961-24.09 - Rzecz Krotoszyńska

Komentarze

Transkrypt

961-24.09 - Rzecz Krotoszyńska
My piszemy, ¿e tutaj warto ¿yæ...
Ksi¹¿ka
gratis!
Nr 38 (961)
24 wrzeœnia 2013 r.
Za³¹czony do gazety Wybór poezji
Samuela Twardowskiego jest darem Kazimierza Orzechowskiego,
autora artyku³u o miejscu pochówka poety (s. 13), dla sta³ych czytelników Rzeczy Krotoszyñskiej z Kobylina i okolic.
Od 1990 r.
ISSN 1231-7691
2.50 z³
(5% VAT)
www.rzeczkrotoszynska.pl
TRAGEDIA
NA DRODZE
KoŸmin
Zalane
nowe boisko
Niedawno oddane do u¿ytku boisko sportowe przy ul. Floriañskiej okaza³o siê wadliwe. Po
deszczu na p³ycie g³ównej sta³a
woda, przez co odwo³ano mecz
Bia³ego Or³a KoŸmin z Odolanowi¹ Odolanów. Kto
jest winny takiej kompromitacji?
7
22 wrzeœnia tu¿ po godz. 16.00 w Maciejewie (gm. Rozdra¿ew) na prostym odcinku drogi do
Nowej Wsi dosz³o do tragicznego wypadku. 51-letni kierowca opla vectry zjecha³ na przeciwleg³y pas jezdni i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Auto rozpad³o siê na dwie czêœci. Mê¿czyzna trafi³ do krotoszyñskiego szpitala, gdzie zmar³ wskutek odniesionych obra¿eñ.
2
Kobylin
Krotoszyn
Tragedia Boles³awa W. z Targoszyc, który w czerwcu uton¹³
w stawie nale¿¹cym do ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego,
budzi kontrowersje. Czytelniczka
sugeruje, ¿e gdyby sta³ tam znak
informuj¹cy o zakazie
k¹pieli, byæ mo¿e do
tragedii by nie dosz³o.
Od miesi¹ca osoby zatrzymane
przez policjê na terenie powiatu
krotoszyñskiego s¹ przewo¿one
na badania lekarskie do szpitala
w Ostrowie Wlkp. Dlaczego policjanci musz¹ jeŸdziæ do placówki leczniczej oddalonej o 30 kilometrów
od Krotoszyna?
Gdyby przy stawie
by³ znak
4
Policja na badania
wozi do Ostrowa
10
Sulmierzyce
Pope³ni³ samobójstwo
KP PSP KROTOSZYN
W sobotê w szpitalu powiatowym
w Krotoszynie zmar³ m³ody mieszkaniec Sulmierzyc. W pi¹tek 13 wrzeœnia
próbowa³ pope³niæ samobójstwo
poprzez powieszenie. Prawdopodobnie zosta³ znaleziony w pomieszczeniu
gospodarczym. Zabrany przez pogotowie ratunkowe, le¿a³ przez ponad tydzieñ w stanie krytycznym na oddziale intensywnej terapii.
Prokuratura rejonowa w Krotoszy-
Grupa dochodzeniowo-œledcza przez trzy godziny pracowa³a na miejscu zdarzenia
R
E
K
L
A
M
A
nie, pod nadzorem której policja prowadzi œledztwo, wykluczy³a udzia³
osób trzecich w zdarzeniu. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej Pawe³ Jakubek potwierdzi³, ¿e przyczyn¹ zgonu by³y
urazy odniesione na skutek powieszenia. – Wezwanie otrzymaliœmy 13 wrzeœnia o 21.34. Mê¿czyzna za zmar³ego
zosta³ uznany 21 wrzeœnia o godz. 0.30
– informuje dyr. Jakubek.
(popi)
2
Sprawy
Krotoszyn.
26 wrzeœnia
o godz. 16.00
w kuklinowskim Domu
Stra¿aka rozpocznie siê
spotkanie integracyjne
Po¿egnanie
lata – biesiada po³¹czona
z wystêpami artystycznymi.
STOP.
Krotoszyn. 28 wrzeœnia w godz.
11.00 – 14.00 przy hali sportowej
na B³oniu, w ramach Œwiatowego
Dnia Serca, odbêdzie siê impreza
Spacer dla serca. W programie
m.in. akcja promocyjna zak³adów
opieki zdrowotnej i degustacja
zdrowej ¿ywnoœci.
STOP.
Krotoszyn. Do 30 wrzeœnia czêœæ
placu Jana Paw³a II pozostanie wy³¹czona z ruchu w zwi¹zku z rewitalizacj¹ centrum miasta. Chodzi
o odcinek od ul. Floriañskiej do
Piastowskiej. Dojazd do Ma³ego
Rynku mo¿liwy bêdzie od strony
ul. Floriañskiej.
STOP.
Krotoszyn. 30 wrzeœnia o 16.00
w kinie Przedwioœnie odbêdzie siê
uroczystoœæ wrêczenia stypendiów
burmistrza za II pó³rocze roku
szkolnego 2012/13.
STOP.
Auto rozpad³o siê
na dwie czêœci
A w bloku rosn¹ brzozy
22 wrzeœnia w Maciejewie dosz³o do tragicznego wypadku.
51-letni mieszkaniec Rozdra¿ewka z niewyjaœnionych jak dot¹d przyczyn uderzy³ autem w drzewo.
Œwie¿o wyremontowana droga z Maciejewa w kierunku na Now¹ Wieœ
okaza³a siê zdradliwa dla kieruj¹cego
51-latka z Rozdra¿ewka, który na samym wyjeŸdzie w kierunku Nowej
Wsi zjecha³ nagle oplem vectr¹ na prawe pobocze i z du¿ym impetem uderzy³ w przydro¿ne drzewo. – Si³a uderzenia by³a tak du¿a, ¿e auto z³ama³o
siê na pó³ owijaj¹c siê wokó³ drzewa.
Mê¿czyzna by³ jednak przytomny i niezw³ocznie zosta³ przewieziony do krotoszyñskiego szpitala – mówi komendant krotoszyñskiej stra¿y po¿arnej,
Mariusz Przyby³. – Na miejscu podjêliœmy czynnoœci reanimacyjne. Mê¿czyzna trafi³ do szpitala z rozleg³ym urazem wielonarz¹dowym wskutek którego zmar³ o godzinie 22.15 – informuje
dyrektor krotoszyñskiego szpitala, Pawe³ Jakubek.
Na miejscu wypadku policyjna grupa dochodzeniowo-œledcza przeprowadzi³a niezbêdne czynnoœci procesowe. Droga by³a zablokowana przez ponad trzy godziny, policjanci w tym cza-
sie zorganizowali objazdy. – Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e mê¿czyzna na
prostym odcinku drogi z nieustalonych
przyczyn straci³ panowanie nad pojazdem. Kieruj¹cemu pobrano krew do
badania na zawartoϾ alkoholu. Trwa
dochodzenie wspólnie z krotoszyñsk¹
prokuratur¹ – informuje zastêpca
rzecznika prasowego krotoszyñskiej
policji, Piotr Szczepaniak. – Dziœ wykonana zostanie sekcja zw³ok mê¿czyzny.
Wyniki badania krwi bêd¹ pod koniec
tygodnia – informuje Ireneusz Idziaszek z krotoszyñskiej prokuratury.
