny (przym.)=bright
jasny (przym.)=brilliant
jasny (przym.)=clean-cut
jasny (przym.)=clear
jasny (przym.)=explicit
jasny (przym.)=fair
jasny (przym.)=hell
jasny (przym.)=intelligible
jasny (przym.)=light
jasny (przym.)=lucid
jasny (przym.)=luculent
jasny (przym.)=perspicuous
jasny (przym.)=plain
jasny (przym.)=self-explanatory
jasny (przym.)=serene
jasny (przym.)=unequivocal
jasny (przym.)=vivid
jaspis (m) (rzecz.)=jade
jaspis (m) (rzecz.)=jasper
jastrząb (m) (rzecz.)=hawk
jastrząb (m) (rzecz.)=kite
jastrzębi (przym.)=hawkish
jasyr (m) (rzecz.)=captivity
jasyr (m) (rzecz.)=slavery
jaszcz (m) (rzecz.)=caisson
jaszczur (m) (rzecz.)=lizard
jaszczur (m) (rzecz.)=salamander
jaszczurka (f) (rzecz.)=gecko
jaszczurka (f) (rzecz.)=lizard
jaszczyk (m) (rzecz.)=tumbrel
jaszmak (m) (rzecz.)=yashmak
jatagan (m) (rzecz.)=yataghan
jatka (f) (rzecz.)=shambles
jątrzenie (n) (rzecz.)=fester
jątrzyć (czas.)=chafe
jątrzyć (czas.)=fester
jątrzyć (czas.)=incite
jątrzyć (czas.)=inflame
jątrzyć (czas.)=irritate
jątrzyć (czas.)=rankle
jawa (f) (rzecz.)=reality
jawnie (przysł.)=avowedly
jawnie (przysł.)=explicitly
jawnie (przysł.)=openly
jawnie (przysł.)=out
jawnie (przysł.)=overtly
jawnie (przysł.)=professedly
jawnie (przysł.)=publicly
jawny (przym.)=apparent
jawny (przym.)=bald
jawny (przym.)=evident
jawny (przym.)=explicit
jawny (przym.)=flagrant
jawny (przym.)=forthright
jawny (przym.)=manifest
jawny (przym.)=open
jawny (przym.)=overt
jawny (przym.)=patent
jawny (przym.)=plump
jawny (przym.)=public
jawny (przym.)=sheer
jawny (przym.)=transparent
jawny (przym.)=unclassified
jawor (m) (rzecz.)=maple
jawor (m) (rzecz.)=sycamore
jaz (m) (rzecz.)=heck
jaz (m) (rzecz.)=weir
jazda (f) (rzecz.)=drive
jazda (f) (rzecz.)=driving
jazda (f) (rzecz.)=journey
jazda (f) (rzecz.)=ride
jazda (f) (rzecz.)=riding
jazgot (m) (rzecz.)=clatter
jazgotać (czas.)=yap
jazgotać (czas.)=yell
jaźń (f) (rzecz.)=ego
jaźń (f) (rzecz.)=self
jazzowy (przym.)=jazz
jebać (czas.)=fuck
jechać (czas.)=drive
jechać (czas.)=go
jechać (czas.)=motor
jechać (czas.)=ride
jechać (czas.)=travel
jęczeć (czas.)=groan
jęczeć (czas.)=moan
jęczeć (czas.)=whimper
jęczeć (czas.)=whine
jęczenie (n) (rzecz.)=whining
jęczmień (m) (rzecz.)=barley
jęczmień (m) (rzecz.)=sty
jeden (przym.)=one
jeden (przym.)=single
jedenaście (licz.)=eleven
jedenasta (f) (rzecz.)=eleven
jedenasty (przym.)=eleventh
jednać (czas.)=conciliate
jednać (czas.)=propitiate
jednak (spój.)=albeit
jednak (spój.)=but
jednak (spój.)=however
jednak (spój.)=notwithstanding
jednak (spój.)=still
jednak (spój.)=though
jednak (spój.)=yet
jednakowo (przysł.)=alike
jednakowo (przysł.)=equally
jednakowość (f) (rzecz.)=sameness
jednakowy (przym.)=alike
jednakowy (przym.)=equal
jednakowy (przym.)=equipollent
jednakże (spój.)=but
jednakże (spój.)=notwithstanding
jedno (zaim.)=one
jednocześnie (przysł.)=concurrently
jednocześnie (przysł.)=contemporaneously
jednocześnie (przysł.)=simultaneously
jednoczyć (czas.)=amalgamate
jednoczyć (czas.)=associate
jednoczyć (czas.)=conjoin
jednoczyć (czas.)=consolidate
jednoczyć (czas.)=federate
jednoczyć (czas.)=herd
jednoczyć (czas.)=unify
jednoczyć (czas.)=unionize
jednoczyć (czas.)=unite
jednogłośnie (przysł.)=unanimously
jednolicie (przysł.)=homogeneously
jednolicie (przysł.)=uniformly
jednolitość (f) (rzecz.)=uniformity
jednolity (przym.)=atomic
jednolity (przym.)=homogeneous
jednolity (przym.)=homogenous
jednolity (przym.)=indiscrete
jednolity (przym.)=same
jednolity (przym.)=seamless
jednolity (przym.)=unified
jednolity (przym.)=uniform
jednolity (przym.)=unitary
jednolity (przym.)=unvaried
jednomian (m) (rzecz.)=monomial
jednomyślnie (przysł.)=unanimously
jednomyślność (f) (rzecz.)=consensus
jednomyślność (f) (rzecz.)=unanimity
jednomyślność (f) (rzecz.)=unison
jednopłat (m) (rzecz.)=monoplane
jednopłatowiec (m) (rzecz.)=monoplane
jednorodnie (przysł.)=homogeneously
jednorodność (f) (rzecz.)=homogeneity
jednorożec (m) (rzecz.)=unicorn
jedność (f) (rzecz.)=concord
jedność (f) (rzecz.)=concordance
jedność (f) (rzecz.)=oneness
jedność (f) (rzecz.)=unity
jednostajność (f) (rzecz.)=monotony
jednostka (f) (rzecz.)=degree
jednostka (f) (rzecz.)=denomination
jednostka (f) (rzecz.)=entity
jednostka (f) (rzecz.)=individual
jednostka (f) (rzecz.)=unit
jednostronnie (przysł.)=unilaterally
jednożeństwo (n) (rzecz.)=monogamy
jednoznacznie (przysł.)=interchangeably
jednoznacznik (m) (rzecz.)=synonym
jednoznaczny (przym.)=clear-cut
jednoznaczny (przym.)=unambiguous
jednoznaczny (przym.)=univocal
jędrność (f) (rzecz.)=turgidity
jędrny (przym.)=firm
jedwab (m) (rzecz.)=silk
jedwabisty (przym.)=silken
jedwabisty (przym.)=silkiest
jedwabisty (przym.)=silky
jedwabnik (m) (rzecz.)=silkworm
jedwabny (przym.)=silk
jedwabny (przym.)=silken
jedwabny (przym.)=silky
jedynie (przysł.)=alone
jedynie (przysł.)=barely
jedynie (przysł.)=merely
jedynie (przysł.)=only
jedynka (f) (rzecz.)=unit
jedynka (f) (rzecz.)=unity
jedynowładca (m) (rzecz.)=autocrat
jedynowładztwo (n) (rzecz.)=autocracy
jedyny (przym.)=alone
jedyny (przym.)=bare
jedyny (przym.)=one
jedyny (przym.)=only
jedyny (przym.)=single
jedyny (przym.)=sole
jedyny (przym.)=unique
jędza (f) (rzecz.)=beldam
jędza (f) (rzecz.)=beldame
jędza (f) (rzecz.)=hag
jędza (f) (rzecz.)=harpy
jędza (f) (rzecz.)=shrew
jędza (f) (rzecz.)=virago
jędza (f) (rzecz.)=vixen
jędza (f) (rzecz.)=whore
jędza (f) (rzecz.)=witch
jedzenie (n) (rzecz.)=chow
jedzenie (n) (rzecz.)=eating
jedzenie (n) (rzecz.)=fare
jedzenie (n) (rzecz.)=food
jedzenie (n) (rzecz.)=provender
jedzenie (n) (rzecz.)=repast
jędzowaty (przym.)=haggish
jędzowaty (przym.)=shrewish
jego (zaim.)=him
jego (zaim.)=his
jego (zaim.)=it
jego (zaim.)=its
jego (zaim.)=thereof
jegomość (m) (rzecz.)=chap
jegomość (m) (rzecz.)=gentleman
jej (zaim.)=its
jejmość (f) (rzecz.)=woman
jęk (m) (rzecz.)=croon
jęk (m) (rzecz.)=groan
jęk (m) (rzecz.)=moan
jęk (m) (rzecz.)=whine
jeleń (m) (rzecz.)=buck
jeleń (m) (rzecz.)=deer
jeleń (m) (rzecz.)=hart
jeleń (m) (rzecz.)=stag
jelito (n) (rzecz.)=bowel
jelito (n) (rzecz.)=gut
jelito (n) (rzecz.)=gutlessness
jelito (n) (rzecz.)=intestine
jelitowy (przym.)=enteric
jelitowy (przym.)=intestinal
jelonek (m) (rzecz.)=fawn
jelonek (m) (rzecz.)=fawning
jełop (m) (rzecz.)=blockhead
jemioła (f) (rzecz.)=mistletoe
jemiołuszka (f) (rzecz.)=waxwing
jen (m) (rzecz.)=yen
jeniec (m) (rzecz.)=captive
jeniec (m) (rzecz.)=prisoner
jeremiada (f) (rzecz.)=jeremiad
jerzyk (m) (rzecz.)=swift
jeść (czas.)=eat
jeść (czas.)=have
jeść (czas.)=stomach
jeść (czas.)=sup
jesień (f) (rzecz.)=autumn
jesień (f) (rzecz.)=fall
jesienny (przym.)=autumnal
jesion (m) (rzecz.)=ash
jesionka (f) (rzecz.)=overcoat
jesionowy (przym.)=ashen
jesiotr (m) (rzecz.)=sturgeon
jeśli (spój.)=if
jeśli (spój.)=unless
jeszcze (part.)=else
jeszcze (part.)=even
jeszcze (part.)=more
jeszcze (part.)=still
jeszcze (part.)=yet
jętka (f) (rzecz.)=mayfly
jeż (m) (rzecz.)=hedgehog
jeż (m) (rzecz.)=porcupine
jeż (m) (rzecz.)=stubble
jezdnia (f) (rzecz.)=carriageway
jezdnia (f) (rzecz.)=road
jezdnia (f) (rzecz.)=roadway
jezdnia (f) (rzecz.)=superstructure
jeżdżenie (n) (rzecz.)=riding
jeździć (czas.)=ride
jeździć (czas.)=tour
jeździć (czas.)=travel
jeździec (m) (rzecz.)=equestrian
jeździec (m) (rzecz.)=horseman
jeździec (m) (rzecz.)=rider
jeździecki (przym.)=equestrian
jeździectwo (n) (rzecz.)=horsemanship
jeżeli (spój.)=if
jeżeli (spój.)=unless
jeżeli (spój.)=when
jezioro (n) (rzecz.)=lake
jezioro (n) (rzecz.)=loch
jęzor (m) (rzecz.)=clapper
jęzor (m) (rzecz.)=tongue
jeżozwierz (m) (rzecz.)=porcupine
jeżyć (czas.)=bristle
jeżyć (czas.)=ruffle
języczkowy (przym.)=uvular
język (m) (rzecz.)=language
język (m) (rzecz.)=lingo
język (m) (rzecz.)=lingua
język (m) (rzecz.)=parlance
język (m) (rzecz.)=tongue
językowy (przym.)=language
językowy (przym.)=lingual
językowy (przym.)=linguistic
językoznawca (m) (rzecz.)=linguist
językoznawczo (przysł.)=linguistically
językoznawczy (przym.)=linguistic
językoznawstwo (n) (rzecz.)=linguistics
jeżyna (f) (rzecz.)=blackberry
jeżyna (f) (rzecz.)=bramble
jeżyna (f) (rzecz.)=loganberry
jod (m) (rzecz.)=iodine
jodek (m) (rzecz.)=iodide
jodełka (f) (rzecz.)=herring-bone
jodła (f) (rzecz.)=fir
jodła (f) (rzecz.)=spruce
jodlować (czas.)=yodel
jodłować (czas.)=yodel
jodlowanie (n) (rzecz.)=yodel
jodłowanie (n) (rzecz.)=yodel
jodłowy (przym.)=firry
jodyna (f) (rzecz.)=iodine
joga (f) (rzecz.)=yoga
joga (f) (rzecz.)=yogi
jogizm (m) (rzecz.)=yoga
jogurt (m) (rzecz.)=yoghourt
jogurt (m) (rzecz.)=yoghurt
jogurt (m) (rzecz.)=yogurt
jogurtowy (przym.)=yoghurt
jolka (f) (rzecz.)=jollyboat
jon (m) (rzecz.)=ion
jonizacja (f) (rzecz.)=ionization
jonizować (czas.)=ionize
jonosfera (f) (rzecz.)=ionosphere
jonowy (przym.)=ionic
jowialnie (przysł.)=jovially
jowialność (f) (rzecz.)=joviality
jowialny (przym.)=jovial
jubiler (m) (rzecz.)=silversmith
jubileusz (m) (rzecz.)=jubilation
jubileusz (m) (rzecz.)=jubilee
juhas (m) (rzecz.)=shepherd
jujuba (f) (rzecz.)=jujube
juka (f) (rzecz.)=yucca
junacki (przym.)=plucky
junacki (przym.)=rash
junactwo (n) (rzecz.)=recklessness
junak (m) (rzecz.)=brave
junkier (m) (rzecz.)=younker
jurajski (przym.)=juror
jurność (f) (rzecz.)=lewdness
jurność (f) (rzecz.)=lust
jurny (przym.)=lewd
jurny (przym.)=lustful
jurydyczny (przym.)=juridical
jurydyczny (przym.)=juristic
jurysdykcja (f) (rzecz.)=jurisdiction
jurysta (m) (rzecz.)=jurist
justować (czas.)=excuse
justować (czas.)=justify
justowanie (n) (rzecz.)=alignment
justowanie (n) (rzecz.)=justification
justunek (m) (rzecz.)=justification
juta (f) (rzecz.)=hemp
juta (f) (rzecz.)=jute
jutro (n) (rzecz.)=morrow
jutro (n) (rzecz.)=tomorrow
jutrzenka (f) (rzecz.)=aurora
jutrzenka (f) (rzecz.)=dawn
jutrzenka (f) (rzecz.)=daybreak
jutrznia (f) (rzecz.)=matins
już (przysł.)=already
już (przysł.)=yet
kabaczek (m) (rzecz.)=marrow
kabaczek (m) (rzecz.)=pumpkin
kabała (f) (rzecz.)=cabal
kabała (f) (rzecz.)=cabala
kabała (f) (rzecz.)=cabbala
kabalarz (m) (rzecz.)=fortune-teller
kabaret (m) (rzecz.)=cabaret
kabaretowy (przym.)=cabaret
kabel (m) (rzecz.)=cable
kabel (m) (rzecz.)=tripwire
kabina (f) (rzecz.)=booth
kabina (f) (rzecz.)=cab
kabina (f) (rzecz.)=cabana
kabina (f) (rzecz.)=cabin
kabina (f) (rzecz.)=cockpit
kabina (f) (rzecz.)=cubicle
kabina (f) (rzecz.)=cuddy
kabina (f) (rzecz.)=locker
kabłąk (m) (rzecz.)=bow
kabłąk (m) (rzecz.)=hoop
kablogram (m) (rzecz.)=cablegram
kaboszon (m) (rzecz.)=cabochon
kabotaż (m) (rzecz.)=coaster
kabotażowiec (m) (rzecz.)=coaster
kabotyński (przym.)=hammy
kabriolet (m) (rzecz.)=cabriolet
kabriolet (m) (rzecz.)=convertible
kabura (f) (rzecz.)=holster
kabza (f) (rzecz.)=purse
kac (m) (rzecz.)=crapulence
kac (m) (rzecz.)=hangover
kacerz (m) (rzecz.)=heretic
kaczątko (n) (rzecz.)=duckling
kaczeniec (m) (rzecz.)=kingcup
kaczka (f) (rzecz.)=duck
kaczka (f) (rzecz.)=hoax
kaczkowaty (przym.)=waddling
kaczor (m) (rzecz.)=drake
kaczuszka (f) (rzecz.)=duckling
kaczyniec (m) (rzecz.)=kingcup
kadencja (f) (rzecz.)=cadence
kadencja (f) (rzecz.)=cadenza
kadencja (f) (rzecz.)=tenure
kadencja (f) (rzecz.)=term
kadet (m) (rzecz.)=cadet
kadłub (m) (rzecz.)=body
kadłub (m) (rzecz.)=frame
kadłub (m) (rzecz.)=fuselage
kadłub (m) (rzecz.)=hull
kadłub (m) (rzecz.)=trunk
kadm (m) (rzecz.)=cadmium
kadr (m) (rzecz.)=frame
kadra (f) (rzecz.)=cadre
kadra (f) (rzecz.)=depot
kadra (f) (rzecz.)=personnel
kadra (f) (rzecz.)=staff
kadrować (czas.)=frame
kadrowanie (n) (rzecz.)=crop
kadrowanie (n) (rzecz.)=cropping
kadrowanie (n) (rzecz.)=mantel
kadry (pl) (rzecz.)=personnel
kadryl (m) (rzecz.)=quadrille
kaduceusz (m) (rzecz.)=caduceus
kadź (f) (rzecz.)=kier
kadź (f) (rzecz.)=ladle
kadź (f) (rzecz.)=tub
kadź (f) (rzecz.)=vat
kadzić (czas.)=cense
kadzidło (n) (rzecz.)=frankincense
kadzidło (n) (rzecz.)=incense
kądziel (f) (rzecz.)=distaff
kadzielnica (f) (rzecz.)=censer
kafar (m) (rzecz.)=beetle
kafejka (f) (rzecz.)=cafe
kafel (m) (rzecz.)=tile
kafeteria (f) (rzecz.)=cafeteria
kaftan (m) (rzecz.)=bodice
kaftan (m) (rzecz.)=caftan
kaftan (m) (rzecz.)=jacket
kaftan (m) (rzecz.)=jerkin
kaftan (m) (rzecz.)=straitjacket
kaftan (m) (rzecz.)=vest
kaftanik (m) (rzecz.)=vest
kaganiec (m) (rzecz.)=cresset
kaganiec (m) (rzecz.)=muzzle
kajać (czas.)=confess
kajać (czas.)=recant
kajak (m) (rzecz.)=canoe
kajak (m) (rzecz.)=kayak
kajakarstwo (n) (rzecz.)=canoeing
kajakarz (m) (rzecz.)=canoeist
kajakarz (m) (rzecz.)=kayaker
kajdanek (m) (rzecz.)=handcuffs
kajdanek (m) (rzecz.)=shackle
kajdanek (m) (rzecz.)=shackles
kajdaniarz (m) (rzecz.)=convict
kajdanki (pl) (rzecz.)=handcuff
kajdanki (pl) (rzecz.)=handcuffs
kajdanki (pl) (rzecz.)=manacle
kajdanki (pl) (rzecz.)=nipper
kajdanki (pl) (rzecz.)=nippers
kajdany (pl) (rzecz.)=bond
kajdany (pl) (rzecz.)=chain
kajdany (pl) (rzecz.)=fetter
kajdany (pl) (rzecz.)=fetters
kajdany (pl) (rzecz.)=handcuff
kajdany (pl) (rzecz.)=handcuffing
kajdany (pl) (rzecz.)=handcuffs
kajdany (pl) (rzecz.)=iron
kajdany (pl) (rzecz.)=manacle
kajdany (pl) (rzecz.)=shackles
kajman (m) (rzecz.)=caiman
kajuta (f) (rzecz.)=cabin
kakadu (n) (rzecz.)=cockatoo
kakao (n) (rzecz.)=cocoa
kakaowiec (m) (rzecz.)=cacao
kakaowy (przym.)=cocoa
kakofonia (f) (rzecz.)=cacophony
kakofoniczny (przym.)=cacophonous
kąkol (m) (rzecz.)=cockle
kaktus (m) (rzecz.)=cactus
kał (m) (rzecz.)=dung
kał (m) (rzecz.)=excrement
kał (m) (rzecz.)=stool
kalać (czas.)=defile
kalać (czas.)=foul
kalać (czas.)=soil
kalać (czas.)=sully
kalafior (m) (rzecz.)=cauliflower
kalafonia (f) (rzecz.)=colophony
kalafonia (f) (rzecz.)=resin
kalafonia (f) (rzecz.)=rosin
kałamarnica (f) (rzecz.)=calamari
kałamarnica (f) (rzecz.)=squib
kałamarnica (f) (rzecz.)=squid
kałamarz (m) (rzecz.)=inkstand
kałamarz (m) (rzecz.)=teapot
kalambur (m) (rzecz.)=pun
kalamburzysta (m) (rzecz.)=punster
kalarepa (f) (rzecz.)=kohlrabi
kalcyt (m) (rzecz.)=calcite
kałdun (m) (rzecz.)=potbelly
kalectwo (n) (rzecz.)=deformity
kalectwo (n) (rzecz.)=disability
kalectwo (n) (rzecz.)=invalidism
kalectwo (n) (rzecz.)=invalidity
kaleczyć (czas.)=cut
kaleczyć (czas.)=hurt
kaleczyć (czas.)=injure
kaleczyć (czas.)=mangle
kaleczyć (czas.)=murder
kaleczyć (czas.)=mutilate
kaleczyć (czas.)=scar
kaleczyć (czas.)=slash
kalejdoskop (m) (rzecz.)=kaleidoscope
kalejdoskopowy (przym.)=kaleidoscopic
kaleka (f) (rzecz.)=cripple
kaleka (f) (rzecz.)=disabled
kaleka (f) (rzecz.)=invalid
kaleki (przym.)=crippled
kaleki (przym.)=lame
kalendarium (n) (rzecz.)=almanac
kalendarium (n) (rzecz.)=calendar
kalendarz (m) (rzecz.)=almanac
kalendarz (m) (rzecz.)=calendar
kalendarz (m) (rzecz.)=diary
kalendarzyk (m) (rzecz.)=diary
kalenica (f) (rzecz.)=ridge
kalesony (pl) (rzecz.)=long
kaliber (m) (rzecz.)=gauge
kalibracja (f) (rzecz.)=calibration
kalibracja (f) (rzecz.)=rating
kalibrator (m) (rzecz.)=calibrator
kalibrować (czas.)=calibrate
kalibrowanie (n) (rzecz.)=calibrating
kalibrowanie (n) (rzecz.)=calibration
kalif (m) (rzecz.)=caliph
kaligrafia (f) (rzecz.)=calligraphy
kaligraficzny (przym.)=calligraphic
kalka (f) (rzecz.)=carbon
kalka (f) (rzecz.)=tracing
kalkomania (f) (rzecz.)=decal
kalkomania (f) (rzecz.)=decalcomania
kalkulacja (f) (rzecz.)=calculation
kalkulacyjny (przym.)=spreadsheet
kalkulator (m) (rzecz.)=calculator
kalkulować (czas.)=calculate
kalkulować (czas.)=compute
kalmar (m) (rzecz.)=squib
kalomel (m) (rzecz.)=calomel
kaloria (f) (rzecz.)=calorie
kaloryczny (przym.)=caloric
kaloryczny (przym.)=calorific
kaloryfer (m) (rzecz.)=radiator
kalorymetr (m) (rzecz.)=calorimeter
kalosz (m) (rzecz.)=galosh
kalosz (m) (rzecz.)=overshoe
kalumnia (f) (rzecz.)=calumny
kałuża (f) (rzecz.)=pool
kałuża (f) (rzecz.)=puddle
kałuża (f) (rzecz.)=slop
kałuża (f) (rzecz.)=welter
kamasz (m) (rzecz.)=gaiter
kambuz (m) (rzecz.)=caboose
kambuz (m) (rzecz.)=galley
kameleon (m) (rzecz.)=chameleon
kamelia (f) (rzecz.)=camellia
kamera (f) (rzecz.)=cam
kamera (f) (rzecz.)=camcorder
kamera (f) (rzecz.)=camera
kameralny (przym.)=intimate
kamerdyner (m) (rzecz.)=butler
kamerton (m) (rzecz.)=tuning-fork
kamerzysta (m) (rzecz.)=cameraman
kamfora (f) (rzecz.)=camphor
kamica (f) (rzecz.)=stone
kamień (m) (rzecz.)=adamant
kamień (m) (rzecz.)=calculus
kamień (m) (rzecz.)=draughtsman
kamień (m) (rzecz.)=fur
kamień (m) (rzecz.)=jewel
kamień (m) (rzecz.)=orb
kamień (m) (rzecz.)=rock
kamień (m) (rzecz.)=scale
kamień (m) (rzecz.)=stein
kamień (m) (rzecz.)=stone
kamieniarstwo (n) (rzecz.)=stonework
kamieniarz (m) (rzecz.)=cutter
kamieniarz (m) (rzecz.)=mason
kamieniarz (m) (rzecz.)=stone
kamieniarz (m) (rzecz.)=stone-cutter
kamieniarz (m) (rzecz.)=stonemason
kamieniarz (m) (rzecz.)=stone-mason
kamieniołom (m) (rzecz.)=quarry
kamieniołom (m) (rzecz.)=stone-pit
kamienisty (przym.)=pebbly
kamienisty (przym.)=stony
kamienny (przym.)=masonry
kamienny (przym.)=stone
kamienny (przym.)=stony
kamienować (czas.)=stone
kamienowanie (n) (rzecz.)=stoning
kamikadze (m) (rzecz.)=kamikaze
kamionetka (f) (rzecz.)=camion
kamionka (f) (rzecz.)=stoneware
kamizelka (f) (rzecz.)=vest
kamizelka (f) (rzecz.)=waistcoat
kamlot (m) (rzecz.)=camlet
kampania (f) (rzecz.)=campaign
kampania (f) (rzecz.)=campaigning
kampania (f) (rzecz.)=promotion
kampanila (f) (rzecz.)=campanile
kampanula (f) (rzecz.)=bell-flower
kampus (m) (rzecz.)=campus
kamrat (m) (rzecz.)=chum
kamuflaż (m) (rzecz.)=camouflage
kamuflowanie (n) (rzecz.)=camouflaging
kamwid (m) (rzecz.)=camcorder
kamyk (m) (rzecz.)=pebble
kamyk (m) (rzecz.)=shingle
kanał (m) (rzecz.)=canal
kanał (m) (rzecz.)=channel
kanał (m) (rzecz.)=ditch
kanał (m) (rzecz.)=drain
kanał (m) (rzecz.)=duct
kanał (m) (rzecz.)=duet
kanał (m) (rzecz.)=gully
kanalarz (m) (rzecz.)=scavenger
kanalia (f) (rzecz.)=bounder
kanalia (f) (rzecz.)=knave
kanalia (f) (rzecz.)=skunk
kanalik (m) (rzecz.)=channel
kanalik (m) (rzecz.)=tubule
kanalizacja (f) (rzecz.)=canalization
kanalizacja (f) (rzecz.)=drain
kanalizacja (f) (rzecz.)=guttering
kanalizacja (f) (rzecz.)=piping
kanalizacja (f) (rzecz.)=sewage
kanalizacja (f) (rzecz.)=sewer
kanalizacja (f) (rzecz.)=sewerage
kanalizować (czas.)=sewage
kanalizowanie (n) (rzecz.)=sewer
kanapa (f) (rzecz.)=couch
kanapa (f) (rzecz.)=decompose
kanapa (f) (rzecz.)=settee
kanapa (f) (rzecz.)=sofa
kanapka (f) (rzecz.)=sandwich
kanarek (m) (rzecz.)=canary
kanarkowy (przym.)=canary
kanasta (f) (rzecz.)=canasta
kancelaria (f) (rzecz.)=chamber
kancelaria (f) (rzecz.)=chancellery
kancelaria (f) (rzecz.)=chancery
kancelaria (f) (rzecz.)=office
kancelista (m) (rzecz.)=clerk
kancerogen (m) (rzecz.)=carcinogen
kanciarz (m) (rzecz.)=crook
kanciarz (m) (rzecz.)=fiddler
kanciarz (m) (rzecz.)=racketeer
kanciarz (m) (rzecz.)=swindler
kanciasty (przym.)=angular
kanciasty (przym.)=awkward
kanclerz (m) (rzecz.)=chancellor
kańczug (m) (rzecz.)=thong
kandela (f) (rzecz.)=candela
kandela (f) (rzecz.)=candle
kandelabr (m) (rzecz.)=candelabrum
kandelabr (m) (rzecz.)=chandelier
kandydat (m) (rzecz.)=applicant
kandydat (m) (rzecz.)=aspirant
kandydat (m) (rzecz.)=candidate
kandydat (m) (rzecz.)=contender
kandydatura (f) (rzecz.)=candidacy
kandydatura (f) (rzecz.)=candidature
kandydowanie (n) (rzecz.)=candidacy
kandydowanie (n) (rzecz.)=candidature
kandydowanie (n) (rzecz.)=runner
kandyz (m) (rzecz.)=candy
kandyzować (czas.)=candy
kandyzować (czas.)=sweet
kangur (m) (rzecz.)=kangaroo
kania (f) (rzecz.)=kite
kanibal (m) (rzecz.)=cannibal
kanibalizm (m) (rzecz.)=cannibalism
kanibalizm (m) (rzecz.)=cannibalize
kanion (m) (rzecz.)=canyon
kanister (m) (rzecz.)=can
kanister (m) (rzecz.)=canister
kanister (m) (rzecz.)=container
kankan (m) (rzecz.)=cancan
kanon (m) (rzecz.)=canon
kanon (m) (rzecz.)=troll
kanonada (f) (rzecz.)=cannonade
kanonia (f) (rzecz.)=canonry
kanonicznie (przysł.)=canonically
kanoniczny (przym.)=canonical
kanonier (m) (rzecz.)=gunner
kanonierka (f) (rzecz.)=gunboat
kanonik (m) (rzecz.)=cannon
kanonik (m) (rzecz.)=canon
kanonizacja (f) (rzecz.)=canonization
kanonizować (czas.)=canonize
kanotier (m) (rzecz.)=boater
kant (m) (rzecz.)=crease
kant (m) (rzecz.)=edge
kant (m) (rzecz.)=fake
kant (m) (rzecz.)=gyp
kant (m) (rzecz.)=swindle
kantalupa (f) (rzecz.)=cantaloupe
kantata (f) (rzecz.)=cantata
kantem (przysł.)=edgewise
kanton (m) (rzecz.)=canton
kantonalny (przym.)=cantonal
kantor (m) (rzecz.)=cantor
kantować (czas.)=swindle
kantować (czas.)=wangle
kantyna (f) (rzecz.)=commissary
kantyna (f) (rzecz.)=mess
kanwa (f) (rzecz.)=canvas
kaolin (m) (rzecz.)=kaolin
kapa (f) (rzecz.)=bedspread
kapa (f) (rzecz.)=cope
kapa (f) (rzecz.)=counterpane
kapa (f) (rzecz.)=slipcover
kapać (czas.)=bath
kapać (czas.)=bathe
kapać (czas.)=dribble
kapać (czas.)=drip
kapać (czas.)=spatter
kapać (czas.)=trickle
kąpać (czas.)=bathe
kapanie (n) (rzecz.)=drip
kapanie (n) (rzecz.)=patter
kapanie (n) (rzecz.)=trickle
kapar (m) (rzecz.)=caper
kapciuch (m) (rzecz.)=tobacco-pouch
kapeć (m) (rzecz.)=slipper
kapela (f) (rzecz.)=band
kapela (f) (rzecz.)=combo
kapelan (m) (rzecz.)=chaplain
kapelan (m) (rzecz.)=padre
kapelmistrz (m) (rzecz.)=bandmaster
kapelusz (m) (rzecz.)=cap
kapelusz (m) (rzecz.)=chapeau
kapelusz (m) (rzecz.)=hat
kapelusz (m) (rzecz.)=millinery
kapelusznik (m) (rzecz.)=hatter
kaper (m) (rzecz.)=privateer
kapibara (f) (rzecz.)=capybara
kąpiel (f) (rzecz.)=bath
kąpiel (f) (rzecz.)=bathe
kąpiel (f) (rzecz.)=bathing
kąpiel (f) (rzecz.)=dip
kąpielisko (n) (rzecz.)=lido
kąpielisko (n) (rzecz.)=watering-place
kapilara (f) (rzecz.)=capillary
kapilarny (przym.)=capillary
kapitał (m) (rzecz.)=capital
kapitał (m) (rzecz.)=corpus
kapitał (m) (rzecz.)=principal
kapitał (m) (rzecz.)=stock
kapitalista (m) (rzecz.)=capitalist
kapitalistyczny (przym.)=capitalistic
kapitalizacja (f) (rzecz.)=capitalization
kapitalizm (m) (rzecz.)=capitalism
kapitalizować (czas.)=capitalize
kapitalizowanie (n) (rzecz.)=capitalizing
kapitalny (przym.)=crack
kapitalny (przym.)=exquisite
kapitalny (przym.)=stunning
kapitalny (przym.)=swell
kapitan (m) (rzecz.)=captain
kapitan (m) (rzecz.)=master
kapitan (m) (rzecz.)=skipper
kapitel (m) (rzecz.)=capital
kapitulacja (f) (rzecz.)=capitulation
kapitulować (czas.)=capitulate
kapka (f) (rzecz.)=smidgen
kapłan (m) (rzecz.)=chaplain
kapłan (m) (rzecz.)=divine
kapłan (m) (rzecz.)=priest
kapłański (przym.)=hieratic
kapłański (przym.)=hieratical
kapłański (przym.)=priestly
kapłański (przym.)=sacerdotal
kapłaństwo (n) (rzecz.)=priesthood
kaplica (f) (rzecz.)=chapel
kapliczka (f) (rzecz.)=shrine
kapłon (m) (rzecz.)=capon
kapotaż (m) (rzecz.)=turnover
kapral (m) (rzecz.)=corporal
kaprys (m) (rzecz.)=caprice
kaprys (m) (rzecz.)=fad
kaprys (m) (rzecz.)=fancy
kaprys (m) (rzecz.)=fantasy
kaprys (m) (rzecz.)=freak
kaprys (m) (rzecz.)=kink
kaprys (m) (rzecz.)=megrim
kaprys (m) (rzecz.)=vagary
kaprys (m) (rzecz.)=whim
kaprys (m) (rzecz.)=whimsy
kapryśnie (przysł.)=fancifully
kapryśnie (przysł.)=fitfully
kapryśnie (przysł.)=whimsically
kapryśność (f) (rzecz.)=capriciousness
kapryśność (f) (rzecz.)=whimsicality
kapryśny (przym.)=bizarre
kapryśny (przym.)=capricious
kapryśny (przym.)=capriciousness
kapryśny (przym.)=crotchety
kapryśny (przym.)=erratic
kapryśny (przym.)=faddist
kapryśny (przym.)=fanciful
kapryśny (przym.)=fickle
kapryśny (przym.)=fitful
kapryśny (przym.)=flighty
kapryśny (przym.)=fluky
kapryśny (przym.)=freakish
kapryśny (przym.)=fussy
kapryśny (przym.)=moody
kapryśny (przym.)=temperamental
kapryśny (przym.)=wayward
kapryśny (przym.)=whimsical
kapryśny (przym.)=whimsically
kapsel (m) (rzecz.)=cap
kapslowanie (n) (rzecz.)=capping
kapsuła (f) (rzecz.)=capsule
kapsułka (f) (rzecz.)=capsule
kapsułkować (czas.)=encapsulate
kapsułkowanie (n) (rzecz.)=encapsulation
kaptur (m) (rzecz.)=cowl
kaptur (m) (rzecz.)=hood
kapturek (m) (rzecz.)=cap
kapturek (m) (rzecz.)=hood
kapucyn (m) (rzecz.)=cock
kapuś (m) (rzecz.)=grass
kapuś (m) (rzecz.)=informer
kapuś (m) (rzecz.)=snout
kapuśniak (m) (rzecz.)=drizzle
kapusta (f) (rzecz.)=cabbage
kapusta (f) (rzecz.)=kale
kara (f) (rzecz.)=caning
kara (f) (rzecz.)=chastisement
kara (f) (rzecz.)=corporal
kara (f) (rzecz.)=crackdown
kara (f) (rzecz.)=fine
kara (f) (rzecz.)=pain
kara (f) (rzecz.)=penalty
kara (f) (rzecz.)=punishment
kara (f) (rzecz.)=scourge
karabin (m) (rzecz.)=gat
karabin (m) (rzecz.)=gun
karabin (m) (rzecz.)=rifle
karać (czas.)=castigate
karać (czas.)=chasten
karać (czas.)=chastise
karać (czas.)=correct
karać (czas.)=discipline
karać (czas.)=penalize
karać (czas.)=punish
karać (czas.)=scourge
karafka (f) (rzecz.)=carafe
karafka (f) (rzecz.)=decanter
karafka (f) (rzecz.)=water-bottle
karakal (m) (rzecz.)=caracal
karalność (f) (rzecz.)=penalization
karalny (przym.)=penal
karalny (przym.)=punishable
karaluch (m) (rzecz.)=cockroach
karaluch (m) (rzecz.)=roach
karambol (m) (rzecz.)=collision
karambol (m) (rzecz.)=multiple
karanie (n) (rzecz.)=punishing
karanie (n) (rzecz.)=suffer
karat (m) (rzecz.)=carat
karawan (m) (rzecz.)=bier
karawan (m) (rzecz.)=hearse
karawana (f) (rzecz.)=caravan
karawaning (m) (rzecz.)=caravanning
karawela (f) (rzecz.)=caravel
karb (m) (rzecz.)=nick
karb (m) (rzecz.)=nock
karb (m) (rzecz.)=notch
karbid (m) (rzecz.)=carbide
karbolowy (przym.)=carbolic
karbonizacja (f) (rzecz.)=carbonization
karbować (czas.)=corrugate
karbować (czas.)=jag
karbować (czas.)=score
karbowanie (n) (rzecz.)=corrugation
karbowanie (n) (rzecz.)=crimping
karbunkuł (m) (rzecz.)=carbuncle
karć (czas.)=upbraid
karciany (przym.)=card
karcić (czas.)=admonish
karcić (czas.)=castigate
karcić (czas.)=chide
karcić (czas.)=rebuke
karcić (czas.)=reprehend
karczek (m) (rzecz.)=neck
karczemny (przym.)=rude
karczemny (przym.)=vulgar
karczma (f) (rzecz.)=inn
karczma (f) (rzecz.)=tavern
karczmarz (m) (rzecz.)=innkeeper
karczoch (m) (rzecz.)=artichoke
karczować (czas.)=grub
karczować (czas.)=stub
kardamon (m) (rzecz.)=cardamom
kardiograf (m) (rzecz.)=cardiograph
kardiogram (m) (rzecz.)=cardiogram
kardiolog (m) (rzecz.)=cardiologist
kardiolog (m) (rzecz.)=heart
kardiologia (f) (rzecz.)=cardiology
kardynał (m) (rzecz.)=cardinal
kardynalny (przym.)=cardinal
kardynalny (przym.)=fundamental
karencja (f) (rzecz.)=grace
karencja (f) (rzecz.)=suspension
kareta (f) (rzecz.)=carriage
kareta (f) (rzecz.)=coach
karetka (f) (rzecz.)=ambulance
karetka (f) (rzecz.)=carriage
karetka (f) (rzecz.)=coupe
kariatyda (f) (rzecz.)=caryatid
kariera (f) (rzecz.)=career
karierowicz (m) (rzecz.)=careerist
kariolka (f) (rzecz.)=curricle
kark (m) (rzecz.)=nape
kark (m) (rzecz.)=neck
kark (m) (rzecz.)=necking
karkołomny (przym.)=breakneck
karkołomny (przym.)=daredevil
karkówka (f) (rzecz.)=neck
karkowy (przym.)=cervical
karłowacieć (czas.)=dwarf
karłowatość (f) (rzecz.)=dwarfism
karłowaty (przym.)=bantam
karłowaty (przym.)=dwarf
karłowaty (przym.)=dwarfed
karłowaty (przym.)=scrubby
karłowaty (przym.)=undersized
karmazyn (m) (rzecz.)=cramoisy
karmazyn (m) (rzecz.)=crimson
karmazyn (m) (rzecz.)=marmot
karmazyn (m) (rzecz.)=redfish
karmazynowy (przym.)=cramoisy
karmazynowy (przym.)=crimson
karmazynowy (przym.)=incarnadine
karmazynowy (przym.)=magenta
karmazynowy (przym.)=marmot
karmel (m) (rzecz.)=butterscotch
karmel (m) (rzecz.)=caramel
karmelizować (czas.)=caramelize
karmić (czas.)=feed
karmić (czas.)=nourish
karmić (czas.)=nurture
karmić (czas.)=suckle
karmiciel (m) (rzecz.)=feeder
karmienie (n) (rzecz.)=feeding
karmienie (n) (rzecz.)=nurture
karminowo (przysł.)=carmine
karminowy (przym.)=cochineal
karnacja (f) (rzecz.)=carnation
karnacja (f) (rzecz.)=complexion
karnawał (m) (rzecz.)=carnival
karnet (m) (rzecz.)=carnet
karnisz (m) (rzecz.)=cornice
karność (f) (rzecz.)=discipline
karny (przym.)=criminal
karny (przym.)=fine
karny (przym.)=penal
karny (przym.)=penalty
karny (przym.)=penitential
karny (przym.)=penitentiary
karny (przym.)=punitive
karny (przym.)=vindictive
karo (n) (rzecz.)=diamond
karoseria (f) (rzecz.)=body
karoseria (f) (rzecz.)=bodywork
karp (m) (rzecz.)=carp
karta (f) (rzecz.)=card
karta (f) (rzecz.)=carte
karta (f) (rzecz.)=charter
karta (f) (rzecz.)=leaf
karta (f) (rzecz.)=postcard
karta (f) (rzecz.)=sheet
kartel (m) (rzecz.)=cartel
kartka (f) (rzecz.)=label
kartka (f) (rzecz.)=leaf
kartka (f) (rzecz.)=leaflet
kartka (f) (rzecz.)=page
kartka (f) (rzecz.)=postcard
kartka (f) (rzecz.)=sheet
kartkowanie (n) (rzecz.)=thumbing
kartofel (m) (rzecz.)=potato
kartofel (m) (rzecz.)=spud
kartograf (m) (rzecz.)=cartographer
kartografia (f) (rzecz.)=cartography
kartografia (f) (rzecz.)=mapping
kartograficzny (przym.)=cartographic
karton (m) (rzecz.)=card
karton (m) (rzecz.)=cardboard
karton (m) (rzecz.)=carton
karton (m) (rzecz.)=paperboard
karton (m) (rzecz.)=pasteboard
kartoteka (f) (rzecz.)=catalogue
kartoteka (f) (rzecz.)=file
kartowanie (n) (rzecz.)=plotting
kartusz (m) (rzecz.)=cartouche
karuzela (f) (rzecz.)=carrousel
karuzela (f) (rzecz.)=merry-go-round
karuzela (f) (rzecz.)=roundabout
karuzela (f) (rzecz.)=turnabout
karygodnie (przysł.)=unpardonably
karygodny (przym.)=criminal
karygodny (przym.)=gross
karygodny (przym.)=reprehensible
karygodny (przym.)=shameful
karykatura (f) (rzecz.)=caricature
karykatura (f) (rzecz.)=cartoon
karykatura (f) (rzecz.)=take-off
karykaturować (czas.)=caricature
karykaturować (czas.)=cartoon
karykaturzysta (m) (rzecz.)=caricaturist
karykaturzysta (m) (rzecz.)=cartoonist
karylion (m) (rzecz.)=carillon
karzeł (m) (rzecz.)=dwarf
karzeł (m) (rzecz.)=gnome
karzeł (m) (rzecz.)=midget
karzeł (m) (rzecz.)=pygmy
kasa (f) (rzecz.)=cashbox
kasa (f) (rzecz.)=cash-box
kasa (f) (rzecz.)=cash-desk
kasa (f) (rzecz.)=counter
kasa (f) (rzecz.)=till
kąsać (czas.)=bite
kasacja (f) (rzecz.)=defeat
kąsek (m) (rzecz.)=bit
kąsek (m) (rzecz.)=bite
kąsek (m) (rzecz.)=morsel
kaseta (f) (rzecz.)=album
kaseta (f) (rzecz.)=cartridge
kaseta (f) (rzecz.)=case
kaseta (f) (rzecz.)=casket
kaseta (f) (rzecz.)=cassette
kaseta (f) (rzecz.)=tape
kasetka (f) (rzecz.)=cashbox
kaseton (m) (rzecz.)=caisson
kaseton (m) (rzecz.)=coffer
kaseton (m) (rzecz.)=panel
kasetowy (przym.)=cassette
kasja (f) (rzecz.)=cassia
kasjer (m) (rzecz.)=cashier
kasjer (m) (rzecz.)=treasurer
kask (m) (rzecz.)=helmet
kaskada (f) (rzecz.)=cascade
kaskada (f) (rzecz.)=waterfall
kaskader (m) (rzecz.)=double
kaskader (m) (rzecz.)=stuntman
kąśliwie (przysł.)=poignantly
kąśliwy (przym.)=bitchy
kąśliwy (przym.)=cutting
kąśliwy (przym.)=withering
kasować (czas.)=abolish
kasować (czas.)=cancel
kasować (czas.)=clear
kasować (czas.)=delete
kasować (czas.)=erase
kasować (czas.)=extinguish
kasować (czas.)=punch
kasowanie (n) (rzecz.)=deleting
kasowanie (n) (rzecz.)=reset
kasownik (m) (rzecz.)=natural
kasta (f) (rzecz.)=caste
kastracja (f) (rzecz.)=castration
kastracja (f) (rzecz.)=emasculation
kastrat (m) (rzecz.)=castrate
kastrować (czas.)=castrate
kastrować (czas.)=emasculate
kastrować (czas.)=geld
kasyno (n) (rzecz.)=casino
kasza (f) (rzecz.)=grain
kasza (f) (rzecz.)=meal
kaszel (m) (rzecz.)=cough
kaszka (f) (rzecz.)=burgoo
kaszka (f) (rzecz.)=gruel
kaszlać (czas.)=whoop
kaszleć (czas.)=cough
kaszmir (m) (rzecz.)=cashmere
kasztan (m) (rzecz.)=chestnut
kasztanowaty (przym.)=auburn
kasztanowaty (przym.)=maroon
kasztanowy (przym.)=auburn
kat (m) (rzecz.)=executioner
kat (m) (rzecz.)=hangman
kat (m) (rzecz.)=headsman
kat (m) (rzecz.)=latria
kąt (m) (rzecz.)=angle
kąt (m) (rzecz.)=chevron
kąt (m) (rzecz.)=corner
kąt (m) (rzecz.)=nook
katafalk (m) (rzecz.)=bier
katafalk (m) (rzecz.)=catafalque
katafalk (m) (rzecz.)=hearse
kataklizm (m) (rzecz.)=cataclysm
kataklizmowy (przym.)=cataclysmic
katalepsja (f) (rzecz.)=catalepsy
katalepsja (f) (rzecz.)=locked-jaw
katalepsja (f) (rzecz.)=lock-jaw
katalityczny (przym.)=catalytic
kataliza (f) (rzecz.)=catalysis
katalizator (m) (rzecz.)=accelerator
katalizator (m) (rzecz.)=catalyst
katalizator (m) (rzecz.)=catalytic
katalizować (czas.)=catalyze
katalog (m) (rzecz.)=catalogue
katalog (m) (rzecz.)=directory
katalog (m) (rzecz.)=list
katalogować (czas.)=catalogue
katalogowanie (n) (rzecz.)=cataloguing
katamaran (m) (rzecz.)=catamaran
kataplazm (m) (rzecz.)=cataplasm
katapulta (f) (rzecz.)=catapult
katapultować (czas.)=eject
katapultowanie (n) (rzecz.)=ejecting
katar (m) (rzecz.)=catarrh
katar (m) (rzecz.)=cold
katar (m) (rzecz.)=rhinitis
katar (m) (rzecz.)=sneeze
katarakta (f) (rzecz.)=cataract
kataryniarz (m) (rzecz.)=organ-grinder
katarynka (f) (rzecz.)=hurdy-gurdy
kataster (m) (rzecz.)=terrier
katastrofa (f) (rzecz.)=accident
katastrofa (f) (rzecz.)=casualty
katastrofa (f) (rzecz.)=catastrophe
katastrofa (f) (rzecz.)=collapse
katastrofa (f) (rzecz.)=crash
katastrofa (f) (rzecz.)=disaster
katastrofa (f) (rzecz.)=shipwreck
katastrofa (f) (rzecz.)=wreck
katastrofalnie (przysł.)=disastrously
katastrofalny (przym.)=catastrophic
katastrofalny (przym.)=disastrous
katatonia (f) (rzecz.)=catatonia
katatoniczny (przym.)=catatonic
katecheta (m) (rzecz.)=catechist
katechizm (m) (rzecz.)=catechism
katechizować (czas.)=catechize
katechumen (m) (rzecz.)=catechumen
katedra (f) (rzecz.)=cathedral
katedra (f) (rzecz.)=chair
katedra (f) (rzecz.)=department
kategoria (f) (rzecz.)=bit
kategoria (f) (rzecz.)=category
kategoria (f) (rzecz.)=denomination
kategoria (f) (rzecz.)=rank
kategoria (f) (rzecz.)=term
kategorycznie (przysł.)=decidedly
kategorycznie (przysł.)=expressly
kategorycznie (przysł.)=peremptorily
kategoryczny (przym.)=categorical
kategoryczny (przym.)=emphatic
kategoryzacja (f) (rzecz.)=categorization
katoda (f) (rzecz.)=cathode
katolickość (f) (rzecz.)=catholicity
katolik (m) (rzecz.)=catholic
kątomierz (m) (rzecz.)=protractor
katorga (f) (rzecz.)=drudgery
katorga (f) (rzecz.)=ordeal
katować (czas.)=torment
katować (czas.)=torture
kątownik (m) (rzecz.)=angle
kątowy (przym.)=angular
kątowy (przym.)=angularity
kaucja (f) (rzecz.)=bail
kaucja (f) (rzecz.)=deposit
kaucja (f) (rzecz.)=recognizance
kaucja (f) (rzecz.)=security
kaustyczny (przym.)=caustic
kauteryzacja (f) (rzecz.)=cauterization
kauteryzować (czas.)=cauterize
kawa (f) (rzecz.)=coffee
kawa (f) (rzecz.)=mocha
kawał (m) (rzecz.)=chunk
kawał (m) (rzecz.)=gobbet
kawał (m) (rzecz.)=joke
kawał (m) (rzecz.)=lark
kawał (m) (rzecz.)=slab
kawał (m) (rzecz.)=sod
kawalarz (m) (rzecz.)=joker
kawalarz (m) (rzecz.)=prankster
kawałek (m) (rzecz.)=asunder
kawałek (m) (rzecz.)=bit
kawałek (m) (rzecz.)=chunk
kawałek (m) (rzecz.)=divot
kawałek (m) (rzecz.)=fritter
kawałek (m) (rzecz.)=hunk
kawałek (m) (rzecz.)=knob
kawałek (m) (rzecz.)=length
kawałek (m) (rzecz.)=lump
kawałek (m) (rzecz.)=morsel
kawałek (m) (rzecz.)=patching
kawałek (m) (rzecz.)=piece
kawałek (m) (rzecz.)=scrap
kawałek (m) (rzecz.)=shard
kawałek (m) (rzecz.)=shiver
kawałek (m) (rzecz.)=slip
kawałek (m) (rzecz.)=steak
kawałek (m) (rzecz.)=wedge
kawaler (m) (rzecz.)=bachelor
kawaler (m) (rzecz.)=cavalier
kawaler (m) (rzecz.)=chevalier
kawaler (m) (rzecz.)=knight
kawaleria (f) (rzecz.)=cavalry
kawalerski (przym.)=unmarried
kawalerzysta (m) (rzecz.)=cavalryman
kawalerzysta (m) (rzecz.)=horseman
kawalerzysta (m) (rzecz.)=trooper
kawalkada (f) (rzecz.)=cavalcade
kawiarenka (f) (rzecz.)=estaminet
kawiarnia (f) (rzecz.)=cafe
kawiarnia (f) (rzecz.)=café
kawiarnia (f) (rzecz.)=cafeteria
kawiarnia (f) (rzecz.)=coffee-house
kawiarnia (f) (rzecz.)=tea-room
kawior (m) (rzecz.)=caviar
kawka (f) (rzecz.)=jackdaw
kawon (m) (rzecz.)=watermelon
kawowy (przym.)=coffee
kazać (czas.)=bid
kazać (czas.)=cause
kazać (czas.)=command
kazać (czas.)=make
kazać (czas.)=tell
kazamata (f) (rzecz.)=casemate
kazanie (n) (rzecz.)=homily
kazanie (n) (rzecz.)=sermon
każdy (zaim.)=all
każdy (zaim.)=any
każdy (zaim.)=anybody
każdy (zaim.)=anyone
każdy (zaim.)=each
każdy (zaim.)=either
każdy (zaim.)=every
każdy (zaim.)=everybody
każdy (zaim.)=everyone
kazeina (f) (rzecz.)=casein
kazirodczy (przym.)=incestuous
kazirodztwo (n) (rzecz.)=incest
kaźń (f) (rzecz.)=torment
kaznodzieja (m) (rzecz.)=preacher
kaznodziejstwo (n) (rzecz.)=preaching
kazuar (m) (rzecz.)=cassowary
kazuistyczny (przym.)=casuistic
kazuistyka (f) (rzecz.)=casuistry
kciuk (m) (rzecz.)=thumb
kecz (m) (rzecz.)=ketch
keczup (m) (rzecz.)=ketchup
kedyw (m) (rzecz.)=khedive
kędzierzawić (czas.)=crimple
kędzierzawość (f) (rzecz.)=fuzziness
kędzierzawy (przym.)=crimpy
kędzierzawy (przym.)=crisp
kędzierzawy (przym.)=crispy
kędzierzawy (przym.)=curly
kędzierzawy (przym.)=frizzle
kędzierzawy (przym.)=frizzy
kędzierzawy (przym.)=fuzzy
keja (f) (rzecz.)=quayside
kelner (m) (rzecz.)=waiter
kemping (m) (rzecz.)=camp
kemping (m) (rzecz.)=camping
kemping (m) (rzecz.)=campsite
kempingowy (przym.)=camping
kępa (f) (rzecz.)=clump
kępa (f) (rzecz.)=cluster
kepi (n) (rzecz.)=kepi
kępka (f) (rzecz.)=tuft
keratyna (f) (rzecz.)=keratin
kęs (m) (rzecz.)=billet
kęs (m) (rzecz.)=bit
kęs (m) (rzecz.)=bite
kęs (m) (rzecz.)=gobbet
kęs (m) (rzecz.)=hunk
kęs (m) (rzecz.)=morsel
kęs (m) (rzecz.)=mouthful
kęs (m) (rzecz.)=snatch
keson (m) (rzecz.)=caisson
ket (m) (rzecz.)=catboat
kibel (m) (rzecz.)=growler
kibel (m) (rzecz.)=john
kibić (f) (rzecz.)=waist
kibic (m) (rzecz.)=fan
kibic (m) (rzecz.)=looker-on
kibicować (czas.)=waist
kibicowanie (n) (rzecz.)=supporting
kichać (czas.)=sneeze
kichanie (n) (rzecz.)=sneeze
kichnięcie (n) (rzecz.)=sneeze
kiciuś (m) (rzecz.)=kitty
kicz (m) (rzecz.)=daub
kicz (m) (rzecz.)=kitsch
kiczowaty (przym.)=kitsch
kiczowaty (przym.)=kitschy
kidnaperstwo (n) (rzecz.)=kidnapping
kiedy (przysł.)=as
kiedy (przysł.)=ever
kiedy (przysł.)=when
kiedykolwiek (przysł.)=anytime
kiedykolwiek (przysł.)=ever
kiedykolwiek (przysł.)=whenever
kiedyś (przysł.)=before
kiedyś (przysł.)=ever
kiedyś (przysł.)=once
kiedyś (przysł.)=one-time
kiedyś (przysł.)=someday
kiedyś (przysł.)=sometime
kieł (m) (rzecz.)=eye-tooth
kieł (m) (rzecz.)=fang
kieł (m) (rzecz.)=laniary
kieł (m) (rzecz.)=tooth
kieł (m) (rzecz.)=tusk
kiełb (m) (rzecz.)=mullet
kiełbasa (f) (rzecz.)=bologna
kiełbasa (f) (rzecz.)=pudding
kiełbasa (f) (rzecz.)=sausage
kiełbaska (f) (rzecz.)=frankfurter
kiełbaska (f) (rzecz.)=wiener
kielich (m) (rzecz.)=calyx
kielich (m) (rzecz.)=chalice
kielich (m) (rzecz.)=cup
kielich (m) (rzecz.)=goblet
kielich (m) (rzecz.)=jigger
kielich (m) (rzecz.)=schooner
kielich (m) (rzecz.)=thalamus
kieliszek (m) (rzecz.)=cup
kieliszek (m) (rzecz.)=eggcup
kieliszek (m) (rzecz.)=glass
kieliszek (m) (rzecz.)=goblet
kieliszek (m) (rzecz.)=jigger
kieliszek (m) (rzecz.)=wine-glass
kiełkować (czas.)=germinate
kiełkować (czas.)=pullulate
kiełkować (czas.)=sprout
kiełkowanie (n) (rzecz.)=germination
kiełkowanie (n) (rzecz.)=sprouting
kielnia (f) (rzecz.)=trowel
kiep (m) (rzecz.)=simpleton
kiepski (przym.)=bad
kiepski (przym.)=crummy
kiepski (przym.)=feeble
kiepski (przym.)=lame
kiepski (przym.)=lousy
kiepski (przym.)=poor
kiepski (przym.)=rotten
kiepski (przym.)=scratchy
kiepski (przym.)=shoddy
kiepsko (przysł.)=lame
kieratowy (przym.)=treadmill
kiermasz (m) (rzecz.)=fair
kiermasz (m) (rzecz.)=kermis
kierować (czas.)=administer
kierować (czas.)=aim
kierować (czas.)=conduct
kierować (czas.)=control
kierować (czas.)=direct
kierować (czas.)=divert
kierować (czas.)=drive
kierować (czas.)=guide
kierować (czas.)=handle
kierować (czas.)=head
kierować (czas.)=lead
kierować (czas.)=manage
kierować (czas.)=regulate
kierować (czas.)=steer
kierować (czas.)=superintend
kierowanie (n) (rzecz.)=administration
kierowanie (n) (rzecz.)=directing
kierowanie (n) (rzecz.)=governance
kierowanie (n) (rzecz.)=guidance
kierowanie (n) (rzecz.)=guiding
kierowanie (n) (rzecz.)=helm
kierowanie (n) (rzecz.)=management
kierowanie (n) (rzecz.)=refer
kierowanie (n) (rzecz.)=steer
kierowanie (n) (rzecz.)=steering
kierowca (m) (rzecz.)=driver
kierowca (m) (rzecz.)=motorist
kierowca (m) (rzecz.)=trucker
kierownica (f) (rzecz.)=handlebar
kierownica (f) (rzecz.)=handle-bar
kierownica (f) (rzecz.)=wheel
kierownictwo (n) (rzecz.)=direction
kierownictwo (n) (rzecz.)=directorship
kierownictwo (n) (rzecz.)=disposal
kierownictwo (n) (rzecz.)=guidance
kierownictwo (n) (rzecz.)=leadership
kierownictwo (n) (rzecz.)=management
kierowniczy (przym.)=managerial
kierownik (m) (rzecz.)=administer
kierownik (m) (rzecz.)=boss
kierownik (m) (rzecz.)=conductor
kierownik (m) (rzecz.)=executive
kierownik (m) (rzecz.)=foreman
kierownik (m) (rzecz.)=gerent
kierownik (m) (rzecz.)=guide
kierownik (m) (rzecz.)=leader
kierownik (m) (rzecz.)=manager
kierownik (m) (rzecz.)=superintendent
kierownik (m) (rzecz.)=supervisor
kierunek (m) (rzecz.)=bearing
kierunek (m) (rzecz.)=bias
kierunek (m) (rzecz.)=course
kierunek (m) (rzecz.)=direction
kierunek (m) (rzecz.)=in
kierunek (m) (rzecz.)=line
kierunek (m) (rzecz.)=northing
kierunek (m) (rzecz.)=policy
kierunek (m) (rzecz.)=tack
kierunek (m) (rzecz.)=tendency
kierunek (m) (rzecz.)=trend
kierunek (m) (rzecz.)=under
kierunek (m) (rzecz.)=way
kierunkowo (przysł.)=directionally
kierunkowość (f) (rzecz.)=directivity
kierunkowskaz (m) (rzecz.)=guidepost
kierunkowskaz (m) (rzecz.)=indicator
kierunkowy (przym.)=directional
kieszeń (f) (rzecz.)=pocket
kieszeń (f) (rzecz.)=pouch
kieszonka (f) (rzecz.)=fob
kieszonkowe (pl) (rzecz.)=allowance
kieszonkowe (pl) (rzecz.)=pocket-money
kieszonkowiec (m) (rzecz.)=pickpocket
kieszonkowy (przym.)=handheld
kij (m) (rzecz.)=bat
kij (m) (rzecz.)=broomstick
kij (m) (rzecz.)=cane
kij (m) (rzecz.)=cue
kij (m) (rzecz.)=stick
kijanka (f) (rzecz.)=battledore
kijanka (f) (rzecz.)=beater
kijanka (f) (rzecz.)=polliwog
kijanka (f) (rzecz.)=tadpole
kijek (m) (rzecz.)=shinny
kijek (m) (rzecz.)=stick
kijek (m) (rzecz.)=tadpole
kiks (m) (rzecz.)=miss
kiks (m) (rzecz.)=snap
kikut (m) (rzecz.)=stump
kil (m) (rzecz.)=keel
kiła (f) (rzecz.)=pox
kiła (f) (rzecz.)=syphilis
kilim (m) (rzecz.)=rug
kilka (f) (rzecz.)=couple
kilka (f) (rzecz.)=divers
kilka (f) (rzecz.)=few
kilka (f) (rzecz.)=several
kilka (f) (rzecz.)=some
kilkakrotny (przym.)=multiple
kilkanaście (licz.)=several
kilobajt (m) (rzecz.)=kilobyte
kilof (m) (rzecz.)=hack
kilof (m) (rzecz.)=hoe
kilof (m) (rzecz.)=mattock
kilof (m) (rzecz.)=pick
kilof (m) (rzecz.)=pickaxe
kiloherc (m) (rzecz.)=kilocycle
kiloherc (m) (rzecz.)=kilohertz
kilokaloria (f) (rzecz.)=kilocalorie
kilotona (f) (rzecz.)=kiloton
kilowat (m) (rzecz.)=kilowatt
kilowolt (m) (rzecz.)=kilovolt
kimać (czas.)=kip
kimono (n) (rzecz.)=kimono
kinematografia (f) (rzecz.)=cinema
kinematografia (f) (rzecz.)=cinematography
kinematografia (f) (rzecz.)=film
kinematografia (f) (rzecz.)=filmmaking
kinematograficzny (przym.)=cinematic
kinematograficzny (przym.)=cinematograph
kinematograficzny (przym.)=cinematographic
kinematyka (f) (rzecz.)=kinematics
kineskop (m) (rzecz.)=kinescope
kinetyczny (przym.)=kinetic
kinetyka (f) (rzecz.)=kinetics
kino (n) (rzecz.)=cine
kino (n) (rzecz.)=cinema
kino (n) (rzecz.)=flicks
kino (n) (rzecz.)=movies
kino (n) (rzecz.)=theatre
kinoman (m) (rzecz.)=moviegoer
kinooperator (m) (rzecz.)=cameraman
kinooperator (m) (rzecz.)=projectionist
kinowy (przym.)=cinematic
kioskarz (m) (rzecz.)=newsagent
kipieć (czas.)=boil
kipieć (czas.)=seethe
kipiel (f) (rzecz.)=surge
kiść (f) (rzecz.)=bunch
kiść (f) (rzecz.)=cluster
kiść (f) (rzecz.)=floccus
kiść (f) (rzecz.)=tuft
kisić (czas.)=pickle
kisiel (m) (rzecz.)=jelly
kiszka (f) (rzecz.)=bowel
kiszka (f) (rzecz.)=gut
kiszka (f) (rzecz.)=intestine
kiszonka (f) (rzecz.)=ensilage
kiszonka (f) (rzecz.)=silage
kita (f) (rzecz.)=brush
kita (f) (rzecz.)=crest
kita (f) (rzecz.)=kitsch
kitel (m) (rzecz.)=overall
kitel (m) (rzecz.)=smock
kitka (f) (rzecz.)=aigrette
kitka (f) (rzecz.)=cock
kitka (f) (rzecz.)=osprey
kitka (f) (rzecz.)=ponytail
kitka (f) (rzecz.)=tassel
kitować (czas.)=lute
kitować (czas.)=putty
kitowanie (n) (rzecz.)=puttying
kiur (m) (rzecz.)=curium
kiwać (czas.)=beckon
kiwać (czas.)=lollop
kiwać (czas.)=nod
kiwać (czas.)=wag
kiwać (czas.)=wave
kiwanie (n) (rzecz.)=nodding
kiwanie (n) (rzecz.)=pitching
kiwi (n) (rzecz.)=kiwi
kiwnięcie (n) (rzecz.)=nod
kiwnięcie (n) (rzecz.)=wag
kłąb (m) (rzecz.)=puff
kłąb (m) (rzecz.)=swirl
kląć (czas.)=curse
kląć (czas.)=revile
kląć (czas.)=swear
klacz (f) (rzecz.)=mare
kłaczasty (przym.)=barbate
kłaczasty (przym.)=flocky
kłącze (n) (rzecz.)=rhizome
klaczka (f) (rzecz.)=filly
kładka (f) (rzecz.)=catwalk
kładka (f) (rzecz.)=footbridge
kładka (f) (rzecz.)=gangway
kładka (f) (rzecz.)=slat
klajster (m) (rzecz.)=glue
klajster (m) (rzecz.)=paste
kłak (m) (rzecz.)=floccus
kłak (m) (rzecz.)=flock
kłak (m) (rzecz.)=tuft
klakson (m) (rzecz.)=honk
klakson (m) (rzecz.)=horn
klakson (m) (rzecz.)=klaxon
klakson (m) (rzecz.)=nose
kłamać (czas.)=lid
kłamać (czas.)=lie
kłamca (m) (rzecz.)=deceiver
kłamca (m) (rzecz.)=fibber
kłamca (m) (rzecz.)=liar
kłamca (m) (rzecz.)=twister
kłamczuch (m) (rzecz.)=fibber
kłamczuch (m) (rzecz.)=fibster
kłamczuch (m) (rzecz.)=liar
klamerka (f) (rzecz.)=brace
klamerka (f) (rzecz.)=buckle
klamerka (f) (rzecz.)=clasp
klamerka (f) (rzecz.)=peg
klamka (f) (rzecz.)=door-handle
klamka (f) (rzecz.)=handle
klamka (f) (rzecz.)=hasp
klamka (f) (rzecz.)=knob
klamka (f) (rzecz.)=latch
kłamliwie (przysł.)=braid
kłamliwie (przysł.)=deceitfully
kłamliwość (f) (rzecz.)=deceitfulness
kłamliwość (f) (rzecz.)=mendacity
kłamliwy (przym.)=false
kłamliwy (przym.)=mendacious
klamra (f) (rzecz.)=brace
klamra (f) (rzecz.)=bracket
klamra (f) (rzecz.)=buckle
klamra (f) (rzecz.)=clamp
klamra (f) (rzecz.)=clasp
klamra (f) (rzecz.)=cramp
klamra (f) (rzecz.)=fastener
klamra (f) (rzecz.)=fastening
klamra (f) (rzecz.)=gusset
klamra (f) (rzecz.)=ouch
klamra (f) (rzecz.)=staple
kłamstwo (n) (rzecz.)=falsehood
kłamstwo (n) (rzecz.)=fib
kłamstwo (n) (rzecz.)=lid
klan (m) (rzecz.)=clan
kłaniać (czas.)=bow
kłaniać (czas.)=goodbye
kłaniać (czas.)=greet
kłaniać (czas.)=nod
kłaniać (czas.)=salute
kłaniać (czas.)=tend
klanowość (f) (rzecz.)=clannishness
klanowy (przym.)=clannish
klapa (f) (rzecz.)=aileron
klapa (f) (rzecz.)=cover
klapa (f) (rzecz.)=flap
klapa (f) (rzecz.)=flapper
klapa (f) (rzecz.)=flop
klapa (f) (rzecz.)=lapel
klapa (f) (rzecz.)=tailgate
klapa (f) (rzecz.)=trapdoor
klapa (f) (rzecz.)=valve
klapa (f) (rzecz.)=wash-out
kłapać (czas.)=snap
klapka (f) (rzecz.)=flap
klaps (m) (rzecz.)=flap
klaps (m) (rzecz.)=pat
klaps (m) (rzecz.)=slap
klaps (m) (rzecz.)=smack
klaps (m) (rzecz.)=spank
klaps (m) (rzecz.)=spat
klarnet (m) (rzecz.)=clarinet
klarować (czas.)=clarifier
klarować (czas.)=clarify
klarowanie (n) (rzecz.)=clarification
klarownie (n) (rzecz.)=patently
klarowność (f) (rzecz.)=clarity
klarowność (f) (rzecz.)=purity
klarowny (przym.)=clear
klarowny (przym.)=limpid
klasa (f) (rzecz.)=class
klasa (f) (rzecz.)=classroom
klasa (f) (rzecz.)=denomination
klasa (f) (rzecz.)=form
klasa (f) (rzecz.)=genus
klasa (f) (rzecz.)=grade
klasa (f) (rzecz.)=rate
klasa (f) (rzecz.)=schoolroom
kłaść (czas.)=fall
kłaść (czas.)=lay
kłaść (czas.)=put
kłaść (czas.)=putt
klaser (m) (rzecz.)=holder
klaskać (czas.)=applaud
klaskać (czas.)=clap
klaskać (czas.)=claque
klaskać (czas.)=flap
klaskać (czas.)=smack
klaskanie (n) (rzecz.)=clap
klaśnięcie (n) (rzecz.)=clap
klasówka (f) (rzecz.)=test
klaster (m) (rzecz.)=cluster
klasycyzm (m) (rzecz.)=classicism
klasycznie (przysł.)=classically
klasyczny (przym.)=classic
klasyczny (przym.)=classical
klasyczny (przym.)=classicality
klasyczny (przym.)=orthodox
klasyfikacja (f) (rzecz.)=appraisal
klasyfikacja (f) (rzecz.)=classification
klasyfikator (m) (rzecz.)=classifier
klasyfikować (czas.)=assort
klasyfikować (czas.)=categorize
klasyfikować (czas.)=classify
klasyfikować (czas.)=group
klasyfikować (czas.)=sort
klasyfikowanie (n) (rzecz.)=grading
klasyfikowanie (n) (rzecz.)=screening
klasyk (m) (rzecz.)=classic
klasyk (m) (rzecz.)=classical
klasyk (m) (rzecz.)=classicist
klasyka (f) (rzecz.)=classic
klasyka (f) (rzecz.)=classical
klasztor (m) (rzecz.)=cloister
klasztor (m) (rzecz.)=convent
klasztor (m) (rzecz.)=monastery
klasztor (m) (rzecz.)=nunnery
klasztor (m) (rzecz.)=priory
klasztorny (przym.)=cloistral
klasztorny (przym.)=monastic
klatka (f) (rzecz.)=bird-cage
klatka (f) (rzecz.)=cage
klatka (f) (rzecz.)=chest
klatka (f) (rzecz.)=coop
klatka (f) (rzecz.)=mew
klatkowy (przym.)=cooped
klątwa (f) (rzecz.)=anathema
klątwa (f) (rzecz.)=ban
klątwa (f) (rzecz.)=curse
klątwa (f) (rzecz.)=excommunication
klaun (m) (rzecz.)=clown
klaustrofobia (f) (rzecz.)=claustrophobia
klaustrofobiczny (przym.)=claustrophobic
klauzula (f) (rzecz.)=clause
klauzula (f) (rzecz.)=condition
klauzula (f) (rzecz.)=provision
klauzula (f) (rzecz.)=proviso
klawesyn (m) (rzecz.)=harpsichord
klawiatura (f) (rzecz.)=fingerboard
klawiatura (f) (rzecz.)=keyboard
klawiatura (f) (rzecz.)=keypad
klawikord (m) (rzecz.)=clavichord
klawikord (m) (rzecz.)=harpsichord
klawisz (m) (rzecz.)=jailer
klawisz (m) (rzecz.)=jailor
klawisz (m) (rzecz.)=key
klawisz (m) (rzecz.)=pushbutton
klawisz (m) (rzecz.)=screw
kłębek (m) (rzecz.)=ball
kłębek (m) (rzecz.)=clew
kłębek (m) (rzecz.)=clue
kłębek (m) (rzecz.)=hank
kłębić (czas.)=churn
kłębić (czas.)=wreath
kłębić (czas.)=wreathe
kłębienie (n) (rzecz.)=churning
kłębowisko (n) (rzecz.)=cloud
kłębowisko (n) (rzecz.)=vortex
klecha (m) (rzecz.)=priest
klechda (f) (rzecz.)=myth
klęczeć (czas.)=kneel
klęczenie (n) (rzecz.)=kneeler
kleić (czas.)=glue
kleić (czas.)=gum
kleić (czas.)=paste
kleić (czas.)=size
kleić (czas.)=splice
kleić (czas.)=stick
kleik (m) (rzecz.)=gruel
kleik (m) (rzecz.)=mush
kleisty (przym.)=gluey
kleisty (przym.)=glutinous
kleisty (przym.)=gooey
kleisty (przym.)=limy
kleisty (przym.)=sticky
klej (m) (rzecz.)=adhesive
klej (m) (rzecz.)=glue
klej (m) (rzecz.)=gum
klej (m) (rzecz.)=paste
klej (m) (rzecz.)=size
klejenie (n) (rzecz.)=sticky
klejnot (m) (rzecz.)=bijou
klejnot (m) (rzecz.)=gem
klejnot (m) (rzecz.)=jewel
klejnot (m) (rzecz.)=priceless
klejonka (f) (rzecz.)=buckram
klejowy (przym.)=glue
klękać (czas.)=kneel
klekot (m) (rzecz.)=clack
klekot (m) (rzecz.)=clatter
klekotać (czas.)=clack
kleks (m) (rzecz.)=blob
kleks (m) (rzecz.)=blot
kleks (m) (rzecz.)=smudge
klepać (czas.)=clap
klepać (czas.)=pat
klepać (czas.)=slap
klepać (czas.)=spank
klepać (czas.)=tap
klepanie (n) (rzecz.)=clap
klepka (f) (rzecz.)=stave
klepnięcie (n) (rzecz.)=pat
klepnięcie (n) (rzecz.)=slap
klepnięcie (n) (rzecz.)=slaps
klepsydra (f) (rzecz.)=clepsydra
klepsydra (f) (rzecz.)=hourglass
klepsydra (f) (rzecz.)=sandglass
klepsydra (f) (rzecz.)=sand-glass
kleptoman (m) (rzecz.)=kleptomaniac
kler (m) (rzecz.)=clergy
kler (m) (rzecz.)=ministry
kler (m) (rzecz.)=priesthood
kleryk (m) (rzecz.)=clergyman
kleryk (m) (rzecz.)=cleric
klerykał (m) (rzecz.)=clerical
klerykalizm (m) (rzecz.)=clericalism
klerykalny (przym.)=clerical
klerykalny (przym.)=popish
klęska (f) (rzecz.)=calamity
klęska (f) (rzecz.)=debacle
klęska (f) (rzecz.)=defeat
klęska (f) (rzecz.)=disaster
klęska (f) (rzecz.)=downfall
klęska (f) (rzecz.)=famine
kleszcz (m) (rzecz.)=tick
kleszcze (pl) (rzecz.)=forceps
kleszcze (pl) (rzecz.)=tick
kleszcze (pl) (rzecz.)=tong
kleszcze (pl) (rzecz.)=tongs
kliencki (przym.)=client-side
klient (m) (rzecz.)=acquirer
klient (m) (rzecz.)=buyer
klient (m) (rzecz.)=client
klient (m) (rzecz.)=consumer
klient (m) (rzecz.)=customer
klient (m) (rzecz.)=shopper
klientela (f) (rzecz.)=clientele
klientela (f) (rzecz.)=custom
klif (m) (rzecz.)=cliff
klik (m) (rzecz.)=click
klika (f) (rzecz.)=caucus
klika (f) (rzecz.)=clan
klika (f) (rzecz.)=clique
klika (f) (rzecz.)=faction
klika (f) (rzecz.)=junta
klikanie (n) (rzecz.)=clicking
klimakterium (n) (rzecz.)=climacteric
klimakterium (n) (rzecz.)=menopause
klimat (m) (rzecz.)=climate
klimat (m) (rzecz.)=clime
klimatolog (m) (rzecz.)=climatologist
klimatologia (f) (rzecz.)=climatology
klimatycznie (przysł.)=climatically
klimatyczny (przym.)=climatic
klimatyzacja (f) (rzecz.)=air-conditioning
klimatyzacja (f) (rzecz.)=conditioning
klin (m) (rzecz.)=chock
klin (m) (rzecz.)=gore
klin (m) (rzecz.)=gusset
klin (m) (rzecz.)=jigger
klin (m) (rzecz.)=key
klin (m) (rzecz.)=quoin
klin (m) (rzecz.)=wedge
klinga (f) (rzecz.)=blade
klinicysta (m) (rzecz.)=clinician
klinicznie (przysł.)=clinically
kliniczny (przym.)=clinical
klinika (f) (rzecz.)=clinic
klinkier (m) (rzecz.)=clinker
klinować (czas.)=wedge
klinowanie (n) (rzecz.)=wedging
klips (m) (rzecz.)=clip
klistron (m) (rzecz.)=klystron
kliwer (m) (rzecz.)=jib
kloaka (f) (rzecz.)=cesspit
kloc (m) (rzecz.)=block
kloc (m) (rzecz.)=chump
kloc (m) (rzecz.)=chunk
kloc (m) (rzecz.)=clod
kloc (m) (rzecz.)=jumbo
kloc (m) (rzecz.)=log
klocek (m) (rzecz.)=block
klocek (m) (rzecz.)=domino
klocek (m) (rzecz.)=planer
kłócić (czas.)=argue
kłócić (czas.)=bicker
kłócić (czas.)=clashed
kłócić (czas.)=quarrel
kłócić (czas.)=spar
klocowaty (przym.)=stumpy
kłoda (f) (rzecz.)=clod
kłoda (f) (rzecz.)=clog
kłoda (f) (rzecz.)=log
kłódka (f) (rzecz.)=padlock
klomb (m) (rzecz.)=flowerbed
klomb (m) (rzecz.)=flower-bed
klomb (m) (rzecz.)=parterre
klomb (m) (rzecz.)=rosary
klon (m) (rzecz.)=clone
klon (m) (rzecz.)=maple
klonować (czas.)=clone
klonowanie (n) (rzecz.)=cloning
klop (m) (rzecz.)=growler
kłopot (m) (rzecz.)=annoyance
kłopot (m) (rzecz.)=bother
kłopot (m) (rzecz.)=botheration
kłopot (m) (rzecz.)=cumbrance
kłopot (m) (rzecz.)=difficulty
kłopot (m) (rzecz.)=embarrassment
kłopot (m) (rzecz.)=fix
kłopot (m) (rzecz.)=hassle
kłopot (m) (rzecz.)=inconvenience
kłopot (m) (rzecz.)=mess
kłopot (m) (rzecz.)=object
kłopot (m) (rzecz.)=predicament
kłopot (m) (rzecz.)=problem
kłopot (m) (rzecz.)=quandary
kłopot (m) (rzecz.)=trouble
kłopotać (czas.)=embarrass
kłopotać (czas.)=worry
kłopotliwie (przysł.)=embarrassingly
kłopotliwie (przysł.)=inconveniently
kłopotliwy (przym.)=awkward
kłopotliwy (przym.)=baffling
kłopotliwy (przym.)=bothersome
kłopotliwy (przym.)=disconcerting
kłopotliwy (przym.)=inconvenient
kłopotliwy (przym.)=knotty
kłopotliwy (przym.)=messy
kłopotliwy (przym.)=perplexing
kłopotliwy (przym.)=perplexity
kłopotliwy (przym.)=troublesome
kłopotliwy (przym.)=worrisome
klops (m) (rzecz.)=meatball
klops (m) (rzecz.)=meatloaf
klops (m) (rzecz.)=quenelle
kłos (m) (rzecz.)=ear
kłos (m) (rzecz.)=spike
klosz (m) (rzecz.)=cloche
klosz (m) (rzecz.)=lampshade
klosz (m) (rzecz.)=shade
kłótliwość (f) (rzecz.)=pugnacity
kłótliwość (f) (rzecz.)=quarrelsomeness
kłótliwy (przym.)=aggressive
kłótliwy (przym.)=argumentation
kłótliwy (przym.)=argumentative
kłótliwy (przym.)=cantankerous
kłótliwy (przym.)=contentious
kłótliwy (przym.)=factious
kłótliwy (przym.)=quarrelsome
kłótliwy (przym.)=querulous
kłótliwy (przym.)=randy
kłótnia (f) (rzecz.)=altercation
kłótnia (f) (rzecz.)=argument
kłótnia (f) (rzecz.)=bicker
kłótnia (f) (rzecz.)=bickering
kłótnia (f) (rzecz.)=brawl
kłótnia (f) (rzecz.)=broil
kłótnia (f) (rzecz.)=disagreement
kłótnia (f) (rzecz.)=fight
kłótnia (f) (rzecz.)=jar
kłótnia (f) (rzecz.)=quarrel
kłótnia (f) (rzecz.)=rift
kłótnia (f) (rzecz.)=row
kłótnia (f) (rzecz.)=squabble
kłótnia (f) (rzecz.)=tiff
kłótnia (f) (rzecz.)=wrangle
klozet (m) (rzecz.)=privy
klozet (m) (rzecz.)=restroom
klub (m) (rzecz.)=club
klub (m) (rzecz.)=clubhouse
klub (m) (rzecz.)=sorority
klubowy (przym.)=club
kłuć (czas.)=goad
kłuć (czas.)=pierce
kłuć (czas.)=prick
kłuć (czas.)=prickle
kłuć (czas.)=prod
kłuć (czas.)=stab
kłuć (czas.)=tingle
klucha (f) (rzecz.)=noodle
kłucie (n) (rzecz.)=sting
kłucie (n) (rzecz.)=stitch
kłucie (n) (rzecz.)=tingle
klucz (m) (rzecz.)=clef
klucz (m) (rzecz.)=clue
klucz (m) (rzecz.)=glossary
klucz (m) (rzecz.)=key
klucz (m) (rzecz.)=latchkey
klucz (m) (rzecz.)=spanner
klucz (m) (rzecz.)=switch
klucz (m) (rzecz.)=wrench
klucznik (m) (rzecz.)=turnkey
kluczowanie (n) (rzecz.)=keying
kluczowy (przym.)=critical
kluczowy (przym.)=crucial
kluczowy (przym.)=key
kluczowy (przym.)=keystone
kluczyć (czas.)=weave
kluczyk (m) (rzecz.)=key
kłus (m) (rzecz.)=amble
kłus (m) (rzecz.)=jog
kłus (m) (rzecz.)=jogtrot
kłus (m) (rzecz.)=trot
kłusak (m) (rzecz.)=trotter
kluska (f) (rzecz.)=dumpling
kluska (f) (rzecz.)=noodle
kłusować (czas.)=amble
kłusować (czas.)=poach
kłusować (czas.)=trot
kłusowanie (n) (rzecz.)=poaching
kłusownictwo (n) (rzecz.)=poaching
kłusownik (m) (rzecz.)=poach
kłusownik (m) (rzecz.)=poacher
kłusownik (m) (rzecz.)=trespasser
kłykieć (m) (rzecz.)=knuckle
kmieć (m) (rzecz.)=yokel
kminek (m) (rzecz.)=caraway
kminek (m) (rzecz.)=cumin
kmiot (m) (rzecz.)=yokel
kmiotek (m) (rzecz.)=yokel
knajpa (f) (rzecz.)=boozer
knajpa (f) (rzecz.)=joint
knajpa (f) (rzecz.)=pub
knajpa (f) (rzecz.)=tavern
knajpka (f) (rzecz.)=diner
knebel (m) (rzecz.)=gag
kneblować (czas.)=gag
knedel (m) (rzecz.)=dumpling
knocić (czas.)=botch
knot (m) (rzecz.)=wick
knuć (czas.)=plot
knuć (czas.)=scheme
knuć (czas.)=weave
knut (m) (rzecz.)=knout
koagulacja (f) (rzecz.)=coagulation
koagulant (m) (rzecz.)=coagulant
koagulować (czas.)=coagulate
koalicja (f) (rzecz.)=coalition
koasekuracja (f) (rzecz.)=co-insurance
kobalt (m) (rzecz.)=cobalt
kobieciarz (m) (rzecz.)=lady-killer
kobieciarz (m) (rzecz.)=womanizer
kobiecość (f) (rzecz.)=femininity
kobiecość (f) (rzecz.)=womanhood
kobiecy (przym.)=female
kobiecy (przym.)=feminine
kobiecy (przym.)=womanish
kobiecy (przym.)=womanly
kobierzec (m) (rzecz.)=carpet
kobieta (f) (rzecz.)=bitch
kobieta (f) (rzecz.)=dame
kobieta (f) (rzecz.)=female
kobieta (f) (rzecz.)=femme
kobieta (f) (rzecz.)=mama
kobieta (f) (rzecz.)=missus
kobieta (f) (rzecz.)=woman
kobra (f) (rzecz.)=cobra
kobyła (f) (rzecz.)=mare
kobza (f) (rzecz.)=bagpipe
kobziarz (m) (rzecz.)=bagpiper
kobziarz (m) (rzecz.)=piper
koc (m) (rzecz.)=blanket
kochać (czas.)=adore
kochać (czas.)=love
kochanek (m) (rzecz.)=lover
kochanek (m) (rzecz.)=paramour
kochanica (f) (rzecz.)=doxy
kochanie (n) (rzecz.)=affective
kochanie (n) (rzecz.)=baby
kochanie (n) (rzecz.)=darling
kochanie (n) (rzecz.)=dear
kochanie (n) (rzecz.)=love-making
kochanie (n) (rzecz.)=loving
kochanie (n) (rzecz.)=sweetheart
kocher (m) (rzecz.)=cooker
kochliwość (f) (rzecz.)=amorousness
kochliwy (przym.)=amative
kochliwy (przym.)=amorous
kochliwy (przym.)=amorousness
koci (przym.)=feline
kociak (m) (rzecz.)=birdie
kociak (m) (rzecz.)=kitten
kociak (m) (rzecz.)=kitty
kociątko (n) (rzecz.)=cub
kociątko (n) (rzecz.)=kitten
kocioł (m) (rzecz.)=boiler
kocioł (m) (rzecz.)=caldron
kocioł (m) (rzecz.)=cauldron
kocioł (m) (rzecz.)=kettle
kocioł (m) (rzecz.)=kettledrum
kocioł (m) (rzecz.)=kettle-drum
kociołek (m) (rzecz.)=kettle
kociołek (m) (rzecz.)=teapot
kocur (m) (rzecz.)=tomcat
kocur (m) (rzecz.)=tom-cat
koczować (czas.)=migrate
koczowniczy (przym.)=migrant
koczowniczy (przym.)=migration
koczowniczy (przym.)=nomad
koczowniczy (przym.)=nomadic
koczownik (m) (rzecz.)=migrant
koczownik (m) (rzecz.)=nomad
kod (m) (rzecz.)=code
kodeina (f) (rzecz.)=codeine
kodeks (m) (rzecz.)=code
kodeks (m) (rzecz.)=codex
koder (m) (rzecz.)=coder
koder (m) (rzecz.)=encoder
kodować (czas.)=code
kodować (czas.)=encode
kodować (czas.)=encrypt
kodować (czas.)=encrypting
kodowanie (n) (rzecz.)=coding
kodowanie (n) (rzecz.)=encoder
kodowanie (n) (rzecz.)=encrypting
kodycyl (m) (rzecz.)=codicil
kodyfikacja (f) (rzecz.)=codification
kodyfikator (m) (rzecz.)=codifier
kodyfikować (czas.)=codify
kodyfikowanie (n) (rzecz.)=codifying
koedukacja (f) (rzecz.)=coeducation
koedukacja (f) (rzecz.)=co-education
koedukacyjny (przym.)=coeducational
koedukacyjny (przym.)=co-educational
koegzystencja (f) (rzecz.)=coexistence
koegzystować (czas.)=coexist
koegzystowanie (n) (rzecz.)=coexisting
koercja (f) (rzecz.)=coercion
kofeina (f) (rzecz.)=caffeine
koferdam (m) (rzecz.)=cofferdam
kognitywny (przym.)=cognitive
kogo (zaim.)=who
kogo (zaim.)=whom
kogo (zaim.)=whose
koguci (przym.)=bantam
kogut (m) (rzecz.)=chanticleer
kogut (m) (rzecz.)=cock
kogut (m) (rzecz.)=fowl
kogut (m) (rzecz.)=rooster
koherencja (f) (rzecz.)=consistency
koherentny (przym.)=coherent
kohezja (f) (rzecz.)=cohesion
kohorta (f) (rzecz.)=cohort
koić (czas.)=mollify
koić (czas.)=soothe
koincydencja (f) (rzecz.)=coincidence
koincydencyjny (przym.)=coincident
koja (f) (rzecz.)=berth
koja (f) (rzecz.)=bunk
koja (f) (rzecz.)=cot
kojarzenie (n) (rzecz.)=association
kojarzyć (czas.)=associate
kojarzyć (czas.)=conjoin
kojarzyć (czas.)=join
kojarzyć (czas.)=splice
kojec (m) (rzecz.)=coop
kojec (m) (rzecz.)=playpen
kojot (m) (rzecz.)=coyote
kok (m) (rzecz.)=bun
kok (m) (rzecz.)=chignon
kok (m) (rzecz.)=topknot
kok (m) (rzecz.)=tress
koka (f) (rzecz.)=coca
kokaina (f) (rzecz.)=cocaine
kokarda (f) (rzecz.)=bow
kokarda (f) (rzecz.)=bowknot
kokarda (f) (rzecz.)=cockade
kokardka (f) (rzecz.)=topknot
kokieteria (f) (rzecz.)=coquetry
kokieteryjny (przym.)=coquettish
kokietka (f) (rzecz.)=coquette
kokietka (f) (rzecz.)=jilt
kokietować (czas.)=coquette
kokon (m) (rzecz.)=cocoon
kokon (m) (rzecz.)=follicle
kokon (m) (rzecz.)=mothball
kokon (m) (rzecz.)=pod
kokos (m) (rzecz.)=coco
kokos (m) (rzecz.)=cocoa
kokos (m) (rzecz.)=coconut
kokosowy (przym.)=coconut
kokoszka (f) (rzecz.)=water-hen
kokota (f) (rzecz.)=cocotte
kokota (f) (rzecz.)=tart
kokpit (m) (rzecz.)=cockpit
koks (m) (rzecz.)=coke
koksiak (m) (rzecz.)=brazier
koktajl (m) (rzecz.)=cocktail
koktajl (m) (rzecz.)=swizzle
kolaboracja (f) (rzecz.)=collaboration
kolaboracjonista (m) (rzecz.)=collaborationist
kolaborant (m) (rzecz.)=collaborator
kolaborować (czas.)=collaborate
kolacja (f) (rzecz.)=dinner
kolacja (f) (rzecz.)=supper
kolagen (m) (rzecz.)=collagen
kolanko (n) (rzecz.)=elbow
kolankowaty (przym.)=kneed
kolano (n) (rzecz.)=elbow
kolano (n) (rzecz.)=knee
kolarski (przym.)=cycle
kolarstwo (n) (rzecz.)=cycling
kolarz (m) (rzecz.)=bicyclist
kolarz (m) (rzecz.)=cyclist
kolaska (f) (rzecz.)=calash
kołatać (czas.)=palpitate
kołatanie (n) (rzecz.)=flutter
kołatka (f) (rzecz.)=knock
kołatka (f) (rzecz.)=knocker
kołatka (f) (rzecz.)=rapper
kołatka (f) (rzecz.)=swat
kolator (m) (rzecz.)=collator
kolator (m) (rzecz.)=interpolator
kolaudacja (f) (rzecz.)=acceptation
kolaż (m) (rzecz.)=collage
kolba (f) (rzecz.)=butt
kolba (f) (rzecz.)=cob
kolba (f) (rzecz.)=flask
kołchoz (m) (rzecz.)=kolkhoz
kolcobrzuch (m) (rzecz.)=tambour
kolcowój (m) (rzecz.)=smilax
kołczan (m) (rzecz.)=quiver
kolczasty (przym.)=aculeate
kolczasty (przym.)=barbed
kolczasty (przym.)=prickly
kolczasty (przym.)=spiky
kolczasty (przym.)=thorny
kolczuga (f) (rzecz.)=habergeon
kolczuga (f) (rzecz.)=hauberk
kolczuga (f) (rzecz.)=mail
kolczyk (m) (rzecz.)=earring
kolczyk (m) (rzecz.)=ear-ring
kolczyk (m) (rzecz.)=stud
kolczykować (czas.)=earmark
kołdra (f) (rzecz.)=counterpane
kołdra (f) (rzecz.)=duvet
kołdra (f) (rzecz.)=eiderdown
kołdra (f) (rzecz.)=quill
kołdra (f) (rzecz.)=quilt
kolebka (f) (rzecz.)=birthplace
kolebka (f) (rzecz.)=cradle
kolebka (f) (rzecz.)=home
kolec (m) (rzecz.)=barb
kolec (m) (rzecz.)=prickle
kolec (m) (rzecz.)=prong
kolec (m) (rzecz.)=quill
kolec (m) (rzecz.)=router
kolec (m) (rzecz.)=spike
kolec (m) (rzecz.)=spine
kolec (m) (rzecz.)=spinelessly
kolec (m) (rzecz.)=thorn
kółeczko (n) (rzecz.)=circlet
kolęda (f) (rzecz.)=carol
kolędować (czas.)=carol
kolega (m) (rzecz.)=associate
kolega (m) (rzecz.)=boyfriend
kolega (m) (rzecz.)=chum
kolega (m) (rzecz.)=colleague
kolega (m) (rzecz.)=compeer
kolega (m) (rzecz.)=comrade
kolega (m) (rzecz.)=confrere
kolega (m) (rzecz.)=feller
kolega (m) (rzecz.)=fellow
kolega (m) (rzecz.)=friend
kolega (m) (rzecz.)=mate
kolega (m) (rzecz.)=playmate
kolegialność (f) (rzecz.)=collegiality
kolegialny (przym.)=collegiate
kolegiata (f) (rzecz.)=collegiate
kolegium (n) (rzecz.)=board
kolegium (n) (rzecz.)=body
kolegium (n) (rzecz.)=college
koleina (f) (rzecz.)=routine
koleina (f) (rzecz.)=rut
kolej (f) (rzecz.)=monorail
kolej (f) (rzecz.)=rail
kolej (f) (rzecz.)=railroad
kolej (f) (rzecz.)=railway
kolej (f) (rzecz.)=ropeway
kolej (f) (rzecz.)=round
kolej (f) (rzecz.)=turn
kolejka (f) (rzecz.)=line
kolejka (f) (rzecz.)=queue
kolejka (f) (rzecz.)=train
kolejno (przysł.)=alternately
kolejno (przysł.)=consecutively
kolejno (przysł.)=rotation
kolejność (f) (rzecz.)=rotation
kolejność (f) (rzecz.)=sequence
kolejność (f) (rzecz.)=spell
kolejność (f) (rzecz.)=subsequence
kolejność (f) (rzecz.)=succession
kolejność (f) (rzecz.)=tour
kolejność (f) (rzecz.)=turn
kolejny (przym.)=alternate
kolejny (przym.)=alternating
kolejny (przym.)=another
kolejny (przym.)=change
kolejny (przym.)=consecutive
kolejny (przym.)=next
kolejny (przym.)=serial
kolejny (przym.)=subsequent
kolejny (przym.)=successive
kolejny (przym.)=umpteenth
kolejny (przym.)=variable
kolejowy (przym.)=railway
kołek (m) (rzecz.)=dowel
kołek (m) (rzecz.)=hob
kołek (m) (rzecz.)=knag
kołek (m) (rzecz.)=lummox
kołek (m) (rzecz.)=peg
kołek (m) (rzecz.)=picker
kołek (m) (rzecz.)=pin
kołek (m) (rzecz.)=toggle
kolekcja (f) (rzecz.)=collection
kolekcjoner (m) (rzecz.)=collector
kolekcjonować (czas.)=collect
kolektor (m) (rzecz.)=collector
kolektyw (m) (rzecz.)=collective
kolektywizm (m) (rzecz.)=collectivism
kolektywizować (czas.)=collectivize
kolektywny (przym.)=collective
kolendra (f) (rzecz.)=coriander
koleś (m) (rzecz.)=feller
koleżeński (przym.)=friendly
koleżeńsko (przysł.)=chum
koleżeństwo (n) (rzecz.)=camaraderie
koleżeństwo (n) (rzecz.)=companionship
koleżeństwo (n) (rzecz.)=comradeship
koleżeństwo (n) (rzecz.)=fellowship
koleżka (m) (rzecz.)=cully
kolia (f) (rzecz.)=necklace
koliber (m) (rzecz.)=hummingbird
koliber (m) (rzecz.)=humming-bird
kolidować (czas.)=interfere
kolimacja (f) (rzecz.)=collimation
kolistość (f) (rzecz.)=circularity
kolisty (przym.)=circuitous
kolisty (przym.)=circuitry
kolisty (przym.)=circular
kolizja (f) (rzecz.)=collision
kolizja (f) (rzecz.)=foul
kolka (f) (rzecz.)=colic
kółko (n) (rzecz.)=castor
kółko (n) (rzecz.)=pulley
kółko (n) (rzecz.)=ring
kółko (n) (rzecz.)=ringlet
kółko (n) (rzecz.)=rowel
kołkować (czas.)=peg
kołnierz (m) (rzecz.)=choker
kołnierz (m) (rzecz.)=collar
kołnierz (m) (rzecz.)=flange
kołnierz (m) (rzecz.)=neck
kołnierz (m) (rzecz.)=ruff
kołnierz (m) (rzecz.)=tippet
kołnierzyk (m) (rzecz.)=collar
koło (n) (rzecz.)=around
koło (n) (rzecz.)=beside
koło (n) (rzecz.)=cartwheel
koło (n) (rzecz.)=circle
koło (n) (rzecz.)=compass
koło (n) (rzecz.)=near
koło (n) (rzecz.)=pulley
koło (n) (rzecz.)=rind
koło (n) (rzecz.)=rundle
koło (n) (rzecz.)=wheel
koło (n) (rzecz.)=wheeling
kołodziej (m) (rzecz.)=wheeler
kołodziej (m) (rzecz.)=wheelwright
kolofon (m) (rzecz.)=colophon
koloid (m) (rzecz.)=colloid
koloidalny (przym.)=colloidal
kolokacja (f) (rzecz.)=collocation
kolokwializm (m) (rzecz.)=colloquialism
kolokwium (n) (rzecz.)=colloquium
kolokwium (n) (rzecz.)=test
kolonia (f) (rzecz.)=colony
kolonia (f) (rzecz.)=rookery
kolonia (f) (rzecz.)=settlement
kolonializm (m) (rzecz.)=colonialism
kolonialnie (przysł.)=colonially
kolonialny (przym.)=colonial
kolonista (m) (rzecz.)=colonist
kolonista (m) (rzecz.)=settler
kolonizacja (f) (rzecz.)=colonization
kolonizator (m) (rzecz.)=colonizer
kolonizować (czas.)=colonize
kolonizowanie (n) (rzecz.)=colonizing
kolor (m) (rzecz.)=original
kolor (m) (rzecz.)=suit
koloratka (f) (rzecz.)=dog-collar
koloratura (f) (rzecz.)=coloratura
kolorować (czas.)=stain
kolorowy (przym.)=chromatic
kolorowy (przym.)=motley
koloryt (m) (rzecz.)=coloration
koloryzacja (f) (rzecz.)=colorization
koloryzować (czas.)=embellish
koloryzować (czas.)=embroider
kolos (m) (rzecz.)=colossus
kolos (m) (rzecz.)=giant
kolos (m) (rzecz.)=hulk
kolos (m) (rzecz.)=jumbo
kolos (m) (rzecz.)=thumper
kolos (m) (rzecz.)=whopper
kolosalnie (przysł.)=enormously
kolosalny (przym.)=colossal
kołować (czas.)=taxi
kołowacizna (f) (rzecz.)=confusion
kołowrót (m) (rzecz.)=turnstile
kołowrót (m) (rzecz.)=windlass
kołowrotek (m) (rzecz.)=spinning-wheel
kołowrotek (m) (rzecz.)=turnstile
kołowy (przym.)=circular
kołowy (przym.)=vehicular
kołowy (przym.)=wheeled
kołpak (m) (rzecz.)=cap
kołpak (m) (rzecz.)=hubcap
kolportaż (m) (rzecz.)=distribution
kolporter (m) (rzecz.)=distributor
kolporter (m) (rzecz.)=newsmonger
kolportować (czas.)=hawk
kołtun (m) (rzecz.)=fussbudget
kołtun (m) (rzecz.)=priggish
kołtuński (przym.)=smug
kolubryna (f) (rzecz.)=culverin
kolumienka (f) (rzecz.)=bedpost
kolumna (f) (rzecz.)=column
kolumnada (f) (rzecz.)=colonnade
kolumnowy (przym.)=column
kolumnowy (przym.)=columnar
kołysać (czas.)=cradle
kołysać (czas.)=dandle
kołysać (czas.)=rock
kołysać (czas.)=sway
kołysać (czas.)=toss
kołysanie (n) (rzecz.)=cradle
kołysanie (n) (rzecz.)=pitching
kołysanie (n) (rzecz.)=rocking
kołysanie (n) (rzecz.)=sway
kołysanie (n) (rzecz.)=sways
kołysanie (n) (rzecz.)=wow
kołysanka (f) (rzecz.)=lullaby
kołyska (f) (rzecz.)=bassinet
kołyska (f) (rzecz.)=cradle
komando (n) (rzecz.)=commando
komandor (m) (rzecz.)=captain
komandor (m) (rzecz.)=commodore
komandos (m) (rzecz.)=commando
komar (m) (rzecz.)=gnat
komar (m) (rzecz.)=midge
komar (m) (rzecz.)=mosquito
komarnica (f) (rzecz.)=daddy-longlegs
kombajn (m) (rzecz.)=harvester
kombatant (m) (rzecz.)=combatant
kombatant (m) (rzecz.)=veteran
kombi (n) (rzecz.)=estate
kombinacja (f) (rzecz.)=cami-knickers
kombinacja (f) (rzecz.)=combination
kombinacja (f) (rzecz.)=rearrangement
kombinat (m) (rzecz.)=associate
kombinat (m) (rzecz.)=combine
kombinatoryczny (przym.)=combinatorial
kombinerki (n) (rzecz.)=pliers
kombinezon (m) (rzecz.)=coveralls
kombinezon (m) (rzecz.)=overall
kombinezon (m) (rzecz.)=spacesuit
kombinować (czas.)=combine
komedia (f) (rzecz.)=comedy
komedia (f) (rzecz.)=slapstick
komediant (m) (rzecz.)=comedian
komediowy (przym.)=comedic
komediowy (przym.)=comedy
komediowy (przym.)=comic
komediowy (przym.)=comical
komenda (f) (rzecz.)=command
komenda (f) (rzecz.)=headquarters
komendant (m) (rzecz.)=commandant
komendant (m) (rzecz.)=commander
komendant (m) (rzecz.)=marshal
komendant (m) (rzecz.)=scoutmaster
komenderować (czas.)=command
komentarz (m) (rzecz.)=annotation
komentarz (m) (rzecz.)=comment
komentarz (m) (rzecz.)=commentary
komentarz (m) (rzecz.)=foot-note
komentator (m) (rzecz.)=commentator
komentować (czas.)=annotate
komentować (czas.)=comment
komentować (czas.)=include
komentowanie (n) (rzecz.)=commenting
komercjalizacja (f) (rzecz.)=commercialization
komercjalizm (m) (rzecz.)=commercialism
komercyjnie (przysł.)=commercially
komercyjny (przym.)=commerce
komercyjny (przym.)=commercial
kometa (f) (rzecz.)=comet
kometka (f) (rzecz.)=badminton
komfort (m) (rzecz.)=comfort
komfort (m) (rzecz.)=convenience
komfortowo (przysł.)=comfortably
komfortowo (przysł.)=snugness
komfortowy (przym.)=comfortable
komfortowy (przym.)=comfy
komfortowy (przym.)=luxury
komicznie (przysł.)=comically
komiczność (f) (rzecz.)=comicality
komiczny (przym.)=burlesque
komiczny (przym.)=comic
komiczny (przym.)=comical
komiczny (przym.)=comically
komiczny (przym.)=hilarious
komik (m) (rzecz.)=comedian
komik (m) (rzecz.)=comic
komik (m) (rzecz.)=comical
komik (m) (rzecz.)=entertainer
komiks (m) (rzecz.)=cartoon
komiks (m) (rzecz.)=comic
komiks (m) (rzecz.)=comical
komiks (m) (rzecz.)=strip
komin (m) (rzecz.)=chimney
komin (m) (rzecz.)=flue
komin (m) (rzecz.)=funnel
komin (m) (rzecz.)=smokestack
komin (m) (rzecz.)=stack
komin (m) (rzecz.)=stalk
kominek (m) (rzecz.)=fireplace
kominek (m) (rzecz.)=fireside
kominek (m) (rzecz.)=hearth
kominiarka (f) (rzecz.)=balaclava
kominiarz (m) (rzecz.)=chimney-sweep
komis (m) (rzecz.)=commission
komisariat (m) (rzecz.)=commissariat
komisarz (m) (rzecz.)=commissar
komisarz (m) (rzecz.)=commissioner
komisarz (m) (rzecz.)=inquirer
komisarz (m) (rzecz.)=superintendent
komisja (f) (rzecz.)=board
komisja (f) (rzecz.)=commission
komisja (f) (rzecz.)=committee
komisja (f) (rzecz.)=panel
komitent (m) (rzecz.)=consigner
komitent (m) (rzecz.)=consignor
komitet (m) (rzecz.)=board
komitet (m) (rzecz.)=committee
komitet (m) (rzecz.)=panel
komizm (m) (rzecz.)=comedy
komnata (f) (rzecz.)=chamber
komnata (f) (rzecz.)=room
komoda (f) (rzecz.)=commode
komoda (f) (rzecz.)=dresser
komoda (f) (rzecz.)=tallboy
komora (f) (rzecz.)=chamber
komora (f) (rzecz.)=compartment
komora (f) (rzecz.)=ventricle
komórka (f) (rzecz.)=cell
komórkowaty (przym.)=cellular
komórkowy (przym.)=celled
komórkowy (przym.)=cellular
komorne (n) (rzecz.)=rent
komorne (n) (rzecz.)=rental
komorowy (przym.)=ventricular
kompakt (m) (rzecz.)=compact
kompaktowy (przym.)=compact
kompan (m) (rzecz.)=buddy
kompan (m) (rzecz.)=pal
kompania (f) (rzecz.)=companionship
kompania (f) (rzecz.)=company
komparator (m) (rzecz.)=comparator
kompas (m) (rzecz.)=compass
kompatybilność (f) (rzecz.)=compatibility
kompatybilność (f) (rzecz.)=conformity
kompatybilny (przym.)=compatible
kompendium (n) (rzecz.)=compendium
kompendium (n) (rzecz.)=digest
kompensacja (f) (rzecz.)=compensation
kompensacyjny (przym.)=compensative
kompensacyjny (przym.)=compensatory
kompensator (m) (rzecz.)=compensating
kompensator (m) (rzecz.)=compensator
kompensator (m) (rzecz.)=equalizer
kompensować (czas.)=compensate
kompetencja (f) (rzecz.)=ability
kompetencja (f) (rzecz.)=attribution
kompetencja (f) (rzecz.)=capacity
kompetencja (f) (rzecz.)=cognizance
kompetencja (f) (rzecz.)=competence
kompetencja (f) (rzecz.)=competency
kompetencja (f) (rzecz.)=jurisdiction
kompetencja (f) (rzecz.)=remit
kompetentnie (przysł.)=competently
kompetentny (przym.)=adequate
kompetentny (przym.)=capable
kompetentny (przym.)=cognizant
kompetentny (przym.)=competent
kompetentny (przym.)=pertinent
kompilacja (f) (rzecz.)=compilation
kompilator (m) (rzecz.)=compiler
kompilować (czas.)=compile
kompleks (m) (rzecz.)=aggregate
kompleks (m) (rzecz.)=complex
kompleksowość (f) (rzecz.)=complexity
kompleksowy (przym.)=complex
kompleksowy (przym.)=comprehensive
komplement (m) (rzecz.)=compliment
komplement (m) (rzecz.)=complimented
komplet (m) (rzecz.)=bucket
komplet (m) (rzecz.)=kit
komplet (m) (rzecz.)=set
komplet (m) (rzecz.)=suite
kompletnie (przysł.)=stark
kompletnie (przysł.)=throughout
kompletność (f) (rzecz.)=completeness
kompletność (f) (rzecz.)=exhaustiveness
kompletny (przym.)=complete
kompletny (przym.)=stark
kompletny (przym.)=total
kompletny (przym.)=unmitigated
kompletować (czas.)=compile
kompletować (czas.)=complete
komplikacja (f) (rzecz.)=complication
komplikacja (f) (rzecz.)=intricacy
komplikacja (f) (rzecz.)=obstacle
komplikować (czas.)=compliant
komplikować (czas.)=complicate
komplikować (czas.)=complicated
komplikować (czas.)=involve
komplikowanie (n) (rzecz.)=complicating
komponent (m) (rzecz.)=component
komponować (czas.)=compose
komponować (czas.)=fold
komponowanie (n) (rzecz.)=composing
kompost (m) (rzecz.)=compost
kompot (m) (rzecz.)=compote
kompozycja (f) (rzecz.)=composition
kompozycja (f) (rzecz.)=dance
kompozycja (f) (rzecz.)=make-up
kompozycja (f) (rzecz.)=theme
kompozycyjny (przym.)=compositional
kompozyt (m) (rzecz.)=composite
kompozytor (m) (rzecz.)=composer
kompresja (f) (rzecz.)=compression
kompresor (m) (rzecz.)=compressor
kompresor (m) (rzecz.)=packer
kompresować (czas.)=compress
kompromis (m) (rzecz.)=compromise
kompromis (m) (rzecz.)=compromising
kompromis (m) (rzecz.)=trade-off
kompromisowość (f) (rzecz.)=compliance
kompromisowy (przym.)=compromise
kompromisowy (przym.)=compromised
kompromitacja (f) (rzecz.)=disrepute
kompromitacja (f) (rzecz.)=embarrassment
kompromitacja (f) (rzecz.)=shame
kompromitować (czas.)=compromise
kompromitować (czas.)=discredit
kompromitować (czas.)=disgrace
komprymować (czas.)=compress
komputer (m) (rzecz.)=computer
komputeryzacja (f) (rzecz.)=computerization
komputeryzować (czas.)=computerize
komputeryzowanie (n) (rzecz.)=computerizing
komuch (m) (rzecz.)=commie
komuna (f) (rzecz.)=commune
komunał (m) (rzecz.)=commonplace
komunał (m) (rzecz.)=truism
komunalny (przym.)=communal
komunalny (przym.)=communality
komunalny (przym.)=municipal
komunia (f) (rzecz.)=communion
komunia (f) (rzecz.)=ordinance
komunikacja (f) (rzecz.)=communication
komunikacja (f) (rzecz.)=traffic
komunikacja (f) (rzecz.)=transport
komunikat (m) (rzecz.)=announcement
komunikat (m) (rzecz.)=bulletin
komunikat (m) (rzecz.)=communication
komunikat (m) (rzecz.)=message
komunikator (m) (rzecz.)=communicator
komunikatywny (przym.)=articulate
komunikatywny (przym.)=communicative
komunikować (czas.)=advise
komunikować (czas.)=announce
komunikować (czas.)=communicate
komunikować (czas.)=convex
komunikować (czas.)=talk
komunikowanie (n) (rzecz.)=messaging
komunista (m) (rzecz.)=communist
komunista (m) (rzecz.)=red
komunistyczny (przym.)=communistic
komunizm (m) (rzecz.)=communism
komuś (zaim.)=even
komuś (zaim.)=someone
komutacja (f) (rzecz.)=commutation
komutować (czas.)=commutate
komutować (czas.)=commute
komuż (zaim.)=surplice
komża (f) (rzecz.)=alb
komża (f) (rzecz.)=alba
komża (f) (rzecz.)=cotta
komża (f) (rzecz.)=surplice
koń (m) (rzecz.)=horse
koń (m) (rzecz.)=knight
konać (czas.)=die
konanie (n) (rzecz.)=moribund
konar (m) (rzecz.)=arm
konar (m) (rzecz.)=bough
konar (m) (rzecz.)=brachium
konar (m) (rzecz.)=branch
konar (m) (rzecz.)=limb
koncentracja (f) (rzecz.)=concentration
koncentracja (f) (rzecz.)=focus
koncentracyjny (przym.)=concentration
koncentrat (m) (rzecz.)=concentrate
koncentrator (m) (rzecz.)=concentrator
koncentrować (czas.)=concentrate
koncentrować (czas.)=mass
koncentrycznie (przysł.)=concentrically
koncentryczny (przym.)=coax
koncentryczny (przym.)=coaxed
koncentryczny (przym.)=concentric
koncepcja (f) (rzecz.)=concept
koncepcja (f) (rzecz.)=conception
koncepcja (f) (rzecz.)=notion
koncept (m) (rzecz.)=concept
konceptualny (przym.)=conceptual
koncern (m) (rzecz.)=combine
koncern (m) (rzecz.)=concern
koncert (m) (rzecz.)=accordance
koncert (m) (rzecz.)=concert
koncert (m) (rzecz.)=concerto
koncert (m) (rzecz.)=gig
koncertmistrz (m) (rzecz.)=concertmaster
koncertowy (przym.)=concert
koncesja (f) (rzecz.)=concession
koncesja (f) (rzecz.)=franchise
koncesja (f) (rzecz.)=license
koncesjonariusz (m) (rzecz.)=concessionaire
koncesjonowanie (n) (rzecz.)=chartering
koncesyjny (przym.)=concessive
koncha (f) (rzecz.)=conch
końcówka (f) (rzecz.)=cock
końcówka (f) (rzecz.)=end
końcówka (f) (rzecz.)=ending
końcówka (f) (rzecz.)=nozzle
końcówka (f) (rzecz.)=terminal
końcówka (f) (rzecz.)=termination
końcowy (przym.)=conclusive
końcowy (przym.)=eventual
końcowy (przym.)=expiration
końcowy (przym.)=final
końcowy (przym.)=finite
końcowy (przym.)=rearmost
końcowy (przym.)=terminal
kończenie (n) (rzecz.)=finishing
kończenie (n) (rzecz.)=peter
kończenie (n) (rzecz.)=taper
kończyć (czas.)=accomplish
kończyć (czas.)=cease
kończyć (czas.)=close
kończyć (czas.)=complete
kończyć (czas.)=conclave
kończyć (czas.)=end
kończyć (czas.)=finalize
kończyć (czas.)=finish
kończyć (czas.)=peter
kończyć (czas.)=result
kończyć (czas.)=terminate
kończyć (czas.)=timeout
kończyć (czas.)=wreck
kończyna (f) (rzecz.)=artery
kończyna (f) (rzecz.)=extremity
kończyna (f) (rzecz.)=limb
kondensacja (f) (rzecz.)=condensation
kondensat (m) (rzecz.)=condensate
kondensator (m) (rzecz.)=capacitor
kondensator (m) (rzecz.)=condenser
kondensować (czas.)=compact
kondensować (czas.)=compress
kondensować (czas.)=encapsulate
kondensować (czas.)=solidify
kondolencja (f) (rzecz.)=condolence
kondom (m) (rzecz.)=condom
kondor (m) (rzecz.)=condor
kondotier (m) (rzecz.)=condottiere
konduktor (m) (rzecz.)=conductor
konduktor (m) (rzecz.)=guard
konduktywność (f) (rzecz.)=conductivity
kondycja (f) (rzecz.)=condition
kondycja (f) (rzecz.)=constitution
kondycja (f) (rzecz.)=fitness
kondygnacja (f) (rzecz.)=tier
koneksja (f) (rzecz.)=connection
koneksja (f) (rzecz.)=interrelation
koneser (m) (rzecz.)=connoisseur
konewka (f) (rzecz.)=watering-can
konfabulacja (f) (rzecz.)=confabulation
konfederacja (f) (rzecz.)=confederacy
konfederacja (f) (rzecz.)=confederation
konfederacja (f) (rzecz.)=federate
konfederat (m) (rzecz.)=confederate
konfekcja (f) (rzecz.)=confection
konfekcja (f) (rzecz.)=outfitting
konferansjer (m) (rzecz.)=announcer
konferansjer (m) (rzecz.)=entertainer
konferencja (f) (rzecz.)=conference
konferowanie (n) (rzecz.)=confer
konfesjonał (m) (rzecz.)=confessional
konfetti (n) (rzecz.)=confetti
konfident (m) (rzecz.)=informer
konfiguracja (f) (rzecz.)=configuration
konfiguracja (f) (rzecz.)=topology
konfigurować (czas.)=configure
konfigurowalny (przym.)=configurable
konfigurowanie (n) (rzecz.)=configuring
konfirmacja (f) (rzecz.)=confirmation
konfirmować (czas.)=confirm
konfiskata (f) (rzecz.)=confiscation
konfiskata (f) (rzecz.)=seizure
konfiskata (f) (rzecz.)=sequester
konfiskować (czas.)=confiscate
konfiskować (czas.)=impound
konfiskowanie (n) (rzecz.)=confiscating
konfitura (f) (rzecz.)=jam
konflikt (m) (rzecz.)=conflict
konflikt (m) (rzecz.)=disagreement
konflikt (m) (rzecz.)=strife
konfliktowy (przym.)=abrasive
konformacja (f) (rzecz.)=conformation
konformista (m) (rzecz.)=conformist
konformizm (m) (rzecz.)=conformity
konfrontacja (f) (rzecz.)=comparison
konfrontacja (f) (rzecz.)=confrontation
konfrontacyjny (przym.)=confrontational
konfrontacyjny (przym.)=hawkish
konfrontować (czas.)=compare
konfrontować (czas.)=confront
konfrontowanie (n) (rzecz.)=confronting
konfundować (czas.)=confound
konfundowanie (n) (rzecz.)=confounding
konglomeracja (f) (rzecz.)=conglomeration
konglomerat (m) (rzecz.)=conglomerate
konglomerat (m) (rzecz.)=conglomeration
kongregacja (f) (rzecz.)=congregation
kongres (m) (rzecz.)=congress
kongres (m) (rzecz.)=convention
kongresman (m) (rzecz.)=congressman
kongresowy (przym.)=congressional
koniak (m) (rzecz.)=brandy
koniak (m) (rzecz.)=cognac
koniczyna (f) (rzecz.)=clover
koniczyna (f) (rzecz.)=shamrock
koniczyna (f) (rzecz.)=trefoil
koniec (m) (rzecz.)=counterpart
koniec (m) (rzecz.)=demise
koniec (m) (rzecz.)=end
koniec (m) (rzecz.)=ending
koniec (m) (rzecz.)=expiration
koniec (m) (rzecz.)=extremity
koniec (m) (rzecz.)=finish
koniec (m) (rzecz.)=finisher
koniec (m) (rzecz.)=stop
koniec (m) (rzecz.)=tail
koniec (m) (rzecz.)=taper
koniec (m) (rzecz.)=terminal
koniec (m) (rzecz.)=termination
koniec (m) (rzecz.)=terminus
koniec (m) (rzecz.)=tip
koniec (m) (rzecz.)=upshot
koniecznie (przysł.)=absolutely
koniecznie (przysł.)=imperatively
koniecznie (przysł.)=necessarily
konieczność (f) (rzecz.)=indispensability
konieczność (f) (rzecz.)=necessity
konieczność (f) (rzecz.)=need
konieczny (przym.)=necessary
konieczny (przym.)=need
konieczny (przym.)=needful
konieczny (przym.)=requisite
konik (m) (rzecz.)=exchanger
konik (m) (rzecz.)=hobby
konik (m) (rzecz.)=hobbyhorse
konik (m) (rzecz.)=knight
koniokrad (m) (rzecz.)=rustler
koniuch (m) (rzecz.)=groom
koniugacja (f) (rzecz.)=conjugation
koniugować (czas.)=conjugate
koniunkcja (f) (rzecz.)=conjunction
koniunktura (f) (rzecz.)=conjuncture
koniunktura (f) (rzecz.)=juncture
koniunkturalista (m) (rzecz.)=time-server
koniuszy (m) (rzecz.)=equerry
koniuszy (m) (rzecz.)=groom
konkatenacja (f) (rzecz.)=concatenation
konklawe (n) (rzecz.)=conclave
konkludować (czas.)=conclude
konkludowanie (n) (rzecz.)=concluding
konkluzja (f) (rzecz.)=conclusion
konkluzja (f) (rzecz.)=inference
konkluzja (f) (rzecz.)=submersion
konkordancja (f) (rzecz.)=concordance
konkordat (m) (rzecz.)=concordat
konkret (m) (rzecz.)=concrete
konkret (m) (rzecz.)=fact
konkret (m) (rzecz.)=nitty-gritty
konkretnie (przysł.)=concretely
konkretny (przym.)=businesslike
konkretny (przym.)=concrete
konkretny (przym.)=particular
konkretny (przym.)=real
konkretny (przym.)=solid
konkretny (przym.)=specific
konkretny (przym.)=substantial
konkretyzować (czas.)=instantiate
konkretyzować (czas.)=jell
konkretyzować (czas.)=reify
konkretyzować (czas.)=specify
konkubent (m) (rzecz.)=cohabitant
konkubent (m) (rzecz.)=cohabiter
konkubina (f) (rzecz.)=concubine
konkurencja (f) (rzecz.)=competition
konkurencyjnie (przysł.)=competitively
konkurencyjność (f) (rzecz.)=competitiveness
konkurencyjny (przym.)=competitive
konkurent (m) (rzecz.)=competitor
konkurent (m) (rzecz.)=concurrent
konkurent (m) (rzecz.)=rival
konkurent (m) (rzecz.)=suitor
konkurować (czas.)=compete
konkurs (m) (rzecz.)=competition
konkurs (m) (rzecz.)=contest
konkursowy (przym.)=competitive
konkury (pl) (rzecz.)=courtship
konkwistador (m) (rzecz.)=conquistador
konnica (f) (rzecz.)=cavalry
konno (przysł.)=horseback
konny (przym.)=equestrian
konny (przym.)=mounted
konopny (przym.)=hempen
konotacja (f) (rzecz.)=connotation
konował (m) (rzecz.)=quack
konował (m) (rzecz.)=sawbones
konsekracja (f) (rzecz.)=consecration
konsekrować (czas.)=consecrate
konsekutywny (przym.)=consecutive
konsekwencja (f) (rzecz.)=coherence
konsekwencja (f) (rzecz.)=coherency
konsekwencja (f) (rzecz.)=consequence
konsekwencja (f) (rzecz.)=consistence
konsekwencja (f) (rzecz.)=consistency
konsekwentnie (przysł.)=consistently
konsekwentny (przym.)=consequent
konsekwentny (przym.)=consistent
konsensus (m) (rzecz.)=consensus
konserwa (f) (rzecz.)=preserve
konserwacja (f) (rzecz.)=conservancy
konserwacja (f) (rzecz.)=conservation
konserwacja (f) (rzecz.)=maintenance
konserwant (m) (rzecz.)=preservative
konserwator (m) (rzecz.)=conservationist
konserwator (m) (rzecz.)=conservator
konserwator (m) (rzecz.)=restorer
konserwatorium (n) (rzecz.)=conservatoire
konserwatorium (n) (rzecz.)=conservatory
konserwatorium (n) (rzecz.)=hothouse
konserwatysta (m) (rzecz.)=conservative
konserwatysta (m) (rzecz.)=diehard
konserwatywnie (przysł.)=conservatively
konserwatywny (przym.)=conservative
konserwatyzm (m) (rzecz.)=conservatism
konserwować (czas.)=conserve
konserwować (czas.)=maintain
konserwować (czas.)=preserve
konserwować (czas.)=tin
konserwowanie (n) (rzecz.)=curing
konserwowy (przym.)=canned
konserwowy (przym.)=pickled
koński (przym.)=equine
koński (przym.)=horsy
konsola (f) (rzecz.)=bracket
konsola (f) (rzecz.)=console
konsoleta (f) (rzecz.)=console
konsolidacja (f) (rzecz.)=consolidation
konsolidacja (f) (rzecz.)=funding
konsolidacja (f) (rzecz.)=linking
konsolidować (czas.)=consolidate
konsonans (m) (rzecz.)=consonance
konsonant (m) (rzecz.)=consonant
konsorcjum (n) (rzecz.)=consortium
konsorcjum (n) (rzecz.)=syndicate
konspekt (m) (rzecz.)=blueprint
konspekt (m) (rzecz.)=conspectus
konspekt (m) (rzecz.)=outline
konspekt (m) (rzecz.)=syllabus
konspekt (m) (rzecz.)=synopsis
konspiracja (f) (rzecz.)=conspiracy
konspiracja (f) (rzecz.)=underground
konspirator (m) (rzecz.)=conspirator
konspiratorski (przym.)=conspiratorial
konspirować (czas.)=conspire
konspirować (czas.)=plot
konstabl (m) (rzecz.)=constable
konstatacja (f) (rzecz.)=finding
konstelacja (f) (rzecz.)=constellation
konsternacja (f) (rzecz.)=consternation
konsternacja (f) (rzecz.)=dismay
konstrukcja (f) (rzecz.)=build
konstrukcja (f) (rzecz.)=construction
konstrukcja (f) (rzecz.)=framework
konstrukcja (f) (rzecz.)=structure
konstrukcja (f) (rzecz.)=sturdiness
konstrukcyjny (przym.)=constructional
konstrukcyjny (przym.)=constructive
konstrukcyjny (przym.)=structural
konstruktor (m) (rzecz.)=constructor
konstruktor (m) (rzecz.)=designer
konstruktor (m) (rzecz.)=maker
konstruktywnie (przysł.)=constructively
konstruktywny (przym.)=constructive
konstruować (czas.)=build
konstruować (czas.)=construct
konstruować (czas.)=frame
konstruowanie (n) (rzecz.)=constructing
konstruowanie (n) (rzecz.)=designing
konstytucja (f) (rzecz.)=constitution
konstytucjonalista (m) (rzecz.)=constitutionalist
konstytucyjnie (przysł.)=constitutionally
konstytucyjność (f) (rzecz.)=constitutionality
konstytucyjny (przym.)=constitutional
konstytucyjny (przym.)=constitutionality
konsul (m) (rzecz.)=consul
konsularny (przym.)=consular
konsulat (m) (rzecz.)=consulate
konsultacja (f) (rzecz.)=consultancy
konsultacja (f) (rzecz.)=consultation
konsultacyjny (przym.)=consultative
konsultant (m) (rzecz.)=advisor
konsultant (m) (rzecz.)=consultant
konsultatywny (przym.)=consultative
konsulting (m) (rzecz.)=consultancy
konsulting (m) (rzecz.)=consulting
konsultować (czas.)=consult
konsument (m) (rzecz.)=consumer
konsument (m) (rzecz.)=customer
konsumeryzm (m) (rzecz.)=consumerism
konsumować (czas.)=consume
konsumpcja (f) (rzecz.)=consumption
konsumpcyjny (przym.)=consumable
konsumpcyjny (przym.)=consumptive
konsygnacja (f) (rzecz.)=consignment
konsygnatariusz (m) (rzecz.)=cosignatory
konsystencja (f) (rzecz.)=consistence
konsystencja (f) (rzecz.)=consistency
konszachty (pl) (rzecz.)=collusion
kontakt (m) (rzecz.)=connection
kontakt (m) (rzecz.)=contact
kontakt (m) (rzecz.)=intercourse
kontakt (m) (rzecz.)=jack
kontaktować (czas.)=contact
kontaktować (czas.)=deal
kontaktować (czas.)=reach
kontekst (m) (rzecz.)=context
kontekstowy (przym.)=contextual
kontemplacja (f) (rzecz.)=contemplation
kontemplacyjny (przym.)=contemplative
kontemplacyjny (przym.)=meditative
kontemplować (czas.)=contemplate
kontemplowanie (n) (rzecz.)=contemplating
kontener (m) (rzecz.)=container
kontener (m) (rzecz.)=skip
konto (n) (rzecz.)=account
kontra (f) (rzecz.)=con
kontra (f) (rzecz.)=versus
kontrabanda (f) (rzecz.)=contraband
kontrabas (m) (rzecz.)=bass-viol
kontrabas (m) (rzecz.)=double-bass
kontradmirał (m) (rzecz.)=rear-admiral
kontrahent (m) (rzecz.)=contractor
kontrakt (m) (rzecz.)=contract
kontrakt (m) (rzecz.)=indenture
kontraktowy (przym.)=contractual
kontralt (m) (rzecz.)=alto
kontralt (m) (rzecz.)=contralto
kontrapunkt (m) (rzecz.)=counterpoint
kontrapunktowy (przym.)=contrapuntal
kontrargument (m) (rzecz.)=counterargument
kontrast (m) (rzecz.)=anticlimax
kontrast (m) (rzecz.)=contrast
kontrastować (czas.)=contrast
kontrastowanie (n) (rzecz.)=contrasting
kontrasygnata (f) (rzecz.)=countersignature
kontrasygnować (czas.)=countersign
kontrasygnowanie (n) (rzecz.)=countersign
kontratak (m) (rzecz.)=counterattack
kontratak (m) (rzecz.)=counter-attack
kontratakować (czas.)=counterattack
kontratakować (czas.)=counter-attack
kontratakowanie (n) (rzecz.)=reacting
kontratenor (m) (rzecz.)=countertenor
kontrkandydat (m) (rzecz.)=opponent
kontrofensywa (f) (rzecz.)=counteroffensive
kontroferta (f) (rzecz.)=counteroffer
kontrola (f) (rzecz.)=audit
kontrola (f) (rzecz.)=auditing
kontrola (f) (rzecz.)=check
kontrola (f) (rzecz.)=checking
kontrola (f) (rzecz.)=control
kontrola (f) (rzecz.)=examination
kontrola (f) (rzecz.)=monitoring
kontrola (f) (rzecz.)=rehearsal
kontrola (f) (rzecz.)=verification
kontroler (m) (rzecz.)=accountant
kontroler (m) (rzecz.)=checker
kontroler (m) (rzecz.)=controller
kontroler (m) (rzecz.)=driver
kontroler (m) (rzecz.)=inspector
kontroler (m) (rzecz.)=supervisor
kontroler (m) (rzecz.)=surveyor
kontroler (m) (rzecz.)=tester
kontrolka (f) (rzecz.)=control
kontrolka (f) (rzecz.)=index
kontrolka (f) (rzecz.)=indicator
kontrolny (przym.)=testing
kontrolować (czas.)=audit
kontrolować (czas.)=check
kontrolować (czas.)=control
kontrolować (czas.)=discipline
kontrolować (czas.)=inquire
kontrolować (czas.)=inspect
kontrolować (czas.)=oversee
kontrolować (czas.)=rein
kontrolować (czas.)=superintend
kontrolowanie (n) (rzecz.)=control
kontrować (czas.)=double
kontrowanie (n) (rzecz.)=countering
kontrowersja (f) (rzecz.)=controversy
kontrowersyjny (przym.)=contentious
kontrowersyjny (przym.)=controversial
kontrowersyjny (przym.)=controvertible
kontrowersyjny (przym.)=traversable
kontrpropozycja (f) (rzecz.)=counter-proposal
kontrreformacja (f) (rzecz.)=counter-reformation
kontrrewolucja (f) (rzecz.)=counterrevolution
kontrrewolucja (f) (rzecz.)=counter-revolution
kontrrewolucjonista (m) (rzecz.)=counter-revolutionary
kontrrewolucyjny (przym.)=counter-revolutionary
kontrtorpedowiec (m) (rzecz.)=destroyer
kontrwywiad (m) (rzecz.)=counterespionage
kontrwywiad (m) (rzecz.)=counter-espionage
kontrwywiad (m) (rzecz.)=counterintelligence
kontrwywiad (m) (rzecz.)=counter-intelligence
kontrybucja (f) (rzecz.)=contribution
kontuar (m) (rzecz.)=counter
kontur (m) (rzecz.)=contour
kontur (m) (rzecz.)=outline
konturówka (f) (rzecz.)=eyeliner
kontuzja (f) (rzecz.)=concussion
kontuzja (f) (rzecz.)=contusion
kontuzja (f) (rzecz.)=injury
kontuzjować (czas.)=contuse
kontynent (m) (rzecz.)=continent
kontynent (m) (rzecz.)=main
kontynent (m) (rzecz.)=mainland
kontynentalny (przym.)=continental
kontyngent (m) (rzecz.)=contingent
kontyngent (m) (rzecz.)=quota
kontynuacja (f) (rzecz.)=continuation
kontynuacja (f) (rzecz.)=follow-up
kontynuacja (f) (rzecz.)=resumption
kontynuator (m) (rzecz.)=continuator
kontynuować (czas.)=continue
kontynuować (czas.)=proceed
kontynuować (czas.)=pursue
kontynuowanie (n) (rzecz.)=continuing
konurbacja (f) (rzecz.)=conurbation
konus (m) (rzecz.)=shrimp
konwalidacja (f) (rzecz.)=validation
konwekcja (f) (rzecz.)=convection
konwektor (m) (rzecz.)=convector
konwenans (m) (rzecz.)=convention
konwenanse (n) (rzecz.)=etiquette
konwencja (f) (rzecz.)=convention
konwencja (f) (rzecz.)=covenant
konwencjonalnie (przysł.)=conventionally
konwencjonalność (f) (rzecz.)=conventionality
konwencjonalny (przym.)=conventional
konwencjonalny (przym.)=orthodox
konwent (m) (rzecz.)=convent
konwent (m) (rzecz.)=monastery
konwergencja (f) (rzecz.)=convergence
konwersacja (f) (rzecz.)=conversation
konwersacyjnie (przysł.)=conversationally
konwersacyjny (przym.)=conversational
konwersja (f) (rzecz.)=conversion
konwersja (f) (rzecz.)=transfiguration
konwersować (czas.)=converse
konwersowanie (n) (rzecz.)=conversing
konwerter (m) (rzecz.)=converter
konwertor (m) (rzecz.)=translator
konwertować (czas.)=convert
konwertyta (m) (rzecz.)=convert
konwój (m) (rzecz.)=convoy
konwój (m) (rzecz.)=escort
konwojent (m) (rzecz.)=escort
konwojować (czas.)=convoy
konwojować (czas.)=escort
konwojowanie (n) (rzecz.)=convoying
konwulsja (f) (rzecz.)=convolution
konwulsja (f) (rzecz.)=convulsed
konwulsja (f) (rzecz.)=convulsion
konwulsyjnie (przysł.)=convulsively
konwulsyjny (przym.)=convulsive
kooperacja (f) (rzecz.)=cooperation
kooperacyjnie (przysł.)=cooperatively
kooperować (czas.)=cooperate
kooptacja (f) (rzecz.)=co-optation
kooptować (czas.)=co-opt
kooptowanie (n) (rzecz.)=co-optation
koordynacja (f) (rzecz.)=coordination
koordynacja (f) (rzecz.)=co-ordination
koordynator (m) (rzecz.)=coordinator
koordynować (czas.)=coordinate
koordynować (czas.)=co-ordinate
koordynować (czas.)=synchronize
koordynowanie (n) (rzecz.)=aliasing
koordynowanie (n) (rzecz.)=coordinating
kopa (f) (rzecz.)=stack
kopa (f) (rzecz.)=threescore
kopać (czas.)=bulldoze
kopać (czas.)=delve
kopać (czas.)=dig
kopać (czas.)=hack
kopać (czas.)=kick
kopać (czas.)=mine
kopać (czas.)=pick
kopacz (m) (rzecz.)=digger
kopal (m) (rzecz.)=copal
kopalnia (f) (rzecz.)=coal-mine
kopalnia (f) (rzecz.)=mine
kopalnia (f) (rzecz.)=pit
kopalnia (f) (rzecz.)=storehouse
kopanie (n) (rzecz.)=digging
kopanie (n) (rzecz.)=ditching
koparka (f) (rzecz.)=backhoe
koparka (f) (rzecz.)=digger
koparka (f) (rzecz.)=ditcher
koparka (f) (rzecz.)=excavator
koparka (f) (rzecz.)=shovel
kopcić (czas.)=reek
kopcić (czas.)=smoke
kopeć (m) (rzecz.)=smoke
koper (m) (rzecz.)=dill
koper (m) (rzecz.)=fennel
koperek (m) (rzecz.)=dill
koperta (f) (rzecz.)=cover
koperta (f) (rzecz.)=envelope
kopia (f) (rzecz.)=carbon
kopia (f) (rzecz.)=copy
kopia (f) (rzecz.)=counterpart
kopia (f) (rzecz.)=digs
kopia (f) (rzecz.)=duplicate
kopia (f) (rzecz.)=ectype
kopia (f) (rzecz.)=facsimile
kopia (f) (rzecz.)=lance
kopia (f) (rzecz.)=print
kopia (f) (rzecz.)=replica
kopia (f) (rzecz.)=reproduction
kopia (f) (rzecz.)=spear
kopia (f) (rzecz.)=transcript
kopia (f) (rzecz.)=transcription
kopiarka (f) (rzecz.)=copier
kopiarka (f) (rzecz.)=duplicator
kopiarka (f) (rzecz.)=mimeograph
kopiasty (przym.)=heaped
kopiec (m) (rzecz.)=barrow
kopiec (m) (rzecz.)=knoll
kopiec (m) (rzecz.)=mound
kopiejka (f) (rzecz.)=kopeck
kopiejka (f) (rzecz.)=kopek
kopiować (czas.)=copy
kopiować (czas.)=download
kopiować (czas.)=duplicate
kopiować (czas.)=reiterate
kopiować (czas.)=transcribe
kopiowanie (n) (rzecz.)=copying
kopiowanie (n) (rzecz.)=duplication
kopista (m) (rzecz.)=copyist
kopniak (m) (rzecz.)=kick
kopnięcie (n) (rzecz.)=kick
kopolimer (m) (rzecz.)=copolymer
kopra (f) (rzecz.)=copra
koprocesor (m) (rzecz.)=coprocessor
kopuła (f) (rzecz.)=cupola
kopuła (f) (rzecz.)=dome
kopulacja (f) (rzecz.)=copulation
kopulacyjny (przym.)=copulative
kopulasty (przym.)=domed
kopulować (czas.)=copulate
kopułowy (przym.)=domical
kopytny (przym.)=ungulate
kopyto (n) (rzecz.)=hoof
kora (f) (rzecz.)=bark
kora (f) (rzecz.)=cortex
kora (f) (rzecz.)=crust
kora (f) (rzecz.)=rind
kora (f) (rzecz.)=seersucker
koral (m) (rzecz.)=coral
koralik (m) (rzecz.)=bead
koralowy (przym.)=coral
korba (f) (rzecz.)=crank
korba (f) (rzecz.)=winch
korba (f) (rzecz.)=windlass
kord (m) (rzecz.)=cutlass
kordon (m) (rzecz.)=cordon
kordonek (m) (rzecz.)=chenille
korek (m) (rzecz.)=bung
korek (m) (rzecz.)=cork
korek (m) (rzecz.)=gridlock
korek (m) (rzecz.)=jam
korek (m) (rzecz.)=logjam
korek (m) (rzecz.)=plug
korek (m) (rzecz.)=stopper
korekcja (f) (rzecz.)=equalization
korekcyjny (przym.)=corrective
korekcyjny (przym.)=remedial
korekta (f) (rzecz.)=amendment
korekta (f) (rzecz.)=correction
korekta (f) (rzecz.)=corrigendum
korekta (f) (rzecz.)=proof
korektor (m) (rzecz.)=corrector
korektor (m) (rzecz.)=equalizer
korektor (m) (rzecz.)=reviser
korelacja (f) (rzecz.)=correlation
korelacja (f) (rzecz.)=interconnection
korelować (czas.)=correlate
korelowanie (n) (rzecz.)=correlating
korepetycja (f) (rzecz.)=coaching
korepetytor (m) (rzecz.)=coach
korepetytor (m) (rzecz.)=crammer
korepetytor (m) (rzecz.)=tutor
korespondencja (f) (rzecz.)=coincidence
korespondencja (f) (rzecz.)=correspondence
korespondencja (f) (rzecz.)=postbag
korespondent (m) (rzecz.)=correspondent
korespondować (czas.)=correspond
korkociąg (m) (rzecz.)=corkscrew
korkociąg (m) (rzecz.)=cork-screw
korkociąg (m) (rzecz.)=spin
korkociąg (m) (rzecz.)=tailspin
korkować (czas.)=cork
korkować (czas.)=gridlock
korkować (czas.)=jam
korkowanie (n) (rzecz.)=corking
korkowy (przym.)=corky
korkowy (przym.)=impacted
kormoran (m) (rzecz.)=cormorant
kornak (m) (rzecz.)=mahout
korner (m) (rzecz.)=corner
kornet (m) (rzecz.)=coif
kornet (m) (rzecz.)=comet
kornet (m) (rzecz.)=cornet
kornik (m) (rzecz.)=borer
kornik (m) (rzecz.)=woodworm
korniszon (m) (rzecz.)=gherkin
korniszon (m) (rzecz.)=pickle
korny (przym.)=humble
korny (przym.)=lowly
korodować (czas.)=corrode
korona (f) (rzecz.)=acme
korona (f) (rzecz.)=corolla
korona (f) (rzecz.)=corona
korona (f) (rzecz.)=crown
korona (f) (rzecz.)=fritillary
koronacja (f) (rzecz.)=coronation
koronka (f) (rzecz.)=lace
koronka (f) (rzecz.)=lacing
koronkowy (przym.)=lacy
koronny (przym.)=crow
koronować (czas.)=crown
koronowanie (n) (rzecz.)=enthronement
korowód (m) (rzecz.)=pageant
korowy (przym.)=cortical
korozja (f) (rzecz.)=corrosion
korozyjny (przym.)=corrosive
korporacja (f) (rzecz.)=corporality
korporacja (f) (rzecz.)=corporation
korporacyjny (przym.)=corporate
korpulentny (przym.)=corpulent
korpulentny (przym.)=obese
korpulentny (przym.)=stout
korpus (m) (rzecz.)=bed
korpus (m) (rzecz.)=body
korpus (m) (rzecz.)=corps
korpuskularny (przym.)=corpuscular
korrida (f) (rzecz.)=bullfight
korsarstwo (n) (rzecz.)=piracy
korsarz (m) (rzecz.)=buccaneer
korsarz (m) (rzecz.)=corsair
korsarz (m) (rzecz.)=filibuster
korsarz (m) (rzecz.)=freebooter
korsarz (m) (rzecz.)=pirate
korsarz (m) (rzecz.)=rower
kort (m) (rzecz.)=court
kortyzon (m) (rzecz.)=cortisone
korumpować (czas.)=corrupt
korund (m) (rzecz.)=corundum
korupcja (f) (rzecz.)=corruption
korupcja (f) (rzecz.)=venality
korweta (f) (rzecz.)=corvette
korygować (czas.)=amend
korygować (czas.)=correct
korygować (czas.)=etch
korygowanie (n) (rzecz.)=proofreading
korytarz (m) (rzecz.)=corridor
korytarz (m) (rzecz.)=hallway
korytko (n) (rzecz.)=channel
koryto (n) (rzecz.)=riverbed
koryto (n) (rzecz.)=trough
korzeń (m) (rzecz.)=cock
korzeń (m) (rzecz.)=radix
korzeń (m) (rzecz.)=root
korzeń (m) (rzecz.)=spice
korzenny (przym.)=spicy
korzonek (m) (rzecz.)=rootlet
korzyć (czas.)=humiliate
korzyść (f) (rzecz.)=advancing
korzyść (f) (rzecz.)=advantage
korzyść (f) (rzecz.)=avail
korzyść (f) (rzecz.)=behalf
korzyść (f) (rzecz.)=benefit
korzyść (f) (rzecz.)=employ
korzyść (f) (rzecz.)=expedience
korzyść (f) (rzecz.)=expediency
korzyść (f) (rzecz.)=gain
korzyść (f) (rzecz.)=profit
korzyść (f) (rzecz.)=service
korzyść (f) (rzecz.)=stead
korzyść (f) (rzecz.)=use
korzystać (czas.)=benefit
korzystać (czas.)=exercise
korzystać (czas.)=profit
korzystać (czas.)=use
korzystanie (n) (rzecz.)=benefiting
korzystanie (n) (rzecz.)=enjoyment
korzystnie (przysł.)=expediently
korzystnie (przysł.)=profitably
korzystny (przym.)=advantageous
korzystny (przym.)=beneficial
korzystny (przym.)=expedient
korzystny (przym.)=fetching
korzystny (przym.)=gainful
korzystny (przym.)=profitable
kos (m) (rzecz.)=blackbird
kos (m) (rzecz.)=merle
kos (m) (rzecz.)=ouzel
kosa (f) (rzecz.)=scythe
kosarz (m) (rzecz.)=daddy-long-legs
kość (f) (rzecz.)=bone
kość (f) (rzecz.)=dice
kość (f) (rzecz.)=sacral
kościec (m) (rzecz.)=skeleton
kościelny (przym.)=church
kościelny (przym.)=ecclesiastic
kościelny (przym.)=ecclesiastical
kościelny (przym.)=ministerial
kościelny (przym.)=sexton
kościelny (przym.)=verger
kościół (m) (rzecz.)=church
kościotrup (m) (rzecz.)=skeleton
kościotrupi (przym.)=skeletal
kościsty (przym.)=angular
kościsty (przym.)=bony
kościsty (przym.)=osseous
kosiarka (f) (rzecz.)=lawnmower
kosiarka (f) (rzecz.)=mower
kosiarz (m) (rzecz.)=mower
kosić (czas.)=mow
kosić (czas.)=reap
koślawy (przym.)=crooked
koślawy (przym.)=knock-kneed
koślawy (przym.)=rickety
kosmaty (przym.)=cottony
kosmaty (przym.)=hairy
kosmaty (przym.)=hirsute
kosmaty (przym.)=hispid
kosmaty (przym.)=shaggy
kosmetologia (f) (rzecz.)=cosmetology
kosmetyczka (f) (rzecz.)=beautician
kosmetyczka (f) (rzecz.)=cosmetician
kosmetyczny (przym.)=cosmetic
kosmetyk (m) (rzecz.)=cosmetic
kosmetyka (f) (rzecz.)=cosmetic
kosmiczny (przym.)=cosmic
kosmita (m) (rzecz.)=alien
kosmita (m) (rzecz.)=extraterrestrial
kosmodrom (m) (rzecz.)=spaceport
kosmolog (m) (rzecz.)=cosmologist
kosmonauta (m) (rzecz.)=astronaut
kosmonauta (m) (rzecz.)=cosmonaut
kosmonauta (m) (rzecz.)=spaceman
kosmonautyka (f) (rzecz.)=astronautics
kosmopolita (m) (rzecz.)=cosmopolitan
kosmopolita (m) (rzecz.)=cosmopolite
kosmopolityczny (przym.)=cosmopolitan
kosmopolityczny (przym.)=cosmopolite
kosmopolityzm (m) (rzecz.)=cosmopolitanism
kosmos (m) (rzecz.)=cosmos
kosmos (m) (rzecz.)=space
kosmyk (m) (rzecz.)=cowlick
kosmyk (m) (rzecz.)=flock
kosmyk (m) (rzecz.)=strand
kosmyk (m) (rzecz.)=whisk
kosmyk (m) (rzecz.)=wisp
kostium (m) (rzecz.)=costume
kostium (m) (rzecz.)=disguise
kostium (m) (rzecz.)=suit
kostium (m) (rzecz.)=swimsuit
kostka (f) (rzecz.)=ankle
kostka (f) (rzecz.)=cube
kostka (f) (rzecz.)=dice
kostka (f) (rzecz.)=domino
kostka (f) (rzecz.)=knuckle
kostnica (f) (rzecz.)=morgue
kostnica (f) (rzecz.)=mortuary
kostnieć (czas.)=ossify
kostny (przym.)=bone
kostny (przym.)=osseous
kostucha (f) (rzecz.)=banshee
kostyczny (przym.)=scathing
kosz (m) (rzecz.)=basket
kosz (m) (rzecz.)=bin
kosz (m) (rzecz.)=dust-bin
kosz (m) (rzecz.)=foretop
kosz (m) (rzecz.)=hamper
kosz (m) (rzecz.)=pannier
kosz (m) (rzecz.)=scuttle
koszary (pl) (rzecz.)=barrack
koszary (pl) (rzecz.)=casern
koszatka (f) (rzecz.)=dormouse
koszenie (n) (rzecz.)=mowing
koszerny (przym.)=kosher
koszmar (m) (rzecz.)=incubus
koszmar (m) (rzecz.)=nightmare
koszmar (m) (rzecz.)=rigmarole
koszmarny (przym.)=ghastly
koszmarny (przym.)=nightmarish
koszówka (f) (rzecz.)=psyche
koszt (m) (rzecz.)=charge
koszt (m) (rzecz.)=cost
koszt (m) (rzecz.)=expend
koszt (m) (rzecz.)=expense
kosztorys (m) (rzecz.)=estimate
kosztorysowanie (n) (rzecz.)=costing
kosztować (czas.)=cost
kosztować (czas.)=taste
kosztownie (przysł.)=expensively
kosztowność (f) (rzecz.)=costliness
kosztowność (f) (rzecz.)=valuable
kosztowny (przym.)=costly
kosztowny (przym.)=dear
kosztowny (przym.)=expensive
kosztowny (przym.)=pricey
kosztowny (przym.)=pricy
koszula (f) (rzecz.)=shirt
koszulka (f) (rzecz.)=shirt
koszulka (f) (rzecz.)=t-shirt
koszyk (m) (rzecz.)=basket
koszyk (m) (rzecz.)=creel
koszykarstwo (n) (rzecz.)=wicker-work
koszykówka (f) (rzecz.)=basket
koszykówka (f) (rzecz.)=basketball
koszykówka (f) (rzecz.)=basket-ball
kot (m) (rzecz.)=cat
kot (m) (rzecz.)=puss
kot (m) (rzecz.)=pussy
kotangens (m) (rzecz.)=cotangent
kotara (f) (rzecz.)=curtain
kotek (m) (rzecz.)=kitten
kotek (m) (rzecz.)=puss
kotek (m) (rzecz.)=pussy
koteria (f) (rzecz.)=caucus
koteria (f) (rzecz.)=coterie
kotlarz (m) (rzecz.)=boilermaker
kotlarz (m) (rzecz.)=brazier
kotlet (m) (rzecz.)=chop
kotlet (m) (rzecz.)=cutlet
kotlina (f) (rzecz.)=cirque
kotlina (f) (rzecz.)=dell
kotlina (f) (rzecz.)=valley
kotłować (czas.)=jumble
kotłować (czas.)=seethe
kotłować (czas.)=welter
koturn (m) (rzecz.)=buskin
koturnowy (przym.)=stilted
kotwica (f) (rzecz.)=anchor
kotwicowisko (n) (rzecz.)=anchorage
kotwiczenie (n) (rzecz.)=anchor
kotwiczenie (n) (rzecz.)=grappling
kotwiczne (n) (rzecz.)=anchorage
kotwiczne (n) (rzecz.)=groundage
kotwiczyć (czas.)=anchor
kotylion (m) (rzecz.)=cotillion
kowadełko (n) (rzecz.)=anvil
kowadło (n) (rzecz.)=anvil
kowal (m) (rzecz.)=blacksmith
kowal (m) (rzecz.)=forger
kowal (m) (rzecz.)=smith
kowalentny (przym.)=covalent
kowalik (m) (rzecz.)=nuthatch
kowalny (przym.)=malleable
kowariancja (f) (rzecz.)=covariance
kowariantny (przym.)=covariant
kowboj (m) (rzecz.)=cowboy
kowboj (m) (rzecz.)=vaquero
kowboj (m) (rzecz.)=wrangler
koza (f) (rzecz.)=filly
koza (f) (rzecz.)=goat
koza (f) (rzecz.)=nanny-goat
kozak (m) (rzecz.)=troublemaker
kozetka (f) (rzecz.)=couch
kozi (przym.)=hircine
koziarz (m) (rzecz.)=goatherd
kozica (f) (rzecz.)=chamois
kozieradka (f) (rzecz.)=fenugreek
kozioł (m) (rzecz.)=andiron
kozioł (m) (rzecz.)=buck
kozioł (m) (rzecz.)=bucking
kozioł (m) (rzecz.)=goat
kozioł (m) (rzecz.)=trestle
koziołkować (czas.)=somersault
koziorożec (m) (rzecz.)=ibex
koźli (przym.)=buckish
kozłować (czas.)=dribble
kozłowy (przym.)=buckish
kozodój (m) (rzecz.)=nightjar
kożuch (m) (rzecz.)=sheepskin
kożuch (m) (rzecz.)=skin
kpiąco (przysł.)=derisively
kpiąco (przysł.)=scornfully
kpiarski (przym.)=quizzical
kpiarz (m) (rzecz.)=giber
kpiarz (m) (rzecz.)=quiz
kpiarz (m) (rzecz.)=scoffer
kpiarz (m) (rzecz.)=tease
kpiarz (m) (rzecz.)=teaser
kpić (czas.)=flout
kpić (czas.)=gibe
kpić (czas.)=gird
kpić (czas.)=jibe
kpić (czas.)=mock
kpić (czas.)=scoff
kpienie (n) (rzecz.)=mock
kpina (f) (rzecz.)=gibe
kpina (f) (rzecz.)=jeer
kpina (f) (rzecz.)=jibe
kpina (f) (rzecz.)=mockery
kpina (f) (rzecz.)=scoff
kra (f) (rzecz.)=floe
krab (m) (rzecz.)=crab
krach (m) (rzecz.)=crash
krach (m) (rzecz.)=slump
kradzież (f) (rzecz.)=heist
kradzież (f) (rzecz.)=larceny
kradzież (f) (rzecz.)=pilfer
kradzież (f) (rzecz.)=theft
kradzież (f) (rzecz.)=thievery
kradzież (f) (rzecz.)=thieving
krąg (m) (rzecz.)=circle
krąg (m) (rzecz.)=circling
krąg (m) (rzecz.)=coil
krąg (m) (rzecz.)=rind
krąg (m) (rzecz.)=round
krąg (m) (rzecz.)=sphere
kraina (f) (rzecz.)=land
kraina (f) (rzecz.)=region
kraj (m) (rzecz.)=country
kraj (m) (rzecz.)=land
kraj (m) (rzecz.)=nation
kraj (m) (rzecz.)=state
kraj (m) (rzecz.)=terrene
krajać (czas.)=carve
krajać (czas.)=chip
krajać (czas.)=chop
krajać (czas.)=mangle
krajać (czas.)=slice
krajarka (f) (rzecz.)=cutter
krajobraz (m) (rzecz.)=landscape
krajobraz (m) (rzecz.)=scenery
krajowiec (m) (rzecz.)=native
krajowy (przym.)=domestic
krajowy (przym.)=home
krajowy (przym.)=homemade
krajowy (przym.)=national
krajowy (przym.)=native
krajowy (przym.)=vernacular
krajoznawca (m) (rzecz.)=sightseer
krajoznawczy (przym.)=sightseeing
krajoznawstwo (n) (rzecz.)=sightseeing
krakać (czas.)=caw
krakać (czas.)=croak
krakanie (n) (rzecz.)=caw
krakers (m) (rzecz.)=cracker
kraking (m) (rzecz.)=cracking
krakowanie (n) (rzecz.)=cracking
kraksa (f) (rzecz.)=accident
kraksa (f) (rzecz.)=crash
kraksa (f) (rzecz.)=smash
kram (m) (rzecz.)=booth
kram (m) (rzecz.)=stall
kramarz (m) (rzecz.)=chandler
kran (m) (rzecz.)=faucet
kran (m) (rzecz.)=tap
krańcowo (przysł.)=extremely
krańcowo (przysł.)=ultra
krańcowo (przysł.)=utterly
krańcowość (f) (rzecz.)=extreme
krańcowy (przym.)=extreme
krańcowy (przym.)=ultra
krańcowy (przym.)=utmost
krańcowy (przym.)=uttermost
kraniec (m) (rzecz.)=extreme
kraniec (m) (rzecz.)=outskirt
kraniec (m) (rzecz.)=utmost
kraniec (m) (rzecz.)=utter
kraniec (m) (rzecz.)=verge
krasa (f) (rzecz.)=pulchritude
kraść (czas.)=purloin
kraść (czas.)=steal
kraść (czas.)=swipe
kraść (czas.)=thieve
krasić (czas.)=decorate
krasnal (m) (rzecz.)=brownie
krasnoludek (m) (rzecz.)=brownie
krasnoludek (m) (rzecz.)=dwarf
krasnoludek (m) (rzecz.)=elf
krasnoludek (m) (rzecz.)=sprite
krasomówca (m) (rzecz.)=orator
krasomówstwo (n) (rzecz.)=elocution
krasomówstwo (n) (rzecz.)=eloquence
krasomówstwo (n) (rzecz.)=oratory
krata (f) (rzecz.)=check
krata (f) (rzecz.)=crate
krata (f) (rzecz.)=grate
krata (f) (rzecz.)=grating
krata (f) (rzecz.)=grill
krata (f) (rzecz.)=grille
krata (f) (rzecz.)=grizzly
krata (f) (rzecz.)=hearth
krata (f) (rzecz.)=lattice
krata (f) (rzecz.)=latticework
krata (f) (rzecz.)=trellis
krater (m) (rzecz.)=crater
kratka (f) (rzecz.)=blank
kratka (f) (rzecz.)=check
kratka (f) (rzecz.)=gingham
kratka (f) (rzecz.)=grid
kratownica (f) (rzecz.)=framework
kratownica (f) (rzecz.)=lattice
kratownica (f) (rzecz.)=latticework
kratownica (f) (rzecz.)=truss
kraul (m) (rzecz.)=crawl
krawat (m) (rzecz.)=cravat
krawat (m) (rzecz.)=neck-cloth
krawat (m) (rzecz.)=necktie
krawat (m) (rzecz.)=neck-tie
krawat (m) (rzecz.)=tie
krawat (m) (rzecz.)=tying
krawatka (f) (rzecz.)=ruff
krawatowy (przym.)=tied
krawędź (f) (rzecz.)=border
krawędź (f) (rzecz.)=brim
krawędź (f) (rzecz.)=brink
krawędź (f) (rzecz.)=edge
krawędź (f) (rzecz.)=fringe
krawędź (f) (rzecz.)=groin
krawędź (f) (rzecz.)=lip
krawędź (f) (rzecz.)=margin
krawędź (f) (rzecz.)=ridge
krawędź (f) (rzecz.)=verge
krawężnik (m) (rzecz.)=cop
krawężnik (m) (rzecz.)=curb
krawężnik (m) (rzecz.)=flatfoot
krawiec (m) (rzecz.)=dressmaker
krawiec (m) (rzecz.)=fitter
krawiec (m) (rzecz.)=tailor
krawiecki (przym.)=sartorial
krawiectwo (n) (rzecz.)=tailoring
krążek (m) (rzecz.)=disc
krążek (m) (rzecz.)=disk
krążek (m) (rzecz.)=pulley
krążek (m) (rzecz.)=roll
krążek (m) (rzecz.)=roundel
krążenie (n) (rzecz.)=circulating
krążenie (n) (rzecz.)=circulation
krążenie (n) (rzecz.)=cruising
krążeniowy (przym.)=circulatory
krążkowy (przym.)=rotary
krążownik (m) (rzecz.)=cruise
krążownik (m) (rzecz.)=cruiser
krążyć (czas.)=circle
krążyć (czas.)=circulate
krążyć (czas.)=cruise
krążyć (czas.)=revolve
krążyć (czas.)=rotate
kreacjonista (m) (rzecz.)=creationist
kreator (m) (rzecz.)=wizard
kreatura (f) (rzecz.)=creature
kreatura (f) (rzecz.)=scoundrel
kreatywność (f) (rzecz.)=creativity
kreatywny (przym.)=creative
kręcenie (n) (rzecz.)=cluttering
kręcenie (n) (rzecz.)=cranking
kręcenie (n) (rzecz.)=curly
kręcić (czas.)=circle
kręcić (czas.)=curl
kręcić (czas.)=frizz
kręcić (czas.)=gyrate
kręcić (czas.)=mix
kręcić (czas.)=prevaricate
kręcić (czas.)=pussyfoot
kręcić (czas.)=reel
kręcić (czas.)=revolve
kręcić (czas.)=squirm
kręcić (czas.)=swirl
kręcić (czas.)=turn
kręcić (czas.)=twiddle
kręcić (czas.)=twirl
kręcić (czas.)=twist
kręcić (czas.)=wheel
kręcić (czas.)=whirl
kręcić (czas.)=whirlpool
kręcić (czas.)=wriggle
kreda (f) (rzecz.)=chalk
kredens (m) (rzecz.)=buffet
kredens (m) (rzecz.)=credence
kredens (m) (rzecz.)=cupboard
kredens (m) (rzecz.)=dresser
kredens (m) (rzecz.)=sideboard
kredka (f) (rzecz.)=crayon
kredka (f) (rzecz.)=lipstick
kredo (n) (rzecz.)=credo
kredo (n) (rzecz.)=creed
kredowy (przym.)=chalky
kredowy (przym.)=cretaceous
kredyt (m) (rzecz.)=account
kredyt (m) (rzecz.)=credit
kredyt (m) (rzecz.)=tick
kredytobiorca (m) (rzecz.)=borrower
kredytodawca (m) (rzecz.)=moneylender
kredytować (czas.)=credit
kredytowanie (n) (rzecz.)=lending
kręg (m) (rzecz.)=vertebra
kręgarz (m) (rzecz.)=chiropractor
kręgiel (m) (rzecz.)=bowling
kręgiel (m) (rzecz.)=skittle
kręgiel (m) (rzecz.)=tenpin
kręglarstwo (n) (rzecz.)=osteopathic
kręglarz (m) (rzecz.)=bowler
kręgosłup (m) (rzecz.)=backbone
kręgosłup (m) (rzecz.)=spine
kręgowiec (m) (rzecz.)=vertebrate
kręgowy (przym.)=vertebral
kręgowy (przym.)=vertebrate
krem (m) (rzecz.)=cream
krem (m) (rzecz.)=crème
kremacja (f) (rzecz.)=cremation
krematorium (n) (rzecz.)=crematorium
krematorium (n) (rzecz.)=crematory
krematorium (n) (rzecz.)=incinerator
krematoryjny (przym.)=crematory
kremować (czas.)=cremate
kremowanie (n) (rzecz.)=incineration
kremowo (przysł.)=creamily
kremowy (przym.)=cream
kremowy (przym.)=creamy
kreozot (m) (rzecz.)=creosote
krepa (f) (rzecz.)=crepe
krępować (czas.)=constrain
krępować (czas.)=cramp
krępowanie (n) (rzecz.)=encumber
krępulec (m) (rzecz.)=tourniquet
krępy (przym.)=chunky
krępy (przym.)=dumpy
krępy (przym.)=square-built
krępy (przym.)=stocky
krępy (przym.)=stubby
krępy (przym.)=stumpy
krępy (przym.)=thickset
kres (m) (rzecz.)=borderland
kres (m) (rzecz.)=end
kres (m) (rzecz.)=limit
kres (m) (rzecz.)=terminal
kres (m) (rzecz.)=to
kreska (f) (rzecz.)=accent
kreska (f) (rzecz.)=dash
kreska (f) (rzecz.)=hyphen
kreska (f) (rzecz.)=line
kreska (f) (rzecz.)=mark
kreska (f) (rzecz.)=stripe
kreska (f) (rzecz.)=stroke
kreska (f) (rzecz.)=virgule
kreskować (czas.)=hachure
kreskować (czas.)=hatch
kreskować (czas.)=shade
kreskowanie (n) (rzecz.)=hatching
kreskówka (f) (rzecz.)=animation
kreskówka (f) (rzecz.)=cartoon
kreślarz (m) (rzecz.)=designer
kreślarz (m) (rzecz.)=draftsman
kreślarz (m) (rzecz.)=draughtsman
kreślarz (m) (rzecz.)=plotter
kreślarz (m) (rzecz.)=tracer
kreślenie (n) (rzecz.)=drafting
kreślić (czas.)=line
kreślić (czas.)=pen
kreślić (czas.)=sketch
kreślić (czas.)=trace
kresowy (przym.)=borderland
kret (m) (rzecz.)=mole
krętacz (m) (rzecz.)=cheater
krętacz (m) (rzecz.)=double-dealer
krętacz (m) (rzecz.)=pettifogger
krętacz (m) (rzecz.)=shuffler
kreton (m) (rzecz.)=cretonne
krętość (f) (rzecz.)=sinuosity
kretowisko (n) (rzecz.)=molehill
kretyn (m) (rzecz.)=blithering
kretyn (m) (rzecz.)=cretin
kretyn (m) (rzecz.)=dork
kretyn (m) (rzecz.)=goon
kretyn (m) (rzecz.)=moron
kretynizm (m) (rzecz.)=cretinism
kretyński (przym.)=idiotic
kretyński (przym.)=moronic
krew (f) (rzecz.)=blood
krew (f) (rzecz.)=bloodline
krew (f) (rzecz.)=lifeblood
krew (f) (rzecz.)=sang
krewetka (f) (rzecz.)=prawn
krewetka (f) (rzecz.)=shrimp
krewki (przym.)=hot-blooded
krewna (f) (rzecz.)=kinswoman
krewniak (m) (rzecz.)=relative
krewny (przym.)=akin
krewny (przym.)=allied
krewny (przym.)=cousin
krewny (przym.)=distant
krewny (przym.)=kin
krewny (przym.)=kinsman
krewny (przym.)=relation
krewny (przym.)=relative
krewny (przym.)=sib
kreza (f) (rzecz.)=frill
kreza (f) (rzecz.)=ruff
krezol (m) (rzecz.)=cresol
krezol (mm) (rzecz.)=cresol
kriochirurgia (f) (rzecz.)=cryosurgery
kriogeniczny (przym.)=cryogenic
kriogenika (f) (rzecz.)=cryogenics
kriotron (m) (rzecz.)=cryotron
krnąbrnie (przysł.)=unmanageably
krnąbrność (f) (rzecz.)=contumacy
krnąbrność (f) (rzecz.)=defiance
krnąbrność (f) (rzecz.)=intractability
krnąbrność (f) (rzecz.)=recalcitrance
krnąbrny (przym.)=contumacious
krnąbrny (przym.)=defiant
krnąbrny (przym.)=fractious
krnąbrny (przym.)=insubordinate
krnąbrny (przym.)=intractable
krnąbrny (przym.)=recalcitrant
krnąbrny (przym.)=restive
krnąbrny (przym.)=unmanageable
krnąbrny (przym.)=unruly
krnąbrny (przym.)=wayward
krochmal (m) (rzecz.)=starch
krochmalić (czas.)=starch
krocie (n) (rzecz.)=myriad
krocz (m) (rzecz.)=stride
krocze (n) (rzecz.)=crotch
kroczyć (czas.)=clump
kroczyć (czas.)=pace
kroczyć (czas.)=stalk
kroczyć (czas.)=step
kroczyć (czas.)=stride
kroczyć (czas.)=strode
kroczyć (czas.)=tread
kroczyć (czas.)=trod
kroczyć (czas.)=walk
krogulec (m) (rzecz.)=sparrow-hawk
kroić (czas.)=carve
kroić (czas.)=cut
kroić (czas.)=slice
kroić (czas.)=tailor
krój (m) (rzecz.)=coulter
krój (m) (rzecz.)=courier
krój (m) (rzecz.)=pattern
krój (m) (rzecz.)=type
krojczy (m) (rzecz.)=cutter
krojczy (przym.)=cutter
krojenie (n) (rzecz.)=cutting
krok (m) (rzecz.)=crotch
krok (m) (rzecz.)=footfall
krok (m) (rzecz.)=gait
krok (m) (rzecz.)=pace
krok (m) (rzecz.)=pas
krok (m) (rzecz.)=step
krok (m) (rzecz.)=stride
krokiet (m) (rzecz.)=croquet
krokiet (m) (rzecz.)=croquette
krokiew (f) (rzecz.)=rafter
krokiewka (f) (rzecz.)=stripe
krokodyl (m) (rzecz.)=crocodile
krokomierz (m) (rzecz.)=pedometer
kroksztyn (m) (rzecz.)=bracket
krokus (m) (rzecz.)=crocus
król (m) (rzecz.)=king
król (m) (rzecz.)=kingpin
królestwo (n) (rzecz.)=kingdom
królestwo (n) (rzecz.)=kingship
królestwo (n) (rzecz.)=realm
królewiątko (n) (rzecz.)=kinglet
królewicz (m) (rzecz.)=prince
królewski (przym.)=kingly
królewski (przym.)=majestic
królewski (przym.)=queenly
królewski (przym.)=regal
królewski (przym.)=royal
królewski (przym.)=royalty
królewsko (przysł.)=queenly
królewsko (przysł.)=stealth
królewskość (f) (rzecz.)=kingship
królewskość (f) (rzecz.)=royalty
królica (f) (rzecz.)=doe
królik (m) (rzecz.)=buck
królik (m) (rzecz.)=bunny
królik (m) (rzecz.)=kinglet
królik (m) (rzecz.)=lapin
królik (m) (rzecz.)=rabbit
królikarnia (f) (rzecz.)=warren
królobójca (m) (rzecz.)=regicide
królobójstwo (n) (rzecz.)=regicide
królować (czas.)=reign
kromka (f) (rzecz.)=chunk
kromka (f) (rzecz.)=slice
kronika (f) (rzecz.)=annals
kronika (f) (rzecz.)=chronicle
kronika (f) (rzecz.)=memorial
kronikarski (przym.)=annalistic
kronikarz (m) (rzecz.)=annalist
kronikarz (m) (rzecz.)=chronicler
kronikarz (m) (rzecz.)=recorder
kropelka (f) (rzecz.)=blob
kropelka (f) (rzecz.)=droplet
kropelka (f) (rzecz.)=tot
kropić (czas.)=drop
kropić (czas.)=spit
kropić (czas.)=sprinkle
kropidło (n) (rzecz.)=aspergillum
kropielnica (f) (rzecz.)=laver
kropielnica (f) (rzecz.)=stoup
kropka (f) (rzecz.)=dot
kropka (f) (rzecz.)=fleck
kropka (f) (rzecz.)=period
kropka (f) (rzecz.)=point
kropka (f) (rzecz.)=spot
kropka (f) (rzecz.)=stop
kropkować (czas.)=dot
kropkować (czas.)=fleck
kropkować (czas.)=stipple
kropla (f) (rzecz.)=bead
kropla (f) (rzecz.)=blob
kropla (f) (rzecz.)=drop
kropla (f) (rzecz.)=gout
kropla (f) (rzecz.)=raindrop
kroplomierz (m) (rzecz.)=dropper
kroplówka (f) (rzecz.)=drip
krosno (n) (rzecz.)=lathe
krosno (n) (rzecz.)=loom
krosno (n) (rzecz.)=looming
krosta (f) (rzecz.)=blotch
krosta (f) (rzecz.)=pimple
krosta (f) (rzecz.)=spot
krostka (f) (rzecz.)=pock
krostka (f) (rzecz.)=wheal
krostowaty (przym.)=pimpled
krostowaty (przym.)=spotty
krótki (przym.)=brief
krótki (przym.)=briefer
krótki (przym.)=briefness
krótki (przym.)=concise
krótki (przym.)=short
krótki (przym.)=succinct
krótko (przysł.)=briefly
krótko (przysł.)=concisely
krótko (przysł.)=curtly
krótkodystansowy (przym.)=shorted
krótkofalowy (przym.)=short
krótkofalowy (przym.)=shortwave
krótkofalowy (przym.)=short-wave
krótkość (f) (rzecz.)=breezy
krótkość (f) (rzecz.)=brevity
krótkość (f) (rzecz.)=shortness
krótkoterminowy (przym.)=shortest
krótkotrwale (przysł.)=transiently
krótkotrwałość (f) (rzecz.)=brevity
krótkotrwałość (f) (rzecz.)=fleetness
krótkotrwałość (f) (rzecz.)=transience
krótkowidz (m) (rzecz.)=short-sighted
krótkowłosy (przym.)=short-haired
krótkowzroczność (f) (rzecz.)=myopia
krótkowzroczność (f) (rzecz.)=nearsightedness
krótkowzroczny (przym.)=myopic
krótkowzroczny (przym.)=nearsighted
krótkowzroczny (przym.)=near-sighted
krótkowzroczny (przym.)=short-sighted
krotność (f) (rzecz.)=multiplicity
krowa (f) (rzecz.)=cow
krowianka (f) (rzecz.)=cowpox
krowiarka (f) (rzecz.)=dairymaid
krtań (f) (rzecz.)=larynx
krtań (f) (rzecz.)=pharynx
kruchość (f) (rzecz.)=brittleness
kruchość (f) (rzecz.)=crispness
kruchość (f) (rzecz.)=fragility
kruchy (przym.)=breakable
kruchy (przym.)=brittle
kruchy (przym.)=crisp
kruchy (przym.)=crispy
kruchy (przym.)=crumbly
kruchy (przym.)=crusty
kruchy (przym.)=fragile
kruchy (przym.)=frail
kruchy (przym.)=friable
kruchy (przym.)=slight
kruchy (przym.)=tender
krucjata (f) (rzecz.)=crusade
krucjata (f) (rzecz.)=jihad
krucyfiks (m) (rzecz.)=crucifix
kruczoczarny (przym.)=blue-black
kruczy (przym.)=corvine
kruczy (przym.)=raven
kruk (m) (rzecz.)=crow
kruk (m) (rzecz.)=raven
krupier (m) (rzecz.)=croupier
kruszarka (f) (rzecz.)=crusher
kruszec (m) (rzecz.)=bullion
kruszec (m) (rzecz.)=ore
kruszyć (czas.)=crumb
kruszyć (czas.)=crumble
kruszyć (czas.)=crush
kruszyć (czas.)=mince
kruszyna (f) (rzecz.)=crumb
kruszynka (f) (rzecz.)=mite
krużganek (m) (rzecz.)=cloister
krwawić (czas.)=bleed
krwawić (czas.)=profusely
krwawienie (n) (rzecz.)=bleeding
krwawnik (m) (rzecz.)=cornelian
krwawnik (m) (rzecz.)=milfoil
krwawnik (m) (rzecz.)=yarrow
krwawy (przym.)=bloody
krwawy (przym.)=ensanguined
krwawy (przym.)=gory
krwawy (przym.)=red
krwawy (przym.)=sanguinary
krwawy (przym.)=sanguine
krwinka (f) (rzecz.)=corpuscle
krwiobieg (m) (rzecz.)=bloodstream
krwiożerczość (f) (rzecz.)=bloodthirstiness
krwiożerczy (przym.)=bloodthirsty
krwiożerczy (przym.)=blood-thirsty
krwiożerczy (przym.)=sanguinary
krwiściąg (m) (rzecz.)=burnet
krwistość (f) (rzecz.)=rarer
krwisty (przym.)=bloodied
krwisty (przym.)=rare
krwisty (przym.)=sanguinary
krwisty (przym.)=underdone
krwotoczny (przym.)=hemorrhagic
krwotok (m) (rzecz.)=flux
kryć (czas.)=hide
kryć (czas.)=skulk
kryć (czas.)=underlie
kryjówka (f) (rzecz.)=cache
kryjówka (f) (rzecz.)=haunt
kryjówka (f) (rzecz.)=hideaway
kryjówka (f) (rzecz.)=hideout
kryjówka (f) (rzecz.)=hide-out
kryjówka (f) (rzecz.)=hiding-place
kryjówka (f) (rzecz.)=lair
kryjówka (f) (rzecz.)=recess
kryjówka (f) (rzecz.)=repair
krykiet (m) (rzecz.)=cricket
krykiet (m) (rzecz.)=infield
kryl (m) (rzecz.)=krill
kryminał (m) (rzecz.)=calaboose
kryminał (m) (rzecz.)=slammer
kryminał (m) (rzecz.)=whodunit
kryminalista (m) (rzecz.)=criminal
kryminalista (m) (rzecz.)=jailbird
kryminalny (przym.)=criminal
kryminalny (przym.)=felonious
kryminolog (m) (rzecz.)=criminologist
kryminologia (f) (rzecz.)=criminology
krynica (f) (rzecz.)=fount
krynolina (f) (rzecz.)=crinoline
krynolina (f) (rzecz.)=skirt
krypta (f) (rzecz.)=crypt
kryptograf (m) (rzecz.)=cryptographer
kryptografia (f) (rzecz.)=cryptography
kryptograficzny (przym.)=cryptographic
kryptogram (m) (rzecz.)=cryptogram
kryptolog (m) (rzecz.)=cryptographer
kryptologia (f) (rzecz.)=cryptology
krypton (m) (rzecz.)=krypton
kryptonim (m) (rzecz.)=cryptonym
krystaliczny (przym.)=crystalline
krystalit (m) (rzecz.)=crystalline
krystalit (m) (rzecz.)=crystallite
krystalizacja (f) (rzecz.)=crystallization
krystalizować (czas.)=crystallize
krystalizować (czas.)=solidify
krystalizowanie (n) (rzecz.)=crystallizing
krystalograf (m) (rzecz.)=crystallographer
krystalografia (f) (rzecz.)=crystallography
kryształ (m) (rzecz.)=crystal
kryształowy (przym.)=crystal
kryterium (n) (rzecz.)=benchmark
kryterium (n) (rzecz.)=criterion
kryterium (n) (rzecz.)=yardstick
krytycyzm (m) (rzecz.)=criticism
krytycznie (przysł.)=critically
krytyczny (przym.)=censorial
krytyczny (przym.)=censorious
krytyczny (przym.)=critical
krytyczny (przym.)=criticality
krytyczny (przym.)=crucial
krytyczny (przym.)=emergency
krytyczny (przym.)=garment
krytyczny (przym.)=judicial
krytyczny (przym.)=stricture
krytyk (m) (rzecz.)=critic
krytyk (m) (rzecz.)=detractor
krytyk (m) (rzecz.)=drama
krytyk (m) (rzecz.)=reviewer
krytyka (f) (rzecz.)=animadversion
krytyka (f) (rzecz.)=arraignment
krytyka (f) (rzecz.)=censure
krytyka (f) (rzecz.)=condemnation
krytyka (f) (rzecz.)=criticality
krytyka (f) (rzecz.)=criticism
krytyka (f) (rzecz.)=critique
krytyka (f) (rzecz.)=stricture
krytykować (czas.)=animadvert
krytykować (czas.)=censure
krytykować (czas.)=clobber
krytykować (czas.)=criticize
krytykować (czas.)=impeach
krytykować (czas.)=snipe
krytykowanie (n) (rzecz.)=clobber
kryza (f) (rzecz.)=flange
kryzys (m) (rzecz.)=crisis
kryzys (m) (rzecz.)=depression
kryzys (m) (rzecz.)=juncture
kryzys (m) (rzecz.)=slump
kryzysowy (przym.)=crisis
krzaczasty (przym.)=brushy
krzaczasty (przym.)=bushy
krzaczasty (przym.)=shaggy
krzaczasty (przym.)=shrubby
krzak (m) (rzecz.)=brush
krzak (m) (rzecz.)=bush
krzak (m) (rzecz.)=scrub
krzak (m) (rzecz.)=shrub
krzątać (czas.)=bustle
krzątanina (f) (rzecz.)=bustle
krzątanina (f) (rzecz.)=clutter
krzątanina (f) (rzecz.)=fuss
krzątanina (f) (rzecz.)=to-do
krzem (m) (rzecz.)=silicon
krzemian (m) (rzecz.)=silicate
krzemień (m) (rzecz.)=flint
krzemienny (przym.)=flinty
krzemionka (f) (rzecz.)=silica
krzemowy (przym.)=silicon
krzepa (f) (rzecz.)=brawn
krzepa (f) (rzecz.)=moxie
krzepa (f) (rzecz.)=vim
krzepić (czas.)=refresh
krzepić (czas.)=strengthen
krzepki (przym.)=bouncing
krzepki (przym.)=brawny
krzepki (przym.)=burly
krzepki (przym.)=hale
krzepki (przym.)=husky
krzepki (przym.)=lusty
krzepki (przym.)=nervy
krzepki (przym.)=robust
krzepki (przym.)=sturdy
krzepki (przym.)=virile
krzepkość (f) (rzecz.)=lustiness
krzepkość (f) (rzecz.)=sprightliness
krzepnięcie (n) (rzecz.)=coagulation
krzepnięcie (n) (rzecz.)=fixation
krzesło (n) (rzecz.)=armchair
krzesło (n) (rzecz.)=chair
krzesło (n) (rzecz.)=pew
krzesło (n) (rzecz.)=seat
krzew (m) (rzecz.)=bush
krzew (m) (rzecz.)=guava
krzew (m) (rzecz.)=shrub
krzewić (czas.)=promote
krzewić (czas.)=pullulate
krzewienie (n) (rzecz.)=promoting
krztusić (czas.)=choke
krztusić (czas.)=gulp
krzycząco (przysł.)=blatantly
krzyczeć (czas.)=cry
krzyczeć (czas.)=honk
krzyczeć (czas.)=hoot
krzyczeć (czas.)=rant
krzyczeć (czas.)=scream
krzyczeć (czas.)=shout
krzyczeć (czas.)=shriek
krzyczeć (czas.)=squall
krzyczeć (czas.)=squawk
krzyczeć (czas.)=squeak
krzyczeć (czas.)=whoop
krzyk (m) (rzecz.)=call
krzyk (m) (rzecz.)=cry
krzyk (m) (rzecz.)=exclamation
krzyk (m) (rzecz.)=honk
krzyk (m) (rzecz.)=outcry
krzyk (m) (rzecz.)=rant
krzyk (m) (rzecz.)=scream
krzyk (m) (rzecz.)=shout
krzyk (m) (rzecz.)=shriek
krzyk (m) (rzecz.)=squall
krzyk (m) (rzecz.)=squawk
krzyk (m) (rzecz.)=squeak
krzyk (m) (rzecz.)=vociferation
krzyk (m) (rzecz.)=yell
krzykacz (m) (rzecz.)=crier
krzykacz (m) (rzecz.)=heckler
krzykacz (m) (rzecz.)=screamer
krzykliwy (przym.)=blatant
krzykliwy (przym.)=clamorous
krzykliwy (przym.)=flamboyant
krzykliwy (przym.)=gaudy
krzykliwy (przym.)=jazzy
krzykliwy (przym.)=meretricious
krzykliwy (przym.)=noisy
krzykliwy (przym.)=randy
krzykliwy (przym.)=showy
krzykliwy (przym.)=shrill
krzykliwy (przym.)=tawdry
krzykliwy (przym.)=vociferous
krzywa (f) (rzecz.)=curve
krzywa (f) (rzecz.)=graph
krzywda (f) (rzecz.)=grievance
krzywda (f) (rzecz.)=harm
krzywda (f) (rzecz.)=injury
krzywda (f) (rzecz.)=injustice
krzywda (f) (rzecz.)=mischief
krzywda (f) (rzecz.)=wrong
krzywda (f) (rzecz.)=wrong-doing
krzywdzenie (n) (rzecz.)=detrimental
krzywdzenie (n) (rzecz.)=harming
krzywdzenie (n) (rzecz.)=prejudicial
krzywdzenie (n) (rzecz.)=wrongs
krzywdzić (czas.)=aggrieve
krzywdzić (czas.)=grieve
krzywdzić (czas.)=harm
krzywić (czas.)=bend
krzywić (czas.)=curve
krzywić (czas.)=lour
krzywić (czas.)=scowl
krzywica (f) (rzecz.)=rickets
krzywiczny (przym.)=rickety
krzywizna (f) (rzecz.)=curvature
krzywka (f) (rzecz.)=cam
krzywo (przysł.)=askew
krzywo (przysł.)=awry
krzywo (przysł.)=clumsily
krzywo (przysł.)=crookedly
krzywoliniowy (przym.)=curvilinear
krzywonogi (przym.)=bandy-legged
krzywonogi (przym.)=bow-legged
krzywonogi (przym.)=knock-kneed
krzywoprzysięgać (czas.)=perjure
krzywoprzysięstwo (n) (rzecz.)=perjury
krzywoprzysięzca (m) (rzecz.)=perjurer
krzywy (przym.)=awry
krzywy (przym.)=bandy
krzywy (przym.)=crooked
krzywy (przym.)=lopsided
krzywy (przym.)=uneven
krzywy (przym.)=wry
krzyż (m) (rzecz.)=back
krzyż (m) (rzecz.)=cross
krzyż (m) (rzecz.)=crux
krzyżak (m) (rzecz.)=cross
krzyżmo (n) (rzecz.)=chrism
krzyżmo (n) (rzecz.)=chrisom
krzyżować (czas.)=baffle
krzyżować (czas.)=cross
krzyżować (czas.)=crucify
krzyżować (czas.)=frustrate
krzyżować (czas.)=hybridize
krzyżować (czas.)=interbreed
krzyżować (czas.)=thwart
krzyżować (czas.)=traverse
krzyżowanie (n) (rzecz.)=cross-breeding
krzyżowanie (n) (rzecz.)=crossing
krzyżowanie (n) (rzecz.)=hybridization
krzyżowanie (n) (rzecz.)=miscegenation
krzyżowiec (m) (rzecz.)=crusader
krzyżówka (f) (rzecz.)=aitchbone
krzyżówka (f) (rzecz.)=cross
krzyżówka (f) (rzecz.)=crossword
krzyżówka (f) (rzecz.)=hybridization
krzyżówka (f) (rzecz.)=sirloin
krzyżowy (przym.)=spinal
krzyżyk (m) (rzecz.)=cross
krzyżyk (m) (rzecz.)=crossbar
krzyżyk (m) (rzecz.)=crosshair
krzyżyk (m) (rzecz.)=sharp
ksenofobia (f) (rzecz.)=xenophobia
ksenon (m) (rzecz.)=xenon
kserograf (m) (rzecz.)=copier
kserografia (f) (rzecz.)=xerography
kserograficzny (przym.)=xerographic
ksiądz (m) (rzecz.)=clergyman
ksiądz (m) (rzecz.)=padre
ksiądz (m) (rzecz.)=priest
ksiądz (m) (rzecz.)=reverend
książęcy (przym.)=ducal
książęcy (przym.)=princely
książka (f) (rzecz.)=bible
książka (f) (rzecz.)=book
książka (f) (rzecz.)=paperback
książkowy (przym.)=book
książkowy (przym.)=bookish
księga (f) (rzecz.)=book
księga (f) (rzecz.)=register
księga (f) (rzecz.)=tome
księgarnia (f) (rzecz.)=bookshop
księgarnia (f) (rzecz.)=bookstore
księgarski (przym.)=book
księgarz (m) (rzecz.)=bookseller
księgować (czas.)=accountancy
księgować (czas.)=book
księgowanie (n) (rzecz.)=accounting
księgowanie (n) (rzecz.)=journaling
księgowanie (n) (rzecz.)=posting
księgowość (f) (rzecz.)=accountancy
księgowość (f) (rzecz.)=accounting
księgowość (f) (rzecz.)=bookkeeping
księgowość (f) (rzecz.)=book-keeping
księgowy (przym.)=accountant
księgowy (przym.)=bookkeeper
księgozbiór (m) (rzecz.)=library
księstwo (n) (rzecz.)=duchy
księstwo (n) (rzecz.)=dukedom
księstwo (n) (rzecz.)=principality
księżyc (m) (rzecz.)=moon
księżycowy (przym.)=lunar
księżycowy (przym.)=moonlit
księżycowy (przym.)=moony
ksylofon (m) (rzecz.)=xylophone
ksylografia (f) (rzecz.)=xylograph
ksylografia (f) (rzecz.)=xylography
ksywa (f) (rzecz.)=nickname
ksywka (f) (rzecz.)=moniker
kształcić (czas.)=educate
kształcić (czas.)=instruct
kształcić (czas.)=study
kształcić (czas.)=train
kształt (m) (rzecz.)=configuration
kształt (m) (rzecz.)=courier
kształt (m) (rzecz.)=figure
kształt (m) (rzecz.)=shape
kształt (m) (rzecz.)=waveform
kształtny (przym.)=clean-cut
kształtny (przym.)=shapely
kształtować (czas.)=figure
kształtować (czas.)=formalize
kształtować (czas.)=model
kształtować (czas.)=mould
kształtować (czas.)=shape
kształtować (czas.)=structure
kształtowanie (n) (rzecz.)=cultivation
kształtowanie (n) (rzecz.)=fashioning
kształtowanie (n) (rzecz.)=shaping
kształtownik (m) (rzecz.)=swage
kto (zaim.)=who
ktokolwiek (przym.)=anybody
ktokolwiek (przym.)=anyone
ktokolwiek (przym.)=whoever
ktokolwiek (przym.)=whosoever
ktokolwiek (zaim.)=anybody
ktokolwiek (zaim.)=anyone
ktokolwiek (zaim.)=whoever
ktokolwiek (zaim.)=whosoever
którego (zaim.)=whom
którego (zaim.)=whose
który (m) (rzecz.)=that
który (m) (rzecz.)=which
który (m) (rzecz.)=who
którykolwiek (przym.)=any
którykolwiek (przym.)=either
którykolwiek (przym.)=whichever
którykolwiek (zaim.)=any
którykolwiek (zaim.)=either
którykolwiek (zaim.)=whichever
któryś (zaim.)=either
ktoś (m) (rzecz.)=anybody
ktoś (m) (rzecz.)=anyone
ktoś (m) (rzecz.)=go-getter
ktoś (m) (rzecz.)=somebody
ktoś (m) (rzecz.)=someone
któż (zaim.)=who
któż (zaim.)=whoever
któż (zaim.)=whosoever
ku (przyim.)=against
ku (przyim.)=to
ku (przyim.)=toward
ku (przyim.)=towards
kubatura (f) (rzecz.)=airspace
kubatura (f) (rzecz.)=cubature
kubek (m) (rzecz.)=beaker
kubek (m) (rzecz.)=cannikin
kubek (m) (rzecz.)=cup
kubek (m) (rzecz.)=jug
kubek (m) (rzecz.)=mug
kubek (m) (rzecz.)=noggin
kubek (m) (rzecz.)=teacup
kubek (m) (rzecz.)=tumbler
kubeł (m) (rzecz.)=bucket
kubeł (m) (rzecz.)=kibble
kubeł (m) (rzecz.)=kit
kubeł (m) (rzecz.)=pail
kubeł (m) (rzecz.)=scoop
kubiczny (przym.)=cubical
kubista (m) (rzecz.)=cubist
kubizm (m) (rzecz.)=cubism
kuć (czas.)=coin
kuć (czas.)=forge
kuć (czas.)=hew
kuc (m) (rzecz.)=pony
kucać (czas.)=hunker