Œmieræ Eugeniusza B. wstrz¹snê³a
spo³ecznoœci¹ Rozdra¿ewka. – To by³
dobry cz³owiek. Dobry gospodarz i rolnik. Osieroci³ siódemkê dzieci, w tym
najm³odsze jeszcze kilkuletnie. Jego
œmieræ jest dla nas szokiem. £¹czymy
siê w bólu z rodzin¹ – powiedzia³ so³tys
wsi, Tadeusz Pachciarz.
– W tym roku to ju¿ dziewi¹ta ofiara na naszych drogach – koñczy P.
Szczepaniak.
Marcin Szyndrowski
PSP KROTOSZYN
Kobylin. 28 wrzeœnia o 10.00
w hali œrodowiskowo-sportowej
odbêdzie siê turniej karate dzieci
i m³odzie¿y. Organizatorem jest
Uczniowski Klub Sportowy Ukemi.
STOP.
Zduny. 30 wrzeœnia o 16.00 rozpocznie siê kolejna sesja rady miasta. W porz¹dku obrad m.in. podjêcie uchwa³y w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela
gminy Zduny do zwi¹zku gmin
Eko-Siódemka.
STOP.
Interwencje
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Telegraf
Œmiertelny wypadek w Maciejewie
W opuszczonym bloku „mieszkaj¹” ju¿ tylko brzozy
Miejscowoœæ Trzaski ko³o Baszkowa (gm. Zduny) to maleñka, spokojna wieœ. Nie ma tam nic nadzwyczajnego oprócz starego bloku,
w œrodku którego rosn¹... brzozy. – Mia³a tutaj byæ podobno agroturystyka, a jest tylko ruina spó³dzielczego bloku. Czy ten, kto go
kupi³, ma na niego pomys³? – pyta Zdzis³aw S. (57 l.) z Baszkowa.
Blok w Trzaskach lata œwietnoœci ma
za sob¹. Dawniej by³ budynkiem
mieszkalnym. Naoko³o ziemia uprawna, jakieœ kilka hektarów. Zniszczone
budynki gospodarcze pamiêtaj¹ najlepsze czasy PRL. Teraz wszystko
œwieci pustkami i popada w ruinê.
Mieszkaniec Baszkowa postanowi³
sprawdziæ, do kogo nale¿y zapomniany teren. – S³ysza³em, ¿e kupi³ to jakiœ
mê¿czyzna z Kuklinowa, ale by³o to
podobno kilka lat temu. Za jakiœ czas
nic tutaj nie bêdzie, a szkoda, bo w bloku, w którym wyros³y drzewa, mieszkali kiedyœ ludzie. Mo¿e chocia¿ ten
budynek da³oby siê uratowaæ i zaadaptowaæ na mieszkania. To dobry
dom i okolica ³adna. Wiele osób nie
ma mieszkañ. Mo¿e jakieœ mieszkania
socjalne mogliby tutaj zrobiæ? – mówi
pan Zdzis³aw.
Kiedy dotarliœmy do wsi Trzaski,
budynek od razu rzuci³ siê nam
w oczy. Z zewn¹trz niczego sobie blok
z wielkiej p³yty, którego remont po-
ch³on¹³by teraz krocie. Wspomniane
przez pana Zdzis³awa drzewa, w tym
przypadku brzozy, ju¿ dawno przebi³y siê przez dach bloku i majestatycznie zerkaj¹ na mieszkañców wsi.
Postanowiliœmy dotrzeæ do w³aœciciela budynku. Okaza³o siê, ¿e faktycznie mieszka w Kuklinowie. Jego
¿ona poprosi³a jednak o anonimowoœæ, co uszanowaliœmy – dane osobowe mê¿czyzny zachowujemy dla
siebie. Blok wraz z przyleg³ym terenem i zabudowaniami gospodarskimi
kuklinowianin naby³ piêæ lat temu.
– Wtedy zap³aci³em za to wszystko jakieœ 800 tys. z³. Myœla³em o agroturystyce. Niestety, na planach siê skoñczy³o. Dziœ jest, jak jest, a ja nie mam koncepcji. Sam remont poch³on¹³by mnóstwo pieniêdzy, a na ¿adne dofinansowanie liczyæ nie mogê. Myœlê powa¿nie o sprzeda¿y albo rozbiórce tego
wszystkiego – powiedzia³ nam w³aœciciel domu z brzozami.
Marcin Szyndrowski
Kierowca auta w ciê¿kim stanie trafi³ do szpitala, gdzie wieczorem zmar³
Nowy plebiscyt Rzeczy
W
W CZYM RZECZ ?
absurdach i kompromitacjach. Dziœ na stronie 10.
opisujemy, jak policjanci
musz¹ dowoziæ zatrzymane osoby na
badania lekarskie do Ostrowa. Dzieje siê tak, bo policja nie podpisa³a
umowy na œwiadczenie tych us³ug ze
szpitalem. Przedstawiciele stró¿ów
prawa t³umacz¹, ¿e winê ponosi Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej, a dyrekcja tej placówki
wyjaœnia, i¿ nie mog³a przyst¹piæ do
przetargu, bo lekarze z oddzia³u ratunkowego przy ul. Mickiewicza s¹
obci¹¿eni innymi zadaniami. Prawda,
jak to zwykle bywa, pewnie le¿y poœrodku. Wystarczy³o pewnie, ¿eby
obie strony spotka³y siê przed wygaœniêciem dotychczasowej umowy.
Podczas rozmowy zapewne wyjaœnione zosta³yby wszystkie w¹tpliwoœci i w odpowiednim terminie usuniêto by wszystkie przeszkody.
A tymczasem policja niepotrzebnie
traci czas i pieni¹dze na trzydziestoki24 wrzeœnia 2013
lometrowe dojazdy na badania z pijanymi osobnikami.
W tej sytuacji ujawni³a siê te¿ wada, jak¹ maj¹ zamówienia publiczne.
Na œwiadczenie wspomnianych
us³ug medycznych rozpisano bowiem przetarg. Ani do pierwszego,
ani do drugiego z og³oszonych przez
Komendê Wojewódzk¹ Policji w Poznaniu przetargów nie przyst¹pi³ jednak SPZOZ. Za pierwszym razem
nie móg³ – jak utrzymuje szef szpitala, a za drugim – nie zd¹¿y³by nawet
przygotowaæ dokumentów. Prawdopodobnie problemu nie by³oby, gdyby umowê mog³y podpisaæ ze sob¹
obie instytucje publiczne, które znajduj¹ siê w Krotoszynie. Niestety, komenda powiatowa nie og³asza przetargów. Czyni to za ni¹ jednostka nadrzêdna w stolicy Wielkopolski.
Druga sprawa, która wywo³uje
uœmiech politowania, to stan boiska
w KoŸminie. 15 wrzeœnia na zmodernizowanym za du¿e pieni¹dze obiek-
cie mecz pi³karski mia³ rozegraæ Bia³y
Orze³. Spotkanie odwo³ano, bo na
murawie sta³a
woda. Sytuacja podobna
do wielkiej kompromitacji na Stadionie Narodowym przed zaplanowanym meczem Polaków, gdy deszcz
zala³ murawê, bo zarz¹dca obiektu
nie zamkn¹³ dachu. W KoŸminie
kompleks boisk oczywiœcie nie jest
zamykany, ale tego dnia nie by³a ulewy a¿ tak wielkiej, by uniemo¿liwi³a
przygotowanie murawy do gry. Podczas remontu po³o¿ono jednak pod
traw¹ zbyt grub¹ warstwê piasku.