kucać (czas.)=squat
kucanie (n) (rzecz.)=squat
kucharstwo (n) (rzecz.)=cookery
kucharz (m) (rzecz.)=cook
kuchenka (f) (rzecz.)=cooker
kuchenka (f) (rzecz.)=kitchenette
kuchenka (f) (rzecz.)=stove
kuchenny (przym.)=kitchen
kuchmistrz (m) (rzecz.)=chef
kuchnia (f) (rzecz.)=cuddy
kuchnia (f) (rzecz.)=cuisine
kuchnia (f) (rzecz.)=kitchen
kucie (n) (rzecz.)=forging
kucyk (m) (rzecz.)=cob
kucyk (m) (rzecz.)=nag
kucyk (m) (rzecz.)=pigtail
kucyk (m) (rzecz.)=pony
kucyk (m) (rzecz.)=ponytail
kudłaty (przym.)=fluey
kudłaty (przym.)=hairy
kudłaty (przym.)=hirsute
kudłaty (przym.)=shaggy
kudły (pl) (rzecz.)=shag
kufel (m) (rzecz.)=mug
kufel (m) (rzecz.)=tankard
kufer (m) (rzecz.)=chest
kufer (m) (rzecz.)=coffer
kufer (m) (rzecz.)=trunk
kuglarz (m) (rzecz.)=conjurer
kuglarz (m) (rzecz.)=conjuror
kuglarz (m) (rzecz.)=juggler
kuglarz (m) (rzecz.)=tumbler
kuguar (m) (rzecz.)=cougar
kujon (m) (rzecz.)=grind
kukać (czas.)=cuckoo
kukiełka (f) (rzecz.)=puppet
kukła (f) (rzecz.)=dummy
kukła (f) (rzecz.)=effigy
kukułka (f) (rzecz.)=cuckoo
kukurydza (f) (rzecz.)=corn
kukurydza (f) (rzecz.)=maize
kukuryku (wykrz.)=cock-a-doodle-doo
kula (f) (rzecz.)=ball
kula (f) (rzecz.)=bowl
kula (f) (rzecz.)=bullet
kula (f) (rzecz.)=crutch
kula (f) (rzecz.)=orb
kula (f) (rzecz.)=shot
kula (f) (rzecz.)=snowball
kula (f) (rzecz.)=sphere
kulać (czas.)=limp
kułak (m) (rzecz.)=kulak
kulawo (przysł.)=lamely
kulawy (przym.)=lame
kulawy (przym.)=rickety
kuleć (czas.)=hobble
kuleć (czas.)=limp
kulenie (n) (rzecz.)=cower
kulenie (n) (rzecz.)=limp
kulenie (n) (rzecz.)=limping
kulić (czas.)=cower
kulić (czas.)=cringe
kulić (czas.)=hunch
kulić (czas.)=squat
kulik (m) (rzecz.)=curlew
kulinarny (przym.)=cooking
kulinarny (przym.)=culinary
kulistość (f) (rzecz.)=roundness
kulisty (przym.)=globular
kulisty (przym.)=round
kulisty (przym.)=spherical
kulka (f) (rzecz.)=ball
kulka (f) (rzecz.)=blob
kulka (f) (rzecz.)=bullet
kulka (f) (rzecz.)=globule
kulka (f) (rzecz.)=marble
kulka (f) (rzecz.)=pellet
kulka (f) (rzecz.)=slug
kulminacja (f) (rzecz.)=culmination
kulminacyjny (przym.)=climax
kulminować (czas.)=culminate
kulminowanie (n) (rzecz.)=culminating
kulomb (m) (rzecz.)=coulomb
kulon (m) (rzecz.)=stonecutter
kuloodporny (przym.)=bullet-proof
kulszowy (przym.)=sciatic
kult (m) (rzecz.)=cult
kult (m) (rzecz.)=reverence
kult (m) (rzecz.)=worship
kultowy (przym.)=cult
kultura (f) (rzecz.)=civilization
kultura (f) (rzecz.)=culture
kultura (f) (rzecz.)=material
kulturalnie (przysł.)=culturally
kulturalny (przym.)=civilized
kulturalny (przym.)=cultivated
kulturalny (przym.)=cultural
kulturalny (przym.)=cultured
kulturalny (przym.)=mannerly
kulturowy (przym.)=cultural
kulturysta (m) (rzecz.)=bodybuilder
kulturystyka (f) (rzecz.)=body-building
kultywator (m) (rzecz.)=cultivator
kultywować (czas.)=cultivate
kultywowanie (n) (rzecz.)=cultivation
kuluary (pl) (rzecz.)=lobby
kum (m) (rzecz.)=fellow
kum (m) (rzecz.)=gaffer
kumoszka (f) (rzecz.)=co-mother
kumoter (m) (rzecz.)=gaffer
kumoterstwo (n) (rzecz.)=logrolling
kumoterstwo (n) (rzecz.)=nepotism
kumpel (m) (rzecz.)=buddy
kumpel (m) (rzecz.)=buddy-buddy
kumpel (m) (rzecz.)=chum
kumpel (m) (rzecz.)=crony
kumpel (m) (rzecz.)=feller
kumpel (m) (rzecz.)=fellow
kumpel (m) (rzecz.)=mate
kumpel (m) (rzecz.)=pal
kumpel (m) (rzecz.)=sidekick
kumulacja (f) (rzecz.)=accumulation
kumulacyjny (przym.)=cumulative
kumulatywny (przym.)=cumulative
kumulować (czas.)=accumulate
kumulować (czas.)=cumulate
kuna (f) (rzecz.)=marten
kundel (m) (rzecz.)=cur
kundel (m) (rzecz.)=mongrel
kundel (m) (rzecz.)=mutt
kundel (m) (rzecz.)=pooch
kundel (m) (rzecz.)=tyke
kunszt (m) (rzecz.)=art
kunszt (m) (rzecz.)=artistry
kunszt (m) (rzecz.)=craft
kunszt (m) (rzecz.)=craftsmanship
kunsztowny (przym.)=artistic
kunsztowny (przym.)=elaborate
kupa (f) (rzecz.)=heap
kupa (f) (rzecz.)=huddle
kupa (f) (rzecz.)=jumble
kupa (f) (rzecz.)=peck
kupa (f) (rzecz.)=pile
kupa (f) (rzecz.)=ton
kupić (czas.)=get
kupido (m) (rzecz.)=cupid
kupiec (m) (rzecz.)=businessman
kupiec (m) (rzecz.)=buyer
kupiec (m) (rzecz.)=chandler
kupiec (m) (rzecz.)=dealer
kupiec (m) (rzecz.)=merchant
kupiec (m) (rzecz.)=storekeeper
kupiec (m) (rzecz.)=trader
kupiec (m) (rzecz.)=tradesman
kupiecki (przym.)=mercantile
kupiecki (przym.)=merchant
kupiecki (przym.)=tradesman
kupno (n) (rzecz.)=bargain
kupno (n) (rzecz.)=buying
kupno (n) (rzecz.)=purchase
kupon (m) (rzecz.)=coupon
kupon (m) (rzecz.)=voucher
kupować (czas.)=buy
kupować (czas.)=purchase
kupować (czas.)=shop
kupowanie (n) (rzecz.)=buying
kupowanie (n) (rzecz.)=shopping
kura (f) (rzecz.)=hen
kuracja (f) (rzecz.)=cure
kuracja (f) (rzecz.)=treatment
kuracjusz (m) (rzecz.)=patient
kuracyjny (przym.)=therapeutic
kurant (m) (rzecz.)=chime
kurara (f) (rzecz.)=curare
kuratela (f) (rzecz.)=guardianship
kuratela (f) (rzecz.)=tutelage
kurator (m) (rzecz.)=curator
kurator (m) (rzecz.)=custodian
kurator (m) (rzecz.)=keeper
kurator (m) (rzecz.)=probation
kurator (m) (rzecz.)=trustee
kurator (m) (rzecz.)=warden
kuraż (m) (rzecz.)=moxie
kurcz (m) (rzecz.)=cramp
kurcz (m) (rzecz.)=spasm
kurczak (m) (rzecz.)=biddy
kurczak (m) (rzecz.)=broiler
kurczak (m) (rzecz.)=chick
kurczak (m) (rzecz.)=chicken
kurczątko (n) (rzecz.)=chuck
kurczenie (n) (rzecz.)=shrinkage
kurczliwy (przym.)=retractile
kurczliwy (przym.)=shrinkable
kurczowo (przysł.)=cramp
kurczowo (przysł.)=tightly
kurczowy (przym.)=jerky
kurczowy (przym.)=spastic
kurczowy (przym.)=tight
kurczyć (czas.)=contract
kurczyć (czas.)=dwindle
kurczyć (czas.)=shrine
kurczyć (czas.)=shrink
kurczyć (czas.)=twitch
kurdupel (m) (rzecz.)=shrimp
kurek (m) (rzecz.)=cock
kurek (m) (rzecz.)=faucet
kurek (m) (rzecz.)=rooster
kurek (m) (rzecz.)=spout
kurek (m) (rzecz.)=stopcock
kurek (m) (rzecz.)=tap
kurek (m) (rzecz.)=weathercock
kurhan (m) (rzecz.)=barrow
kurhan (m) (rzecz.)=tumulus
kuria (f) (rzecz.)=curia
kurier (m) (rzecz.)=courier
kurier (m) (rzecz.)=messenger
kurka (f) (rzecz.)=pullet
kurkuma (f) (rzecz.)=turmeric
kurnik (m) (rzecz.)=coop
kuropatwa (f) (rzecz.)=partridge
kurort (m) (rzecz.)=resort
kurować (czas.)=treat
kurs (m) (rzecz.)=class
kurs (m) (rzecz.)=course
kurs (m) (rzecz.)=head
kurs (m) (rzecz.)=heading
kurs (m) (rzecz.)=ride
kurs (m) (rzecz.)=sailing
kurs (m) (rzecz.)=set-down
kursant (m) (rzecz.)=trainee
kursor (m) (rzecz.)=cursor
kursować (czas.)=circulate
kursować (czas.)=ply
kursowanie (n) (rzecz.)=plying
kursywa (f) (rzecz.)=italicize
kursywa (f) (rzecz.)=italics
kurtka (f) (rzecz.)=anorak
kurtka (f) (rzecz.)=blazer
kurtka (f) (rzecz.)=jacket
kurtka (f) (rzecz.)=jerkin
kurtka (f) (rzecz.)=kirtle
kurtka (f) (rzecz.)=reefer
kurtuazja (f) (rzecz.)=comity
kurtuazja (f) (rzecz.)=courtesy
kurtuazyjny (przym.)=courteous
kurtuazyjny (przym.)=token
kurtyna (f) (rzecz.)=curtain
kurtyzana (f) (rzecz.)=courtesan
kurz (n) (rzecz.)=dirt
kurz (n) (rzecz.)=dust
kurz (n) (rzecz.)=dusting
kurzajka (f) (rzecz.)=wart
kurzawa (f) (rzecz.)=quicksand
kurzawka (f) (rzecz.)=quicksand
kurzyć (czas.)=dust
kusić (czas.)=allure
kusić (czas.)=attract
kusić (czas.)=beckon
kusić (czas.)=entice
kusić (czas.)=seduce
kusić (czas.)=tantalize
kusić (czas.)=tempt
kusiciel (m) (rzecz.)=tempter
kuśnierstwo (n) (rzecz.)=furriery
kuśnierz (m) (rzecz.)=furrier
kustosz (m) (rzecz.)=conservator
kustosz (m) (rzecz.)=curator
kustosz (m) (rzecz.)=custodian
kustosz (m) (rzecz.)=keeper
kuśtykać (czas.)=hitch
kuśtykać (czas.)=limp
kusza (f) (rzecz.)=arbalest
kusza (f) (rzecz.)=crossbow
kusza (f) (rzecz.)=cross-bow
kuszenie (n) (rzecz.)=temptation
kuszetka (f) (rzecz.)=couchette
kusznik (m) (rzecz.)=crossbowman
kusztykanie (n) (rzecz.)=limp
kutas (m) (rzecz.)=dick
kutas (m) (rzecz.)=prick
kuter (m) (rzecz.)=keelboat
kutwa (f) (rzecz.)=greedy
kutwa (f) (rzecz.)=hunks
kutwa (f) (rzecz.)=money-grubber
kuźnia (f) (rzecz.)=forge
kuźnia (f) (rzecz.)=smithy
kuźnictwo (n) (rzecz.)=forging
kuzyn (m) (rzecz.)=cousin
kwadra (f) (rzecz.)=quarter
kwadrans (m) (rzecz.)=quarter
kwadrant (m) (rzecz.)=quadrant
kwadrat (m) (rzecz.)=square
kwadratowy (przym.)=quadratic
kwadratowy (przym.)=square
kwadrylion (m) (rzecz.)=quadrillion
kwakać (czas.)=quack
kwakać (czas.)=squawk
kwakanie (n) (rzecz.)=quack
kwakanie (n) (rzecz.)=squawk
kwalifikacja (f) (rzecz.)=eligibility
kwalifikacja (f) (rzecz.)=qualification
kwalifikator (m) (rzecz.)=qualifier
kwalifikować (czas.)=classify
kwalifikować (czas.)=qualify
kwant (m) (rzecz.)=quantum
kwantum (n) (rzecz.)=quantum
kwantyfikacja (f) (rzecz.)=quantification
kwantyfikator (m) (rzecz.)=qualifier
kwantyfikator (m) (rzecz.)=quantifier
kwantytatywnie (przysł.)=quantitatively
kwantytatywny (przym.)=quantitative
kwantyzacja (f) (rzecz.)=quantization
kwarantanna (f) (rzecz.)=quarantine
kwarc (m) (rzecz.)=quartz
kwarcówka (f) (rzecz.)=sunlamp
kwarcyt (m) (rzecz.)=quartzite
kwark (m) (rzecz.)=quark
kwarta (f) (rzecz.)=quart
kwarta (f) (rzecz.)=quarter
kwartał (m) (rzecz.)=quarter
kwartał (m) (rzecz.)=term
kwartalnie (przysł.)=quarterly
kwartalnik (m) (rzecz.)=quarterly
kwartalny (przym.)=quarterly
kwartet (m) (rzecz.)=quartet
kwas (m) (rzecz.)=acid
kwas (m) (rzecz.)=barbital
kwasić (czas.)=sour
kwasica (f) (rzecz.)=acidosis
kwaskowatość (f) (rzecz.)=acridity
kwaskowaty (przym.)=acidulous
kwaskowaty (przym.)=acrid
kwaskowaty (przym.)=shrewd
kwaskowy (przym.)=acidulous
kwaśnieć (czas.)=acidify
kwaśnieć (czas.)=sour
kwaśnieć (czas.)=turn
kwaśno (przysł.)=acidly
kwaśność (f) (rzecz.)=acidity
kwaśność (f) (rzecz.)=sourness
kwaśność (f) (rzecz.)=tartness
kwaśny (przym.)=acid
kwaśny (przym.)=acidic
kwaśny (przym.)=sour
kwasoodporny (przym.)=acid-proof
kwasoodporny (przym.)=acid-resistant
kwasoryt (m) (rzecz.)=knit
kwasota (f) (rzecz.)=acidity
kwasotwórczy (przym.)=acid-forming
kwasotwórczy (przym.)=acidic
kwasowość (f) (rzecz.)=acidity
kwasowy (przym.)=acid
kwasowy (przym.)=acidic
kwatera (f) (rzecz.)=accommodation
kwatera (f) (rzecz.)=billet
kwatermistrz (m) (rzecz.)=quartermaster
kwaternion (m) (rzecz.)=quaternion
kwaterować (czas.)=billet
kwaterować (czas.)=lodge
kwaterowanie (n) (rzecz.)=quartering
kwaterunek (m) (rzecz.)=billet
kwaterunkowy (przym.)=billet
kwaterunkowy (przym.)=quartering
kwazar (m) (rzecz.)=quasar
kwerenda (f) (rzecz.)=enquiry
kwesta (f) (rzecz.)=collection
kwestia (f) (rzecz.)=affair
kwestia (f) (rzecz.)=issue
kwestia (f) (rzecz.)=matter
kwestia (f) (rzecz.)=point
kwestia (f) (rzecz.)=purview
kwestia (f) (rzecz.)=question
kwestionariusz (m) (rzecz.)=questionnaire
kwestionować (czas.)=contest
kwestionować (czas.)=controvert
kwestionować (czas.)=dispute
kwestionować (czas.)=impugn
kwestionować (czas.)=query
kwestionować (czas.)=question
kwestionowanie (n) (rzecz.)=challenge
kwestor (m) (rzecz.)=bursar
kwiaciarnia (f) (rzecz.)=florin
kwiaciarstwo (n) (rzecz.)=floriculture
kwiaciarz (m) (rzecz.)=florin
kwiaciarz (m) (rzecz.)=florist
kwiat (m) (rzecz.)=bloom
kwiat (m) (rzecz.)=blossom
kwiat (m) (rzecz.)=cornflower
kwiat (m) (rzecz.)=corn-flower
kwiat (m) (rzecz.)=flower
kwiatek (m) (rzecz.)=floret
kwiaton (m) (rzecz.)=finial
kwiatostan (m) (rzecz.)=inflorescence
kwiatowy (przym.)=floral
kwiatowy (przym.)=flowered
kwiatowy (przym.)=flowery
kwiczeć (czas.)=grunt
kwiczeć (czas.)=squeak
kwiczeć (czas.)=squeal
kwiecie (n) (rzecz.)=blossom
kwieciście (przysł.)=floridly
kwiecistość (f) (rzecz.)=flamboyance
kwiecistość (f) (rzecz.)=floridity
kwiecisty (przym.)=flamboyant
kwiecisty (przym.)=florid
kwiecisty (przym.)=flowered
kwiecisty (przym.)=flowery
kwiecisty (przym.)=ornate
kwietnik (m) (rzecz.)=flowerbed
kwietnik (m) (rzecz.)=flower-bed
kwik (m) (rzecz.)=grunt
kwik (m) (rzecz.)=squeal
kwilenie (n) (rzecz.)=whimper
kwilenie (n) (rzecz.)=whine
kwilić (czas.)=whimper
kwilić (czas.)=whine
kwintal (m) (rzecz.)=quintal
kwintesencja (f) (rzecz.)=quintessence
kwintet (m) (rzecz.)=quintet
kwintylion (m) (rzecz.)=quintillion
kwit (m) (rzecz.)=bill
kwit (m) (rzecz.)=receipt
kwit (m) (rzecz.)=voucher
kwitnąć (czas.)=bloom
kwitnąć (czas.)=blossom
kwitnąć (czas.)=blow
kwitnąć (czas.)=flourish
kwitnąć (czas.)=flower
kwitnąć (czas.)=richly
kwitnąć (czas.)=thrive
kwitnięcie (n) (rzecz.)=florescence
kwitnienie (n) (rzecz.)=blooming
kwitnienie (n) (rzecz.)=efflorescence
kwitować (czas.)=quit
kwitować (czas.)=receipt
kwiz (m) (rzecz.)=quiz
kwoka (f) (rzecz.)=brooder
kwoka (f) (rzecz.)=sitter
kworum (n) (rzecz.)=quorum
kwota (f) (rzecz.)=amount
kwota (f) (rzecz.)=sum
łabędź (m) (rzecz.)=cob
łabędź (m) (rzecz.)=swan
łabędzi (przym.)=swanlike
labirynt (m) (rzecz.)=labyrinth
labirynt (m) (rzecz.)=maze
laboratorium (n) (rzecz.)=lab
laboratorium (n) (rzecz.)=laboratory
laboratoryjny (przym.)=laboratory
lać (czas.)=beat
lać (czas.)=gush
lać (czas.)=pour
lać (czas.)=thrash
lać (czas.)=whop
łach (m) (rzecz.)=gear
łach (m) (rzecz.)=rag
łachman (m) (rzecz.)=rag
łachman (m) (rzecz.)=raggedness
łachman (m) (rzecz.)=tatter
łaciaty (przym.)=piebald
łącze (n) (rzecz.)=connection
łącze (n) (rzecz.)=link
łączenie (n) (rzecz.)=coalescence
łączenie (n) (rzecz.)=connecting
łączenie (n) (rzecz.)=consorting
łączenie (n) (rzecz.)=linking
łączenie (n) (rzecz.)=merger
łącznica (f) (rzecz.)=concentrator
łącznica (f) (rzecz.)=junction
łącznica (f) (rzecz.)=switchboard
łącznie (przysł.)=all-in
łącznie (przysł.)=coherently
łącznie (przysł.)=concomitantly
łącznie (przysł.)=cumulatively
łącznie (przysł.)=including
łącznie (przysł.)=jointly
łącznie (przysł.)=together
łącznie (przysł.)=total
łącznik (m) (rzecz.)=adapter
łącznik (m) (rzecz.)=clamp
łącznik (m) (rzecz.)=connecter
łącznik (m) (rzecz.)=connector
łącznik (m) (rzecz.)=copula
łącznik (m) (rzecz.)=hyphen
łącznik (m) (rzecz.)=junction
łącznik (m) (rzecz.)=link
łącznikowy (przym.)=liaison
łączność (f) (rzecz.)=coherence
łączność (f) (rzecz.)=coherency
łączność (f) (rzecz.)=communication
łączność (f) (rzecz.)=connectivity
łączność (f) (rzecz.)=contact
łączność (f) (rzecz.)=liaison
łączność (f) (rzecz.)=telecommunication
łączny (przym.)=all-in
łączny (przym.)=cumulative
łączny (przym.)=inclusive
łączny (przym.)=joint
łączny (przym.)=total
łączówka (f) (rzecz.)=connector
łączówka (f) (rzecz.)=junction
łączyć (czas.)=amalgamate
łączyć (czas.)=annex
łączyć (czas.)=associate
łączyć (czas.)=blend
łączyć (czas.)=cohere
łączyć (czas.)=collate
łączyć (czas.)=combine
łączyć (czas.)=compound
łączyć (czas.)=concatenate
łączyć (czas.)=confluence
łączyć (czas.)=conjoin
łączyć (czas.)=connect
łączyć (czas.)=couple
łączyć (czas.)=dial
łączyć (czas.)=embody
łączyć (czas.)=incorporate
łączyć (czas.)=interconnect
łączyć (czas.)=interlink
łączyć (czas.)=interlock
łączyć (czas.)=join
łączyć (czas.)=link
łączyć (czas.)=merge
łączyć (czas.)=pair
łączyć (czas.)=relate
łączyć (czas.)=splice
łączyć (czas.)=tag
łączyć (czas.)=tie
łączyć (czas.)=unite
łączyć (czas.)=weld
ląd (m) (rzecz.)=continent
ląd (m) (rzecz.)=land
ląd (m) (rzecz.)=landmass
ład (m) (rzecz.)=order
lada (f) (rzecz.)=counter
ladacznica (f) (rzecz.)=harlot
ladacznica (f) (rzecz.)=whore
lądem (przysł.)=overland
ładnie (przysł.)=handsomely
ładnie (przysł.)=nicely
ładnie (przysł.)=prettily
ładny (przym.)=beautiful
ładny (przym.)=cute
ładny (przym.)=handsome
ładny (przym.)=nice
ładny (przym.)=pretty
ładny (przym.)=snug
lądować (czas.)=alight
lądować (czas.)=disembark
lądować (czas.)=land
lądować (czas.)=load
ładować (czas.)=alight
ładować (czas.)=boot
ładować (czas.)=bootstrap
ładować (czas.)=charge
ładować (czas.)=embark
ładować (czas.)=emplane
ładować (czas.)=entrain
ładować (czas.)=freight
ładować (czas.)=lade
ładować (czas.)=load
ładowacz (m) (rzecz.)=filler
ładowacz (m) (rzecz.)=loader
ładowalny (przym.)=chargeable
ładowalny (przym.)=loadable
ładowalny (przym.)=rechargeable
lądowanie (n) (rzecz.)=debarkation
lądowanie (n) (rzecz.)=descent
lądowanie (n) (rzecz.)=landing
ładowanie (n) (rzecz.)=bootstrap
ładowanie (n) (rzecz.)=embarkation
ładowanie (n) (rzecz.)=loading
ładowarka (f) (rzecz.)=charger
lądowisko (n) (rzecz.)=airfield
lądowisko (n) (rzecz.)=airstrip
lądowisko (n) (rzecz.)=landfall
ładownia (f) (rzecz.)=hold
ładowność (f) (rzecz.)=carload
ładowny (przym.)=capacious
lądowy (przym.)=ground
lądowy (przym.)=overland
lądowy (przym.)=terrestrial
ładunek (m) (rzecz.)=bootstrap
ładunek (m) (rzecz.)=cargo
ładunek (m) (rzecz.)=charge
ładunek (m) (rzecz.)=freight
ładunek (m) (rzecz.)=lading
ładunek (m) (rzecz.)=load
ładunek (m) (rzecz.)=payload
ładunek (m) (rzecz.)=shipment
lafirynda (f) (rzecz.)=floozy
łagiewka (f) (rzecz.)=utricle
łagodnie (przysł.)=gently
łagodnie (przysł.)=leniently
łagodnie (przysł.)=lusciously
łagodnie (przysł.)=meekly
łagodnie (przysł.)=mildly
łagodnie (przysł.)=placidly
łagodnie (przysł.)=softly
łagodnieć (czas.)=mellow
łagodnieć (czas.)=relent
łagodnieć (czas.)=soften
łagodność (f) (rzecz.)=amenity
łagodność (f) (rzecz.)=clemency
łagodność (f) (rzecz.)=gentleness
łagodność (f) (rzecz.)=gentler
łagodność (f) (rzecz.)=lenience
łagodność (f) (rzecz.)=leniency
łagodność (f) (rzecz.)=meekness
łagodność (f) (rzecz.)=mildness
łagodność (f) (rzecz.)=placidity
łagodność (f) (rzecz.)=pleasantness
łagodność (f) (rzecz.)=softness
łagodny (przym.)=benign
łagodny (przym.)=benignant
łagodny (przym.)=bland
łagodny (przym.)=clement
łagodny (przym.)=easeful
łagodny (przym.)=gentile
łagodny (przym.)=gentle
łagodny (przym.)=gentlest
łagodny (przym.)=graceful
łagodny (przym.)=graded
łagodny (przym.)=kind
łagodny (przym.)=lenient
łagodny (przym.)=meek
łagodny (przym.)=mellow
łagodny (przym.)=mild
łagodny (przym.)=placid
łagodny (przym.)=smooth
łagodny (przym.)=soft
łagodny (przym.)=suave
łagodny (przym.)=tame
łagodząco (przysł.)=soothingly
łagodzenie (n) (rzecz.)=attenuation
łagodzenie (n) (rzecz.)=mitigation
łagodzenie (n) (rzecz.)=temper
łagodzić (czas.)=alleviate
łagodzić (czas.)=appease
łagodzić (czas.)=assuage
łagodzić (czas.)=attenuate
łagodzić (czas.)=commute
łagodzić (czas.)=deaden
łagodzić (czas.)=ease
łagodzić (czas.)=extenuate
łagodzić (czas.)=heal
łagodzić (czas.)=mitigate
łagodzić (czas.)=moderate
łagodzić (czas.)=mollify
łagodzić (czas.)=placate
łagodzić (czas.)=qualify
łagodzić (czas.)=salve
łagodzić (czas.)=sleek
łagodzić (czas.)=soften
łagodzić (czas.)=soothe
laguna (f) (rzecz.)=lagoon
laicki (przym.)=lay
laicyzacja (f) (rzecz.)=secularization
laik (m) (rzecz.)=layman
laik (m) (rzecz.)=outsider
łajać (czas.)=blame
łajać (czas.)=scold
łajać (czas.)=upbraid
łajdacko (przysł.)=villainously
łajdactwo (n) (rzecz.)=knavery
łajdactwo (n) (rzecz.)=villainy
łajdak (m) (rzecz.)=blackguard
łajdak (m) (rzecz.)=knave
łajdak (m) (rzecz.)=rake
łajdak (m) (rzecz.)=rascal
łajdak (m) (rzecz.)=rogue
łajdak (m) (rzecz.)=scamp
łajdak (m) (rzecz.)=scoundrel
łajdak (m) (rzecz.)=villain
łajno (n) (rzecz.)=dropping
łajno (n) (rzecz.)=droppings
łajno (n) (rzecz.)=dune
łajno (n) (rzecz.)=dung
lak (m) (rzecz.)=sealing-wax
lak (m) (rzecz.)=wax
łąka (f) (rzecz.)=grassland
łąka (f) (rzecz.)=green
łąka (f) (rzecz.)=lea
łąka (f) (rzecz.)=mead
łąka (f) (rzecz.)=meadow
lakier (m) (rzecz.)=lacquer
lakier (m) (rzecz.)=varnish
lakiernik (m) (rzecz.)=painter
lakierować (czas.)=paint
lakierować (czas.)=varnish
lakmus (m) (rzecz.)=litmus
łaknienie (n) (rzecz.)=craving
łaknienie (n) (rzecz.)=hunger
łakocie (pl) (rzecz.)=sweets
łakomczuch (m) (rzecz.)=glutton
łakomczuch (m) (rzecz.)=gourmand
łakomić (czas.)=covet
łakomstwo (n) (rzecz.)=gluttony
łakomstwo (n) (rzecz.)=greediness
łakomy (przym.)=greedy
łakomy (przym.)=insatiate
łakomy (przym.)=lickerish
lakonicznie (przysł.)=curtly
lakonicznie (przysł.)=laconically
lakoniczny (przym.)=curt
lakoniczny (przym.)=laconic
lakoniczny (przym.)=short
lakować (czas.)=seal
laktacja (f) (rzecz.)=lactation
laktoza (f) (rzecz.)=lactose
lala (f) (rzecz.)=doll
lalka (f) (rzecz.)=doll
lalka (f) (rzecz.)=dolly
lalkowaty (przym.)=dollish
laluś (m) (rzecz.)=fop
łam (m) (rzecz.)=column
lama (f) (rzecz.)=llama
łamać (czas.)=break
łamać (czas.)=falter
łamać (czas.)=fracture
łamać (czas.)=infringe
łamać (czas.)=refract
łamaga (m) (rzecz.)=manta
łamanie (n) (rzecz.)=breakage
łamanie (n) (rzecz.)=falter
łamanie (n) (rzecz.)=infringement
lambrekin (m) (rzecz.)=lambrequin
lambrekin (m) (rzecz.)=pelmet
lamela (f) (rzecz.)=lamella
lamentacja (f) (rzecz.)=lamentation
lamentować (czas.)=bemoan
lamentować (czas.)=lament
lamentować (czas.)=moan
lamentować (czas.)=mourn
lamentować (czas.)=whine
lamentowanie (n) (rzecz.)=lamenting
lamentowanie (n) (rzecz.)=mourning
lameta (f) (rzecz.)=tinsel
łamigłówka (f) (rzecz.)=jigsaw
łamigłówka (f) (rzecz.)=poser
łamigłówka (f) (rzecz.)=puzzle
laminarny (przym.)=laminar
laminat (m) (rzecz.)=laminate
laminować (czas.)=laminate
laminowanie (n) (rzecz.)=lamination
łamistrajk (m) (rzecz.)=blacking
łamistrajk (m) (rzecz.)=fink
łamistrajk (m) (rzecz.)=scab
łamistrajk (m) (rzecz.)=strike-breaker
łamliwość (f) (rzecz.)=brittleness
łamliwość (f) (rzecz.)=frangibility
łamliwy (przym.)=breakable
łamliwy (przym.)=brittle
łamliwy (przym.)=fragile
łamliwy (przym.)=frangible
lamować (czas.)=trim
lamówka (f) (rzecz.)=edging
lamówka (f) (rzecz.)=trimming
lamówka (f) (rzecz.)=welt
lampa (f) (rzecz.)=lamp
lampa (f) (rzecz.)=lit
lampart (m) (rzecz.)=leopard
lampion (m) (rzecz.)=lampion
lampka (f) (rzecz.)=lamp
lamus (m) (rzecz.)=lumber-room
łan (m) (rzecz.)=feoff
łan (m) (rzecz.)=field
lanca (f) (rzecz.)=lance
łańcuch (m) (rzecz.)=chain
łańcuch (m) (rzecz.)=string
łańcuch (m) (rzecz.)=tether
łańcuszek (m) (rzecz.)=chain
landara (f) (rzecz.)=crate
landara (f) (rzecz.)=rumble-tumble
łania (f) (rzecz.)=deer
łania (f) (rzecz.)=doe
łania (f) (rzecz.)=hind
łania (f) (rzecz.)=roe
lanie (n) (rzecz.)=beating
lanie (n) (rzecz.)=leathering
lanie (n) (rzecz.)=pouring
lanie (n) (rzecz.)=spanking
lanie (n) (rzecz.)=thrashing
lanie (n) (rzecz.)=walloping
lanolina (f) (rzecz.)=lanolin
lanolina (f) (rzecz.)=lanoline
lansjer (m) (rzecz.)=lancer
lansować (czas.)=promote
lantan (m) (rzecz.)=lanthanum
lantanowiec (m) (rzecz.)=lanthanide
łapa (f) (rzecz.)=clamp
łapa (f) (rzecz.)=paw
łapać (czas.)=catch
łapać (czas.)=grasp
łapać (czas.)=nab
łapać (czas.)=snatch
łapać (czas.)=trammel
łapacz (m) (rzecz.)=catcher
łapadło (n) (rzecz.)=gripper
łapanka (f) (rzecz.)=raid
łapanka (f) (rzecz.)=roundup
łapczywie (przysł.)=greedily
łapczywie (przysł.)=hungrily
łapczywość (f) (rzecz.)=greediness
łapczywy (przym.)=grasping
łapczywy (przym.)=greed
łapczywy (przym.)=greedy
lapidarny (przym.)=lapidary
lapidarny (przym.)=pithy
lapidarny (przym.)=terse
łapiduch (m) (rzecz.)=sawbones
łapówka (f) (rzecz.)=bribe
łapówka (f) (rzecz.)=douceur
łapówka (f) (rzecz.)=graft
łapówka (f) (rzecz.)=kickback
łapówka (f) (rzecz.)=payoff
łapówka (f) (rzecz.)=payola
łapówka (f) (rzecz.)=sop
łapówkarstwo (n) (rzecz.)=bribery
łapówkarz (m) (rzecz.)=briber
łapówkarz (m) (rzecz.)=grafter
łapownictwo (n) (rzecz.)=bribery
łapownictwo (n) (rzecz.)=bribing
łapownik (m) (rzecz.)=grafter
lapsus (m) (rzecz.)=lapse
larum (n) (rzecz.)=arum
larwa (f) (rzecz.)=grub
larwa (f) (rzecz.)=larva
larwa (f) (rzecz.)=maggot
larwalny (przym.)=larval
laryngolog (m) (rzecz.)=laryngologist
las (m) (rzecz.)=forest
las (m) (rzecz.)=greenwood
las (m) (rzecz.)=timber
las (m) (rzecz.)=wood
lasek (m) (rzecz.)=grove
lasek (m) (rzecz.)=spinney
lasek (m) (rzecz.)=wood
łasić (czas.)=fawn
łasica (f) (rzecz.)=weasel
laska (f) (rzecz.)=cane
laska (f) (rzecz.)=crutch
laska (f) (rzecz.)=minim
laska (f) (rzecz.)=rod
laska (f) (rzecz.)=stick
łaska (f) (rzecz.)=boon
łaska (f) (rzecz.)=clemency
łaska (f) (rzecz.)=grace
łaska (f) (rzecz.)=indulgence
łaska (f) (rzecz.)=mercy
łaska (f) (rzecz.)=quarter
łaskawie (przysł.)=condescendingly
łaskawie (przysł.)=graciously
łaskawie (przysł.)=kindly
łaskawość (f) (rzecz.)=graciousness
łaskawy (przym.)=benevolent
łaskawy (przym.)=bland
łaskawy (przym.)=clement
łaskawy (przym.)=gracious
łaskawy (przym.)=indulgent
łaskawy (przym.)=kind
łaskawy (przym.)=kindly
łaskawy (przym.)=placid
łaskawy (przym.)=propitious
łaskotać (czas.)=tickle
łaskotać (czas.)=titillate
łaskotanie (n) (rzecz.)=tickle
łaskotliwy (przym.)=ticklish
lasować (czas.)=slake
lastryko (n) (rzecz.)=terrazzo
łasy (przym.)=greedy
łata (f) (rzecz.)=lath
łata (f) (rzecz.)=patch
łata (f) (rzecz.)=patching
latać (czas.)=flit
latać (czas.)=flitter
latać (czas.)=fly
latać (czas.)=navigate
latać (czas.)=swim
łatać (czas.)=mend
łatać (czas.)=patch
łatać (czas.)=piece
łatacz (m) (rzecz.)=cobbler
latanie (n) (rzecz.)=flying
łatanie (n) (rzecz.)=lathing
łatanie (n) (rzecz.)=patching
łatanina (f) (rzecz.)=patchwork
latarka (f) (rzecz.)=flashlight
latarka (f) (rzecz.)=torch
latarnia (f) (rzecz.)=lantern
latarnia (f) (rzecz.)=streetlamp
latarnik (m) (rzecz.)=lighter
latarniowiec (m) (rzecz.)=lightship
latawica (f) (rzecz.)=hussy
latawica (f) (rzecz.)=loafer
latawiec (m) (rzecz.)=flier
latawiec (m) (rzecz.)=flyer
latawiec (m) (rzecz.)=kite
lateks (m) (rzecz.)=latex
łatka (f) (rzecz.)=patch
lato (n) (rzecz.)=summer
lato (n) (rzecz.)=summertime
latorośl (f) (rzecz.)=grapevine
latorośl (f) (rzecz.)=offspring
latorośl (f) (rzecz.)=outgrowth
latorośl (f) (rzecz.)=scion
latorośl (f) (rzecz.)=sprig
latorośl (f) (rzecz.)=sprout
latorośl (f) (rzecz.)=vine
latryna (f) (rzecz.)=latrine
łatwizna (f) (rzecz.)=breeze
łatwizna (f) (rzecz.)=cinch
łatwizna (f) (rzecz.)=pushover
łatwizna (f) (rzecz.)=quickie
łatwo (przysł.)=easily
łatwo (przysł.)=easy
łatwo (przysł.)=facilely
łatwo (przysł.)=handily
łatwo (przysł.)=readily
łatwo (przysł.)=simply
łatwo (przysł.)=swimmingly
łatwopalność (f) (rzecz.)=flammability
łatwopalny (przym.)=combustible
łatwopalny (przym.)=flammable
łatwopalny (przym.)=incendiary
łatwopalny (przym.)=inflammable
łatwość (f) (rzecz.)=ease
łatwość (f) (rzecz.)=easiness
łatwość (f) (rzecz.)=facility
łatwość (f) (rzecz.)=simplicities
łatwość (f) (rzecz.)=simplicity
łatwowiernie (przysł.)=credulously
łatwowierność (f) (rzecz.)=credulity
łatwowierność (f) (rzecz.)=gullibility
łatwowierny (przym.)=credulous
łatwowierny (przym.)=gullible
łatwowierny (przym.)=simpleminded
łatwowierny (przym.)=simple-minded
łatwowierny (przym.)=wide-eyed
łatwy (przym.)=amicable
łatwy (przym.)=cushy
łatwy (przym.)=easy
łatwy (przym.)=effortless
łatwy (przym.)=facile
łatwy (przym.)=simple
łatwy (przym.)=tractable
laubzega (f) (rzecz.)=jigsaw
laudanum (n) (rzecz.)=laudanum
laufer (m) (rzecz.)=bishop
laureat (m) (rzecz.)=laureate
laureat (m) (rzecz.)=prize-winner
laureat (m) (rzecz.)=winner
laurka (f) (rzecz.)=card
laury (pl) (rzecz.)=laurels
lawa (f) (rzecz.)=lava
ława (f) (rzecz.)=bench
ława (f) (rzecz.)=dock
lawenda (f) (rzecz.)=lavender
ławica (f) (rzecz.)=bank
ławica (f) (rzecz.)=cay
ławica (f) (rzecz.)=school
ławica (f) (rzecz.)=shoal
lawina (f) (rzecz.)=avalanche
lawirować (czas.)=prevaricate
lawirować (czas.)=tack
lawirowanie (n) (rzecz.)=tacking
ławka (f) (rzecz.)=bench
ławka (f) (rzecz.)=desk
ławka (f) (rzecz.)=form
ławka (f) (rzecz.)=pew
ławkowy (przym.)=benched
ławnik (m) (rzecz.)=alderman
ławnik (m) (rzecz.)=juror
łazić (czas.)=mooch
łazić (czas.)=saunter
łazić (czas.)=traipse
łazienka (f) (rzecz.)=bathroom
łazik (m) (rzecz.)=jeep
łazik (m) (rzecz.)=tramp
łaźnia (f) (rzecz.)=bagnio
łaźnia (f) (rzecz.)=bath
lazur (m) (rzecz.)=azure
lazurowy (przym.)=azure
łeb (m) (rzecz.)=frontlet
łeb (m) (rzecz.)=head
łeb (m) (rzecz.)=noggin
lebiodka (f) (rzecz.)=oregano
łechtać (czas.)=tickle
łechtać (czas.)=titillate
łechtaczka (f) (rzecz.)=clitoris
łechtanie (n) (rzecz.)=titillation
lecieć (czas.)=dart
lecieć (czas.)=dash
lecieć (czas.)=flee
lecieć (czas.)=fly
lecieć (czas.)=skitter
leciwy (przym.)=elderly
lecytyna (f) (rzecz.)=lecithin
lecz (spój.)=but
leczenie (n) (rzecz.)=cure
leczenie (n) (rzecz.)=curing
leczenie (n) (rzecz.)=healing
leczenie (n) (rzecz.)=medication
leczenie (n) (rzecz.)=therapy
leczenie (n) (rzecz.)=treatment
lecznica (f) (rzecz.)=clinic
lecznica (f) (rzecz.)=infirmary
lecznictwo (n) (rzecz.)=therapeutics
leczniczy (przym.)=curative
leczniczy (przym.)=healing
leczniczy (przym.)=medical
leczniczy (przym.)=medicinal
leczniczy (przym.)=prophylactic
leczniczy (przym.)=therapeutic
leczyć (czas.)=cure
leczyć (czas.)=heal
leczyć (czas.)=medicate
leczyć (czas.)=remedy
leczyć (czas.)=treat
ledwie (przysł.)=barely
ledwie (przysł.)=hardly
ledwie (przysł.)=scarce
ledwie (przysł.)=scarcely
ledwo (przysł.)=almost
ledwo (przysł.)=barely
ledwo (przysł.)=hardly
ledwo (przysł.)=narrowly
ledwo (przysł.)=scarce
ledwo (przysł.)=scarcely
lędźwie (pl) (rzecz.)=loin
lędźwie (pl) (rzecz.)=loins
lędźwie (pl) (rzecz.)=rein
lędźwie (pl) (rzecz.)=reins
lędźwiowy (przym.)=lumbar
legalizacja (f) (rzecz.)=authentication
legalizacja (f) (rzecz.)=legalization
legalizacja (f) (rzecz.)=validation
legalizować (czas.)=attest
legalizować (czas.)=legalize
legalizować (czas.)=legitimate
legalizować (czas.)=legitimize
legalizować (czas.)=validate
legalizowanie (n) (rzecz.)=legalizing
legalnie (przysł.)=lawfully
legalnie (przysł.)=legally
legalność (f) (rzecz.)=legality
legalność (f) (rzecz.)=legitimacy
legalny (przym.)=aboveboard
legalny (przym.)=lawful
legalny (przym.)=legal
legalny (przym.)=legitimate
legalny (przym.)=legitimize
legalny (przym.)=licit
legalny (przym.)=rightful
legalny (przym.)=rightfulness
legar (m) (rzecz.)=beam
legar (m) (rzecz.)=joist
legat (m) (rzecz.)=bequest
legat (m) (rzecz.)=legate
legenda (f) (rzecz.)=legend
legendarnie (przysł.)=legendarily
legendarny (przym.)=fabulous
legendarny (przym.)=legendary
legia (f) (rzecz.)=legion
legionista (m) (rzecz.)=legionary
legionista (m) (rzecz.)=legionnaire
legionowy (przym.)=legionary
legislacja (f) (rzecz.)=law
legislacja (f) (rzecz.)=legislation
legislacyjny (przym.)=legislative
legislatura (f) (rzecz.)=legislature
legitymować (czas.)=identify
lęgnąć (czas.)=bud
legowisko (n) (rzecz.)=bed
legowisko (n) (rzecz.)=couch
legowisko (n) (rzecz.)=den
legowisko (n) (rzecz.)=lair
legowisko (n) (rzecz.)=shakedown
legumina (f) (rzecz.)=dessert
legumina (f) (rzecz.)=flummery
legumina (f) (rzecz.)=game
legumina (f) (rzecz.)=junket
legumina (f) (rzecz.)=mincemeat
legumina (f) (rzecz.)=pudding
legumina (f) (rzecz.)=roly-poly
legumina (f) (rzecz.)=sweet
lej (m) (rzecz.)=crater
lej (m) (rzecz.)=funnel
lejce (pl) (rzecz.)=rein
lejek (m) (rzecz.)=funnel
lejek (m) (rzecz.)=spiracle
lejek (m) (rzecz.)=tunnel
lejkowaty (przym.)=funnel-shaped
lek (m) (rzecz.)=drug
lek (m) (rzecz.)=medicament
lek (m) (rzecz.)=medicine
lęk (m) (rzecz.)=anguish
lęk (m) (rzecz.)=anxiety
lęk (m) (rzecz.)=apprehension
lęk (m) (rzecz.)=dread
lęk (m) (rzecz.)=fear
lęk (m) (rzecz.)=trepidation
lękać (czas.)=quail
lekarski (przym.)=medical
lekarski (przym.)=medicinal
lekarstwo (n) (rzecz.)=cure
lekarstwo (n) (rzecz.)=drug
lekarstwo (n) (rzecz.)=forensic
lekarstwo (n) (rzecz.)=medication
lekarstwo (n) (rzecz.)=medicine
lekarstwo (n) (rzecz.)=physic
lekarstwo (n) (rzecz.)=remedy
lekarz (m) (rzecz.)=doctor
lekarz (m) (rzecz.)=medic
lekarz (m) (rzecz.)=physician
lekarz (m) (rzecz.)=specialist
lekceważąco (przysł.)=ignorantly
lekceważenie (n) (rzecz.)=disdain
lekceważenie (n) (rzecz.)=disregard
lekceważenie (n) (rzecz.)=disrespect
lekceważenie (n) (rzecz.)=disrespectful
lekceważenie (n) (rzecz.)=flippancy
lekceważenie (n) (rzecz.)=irreverence
lekceważenie (n) (rzecz.)=irreverent
lekceważenie (n) (rzecz.)=neglect
lekceważenie (n) (rzecz.)=negligence
lekceważenie (n) (rzecz.)=scorn
lekceważenie (n) (rzecz.)=slight
lekceważenie (n) (rzecz.)=slightness
lekceważyć (czas.)=devalue
lekceważyć (czas.)=disregard
lekceważyć (czas.)=disrespectful
lekceważyć (czas.)=overbear
lekceważyć (czas.)=override
lekceważyć (czas.)=scorn
lekceważyć (czas.)=scout
lekceważyć (czas.)=slight
lekceważyć (czas.)=trifle
lekceważyć (czas.)=underestimate
lekcja (f) (rzecz.)=class
lekcja (f) (rzecz.)=lesson
lekki (przym.)=airy
lekki (przym.)=clammy
lekki (przym.)=dab
lekki (przym.)=effortless
lekki (przym.)=faint
lekki (przym.)=light
lekki (przym.)=lightsome
lekki (przym.)=lightweight
lekki (przym.)=nimble
lekki (przym.)=slight
lekki (przym.)=whippet
lekko (przysł.)=airily
lekko (przysł.)=dab
lekko (przysł.)=easily
lekko (przysł.)=gently
lekko (przysł.)=lightly
lekko (przysł.)=slightly
lekkoatleta (m) (rzecz.)=athlete
lekkoatletyczny (przym.)=athletic
lekkoatletyczny (przym.)=meeting
lekkoatletyka (f) (rzecz.)=athletics
lekkoatletyka (f) (rzecz.)=sport
lekkoduch (m) (rzecz.)=playboy
lekkoduch (m) (rzecz.)=spark
lekkomyślnie (przysł.)=hastily
lekkomyślnie (przysł.)=recklessly
lekkomyślnie (przysł.)=thoughtlessly
lekkomyślność (f) (rzecz.)=frivolity
lekkomyślność (f) (rzecz.)=giddiness
lekkomyślność (f) (rzecz.)=levity
lekkomyślność (f) (rzecz.)=recklessness
lekkomyślny (przym.)=airy
lekkomyślny (przym.)=extravagant
lekkomyślny (przym.)=flighty
lekkomyślny (przym.)=frivolous
lekkomyślny (przym.)=giddy
lekkomyślny (przym.)=heedless
lekkomyślny (przym.)=improvident
lekkomyślny (przym.)=inane
lekkomyślny (przym.)=inconsiderate
lekkomyślny (przym.)=insouciant
lekkomyślny (przym.)=light
lekkomyślny (przym.)=light-minded
lekkomyślny (przym.)=reckless
lekkomyślny (przym.)=thoughtless
lekkość (f) (rzecz.)=ease
lekkość (f) (rzecz.)=levity
lekkość (f) (rzecz.)=lighter
lekkość (f) (rzecz.)=lightness
lekkość (f) (rzecz.)=viscosity
lekkostrawny (przym.)=light
lękliwy (przym.)=apprehensive
lękliwy (przym.)=bashful
lękliwy (przym.)=fearful
lękliwy (przym.)=pusillanimous
lękliwy (przym.)=timid
lękliwy (przym.)=timorous
łękotka (f) (rzecz.)=meniscus
leksem (m) (rzecz.)=lexeme
leksem (m) (rzecz.)=token
leksykalnie (przysł.)=lexically
leksykalny (przym.)=lexical
leksykograf (m) (rzecz.)=lexicographer
leksykografia (f) (rzecz.)=lexicography
leksykograficznie (przysł.)=lexicographically
leksykograficzny (przym.)=lexicographical
leksykologia (f) (rzecz.)=lexicology
leksykon (m) (rzecz.)=glossary
leksykon (m) (rzecz.)=lexicon
lektor (m) (rzecz.)=instructor
lektor (m) (rzecz.)=lector
lektorat (m) (rzecz.)=course
lektura (f) (rzecz.)=reading
lektyka (f) (rzecz.)=litter
lektyka (f) (rzecz.)=sedan
lelek (m) (rzecz.)=nightjar
lemiesz (m) (rzecz.)=ploughshare
leming (m) (rzecz.)=lemming
lemoniada (f) (rzecz.)=lemonade
lemoniada (f) (rzecz.)=squash
lemur (m) (rzecz.)=lemur
len (m) (rzecz.)=flax
leń (m) (rzecz.)=dawdler
leń (m) (rzecz.)=idler
leń (m) (rzecz.)=lazybones
leń (m) (rzecz.)=saunter
lenić (czas.)=idle
lenistwo (n) (rzecz.)=idleness
lenistwo (n) (rzecz.)=indolence
lenistwo (n) (rzecz.)=laze
lenistwo (n) (rzecz.)=laziness
lenistwo (n) (rzecz.)=sloth
lenistwo (n) (rzecz.)=sluggishness
leniuch (m) (rzecz.)=lazybones
leniwie (przysł.)=indolently
leniwiec (m) (rzecz.)=sloth
leniwy (przym.)=idle
leniwy (przym.)=indolent
leniwy (przym.)=languid
leniwy (przym.)=lazy
leniwy (przym.)=saunter
leniwy (przym.)=slothful
leniwy (przym.)=slow
leniwy (przym.)=sluggish
lennik (m) (rzecz.)=feudatory
lennik (m) (rzecz.)=liege
lennik (m) (rzecz.)=vassal
lenno (n) (rzecz.)=feoff
lenno (n) (rzecz.)=feud
lenno (n) (rzecz.)=feudalism
lenno (n) (rzecz.)=fief
lenny (przym.)=feudal
lenny (przym.)=liege
lenny (przym.)=seigniorial
lep (m) (rzecz.)=flypaper
lep (m) (rzecz.)=glue
łepetyna (f) (rzecz.)=head
lepić (czas.)=glue
lepik (m) (rzecz.)=tar
lepki (przym.)=adhesive
lepki (przym.)=clammy
lepki (przym.)=gluey
lepki (przym.)=glutinous
lepki (przym.)=gooey
lepki (przym.)=limy
lepki (przym.)=moist
lepki (przym.)=ropy
lepki (przym.)=sticky
lepki (przym.)=viscid
lepki (przym.)=viscous
lepkość (f) (rzecz.)=adhesiveness
lepkość (f) (rzecz.)=stickiness
lepkość (f) (rzecz.)=viscidity
lepkość (f) (rzecz.)=viscosity
lesbijka (f) (rzecz.)=lesbian
lesbijski (przym.)=lesbian
lesisty (przym.)=wooded
lesisty (przym.)=woodland
lesisty (przym.)=woody
leśnictwo (n) (rzecz.)=forester
leśnictwo (n) (rzecz.)=forestry
leśniczy (m) (rzecz.)=forester
leśniczy (m) (rzecz.)=ranger
leśnik (m) (rzecz.)=forester
leśnik (m) (rzecz.)=woodsman
leśny (przym.)=forest
leśny (przym.)=sylvan
leśny (przym.)=wood
leśny (przym.)=woodland
leśny (przym.)=woodsy
leśny (przym.)=woody
less (m) (rzecz.)=loess
leszcz (m) (rzecz.)=bream
leszczyna (f) (rzecz.)=filbert
leszczyna (f) (rzecz.)=hazel
leszczyna (f) (rzecz.)=pecan
letalność (f) (rzecz.)=lethality
letarg (m) (rzecz.)=lethargy
letargiczny (przym.)=lethargic
letni (m) (rzecz.)=lukewarm
letni (m) (rzecz.)=summer
letni (m) (rzecz.)=summery
letni (m) (rzecz.)=tepid
letnik (m) (rzecz.)=holiday-maker
letnik (m) (rzecz.)=vacationer
letniość (f) (rzecz.)=tepidity
leukocyt (m) (rzecz.)=leukocyte
lew (m) (rzecz.)=lion
lewacki (przym.)=leftist
lewak (m) (rzecz.)=leftist
lewar (m) (rzecz.)=hoist
lewar (m) (rzecz.)=jack
lewar (m) (rzecz.)=siphon
lewarek (m) (rzecz.)=jack
lewarek (m) (rzecz.)=jacking
lewatywa (f) (rzecz.)=enema
lewiatan (m) (rzecz.)=leviathan
lewica (f) (rzecz.)=left
lewicowiec (m) (rzecz.)=leftist
lewicowiec (m) (rzecz.)=left-winger
lewicowiec (m) (rzecz.)=lefty
lewitacja (f) (rzecz.)=levitation
lewitować (czas.)=levitation
lewo (przysł.)=left
leworęczność (f) (rzecz.)=left-handedness
leworęczny (przym.)=left-hand
leworęczny (przym.)=left-handed
leworęczny (przym.)=left-hander
leworęki (przym.)=left-handed
lewoskrętny (przym.)=laevorotatory
lewoskrętny (przym.)=levorotatory
lewostronny (przym.)=backslash
lewy (przym.)=backslash
lewy (przym.)=left
lewy (przym.)=left-hand
leżak (m) (rzecz.)=deckchair
leżakowanie (n) (rzecz.)=seasoning
leżakowanie (n) (rzecz.)=spice
leżanka (f) (rzecz.)=couch
leżanka (f) (rzecz.)=recliner
leźć (czas.)=climb
leźć (czas.)=creep
leźć (czas.)=scramble
leźć (czas.)=shamble
leżeć (czas.)=lid
leżeć (czas.)=lie
leżeć (czas.)=lounge
leżeć (czas.)=repose
leżeć (czas.)=sprawl
leżeć (czas.)=underlie
łgać (czas.)=boast
łgać (czas.)=brag
łgać (czas.)=lid
łgarz (m) (rzecz.)=fabricator
łgarz (m) (rzecz.)=fibber
łgarz (m) (rzecz.)=liar
lgnąć (czas.)=adhere
lgnąć (czas.)=clung
lgnięcie (n) (rzecz.)=adherence
lgnięcie (n) (rzecz.)=cling
libacja (f) (rzecz.)=libation
liberał (m) (rzecz.)=liberal
liberalizacja (f) (rzecz.)=liberalization
liberalizm (m) (rzecz.)=liberalism
liberalizować (czas.)=liberalize
liberalizowanie (n) (rzecz.)=liberalizing
liberalnie (przysł.)=liberally
liberalny (przym.)=broadminded
liberalny (przym.)=liberal
liberalny (przym.)=liberally-minded
liberia (f) (rzecz.)=livery
libertyn (m) (rzecz.)=libertine
libra (f) (rzecz.)=quire
licencja (f) (rzecz.)=license
licencjat (m) (rzecz.)=licentiate
liceum (n) (rzecz.)=lyceum
liceum (n) (rzecz.)=secondary
licho (n) (rzecz.)=bogeyman
licho (n) (rzecz.)=deuce
licho (n) (rzecz.)=devil
licho (n) (rzecz.)=evil
licho (n) (rzecz.)=poorly
lichota (f) (rzecz.)=rubbish
lichtarz (m) (rzecz.)=candlestick
lichwa (f) (rzecz.)=usury
lichwiarstwo (n) (rzecz.)=usury
lichwiarz (m) (rzecz.)=moneylender
lichwiarz (m) (rzecz.)=usurer
lichy (przym.)=bad
lichy (przym.)=lame
lichy (przym.)=poor
lichy (przym.)=ropy
lichy (przym.)=scanty
lichy (przym.)=shabby
lichy (przym.)=shoddy
lichy (przym.)=trumpery
lichy (przym.)=wretched
lico (n) (rzecz.)=face
licytacja (f) (rzecz.)=auction
licytacja (f) (rzecz.)=bid
licytacja (f) (rzecz.)=bidding
licytacja (f) (rzecz.)=chicane
licytacja (f) (rzecz.)=outcry
licytant (m) (rzecz.)=bidder
licytator (m) (rzecz.)=auctioneer
licytować (czas.)=auction
licytować (czas.)=bid
licytować (czas.)=declare
licytowanie (n) (rzecz.)=bidder
liczba (f) (rzecz.)=amount
liczba (f) (rzecz.)=count
liczba (f) (rzecz.)=figure
liczba (f) (rzecz.)=number
liczbowy (przym.)=numeral
liczbowy (przym.)=numeric
liczbowy (przym.)=numerical
liczbowy (przym.)=ratio
liczebnik (m) (rzecz.)=number
liczebnik (m) (rzecz.)=numeral
liczebność (f) (rzecz.)=number
liczebny (przym.)=numeric
liczebny (przym.)=numerical
liczenie (n) (rzecz.)=count
liczenie (n) (rzecz.)=counting
licznie (przysł.)=many
licznie (przysł.)=numerously
licznik (m) (rzecz.)=clock
licznik (m) (rzecz.)=counter
licznik (m) (rzecz.)=meter
licznik (m) (rzecz.)=numerator
liczność (f) (rzecz.)=cardinality
liczność (f) (rzecz.)=multiplicity
liczny (przym.)=abundant
liczny (przym.)=numerous
liczny (przym.)=plural
liczny (przym.)=several
liczyć (czas.)=calculate
liczyć (czas.)=compute
liczyć (czas.)=count
liczyć (czas.)=depend
liczyć (czas.)=matter
liczyć (czas.)=reckon
liczyć (czas.)=rely
liczyć (czas.)=score
liczydło (n) (rzecz.)=abacus
liczydło (n) (rzecz.)=counter
lider (m) (rzecz.)=leader
liga (f) (rzecz.)=division
liga (f) (rzecz.)=league
ligatura (f) (rzecz.)=ligature
lignina (f) (rzecz.)=lignin
lignit (m) (rzecz.)=lignite
ligowiec (m) (rzecz.)=leaguer
ligowy (przym.)=leagued
ligustr (m) (rzecz.)=privet
likier (m) (rzecz.)=liqueur
likier (m) (rzecz.)=liquor
likwidacja (f) (rzecz.)=knockout
likwidacja (f) (rzecz.)=liquidation
likwidacja (f) (rzecz.)=shutdown
likwidator (m) (rzecz.)=liquidator
likwidować (czas.)=eliminate
likwidować (czas.)=liquidate
lila (przym.)=lilac
lilia (f) (rzecz.)=lily
liliowaty (przym.)=liliaceous
liliowy (przym.)=lilac
limeryk (m) (rzecz.)=limerick
limfa (f) (rzecz.)=lymph
limfatyczny (przym.)=lymphatic
limfocyt (m) (rzecz.)=lymphocyte
limitacja (f) (rzecz.)=limitation
limnologia (f) (rzecz.)=limnology
limonit (m) (rzecz.)=limonite
limuzyna (f) (rzecz.)=limousine
limuzyna (f) (rzecz.)=saloon
lina (f) (rzecz.)=cord
lina (f) (rzecz.)=cordage
lina (f) (rzecz.)=hawser
lina (f) (rzecz.)=lariat
lina (f) (rzecz.)=line
lina (f) (rzecz.)=rope
lina (f) (rzecz.)=tether
lina (f) (rzecz.)=tight-rope
lincz (m) (rzecz.)=lynch
linczować (czas.)=lynch
linczowanie (n) (rzecz.)=lynching
linearnie (przysł.)=linearly
linearny (przym.)=lineal
linearny (przym.)=linear
lingwista (m) (rzecz.)=linguist
lingwistyczny (przym.)=linguistic
lingwistyka (f) (rzecz.)=linguistics
linia (f) (rzecz.)=coseismal
linia (f) (rzecz.)=line
linia (f) (rzecz.)=rule
linia (f) (rzecz.)=stroke
liniał (m) (rzecz.)=ruler
linijka (f) (rzecz.)=master
linijka (f) (rzecz.)=ruler
linijka (f) (rzecz.)=straightedge
liniować (czas.)=line
liniowiec (m) (rzecz.)=liner
liniowość (f) (rzecz.)=linearity
liniowy (przym.)=lineal
liniowy (przym.)=linear
linka (f) (rzecz.)=cable
linka (f) (rzecz.)=string
linoskoczek (m) (rzecz.)=acrobat
linoskoczek (m) (rzecz.)=funambulist
linoskoczek (m) (rzecz.)=ropedancer
linotyp (m) (rzecz.)=linotype
linowy (przym.)=funicular
lipa (f) (rzecz.)=humbug
lipa (f) (rzecz.)=lime
lipa (f) (rzecz.)=lime-tree
lipa (f) (rzecz.)=linden
lipny (przym.)=trashy
liposukcja (f) (rzecz.)=liposuction
lipowy (przym.)=lime
lir (m) (rzecz.)=lira
lirycznie (przysł.)=lyrically
liryczny (przym.)=lyric
liryczny (przym.)=lyrical
liryczny (przym.)=lyrics
liryk (m) (rzecz.)=lyric
liryzm (m) (rzecz.)=lyricism
lis (m) (rzecz.)=fox
liść (m) (rzecz.)=blade
liść (m) (rzecz.)=leaf
liść (m) (rzecz.)=leafing
liściasty (przym.)=deciduous
liściasty (przym.)=leafiest
liściasty (przym.)=leafy
liściasty (przym.)=leaved
liścień (m) (rzecz.)=cotyledon
lisi (przym.)=vulpine
lisica (f) (rzecz.)=vixen
lista (f) (rzecz.)=leaf
lista (f) (rzecz.)=list
lista (f) (rzecz.)=panel
lista (f) (rzecz.)=register
lista (f) (rzecz.)=roll
lista (f) (rzecz.)=roster
lista (f) (rzecz.)=schedule
lista (f) (rzecz.)=scrip
listek (m) (rzecz.)=frond
listek (m) (rzecz.)=leaf
listek (m) (rzecz.)=leaflet
listewka (f) (rzecz.)=slat
listewka (f) (rzecz.)=strip
listonosz (m) (rzecz.)=mailman
listonosz (m) (rzecz.)=postman
listowie (n) (rzecz.)=foliage
listowie (n) (rzecz.)=frondescence
listowie (n) (rzecz.)=leafage
listowny (przym.)=written
listwa (f) (rzecz.)=batten
listwa (f) (rzecz.)=bezel
listwa (f) (rzecz.)=lath
listwa (f) (rzecz.)=ledge
listwa (f) (rzecz.)=slat
liszaj (m) (rzecz.)=lichen
liszaj (m) (rzecz.)=ringworm
litania (f) (rzecz.)=litany
litania (f) (rzecz.)=rogation
litera (f) (rzecz.)=char
litera (f) (rzecz.)=character
litera (f) (rzecz.)=letter
literacki (przym.)=literary
literał (m) (rzecz.)=literal
literał (m) (rzecz.)=literals
literalny (przym.)=literal
literat (m) (rzecz.)=penman
literatura (f) (rzecz.)=letter
literatura (f) (rzecz.)=literary
literatura (f) (rzecz.)=literature
literaturoznawstwo (n) (rzecz.)=literary
liternictwo (n) (rzecz.)=lettering
literować (czas.)=spell
literowy (przym.)=alphabetic
literowy (przym.)=alphabetical
literowy (przym.)=literal
literowy (przym.)=literals
litograf (m) (rzecz.)=lithographer
litografia (f) (rzecz.)=lithograph
litografia (f) (rzecz.)=lithography
litograficzny (przym.)=lithographic
litość (f) (rzecz.)=compassion
litość (f) (rzecz.)=mercy
litość (f) (rzecz.)=pity
litościwie (przysł.)=pitifully
litościwie (przysł.)=pityingly
litościwy (przym.)=charitable
litościwy (przym.)=compassionate
litościwy (przym.)=merciful
litościwy (przym.)=pitiful
litościwy (przym.)=pitying
litosfera (f) (rzecz.)=lithosphere
liturgia (f) (rzecz.)=liturgy
liturgicznie (przysł.)=liturgically
liturgiczny (przym.)=liturgical
lity (przym.)=molten
lizać (czas.)=lick
lizak (m) (rzecz.)=lollipop
liźnięcie (n) (rzecz.)=lick
lizus (m) (rzecz.)=bootlicker
lizus (m) (rzecz.)=smarmy
lizus (m) (rzecz.)=spaniel
lizus (m) (rzecz.)=toady
lizyna (f) (rzecz.)=lysine
łkać (czas.)=sob
łkanie (n) (rzecz.)=sobbing
łkanie (n) (rzecz.)=whimper
lniany (przym.)=flaxen
lniany (przym.)=line
lniany (przym.)=linen
lniany (przym.)=linseed
łobuz (m) (rzecz.)=hooligan
łobuz (m) (rzecz.)=rapscallion
łobuz (m) (rzecz.)=rascal
łobuz (m) (rzecz.)=rogue
łobuz (m) (rzecz.)=roughneck
łobuz (m) (rzecz.)=urchin
łobuzerski (przym.)=rascally
łobuzerski (przym.)=roguish
łobuzerski (przym.)=ruffian
łobuzersko (przysł.)=roguishly
łobuzerstwo (n) (rzecz.)=rascality
łobuziak (m) (rzecz.)=dickens
locha (f) (rzecz.)=sow
lód (m) (rzecz.)=ice
łódka (f) (rzecz.)=boat
łódka (f) (rzecz.)=dinghy
łódka (f) (rzecz.)=skiff
lodołamacz (m) (rzecz.)=icebreaker
lodowatość (f) (rzecz.)=frigidity
lodowatość (f) (rzecz.)=frigidness
lodowatość (f) (rzecz.)=iciness
lodowaty (przym.)=chilling
lodowaty (przym.)=gelid
lodowaty (przym.)=glacial
lodowaty (przym.)=ice-cold
lodowaty (przym.)=icy
lodowaty (przym.)=wintry
lodowcowy (przym.)=glacial
lodowiec (m) (rzecz.)=glacier
lodowisko (n) (rzecz.)=ice-rink
lodowisko (n) (rzecz.)=rink
lodówka (f) (rzecz.)=fridge
lodówka (f) (rzecz.)=icebox
lodówka (f) (rzecz.)=ice-box
lodówka (f) (rzecz.)=reefer
lodówka (f) (rzecz.)=refrigerator
lodowy (przym.)=freezing
lodowy (przym.)=glacial
lodowy (przym.)=iced
lodowy (przym.)=icy
łodyga (f) (rzecz.)=haulm
łodyga (f) (rzecz.)=shaft
łodyga (f) (rzecz.)=stalk
łodyga (f) (rzecz.)=stem
łódź (f) (rzecz.)=boat
łódź (f) (rzecz.)=houseboat
łódź (f) (rzecz.)=launch
łódź (f) (rzecz.)=watertight
lodżia (f) (rzecz.)=loggia
logarytm (m) (rzecz.)=logarithm
logarytmicznie (przysł.)=logarithmically
logarytmiczny (przym.)=logarithmic
logicznie (przysł.)=logically
logiczność (f) (rzecz.)=consistency
logiczność (f) (rzecz.)=logicality
logiczny (przym.)=consequent
logiczny (przym.)=consequential
logiczny (przym.)=logic
logiczny (przym.)=logical
logik (m) (rzecz.)=logician
logika (f) (rzecz.)=logic
logistycznie (przysł.)=logistically
logistyczny (przym.)=logistic
logistyczny (przym.)=logistical
logistyka (f) (rzecz.)=logistic
logistyka (f) (rzecz.)=logistics
logotyp (m) (rzecz.)=logotype
logowanie (n) (rzecz.)=logging
logowanie (n) (rzecz.)=login
łój (m) (rzecz.)=suet
łój (m) (rzecz.)=tallow
lojalista (m) (rzecz.)=loyalist
lojalnie (przysł.)=loyally
lojalnie (przysł.)=truly
lojalność (f) (rzecz.)=allegiance
lojalność (f) (rzecz.)=constancy
lojalność (f) (rzecz.)=fealty
lojalność (f) (rzecz.)=loyalty
lojalny (przym.)=clannish
lojalny (przym.)=faithful
lojalny (przym.)=liege
lojalny (przym.)=loyal
lojalny (przym.)=loyally
lojalny (przym.)=stalwart
lojalny (przym.)=stanch
lojalny (przym.)=true-blue
łojowy (przym.)=sebaceous
lok (m) (rzecz.)=curl
lok (m) (rzecz.)=lock
lokacja (f) (rzecz.)=location
lokaj (m) (rzecz.)=butler
lokaj (m) (rzecz.)=flunkey
lokaj (m) (rzecz.)=footman
lokaj (m) (rzecz.)=lackey
lokaj (m) (rzecz.)=valet
lokal (m) (rzecz.)=place
lokal (m) (rzecz.)=premise
lokalizacja (f) (rzecz.)=localization
lokalizacja (f) (rzecz.)=location
lokalizator (m) (rzecz.)=locator
lokalizować (czas.)=localize
lokalizować (czas.)=locate
lokalnie (przysł.)=indigenously
lokalnie (przysł.)=locally
lokalny (przym.)=local
lokata (f) (rzecz.)=deposit
lokata (f) (rzecz.)=investment
lokata (f) (rzecz.)=pizza
lokator (m) (rzecz.)=inmate
lokator (m) (rzecz.)=lodger
lokator (m) (rzecz.)=occupant
lokator (m) (rzecz.)=occupier
lokator (m) (rzecz.)=tenant
lokaut (m) (rzecz.)=locknut
lokaut (m) (rzecz.)=lockout
lokaut (m) (rzecz.)=turnout
łokieć (m) (rzecz.)=cubit
łokieć (m) (rzecz.)=elbow
lokomocja (f) (rzecz.)=locomotion
lokomotywa (f) (rzecz.)=engine
lokomotywa (f) (rzecz.)=locomotion
lokomotywa (f) (rzecz.)=locomotive
lokówka (f) (rzecz.)=curler
lokum (n) (rzecz.)=venue
łom (m) (rzecz.)=crowbar
łom (m) (rzecz.)=crow-bar
łom (m) (rzecz.)=fragment
łom (m) (rzecz.)=jimmy
lombard (m) (rzecz.)=hockshop
lombard (m) (rzecz.)=pawnshop
lombard (m) (rzecz.)=pledge
łomot (m) (rzecz.)=crowbar
łomot (m) (rzecz.)=thud
łono (n) (rzecz.)=bosom
łono (n) (rzecz.)=bosoms
łono (n) (rzecz.)=lap
łono (n) (rzecz.)=pubes
łono (n) (rzecz.)=womb
łonowy (przym.)=pubic
łopata (f) (rzecz.)=battledore
łopata (f) (rzecz.)=shovel
łopata (f) (rzecz.)=spade
łopatka (f) (rzecz.)=blade
łopatka (f) (rzecz.)=blade-bone
łopatka (f) (rzecz.)=scapula
łopatka (f) (rzecz.)=shoulder
łopatka (f) (rzecz.)=spade
łopatka (f) (rzecz.)=spatula
łopatka (f) (rzecz.)=trowel
łopatka (f) (rzecz.)=vane
łopian (m) (rzecz.)=burdock
lora (f) (rzecz.)=truck
lorens (m) (rzecz.)=lawrencium
lorgnon (m) (rzecz.)=lorgnette
lornetka (f) (rzecz.)=binocular
lornetka (f) (rzecz.)=binoculars
los (m) (rzecz.)=destiny
los (m) (rzecz.)=doom
los (m) (rzecz.)=fate
los (m) (rzecz.)=fortune
los (m) (rzecz.)=karma
los (m) (rzecz.)=lot
łoś (m) (rzecz.)=elk
łoś (m) (rzecz.)=moose
łoskot (m) (rzecz.)=bluster
łoskot (m) (rzecz.)=boom
łoskot (m) (rzecz.)=clatter
łoskot (m) (rzecz.)=din
łoskot (m) (rzecz.)=racket
łoskot (m) (rzecz.)=rattle
łoskot (m) (rzecz.)=thud
łosoś (m) (rzecz.)=kipper
łosoś (m) (rzecz.)=salmon
losować (czas.)=randomize
losowanie (n) (rzecz.)=drawing
losowanie (n) (rzecz.)=sampling
losowo (przysł.)=randomly
losowość (f) (rzecz.)=randomization
losowość (f) (rzecz.)=randomness
losowy (przym.)=fateful
losowy (przym.)=random
losowy (przym.)=randomized
loteria (f) (rzecz.)=lottery
loteria (f) (rzecz.)=raffle
loteria (f) (rzecz.)=sweepstake
loteria (f) (rzecz.)=sweepstakes
loteryjka (f) (rzecz.)=bingo
loteryjka (f) (rzecz.)=lotto
lotka (f) (rzecz.)=aileron
lotka (f) (rzecz.)=flight
lotka (f) (rzecz.)=pinion
lotka (f) (rzecz.)=quill
lotka (f) (rzecz.)=shuttlecock
lotnia (f) (rzecz.)=glider
lotnia (f) (rzecz.)=hang-glider
lotniarstwo (n) (rzecz.)=hang-gliding
lotniarz (m) (rzecz.)=glider
lotniarz (m) (rzecz.)=hang-glider
lotnictwo (n) (rzecz.)=aeronautics
lotnictwo (n) (rzecz.)=aviation
lotniczy (przym.)=aerial
lotniczy (przym.)=aeronautical
lotniczy (przym.)=air
lotniczy (przym.)=airborne
lotniczy (przym.)=airtime
lotnik (m) (rzecz.)=airman
lotnik (m) (rzecz.)=airwoman
lotnik (m) (rzecz.)=aviator
lotnik (m) (rzecz.)=flier
lotnik (m) (rzecz.)=flyer
lotnik (m) (rzecz.)=pilot
lotnisko (n) (rzecz.)=aerodrome
lotnisko (n) (rzecz.)=airdrome
lotnisko (n) (rzecz.)=airfield
lotnisko (n) (rzecz.)=airport
lotność (f) (rzecz.)=airworthiness
lotność (f) (rzecz.)=vivacity
lotność (f) (rzecz.)=volatility
lotny (przym.)=ethereal
lotny (przym.)=gaseous
lotny (przym.)=volatile
lotos (m) (rzecz.)=lotus
łotr (m) (rzecz.)=knave
łotr (m) (rzecz.)=rascal
łotr (m) (rzecz.)=ruffian
łotr (m) (rzecz.)=scoundrel
łotr (m) (rzecz.)=thief
łotr (m) (rzecz.)=villain
łotr (m) (rzecz.)=wretch
łotrostwo (n) (rzecz.)=knavery
łotrowski (przym.)=roguish
łowca (m) (rzecz.)=chaser
łowca (m) (rzecz.)=hunter
łowczy (przym.)=gamekeeper
łowić (czas.)=fish
łowiectwo (n) (rzecz.)=hunting
łowienie (n) (rzecz.)=fishing
łowisko (n) (rzecz.)=fishery
loża (f) (rzecz.)=box
loża (f) (rzecz.)=lodge
łoza (f) (rzecz.)=osier
łoza (f) (rzecz.)=withy
łóżeczko (n) (rzecz.)=cot
łóżeczko (n) (rzecz.)=crib
łozina (f) (rzecz.)=osier
łozina (f) (rzecz.)=withy
łóżko (n) (rzecz.)=bed
łóżko (n) (rzecz.)=berth
łóżko (n) (rzecz.)=bunk
łóżko (n) (rzecz.)=cot
łożysko (n) (rzecz.)=bearing
łożysko (n) (rzecz.)=bed
łożysko (n) (rzecz.)=placenta
łożysko (n) (rzecz.)=riverbed
łożyskowy (przym.)=placental
lśnić (czas.)=glitter
lśnić (czas.)=shimmer
lśnić (czas.)=shine
lśnić (czas.)=star
lśnienie (n) (rzecz.)=glitter
lśnienie (n) (rzecz.)=glossy
lśnienie (n) (rzecz.)=shimmer
lśnienie (n) (rzecz.)=shiny
lub (spój.)=or
lubić (czas.)=cherish
lubić (czas.)=enjoy
lubić (czas.)=like
lubić (czas.)=love
lubić (czas.)=relish
lubić (czas.)=swain
lubieżnie (przysł.)=lewdly
lubieżnik (m) (rzecz.)=lecher
lubieżność (f) (rzecz.)=lechery
lubieżność (f) (rzecz.)=lust
lubieżność (f) (rzecz.)=prurience
lubieżny (przym.)=lascivious
lubieżny (przym.)=lecherous
lubieżny (przym.)=lewd
lubieżny (przym.)=libidinous
lubieżny (przym.)=lickerish
lubieżny (przym.)=lustful
lubieżny (przym.)=prurient
lubieżny (przym.)=raunchy
lubieżny (przym.)=salacious
lubieżny (przym.)=sensual
lubieżny (przym.)=voluptuous
łubin (m) (rzecz.)=lupine
lubość (f) (rzecz.)=delight
lucerna (f) (rzecz.)=alfalfa
lucerna (f) (rzecz.)=nonesuch
łucznictwo (n) (rzecz.)=archery
łucznik (m) (rzecz.)=archer
łucznik (m) (rzecz.)=bower
łucznik (m) (rzecz.)=bowman
łucznik (m) (rzecz.)=bowyer
lud (m) (rzecz.)=common
lud (m) (rzecz.)=folk
lud (m) (rzecz.)=people
lud (m) (rzecz.)=populace
ludność (f) (rzecz.)=habitable
ludność (f) (rzecz.)=population
ludny (przym.)=populous
ludobójca (m) (rzecz.)=genocide
ludobójstwo (n) (rzecz.)=genocide
ludojad (m) (rzecz.)=ogre
ludowość (f) (rzecz.)=folksiness
ludowy (przym.)=folk
ludowy (przym.)=folksy
ludowy (przym.)=popular
ludożerca (m) (rzecz.)=cannibal
ludożerca (m) (rzecz.)=man-eater
ludożerca (m) (rzecz.)=ogle
ludożerczy (przym.)=anthropophagous
ludożerstwo (n) (rzecz.)=cannibalism
ludoznawstwo (n) (rzecz.)=ethnology
ludwisarz (m) (rzecz.)=bell-founder
łudzenie (n) (rzecz.)=delusion
łudzić (czas.)=baffle
łudzić (czas.)=delude
łudzić (czas.)=entice
ludzki (przym.)=human
ludzki (przym.)=humane
ludzki (przym.)=manlike
ludzko (przysł.)=humanly
ludzkość (f) (rzecz.)=humanity
ludzkość (f) (rzecz.)=mankind
lufa (f) (rzecz.)=barrel
ług (m) (rzecz.)=liquor
ług (m) (rzecz.)=lye
lugier (m) (rzecz.)=gluier
ługowanie (n) (rzecz.)=lixiviation
luizyt (m) (rzecz.)=lewisite
luk (m) (rzecz.)=hatch
luk (m) (rzecz.)=hatchway
luk (m) (rzecz.)=skylight
łuk (m) (rzecz.)=arc
łuk (m) (rzecz.)=arch
łuk (m) (rzecz.)=bow
łuk (m) (rzecz.)=curve
luka (f) (rzecz.)=blackout
luka (f) (rzecz.)=blank
luka (f) (rzecz.)=breach
luka (f) (rzecz.)=gap
luka (f) (rzecz.)=hiatus
luka (f) (rzecz.)=void
lukier (m) (rzecz.)=frosting
lukier (m) (rzecz.)=icing
łukowaty (przym.)=arcaded
łukowaty (przym.)=arched
łukowaty (przym.)=humpbacked
łukowy (przym.)=arched
łukowy (przym.)=arching
lukratywnie (przysł.)=lucratively
lukratywny (przym.)=lucrative
lukrować (czas.)=ice
luksus (m) (rzecz.)=luxury
luksusowo (przysł.)=extravagantly
luksusowo (przysł.)=luxurious
luksusowo (przysł.)=luxuriously
luksusowy (przym.)=deluxe
luksusowy (przym.)=extra
luksusowy (przym.)=luxurious
luksusowy (przym.)=luxury
luksusowy (przym.)=plush
luksusowy (przym.)=ritzy
lumen (m) (rzecz.)=lumen
luminancja (f) (rzecz.)=luminance
luminescencja (f) (rzecz.)=luminescence
luminofor (m) (rzecz.)=phosphor
łuna (f) (rzecz.)=glow
lunacja (f) (rzecz.)=lunation
lunatyczny (przym.)=loony
lunatyk (m) (rzecz.)=lunatic
lunatyk (m) (rzecz.)=night-walker
lunatyk (m) (rzecz.)=sleepwalker
lunatyk (m) (rzecz.)=sleep-walker
luneta (f) (rzecz.)=lunette
luneta (f) (rzecz.)=telescope
łup (m) (rzecz.)=booty
łup (m) (rzecz.)=capture
łup (m) (rzecz.)=loot
łup (m) (rzecz.)=plunder
łup (m) (rzecz.)=prey
łup (m) (rzecz.)=quarry
łup (m) (rzecz.)=swag
łup (m) (rzecz.)=trophy
łupa (f) (rzecz.)=hull
łupać (czas.)=chip
łupać (czas.)=cleave
łupać (czas.)=crack
łupać (czas.)=flaw
łupać (czas.)=husk
łupać (czas.)=split
łupacz (m) (rzecz.)=haddock
łupanie (n) (rzecz.)=splinter
łupek (m) (rzecz.)=schist
łupek (m) (rzecz.)=shale
łupek (m) (rzecz.)=slate
łupić (czas.)=drub
łupić (czas.)=loot
łupić (czas.)=plunder
łupić (czas.)=rob
łupież (f) (rzecz.)=dandruff
łupież (f) (rzecz.)=scurf
łupieżca (m) (rzecz.)=looter
łupieżca (m) (rzecz.)=predator
łupieżczy (przym.)=predatory
łupina (f) (rzecz.)=hull
łupina (f) (rzecz.)=husk
łupina (f) (rzecz.)=nutshell
łupina (f) (rzecz.)=peel
łupina (f) (rzecz.)=pod
łupina (f) (rzecz.)=rind
łupina (f) (rzecz.)=scale
łupina (f) (rzecz.)=shell
łupina (f) (rzecz.)=skin
łupliwy (przym.)=splintery
lura (f) (rzecz.)=dishwater
lura (f) (rzecz.)=swill
lura (f) (rzecz.)=swipes
lura (f) (rzecz.)=wish-wash
łuska (f) (rzecz.)=barb
łuska (f) (rzecz.)=casing
łuska (f) (rzecz.)=hull
łuska (f) (rzecz.)=husk
łuska (f) (rzecz.)=rind
łuska (f) (rzecz.)=scale
łuska (f) (rzecz.)=shell
łuskać (czas.)=hull
łuskać (czas.)=peel
łuskowatość (f) (rzecz.)=huskiness
łuskowaty (przym.)=flaky
łuskowaty (przym.)=scaled
łuskowaty (przym.)=scaly
lusterko (n) (rzecz.)=looking-glass
lusterko (n) (rzecz.)=mirror
lustro (n) (rzecz.)=looking-glass
lustro (n) (rzecz.)=mirror
lustro (n) (rzecz.)=mirroring
lustro (n) (rzecz.)=speculum
lustrować (czas.)=inspect
lustrować (czas.)=vet
lustrzany (przym.)=mirror
lustrzany (przym.)=mirrored
łuszczenie (n) (rzecz.)=peeling
łuszczenie (n) (rzecz.)=shelling
łuszczyć (czas.)=decorticate
łuszczyć (czas.)=flake
łuszczyć (czas.)=peel
łuszczyć (czas.)=pod
łuszczyć (czas.)=scale
łuszczyca (f) (rzecz.)=psoriasis
lut (m) (rzecz.)=solder
lutnia (f) (rzecz.)=lute
lutować (czas.)=braze
lutować (czas.)=solder
lutowanie (n) (rzecz.)=solder
lutowanie (n) (rzecz.)=soldering
lutowie (n) (rzecz.)=solder
luz (m) (rzecz.)=clearance
luz (m) (rzecz.)=let-up
luz (m) (rzecz.)=looseness
luz (m) (rzecz.)=looser
luz (m) (rzecz.)=play
luz (m) (rzecz.)=relaxation
luzem (przysł.)=freely
luzem (przysł.)=loose
luzem (przysł.)=separately
luźno (przysł.)=loose
luźno (przysł.)=loosely
luźny (przym.)=baggy
luźny (przym.)=casual
luźny (przym.)=lax
luźny (przym.)=loose
luźny (przym.)=loosed
luźny (przym.)=loosest
luźny (przym.)=occasional
luźny (przym.)=slack
luźny (przym.)=slackness
luźny (przym.)=slop
luzować (czas.)=relay
luzować (czas.)=relieve
luzować (czas.)=slacken
lwica (f) (rzecz.)=lioness
łycha (f) (rzecz.)=cootie
łydka (f) (rzecz.)=calf
łyk (m) (rzecz.)=draught
łyk (m) (rzecz.)=gulp
łyk (m) (rzecz.)=mouthful
łyk (m) (rzecz.)=nip
łyk (m) (rzecz.)=sip
łyk (m) (rzecz.)=sup
łyk (m) (rzecz.)=swallow
łykać (czas.)=gulp
łykać (czas.)=swallow
łykanie (n) (rzecz.)=ingest
łyknięcie (n) (rzecz.)=gulp
łyko (n) (rzecz.)=phloem
łyko (n) (rzecz.)=splint
łykowaty (przym.)=leathery
łykowaty (przym.)=tough
łypać (czas.)=glance
łysienie (n) (rzecz.)=baldness
łysina (f) (rzecz.)=baldness
łysy (przym.)=bald
łysy (przym.)=baldhead
łyżeczkować (czas.)=spoon
łyżka (f) (rzecz.)=scoop
łyżka (f) (rzecz.)=spoon
łyżka (f) (rzecz.)=spooned
łyżka (f) (rzecz.)=spoonful
łyżka (f) (rzecz.)=teaspoon
łyżwa (f) (rzecz.)=skate
łyżwiarstwo (n) (rzecz.)=skating
łyżwiarz (m) (rzecz.)=skater
łza (f) (rzecz.)=tear
łza (f) (rzecz.)=teardrop
łza (f) (rzecz.)=tearing
łza (f) (rzecz.)=torn
łzawy (przym.)=sentimental
łzawy (przym.)=teary
lżenie (n) (rzecz.)=abusing
lżenie (n) (rzecz.)=abusiveness
łzowy (przym.)=lachrymal
lżyć (czas.)=insult
lżyć (czas.)=inveigh
lżyć (czas.)=revile
lżyć (czas.)=vituperate
maca (f) (rzecz.)=matzo
macać (czas.)=feel
macać (czas.)=grabble
macanie (n) (rzecz.)=finger
macanie (n) (rzecz.)=palpation
maceracja (f) (rzecz.)=maceration
macerować (czas.)=macerate
machać (czas.)=frisk
machać (czas.)=kick
machać (czas.)=swing
machać (czas.)=wag
machać (czas.)=wave
machać (czas.)=whisk
machanie (n) (rzecz.)=wave
machanie (n) (rzecz.)=waving
machina (f) (rzecz.)=machine
machinacja (f) (rzecz.)=dodge
machinacja (f) (rzecz.)=machination
machinalnie (przysł.)=afterthought
machinalny (przym.)=automatic
machlojka (f) (rzecz.)=fraud
machlojka (f) (rzecz.)=gimmick
machlojka (f) (rzecz.)=swindle
machnięcie (n) (rzecz.)=flap
machnięcie (n) (rzecz.)=wag
machnięcie (n) (rzecz.)=whisk
mącić (czas.)=disturb
mącić (czas.)=mess
mącić (czas.)=muddle
mącić (czas.)=puddle
mącić (czas.)=sully
macica (f) (rzecz.)=uterus
macica (f) (rzecz.)=womb
mąciciel (m) (rzecz.)=perturbed
mąciciel (m) (rzecz.)=troublemaker
maciczny (przym.)=uterine
macierz (f) (rzecz.)=array
macierz (f) (rzecz.)=homeland
macierz (f) (rzecz.)=matrix
macierz (f) (rzecz.)=mother
macierz (f) (rzecz.)=motherland
macierz (f) (rzecz.)=stencil
macierzanka (f) (rzecz.)=mint
macierzanka (f) (rzecz.)=thyme
macierzyński (przym.)=maternal
macierzyński (przym.)=motherly
macierzyństwo (n) (rzecz.)=maternity
macierzyństwo (n) (rzecz.)=motherhood
maciora (f) (rzecz.)=sow
macka (f) (rzecz.)=antenna
macka (f) (rzecz.)=feeler
macka (f) (rzecz.)=tentacle
macocha (f) (rzecz.)=foster-mother
macocha (f) (rzecz.)=stepmother
maczać (czas.)=chloroform
maczać (czas.)=dip
maczać (czas.)=dunk
maczać (czas.)=soak
maczać (czas.)=sop
maczanka (f) (rzecz.)=sop
maczeta (f) (rzecz.)=machete
mączka (f) (rzecz.)=faring
mączny (przym.)=flour
maczuga (f) (rzecz.)=blackjack
maczuga (f) (rzecz.)=bludgeon
maczuga (f) (rzecz.)=club
maczuga (f) (rzecz.)=cudgel
maczuga (f) (rzecz.)=mace
maczuga (f) (rzecz.)=sorority
mączysty (przym.)=floury
mączysty (przym.)=mealy
mądrala (m) (rzecz.)=hotshot
mądrala (m) (rzecz.)=know-it-all
mądrala (m) (rzecz.)=wiseacre
mądrość (f) (rzecz.)=sagacity
mądrość (f) (rzecz.)=wisdom
mądry (przym.)=able
mądry (przym.)=brainy
mądry (przym.)=sage
mądry (przym.)=sapient
mądry (przym.)=smart
mądry (przym.)=wise
madrygał (m) (rzecz.)=madrigal
mądrze (przysł.)=cleverly
mądrze (przysł.)=wisely
mafiozo (m) (rzecz.)=mobster
mag (m) (rzecz.)=mage
mag (m) (rzecz.)=magus
magazyn (m) (rzecz.)=depot
magazyn (m) (rzecz.)=magazine
magazyn (m) (rzecz.)=repository
magazyn (m) (rzecz.)=staple
magazyn (m) (rzecz.)=stockroom
magazyn (m) (rzecz.)=storage
magazyn (m) (rzecz.)=store
magazyn (m) (rzecz.)=storehouse
magazyn (m) (rzecz.)=storeroom
magazyn (m) (rzecz.)=store-room
magazyn (m) (rzecz.)=warehouse
magazynek (m) (rzecz.)=cartridge
magazynek (m) (rzecz.)=magazine
magazynier (m) (rzecz.)=storekeeper
magazynier (m) (rzecz.)=warehouse
magazynier (m) (rzecz.)=warehouseman
magazynować (czas.)=inject
magazynować (czas.)=purvey
magazynować (czas.)=store
magazynować (czas.)=warehouse
magazynowanie (n) (rzecz.)=storage
magazynowanie (n) (rzecz.)=warehousing
magia (f) (rzecz.)=magic
magia (f) (rzecz.)=magical
magia (f) (rzecz.)=rune
magicznie (przysł.)=magically
magiczny (przym.)=magic
magiczny (przym.)=magical
magiel (m) (rzecz.)=mangle
magiel (m) (rzecz.)=mangling
magik (m) (rzecz.)=conjurer
magik (m) (rzecz.)=illusionist
magik (m) (rzecz.)=magician
magister (m) (rzecz.)=master
magisterium (n) (rzecz.)=master's
magisterski (przym.)=master's
magistrala (f) (rzecz.)=clearway
magistrala (f) (rzecz.)=highway
magistrala (f) (rzecz.)=throughway
magistrala (f) (rzecz.)=trunk
magnat (m) (rzecz.)=baron
magnat (m) (rzecz.)=magnate
magnat (m) (rzecz.)=mogul
magnat (m) (rzecz.)=tycoon
magnes (m) (rzecz.)=magnet
magnesować (czas.)=magnetize
magnetofon (m) (rzecz.)=tape-recorder
magnetosfera (f) (rzecz.)=magnetosphere
magnetowid (m) (rzecz.)=video
magnetron (m) (rzecz.)=magnetron
magnetycznie (przysł.)=magnetically
magnetyczny (przym.)=magnetic
magnetyt (m) (rzecz.)=loadstone
magnetyt (m) (rzecz.)=lodestone
magnetyzacja (f) (rzecz.)=magnetization
magnetyzm (m) (rzecz.)=magnetism
magnetyzować (czas.)=magnetize
magnez (m) (rzecz.)=magnesium
magnezja (f) (rzecz.)=magnesia
magnolia (f) (rzecz.)=magnolia
maharadża (m) (rzecz.)=maharaja
mahoń (m) (rzecz.)=mahogany
mahoniowy (przym.)=mahogany
maj (m) (rzecz.)=may
majaczeć (czas.)=loom
majaczenie (n) (rzecz.)=delirium
majaczenie (n) (rzecz.)=hallucination
majaczyć (czas.)=rave
majątek (m) (rzecz.)=assets
majątek (m) (rzecz.)=demesne
majątek (m) (rzecz.)=estate
majątek (m) (rzecz.)=fortune
majątek (m) (rzecz.)=patrimony
majątek (m) (rzecz.)=property
majątek (m) (rzecz.)=substance
majeranek (m) (rzecz.)=marjoram
majestat (m) (rzecz.)=majesty
majestatycznie (przysł.)=majestically
majestatycznie (przysł.)=sweep
majestatycznie (przysł.)=sweeps
majestatyczność (f) (rzecz.)=majesty
majestatyczny (przym.)=imperial
majestatyczny (przym.)=majestic
majestatyczny (przym.)=sublime
majętny (przym.)=moneyed
majolika (f) (rzecz.)=majolica
majonez (m) (rzecz.)=mayonnaise
majorat (m) (rzecz.)=entailment
majordom (m) (rzecz.)=seneschal
majordomus (m) (rzecz.)=major-domo
majówka (f) (rzecz.)=picnic
majowy (przym.)=may
majster (m) (rzecz.)=foreman
majster (m) (rzecz.)=handyman
majster (m) (rzecz.)=master
majster (m) (rzecz.)=supervisor
majsterkowanie (n) (rzecz.)=do-it-yourself
majsterkowanie (n) (rzecz.)=tinkering
majsterkowicz (m) (rzecz.)=handyman
majsterkowicz (m) (rzecz.)=man
majstersztyk (m) (rzecz.)=accomplishment
majstersztyk (m) (rzecz.)=masterpiece
majstersztyk (m) (rzecz.)=masterstroke
majstrować (czas.)=tinker
majstrowanie (n) (rzecz.)=potter
majstrowanie (n) (rzecz.)=tampering
majstrowanie (n) (rzecz.)=tinker
majtek (m) (rzecz.)=deckhand
majtek (m) (rzecz.)=jack
majtek (m) (rzecz.)=lubber
majtek (m) (rzecz.)=mariner
majtki (pl) (rzecz.)=briefs
majtki (pl) (rzecz.)=knickers
majtki (pl) (rzecz.)=pantaloon
majtki (pl) (rzecz.)=pants
mak (m) (rzecz.)=poppy
mąka (f) (rzecz.)=flour
mąka (f) (rzecz.)=meal
makabra (f) (rzecz.)=horror
makabra (f) (rzecz.)=macabre
makabryczny (przym.)=ghastly
makabryczny (przym.)=ghoulish
makabryczny (przym.)=grisly
makabryczny (przym.)=gruesome
makabryczny (przym.)=macabre
makabryczny (przym.)=spooky