W³adze samorz¹dowe nie czuj¹ siê
winne, ¿e nie dopilnowa³y projektanta i wykonawcy. No có¿, pozostaje
tylko rumieniæ siê ze wstydu.
Sebastian Poœpiech
Zag³osuj na najlepsz¹
szko³ê œredni¹!
Rozpoczynamy nowy plebiscyt
sms-owy. Czytelników Rzeczy Krotoszyñskiej zachêcamy do g³osowania na najlepsz¹ szko³ê ponadgimna-
zjaln¹ w powiecie krotoszyñskim.
Jak g³osowaæ? Wystarczy wys³aæ
SMS na numer 7148 o treœci rzk.,
wybieraj¹c liczbê z poni¿szej listy.
1. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. H. Ko³³¹taja w Krotoszynie
SMS o treœci rzk.1 na numer 7148*
2. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
SMS o treœci rzk.2 na numer 7148
3. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie
SMS o treœci rzk.3 na numer 7148
4. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Paw³a II w Krotoszynie
SMS o treœci rzk.4 na numer 7148
5. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. J. Marciñca w KoŸminie
Wielkopolskim
SMS o treœci rzk.5 na numer 7148
6. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Powstañców Wlkp. w KoŸminie
Wielkopolskim
SMS o treœci rzk.6 na numer 7148
7. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zdunach
SMS o treœci rzk.7 na numer 7148
8. Zasadnicza Szko³a Zawodowa w Kobylinie
SMS o treœci rzk.8 na numer 7148
Koszt SMS-a 1,23 z³ z VAT
www.rzeczkrotoszynska.pl
3
Reklama
Porównaj ceny paliw
Ceny paliw z 20 wrzeœnia na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich
Benice, Okrê¿na
Jarocin, Wojska Polskiego
Krotoszyn, ul. Tartaczna
Krotoszyn, ul. Magazynowa
Krotoszyn, ul. KoŸmiñska
Milicz, ul. Poprzeczna
Ostrów, ul. Krotoszyñska
5,59 z³
5,67 z³
5,59 z³
5,69 z³
5,79 z³
5,59 z³
5,61 z³
–
5,77 z³
5,65 z³
–
6,14 z³
5,88 z³
5,79 z³
5,59 z³
5,63 z³
5,59 z³
5,73 z³
5,71 z³
5,62 z³
5,65 z³
–
2,47 z³
–
2,49 z³
2,59 z³
2,43 z³
2,39 z³
Paliwa STATOIL
Olej napêdowy
z dowozem
NAJNI¯SZE CENY
NA RYNKU
Stacja Paliw – Benice
Tel. 505 133 454
lub 500 001 970
24 wrzeœnia 2013
4
Bezpieczeñstwo
Kobylin
Awansowani
Ma ¿al do ko³a PZW
stra¿nicy miejscy
Do naszej redakcji zg³osi³a siê chc¹ca zachowaæ anonimowoœæ kobieta, bardzo dobrze znaj¹ca mê¿czyznê, który w czerwcu br. uton¹³ w stawie w Targoszycach. –
Wiele mnie w tej sprawie zastanawia. Wci¹¿ pozostaje wiele pytañ. To
nie zwróci ¿ycia Bolkowi, ale gdyby tam by³ znak zakazuj¹cy k¹pieli, mo¿e by do tej tragedii nie dosz³o – powiedzia³a.
£ukasz Cichy
Zmagania stra¿aków pokaza³y bardzo dobre przygotowanie do s³u¿by
Ochotnicy z Grêbowa
najlepsi
8 wrzeœnia w Krotoszynie odby³y siê
VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze. Wziê³o w nich udzia³ kilkanaœcie ochotniczych dru¿yn stra¿ackich z szeœciu gmin powiatu.
Do powiatowych zmagañ stanêli
stra¿acy z ochotniczych jednostek, by
rywalizowaæ o miano najlepszej
w powiecie. By³o to 26 dru¿yn, w tym
13 kobiecych. Po raz ósmy gmina
Rozdra¿ew zdoby³a puchar starosty
krotoszyñskiego, plasuj¹c siê przed
KoŸminem Wlkp. i Krotoszynem.
Walczono w kategoriach: mêskiej,
¿eñskiej, m³odzie¿owej. Pokonywanie toru przeszkód i umiejêtnoœci stra24 wrzeœnia 2013
¿ackie ocenia³a profesjonalna komisja..
Wœród dru¿yn dziewczêcych zwyciê¿y³y reprezentantki z OSP Ga³¹zki,
plasuj¹c siê przed ochotniczkami
z OSP Benice i OSP Goœciejew.
Wœród ch³opców pierwsze miejsce
zajêli stra¿acy z Grêbowa. Drudzy byli ich koledzy z OSP Roszki, a trzeci
stra¿acy z OSP Ga³¹zki. Grupê ¿eñsk¹ wygra³y panie z Grêbowa, a kolejne miejsca zajê³a dru¿yna OSP Kaniew i OSP Zduny. W grupie mêskiej
po raz kolejny wygrali grêbowianie,
którzy wyprzedzili stra¿aków z Kro(max)
toszyna i Wa³kowa.
Staw to nie k¹pielisko
O tym, ¿e staw nale¿y do ko³a PZW,
informuje stoj¹ca ko³o stawu tablica.
Sam ten fakt jest zdaniem dyrektora
okrêgu leszczyñskiego tego zwi¹zku
Andrzeja Murka dostateczn¹ informacj¹, ¿e staw s³u¿y do ³owienia ryb,
a nie do k¹pieli. Stawy to jednak
zbiorniki wodne, które bardzo czêsto,
szczególnie w upa³y, staj¹ siê dla wielu osób tzw. dzikimi k¹pieliskami.
Ostrze¿enia przed korzystaniem z takich k¹pielisk p³yn¹ nie tylko od policji czy stra¿y miejskiej, ale i w³aœcicieli stawów. W razie tragedii s¹ oni
bowiem poci¹gani do odpowiedzialnoœci za niezabezpieczenie terenu. –
Jak sam pan widzi, jest tablica informuj¹ca, co to za zbiornik. Nie rozumiem zatem, po co ta ca³a afera – powiedzia³ nam jeden z napotkanych
nad stawem wêdkarzy.
– Na wszystkich dzikich k¹pieliskach obowi¹zuje zakaz k¹pieli. Za
nieprzestrzeganie tego przepisu gro-
P.W.P£ÓCIENNICZAK
ukoñczy³a studia z zarz¹dzania i podyplomówkê z administracji. To mê¿atka i matka dwojga dzieci. – Od szeœciu lat pracujê w stra¿y. Zajmujê siê
wykroczeniami z fotoradarów, kierowaniem wniosków do s¹du i obróbk¹
zdjêæ, przyjmujê interesantów - mówi.
Awansowany na starszego specjalistê Romuald Kubik urodzi³ siê
w 1958 r., jest ¿onaty, ma dwoje dzieci i wnuka. Ma wykszta³cenie œrednie
techniczne. – Od 1992 r. pracujê
w stra¿y. By³o nas wtedy piêciu stra¿ników z komendantem. Dwóch zrezygnowa³o, bo nie wytrzyma³o ciê¿kiej
s³u¿by. W tej chwili jestem dy¿urnym
oraz zajmujê siê obs³ug¹ monitoringu
miejskiego – informuje.
Od 1997 r. stra¿nicy miejscy obchodz¹ swoje œwiêto 29 sierpnia.
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Dorota Ciesiak pracuje w stra¿y
od szeœciu lat
Romuald Kubik pracuje w stra¿y
od pocz¹tku jej istnienia
Przypomnijmy: 22 czerwca w stawie
w Targoszycach (gm. Kobylin) p³ywa³ razem z kolegami na styropianowej tratwie Boles³aw W. W pewnym
momencie nie wyp³yn¹³ na powierzchniê. Koledzy wyci¹gnêli go
z wody, ale by³o za póŸno – mê¿czyzna ju¿ nie ¿y³. – Zastanawia mnie
jedno – gdybym widzia³a, ¿e ktoœ siê
topi, to od razu bym wskoczy³a do
wody i pomog³a takiej osobie. Tego
jednak nikt nie zrobi³. Na co czekali
ci, co widzieli? – zaczyna nasza rozmówczyni. – Boli mnie jeszcze jedno.
Faktycznie, Boles³aw by³ pijany, co
potwierdzi³a sekcja zw³ok. O tym mówiono, ale o tym, ¿e tam nie ma tabliczki informuj¹cej o zakazie k¹pieli,
nikt nie mówi. Od lat k¹pi¹ siê tam
dzieci i doroœli. Tak samo by³o wtedy.
Mo¿e gdyby ktoœ z Polskiego Zwi¹zku
Wêdkarskiego postawi³ tam znak mówi¹cy o zakazie k¹pieli, do tragedii
by nie dosz³o.
– W tej sprawie wci¹¿ toczy siê postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Wszystko
wskazuje na nieszczêœliwy wypadek –
informuje rzecznik prasowy ostrowskiej prokuratury, Janusz Walczak.
Na miejscu tragedii stoi drewniany krzy¿ i czêsto pal¹ siê znicze
zi mandat karny do 250 z³otych. Dla
bezpieczeñstwa przez ca³y okres wakacji zwiêkszaliœmy intensywnoœæ
kontroli zbiorników – zauwa¿a rzecznik prasowy krotoszyñskiej policji,
W³odzimierz Sza³.
Tablicê postawimy
Nasza rozmówczyni twierdzi jednak,
¿e osobna tablica informuj¹ca o zakazie k¹pieli powinna stan¹æ przy na
stawie w Targoszycach. Skontaktowaliœmy siê zatem z PZW z proœb¹
o ustosunkowanie siê do tego wniosku. – Nie widzê przeszkód. Je¿eli ma
to zwiêkszyæ poczucie bezpieczeñstwa
wœród mieszkañców, na najbli¿szym
P.W.P£ÓCIENNICZAK
£.CICHY
16 wrzeœnia burmistrz Krotoszyna Julian Jokœ awansowa³ dwoje stra¿ników miejskich. – Awanse s¹ co roku
z okazji tego œwiêta. Komendant przesy³a proœbê o awanse do burmistrza.
Nie mo¿e byæ jednak tak, by dana osoba by³a corocznie awansowana – informuje zastêpczyni komendanta,
Monika Wasielewska.
Dorota Ciesiak zosta³a awansowana na starszego stra¿nika. Urodzi³a siê
w 1981 r. Jest technikiem ekonomist¹,
£.CICHY
Dwoje krotoszyñskich stra¿ników miejskich dosta³o awanse z okazji Dnia Stra¿nika
Miejskiego. Dorota Ciesiak
zosta³a starszym stra¿nikiem,
a Romuald Kubik – starszym
specjalist¹.
Tablica informuje, ¿e stawem opiekuj¹ siê wêdkarze
www.rzeczkrotoszynska.pl
zarz¹dzie wysunê taki wniosek i tablica stanie – powiedzia³ A. Murek.
Niestety, nawet tablica nie powstrzyma kogoœ, kto naprawdê bêdzie chcia³ siê wyk¹paæ. Tymczasem
na dnie dzikich k¹pielisk mog¹ byæ
ga³êzie, szk³a i inne przedmioty,
o które ³atwo siê skaleczyæ. Poza tym
podobne stawy charakteryzuj¹ siê du¿ymi
ró¿nicami
g³êbokoœci,
a w zwi¹zku z tym tworz¹ siê tam obszary wody o ró¿nej temperaturze. –
Wyp³ywaj¹c z ciep³ej wody do zimnej
mo¿na dostaæ skurczu miêœni, co mo¿e doprowadziæ do podtopienia,
a w konsekwencji do œmierci – ostrzega Grzegorz Majchszak z Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krotoszynie. Dodatkowo
trzeba sobie zdawaæ sprawê, ¿e nikt
nie sprawdza czystoœci takich wód.
S¹ to k¹pieliska niesprawdzane i niesprz¹tane.
Jest to woda stoj¹ca, która nie ma
wymiany, nie dop³ywa do niej bowiem ¿adna rzeka. Poza tym przy
wysokich temperaturach na wodzie
zaczynaj¹ pojawiæ siê zakwity glonów, które maj¹ w³aœciwoœci alergizuj¹ce i wydzielaj¹ toksyny, które
mog¹ uszkodziæ uk³ad nerwowy i narz¹dy mi¹¿szowe, jak w¹troba.
Utoniêcie w Targoszycach by³o
pierwszym przypadkiem w tym roku.
Do ostatniego tak tragicznego zdarzenia dosz³o w roku 2011 kiedy w rzece w Kuklinowie utonê³a kobieta
podczas wypadku samochodowego.
Marcin Szyndrowski
5
Sprawy
Problem z parkingami
Przez zieleñ
trac¹ mieszkañcy?
Przedsiêbiorcy, którzy prowadz¹ firmy w centrum Krotoszyna, musz¹ codziennie p³aciæ za korzystanie ze strefy p³atnego parkowania. Kupuj¹ bilety jednora- Urzêdnicy przystêpuj¹ do sporz¹dzania planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu ulic Kopieczki, KoŸmiñskiej, £anowej
zowe lub karnety miesiêczne za 80 z³ czy pó³miesiêczne za 40 z³.
oraz Wiejskiej w Krotoszynie. Czêœæ tamtejszych dzia³ek ma zostaæ zakwalifikowana do terenów zielonych.
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Taki stan rzeczy nie podoba siê przedsiêbiorcom. Dlatego podczas spotkania
w sprawie rewitalizacji centrum miasta,
które odby³o siê kilkanaœcie dni temu
w Zespole Szkó³ nr 3 w Krotoszynie,
w³aœcicielka sklepu z ul. Farnej zwróci³a siê do w³adz miejskich zproœb¹ o obni¿enie cen karnetów dla przedsiêbiorców: – Handel i tak prezentuje siê kiepsko. Czy musimy jeszcze p³aciæ tak wiele za parkingi? Czy nie mo¿na obni¿yæ
dla nas cen?- dopytywa³a siê. Jej pomys³ nie przypad³ do gustu urzêdnikom. Odpowiedzialny wmagistracie za
in¿ynieriê miejsk¹ Franciszek Marsza³ek powiedzia³: – Jak pójdziemy tym tropem, to za chwilê nie bêdzie miejsc na
parkingu, bo wszystkie zostan¹ zajête
przez przedsiêbiorców i mieszkañców
okolicy. W³aœcicielka sklepu skontrowa³a natychmiast jego wypowiedŸ,
stwierdzaj¹c, ¿e by móc pracowaæ, trzeba najpierw do swojego miejsca pracy
dojechaæ. – Nie mówiê o tym, ¿eby
w ogóle znieœæ op³aty dla przedsiêbiorców, ale ¿eby wprowadziæ dla nich jakieœ ulgi – doda³a.