makaron (m) (rzecz.)=macaroni
makaron (m) (rzecz.)=noodle
makaron (m) (rzecz.)=pasta
makaron (m) (rzecz.)=spaghetti
makaroniarz (m) (rzecz.)=spaghetti
makaronik (m) (rzecz.)=macaroon
makieta (f) (rzecz.)=breadboard
makieta (f) (rzecz.)=dummy
makieta (f) (rzecz.)=model
makietowanie (n) (rzecz.)=formatting
makijaż (m) (rzecz.)=makeup
makijaż (m) (rzecz.)=make-up
makler (m) (rzecz.)=broker
makler (m) (rzecz.)=dealer
makler (m) (rzecz.)=jobber
makler (m) (rzecz.)=scrivener
makler (m) (rzecz.)=stockbroker
maklerstwo (n) (rzecz.)=brokerage
maklerstwo (n) (rzecz.)=broking
makolągwa (f) (rzecz.)=linnet
makówka (f) (rzecz.)=bean
makówka (f) (rzecz.)=head
makowy (przym.)=poppy
makrela (f) (rzecz.)=mackerel
makro (n) (rzecz.)=macros
makrobiotyczny (przym.)=macrobiotic
makroekonomiczny (przym.)=macroeconomic
makrofag (m) (rzecz.)=macrophage
makrokosmos (m) (rzecz.)=macrocosm
makropolecenie (n) (rzecz.)=macro
makropolecenie (n) (rzecz.)=macros
makroskopijny (przym.)=macroscopic
makroskopowy (przym.)=macroscopic
makrostruktura (f) (rzecz.)=macrostructure
maksima (f) (rzecz.)=maxima
maksimum (n) (rzecz.)=max
maksimum (n) (rzecz.)=maximum
maksyma (f) (rzecz.)=adage
maksyma (f) (rzecz.)=maxim
maksymalizacja (f) (rzecz.)=magnification
maksymalizować (czas.)=maximize
maksymalizowanie (n) (rzecz.)=maximizing
maksymalnie (przysł.)=maximally
maksymalny (przym.)=maximal
maksymalny (przym.)=maximum
maksymalny (przym.)=summit
makulatura (f) (rzecz.)=spoilage
makulatura (f) (rzecz.)=wastepaper
makulatura (f) (rzecz.)=waste-paper
malachit (m) (rzecz.)=malachite
malarski (przym.)=painter's
malarski (przym.)=pictorial
malarstwo (n) (rzecz.)=painting
malaryczny (przym.)=aguish
malaryczny (przym.)=feverish
malaryczny (przym.)=hectic
malaryczny (przym.)=malarial
malarz (m) (rzecz.)=painter
maleć (czas.)=abate
maleć (czas.)=decrease
maleć (czas.)=diminish
maleć (czas.)=lessen
maleć (czas.)=shrink
malec (m) (rzecz.)=kid
malec (m) (rzecz.)=youngster
maleńko (przysł.)=wee
maleństwo (n) (rzecz.)=midget
maleństwo (n) (rzecz.)=peewee
maleństwo (n) (rzecz.)=tinier
maleństwo (n) (rzecz.)=tit
malina (f) (rzecz.)=raspberry
malinowy (przym.)=raspberry
malkontent (m) (rzecz.)=grumbler
malkontent (m) (rzecz.)=malcontent
malkontent (m) (rzecz.)=whiner
małmazja (f) (rzecz.)=malmsey
mało (przysł.)=few
mało (przysł.)=fewer
mało (przysł.)=inelegant
mało (przysł.)=little
mało (przysł.)=paucity
małoduszność (f) (rzecz.)=meanness
małoduszny (przym.)=mean
małoduszny (przym.)=recreant
małolat (m) (rzecz.)=teenager
małoletni (m) (rzecz.)=juvenile
małoletni (m) (rzecz.)=minor
małoletni (m) (rzecz.)=teenage
małoletni (m) (rzecz.)=underage
małomówność (f) (rzecz.)=reticence
małomówność (f) (rzecz.)=taciturnity
małomówny (przym.)=reticent
małomówny (przym.)=taciturn
małomówny (przym.)=trouper
małorolność (f) (rzecz.)=smallholder
małorolny (przym.)=smallholder
małość (f) (rzecz.)=littleness
małość (f) (rzecz.)=slightness
małość (f) (rzecz.)=smallness
małostkowo (przysł.)=pettily
małostkowość (f) (rzecz.)=pettiness
małostkowy (przym.)=captious
małostkowy (przym.)=fussy
małostkowy (przym.)=petty
małostkowy (przym.)=small
małostkowy (przym.)=small-minded
malować (czas.)=decorate
malować (czas.)=depict
malować (czas.)=paint
malowidło (n) (rzecz.)=painting
malowniczy (przym.)=pictorial
malowniczy (przym.)=picturesque
malowniczy (przym.)=scenic
malowniczy (przym.)=vivid
małpa (f) (rzecz.)=ape
małpa (f) (rzecz.)=monkey
małpa (f) (rzecz.)=simian
małpi (przym.)=apish
małpi (przym.)=simian
małpiarnia (f) (rzecz.)=apery
małpiarski (przym.)=apish
małpka (f) (rzecz.)=pussy
małpolud (m) (rzecz.)=bozo
małpolud (m) (rzecz.)=hominid
małpować (czas.)=ape
małpowanie (n) (rzecz.)=apery
maltoza (f) (rzecz.)=maltose
maltretować (czas.)=abuse
maltretować (czas.)=ill-treat
maltretować (czas.)=maltreat
maltretować (czas.)=mishandle
maltretowanie (n) (rzecz.)=abusing
maltretowanie (n) (rzecz.)=maltreatment
maltretowanie (n) (rzecz.)=mistreating
maluch (m) (rzecz.)=toddler
malwa (f) (rzecz.)=hollyhock
malwa (f) (rzecz.)=mallow
malwersacja (f) (rzecz.)=embezzlement
malwersacja (f) (rzecz.)=misappropriation
malwersant (m) (rzecz.)=embezzler
malwersant (m) (rzecz.)=peculator
małż (m) (rzecz.)=bivalve
małż (m) (rzecz.)=clam
małż (m) (rzecz.)=conch
małż (m) (rzecz.)=mussel
małż (m) (rzecz.)=scallop
małż (m) (rzecz.)=shellfish
małżeński (przym.)=conjugal
małżeński (przym.)=connubial
małżeński (przym.)=marital
małżeński (przym.)=married
małżeński (przym.)=matrimonial
małżeński (przym.)=nuptial
małżeński (przym.)=wifely
małżeństwo (n) (rzecz.)=conjugality
małżeństwo (n) (rzecz.)=couple
małżeństwo (n) (rzecz.)=marriage
małżeństwo (n) (rzecz.)=matrimony
małżeństwo (n) (rzecz.)=transient
małżeństwo (n) (rzecz.)=wedlock
małżonek (m) (rzecz.)=husband
małżonek (m) (rzecz.)=mate
małżonek (m) (rzecz.)=spouse
małżowina (f) (rzecz.)=auricle
mamałyga (f) (rzecz.)=hominy
mamić (czas.)=beguile
mamić (czas.)=deceive
mamić (czas.)=decoy
mamić (czas.)=delude
mamić (czas.)=lure
mamić (czas.)=tempt
maminsynek (m) (rzecz.)=dude
maminsynek (m) (rzecz.)=sissy
mamka (f) (rzecz.)=amah
mamka (f) (rzecz.)=foster-mother
mamka (f) (rzecz.)=nurse
mammografia (f) (rzecz.)=mammography
mamona (f) (rzecz.)=mammon
mamona (f) (rzecz.)=pelf
mamona (f) (rzecz.)=shekel
mamrotać (czas.)=burble
mamrotać (czas.)=mumble
mamrotać (czas.)=mutter
mamrotanie (n) (rzecz.)=falter
mamrotanie (n) (rzecz.)=gabble
mamrotanie (n) (rzecz.)=mumble
mamrotanie (n) (rzecz.)=mutter
mamusia (f) (rzecz.)=ma
mamusia (f) (rzecz.)=mammy
mamusia (f) (rzecz.)=mom
mamusia (f) (rzecz.)=mommy
mamusia (f) (rzecz.)=mum
mamusia (f) (rzecz.)=mummy
mamut (m) (rzecz.)=codger
mamut (m) (rzecz.)=mammoth
manatki (pl) (rzecz.)=chattel
manatki (pl) (rzecz.)=clobber
manatki (pl) (rzecz.)=duds
mandarynka (f) (rzecz.)=mandarin
mandarynka (f) (rzecz.)=tangerine
mandat (m) (rzecz.)=mandate
mandat (m) (rzecz.)=seat
mandat (m) (rzecz.)=ticket
mandatowy (przym.)=mandatory
mandolina (f) (rzecz.)=mandolin
mandragora (f) (rzecz.)=mandrake
mandryl (m) (rzecz.)=mandrill
manekin (m) (rzecz.)=dummy
manekin (m) (rzecz.)=manikin
manekin (m) (rzecz.)=mannequin
manele (pl) (rzecz.)=clobber
manewr (m) (rzecz.)=demonstration
manewrowanie (n) (rzecz.)=cruising
manewrowość (f) (rzecz.)=mobility
mangan (m) (rzecz.)=manganese
mangowiec (m) (rzecz.)=mango
mangrowy (przym.)=mangrove
mangusta (f) (rzecz.)=mongoose
maniacki (przym.)=maniac
maniacki (przym.)=maniacal
maniacki (przym.)=manic
maniak (m) (rzecz.)=geek
maniak (m) (rzecz.)=maniac
maniak (m) (rzecz.)=maniacal
maniakalny (przym.)=maniac
maniakalny (przym.)=maniacal
maniakalny (przym.)=manic
maniera (f) (rzecz.)=manner
maniera (f) (rzecz.)=mannerism
manierka (f) (rzecz.)=canteen
manierka (f) (rzecz.)=flask
manierka (f) (rzecz.)=water-bottle
manieryzm (m) (rzecz.)=mannerism
manifestacja (f) (rzecz.)=demonstration
manifestacja (f) (rzecz.)=display
manifestacja (f) (rzecz.)=manifestation
manifestować (czas.)=demonstrate
manifestować (czas.)=display
manifestować (czas.)=manifest
manikiur (m) (rzecz.)=manicure
maniok (m) (rzecz.)=cassava
maniok (m) (rzecz.)=manioc
manipulacja (f) (rzecz.)=manipulation
manipulacja (f) (rzecz.)=transmission
manipulacyjny (przym.)=arrangement
manipulacyjny (przym.)=manipulative
manipularz (m) (rzecz.)=fanon
manipularz (m) (rzecz.)=maniple
manipulować (czas.)=handle
manipulować (czas.)=juggle
manipulować (czas.)=manipulate
manipulować (czas.)=tamper
manipulowanie (n) (rzecz.)=manipulating
manipulowanie (n) (rzecz.)=manipulation
manipulowanie (n) (rzecz.)=tamper
mankament (m) (rzecz.)=shortcoming
mankiet (m) (rzecz.)=cue
mankiet (m) (rzecz.)=cuff
mankiet (m) (rzecz.)=wristband
mańkuctwo (n) (rzecz.)=left-handedness
mańkut (m) (rzecz.)=left-handed
mańkut (m) (rzecz.)=left-hander
manometr (m) (rzecz.)=manometer
mansarda (f) (rzecz.)=garret
mansarda (f) (rzecz.)=mansard
mantyla (f) (rzecz.)=mantilla
mantylka (f) (rzecz.)=cape
mantysa (f) (rzecz.)=mantissa
manuał (m) (rzecz.)=manual
manualny (przym.)=manual
manufaktura (f) (rzecz.)=manufactory
manufaktura (f) (rzecz.)=workshop
manuskrypt (m) (rzecz.)=manuscript
mapa (f) (rzecz.)=bitmap
mapa (f) (rzecz.)=chart
mapa (f) (rzecz.)=charting
mapa (f) (rzecz.)=map
mapować (czas.)=chart
mapowanie (n) (rzecz.)=mapping
mara (f) (rzecz.)=bier
marabut (m) (rzecz.)=marabou
maraton (m) (rzecz.)=marathon
marazm (m) (rzecz.)=torpor
marcepan (m) (rzecz.)=marzipan
marchew (f) (rzecz.)=carrot
marchewka (f) (rzecz.)=carrot
marcowy (przym.)=march
marcypan (m) (rzecz.)=marzipan
margaryna (f) (rzecz.)=margarine
margerytka (f) (rzecz.)=marguerite
margiel (m) (rzecz.)=marl
marginalnie (przysł.)=marginally
marginalnie (przysł.)=parenthetically
marginalny (przym.)=marginal
margines (m) (rzecz.)=margin
margines (m) (rzecz.)=outskirts
marginesowo (przysł.)=marginally
marginesowy (przym.)=marginal
marginesowy (przym.)=parenthetic
marginesowy (przym.)=parenthetical
marginesowy (przym.)=peripheral
margrabia (m) (rzecz.)=margrave
marimba (f) (rzecz.)=marimba
marionetka (f) (rzecz.)=dummy
marionetka (f) (rzecz.)=marionette
marionetka (f) (rzecz.)=puppet
marionetkowy (przym.)=puppet
markiz (m) (rzecz.)=marquis
markizeta (f) (rzecz.)=marquisette
markotnie (przysł.)=gloomily
markotnie (przysł.)=moodily
markotny (przym.)=moody
markotny (przym.)=sullen
marmolada (f) (rzecz.)=jam
marmolada (f) (rzecz.)=marmalade
marmolada (f) (rzecz.)=squish
marmur (m) (rzecz.)=marble
marmurkowanie (n) (rzecz.)=marbling
marmurowy (przym.)=marble
marnie (przysł.)=badly
marnie (przysł.)=miserably
marnie (przysł.)=poorly
marnie (przysł.)=shabbily
marnieć (czas.)=languish
marnieć (czas.)=pine
marnieć (czas.)=sicken
marność (f) (rzecz.)=flimsiness
marność (f) (rzecz.)=futility
marność (f) (rzecz.)=vanity
marność (f) (rzecz.)=wretchedness
marnotrawca (m) (rzecz.)=spendthrift
marnotrawnie (przysł.)=wastefully
marnotrawny (przym.)=extravagant
marnotrawny (przym.)=prodigal
marnotrawny (przym.)=wasteful
marnotrawstwo (n) (rzecz.)=wastage
marnotrawstwo (n) (rzecz.)=waste
marnotrawstwo (n) (rzecz.)=wastefulness
marnować (czas.)=spoil
marnować (czas.)=squander
marnować (czas.)=waste
marnowanie (n) (rzecz.)=wastage
marnowanie (n) (rzecz.)=waste
marny (przym.)=cheap
marny (przym.)=footy
marny (przym.)=measly
marny (przym.)=miserable
marny (przym.)=neap
marny (przym.)=palsy
marny (przym.)=paltry
marny (przym.)=poky
marny (przym.)=poor
marny (przym.)=ropy
marny (przym.)=shabby
marny (przym.)=tinny
mars (m) (rzecz.)=foretop
marskość (f) (rzecz.)=cirrhosis
marsowy (przym.)=stern
marsz (m) (rzecz.)=march
marsz (m) (rzecz.)=triumphal
marszałek (m) (rzecz.)=marshal
marszczenie (n) (rzecz.)=frowning
marszczenie (n) (rzecz.)=pucker
marszczenie (n) (rzecz.)=ripple
marszczyć (czas.)=corrugate
marszczyć (czas.)=crease
marszczyć (czas.)=crimple
marszczyć (czas.)=crinkle
marszczyć (czas.)=crumple
marszczyć (czas.)=frown
marszczyć (czas.)=ripple
marszczyć (czas.)=ruffle
marszczyć (czas.)=shrivel
marszczyć (czas.)=warp
marszczyć (czas.)=wrinkle
marszruta (f) (rzecz.)=itinerary
marszruta (f) (rzecz.)=route
martwić (czas.)=afflict
martwić (czas.)=concern
martwić (czas.)=distress
martwić (czas.)=grieve
martwić (czas.)=sorrow
martwić (czas.)=upset
martwić (czas.)=worry
martwica (f) (rzecz.)=necrosis
martwo (przysł.)=lifelessly
martwota (f) (rzecz.)=dead
martwota (f) (rzecz.)=deadness
martwy (przym.)=dead
martwy (przym.)=defunct
martwy (przym.)=exanimate
martwy (przym.)=had
martwy (przym.)=lifeless
martwy (przym.)=stagnant
martwy (przym.)=standstill
martyrologia (f) (rzecz.)=martyrdom
maruda (m) (rzecz.)=dawdler
maruda (m) (rzecz.)=grumbler
maruda (m) (rzecz.)=loiterer
maruder (m) (rzecz.)=laggard
maruder (m) (rzecz.)=marauder
maruder (m) (rzecz.)=prowler
maruder (m) (rzecz.)=straggler
marudny (przym.)=cantankerous
marudny (przym.)=grumpy
marudzić (czas.)=dally
marudzić (czas.)=grizzle
marudzić (czas.)=linger
marudzić (czas.)=loiter
mary (pl) (rzecz.)=feretory
marynarka (f) (rzecz.)=coat
marynarka (f) (rzecz.)=jacket
marynarka (f) (rzecz.)=marine
marynarka (f) (rzecz.)=navy
marynarka (f) (rzecz.)=shipping
marynarski (przym.)=marine
marynarski (przym.)=nautical
marynarski (przym.)=naval
marynarz (m) (rzecz.)=bluejacket
marynarz (m) (rzecz.)=jack
marynarz (m) (rzecz.)=marine
marynarz (m) (rzecz.)=mariner
marynarz (m) (rzecz.)=sailor
marynarz (m) (rzecz.)=seaman
marynata (f) (rzecz.)=marinade
marynata (f) (rzecz.)=marinate
marynata (f) (rzecz.)=pickle
marynistyka (f) (rzecz.)=marine
marynować (czas.)=pickle
marynowanie (n) (rzecz.)=pickling
marża (f) (rzecz.)=margin
marzec (m) (rzecz.)=march
marzenie (n) (rzecz.)=blotting
marzenie (n) (rzecz.)=daydream
marzenie (n) (rzecz.)=dream
marzenie (n) (rzecz.)=reverie
marznąć (czas.)=freeze
marzyć (czas.)=daydream
marzyć (czas.)=dream
marzyć (czas.)=fantasize
marzyciel (m) (rzecz.)=daydreamer
marzyciel (m) (rzecz.)=dreamer
marzyciel (m) (rzecz.)=visionary
marzycielski (przym.)=dreamy
marzycielski (przym.)=visionary
marzycielstwo (n) (rzecz.)=daydreaming
marzycielstwo (n) (rzecz.)=wool-gathering
masa (f) (rzecz.)=array
masa (f) (rzecz.)=bulk
masa (f) (rzecz.)=clump
masa (f) (rzecz.)=dollop
masa (f) (rzecz.)=ground
masa (f) (rzecz.)=mass
masa (f) (rzecz.)=peck
masa (f) (rzecz.)=quantity
masa (f) (rzecz.)=sight
masakra (f) (rzecz.)=bloodbath
masakra (f) (rzecz.)=butchery
masakra (f) (rzecz.)=massacre
masakra (f) (rzecz.)=slaughter
masakrować (czas.)=massacre
masarz (m) (rzecz.)=butcher
masaż (m) (rzecz.)=massage
masażysta (m) (rzecz.)=masseur
maść (f) (rzecz.)=cream
maść (f) (rzecz.)=ointment
maść (f) (rzecz.)=salve
maść (f) (rzecz.)=unction
maść (f) (rzecz.)=unguent
maselnica (f) (rzecz.)=churn
maselnica (f) (rzecz.)=churning
maska (f) (rzecz.)=bonnet
maska (f) (rzecz.)=disguise
maska (f) (rzecz.)=hood
maska (f) (rzecz.)=mask
maska (f) (rzecz.)=veil
maskarada (f) (rzecz.)=masquerade
maskarada (f) (rzecz.)=masquerading
maskonur (m) (rzecz.)=puffin
maskotka (f) (rzecz.)=charm
maskotka (f) (rzecz.)=mascot
maskować (czas.)=camouflage
maskować (czas.)=disguise
maskować (czas.)=mask
maskować (czas.)=masquerade
maskowanie (n) (rzecz.)=blinding
maskowanie (n) (rzecz.)=camouflage
maskowanie (n) (rzecz.)=masking
maskowanie (n) (rzecz.)=veneer
maślanka (f) (rzecz.)=buttermilk
maślany (przym.)=buttery
maślnica (f) (rzecz.)=churn
masło (n) (rzecz.)=butter
masłowy (przym.)=butyric
masochista (m) (rzecz.)=masochist
masochistyczny (przym.)=masochistic
masochizm (m) (rzecz.)=masochism
masoneria (f) (rzecz.)=freemasonry
masoneria (f) (rzecz.)=masonry
masować (czas.)=knead
masować (czas.)=massage
masowanie (n) (rzecz.)=kneading
masowanie (n) (rzecz.)=massaging
masówka (f) (rzecz.)=rally
masowy (przym.)=bulk
masowy (przym.)=mass
masowy (przym.)=massed
masowy (przym.)=massive
masowy (przym.)=massy
mastodont (m) (rzecz.)=mastodon
masturbacja (f) (rzecz.)=masturbation
masturbować (czas.)=masturbate
mastyks (m) (rzecz.)=mastic
maswerk (m) (rzecz.)=tracery
masyw (m) (rzecz.)=massif
masywność (f) (rzecz.)=massiveness
masywność (f) (rzecz.)=solidify
masywny (przym.)=beamy
masywny (przym.)=bulky
masywny (przym.)=hefty
masywny (przym.)=massive
masywny (przym.)=massy
masywny (przym.)=molar
masywny (przym.)=solid
maszerować (czas.)=march
maszerowanie (n) (rzecz.)=marching
maszt (m) (rzecz.)=flagstaff
maszt (m) (rzecz.)=mast
masztalerz (m) (rzecz.)=stableman
maszyna (f) (rzecz.)=dispenser
maszyna (f) (rzecz.)=engine
maszyna (f) (rzecz.)=funnel
maszyna (f) (rzecz.)=machine
maszyneria (f) (rzecz.)=machinery
maszynista (m) (rzecz.)=engine
maszynista (m) (rzecz.)=engine-driver
maszynista (m) (rzecz.)=engineer
maszynista (m) (rzecz.)=machinist
maszynista (m) (rzecz.)=typist
maszynka (f) (rzecz.)=machine
maszynopis (m) (rzecz.)=typescript
maszynopis (m) (rzecz.)=typewriting
maszynowy (przym.)=machine
maszynowy (przym.)=machined
maszynowy (przym.)=mechanical
mata (f) (rzecz.)=mat
mata (f) (rzecz.)=matter
mata (f) (rzecz.)=matting
matactwo (n) (rzecz.)=hocus-pocus
matacz (m) (rzecz.)=prevaricator
matador (m) (rzecz.)=matador
matczyny (przym.)=maternal
matczyny (przym.)=motherly
matematycznie (przysł.)=mathematically
matematyczny (przym.)=mathematical
matematyk (m) (rzecz.)=mathematician
matematyka (f) (rzecz.)=math
matematyka (f) (rzecz.)=mathematics
materac (m) (rzecz.)=mattress
materia (f) (rzecz.)=matter
materia (f) (rzecz.)=stuff
materiał (m) (rzecz.)=cloth
materiał (m) (rzecz.)=corpus
materiał (m) (rzecz.)=fabric
materiał (m) (rzecz.)=filling
materiał (m) (rzecz.)=linsey-woolsey
materiał (m) (rzecz.)=mackintosh
materiał (m) (rzecz.)=material
materiał (m) (rzecz.)=matter
materiał (m) (rzecz.)=sackcloth
materiał (m) (rzecz.)=stuff
materialista (m) (rzecz.)=materialist
materialistyczny (przym.)=materialistic
materializacja (f) (rzecz.)=materialization
materializm (m) (rzecz.)=materialism
materializować (czas.)=materialize
materialnie (przysł.)=financially
materialnie (przysł.)=materially
materialność (f) (rzecz.)=materiality
materialny (przym.)=corporeal
materialny (przym.)=material
materialny (przym.)=physical
materialny (przym.)=significant
matka (f) (rzecz.)=mater
matka (f) (rzecz.)=mother
matkobójca (m) (rzecz.)=matricide
matkobójca (m) (rzecz.)=parricide
matkobójstwo (n) (rzecz.)=matricide
matkobójstwo (n) (rzecz.)=parricide
matkowanie (n) (rzecz.)=mothering
matnia (f) (rzecz.)=noose
matowieć (czas.)=dull
matowieć (czas.)=tarnish
matowy (przym.)=brushed
matowy (przym.)=dim
matowy (przym.)=dull
matowy (przym.)=flat
matowy (przym.)=frosted
matowy (przym.)=mat
matowy (przym.)=matt
matowy (przym.)=tarnish
matriarchalny (przym.)=matriarchal
matriarchat (m) (rzecz.)=matriarchy
matrona (f) (rzecz.)=matron
matryca (f) (rzecz.)=mask
matryca (f) (rzecz.)=matrix
matryca (f) (rzecz.)=stencil
matrycować (czas.)=stencil
matrymonialny (przym.)=matrimonial
mątwa (f) (rzecz.)=cuttlefish
mątwa (f) (rzecz.)=squib
mątwa (f) (rzecz.)=squid
mauzoleum (n) (rzecz.)=mausoleum
maź (f) (rzecz.)=grease
maź (f) (rzecz.)=gunk
maź (f) (rzecz.)=tallow
mąż (m) (rzecz.)=husband
mazać (czas.)=daub
mazać (czas.)=smear
mazak (m) (rzecz.)=felt-tip
mazakowy (przym.)=felt-tip
mazanina (f) (rzecz.)=smear
mazgaj (m) (rzecz.)=blubberer
mazgaj (m) (rzecz.)=cry-baby
mazidło (n) (rzecz.)=liniment
maźnica (f) (rzecz.)=grease-box
mazurek (m) (rzecz.)=mazurka
mdleć (czas.)=faint
mdleć (czas.)=slacken
mdleć (czas.)=swoon
mdlenie (n) (rzecz.)=fainting
mdlić (czas.)=nauseate
mdło (przysł.)=dull
mdło (przysł.)=sickening
mdły (przym.)=airsickness
mdły (przym.)=bland
mdły (przym.)=blandness
mdły (przym.)=cloying
mdły (przym.)=insipid
mdły (przym.)=nauseating
mdły (przym.)=nauseous
mdły (przym.)=queasy
mdły (przym.)=sapless
mdły (przym.)=sickly
mdły (przym.)=soupy
mdły (przym.)=toneless
mdły (przym.)=vapid
mebel (m) (rzecz.)=fitment
meblować (czas.)=furnish
meblowy (przym.)=furniture
mecenas (m) (rzecz.)=lawyer
mecenas (m) (rzecz.)=patron
mecenat (m) (rzecz.)=patronage
mech (m) (rzecz.)=moss
mechanicznie (przysł.)=mechanically
mechaniczny (przym.)=automatic
mechaniczny (przym.)=horseless
mechaniczny (przym.)=mechanical
mechanik (m) (rzecz.)=engineer
mechanik (m) (rzecz.)=mechanic
mechanik (m) (rzecz.)=mechanist
mechanik (m) (rzecz.)=repairman
mechanika (f) (rzecz.)=engineering
mechanizacja (f) (rzecz.)=mechanization
mechanizm (m) (rzecz.)=do-hickey
mechanizm (m) (rzecz.)=do-jigger
mechanizm (m) (rzecz.)=engine
mechanizm (m) (rzecz.)=machinery
mechanizm (m) (rzecz.)=mechanism
mechanizować (czas.)=mechanize
mechanizowanie (n) (rzecz.)=mechanizing
mecz (m) (rzecz.)=game
mecz (m) (rzecz.)=match
męczarnia (f) (rzecz.)=agony
męczarnia (f) (rzecz.)=suffer
męczarnia (f) (rzecz.)=torment
męczarnia (f) (rzecz.)=torture
męczarnia (f) (rzecz.)=torture
męczenie (n) (rzecz.)=tiring
męczenie (n) (rzecz.)=trying
męczenie (n) (rzecz.)=wearisome
męczennik (m) (rzecz.)=martyr
męczeństwo (n) (rzecz.)=martyrdom
meczet (m) (rzecz.)=mosque
męczyć (czas.)=agonize
męczyć (czas.)=harrow
męczyć (czas.)=oppress
męczyć (czas.)=tire
męczyć (czas.)=toil
męczyć (czas.)=torment
męczyć (czas.)=torture
męczyć (czas.)=weary
medal (m) (rzecz.)=medal
medalik (m) (rzecz.)=small
medalion (m) (rzecz.)=locket
medalion (m) (rzecz.)=medallion
medalionik (m) (rzecz.)=roundel
mediacja (f) (rzecz.)=mediation
mediacja (f) (rzecz.)=peacemaking
mediana (f) (rzecz.)=median
mediować (czas.)=mediate
mędrek (m) (rzecz.)=wiseacre
mędrzec (m) (rzecz.)=magus
mędrzec (m) (rzecz.)=pundit
mędrzec (m) (rzecz.)=sage
meduza (f) (rzecz.)=jellyfish
meduza (f) (rzecz.)=jelly-fish
meduza (f) (rzecz.)=medusa
medycyna (f) (rzecz.)=forensic
medycyna (f) (rzecz.)=medicine
medycyna (f) (rzecz.)=physic
medycznie (przysł.)=medically
medyczny (przym.)=medic
medyczny (przym.)=medical
medyczny (przym.)=medicinal
medyczny (przym.)=surgical
medyk (m) (rzecz.)=medic
medyk (m) (rzecz.)=medicine-man
medyk (m) (rzecz.)=medico
medykament (m) (rzecz.)=medicament
medytacja (f) (rzecz.)=meditation
medytacyjny (przym.)=meditative
medytować (czas.)=meditate
medytowanie (n) (rzecz.)=meditating
megafon (m) (rzecz.)=loudhailer
megafon (m) (rzecz.)=loudspeaker
megafon (m) (rzecz.)=loud-speaker
megafon (m) (rzecz.)=megaphone
megafon (m) (rzecz.)=speaking-tube
megalit (m) (rzecz.)=megalith
megalityczny (przym.)=megalithic
megaloman (m) (rzecz.)=megalomaniac
megalomański (przym.)=megalomaniac
megasam (m) (rzecz.)=superstore
męka (f) (rzecz.)=anguish
męka (f) (rzecz.)=drag
męka (f) (rzecz.)=dragging
męka (f) (rzecz.)=fatigue
męka (f) (rzecz.)=hardship
męka (f) (rzecz.)=pain
męka (f) (rzecz.)=pang
męka (f) (rzecz.)=torment
męka (f) (rzecz.)=torture
męka (f) (rzecz.)=travail
męka (f) (rzecz.)=tribulation
melancholijny (przym.)=atrabilious
melancholijny (przym.)=melancholic
melancholijny (przym.)=melancholy
melanina (f) (rzecz.)=melanin
melasa (f) (rzecz.)=molasses
melasa (f) (rzecz.)=treacle
meldować (czas.)=announce
meldować (czas.)=login
meldować (czas.)=report
meldunek (m) (rzecz.)=report
melina (f) (rzecz.)=den
melina (f) (rzecz.)=dive
melina (f) (rzecz.)=rookery
melioracja (f) (rzecz.)=amelioration
melioracja (f) (rzecz.)=reclamation
meliorować (czas.)=reclaim
melodia (f) (rzecz.)=air
melodia (f) (rzecz.)=melody
melodia (f) (rzecz.)=tune
melodramat (m) (rzecz.)=melodrama
melodramatycznie (przysł.)=melodramatically
melodramatyczny (przym.)=melodramatic
melodyczny (przym.)=melodic
melodyjny (przym.)=canorous
melodyjny (przym.)=dulcet
melodyjny (przym.)=lilting
melodyjny (przym.)=melodious
melodyjny (przym.)=musical
melodyjny (przym.)=sweet
melodyjny (przym.)=tuneful
melonik (m) (rzecz.)=bowler
melonowiec (m) (rzecz.)=papaw
membrana (f) (rzecz.)=diaphragm
membrana (f) (rzecz.)=membrane
membranofon (m) (rzecz.)=kettle-drum
memoriał (m) (rzecz.)=memorial
menada (f) (rzecz.)=maenad
menadżer (m) (rzecz.)=executive
menadżer (m) (rzecz.)=manager
menażer (m) (rzecz.)=manager
menażeria (f) (rzecz.)=menagerie
menażeria (f) (rzecz.)=zoo
menażka (f) (rzecz.)=cruet
mendelew (m) (rzecz.)=mendelevium
menedżer (m) (rzecz.)=manager
menedżer (m) (rzecz.)=supervisor
menel (m) (rzecz.)=hobo
menisk (m) (rzecz.)=meniscus
mennica (f) (rzecz.)=mint
menopauza (f) (rzecz.)=menopause
menstruacja (f) (rzecz.)=menses
menstruacja (f) (rzecz.)=menstruation
menstruacyjny (przym.)=menstrual
mentalnie (przysł.)=mentally
mentalność (f) (rzecz.)=mentality
mentalność (f) (rzecz.)=mindset
mentalny (przym.)=mental
mentol (m) (rzecz.)=menthol
mentolowy (przym.)=mentholated
mentor (m) (rzecz.)=mentor
menuet (m) (rzecz.)=minuet
mer (m) (rzecz.)=mayor
merdanie (n) (rzecz.)=waggle
merenga (f) (rzecz.)=meringue
merkantylny (przym.)=mercantile
merostwo (n) (rzecz.)=mayoralty
merynos (m) (rzecz.)=merino
merytokracja (f) (rzecz.)=meritocracy
merytoryczny (przym.)=substantial
merytoryczny (przym.)=substantive
mesjasz (m) (rzecz.)=messiah
męski (przym.)=male
męski (przym.)=manful
męski (przym.)=manlike
męski (przym.)=manly
męski (przym.)=manned
męski (przym.)=mannish
męski (przym.)=masculine
męski (przym.)=men's
męski (przym.)=virile
męskoosobowy (przym.)=masculine
męskość (f) (rzecz.)=manhood
męskość (f) (rzecz.)=manliness
męskość (f) (rzecz.)=masculinity
męskość (f) (rzecz.)=virility
mesmeryzm (m) (rzecz.)=mesmerism
messa (f) (rzecz.)=messing
męstwo (n) (rzecz.)=bravery
męstwo (n) (rzecz.)=fortitude
męstwo (n) (rzecz.)=heart
męstwo (n) (rzecz.)=intrepidity
męstwo (n) (rzecz.)=spirit
meszek (m) (rzecz.)=fluff
meszek (m) (rzecz.)=fuzz
meszek (m) (rzecz.)=muff
meszek (m) (rzecz.)=nap
meszek (m) (rzecz.)=pubescence
męt (m) (rzecz.)=dregs
męt (m) (rzecz.)=raffle
meta (f) (rzecz.)=bourn
metaboliczny (przym.)=metabolic
metabolit (m) (rzecz.)=metabolite
metabolizm (m) (rzecz.)=metabolism
metabolizować (czas.)=metabolize
metafizycznie (przysł.)=metaphysically
metafizyczny (przym.)=metaphysical
metafizyka (f) (rzecz.)=metaphysics
metafora (f) (rzecz.)=metaphor
metaforycznie (przysł.)=metaphorically
metaforyczny (przym.)=metaphoric
metaforyczny (przym.)=metaphorical
metaliczny (przym.)=brassy
metaliczny (przym.)=metallic
metalik (m) (rzecz.)=metallic
metalizacja (f) (rzecz.)=metallization
metalowiec (m) (rzecz.)=metalworker
metalowy (przym.)=metal
metalowy (przym.)=metallurgical
metaloznawstwo (n) (rzecz.)=metallurgy
metalurg (m) (rzecz.)=metallurgist
metalurgia (f) (rzecz.)=metallurgy
metalurgiczny (przym.)=metallurgic
metalurgiczny (przym.)=metallurgical
metamorficzny (przym.)=metamorphic
metamorfizm (m) (rzecz.)=metamorphism
metamorfoza (f) (rzecz.)=blend
metamorfoza (f) (rzecz.)=metamorphosis
metan (m) (rzecz.)=methane
metanol (m) (rzecz.)=methanol
metastaza (f) (rzecz.)=metastasis
metempsychoza (f) (rzecz.)=metempsychosis
meteor (m) (rzecz.)=advection
meteor (m) (rzecz.)=alto-cumulus
meteorolog (m) (rzecz.)=meteorologist
meteorolog (m) (rzecz.)=weatherman
meteorologia (f) (rzecz.)=meteorology
meteorologiczny (przym.)=meteorological
meteorowy (przym.)=meteoric
meteoryczny (przym.)=meteoric
meteoryt (m) (rzecz.)=meteorite
metka (f) (rzecz.)=label
metkować (czas.)=label
mętlik (m) (rzecz.)=mess
mętlik (m) (rzecz.)=muddle
mętnie (przysł.)=confusedly
mętność (f) (rzecz.)=mistiness
mętność (f) (rzecz.)=opaqueness
mętność (f) (rzecz.)=turbidity
mętny (przym.)=abstract
mętny (przym.)=bleary
mętny (przym.)=cloudy
mętny (przym.)=dim
mętny (przym.)=dull
mętny (przym.)=feculent
mętny (przym.)=glassy
mętny (przym.)=muddy
mętny (przym.)=tedious
mętny (przym.)=turbid
mętny (przym.)=unsettled
mętny (przym.)=woolly
metoda (f) (rzecz.)=approach
metoda (f) (rzecz.)=device
metoda (f) (rzecz.)=method
metoda (f) (rzecz.)=process
metoda (f) (rzecz.)=system
metodologia (f) (rzecz.)=methodology
metodologicznie (przysł.)=methodologically
metodologiczny (przym.)=methodological
metodycznie (przysł.)=methodically
metodyczny (przym.)=methodic
metodyczny (przym.)=methodical
metodyk (m) (rzecz.)=educationalist
metodyka (f) (rzecz.)=methodology
metr (m) (rzecz.)=meter
metresa (f) (rzecz.)=mistress
metrologia (f) (rzecz.)=metrology
metronom (m) (rzecz.)=metronome
metropolia (f) (rzecz.)=metropolis
metropolita (m) (rzecz.)=metropolitan
metropolitalny (przym.)=metropolitan
metryczny (przym.)=metric
metryczny (przym.)=metrical
metryka (f) (rzecz.)=certificate
metryka (f) (rzecz.)=metric
metryka (f) (rzecz.)=metrics
metryka (f) (rzecz.)=pedigree
metyl (m) (rzecz.)=methyl
mewa (f) (rzecz.)=gulf
mewa (f) (rzecz.)=gull
mewa (f) (rzecz.)=mew
mewa (f) (rzecz.)=seagull
mewa (f) (rzecz.)=sea-gull
mewa (f) (rzecz.)=sea-mew
mewa (f) (rzecz.)=tern
mezalians (m) (rzecz.)=misalliance
mężczyzna (f) (rzecz.)=male
mężczyzna (f) (rzecz.)=man
mężczyzna (f) (rzecz.)=manning
mężnie (przysł.)=gallantly
mężnie (przysł.)=manfully
mężnie (przysł.)=valiantly
mężnie (przysł.)=virtuously
mężny (przym.)=brave
mężny (przym.)=manful
mężny (przym.)=manly
mężobójstwo (n) (rzecz.)=manslaughter
mezon (m) (rzecz.)=meson
mezosfera (f) (rzecz.)=mesosphere
mężowski (przym.)=marital
mężulek (m) (rzecz.)=hubby
mgiełka (f) (rzecz.)=haze
mgiełka (f) (rzecz.)=mist
mgła (f) (rzecz.)=brume
mgła (f) (rzecz.)=fog
mgła (f) (rzecz.)=haze
mgła (f) (rzecz.)=mist
mgła (f) (rzecz.)=mistiness
mgławica (f) (rzecz.)=cloud
mgławica (f) (rzecz.)=nebula
mgławicowy (przym.)=nebular
mgławicowy (przym.)=nebulous
mgliście (przysł.)=foggily
mglisto (przysł.)=foggily
mglistość (f) (rzecz.)=dimness
mglistość (f) (rzecz.)=haziness
mglistość (f) (rzecz.)=mistiness
mglisty (przym.)=blur
mglisty (przym.)=blurring
mglisty (przym.)=blurry
mglisty (przym.)=dim
mglisty (przym.)=foggy
mglisty (przym.)=hazy
mglisty (przym.)=loom
mglisty (przym.)=misty
mglisty (przym.)=nebulous
mglisty (przym.)=soupy
mglisty (przym.)=undefined
mgnienie (n) (rzecz.)=twinkle
miąć (czas.)=crease
miąć (czas.)=crimple
miąć (czas.)=crinkle
miąć (czas.)=crumple
miąć (czas.)=rumple
miał (m) (rzecz.)=dust
miał (m) (rzecz.)=powder
miałki (przym.)=fine
miałki (przym.)=powdered
miałki (przym.)=shallow
miałkość (f) (rzecz.)=fineness
miano (n) (rzecz.)=appellation
miano (n) (rzecz.)=name
mianować (czas.)=appoint
mianować (czas.)=commission
mianować (czas.)=constitute
mianować (czas.)=name
mianować (czas.)=nominate
mianować (czas.)=ordain
mianowanie (n) (rzecz.)=appointment
mianowanie (n) (rzecz.)=brevet
mianowanie (n) (rzecz.)=designation
mianowanie (n) (rzecz.)=nomination
mianowicie (part.)=namely
mianownictwo (n) (rzecz.)=nomenclature
mianownik (m) (rzecz.)=denominator
mianownik (m) (rzecz.)=nominative
mianownikowy (przym.)=nominative
miara (f) (rzecz.)=benchmark
miara (f) (rzecz.)=furlong
miara (f) (rzecz.)=gauge
miara (f) (rzecz.)=measure
miara (f) (rzecz.)=meter
miara (f) (rzecz.)=metric
miara (f) (rzecz.)=yardstick
miareczkować (czas.)=titrate
miareczkowanie (n) (rzecz.)=titration
miarka (f) (rzecz.)=cup
miarka (f) (rzecz.)=measure
miarkować (czas.)=guess
miarkować (czas.)=infer
miarodajny (przym.)=authoritative
miarodajny (przym.)=competent
miarówka (f) (rzecz.)=burette
miarowość (f) (rzecz.)=regularity
miarowy (przym.)=measured
miarowy (przym.)=metrical
miarowy (przym.)=regular
miarowy (przym.)=rhythmic
miasteczko (n) (rzecz.)=borough
miasteczko (n) (rzecz.)=town
miasto (n) (rzecz.)=borough
miasto (n) (rzecz.)=burgh
miasto (n) (rzecz.)=city
miasto (n) (rzecz.)=municipality
miasto (n) (rzecz.)=town
miauczeć (czas.)=mew
miażdżyć (czas.)=crunch
miażdżyć (czas.)=masticate
miażdżyć (czas.)=squash
miażdżyca (f) (rzecz.)=arteriosclerosis
miażdżyca (f) (rzecz.)=atherosclerosis
miazga (f) (rzecz.)=cambium
miazga (f) (rzecz.)=pulp
miazga (f) (rzecz.)=squash
miazmat (m) (rzecz.)=miasma
miazmatyczny (przym.)=miasmal
miąższ (m) (rzecz.)=flesh
miąższ (m) (rzecz.)=pulp
miąższ (m) (rzecz.)=sorbet
mieć (czas.)=fare
mieć (czas.)=has
mieć (czas.)=have
miech (m) (rzecz.)=bellow
miecz (m) (rzecz.)=blade
miecz (m) (rzecz.)=glaive
miecz (m) (rzecz.)=sword
mięczak (m) (rzecz.)=clam
mięczak (m) (rzecz.)=conch
mięczak (m) (rzecz.)=shellfish
mięczak (m) (rzecz.)=wimp
miecznik (m) (rzecz.)=swordfish
mieczyk (m) (rzecz.)=gladiola
mieczyk (m) (rzecz.)=gladiolus
miednica (f) (rzecz.)=basin
miednica (f) (rzecz.)=bowl
miednica (f) (rzecz.)=pelvis
miednica (f) (rzecz.)=washbasin
miednica (f) (rzecz.)=wash-basin
miednicowy (przym.)=pelvic
miedź (f) (rzecz.)=copper
miedza (f) (rzecz.)=balk
miedza (f) (rzecz.)=border
miedziak (m) (rzecz.)=copper
miedziany (przym.)=brassy
miedziany (przym.)=coppery
miedziany (przym.)=cupreous
miedziawy (przym.)=cuprous
miedzionikiel (m) (rzecz.)=cupronickel
miedzionośny (przym.)=cupriferous
miedzioryt (m) (rzecz.)=copperplate
miedziorytnictwo (n) (rzecz.)=chalcography
miedziowy (przym.)=cupric
między (przyim.)=among
między (przyim.)=amongst
między (przyim.)=between
między (przyim.)=betwixt
międzycząsteczkowy (przym.)=intermolecular
międzygalaktyczny (przym.)=intergalactic
międzygwiezdny (przym.)=interstellar
międzykontynentalny (przym.)=intercontinental
międzyludzki (przym.)=interpersonal
międzymiastowy (przym.)=intercity
międzymiastowy (przym.)=interurban
międzymiastowy (przym.)=long-distance
międzynarodówka (f) (rzecz.)=international
międzynarodowy (przym.)=international
międzypaństwowy (przym.)=international
międzyplanetarny (przym.)=interplanetary
międzyrządowy (przym.)=intergovernmental
międzyuczelniany (przym.)=intercollegiate
międzywojenny (przym.)=interwar
międzywydziałowy (przym.)=interdepartmental
międzywyznaniowy (przym.)=interdenominational
miejsce (n) (rzecz.)=domicile
miejsce (n) (rzecz.)=lieu
miejsce (n) (rzecz.)=location
miejsce (n) (rzecz.)=place
miejsce (n) (rzecz.)=position
miejsce (n) (rzecz.)=room
miejsce (n) (rzecz.)=scene
miejsce (n) (rzecz.)=seat
miejsce (n) (rzecz.)=shade
miejsce (n) (rzecz.)=site
miejsce (n) (rzecz.)=situation
miejsce (n) (rzecz.)=space
miejsce (n) (rzecz.)=spot
miejsce (n) (rzecz.)=standing
miejsce (n) (rzecz.)=stead
miejsce (n) (rzecz.)=venue
miejscownik (m) (rzecz.)=locative
miejscowość (f) (rzecz.)=borough
miejscowość (f) (rzecz.)=countryside
miejscowość (f) (rzecz.)=locality
miejscowość (f) (rzecz.)=place
miejscowość (f) (rzecz.)=site
miejscowy (przym.)=endemic
miejscowy (przym.)=local
miejscowy (przym.)=native
miejscowy (przym.)=relevant
miejscowy (przym.)=sectional
miejscowy (przym.)=topical
miejscowy (przym.)=vernacular
miejski (przym.)=civic
miejski (przym.)=civil
miejski (przym.)=municipal
miejski (przym.)=urban
miękczyć (czas.)=mellow
miękczyć (czas.)=mollify
miękisz (m) (rzecz.)=pith
miękisz (m) (rzecz.)=pulp
miękki (przym.)=floppy
miękki (przym.)=limp
miękki (przym.)=mellow
miękki (przym.)=pad
miękki (przym.)=silken
miękki (przym.)=soft
miękki (przym.)=squashy
miękki (przym.)=supple
miękko (przysł.)=gently
miękko (przysł.)=softly
miękko (przysł.)=tenderly
miękkość (f) (rzecz.)=pliancy
miękkość (f) (rzecz.)=softness
miękkość (f) (rzecz.)=tender
mięknąć (czas.)=mellow
mięknąć (czas.)=mollify
mięknąć (czas.)=relent
mięknąć (czas.)=soften
mielenie (n) (rzecz.)=grinding
mielenie (n) (rzecz.)=milling
mielić (czas.)=grind
mielić (czas.)=mince
mielizna (f) (rzecz.)=flat
mielizna (f) (rzecz.)=sandbank
mielizna (f) (rzecz.)=shallow
mielizna (f) (rzecz.)=shoal
mienie (n) (rzecz.)=belonging
mienie (n) (rzecz.)=belongings
mienie (n) (rzecz.)=estate
mienie (n) (rzecz.)=property
mienienie (n) (rzecz.)=coruscation
miernictwo (n) (rzecz.)=metrology
miernictwo (n) (rzecz.)=surveying
mierniczy (przym.)=administer
mierniczy (przym.)=surveyor
miernik (m) (rzecz.)=measure
miernik (m) (rzecz.)=metric
miernik (m) (rzecz.)=standard
miernik (m) (rzecz.)=test
mierność (f) (rzecz.)=mediocrity
miernota (m) (rzecz.)=mediocrity
mierny (przym.)=indifferent
mierny (przym.)=mediocre
mierny (przym.)=moderate
mierny (przym.)=stingy
mierzalny (przym.)=measurable
mierzeja (f) (rzecz.)=spite
mierzenie (n) (rzecz.)=encountering
mierzenie (n) (rzecz.)=metering
mierzwa (f) (rzecz.)=mulch
mierzwić (czas.)=ruffle
mierzwić (czas.)=rumple
mierzyć (czas.)=aim
mierzyć (czas.)=disgust
mierzyć (czas.)=gauge
mierzyć (czas.)=measure
mierzyć (czas.)=sound
mierzyć (czas.)=targeting
mięsak (m) (rzecz.)=sarcoma
mieść (czas.)=sweep
mieścić (czas.)=hold
mieścić (czas.)=house
mieścić (czas.)=imply
miesiąc (m) (rzecz.)=month
miesiączka (f) (rzecz.)=menses
miesiączka (f) (rzecz.)=menstruation
miesiączka (f) (rzecz.)=period
miesiączkować (czas.)=menstruate
miesiączkowanie (n) (rzecz.)=menstruating
miesiączkowy (przym.)=menstrual
miesić (czas.)=knead
miesięcznie (przysł.)=monthly
miesięcznik (m) (rzecz.)=monthly
miesięczny (przym.)=monthly
mięsień (m) (rzecz.)=muscle
mięsisty (przym.)=brawny
mięsisty (przym.)=fleshy
mięsisty (przym.)=gutsy
mięsisty (przym.)=meaty
mięsisty (przym.)=succulent
mięśniowy (przym.)=muscular
mięsny (przym.)=butcher's
mięsny (przym.)=meat
mięso (n) (rzecz.)=flesh
mięso (n) (rzecz.)=meat
mięsożerca (m) (rzecz.)=carnivore
mięsożerny (przym.)=carnivorous
mieszać (czas.)=abash
mieszać (czas.)=agitate
mieszać (czas.)=alloy
mieszać (czas.)=blend
mieszać (czas.)=churn
mieszać (czas.)=commingle
mieszać (czas.)=compound
mieszać (czas.)=confound
mieszać (czas.)=confuse
mieszać (czas.)=interfere
mieszać (czas.)=intermingle
mieszać (czas.)=intermix
mieszać (czas.)=interpose
mieszać (czas.)=mash
mieszać (czas.)=meddle
mieszać (czas.)=meddlesome
mieszać (czas.)=meddling
mieszać (czas.)=mingle
mieszać (czas.)=mix
mieszać (czas.)=muddle
mieszać (czas.)=recombine
mieszać (czas.)=scramble
mieszać (czas.)=stir
mieszacz (m) (rzecz.)=mixer
mieszadło (n) (rzecz.)=mixer
mieszadło (n) (rzecz.)=paddle
mieszadło (n) (rzecz.)=stirrer
mieszalny (przym.)=miscible
mieszanie (n) (rzecz.)=abashing
mieszanie (n) (rzecz.)=hash
mieszanie (n) (rzecz.)=interference
mieszanie (n) (rzecz.)=kneading
mieszanie (n) (rzecz.)=mixing
mieszanie (n) (rzecz.)=stirring
mieszaniec (m) (rzecz.)=bastard
mieszaniec (m) (rzecz.)=half-breed
mieszaniec (m) (rzecz.)=half-caste
mieszaniec (m) (rzecz.)=mongrel
mieszanina (f) (rzecz.)=composite
mieszanina (f) (rzecz.)=compound
mieszanina (f) (rzecz.)=gallimaufry
mieszanina (f) (rzecz.)=hash
mieszanina (f) (rzecz.)=hodgepodge
mieszanina (f) (rzecz.)=hotchpotch
mieszanina (f) (rzecz.)=jumble
mieszanina (f) (rzecz.)=medley
mieszanina (f) (rzecz.)=miscellany
mieszanina (f) (rzecz.)=mishmash
mieszanina (f) (rzecz.)=mix
mieszanina (f) (rzecz.)=mixture
mieszanina (f) (rzecz.)=olio
mieszanina (f) (rzecz.)=omnium-gatherum
mieszanina (f) (rzecz.)=pell-mell
mieszanka (f) (rzecz.)=assortment
mieszanka (f) (rzecz.)=blend
mieszanka (f) (rzecz.)=complement
mieszanka (f) (rzecz.)=medley
mieszanka (f) (rzecz.)=mixture
mieszanka (f) (rzecz.)=potpourri
mieszczanin (m) (rzecz.)=burgher
mieszczanin (m) (rzecz.)=philistine
mieszczanin (m) (rzecz.)=townsman
mieszczanin (m) (rzecz.)=urbanite
mieszczaństwo (n) (rzecz.)=bourgeoisie
mieszczuch (m) (rzecz.)=philistine
mieszczuch (m) (rzecz.)=urbanite
mieszek (m) (rzecz.)=bellow
mieszkać (czas.)=abide
mieszkać (czas.)=domicile
mieszkać (czas.)=dwell
mieszkać (czas.)=inhabit
mieszkać (czas.)=live
mieszkać (czas.)=reside
mieszkać (czas.)=stay
mieszkalny (przym.)=habitable
mieszkalny (przym.)=inhabitable
mieszkalny (przym.)=residential
mieszkanie (n) (rzecz.)=abode
mieszkanie (n) (rzecz.)=accommodation
mieszkanie (n) (rzecz.)=apartment
mieszkanie (n) (rzecz.)=dwelling
mieszkanie (n) (rzecz.)=flat
mieszkanie (n) (rzecz.)=habitation
mieszkanie (n) (rzecz.)=lodging
mieszkanie (n) (rzecz.)=mingling
mieszkanie (n) (rzecz.)=pad
mieszkanie (n) (rzecz.)=place
mieszkaniec (m) (rzecz.)=boarder
mieszkaniec (m) (rzecz.)=citizen
mieszkaniec (m) (rzecz.)=denizen
mieszkaniec (m) (rzecz.)=dweller
mieszkaniec (m) (rzecz.)=habitant
mieszkaniec (m) (rzecz.)=inhabitant
mieszkaniec (m) (rzecz.)=inmate
mieszkaniec (m) (rzecz.)=occupant
mieszkaniec (m) (rzecz.)=resident
mieszkaniowy (przym.)=residential
mieszkowy (przym.)=follicular
mięta (f) (rzecz.)=mint
mięta (f) (rzecz.)=peppermint
mięta (f) (rzecz.)=spearmint
miętosić (czas.)=crumble
miętosić (czas.)=rumple
miętówka (f) (rzecz.)=peppermint
miętowy (przym.)=peppermint
miewać (czas.)=have
migać (czas.)=blink
migać (czas.)=flash
migać (czas.)=flicker
migać (czas.)=skive
migać (czas.)=wink
migacz (m) (rzecz.)=blinker
migacz (m) (rzecz.)=flasher
miganie (n) (rzecz.)=blinking
migawka (f) (rzecz.)=shutter
migawka (f) (rzecz.)=snapshot
migawkowy (przym.)=instantaneous
migdał (m) (rzecz.)=almond
migdał (m) (rzecz.)=tonsil
migdałek (m) (rzecz.)=almond
migdałek (m) (rzecz.)=tonsil
migdałowiec (m) (rzecz.)=almond-tree
migdałowy (przym.)=almond
migiem (przysł.)=pronto
mignięcie (n) (rzecz.)=blink
mignięcie (n) (rzecz.)=glimpse
migotać (czas.)=blink
migotać (czas.)=glimmer
migotać (czas.)=glimmering
migotać (czas.)=glisten
migotać (czas.)=glister
migotać (czas.)=play
migotać (czas.)=twinkle
migotanie (n) (rzecz.)=blinking
migotanie (n) (rzecz.)=flicker
migotanie (n) (rzecz.)=glimmer
migotanie (n) (rzecz.)=glimmering
migotanie (n) (rzecz.)=shimmer
migotanie (n) (rzecz.)=sparkle
migotanie (n) (rzecz.)=twinkle
migotanie (n) (rzecz.)=twinkling
migotliwy (przym.)=glimmer
migotliwy (przym.)=glimmering
migracja (f) (rzecz.)=migration
migrena (f) (rzecz.)=megrim
migrena (f) (rzecz.)=migraine
migrować (czas.)=migrate
migrowanie (n) (rzecz.)=migrating
mijać (czas.)=elapse
mijać (czas.)=pass
mijanka (f) (rzecz.)=staggered
mika (f) (rzecz.)=isinglass
mika (f) (rzecz.)=mica
mikro (n) (rzecz.)=micro
mikroamper (m) (rzecz.)=microampere
mikroanaliza (f) (rzecz.)=microanalysis
mikrob (m) (rzecz.)=microbe
mikrobiolog (m) (rzecz.)=microbiologist
mikrobiologia (f) (rzecz.)=microbiology
mikrobiologiczny (przym.)=microbiological
mikrobowy (przym.)=microbial
mikrobus (m) (rzecz.)=minibus
mikrochemia (f) (rzecz.)=microchemistry
mikrochirurgia (f) (rzecz.)=microsurgery
mikroekonomia (f) (rzecz.)=microeconomics
mikroelektroniczny (przym.)=microelectronic
mikroelektronika (f) (rzecz.)=microelectronics
mikroelement (m) (rzecz.)=microelement
mikrofala (f) (rzecz.)=microwave
mikrofalówka (f) (rzecz.)=microwave
mikrofalowy (przym.)=microwave
mikrofarad (m) (rzecz.)=microfarad
mikrofilm (m) (rzecz.)=microfilm
mikrofon (m) (rzecz.)=microphone
mikrofon (m) (rzecz.)=mike
mikrofotografia (f) (rzecz.)=microphotography
mikrogram (m) (rzecz.)=microgram
mikrokarta (f) (rzecz.)=microfiche
mikroklimat (m) (rzecz.)=microclimate
mikrokomputer (m) (rzecz.)=microcomputer
mikrokosmos (m) (rzecz.)=microcosm
mikrometeoryt (m) (rzecz.)=micrometeorite
mikrometr (m) (rzecz.)=micrometer
mikrometr (m) (rzecz.)=micron
mikrominiaturyzacja (f) (rzecz.)=microminiaturization
mikron (m) (rzecz.)=micron
mikroorganizm (m) (rzecz.)=micro-organism
mikroprocesor (m) (rzecz.)=microprocessor
mikroprogramowanie (n) (rzecz.)=microprogramming
mikrosekunda (f) (rzecz.)=microsecond
mikroskop (m) (rzecz.)=microscope
mikroskopia (f) (rzecz.)=microscopy
mikroskopijny (przym.)=microscopic
mikroskopowy (przym.)=microscopic
mikrotelefon (m) (rzecz.)=handset
mikrowolt (m) (rzecz.)=microvolt
mikrus (m) (rzecz.)=runabout
mikser (m) (rzecz.)=blender
mikser (m) (rzecz.)=liquidizer
mikser (m) (rzecz.)=mixer
miksowanie (n) (rzecz.)=mixing
mikstura (f) (rzecz.)=concoction
mikstura (f) (rzecz.)=mixture
mila (f) (rzecz.)=league
mila (f) (rzecz.)=mile
milcząco (przysł.)=dumbly
milcząco (przysł.)=tacitly
milczenie (n) (rzecz.)=quiet
milczenie (n) (rzecz.)=silence
miliard (m) (rzecz.)=billion
miliard (m) (rzecz.)=milliard
miliarder (m) (rzecz.)=billionaire
miliardowy (przym.)=billionth
milicja (f) (rzecz.)=militia
milicjant (m) (rzecz.)=militiaman
milicjant (m) (rzecz.)=minuteman
milicjant (m) (rzecz.)=policeman
milion (m) (rzecz.)=million
milioner (m) (rzecz.)=millionaire
milionowy (przym.)=millionth
militaria (pl) (rzecz.)=military
militarnie (przysł.)=militarily
militarny (przym.)=military
militarysta (m) (rzecz.)=militarist
militarystyczny (przym.)=militaristic
militaryzacja (f) (rzecz.)=militarization
militaryzm (m) (rzecz.)=militarism
militaryzować (czas.)=militarize
miło (przysł.)=agreeable
miło (przysł.)=agreeably
miło (przysł.)=enjoyably
miło (przysł.)=pleasantly
milord (m) (rzecz.)=milord
miłość (f) (rzecz.)=affection
miłość (f) (rzecz.)=affliction
miłość (f) (rzecz.)=love
miłość (f) (rzecz.)=nicer
miłościwy (przym.)=gracious
miłosierdzie (n) (rzecz.)=charity
miłosierdzie (n) (rzecz.)=mercy
miłosiernie (przysł.)=mercifully
miłosierny (przym.)=charitable
miłosierny (przym.)=gracious
miłosierny (przym.)=merciful
miłośnik (m) (rzecz.)=aficionado
miłośnik (m) (rzecz.)=cherisher
miłośnik (m) (rzecz.)=hound
miłośnik (m) (rzecz.)=lover
miłosny (przym.)=amatory
miłosny (przym.)=amorous
miłosny (przym.)=gallant
miłosny (przym.)=love
miłostka (f) (rzecz.)=amour
miłostka (f) (rzecz.)=love-affair
miłostka (f) (rzecz.)=romancing
miłować (czas.)=cherish
miły (przym.)=agreeable
miły (przym.)=amiable
miły (przym.)=bland
miły (przym.)=boon
miły (przym.)=comely
miły (przym.)=complaisant
miły (przym.)=custard
miły (przym.)=dear
miły (przym.)=engaging
miły (przym.)=enjoyable
miły (przym.)=genial
miły (przym.)=goodly
miły (przym.)=kind
miły (przym.)=likable
miły (przym.)=likeable
miły (przym.)=lovable
miły (przym.)=lovely
miły (przym.)=mellow
miły (przym.)=mild
miły (przym.)=neat
miły (przym.)=nice
miły (przym.)=pleasant
miły (przym.)=pleasing
miły (przym.)=pleasurable
miły (przym.)=prepossessing
miły (przym.)=snug
miły (przym.)=sweet
miły (przym.)=yam
mim (m) (rzecz.)=mime
mim (m) (rzecz.)=mummer
mimetyczny (przym.)=mimetic
mimiczny (przym.)=mimic
mimik (m) (rzecz.)=mummer
mimika (f) (rzecz.)=mimicry
mimikra (f) (rzecz.)=mimicking
mimo (przyim.)=despite
mimo (przyim.)=for
mimo (przyim.)=notwithstanding
mimo (przyim.)=with
mimośrodowy (przym.)=eccentric
mimowolnie (przysł.)=involuntarily
mimowolnie (przysł.)=unintentionally
mimowolny (przym.)=involuntary
mimowolny (przym.)=unintentional
mimoza (f) (rzecz.)=mimosa
mina (f) (rzecz.)=air
mina (f) (rzecz.)=aspect
mina (f) (rzecz.)=countenance
mina (f) (rzecz.)=landmine
mina (f) (rzecz.)=mien
mina (f) (rzecz.)=mime
mina (f) (rzecz.)=mina
mina (f) (rzecz.)=mine
mina (f) (rzecz.)=torpedo
minerał (m) (rzecz.)=mineral
mineralizacja (f) (rzecz.)=mineralization
mineralny (przym.)=mineral
mineralog (m) (rzecz.)=mineralogist
mineralogia (f) (rzecz.)=mineralogy
mineralogiczny (przym.)=mineralogical
miniatura (f) (rzecz.)=microcosm
miniatura (f) (rzecz.)=miniature
miniatura (f) (rzecz.)=thumbnail
miniaturka (f) (rzecz.)=thumbnail
miniaturowy (przym.)=diminutive
miniaturowy (przym.)=miniature
miniaturowy (przym.)=thumbnail
miniaturyzacja (f) (rzecz.)=miniaturization
miniaturyzować (czas.)=miniaturize
minikomputer (m) (rzecz.)=minicomputer
minimalista (m) (rzecz.)=minimalist
minimalizować (czas.)=minimize
minimalnie (przysł.)=marginally
minimalnie (przysł.)=minimally
minimalnie (przysł.)=narrowly
minimalny (przym.)=minimal
minimalny (przym.)=minimum
minispódniczka (f) (rzecz.)=miniskirt
ministerialny (przym.)=ministerial
ministerstwo (n) (rzecz.)=department
ministerstwo (n) (rzecz.)=ministry
ministerstwo (n) (rzecz.)=office
minka (f) (rzecz.)=emoticon
minóg (m) (rzecz.)=lamprey
minorowy (przym.)=melancholic
minorowy (przym.)=minor
minować (czas.)=mine
minowanie (n) (rzecz.)=mining
minowiec (m) (rzecz.)=minelayer
minstrel (m) (rzecz.)=minstrel
minuskuła (f) (rzecz.)=minuscule
minusowy (przym.)=negative
minusowy (przym.)=subzero
minuta (f) (rzecz.)=minute
minutnik (m) (rzecz.)=timer
miód (m) (rzecz.)=honey
miód (m) (rzecz.)=mead
miodopłynny (przym.)=mellifluent
miodopłynny (przym.)=mellifluous
miodownik (m) (rzecz.)=gingerbread
miodowy (przym.)=honeymooned
miodunka (f) (rzecz.)=bugloss
miot (m) (rzecz.)=litter
miotać (czas.)=flounce
miotać (czas.)=flounder
miotać (czas.)=hurl
miotać (czas.)=hurtle
miotać (czas.)=rampage
miotać (czas.)=throw
miotacz (m) (rzecz.)=pitcher
miotacz (m) (rzecz.)=putter
miotacz (m) (rzecz.)=thrower
miotanie (n) (rzecz.)=fling
miotanie (n) (rzecz.)=hurl
miotełka (f) (rzecz.)=duster
miotełka (f) (rzecz.)=whisk
miotełka (f) (rzecz.)=wisp
miotła (f) (rzecz.)=besom
miotła (f) (rzecz.)=broom
miotła (f) (rzecz.)=mop
miotła (f) (rzecz.)=scrub
mira (f) (rzecz.)=myrrh
mirabelka (f) (rzecz.)=damson
miraż (m) (rzecz.)=mirage
miriadowy (przym.)=myriad
mirra (f) (rzecz.)=myrrh
mirt (m) (rzecz.)=myrtle
miś (m) (rzecz.)=teddy
misa (f) (rzecz.)=bowl
misa (f) (rzecz.)=dish
misja (f) (rzecz.)=message
misja (f) (rzecz.)=mission
misjonarz (m) (rzecz.)=missionary
miska (f) (rzecz.)=bowl
miska (f) (rzecz.)=sump
misterny (przym.)=dainty
misterny (przym.)=delicate
misterny (przym.)=elaborate
misterny (przym.)=meticulous
mistrz (m) (rzecz.)=artist
mistrz (m) (rzecz.)=champ
mistrz (m) (rzecz.)=champion
mistrz (m) (rzecz.)=chef
mistrz (m) (rzecz.)=craftsman
mistrz (m) (rzecz.)=emcee
mistrz (m) (rzecz.)=foreman
mistrz (m) (rzecz.)=maestro
mistrz (m) (rzecz.)=master
mistrz (m) (rzecz.)=mastermind
mistrz (m) (rzecz.)=whiz
mistrzostwo (n) (rzecz.)=artistry
mistrzostwo (n) (rzecz.)=championship
mistrzostwo (n) (rzecz.)=craftsmanship
mistrzostwo (n) (rzecz.)=mastery
mistrzowski (przym.)=masterful
mistrzowski (przym.)=masterly
mistycyzm (m) (rzecz.)=mysticism
mistyczny (przym.)=mystic
mistyczny (przym.)=mystical
mistyczny (przym.)=mystique
mistyfikacja (f) (rzecz.)=enigma
mistyfikacja (f) (rzecz.)=hoax
mistyfikacja (f) (rzecz.)=mystification
mistyfikować (czas.)=mystify
mistyfikowanie (n) (rzecz.)=mystifying
mistyk (m) (rzecz.)=mystic
mistyk (m) (rzecz.)=mystical
mit (m) (rzecz.)=myth
mitenka (f) (rzecz.)=mitten
mitologia (f) (rzecz.)=mythology
mitologiczny (przym.)=mythological
mitoza (f) (rzecz.)=mitosis
mitra (f) (rzecz.)=coronet
mitręga (f) (rzecz.)=loitering
mitrężyć (czas.)=loiter
mityczny (przym.)=mythic
mityczny (przym.)=mythical
mizantrop (m) (rzecz.)=misanthrope
mizantrop (m) (rzecz.)=misanthropist
mizantropia (f) (rzecz.)=misanthropy
mizantropijny (przym.)=misanthropic
mizantropijny (przym.)=misanthropist
mizeria (f) (rzecz.)=julienne
mizerny (przym.)=peaky
mizerny (przym.)=puny
mizerny (przym.)=scrawny
mizerny (przym.)=wan
mknąć (czas.)=dash
mknąć (czas.)=fleet
mknąć (czas.)=rush
mknąć (czas.)=scud
mknąć (czas.)=scurry
mknąć (czas.)=speed
mlask (m) (rzecz.)=slurp
mlaskać (czas.)=click
mlaskać (czas.)=lap
mlaskać (czas.)=smack
mleć (czas.)=grind
mleć (czas.)=mill
mleć (czas.)=mince
mlecz (m) (rzecz.)=dandelion
mlecz (m) (rzecz.)=marrow
mlecz (m) (rzecz.)=sow-thistle
mleczarka (f) (rzecz.)=dairymaid
mleczarka (f) (rzecz.)=milkmaid
mleczarnia (f) (rzecz.)=creamery
mleczarnia (f) (rzecz.)=dairy
mleczarnia (f) (rzecz.)=dairying
mleczarstwo (n) (rzecz.)=dairying
mleczarz (m) (rzecz.)=dairyman
mleczarz (m) (rzecz.)=milkman
mleczko (n) (rzecz.)=latex
mleczny (przym.)=lacteal
mleczny (przym.)=lactic
mleczny (przym.)=milk
mleczny (przym.)=milky
mleko (n) (rzecz.)=milk
młocarnia (f) (rzecz.)=thresher
młócić (czas.)=drub
młócić (czas.)=flail
młócić (czas.)=lambaste
młócić (czas.)=larrup
młócić (czas.)=thrash
młócić (czas.)=thresh
młockarnia (f) (rzecz.)=thresher
młodo (przysł.)=young
młodo (przysł.)=youthfully
młodociany (przym.)=adolescent
młodociany (przym.)=juvenile
młodość (f) (rzecz.)=adolescence
młodość (f) (rzecz.)=juvenility
młodość (f) (rzecz.)=younger
młodość (f) (rzecz.)=youth
młodość (f) (rzecz.)=youthfulness
młody (przym.)=callow
młody (przym.)=cub
młody (przym.)=fledgling
młody (przym.)=young
młody (przym.)=youthful
młodzian (m) (rzecz.)=lad
młodzieńczo (przysł.)=youthfully
młodzieńczość (f) (rzecz.)=juvenility
młodzieńczość (f) (rzecz.)=youthfulness
młodzieńczy (przym.)=adolescence
młodzieńczy (przym.)=adolescent
młodzieńczy (przym.)=juvenile
młodzieńczy (przym.)=youthful
młodzieniec (m) (rzecz.)=adolescent
młodzieniec (m) (rzecz.)=juvenile
młodzieniec (m) (rzecz.)=lad
młodzieniec (m) (rzecz.)=youngling
młodzieniec (m) (rzecz.)=youngster
młodzieniec (m) (rzecz.)=youth
młodzież (pl) (rzecz.)=youth
młodzieżowy (przym.)=teenage
młodzieżowy (przym.)=youth
młodzik (m) (rzecz.)=nipper
młodzik (m) (rzecz.)=younker
młokos (m) (rzecz.)=colt
młokos (m) (rzecz.)=hobbledehoy
młokos (m) (rzecz.)=kid
młot (m) (rzecz.)=cock
młot (m) (rzecz.)=hammer
młot (m) (rzecz.)=maul
młot (m) (rzecz.)=rod
młotek (m) (rzecz.)=gavel
młotek (m) (rzecz.)=hammer
młotek (m) (rzecz.)=mallet
młyn (m) (rzecz.)=grinder
młyn (m) (rzecz.)=mill
młynarz (m) (rzecz.)=miller
młynek (m) (rzecz.)=grinder
młynek (m) (rzecz.)=pirogue
młynek (m) (rzecz.)=quern
młynówka (f) (rzecz.)=mill-race
mnemonicznie (przysł.)=mnemonically
mnemoniczny (przym.)=mnemonic
mnemonik (m) (rzecz.)=mnemonic
mnemonika (f) (rzecz.)=mnemonic
mnemonika (f) (rzecz.)=mnemonics
mnich (m) (rzecz.)=friar
mnich (m) (rzecz.)=lama
mnich (m) (rzecz.)=monk
mniejszość (f) (rzecz.)=lesser
mniejszość (f) (rzecz.)=minority
mniejszość (f) (rzecz.)=tinier
mniejszościowy (przym.)=minority
mniemać (czas.)=conjecture
mniemać (czas.)=consider
mniemać (czas.)=deem
mniemać (czas.)=opine
mniemać (czas.)=suppose
mniemanie (n) (rzecz.)=meaning
mniemanie (n) (rzecz.)=opinion
mnisi (przym.)=monastic
mnisi (przym.)=monkish
mnogi (przym.)=plural
mnogi (przym.)=rife
mnogość (f) (rzecz.)=multitude
mnogość (f) (rzecz.)=plurality
mnogość (f) (rzecz.)=set
mnóstwo (n) (rzecz.)=aggregate
mnóstwo (n) (rzecz.)=crowd
mnóstwo (n) (rzecz.)=flood
mnóstwo (n) (rzecz.)=heap
mnóstwo (n) (rzecz.)=multitude
mnóstwo (n) (rzecz.)=plenty
mnożenie (n) (rzecz.)=multiplication
mnożnik (m) (rzecz.)=coefficient
mnożnik (m) (rzecz.)=factor
mnożnik (m) (rzecz.)=multiplier
mnożyć (czas.)=abound
mnożyć (czas.)=multiple
mnożyć (czas.)=multiply
mnożyć (czas.)=proliferate
mnożyć (czas.)=propagate
mnożyć (czas.)=redouble
mnożyć (czas.)=spawn
mobil (m) (rzecz.)=moil
mobilizacja (f) (rzecz.)=call-up
mobilizacja (f) (rzecz.)=conscription
mobilizacja (f) (rzecz.)=mobilization
mobilizować (czas.)=mobilize
mobilizować (czas.)=raise
mobilność (f) (rzecz.)=mobility
mobilny (przym.)=mobile
moc (f) (rzecz.)=cardinality
moc (f) (rzecz.)=force
moc (f) (rzecz.)=harder
moc (f) (rzecz.)=might
moc (f) (rzecz.)=power
moc (f) (rzecz.)=strength
mocarnie (przysł.)=powerfully
mocarnie (przysł.)=strongly
mocarstwo (n) (rzecz.)=power
mocarstwo (n) (rzecz.)=superpower
mocarz (m) (rzecz.)=potentate
mocno (przysł.)=fast
mocno (przysł.)=firmly
mocno (przysł.)=forcefully
mocno (przysł.)=hard
mocno (przysł.)=heavily
mocno (przysł.)=intensely
mocno (przysł.)=passionately
mocno (przysł.)=powerfully
mocno (przysł.)=properly
mocno (przysł.)=robustly
mocno (przysł.)=soundly
mocno (przysł.)=strongly
mocno (przysł.)=tightly
mocno (przysł.)=toughly
mocny (przym.)=brogue
mocny (przym.)=fast
mocny (przym.)=firm
mocny (przym.)=firmed
mocny (przym.)=forte
mocny (przym.)=gutsy
mocny (przym.)=hardy
mocny (przym.)=heady
mocny (przym.)=hefty
mocny (przym.)=nappy
mocny (przym.)=potent
mocny (przym.)=powerful
mocny (przym.)=rank
mocny (przym.)=robust
mocny (przym.)=rooted
mocny (przym.)=solid-state
mocny (przym.)=stable
mocny (przym.)=stalwart
mocny (przym.)=stanch
mocny (przym.)=stark
mocny (przym.)=steadfast
mocny (przym.)=steady
mocny (przym.)=stout
mocny (przym.)=strong
mocny (przym.)=sturdy
mocny (przym.)=tough
mocny (przym.)=virtual
mocodawca (m) (rzecz.)=authority
mocodawca (m) (rzecz.)=principal
mocować (czas.)=fasten
mocować (czas.)=struggle
mocować (czas.)=wrestle
mocowanie (n) (rzecz.)=fixing
mocowanie (n) (rzecz.)=grappling
mocz (m) (rzecz.)=imbrue
mocz (m) (rzecz.)=piss
mocz (m) (rzecz.)=urine
moczary (pl) (rzecz.)=bog
moczary (pl) (rzecz.)=fen
moczenie (n) (rzecz.)=bed-wetting
moczenie (n) (rzecz.)=soaking
moczenie (n) (rzecz.)=urination
mocznik (m) (rzecz.)=urea
moczopędny (przym.)=diuretic
moczowód (m) (rzecz.)=urethra
moczowy (przym.)=uric
moczowy (przym.)=urinary
moczyć (czas.)=dabble
moczyć (czas.)=drench
moczyć (czas.)=imbue
moczyć (czas.)=soak
moczyć (czas.)=steep
moczyć (czas.)=urine
moczyć (czas.)=wet
moda (f) (rzecz.)=fashion
moda (f) (rzecz.)=style
moda (f) (rzecz.)=vogue
modalność (f) (rzecz.)=modality
modalny (przym.)=modal
modelacja (f) (rzecz.)=fashioning
modelować (czas.)=model
modelować (czas.)=mould
modelowanie (n) (rzecz.)=piloting
modelowanie (n) (rzecz.)=simulation
modelowy (przym.)=mode
modernista (m) (rzecz.)=modernist
modernizacja (f) (rzecz.)=modernization
modernizm (m) (rzecz.)=modernism
modernizować (czas.)=modernize
modernizowanie (n) (rzecz.)=modernizing
modła (f) (rzecz.)=mould
modlić (czas.)=pray
modliszka (f) (rzecz.)=mantis
modlitewnik (m) (rzecz.)=prayer-book
modlitewny (przym.)=prayerful
modlitwa (f) (rzecz.)=orison
modlitwa (f) (rzecz.)=prayer
modniarstwo (n) (rzecz.)=millinery
modnie (przysł.)=fashionably
modniś (m) (rzecz.)=popinjay
modniś (m) (rzecz.)=spark
modniś (m) (rzecz.)=swell
modny (przym.)=fancy
modny (przym.)=fashionable
modny (przym.)=modish
modny (przym.)=stylish
modny (przym.)=swish
modny (przym.)=up-to-date
modry (przym.)=cerulean
modrzew (m) (rzecz.)=larch
moduł (m) (rzecz.)=autoloader
moduł (m) (rzecz.)=mechanism
moduł (m) (rzecz.)=module
moduł (m) (rzecz.)=modulus
modulacja (f) (rzecz.)=inflection
modulacja (f) (rzecz.)=modulation
modulacja (f) (rzecz.)=shaping
modularny (przym.)=modular
modularyzacja (f) (rzecz.)=modularization
modulować (czas.)=inflect
modulować (czas.)=modulate
modulowanie (n) (rzecz.)=modulating
modułowy (przym.)=modular
modułowy (przym.)=modularity
modyfikacja (f) (rzecz.)=adjustment
modyfikacja (f) (rzecz.)=modification
modyfikator (m) (rzecz.)=keyword
modyfikator (m) (rzecz.)=modifier
modyfikować (czas.)=adjust
modyfikować (czas.)=edit
modyfikować (czas.)=modify
modyfikować (czas.)=qualify
modyfikowalny (przym.)=alterable
modyfikowalny (przym.)=modifiable
modyfikowanie (n) (rzecz.)=changeover
modyfikowanie (n) (rzecz.)=customization
modyfikowanie (n) (rzecz.)=modifying
mogiła (f) (rzecz.)=grave
mogiła (f) (rzecz.)=tomb
mogilnik (m) (rzecz.)=graveyard
moher (m) (rzecz.)=mohair
mój (zaim.)=mine
mój (zaim.)=my
moje (zaim.)=mine
moje (zaim.)=my
mokasyn (m) (rzecz.)=moccasin
mokradło (n) (rzecz.)=swamp
mokro (przysł.)=wetly
mokry (przym.)=damp
mokry (przym.)=moist
mokry (przym.)=soggy
mokry (przym.)=wet
mokry (przym.)=wettest
mol (m) (rzecz.)=mole
mól (m) (rzecz.)=moth
molarny (przym.)=molar
molekuła (f) (rzecz.)=molecule
molekularny (przym.)=molecular
molestować (czas.)=molest
molestowanie (n) (rzecz.)=bother
molestowanie (n) (rzecz.)=molesting
molibden (m) (rzecz.)=molybdenum
molo (n) (rzecz.)=breakwater
molo (n) (rzecz.)=jetty
molo (n) (rzecz.)=mole
molo (n) (rzecz.)=pier
molo (n) (rzecz.)=quay
molowy (przym.)=minor
momentalnie (przysł.)=instantaneously
momentalnie (przysł.)=instantly
momentalny (przym.)=instantaneous
monada (f) (rzecz.)=monad
monarcha (m) (rzecz.)=monarch
monarcha (m) (rzecz.)=sovereign
monarchia (f) (rzecz.)=monarchy
monarchiczny (przym.)=monarchic
monarchiczny (przym.)=monarchical
monarchista (m) (rzecz.)=monarchist
monarchistyczny (przym.)=monarchic
monarchistyczny (przym.)=monarchical
monarchizm (m) (rzecz.)=monarchism
monastycyzm (m) (rzecz.)=monasticism
monastyr (m) (rzecz.)=monastery
moneta (f) (rzecz.)=coin
moneta (f) (rzecz.)=dime
moneta (f) (rzecz.)=farthing
moneta (f) (rzecz.)=picayune
moneta (f) (rzecz.)=piece
moneta (f) (rzecz.)=specie
monetarny (przym.)=monetary
monetaryzm (m) (rzecz.)=monetarism
mongolizm (m) (rzecz.)=mongolism
monit (m) (rzecz.)=reminder
monitorować (czas.)=monitor
monitorowanie (n) (rzecz.)=monitoring
monitować (czas.)=lecture
monitować (czas.)=sermonize
monitowanie (n) (rzecz.)=dunning
monizm (m) (rzecz.)=monism
monochromatyczny (przym.)=monochromatic
monochromatyczny (przym.)=monochrome
monochromia (f) (rzecz.)=monochrome
monodia (f) (rzecz.)=monody
monofonia (f) (rzecz.)=monophony
monofoniczny (przym.)=mono
monofoniczny (przym.)=monophonic
monogamia (f) (rzecz.)=monogamy
monogamiczny (przym.)=monogamous
monogamista (m) (rzecz.)=monogamist
monografia (f) (rzecz.)=monograph
monograficzny (przym.)=monographic
monokl (m) (rzecz.)=eyeglass
monokl (m) (rzecz.)=monocle
monokultura (f) (rzecz.)=monoculture
monolit (m) (rzecz.)=monolith
monolitowy (przym.)=monolithic
monolityczny (przym.)=monolithic
monolityczny (przym.)=solid-state
monologować (czas.)=soliloquize
monoplan (m) (rzecz.)=monoplane
monopol (m) (rzecz.)=monopoly
monopolista (m) (rzecz.)=monopolist
monopolistyczny (przym.)=monopolistic
monopolizacja (f) (rzecz.)=monopolization
monopolizować (czas.)=engross
monopolizować (czas.)=monopolize
monopolizowanie (n) (rzecz.)=monopolizing
monosylaba (f) (rzecz.)=monosyllable
monosylabiczny (przym.)=monosyllabic
monoteizm (m) (rzecz.)=monotheism
monotonia (f) (rzecz.)=monotone
monotonia (f) (rzecz.)=monotony
monotonia (f) (rzecz.)=sameness
monotonnie (przysł.)=monotonously
monotonny (przym.)=drab
monotonny (przym.)=grind
monotonny (przym.)=humdrum
monotonny (przym.)=monotonous
monotonny (przym.)=repetitive
monstrancja (f) (rzecz.)=monstrance
monstrualnie (przysł.)=monumentally
monstrualność (f) (rzecz.)=monstrosity
monstrualny (przym.)=monstrous
monstrum (n) (rzecz.)=monster
monsun (m) (rzecz.)=monsoon
montaż (m) (rzecz.)=assemblage
montaż (m) (rzecz.)=assembling
montaż (m) (rzecz.)=assembly
montaż (m) (rzecz.)=meeting
montaż (m) (rzecz.)=montage
montaż (m) (rzecz.)=reassembly
montażysta (m) (rzecz.)=editor
monter (m) (rzecz.)=fitter
monter (m) (rzecz.)=linesman
monter (m) (rzecz.)=mechanic
monter (m) (rzecz.)=plumber
monter (m) (rzecz.)=repairman
montować (czas.)=assemble
montować (czas.)=edit
montować (czas.)=erect
montować (czas.)=fit
montować (czas.)=mount
montowanie (n) (rzecz.)=assembling
montowanie (n) (rzecz.)=assembly
montowanie (n) (rzecz.)=fit
montowanie (n) (rzecz.)=fitter
montowanie (n) (rzecz.)=mounting
monumentalnie (przysł.)=monumentally
monumentalny (przym.)=monumental
monumentalny (przym.)=monumentality
monumentalny (przym.)=titanic
mops (m) (rzecz.)=pug
morał (m) (rzecz.)=moral
moralista (m) (rzecz.)=moralist
moralizacja (f) (rzecz.)=moralization
moralizator (m) (rzecz.)=moralizer
moralizować (czas.)=moralize
moralnie (przysł.)=morally
moralność (f) (rzecz.)=moral
moralność (f) (rzecz.)=morality
moralność (f) (rzecz.)=virtue
moralny (przym.)=moral
moralny (przym.)=virtuous
mord (m) (rzecz.)=manslaughter
mord (m) (rzecz.)=mod
mord (m) (rzecz.)=murder
mord (m) (rzecz.)=slaughter
morda (f) (rzecz.)=kisser
morda (f) (rzecz.)=muzzle
mordęga (f) (rzecz.)=assassination
mordęga (f) (rzecz.)=drag
mordęga (f) (rzecz.)=drudge
mordęga (f) (rzecz.)=slavery
mordęga (f) (rzecz.)=toil
morderca (m) (rzecz.)=assassin
morderca (m) (rzecz.)=cutthroat
morderca (m) (rzecz.)=cut-throat
morderca (m) (rzecz.)=killer
morderca (m) (rzecz.)=murderer
morderca (m) (rzecz.)=stabber
morderczo (przysł.)=murderously
morderczy (przym.)=homicidal
morderczy (przym.)=internecine
morderczy (przym.)=murderous
morderczyni (f) (rzecz.)=murderess
morderstwo (n) (rzecz.)=assassination
morderstwo (n) (rzecz.)=coup
morderstwo (n) (rzecz.)=murder
mordobicie (n) (rzecz.)=fight
mordować (czas.)=assassinate
mordować (czas.)=murder
mordować (czas.)=slay
mordowanie (n) (rzecz.)=assassinating
mordowanie (n) (rzecz.)=butcher
mordowanie (n) (rzecz.)=slaughter
mordownia (f) (rzecz.)=honky-tonk
morela (f) (rzecz.)=apricot
morena (f) (rzecz.)=moraine
morfem (m) (rzecz.)=morpheme
morfina (f) (rzecz.)=morphine
morfogeneza (f) (rzecz.)=morphogenesis
morfologia (f) (rzecz.)=morphology
morfologiczny (przym.)=morphologic
morfologiczny (przym.)=morphological
moro (n) (rzecz.)=fatigues
morowy (przym.)=bubonic
morowy (przym.)=pestiferous
morowy (przym.)=pestilent
morowy (przym.)=pestilential
mors (m) (rzecz.)=walrus
morski (przym.)=marine
morski (przym.)=maritime
morski (przym.)=nautical
morski (przym.)=naval
morski (przym.)=thalassic
morświn (m) (rzecz.)=porpoise
morszczuk (m) (rzecz.)=hake
morwa (f) (rzecz.)=mulberry
morze (n) (rzecz.)=briny
morze (n) (rzecz.)=sea
morzyć (czas.)=starve
mosiądz (m) (rzecz.)=brass
mosiądz (m) (rzecz.)=latten
mosiężny (przym.)=brass
mosiężny (przym.)=brazen
mosiężny (przym.)=latten
moskit (m) (rzecz.)=mosquito
mostek (m) (rzecz.)=breastbone
mostek (m) (rzecz.)=breast-bone
mostek (m) (rzecz.)=bridge
mostek (m) (rzecz.)=brisket
mostek (m) (rzecz.)=flyover
mostek (m) (rzecz.)=sternum
moszcz (m) (rzecz.)=must
moszna (f) (rzecz.)=scrotum
motać (czas.)=entangle
motać (czas.)=reel
motek (m) (rzecz.)=ball
motek (m) (rzecz.)=hank
motek (m) (rzecz.)=skein
motet (m) (rzecz.)=motel
motłoch (m) (rzecz.)=mob
motłoch (m) (rzecz.)=populace
motłoch (m) (rzecz.)=rabble
motłoch (m) (rzecz.)=riffraff
motocykl (m) (rzecz.)=bike
motocykl (m) (rzecz.)=cycle
motocykl (m) (rzecz.)=motorbike
motocykl (m) (rzecz.)=motor-bike
motocykl (m) (rzecz.)=motorcycle
motocyklem (przysł.)=motor
motocyklista (m) (rzecz.)=biker
motocyklista (m) (rzecz.)=motorcyclist
motorniczy (przym.)=motorman
motorower (m) (rzecz.)=moped
motorower (m) (rzecz.)=motorbike
motorower (m) (rzecz.)=motor-bike
motorowerowy (przym.)=moped
motorówka (f) (rzecz.)=motorboat
motorówka (f) (rzecz.)=powerboat
motorowy (przym.)=motor
motoryzacja (f) (rzecz.)=motoring
motoryzacja (f) (rzecz.)=motorization
motoryzacyjny (przym.)=automotive
motoryzacyjny (przym.)=motor
motoryzować (czas.)=motorize
motoryzowanie (n) (rzecz.)=motorizing
motyka (f) (rzecz.)=hack
motyka (f) (rzecz.)=hoe
motyka (f) (rzecz.)=mattock
motyka (f) (rzecz.)=pick
motyl (m) (rzecz.)=butterfly
motylek (m) (rzecz.)=butterfly
motylkowy (przym.)=butterfly
motyw (m) (rzecz.)=moment
motyw (m) (rzecz.)=motif
motyw (m) (rzecz.)=motive
motyw (m) (rzecz.)=theme
motywacja (f) (rzecz.)=incentive
motywacja (f) (rzecz.)=motivation
motywacja (f) (rzecz.)=motive
motywacyjny (przym.)=motivational
motywować (czas.)=motivate
motywowanie (n) (rzecz.)=motivating
mowa (f) (rzecz.)=discourse
mowa (f) (rzecz.)=eulogy
mowa (f) (rzecz.)=impromptu
mowa (f) (rzecz.)=language
mowa (f) (rzecz.)=oration
mowa (f) (rzecz.)=parlance
mowa (f) (rzecz.)=saying
mowa (f) (rzecz.)=speech
mowa (f) (rzecz.)=tongue
mówca (m) (rzecz.)=abjurer
mówca (m) (rzecz.)=orator
mówca (m) (rzecz.)=speaker
mówca (m) (rzecz.)=talker
mówić (czas.)=parley
mówić (czas.)=say
mówić (czas.)=speak
mówić (czas.)=speech
mówić (czas.)=talk
mówić (czas.)=tell
mówić (czas.)=verbalize
mówienie (n) (rzecz.)=quaver
mówienie (n) (rzecz.)=saying
mówienie (n) (rzecz.)=speaking
mówienie (n) (rzecz.)=telling
mównica (f) (rzecz.)=platform
mównica (f) (rzecz.)=rostrum
mozaika (f) (rzecz.)=mosaic
móżdżek (m) (rzecz.)=brain
móżdżek (m) (rzecz.)=cerebellum
moździerz (m) (rzecz.)=mortar
może (przysł.)=can
może (przysł.)=maybe
może (przysł.)=mayhap
może (przysł.)=perchance
może (przysł.)=perhaps
może (przysł.)=possibly
mózg (m) (rzecz.)=brain
mózg (m) (rzecz.)=mastermind
mózgownica (f) (rzecz.)=head
mózgownica (f) (rzecz.)=pate
mózgowy (przym.)=cerebral