Krotoszynianka nie przekona³a jednak w³adz miejskich. Naczelnik wydzia³u gospodarki komunalnej Micha³
Kurek poinformowa³, ¿e ju¿ teraz urz¹d
ma problem z ulgami. – Na razie ulgami objêci s¹ ludzie zameldowani wrejonie strefy, ale pojawiaj¹ siê ju¿ g³osy, by
Przedsiêbiorcy nie maj¹ co liczyæ na ulgi w op³atach za p³atne parkowanie
ulgi otrzyma³y wszystkie osoby tam zamieszka³e. Teraz na 100 osób zni¿ki ma
10 do 20, a po zmianach mia³oby je 40
do 50 osób – t³umaczy³. – Je¿eli rozpatrzymy pani proœbê, to zajêtych miejsc
na parkingu na rynku bêdzie wiêcej izabraknie ich dla klientów.
Wychodzi wiêc na to, ¿e parking jest
zbyt ma³y. Co prawda po przeprowadzeniu rewitalizacji liczba miejsc ma
wzrosn¹æ, jednak nie na tyle, by zaspokoiæ potrzeby wszystkich.
Wed³ug radnego Ryszarda £opaczyka urz¹d powinien rozpatrzyæ mo¿liwoœæ otwarcia parkingu buforowego
w pobli¿u centrum. – Tylko gdzie taki
parking mia³y powstaæ? – zapyta³ od razu F. Marsza³ek. Jak doda³ M. Kurek,
urz¹d planuje otwarcie dodatkowego
parkingu, ale na terenie targowiska.
– On za chwilê bêdzie dzia³aæ. Poza
dniami targowymi bêdzie tam normalnie funkcjonowaæ parking – informowa³.
(aga)
R
E
K
L
A
M
Jak poinformowa³a podczas posiedzeñ komisji rady miasta architekt Justyna Koz³owska, wspomniany rejon
Krotoszyna na pe³niæ nastêpuj¹ce
funkcje: mieszkaln¹, us³ugow¹, sportowo-rekreacyjn¹. Bêd¹ te¿ ci¹gi samochodowe i piesze oraz tereny zielone. – Tam bêdzie zielony korytarz
wzd³u¿ ulicy Kopieczki – wyjaœni³a architekt. Poinformowa³a te¿, ¿e ostatnio do urzêdu wp³yn¹³ wniosek o wydanie warunków zabudowy dla dzia³ki, która znajduje siê w planowanym
pasie zieleni. – Je¿eli pozwolimy na
tak¹ zabudowê, to za chwilê ca³y teren
pokryje siê domami. Jedynym sposobem ochronienia go jest opracowanie
planu – stwierdzi³a.
Podczas obrad komisji spo³ecznej
tematem zainteresowa³ siê radny Pawe³ Radojewski, który chcia³ wiedzieæ, czy planowany pas zieleni znajduje siê w ca³oœci na terenach prywatnych. Architekt miejska przyzna³a, ¿e
tak w³aœnie jest. – Podobnie sta³o siê
na ul. Œwiêtokrzyskiej, gdzie ludzie
potracili mo¿liwoœæ zabudowy, bo
dzia³ki zakwalifikowano do terenów
zielonych. To trochê niesprawiedliwe,
bo jedna osoba ma nieruchomoϾ
w dogodnym dla siebie miejscu,
a druga na terenach zielonych, wobec
czego nic nie mo¿e z ni¹ zrobiæ. Ludzie na tym trac¹, i to du¿o – zauwa¿y³ radny. J. Koz³owska by³a innego
zdania: – Nie wiem, czy ludzie na tym
trac¹, bo te tereny s¹ ich. Nic siê z nimi nie dzieje. Pani, która do nas przysz³a, pyta³a, czy wreszcie bêdzie mog³a coœ zrobiæ z dzia³k¹, bo od zawsze
jest tam ³¹ka. Jej argumenty nie przekona³y radnego. Wed³ug niego miasto
w takich przypadkach powinno rozpatrzyæ mo¿liwoœæ wykupu gruntów
od mieszkañców. – Ktoœ mo¿e sobie
zostawiæ ziemiê na czarn¹ godzinê,
a potem oka¿e siê, ¿e nie mo¿e z ni¹
nic zrobiæ. Przed g³osowaniem tego
planu chcia³bym wiedzieæ, czy wyniknê³y tutaj jakiejœ kontrowersje – zwróci³ siê do architekt. Zdaniem J. Koz³owskiej przy opracowywaniu planów zagospodarowania trzeba liczyæ
siê z tym, ¿e zawsze znajdzie siê ktoœ
niezadowolony. – A poza ludzie raczej
nie interesuj¹ siê planami – powiedzia³a jeszcze. – Bo niewielu w ogóle
wie, ¿e opracowywane s¹ plany – odpar³ radny.
– Nie szkodzi, my chcemy wiedzieæ
o tym, czy mog¹ siê pojawiæ g³osy niezadowolonych – zauwa¿y³ jeszcze P.
Radojewski.
(aga)
A
24 wrzeœnia 2013
6
Sprawy
13 i 14 wrzeœnia odbywa³ Pod naszym patronatem
siê w Krotoszynie festiwal
nauki Eduscience. Przyci¹gn¹³ t³umy uczniów. Szczególnie atrakcyjnie wypad³a
sobota.
P
P.W.P£ÓCIENNICZAK
rojekt Eduscience jest jednym
z najwiêkszych innowacyjnych projektów z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce, zapewniaj¹cych dzieciom i m³odzie¿y
¿ywe i fascynuj¹ce poznawanie
œwiata przyrody. Liderem projektu
jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, który
w tym roku zawita³ do Krotoszyna.
Na B³oniu festiwal...
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Wybuchowe eksperymenty to domena festiwali nauki
Colin Rose t³umaczy³ nauczycielom
w jaki sposób uczyæ ciekawie
– Szko³a na B³oniu, jako jedna z 250
polskich szkó³, wylosowana zosta³a
do udzia³u w tym ogólnopolskim
projekcie. Uczniowie przez trzy lata
brali udzia³ w rozmaitych zajêciach,
dziêki którym mogli siê przekonaæ,
¿e nauka mo¿e byæ fajna. Projekt to
nie tylko atrakcyjne zajêcia lekcyjne,
oparte na rozmaitych doœwiadczeniach, wykorzystuj¹ce najnowsze
techniki, ale tak¿e wyjazdy, pikniki
i plenerowe festiwale – mówi koordynatorka projektu w Krotoszynie,
Justyna Buczyñska.
Rozpoczêto w pi¹tek. M³odzie¿
z Zespo³u Szkó³ nr 2 na B³oniu zosta³a podzielona na grupy, które
w osobnych klasach bra³y udzia³
w zajêciach z chemii, fizyki i biologii – w myœl g³ównego has³a akcji
Eksperymentuj, doœwiadczaj, ucz
siê. – Na co dzieñ m³odzie¿ nie wykonuje a¿ tylu doœwiadczeñ, a dziêki nim ³atwiej zrozumieæ naukowe
regu³y i terminy. M³odzie¿ o wiele
wiêcej wyniesie z takiej lekcji ni¿
z teorii – t³umaczy pracownik IG
PAN z Warszawy, Dawid Kubicki.