możliwe (przysł.)=conceivably
możliwe (przysł.)=perchance
możliwe (przysł.)=perhaps
możliwie (przysł.)=possibly
możliwie (przysł.)=tolerably
możliwość (f) (rzecz.)=ability
możliwość (f) (rzecz.)=capability
możliwość (f) (rzecz.)=customizability
możliwość (f) (rzecz.)=eventuality
możliwość (f) (rzecz.)=function
możliwość (f) (rzecz.)=likelihood
możliwość (f) (rzecz.)=possibility
możliwość (f) (rzecz.)=potential
możliwość (f) (rzecz.)=potentiality
możliwość (f) (rzecz.)=prospect
możliwość (f) (rzecz.)=scope
możliwy (przym.)=acceptable
możliwy (przym.)=eventual
możliwy (przym.)=feasible
możliwy (przym.)=possible
możliwy (przym.)=probable
możliwy (przym.)=tolerable
możność (f) (rzecz.)=capacity
możność (f) (rzecz.)=chance
możność (f) (rzecz.)=opportunity
możny (przym.)=brazen
mozół (m) (rzecz.)=exertion
mozół (m) (rzecz.)=toil
mozół (m) (rzecz.)=travail
mozolnie (przysł.)=arduously
mozolnie (przysł.)=strenuously
mozolnie (przysł.)=tiresomely
mozolny (przym.)=arduous
mozolny (przym.)=laborious
mozolny (przym.)=toilsome
mozolny (przym.)=trudge
mroczny (przym.)=dark
mroczny (przym.)=dim
mroczny (przym.)=dreary
mroczny (przym.)=dull
mroczny (przym.)=dulled
mroczny (przym.)=dusky
mroczny (przym.)=gloomy
mroczny (przym.)=murky
mroczny (przym.)=obscure
mrok (m) (rzecz.)=darkness
mrok (m) (rzecz.)=duller
mrok (m) (rzecz.)=dusk
mrok (m) (rzecz.)=gloom
mrok (m) (rzecz.)=murk
mrok (m) (rzecz.)=obscurity
mrok (m) (rzecz.)=shadow
mrowić (czas.)=tingle
mrowie (n) (rzecz.)=gooseflesh
mrowie (n) (rzecz.)=myriad
mrowie (n) (rzecz.)=swarm
mrowienie (n) (rzecz.)=tingle
mrowienie (n) (rzecz.)=tingling
mrowisko (n) (rzecz.)=anthill
mrowisko (n) (rzecz.)=ant-hill
mrówka (f) (rzecz.)=ant
mrówka (f) (rzecz.)=pismire
mrówka (f) (rzecz.)=termite
mrówkojad (m) (rzecz.)=anteater
mrówkojad (m) (rzecz.)=ant-eater
mrówkowy (przym.)=formic
mrównik (m) (rzecz.)=aardvark
mróz (m) (rzecz.)=bitter
mróz (m) (rzecz.)=frost
mróz (m) (rzecz.)=gnawing
mrożenie (n) (rzecz.)=frosting
mrozić (czas.)=freeze
mroźno (przysł.)=frostily
mroźny (przym.)=frosty
mroźny (przym.)=nippy
mruczeć (czas.)=growl
mruczeć (czas.)=hum
mruczeć (czas.)=mumble
mruczeć (czas.)=murmur
mruczeć (czas.)=mutter
mruczeć (czas.)=purr
mruczenie (n) (rzecz.)=growl
mruczenie (n) (rzecz.)=grumble
mruczenie (n) (rzecz.)=purr
mruczenie (n) (rzecz.)=singsong
mrugać (czas.)=blink
mrugać (czas.)=nictitate
mrugać (czas.)=twinkle
mrugać (czas.)=wink
mruganie (n) (rzecz.)=flicker
mrugnięcie (n) (rzecz.)=flash
mrugnięcie (n) (rzecz.)=wink
mrukliwy (przym.)=rugged
mrukliwy (przym.)=sulky
mrukliwy (przym.)=taciturn
mrużenie (n) (rzecz.)=blinking
mrużyć (czas.)=blink
mrzonka (f) (rzecz.)=daydream
mrzonka (f) (rzecz.)=illusion
mrzonka (f) (rzecz.)=reverie
mścić (czas.)=avenge
mścić (czas.)=rebound
mścić (czas.)=retaliate
mścić (czas.)=revenge
mściciel (m) (rzecz.)=avenger
mściwie (przysł.)=vindictively
mściwość (f) (rzecz.)=vindictiveness
mściwy (przym.)=revengeful
mściwy (przym.)=vengeful
mściwy (przym.)=vindictive
msza (f) (rzecz.)=mass
msza (f) (rzecz.)=triennial
mszał (m) (rzecz.)=missal
mszyca (f) (rzecz.)=aphid
mszyca (f) (rzecz.)=aphis
mszyca (f) (rzecz.)=greenfly
mszycowaty (przym.)=aphis
mszysty (przym.)=mossy
mucha (f) (rzecz.)=fly
mucha (f) (rzecz.)=horsefly
mucha (f) (rzecz.)=housefly
mucha (f) (rzecz.)=midge
muchołapka (f) (rzecz.)=flytrap
muchomor (m) (rzecz.)=toadstool
muczenie (n) (rzecz.)=moo
muezin (m) (rzecz.)=muezzin
mufka (f) (rzecz.)=muff
muł (m) (rzecz.)=mule
muł (m) (rzecz.)=ooze
muł (m) (rzecz.)=silt
muł (m) (rzecz.)=slime
muł (m) (rzecz.)=sludge
mulda (f) (rzecz.)=mogul
mulić (czas.)=puddle
mulisty (przym.)=muddy
mulisty (przym.)=oozy
mulisty (przym.)=slimy
mułła (m) (rzecz.)=mullah
multimilioner (m) (rzecz.)=multimillionaire
multiplekser (m) (rzecz.)=multiple
multiplekser (m) (rzecz.)=multiplexer
multipleksowanie (n) (rzecz.)=multiplexing
multiwitamina (f) (rzecz.)=multivitamin
multum (n) (rzecz.)=plenty
mumia (f) (rzecz.)=mummy
mumifikacja (f) (rzecz.)=mummification
mumifikować (czas.)=mummify
mundur (m) (rzecz.)=battledress
mundur (m) (rzecz.)=tunic
mundur (m) (rzecz.)=uniform
mundurek (m) (rzecz.)=uniform
municypalność (f) (rzecz.)=municipality
municypalny (przym.)=municipal
mur (m) (rzecz.)=brickwork
mur (m) (rzecz.)=bulwark
mur (m) (rzecz.)=wall
murarstwo (n) (rzecz.)=brickwork
murarstwo (n) (rzecz.)=masonry
murarz (m) (rzecz.)=bricklayer
murarz (m) (rzecz.)=mason
murarz (m) (rzecz.)=stone-mason
murawa (f) (rzecz.)=grass
murawa (f) (rzecz.)=lawn
murawa (f) (rzecz.)=turf
murena (f) (rzecz.)=murrain
murować (czas.)=mason
murować (czas.)=mortar
murowanie (n) (rzecz.)=bricklaying
murowany (przym.)=brick
murowany (przym.)=stone
murszeć (czas.)=rot
murzyn (m) (rzecz.)=black
murzyn (m) (rzecz.)=negro
murzyn (m) (rzecz.)=nigger
murzyński (przym.)=black
murzyński (przym.)=negro
mus (m) (rzecz.)=mousse
musieć (czas.)=has
musieć (czas.)=must
musieć (czas.)=need
muskać (czas.)=skim
muskularny (przym.)=beefy
muskularny (przym.)=brawny
muskularny (przym.)=muscular
muskularny (przym.)=sinewy
muskularny (przym.)=wiry
muskulatura (f) (rzecz.)=muscularity
muślin (m) (rzecz.)=mull
muślin (m) (rzecz.)=muslin
musować (czas.)=effervesce
musować (czas.)=sparkle
musowanie (n) (rzecz.)=bubbling
musowanie (n) (rzecz.)=effervescence
musowanie (n) (rzecz.)=sparkling
muszelka (f) (rzecz.)=shell
muszka (f) (rzecz.)=bow-tie
muszka (f) (rzecz.)=foresight
muszka (f) (rzecz.)=gunpoint
muszka (f) (rzecz.)=midge
muszkiet (m) (rzecz.)=musket
muszkieter (m) (rzecz.)=musketeer
muszla (f) (rzecz.)=conch
muszla (f) (rzecz.)=scallop
muszla (f) (rzecz.)=shell
musztarda (f) (rzecz.)=drill
musztarda (f) (rzecz.)=mustard
musztra (f) (rzecz.)=drill
musztra (f) (rzecz.)=muster
musztrować (czas.)=drill
mutacja (f) (rzecz.)=mutation
mutować (czas.)=mutate
mutowanie (n) (rzecz.)=mutating
muza (f) (rzecz.)=muse
muzealny (przym.)=museum
muzeum (n) (rzecz.)=museum
muzyczny (przym.)=musical
muzyczny (przym.)=musicals
muzyczny (przym.)=piece
muzyk (m) (rzecz.)=bandsman
muzyk (m) (rzecz.)=musician
muzyka (f) (rzecz.)=music
muzyka (f) (rzecz.)=musicals
muzyka (f) (rzecz.)=pop
muzykalnie (przysł.)=musically
muzykalność (f) (rzecz.)=musicality
muzykalność (f) (rzecz.)=musicianship
muzykalny (przym.)=musical
muzykant (m) (rzecz.)=bandsman
muzykolog (m) (rzecz.)=musicologist
muzykologia (f) (rzecz.)=musicology
my (zaim.)=we
myć (czas.)=wash
mycie (n) (rzecz.)=dishwashing
mycie (n) (rzecz.)=washing
mycka (f) (rzecz.)=skullcap
mycka (f) (rzecz.)=skull-cap
mydelniczka (f) (rzecz.)=soapbox
mydlany (przym.)=saponaceous
mydlany (przym.)=soap
mydlany (przym.)=soapy
mydlić (czas.)=soap
mydło (n) (rzecz.)=soap
myjnia (f) (rzecz.)=carwash
mylić (czas.)=confuse
mylić (czas.)=err
mylić (czas.)=mislead
mylić (czas.)=mistaken
mylnie (przysł.)=erroneously
mylnie (przysł.)=mistakenly
mylny (przym.)=erroneous
mylny (przym.)=inaccurate
mylny (przym.)=mistaken
mylny (przym.)=wrong
mysi (przym.)=mousy
mysikrólik (m) (rzecz.)=kinglet
myśl (f) (rzecz.)=concept
myśl (f) (rzecz.)=idea
myśl (f) (rzecz.)=keynote
myśl (f) (rzecz.)=keystone
myśl (f) (rzecz.)=mind
myśl (f) (rzecz.)=prospect
myśl (f) (rzecz.)=thought
myśleć (czas.)=allude
myśleć (czas.)=believe
myśleć (czas.)=contemplate
myśleć (czas.)=imagine
myśleć (czas.)=intend
myśleć (czas.)=mean
myśleć (czas.)=reckon
myśleć (czas.)=think
myślenie (n) (rzecz.)=mind
myślenie (n) (rzecz.)=speculation
myślenie (n) (rzecz.)=thinking
myśliciel (m) (rzecz.)=thinker
myślistwo (n) (rzecz.)=hunting
myśliwiec (m) (rzecz.)=fighter
myśliwski (przym.)=lodged
myśliwski (przym.)=militant
myśliwy (przym.)=gunner
myśliwy (przym.)=hunter
myśliwy (przym.)=huntsman
myślnik (m) (rzecz.)=dash
myślnik (m) (rzecz.)=hyphen
myślowy (przym.)=intellectual
myślowy (przym.)=mental
mysz (f) (rzecz.)=mouse
myszka (f) (rzecz.)=mouse
myszkować (czas.)=snooped
myszołów (m) (rzecz.)=buzzard
myto (n) (rzecz.)=toil
myto (n) (rzecz.)=toll
mżawka (f) (rzecz.)=drizzle
mżyć (czas.)=drizzle
mżyć (czas.)=mist
na (przyim.)=against
na (przyim.)=along
na (przyim.)=at
na (przyim.)=for
na (przyim.)=in
na (przyim.)=on
na (przyim.)=onto
na (przyim.)=over
na (przyim.)=per
na (przyim.)=unto
na (przyim.)=upon
na (przyim.)=via
nabawić (czas.)=grid
nabazgrać (czas.)=scribble
nabiał (m) (rzecz.)=dairy
nabić (czas.)=fill
nabić (czas.)=shat
nabić (czas.)=spike
nabicie (n) (rzecz.)=stuffing
nabierać (czas.)=diddle
nabierać (czas.)=dupe
nabierać (czas.)=hoax
nabierać (czas.)=impose
nabierać (czas.)=kid
nabierać (czas.)=quiz
nabierać (czas.)=take
nabieranie (n) (rzecz.)=bluff
nabieranie (n) (rzecz.)=gather
nabieranie (n) (rzecz.)=josh
nabieranie (n) (rzecz.)=trickery
nabijać (czas.)=pad
nabijać (czas.)=wad
nabłonek (m) (rzecz.)=epithelium
nabój (m) (rzecz.)=bullet
nabój (m) (rzecz.)=cartridge
nabój (m) (rzecz.)=rounder
nabój (m) (rzecz.)=shell
nabór (m) (rzecz.)=recruiting
nabór (m) (rzecz.)=recruitment
nabożeństwo (n) (rzecz.)=service
nabożeństwo (n) (rzecz.)=worship
nabożnie (przysł.)=reverentially
nabożność (f) (rzecz.)=piety
nabożny (przym.)=devotional
nabożny (przym.)=pious
nabożny (przym.)=religious
nabrać (czas.)=jockey
nabrać (czas.)=lark
nabrzeże (n) (rzecz.)=embankment
nabrzeże (n) (rzecz.)=jetty
nabrzeże (n) (rzecz.)=quay
nabrzeże (n) (rzecz.)=quayside
nabrzeże (n) (rzecz.)=strand
nabrzeże (n) (rzecz.)=wharf
nabrzmienie (n) (rzecz.)=bulge
nabrzmienie (n) (rzecz.)=swelling
nabrzmiewać (czas.)=bloat
nabrzmiewać (czas.)=bulge
nabrzmiewać (czas.)=plump
nabrzmiewać (czas.)=surge
nabrzmiewać (czas.)=swell
nabyć (czas.)=acquire
nabyć (czas.)=acquisition
nabyć (czas.)=purchase
nabycie (n) (rzecz.)=acquirement
nabycie (n) (rzecz.)=acquisition
nabycie (n) (rzecz.)=purchase
nabytek (m) (rzecz.)=acquirement
nabytek (m) (rzecz.)=acquisition
nabytek (m) (rzecz.)=purchase
nabywać (czas.)=acquire
nabywać (czas.)=obtain
nabywać (czas.)=purchase
nabywanie (n) (rzecz.)=acquisition
nabywanie (n) (rzecz.)=acquisitions
nabywanie (n) (rzecz.)=procurement
nabywca (m) (rzecz.)=acquirer
nabywca (m) (rzecz.)=buyer
nabywca (m) (rzecz.)=customer
nabywca (m) (rzecz.)=procurer
nabywca (m) (rzecz.)=purchaser
nachalny (przym.)=brazen
nachalny (przym.)=insolent
nachalny (przym.)=pushy
nachodzić (czas.)=infest
nachodzić (czas.)=intrude
nachylać (czas.)=incline
nachylać (czas.)=slope
nachylać (czas.)=tilt
nachylanie (n) (rzecz.)=slanting
nachylenie (n) (rzecz.)=bank
nachylenie (n) (rzecz.)=batter
nachylenie (n) (rzecz.)=downhill
nachylenie (n) (rzecz.)=grade
nachylenie (n) (rzecz.)=gradient
nachylenie (n) (rzecz.)=inclination
nachylenie (n) (rzecz.)=incline
nachylenie (n) (rzecz.)=posture
nachylenie (n) (rzecz.)=slant
nachylenie (n) (rzecz.)=slope
nachylenie (n) (rzecz.)=tilt
nachylić (czas.)=lean
naciągać (czas.)=chaff
naciągać (czas.)=dupe
naciągać (czas.)=overstrain
naciągać (czas.)=pull
naciągać (czas.)=quiz
naciągać (czas.)=strain
naciągacz (m) (rzecz.)=conman
naciągacz (m) (rzecz.)=scrounger
naciągacz (m) (rzecz.)=trickster
naciąganie (n) (rzecz.)=banter
naciąganie (n) (rzecz.)=chaff
naciąganie (n) (rzecz.)=imposition
naciąganie (n) (rzecz.)=quiz
naciąganie (n) (rzecz.)=spoof
naciąganie (n) (rzecz.)=take-in
naciąganie (n) (rzecz.)=tensioning
nacięcie (n) (rzecz.)=dent
nacięcie (n) (rzecz.)=incision
nacięcie (n) (rzecz.)=indent
nacięcie (n) (rzecz.)=indentation
nacięcie (n) (rzecz.)=indention
nacięcie (n) (rzecz.)=indenture
nacięcie (n) (rzecz.)=nick
nacięcie (n) (rzecz.)=nicking
nacięcie (n) (rzecz.)=notch
nacięcie (n) (rzecz.)=score
nacięcie (n) (rzecz.)=scotch
nacięcie (n) (rzecz.)=snick
nacierać (czas.)=attack
nacierać (czas.)=harass
nacierać (czas.)=rub
nacieranie (n) (rzecz.)=rub
nacieranie (n) (rzecz.)=rubdown
nacinać (czas.)=incise
nacinać (czas.)=indent
nacinać (czas.)=notch
nacinać (czas.)=scarify
nacinać (czas.)=score
nacinać (czas.)=scotch
nacinać (czas.)=snick
nacisk (m) (rzecz.)=accent
nacisk (m) (rzecz.)=emphasis
nacisk (m) (rzecz.)=press
nacisk (m) (rzecz.)=pressure
nacisk (m) (rzecz.)=stress
nacisk (m) (rzecz.)=underscore
naciskać (czas.)=depress
naciskać (czas.)=press
naciskać (czas.)=pressurize
naciskać (czas.)=push
naciskać (czas.)=screw
naciskać (czas.)=stress
naciskanie (n) (rzecz.)=lobbying
naciśnięcie (n) (rzecz.)=press
naciśnięcie (n) (rzecz.)=push
nacja (f) (rzecz.)=nation
nacjonalista (m) (rzecz.)=nationalist
nacjonalizacja (f) (rzecz.)=nationalization
nacjonalizm (m) (rzecz.)=nationalism
nacjonalizować (czas.)=nationalize
naczelnik (m) (rzecz.)=captain
naczelnik (m) (rzecz.)=chief
naczelnik (m) (rzecz.)=governor
naczelnik (m) (rzecz.)=head
naczelnik (m) (rzecz.)=warden
naczelny (przym.)=chief
naczelny (przym.)=primate
naczelny (przym.)=supreme
naczynie (n) (rzecz.)=bedpan
naczynie (n) (rzecz.)=crockery
naczynie (n) (rzecz.)=dish
naczynie (n) (rzecz.)=pot
naczynie (n) (rzecz.)=receptacle
naczynie (n) (rzecz.)=stockpot
naczynie (n) (rzecz.)=utensil
naczynie (n) (rzecz.)=vessel
naczyniowy (przym.)=vascular
nad (przyim.)=above
nad (przyim.)=on
nad (przyim.)=over
nad (przyim.)=overhead
nadać (czas.)=correspond
nadać (czas.)=nationalize
nadąć (czas.)=bloat
nadajnik (m) (rzecz.)=emitter
nadajnik (m) (rzecz.)=sender
nadajnik (m) (rzecz.)=transmitter
nadal (przysł.)=still
nadanie (n) (rzecz.)=bestowal
nadanie (n) (rzecz.)=bestowing
nadanie (n) (rzecz.)=bestowment
nadanie (n) (rzecz.)=grant
nadaremnie (przysł.)=vainly
nadaremny (przym.)=futile
nadarzać (czas.)=supervene
nadarzyć (czas.)=occur
nadawać (czas.)=bestow
nadawać (czas.)=broadcast
nadawać (czas.)=confer
nadawać (czas.)=correspond
nadawać (czas.)=dispatch
nadawać (czas.)=do
nadawać (czas.)=enfranchise
nadawać (czas.)=fit
nadawać (czas.)=grant
nadawać (czas.)=nationalize
nadawać (czas.)=send
nadawać (czas.)=stamp
nadawać (czas.)=suit
nadawać (czas.)=televise
nadawać (czas.)=transmit
nadawać (czas.)=vest
nadawanie (n) (rzecz.)=bestowal
nadawanie (n) (rzecz.)=bestowing
nadawanie (n) (rzecz.)=confer
nadawanie (n) (rzecz.)=suitability
nadawanie (n) (rzecz.)=transmission
nadawanie (n) (rzecz.)=transmitting
nadawca (m) (rzecz.)=broadcaster
nadawca (m) (rzecz.)=consigner
nadawca (m) (rzecz.)=consignor
nadawca (m) (rzecz.)=originator
nadawca (m) (rzecz.)=poster
nadawca (m) (rzecz.)=sender
nadążanie (n) (rzecz.)=tracking
nadbagaż (m) (rzecz.)=excess
nadbieg (m) (rzecz.)=overdrive
nadbitka (f) (rzecz.)=offprint
nadbitka (f) (rzecz.)=off-print
nadbrzeże (n) (rzecz.)=bund
nadbrzeże (n) (rzecz.)=jetty
nadbrzeże (n) (rzecz.)=quay
nadbrzeże (n) (rzecz.)=waterfront
nadbrzeże (n) (rzecz.)=waterside
nadbrzeże (n) (rzecz.)=wharf
nadbrzeżny (przym.)=coastal
nadbrzeżny (przym.)=littoral
nadbrzeżny (przym.)=onshore
nadbrzeżny (przym.)=riparian
nadbudowa (f) (rzecz.)=superstructure
nadbudówka (f) (rzecz.)=extension
nadbudówka (f) (rzecz.)=forecastle
nadbudówka (f) (rzecz.)=quarterdeck
nadbudówka (f) (rzecz.)=quarter-deck
nadbudówka (f) (rzecz.)=superstructure
nadburcie (n) (rzecz.)=bulwark
nadchodzić (czas.)=approach
nadchodzić (czas.)=arrival
nadchodzić (czas.)=arrive
nadchodzić (czas.)=loom
nadciśnienie (n) (rzecz.)=hypertension
nadciśnienie (n) (rzecz.)=overpressure
nadciśnieniowy (przym.)=hypertensive
nadczłowiek (m) (rzecz.)=superhuman
nadczłowiek (m) (rzecz.)=superman
nadczynność (f) (rzecz.)=hyperactivity
naddatek (m) (rzecz.)=interest
naddatek (m) (rzecz.)=surplus
naddźwiękowy (przym.)=supersonic
nadęcie (n) (rzecz.)=pout
nadejść (czas.)=supervene
nadejście (n) (rzecz.)=advent
nadejście (n) (rzecz.)=arrival
nadejście (n) (rzecz.)=coming
nadeptywać (czas.)=stamp
nadeptywać (czas.)=step
nader (przysł.)=excessively
nadfiolet (m) (rzecz.)=ultraviolet
nadgarstek (m) (rzecz.)=wrist
nadgarstkowy (przym.)=carpal
nadgodziny (przym.)=overtime
nadgorliwość (f) (rzecz.)=officiousness
nadgorliwy (przym.)=officious
nadgorliwy (przym.)=officiousness
nadgorliwy (przym.)=overeager
nadgryzać (czas.)=corrode
nadgryzać (czas.)=nibble
nadinterpretacja (f) (rzecz.)=misinterpretation
nadkwaśność (f) (rzecz.)=hyperacidity
nadkwasota (f) (rzecz.)=hyperacidity
nadłamanie (n) (rzecz.)=infraction
nadliczbowo (przysł.)=overtime
nadliczbowy (przym.)=overtime
nadliczbowy (przym.)=supernumerary
nadłożyć (czas.)=excess
nadludzki (przym.)=superhuman
nadmanganian (m) (rzecz.)=permanganate
nadmiar (m) (rzecz.)=congestion
nadmiar (m) (rzecz.)=excess
nadmiar (m) (rzecz.)=glut
nadmiar (m) (rzecz.)=nimiety
nadmiar (m) (rzecz.)=oodles
nadmiar (m) (rzecz.)=overgrowth
nadmiar (m) (rzecz.)=overkill
nadmiar (m) (rzecz.)=overspill
nadmiar (m) (rzecz.)=plenitude
nadmiar (m) (rzecz.)=plethora
nadmiar (m) (rzecz.)=redundancy
nadmiar (m) (rzecz.)=repletion
nadmiar (m) (rzecz.)=superabundance
nadmiar (m) (rzecz.)=superfluity
nadmiar (m) (rzecz.)=surfeit
nadmiar (m) (rzecz.)=surplus
nadmiarowy (przym.)=oversized
nadmiarowy (przym.)=redundant
nadmieniać (czas.)=mention
nadmienić (czas.)=advert
nadmienić (czas.)=mention
nadmiernie (przysł.)=excessively
nadmiernie (przysł.)=extravagantly
nadmiernie (przysł.)=inordinately
nadmiernie (przysł.)=overly
nadmiernie (przysł.)=overmuch
nadmiernie (przysł.)=redundantly
nadmiernie (przysł.)=unduly
nadmierny (przym.)=abundant
nadmierny (przym.)=excess
nadmierny (przym.)=excessive
nadmierny (przym.)=exorbitant
nadmierny (przym.)=extravagant
nadmierny (przym.)=immoderate
nadmierny (przym.)=injudicious
nadmierny (przym.)=inordinate
nadmierny (przym.)=overabundant
nadmierny (przym.)=overemphasized
nadmierny (przym.)=redundant
nadmierny (przym.)=unconscionable
nadmierny (przym.)=undue
nadmierny (przym.)=unreasonable
nadmorski (przym.)=maritime
nadmorski (przym.)=seaside
nadmuch (m) (rzecz.)=defogger
nadmuch (m) (rzecz.)=demister
nadmuchać (czas.)=blow
nadmuchiwać (czas.)=inflate
nadmuchiwanie (n) (rzecz.)=inflation
nadnaturalny (przym.)=preternatural
nadnaturalny (przym.)=supernatural
nadnercze (n) (rzecz.)=adrenal
nadobny (przym.)=comely
nadobny (przym.)=handsome
nadobny (przym.)=pretty
nadobowiązkowy (przym.)=optional
nadpisać (czas.)=overwrite
nadpisywanie (n) (rzecz.)=overwriting
nadpłacić (czas.)=overpay
nadpobudliwy (przym.)=overactive
nadprodukcja (f) (rzecz.)=overproduction
nadprogramowo (przysł.)=overtime
nadprogramowy (przym.)=additional
nadproże (n) (rzecz.)=lintel
nadprzewodnictwo (n) (rzecz.)=superconductivity
nadprzewodnik (m) (rzecz.)=superconductor
nadruk (m) (rzecz.)=inscription
nadruk (m) (rzecz.)=overprint
nadruk (m) (rzecz.)=overprinted
nadruk (m) (rzecz.)=overprinting
nadruk (m) (rzecz.)=overstrike
nadrukować (czas.)=overprint
nadrzędność (f) (rzecz.)=precedence
nadrzędny (przym.)=paramount
nadrzędny (przym.)=primary
nadrzędny (przym.)=superior
nadrzewny (przym.)=arboreal
nadskakiwać (czas.)=court
nadtlenek (m) (rzecz.)=peroxide
nadtlenek (m) (rzecz.)=water
nadto (przysł.)=besides
nadto (przysł.)=moreover
nadużyć (czas.)=misapply
nadużyć (czas.)=overuse
nadużycie (n) (rzecz.)=abuse
nadużycie (n) (rzecz.)=abusing
nadużycie (n) (rzecz.)=excess
nadużycie (n) (rzecz.)=exploit
nadużycie (n) (rzecz.)=malfeasance
nadużycie (n) (rzecz.)=malpractice
nadużycie (n) (rzecz.)=misuse
nadużycie (n) (rzecz.)=misusing
nadużycie (n) (rzecz.)=wrongdoing
nadużywać (czas.)=abuse
nadużywać (czas.)=misuse
nadużywać (czas.)=override
nadużywać (czas.)=overuse
nadużywać (czas.)=presume
nadużywanie (n) (rzecz.)=misusing
nadwaga (f) (rzecz.)=obesity
nadwaga (f) (rzecz.)=overweight
nadwaga (f) (rzecz.)=surcharge
nadwątlać (czas.)=undermine
nadwerężać (czas.)=overreach
nadwerężać (czas.)=overtax
nadworny (przym.)=court
nadwozie (n) (rzecz.)=body
nadwozie (n) (rzecz.)=bodywork
nadwozie (n) (rzecz.)=chassis
nadwozie (n) (rzecz.)=coachwork
nadwrażliwość (f) (rzecz.)=hypersensitivity
nadwrażliwy (przym.)=hypersensitive
nadwrażliwy (przym.)=oversensitive
nadwrażliwy (przym.)=over-sensitive
nadwrażliwy (przym.)=thin-skinned
nadwyżka (f) (rzecz.)=overage
nadwyżka (f) (rzecz.)=overbalance
nadwyżka (f) (rzecz.)=surplus
nadymać (czas.)=balloon
nadymać (czas.)=bloat
nadymać (czas.)=bulge
nadymać (czas.)=flaunt
nadymać (czas.)=inflate
nadymać (czas.)=pout
nadymanie (n) (rzecz.)=pouting
nadzbiór (m) (rzecz.)=superset
nadziać (czas.)=impale
nadziać (czas.)=spite
nadzieja (f) (rzecz.)=expectancy
nadzieja (f) (rzecz.)=expectation
nadzieja (f) (rzecz.)=hope
nadzieja (f) (rzecz.)=hopefulness
nadzieja (f) (rzecz.)=hoping
nadzieja (f) (rzecz.)=trust
nadziemny (przym.)=overhead
nadziemski (przym.)=celestial
nadziemski (przym.)=heavenly
nadziemski (przym.)=spiritual
nadziemski (przym.)=unearthly
nadzienie (n) (rzecz.)=filling
nadzienie (n) (rzecz.)=stuffing
nadziewać (czas.)=stick
nadziewanie (n) (rzecz.)=dressing
nadziewanie (n) (rzecz.)=stuffing
nadzór (m) (rzecz.)=custody
nadzór (m) (rzecz.)=oversight
nadzór (m) (rzecz.)=scrutiny
nadzór (m) (rzecz.)=superintendence
nadzór (m) (rzecz.)=supervision
nadzór (m) (rzecz.)=surveillance
nadzór (m) (rzecz.)=ward
nadzór (m) (rzecz.)=watchdog
nadzorca (m) (rzecz.)=auditor
nadzorca (m) (rzecz.)=caretaker
nadzorca (m) (rzecz.)=filer
nadzorca (m) (rzecz.)=foreman
nadzorca (m) (rzecz.)=overseer
nadzorca (m) (rzecz.)=superintendent
nadzorca (m) (rzecz.)=supervisor
nadzorca (m) (rzecz.)=surveyor
nadzorczy (przym.)=supervisory
nadzorować (czas.)=overlook
nadzorować (czas.)=oversee
nadzorować (czas.)=superintend
nadzorować (czas.)=supervise
nadzorowanie (n) (rzecz.)=monitoring
nadzorowanie (n) (rzecz.)=supervising
nadzwyczaj (przysł.)=exceedingly
nadzwyczaj (przysł.)=extremely
nadzwyczaj (przysł.)=unusually
nadzwyczajnie (przysł.)=extraordinarily
nadzwyczajnie (przysł.)=extremely
nadzwyczajnie (przysł.)=outstandingly
nadzwyczajnie (przysł.)=remarkably
nadzwyczajność (f) (rzecz.)=extraordinariness
nadzwyczajny (przym.)=extra
nadzwyczajny (przym.)=extraordinary
nadzwyczajny (przym.)=portentous
nadzwyczajny (przym.)=remarkable
nadzwyczajny (przym.)=special
nadzwyczajny (przym.)=super
nadzwyczajny (przym.)=undue
nafta (f) (rzecz.)=kerosene
nafta (f) (rzecz.)=oil
nafta (f) (rzecz.)=petroleum
naftalen (m) (rzecz.)=naphthalene
nagabywać (czas.)=annoy
nagabywać (czas.)=besiege
nagabywać (czas.)=solicit
nagabywać (czas.)=tout
nagabywanie (n) (rzecz.)=soliciting
nagana (f) (rzecz.)=blame
nagana (f) (rzecz.)=censure
nagana (f) (rzecz.)=flea
nagana (f) (rzecz.)=rebuke
nagana (f) (rzecz.)=reprimand
nagana (f) (rzecz.)=reproof
nagana (f) (rzecz.)=slur
naganiacz (m) (rzecz.)=barker
naganiacz (m) (rzecz.)=beater
naganiacz (m) (rzecz.)=tout
naganny (przym.)=exceptionable
naganny (przym.)=objectionable
naganny (przym.)=reprehensible
naganny (przym.)=reproachful
nagi (przym.)=bare
nagi (przym.)=gaunt
nagi (przym.)=naked
nagi (przym.)=nude
nagi (przym.)=unclothed
nagietek (m) (rzecz.)=marigold
naginać (czas.)=inflect
nagle (przysł.)=abruptly
nagle (przysł.)=erupt
nagle (przysł.)=overnight
nagle (przysł.)=plump
nagle (przysł.)=pop
nagle (przysł.)=shortly
nagle (przysł.)=suddenly
nagle (przysł.)=unawares
naglić (czas.)=urge
nagłość (f) (rzecz.)=abruptness
nagłość (f) (rzecz.)=suddenness
nagłość (f) (rzecz.)=urgency
nagłośnia (f) (rzecz.)=epiglottis
nagłówek (m) (rzecz.)=captain
nagłówek (m) (rzecz.)=caption
nagłówek (m) (rzecz.)=head
nagłówek (m) (rzecz.)=header
nagłówek (m) (rzecz.)=heading
nagłówek (m) (rzecz.)=headline
nagłówek (m) (rzecz.)=head-line
nagłówek (m) (rzecz.)=inscription
nagłówek (m) (rzecz.)=letterhead
nagłówek (m) (rzecz.)=preamble
nagłówek (m) (rzecz.)=screamer
nagły (przym.)=abrupt
nagły (przym.)=emergency
nagły (przym.)=glitch
nagły (przym.)=sally
nagły (przym.)=snap
nagły (przym.)=spate
nagły (przym.)=sudden
nagminny (przym.)=common
nagminny (przym.)=epidemic
nagminny (przym.)=epidemical
nagminny (przym.)=universal
nagminny (przym.)=usual
nagniotek (m) (rzecz.)=callus
nagniotek (m) (rzecz.)=corn
nago (przysł.)=crudely
nago (przysł.)=nakedly
nagonasienny (przym.)=gymnosperm
nagonka (f) (rzecz.)=battue
nagość (f) (rzecz.)=bareness
nagość (f) (rzecz.)=nakedness
nagość (f) (rzecz.)=nudity
nagrać (czas.)=upload
nagradzać (czas.)=award
nagradzać (czas.)=recompense
nagradzać (czas.)=reward
nagranie (n) (rzecz.)=hit
nagranie (n) (rzecz.)=recording
nagranie (n) (rzecz.)=tape-recording
nagrobek (m) (rzecz.)=gravestone
nagrobek (m) (rzecz.)=headstone
nagrobek (m) (rzecz.)=tomb
nagrobek (m) (rzecz.)=tombstone
nagroda (f) (rzecz.)=award
nagroda (f) (rzecz.)=awarding
nagroda (f) (rzecz.)=premium
nagroda (f) (rzecz.)=prize
nagroda (f) (rzecz.)=reward
nagroda (f) (rzecz.)=rewarding
nagroda (f) (rzecz.)=trophy
nagrodzić (czas.)=reward
nagromadzenie (n) (rzecz.)=accumulation
nagromadzenie (n) (rzecz.)=agglomeration
nagromadzenie (n) (rzecz.)=assemblage
nagromadzenie (n) (rzecz.)=congeries
nagromadzenie (n) (rzecz.)=meeting
nagromadzenie (n) (rzecz.)=pile-up
nagromadzić (czas.)=accumulate
nagromadzić (czas.)=agglomerate
nagromadzić (czas.)=amass
nagromadzić (czas.)=huddle
nagrywać (czas.)=record
nagrywanie (n) (rzecz.)=tape-recording
nagrzać (czas.)=heat
nagrzewać (czas.)=warm
nagrzewanie (n) (rzecz.)=heating
nagrzewnica (f) (rzecz.)=fuser
naiwniak (m) (rzecz.)=babe
naiwniak (m) (rzecz.)=dupe
naiwniak (m) (rzecz.)=gull
naiwniak (m) (rzecz.)=patsy
naiwniak (m) (rzecz.)=softie
naiwnie (przysł.)=naively
naiwność (f) (rzecz.)=credulity
naiwność (f) (rzecz.)=gullibility
naiwność (f) (rzecz.)=naivety
naiwność (f) (rzecz.)=simplicity
naiwny (przym.)=credulous
naiwny (przym.)=fond
naiwny (przym.)=naive
naiwny (przym.)=simple-hearted
naiwny (przym.)=simpleminded
naiwny (przym.)=simple-minded
naiwny (przym.)=wide-eyed
najada (f) (rzecz.)=naiad
najazd (m) (rzecz.)=foray
najazd (m) (rzecz.)=incursion
najazd (m) (rzecz.)=inroad
najazd (m) (rzecz.)=inroads
najazd (m) (rzecz.)=invasion
najazd (m) (rzecz.)=onset
najazd (m) (rzecz.)=onslaught
najazd (m) (rzecz.)=raid
najechać (czas.)=invade
najechać (czas.)=maraud
najechać (czas.)=overrun
najechać (czas.)=raid
najechać (czas.)=run
najem (m) (rzecz.)=hire
najem (m) (rzecz.)=lease
najem (m) (rzecz.)=rent
najem (m) (rzecz.)=renting
najem (m) (rzecz.)=tenancy
najemca (m) (rzecz.)=hirer
najemca (m) (rzecz.)=leaseholder
najemca (m) (rzecz.)=lessee
najemca (m) (rzecz.)=occupier
najemca (m) (rzecz.)=tenant
najemnik (m) (rzecz.)=freelance
najemnik (m) (rzecz.)=hackney
najemnik (m) (rzecz.)=hireling
najemnik (m) (rzecz.)=mercenary
najemnik (m) (rzecz.)=minuteman
najemny (przym.)=hired
najemny (przym.)=mercenary
najemny (przym.)=wage-earning
najeżdżać (czas.)=infest
najeżdżać (czas.)=invade
najeżdżać (czas.)=raid
najeżdżanie (n) (rzecz.)=raiding
najeźdźca (m) (rzecz.)=invader
najeźdźca (m) (rzecz.)=raider
najeżyć (czas.)=bristle
najmita (m) (rzecz.)=hireling
najmować (czas.)=engage
najmować (czas.)=hire
najmować (czas.)=lease
najpierw (przysł.)=beforehand
najpierw (przysł.)=first
najpierw (przysł.)=firstly
nakarmić (czas.)=feed
nakarmić (czas.)=nourish
nakaz (m) (rzecz.)=dictate
nakaz (m) (rzecz.)=imperative
nakaz (m) (rzecz.)=injunction
nakaz (m) (rzecz.)=law
nakaz (m) (rzecz.)=precept
nakaz (m) (rzecz.)=prescript
nakaz (m) (rzecz.)=requisition
nakaz (m) (rzecz.)=statute
nakaz (m) (rzecz.)=taboo
nakaz (m) (rzecz.)=warrant
nakaz (m) (rzecz.)=warranting
nakaz (m) (rzecz.)=writ
nakazać (czas.)=command
nakazać (czas.)=prescribe
nakazywać (czas.)=appoint
nakazywać (czas.)=dictate
nakazywać (czas.)=direct
nakazywać (czas.)=enjoin
nakazywać (czas.)=prescribe
nakazywać (czas.)=require
nakazywanie (n) (rzecz.)=requiring
nakład (m) (rzecz.)=circulation
nakład (m) (rzecz.)=day
nakład (m) (rzecz.)=edition
nakład (m) (rzecz.)=expenditure
nakład (m) (rzecz.)=impression
nakład (m) (rzecz.)=input
nakład (m) (rzecz.)=outlay
nakładać (czas.)=apply
nakładać (czas.)=assess
nakładać (czas.)=impose
nakładać (czas.)=inflict
nakładać (czas.)=perch
nakładać (czas.)=restrict
nakładać (czas.)=spoon
nakładać (czas.)=spread
nakładać (czas.)=superimpose
nakładać (czas.)=superpose
nakładanie (n) (rzecz.)=imposition
nakładka (f) (rzecz.)=overlay
nakłaniać (czas.)=abet
nakłaniać (czas.)=brainwash
nakłaniać (czas.)=incite
nakłaniać (czas.)=induce
nakłanianie (n) (rzecz.)=abetting
nakłanianie (n) (rzecz.)=instigation
naklejać (czas.)=affix
naklejać (czas.)=post
naklejanie (n) (rzecz.)=plaster
naklejka (f) (rzecz.)=label
naklejka (f) (rzecz.)=sticker
nakłonić (czas.)=abet
nakłonić (czas.)=coax
nakłonić (czas.)=persuade
nakłonienie (n) (rzecz.)=abetment
nakłucie (n) (rzecz.)=prick
nakłucie (n) (rzecz.)=puncture
nakłuwać (czas.)=prick
nakrapiać (czas.)=mottle
nakrapiać (czas.)=spot
nakrapiać (czas.)=stipple
nakręcać (czas.)=wind
nakręcanie (n) (rzecz.)=serializing
nakręcić (czas.)=rewound
nakreślać (czas.)=delineate
nakreślać (czas.)=draw
nakreślenie (n) (rzecz.)=delineation
nakrętka (f) (rzecz.)=cap
nakrętka (f) (rzecz.)=nut
nakrętka (f) (rzecz.)=top
nakrycie (n) (rzecz.)=cover
nakrycie (n) (rzecz.)=covering
nakrycie (n) (rzecz.)=overlay
nakrycie (n) (rzecz.)=overlaying
nakrycie (n) (rzecz.)=tableware
nakrywać (czas.)=laid
nakrywać (czas.)=lay
nakrywka (f) (rzecz.)=cap
naktuz (m) (rzecz.)=binnacle
naleciałość (f) (rzecz.)=loanword
naleciałość (f) (rzecz.)=trace
nalegać (czas.)=insist
nalegać (czas.)=urge
naleganie (n) (rzecz.)=insistence
naleganie (n) (rzecz.)=urgency
nalepka (f) (rzecz.)=label
nalepka (f) (rzecz.)=sticker
nalepka (f) (rzecz.)=tag
naleśnik (m) (rzecz.)=flapjack
naleśnik (m) (rzecz.)=hotcake
naleśnik (m) (rzecz.)=pancake
nalewać (czas.)=fill
nalewać (czas.)=pour
nalewka (f) (rzecz.)=infusion
nalewka (f) (rzecz.)=liqueur
nalewka (f) (rzecz.)=tincture
należeć (czas.)=adhere
należeć (czas.)=appertain
należeć (czas.)=belong
należeć (czas.)=pertain
należność (f) (rzecz.)=duct
należność (f) (rzecz.)=rental
należność (f) (rzecz.)=tribute
należny (przym.)=belonged
należny (przym.)=duct
należny (przym.)=due
należny (przym.)=outstanding
należny (przym.)=owing
należny (przym.)=receivable
należny (przym.)=tribute
należycie (przysł.)=duly
należycie (przysł.)=properly
należycie (przysł.)=suitably
należytość (f) (rzecz.)=proper
naliczać (czas.)=assess
nałóg (m) (rzecz.)=addiction
nałóg (m) (rzecz.)=addition
nałóg (m) (rzecz.)=compulsion
nałóg (m) (rzecz.)=habit
nałóg (m) (rzecz.)=vice
nałogowiec (m) (rzecz.)=addict
nałogowo (przysł.)=habitually
nałogowy (przym.)=chronic
nałogowy (przym.)=compulsive
nałogowy (przym.)=confirmed
nałogowy (przym.)=habitual
nałogowy (przym.)=inveterate
nalot (m) (rzecz.)=air-raid
nalot (m) (rzecz.)=blitz
nalot (m) (rzecz.)=blitzkrieg
nalot (m) (rzecz.)=coating
nalot (m) (rzecz.)=deposit
nalot (m) (rzecz.)=fur
nalot (m) (rzecz.)=raid
nałożenie (n) (rzecz.)=imposition
nałożenie (n) (rzecz.)=superimposition
nałożyć (czas.)=impose
nałożyć (czas.)=push
namacalnie (przysł.)=tangibly
namacalność (f) (rzecz.)=tangibility
namacalny (przym.)=corporeal
namacalny (przym.)=palpable
namacalny (przym.)=tactile
namacalny (przym.)=tactual
namacalny (przym.)=tangible
namalować (czas.)=limn
namalować (czas.)=picture
namaścić (czas.)=anoint
namaszczać (czas.)=anoint
namaszczenie (n) (rzecz.)=anointment
namaszczenie (n) (rzecz.)=chrism
namaszczenie (n) (rzecz.)=gravity
namaszczenie (n) (rzecz.)=reverence
namaszczenie (n) (rzecz.)=solemnity
namaszczenie (n) (rzecz.)=unction
namawiać (czas.)=encourage
namawiać (czas.)=exhort
namawiać (czas.)=instigate
namawiać (czas.)=lead
namawiać (czas.)=persuade
namawiać (czas.)=urge
namawianie (n) (rzecz.)=coaxing
namawianie (n) (rzecz.)=incitement
namiar (m) (rzecz.)=bearing
namiastka (f) (rzecz.)=ersatz
namiastka (f) (rzecz.)=makeshift
namiastka (f) (rzecz.)=stopgap
namiastka (f) (rzecz.)=stub
namiastka (f) (rzecz.)=substitute
namiastka (f) (rzecz.)=succedaneum
namiastka (f) (rzecz.)=surrogate
namiestnik (m) (rzecz.)=governor
namiętnie (przysł.)=passionately
namiętność (f) (rzecz.)=infatuation
namiętność (f) (rzecz.)=passion
namiętny (przym.)=keen
namiętny (przym.)=passionate
namiętny (przym.)=sultry
namiot (m) (rzecz.)=tent
namoczyć (czas.)=drench
namoczyć (czas.)=soak
namoczyć (czas.)=suggestion
namowa (f) (rzecz.)=incitation
namowa (f) (rzecz.)=suggestion
namówić (czas.)=coax
namówić (czas.)=induce
namówić (czas.)=wheedle
namydlić (czas.)=soap
namysł (m) (rzecz.)=afterthought
namysł (m) (rzecz.)=consideration
namysł (m) (rzecz.)=reflection
namysł (m) (rzecz.)=thought
namysł (m) (rzecz.)=wondering
namyślanie (n) (rzecz.)=consider
namyślanie (n) (rzecz.)=ponder
nankin (m) (rzecz.)=nankeen
naoczny (przym.)=ocular
naokoło (przysł.)=around
naostrzyć (czas.)=sharpen
napad (m) (rzecz.)=access
napad (m) (rzecz.)=assault
napad (m) (rzecz.)=attack
napad (m) (rzecz.)=attempt
napad (m) (rzecz.)=bout
napad (m) (rzecz.)=fit
napad (m) (rzecz.)=foray
napad (m) (rzecz.)=heist
napad (m) (rzecz.)=hold-up
napad (m) (rzecz.)=incursion
napad (m) (rzecz.)=inroad
napad (m) (rzecz.)=invasion
napad (m) (rzecz.)=jag
napad (m) (rzecz.)=mugging
napad (m) (rzecz.)=onset
napad (m) (rzecz.)=onslaught
napad (m) (rzecz.)=raid
napad (m) (rzecz.)=robbery
napadać (czas.)=assail
napadać (czas.)=assault
napadać (czas.)=attack
napadać (czas.)=attempt
napadać (czas.)=tilt
napalić (czas.)=heat
napar (m) (rzecz.)=brew
napar (m) (rzecz.)=infusion
naparowanie (n) (rzecz.)=evaporation
naparstek (m) (rzecz.)=thimble
naparstnica (f) (rzecz.)=digitalis
naparstnica (f) (rzecz.)=foxglove
naparzyć (czas.)=infuse
napaść (czas.)=aggression
napaść (czas.)=arraignment
napaść (czas.)=assault
napaść (czas.)=attack
napaść (czas.)=befallen
napastliwie (przysł.)=maliciously
napastliwość (f) (rzecz.)=aggressiveness
napastliwość (f) (rzecz.)=malice
napastliwość (f) (rzecz.)=petulance
napastliwy (przym.)=aggressive
napastliwy (przym.)=belligerent
napastliwy (przym.)=offensive
napastliwy (przym.)=quarrelsome
napastniczy (przym.)=aggressive
napastniczy (przym.)=invasive
napastnik (m) (rzecz.)=aggressor
napastnik (m) (rzecz.)=assailant
napastnik (m) (rzecz.)=attacker
napastnik (m) (rzecz.)=forward
napastnik (m) (rzecz.)=forwards
napastnik (m) (rzecz.)=oppressor
napastnik (m) (rzecz.)=striker
napastować (czas.)=besiege
napastować (czas.)=persecute
napawać (czas.)=gloat
napawać (czas.)=imbue
napchać (czas.)=cram
napęd (m) (rzecz.)=drive
napęd (m) (rzecz.)=mover
napęd (m) (rzecz.)=propulsion
napędowy (przym.)=impulsive
napędowy (przym.)=motive
napędowy (przym.)=propulsive
napędzać (czas.)=propel
napełniać (czas.)=cram
napełniać (czas.)=fill
napełniać (czas.)=flush
napełniać (czas.)=imbue
napełniać (czas.)=inflate
napełniać (czas.)=inspire
napełniać (czas.)=pervade
napełniać (czas.)=refill
napełniać (czas.)=stock
napełnianie (n) (rzecz.)=filling
napełnianie (n) (rzecz.)=infusion
napełnić (czas.)=replenish
napełnić (czas.)=sate
napełnić (czas.)=stop
napełnienie (n) (rzecz.)=repletion
napiąć (czas.)=intensify
napięcie (n) (rzecz.)=bent
napięcie (n) (rzecz.)=stress
napięcie (n) (rzecz.)=tautness
napięcie (n) (rzecz.)=tenseness
napięcie (n) (rzecz.)=tension
napięcie (n) (rzecz.)=voltage
napierśnik (m) (rzecz.)=plastron
napiętek (m) (rzecz.)=heel
napiętnować (czas.)=stigmatize
napinać (czas.)=flex
napinać (czas.)=stretch
napinać (czas.)=tauten
napinać (czas.)=tense
napinać (czas.)=tensest
napinać (czas.)=tighten
napinacz (m) (rzecz.)=tensor
napinanie (n) (rzecz.)=tenser
napis (m) (rzecz.)=captain
napis (m) (rzecz.)=caption
napis (m) (rzecz.)=inscription
napis (m) (rzecz.)=legend
napis (m) (rzecz.)=lettering
napis (m) (rzecz.)=scroll
napis (m) (rzecz.)=sign
napis (m) (rzecz.)=subtitle
napis (m) (rzecz.)=superscription
napis (m) (rzecz.)=title
napisać (czas.)=inscribe
napisać (czas.)=write
napiwek (m) (rzecz.)=baksheesh
napiwek (m) (rzecz.)=cumshaw
napiwek (m) (rzecz.)=gratuity
napiwek (m) (rzecz.)=perquisite
napiwek (m) (rzecz.)=sop
napiwek (m) (rzecz.)=tip
napletek (m) (rzecz.)=foreskin
napływ (m) (rzecz.)=afflux
napływ (m) (rzecz.)=inflow
napływ (m) (rzecz.)=influx
napływać (czas.)=stream
napływać (czas.)=surge
napływowy (przym.)=alluvial
napoczynać (czas.)=broach
napój (m) (rzecz.)=beverage
napój (m) (rzecz.)=drink
napój (m) (rzecz.)=drinkable
napój (m) (rzecz.)=eggnog
napój (m) (rzecz.)=pop
napój (m) (rzecz.)=potion
napój (m) (rzecz.)=squash
napominać (czas.)=admonish
napominać (czas.)=exhort
napominać (czas.)=reprimand
napomknienie (n) (rzecz.)=allusion
napomnienie (n) (rzecz.)=admonition
napomnienie (n) (rzecz.)=chastisement
napomnienie (n) (rzecz.)=exhortation
napomnienie (n) (rzecz.)=reproof
napomykać (czas.)=allude
napór (m) (rzecz.)=onrush
napór (m) (rzecz.)=press
napór (m) (rzecz.)=pressure
napotkanie (n) (rzecz.)=encounter
napotykać (czas.)=encounter
napotykanie (n) (rzecz.)=encounter
napowietrzanie (n) (rzecz.)=aeration
napowietrzny (przym.)=aerial
napowietrzny (przym.)=overhead
naprawa (f) (rzecz.)=amendment
naprawa (f) (rzecz.)=mending
naprawa (f) (rzecz.)=remediation
naprawa (f) (rzecz.)=remedy
naprawa (f) (rzecz.)=renovation
naprawa (f) (rzecz.)=repair
naprawa (f) (rzecz.)=reparation
naprawa (f) (rzecz.)=retrieval
naprawczy (przym.)=repair
naprawiać (czas.)=fix
naprawiać (czas.)=mend
naprawiać (czas.)=patch
naprawiać (czas.)=refit
naprawiać (czas.)=remedy
naprawiać (czas.)=repair
naprawiać (czas.)=retrieve
naprawiacz (m) (rzecz.)=repairer
naprawianie (n) (rzecz.)=servicing
naprawianie (n) (rzecz.)=sourcing
naprawić (czas.)=amend
naprawić (czas.)=rectify
naprawić (czas.)=redress
naprawić (czas.)=retrieve
naprawić (czas.)=undeceive
naprędce (przysł.)=hastily
naprężenie (n) (rzecz.)=stress
naprężenie (n) (rzecz.)=tension
naprężyć (czas.)=stretch
napromieniowanie (n) (rzecz.)=irradiation
naprowadzać (czas.)=cue
naprowadzanie (n) (rzecz.)=induction
naprzeciw (przysł.)=against
naprzeciw (przysł.)=face
naprzeciw (przysł.)=opposite
naprzeciwko (przysł.)=before
naprzeciwko (przysł.)=opposite
naprzeciwległy (przym.)=opposite
naprzemianległy (przym.)=alternating
naprzemienny (przym.)=alternate
naprzemienny (przym.)=vicarious
naprzód (przysł.)=advance
naprzód (przysł.)=ahead
naprzód (przysł.)=along
naprzód (przysł.)=anticipation
naprzód (przysł.)=beforehand
naprzód (przysł.)=forth
naprzód (przysł.)=forward
naprzód (przysł.)=forwardness
naprzód (przysł.)=forwards
naprzód (przysł.)=onward
naprzód (przysł.)=onwards
naprzykrzać (czas.)=annoy
naprzykrzać (czas.)=importune
naprzykrzanie (n) (rzecz.)=bother
napuchnąć (czas.)=swell
napuszoność (f) (rzecz.)=bombast
napuszoność (f) (rzecz.)=pomp
napuszoność (f) (rzecz.)=pomposity
napychać (czas.)=cram
napychać (czas.)=stuff
napylać (czas.)=dust
napylanie (n) (rzecz.)=sputtering
narada (f) (rzecz.)=conference
narada (f) (rzecz.)=consultation
narada (f) (rzecz.)=council
narada (f) (rzecz.)=counsel
narada (f) (rzecz.)=deliberation
narada (f) (rzecz.)=moot
narada (f) (rzecz.)=parley
naradzać (czas.)=confer
naradzać (czas.)=deliberate
naradzać (czas.)=moot
naradzanie (n) (rzecz.)=confer
naradzanie (n) (rzecz.)=deliberation
naramiennik (m) (rzecz.)=armlet
naramiennik (m) (rzecz.)=brassard
naramiennik (m) (rzecz.)=epaulet
naramiennik (m) (rzecz.)=shoulder-strap
narastać (czas.)=accrue
narastać (czas.)=accumulate
narastać (czas.)=arise
narastać (czas.)=arose
narastać (czas.)=cumulate
narastać (czas.)=increase
narastanie (n) (rzecz.)=accretion
narastanie (n) (rzecz.)=build-up
narastanie (n) (rzecz.)=swell
naraz (przysł.)=suddenly
narażać (czas.)=endanger
narażać (czas.)=expose
narażać (czas.)=incur
narażać (czas.)=jeopardize
narażać (czas.)=venture
narażenie (n) (rzecz.)=exposure
narazić (czas.)=imperil
narciarski (przym.)=ski
narciarstwo (n) (rzecz.)=ski
narciarstwo (n) (rzecz.)=skiing
narciarz (m) (rzecz.)=skier
narcystyczny (przym.)=narcissistic
narcyz (m) (rzecz.)=daffodil
narcyz (m) (rzecz.)=narcissus
narcyzm (m) (rzecz.)=narcissism
naręcze (n) (rzecz.)=armful
nareszcie ?=ultimately
narkoman (m) (rzecz.)=addict
narkoman (m) (rzecz.)=hophead
narkoman (m) (rzecz.)=junkie
narkotyczny (przym.)=dope
narkotyczny (przym.)=narcotic
narkotyk (m) (rzecz.)=dope
narkotyk (m) (rzecz.)=doping
narkotyk (m) (rzecz.)=drug
narkotyk (m) (rzecz.)=kef
narkotyk (m) (rzecz.)=narcotic
narkotyzować (czas.)=dope
narkotyzować (czas.)=drug
narkotyzować (czas.)=narcotize
narkotyzowanie (n) (rzecz.)=doping
narkoza (f) (rzecz.)=narcosis
naród (m) (rzecz.)=folk
naród (m) (rzecz.)=nation
naród (m) (rzecz.)=people
naród (m) (rzecz.)=you
narodowiec (m) (rzecz.)=nationalist
narodowo (przysł.)=nationally
narodowość (f) (rzecz.)=nationality
narodowościowy (przym.)=ethnic
narodowościowy (przym.)=ethnical
narodowy (przym.)=gentile
narodowy (przym.)=national
narodzenie (n) (rzecz.)=birth
narodzenie (n) (rzecz.)=nativity
narodziny (n) (rzecz.)=birth
narośl (f) (rzecz.)=canker
narośl (f) (rzecz.)=growth
narośl (f) (rzecz.)=knar
narośl (f) (rzecz.)=outgrowth
narośl (f) (rzecz.)=overgrowth
narośl (f) (rzecz.)=wart
narów (m) (rzecz.)=vice
narowisty (przym.)=balky
narowisty (przym.)=restive
narowisty (przym.)=skittish
narowisty (przym.)=vicious
naroże (n) (rzecz.)=quoin
narożnik (m) (rzecz.)=angle
narożnik (m) (rzecz.)=corner
narożnik (m) (rzecz.)=quoin
narożny (przym.)=angular
narożny (przym.)=corner
narracja (f) (rzecz.)=narration
narracja (f) (rzecz.)=narrative
narracyjny (przym.)=narrative
narta (f) (rzecz.)=ski
naruszać (czas.)=breach
naruszać (czas.)=contravene
naruszać (czas.)=encroach
naruszać (czas.)=harm
naruszać (czas.)=impinge
naruszać (czas.)=infringe
naruszać (czas.)=transgress
naruszać (czas.)=trespass
naruszać (czas.)=violate
naruszenie (n) (rzecz.)=breach
naruszenie (n) (rzecz.)=breaching
naruszenie (n) (rzecz.)=compromise
naruszenie (n) (rzecz.)=contravention
naruszenie (n) (rzecz.)=fracture
naruszenie (n) (rzecz.)=infringement
naruszenie (n) (rzecz.)=invasion
naruszenie (n) (rzecz.)=transgression
naruszenie (n) (rzecz.)=violation
naruszyć (czas.)=break
naruszyć (czas.)=trespass
narwal (m) (rzecz.)=narwhal
narwaniec (m) (rzecz.)=hothead
narwaniec (m) (rzecz.)=madcap
narybek (m) (rzecz.)=fry
narysować (czas.)=draw
narysować (czas.)=drew
narysować (czas.)=outline
narząd (m) (rzecz.)=apparatus
narząd (m) (rzecz.)=organ
narzecze (n) (rzecz.)=dialect
narzeczony (przym.)=fiancé
narzeczony (przym.)=sweetheart
narzędnik (m) (rzecz.)=ablative
narzędnik (m) (rzecz.)=instrumental
narzędzie (n) (rzecz.)=appliance
narzędzie (n) (rzecz.)=implement
narzędzie (n) (rzecz.)=implementing
narzędzie (n) (rzecz.)=instrument
narzędzie (n) (rzecz.)=tool
narzędzie (n) (rzecz.)=utensil
narzędziowy (przym.)=implemented
narzędziowy (przym.)=instrumental
narzędziowy (przym.)=tooled
narzekać (czas.)=complain
narzekać (czas.)=gripe
narzekać (czas.)=grizzle
narzekać (czas.)=grouse
narzekać (czas.)=grumble
narzekać (czas.)=moan
narzekać (czas.)=repine
narzekać (czas.)=scold
narzekanie (n) (rzecz.)=complaint
narzekanie (n) (rzecz.)=lamentation
narzekanie (n) (rzecz.)=nag
narzekanie (n) (rzecz.)=yammer
narzucać (czas.)=condition
narzucać (czas.)=enforce
narzucać (czas.)=impose
narzucać (czas.)=intrude
narzucać (czas.)=obtrude
narzucać (czas.)=oneself
narzucanie (n) (rzecz.)=enforcement
narzucanie (n) (rzecz.)=intrusion
narzucenie (n) (rzecz.)=imposition
narzut (m) (rzecz.)=overhead
narzuta (f) (rzecz.)=bedspread
narzuta (f) (rzecz.)=coverlet
narzuta (f) (rzecz.)=coverlid
narzuta (f) (rzecz.)=quilting
narzuta (f) (rzecz.)=slipcover
narzutka (f) (rzecz.)=bedspread
narzutka (f) (rzecz.)=coverlet
narzutka (f) (rzecz.)=coverlid
narzutka (f) (rzecz.)=wrapper
narzutowiec (m) (rzecz.)=erratic
narzutowy (przym.)=erratic
nasączyć (czas.)=impregnate
nasada (f) (rzecz.)=base
nasada (f) (rzecz.)=epiphysis
nasada (f) (rzecz.)=radix
nasadka (f) (rzecz.)=adapter
nasadka (f) (rzecz.)=attachment
nasadka (f) (rzecz.)=cap
nasadka (f) (rzecz.)=thimble
nasenny (przym.)=nutriment
nasenny (przym.)=soporific
nasercowy (przym.)=cordial
nasiadówka (f) (rzecz.)=hip-bath
nasiąkać (czas.)=imbibe
nasiąkać (czas.)=soak
nasiąkliwy (przym.)=absorbable
nasienie (n) (rzecz.)=seed
nasienie (n) (rzecz.)=semen
nasienie (n) (rzecz.)=sperm
nasienny (przym.)=spermatic
nasilać (czas.)=escalate
nasilać (czas.)=intensify
nasilenie (n) (rzecz.)=intensity
naskarżyć (czas.)=squeal
naskórek (m) (rzecz.)=cuticle
naskórek (m) (rzecz.)=epidermis
naśladować (czas.)=ape
naśladować (czas.)=copy
naśladować (czas.)=emulate
naśladować (czas.)=imitate
naśladować (czas.)=impersonate
naśladować (czas.)=malinger
naśladować (czas.)=mimic
naśladować (czas.)=simulate
naśladowanie (n) (rzecz.)=emulating
naśladowanie (n) (rzecz.)=imitation
naśladowanie (n) (rzecz.)=impersonation
naśladowanie (n) (rzecz.)=mimicking
naśladowanie (n) (rzecz.)=mimicry
naśladowca (m) (rzecz.)=copycat
naśladowca (m) (rzecz.)=imitator
naśladowczy (przym.)=imitative
naśladowczy (przym.)=mimic
naśladownictwo (n) (rzecz.)=imitation
naśladownictwo (n) (rzecz.)=mimicry
naśladownictwo (n) (rzecz.)=repetition
naśladownictwo (n) (rzecz.)=take-off
naśladownik (m) (rzecz.)=simulator
nasłuchiwać (czas.)=listen
nasłuchiwać (czas.)=monitor
nasmarować (czas.)=daub
nastać (czas.)=dawn
nastąpić (czas.)=ensue
nastąpić (czas.)=follow
nastawa (f) (rzecz.)=altarpiece
nastawać (czas.)=come
nastawać (czas.)=urge
nastawczy (przym.)=adjustable
nastawczy (przym.)=adjusting
nastawiać (czas.)=focus
nastawiać (czas.)=marshal
nastawiać (czas.)=preset
nastawiać (czas.)=trammel
nastawialny (przym.)=adjustable
nastawić (czas.)=adjust
nastawić (czas.)=attune
nastawić (czas.)=posture
nastawienie (n) (rzecz.)=adjustment
nastawienie (n) (rzecz.)=attitude
nastawienie (n) (rzecz.)=position
nastawny (przym.)=adjustable
następca (m) (rzecz.)=follower
następca (m) (rzecz.)=heir
następca (m) (rzecz.)=successor
następnie (przysł.)=afterward
następnie (przysł.)=afterwards
następnie (przysł.)=next
następnie (przysł.)=subsequently
następnie (przysł.)=then
następnie (przysł.)=thereupon
następnik (m) (rzecz.)=apodosis
następnik (m) (rzecz.)=consequent
następny (przym.)=another
następny (przym.)=following
następny (przym.)=morrow
następny (przym.)=next
następny (przym.)=posterior
następny (przym.)=second
następny (przym.)=subsequent
następny (przym.)=successive
następny (przym.)=ulterior
następować (czas.)=ensue
następować (czas.)=follow
następować (czas.)=rotate
następować (czas.)=succeed
następowanie (n) (rzecz.)=continuity
następowanie (n) (rzecz.)=following
następstwo (n) (rzecz.)=after-effect
następstwo (n) (rzecz.)=aftermath
następstwo (n) (rzecz.)=alternation
następstwo (n) (rzecz.)=consequence
następstwo (n) (rzecz.)=corollary
następstwo (n) (rzecz.)=outgrowth
następstwo (n) (rzecz.)=repercussion
następstwo (n) (rzecz.)=round
następstwo (n) (rzecz.)=sequel
następstwo (n) (rzecz.)=sequence
następstwo (n) (rzecz.)=subsequence
następstwo (n) (rzecz.)=succession
następstwo (n) (rzecz.)=turn
nastolatek (m) (rzecz.)=adolescent
nastolatek (m) (rzecz.)=teen
nastolatek (m) (rzecz.)=teenager
nastoletni (przym.)=teenage
nastrajać (czas.)=adjust
nastrajać (czas.)=incline
nastrajać (czas.)=tone
nastrajać (czas.)=tune
nastraszyć (czas.)=daunt
nastroić (czas.)=attune
nastroić (czas.)=tune
nastrój (m) (rzecz.)=ambiance
nastrój (m) (rzecz.)=atmosphere
nastrój (m) (rzecz.)=aura
nastrój (m) (rzecz.)=climate
nastrój (m) (rzecz.)=mood
nastrój (m) (rzecz.)=morale
nastrój (m) (rzecz.)=spirit
nastrój (m) (rzecz.)=temper
nastrojowość (f) (rzecz.)=moodiness
nastrojowy (przym.)=moody
nastroszyć (czas.)=erect
nasturcja (f) (rzecz.)=nasturtium
nasuwać (czas.)=implicate
naświetlać (czas.)=elucidate
naświetlać (czas.)=explain
naświetlać (czas.)=expose
naświetlacz (m) (rzecz.)=floodlight
naświetlanie (n) (rzecz.)=exposure
naświetlenie (n) (rzecz.)=exposition
nasycać (czas.)=glut
nasycać (czas.)=imbue
nasycać (czas.)=impregnate
nasycać (czas.)=sate
nasycać (czas.)=satiate
nasycać (czas.)=saturate
nasycanie (n) (rzecz.)=impregnation
nasycanie (n) (rzecz.)=saturation
nasycenie (n) (rzecz.)=glut
nasycenie (n) (rzecz.)=repletion
nasycenie (n) (rzecz.)=saturation
nasycić (czas.)=glut
nasycić (czas.)=satiate
nasyp (m) (rzecz.)=bank
nasyp (m) (rzecz.)=earthwork
nasyp (m) (rzecz.)=embankment
nasyp (m) (rzecz.)=mound
nasypać (czas.)=pour
nasz (zaim.)=our
nasz (zaim.)=ours
naszkicować (czas.)=adumbrate
naszkicować (czas.)=drew
naszkicować (czas.)=outline
naszkicowanie (n) (rzecz.)=delineation
naszyjnik (m) (rzecz.)=collar
naszyjnik (m) (rzecz.)=necklace
naszyjnik (m) (rzecz.)=pendant
naszyjnik (m) (rzecz.)=periapt
naszyjnik (m) (rzecz.)=torque
naszywka (f) (rzecz.)=badge
naszywka (f) (rzecz.)=galloon
naszywka (f) (rzecz.)=stripe
natarcie (n) (rzecz.)=assault
natarcie (n) (rzecz.)=attack
natarcie (n) (rzecz.)=friction
natarcie (n) (rzecz.)=onrush
natarczywość (f) (rzecz.)=importunity
natarczywość (f) (rzecz.)=insistence
natarczywy (przym.)=importunate
natarczywy (przym.)=insistent
natarczywy (przym.)=obtrusive
natarczywy (przym.)=pressing
natchnąć (czas.)=inbreathe
natchnąć (czas.)=inform
natchnąć (czas.)=infuse
natchnąć (czas.)=inspire
natchnąć (czas.)=prepossess
natchnienie (n) (rzecz.)=afflatus
natchnienie (n) (rzecz.)=brainwave
natchnienie (n) (rzecz.)=infusion
natchnienie (n) (rzecz.)=inspiration
natężać (czas.)=strain
natężać (czas.)=stretch
natężenie (n) (rzecz.)=capacity
natężenie (n) (rzecz.)=exertion
natężenie (n) (rzecz.)=intensity
natężenie (n) (rzecz.)=strain
natężenie (n) (rzecz.)=tension
natka (f) (rzecz.)=parsley
natknięcie (n) (rzecz.)=encounter
natleniać (czas.)=oxygenate
natłoczyć (czas.)=cram
natłoczyć (czas.)=crowd
natłok (m) (rzecz.)=congestion
natłok (m) (rzecz.)=contention
natłuścić (czas.)=lubricate
natłuszczać (czas.)=grease
natłuszczać (czas.)=oil
natłuszczanie (n) (rzecz.)=greasing
natłuszczanie (n) (rzecz.)=oilier
natomiast (spój.)=however
natomiast (spój.)=lieu
natomiast (spój.)=whereas
natrafiać (czas.)=strike
natrafić (czas.)=chance
natrafić (czas.)=happen
natręctwo (n) (rzecz.)=compulsion
natręctwo (n) (rzecz.)=importunity
natręctwo (n) (rzecz.)=intrusiveness
natręt (m) (rzecz.)=barnacle
natręt (m) (rzecz.)=intruder
natręt (m) (rzecz.)=stalker
natrętnie (przysł.)=importunately
natrętnie (przysł.)=tail
natrętność (f) (rzecz.)=officiousness
natrętny (przym.)=haunting
natrętny (przym.)=importunate
natrętny (przym.)=intrusive
natrętny (przym.)=obtrusive
natrętny (przym.)=officious
natrętny (przym.)=pesky
natrętny (przym.)=pushy
natrudzić (czas.)=toil
natrysk (m) (rzecz.)=douche
natrysk (m) (rzecz.)=shower
natrysk (m) (rzecz.)=shower-bath
natryskiwać (czas.)=irrigate
natryskiwać (czas.)=spray
natryskiwać (czas.)=squirt
natura (f) (rzecz.)=blood
natura (f) (rzecz.)=nature
natura (f) (rzecz.)=self
natura (f) (rzecz.)=temper
naturalista (m) (rzecz.)=naturalist
naturalistyczny (przym.)=naturalistic
naturalizacja (f) (rzecz.)=nationalization
naturalizacja (f) (rzecz.)=naturalization
naturalizm (m) (rzecz.)=naturalism
naturalizować (czas.)=nationalize
naturalizować (czas.)=naturalize
naturalnie (przysł.)=naturally
naturalność (f) (rzecz.)=artlessness
naturalność (f) (rzecz.)=candidness
naturalność (f) (rzecz.)=naturalness
naturalny (przym.)=artless
naturalny (przym.)=inartificial
naturalny (przym.)=natural
naturalny (przym.)=original
naturalny (przym.)=real
naturalny (przym.)=true
naturalny (przym.)=unsophisticated
naturalny (przym.)=unstrained
naturalny (przym.)=untaught
naturysta (m) (rzecz.)=naturist
naturyzm (m) (rzecz.)=naturism
natychmiast (przysł.)=directly
natychmiast (przysł.)=forthwith
natychmiast (przysł.)=immediately
natychmiast (przysł.)=instantaneously
natychmiast (przysł.)=instantly
natychmiast (przysł.)=straightaway
natychmiast (przysł.)=straightway
natychmiastowość (f) (rzecz.)=immediateness
natychmiastowy (przym.)=immediate
natychmiastowy (przym.)=instant
natychmiastowy (przym.)=instantaneous
natychmiastowy (przym.)=prompt
natychmiastowy (przym.)=prompted
nauczać (czas.)=instruct
nauczać (czas.)=teach
nauczanie (n) (rzecz.)=teaching
nauczanie (n) (rzecz.)=tuition
nauczka (f) (rzecz.)=lesson
nauczyć (czas.)=educe
nauczyć (czas.)=learn
nauczyć (czas.)=undeceive
nauczyciel (m) (rzecz.)=don
nauczyciel (m) (rzecz.)=educator
nauczyciel (m) (rzecz.)=instructor
nauczyciel (m) (rzecz.)=master
nauczyciel (m) (rzecz.)=preceptor
nauczyciel (m) (rzecz.)=schoolmaster
nauczyciel (m) (rzecz.)=schoolteacher
nauczyciel (m) (rzecz.)=teacher
nauczyciel (m) (rzecz.)=tutor
nauczycielski (przym.)=scholastic
nauka (f) (rzecz.)=edification
nauka (f) (rzecz.)=education
nauka (f) (rzecz.)=instruction
nauka (f) (rzecz.)=learning
nauka (f) (rzecz.)=scholarship
nauka (f) (rzecz.)=schooling
nauka (f) (rzecz.)=science
nauka (f) (rzecz.)=study
nauka (f) (rzecz.)=teaching
nauka (f) (rzecz.)=tuition
naukowiec (m) (rzecz.)=academic
naukowiec (m) (rzecz.)=researcher
naukowiec (m) (rzecz.)=savant
naukowiec (m) (rzecz.)=scholar
naukowiec (m) (rzecz.)=scientist
naukowo (przysł.)=educationally
naukowo (przysł.)=learnedly
naukowo (przysł.)=scientifically
naukowość (f) (rzecz.)=erudition
naukowy (przym.)=academic
naukowy (przym.)=athenaeum
naukowy (przym.)=bookish
naukowy (przym.)=scientific
naumyślnie (przysł.)=deliberately
naumyślnie (przysł.)=knowingly
naumyślny (przym.)=deliberate
nausznik (m) (rzecz.)=earpiece
nawa (f) (rzecz.)=aisle
nawa (f) (rzecz.)=naval
nawadniać (czas.)=irrigate
nawadnianie (n) (rzecz.)=irrigation
nawał (m) (rzecz.)=fugitive
nawała (f) (rzecz.)=crowd
nawalić (czas.)=conk
nawalić (czas.)=fail
nawałnica (f) (rzecz.)=snowstorm
nawałnica (f) (rzecz.)=squall
nawałnica (f) (rzecz.)=storm
nawałnica (f) (rzecz.)=tempest
nawapnianie (n) (rzecz.)=liming
nawęglać (czas.)=carburize
nawet (przysł.)=even
nawet (przysł.)=eventually
nawet (przysł.)=nay
nawet (przysł.)=yet
nawias (m) (rzecz.)=brace
nawias (m) (rzecz.)=bracket
nawias (m) (rzecz.)=parenthesis
nawiasem (przysł.)=incidentally
nawiasem (przysł.)=parenthetically
nawiasowy (przym.)=parenthetical
nawiązanie (n) (rzecz.)=connection
nawiązanie (n) (rzecz.)=reference
nawiązywać (czas.)=establish
nawiązywać (czas.)=refer
nawiązywanie (n) (rzecz.)=refer
nawiedzać (czas.)=haunt
nawiedzać (czas.)=infest
nawiedzać (czas.)=obsess
nawiedzać (czas.)=visit
nawiedzenie (n) (rzecz.)=visitation
nawiedzić (czas.)=obsess
nawiercać (czas.)=countersink
nawierzchnia (f) (rzecz.)=pavement
nawierzchnia (f) (rzecz.)=surface
nawietrzny (przym.)=windward
nawiew (m) (rzecz.)=ventilation
nawiewać (czas.)=scram
nawigacja (f) (rzecz.)=navigation
nawigacyjny (przym.)=navigational
nawigator (m) (rzecz.)=navigator
nawigować (czas.)=navigate
nawigowanie (n) (rzecz.)=navigating
nawijać (czas.)=reel
nawijać (czas.)=spool
nawijać (czas.)=wind
nawijacz (m) (rzecz.)=winder
nawijarka (f) (rzecz.)=winder
nawilżać (czas.)=humidify
nawilżacz (m) (rzecz.)=damper
nawilżacz (m) (rzecz.)=humidifier
nawilżacz (m) (rzecz.)=moisturizer
nawilżacz (m) (rzecz.)=steamer
nawis (m) (rzecz.)=bearing
nawis (m) (rzecz.)=overhang
nawlekać (czas.)=heddle
nawlekać (czas.)=thread
nawodnienie (n) (rzecz.)=irrigation
nawóz (m) (rzecz.)=dune
nawóz (m) (rzecz.)=dung
nawóz (m) (rzecz.)=fertilizer
nawóz (m) (rzecz.)=manure
nawóz (m) (rzecz.)=muck
nawożenie (n) (rzecz.)=fertilization
nawozić (czas.)=fertilize
nawozić (czas.)=fertilizer
nawozić (czas.)=manure
nawracać (czas.)=convert
nawracać (czas.)=proselytize
nawracać (czas.)=reclaim
nawracać (czas.)=recur
nawracać (czas.)=recurrent
nawracać (czas.)=recurring
nawracanie (n) (rzecz.)=backtracking
nawracanie (n) (rzecz.)=convertibility
nawracanie (n) (rzecz.)=reclaiming
nawracanie (n) (rzecz.)=reclamation
nawracanie (n) (rzecz.)=recurrence
nawrócenie (n) (rzecz.)=conversion
nawrócenie (n) (rzecz.)=reformation
nawrót (m) (rzecz.)=recurrence
nawrót (m) (rzecz.)=relapse
nawrót (m) (rzecz.)=reversion
nawyk (m) (rzecz.)=habit
nawykowy (przym.)=habitual
nawzajem (przysł.)=mutually
nazajutrz (przysł.)=morrow
nazalizacja (f) (rzecz.)=nasality
nazalizacja (f) (rzecz.)=nasalization
nazalizacja (f) (rzecz.)=twang
nazalizować (czas.)=nasalize
nazewnictwo (n) (rzecz.)=name-calling
nazewnictwo (n) (rzecz.)=nomenclature
nazewnictwo (n) (rzecz.)=terminology
naziemny (przym.)=terrestrial
nazwa (f) (rzecz.)=appellation
nazwa (f) (rzecz.)=denomination
nazwa (f) (rzecz.)=name
nazwać (czas.)=denominate
nazwać (czas.)=entitle
nazwanie (n) (rzecz.)=denomination
nazwisko (n) (rzecz.)=name
nazwisko (n) (rzecz.)=surname
nazywać (czas.)=call
nazywać (czas.)=name
nazywać (czas.)=term
nazywanie (n) (rzecz.)=naming
nęcenie (n) (rzecz.)=allurement
nęcić (czas.)=allure
nęcić (czas.)=bait
nęcić (czas.)=entice
nęcić (czas.)=lure
nęcić (czas.)=seduce
nęcić (czas.)=wile
nędza (f) (rzecz.)=abjection
nędza (f) (rzecz.)=abjectness
nędza (f) (rzecz.)=beggary
nędza (f) (rzecz.)=dearth
nędza (f) (rzecz.)=destitution
nędza (f) (rzecz.)=indigence
nędza (f) (rzecz.)=misery
nędza (f) (rzecz.)=penury
nędza (f) (rzecz.)=slum
nędza (f) (rzecz.)=squalor
nędzarz (m) (rzecz.)=pauper
nędznie (przysł.)=shabby
nędznik (m) (rzecz.)=wretch
nędzny (przym.)=abject
nędzny (przym.)=abjectness
nędzny (przym.)=beggarly
nędzny (przym.)=dismal
nędzny (przym.)=gaunt
nędzny (przym.)=lousy
nędzny (przym.)=mean
nędzny (przym.)=miserable
nędzny (przym.)=miserly
nędzny (przym.)=palsy
nędzny (przym.)=piteous
nędzny (przym.)=pitiable
nędzny (przym.)=pitiful
nędzny (przym.)=poor
nędzny (przym.)=ragged
nędzny (przym.)=scummy
nędzny (przym.)=scurry
nędzny (przym.)=seedy
nędzny (przym.)=shabby
nędzny (przym.)=slink
nędzny (przym.)=sorrowful
nędzny (przym.)=squalid
nędzny (przym.)=wretched
nefryt (m) (rzecz.)=jade
nefryt (m) (rzecz.)=nephrite
negacja (f) (rzecz.)=denial
negacja (f) (rzecz.)=disapprove
negacja (f) (rzecz.)=inversion
negacja (f) (rzecz.)=negation
negacja (f) (rzecz.)=sponsorship
negaton (m) (rzecz.)=negatron
negatyw (m) (rzecz.)=invert
negatyw (m) (rzecz.)=negative
negatywizm (m) (rzecz.)=negativism
negatywność (f) (rzecz.)=negativity
negatywny (przym.)=adverse
negatywny (przym.)=negative
negliż (m) (rzecz.)=negligee
negliż (m) (rzecz.)=undress
negocjacja (f) (rzecz.)=bargaining
negocjacyjny (przym.)=negotiating
negocjator (m) (rzecz.)=negotiator
negocjować (czas.)=negotiate
negocjować (czas.)=treat
negować (czas.)=negate
negowanie (n) (rzecz.)=negation
nękać (czas.)=annoy
nękać (czas.)=bedevil
nękać (czas.)=harass
nękać (czas.)=molest
nękać (czas.)=torment
nękanie (n) (rzecz.)=harassment
nekrofilia (f) (rzecz.)=necrophilia
nekrolog (m) (rzecz.)=necrology
nekrolog (m) (rzecz.)=obit
nekrolog (m) (rzecz.)=obituary
nekromancja (f) (rzecz.)=necromancy
nekromanta (m) (rzecz.)=necromancer
nekroza (f) (rzecz.)=necrosis
nektar (m) (rzecz.)=nectar
nektaryna (f) (rzecz.)=nectarine
nektarynka (f) (rzecz.)=nectarine
neodym (m) (rzecz.)=neodymium
neofita (m) (rzecz.)=convert
neofita (m) (rzecz.)=neophyte
neoklasycyzm (m) (rzecz.)=neoclassicism
neoklasyczny (przym.)=neoclassical
neologizm (m) (rzecz.)=coinage
neologizm (m) (rzecz.)=neologism
neologizm (m) (rzecz.)=neology
neoromantyczny (przym.)=necromantic
nepotyzm (m) (rzecz.)=nepotism
nerka (f) (rzecz.)=kidney
nerkowiec (m) (rzecz.)=cashew
nerkówka (f) (rzecz.)=sweetbread
nerkowy (przym.)=renal
nerw (m) (rzecz.)=nerve
nerwica (f) (rzecz.)=neurosis
nerwoból (m) (rzecz.)=neuralgia
nerwowo (przysł.)=fuss
nerwowo (przysł.)=nervously
nerwowość (f) (rzecz.)=nervousness
nerwowość (f) (rzecz.)=peevishness
nerwowy (przym.)=fidget
nerwowy (przym.)=fidgety
nerwowy (przym.)=flurry
nerwowy (przym.)=goosy
nerwowy (przym.)=jumpy
nerwowy (przym.)=nerve-racking
nerwowy (przym.)=nervous
nerwowy (przym.)=neural
nerwowy (przym.)=overwrought
nerwowy (przym.)=pressured
nerwowy (przym.)=squeamish
nerwowy (przym.)=tremulous
neseser (m) (rzecz.)=briefcase
neseser (m) (rzecz.)=dressing-case
nestor (m) (rzecz.)=doyen
netto (m) (rzecz.)=net
neuralgiczny (przym.)=neuralgic
neurastenia (f) (rzecz.)=neurasthenia
neurasteniczny (przym.)=neurasthenic
neurobiologia (f) (rzecz.)=neurobiology
neurochirurg (m) (rzecz.)=neurosurgeon
neurochirurgia (f) (rzecz.)=neurosurgery
neurolog (m) (rzecz.)=neurologist
neurologia (f) (rzecz.)=neurology
neurologiczny (przym.)=neurological
neuronowy (przym.)=neuronal
neuropatologia (f) (rzecz.)=neuropathology
neurotyczny (przym.)=necrotic
neurotyczny (przym.)=neurotic
neurotyk (m) (rzecz.)=neurotic
neuroza (f) (rzecz.)=neurosis
neutralizacja (f) (rzecz.)=neutralization
neutralizm (m) (rzecz.)=neutralism
neutralizować (czas.)=neutralize
neutralizowanie (n) (rzecz.)=neutralizing
neutralnie (przysł.)=neutrally
neutralność (f) (rzecz.)=neuter
neutralność (f) (rzecz.)=neutrality
neutralny (przym.)=neuter
neutralny (przym.)=neutral
neutron (m) (rzecz.)=neutron
newralgia (f) (rzecz.)=neuralgia
niańczyć (czas.)=nurse
niania (f) (rzecz.)=nanny
niania (f) (rzecz.)=nursemaid
niańka (f) (rzecz.)=amah
niańka (f) (rzecz.)=nurse
niby (przysł.)=almost
niby (przysł.)=quasi
nibynóżka (f) (rzecz.)=pseudopodium
nić (f) (rzecz.)=thread
nic (zaim.)=anything
nic (zaim.)=nil
nic (zaim.)=nix
nic (zaim.)=nixie
nic (zaim.)=none
nic (zaim.)=nothing
nicość (f) (rzecz.)=nonentity
nicość (f) (rzecz.)=nothingness
nicość (f) (rzecz.)=nullity
nicować (czas.)=turn
nicpoń (m) (rzecz.)=good-for-nothing
nicpoń (m) (rzecz.)=loon
nicpoń (m) (rzecz.)=scamp
niczego (zaim.)=unsuspecting
niczyj (przym.)=waif
nie (przysł.)=don't
nie (przysł.)=miscarry
nie (przysł.)=neither
nie (przysł.)=no
nie (przysł.)=nope
nie (przysł.)=not
nie (przysł.)=un
nie (przysł.)=uncertainly
nie (zaim.)=don't
nie (zaim.)=miscarry
nie (zaim.)=neither
nie (zaim.)=no
nie (zaim.)=nope
nie (zaim.)=not
nie (zaim.)=un
nie (zaim.)=uncertainly
nieadekwatny (przym.)=inadequate
nieadekwatny (przym.)=inapplicable
nieadekwatny (przym.)=inappropriate
nieagresja (f) (rzecz.)=non-aggression
nieagresywny (przym.)=non-aggression
nieaktualny (przym.)=invalid
nieaktualny (przym.)=out-of-date
nieaktualny (przym.)=unavailable
nieaktywny (przym.)=dormant
nieaktywny (przym.)=offline
nieapetyczny (przym.)=unappetizing
nieatrakcyjnie (przysł.)=unattractively
nieatrakcyjny (przym.)=frumpish
nieatrakcyjny (przym.)=frumpy
nieatrakcyjny (przym.)=unattractive
nieautentyczny (przym.)=inauthentic
nieautentyczny (przym.)=spurious
nieautomatyczny (przym.)=attended
niebaczny (przym.)=heedless
niebaczny (przym.)=inadvertent
niebaczny (przym.)=inconsiderate
niebaczny (przym.)=unaware
niebaczny (przym.)=unguarded
niebanalny (przym.)=offbeat
niebanalny (przym.)=original
niebawem (przysł.)=anon
niebawem (przysł.)=directly
niebawem (przysł.)=erelong
niebawem (przysł.)=nigh
niebawem (przysł.)=presently
niebawem (przysł.)=soon
niebezpieczeństwo (n) (rzecz.)=danger
niebezpieczeństwo (n) (rzecz.)=distress
niebezpieczeństwo (n) (rzecz.)=hazard
niebezpieczeństwo (n) (rzecz.)=jeopardy
niebezpieczeństwo (n) (rzecz.)=peril
niebezpieczeństwo (n) (rzecz.)=pitfall
niebezpieczeństwo (n) (rzecz.)=risk
niebezpiecznie (przysł.)=dangerously
niebezpieczny (przym.)=dangerous
niebezpieczny (przym.)=hazardous
niebezpieczny (przym.)=insecure
niebezpieczny (przym.)=minefield
niebezpieczny (przym.)=parlous
niebezpieczny (przym.)=perilous
niebezpieczny (przym.)=precarious
niebezpieczny (przym.)=risky
niebezpieczny (przym.)=unsafe
niebiański (przym.)=celestial
niebiański (przym.)=heavenly
niebiański (przym.)=supernal
niebiańsko (przysł.)=heavenly
niebieski (przym.)=blue
niebieski (przym.)=celestial
niebieski (przym.)=heavenly
niebieskozielony (przym.)=cyan
niebiosa (pl) (rzecz.)=heaven
niebo (n) (rzecz.)=heaven
niebo (n) (rzecz.)=sky
niebo (n) (rzecz.)=welkin
nieboskłon (m) (rzecz.)=firmament
nieboskłon (m) (rzecz.)=sky
nieboszczyk (m) (rzecz.)=cadaver
nieboszczyk (m) (rzecz.)=dead
nieboszczyk (m) (rzecz.)=deceased
nieboszczyk (m) (rzecz.)=decedent
niebotyczny (przym.)=sky-high
niebotyczny (przym.)=towering
niebyt (m) (rzecz.)=nonentity
niebyt (m) (rzecz.)=non-existence
niebywale (przysł.)=unusually
niecałkowity (przym.)=loathed
niecelny (przym.)=miss
niecelowość (f) (rzecz.)=inexpedience
niecelowość (f) (rzecz.)=inexpediency
niecelowy (przym.)=inadvisable
niecelowy (przym.)=inexpedient
niecenzuralny (przym.)=obscene
niecenzuralny (przym.)=unmentionable
niech (part.)=let
niechęć (f) (rzecz.)=animosity
niechęć (f) (rzecz.)=antipathy
niechęć (f) (rzecz.)=averseness
niechęć (f) (rzecz.)=aversion
niechęć (f) (rzecz.)=disaffection
niechęć (f) (rzecz.)=disinclination
niechęć (f) (rzecz.)=dislike
niechęć (f) (rzecz.)=disrelish
niechęć (f) (rzecz.)=distaste
niechęć (f) (rzecz.)=grudge
niechęć (f) (rzecz.)=indisposition
niechęć (f) (rzecz.)=loathe
niechęć (f) (rzecz.)=reluctance
niechęć (f) (rzecz.)=repugnance
niechęć (f) (rzecz.)=spite
niechęć (f) (rzecz.)=unfriendliness
niechęć (f) (rzecz.)=unwillingness
niechętnie (przysł.)=grudgingly
niechętnie (przysł.)=reluctantly
niechętnie (przysł.)=tardy
niechętnie (przysł.)=unwillingly
niechętny (przym.)=adverse
niechętny (przym.)=antipathetic
niechętny (przym.)=averse
niechętny (przym.)=disinclined
niechętny (przym.)=grudging
niechętny (przym.)=indisposed
niechętny (przym.)=loath
niechętny (przym.)=malevolent
niechętny (przym.)=reluctant
niechętny (przym.)=unwilling
niechlubny (przym.)=shameful
niechluj (m) (rzecz.)=grub
niechluj (m) (rzecz.)=scruff
niechluj (m) (rzecz.)=slob
niechlujny (przym.)=dirty
niechlujny (przym.)=frowzy
niechlujny (przym.)=grubby
niechlujny (przym.)=messy
niechlujny (przym.)=scruffy
niechlujny (przym.)=sloppy
niechlujny (przym.)=slovenly
niechlujny (przym.)=slut
niechlujny (przym.)=sordid
niechlujstwo (n) (rzecz.)=messiness
niechlujstwo (n) (rzecz.)=sloppiness
niechlujstwo (n) (rzecz.)=slovenliness
niechodliwy (przym.)=unclaimed
niechybnie (przysł.)=assuredly
niechybnie (przysł.)=infallibly
niechybnie (przysł.)=unavoidably
niechybnie (przysł.)=unquestionably
niechybny (przym.)=certain
niechybny (przym.)=inevitable
niechybny (przym.)=infallible
niechybny (przym.)=unavoidable
nieciągły (przym.)=discontinuous
nieciągły (przym.)=discrete
nieciągły (przym.)=discretely
nieciągły (przym.)=intermittent
nieciekawie (przysł.)=unintentionally
nieciekawy (przym.)=incurious
nieciekawy (przym.)=jejune
nieciekawy (przym.)=uninteresting
niecierpliwie (przysł.)=eagerly
niecierpliwie (przysł.)=expectantly
niecierpliwie (przysł.)=impatiently
niecierpliwość (f) (rzecz.)=impatience
niecierpliwy (przym.)=impatient
niecierpliwy (przym.)=raring
niecka (f) (rzecz.)=trough
niecnie (przysł.)=shabbily
niecny (przym.)=flagitious
niecny (przym.)=ignoble
niecny (przym.)=impious
niecny (przym.)=infamous
niecny (przym.)=vile
nieco (przysł.)=bit
nieco (przysł.)=few
nieco (przysł.)=opportunely
nieco (przysł.)=slightly
nieco (przysł.)=some
nieco (przysł.)=somewhat
nieco (przysł.)=sprinkling
niecodzienny (przym.)=outré
niecodzienny (przym.)=uncommon
niecodzienny (przym.)=unusual
nieczęsto (przysł.)=infrequently
nieczęsty (przym.)=infrequent
nieczęsty (przym.)=rare
nieczule (przysł.)=insensitively
nieczułość (f) (rzecz.)=heartlessness
nieczułość (f) (rzecz.)=indifference
nieczułość (f) (rzecz.)=insensibility
nieczułość (f) (rzecz.)=insensitivity
nieczynny (przym.)=close
nieczynny (przym.)=dead
nieczynny (przym.)=dormant
nieczynny (przym.)=idle
nieczynny (przym.)=inert
nieczynny (przym.)=inoffensive
nieczynny (przym.)=inoperative
nieczysto (przysł.)=dirtily
nieczystość (f) (rzecz.)=filth
nieczystość (f) (rzecz.)=impurity
nieczysty (przym.)=dishonest
nieczysty (przym.)=impure
nieczysty (przym.)=messy
nieczysty (przym.)=profane
nieczysty (przym.)=unclean
nieczysty (przym.)=untidy
nieczytelnie (przysł.)=illegibly
nieczytelność (f) (rzecz.)=illegibility
nieczytelny (przym.)=crabbed
nieczytelny (przym.)=illegible
nieczytelny (przym.)=unclear
nieczytelny (przym.)=unreadable
niedaleki (przym.)=near
niedaleki (przym.)=nearby
niedaleko (przysł.)=near
niedaleko (przysł.)=proximity
niedaleko (przysł.)=thereabout
niedaleko (przysł.)=thereabouts
niedawno (przysł.)=lately
niedawno (przysł.)=newly
niedawno (przysł.)=recently
niedawny (przym.)=late
niedawny (przym.)=recent
niedbale (przysł.)=heedlessly
niedbale (przysł.)=mindlessly
niedbale (przysł.)=negligently
niedbale (przysł.)=shabby
niedbale (przysł.)=skimp
niedbale (przysł.)=slouch
niedbałość (f) (rzecz.)=airiness
niedbałość (f) (rzecz.)=carelessness
niedbałość (f) (rzecz.)=inattention
niedbałość (f) (rzecz.)=slovenliness
niedbalstwo (n) (rzecz.)=carelessness
niedbalstwo (n) (rzecz.)=negligence
niedbalstwo (n) (rzecz.)=slightness
niedelikatnie (przysł.)=indelicately
niedelikatność (f) (rzecz.)=indelicacy
niedelikatność (f) (rzecz.)=tactlessness
niedelikatny (przym.)=disrespectful
niedelikatny (przym.)=indelicate
niedelikatny (przym.)=insistent
niedelikatny (przym.)=tactless
niedługi (przym.)=short
niedługo (przysł.)=shortly
niedobitek (m) (rzecz.)=survivor
niedobitek (m) (rzecz.)=wreck
niedobór (m) (rzecz.)=deficiency
niedobór (m) (rzecz.)=deficit
niedobór (m) (rzecz.)=scarcity
niedobór (m) (rzecz.)=shortage
niedobór (m) (rzecz.)=shortfall
niedobrowolny (przym.)=involuntary
niedobry (przym.)=bad
niedobry (przym.)=disturbed
niedobry (przym.)=unkind
niedobry (przym.)=wicked
niedobry (przym.)=wrong
niedochodowy (przym.)=unprofitable
niedociągnięcie (n) (rzecz.)=drawback
niedociągnięcie (n) (rzecz.)=inadequacy
niedociągnięcie (n) (rzecz.)=shortcoming
niedociśnienie (n) (rzecz.)=hypotension
niedogodnie (przysł.)=inconveniently
niedogodność (f) (rzecz.)=discomfort
niedogodność (f) (rzecz.)=inconvenience
niedogodność (f) (rzecz.)=nuisance
niedogodność (f) (rzecz.)=undesirability
niedogodny (przym.)=inconvenient
niedogodny (przym.)=undesirable
niedojrzale (przysł.)=immaturely
niedojrzałość (f) (rzecz.)=crudeness
niedojrzałość (f) (rzecz.)=immatureness
niedojrzałość (f) (rzecz.)=immaturity
niedokładność (f) (rzecz.)=inaccuracy
niedokładny (przym.)=inaccurate
niedokładny (przym.)=inexact
niedokładny (przym.)=negligent
niedokładny (przym.)=sloppy
niedokrwienie (n) (rzecz.)=ischemia
niedola (f) (rzecz.)=adversity
niedola (f) (rzecz.)=bale
niedola (f) (rzecz.)=calamity
niedola (f) (rzecz.)=misery
niedołęga (m) (rzecz.)=dud
niedołęga (m) (rzecz.)=lout
niedołęga (m) (rzecz.)=lubber
niedołęga (m) (rzecz.)=lump
niedołęga (m) (rzecz.)=slouch
niedołęstwo (n) (rzecz.)=indolence
niedołęstwo (n) (rzecz.)=infirmity
niedołężny (przym.)=feckless
niedołężny (przym.)=infirm
niedołężny (przym.)=insolent
niedomaganie (n) (rzecz.)=ailment
niedomaganie (n) (rzecz.)=indisposition
niedomaganie (n) (rzecz.)=sickness
niedomiar (m) (rzecz.)=underflow
niedomówienie (n) (rzecz.)=hint
niedomówienie (n) (rzecz.)=insinuation
niedomówienie (n) (rzecz.)=misunderstanding
niedomówienie (n) (rzecz.)=reticence
niedopałek (m) (rzecz.)=butt
niedopałek (m) (rzecz.)=ember
niedopałek (m) (rzecz.)=stub
niedopałek (m) (rzecz.)=stump
niedopatrzenie (n) (rzecz.)=inexcusable
niedopatrzenie (n) (rzecz.)=neglect
niedopatrzenie (n) (rzecz.)=oversight
niedopłata (f) (rzecz.)=underpayment
niedopowiedzenie (n) (rzecz.)=understatement
niedopuszczalnie (przysł.)=unacceptably
niedopuszczalność (f) (rzecz.)=inadmissibility
niedorajda (m) (rzecz.)=manta
niedorozwój (m) (rzecz.)=immatureness
niedorozwój (m) (rzecz.)=immaturity
niedorozwój (m) (rzecz.)=underdevelopment
niedorozwój (m) (rzecz.)=undergrowth
niedorzeczność (f) (rzecz.)=absurdity
niedorzeczność (f) (rzecz.)=insanity
niedorzeczność (f) (rzecz.)=nonsense
niedorzeczny (przym.)=absurd
niedorzeczny (przym.)=fatuous
niedorzeczny (przym.)=inappropriate
niedorzeczny (przym.)=inept
niedorzeczny (przym.)=preposterous
niedorzeczny (przym.)=senseless
niedorzeczny (przym.)=silly
niedorzeczny (przym.)=unconscionable
niedoskonale (przysł.)=imperfectly
niedoskonałość (f) (rzecz.)=imperfection
niedostatecznie (przysł.)=insufficiently
niedostatecznie (przysł.)=scantily
niedostateczność (f) (rzecz.)=scantier
niedostateczny (przym.)=inadequate
niedostateczny (przym.)=insufficient
niedostateczny (przym.)=pittance
niedostateczny (przym.)=scant
niedostateczny (przym.)=scantiest
niedostateczny (przym.)=scanty
niedostateczny (przym.)=scarce
niedostateczny (przym.)=scarcely
niedostateczny (przym.)=scarcity
niedostateczny (przym.)=short
niedostateczny (przym.)=shortage
niedostatek (m) (rzecz.)=dearth
niedostatek (m) (rzecz.)=deficiency
niedostatek (m) (rzecz.)=hardship
niedostatek (m) (rzecz.)=insufficiency
niedostatek (m) (rzecz.)=lack
niedostatek (m) (rzecz.)=paucity
niedostatek (m) (rzecz.)=poorness
niedostatek (m) (rzecz.)=privation
niedostatek (m) (rzecz.)=scantiness
niedostatek (m) (rzecz.)=scarceness
niedostatek (m) (rzecz.)=shortcoming
niedostatek (m) (rzecz.)=stringency
niedostępnie (przysł.)=impenetrably
niedostępność (f) (rzecz.)=inaccessibility
niedostępny (przym.)=impervious
niedostępny (przym.)=inaccessible
niedostępny (przym.)=inapproachable
niedostępny (przym.)=unapproachable
niedostępny (przym.)=unassailable
niedostępny (przym.)=unavailable
niedostępny (przym.)=unobtainable
niedostępny (przym.)=unsupported
niedostrzegalnie (przysł.)=imperceptibly
niedostrzegalnie (przysł.)=insensibly
niedostrzegalność (f) (rzecz.)=imperceptibility
niedoświadczenie (n) (rzecz.)=inexperience
niedosyt (m) (rzecz.)=insufficiency
niedosyt (m) (rzecz.)=want
niedotlenienie (n) (rzecz.)=hypoxia
niedotlenienie (n) (rzecz.)=oxygen
niedowaga (f) (rzecz.)=underweight
niedowiarek (m) (rzecz.)=atheist
niedowiarek (m) (rzecz.)=unbeliever
niedowierzanie (n) (rzecz.)=disbelief
niedowierzanie (n) (rzecz.)=distrust
niedowierzanie (n) (rzecz.)=incredulity
niedowierzanie (n) (rzecz.)=mistrust
niedowład (m) (rzecz.)=paresis
niedożywienie (n) (rzecz.)=malnutrition
niedożywienie (n) (rzecz.)=underfeeding
niedrogi (przym.)=inexpensive
niedrogo (przysł.)=inexpensively
niedrożność (f) (rzecz.)=blockage
niedrożność (f) (rzecz.)=obstruction
niedrożny (przym.)=choked
niedrożny (przym.)=obstructed
nieduży (przym.)=small
nieduży (przym.)=teensy
niedwuznaczny (przym.)=unambiguous
niedwuznaczny (przym.)=unequivocal
niedyskrecja (f) (rzecz.)=indiscretion
niedyskretny (przym.)=indiscreet
niedyskretny (przym.)=personal
niedyspozycja (f) (rzecz.)=indisposition
niedźwiedź (m) (rzecz.)=bear
niedźwiedź (m) (rzecz.)=bearing
niedźwiedź (m) (rzecz.)=bore
niedźwiedź (m) (rzecz.)=born
niedźwiedź (m) (rzecz.)=hairy
niedźwiedzi (przym.)=bearish
niedźwiedzi (przym.)=ursine
nieefektowny (przym.)=ineffective
nieefektowny (przym.)=unattractive
nieefektywny (przym.)=cumbersome
nieefektywny (przym.)=ineffective
nieefektywny (przym.)=inefficient
nieekonomiczny (przym.)=uneconomic
nieekonomiczny (przym.)=uneconomical
nieekonomiczny (przym.)=wasteful
nieelastycznie (przysł.)=inflexibly
nieelastyczny (przym.)=inelastic
nieelastyczny (przym.)=inflexible
nieelegancki (przym.)=implausible
nieelegancki (przym.)=inelegant
nieestetyczny (przym.)=unsightly
nieetatowy (przym.)=supernumerary
nieetyczny (przym.)=unethical
nieforemny (przym.)=deformed
nieforemny (przym.)=irregular
nieforemny (przym.)=shapeless
nieformalnie (przysł.)=informally
nieformalność (f) (rzecz.)=informality
nieformalny (przym.)=informal
niefortunnie (przysł.)=unluckily
niefortunny (przym.)=ill-fated
niefortunny (przym.)=misguided
niefortunny (przym.)=mishap
niefortunny (przym.)=unfortunate
niefortunny (przym.)=untoward
niefrasobliwość (f) (rzecz.)=carelessness
niefrasobliwość (f) (rzecz.)=light-heartedness
niefrasobliwy (przym.)=carefree
niefrasobliwy (przym.)=care-free
niefrasobliwy (przym.)=happy-go-lucky
niefrasobliwy (przym.)=insouciant
niefrasobliwy (przym.)=unconcerned
niefunkcjonalny (przym.)=impractical
niegdyś (przysł.)=formerly
niegdyś (przysł.)=sometime
niegdyś (przysł.)=whilom
niegłupi (przym.)=clever
niegodnie (przysł.)=shamefully
niegodnie (przysł.)=unworthily
niegodny (przym.)=discreditable
niegodny (przym.)=indecorous
niegodny (przym.)=mean
niegodny (przym.)=palsy
niegodny (przym.)=undignified
niegodny (przym.)=unworthy
niegodziwie (przysł.)=basely
niegodziwie (przysł.)=vilely
niegodziwiec (m) (rzecz.)=villain
niegodziwiec (m) (rzecz.)=wretch
niegodziwość (f) (rzecz.)=badness
niegodziwość (f) (rzecz.)=iniquity
niegodziwość (f) (rzecz.)=mischief
niegodziwość (f) (rzecz.)=vileness
niegodziwość (f) (rzecz.)=wickedness
niegodziwy (przym.)=base
niegodziwy (przym.)=damnable
niegodziwy (przym.)=iniquitous
niegodziwy (przym.)=mischievous
niegodziwy (przym.)=nefarious
niegodziwy (przym.)=outrageous
niegodziwy (przym.)=unprincipled
niegodziwy (przym.)=unscrupulous
niegodziwy (przym.)=villainous
niegodziwy (przym.)=wicked
niegościnność (f) (rzecz.)=inhospitality
niegościnny (przym.)=inhospitable
niegospodarność (f) (rzecz.)=mismanagement
niegotowy (przym.)=offline
niegotowy (przym.)=unborn
niegotowy (przym.)=unfettered
niegotowy (przym.)=unready
niegramatycznie (przysł.)=ungrammatically
niegramatyczny (przym.)=ungrammatical
niegramotny (przym.)=illiterate
niegroźny (przym.)=harmless
niegroźny (przym.)=mild
niegrzecznie (przysł.)=impolitely
niegrzecznie (przysł.)=rudely
niegrzeczność (f) (rzecz.)=discourtesy
niegrzeczność (f) (rzecz.)=impoliteness
niegrzeczność (f) (rzecz.)=incivility
niegrzeczność (f) (rzecz.)=naughtiness
niegrzeczność (f) (rzecz.)=rudeness
niegrzeczny (przym.)=discourteous
niegrzeczny (przym.)=imp
niegrzeczny (przym.)=impolite
niegrzeczny (przym.)=misbehave
niegrzeczny (przym.)=mischievous
niegrzeczny (przym.)=naughty
niegrzeczny (przym.)=rude
niegrzeczny (przym.)=unkind
niegustownie (przysł.)=tastelessly
niegustowny (przym.)=cheap
niegustowny (przym.)=inelegant
niegustowny (przym.)=neglected
niegustowny (przym.)=tasteless
nieharmonijny (przym.)=inharmonious
niehigieniczny (przym.)=unhygienic
niehigieniczny (przym.)=unsanitary
niehigieniczny (przym.)=unwholesome
niehistoryczny (przym.)=unhistorical
niehonorowy (przym.)=infamous
niehonorowy (przym.)=unsportsmanlike
niehumanitarny (przym.)=inhumane
nieinteligentny (przym.)=unintelligent
nieinterwencja (f) (rzecz.)=non-intervention
nieistnienie (n) (rzecz.)=non-existence
nieistotny (przym.)=accidental
nieistotny (przym.)=immaterial
nieistotny (przym.)=inconsequential
nieistotny (przym.)=inessential
nieistotny (przym.)=insubstantial
nieistotny (przym.)=irrelevant
nieistotny (przym.)=meaningless
nieistotny (przym.)=negligible
nieistotny (przym.)=nonessential
nieistotny (przym.)=non-essential
nieistotny (przym.)=petty
nieistotny (przym.)=slim
nieistotny (przym.)=unessential
nieistotny (przym.)=unimportant
nieistotny (przym.)=unmeaning
nieistotny (przym.)=void
niejaki (przym.)=certain
niejaki (przym.)=one
niejaki (przym.)=single
niejaki (przym.)=some
niejasno (przysł.)=equivocate
niejasno (przysł.)=obscurely
niejasno (przysł.)=vaguely
niejasność (f) (rzecz.)=ambiguity
niejasność (f) (rzecz.)=blur
niejasność (f) (rzecz.)=haziness
niejasność (f) (rzecz.)=obscurity
niejasność (f) (rzecz.)=vagueness
niejasny (przym.)=abstract
niejasny (przym.)=abstruse
niejasny (przym.)=ambiguous
niejasny (przym.)=diffuse
niejasny (przym.)=diffused
niejasny (przym.)=dim
niejasny (przym.)=indefinite
niejasny (przym.)=indescribable
niejasny (przym.)=indistinct
niejasny (przym.)=inexplicit
niejasny (przym.)=obscure
niejasny (przym.)=unclear
niejasny (przym.)=vague
niejasny (przym.)=vaguest
niejasny (przym.)=wishy-washy
niejawność (f) (rzecz.)=secretiveness
niejawny (przym.)=implicit
niejednolitość (f) (rzecz.)=inconsistency
niejednolity (przym.)=diversified
niejednolity (przym.)=inconsistent
niejednolity (przym.)=patchy
niejednorodny (przym.)=heterogenic
niejednorodny (przym.)=non-uniform
niejednoznaczny (przym.)=ambiguous
niejednoznaczny (przym.)=equivocal
niekarny (przym.)=insubordinate
niekarny (przym.)=undisciplined
niekiedy (przysł.)=sometimes
niekłótliwy (przym.)=agreeable
niekobieco (przysł.)=unfeminine
niekobiecy (przym.)=unwomanly
niekompatybilność (f) (rzecz.)=incompatibility
niekompatybilny (przym.)=incompatible
niekompatybilny (przym.)=repugnant
niekompetencja (f) (rzecz.)=imprecision
niekompetencja (f) (rzecz.)=incompetence
niekompetentny (przym.)=incompetent
niekompetentny (przym.)=inept
niekompletny (przym.)=deficient
niekompletny (przym.)=incomplete
niekomunikatywny (przym.)=uncommunicative
niekonkurencyjny (przym.)=uncompetitive
niekonsekwencja (f) (rzecz.)=inconsistency
niekonsekwentnie (przysł.)=inconsequentially
niekonsekwentnie (przysł.)=inconsistently
niekonsekwentny (przym.)=erratic
niekonsekwentny (przym.)=incoherent
niekonsekwentny (przym.)=incongruous
niekonsekwentny (przym.)=inconsequent
niekonsekwentny (przym.)=inconsequential
niekonsekwentny (przym.)=inconsistent
niekonstytucyjny (przym.)=unconstitutional
niekonwencjonalnie (przysł.)=unconventionally
niekonwencjonalność (f) (rzecz.)=unconventionality
niekonwencjonalny (przym.)=long-haired
niekonwencjonalny (przym.)=unconventional
niekonwencjonalny (przym.)=uninhibited
niekonwencjonalny (przym.)=unorthodox
niekorzystny (przym.)=adverse
niekorzystny (przym.)=disadvantage
niekorzystny (przym.)=disadvantageous
niekorzystny (przym.)=inexpedient
niekorzystny (przym.)=unprofitable
niekosztowny (przym.)=inexpensive
niekształtny (przym.)=misshapen
niektóry (przym.)=some
niektóry (zaim.)=some
niekulturalny (przym.)=uncivil
niekulturalny (przym.)=uncultured
nieład (m) (rzecz.)=clutter
nieład (m) (rzecz.)=cluttering
nieład (m) (rzecz.)=confusion
nieład (m) (rzecz.)=derangement
nieład (m) (rzecz.)=disarray
nieład (m) (rzecz.)=disorder
nieład (m) (rzecz.)=muss
nieład (m) (rzecz.)=pell-mell
nieładnie (przysł.)=unfairly
nieładny (przym.)=ugly
nieładny (przym.)=unfair
niełaska (f) (rzecz.)=disgrace
niełatwy (przym.)=difficult
niełatwy (przym.)=uneasy
nielegalnie (przysł.)=illegally
nielegalnie (przysł.)=unlawfully
nielegalność (f) (rzecz.)=illegality
nielegalność (f) (rzecz.)=illegitimacy
nielegalność (f) (rzecz.)=illicitness
nielegalność (f) (rzecz.)=improbity
nielegalny (przym.)=bootleg
nielegalny (przym.)=bootlegged
nielegalny (przym.)=bootlegs
nielegalny (przym.)=illegal
nielegalny (przym.)=unauthorized
nielegalny (przym.)=unconstitutional
nielegalny (przym.)=unlawful
nieletniość (f) (rzecz.)=lesser
nieliberalny (przym.)=illiberal
nieliczny (przym.)=sparse
nieliniowy (przym.)=nonlinear
nieliniowy (przym.)=non-linear
nielitościwy (przym.)=merciless
nielitościwy (przym.)=pitiless
nielogicznie (przysł.)=illogically
nielogiczny (przym.)=illogical
nielogiczny (przym.)=inconsequent
nielogiczny (przym.)=inconsequential
nielojalność (f) (rzecz.)=disaffection
nielojalność (f) (rzecz.)=disloyalty
nielojalny (przym.)=disloyal
nielojalny (przym.)=untrue
nielokalny (przym.)=non-local
nieludzki (przysł.)=animal
nieludzki (przysł.)=inhuman
nieludzki (przysł.)=preternatural
nieludzko (przysł.)=inhumanly
niemądry (przym.)=facetious
niemądry (przym.)=feather-brained
niemądry (przym.)=foolish
niemądry (przym.)=infatuation
niemądry (przym.)=innocent
niemądry (przym.)=insipient
niemądry (przym.)=silly
niemądry (przym.)=twit
niemądry (przym.)=unwise
niemądrze (przysł.)=unwisely
niemal (przysł.)=almost
niemal (przysł.)=near
niemal (przysł.)=nearly
niemało (przysł.)=quite
niematerialnie (przysł.)=immaterially
niematerialność (f) (rzecz.)=immateriality
niematerialność (f) (rzecz.)=immaterialness
niematerialny (przym.)=immaterial
niematerialny (przym.)=incorporeal
niemetal (m) (rzecz.)=metalloid
niemetalowy (przym.)=non-metal
niemiarodajny (przym.)=unreliable
niemiarowy (przym.)=intermittent
niemile (przysł.)=unpleasantly
niemiłosiernie (przysł.)=relentlessly
niemiłosiernie (przysł.)=unrelentingly
niemiłosierny (przym.)=merciless
niemiłosierny (przym.)=remorseless
niemiłosierny (przym.)=unmerciful
niemiły (przym.)=disagreeable
niemiły (przym.)=sickish
niemiły (przym.)=silent
niemiły (przym.)=unkind
niemiły (przym.)=unpleasant
niemiły (przym.)=unsightly
niemo (przysł.)=mutely
niemoc (f) (rzecz.)=debility
niemoc (f) (rzecz.)=impotence
niemoc (f) (rzecz.)=incapacity
niemoc (f) (rzecz.)=infirmity
niemoc (f) (rzecz.)=malaise
niemoc (f) (rzecz.)=powerlessness
niemodnie (przysł.)=unfashionably
niemodny (przym.)=demoded
niemodny (przym.)=dowdy
niemodny (przym.)=frumpish
niemodny (przym.)=frumpy
niemodny (przym.)=outmoded
niemodny (przym.)=unfashionable
niemoralnie (przysł.)=immorally
niemoralnie (przysł.)=lewdly
niemoralność (f) (rzecz.)=immorality
niemoralność (f) (rzecz.)=lewdness
niemoralność (f) (rzecz.)=unmoral
niemoralny (przym.)=depraved
niemoralny (przym.)=immoral
niemoralny (przym.)=lewd
niemoralny (przym.)=nefarious
niemoralny (przym.)=obscene
niemoralny (przym.)=unmoral
niemota (f) (rzecz.)=dumbness
niemota (f) (rzecz.)=emasculation
niemota (f) (rzecz.)=muteness
niemowa (m) (rzecz.)=mute
niemowlę (n) (rzecz.)=babe
niemowlę (n) (rzecz.)=baby
niemowlę (n) (rzecz.)=infant
niemowlę (n) (rzecz.)=suckling
niemowlęctwo (n) (rzecz.)=babyhood
niemowlęctwo (n) (rzecz.)=infancy
niemowlęcy (przym.)=baby
niemowlęcy (przym.)=babyish
niemowlęcy (przym.)=infantile
niemowlęcy (przym.)=infantine
niemożliwie (przysł.)=impossibly
niemożliwość (f) (rzecz.)=impossibility
niemożliwy (przym.)=impossible
niemożność (f) (rzecz.)=impossibility
niemożność (f) (rzecz.)=inability
niemrawiec (m) (rzecz.)=lout
niemrawiec (m) (rzecz.)=sluggard
niemrawy (przym.)=enervate
niemrawy (przym.)=sluggish
niemuzykalny (przym.)=unmusical
niemy (przym.)=dumb
niemy (przym.)=inarticulate
niemy (przym.)=mum
niemy (przym.)=mute
niemy (przym.)=muted
niemy (przym.)=silent
niemy (przym.)=speechless
niemy (przym.)=tacit
niemy (przym.)=wordless
nienagannie (przysł.)=exquisitely
nienagannie (przysł.)=faultlessly
nienagannie (przysł.)=immaculately
nienagannie (przysł.)=irreproachably
nienagannie (przysł.)=scrupulously
nienaganny (przym.)=blameless
nienaganny (przym.)=faultless
nienaganny (przym.)=impeccable
nienaganny (przym.)=irreproachable
nienaganny (przym.)=polished
nienaganny (przym.)=spotless
nienaganny (przym.)=stainless
nienaganny (przym.)=unexceptionable
nienagrany (przym.)=unrecorded
nienamacalny (przym.)=intangible
nienaruszalność (f) (rzecz.)=incorruptibility
nienaruszalność (f) (rzecz.)=integrity
nienaruszalność (f) (rzecz.)=inviolability
nienaruszalność (f) (rzecz.)=sanctity
nienasycenie (n) (rzecz.)=insatiability
nienasycenie (n) (rzecz.)=voracity
nienaturalnie (przysł.)=unnaturally
nienaturalność (f) (rzecz.)=artificiality
nienaturalność (f) (rzecz.)=attitudinize
nienaturalność (f) (rzecz.)=unnaturalness
nienaturalny (przym.)=stilted
nienaturalny (przym.)=unnatural
nienaukowy (przym.)=unscientific
nienawidzić (czas.)=abhor
nienawidzić (czas.)=abominate
nienawidzić (czas.)=detest
nienawidzić (czas.)=hate
nienawidzić (czas.)=hating
nienawidzić (czas.)=loathe
nienawiść (f) (rzecz.)=detestation
nienawiść (f) (rzecz.)=enmity
nienawiść (f) (rzecz.)=hate
nienawiść (f) (rzecz.)=hating
nienawiść (f) (rzecz.)=hatred
nienawistnie (przysł.)=hatefully
nienawistny (przym.)=hateful
nienawistny (przym.)=hatred
nienawistny (przym.)=heinous
nienawistny (przym.)=odious
nienormalność (f) (rzecz.)=abnormality
nienormalny (przym.)=abnormal
nienormalny (przym.)=anomalous
nienormalny (przym.)=deranged
nienormalny (przym.)=deviant
nienowy (przym.)=old
nienuklearny (przym.)=non-nuclear
nienumeryczny (przym.)=non-numeric
nieobcy (przym.)=familiar
nieobecnie (przysł.)=vacantly
nieobecność (f) (rzecz.)=absence
nieobecność (f) (rzecz.)=absenteeism
nieobecność (f) (rzecz.)=default
nieobecność (f) (rzecz.)=non-appearance
nieobecność (f) (rzecz.)=non-attendance
nieobecny (przym.)=absent
nieobecny (przym.)=absented
nieobecny (przym.)=absentee
nieobecny (przym.)=absenter
nieobecny (przym.)=away
nieobecny (przym.)=distant
nieobecny (przym.)=truant
nieobecny (przym.)=vacant
nieobliczalnie (przysł.)=incalculably
nieobliczalny (przym.)=erratic
nieobliczalny (przym.)=incalculable
nieobliczalny (przym.)=uncountable
nieobliczalny (przym.)=unpredictable
nieobliczalny (przym.)=wacky
nieobowiązkowy (przym.)=discretional
nieobowiązkowy (przym.)=discretionary
nieobowiązkowy (przym.)=voluntary
nieobyczajność (f) (rzecz.)=laxity
nieobyczajny (przym.)=indecent
nieochoczo (przysł.)=reluctantly
nieoczekiwanie (n) (rzecz.)=unexpectedly
nieodłączny (przym.)=congenital
nieodłączny (przym.)=inherent
nieodłączny (przym.)=inseparable
nieodłączny (przym.)=intrinsic
nieodmiennie (przysł.)=invariably
nieodmienny (przym.)=indeclinable
nieodmienny (przym.)=invariable
nieodpłatny (przym.)=free
nieodporny (przym.)=immunodeficiency
nieodpowiedni (przym.)=improper
nieodpowiedni (przym.)=inadequate
nieodpowiedni (przym.)=inapplicable
nieodpowiedni (przym.)=inapposite
nieodpowiedni (przym.)=inappropriate
nieodpowiedni (przym.)=inapt
nieodpowiedni (przym.)=incommodious
nieodpowiedni (przym.)=incongruous
nieodpowiedni (przym.)=inconvenient
nieodpowiedni (przym.)=indecorous
nieodpowiedni (przym.)=ineligible
nieodpowiedni (przym.)=insufficient
nieodpowiedni (przym.)=irrelevant
nieodpowiedni (przym.)=unbecoming
nieodpowiedni (przym.)=undesirable
nieodpowiedni (przym.)=unfit
nieodpowiedni (przym.)=unseasonable
nieodpowiedni (przym.)=unsuitable
nieodpowiedni (przym.)=unsuited
nieodpowiedni (przym.)=wrong
nieodpowiednio (przysł.)=amiss
nieodpowiednio (przysł.)=improperly
nieodpowiednio (przysł.)=inadequately
nieodpowiedniość (f) (rzecz.)=inadequacy
nieodpowiedniość (f) (rzecz.)=inappropriateness
nieodpowiedniość (f) (rzecz.)=mismatch
nieodpowiedzialnie (przysł.)=irresponsibly
nieodpowiedzialność (f) (rzecz.)=irresponsibility
nieodpowiedzialny (przym.)=feckless
nieodpowiedzialny (przym.)=irresponsible
nieodpowiedzialny (przym.)=unaccountable
nieodwołalnie (przysł.)=irrevocably
nieodwołalność (f) (rzecz.)=finality
nieodwołalny (przym.)=irreversible
nieodwołalny (przym.)=irrevocable
nieodwracalność (f) (rzecz.)=irreversibility
nieodwracalny (przym.)=irreparable
nieodwracalny (przym.)=irreversible
nieodwracalny (przym.)=non-reversible
nieodzownie (przysł.)=indispensably
nieodzowność (f) (rzecz.)=indispensability
nieodzowny (przym.)=essential
nieodzowny (przym.)=indispensable
nieoficjalnie (przysł.)=unofficially
nieoficjalnie (przysł.)=unopened
nieoficjalny (przym.)=informal
nieoficjalny (przym.)=officious
nieoficjalny (przym.)=unofficial
nieoględny (przym.)=inconsiderate
nieograniczoność (f) (rzecz.)=boundlessness
nieokreśloność (f) (rzecz.)=indefiniteness
nieokreśloność (f) (rzecz.)=indeterminacy
nieokreśloność (f) (rzecz.)=transient
nieomal (przysł.)=almost
nieomal (przysł.)=scarce
nieomal (przysł.)=scarcely
nieomal (przysł.)=well-nigh
nieomylnie (przysł.)=infallibly
nieomylnie (przysł.)=unerringly
nieomylność (f) (rzecz.)=infallibility
nieomylny (przym.)=infallible
nieomylny (przym.)=unerring
nieopatrzność (f) (rzecz.)=imprudence
nieopatrzny (przym.)=improvident
nieopatrzny (przym.)=inconsiderate
nieopatrzny (przym.)=unguarded
nieopłacalny (przym.)=unprofitable
nieopodal (przysł.)=near
nieorganiczny (przym.)=inorganic
nieortodoksyjny (przym.)=unorthodox
nieoryginalny (przym.)=factitious
nieoryginalny (przym.)=unoriginal
nieosiągalny (przym.)=incompatible
nieosiągalny (przym.)=unattainable
nieosiągalny (przym.)=unavailable
nieosiągalny (przym.)=unreachable
nieosobisty (przym.)=impersonal
nieosobowy (przym.)=impersonal
nieostrożnie (przysł.)=carelessly
nieostrożnie (przysł.)=recklessly
nieostrożność (f) (rzecz.)=carelessness
nieostrożność (f) (rzecz.)=heedlessness
nieostrożność (f) (rzecz.)=indiscretion
nieostrożny (przym.)=careless
nieostrożny (przym.)=heedless
nieostrożny (przym.)=imprudent
nieostrożny (przym.)=incautious
nieostrożny (przym.)=indiscreet
nieostrożny (przym.)=rash
nieostrożny (przym.)=reckless
nieostrożny (przym.)=uncanny
nieostrożny (przym.)=unguarded
nieostrożny (przym.)=unwary
nieostry (przym.)=blunt
nieostry (przym.)=blurred
nieostry (przym.)=fuzzy
nieoszczędny (przym.)=uneconomical
niepalny (przym.)=incombustible
niepalny (przym.)=non
niepalny (przym.)=non-combustible
niepalny (przym.)=non-flammable
niepamięć (f) (rzecz.)=oblivion
niepamięć (f) (rzecz.)=unconsciousness
niepamiętny (przym.)=dateless
niepamiętny (przym.)=immemorial
niepamiętny (przym.)=unmemorable
nieparzysty (przym.)=odd
nieparzysty (przym.)=uneven
nieparzysty (przym.)=unpaired
niepełnoletni (przym.)=infant
niepełnoletni (przym.)=minor
niepełnoletni (przym.)=underage
niepełnoletniość (f) (rzecz.)=minority
niepełnoletność (f) (rzecz.)=infancy
niepełnoletność (f) (rzecz.)=minority
niepełnosprawność (f) (rzecz.)=handicap
niepełnosprawny (przym.)=disabled
niepełnosprawny (przym.)=handicapped
niepełnowartościowy (przym.)=defective
niepełnowartościowy (przym.)=incompetent
niepełny (przym.)=deficient
niepełny (przym.)=incomplete
niepełny (przym.)=lame
niepełny (przym.)=weak
niepewnie (przysł.)=doubtfully
niepewnie (przysł.)=dubiously
niepewnie (przysł.)=hesitantly
niepewnie (przysł.)=insecurely
niepewnie (przysł.)=precariously
niepewnie (przysł.)=tentatively
niepewnie (przysł.)=uncertainly
niepewnie (przysł.)=unsteadily
niepewnie (przysł.)=weakly
niepewność (f) (rzecz.)=doubt
niepewność (f) (rzecz.)=hesitance
niepewność (f) (rzecz.)=hesitation
niepewność (f) (rzecz.)=incertitude
niepewność (f) (rzecz.)=insecurity
niepewność (f) (rzecz.)=suspense
niepewność (f) (rzecz.)=uncertainty
niepewność (f) (rzecz.)=unease
niepewny (przym.)=ambiguous
niepewny (przym.)=chancy
niepewny (przym.)=choppy
niepewny (przym.)=dicey
niepewny (przym.)=doubtful
niepewny (przym.)=dubious
niepewny (przym.)=erratic
niepewny (przym.)=groggy
niepewny (przym.)=iffy
niepewny (przym.)=indecisive
niepewny (przym.)=insecure
niepewny (przym.)=nonplussed
niepewny (przym.)=parlous
niepewny (przym.)=precarious
niepewny (przym.)=questionable
niepewny (przym.)=shaky
niepewny (przym.)=tentative
niepewny (przym.)=uncertain
niepewny (przym.)=unreliable
niepewny (przym.)=unsafe
niepewny (przym.)=unsettled
niepewny (przym.)=unsteady
niepewny (przym.)=unsure
niepewny (przym.)=untrustworthy
niepewny (przym.)=vague
niepiśmienny (przym.)=illiterate
niepiśmienny (przym.)=unlettered
nieplanowy (przym.)=unplanned
niepłodność (f) (rzecz.)=infertility
niepłodny (przym.)=barren
niepłodny (przym.)=fruitless
niepłodny (przym.)=infertile
niepłodny (przym.)=unfruitful
niepłynny (przym.)=illiquid
niepochlebny (przym.)=uncomplimentary
niepochlebny (przym.)=unflattering
niepoczciwy (przym.)=unkind
niepoczciwy (przym.)=wicked
niepoczytalność (f) (rzecz.)=insanity
niepoczytalny (przym.)=insane
niepoczytalny (przym.)=irresponsible
niepoczytalny (przym.)=lunatic
niepodatność (f) (rzecz.)=intractability
niepodległość (f) (rzecz.)=independence
niepodobieństwo (n) (rzecz.)=impossibility
niepodobnie (przysł.)=unlike
niepodobny (przym.)=dissimilar
niepodobny (przym.)=unlike
niepodważalny (przym.)=incontrovertible
niepodważalny (przym.)=irrefutable
niepodważalny (przym.)=unanswerable
niepodważalny (przym.)=unassailable
niepodzielnie (przysł.)=indivisibly
niepodzielność (f) (rzecz.)=atomicity
niepodzielność (f) (rzecz.)=indivisibility
niepohamowanie (n) (rzecz.)=uncontrollably
niepojętnie (przysł.)=inaptly
niepojętność (f) (rzecz.)=inconceivability
niepojętny (przym.)=dull
niepojętny (przym.)=unintelligent
niepokaźny (przym.)=inconspicuous
niepokaźny (przym.)=insignificant
niepokaźny (przym.)=pint
niepokoić (czas.)=agitate
niepokoić (czas.)=alarm
niepokoić (czas.)=annoy
niepokoić (czas.)=bother
niepokoić (czas.)=discomfort
niepokoić (czas.)=disquietude
niepokoić (czas.)=distract
niepokoić (czas.)=disturb
niepokoić (czas.)=faze
niepokoić (czas.)=harass
niepokoić (czas.)=haunt
niepokoić (czas.)=infest
niepokoić (czas.)=intrude
niepokoić (czas.)=perturb
niepokoić (czas.)=ruffle
niepokoić (czas.)=trouble
niepokoić (czas.)=worry
niepokój (m) (rzecz.)=anxiety
niepokój (m) (rzecz.)=bother
niepokój (m) (rzecz.)=concern
niepokój (m) (rzecz.)=cumber
niepokój (m) (rzecz.)=discomfort
niepokój (m) (rzecz.)=dismaying
niepokój (m) (rzecz.)=disquiet
niepokój (m) (rzecz.)=disquietude
niepokój (m) (rzecz.)=disturbance
niepokój (m) (rzecz.)=ferment
niepokój (m) (rzecz.)=fidget
niepokój (m) (rzecz.)=flutter
niepokój (m) (rzecz.)=fretfulness
niepokój (m) (rzecz.)=malaise
niepokój (m) (rzecz.)=misgiving
niepokój (m) (rzecz.)=perturbation
niepokój (m) (rzecz.)=qualm
niepokój (m) (rzecz.)=restlessness
niepokój (m) (rzecz.)=ruffle
niepokój (m) (rzecz.)=suspense
niepokój (m) (rzecz.)=trepidation
niepokój (m) (rzecz.)=trouble
niepokój (m) (rzecz.)=tumult
niepokój (m) (rzecz.)=turbulence
niepokój (m) (rzecz.)=turmoil
niepokój (m) (rzecz.)=unease
niepokój (m) (rzecz.)=uneasiness
niepokój (m) (rzecz.)=unrest
niepokój (m) (rzecz.)=worry
niepokojąco (przysł.)=ominously
niepokojenie (n) (rzecz.)=flutter
niepolityczny (przym.)=impolitic
niepomny (przym.)=oblivious
niepomny (przym.)=unmindful
niepomyślnie (przysł.)=amiss
niepomyślnie (przysł.)=badly
niepomyślność (f) (rzecz.)=adversity
niepopłatny (przym.)=unprofitable
niepoprawnie (przysł.)=incorrectly
niepoprawnie (przysł.)=incorrigibly
niepoprawność (f) (rzecz.)=incorrectness
niepoprawność (f) (rzecz.)=incorrigibility
niepoprawny (przym.)=confirmed
niepoprawny (przym.)=incorrect
niepoprawny (przym.)=incorrigible
niepoprawny (przym.)=invalid
niepopularność (f) (rzecz.)=unpopularity
niepopularny (przym.)=unpopular
nieporadny (przym.)=awkward
nieporadny (przym.)=ham-fisted
nieporadny (przym.)=incapable
nieporadny (przym.)=unwieldy
nieporęcznie (przysł.)=unmanageably
nieporęczny (przym.)=bulky
nieporęczny (przym.)=cumbersome
nieporęczny (przym.)=cumbrous
nieporęczny (przym.)=inconvenient
nieporęczny (przym.)=unhandy
nieporęczny (przym.)=unwieldy
nieporównanie (n) (rzecz.)=incompatibly
nieporównywalnie (przysł.)=incomparably
nieporównywalność (f) (rzecz.)=incompatibilities
nieporównywalność (f) (rzecz.)=incompatibility
nieporozumienie (n) (rzecz.)=cross-purposes
nieporozumienie (n) (rzecz.)=difference
nieporozumienie (n) (rzecz.)=disagreement
nieporozumienie (n) (rzecz.)=dispute
nieporozumienie (n) (rzecz.)=imbroglio
nieporozumienie (n) (rzecz.)=misapprehension
nieporozumienie (n) (rzecz.)=misconception
nieporozumienie (n) (rzecz.)=misunderstanding
nieporuszenie (n) (rzecz.)=immovably
nieporządek (m) (rzecz.)=confusion
nieporządek (m) (rzecz.)=crud
nieporządek (m) (rzecz.)=derangement
nieporządek (m) (rzecz.)=disarray
nieporządek (m) (rzecz.)=disorder
nieporządek (m) (rzecz.)=mess
nieporządnie (przysł.)=untidily
nieporządny (przym.)=disorderly
nieporządny (przym.)=disorganized
nieporządny (przym.)=irregular
nieporządny (przym.)=messy
nieporządny (przym.)=scruffy
nieporządny (przym.)=sleazy
nieporządny (przym.)=slipshod
nieporządny (przym.)=untidy
nieposłuszeństwo (n) (rzecz.)=disobedience
nieposłuszeństwo (n) (rzecz.)=naughtiness
nieposłuszeństwo (n) (rzecz.)=recalcitrance
nieposłusznie (przysł.)=naughtily
nieposłuszny (przym.)=defiant
nieposłuszny (przym.)=disobedient
nieposłuszny (przym.)=disobey
nieposłuszny (przym.)=disobeying
nieposłuszny (przym.)=disobeys
nieposłuszny (przym.)=insubordinate
nieposłuszny (przym.)=naughty
nieposłuszny (przym.)=refractory
niepospolity (przym.)=remarkable
niepospolity (przym.)=uncommon
niepostrzeżenie (n) (rzecz.)=imperceptibly
niepostrzeżenie (n) (rzecz.)=undetected
niepotrzebnie (przysł.)=needlessly
niepotrzebnie (przysł.)=unnecessarily
niepotrzebny (przym.)=inessential
niepotrzebny (przym.)=needless
niepotrzebny (przym.)=redundant
niepotrzebny (przym.)=unnecessarily
niepotrzebny (przym.)=unnecessary
niepotrzebny (przym.)=unneeded
niepotrzebny (przym.)=unwanted
niepotrzebny (przym.)=wanton
niepotrzebny (przym.)=waste
niepoważny (przym.)=derisive
niepoważny (przym.)=derisory
niepoważny (przym.)=flippant
niepoważny (przym.)=frivolous
niepoważny (przym.)=silly
niepoważny (przym.)=trifle
niepowodzenie (n) (rzecz.)=balk
niepowodzenie (n) (rzecz.)=breakdown
niepowodzenie (n) (rzecz.)=damage
niepowodzenie (n) (rzecz.)=deficiency
niepowodzenie (n) (rzecz.)=failure
niepowodzenie (n) (rzecz.)=fiasco
niepowodzenie (n) (rzecz.)=flop
niepowodzenie (n) (rzecz.)=misadventure
niepowodzenie (n) (rzecz.)=mischance
niepowodzenie (n) (rzecz.)=misfortune
niepowodzenie (n) (rzecz.)=mishap
niepowrotny (przym.)=irrecoverable
niepowściągliwość (f) (rzecz.)=incontinence
niepowściągliwość (f) (rzecz.)=intemperance
niepowściągliwy (przym.)=incontinent
niepowszedni (przym.)=unusual
niepowtarzalność (f) (rzecz.)=uniqueness
niepozorny (przym.)=flimsy
niepozorny (przym.)=incomplete
niepozorny (przym.)=inconspicuous
niepozorny (przym.)=plain
niepożyteczny (przym.)=useless
niepożywny (przym.)=innutritious
niepraktycznie (przysł.)=impractically
niepraktyczny (przym.)=impractical
niepraktyczny (przym.)=impracticality
niepraktyczny (przym.)=unpractical
niepraktyczny (przym.)=visionary
nieprawda (f) (rzecz.)=untrue
nieprawda (f) (rzecz.)=untruth
nieprawdomówny (przym.)=untruthful
nieprawdopodobieństwo (n) (rzecz.)=improbability
nieprawdopodobieństwo (n) (rzecz.)=unlikelihood
nieprawdopodobnie (przysł.)=unbelievably
nieprawdopodobny (przym.)=far-fetched
nieprawdopodobny (przym.)=implausible
nieprawdopodobny (przym.)=improbable
nieprawdopodobny (przym.)=incredible
nieprawdopodobny (przym.)=unbelievable
nieprawdopodobny (przym.)=undreamed
nieprawdopodobny (przym.)=undreamt
nieprawdopodobny (przym.)=unearthly
nieprawdopodobny (przym.)=unfit
nieprawdopodobny (przym.)=unlike
nieprawdopodobny (przym.)=unlikely
nieprawdziwie (przysł.)=untruthfully
nieprawdziwy (przym.)=false
nieprawdziwy (przym.)=untrue
nieprawdziwy (przym.)=untruthful
nieprawidłowo (przysł.)=improperly
nieprawidłowość (f) (rzecz.)=abnormality
nieprawidłowość (f) (rzecz.)=anomaly
nieprawidłowość (f) (rzecz.)=irregularity
nieprawidłowy (przym.)=abnormal
nieprawidłowy (przym.)=anomalous
nieprawidłowy (przym.)=illegitimate
nieprawidłowy (przym.)=improper
nieprawidłowy (przym.)=incorrect
nieprawidłowy (przym.)=irregular
nieprawnie (przysł.)=illegitimately
nieprawny (przym.)=illegal
nieprawny (przym.)=illegitimate
nieprawny (przym.)=inexperienced
nieprawny (przym.)=iniquitous
nieprawomocnie (przysł.)=invalidly
nieprawomocny (przym.)=invalid
nieprawość (f) (rzecz.)=illegality
nieprawość (f) (rzecz.)=illegitimacy
nieprawość (f) (rzecz.)=iniquity
nieprawość (f) (rzecz.)=misdeed
nieprawość (f) (rzecz.)=misdoing
nieprawość (f) (rzecz.)=wrongs
nieprawy (przym.)=illegitimate
nieprecyzyjnie (przysł.)=imprecisely
nieprecyzyjny (przym.)=imprecate
nieprecyzyjny (przym.)=imprecise
nieproceduralny (przym.)=nonprocedural
nieproduktywny (przym.)=unproductive
nieprofesjonalny (przym.)=unprofessional
nieproporcjonalnie (przysł.)=disproportionately
nieproporcjonalny (przym.)=disproportionate
nieproporcjonalny (przym.)=incommensurate
nieprzebaczalny (przym.)=unpardonable
nieprzechodni (przym.)=intransitive
nieprzeciętny (przym.)=uncommon
nieprzejednanie (n) (rzecz.)=intransigence
nieprzejezdny (przym.)=close
nieprzejezdny (przym.)=impassable
nieprzejrzyście (przysł.)=opaquely
nieprzejrzystość (f) (rzecz.)=opaqueness
nieprzekazywalny (przym.)=incommunicable
nieprzekonująco (przysł.)=lamely
nieprzekonująco (przysł.)=unconvincingly
nieprzekraczalny (przym.)=deadline
nieprzekraczalny (przym.)=impassable
nieprzekraczalny (przym.)=unsurpassable
nieprzekupny (przym.)=incorruptible
nieprzemakalny (przym.)=impermeable
nieprzemakalny (przym.)=oilskin
nieprzemakalny (przym.)=rainproof
nieprzemakalny (przym.)=waterproof
nieprzemakalny (przym.)=water-repellent
nieprzemakalny (przym.)=watertight
nieprzenikliwie (przysł.)=imperviously
nieprzenikliwość (f) (rzecz.)=impenetrability
nieprzenikliwy (przym.)=impenetrable
nieprzenikliwy (przym.)=impermeable
nieprzenikliwy (przym.)=impervious
nieprzenośny (przym.)=inadvisable
nieprzenośny (przym.)=inalienable
nieprzepisowy (przym.)=illegal
nieprzepisowy (przym.)=reject
nieprzepuszczalny (przym.)=air-tight
nieprzepuszczalny (przym.)=impenetrable
nieprzepuszczalny (przym.)=impervious
nieprzepuszczalny (przym.)=tight
nieprzerwanie (n) (rzecz.)=consecutively
nieprzerwanie (n) (rzecz.)=constantly
nieprzerwanie (n) (rzecz.)=incessantly
nieprzerwanie (n) (rzecz.)=non-stop
nieprzerwanie (n) (rzecz.)=uninterruptedly
nieprzetłumaczalny (przym.)=untranslatable
nieprzewidywalność (f) (rzecz.)=unpredictability
nieprzewidywalny (przym.)=incalculable
nieprzewidywalny (przym.)=mercurial
nieprzewidywalny (przym.)=unforeseeable
nieprzewidywalny (przym.)=unpredictable
nieprzezroczysty (przym.)=opaque
nieprzychylny (przym.)=bias
nieprzychylny (przym.)=uncharitable
nieprzychylny (przym.)=unfriendly
nieprzychylny (przym.)=untoward
nieprzydatny (przym.)=useless
nieprzyjaciel (m) (rzecz.)=enemy
nieprzyjaciel (m) (rzecz.)=foe
nieprzyjacielski (przym.)=bellicose
nieprzyjacielski (przym.)=enemy
nieprzyjaźnie (przysł.)=unkindly
nieprzyjazny (przym.)=antagonistic
nieprzyjazny (przym.)=hostile
nieprzyjazny (przym.)=inhospitable
nieprzyjazny (przym.)=inimical
nieprzyjazny (przym.)=irk
nieprzyjazny (przym.)=irked
nieprzyjazny (przym.)=surly
nieprzyjazny (przym.)=uncharitable
nieprzyjazny (przym.)=unfriendly
nieprzyjemnie (przysł.)=disagreeably
nieprzyjemnie (przysł.)=unpleasantly
nieprzyjemność (f) (rzecz.)=nastier
nieprzyjemność (f) (rzecz.)=nuisance
nieprzyjemność (f) (rzecz.)=unpleasantness
nieprzyjemny (przym.)=annoying
nieprzyjemny (przym.)=disagreeable
nieprzyjemny (przym.)=distasteful
nieprzyjemny (przym.)=harsh
nieprzyjemny (przym.)=irksome
nieprzyjemny (przym.)=nasty
nieprzyjemny (przym.)=seamy
nieprzyjemny (przym.)=tasteless
nieprzyjemny (przym.)=unfriendly
nieprzyjemny (przym.)=unpalatable
nieprzyjemny (przym.)=unpleasant
nieprzystępny (przym.)=inaccessible
nieprzystępny (przym.)=offish
nieprzystępny (przym.)=remote
nieprzystępny (przym.)=unapproachable
nieprzystojnie (przysł.)=flippantly
nieprzystojny (przym.)=unhandsome
nieprzytomnie (przysł.)=unconsciously
nieprzytomność (f) (rzecz.)=insensibility
nieprzytomny (przym.)=imperceptible
nieprzytomny (przym.)=mad
nieprzytomny (przym.)=senseless
nieprzytomny (przym.)=unconscious
nieprzytomny (przym.)=vacant
nieprzytulny (przym.)=uncomfortable
nieprzyzwoicie (n) (rzecz.)=indecently
nieprzyzwoitość (f) (rzecz.)=impropriety
nieprzyzwoitość (f) (rzecz.)=indecency
nieprzyzwoitość (f) (rzecz.)=obscenity
nieprzyzwoitość (f) (rzecz.)=scurrility
nieprzyzwoity (przym.)=dirty
nieprzyzwoity (przym.)=improper
nieprzyzwoity (przym.)=indecent
nieprzyzwoity (przym.)=naughty
nieprzyzwoity (przym.)=obscene
nieprzyzwoity (przym.)=rude
nieprzyzwoity (przym.)=scurrilous
nieprzyzwoity (przym.)=suggestive
nieprzyzwoity (przym.)=unseemly
niepunktualność (f) (rzecz.)=lateness
niepunktualność (f) (rzecz.)=unpunctuality
niepunktualny (przym.)=unpunctual
nieracjonalny (przym.)=irrational
nierad (przysł.)=reluctant
nierdzewny (przym.)=rustproof
nierdzewny (przym.)=rust-proof
nierdzewny (przym.)=stainless
nierealistycznie (przysł.)=unrealistically
nierealistyczny (przym.)=unrealistic
nierealnie (przysł.)=ideally
nierealność (f) (rzecz.)=unreality
nierealny (przym.)=far-fetched
nierealny (przym.)=ideal
nierealny (przym.)=imaginary
nierealny (przym.)=unreal
nierealny (przym.)=unrealizable
nieredukowalny (przym.)=irreducible
nieregularnie (przysł.)=erratically
nieregularnie (przysł.)=intermittently
nieregularnie (przysł.)=irregularly
nieregularność (f) (rzecz.)=confusion
nieregularność (f) (rzecz.)=irregularity
nieregularny (przym.)=erratic
nieregularny (przym.)=inordinate
nieregularny (przym.)=irregular
nieregularny (przym.)=occasional
nieregularny (przym.)=offbeat
nieregularny (przym.)=spotty
nieregularny (przym.)=straggly
niereligijny (przym.)=irreligious
nierentowny (przym.)=detrimental
nierentowny (przym.)=uneconomic
nierentowny (przym.)=unprofitable
niereprezentatywny (przym.)=unrepresentative
nierób (m) (rzecz.)=do-nothing
nierób (m) (rzecz.)=loafer
nierób (m) (rzecz.)=slacker
nieróbstwo (n) (rzecz.)=idleness
nieromantyczny (przym.)=unromantic
nierówno (przysł.)=crookedly
nierówno (przysł.)=irregularly
nierówno (przysł.)=unequally
nierównomiernie (przysł.)=unequally
nierównomierny (przym.)=irregular
nierównomierny (przym.)=unequal
nierówność (f) (rzecz.)=disparity
nierówność (f) (rzecz.)=dissimilitude
nierówność (f) (rzecz.)=embossment
nierówność (f) (rzecz.)=imparity
nierówność (f) (rzecz.)=inequality
nierówność (f) (rzecz.)=inequity
nierówność (f) (rzecz.)=roughness
nierówność (f) (rzecz.)=ruggedness
nierówność (f) (rzecz.)=unevenness
nierównowaga (f) (rzecz.)=breathlessness
nierównowaga (f) (rzecz.)=disequilibrium
nierównowaga (f) (rzecz.)=imbalance
nierówny (przym.)=bumpy
nierówny (przym.)=inconsistent
nierówny (przym.)=inequitable
nierówny (przym.)=irregular
nierówny (przym.)=jerky
nierówny (przym.)=jumpy
nierówny (przym.)=ragged
nierówny (przym.)=rough
nierówny (przym.)=rugged
nierówny (przym.)=unequal
nierówny (przym.)=uneven
nierówny (przym.)=untried
nierozdzielnie (przysł.)=inseparably
nierozdzielny (przym.)=integral
nierozerwalnie (przysł.)=inextricably
nierozerwalnie (przysł.)=inseparably
nierozerwalnie (przysł.)=integrally
nierozerwalny (przym.)=indissoluble
nierozerwalny (przym.)=inseparable
nierozerwalny (przym.)=unalienable
nierozłączka (f) (rzecz.)=budgerigar
nierozłącznie (przysł.)=intrinsically
nierozłączność (f) (rzecz.)=inseparability
nierozłączny (przym.)=inseparable
nierozmyślny (przym.)=inadvertent
nierozmyślny (przym.)=unintentional
nierozpoznawalny (przym.)=indistinguishable
nierozpoznawalny (przym.)=unrecognizable
nierozpuszczalny (przym.)=indisputable
nierozpuszczalny (przym.)=indissoluble
nierozpuszczalny (przym.)=insoluble
nierozróżnialny (przym.)=indiscriminate
nierozróżnialny (przym.)=indistinctive
nierozsądek (m) (rzecz.)=unreasonableness
nierozsądnie (przysł.)=unreasonably
nierozsądnie (przysł.)=witlessly
nierozsądny (przym.)=foolish
nierozsądny (przym.)=impolitic
nierozsądny (przym.)=infatuation
nierozsądny (przym.)=injudicious
nierozsądny (przym.)=unconscionable
nierozsądny (przym.)=unreasonable
nierozsądny (przym.)=unwise
nieroztropność (f) (rzecz.)=imprudence
nieroztropność (f) (rzecz.)=indiscretion
nieroztropny (przym.)=foolhardy
nieroztropny (przym.)=imprudent
nieroztropny (przym.)=indiscreet
nieroztropny (przym.)=injudicious
nieroztropny (przym.)=unadvised
nieroztropny (przym.)=unwary
nieroztropny (przym.)=unwise
nierozumnie (przysł.)=foolishly
nierozumny (przym.)=insensate
nierozumny (przym.)=irrational
nierozumny (przym.)=reasonless
nierozwaga (f) (rzecz.)=casualness
nierozwaga (f) (rzecz.)=hastiness
nierozwaga (f) (rzecz.)=headiness
nierozwaga (f) (rzecz.)=indiscretion
nierozwaga (f) (rzecz.)=recklessness
nierozważnie (przysł.)=heedless
nierozważnie (przysł.)=rashly
nierozważnie (przysł.)=recklessly
nierozważny (przym.)=careless
nierozważny (przym.)=desperate
nierozważny (przym.)=imprudent
nierozważny (przym.)=inconsiderate
nierozważny (przym.)=indiscreet
nierozważny (przym.)=reckless
nierozważny (przym.)=thoughtless
nierozważny (przym.)=unadvised
nierozważny (przym.)=unmindful
nierozwiązalny (przym.)=indisputable
nierozwiązalny (przym.)=insoluble
nierozwiązywalny (przym.)=inextricable
nierozwiązywalny (przym.)=insoluble
nierozwiązywalny (przym.)=unsolvable
nieruchomieć (czas.)=freeze
nieruchomo (przysł.)=immovably
nieruchomo (przysł.)=motionlessly
nieruchomość (f) (rzecz.)=demesne
nieruchomość (f) (rzecz.)=immobility
nieruchomość (f) (rzecz.)=immovability
nieruchomość (f) (rzecz.)=property
nieruchomość (f) (rzecz.)=realty
nieruchomy (przym.)=dead
nieruchomy (przym.)=immobile
nieruchomy (przym.)=immovable
nieruchomy (przym.)=motionless
nieruchomy (przym.)=quiescent
nieruchomy (przym.)=static
nieruchomy (przym.)=stationary
nieruchomy (przym.)=still
nierząd (m) (rzecz.)=anarchy
nierząd (m) (rzecz.)=fornication
nierząd (m) (rzecz.)=harlotry
nierząd (m) (rzecz.)=prostitution
nierządnica (f) (rzecz.)=harlot
nierządny (przym.)=indecency
nierzeczywisty (przym.)=illusive
nierzeczywisty (przym.)=illusory
nierzeczywisty (przym.)=unreal
nierzetelny (przym.)=dishonest
niesamodzielny (przym.)=dependent
niesamolubnie (przysł.)=unselfishly
niesamolubny (przym.)=unselfish
niesamowicie (n) (rzecz.)=amazingly
niesamowicie (n) (rzecz.)=eerily
niesamowitość (f) (rzecz.)=weirdness
niesamowity (przym.)=amazing
niesamowity (przym.)=eerie
niesamowity (przym.)=eldritch
niesamowity (przym.)=striking
niesamowity (przym.)=uncanny
niesamowity (przym.)=unearthly
niesamowity (przym.)=weird
nieść (czas.)=bear
nieść (czas.)=carry
nieść (czas.)=drift
nieść (czas.)=waft
nieść (czas.)=wear
nieściągalny (przym.)=bad
nieścieralny (przym.)=indelible
nieściśle (przysł.)=inaccurately
nieściśle (przysł.)=waffle
nieściśliwy (przym.)=incompressible
nieścisłość (f) (rzecz.)=inaccuracy
nieścisłość (f) (rzecz.)=misstatement
nieścisły (przym.)=inaccurate
nieścisły (przym.)=inexact
niesentymentalny (przym.)=unsentimental
niesforność (f) (rzecz.)=boisterousness
niesforny (przym.)=boisterous
niesforny (przym.)=disobedient
niesforny (przym.)=fractious
niesforny (przym.)=insubordinate
niesforny (przym.)=mischievous
niesforny (przym.)=rambunctious
niesforny (przym.)=ungovernable
niesforny (przym.)=unmanageable
niesforny (przym.)=unruly
nieskazitelnie (przysł.)=flawlessly
nieskazitelnie (przysł.)=immaculately
nieskazitelność (f) (rzecz.)=spotlessness
nieskazitelny (przym.)=blameless
nieskazitelny (przym.)=flawless
nieskazitelny (przym.)=immaculate
nieskazitelny (przym.)=impeccable
nieskazitelny (przym.)=pristine
nieskazitelny (przym.)=spotless
nieskazitelny (przym.)=stainless
nieskazitelny (przym.)=unblemished
nieskazitelny (przym.)=unmarked
nieskładny (przym.)=incoherent
nieskłonny (przym.)=disinclined
nieskłonny (przym.)=indisposed
nieskłonny (przym.)=unwilling
nieskończenie (przysł.)=endlessly
nieskończenie (przysł.)=infinitely
nieskończoność (f) (rzecz.)=asunder
nieskończoność (f) (rzecz.)=endlessness
nieskończoność (f) (rzecz.)=infinity
nieskromnie (przysł.)=immodestly
nieskromność (f) (rzecz.)=immodesty
nieskromny (przym.)=immodest
nieskromny (przym.)=unchaste
nieskutecznie (przysł.)=inefficiently
nieskuteczność (f) (rzecz.)=ineffectiveness
nieskuteczność (f) (rzecz.)=inefficacy
nieskuteczność (f) (rzecz.)=inefficiency
nieskuteczny (przym.)=abortive
nieskuteczny (przym.)=ineffective
nieskuteczny (przym.)=inefficient
nieskuteczny (przym.)=inoperative
niesława (f) (rzecz.)=discredit
niesława (f) (rzecz.)=infamy
niesława (f) (rzecz.)=opprobrium
niesławny (przym.)=infamous
niesławny (przym.)=notorious
niesłowność (f) (rzecz.)=unreliability
niesłowny (przym.)=unreliable
nieślubny (przym.)=bastard
nieślubny (przym.)=illegitimate
niesłusznie (przysł.)=unfairly
niesłusznie (przysł.)=unjustifiably
niesłuszność (f) (rzecz.)=inequity
niesłuszny (przym.)=erroneous
niesłuszny (przym.)=inequitable
niesłuszny (przym.)=irregular
niesłuszny (przym.)=undue
niesłuszny (przym.)=unfair
niesłuszny (przym.)=unjust
niesłuszny (przym.)=wrong
niesłychanie (przysł.)=extremely
niesłyszalnie (przysł.)=inaudibly
niesłyszalny (przym.)=inaudible
niesmaczny (przym.)=abominable
niesmaczny (przym.)=fulsome
niesmaczny (przym.)=insipid
niesmaczny (przym.)=stale
niesmaczny (przym.)=tasteless
niesmaczny (przym.)=unpalatable
niesmak (m) (rzecz.)=dismay
niesmak (m) (rzecz.)=distaste
niesmak (m) (rzecz.)=revulsion
nieśmiało (przysł.)=coyly
nieśmiało (przysł.)=faintly
nieśmiało (przysł.)=shyly
nieśmiało (przysł.)=timidly
nieśmiałość (f) (rzecz.)=bashfulness
nieśmiałość (f) (rzecz.)=coyness
nieśmiałość (f) (rzecz.)=diffidence
nieśmiałość (f) (rzecz.)=faintness
nieśmiałość (f) (rzecz.)=self-consciousness
nieśmiałość (f) (rzecz.)=shyness
nieśmiałość (f) (rzecz.)=timidity
nieśmiertelnie (przysł.)=immortally
nieśmiertelność (f) (rzecz.)=immortality
nieśmiertelny (przym.)=deathless
nieśmiertelny (przym.)=eternal
nieśmiertelny (przym.)=immortal
nieśmiertelny (przym.)=undying
niesolidność (f) (rzecz.)=unreliability
niesolidny (przym.)=unreliable
niesolidny (przym.)=unsound
nieśpiesznie (przysł.)=unhurriedly
niespodzianie (przysł.)=unawares
niespodzianka (f) (rzecz.)=godsend
niespodzianka (f) (rzecz.)=surprise
niespodziewanie (przysł.)=unawares
niespodziewanie (przysł.)=unbelievably
niespodziewanie (przysł.)=unexpectedly
niespójnie (przysł.)=incoherently
niespójność (f) (rzecz.)=incoherence
niespójność (f) (rzecz.)=incoherency
niespójny (przym.)=disconnected
niespójny (przym.)=incoherent
niespójny (przym.)=inconsistent
niespokojnie (przysł.)=fitfully
niespokojny (przym.)=afraid
niespokojny (przym.)=anxious
niespokojny (przym.)=disturbed
niespokojny (przym.)=fidget
niespokojny (przym.)=fidgety
niespokojny (przym.)=fitful
niespokojny (przym.)=fretful
niespokojny (przym.)=fussy
niespokojny (przym.)=indefatigable
niespokojny (przym.)=queasy
niespokojny (przym.)=restless
niespokojny (przym.)=rough
niespokojny (przym.)=solicitous
niespokojny (przym.)=turbulent
niespokojny (przym.)=uneasy
niespokojny (przym.)=unquiet
niespokojny (przym.)=unsettled
niespotykanie (przysł.)=rarely
niesprawiedliwie (przysł.)=inequitably
niesprawiedliwość (f) (rzecz.)=inequity
niesprawiedliwość (f) (rzecz.)=iniquity
niesprawiedliwość (f) (rzecz.)=injustice
niesprawiedliwość (f) (rzecz.)=unfairness
niesprawiedliwy (przym.)=heavy-handed
niesprawiedliwy (przym.)=inequitable
niesprawiedliwy (przym.)=iniquitous
niesprawiedliwy (przym.)=unfair
niesprawiedliwy (przym.)=unjust
niesprawiedliwy (przym.)=wrongful
niesprawność (f) (rzecz.)=inefficiency
niesprawność (f) (rzecz.)=malfunction
niesprawny (przym.)=inefficient
niesprawny (przym.)=inoperable
niesprawny (przym.)=invalid
niesprawny (przym.)=nay
niesprzeczność (f) (rzecz.)=consistence
niesprzeczność (f) (rzecz.)=consistency
niestabilność (f) (rzecz.)=flux
niestabilność (f) (rzecz.)=instability
niestabilny (przym.)=floating
niestabilny (przym.)=instable
niestabilny (przym.)=unstable
niestałość (f) (rzecz.)=changeability
niestałość (f) (rzecz.)=impermanence
niestałość (f) (rzecz.)=inconstancy
niestałość (f) (rzecz.)=inequality
niestałość (f) (rzecz.)=instability
niestałość (f) (rzecz.)=unsteadiness
niestałość (f) (rzecz.)=variability
niestandardowy (przym.)=custom
niestandardowy (przym.)=disabled
niestaranność (f) (rzecz.)=carelessness
niestaranność (f) (rzecz.)=crudeness
niestaranność (f) (rzecz.)=negligently
niestaranny (przym.)=careless
niestaranny (przym.)=lax
niestaranny (przym.)=neglectful
niestaranny (przym.)=ragged
niestaranny (przym.)=untidy
niestawiennictwo (n) (rzecz.)=absence
niestawiennictwo (n) (rzecz.)=non-appearance
niestawiennictwo (n) (rzecz.)=non-attendance
niestety (przysł.)=alack
niestety (przysł.)=alas
niestety (przysł.)=regrettably
niestety (przysł.)=sadly
niestety (przysł.)=unfortunately
niestety (przysł.)=unluckily
niestosowalny (przym.)=impracticable
niestosownie (przysł.)=improperly
niestosowność (f) (rzecz.)=impertinence
niestosowność (f) (rzecz.)=impertinency
niestosowność (f) (rzecz.)=impropriety
niestosowność (f) (rzecz.)=ineptitude
niestosowny (przym.)=impertinent
niestosowny (przym.)=improper
niestosowny (przym.)=inapposite
niestosowny (przym.)=inappropriate
niestosowny (przym.)=incongruous
niestosowny (przym.)=incorrect
niestosowny (przym.)=indecorous
niestosowny (przym.)=inept
niestosowny (przym.)=irrelevant
niestosowny (przym.)=unbecoming
niestosowny (przym.)=unfit
niestosowny (przym.)=unseemly
niestosowny (przym.)=unsuitable
niestosowny (przym.)=unusable
niestrawność (f) (rzecz.)=dyspepsia
niestrawność (f) (rzecz.)=indigestion
niestrawny (przym.)=indigestible
niesubordynacja (f) (rzecz.)=insubordination
niesubordynacja (f) (rzecz.)=recalcitrance
niesumienny (przym.)=unconscionable
niesumienny (przym.)=unreliable
niesumienny (przym.)=unscrupulous
nieświadomie (przysł.)=ignorantly
nieświadomie (przysł.)=obliviously
nieświadomie (przysł.)=unconsciously
nieświadomie (przysł.)=unknowingly
nieświadomie (przysł.)=unwittingly
nieświadomość (f) (rzecz.)=ignorance
nieświadomość (f) (rzecz.)=unawareness
nieświadomość (f) (rzecz.)=unconsciousness
nieświadomy (przym.)=ignorant
nieświadomy (przym.)=insensible
nieświadomy (przym.)=oblivious
nieświadomy (przym.)=unaware
nieświadomy (przym.)=unconscious
nieświadomy (przym.)=unwary
nieświatowy (przym.)=unworldly
nieświeży (przym.)=addle
nieświeży (przym.)=addled
nieświeży (przym.)=bad
nieświeży (przym.)=dirty
nieświeży (przym.)=rancid
nieświeży (przym.)=stale
nieświeży (przym.)=vapid
nieswój (zaim.)=uncomfortable
nieswój (zaim.)=uneasy
niesymetryczny (przym.)=asymmetrical
niesymetryczny (przym.)=unsymmetrical
niesympatyczny (przym.)=uncongenial
niesympatyczny (przym.)=unpleasant
niesystematyczność (f) (rzecz.)=irrelevance
niesystematyczny (przym.)=haphazard
niesystematyczny (przym.)=inordinate
niesystematyczny (przym.)=unmethodical
nieszablonowy (przym.)=unconventional
nieszczególnie (przysł.)=moderately
nieszczególny (przym.)=insignificant
nieszczelność (f) (rzecz.)=leak
nieszczelność (f) (rzecz.)=leakiness
nieszczelność (f) (rzecz.)=leaking
nieszczelny (przym.)=draughty
nieszczelny (przym.)=leaked
nieszczelny (przym.)=leaky
nieszczerość (f) (rzecz.)=insincerity
nieszczery (przym.)=disingenuous
nieszczery (przym.)=insincere
nieszczery (przym.)=oblique
nieszczery (przym.)=two-faced
nieszczerze (przysł.)=insincerely
nieszczęście (n) (rzecz.)=abjection
nieszczęście (n) (rzecz.)=adversity
nieszczęście (n) (rzecz.)=afflict
nieszczęście (n) (rzecz.)=affliction
nieszczęście (n) (rzecz.)=bale
nieszczęście (n) (rzecz.)=bane
nieszczęście (n) (rzecz.)=calamity
nieszczęście (n) (rzecz.)=casualty
nieszczęście (n) (rzecz.)=disaster
nieszczęście (n) (rzecz.)=disease
nieszczęście (n) (rzecz.)=distress
nieszczęście (n) (rzecz.)=fatality
nieszczęście (n) (rzecz.)=grid
nieszczęście (n) (rzecz.)=grief
nieszczęście (n) (rzecz.)=misadventure
nieszczęście (n) (rzecz.)=mischief
nieszczęście (n) (rzecz.)=misery
nieszczęście (n) (rzecz.)=misfortune
nieszczęście (n) (rzecz.)=mishap
nieszczęście (n) (rzecz.)=tribulation
nieszczęście (n) (rzecz.)=unhappiness
nieszczęście (n) (rzecz.)=woe
nieszczęśliwie (przysł.)=haplessly
nieszczęśliwie (przysł.)=unfortunately
nieszczęśliwie (przysł.)=unhappily
nieszczęśliwiec (m) (rzecz.)=wretch
nieszczęśliwy (przym.)=abject
nieszczęśliwy (przym.)=forlorn
nieszczęśliwy (przym.)=gaunt
nieszczęśliwy (przym.)=hapless
nieszczęśliwy (przym.)=misadventure
nieszczęśliwy (przym.)=mischance
nieszczęśliwy (przym.)=miserable
nieszczęśliwy (przym.)=mishap
nieszczęśliwy (przym.)=unfortunate
nieszczęśliwy (przym.)=unhappy
nieszczęśliwy (przym.)=unlucky
nieszczęśliwy (przym.)=wretched
nieszczęśnik (m) (rzecz.)=wretch
nieszczęsny (przym.)=abject
nieszczęsny (przym.)=baleful
nieszczęsny (przym.)=disastrous
nieszczęsny (przym.)=fateful
nieszczęsny (przym.)=ill-fated
nieszczęsny (przym.)=luckless
nieszczęsny (przym.)=unfortunate
nieszczęsny (przym.)=wretched
nieszkodliwie (przysł.)=harmlessly
nieszkodliwość (f) (rzecz.)=harmlessness
nieszkodliwość (f) (rzecz.)=innocence
nieszkodliwy (przym.)=harmless
nieszkodliwy (przym.)=innocent
nieszkodliwy (przym.)=innocuous
nieszkodliwy (przym.)=inoffensive
nieszlachetny (przym.)=base
niesztywny (przym.)=floppy
nietakt (m) (rzecz.)=tactlessness
nietaktownie (przysł.)=tactlessly
nietaktowny (przym.)=clumsy
nietaktowny (przym.)=gauche
nietaktowny (przym.)=heavy-handed
nietaktowny (przym.)=indelicate
nietaktowny (przym.)=tactless
nieterminowy (przym.)=inconclusive
nietoksyczny (przym.)=non-toxic
nietolerancja (f) (rzecz.)=intolerance
nietolerancyjnie (przysł.)=intolerantly
nietolerancyjny (przym.)=intolerant
nietoperz (m) (rzecz.)=bat
nietopliwy (przym.)=infusible
nietowarzyski (przym.)=antisocial
nietowarzyski (przym.)=unsociable
nietrafny (przym.)=inconclusive
nietrafny (przym.)=irrelevant
nietrafny (przym.)=miss
nietrwałość (f) (rzecz.)=fickleness
nietrwałość (f) (rzecz.)=impermanence
nietrwałość (f) (rzecz.)=vicissitude
nietrzeźwość (f) (rzecz.)=insobriety
nietrzeźwość (f) (rzecz.)=intoxication
nietrzeźwy (przym.)=drunken
nietrzeźwy (przym.)=inebriate
nietuzinkowy (przym.)=extraordinary
nietuzinkowy (przym.)=remarkable
nietuzinkowy (przym.)=uncommon
nietykalność (f) (rzecz.)=immunity
nietykalność (f) (rzecz.)=inviolability
nietykalny (przym.)=intangible
nietykalny (przym.)=inviolable
nietykalny (przym.)=sacrosanct
nietykalny (przym.)=taboo
nietykalny (przym.)=untouchable
nietypowo (przysł.)=atypically
nietypowy (przym.)=abnormal
nietypowy (przym.)=anomalous
nietypowy (przym.)=atypical
nietypowy (przym.)=disabled
nietypowy (przym.)=outsize
nietypowy (przym.)=untypical
nieubłaganie (przysł.)=inexorably
nieubłaganie (przysł.)=unrelentingly
nieuchronnie (przysł.)=inevitably
nieuchronność (f) (rzecz.)=destiny
nieuchronność (f) (rzecz.)=inevitability
nieuchronny (przym.)=fatal
nieuchronny (przym.)=inescapable
nieuchronny (przym.)=inevitable
nieuchwytność (f) (rzecz.)=elusiveness
nieuchwytny (przym.)=elusive
nieuchwytny (przym.)=imperceptible
nieuchwytny (przym.)=indefinable
nieuchwytny (przym.)=intangible
nieuchwytny (przym.)=unattainable
nieuchwytny (przym.)=unreachable
nieuctwo (n) (rzecz.)=ignorance
nieuctwo (n) (rzecz.)=illiteracy
nieuczciwie (przysł.)=basely
nieuczciwie (przysł.)=deceitfully
nieuczciwie (przysł.)=dishonestly
nieuczciwie (przysł.)=foully
nieuczciwie (przysł.)=indirectly
nieuczciwość (f) (rzecz.)=dishonesty
nieuczciwość (f) (rzecz.)=improbity
nieuczciwość (f) (rzecz.)=obliquity
nieuczciwość (f) (rzecz.)=unfairness
nieuczciwy (przym.)=bent
nieuczciwy (przym.)=crooked
nieuczciwy (przym.)=dishonest
nieuczciwy (przym.)=foul
nieuczciwy (przym.)=fraudulence
nieuczciwy (przym.)=fraudulent
nieuczciwy (przym.)=oblique
nieuczciwy (przym.)=unfair
nieudacznik (m) (rzecz.)=looser
nieudacznik (m) (rzecz.)=loser
nieudolnie (przysł.)=inefficiently
nieudolnie (przysł.)=ineptly
nieudolnie (przysł.)=terribly
nieudolność (f) (rzecz.)=incapacity
nieudolność (f) (rzecz.)=incompetence
nieudolność (f) (rzecz.)=inefficiency
nieudolny (przym.)=clumsy
nieudolny (przym.)=cumbersome
nieudolny (przym.)=incompetent
nieudolny (przym.)=ineffective
nieudolny (przym.)=inefficient
nieufnie (przysł.)=distrustfully
nieufność (f) (rzecz.)=disbelief
nieufność (f) (rzecz.)=discredit
nieufność (f) (rzecz.)=distrust
nieufność (f) (rzecz.)=incredulity
nieufność (f) (rzecz.)=mistrust
nieufność (f) (rzecz.)=wariness
nieufny (przym.)=diffident
nieufny (przym.)=distrustful
nieufny (przym.)=incredulous
nieufny (przym.)=jealous
nieufny (przym.)=leery
nieufny (przym.)=mistrusted
nieufny (przym.)=mistrustful
nieufny (przym.)=suspicious
nieufny (przym.)=wary
nieugięcie (n) (rzecz.)=indomitably
nieugiętość (f) (rzecz.)=inflexibility
nieugiętość (f) (rzecz.)=rigidity
nieuk (m) (rzecz.)=dunce
nieuk (m) (rzecz.)=ignoramus
nieuk (m) (rzecz.)=ignorant
nieuleczalnie (przysł.)=incurably
nieuleczalnie (przysł.)=terminally
nieumiarkowanie (n) (rzecz.)=intemperance
nieumiejętność (f) (rzecz.)=inability
nieumiejętny (przym.)=incompetent
nieumyślnie (przysł.)=inadvertently
nieumyślnie (przysł.)=unintentionally
nieuniknioność (f) (rzecz.)=inevitability
nieuprawny (przym.)=uncultivated
nieuprzejmie (przysł.)=rudely
nieuprzejmie (przysł.)=unkindly
nieuprzejmość (f) (rzecz.)=discourtesy
nieuprzejmość (f) (rzecz.)=impoliteness
nieuprzejmość (f) (rzecz.)=incivility
nieuprzejmość (f) (rzecz.)=rudeness
nieuprzejmość (f) (rzecz.)=unkindness
nieuprzejmy (przym.)=brutal
nieuprzejmy (przym.)=closefisted
nieuprzejmy (przym.)=discourteous
nieuprzejmy (przym.)=impolite
nieuprzejmy (przym.)=inconsiderate
nieuprzejmy (przym.)=rude
nieuprzejmy (przym.)=uncivil
nieuprzejmy (przym.)=unkind
nieurodzajny (przym.)=barren
nieurodzajny (przym.)=infertile
nieurodzajny (przym.)=jejune
nieurodzajny (przym.)=lean
nieurzędowy (przym.)=informal
nieustająco (przysł.)=incessantly
nieustannie (przysł.)=continually
nieustannie (przysł.)=incessantly
nieustannie (przysł.)=perpetually
nieustannie (przysł.)=unceasingly
nieustanny (przym.)=ceaseless
nieustanny (przym.)=incessant
nieustanny (przym.)=perpetual
nieustanny (przym.)=running
nieustanny (przym.)=unabated
nieustanny (przym.)=unremitting
nieustępliwość (f) (rzecz.)=tenacity
nieustępliwy (przym.)=defiant
nieustępliwy (przym.)=headstrong
nieustępliwy (przym.)=intractable
nieustępliwy (przym.)=persistent
nieustępliwy (przym.)=self-willed
nieustępliwy (przym.)=stiff-necked
nieustępliwy (przym.)=tenacious
nieustępliwy (przym.)=unyielding
nieustraszenie (przysł.)=fearlessly
nieustraszoność (f) (rzecz.)=fearlessness
nieustraszoność (f) (rzecz.)=intrepidity
nieuwaga (f) (rzecz.)=inadvertence
nieuwaga (f) (rzecz.)=inadvertency
nieuwaga (f) (rzecz.)=inattention
nieuwaga (f) (rzecz.)=inobservance
nieuważnie (przysł.)=inattentively
nieuważny (przym.)=absent-minded
nieuważny (przym.)=careless
nieuważny (przym.)=heedless
nieuważny (przym.)=inadvertent
nieuważny (przym.)=inattentive
nieuważny (przym.)=inconspicuous
nieuważny (przym.)=jaywalker
nieuważny (przym.)=mindless
nieużyteczny (przym.)=rusty
niewadliwy (przym.)=flawless
niewart (przym.)=unworthy
niewart (przym.)=worthless
niewątpliwie (przysł.)=doubtless
niewątpliwie (przysł.)=undoubtedly
niewątpliwie (przysł.)=unquestionably
niewątpliwy (przym.)=distinct
niewątpliwy (przym.)=doubtless
niewątpliwy (przym.)=indisputable
niewątpliwy (przym.)=indubitable
niewątpliwy (przym.)=undoubted
niewątpliwy (przym.)=unmistakable
niewątpliwy (przym.)=unquestionable
nieważki (przym.)=imponderable
nieważkość (f) (rzecz.)=weightlessness
nieważność (f) (rzecz.)=invalidity
nieważność (f) (rzecz.)=nullity
nieważny (przym.)=inconsiderable
nieważny (przym.)=inessential
nieważny (przym.)=invalid
nieważny (przym.)=irrelevant
nieważny (przym.)=nugatory
nieważny (przym.)=null
nieważny (przym.)=trivial
nieważny (przym.)=unessential
nieważny (przym.)=unimportant
nieważny (przym.)=void
nieważny (przym.)=voided
niewcześnie (przysł.)=only
niewczesny (przym.)=inopportune
niewczesny (przym.)=unseasonable
niewczesny (przym.)=untimely
niewdzięcznik (m) (rzecz.)=ingrate
niewdzięczność (f) (rzecz.)=ingratitude
niewdzięczność (f) (rzecz.)=ungratefulness
niewdzięczny (przym.)=ingrate
niewdzięczny (przym.)=thankless
niewdzięczny (przym.)=ungrateful
niewdzięczny (przym.)=ungratefulness
niewdzięczny (przym.)=unrewarding
niewesoły (przym.)=bleak
niewiadoma (f) (rzecz.)=unfamiliar
niewiadomy (przym.)=unknown
niewiara (f) (rzecz.)=disbelief
niewiara (f) (rzecz.)=unbelief
niewiara (f) (rzecz.)=unbeliever
niewiara (f) (rzecz.)=unfaithfulness
niewiarygodnie (przysł.)=incredibly
niewiarygodnie (przysł.)=unbelievably
niewiarygodność (f) (rzecz.)=incredibility
niewiarygodność (f) (rzecz.)=unreliability
niewiarygodny (przym.)=disbelieve
niewiarygodny (przym.)=incredible
niewiarygodny (przym.)=shaky
niewiarygodny (przym.)=unbelievable
niewiarygodny (przym.)=unreliable
niewiarygodny (przym.)=untrustworthy
niewiasta (f) (rzecz.)=woman
niewidocznie (przysł.)=invisibly
niewidoczność (f) (rzecz.)=invisibility
niewidoczny (przym.)=invisible
niewidoczny (przym.)=invisibly
niewidoczny (przym.)=pellucid
niewidoczny (przym.)=unseen
niewidoczny (przym.)=viewless
niewidomy (przym.)=blind
niewiedza (f) (rzecz.)=ignorance
niewiedza (f) (rzecz.)=unawareness
niewiele (przysł.)=few
niewiele (przysł.)=handful
niewielki (przym.)=little
niewielki (przym.)=slight
niewielki (przym.)=slim
niewielki (przym.)=teensy
niewiernie (przysł.)=faithlessly
niewiernie (przysł.)=unfaithfully
niewierność (f) (rzecz.)=disloyalty
niewierność (f) (rzecz.)=faithlessness
niewierność (f) (rzecz.)=infidelity
niewierność (f) (rzecz.)=unfaithfulness
niewierny (przym.)=faithless
niewierny (przym.)=infidel
niewierny (przym.)=unfaithful
niewieści (przym.)=womanly
niewiniątko (n) (rzecz.)=innocent
niewinnie (przysł.)=guiltlessly
niewinnie (przysł.)=harmlessly
niewinnie (przysł.)=innocently
niewinność (f) (rzecz.)=blamelessness
niewinność (f) (rzecz.)=chastity
niewinność (f) (rzecz.)=innocence
niewinny (przym.)=blameless
niewinny (przym.)=blamelessness