– Jest super. Nie wiedzia³am, ¿e
chemia mo¿e byæ taka ciekawa.
Chcia³abym ¿eby ten pan zawsze
uczy³ nas chemii – us³yszeliœmy od
jednej z uczennic.
Szkolne zajêcia to jednak nie
wszystko, co zaplanowano na pi¹tek. O 16.00 w auli I LO odby³a siê
prelekcja dla nauczycieli. Goœciem
by³ uznany w œwiecie brytyjski psycholog, Colin Rose, który przedstawi³ nowoczesne metody efektywnego nauczania trudnych przedmiotów.
Fina³ imprezy zorganizowano na
B³oniu. Przyci¹gn¹³ t³umy zaciekawionych uczniów, którzy mieli okazjê wywo³aæ w³asne trzêsienie ziemi, sprawdziæ, jak smakuje jajecznica usma¿ona na antenie satelitarnej,
obserwowaæ wybuchy na scenie,
badaæ w³asne DNA, uczestniczyæ
w warsztatach chemicznych b¹dŸ
tworzeniu ekologicznych baterii.
Imprezê zorganizowa³ Urz¹d
Miejski w Krotoszynie wespó³ z Zespo³em Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi.
Marcin Szyndrowski
R E K L A M A
D¹browa
Wyrêczyli drogowców
Drog¹ D¹browa – Rozdra¿ew trudno jeŸdziæ, bo pe³na jest dziur.
Jedn¹ z nich mieszkañcy D¹browy zabezpieczyli sami.
barierkê za pracowników PZD. Jak
siê nie podoba, to niech sami przyjad¹
i postawi¹ swoj¹. Mo¿e od razu naprawi¹ dziurê – us³yszeliœmy od
mieszkañca D¹browy
Dyrektor PZD, Krzysztof Jelinowski, zwraca uwagê, ¿e jego ekipa zajmuje siê nie tylko pozimowym ³ataniem dziur, ale równie¿ œcink¹ poboczy czy wyk³adaniem chodników. –
Przeanalizujemy sytuacjê na drodze
D¹browa – Rozdra¿ew. Staramy siê
na bie¿¹co naprawiaæ wiêksze ubytki.
Prosimy mieszkañców o cierpliwoœæ –
mówi.
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Pozimowe wype³nianie ubytków
w drogach to prawdziwa zmora Powiatowego Zarz¹du Dróg, który do tej
pory nie zd¹¿y³ za³ataæ wszystkich
dziur. Jedna z nich szczególnie niepokoi mieszkañców D¹browy.
– Ta dziura pocz¹tkowo by³a ma³a,
ale w koñcu nawierzchnia w tym miejscu siê zarwa³a. Postawiliœmy tutaj takie ograniczenie, ¿eby przypadkiem
nikt nie wpad³ w ni¹ – poinformowali nas. Na w³asn¹ rêkê postawili barierkê. Problem jednak w tym, ¿e o ile
w dzieñ jest widoczna, to w nocy mo¿e stanowiæ zagro¿enie, bowiem nie
ma na niej odblasków. – Postawili my
„Postawili my barierkê za pracowników PZD”
24 wrzeœnia 2013
www.rzeczkrotoszynska.pl
(szyn)
W skrócie
Najnowsze informacje
z KoŸmina i gminy
Kiedy remont? Mieszkañcy gminy KoŸmin od lat czekaj¹ na dokoñczenie remontu dwukilometrowej drogi pomiêdzy Goœciejem a Ska³owem. Dotychczas modernizacj¹ objêto ponad kilometr. Pozosta³o jeszcze 750 m. Wiêcej na s. 17
Stronê redaguje:
Agnieszka Marciniak
tel. 662 042 497
Boisko czy wstyd?
Historia lubi siê powtarzaæ. Boisko, które kilka tygodni temu oddano do u¿ytku, spotka³ podobny los, co kiedyœ Stadion Narodowy. Zaplanowany na poprzedni¹ niedzielê
mecz pomiêdzy Bia³ym Or³em KoŸmin a Odolanowi¹ Odolanów nie odby³ siê z powodu zalanej p³yty.
mamy gdzie trenowaæ i rozgrywaæ spotkañ – mówi M. Udzik. – Kilka lat byliœmy bez boiska i wygl¹da na to, ¿e
znowu bêdziemy musieli je wypo¿yczaæ.
26 wrzeœnia o 15.00 w oœrodku kultury rozpocznie siê darmowy kurs
makramy, czyli wykonywania bi¿uterii z nici. Zajêcia poprowadzi
przedstawicielka ³ódzkiej firmy Adriana. Chêtni proszeni s¹ o zabranie
na kurs styropianowej p³ytki lub filcu.
Kto jest winny?
Przez kilka pierwszych dni urzêdnicy
gminni nie wiedzieli, co powoduje zatrzymywanie wody na p³ycie boiska.
By rozwi¹zaæ zagadkê, do KoŸmina
œci¹gniêto
dwóch
specjalistów.
– Wierzchnia warstwa p³yty, która zosta³a œci¹gniêta ze starego boiska, zosta³a wykorzystana do budowy nowego. Okaza³o siê, ¿e taka sytuacja nie powinna by³a siê zdarzyæ. Poza tym grunt
zosta³ doziarniony piaskiem wstosunku
2:1, a mia³ byæ 1:1. Przez to 15-centymetrowa warstwa ziemi jest s³abo przepuszczalna – t³umaczy wiceburmistrz
Jaros³aw Ratajczak.
Kto jest winny tej sytuacji? Wiceburmistrz uwa¿a, ¿e nikt: – Boisko zosta³o wykonane zgodnie z projektem.
Chcieliœmy zaoszczêdziæ i nie wydawaæ
dodatkowych pieniêdzy na ziemiê, a to
siê okaza³o b³êdem.
W najbli¿szym czasie magistrat ma
zamiar przeprowadziæ na boisku zabieg
agrotechniczny, polegaj¹cy na rozluŸnieniu i napowietrzeniu wierzchniej
warstwy boiska. To dzia³anie ma wed³ug wiceburmistrza rozwi¹zaæ problem. – Musimy znaleŸæ na to oko³o 30
tys. z³. Takie zabiegi s¹ wykonywane
W ka¿d¹ œrodê o godz. 17.00 w nowej siedzibie oœrodka kultury odbywaj¹ siê zajêcia z break dance i hip
hopu.
W³adze miejskie informuj¹, ¿e
przeterminowane leki mo¿na oddawaæ do aptek Klasztorna przy ul.
Klasztornej 13 oraz Eskulap przy ul.
Jana Paw³a II 17.
L.TRAWIÑSKA
W
ostatnich latach przy ul. Floriañskiej w KoŸminie wybudowano dwa boiska trawiaste – g³ówne i treningowe, oraz Orlika.
Obok usytuowano korty tenisowe i skatepark. Inwestycja kosztowa³a oko³o
2,5 mln z³. Zosta³a sfinansowana z bud¿etu miejskiego przy wsparciu urzêdu
marsza³kowskiego. Prace zakoñczono
kilka miesiêcy temu, a w ostatni¹ sobotê sierpnia odby³o siê uroczyste otwarcie.