niewinny (przym.)=chaste
niewinny (przym.)=clean
niewinny (przym.)=faultless
niewinny (przym.)=guiltless
niewinny (przym.)=harmless
niewinny (przym.)=innocent
niewinny (przym.)=innocuous
niewinny (przym.)=unsophisticated
niewłaściwie (przysł.)=awry
niewłaściwie (przysł.)=improperly
niewłaściwie (przysł.)=mismanage
niewłaściwie (przysł.)=unbecomingly
niewłaściwie (przysł.)=unreasonably
niewłaściwie (przysł.)=wrongly
niewłaściwość (f) (rzecz.)=impropriety
niewłaściwy (przym.)=improper
niewłaściwy (przym.)=inappropriate
niewłaściwy (przym.)=objectionable
niewłaściwy (przym.)=unbecoming
niewłaściwy (przym.)=undue
niewłaściwy (przym.)=unseemly
niewłaściwy (przym.)=unsuitable
niewłaściwy (przym.)=wrong
niewód (m) (rzecz.)=seine
niewód (m) (rzecz.)=trawl
niewojowniczy (przym.)=unwarlike
niewola (f) (rzecz.)=bondage
niewola (f) (rzecz.)=captivity
niewola (f) (rzecz.)=servitude
niewola (f) (rzecz.)=slavery
niewola (f) (rzecz.)=thrall
niewola (f) (rzecz.)=yoke
niewolnictwo (n) (rzecz.)=bondage
niewolnictwo (n) (rzecz.)=serfdom
niewolnictwo (n) (rzecz.)=servitude
niewolnictwo (n) (rzecz.)=slavery
niewolniczo (przysł.)=slavishly
niewolniczy (przym.)=servile
niewolniczy (przym.)=slavish
niewolnik (m) (rzecz.)=bondsman
niewolnik (m) (rzecz.)=helot
niewolnik (m) (rzecz.)=serf
niewolnik (m) (rzecz.)=slave
niewolnik (m) (rzecz.)=thrall
niewprawny (przym.)=inexpert
niewprawny (przym.)=unskilled
niewprawny (przym.)=untrained
niewrażliwość (f) (rzecz.)=insensibility
niewrażliwość (f) (rzecz.)=insensitivity
niewrażliwy (przym.)=insensible
niewrażliwy (przym.)=insensitive
niewrażliwy (przym.)=irresponsive
niewspółmierny (przym.)=disproportionate
niewspółmierny (przym.)=incommensurable
niewspółmierny (przym.)=incommensurate
niewstrzemięźliwy (przym.)=incontinent
niewybrednie (przysł.)=indiscriminately
niewybredny (przym.)=indiscriminate
niewybredny (przym.)=undemanding
niewybredny (przym.)=unrefined
niewydajność (f) (rzecz.)=inefficiency
niewydajny (przym.)=inefficient
niewydajny (przym.)=unproductive
niewydolność (f) (rzecz.)=failure
niewydolność (f) (rzecz.)=inefficiency
niewygoda (f) (rzecz.)=discomfort
niewygoda (f) (rzecz.)=hardship
niewygoda (f) (rzecz.)=inconvenience
niewygodnie (przysł.)=inconveniently
niewygodnie (przysł.)=uncomfortably
niewygodny (przym.)=awkward
niewygodny (przym.)=comfortless
niewygodny (przym.)=incommodious
niewygodny (przym.)=inconvenient
niewygodny (przym.)=uncomfortable
niewygodny (przym.)=uneasy
niewygodny (przym.)=unwelcome
niewymienny (przym.)=inconvertible
niewymienny (przym.)=irredeemable
niewymierny (przym.)=immeasurable
niewymierny (przym.)=surd
niewymowny (przym.)=unspeakable
niewyobrażalnie (przysł.)=inconceivably
niewypał (m) (rzecz.)=duct
niewypał (m) (rzecz.)=misfire
niewypłacalność (f) (rzecz.)=failure
niewypłacalność (f) (rzecz.)=insolvency
niewyrazisty (przym.)=inexpressive
niewyraźny (przym.)=blear
niewyraźny (przym.)=bleary
niewyraźny (przym.)=blurry
niewyraźny (przym.)=dim
niewyraźny (przym.)=faint
niewyraźny (przym.)=hazy
niewyraźny (przym.)=inarticulate
niewyraźny (przym.)=indistinct
niewyraźny (przym.)=oblique
niewyraźny (przym.)=obscure
niewyraźny (przym.)=vague
niewyraźny (przym.)=vaguest
niewystarczająco (przysł.)=insufficiently
niewystarczalność (f) (rzecz.)=deficiency
niewystarczalność (f) (rzecz.)=inadequacy
niewystarczalność (f) (rzecz.)=inequality
niewystarczalność (f) (rzecz.)=insufficiency
niewzruszenie (przysł.)=fixedly
niewzruszenie (przysł.)=invariably
niewzruszoność (f) (rzecz.)=impassivity
niewzruszoność (f) (rzecz.)=imperturbability
niezaangażowanie (n) (rzecz.)=non-aligned
niezadowolenie (n) (rzecz.)=disaffection
niezadowolenie (n) (rzecz.)=discontent
niezadowolenie (n) (rzecz.)=displeasure
niezadowolenie (n) (rzecz.)=dissatisfaction
niezadowolenie (n) (rzecz.)=dissatisfy
niezadowolenie (n) (rzecz.)=scowl
niezakaźny (przym.)=non-infectious
niezależnie (przysł.)=independently
niezależnie (przysł.)=irrespective
niezależnie (przysł.)=irrespectively
niezależność (f) (rzecz.)=autarchy
niezależność (f) (rzecz.)=autonomy
niezależność (f) (rzecz.)=freedom
niezależność (f) (rzecz.)=independence
niezależny (przym.)=freelance
niezależny (przym.)=independent
niezależny (przym.)=irrespective
niezależny (przym.)=self-sufficient
niezależny (przym.)=standalone
niezależny (przym.)=unattached
niezależny (przym.)=undependable
niezapobiegliwy (przym.)=improvident
niezapominajka (f) (rzecz.)=forget-me-not
niezaprzeczalnie (przysł.)=undeniably
niezaradny (przym.)=awkward
niezaradny (przym.)=helpless
niezaradny (przym.)=shiftless
niezaradny (przym.)=unhandy
niezaradny (przym.)=unpractical
niezasłużenie (n) (rzecz.)=undeservedly
niezauważalnie (przysł.)=imperceptibly
niezawisłość (f) (rzecz.)=independence
niezawodnie (przysł.)=enough
niezawodnie (przysł.)=inbound
niezawodnie (przysł.)=reliably
niezawodnie (przysł.)=unfailingly
niezawodność (f) (rzecz.)=dependability
niezawodność (f) (rzecz.)=reliability
niezawodność (f) (rzecz.)=surety
niezawodny (przym.)=certain
niezawodny (przym.)=dependable
niezawodny (przym.)=foolproof
niezawodny (przym.)=indefectible
niezawodny (przym.)=infallible
niezawodny (przym.)=reliability
niezawodny (przym.)=reliable
niezawodny (przym.)=sterling
niezawodny (przym.)=sure
niezawodny (przym.)=trouble-free
niezawodny (przym.)=true-blue
niezawodny (przym.)=trusted
niezawodny (przym.)=unerring
niezawodny (przym.)=unfailing
niezawodowy (przym.)=amateur
niezbędny (przym.)=essential
niezbędny (przym.)=imperative
niezbędny (przym.)=indispensable
niezbędny (przym.)=necessary
niezbędny (przym.)=needful
niezbędny (przym.)=requisite
niezbyt (przysł.)=scarce
niezbyt (przysł.)=scarcely
niezbywalnie (przysł.)=nonnegotiable
niezdara (m) (rzecz.)=blockhead
niezdara (m) (rzecz.)=clodhopper
niezdara (m) (rzecz.)=duffer
niezdara (m) (rzecz.)=muff
niezdara (m) (rzecz.)=oaf
niezdarnie (przysł.)=clumsily
niezdarność (f) (rzecz.)=awkwardness
niezdarność (f) (rzecz.)=clumsiness
niezdarny (przym.)=awkward
niezdarny (przym.)=clumsy
niezdarny (przym.)=gawky
niezdarny (przym.)=ham-fisted
niezdarny (przym.)=ham-handed
niezdarny (przym.)=hulking
niezdarny (przym.)=maladroit
niezdarny (przym.)=oafish
niezdarny (przym.)=stick-in-the-mud
niezdarny (przym.)=ungainly
niezdatność (f) (rzecz.)=incapacity
niezdatność (f) (rzecz.)=unfitness
niezdatny (przym.)=inapt
niezdatny (przym.)=unfit
niezdatny (przym.)=unusable
niezdecydowanie (n) (rzecz.)=hesitance
niezdecydowanie (n) (rzecz.)=hesitancy
niezdecydowanie (n) (rzecz.)=hesitantly
niezdecydowanie (n) (rzecz.)=hesitation
niezdecydowanie (n) (rzecz.)=indecision
niezdecydowanie (n) (rzecz.)=vacillation
niezdolność (f) (rzecz.)=inability
niezdolność (f) (rzecz.)=incapability
niezdolność (f) (rzecz.)=incapacity
niezdolność (f) (rzecz.)=unfitness
niezdrów (przym.)=woozy
niezdrowo (przysł.)=unhealthily
niezdrowy (przym.)=insalubrious
niezdrowy (przym.)=noisome
niezdrowy (przym.)=noxious
niezdrowy (przym.)=poorly
niezdrowy (przym.)=seedy
niezdrowy (przym.)=unhealthy
niezdrowy (przym.)=unsound
niezdrowy (przym.)=unwell
niezdrowy (przym.)=unwholesome
niezdyscyplinowanie (n) (rzecz.)=indiscipline
niezgoda (f) (rzecz.)=disaccord
niezgoda (f) (rzecz.)=disagreement
niezgoda (f) (rzecz.)=discord
niezgoda (f) (rzecz.)=dissension
niezgoda (f) (rzecz.)=disunity
niezgodnie (przysł.)=discordantly
niezgodnie (przysł.)=inconsistently
niezgodność (f) (rzecz.)=disagreement
niezgodność (f) (rzecz.)=discordance
niezgodność (f) (rzecz.)=discrepancy
niezgodność (f) (rzecz.)=incompatibilities
niezgodność (f) (rzecz.)=incompatibility
niezgodność (f) (rzecz.)=incongruity
niezgodność (f) (rzecz.)=inconsistency
niezgodność (f) (rzecz.)=incorrectness
niezgodność (f) (rzecz.)=mismatch
niezgodność (f) (rzecz.)=nonconformity
niezgodność (f) (rzecz.)=repugnance
niezgodność (f) (rzecz.)=variance
niezgodny (przym.)=discordant
niezgodny (przym.)=incompatible
niezgodny (przym.)=incongruous
niezgodny (przym.)=inconsistent
niezgodny (przym.)=quarrelsome
niezgodny (przym.)=repugnant
niezgraba (m) (rzecz.)=butterfingers
niezgraba (m) (rzecz.)=clodhopper
niezgrabnie (przysł.)=awkwardly
niezgrabnie (przysł.)=clumsily
niezgrabnie (przysł.)=shapelessly
niezgrabność (f) (rzecz.)=awkwardness
niezgrabność (f) (rzecz.)=clumsiness
niezgrabny (przym.)=awkward
niezgrabny (przym.)=bluff
niezgrabny (przym.)=clumsy
niezgrabny (przym.)=heavy-handed
niezgrabny (przym.)=shapeless
niezgrabny (przym.)=uncouth
niezgrabny (przym.)=ungainly
niezgrabny (przym.)=ungraceful
niezgrabny (przym.)=unhandy
niezgrabny (przym.)=unhappily
niezgrabny (przym.)=unwieldy
nieziemski (przym.)=unearthly
nieziemski (przym.)=unworldly
niezłomnie (przysł.)=unaffectedly
niezłomność (f) (rzecz.)=steadfastness
niezłomny (przym.)=steadfast
niezłomny (przym.)=unbroken
niezłomny (przym.)=unwavering
niezłośliwy (przym.)=benign
niezły (przym.)=goodish
niezmiennie (przysł.)=invariably
niezmiennie (przysł.)=unalterably
niezmienność (f) (rzecz.)=constancy
niezmienność (f) (rzecz.)=immutability
niezmienność (f) (rzecz.)=invariance
niezmienność (f) (rzecz.)=permanence
niezmienność (f) (rzecz.)=permanency
niezmienny (przym.)=changeless
niezmienny (przym.)=constant
niezmienny (przym.)=eternal
niezmienny (przym.)=hard-boiled
niezmienny (przym.)=immutable
niezmienny (przym.)=inalterable
niezmienny (przym.)=invariable
niezmienny (przym.)=invariant
niezmienny (przym.)=lasting
niezmienny (przym.)=stationary
niezmienny (przym.)=unalterable
niezmienny (przym.)=unchangeable
niezmienny (przym.)=unchanging
niezmienny (przym.)=unshakeable
niezmienny (przym.)=unswerving
niezmienny (przym.)=unvaried
niezmiernie (przysł.)=exceedingly
niezmiernie (przysł.)=extremely
niezmiernie (przysł.)=immensely
niezmiernie (przysł.)=insubstantial
niezmierny (przym.)=extraordinary
niezmierny (przym.)=horrendous
niezmierny (przym.)=immense
nieznacznie (przysł.)=slightly
nieznaczny (przym.)=fractional
nieznaczny (przym.)=inappreciable
nieznaczny (przym.)=inconsiderable
nieznaczny (przym.)=insignificant
nieznaczny (przym.)=minute
nieznaczny (przym.)=narrow
nieznaczny (przym.)=narrowed
nieznaczny (przym.)=negligible
nieznaczny (przym.)=slight
nieznajomość (f) (rzecz.)=ignorance
nieznajomy (przym.)=stranger
niezniszczalność (f) (rzecz.)=indestructibility
nieznośnie (przysł.)=horridly
nieznośny (przym.)=annoying
nieznośny (przym.)=excruciating
nieznośny (przym.)=horrid
nieznośny (przym.)=impracticable
nieznośny (przym.)=insufferable
nieznośny (przym.)=insupportable
nieznośny (przym.)=intolerable
nieznośny (przym.)=nasty
nieznośny (przym.)=pestilential
nieznośny (przym.)=provoking
nieznośny (przym.)=tiresome
nieznośny (przym.)=unbearable
nieznośny (przym.)=underdone
nieznośny (przym.)=unendurable
nieżonaty (przym.)=bachelor
nieżonaty (przym.)=single
nieżonaty (przym.)=unmarried
niezręczność (f) (rzecz.)=gaucherie
niezręczny (przym.)=awkward
niezręczny (przym.)=clumsy
niezręczny (przym.)=fisted
niezręczny (przym.)=gauche
niezręczny (przym.)=ham-fisted
niezręczny (przym.)=ham-handed
niezręczny (przym.)=maladroit
niezręczny (przym.)=tight-fisted
niezręczny (przym.)=uncouth
niezrównanie (n) (rzecz.)=incomparably
niezrozumiałość (f) (rzecz.)=incomprehensibility
niezrozumiałość (f) (rzecz.)=obscurity
niezrozumienie (n) (rzecz.)=incomprehension
niezrozumienie (n) (rzecz.)=misunderstanding
niezupełnie (przysł.)=incompletely
niezupełny (przym.)=imperfect
niezwłocznie (przysł.)=immediately
niezwłoczny (przym.)=immediate
niezwłoczny (przym.)=prompt
niezwrotny (przym.)=non-returnable
niezwyczajny (przym.)=particular
niezwyczajny (przym.)=unwonted
niezwykle (przysł.)=exceedingly
niezwykle (przysł.)=extraordinarily
niezwykle (przysł.)=extremely
niezwykle (przysł.)=inordinately
niezwykle (przysł.)=overwhelmingly
niezwykle (przysł.)=singularly
niezwykle (przysł.)=uncommonly
niezwykle (przysł.)=unusually
niezwykle (przysł.)=vitally
niezwykle (przysł.)=wonderfully
niezwykłość (f) (rzecz.)=extraordinariness
niezwykłość (f) (rzecz.)=oddity
niezwykłość (f) (rzecz.)=queer
niezwykłość (f) (rzecz.)=rareness
niezwykłość (f) (rzecz.)=singularity
niezwykły (przym.)=extraordinary
niezwykły (przym.)=quaint
niezwykły (przym.)=rare
niezwykły (przym.)=singular
niezwykły (przym.)=strange
niezwykły (przym.)=unaccustomed
niezwykły (przym.)=uncommon
niezwykły (przym.)=unusual
niezwykły (przym.)=unwonted
niezwykły (przym.)=wondrous
nieżyciowy (przym.)=unrealistic
nieżyczliwie (przysł.)=unkindly
nieżyczliwość (f) (rzecz.)=malevolence
nieżyczliwość (f) (rzecz.)=unfriendliness
nieżyczliwość (f) (rzecz.)=unkindness
nieżyczliwy (przym.)=ill-disposed
nieżyczliwy (przym.)=malevolent
nieżyczliwy (przym.)=uncharitable
nieżyczliwy (przym.)=unfriendly
nieżyczliwy (przym.)=unkind
nieżyt (m) (rzecz.)=inflammation
nieżywotny (przym.)=inanimate
nieżywy (przym.)=dead
nieżywy (przym.)=had
nigdy (przysł.)=ever
nigdy (przysł.)=never
nigdy (przysł.)=nevermore
nigdzie (przysł.)=anywhere
nigdzie (przysł.)=nowhere
nihilista (m) (rzecz.)=nihilist
nihilistyczny (przym.)=nihilistic
nihilizm (m) (rzecz.)=nihilism
nihilizm (m) (rzecz.)=nihility
nijaki (przym.)=bland
nijaki (przym.)=featureless
nijaki (przym.)=insipid
nijaki (przym.)=lack
nijaki (przym.)=neuter
nijaki (przym.)=nondescript
nijaki (przym.)=null
nikczemnie (przysł.)=vilely
nikczemnik (m) (rzecz.)=caitiff
nikczemnik (m) (rzecz.)=cur
nikczemnik (m) (rzecz.)=knave
nikczemnik (m) (rzecz.)=miscreant
nikczemnik (m) (rzecz.)=scoundrel
nikczemnik (m) (rzecz.)=skunk
nikczemnik (m) (rzecz.)=villain
nikczemnik (m) (rzecz.)=wretch
nikczemność (f) (rzecz.)=infamy
nikczemność (f) (rzecz.)=knavery
nikczemność (f) (rzecz.)=meanness
nikczemność (f) (rzecz.)=sordidness
nikczemność (f) (rzecz.)=turpitude
nikczemny (przym.)=abject
nikczemny (przym.)=base
nikczemny (przym.)=caitiff
nikczemny (przym.)=craven
nikczemny (przym.)=damnable
nikczemny (przym.)=dastardly
nikczemny (przym.)=despicable
nikczemny (przym.)=infamous
nikczemny (przym.)=knavish
nikczemny (przym.)=mean
nikczemny (przym.)=miscreant
nikczemny (przym.)=miserable
nikczemny (przym.)=palsy
nikczemny (przym.)=scurry
nikczemny (przym.)=shabby
nikczemny (przym.)=sordid
nikczemny (przym.)=undignified
nikczemny (przym.)=vile
nikczemny (przym.)=wicked
nikiel (m) (rzecz.)=nickel
nikłość (f) (rzecz.)=slender
niklować (czas.)=nickel
nikły (przym.)=faint
nikły (przym.)=scant
nikły (przym.)=scanty
nikły (przym.)=vanished
nikły (przym.)=wan
niknąć (czas.)=disappear
niknąć (czas.)=vanilla
nikotyna (f) (rzecz.)=nicotine
nikt (zaim.)=nix
nikt (zaim.)=nixie
nikt (zaim.)=nobody
nikt (zaim.)=none
nikt (zaim.)=no-one
nim (spój.)=before
nim (spój.)=him
nim (zaim.)=before
nim (zaim.)=him
nimb (m) (rzecz.)=nimbus
nimfa (f) (rzecz.)=naiad
nimfa (f) (rzecz.)=nymph
nimfomania (f) (rzecz.)=nymphomania
niob (m) (rzecz.)=niobium
nirwana (f) (rzecz.)=nirvana
niski (przym.)=base
niski (przym.)=briefer
niski (przym.)=deep
niski (przym.)=low
niski (przym.)=low-down
niski (przym.)=lowly
niski (przym.)=short
niski (przym.)=smallness
niski (przym.)=stunted
niski (przym.)=tubby
niski (przym.)=undersized
nisko (przysł.)=low
niskoobrotowy (przym.)=low-speed
niskopoziomowy (przym.)=low-level
niskoprocentowy (przym.)=weak
niskość (f) (rzecz.)=lower
niskość (f) (rzecz.)=lowness
nisza (f) (rzecz.)=cubicle
nisza (f) (rzecz.)=niche
nisza (f) (rzecz.)=recess
niszczenie (n) (rzecz.)=canker
niszczenie (n) (rzecz.)=decay
niszczenie (n) (rzecz.)=decaying
niszczenie (n) (rzecz.)=maceration
niszczenie (n) (rzecz.)=wither
niszczyć (czas.)=annihilate
niszczyć (czas.)=blight
niszczyć (czas.)=bulldoze
niszczyć (czas.)=confound
niszczyć (czas.)=consume
niszczyć (czas.)=crush
niszczyć (czas.)=damage
niszczyć (czas.)=deface
niszczyć (czas.)=destroy
niszczyć (czas.)=disrupt
niszczyć (czas.)=exterminate
niszczyć (czas.)=fordo
niszczyć (czas.)=kill
niszczyć (czas.)=mar
niszczyć (czas.)=nip
niszczyć (czas.)=pulverize
niszczyć (czas.)=ravage
niszczyć (czas.)=rot
niszczyć (czas.)=shatter
niszczyć (czas.)=stave
niszczyć (czas.)=vandalize
niszczyć (czas.)=wreck
niszczyciel (m) (rzecz.)=destroyer
niszczyciel (m) (rzecz.)=wrecker
niszczycielski (przym.)=canker
niszczycielski (przym.)=destructive
niszczycielski (przym.)=devastating
nitka (f) (rzecz.)=floss
nitka (f) (rzecz.)=strand
nitka (f) (rzecz.)=thread
nitować (czas.)=rivet
nitowanie (n) (rzecz.)=riveting
nitrowanie (n) (rzecz.)=nitration
nitrozwiązek (m) (rzecz.)=nitro-compound
nitryfikować (czas.)=nitrify
niuans (m) (rzecz.)=nuance
niuchać (czas.)=sniff
niwa (f) (rzecz.)=cornfield
niweczyć (czas.)=blight
niweczyć (czas.)=dash
niweczyć (czas.)=thwart
niż (m) (rzecz.)=depression
niż (m) (rzecz.)=low
niż (m) (rzecz.)=than
niż (m) (rzecz.)=to
nizać (czas.)=thread
nizina (f) (rzecz.)=flat
nizina (f) (rzecz.)=lowland
nizinny (przym.)=callow
nizinny (przym.)=lowland
niższość (f) (rzecz.)=inferiority
niższość (f) (rzecz.)=lower
nobel (m) (rzecz.)=nobelium
nobilitacja (f) (rzecz.)=ennoblement
nobilitować (czas.)=ennoble
nobilitowanie (n) (rzecz.)=knighting
nobliwy (przym.)=dignified
noc (f) (rzecz.)=night
noc (f) (rzecz.)=night-time
nochal (m) (rzecz.)=conk
nochal (m) (rzecz.)=nose
nochal (m) (rzecz.)=snoot
nocleg (m) (rzecz.)=accommodation
nocleg (m) (rzecz.)=bed
nocleg (m) (rzecz.)=sleepover
noclegownia (f) (rzecz.)=doss
nocnik (m) (rzecz.)=chamber-pot
nocnik (m) (rzecz.)=potty
nocny (przym.)=nigh
nocny (przym.)=night
nocny (przym.)=nightly
nocny (przym.)=nocturnal
nocny (przym.)=nocturne
nocny (przym.)=overnight
noga (f) (rzecz.)=foot
noga (f) (rzecz.)=leg
nogawica (f) (rzecz.)=leg
nogawka (f) (rzecz.)=leg
nokaut (m) (rzecz.)=kayo
nokaut (m) (rzecz.)=knockout
nokaut (m) (rzecz.)=knock-out
nokturn (m) (rzecz.)=nocturne
nomenklatura (f) (rzecz.)=nomenclature
nominacja (f) (rzecz.)=appointment
nominacja (f) (rzecz.)=nominate
nominacja (f) (rzecz.)=nomination
nominacja (f) (rzecz.)=nominee
nominał (m) (rzecz.)=denomination
nominalnie (przysł.)=nominally
nominalny (przym.)=just
nominalny (przym.)=nominal
nominalny (przym.)=rated
nominat (m) (rzecz.)=nominee
nonkonformista (m) (rzecz.)=dissenter
nonkonformista (m) (rzecz.)=nonconformist
nonkonformizm (m) (rzecz.)=nonconformity
nonsens (m) (rzecz.)=absurd
nonsens (m) (rzecz.)=absurdity
nonsens (m) (rzecz.)=baloney
nonsens (m) (rzecz.)=birdseed
nonsens (m) (rzecz.)=bosh
nonsens (m) (rzecz.)=bunkum
nonsens (m) (rzecz.)=falderal
nonsens (m) (rzecz.)=fudge
nonsens (m) (rzecz.)=humbug
nonsens (m) (rzecz.)=nonsense
nonsens (m) (rzecz.)=shenanigans
nonsens (m) (rzecz.)=trash
nonsensowny (przym.)=nonsensical
nonszalancja (f) (rzecz.)=flippancy
nonszalancja (f) (rzecz.)=nonchalance
nonszalancki (przym.)=flippant
nonszalancki (przym.)=nonchalant
nonszalancko (przysł.)=airily
nonszalancko (przysł.)=nonchalantly
nora (f) (rzecz.)=burrow
nora (f) (rzecz.)=den
nora (f) (rzecz.)=hole
nora (f) (rzecz.)=hovel
norka (f) (rzecz.)=mink
norma (f) (rzecz.)=norm
norma (f) (rzecz.)=orthodoxy
norma (f) (rzecz.)=rate
norma (f) (rzecz.)=standard
normalizacja (f) (rzecz.)=normalization
normalizacja (f) (rzecz.)=standardization
normalizować (czas.)=normalize
normalizować (czas.)=standardize
normalizowanie (n) (rzecz.)=normalization
normalizowanie (n) (rzecz.)=normalizing
normalnie (przysł.)=normally
normalność (f) (rzecz.)=normalcy
normalność (f) (rzecz.)=normality
normalny (przym.)=normal
normalny (przym.)=regular
normalny (przym.)=soundness
normatywny (przym.)=normative
normować (czas.)=standardize
nornica (f) (rzecz.)=vole
nos (m) (rzecz.)=nose
nos (m) (rzecz.)=nosing
nos (m) (rzecz.)=pecker
nosek (m) (rzecz.)=nosing
nosek (m) (rzecz.)=peen
nosić (czas.)=bear
nosić (czas.)=carry
nosić (czas.)=sprout
nosić (czas.)=wear
nosiciel (m) (rzecz.)=bearer
nosiciel (m) (rzecz.)=carrier
nosiciel (m) (rzecz.)=vehicle
nosidło (n) (rzecz.)=sling
nośnik (m) (rzecz.)=carrier
nośnik (m) (rzecz.)=media
nośnik (m) (rzecz.)=medium
nośnik (m) (rzecz.)=vehicle
nośność (f) (rzecz.)=deadweight
nośny (przym.)=portative
nosorożec (m) (rzecz.)=rhino
nosorożec (m) (rzecz.)=rhinoceros
nosowo (przysł.)=nasally
nosowość (f) (rzecz.)=nasality
nosowy (przym.)=nasal
nosowy (przym.)=nosed
nostalgiczny (przym.)=homesick
nostalgiczny (przym.)=nostalgic
nosze (pl) (rzecz.)=hand-barrow
nosze (pl) (rzecz.)=litter
nosze (pl) (rzecz.)=stretcher
nosze (pl) (rzecz.)=stretcher-bearer
noszenie (n) (rzecz.)=wear
noszowy (przym.)=stretcher-bearer
nota (f) (rzecz.)=illicit
nota (f) (rzecz.)=note
nota (f) (rzecz.)=rating
notacja (f) (rzecz.)=notation
notarialny (przym.)=notarized
notariusz (m) (rzecz.)=notary
notariusz (m) (rzecz.)=solicitor
notatka (f) (rzecz.)=annotation
notatka (f) (rzecz.)=entry
notatka (f) (rzecz.)=footnote
notatka (f) (rzecz.)=foot-note
notatka (f) (rzecz.)=memo
notatka (f) (rzecz.)=memorandum
notatka (f) (rzecz.)=minute
notatka (f) (rzecz.)=note
notatka (f) (rzecz.)=notice
notatka (f) (rzecz.)=noticing
notatka (f) (rzecz.)=record
notatka (f) (rzecz.)=remembrance
notatnik (m) (rzecz.)=agenda
notatnik (m) (rzecz.)=block
notatnik (m) (rzecz.)=diary
notatnik (m) (rzecz.)=jotter
notatnik (m) (rzecz.)=notebook
notatnik (m) (rzecz.)=notepad
notatnik (m) (rzecz.)=pocket-book
notorycznie (przysł.)=habitually
notorycznie (przysł.)=notoriously
notoryczny (przym.)=flagrant
notoryczny (przym.)=habitual
notoryczny (przym.)=notorious
notować (czas.)=chronicle
notować (czas.)=log
notować (czas.)=note
notować (czas.)=quote
notowanie (n) (rzecz.)=jotting
notowanie (n) (rzecz.)=quotation
notowanie (n) (rzecz.)=rating
notowanie (n) (rzecz.)=register
nowator (m) (rzecz.)=innovator
nowatorski (przym.)=fresh
nowatorski (przym.)=innovative
nowatorski (przym.)=novel
nowela (f) (rzecz.)=novelette
nowela (f) (rzecz.)=novella
nowelizacja (f) (rzecz.)=amendment
nowelizacja (f) (rzecz.)=amendments
nowenna (f) (rzecz.)=novena
nowicjat (m) (rzecz.)=novitiate
nowicjat (m) (rzecz.)=probation
nowicjusz (m) (rzecz.)=apprentice
nowicjusz (m) (rzecz.)=beginner
nowicjusz (m) (rzecz.)=freshman
nowicjusz (m) (rzecz.)=frosh
nowicjusz (m) (rzecz.)=griffin
nowicjusz (m) (rzecz.)=novice
nowicjusz (m) (rzecz.)=tenderfoot
nowicjusz (m) (rzecz.)=tyro
nowina (f) (rzecz.)=news
nowinka (f) (rzecz.)=fad
nowinka (f) (rzecz.)=novelty
nowo (przysł.)=newly
nowoczesność (f) (rzecz.)=modernity
nowoczesny (przym.)=modern
nowoczesny (przym.)=newfangled
nowoczesny (przym.)=trendy
nowoczesny (przym.)=up-to-date
nowomodny (przym.)=newfangled
nowomodny (przym.)=new-fashioned
noworodek (m) (rzecz.)=baby
noworodek (m) (rzecz.)=infant
noworodek (m) (rzecz.)=neonate
noworodek (m) (rzecz.)=newborn
noworodkowy (przym.)=natal
noworodkowy (przym.)=neonatal
nowość (f) (rzecz.)=newness
nowość (f) (rzecz.)=news
nowość (f) (rzecz.)=novelty
nowotwór (m) (rzecz.)=cancer
nowotwór (m) (rzecz.)=carcinoma
nowotworowy (przym.)=cancerous
nowożytny (przym.)=modern
nowy (przym.)=fresh
nowy (przym.)=new
nowy (przym.)=newsy
nowy (przym.)=nouveau
nowy (przym.)=novel
nowy (przym.)=recent
nowy (przym.)=unfamiliar
nóż (m) (rzecz.)=cutlass
nóż (m) (rzecz.)=cutter
nóż (m) (rzecz.)=knife
nóż (m) (rzecz.)=knifing
nozdrze (n) (rzecz.)=nostril
nóżka (f) (rzecz.)=stem
nożny (przym.)=foot-operated
nożny (przym.)=legged
nożownictwo (n) (rzecz.)=cutlery
nożownik (m) (rzecz.)=cutler
nożowy (przym.)=knifed
nożyce (pl) (rzecz.)=clipper
nożyce (pl) (rzecz.)=clippers
nożyce (pl) (rzecz.)=scissors
nożyce (pl) (rzecz.)=shears
nożycowy (przym.)=scissor
nożyczki (pl) (rzecz.)=scissors
nożyk (m) (rzecz.)=penknife
nożyk (m) (rzecz.)=pocket-knife
nucenie (n) (rzecz.)=humming
nucić (czas.)=croon
nucić (czas.)=hum
nuda (f) (rzecz.)=boredom
nuda (f) (rzecz.)=duller
nuda (f) (rzecz.)=dullness
nuda (f) (rzecz.)=ennui
nuda (f) (rzecz.)=humdrum
nuda (f) (rzecz.)=monotony
nuda (f) (rzecz.)=tediousness
nuda (f) (rzecz.)=tedium
nuda (f) (rzecz.)=weariness
nudno (przysł.)=dully
nudno (przysł.)=tediously
nudny (przym.)=boredom
nudny (przym.)=boring
nudny (przym.)=drab
nudny (przym.)=dry
nudny (przym.)=dull
nudny (przym.)=flat
nudny (przym.)=humdrum
nudny (przym.)=insipid
nudny (przym.)=jejune
nudny (przym.)=ponderous
nudny (przym.)=prosy
nudny (przym.)=stodgy
nudny (przym.)=stuffy
nudny (przym.)=tedious
nudny (przym.)=tiresome
nudny (przym.)=uninspired
nudny (przym.)=uninspiring
nudny (przym.)=uninteresting
nudny (przym.)=wearisome
nudysta (m) (rzecz.)=nudist
nudyzm (m) (rzecz.)=nudism
nudziarstwo (n) (rzecz.)=bore
nudziarz (m) (rzecz.)=bore
nudziarz (m) (rzecz.)=drag
nudziarz (m) (rzecz.)=wimp
nudzić (czas.)=bore
nudzić (czas.)=weary
nugat (m) (rzecz.)=nougat
nuklearny (przym.)=nuclear
nukleinowy (przym.)=nucleic
nukleon (m) (rzecz.)=nucleon
nukleotyd (m) (rzecz.)=nucleotide
numer (m) (rzecz.)=badge
numer (m) (rzecz.)=code
numer (m) (rzecz.)=issue
numer (m) (rzecz.)=number
numer (m) (rzecz.)=size
numeracja (f) (rzecz.)=enumeration
numeracja (f) (rzecz.)=numbering
numeracja (f) (rzecz.)=numeration
numerek (m) (rzecz.)=ticket
numerować (czas.)=number
numerować (czas.)=paginate
numerowanie (n) (rzecz.)=numbering
numerycznie (przysł.)=numerically
numeryczny (przym.)=numeric
numeryczny (przym.)=numerical
numizmatyczny (przym.)=numismatic
numizmatyk (m) (rzecz.)=numismatist
numizmatyka (f) (rzecz.)=numismatics
nuncjusz (m) (rzecz.)=nuncio
nur (m) (rzecz.)=loon
nurek (m) (rzecz.)=dipper
nurek (m) (rzecz.)=dive
nurek (m) (rzecz.)=diver
nurek (m) (rzecz.)=plunger
nurkować (czas.)=dive
nurkować (czas.)=plunge
nurkowanie (n) (rzecz.)=dive
nurkowanie (n) (rzecz.)=diving
nurkowanie (n) (rzecz.)=nosedive
nurkowanie (n) (rzecz.)=plunging
nurt (m) (rzecz.)=current
nurt (m) (rzecz.)=stream
nurt (m) (rzecz.)=undercurrent
nurtować (czas.)=pervade
nurtowanie (n) (rzecz.)=pervading
nurzać (czas.)=wallow
nuta (f) (rzecz.)=keynote
nuta (f) (rzecz.)=note
nuta (f) (rzecz.)=tune
nutka (f) (rzecz.)=note
nutria (f) (rzecz.)=nutria
nużąco (przysł.)=tediously
nużąco (przysł.)=wearisomely
nużyć (czas.)=fatigue
nużyć (czas.)=weary
nygus (m) (rzecz.)=lazybones
nylon (m) (rzecz.)=nylon
oaza (f) (rzecz.)=oasis
oba (licz.)=both
obaj (licz.)=both
obaj (licz.)=either
obalać (czas.)=abolish
obalać (czas.)=abolisher
obalać (czas.)=debunk
obalać (czas.)=demolish
obalać (czas.)=disprove
obalać (czas.)=overthrow
obalać (czas.)=overturn
obalać (czas.)=rebut
obalać (czas.)=refute
obalać (czas.)=subvert
obalenie (n) (rzecz.)=abatement
obalenie (n) (rzecz.)=abolishment
obalenie (n) (rzecz.)=abolition
obalenie (n) (rzecz.)=overthrow
obalenie (n) (rzecz.)=refutation
obalenie (n) (rzecz.)=subversion
obalić (czas.)=abolish
obalić (czas.)=explode
obalić (czas.)=overturn
obalić (czas.)=quail
obarczanie (n) (rzecz.)=encumber
obarczyć (czas.)=afflict
obarczyć (czas.)=burden
obarczyć (czas.)=burthen
obarczyć (czas.)=charge
obarczyć (czas.)=saddle
obawa (f) (rzecz.)=anxiety
obawa (f) (rzecz.)=apprehension
obawa (f) (rzecz.)=awe
obawa (f) (rzecz.)=concern
obawa (f) (rzecz.)=fear
obawa (f) (rzecz.)=hang-up
obawa (f) (rzecz.)=misgiving
obawiać (czas.)=apprehend
obcas (m) (rzecz.)=heel
obcążki (pl) (rzecz.)=tongs
obcęgi (pl) (rzecz.)=clipper
obcęgi (pl) (rzecz.)=pliers
obcęgi (pl) (rzecz.)=tong
obcęgi (pl) (rzecz.)=tongs
obcesowo (przysł.)=outright
obcesowość (f) (rzecz.)=abruptness
obcesowość (f) (rzecz.)=suddenness
obcesowy (przym.)=abrupt
obcesowy (przym.)=brusque
obcesowy (przym.)=unceremonious
obchód (m) (rzecz.)=celebration
obchód (m) (rzecz.)=round
obchodzenie (n) (rzecz.)=evasion
obchodzenie (n) (rzecz.)=treatment
obchodzenie (n) (rzecz.)=usage
obchodzić (czas.)=bypass
obchodzić (czas.)=by-pass
obchodzić (czas.)=celebrant
obchodzić (czas.)=celebrate
obchodzić (czas.)=circumvent
obchodzić (czas.)=commemorate
obchodzić (czas.)=evade
obchodzić (czas.)=feast
obchodzić (czas.)=handle
obchodzić (czas.)=hold
obchodzić (czas.)=inspect
obchodzić (czas.)=shirk
obchodzić (czas.)=skirt
obchodzić (czas.)=solemnize
obchodzić (czas.)=tackle
obciąć (czas.)=retrench
obciąć (czas.)=truncate
obciążać (czas.)=aggravate
obciążać (czas.)=charge
obciążać (czas.)=debit
obciążać (czas.)=handicap
obciążać (czas.)=load
obciążanie (n) (rzecz.)=encumber
obciążanie (n) (rzecz.)=loading
obciążenie (n) (rzecz.)=aggravation
obciążenie (n) (rzecz.)=burden
obciążenie (n) (rzecz.)=burthen
obciążenie (n) (rzecz.)=charge
obciążenie (n) (rzecz.)=cumber
obciążenie (n) (rzecz.)=cumbrance
obciążenie (n) (rzecz.)=duty
obciążenie (n) (rzecz.)=encumbrance
obciążenie (n) (rzecz.)=handicap
obciążenie (n) (rzecz.)=liability
obciążenie (n) (rzecz.)=load
obciążenie (n) (rzecz.)=loading
obciążenie (n) (rzecz.)=strain
obciążenie (n) (rzecz.)=termination
obciążenie (n) (rzecz.)=workload
obciążyć (czas.)=aggravate
obciążyć (czas.)=burden
obciążyć (czas.)=burthen
obciążyć (czas.)=saddle
obciążyć (czas.)=weight
obcięcie (n) (rzecz.)=dockage
obcięcie (n) (rzecz.)=truncation
obcinać (czas.)=axe
obcinać (czas.)=clip
obcinać (czas.)=crop
obcinać (czas.)=curtail
obcinać (czas.)=cut
obcinać (czas.)=dock
obcinać (czas.)=nip
obcinać (czas.)=pare
obcinać (czas.)=slash
obcinać (czas.)=stint
obcinać (czas.)=truncate
obcinacz (m) (rzecz.)=clipper
obcinanie (n) (rzecz.)=champing
obcinanie (n) (rzecz.)=clipping
obcinanie (n) (rzecz.)=curtailment
obcinanie (n) (rzecz.)=truncation
obcisły (przym.)=close-fitting
obcisły (przym.)=skin-tight
obcisły (przym.)=tight
obcisły (przym.)=tight-fitting
obco (przysł.)=strangely
obcokrajowiec (m) (rzecz.)=foreigner
obcokrajowiec (m) (rzecz.)=gringo
obcokrajowiec (m) (rzecz.)=stranger
obcokrajowy (przym.)=foreign
obcość (f) (rzecz.)=detachment
obcość (f) (rzecz.)=strangeness
obcować (czas.)=meddlesome
obcować (czas.)=meddling
obcowanie (n) (rzecz.)=companionship
obcowanie (n) (rzecz.)=intercourse
obcy (przym.)=alien
obcy (przym.)=extraneous
obcy (przym.)=foreign
obcy (przym.)=inorganic
obcy (przym.)=mere
obcy (przym.)=outlandish
obcy (przym.)=remote
obcy (przym.)=strange
obcy (przym.)=stranger
obcy (przym.)=unfamiliar
obdarcie (n) (rzecz.)=raggedly
obdarowywać (czas.)=endow
obdartus (m) (rzecz.)=scruff
obdartus (m) (rzecz.)=tatterdemalion
obdarzać (czas.)=bestow
obdarzać (czas.)=endow
obdrapać (czas.)=dilapidate
obdzielać (czas.)=deal
obecnie (przysł.)=currently
obecnie (przysł.)=now
obecnie (przysł.)=nowadays
obecnie (przysł.)=presently
obecność (f) (rzecz.)=assistance
obecność (f) (rzecz.)=attendance
obecność (f) (rzecz.)=inherence
obecność (f) (rzecz.)=presence
obecny (przym.)=assist
obecny (przym.)=attend
obecny (przym.)=attendant
obecny (przym.)=attending
obecny (przym.)=current
obecny (przym.)=present
obecny (przym.)=preset
obecny (przym.)=reigning
obejma (f) (rzecz.)=bezel
obejma (f) (rzecz.)=clasp
obejmować (czas.)=assume
obejmować (czas.)=clasp
obejmować (czas.)=comprehend
obejmować (czas.)=comprise
obejmować (czas.)=contain
obejmować (czas.)=cover
obejmować (czas.)=embody
obejmować (czas.)=embrace
obejmować (czas.)=encapsulate
obejmować (czas.)=enclose
obejmować (czas.)=encompass
obejmować (czas.)=hue
obejmować (czas.)=incorporate
obejmować (czas.)=involve
obejmować (czas.)=lock
obejmować (czas.)=span
obejść (czas.)=circumvent
obejście (n) (rzecz.)=bypass
obejście (n) (rzecz.)=by-pass
obejście (n) (rzecz.)=farmyard
obejście (n) (rzecz.)=work-around
obelga (f) (rzecz.)=abusing
obelga (f) (rzecz.)=indignity
obelga (f) (rzecz.)=insult
obelga (f) (rzecz.)=invective
obelga (f) (rzecz.)=outrage
obelżywy (przym.)=abusive
obelżywy (przym.)=contumelious
obelżywy (przym.)=injurious
obelżywy (przym.)=insulting
obelżywy (przym.)=scurrilous
oberwać (czas.)=pluck
oberża (f) (rzecz.)=hostelry
oberża (f) (rzecz.)=kneading-trough
oberża (f) (rzecz.)=tavern
oberżyna (f) (rzecz.)=eggplant
oberżysta (m) (rzecz.)=innkeeper
obetrzeć (czas.)=wipe
obezwładniać (czas.)=disable
obezwładniać (czas.)=overpower
obezwładniać (czas.)=overwhelm
obezwładniać (czas.)=suppress
obezwładnienie (n) (rzecz.)=suppression
obficie (przysł.)=abundantly
obficie (przysł.)=copiously
obficie (przysł.)=hard
obficie (przysł.)=heavily
obficie (przysł.)=luxuriantly
obficie (przysł.)=profusely
obfitość (f) (rzecz.)=abound
obfitość (f) (rzecz.)=abundance
obfitość (f) (rzecz.)=affluence
obfitość (f) (rzecz.)=ampleness
obfitość (f) (rzecz.)=amplitude
obfitość (f) (rzecz.)=copiousness
obfitość (f) (rzecz.)=cornucopia
obfitość (f) (rzecz.)=exuberance
obfitość (f) (rzecz.)=foison
obfitość (f) (rzecz.)=fullness
obfitość (f) (rzecz.)=galore
obfitość (f) (rzecz.)=largeness
obfitość (f) (rzecz.)=luxury
obfitość (f) (rzecz.)=plenitude
obfitość (f) (rzecz.)=plenty
obfitość (f) (rzecz.)=plethora
obfitość (f) (rzecz.)=profusion
obfitować (czas.)=abound
obfitować (czas.)=teem
obfitowanie (n) (rzecz.)=abounding
obfity (przym.)=abundant
obfity (przym.)=ample
obfity (przym.)=bounteous
obfity (przym.)=bountiful
obfity (przym.)=copious
obfity (przym.)=copiousness
obfity (przym.)=exuberant
obfity (przym.)=heartiest
obfity (przym.)=hearty
obfity (przym.)=heavy
obfity (przym.)=lavish
obfity (przym.)=luxuriant
obfity (przym.)=luxurious
obfity (przym.)=plenteous
obfity (przym.)=plentiful
obfity (przym.)=profuse
obfity (przym.)=rich
obfity (przym.)=rife
obfity (przym.)=slap-up
obgadać (czas.)=backbite
obgadywanie (n) (rzecz.)=backbiting
obgryzać (czas.)=nibble
obiad (m) (rzecz.)=dinner
obiad (m) (rzecz.)=lunch
obiadować (czas.)=dine
obiadowanie (n) (rzecz.)=dining
obiadowy (przym.)=dined
obibok (m) (rzecz.)=do-nothing
obicie (n) (rzecz.)=lining
obicie (n) (rzecz.)=padding
obicie (n) (rzecz.)=sheath
obicie (n) (rzecz.)=tapestry
obicie (n) (rzecz.)=upholstering
obiecanka (f) (rzecz.)=promise
obiecywać (czas.)=promise
obieg (m) (rzecz.)=circulation
obieg (m) (rzecz.)=currency
obieg (m) (rzecz.)=lap
obieg (m) (rzecz.)=orbiting
obieg (m) (rzecz.)=rotation
obieg (m) (rzecz.)=round
obiegać (czas.)=circulate
obiegać (czas.)=resound
obiegowy (przym.)=current
obiegowy (przym.)=stock
obiekcja (f) (rzecz.)=objection
obiekt (m) (rzecz.)=facility
obiekt (m) (rzecz.)=object
obiekt (m) (rzecz.)=structure
obiekt (m) (rzecz.)=target
obiektyw (m) (rzecz.)=lens
obiektyw (m) (rzecz.)=object-glass
obiektyw (m) (rzecz.)=objective
obiektywizm (m) (rzecz.)=objectivism
obiektywizm (m) (rzecz.)=objectivity
obiektywnie (przysł.)=objectively
obiektywność (f) (rzecz.)=objectiveness
obiektywność (f) (rzecz.)=objectivity
obiektywny (przym.)=disinterested
obiektywny (przym.)=objective
obierać (czas.)=appoint
obierać (czas.)=choose
obierać (czas.)=collect
obierać (czas.)=nominate
obierać (czas.)=peel
obierać (czas.)=shell
obierać (czas.)=skin
obieralny (przym.)=elected
obieralny (przym.)=elective
obieralny (przym.)=eligible
obieranie (n) (rzecz.)=paring
obietnica (f) (rzecz.)=engagement
obietnica (f) (rzecz.)=promise
obietnica (f) (rzecz.)=troth
obieżyświat (m) (rzecz.)=globetrotter
obieżyświat (m) (rzecz.)=globe-trotter
obieżyświat (m) (rzecz.)=ranger
obijać (czas.)=bruise
obijać (czas.)=chip
obijać (czas.)=upholster
obijanie (n) (rzecz.)=upholster
objąć (czas.)=embrace
objąć (czas.)=enfold
objąć (czas.)=grapple
objąć (czas.)=grasp
objąć (czas.)=lap
objadać (czas.)=gormandize
objaśniać (czas.)=account
objaśniać (czas.)=annotate
objaśniać (czas.)=construe
objaśniać (czas.)=expound
objaśniać (czas.)=illustrate
objaśniać (czas.)=interpret
objaśnienie (n) (rzecz.)=explanation
objaw (m) (rzecz.)=diagnostic
objaw (m) (rzecz.)=display
objaw (m) (rzecz.)=sign
objaw (m) (rzecz.)=symptom
objawiać (czas.)=open
objawienie (n) (rzecz.)=revelation
objazd (m) (rzecz.)=bypass
objazd (m) (rzecz.)=by-pass
objazd (m) (rzecz.)=circuit
objazd (m) (rzecz.)=detour
objazd (m) (rzecz.)=diversion
objazd (m) (rzecz.)=tour
objazd (m) (rzecz.)=touring
objazdowy (przym.)=ambulatory
objazdowy (przym.)=itinerant
objazdowy (przym.)=toured
objęcie (n) (rzecz.)=accession
objęcie (n) (rzecz.)=assumption
objęcie (n) (rzecz.)=embrace
objęcie (n) (rzecz.)=hue
objeść (czas.)=gormandize
objętość (f) (rzecz.)=bulk
objętość (f) (rzecz.)=capacity
objętość (f) (rzecz.)=compass
objętość (f) (rzecz.)=comprehension
objętość (f) (rzecz.)=size
objętość (f) (rzecz.)=voluble
objętość (f) (rzecz.)=volume
objeżdżać (czas.)=bypass
objeżdżać (czas.)=tour
oblać (czas.)=fail
obładować (czas.)=burden
obładować (czas.)=burthen
obładować (czas.)=heap
obłąkańczo (przysł.)=insanely
obłąkanie (n) (rzecz.)=bedlam
obłąkanie (n) (rzecz.)=insanity
obłąkanie (n) (rzecz.)=madness
obłąkaniec (m) (rzecz.)=lunatic
obłaskawiać (czas.)=tame
obława (f) (rzecz.)=chase
obława (f) (rzecz.)=hunt
obława (f) (rzecz.)=manhunt
obława (f) (rzecz.)=raid
obława (f) (rzecz.)=roundup
obłęd (m) (rzecz.)=insanity
obłęd (m) (rzecz.)=lunacy
obłęd (m) (rzecz.)=madness
obłęd (m) (rzecz.)=mania
obłędny (przym.)=fantastic
obłędny (przym.)=fantastical
oblegać (czas.)=beleaguer
oblegać (czas.)=beset
oblegać (czas.)=besiege
oblegać (czas.)=siege
obleganie (n) (rzecz.)=beleaguer
obleśny (przym.)=lecherous
obleśny (przym.)=lustful
obleśny (przym.)=oily
oblewać (czas.)=circumfuse
oblewać (czas.)=douse
oblewać (czas.)=smother
oblewać (czas.)=sprinkle
oblewać (czas.)=surround
oblewać (czas.)=wash
oblewanie (n) (rzecz.)=celebration
oblężenie (n) (rzecz.)=besetment
oblężenie (n) (rzecz.)=siege
obliczać (czas.)=account
obliczać (czas.)=calculate
obliczać (czas.)=compute
obliczać (czas.)=count
obliczać (czas.)=countenance
obliczać (czas.)=estimate
obliczać (czas.)=evaluate
obliczać (czas.)=reckon
obliczać (czas.)=tally
obliczać (czas.)=tot
obliczanie (n) (rzecz.)=computation
obliczanie (n) (rzecz.)=numeration
oblicze (n) (rzecz.)=countenance
oblicze (n) (rzecz.)=face
oblicze (n) (rzecz.)=side
oblicze (n) (rzecz.)=visage
obliczenie (n) (rzecz.)=calculation
obliczenie (n) (rzecz.)=computation
obliczenie (n) (rzecz.)=sum
obliczeniowy (przym.)=computable
obliczeniowy (przym.)=computational
obliczyć (czas.)=account
obliczyć (czas.)=count
obliczyć (czas.)=cube
obligacja (f) (rzecz.)=attachment
obligacja (f) (rzecz.)=bond
obligacja (f) (rzecz.)=debenture
obligacja (f) (rzecz.)=obligation
oblodzenie (n) (rzecz.)=icing
obłok (m) (rzecz.)=cloud
obłok (m) (rzecz.)=pall
obłożyć (czas.)=hypocrisy
oblubienica (f) (rzecz.)=bride
obłuda (f) (rzecz.)=cant
obłuda (f) (rzecz.)=duplicity
obłuda (f) (rzecz.)=hypocrisy
obłuda (f) (rzecz.)=insincerity
obłudnica (f) (rzecz.)=hypocrite
obłudnie (przysł.)=insincerely
obłudnik (m) (rzecz.)=dissembler
obłudnik (m) (rzecz.)=hypocrite
obłudny (przym.)=cant
obłudny (przym.)=false
obłudny (przym.)=false-hearted
obłudny (przym.)=hypocritical
obłudny (przym.)=insincere
obłupywać (czas.)=peel
obłupywać (czas.)=shell
obłupywanie (n) (rzecz.)=shelling
obły (przym.)=cylindrical
obły (przym.)=oval
obmacać (czas.)=feel
obmacanie (n) (rzecz.)=finger
obmawiać (czas.)=asperse
obmawiać (czas.)=backbite
obmawiać (czas.)=denigrate
obmawiać (czas.)=scandalize
obmawiać (czas.)=vilify
obmawianie (n) (rzecz.)=backbiting
obmowa (f) (rzecz.)=aspersion
obmowa (f) (rzecz.)=backbiting
obmowa (f) (rzecz.)=obloquy
obmowa (f) (rzecz.)=scandal
obmowa (f) (rzecz.)=slander
obmurowanie (n) (rzecz.)=embankment
obmycie (n) (rzecz.)=ablution
obmycie (n) (rzecz.)=ablutions
obmyślać (czas.)=debate
obmyślać (czas.)=devise
obmyślać (czas.)=premeditate
obmyślić (czas.)=digest
obmywać (czas.)=cleanse
obnażać (czas.)=bare
obnażać (czas.)=unclothe
obnażać (czas.)=uncover
obnażyć (czas.)=denture
obnażyć (czas.)=undress
obniżać (czas.)=cheapen
obniżać (czas.)=debase
obniżać (czas.)=decline
obniżać (czas.)=decrease
obniżać (czas.)=depress
obniżać (czas.)=descend
obniżać (czas.)=dip
obniżać (czas.)=drop
obniżać (czas.)=lower
obniżać (czas.)=reduce
obniżać (czas.)=sink
obniżać (czas.)=slip
obniżanie (n) (rzecz.)=abating
obniżanie (n) (rzecz.)=cheapening
obniżenie (n) (rzecz.)=abatement
obniżenie (n) (rzecz.)=decrease
obniżenie (n) (rzecz.)=degradation
obniżenie (n) (rzecz.)=descent
obniżenie (n) (rzecz.)=influence
obniżenie (n) (rzecz.)=lower
obniżka (f) (rzecz.)=abatement
obniżka (f) (rzecz.)=deduction
obniżka (f) (rzecz.)=discount
obniżka (f) (rzecz.)=markdown
obniżka (f) (rzecz.)=reduction
obniżka (f) (rzecz.)=rollback
obniżyć (czas.)=abase
obniżyć (czas.)=abate
obniżyć (czas.)=decrease
obniżyć (czas.)=dip
obnosić (czas.)=sport
oboista (m) (rzecz.)=oboist
obój (m) (rzecz.)=hautboy
obój (m) (rzecz.)=oboe
obojczyk (m) (rzecz.)=clavicle
obojczyk (m) (rzecz.)=collarbone
obojczyk (m) (rzecz.)=collar-bone
oboje (licz.)=both
oboje (licz.)=either
obojętnie (przysł.)=indifferently
obojętnie (przysł.)=unconcernedly
obojętność (f) (rzecz.)=abstractedness
obojętność (f) (rzecz.)=apathy
obojętność (f) (rzecz.)=detachment
obojętność (f) (rzecz.)=impassivity
obojętność (f) (rzecz.)=indifference
obojętność (f) (rzecz.)=nonchalance
obojętność (f) (rzecz.)=unconcern
obojętny (przym.)=apathetic
obojętny (przym.)=chilly
obojętny (przym.)=cold
obojętny (przym.)=dispassionate
obojętny (przym.)=inactive
obojętny (przym.)=indifferent
obojętny (przym.)=inert
obojętny (przym.)=listless
obojętny (przym.)=lukewarm
obojętny (przym.)=neutral
obojętny (przym.)=resigned
obojętny (przym.)=stolid
obojętny (przym.)=stolidity
obojętny (przym.)=unconcerned
obojętny (przym.)=unimpressed
obojętny (przym.)=unmoved
obojętny (przym.)=unresponsive
obojętny (przym.)=unsympathetic
obojnaczy (przym.)=hermaphrodite
obojnaczy (przym.)=hermaphroditic
obojnaczy (przym.)=hermaphroditical
obojnak (m) (rzecz.)=hermaphrodite
obojnak (m) (rzecz.)=hermaphroditic
obojnak (m) (rzecz.)=hermaphroditical
obok (m) (rzecz.)=abreast
obok (m) (rzecz.)=along
obok (m) (rzecz.)=alongside
obok (m) (rzecz.)=beside
obok (m) (rzecz.)=by
obopólnie (przysł.)=reciprocally
obopólny (przym.)=mutual
obopólny (przym.)=reciprocal
obora (f) (rzecz.)=barn
obora (f) (rzecz.)=byre
obora (f) (rzecz.)=cowshed
obora (f) (rzecz.)=stable
obornik (m) (rzecz.)=dung
obornik (m) (rzecz.)=manure
oborowy (przym.)=cowman
obosieczny (przym.)=double-edged
obosieczny (przym.)=two-edged
obostrzenie (n) (rzecz.)=restriction
obowiązek (m) (rzecz.)=charge
obowiązek (m) (rzecz.)=chore
obowiązek (m) (rzecz.)=civic
obowiązek (m) (rzecz.)=clear
obowiązek (m) (rzecz.)=duty
obowiązek (m) (rzecz.)=obligation
obowiązek (m) (rzecz.)=office
obowiązek (m) (rzecz.)=onus
obowiązek (m) (rzecz.)=responsibility
obowiązkowo (przysł.)=dutifully
obowiązkowo (przysł.)=obligatorily
obowiązkowy (przym.)=compulsory
obowiązkowy (przym.)=duteous
obowiązkowy (przym.)=dutiful
obowiązkowy (przym.)=mandatory
obowiązkowy (przym.)=obligatory
obowiązywać (czas.)=oblige
obowiązywać (czas.)=operate
obowiązywać (czas.)=stand
obowiązywanie (n) (rzecz.)=obligatory
obóz (m) (rzecz.)=camp
obóz (m) (rzecz.)=encampment
obozować (czas.)=camp
obozować (czas.)=encamp
obozowanie (n) (rzecz.)=camp
obozowanie (n) (rzecz.)=camping
obozowanie (n) (rzecz.)=encampment
obozowicz (m) (rzecz.)=camper
obozowisko (n) (rzecz.)=camp
obozowisko (n) (rzecz.)=campground
obozowisko (n) (rzecz.)=campsite
obozowisko (n) (rzecz.)=encampment
obozowy (przym.)=camp
obrąbek (m) (rzecz.)=hem
obrabiać (czas.)=process
obrabiać (czas.)=work
obrabialny (przym.)=determinable
obrabialny (przym.)=workable
obrabiarka (f) (rzecz.)=lathe
obrabować (czas.)=despoil
obrabować (czas.)=rifle
obrabowywać (czas.)=mug
obrabowywać (czas.)=rob
obrać (czas.)=adopt
obracać (czas.)=handle
obracać (czas.)=hinge
obracać (czas.)=negotiate
obracać (czas.)=pirouette
obracać (czas.)=rebound
obracać (czas.)=rev
obracać (czas.)=revolve
obracać (czas.)=roll
obracać (czas.)=rotate
obracać (czas.)=slue
obracać (czas.)=spin
obracać (czas.)=swivel
obracać (czas.)=toss
obracać (czas.)=turn
obracanie (n) (rzecz.)=broaching
obracanie (n) (rzecz.)=manipulation
obracanie (n) (rzecz.)=reducing
obracanie (n) (rzecz.)=turning
obrachować (czas.)=calculate
obrachunek (m) (rzecz.)=account
obrachunek (m) (rzecz.)=settlement
obrączka (f) (rzecz.)=hoop
obrączka (f) (rzecz.)=rind
obrączka (f) (rzecz.)=ring
obrączkowy (przym.)=annular
obradować (czas.)=deliberate
obradować (czas.)=sit
obrady (pl) (rzecz.)=deliberation
obrady (pl) (rzecz.)=proceeding
obramować (czas.)=edge
obramowanie (n) (rzecz.)=casing
obramowanie (n) (rzecz.)=edging
obramowanie (n) (rzecz.)=framing
obramowanie (n) (rzecz.)=fringe
obramowanie (n) (rzecz.)=mantel
obramowanie (n) (rzecz.)=setting
obramowanie (n) (rzecz.)=surround
obramowywać (czas.)=encase
obrastać (czas.)=overgrow
obraz (m) (rzecz.)=canvas
obraz (m) (rzecz.)=figure
obraz (m) (rzecz.)=image
obraz (m) (rzecz.)=painting
obraz (m) (rzecz.)=picture
obraz (m) (rzecz.)=scene
obraz (m) (rzecz.)=shape
obraza (f) (rzecz.)=abusing
obraza (f) (rzecz.)=affront
obraza (f) (rzecz.)=injury
obraza (f) (rzecz.)=insult
obraza (f) (rzecz.)=offence
obraza (f) (rzecz.)=outrage
obraza (f) (rzecz.)=pet
obraza (f) (rzecz.)=pique
obraza (f) (rzecz.)=resentment
obraza (f) (rzecz.)=scandal
obraza (f) (rzecz.)=umbrage
obrażać (czas.)=abuse
obrażać (czas.)=affront
obrażać (czas.)=huff
obrażać (czas.)=insult
obrażać (czas.)=offence
obrażać (czas.)=offend
obrażać (czas.)=resent
obrażać (czas.)=resentfully
obrażalski (przym.)=cocky
obrażanie (n) (rzecz.)=offender
obrażenie (n) (rzecz.)=injury
obrażenie (n) (rzecz.)=lesion
obrażenie (n) (rzecz.)=trauma
obrazić (czas.)=injure
obrazić (czas.)=offence
obrazić (czas.)=offend
obrazić (czas.)=outrage
obrazić (czas.)=pique
obraźliwość (f) (rzecz.)=sulkiness
obraźliwy (przym.)=abusive
obraźliwy (przym.)=aggressive
obraźliwy (przym.)=disrespectful
obraźliwy (przym.)=huffish
obraźliwy (przym.)=huffy
obraźliwy (przym.)=injurious
obraźliwy (przym.)=insulting
obraźliwy (przym.)=offensive
obraźliwy (przym.)=opprobrious
obraźliwy (przym.)=susceptible
obrazoburca (m) (rzecz.)=iconoclast
obrazoburczy (przym.)=iconoclastic
obrazoburstwo (n) (rzecz.)=iconoclasm
obrazować (czas.)=depict
obrazować (czas.)=epitomize
obrazowanie (n) (rzecz.)=displaying
obrazowanie (n) (rzecz.)=imagery
obrazowanie (n) (rzecz.)=imaging
obrazowo (przysł.)=figurative
obrazowo (przysł.)=vividly
obrazowy (przym.)=figurative
obrazowy (przym.)=pictorial
obrazowy (przym.)=vivid
obręb (m) (rzecz.)=compass
obręb (m) (rzecz.)=limit
obręb (m) (rzecz.)=precinct
obrębiać (czas.)=hem
obrębić (czas.)=fringe
obrębić (czas.)=hoop
obręcz (f) (rzecz.)=hoop
obręcz (f) (rzecz.)=rim
obręcz (f) (rzecz.)=tire
obróbka (f) (rzecz.)=alteration
obróbka (f) (rzecz.)=processing
obróbka (f) (rzecz.)=treatment
obrócić (czas.)=broach
obrok (m) (rzecz.)=fodder
obrona (f) (rzecz.)=advocacy
obrona (f) (rzecz.)=back
obrona (f) (rzecz.)=defending
obrona (f) (rzecz.)=justification
obrona (f) (rzecz.)=plea
obrona (f) (rzecz.)=vindication
obrońca (m) (rzecz.)=advocate
obrońca (m) (rzecz.)=attorney
obrońca (m) (rzecz.)=barrister
obrońca (m) (rzecz.)=champion
obrońca (m) (rzecz.)=counsel
obrońca (m) (rzecz.)=defender
obrońca (m) (rzecz.)=guardian
obrońca (m) (rzecz.)=halfback
obrońca (m) (rzecz.)=libertarian
obrońca (m) (rzecz.)=pleader
obrońca (m) (rzecz.)=protector
obrońca (m) (rzecz.)=vindicator
obronić (czas.)=defend
obronić (czas.)=fend
obronić (czas.)=justify
obronić (czas.)=vindicate
obronny (przym.)=defensible
obronny (przym.)=defensive
obronny (przym.)=fortified
obrót (m) (rzecz.)=cash
obrót (m) (rzecz.)=circulation
obrót (m) (rzecz.)=currency
obrót (m) (rzecz.)=rev
obrót (m) (rzecz.)=revolution
obrót (m) (rzecz.)=rotation
obrót (m) (rzecz.)=slue
obrót (m) (rzecz.)=spin
obrót (m) (rzecz.)=swivel
obrót (m) (rzecz.)=turn
obrót (m) (rzecz.)=turnaround
obrót (m) (rzecz.)=turnover
obrót (m) (rzecz.)=twirl
obrót (m) (rzecz.)=twist
obrotnica (f) (rzecz.)=turntable
obrotny (przym.)=resourceful
obrotomierz (m) (rzecz.)=tachometer
obrotowy (przym.)=circulating
obrotowy (przym.)=revolutionary
obrotowy (przym.)=revolving
obrotowy (przym.)=rotary
obrotowy (przym.)=rotational
obroża (f) (rzecz.)=collar
obroża (f) (rzecz.)=dog-collar
obrus (m) (rzecz.)=cloth
obrus (m) (rzecz.)=tablecloth
obrus (m) (rzecz.)=table-cloth
obrys (m) (rzecz.)=contour
obrywać (czas.)=tear
obryzgać (czas.)=dash
obryzgać (czas.)=splash
obryzgiwać (czas.)=spatter
obryzgiwać (czas.)=splash
obryzgiwać (czas.)=splatter
obryzgiwanie (n) (rzecz.)=spattering
obrządek (m) (rzecz.)=rite
obrządek (m) (rzecz.)=ritual
obrzęd (m) (rzecz.)=ceremony
obrzęd (m) (rzecz.)=custom
obrzęd (m) (rzecz.)=observance
obrzęd (m) (rzecz.)=rite
obrzędowy (przym.)=ceremonial
obrzędowy (przym.)=ritual
obrzęk (m) (rzecz.)=swelling
obrzęk (m) (rzecz.)=weal
obrzęk (m) (rzecz.)=whelk
obrzezać (czas.)=circumcise
obrzezanie (n) (rzecz.)=circumcision
obrzeże (n) (rzecz.)=edge
obrzeże (n) (rzecz.)=periphery
obrzeże (n) (rzecz.)=welt
obrzezywać (czas.)=circumcise
obrzmienie (n) (rzecz.)=fluxion
obrzmienie (n) (rzecz.)=swelling
obrzucać (czas.)=bandy
obrzydlistwo (n) (rzecz.)=grunge
obrzydliwie (przysł.)=abominably
obrzydliwie (przysł.)=disgustingly
obrzydliwie (przysł.)=foully
obrzydliwość (f) (rzecz.)=abomination
obrzydliwość (f) (rzecz.)=disgust
obrzydliwy (przym.)=abominable
obrzydliwy (przym.)=cloying
obrzydliwy (przym.)=detestable
obrzydliwy (przym.)=distasteful
obrzydliwy (przym.)=heinous
obrzydliwy (przym.)=nauseous
obrzydliwy (przym.)=noxious
obrzydliwy (przym.)=poisonous
obrzydliwy (przym.)=revolting
obrzydliwy (przym.)=sickening
obrzydliwy (przym.)=sickish
obrzydliwy (przym.)=yucky
obrzydzać (czas.)=sicken
obrzydzenie (n) (rzecz.)=abomination
obrzydzenie (n) (rzecz.)=averseness
obrzydzenie (n) (rzecz.)=aversion
obrzydzenie (n) (rzecz.)=execration
obrzydzenie (n) (rzecz.)=loathing
obrzynać (czas.)=lop
obsada (f) (rzecz.)=cast
obsada (f) (rzecz.)=casting
obsada (f) (rzecz.)=crew
obsada (f) (rzecz.)=manning
obsadka (f) (rzecz.)=penholder
obsadzać (czas.)=man
obsadzać (czas.)=staff
obsadzić (czas.)=typecast
obsceniczność (f) (rzecz.)=lewdness
obsceniczność (f) (rzecz.)=obscenity
obsceniczny (przym.)=obscene
obserwacja (f) (rzecz.)=introspection
obserwacja (f) (rzecz.)=observation
obserwacja (f) (rzecz.)=watch
obserwacyjny (przym.)=observational
obserwator (m) (rzecz.)=beholder
obserwator (m) (rzecz.)=bystander
obserwator (m) (rzecz.)=lookout
obserwator (m) (rzecz.)=look-out
obserwator (m) (rzecz.)=observer
obserwator (m) (rzecz.)=onlooker
obserwator (m) (rzecz.)=spotter
obserwator (m) (rzecz.)=watcher
obserwatorium (n) (rzecz.)=observatory
obserwować (czas.)=closely
obserwować (czas.)=lurk
obserwować (czas.)=observe
obserwowanie (n) (rzecz.)=observation
obsesja (f) (rzecz.)=besetment
obsesja (f) (rzecz.)=obsession
obsesyjny (przym.)=obsessive
obsiewać (czas.)=sow
obskakiwać (czas.)=surround
obskurant (m) (rzecz.)=obscurant
obskurantyzm (m) (rzecz.)=obscurantism
obskurantyzm (m) (rzecz.)=obscurity
obskurny (przym.)=dingy
obskurny (przym.)=sordid
obsługa (f) (rzecz.)=administration
obsługa (f) (rzecz.)=attendance
obsługa (f) (rzecz.)=service
obsługa (f) (rzecz.)=servicing
obsługiwać (czas.)=attend
obsługiwać (czas.)=serve
obsługiwać (czas.)=tend
obsługiwać (czas.)=work
obsługiwanie (n) (rzecz.)=action
obsługiwanie (n) (rzecz.)=cater
obsługiwanie (n) (rzecz.)=handling
obsługiwanie (n) (rzecz.)=operating
obstawa (f) (rzecz.)=bodyguard
obstawa (f) (rzecz.)=guard
obstawać (czas.)=abide
obstawać (czas.)=adhere
obstawać (czas.)=persist
obstawiać (czas.)=surround
obstrukcja (f) (rzecz.)=constipation
obstrukcja (f) (rzecz.)=obstruction
obstrukcjonista (m) (rzecz.)=filibuster
obstrukcjonista (m) (rzecz.)=obstructionist
obstrukcyjny (przym.)=obstructive
obstrzał (m) (rzecz.)=gunfire
obsunięcie (n) (rzecz.)=landslide
obsydian (m) (rzecz.)=obsidian
obsypywać (czas.)=bespatter
obsypywać (czas.)=powder
obsypywać (czas.)=strew
obsypywanie (n) (rzecz.)=lavishing
obszar (m) (rzecz.)=area
obszar (m) (rzecz.)=expanse
obszar (m) (rzecz.)=extent
obszar (m) (rzecz.)=premise
obszar (m) (rzecz.)=region
obszar (m) (rzecz.)=space
obszar (m) (rzecz.)=stretch
obszar (m) (rzecz.)=terrene
obszar (m) (rzecz.)=territory
obszar (m) (rzecz.)=tract
obszarnik (m) (rzecz.)=landlord
obszarnik (m) (rzecz.)=landowner
obszernie (przysł.)=amply
obszernie (przysł.)=extensively
obszerność (f) (rzecz.)=ampleness
obszerny (przym.)=ample
obszerny (przym.)=baggy
obszerny (przym.)=big
obszerny (przym.)=broad
obszerny (przym.)=capacious
obszerny (przym.)=comprehensive
obszerny (przym.)=extensive
obszerny (przym.)=loose
obszerny (przym.)=roomy
obszerny (przym.)=spacious
obszerny (przym.)=vast
obszerny (przym.)=wide
obszukać (czas.)=frisk
obszukiwać (czas.)=frisk
obszyć (czas.)=edge
obszyć (czas.)=lace
obszycie (n) (rzecz.)=binding
obszycie (n) (rzecz.)=edging
obszycie (n) (rzecz.)=hem
obszywać (czas.)=brag
obszywać (czas.)=hem
obszywka (f) (rzecz.)=galloon
obtarcie (n) (rzecz.)=sore
obudowa (f) (rzecz.)=casing
obudowa (f) (rzecz.)=encapsulation
obudowa (f) (rzecz.)=housing
obudowa (f) (rzecz.)=package
obudować (czas.)=encase
obudzenie (n) (rzecz.)=waking
obudzić (czas.)=arouse
obudzić (czas.)=awaken
obudzić (czas.)=rouse
obudzić (czas.)=wake
obumarcie (n) (rzecz.)=necrosis
obumierać (czas.)=languish
obupłciowy (przym.)=epicene
obupłciowy (przym.)=hermaphrodite
obupłciowy (przym.)=hermaphroditic
oburącz (przysł.)=ambidextrously
oburęczny (przym.)=ambidextrous
oburęczny (przym.)=two-handed
oburzać (czas.)=displease
oburzać (czas.)=resent
oburzać (czas.)=revolt
oburzać (czas.)=sicken
oburzenie (n) (rzecz.)=displeasure
oburzenie (n) (rzecz.)=indignation
oburzenie (n) (rzecz.)=resentment
oburzenie (n) (rzecz.)=wrath
obustronny (przym.)=bilateral
obustronny (przym.)=mutual
obustronny (przym.)=reciprocal
obuwie (pl) (rzecz.)=footwear
obuwniczy (przym.)=shoe
obwąchiwać (czas.)=nose
obwałować (czas.)=bank
obwarzanek (m) (rzecz.)=bagel
obwarzanek (m) (rzecz.)=pretzel
obwiązać (czas.)=band
obwiązywać (czas.)=tie
obwieścić (czas.)=notify
obwieścić (czas.)=proclaim
obwieszczać (czas.)=advertise
obwieszczać (czas.)=announce
obwieszczać (czas.)=peal
obwieszczenie (n) (rzecz.)=advertisement
obwieszczenie (n) (rzecz.)=announcement
obwieszczenie (n) (rzecz.)=statement
obwiniać (czas.)=accuse
obwiniać (czas.)=blame
obwiniać (czas.)=incriminate
obwinianie (n) (rzecz.)=incrimination
obwinić (czas.)=convict
obwinić (czas.)=inculcate
obwinić (czas.)=inculpate
obwinienie (n) (rzecz.)=blame
obwisać (czas.)=sag
obwisanie (n) (rzecz.)=sag
obwisłość (f) (rzecz.)=flabbiness
obwód (m) (rzecz.)=ambit
obwód (m) (rzecz.)=circle
obwód (m) (rzecz.)=circuit
obwód (m) (rzecz.)=circumference
obwód (m) (rzecz.)=compass
obwód (m) (rzecz.)=district
obwód (m) (rzecz.)=girt
obwód (m) (rzecz.)=girth
obwód (m) (rzecz.)=network
obwód (m) (rzecz.)=perimeter
obwód (m) (rzecz.)=periphery
obwódka (f) (rzecz.)=ban
obwódka (f) (rzecz.)=border
obwódka (f) (rzecz.)=fringing
obwódka (f) (rzecz.)=hem
obwódka (f) (rzecz.)=rim
obwodnica (f) (rzecz.)=beltway
obwodnica (f) (rzecz.)=bypass
obwodnica (f) (rzecz.)=by-pass
obwodowy (przym.)=circumferential
obwodowy (przym.)=district
obwodowy (przym.)=peripheral
obwoluta (f) (rzecz.)=dust-cover
obwoluta (f) (rzecz.)=jacket
obwoluta (f) (rzecz.)=wrapper
obyć (czas.)=forgo
obycie (n) (rzecz.)=manner
obyczaj (m) (rzecz.)=custom
obyczaj (m) (rzecz.)=habit
obyczaj (m) (rzecz.)=manner
obyczaj (m) (rzecz.)=mode
obyczajność (f) (rzecz.)=decorum
obyczajny (przym.)=decent
obyczajny (przym.)=decorous
obyczajny (przym.)=modest
obyczajny (przym.)=moral
obyczajowy (przym.)=moral
obydwa (licz.)=both
obydwaj (licz.)=both
obywać (czas.)=forgo
obywać (czas.)=without
obywatel (m) (rzecz.)=burgess
obywatel (m) (rzecz.)=citizen
obywatel (m) (rzecz.)=civilian
obywatel (m) (rzecz.)=commoner
obywatel (m) (rzecz.)=denizen
obywatel (m) (rzecz.)=freeman
obywatel (m) (rzecz.)=national
obywatelski (przym.)=civic
obywatelski (przym.)=civil
obywatelstwo (n) (rzecz.)=citizenship
obywatelstwo (n) (rzecz.)=freedom
obywatelstwo (n) (rzecz.)=nationality
obżarstwo (n) (rzecz.)=gluttony
obżartuch (m) (rzecz.)=glutton
obżartuch (m) (rzecz.)=gormandize
obżartuch (m) (rzecz.)=gourmand
obznajomienie (n) (rzecz.)=familiarity
ocaleć (czas.)=salvage
ocaleć (czas.)=survive
ocalenie (n) (rzecz.)=rescue
ocalenie (n) (rzecz.)=salvage
ocalenie (n) (rzecz.)=salvation
ocalenie (n) (rzecz.)=saving
ocalenie (n) (rzecz.)=survival
ocalić (czas.)=rescue
ocalić (czas.)=salvage
ocalić (czas.)=salve
ocalić (czas.)=save
ocean (m) (rzecz.)=ocean
oceaniczny (przym.)=ocean-going
oceaniczny (przym.)=oceanic
oceanografia (f) (rzecz.)=oceanography
oceanograficzny (przym.)=oceanographic
ocelot (m) (rzecz.)=ocelot
ocena (f) (rzecz.)=appraisal
ocena (f) (rzecz.)=appraisement
ocena (f) (rzecz.)=appreciation
ocena (f) (rzecz.)=assessment
ocena (f) (rzecz.)=assignment
ocena (f) (rzecz.)=criticism
ocena (f) (rzecz.)=estimate
ocena (f) (rzecz.)=estimation
ocena (f) (rzecz.)=evaluation
ocena (f) (rzecz.)=grade
ocena (f) (rzecz.)=mark
ocena (f) (rzecz.)=opinion
ocena (f) (rzecz.)=rating
ocena (f) (rzecz.)=score
oceniać (czas.)=appraise
oceniać (czas.)=assess
oceniać (czas.)=esteem
oceniać (czas.)=estimate
oceniać (czas.)=evaluate
ocenianie (n) (rzecz.)=scoring
ocenić (czas.)=account
ocenić (czas.)=appraise
ocenić (czas.)=appreciate
ocenzurować (czas.)=censurer
ocet (m) (rzecz.)=vinegar
och (wykrz.)=anyhow
och (wykrz.)=oh
ochładzać (czas.)=chill
ochładzać (czas.)=cool
ochładzać (czas.)=freshen
ochładzać (czas.)=refrigerate
ochładzacz (m) (rzecz.)=cooler
ochładzanie (n) (rzecz.)=refrigeration
ochłap (m) (rzecz.)=pittance
ochłap (m) (rzecz.)=scrap
ochlapus (m) (rzecz.)=boozer
ochlapywać (czas.)=splatter
ochłoda (f) (rzecz.)=refreshment
ochłodzenie (n) (rzecz.)=cooling
ochłodzić (czas.)=refrigerate
ochoczo (przysł.)=eagerly
ochoczo (przysł.)=enthusiastically
ochoczo (przysł.)=gaily
ochoczo (przysł.)=gamely
ochoczo (przysł.)=heartily
ochoczo (przysł.)=hotfoot
ochoczo (przysł.)=jauntily
ochoczo (przysł.)=readily
ochoczo (przysł.)=willingly
ochoczy (przym.)=cheerful
ochoczy (przym.)=ready
ochoczy (przym.)=willing
ochota (f) (rzecz.)=alacrity
ochota (f) (rzecz.)=craving
ochota (f) (rzecz.)=willingness
ochota (f) (rzecz.)=zest
ochotniczy (przym.)=voluntary
ochotnik (m) (rzecz.)=volunteer
ochra (f) (rzecz.)=ochre
ochraniać (czas.)=protect
ochraniać (czas.)=safeguard
ochraniać (czas.)=shield
ochraniacz (m) (rzecz.)=guard
ochraniacz (m) (rzecz.)=pad
ochraniacz (m) (rzecz.)=screener
ochraniacz (m) (rzecz.)=spacer
ochrona (f) (rzecz.)=bodyguard
ochrona (f) (rzecz.)=conservation
ochrona (f) (rzecz.)=custody
ochrona (f) (rzecz.)=guard
ochrona (f) (rzecz.)=precaution
ochrona (f) (rzecz.)=preserver
ochrona (f) (rzecz.)=protection
ochrona (f) (rzecz.)=rampant
ochrona (f) (rzecz.)=safeguard
ochrona (f) (rzecz.)=security
ochrona (f) (rzecz.)=shelter
ochroniarz (m) (rzecz.)=bodyguard
ochroniarz (m) (rzecz.)=enforcer
ochroniarz (m) (rzecz.)=lifeguard
ochronnie (przysł.)=protectively
ochronnik (m) (rzecz.)=protector
ochronny (przym.)=firebreak
ochronny (przym.)=preservative
ochronny (przym.)=preventive
ochronny (przym.)=prohibitive
ochronny (przym.)=prohibitory
ochronny (przym.)=protective
ochronny (przym.)=retardant
ochrzcić (czas.)=baptize
ochrzcić (czas.)=christen
ociągać (czas.)=dilly-dally
ociągać (czas.)=hover
ociągać (czas.)=linger
ociągać (czas.)=quail
ociągać (czas.)=tarry
ociąganie (n) (rzecz.)=hover
ociąganie (n) (rzecz.)=linger
ociekać (czas.)=drip
ociekać (czas.)=stream
ociekanie (n) (rzecz.)=water
ocielić (czas.)=calve
ocieniać (czas.)=overshadow
ocieniać (czas.)=shade
ocienianie (n) (rzecz.)=shadowing
ocieplacz (m) (rzecz.)=lining
ocierać (czas.)=abrade
ocierać (czas.)=brush
ocierać (czas.)=chafe
ocierać (czas.)=mix
ocierać (czas.)=scrape
ocierać (czas.)=wipe
ociężale (przysł.)=heavily
ociężale (przysł.)=ponderously
ociężale (przysł.)=slouch
ociężałość (f) (rzecz.)=heaviness
ociężałość (f) (rzecz.)=indolence
ociężałość (f) (rzecz.)=inertia
ocios (m) (rzecz.)=sidewall
ocknięcie (n) (rzecz.)=recover
oclenie (n) (rzecz.)=clearance
oclić (czas.)=duty
octan (m) (rzecz.)=acetate
octowy (przym.)=acetic
ocucić (czas.)=revive
oczarować (czas.)=becharm
oczarować (czas.)=bewitch
oczarować (czas.)=charm
oczarować (czas.)=enchant
oczarować (czas.)=fascinate
oczarować (czas.)=spellbind
oczarowanie (n) (rzecz.)=enchantment
oczarowanie (n) (rzecz.)=fascination
oczarowanie (n) (rzecz.)=infatuation
oczarowywać (czas.)=beguile
oczarowywać (czas.)=bewitch
oczarowywać (czas.)=enchant
oczarowywać (czas.)=ravish
oczarowywanie (n) (rzecz.)=entrancing
oczarowywanie (n) (rzecz.)=spellbinding
oczekiwać (czas.)=abide
oczekiwać (czas.)=abode
oczekiwać (czas.)=anticipate
oczekiwać (czas.)=await
oczekiwać (czas.)=expect
oczekiwać (czas.)=listen
oczekiwać (czas.)=wait
oczekiwanie (przysł.)=anticipation
oczekiwanie (przysł.)=awaiting
oczekiwanie (przysł.)=expectancy
oczekiwanie (przysł.)=expectation
oczekiwanie (przysł.)=expecting
oczekiwanie (przysł.)=prediction
oczekiwanie (przysł.)=standby
oczekiwanie (przysł.)=wait
oczerniać (czas.)=backbite
oczerniać (czas.)=besmirch
oczerniać (czas.)=calumniate
oczerniać (czas.)=defame
oczerniać (czas.)=detract
oczerniać (czas.)=slander
oczerniać (czas.)=slur
oczerniać (czas.)=traduce
oczernianie (n) (rzecz.)=defamation
oczernianie (n) (rzecz.)=mudslinging
oczernić (czas.)=blacken
oczernić (czas.)=decry
oczko (n) (rzecz.)=ace
oczko (n) (rzecz.)=asterisk
oczko (n) (rzecz.)=blackjack
oczko (n) (rzecz.)=eye
oczko (n) (rzecz.)=eyelet
oczko (n) (rzecz.)=ladder
oczko (n) (rzecz.)=mesh
oczko (n) (rzecz.)=stitch
oczko (n) (rzecz.)=stone
oczny (przym.)=ocular
oczny (przym.)=ophthalmic
oczodół (m) (rzecz.)=socket
oczodołowy (przym.)=orbital
oczyścić (czas.)=absolve
oczyścić (czas.)=clarify
oczyścić (czas.)=clean
oczyścić (czas.)=pure
oczyszczać (czas.)=brighten
oczyszczać (czas.)=brush
oczyszczać (czas.)=chasten
oczyszczać (czas.)=clarify
oczyszczać (czas.)=cleanse
oczyszczać (czas.)=expurgate
oczyszczać (czas.)=purge
oczyszczać (czas.)=purify
oczyszczać (czas.)=rectify
oczyszczać (czas.)=refine
oczyszczać (czas.)=rid
oczyszczać (czas.)=sanctify
oczyszczać (czas.)=scavenge
oczyszczalnik (m) (rzecz.)=purifier
oczyszczanie (n) (rzecz.)=expurgation
oczyszczanie (n) (rzecz.)=fining
oczyszczanie (n) (rzecz.)=purification
oczyszczanie (n) (rzecz.)=refinement
oczyszczenie (n) (rzecz.)=catharsis
oczyszczenie (n) (rzecz.)=clearance
oczyszczenie (n) (rzecz.)=defecation
oczyszczenie (n) (rzecz.)=purgation
oczyszczenie (n) (rzecz.)=purge
oczyszczenie (n) (rzecz.)=purification
oczytanie (n) (rzecz.)=reading
oczywiście (przysł.)=absolutely
oczywiście (przysł.)=ay
oczywiście (przysł.)=aye
oczywiście (przysł.)=certainly
oczywiście (przysł.)=definitely
oczywiście (przysł.)=evidently
oczywiście (przysł.)=naturally
oczywiście (przysł.)=obviously
oczywiście (przysł.)=rather
oczywiście (przysł.)=sure
oczywistość (f) (rzecz.)=clearness
oczywistość (f) (rzecz.)=evidence
oczywistość (f) (rzecz.)=obviousness
oczywistość (f) (rzecz.)=sheer
oczywisty (przym.)=apparent
oczywisty (przym.)=clear
oczywisty (przym.)=cut-and-dried
oczywisty (przym.)=evident
oczywisty (przym.)=manifest
oczywisty (przym.)=obvious
oczywisty (przym.)=patent
oczywisty (przym.)=plain
oczywisty (przym.)=self-explanatory
oczywisty (przym.)=unmistakable
od (przyim.)=avoid
od (przyim.)=from
od (przyim.)=of
od (przyim.)=off
od (przyim.)=since
od (przyim.)=un
oda (f) (rzecz.)=ode
odbarwiać (czas.)=decolorize
odbarwienie (n) (rzecz.)=discoloration
odbezpieczać (czas.)=unlock
odbić (czas.)=eruct
odbić (czas.)=rebound
odbić (czas.)=recapture
odbicie (n) (rzecz.)=bounce
odbicie (n) (rzecz.)=image
odbicie (n) (rzecz.)=impression
odbicie (n) (rzecz.)=imprint
odbicie (n) (rzecz.)=imprinted
odbicie (n) (rzecz.)=mirror
odbicie (n) (rzecz.)=mirroring
odbicie (n) (rzecz.)=parry
odbicie (n) (rzecz.)=rebound
odbicie (n) (rzecz.)=reflection
odbicie (n) (rzecz.)=reflex
odbicie (n) (rzecz.)=repercussion
odbicie (n) (rzecz.)=rescue
odbicie (n) (rzecz.)=return
odbicie (n) (rzecz.)=shadow
odbiegać (czas.)=depart
odbiegać (czas.)=digress
odbiegać (czas.)=diverge
odbieganie (n) (rzecz.)=scamper
odbierać (czas.)=collect
odbierać (czas.)=construe
odbierać (czas.)=discourage
odbierać (czas.)=disfranchise
odbierać (czas.)=pick
odbierać (czas.)=receive
odbierać (czas.)=reclaim
odbierać (czas.)=retake
odbieralnik (m) (rzecz.)=receptacle
odbijać (czas.)=bandy
odbijać (czas.)=bounce
odbijać (czas.)=echo
odbijać (czas.)=mirror
odbijać (czas.)=rebound
odbijać (czas.)=reflect
odbijać (czas.)=retake
odbijać (czas.)=reverberate
odbijać (czas.)=stamp
odbijanie (n) (rzecz.)=eructation
odbijanie (n) (rzecz.)=reflective
odbiór (m) (rzecz.)=collection
odbiór (m) (rzecz.)=over
odbiór (m) (rzecz.)=receipt
odbiór (m) (rzecz.)=reception
odbiorca (m) (rzecz.)=audience
odbiorca (m) (rzecz.)=consignee
odbiorca (m) (rzecz.)=consumer
odbiorca (m) (rzecz.)=payee
odbiorca (m) (rzecz.)=receiver
odbiorca (m) (rzecz.)=recipient
odbiorca (m) (rzecz.)=user
odbiornik (m) (rzecz.)=listener
odbiornik (m) (rzecz.)=radioed
odbiornik (m) (rzecz.)=receiver
odbitka (f) (rzecz.)=blueprint
odbitka (f) (rzecz.)=copy
odbitka (f) (rzecz.)=ectype
odbitka (f) (rzecz.)=heliotype
odbitka (f) (rzecz.)=offprint
odbitka (f) (rzecz.)=off-print
odbitka (f) (rzecz.)=print
odbitka (f) (rzecz.)=reprint
odblask (m) (rzecz.)=gleam
odblask (m) (rzecz.)=reflection
odblaskowy (przym.)=reflecting
odblaskowy (przym.)=reflector
odblokować (czas.)=clear
odblokować (czas.)=unfreeze
odblokować (czas.)=unlock
odblokowywać (czas.)=unblock
odbój (m) (rzecz.)=fender
odbojność (f) (rzecz.)=resiliency
odbudowa (f) (rzecz.)=rebuilding
odbudowa (f) (rzecz.)=reconstruction
odbudowa (f) (rzecz.)=restoration
odbudować (czas.)=rebuild
odbudować (czas.)=rebuilt
odbudować (czas.)=reconstruction
odbudować (czas.)=redevelop
odbudować (czas.)=restore
odbudowanie (n) (rzecz.)=rebuilding
odbudowywać (czas.)=reconstruct
odbyt (m) (rzecz.)=anus
odbytnica (f) (rzecz.)=anus
odbytnica (f) (rzecz.)=rectum
odbytnicowy (przym.)=recta!