Nied³ugo jednak koŸmiñscy pi³karze cieszyli siê nowym obiektem. 15
wrzeœnia na boisku mia³ zostaæ rozegrany mecz pomiêdzy Bia³y Or³em a Odolanowi¹. Do pojedynku nie dosz³o –
odwo³ano go z powodu zalanego boiska. Woda deszczowa, zamiast wsi¹kaæ w murawê, sta³a na nawierzchni.
– Musieliœmy op³aciæ koszty meczu,
ochroniarzy, sêdziów, a mecz siê nie odby³. Ponoæ Ÿle wykonano p³ytê boiska.
Pod traw¹ le¿y zwarta ziemia, która nie
przepuszcza wody. Boimy siê, ¿e w tym
roku ju¿ na nowym boisku nie zagramy
– stwierdzi³ kilka dni temu prezes zarz¹du Bia³ego Or³a, Miros³aw Udzik.
– Woda stoi jeszcze do dzisiaj. Nie da siê
na tym boisku graæ. Wszêdzie mecze
w tym sezonie siê odby³y, tylko nie
u nas. Potworny wstyd.
Mo¿liwe, ¿e koŸmiñscy pi³karze
wróc¹ na treningi do wypo¿yczanego
wczeœniej boiska w Dobrzycy. – Nie
Notatnik
Teraz nowo wybudowane boisko czeka zabieg agrotechniczny
wszêdzie na boiskach i powinno siê je
przeprowadzaæ co najmniej raz do roku
– mówi. Jak dodaje, zabieg nie wymaga œci¹gniêcia murawy. – A przerwa
w graniu potrwa dwa lub trzy tygodnie.
Jeszcze w tym roku pi³karze wejd¹ na
boisko.
S¹ wa¿niejsze rzeczy?
Zdaniem niektórych mieszkañców
KoŸmina modernizacja kompleksu
sportowego by³a pomys³em chybionym. Wed³ug nich w gminie jest wiele
innych, wa¿niejszych zadañ do zrealizowania. – W wielu miejscach kanalizacja wymaga remontu, bo jest przestarza³a. W innych w ogóle jej nie ma.
Sporo ulic czeka te¿ na remont, chocia¿by ul. 25 Stycznia i Wyszyñskiego. Nie
ma tam chodników, nawierzchni asfaltowej ani oœwietlenia – mówi Czytelnik. Wiceburmistrz zgadza siê z opini¹,
ARCHIWUM
Gimnazjaliœci w nowej szkole
Spotkanie w klasach pomog³o oswoiæ siê z nowymi kolegami i kole¿ankami
¿e gmina ma wiele wa¿nych zadañ.
– Ale jak realizowaliœmy inne inwestycje, to boisko czeka³o. Dwa lata sta³o
nieu¿ywane. Dopiero po tym czasie
przyst¹piliœmy do modernizacji. Decyzja zosta³a podjêta przez radnych, i to
zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
Wszyscy byli zgodni. Przyszed³ po prostu czas na rozwój sportu. Dla jednych
wa¿niejsze bêdzie boisko, a dla innych
droga. Na wszystko przyjdzie kolej.
Podkreœla jednak, ¿e w³adze miejskie
ca³y czas maj¹ na uwadze potrzeby
mieszkañców. – Na ul. S³onecznej jest
w³aœnie wykonywana kanalizacja. Ana
ul. Wyszyñskiego trzykrotnie próbowaliœmy zdobyæ dofinansowanie, ale siê
nie uda³o. To du¿a inwestycja, na pewno bêdzie kosztowa³a oko³o 2 mln,
chcemy wiêc uzyskaæ jak¹œ dotacjê. Jak
bêdzie nowe rozdanie œrodków, z³o¿ymy
wniosek.
Agnieszka Marciniak
28 wrzeœnia w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, z okazji 140-lecia tej
placówki, odbêdzie siê IX Zjazd Kole¿eñski. Impreza rozpocznie siê
o 10.00 Msz¹ œw. w koœciele œw.
Wawrzyñca. Na po³udnie zaplanowano uroczyste powitanie, a na
14.00 obiad. Wieczorem uczestnicy
zjazdu bêd¹ siê bawili na balu w hotelu Pod Szyszkami.
29 wrzeœnia o godz. 18.00 w kinie
Mieszko rozpocznie siê koncert formacji Cisza Taka Jak Ja. Cena biletu
wynosi 20 z³. Rezerwacja: tel. 62 721
66 57 lub [email protected]
8 paŸdziernika o godz. 18.00 w kinie Mieszko rozpocznie siê spektakl
Zbrodnia w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego z Bielska-Bia³ej. Cena
biletu w przedsprzeda¿y wynosi 10
z³, w dniu spektaklu – 15 z³.
28 sierpnia w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy odby³y siê warsztaty integracyjne dla przysz³ych uczniów, czyli tegorocznych absolwentów szkó³ podstawowych.
Zainteresowanie zajêciami by³o du¿e –
w warsztatach wziê³o udzia³ ponad 70
przysz³ych uczniów klas pierwszych
gimnazjum. Spotkanie przy wsparciu
dyrekcji, grona pedagogicznego oraz
rady rodziców zorganizowa³y nauczycielki – Iwona Domaga³a i Anna Kaj. –
Pierwszy dzieñ w nowej szkole zawsze
jest pe³en obaw. Nowa szko³a, nowy
wychowawca, nauczyciele, nowe kole¿anki i koledzy. Komu kiedyœ nie by³o
ciê¿ko w takiej sytuacji? Organizuj¹c
warsztaty, chcia³yœmy u³atwiæ naszym
nowym uczniom start i przekonaæ ich,
¿e nie taki diabe³ straszny, jak go maluj¹. Czy siê uda³o? Bez w¹tpienia tak! –
mówi¹.
Program warsztatów by³ urozmaicony. Zajêto siê m.in. sprawami organizacyjnymi.
Przyszli gimnazjaliœci poznali swoich nowych wychowawców, odczytano listy klas i numery sal lekcyjnych,
gdzie wszyscy, zgodnie z przydzia³em,
siê udali. Tam czeka³y zabawy integracyjne, w których uczniowie i nauczyciele chêtnie brali udzia³. Po spotkaniach zapoznawczych przyszed³ czas
na zadanie pod has³em Poznajemy
szko³ê, czyli zabawê w podchody, która wzbudzi³a nie lada emocje. Ka¿da
klasa otrzyma³a torbê ze wskazówkami. Rozwi¹zuj¹c zagadki, m³odzie¿ pod¹¿a³a wskazanym tropem. Wszyscy
dotarli do celu, jakim by³ sekretariat
szko³y, gdzie po prawid³owym podaniu
magicznego has³a otrzymali s³odkie nagrody.
Kolejnym punktem programu by³o
zespo³owe wykonanie kola¿u na temat
Jak sobie wyobra¿am moj¹ przysz³¹
szko³ê i naukê w gimnazjum?. Pierwszoklasiœci pokazali, co potrafi¹. Najciekawszy plakat wykona³a klasa I a,
pracuj¹ca pod kierunkiem wychowawczyni Magdaleny Szymury. Pozosta³e
klasy zosta³y nagrodzone dyplomami
i brawami. Warsztaty zakoñczy³y siê
wspólnym grillowaniem na placu
szkolnym.