odbytniczy (przym.)=anal
odbytniczy (przym.)=rectal
odbytowy (przym.)=anal
odbywać (czas.)=hold
odbywać (czas.)=serve
odcedzanie (n) (rzecz.)=draining
odchody (n) (rzecz.)=discharges
odchody (n) (rzecz.)=dropping
odchody (n) (rzecz.)=excrement
odchody (n) (rzecz.)=manure
odchody (n) (rzecz.)=ordure
odchodzić (czas.)=depart
odchodzić (czas.)=retire
odchrząkiwać (czas.)=hawk
odchudzać (czas.)=diet
odchudzać (czas.)=slim
odchylać (czas.)=deflect
odchylać (czas.)=deviate
odchylać (czas.)=diverge
odchylać (czas.)=divert
odchylać (czas.)=evade
odchylać (czas.)=rake
odchylać (czas.)=swerve
odchylanie (n) (rzecz.)=deflection
odchylenie (n) (rzecz.)=aberration
odchylenie (n) (rzecz.)=bias
odchylenie (n) (rzecz.)=declension
odchylenie (n) (rzecz.)=deflection
odchylenie (n) (rzecz.)=deviation
odchylenie (n) (rzecz.)=divergence
odchylenie (n) (rzecz.)=diversion
odchylenie (n) (rzecz.)=swelter
odchylenie (n) (rzecz.)=variation
odchylenie (n) (rzecz.)=yaw
odciąć (czas.)=ablate
odciąć (czas.)=amputate
odciąć (czas.)=snip
odciąg (m) (rzecz.)=guy
odciąg (m) (rzecz.)=stay
odciągać (czas.)=decoy
odciągać (czas.)=deduct
odciągać (czas.)=detract
odciągać (czas.)=distract
odciągać (czas.)=divert
odciągać (czas.)=hitch
odciążać (czas.)=unburden
odciążyć (czas.)=lighten
odciążyć (czas.)=unload
odcięcie (n) (rzecz.)=cut-off
odcięcie (n) (rzecz.)=snip
odcień (m) (rzecz.)=hue
odcień (m) (rzecz.)=nuance
odcień (m) (rzecz.)=shade
odcień (m) (rzecz.)=shadow
odcień (m) (rzecz.)=spice
odcień (m) (rzecz.)=streak
odcień (m) (rzecz.)=tincture
odcień (m) (rzecz.)=tinge
odcień (m) (rzecz.)=tint
odcień (m) (rzecz.)=tone
odcięta (f) (rzecz.)=abscissa
odcinać (czas.)=dissociate
odcinać (czas.)=handle
odcinać (czas.)=lop
odcinać (czas.)=retort
odcinać (czas.)=sever
odcinać (czas.)=shutoff
odcinak (m) (rzecz.)=cut-off
odcinanie (n) (rzecz.)=sheaf
odcinek (m) (rzecz.)=counterfoil
odcinek (m) (rzecz.)=coupon
odcinek (m) (rzecz.)=episode
odcinek (m) (rzecz.)=exergue
odcinek (m) (rzecz.)=length
odcinek (m) (rzecz.)=part
odcinek (m) (rzecz.)=section
odcinek (m) (rzecz.)=sector
odcinek (m) (rzecz.)=segment
odcinek (m) (rzecz.)=snip
odcinek (m) (rzecz.)=stub
odcinkowy (przym.)=segmental
odcinkowy (przym.)=serial
odcisk (m) (rzecz.)=blister
odcisk (m) (rzecz.)=corn
odcisk (m) (rzecz.)=footprint
odcisk (m) (rzecz.)=impression
odcisk (m) (rzecz.)=imprint
odcisk (m) (rzecz.)=imprinted
odcisk (m) (rzecz.)=print
odcisk (m) (rzecz.)=stamp
odciskać (czas.)=impress
odcyfrować (czas.)=decipher
odcyfrowanie (n) (rzecz.)=decipher
odcyfrowanie (n) (rzecz.)=decipherment
odcyfrowywać (czas.)=decipher
odcyfrowywanie (n) (rzecz.)=deciphering
odczepiać (czas.)=detach
odczepiać (czas.)=uncouple
odczepiać (czas.)=unfasten
odczepiać (czas.)=unhitch
odczepiać (czas.)=unlink
odczuć (czas.)=perceive
odczucie (n) (rzecz.)=feeling
odczucie (n) (rzecz.)=sensation
odczucie (n) (rzecz.)=sentiment
odczulać (czas.)=desensitize
odczulenie (n) (rzecz.)=desensitization
odczuwać (czas.)=feel
odczuwalny (przym.)=noticeable
odczuwalny (przym.)=palpable
odczuwalny (przym.)=perceptible
odczynnik (m) (rzecz.)=agent
odczynnik (m) (rzecz.)=reagent
odczyt (m) (rzecz.)=lecture
odczyt (m) (rzecz.)=read
odczyt (m) (rzecz.)=readout
odczyt (m) (rzecz.)=sensing
odczytać (czas.)=decode
odczytać (czas.)=retrieve
odczytanie (n) (rzecz.)=reading
odczytywać (czas.)=sense
odczytywanie (n) (rzecz.)=sensing
oddać (czas.)=dedicate
oddać (czas.)=remit
oddalać (czas.)=disallow
oddalać (czas.)=dismiss
oddalać (czas.)=overrule
oddalać (czas.)=recede
oddalać (czas.)=relegate
oddalać (czas.)=wean
oddalenie (n) (rzecz.)=dismissal
oddalenie (n) (rzecz.)=distance
oddalenie (n) (rzecz.)=estrangement
oddalenie (n) (rzecz.)=outlying
oddalenie (n) (rzecz.)=remoteness
oddalić (czas.)=avert
oddalić (czas.)=dismiss
oddalić (czas.)=remove
oddanie (n) (rzecz.)=abandonment
oddanie (n) (rzecz.)=commitment
oddanie (n) (rzecz.)=dedication
oddanie (n) (rzecz.)=devotion
oddanie (n) (rzecz.)=disposal
oddanie (n) (rzecz.)=rendition
oddanie (n) (rzecz.)=surrender
oddawać (czas.)=devote
oddawać (czas.)=indulge
oddawać (czas.)=reverberate
oddawać (czas.)=submit
oddawanie (n) (rzecz.)=deliver
oddawanie (n) (rzecz.)=render
oddawanie (n) (rzecz.)=restitution
oddech (m) (rzecz.)=breath
oddech (m) (rzecz.)=breathing
oddechowy (przym.)=respiratory
oddychać (czas.)=breath
oddychać (czas.)=breathe
oddychać (czas.)=heavily
oddychać (czas.)=respire
oddychać (czas.)=suspire
oddychanie (n) (rzecz.)=breathing
oddychanie (n) (rzecz.)=respiration
oddział (m) (rzecz.)=affiliate
oddział (m) (rzecz.)=agency
oddział (m) (rzecz.)=body
oddział (m) (rzecz.)=branch
oddział (m) (rzecz.)=compartment
oddział (m) (rzecz.)=department
oddział (m) (rzecz.)=detachment
oddział (m) (rzecz.)=division
oddział (m) (rzecz.)=picket
oddział (m) (rzecz.)=posse
oddział (m) (rzecz.)=section
oddział (m) (rzecz.)=squad
oddział (m) (rzecz.)=subsidiary
oddział (m) (rzecz.)=troop
oddział (m) (rzecz.)=ward
oddziaływać (czas.)=affect
oddziaływanie (n) (rzecz.)=impact
oddziaływanie (n) (rzecz.)=influence
oddziaływanie (n) (rzecz.)=interplay
oddziaływanie (n) (rzecz.)=power
oddzielać (czas.)=abstract
oddzielać (czas.)=detach
oddzielać (czas.)=disengage
oddzielać (czas.)=dissever
oddzielać (czas.)=dissociate
oddzielać (czas.)=isolate
oddzielać (czas.)=seclude
oddzielać (czas.)=separate
oddzielać (czas.)=sever
oddzielacz (m) (rzecz.)=asunder
oddzielanie (n) (rzecz.)=separating
oddzielanie (n) (rzecz.)=sequester
oddzielenie (n) (rzecz.)=abstraction
oddzielenie (n) (rzecz.)=detachment
oddzielenie (n) (rzecz.)=dieresis
oddzielenie (n) (rzecz.)=extrication
oddzielenie (n) (rzecz.)=secession
oddzielenie (n) (rzecz.)=seclusion
oddzielenie (n) (rzecz.)=separation
oddzielenie (n) (rzecz.)=sever
oddzielenie (n) (rzecz.)=severance
oddzielić (czas.)=disestablish
oddzielnie (przysł.)=apart
oddzielnie (przysł.)=extra
oddzielnie (przysł.)=separately
oddzielnie (przysł.)=severally
oddzielny (przym.)=distinct
oddzielny (przym.)=extra
oddzielny (przym.)=separable
oddzielny (przym.)=separate
oddzielny (przym.)=several
oddzielny (przym.)=single
oddźwięk (m) (rzecz.)=echo
oddźwięk (m) (rzecz.)=repercussion
oddźwięk (m) (rzecz.)=response
odebrać (czas.)=deprive
odebrać (czas.)=revoke
odebranie (n) (rzecz.)=return
odegranie (n) (rzecz.)=enactment
odejmować (czas.)=deduct
odejmować (czas.)=disable
odejmować (czas.)=subtract
odejmowanie (n) (rzecz.)=deduction
odejmowanie (n) (rzecz.)=subtraction
odejść (czas.)=abort
odejść (czas.)=depart
odejść (czas.)=leave
odejść (czas.)=retire
odejście (n) (rzecz.)=departure
odejście (n) (rzecz.)=exit
odejście (n) (rzecz.)=going
odejście (n) (rzecz.)=leaving
odepchnięcie (n) (rzecz.)=rebuff
odepchnięcie (n) (rzecz.)=repulse
odeprzeć (czas.)=fend
odeprzeć (czas.)=rebuff
odeprzeć (czas.)=rebut
odeprzeć (czas.)=repel
oderwać (czas.)=detach
oderwać (czas.)=distract
oderwać (czas.)=loosen
oderwać (czas.)=secede
oderwać (czas.)=tear
oderwanie (n) (rzecz.)=avulsion
oderwanie (n) (rzecz.)=detachment
oderwanie (n) (rzecz.)=distraction
oderwanie (n) (rzecz.)=lift-off
oderwanie (n) (rzecz.)=sever
oderwanie (n) (rzecz.)=severance
odesłanie (n) (rzecz.)=referral
odesłanie (n) (rzecz.)=remitter
odetkać (czas.)=unblock
odezwa (f) (rzecz.)=address
odezwa (f) (rzecz.)=manifesto
odezwa (f) (rzecz.)=proclamation
odezwać (czas.)=address
odezwać (czas.)=speak
odgadywać (czas.)=assume
odgadywać (czas.)=guess
odgałęzienie (n) (rzecz.)=branch
odgałęzienie (n) (rzecz.)=branching
odgałęzienie (n) (rzecz.)=fork
odgałęzienie (n) (rzecz.)=offset
odgałęzienie (n) (rzecz.)=offshoot
odgałęzienie (n) (rzecz.)=spur
odgałęzienie (n) (rzecz.)=turnoff
odgazować (czas.)=degas
odginać (czas.)=deflect
odginać (czas.)=straighten
odginać (czas.)=unbend
odgłos (m) (rzecz.)=echo
odgłos (m) (rzecz.)=report
odgłos (m) (rzecz.)=resound
odgradzać (czas.)=isolate
odgrażać (czas.)=threaten
odgromnik (m) (rzecz.)=arrester
odgrywać (czas.)=enact
odgrywać (czas.)=impersonate
odgrywać (czas.)=perform
odgryźć (czas.)=bite
odgrzać (czas.)=reheat
odgrzebać (czas.)=disinter
odhaczać (czas.)=unhook
odhaczyć (czas.)=unhook
odizolować (czas.)=detach
odizolować (czas.)=insulate
odizolować (czas.)=isolate
odizolowanie (n) (rzecz.)=seclusion
odizolowywać (czas.)=seclude
odjąć (czas.)=ablate
odjazd (m) (rzecz.)=clearance
odjazd (m) (rzecz.)=departure
odjazdowy (przym.)=cool
odjemna (f) (rzecz.)=minuend
odjemnik (m) (rzecz.)=subtrahend
odjeżdżać (czas.)=depart
odjeżdżać (czas.)=leave
odkąd (przysł.)=since
odkąd (przysł.)=when
odkażać (czas.)=decontaminate
odkażać (czas.)=disinfect
odkażanie (n) (rzecz.)=chlorination
odkażanie (n) (rzecz.)=decontamination
odkażanie (n) (rzecz.)=disinfectant
odkażanie (n) (rzecz.)=fumigation
odkażenie (n) (rzecz.)=disinfection
odkładać (czas.)=accumulate
odkładać (czas.)=delay
odkładać (czas.)=deposit
odkładać (czas.)=postpone
odkładać (czas.)=procrastinate
odkładać (czas.)=save
odkładać (czas.)=stow
odkładanie (n) (rzecz.)=defer
odkładanie (n) (rzecz.)=layering
odkleić (czas.)=unglue
odklejać (czas.)=unstuck
odkomenderować (czas.)=attach
odkomenderować (czas.)=detach
odkomenderować (czas.)=draft
odkopać (czas.)=unearth
odkopywać (czas.)=excavate
odkopywać (czas.)=unearth
odkorkować (czas.)=uncork
odkorkowywać (czas.)=uncork
odkręcać (czas.)=unscrew
odkręcić (czas.)=unbolt
odkręcić (czas.)=unscrew
odkryć (czas.)=detect
odkryć (czas.)=discover
odkryć (czas.)=find
odkryć (czas.)=unhide
odkryć (czas.)=unveil
odkrycie (n) (rzecz.)=detection
odkrycie (n) (rzecz.)=disclosure
odkrycie (n) (rzecz.)=discovery
odkrycie (n) (rzecz.)=find
odkrycie (n) (rzecz.)=finding
odkrycie (n) (rzecz.)=revelation
odkrycie (n) (rzecz.)=showdown
odkrycie (n) (rzecz.)=uncover
odkrywać (czas.)=detect
odkrywać (czas.)=discover
odkrywać (czas.)=find
odkrywać (czas.)=make
odkrywać (czas.)=reveal
odkrywać (czas.)=support
odkrywać (czas.)=uncover
odkrywanie (n) (rzecz.)=discover
odkrywanie (n) (rzecz.)=exploration
odkrywanie (n) (rzecz.)=uncover
odkrywca (m) (rzecz.)=discoverer
odkrywca (m) (rzecz.)=explorer
odkrywca (m) (rzecz.)=finder
odkrywczy (przym.)=exploratory
odkrywczy (przym.)=revealing
odkrywka (f) (rzecz.)=outcrop
odkrztuszanie (n) (rzecz.)=expectoration
odkształcać (czas.)=deform
odkształcalny (przym.)=deformable
odkształcić (czas.)=buckle
odkupić (czas.)=redeem
odkupić (czas.)=repurchase
odkupiciel (m) (rzecz.)=redeemer
odkupienie (n) (rzecz.)=expiation
odkupienie (n) (rzecz.)=ransoms
odkupienie (n) (rzecz.)=redeeming
odkupienie (n) (rzecz.)=redemption
odkupienie (n) (rzecz.)=salvation
odkupywać (czas.)=redeem
odkupywanie (n) (rzecz.)=redeeming
odkupywanie (n) (rzecz.)=repurchase
odkurzać (czas.)=dust
odkurzacz (m) (rzecz.)=charwoman
odkurzacz (m) (rzecz.)=cleaner
odlać (czas.)=piss
odłączać (czas.)=defect
odłączać (czas.)=detach
odłączać (czas.)=disable
odłączać (czas.)=disconnect
odłączać (czas.)=disengage
odłączać (czas.)=dissociate
odłączać (czas.)=secede
odłączanie (n) (rzecz.)=dissociation
odłączenie (n) (rzecz.)=defection
odłączenie (n) (rzecz.)=detachment
odłączenie (n) (rzecz.)=disengagement
odłączenie (n) (rzecz.)=severance
odłączyć (czas.)=allot
odłączyć (czas.)=deactivate
odłączyć (czas.)=detach
odłączyć (czas.)=separate
odłam (m) (rzecz.)=faction
odłamek (m) (rzecz.)=chip
odłamek (m) (rzecz.)=shrapnel
odłamek (m) (rzecz.)=sliver
odłamek (m) (rzecz.)=splint
odłamek (m) (rzecz.)=splinter
odlatywać (czas.)=away
odlatywać (czas.)=depart
odległość (f) (rzecz.)=distance
odległość (f) (rzecz.)=length
odległość (f) (rzecz.)=prospect
odległość (f) (rzecz.)=remoteness
odległość (f) (rzecz.)=space
odległościomierz (m) (rzecz.)=rangefinder
odległościomierz (m) (rzecz.)=range-finder
odległy (przym.)=away
odległy (przym.)=distant
odległy (przym.)=equidistant
odległy (przym.)=far
odległy (przym.)=faraway
odległy (przym.)=far-off
odległy (przym.)=remote
odlepić (czas.)=detach
odlew (m) (rzecz.)=cast
odlewać (czas.)=cast
odlewać (czas.)=drain
odlewać (czas.)=found
odlewać (czas.)=mould
odlewać (czas.)=piss
odlewanie (n) (rzecz.)=casting
odlewarka (f) (rzecz.)=caster
odlewnia (f) (rzecz.)=foundry
odlewnictwo (n) (rzecz.)=founding
odlewnictwo (n) (rzecz.)=foundry
odlewniczy (przym.)=caster
odlewnik (m) (rzecz.)=caster
odlewnik (m) (rzecz.)=founder
odleżyna (f) (rzecz.)=bedside
odleżyna (f) (rzecz.)=bedsore
odliczać (czas.)=count
odliczać (czas.)=deduct
odliczanie (n) (rzecz.)=countdown
odliczenie (n) (rzecz.)=deduction
odliczyć (czas.)=deduct
odłóg (m) (rzecz.)=fallow
odlot (m) (rzecz.)=departure
odlot (m) (rzecz.)=migration
odlot (m) (rzecz.)=take-off
odlotowy (przym.)=snazzy
odłożenie (n) (rzecz.)=postponement
odłożyć (czas.)=postpone
odłożyć (czas.)=shelve
odłożyć (czas.)=shunt
odłożyć (czas.)=snooze
odludek (m) (rzecz.)=anchorite
odludek (m) (rzecz.)=misanthropist
odludek (m) (rzecz.)=recluse
odludny (przym.)=desolate
odludny (przym.)=lone
odludny (przym.)=lonely
odludny (przym.)=lonesome
odludny (przym.)=solitary
odludzie (n) (rzecz.)=seclusion
odludzie (n) (rzecz.)=wilderness
odłupek (m) (rzecz.)=flake
odmalować (czas.)=repaint
odmarzać (czas.)=defrost
odmarzać (czas.)=melt
odmarzać (czas.)=thaw
odmawiać (czas.)=default
odmawiać (czas.)=deny
odmawiać (czas.)=refuse
odmawiać (czas.)=repudiate
odmęt (m) (rzecz.)=vortex
odmiana (f) (rzecz.)=alteration
odmiana (f) (rzecz.)=alternation
odmiana (f) (rzecz.)=brand
odmiana (f) (rzecz.)=change
odmiana (f) (rzecz.)=conjugation
odmiana (f) (rzecz.)=decline
odmiana (f) (rzecz.)=softball
odmiana (f) (rzecz.)=strain
odmiana (f) (rzecz.)=variation
odmiana (f) (rzecz.)=variety
odmieniać (czas.)=conjugate
odmieniać (czas.)=inflect
odmienić (czas.)=inflect
odmieniec (m) (rzecz.)=changeling
odmienność (f) (rzecz.)=dissimilarity
odmienność (f) (rzecz.)=distinctness
odmienność (f) (rzecz.)=otherness
odmienny (przym.)=alien
odmienny (przym.)=declinable
odmienny (przym.)=different
odmienny (przym.)=disagreed
odmienny (przym.)=disparate
odmienny (przym.)=dissident
odmienny (przym.)=dissimilar
odmienny (przym.)=distinct
odmienny (przym.)=diverse
odmierzanie (n) (rzecz.)=metering
odmładzać (czas.)=rejuvenate
odmłodnieć (czas.)=feel
odmłodnieć (czas.)=rejuvenate
odmłodzenie (n) (rzecz.)=rejuvenation
odmłodzić (czas.)=refusal
odmowa (f) (rzecz.)=declined
odmowa (f) (rzecz.)=denial
odmowa (f) (rzecz.)=negation
odmowa (f) (rzecz.)=no
odmowa (f) (rzecz.)=rebuff
odmowa (f) (rzecz.)=refusal
odmowa (f) (rzecz.)=rejection
odmowa (f) (rzecz.)=repudiation
odmowa (f) (rzecz.)=repulse
odmówić (czas.)=contradict
odmówić (czas.)=deny
odmówić (czas.)=rebuff
odmówić (czas.)=refused
odmówić (czas.)=repudiate
odmówić (czas.)=revoke
odmowny (przym.)=denial
odmowny (przym.)=negative
odmrażacz (m) (rzecz.)=antifreeze
odmrażacz (m) (rzecz.)=defroster
odmrożenie (n) (rzecz.)=chilblain
odmrożenie (n) (rzecz.)=defrosting
odmrożenie (n) (rzecz.)=frostbite
odmrożenie (n) (rzecz.)=frost-bite
odmrozić (czas.)=defrost
odnajdowanie (n) (rzecz.)=discover
odnajdowanie (n) (rzecz.)=recover
odnajdywać (czas.)=find
odnalezienie (n) (rzecz.)=discovery
odnalezienie (n) (rzecz.)=retrieval
odnawiać (czas.)=decorate
odnawiać (czas.)=recapitalize
odnawiać (czas.)=recondition
odnawiać (czas.)=redecorate
odnawiać (czas.)=regenerate
odnawiać (czas.)=renew
odnawiać (czas.)=renovate
odnawiać (czas.)=renovated
odnawiać (czas.)=restore
odnawiać (czas.)=revamp
odnawialny (przym.)=renewable
odnawianie (n) (rzecz.)=refurbishment
odnieść (czas.)=apply
odniesienie (n) (rzecz.)=cross-reference
odniesienie (n) (rzecz.)=reference
odniesienie (n) (rzecz.)=referral
odnoga (f) (rzecz.)=arm
odnoga (f) (rzecz.)=branch
odnoga (f) (rzecz.)=leg
odnoga (f) (rzecz.)=offshoot
odnoga (f) (rzecz.)=spur
odnosić (czas.)=appertain
odnosić (czas.)=belong
odnosić (czas.)=concern
odnosić (czas.)=pertain
odnosić (czas.)=refer
odnosić (czas.)=relate
odnosić (czas.)=take
odnośnie (przysł.)=about
odnośnie (przysł.)=apropos
odnośnie (przysł.)=concerning
odnośnie (przysł.)=regarding
odnośnie (przysł.)=respecting
odnośnik (m) (rzecz.)=cross-reference
odnośnik (m) (rzecz.)=footnote
odnośnik (m) (rzecz.)=hotlink
odnośnik (m) (rzecz.)=reference
odnośny (przym.)=pertinent
odnośny (przym.)=referential
odnośny (przym.)=relative
odnośny (przym.)=relevant
odnośny (przym.)=respective
odnoszenie (n) (rzecz.)=refer
odnoszenie (n) (rzecz.)=referring
odnowa (f) (rzecz.)=renovation
odnowa (f) (rzecz.)=restoration
odnowić (czas.)=decorate
odnowić (czas.)=recondition
odnowić (czas.)=reload
odnowiciel (m) (rzecz.)=restorer
odnowienie (n) (rzecz.)=redecoration
odnowienie (n) (rzecz.)=renewal
odnowienie (n) (rzecz.)=renovation
odór (m) (rzecz.)=smell
odór (m) (rzecz.)=stench
odosabniać (czas.)=insulate
odosabniać (czas.)=seclude
odosobnić (czas.)=isolate
odosobnić (czas.)=marmot
odosobnienie (n) (rzecz.)=confinement
odosobnienie (n) (rzecz.)=detachment
odosobnienie (n) (rzecz.)=hermitage
odosobnienie (n) (rzecz.)=isolation
odosobnienie (n) (rzecz.)=privacy
odosobnienie (n) (rzecz.)=seclusion
odpad (m) (rzecz.)=refuse
odpad (m) (rzecz.)=waste
odpadanie (n) (rzecz.)=chipping
odpadek (m) (rzecz.)=junk
odpadek (m) (rzecz.)=spoilage
odpakować (czas.)=unwrap
odpakowywać (czas.)=unpack
odpalać (czas.)=fire
odpalać (czas.)=launch
odpalenie (n) (rzecz.)=blast-off
odparcie (n) (rzecz.)=parry
odparcie (n) (rzecz.)=rebuttal
odparcie (n) (rzecz.)=repulse
odparować (czas.)=defog
odparować (czas.)=evaporate
odparować (czas.)=parry
odparowanie (n) (rzecz.)=evaporation
odparowanie (n) (rzecz.)=vaporization
odparowywać (czas.)=evaporate
odparowywać (czas.)=retort
odparowywać (czas.)=vaporize
odparowywacz (m) (rzecz.)=vaporizer
odparowywanie (n) (rzecz.)=vaporization
odparzenie (n) (rzecz.)=blister
odparzenie (n) (rzecz.)=chafe
odparzenie (n) (rzecz.)=scald
odpaść (czas.)=lapse
odpieczętować (czas.)=unseal
odpierać (czas.)=confute
odpierać (czas.)=deflect
odpierać (czas.)=parry
odpierać (czas.)=rebut
odpierać (czas.)=refute
odpierać (czas.)=repel
odpierać (czas.)=retort
odpieranie (n) (rzecz.)=rejoining
odpinać (czas.)=unbuckle
odpinać (czas.)=unbutton
odpinać (czas.)=uncouple
odpinać (czas.)=unfasten
odpinać (czas.)=unhook
odpinanie (n) (rzecz.)=uncoupling
odpis (m) (rzecz.)=copy
odpis (m) (rzecz.)=duplicate
odpis (m) (rzecz.)=exemplify
odpis (m) (rzecz.)=transcript
odpisać (czas.)=reply
odpisywanie (n) (rzecz.)=duplicating
odpłacać (czas.)=reciprocate
odpłacać (czas.)=retaliate
odpłacić (czas.)=repay
odpłacić (czas.)=requite
odpłata (f) (rzecz.)=retaliation
odpłata (f) (rzecz.)=retribution
odpłatność (f) (rzecz.)=payment
odpłatność (f) (rzecz.)=repayment
odpłatny (przym.)=chargeable
odpłatny (przym.)=payable
odplątywać (czas.)=disentangle
odpluskwiać (czas.)=debug
odpływ (m) (rzecz.)=drain
odpływ (m) (rzecz.)=ebb
odpływ (m) (rzecz.)=effluent
odpływ (m) (rzecz.)=emigration
odpływ (m) (rzecz.)=outflow
odpływ (m) (rzecz.)=outlet
odpływ (m) (rzecz.)=plughole
odpływ (m) (rzecz.)=reflux
odpływ (m) (rzecz.)=spillway
odpływ (m) (rzecz.)=tide
odpływać (czas.)=ebb
odpływać (czas.)=ooze
odpoczynek (m) (rzecz.)=lie-down
odpoczynek (m) (rzecz.)=recreation
odpoczynek (m) (rzecz.)=refreshment
odpoczynek (m) (rzecz.)=repose
odpoczynek (m) (rzecz.)=reposeful
odpoczynek (m) (rzecz.)=rest
odpoczywać (czas.)=recline
odpoczywać (czas.)=repose
odpoczywać (czas.)=rest
odpokutować (czas.)=assoil
odpokutować (czas.)=atone
odpokutować (czas.)=expiate
odpolitycznić (czas.)=depoliticize
odporność (f) (rzecz.)=immunity
odporność (f) (rzecz.)=resistance
odporność (f) (rzecz.)=robustness
odporny (przym.)=foolproof
odporny (przym.)=hardy
odporny (przym.)=immune
odporny (przym.)=impervious
odporny (przym.)=insusceptible
odporny (przym.)=leisure
odporny (przym.)=resilient
odporny (przym.)=resistant
odporny (przym.)=resistible
odporny (przym.)=stanch
odporny (przym.)=tolerant
odpowiadać (czas.)=agree
odpowiadać (czas.)=answer
odpowiadać (czas.)=correspond
odpowiadać (czas.)=please
odpowiadać (czas.)=rejoin
odpowiadać (czas.)=reply
odpowiadać (czas.)=respond
odpowiadanie (n) (rzecz.)=answering
odpowiadanie (n) (rzecz.)=rejoinder
odpowiedni (przym.)=adequate
odpowiedni (przym.)=applicable
odpowiedni (przym.)=apposite
odpowiedni (przym.)=appropriate
odpowiedni (przym.)=apt
odpowiedni (przym.)=become
odpowiedni (przym.)=befit
odpowiedni (przym.)=conformal
odpowiedni (przym.)=congenial
odpowiedni (przym.)=convenient
odpowiedni (przym.)=decorous
odpowiedni (przym.)=desirable
odpowiedni (przym.)=duct
odpowiedni (przym.)=eligible
odpowiedni (przym.)=enough
odpowiedni (przym.)=equal
odpowiedni (przym.)=fair
odpowiedni (przym.)=fit
odpowiedni (przym.)=homologous
odpowiedni (przym.)=opportune
odpowiedni (przym.)=pertinent
odpowiedni (przym.)=right
odpowiedni (przym.)=seemly
odpowiedni (przym.)=suitable
odpowiedni (przym.)=suited
odpowiedni (przym.)=timely
odpowiednik (m) (rzecz.)=counterpart
odpowiednik (m) (rzecz.)=equivalent
odpowiednik (m) (rzecz.)=matcher
odpowiednik (m) (rzecz.)=parallel
odpowiednio (przysł.)=acceptably
odpowiednio (przysł.)=accordingly
odpowiednio (przysł.)=adequately
odpowiednio (przysł.)=appropriately
odpowiednio (przysł.)=correspondingly
odpowiednio (przysł.)=fittingly
odpowiednio (przysł.)=pertly
odpowiednio (przysł.)=properly
odpowiednio (przysł.)=proportionately
odpowiednio (przysł.)=respectively
odpowiednio (przysł.)=suitably
odpowiedniość (f) (rzecz.)=adequacy
odpowiedniość (f) (rzecz.)=appropriateness
odpowiedniość (f) (rzecz.)=congruence
odpowiedniość (f) (rzecz.)=correspondence
odpowiedniość (f) (rzecz.)=pertinence
odpowiedniość (f) (rzecz.)=proper
odpowiedniość (f) (rzecz.)=property
odpowiedź (f) (rzecz.)=answer
odpowiedź (f) (rzecz.)=feedback
odpowiedź (f) (rzecz.)=plea
odpowiedź (f) (rzecz.)=rejoinder
odpowiedź (f) (rzecz.)=replication
odpowiedź (f) (rzecz.)=reply
odpowiedź (f) (rzecz.)=response
odpowiedzialnie (przysł.)=responsibly
odpowiedzialność (f) (rzecz.)=accountability
odpowiedzialność (f) (rzecz.)=blaming
odpowiedzialność (f) (rzecz.)=disclaim
odpowiedzialność (f) (rzecz.)=liability
odpowiedzialność (f) (rzecz.)=responsibility
odpowiedzialny (przym.)=accountable
odpowiedzialny (przym.)=amenable
odpowiedzialny (przym.)=answerable
odpowiedzialny (przym.)=guilty
odpowiedzialny (przym.)=liable
odpowiedzialny (przym.)=related
odpowiedzialny (przym.)=reliable
odpowiedzialny (przym.)=responsible
odpowiedzialny (przym.)=trustworthy
odpowiedzieć (czas.)=respond
odpowietrzać (czas.)=de-aerate
odpowietrznik (m) (rzecz.)=air-escape
odpowietrznik (m) (rzecz.)=vent
odprawa (f) (rzecz.)=briefing
odprawa (f) (rzecz.)=check-in
odprawa (f) (rzecz.)=dismissal
odprawa (f) (rzecz.)=payoff
odprawa (f) (rzecz.)=repulse
odprawiać (czas.)=dismiss
odprawiać (czas.)=dispatch
odprawiać (czas.)=officiate
odprężać (czas.)=relax
odprężać (czas.)=slacken
odprężać (czas.)=unbend
odprężać (czas.)=unwind
odprężać (czas.)=unwound
odprężenie (n) (rzecz.)=détente
odprężenie (n) (rzecz.)=relaxation
odprowadzać (czas.)=accompany
odprowadzać (czas.)=dissipate
odprysk (m) (rzecz.)=flake
odprysk (m) (rzecz.)=splinter
odprzęganie (n) (rzecz.)=decoupling
odpust (m) (rzecz.)=fair
odpust (m) (rzecz.)=indulgence
odpust (m) (rzecz.)=pardon
odpuszczać (czas.)=absolve
odpuszczenie (n) (rzecz.)=absolution
odpuszczenie (n) (rzecz.)=forgiveness
odpuszczenie (n) (rzecz.)=remission
odpychać (czas.)=disaffect
odpychać (czas.)=repel
odpychać (czas.)=repulse
odpychanie (n) (rzecz.)=repellent
odpychanie (n) (rzecz.)=repulsion
odpychanie (n) (rzecz.)=repulsive
odpytywanie (n) (rzecz.)=polling
odra (f) (rzecz.)=measles
odraczać (czas.)=adjourn
odraczać (czas.)=defer
odraczać (czas.)=deposit
odraczać (czas.)=postpone
odraczać (czas.)=prorogue
odraczać (czas.)=regenerate
odraczać (czas.)=revive
odraczanie (n) (rzecz.)=defer
odradzać (czas.)=dissuade
odradzać (czas.)=regenerate
odradzać (czas.)=revive
odradzanie (n) (rzecz.)=dissuasion
odraza (f) (rzecz.)=abhorrence
odraza (f) (rzecz.)=aversion
odraza (f) (rzecz.)=disgust
odraza (f) (rzecz.)=dislike
odraza (f) (rzecz.)=disrelish
odraza (f) (rzecz.)=loathing
odraza (f) (rzecz.)=repugnance
odrażająco (przysł.)=abominably
odrażająco (przysł.)=revoltingly
odrębnie (przysł.)=independently
odrębność (f) (rzecz.)=autonomy
odrębność (f) (rzecz.)=distinction
odrębność (f) (rzecz.)=distinctiveness
odrębność (f) (rzecz.)=individuality
odrębny (przym.)=different
odrębny (przym.)=distinct
odrębny (przym.)=separate
odręczny (przym.)=hand-made
odręczny (przym.)=instant
odredakcyjny (przym.)=editorial
odrestaurowanie (n) (rzecz.)=restoration
odrętwienie (n) (rzecz.)=numbness
odrętwienie (n) (rzecz.)=stupor
odrętwienie (n) (rzecz.)=torpidity
odrętwienie (n) (rzecz.)=torpor
odrobić (czas.)=particle
odrobina (f) (rzecz.)=atom
odrobina (f) (rzecz.)=bit
odrobina (f) (rzecz.)=dab
odrobina (f) (rzecz.)=iota
odrobina (f) (rzecz.)=jot
odrobina (f) (rzecz.)=modicum
odrobina (f) (rzecz.)=ounce
odrobina (f) (rzecz.)=pittance
odrobina (f) (rzecz.)=scantling
odrobina (f) (rzecz.)=scrap
odrobina (f) (rzecz.)=smidgen
odrobina (f) (rzecz.)=soupcon
odrobina (f) (rzecz.)=spark
odrobina (f) (rzecz.)=spot
odrobina (f) (rzecz.)=sprinkling
odrobina (f) (rzecz.)=straw
odrobina (f) (rzecz.)=tincture
odrobina (f) (rzecz.)=wee
odrobina (f) (rzecz.)=whit
odroczenie (n) (rzecz.)=adjournment
odroczenie (n) (rzecz.)=continuance
odroczenie (n) (rzecz.)=deferment
odroczenie (n) (rzecz.)=delays
odroczenie (n) (rzecz.)=moratorium
odroczenie (n) (rzecz.)=postponement
odroczenie (n) (rzecz.)=respire
odroczenie (n) (rzecz.)=stay
odroczenie (n) (rzecz.)=suspension
odroczyć (czas.)=adjourn
odroczyć (czas.)=reprieve
odroczyć (czas.)=suspend
odrodzenie (n) (rzecz.)=rebirth
odrodzenie (n) (rzecz.)=regeneration
odrodzenie (n) (rzecz.)=renaissance
odrodzenie (n) (rzecz.)=renascence
odrodzenie (n) (rzecz.)=revival
odrodzić (czas.)=reborn
odrośl (f) (rzecz.)=offset
odrośl (f) (rzecz.)=offshoot
odrost (m) (rzecz.)=sucker
odróżniać (czas.)=differentiate
odróżniać (czas.)=distinguish
odróżnianie (n) (rzecz.)=discrimination
odróżnianie (n) (rzecz.)=sever
odróżnienie (n) (rzecz.)=distinction
odruch (m) (rzecz.)=impulse
odruch (m) (rzecz.)=reflex
odrutowanie (n) (rzecz.)=wiring
odryglować (czas.)=unbar
odryglować (czas.)=unbolt
odryglować (czas.)=unlock
odrywać (czas.)=detach
odrywać (czas.)=distract
odrzucać (czas.)=abort
odrzucać (czas.)=bandy
odrzucać (czas.)=defeat
odrzucać (czas.)=disallow
odrzucać (czas.)=discard
odrzucać (czas.)=dismiss
odrzucać (czas.)=overrule
odrzucać (czas.)=rebuff
odrzucać (czas.)=reject
odrzucać (czas.)=repel
odrzucać (czas.)=repudiate
odrzucać (czas.)=scrap
odrzucać (czas.)=spurn
odrzucać (czas.)=toss
odrzucenie (n) (rzecz.)=rebuff
odrzucenie (n) (rzecz.)=rejection
odrzucenie (n) (rzecz.)=repercussion
odrzucenie (n) (rzecz.)=repudiation
odrzucenie (n) (rzecz.)=throwback
odrzucić (czas.)=decline
odrzucić (czas.)=overrule
odrzucić (czas.)=recast
odrzucić (czas.)=refuse
odrzut (m) (rzecz.)=recoil
odrzut (m) (rzecz.)=reject
odrzutowiec (m) (rzecz.)=jet
odrzutowiec (m) (rzecz.)=jet-plane
odrzutowy (przym.)=jet
odsączanie (n) (rzecz.)=bleeding
odsączanie (n) (rzecz.)=draining
odsalać (czas.)=desalinate
odsalanie (n) (rzecz.)=desalination
odsalanie (n) (rzecz.)=desalting
odseparować (czas.)=detach
odseparować (czas.)=seclude
odseparowywać (czas.)=distance
odsetek (m) (rzecz.)=percentage
odsetek (m) (rzecz.)=proportion
odsiecz (f) (rzecz.)=alleviation
odsiecz (f) (rzecz.)=relief
odsiecz (f) (rzecz.)=troops
odsiew (m) (rzecz.)=screening
odsiew (m) (rzecz.)=shakeout
odsiew (m) (rzecz.)=sifting
odsiewać (czas.)=sift
odskakiwać (czas.)=rebound
odskakiwać (czas.)=recoil
odskocznia (f) (rzecz.)=springboard
odskocznia (f) (rzecz.)=toehold
odskoczyć (czas.)=bounce
odskoczyć (czas.)=recoil
odskok (m) (rzecz.)=rebound
odskok (m) (rzecz.)=recoil
odsłaniać (czas.)=disclose
odsłaniać (czas.)=expose
odsłaniać (czas.)=reveal
odsłaniać (czas.)=uncover
odsłaniać (czas.)=unfold
odsłaniać (czas.)=unveil
odsłanianie (n) (rzecz.)=uncover
odsłona (f) (rzecz.)=opening
odsłona (f) (rzecz.)=scene
odsłona (f) (rzecz.)=uncover
odsłonić (czas.)=denude
odsłonić (czas.)=disclose
odsłonić (czas.)=unroll
odsłonić (czas.)=unveil
odsłonięcie (n) (rzecz.)=disclosure
odsłonięcie (n) (rzecz.)=exposure
odsprzedać (czas.)=resell
odsprzedawca (m) (rzecz.)=reseller
odsprzedaż (f) (rzecz.)=resale
odśrodkowo (przysł.)=centrifugally
odśrodkowy (przym.)=centrifugal
odstąpić (czas.)=cede
odstąpić (czas.)=derogate
odstąpić (czas.)=desist
odstąpić (czas.)=recede
odstąpić (czas.)=relinquish
odstąpić (czas.)=remit
odstąpić (czas.)=secede
odstąpić (czas.)=waive
odstąpienie (n) (rzecz.)=cession
odstąpienie (n) (rzecz.)=transfer
odstawać (czas.)=mature
odstawać (czas.)=protrude
odstawić (czas.)=shelve
odstawienie (n) (rzecz.)=weaning
odstęp (m) (rzecz.)=distance
odstęp (m) (rzecz.)=gap
odstęp (m) (rzecz.)=indention
odstęp (m) (rzecz.)=interval
odstęp (m) (rzecz.)=pedestal
odstęp (m) (rzecz.)=setup
odstęp (m) (rzecz.)=space
odstępca (m) (rzecz.)=apostate
odstępca (m) (rzecz.)=defector
odstępca (m) (rzecz.)=traitor
odstępować (czas.)=depart
odstępować (czas.)=stand
odstępowanie (n) (rzecz.)=derogation
odstępstwo (n) (rzecz.)=apostasy
odstępstwo (n) (rzecz.)=defection
odstępstwo (n) (rzecz.)=departure
odstępstwo (n) (rzecz.)=dissent
odstępstwo (n) (rzecz.)=secession
odstojnik (m) (rzecz.)=decanter
odstojnik (m) (rzecz.)=settler
odstraszać (czas.)=daunt
odstraszać (czas.)=deter
odstraszanie (n) (rzecz.)=deter
odstraszanie (n) (rzecz.)=deterring
odstraszenie (n) (rzecz.)=determent
odstraszenie (n) (rzecz.)=deterrence
odstręczenie (n) (rzecz.)=alienation
odstręczyć (czas.)=alienate
odstrzał (m) (rzecz.)=cull
odstrzał (m) (rzecz.)=killing
odsunięcie (n) (rzecz.)=estrangement
odsuwać (czas.)=edge
odsuwać (czas.)=move
odsuwać (czas.)=wean
odsuwać (czas.)=withdraw
odsuwanie (n) (rzecz.)=sequester
odświętny (przym.)=festival
odświętny (przym.)=festive
odświętny (przym.)=holistic
odświętny (przym.)=special
odświeżać (czas.)=freshen
odświeżać (czas.)=refresh
odświeżać (czas.)=restore
odświeżać (czas.)=retread
odświeżać (czas.)=update
odświeżacz (m) (rzecz.)=freshener
odświeżająco (przysł.)=refreshingly
odświeżanie (n) (rzecz.)=deodorization
odświeżanie (n) (rzecz.)=refreshing
odświeżenie (n) (rzecz.)=refreshment
odświeżyć (czas.)=deodorize
odświeżyć (czas.)=refresh
odświeżyć (czas.)=renew
odsyłać (czas.)=recommit
odsyłać (czas.)=refer
odsyłać (czas.)=remand
odsyłać (czas.)=resend
odsyłacz (m) (rzecz.)=ampersand
odsyłacz (m) (rzecz.)=asterisk
odsyłacz (m) (rzecz.)=cross-reference
odsyłacz (m) (rzecz.)=hyperlink
odsyłacz (m) (rzecz.)=reference
odsyłanie (n) (rzecz.)=refer
odsysać (czas.)=draw
odszczepieniec (m) (rzecz.)=dissenter
odszczepieniec (m) (rzecz.)=dissident
odszczepieniec (m) (rzecz.)=dropout
odszkodowanie (n) (rzecz.)=amends
odszkodowanie (n) (rzecz.)=award
odszkodowanie (n) (rzecz.)=compensation
odszkodowanie (n) (rzecz.)=damage
odszkodowanie (n) (rzecz.)=indemnification
odszkodowanie (n) (rzecz.)=indemnify
odszkodowanie (n) (rzecz.)=indemnity
odszkodowanie (n) (rzecz.)=reparation
odszkodowanie (n) (rzecz.)=restitution
odsznurować (czas.)=unlace
odszukać (czas.)=find
odszukać (czas.)=trace
odszukiwanie (n) (rzecz.)=lookup
odszyfrować (czas.)=decipher
odszyfrować (czas.)=decrypt
odszyfrować (czas.)=descramble
odszyfrowanie (n) (rzecz.)=decipher
odszyfrowanie (n) (rzecz.)=decipherment
odszyfrowanie (n) (rzecz.)=decryption
odszyfrowanie (n) (rzecz.)=unscrambling
odtąd (przysł.)=hence
odtąd (przysł.)=henceforth
odtąd (przysł.)=henceforward
odtąd (przysł.)=since
odtąd (przysł.)=thenceforth
odtąd (przysł.)=thenceforward
odtajać (czas.)=unfreeze
odtajnianie (n) (rzecz.)=decipher
odtajnienie (n) (rzecz.)=declassification
odtlenienie (n) (rzecz.)=reduction
odtłuszczać (czas.)=degrease
odtrącać (czas.)=rebuff
odtrącać (czas.)=repulse
odtrącać (czas.)=spurn
odtrutka (f) (rzecz.)=antidote
odtruwać (czas.)=detoxify
odtwarzać (czas.)=enact
odtwarzać (czas.)=reconstruct
odtwarzać (czas.)=recreate
odtwarzać (czas.)=regenerate
odtwarzać (czas.)=reproduce
odtwarzać (czas.)=reproduction
odtwarzać (czas.)=restore
odtwarzać (czas.)=retrace
odtwarzacz (m) (rzecz.)=player
odtwarzacz (m) (rzecz.)=reproducer
odtwarzalność (f) (rzecz.)=reproducibility
odtwarzanie (n) (rzecz.)=playback
odtwarzanie (n) (rzecz.)=recovery
odtwarzanie (n) (rzecz.)=render
odtwórca (m) (rzecz.)=impersonator
odtwórca (m) (rzecz.)=performer
odtwórca (m) (rzecz.)=reproducer
odtworzenie (n) (rzecz.)=reproduction
odtykać (czas.)=unblock
odtykanie (n) (rzecz.)=unblocking
oduczać (czas.)=unlearn
odurzać (czas.)=bemuse
odurzać (czas.)=dope
odurzać (czas.)=intoxicate
odurzenie (n) (rzecz.)=intoxication
odurzyć (czas.)=intoxicate
odwadniać (czas.)=dehydrate
odwadniać (czas.)=dewater
odwadniać (czas.)=drain
odwadnianie (n) (rzecz.)=drainage
odwaga (f) (rzecz.)=bravery
odwaga (f) (rzecz.)=courage
odwaga (f) (rzecz.)=daring
odwaga (f) (rzecz.)=grit
odwaga (f) (rzecz.)=hardihood
odwaga (f) (rzecz.)=mettle
odwaga (f) (rzecz.)=nerve
odwaga (f) (rzecz.)=pecker
odwaga (f) (rzecz.)=pluck
odwaga (f) (rzecz.)=spunk
odwapniać (czas.)=decalcify
odwar (m) (rzecz.)=decoction
odważać (czas.)=dare
odważnie (przysł.)=courageous
odważnie (przysł.)=courageously
odważnie (przysł.)=gamely
odważnik (m) (rzecz.)=weight
odważny (przym.)=adventurous
odważny (przym.)=bold
odważny (przym.)=brave
odważny (przym.)=courageous
odważny (przym.)=daredevil
odważny (przym.)=hardy
odważny (przym.)=manful
odważny (przym.)=plucky
odważny (przym.)=valiant
odważyć (czas.)=encourage
odważyć (czas.)=venture
odważyć (czas.)=weigh
odwdzięczać (czas.)=repaid
odwdzięczać (czas.)=repay
odwęglać (czas.)=decarburize
odwet (m) (rzecz.)=quittance
odwet (m) (rzecz.)=reprisal
odwet (m) (rzecz.)=retaliate
odwet (m) (rzecz.)=retaliation
odwet (m) (rzecz.)=retribution
odwetowy (przym.)=retaliatory
odwiązać (czas.)=unbind
odwiązać (czas.)=untie
odwiązywać (czas.)=uncouple
odwiązywać (czas.)=unfasten
odwiecznie (przysł.)=eternally
odwieczny (przym.)=age-long
odwieczny (przym.)=eternal
odwieczny (przym.)=everlasting
odwieczny (przym.)=immemorial
odwieczny (przym.)=long-time
odwieczny (przym.)=primeval
odwiedzać (czas.)=call
odwiedzać (czas.)=frequent
odwiedzać (czas.)=haunt
odwiedzać (czas.)=visit
odwiedzanie (n) (rzecz.)=caller
odwiedzić (czas.)=visited
odwiedziny (pl) (rzecz.)=visit
odwiedziny (pl) (rzecz.)=visitation
odwiert (m) (rzecz.)=aperture
odwiert (m) (rzecz.)=bore
odwiert (m) (rzecz.)=borehole
odwijać (czas.)=rewind
odwijać (czas.)=uncoil
odwijać (czas.)=unreel
odwijać (czas.)=unroll
odwijać (czas.)=unwind
odwijanie (n) (rzecz.)=unreeling
odwilż (f) (rzecz.)=thaw
odwilżacz (m) (rzecz.)=dehumidifier
odwirować (czas.)=spin-dry
odwirowanie (n) (rzecz.)=centrifugation
odwirowywać (czas.)=spin
odwlekać (czas.)=delay
odwlekać (czas.)=delay
odwlekanie (n) (rzecz.)=defer
odwlekanie (n) (rzecz.)=delays
odwłok (m) (rzecz.)=abdomen
odwód (m) (rzecz.)=reserve
odwodnić (czas.)=dehydrate
odwodnienie (n) (rzecz.)=dehydration
odwodzić (czas.)=discourage
odwodzić (czas.)=dissuade
odwołać (czas.)=countermand
odwołać (czas.)=discard
odwołać (czas.)=invoke
odwołać (czas.)=recant
odwołać (czas.)=receive
odwołać (czas.)=repeal
odwołać (czas.)=rescind
odwołać (czas.)=undelete
odwołalny (przym.)=revocable
odwołanie (n) (rzecz.)=abjuration
odwołanie (n) (rzecz.)=appeal
odwołanie (n) (rzecz.)=cancellation
odwołanie (n) (rzecz.)=countermand
odwołanie (n) (rzecz.)=dismissal
odwołanie (n) (rzecz.)=recall
odwołanie (n) (rzecz.)=reference
odwołanie (n) (rzecz.)=removal
odwołanie (n) (rzecz.)=renouncement
odwołanie (n) (rzecz.)=repeal
odwołanie (n) (rzecz.)=rescission
odwołanie (n) (rzecz.)=retraction
odwołanie (n) (rzecz.)=revocation
odwołanie (n) (rzecz.)=withdrawal
odwoływać (czas.)=appeal
odwoływać (czas.)=cancel
odwoływać (czas.)=dismiss
odwoływać (czas.)=invoke
odwoływać (czas.)=recall
odwoływać (czas.)=recant
odwoływać (czas.)=refer
odwoływać (czas.)=repeal
odwoływać (czas.)=rescind
odwoływać (czas.)=retract
odwoływać (czas.)=revoke
odwoływać (czas.)=swallow
odwoływać (czas.)=withdraw
odwoływanie (n) (rzecz.)=invoking
odwoływanie (n) (rzecz.)=revoking
odwracać (czas.)=avert
odwracać (czas.)=divert
odwracać (czas.)=flip
odwracać (czas.)=invert
odwracać (czas.)=reverse
odwracać (czas.)=sidetrack
odwracać (czas.)=turn
odwracać (czas.)=turnaround
odwracalny (przym.)=convertible
odwracalny (przym.)=reversal
odwracalny (przym.)=reversible
odwracanie (n) (rzecz.)=reversing
odwracanie (n) (rzecz.)=rollback
odwrócenie (n) (rzecz.)=diversion
odwrócenie (n) (rzecz.)=inverse
odwrócenie (n) (rzecz.)=inversion
odwrócenie (n) (rzecz.)=reversal
odwrócenie (n) (rzecz.)=topsy-turvy
odwrócić (czas.)=avert
odwrócić (czas.)=countersign
odwrócić (czas.)=invert
odwrócić (czas.)=overrule
odwrócić (czas.)=revert
odwrót (m) (rzecz.)=retreat
odwrót (m) (rzecz.)=withdrawal
odwrotnie (przysł.)=conversely
odwrotnie (przysł.)=inversely
odwrotność (f) (rzecz.)=converse
odwrotność (f) (rzecz.)=conversing
odwrotność (f) (rzecz.)=inverse
odwrotność (f) (rzecz.)=reciprocal
odwrotność (f) (rzecz.)=revere
odwrotność (f) (rzecz.)=reverse
odwrotny (przym.)=back
odwrotny (przym.)=contrary
odwrotny (przym.)=converse
odwrotny (przym.)=conversed
odwrotny (przym.)=inverse
odwrotny (przym.)=opposite
odwrotny (przym.)=reciprocal
odwrotny (przym.)=reverse
odwzajemniać (czas.)=reciprocate
odwzajemniać (czas.)=retaliate
odwzajemnić (czas.)=return
odwzajemnienie (n) (rzecz.)=reciprocation
odwzajemnienie (n) (rzecz.)=reciprocity
odwzorowanie (n) (rzecz.)=bitmap
odwzorowanie (n) (rzecz.)=cartography
odwzorowanie (n) (rzecz.)=imaging
odwzorowanie (n) (rzecz.)=mapping
odwzorowanie (n) (rzecz.)=representation
odwzorowywanie (n) (rzecz.)=projection
odymianie (n) (rzecz.)=fumigation
odyniec (m) (rzecz.)=boar
odyseja (f) (rzecz.)=odyssey
odżegnywać (czas.)=deprecate
odżegnywanie (n) (rzecz.)=deprecation
odzew (m) (rzecz.)=answerback
odzew (m) (rzecz.)=echo
odzew (m) (rzecz.)=reply
odzew (m) (rzecz.)=response
odziać (czas.)=apparel
odziać (czas.)=shirt
odziedziczyć (czas.)=inherit
odzienie (n) (rzecz.)=array
odzienie (n) (rzecz.)=garb
odziewać (czas.)=array
odziewać (czas.)=attire
odziewać (czas.)=dress
odziewać (czas.)=habit
odziewać (czas.)=invest
odzież (f) (rzecz.)=apparel
odzież (f) (rzecz.)=attire
odzież (f) (rzecz.)=clothes
odzież (f) (rzecz.)=clothing
odzież (f) (rzecz.)=frock
odzież (f) (rzecz.)=garb
odzież (f) (rzecz.)=garment
odzież (f) (rzecz.)=gear
odzież (f) (rzecz.)=habiliment
odzież (f) (rzecz.)=habit
odzież (f) (rzecz.)=wear
odzieżowy (przym.)=clothe
odznaczenie (n) (rzecz.)=decoration
odznaczenie (n) (rzecz.)=distinction
odznaczyć (czas.)=deselect
odznaczyć (czas.)=distinguish
odznaczyć (czas.)=remove
odznaka (f) (rzecz.)=badge
odznaka (f) (rzecz.)=brassard
odznaka (f) (rzecz.)=ensign
odznaka (f) (rzecz.)=pin
odznaka (f) (rzecz.)=plaque
odzwierciedlać (czas.)=mirror
odzwierciedlać (czas.)=rebound
odzwierciedlać (czas.)=reflect
odzwierciedlanie (n) (rzecz.)=mirroring
odzwierciedlenie (n) (rzecz.)=reflection
odźwiernik (m) (rzecz.)=pylorus
odźwierny (przym.)=commissionaire
odźwierny (przym.)=doorman
odźwierny (przym.)=introduce
odźwierny (przym.)=janitor
odźwierny (przym.)=usher
odźwierny (przym.)=ushered
odźwierny (przym.)=ushering
odzwyczajać (czas.)=wean
odzwyczajenie (n) (rzecz.)=disuse
odżyć (czas.)=relive
odżyć (czas.)=revive
odżycie (n) (rzecz.)=resurgence
odżycie (n) (rzecz.)=revival
odzysk (m) (rzecz.)=recycling
odzyskać (czas.)=recapture
odzyskać (czas.)=reclaim
odzyskać (czas.)=recover
odzyskać (czas.)=regain
odzyskać (czas.)=retrieve
odzyskać (czas.)=undelete
odzyskanie (n) (rzecz.)=recapture
odzyskanie (n) (rzecz.)=recovery
odzyskanie (n) (rzecz.)=redemption
odzyskanie (n) (rzecz.)=retrieval
odzyskiwać (czas.)=recapture
odzyskiwać (czas.)=recover
odzyskiwać (czas.)=regained
odzyskiwać (czas.)=repossess
odzyskiwać (czas.)=retrieve
odzyskiwanie (n) (rzecz.)=readout
odzyskiwanie (n) (rzecz.)=reclamation
odzyskiwanie (n) (rzecz.)=recover
odzyskiwanie (n) (rzecz.)=recovery
odzyskiwanie (n) (rzecz.)=recuperation
odzyskiwanie (n) (rzecz.)=recycle
odzyskiwanie (n) (rzecz.)=regaining
odzyskiwanie (n) (rzecz.)=retrieval
odżywać (czas.)=relive
odżywać (czas.)=resuscitate
odżywczo (przysł.)=nutritionally
odżywczy (przym.)=alimentary
odżywczy (przym.)=carefulness
odżywczy (przym.)=healthful
odżywczy (przym.)=nourishing
odżywczy (przym.)=nutrient
odżywczy (przym.)=nutritional
odżywczy (przym.)=nutritious
odżywczy (przym.)=nutritive
odżywczy (przym.)=restorative
odżywczy (przym.)=stout
odżywczy (przym.)=substantial
odżywiać (czas.)=nourish
odżywianie (n) (rzecz.)=nourishment
odżywianie (n) (rzecz.)=nutrition
odżywienie (n) (rzecz.)=nutrition
odzywka (f) (rzecz.)=bid
odżywka (f) (rzecz.)=conditioner
odżywka (f) (rzecz.)=nutrient
ofensywa (f) (rzecz.)=assault
ofensywa (f) (rzecz.)=attack
ofensywa (f) (rzecz.)=offensive
ofensywa (f) (rzecz.)=thrust
ofensywnie (przysł.)=offensively
ofensywny (przym.)=aggressive
oferent (m) (rzecz.)=bidder
oferent (m) (rzecz.)=supplier
oferma (f) (rzecz.)=duffer
oferować (czas.)=bid
oferować (czas.)=offer
oferować (czas.)=ship
oferowanie (n) (rzecz.)=tender
oferta (f) (rzecz.)=bid
oferta (f) (rzecz.)=offer
oferta (f) (rzecz.)=offering
oferta (f) (rzecz.)=overture
oferta (f) (rzecz.)=proffer
oferta (f) (rzecz.)=proposal
oferta (f) (rzecz.)=tender
ofiara (f) (rzecz.)=casualty
ofiara (f) (rzecz.)=loser
ofiara (f) (rzecz.)=manta
ofiara (f) (rzecz.)=oblation
ofiara (f) (rzecz.)=offering
ofiara (f) (rzecz.)=prey
ofiara (f) (rzecz.)=sacrifice
ofiara (f) (rzecz.)=stooge
ofiara (f) (rzecz.)=victim
ofiarnie (przysł.)=sacrificially
ofiarność (f) (rzecz.)=dedication
ofiarność (f) (rzecz.)=generosity
ofiarny (przym.)=dedicated
ofiarny (przym.)=sacrificial
ofiarodawca (m) (rzecz.)=benefactor
ofiarodawca (m) (rzecz.)=contributor
ofiarodawca (m) (rzecz.)=donor
ofiarować (czas.)=bid
ofiarować (czas.)=dedicate
ofiarować (czas.)=victimize
ofiarowanie (n) (rzecz.)=offer
ofiarowanie (n) (rzecz.)=offertory
ofiarowanie (n) (rzecz.)=volunteer
oficer (m) (rzecz.)=mate
oficer (m) (rzecz.)=officer
oficerki (pl) (rzecz.)=jackboots
oficjał (m) (rzecz.)=official
oficjalnie (przysł.)=officially
oficjalny (przym.)=formal
oficjalny (przym.)=official
oficjalny (przym.)=offish
oficyna (f) (rzecz.)=annex
oficyna (f) (rzecz.)=backhouse
oficyna (f) (rzecz.)=lean-to
ofsajdowy (przym.)=offside
oftalmolog (m) (rzecz.)=ophthalmologist
ofuknięcie (n) (rzecz.)=snub
ogar (m) (rzecz.)=bloodhound
ogar (m) (rzecz.)=deer-hound
ogar (m) (rzecz.)=hound
ogarniać (czas.)=embrace
ogarniać (czas.)=engulf
ogarniać (czas.)=overwhelm
ogarniać (czas.)=pervade
ogarniać (czas.)=rake
ogarniać (czas.)=whelm
ogień (m) (rzecz.)=blaze
ogień (m) (rzecz.)=blazing
ogień (m) (rzecz.)=camp-fire
ogień (m) (rzecz.)=fire
ogień (m) (rzecz.)=firing
ogień (m) (rzecz.)=glow
ogień (m) (rzecz.)=gunfire
ogień (m) (rzecz.)=light
ogień (m) (rzecz.)=lit
ogier (m) (rzecz.)=stallion
ogłada (f) (rzecz.)=manner
ogłada (f) (rzecz.)=polish
ogłada (f) (rzecz.)=refinement
oglądać (czas.)=contemplate
oglądać (czas.)=examine
oglądać (czas.)=inspect
oglądać (czas.)=view
oglądać (czas.)=watch
ogładzić (czas.)=polish
ogłaszać (czas.)=acclaim
ogłaszać (czas.)=advertise
ogłaszać (czas.)=announce
ogłaszać (czas.)=bill
ogłaszać (czas.)=declare
ogłaszać (czas.)=enunciate
ogłaszać (czas.)=notify
ogłaszać (czas.)=open
ogłaszać (czas.)=originate
ogłaszać (czas.)=post
ogłaszać (czas.)=proclaim
ogłaszać (czas.)=promulgate
ogłaszać (czas.)=pronounce
ogłaszanie (n) (rzecz.)=heralding
oględność (f) (rzecz.)=discretion
oględny (przym.)=guarded
oględny (przym.)=provident
oględny (przym.)=wary
oględziny (pl) (rzecz.)=examination
oględziny (pl) (rzecz.)=perusal
ogłosić (czas.)=adumbrate
ogłosić (czas.)=announce
ogłosić (czas.)=announcement
ogłosić (czas.)=herald
ogłosić (czas.)=publish
ogłoszenie (n) (rzecz.)=ad
ogłoszenie (n) (rzecz.)=advert
ogłoszenie (n) (rzecz.)=advertisement
ogłoszenie (n) (rzecz.)=announcement
ogłoszenie (n) (rzecz.)=commercial
ogłoszenie (n) (rzecz.)=insertion
ogłoszenie (n) (rzecz.)=notice
ogłoszenie (n) (rzecz.)=notification
ogłoszenie (n) (rzecz.)=publication
ogłoszeniodawca (m) (rzecz.)=advertiser
ogłuchnąć (czas.)=become
ogłupiać (czas.)=fool
ogłupiać (czas.)=stupefy
ogłupiająco (przysł.)=maddeningly
ogłupianie (n) (rzecz.)=brainwash
ogłupić (czas.)=brutalize
ogłupić (czas.)=infatuate
ogłupić (czas.)=sot
ogłupić (czas.)=stupefy
ogłuszać (czas.)=deafen
ogłuszać (czas.)=stun
ogłuszająco (przysł.)=deafeningly
ogłuszenie (n) (rzecz.)=stun
ogłuszyć (czas.)=deafen
ogłuszyć (czas.)=dumbfound
ogłuszyć (czas.)=stun
ognik (m) (rzecz.)=flame
ognioodporny (przym.)=fireproof
ognioodporny (przym.)=fire-resistant
ognioodporny (przym.)=flameproof
ogniotrwałość (f) (rzecz.)=refractoriness
ogniowy (przym.)=fir
ogniowy (przym.)=fired
ogniowy (przym.)=igneous
ognisko (n) (rzecz.)=bonfire
ognisko (n) (rzecz.)=camp-fire
ognisko (n) (rzecz.)=fireplace
ognisko (n) (rzecz.)=focus
ognisko (n) (rzecz.)=grate
ognisko (n) (rzecz.)=hearth
ogniskowa (f) (rzecz.)=focus
ogniskować (czas.)=focalize
ogniskować (czas.)=focus
ogniskowy (przym.)=focal
ognisty (przym.)=ablaze
ognisty (przym.)=ardent
ognisty (przym.)=fiery
ognisty (przym.)=girasol
ognisty (przym.)=mettlesome
ognisty (przym.)=spitfire
ogniwo (n) (rzecz.)=cell
ogniwo (n) (rzecz.)=juncture
ogniwo (n) (rzecz.)=link
ogniwo (n) (rzecz.)=nexus
ogniwo (n) (rzecz.)=shackle
ogół (m) (rzecz.)=assemblage
ogół (m) (rzecz.)=entirely
ogół (m) (rzecz.)=totality
ogółem (przysł.)=all-in
ogółem (przysł.)=altogether
ogolenie (n) (rzecz.)=shaven
ogolić (czas.)=shave
ogólnie (przysł.)=broadly
ogólnie (przysł.)=generally
ogólnie (przysł.)=generically
ogólnie (przysł.)=universally
ogólnik (m) (rzecz.)=cliché
ogólnik (m) (rzecz.)=generality
ogólnikowo (przysł.)=generally
ogólnikowo (przysł.)=vaguely
ogólnokrajowy (przym.)=countrywide
ogólnokrajowy (przym.)=national
ogólnokrajowy (przym.)=nationwide
ogólnonarodowy (przym.)=nationwide
ogólnopaństwowy (przym.)=nationwide
ogólność (f) (rzecz.)=generality
ogólnoświatowy (przym.)=global
ogólnoświatowy (przym.)=worldwide
ogólnoświatowy (przym.)=world-wide
ogólny (przym.)=aggregate
ogólny (przym.)=all-in
ogólny (przym.)=altogether
ogólny (przym.)=common
ogólny (przym.)=general
ogólny (przym.)=generic
ogólny (przym.)=global
ogólny (przym.)=overall
ogólny (przym.)=total
ogołocenie (n) (rzecz.)=bareness
ogołocić (czas.)=denture
ogon (m) (rzecz.)=cue
ogon (m) (rzecz.)=tail
ogonek (m) (rzecz.)=hook
ogonek (m) (rzecz.)=petiole
ogonek (m) (rzecz.)=stalk
ogonek (m) (rzecz.)=stem
ogonek (m) (rzecz.)=tail
ogonowy (przym.)=caudal
ogórek (m) (rzecz.)=cucumber
ogórkowy (przym.)=cucumber
ograbiać (czas.)=fleece
ograbienie (n) (rzecz.)=rifling
ograbienie (n) (rzecz.)=spoliation
ogradzać (czas.)=fence
ograniczać (czas.)=abridge
ograniczać (czas.)=bound
ograniczać (czas.)=confine
ograniczać (czas.)=constrain
ograniczać (czas.)=cramp
ograniczać (czas.)=curb
ograniczać (czas.)=cut
ograniczać (czas.)=cutback
ograniczać (czas.)=delimit
ograniczać (czas.)=demarcate
ograniczać (czas.)=determine
ograniczać (czas.)=disable
ograniczać (czas.)=dwarf
ograniczać (czas.)=incapacitate
ograniczać (czas.)=limit
ograniczać (czas.)=qualify
ograniczać (czas.)=reduce
ograniczać (czas.)=restrain
ograniczać (czas.)=restrict
ograniczać (czas.)=scant
ograniczać (czas.)=specialize
ograniczać (czas.)=stint
ograniczać (czas.)=terminate
ograniczanie (n) (rzecz.)=hamper
ograniczanie (n) (rzecz.)=restrictive
ograniczanie (n) (rzecz.)=strangulation
ograniczenie (n) (rzecz.)=abridgment
ograniczenie (n) (rzecz.)=border
ograniczenie (n) (rzecz.)=brake
ograniczenie (n) (rzecz.)=confinement
ograniczenie (n) (rzecz.)=constrain
ograniczenie (n) (rzecz.)=constraint
ograniczenie (n) (rzecz.)=delimitation
ograniczenie (n) (rzecz.)=deprivation
ograniczenie (n) (rzecz.)=limit
ograniczenie (n) (rzecz.)=limitation
ograniczenie (n) (rzecz.)=qualification
ograniczenie (n) (rzecz.)=reserve
ograniczenie (n) (rzecz.)=restraint
ograniczenie (n) (rzecz.)=restriction
ograniczenie (n) (rzecz.)=stint
ograniczenie (n) (rzecz.)=stringency
ogranicznik (m) (rzecz.)=borderer
ogranicznik (m) (rzecz.)=delimiter
ogranicznik (m) (rzecz.)=limiter
ograniczyć (czas.)=bound
ograniczyć (czas.)=boundary
ograniczyć (czas.)=constrict
ograniczyć (czas.)=stint
ogród (m) (rzecz.)=garden
ogródek (m) (rzecz.)=garden
ogródek (m) (rzecz.)=yard
ogrodnictwo (n) (rzecz.)=gardening
ogrodnictwo (n) (rzecz.)=horticulture
ogrodniczy (przym.)=horticultural
ogrodnik (m) (rzecz.)=gardener
ogrodnik (m) (rzecz.)=horticulturist
ogrodzenie (n) (rzecz.)=enclosure
ogrodzenie (n) (rzecz.)=fence
ogrodzenie (n) (rzecz.)=fencing
ogrodzenie (n) (rzecz.)=hedge
ogrodzenie (n) (rzecz.)=kraal
ogrodzenie (n) (rzecz.)=pale
ogrodzenie (n) (rzecz.)=precinct
ogrodzenie (n) (rzecz.)=railing
ogrodzić (czas.)=enclose
ogrodzić (czas.)=hedge
ogrodzić (czas.)=pale
ogrom (m) (rzecz.)=colossus
ogrom (m) (rzecz.)=enormity
ogrom (m) (rzecz.)=greatness
ogrom (m) (rzecz.)=grossness
ogrom (m) (rzecz.)=hugeness
ogrom (m) (rzecz.)=immensity
ogrom (m) (rzecz.)=magnitude
ogrom (m) (rzecz.)=vastness
ogromnie (przysł.)=awfully
ogromnie (przysł.)=enormously
ogromnie (przysł.)=greatly
ogromnie (przysł.)=hugely
ogromnie (przysł.)=immensely
ogromnie (przysł.)=insubstantial
ogromnie (przysł.)=mightily
ogromnie (przysł.)=vastly
ogromnie (przysł.)=wildly
ogromny (przym.)=awful
ogromny (przym.)=cavernous
ogromny (przym.)=enormous
ogromny (przym.)=formidable
ogromny (przym.)=gargantuan
ogromny (przym.)=huge
ogromny (przym.)=immeasurable
ogromny (przym.)=immense
ogromny (przym.)=infinite
ogromny (przym.)=jumbo
ogromny (przym.)=monstrous
ogromny (przym.)=prodigious
ogromny (przym.)=tremendous
ogromny (przym.)=unlimited
ogromny (przym.)=vast
ogromny (przym.)=whooper
ogromny (przym.)=whopping
ogryzać (czas.)=core
ogryzać (czas.)=gnaw
ogryzać (czas.)=nibble
ogryzek (m) (rzecz.)=core
ogrzać (czas.)=warm
ogrzewać (czas.)=heat
ogrzewacz (m) (rzecz.)=heater
ogrzewanie (n) (rzecz.)=heating
ohyda (f) (rzecz.)=atrociousness
ohyda (f) (rzecz.)=atrocity
ohyda (f) (rzecz.)=heinousness
ohyda (f) (rzecz.)=monstrosity
ohyda (f) (rzecz.)=odiousness
ohyda (f) (rzecz.)=shocker
ohydnie (przysł.)=hideously
ohydny (przym.)=abominable
ohydny (przym.)=atrocious
ohydny (przym.)=beastly
ohydny (przym.)=eldritch
ohydny (przym.)=execrable
ohydny (przym.)=filthy
ohydny (przym.)=flagrant
ohydny (przym.)=ghastly
ohydny (przym.)=heinous
ohydny (przym.)=hideous
ohydny (przym.)=obnoxious
ohydny (przym.)=odious
ohydny (przym.)=yucky
ojciec (m) (rzecz.)=father
ojcobójca (m) (rzecz.)=parricide
ojcobójca (m) (rzecz.)=patricide
ojcobójstwo (n) (rzecz.)=parricide
ojcobójstwo (n) (rzecz.)=patricide
ojcostwo (n) (rzecz.)=fatherhood
ojcostwo (n) (rzecz.)=paternity
ojcowizna (f) (rzecz.)=patrimony
ojcowski (przym.)=fatherly
ojcowski (przym.)=father's
ojcowski (przym.)=paternal
ojczym (m) (rzecz.)=foster-father
ojczym (m) (rzecz.)=stepfather
ojczysty (przym.)=native
ojczysty (przym.)=paternal
ojczysty (przym.)=vernacular
ojczyzna (f) (rzecz.)=country
ojczyzna (f) (rzecz.)=fatherland
ojczyzna (f) (rzecz.)=homeland
ojczyzna (f) (rzecz.)=motherland
ojej (wykrz.)=gee
ojej (wykrz.)=gosh
okablowanie (n) (rzecz.)=cabling
okablowanie (n) (rzecz.)=harness
okablowanie (n) (rzecz.)=wiring
okadzać (czas.)=cense
okadzać (czas.)=incense
okalać (czas.)=surround
okaleczać (czas.)=cripple
okaleczać (czas.)=disable
okaleczać (czas.)=maim
okaleczać (czas.)=mutilate
okaleczenie (n) (rzecz.)=mayhem
okaleczenie (n) (rzecz.)=mutilation
okaleczyć (czas.)=deform
okaleczyć (czas.)=maim
okaleczyć (czas.)=truncate
okap (m) (rzecz.)=eaves
okap (m) (rzecz.)=hood
okaryna (f) (rzecz.)=ocarina
okaz (m) (rzecz.)=curio
okaz (m) (rzecz.)=rattler
okaz (m) (rzecz.)=specimen
okazać (czas.)=impart
okazale (przysł.)=grandly
okazałość (f) (rzecz.)=grandeur
okazałość (f) (rzecz.)=stateliness
okazanie (n) (rzecz.)=render
okaziciel (m) (rzecz.)=bearer
okaziciel (m) (rzecz.)=holder
okazja (f) (rzecz.)=bargain
okazja (f) (rzecz.)=chance
okazja (f) (rzecz.)=nonce
okazja (f) (rzecz.)=occasion
okazja (f) (rzecz.)=opportunity
okazjonalny (przym.)=occasional
okazyjnie (przysł.)=occasionally
okazywać (czas.)=accord
okazywać (czas.)=appear
okazywać (czas.)=bestow
okazywać (czas.)=display
okazywać (czas.)=exert
okazywać (czas.)=exhibit
okazywać (czas.)=manifest
okazywać (czas.)=prove
okazywać (czas.)=transpire
okcydentalny (przym.)=occidental
okiełznać (czas.)=bridle
okienko (n) (rzecz.)=counter
okienko (n) (rzecz.)=shutter
okienko (n) (rzecz.)=slot
okienko (n) (rzecz.)=window
okiennica (f) (rzecz.)=shutter
okienny (przym.)=window
okład (m) (rzecz.)=compress
okład (m) (rzecz.)=cover
okład (m) (rzecz.)=poultice
okładanie (n) (rzecz.)=cladding
okładka (f) (rzecz.)=binder
okładka (f) (rzecz.)=cover
okładka (f) (rzecz.)=sleeve
okładzina (f) (rzecz.)=cladding
okładzina (f) (rzecz.)=facing
okładzina (f) (rzecz.)=lining
okłamywać (czas.)=deceive
oklapnąć (czas.)=droop
oklapnąć (czas.)=wilt
oklaski (pl) (rzecz.)=applause
oklaskiwać (czas.)=acclaim
oklaskiwać (czas.)=appetite
oklaskiwać (czas.)=applaud
okleina (f) (rzecz.)=veneer
okludować (czas.)=occlude
okno (n) (rzecz.)=pane
okno (n) (rzecz.)=roundel
okno (n) (rzecz.)=window
oko (n) (rzecz.)=eye
oko (n) (rzecz.)=optic
oko (n) (rzecz.)=optical
okolica (f) (rzecz.)=area
okolica (f) (rzecz.)=countryside
okolica (f) (rzecz.)=environ
okolica (f) (rzecz.)=environs
okolica (f) (rzecz.)=locality
okolica (f) (rzecz.)=side
okolica (f) (rzecz.)=site
okolica (f) (rzecz.)=surface
okolica (f) (rzecz.)=surrounding
okolica (f) (rzecz.)=surroundings
okolica (f) (rzecz.)=vicinage
okolicznik (m) (rzecz.)=adverbial
okoliczność (f) (rzecz.)=circumstance
okoliczność (f) (rzecz.)=fact
okolicznościowy (przym.)=circumstantial
okolicznościowy (przym.)=incidental
okolicznościowy (przym.)=occasional
okoliczny (przym.)=local
okólnik (m) (rzecz.)=circular
okólny (przym.)=circuitous
okólny (przym.)=circular
okólny (przym.)=indirect
okólny (przym.)=roundabout
około (przysł.)=about
około (przysł.)=approximately
około (przysł.)=by
około (przysł.)=circa
około (przysł.)=environ
około (przysł.)=near
około (przysł.)=toward
okoń (m) (rzecz.)=bass
okoń (m) (rzecz.)=perch
okop (m) (rzecz.)=ditch
okop (m) (rzecz.)=entrench
okop (m) (rzecz.)=entrenchment
okop (m) (rzecz.)=foxhole
okop (m) (rzecz.)=sap
okop (m) (rzecz.)=trench
okopać (czas.)=entrench
okopać (czas.)=retrench
okopywać (czas.)=entrench
okopywać (czas.)=unearth
okopywanie (n) (rzecz.)=entrenching
okpić (czas.)=diddle
okpić (czas.)=jockey
okpienie (n) (rzecz.)=take-in
okradać (czas.)=defraud
okradać (czas.)=rob
okradać (czas.)=steal
okrąg (m) (rzecz.)=circle
okrąg (m) (rzecz.)=township
okrąglak (m) (rzecz.)=boulder
okrągłogłowy (przym.)=roundhead
okrągłość (f) (rzecz.)=rotundity
okrągłość (f) (rzecz.)=roundness
okrągły (przym.)=circular
okrągły (przym.)=orbicular
okrągły (przym.)=plump
okrągły (przym.)=rotund
okrągły (przym.)=round
okrajać (czas.)=bowdlerize
okrajać (czas.)=prune
okrakiem (przysł.)=astraddle
okrakiem (przysł.)=astride
okrakiem (przysł.)=straddle
okrasa (f) (rzecz.)=fat
okrasa (f) (rzecz.)=grease
okratować (czas.)=lattice
okratowanie (n) (rzecz.)=grating
okratowanie (n) (rzecz.)=railing
okrawać (czas.)=pare
okrawanie (n) (rzecz.)=scissoring
okrążać (czas.)=circumnavigate
okrążać (czas.)=compass
okrążać (czas.)=encircle
okrążać (czas.)=encompass
okrążać (czas.)=orbit
okrążenie (n) (rzecz.)=circuit
okrążenie (n) (rzecz.)=encirclement
okrążenie (n) (rzecz.)=envelopment
okrążenie (n) (rzecz.)=lap
okrążyć (czas.)=beset
okręcać (czas.)=slew
okręcanie (n) (rzecz.)=lathing
okręg (m) (rzecz.)=ambit
okręg (m) (rzecz.)=circumference
okręg (m) (rzecz.)=district
okręg (m) (rzecz.)=precinct
okręg (m) (rzecz.)=township
okręgowy (przym.)=regional
okręgowy (przym.)=territorial
okres (m) (rzecz.)=cycle
okres (m) (rzecz.)=era
okres (m) (rzecz.)=juvenescence
okres (m) (rzecz.)=lapse
okres (m) (rzecz.)=period
okres (m) (rzecz.)=space
okres (m) (rzecz.)=span
okres (m) (rzecz.)=spell
okres (m) (rzecz.)=stage
okres (m) (rzecz.)=stint
okres (m) (rzecz.)=streak
okres (m) (rzecz.)=term
określać (czas.)=appoint
określać (czas.)=assess
określać (czas.)=assign
określać (czas.)=define
określać (czas.)=denominate
określać (czas.)=describe
określać (czas.)=determine
określać (czas.)=predetermine
określać (czas.)=prescribe
określać (czas.)=qualify
określać (czas.)=specify
określać (czas.)=terminate
określanie (n) (rzecz.)=attributive
określanie (n) (rzecz.)=description
określenie (n) (rzecz.)=appellation
określenie (n) (rzecz.)=definition
określenie (n) (rzecz.)=denomination
określenie (n) (rzecz.)=designation
określenie (n) (rzecz.)=determination
określenie (n) (rzecz.)=epithet
określenie (n) (rzecz.)=phrase
określenie (n) (rzecz.)=term
określić (czas.)=denominate
określnik (m) (rzecz.)=determiner
okresowo (przysł.)=periodically
okresowość (f) (rzecz.)=periodicity
okresowy (przym.)=batch
okresowy (przym.)=periodic
okresowy (przym.)=periodical
okresowy (przym.)=phased
okresowy (przym.)=recurrent
okresowy (przym.)=recurring
okresowy (przym.)=temporary
okręt (m) (rzecz.)=battleship
okręt (m) (rzecz.)=ship
okręt (m) (rzecz.)=submarine
okręt (m) (rzecz.)=vessel
okręt (m) (rzecz.)=warship
okrętka (f) (rzecz.)=swivel
okrętownictwo (n) (rzecz.)=shipbuilding
okrętowy (przym.)=logbook
okrętowy (przym.)=maritime
okrętowy (przym.)=naval
okrężnica (f) (rzecz.)=colon
okrężnica (f) (rzecz.)=gunwale
okrężnica (f) (rzecz.)=seine
okrężnie (przysł.)=circularly
okrężny (przym.)=circuitous
okrężny (przym.)=circular
okrężny (przym.)=devious
okrężny (przym.)=round
okrężny (przym.)=roundabout
okroić (czas.)=expurgate
okrojenie (n) (rzecz.)=abridgment
okrojenie (n) (rzecz.)=mutilation
okrojenie (n) (rzecz.)=truncation
okropnie (przysł.)=awfully
okropnie (przysł.)=beastly
okropnie (przysł.)=terribly
okropność (f) (rzecz.)=atrociousness
okropność (f) (rzecz.)=atrocity
okropność (f) (rzecz.)=awfulness
okropność (f) (rzecz.)=ghastliness
okropność (f) (rzecz.)=hideousness
okropność (f) (rzecz.)=horror
okropny (przym.)=atrocious
okropny (przym.)=awful
okropny (przym.)=bad
okropny (przym.)=dire
okropny (przym.)=direful
okropny (przym.)=disastrous
okropny (przym.)=dreadful
okropny (przym.)=fearful
okropny (przym.)=fearsome
okropny (przym.)=ghastly
okropny (przym.)=grisly
okropny (przym.)=gruesome
okropny (przym.)=hateful
okropny (przym.)=horrible
okropny (przym.)=horrid
okropny (przym.)=horrific
okropny (przym.)=infernal
okropny (przym.)=shocking
okropny (przym.)=terrible
okropny (przym.)=terrific
okropny (przym.)=tremendous
okropny (przym.)=unspeakable
okruch (m) (rzecz.)=crumb
okruch (m) (rzecz.)=fragment
okrucieństwo (n) (rzecz.)=atrociousness
okrucieństwo (n) (rzecz.)=atrocity
okrucieństwo (n) (rzecz.)=awfulness
okrucieństwo (n) (rzecz.)=cruelty
okrucieństwo (n) (rzecz.)=ferocity
okruszyna (f) (rzecz.)=crumb
okrutnie (przysł.)=cruelly
okrutnie (przysł.)=severely
okrutnik (m) (rzecz.)=tormentor
okrutny (przym.)=atrocious
okrutny (przym.)=cruel
okrutny (przym.)=cruelty
okrutny (przym.)=ferocious
okrutny (przym.)=grim
okrutny (przym.)=sanguinary
okrutny (przym.)=savage
okrutny (przym.)=savaged
okrutny (przym.)=tyrannous
okryć (czas.)=cloak
okryć (czas.)=clothe
okryć (czas.)=mantle
okrycie (n) (rzecz.)=coat
okrycie (n) (rzecz.)=coating
okrycie (n) (rzecz.)=mantle
okrycie (n) (rzecz.)=shroud
okrywać (czas.)=encase
okrywać (czas.)=envelop
okrywać (czas.)=shroud
okrywać (czas.)=vest
okrzesać (czas.)=polish
okrzesywać (czas.)=lop
okrzyczeć (czas.)=decry
okrzyk (m) (rzecz.)=ejaculation
okrzyk (m) (rzecz.)=exclamation
okrzyk (m) (rzecz.)=interjection
okrzyk (m) (rzecz.)=outcry
okrzyk (m) (rzecz.)=shout
okrzyk (m) (rzecz.)=utter
okrzyk (m) (rzecz.)=whoop
okrzyk (m) (rzecz.)=yelp
oksydować (czas.)=oxidize
oksymoron (m) (rzecz.)=oxymoron
oktalny (przym.)=octal
oktan (m) (rzecz.)=octane
oktant (m) (rzecz.)=octant
oktawa (f) (rzecz.)=octave
oktet (m) (rzecz.)=octet
okucie (n) (rzecz.)=fitting
okucie (n) (rzecz.)=forge
okular (m) (rzecz.)=eyepiece
okular (m) (rzecz.)=eye-piece
okular (m) (rzecz.)=ocular
okularnik (m) (rzecz.)=cobra
okularowy (przym.)=eye-piece
okulary (pl) (rzecz.)=specs
okulary (pl) (rzecz.)=spectacle
okulawić (czas.)=lame
okulista (m) (rzecz.)=oculist
okulista (m) (rzecz.)=ophthalmologist
okulistyka (f) (rzecz.)=ophthalmology
okultystyczny (przym.)=occult
okultyzm (m) (rzecz.)=occult
okultyzm (m) (rzecz.)=occultism
okup (m) (rzecz.)=ransom
okup (m) (rzecz.)=sop
okupacja (f) (rzecz.)=occupancy
okupacja (f) (rzecz.)=occupation
okupacja (f) (rzecz.)=profession
okupacyjny (przym.)=occupational
okupant (m) (rzecz.)=invader
okupant (m) (rzecz.)=occupant
okupant (m) (rzecz.)=occupier
okupić (czas.)=ransom
okupować (czas.)=occupy
okupowanie (n) (rzecz.)=occupying
olbrzym (m) (rzecz.)=biggie
olbrzym (m) (rzecz.)=colossus
olbrzym (m) (rzecz.)=giant
olbrzym (m) (rzecz.)=ogre
olbrzym (m) (rzecz.)=titan
olbrzym (m) (rzecz.)=whopper
olbrzymi (przym.)=cavernous
olbrzymi (przym.)=colossal
olbrzymi (przym.)=enormous
olbrzymi (przym.)=gargantuan
olbrzymi (przym.)=giant
olbrzymi (przym.)=gigantic
olbrzymi (przym.)=huge
olbrzymi (przym.)=immense
olbrzymi (przym.)=king-size
olbrzymi (przym.)=mammoth
olbrzymi (przym.)=monster
olbrzymi (przym.)=thumper
olbrzymi (przym.)=tremendous
olcha (f) (rzecz.)=alder
oleander (m) (rzecz.)=oleander
olefina (f) (rzecz.)=olefin
oleistość (f) (rzecz.)=oiliness
oleisty (przym.)=oiliest
oleisty (przym.)=oily
oleisty (przym.)=oleaginous
oleisty (przym.)=unctuous
olej (m) (rzecz.)=oil
olej (m) (rzecz.)=oilier
olejek (m) (rzecz.)=attar
olejek (m) (rzecz.)=oil
olejenie (n) (rzecz.)=oiling
olejny (przym.)=oil
olejowy (przym.)=linseed
olejowy (przym.)=oil
oligarcha (m) (rzecz.)=oligarch
oligarchia (f) (rzecz.)=oligarchy
oligarchiczny (przym.)=oligarchic
olimpiada (f) (rzecz.)=contest
olinowanie (n) (rzecz.)=cordage
olinowanie (n) (rzecz.)=rigging
oliwa (f) (rzecz.)=boozer
oliwa (f) (rzecz.)=oil
oliwa (f) (rzecz.)=olive
oliwa (f) (rzecz.)=wino
oliwiarka (f) (rzecz.)=lubricator
oliwiarka (f) (rzecz.)=oilcan
oliwić (czas.)=lubricate
oliwić (czas.)=oil
oliwienie (n) (rzecz.)=lubrication
oliwienie (n) (rzecz.)=oiling
oliwin (m) (rzecz.)=olivine
oliwka (f) (rzecz.)=olive
oliwkowy (przym.)=olive
oliwny (przym.)=linseed
oliwny (przym.)=olive
ołów (m) (rzecz.)=lead
ołów (m) (rzecz.)=leash
ołów (m) (rzecz.)=plumb
ołówek (m) (rzecz.)=pencil
ołowiany (przym.)=leaded
ołowiowy (przym.)=leaded
ołowiowy (przym.)=saturnine
olśnić (czas.)=bedazzle
olśnić (czas.)=dazzle
olśnić (czas.)=enchant
olśnienie (n) (rzecz.)=brainwave
olśniewać (czas.)=dazzle
olsza (f) (rzecz.)=alder
ołtarz (m) (rzecz.)=altar
ołtarz (m) (rzecz.)=alter
ołtarzyk (m) (rzecz.)=ohm
om (m) (rzecz.)=ohm
omackiem (przysł.)=gropingly
omal (przysł.)=almost
omam (m) (rzecz.)=hallucination
omamić (czas.)=beguile
omamić (czas.)=deceive
omamić (czas.)=delude
oman (m) (rzecz.)=elecampane
omaścić (czas.)=grease
omawiać (czas.)=debate
omawiać (czas.)=discuss
omawiać (czas.)=negotiate
omdleć (czas.)=languish
omdlenie (n) (rzecz.)=collapse
omdlenie (n) (rzecz.)=faint
omdlenie (n) (rzecz.)=fainting
omdlenie (n) (rzecz.)=languor
omdlenie (n) (rzecz.)=swoon
omdlenie (n) (rzecz.)=syncope
omdlewać (czas.)=languish
omdlewać (czas.)=swoon
omdlewająco (przysł.)=languidly
omdlewanie (n) (rzecz.)=swelter
omiatanie (n) (rzecz.)=sweeping
omijać (czas.)=avoid
omijać (czas.)=bypass
omijać (czas.)=dodge
omijać (czas.)=evade
omijać (czas.)=pussyfoot
omijanie (n) (rzecz.)=evasion
omnibus (m) (rzecz.)=char-a-banc
omomierz (m) (rzecz.)=ohmmeter
omówienie (n) (rzecz.)=discussion
omówienie (n) (rzecz.)=overview
omówienie (n) (rzecz.)=review
omszenie (n) (rzecz.)=pubescence
omułek (m) (rzecz.)=mussel
omylić (czas.)=lapse
omyłka (f) (rzecz.)=blunder
omyłka (f) (rzecz.)=error
omyłka (f) (rzecz.)=fault
omyłka (f) (rzecz.)=lapse
omyłka (f) (rzecz.)=mistake
omyłkowy (przym.)=erroneous
omylnie (przysł.)=fallibly
omylność (f) (rzecz.)=erroneousness
omylność (f) (rzecz.)=fallibility
omylny (przym.)=fallible
omylny (przym.)=misleading
on (zaim.)=he
ona (zaim.)=her
ona (zaim.)=it
ona (zaim.)=she
onanizm (m) (rzecz.)=masturbation
onanizować (czas.)=masturbate
ondulacja (f) (rzecz.)=wave
ongiś (przysł.)=yore
onieśmielać (czas.)=intimidate
onieśmielać (czas.)=overawe
onieśmielać (czas.)=overbear
onieśmielenie (n) (rzecz.)=embarrassment
onieśmielenie (n) (rzecz.)=intimidation
onieśmielić (czas.)=daunt
onieśmielić (czas.)=intimidate
onkolog (m) (rzecz.)=oncologist
onkologia (f) (rzecz.)=oncology
ono (zaim.)=it
onomatopeiczny (przym.)=onomatopoetic
onomatopeja (f) (rzecz.)=onomatopoeia
ontologia (f) (rzecz.)=ontology
ontologiczny (przym.)=ontological
onyks (m) (rzecz.)=onyx
opactwo (n) (rzecz.)=abbey
opacznie (przysł.)=awry
opaczny (przym.)=awry
opaczny (przym.)=wrong
opad (m) (rzecz.)=rainfall
opadać (czas.)=decline
opadać (czas.)=descend
opadać (czas.)=dip
opadać (czas.)=droop
opadać (czas.)=droops
opadać (czas.)=drop
opadać (czas.)=ebb
opadać (czas.)=fall
opadać (czas.)=fell
opadać (czas.)=flag
opadać (czas.)=gravitate
opadać (czas.)=sag
opadać (czas.)=sink
opadać (czas.)=slake
opadać (czas.)=slope
opadać (czas.)=slump
opadać (czas.)=subside
opadanie (n) (rzecz.)=droop
opadanie (n) (rzecz.)=droops
opadanie (n) (rzecz.)=ebb
opadanie (n) (rzecz.)=subsidence
opadnięcie (n) (rzecz.)=fallen
opakowanie (n) (rzecz.)=carton
opakowanie (n) (rzecz.)=package
opakowanie (n) (rzecz.)=packaging
opakowanie (n) (rzecz.)=packer
opakowanie (n) (rzecz.)=packet
opakowanie (n) (rzecz.)=packing
opakowanie (n) (rzecz.)=wrapper
opakowanie (n) (rzecz.)=wrapping
opał (m) (rzecz.)=fuel
opał (m) (rzecz.)=wood
opalać (czas.)=singe
opalać (czas.)=sunbathe
opalać (czas.)=tan
opalenie (n) (rzecz.)=burnt
opalenizna (f) (rzecz.)=sunburn
opalenizna (f) (rzecz.)=suntan
opalenizna (f) (rzecz.)=sun-tan
opalenizna (f) (rzecz.)=tan
opalić (czas.)=singe
opalizacja (f) (rzecz.)=opalescence
opalizowanie (n) (rzecz.)=opalescence
opałowy (przym.)=fuel
opamiętanie (n) (rzecz.)=reason
opamiętanie (n) (rzecz.)=reflection
opancerzanie (n) (rzecz.)=plating
opancerzenie (n) (rzecz.)=plating
opanować (czas.)=engross
opanować (czas.)=overmaster
opanować (czas.)=overpower
opanować (czas.)=overrule
opanować (czas.)=subjugate
opanować (czas.)=surmount
opanowanie (n) (rzecz.)=aplomb
opanowanie (n) (rzecz.)=command
opanowanie (n) (rzecz.)=composure
opanowanie (n) (rzecz.)=coolness
opanowanie (n) (rzecz.)=countenance
opanowanie (n) (rzecz.)=equanimity
opanowanie (n) (rzecz.)=grip
opanowanie (n) (rzecz.)=mastering
opanowanie (n) (rzecz.)=restraint
opanowanie (n) (rzecz.)=self-command
opanowywać (czas.)=capture
opanowywać (czas.)=infest
opanowywać (czas.)=overrun
opar (m) (rzecz.)=fume
opar (m) (rzecz.)=haze
oparcie (n) (rzecz.)=arm
oparcie (n) (rzecz.)=back
oparcie (n) (rzecz.)=backbone
oparcie (n) (rzecz.)=backrest
oparcie (n) (rzecz.)=foothold
oparcie (n) (rzecz.)=footing
oparcie (n) (rzecz.)=maintenance
oparcie (n) (rzecz.)=reliance
oparcie (n) (rzecz.)=support
oparzenie (n) (rzecz.)=burn
oparzenie (n) (rzecz.)=scald
oparzenie (n) (rzecz.)=sunburn
oparzyć (czas.)=scald
oparzyć (czas.)=sunburn
opasać (czas.)=begird
opasać (czas.)=belt
opasać (czas.)=enlace
opasać (czas.)=gird
opasanie (n) (rzecz.)=girder
opaść (czas.)=abate
opaść (czas.)=lapse
opaska (f) (rzecz.)=armband
opaska (f) (rzecz.)=armlet
opaska (f) (rzecz.)=blindfold
opaska (f) (rzecz.)=brassard
opaska (f) (rzecz.)=filler
opaska (f) (rzecz.)=fillet
opaska (f) (rzecz.)=headband
opaska (f) (rzecz.)=sweatband
opasywać (czas.)=engird
opasywać (czas.)=girdle
opasywanie (n) (rzecz.)=girding
opat (m) (rzecz.)=abbot
opatrunek (m) (rzecz.)=bandage
opatrunek (m) (rzecz.)=binding
opatrunek (m) (rzecz.)=dressing
opatrunek (m) (rzecz.)=ligature
opatrywać (czas.)=bind
opatrywać (czas.)=dress
opatrzność (f) (rzecz.)=providence
opatrznościowy (przym.)=heaven-sent
opatrznościowy (przym.)=provident
opatrznościowy (przym.)=providential
opatrzyć (czas.)=dress
opatulać (czas.)=muffle
opcja (f) (rzecz.)=option
opcjonalnie (przysł.)=optionally
opcjonalny (przym.)=optional
operacja (f) (rzecz.)=operation
operacyjny (przym.)=operable
operacyjny (przym.)=operational
operacyjny (przym.)=operative
operacyjny (przym.)=surgical
operatywny (przym.)=efficient
operetka (f) (rzecz.)=operetta
operować (czas.)=operate
operowy (przym.)=opera
operowy (przym.)=operatic
opętać (czas.)=obsess
opętańczy (przym.)=demoniac
opętańczy (przym.)=demoniacal
opętywać (czas.)=possess
opieka (f) (rze