Pierwszy dzieñ w nowej szkole, i to
na dodatek jeszcze w czasie wakacji,
przyszli gimnazjaliœci zaliczyli do udanych. Czas spêdzony wspólnie na zabawach integracyjnych pomóg³ im zaadaptowaæ siê w nowym œrodowisku
szkolnym.
(traw)
24 wrzeœnia 2013
8
Wieœci gminne
KOBYLIN
Marcin Szyndrowski. Tel. 782 722 685
Rowerami i bryczkami
Bezpieczeñstwo i profilaktyka
Wyruszono spod stawu w D³ugo³êce,
gdzie na wszystkich czeka³y przewiezione wczeœniej spod kuklinowskiej
szko³y rowery oraz zaprzê¿one w konie bryczki. Impreza, wspó³finansowana ze œrodków unijnych, cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem.
Wszystkich powita³a kuklinowska
Kapela z Klina, przyœpiewkami zachêcaj¹c do zajmowania miejsc w bryczkach. – Panowie, po grzyby do boru! /
Kto z najpiêkniejszym rydzem do sto³u
przybêdzie / Ten obok najpiêkniejszej
panienki usi¹dzie – zachêca³a s³owami
wieszcza Barbara Goœciniak.
Na rowerach i w bryczkach wyruszono w stronê Kuklinowa, gdzie na
terenie leœniczówki rozpoczêto grzybobranie. Po nim by³ poczêstunek. Potem
grupa uda³a siê do miejscowoœci Lipówiec, gdzie stoi zabytkowy dwór z II
po³owy XIX wieku. Odczytane tam
fragmenty Pana Tadeusza pozwoli³y
uczestnikom rajdu przenieœæ siê na
chwilê do Soplicowa.
Potem wszyscy wrócili do Kuklinowa, gdzie biesiadowano, ogl¹daj¹c
wystêpy lokalnych zespo³ów. (szyn)
P.W.P£ÓCIENNICZAK
W minion¹ niedzielê stowarzyszenie Kuklinów zorganizowa³o
kolejn¹ ciekaw¹ imprezê, tym razem pod has³em Wszyscy dybi¹ na rydza. Kilkadziesi¹t osób wziê³o udzia³ w rajdzie.
Sporo kosztowa³o utrzymanie kobyliñskiej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
P.W.P£ÓCIENNICZAK
W sprawozdaniu z realizacji gminnego bud¿etu w I pó³roczu
tego roku wiele miejsca poœwiêcono ochronie zdrowia, bezpieczeñstwu publicznemu i ochronie przeciwpo¿arowej.
Aktywnoœci pani B. Goœciniak mo¿e pozazdroœciæ niejedna osoba
Je¿eli chodzi o ochronê zdrowia, to
gmina najwiêcej wyda³a na realizacjê
programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych. Na
ten cel posz³o 48 tys. 881 z³ z kwoty
³¹cznej 81 tys. 957 z³. Pieni¹dze te
pochodzi³y z op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu w I pó³roczu br.
Wydatki na program przeciwdzia³ania narkomanii zostan¹ poniesione
CIESZKÓW
S³awomir Pa³asz. Tel. 697 714 541
w drugim pó³roczu br. – informuje
w sprawozdaniu burmistrz Bernard
Jasiñski.
Czêœæ pieniêdzy wydano na: dzia³alnoœæ miejsko-gminnej komisji ds.
rozwi¹zywania problemów alkoholowych – 10 tys. 325 z³; dzia³alnoœæ
profilaktyczn¹ w szko³ach – 14 tys.
447 z³; prowadzenie œwietlic œrodowiskowych – 12 tys. 123; funkcjono-
£ukasz Cichy. Tel. 605 106 594
wanie punktu informacyjno-konsultacyjnego w Kobylinie – 9 tys. 800 z³.
Je¿eli chodzi o bezpieczeñstwo
publiczne i ochronê przeciwpo¿arow¹, to na realizacjê zadañ z tych dziedzin gmina wyda³a 89 tys. 678 z³. To
du¿o i niedu¿o, bior¹c pod uwagê potrzeby stra¿aków ochotników. Wiêkszoœæ pieniêdzy przeznaczono na bie¿¹ce utrzymanie sprzêtu oraz remizy.
21 tys. 516 z³ posz³o na wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi
oraz op³acenie umów zleceñ. Wyp³aty ekwiwalentu dla cz³onków OSP
bior¹cych udzia³ w dzia³aniach ratowniczych oraz szkoleniach to nieco
ponad 6 tys. z³. Wiêcej, bo ponad 13
tys. z³, kosztowa³o magistrat ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej cz³onków jednostek OSP z terenu
gminy Kobylin oraz ubezpieczenie
samochodów i sprzêtu. Prawie równie drogie by³y energia elektryczna
i gaz ziemny dla remizy – nieco ponad 10 tys. z³. Na paliwo i czêœci do
samochodów posz³o 11 tys. 585 z³, na
zakup sprzêtu po¿arniczego – 5 tys.
261 z³, na drobne naprawy samochodów stra¿ackich i sprzêtu – ok. 3 tys.
z³, dostawy wody – 102 z³. Na drugie
pó³rocze gmina zaplanowa³a dofinansowanie remontu posterunku policji w Kobylinie w kwocie 6 tys. 200
z³ – podaje w sprawozdaniu burmistrz.
(szyn)
ZDUNY
Wyrzucaj¹ odpady do lasu
Nowa ulica w Zdunach
13 wrzeœnia w Cieszkowe,
w trakcie posiedzenia komisji rolnictwa i ochrony œrodowiska, rozmawiano m.in.
o odbiorze œmieci od mieszkañców gminy i porzucaniu
w lasach odpadów.
Podczas posiedzeñ komisji rady miasta Zduny omawiano wniosek mieszkañca o nadanie nazwy nowej ulicy. Decyzja zapadnie prawdopodobnie na sesji.
24 wrzeœnia 2013
AS.PA£ASZARCHIWUM
tam spokojnie – stwierdzi³a radna
Iwona Chmielarczyk. Komisja jednog³oœnie opowiedzia³a siê za wnioskiem mieszkañca. Ostateczn¹ decyzjê radni podejm¹ na sesji 30 wrzeœnia. Przysz³a ul. Zacisze ³¹czy siê
z Leœn¹ i Ostrowsk¹. Nie ma asfaltowej nawierzchni, ale jest utwardzona.
(toldo)
Porzucone odpady w lesie pod Cieszkowem
Dla mieszkañców gminy Cieszków,
która jest cz³onkiem zwi¹zku gmin
Eko-Siódemka z siedzib¹ w Krotoszynie, punkt taki wyznaczony zosta³
w Rzemiechowie k. Kobylina, choæ
w przysz³oœci ma byæ zlokalizowany
w Zdunach. Póki co, mieszkañcy gminy Cieszków, aby oddaæ zu¿yty sprzêt,
musz¹ pokonaæ ok. 18 km wjedn¹ stronê. – Taki punkt musi byæ tutaj, bli¿ej
nas, bo inaczej ludzie maj¹cy wielkogabarytowe odpady bêd¹ je wywozili do
lasów lub porzucali na polach, jak to siê
teraz dzieje – stwierdzi³ Stanowski.
Zbigniew Musia³ doda³, ¿e w ostatnim okresie na terenie gminy jacyœ ludzie zbieraj¹ zepsuty sprzêt elektronicz-
ny, informuj¹c mieszkañców, ¿e odwioz¹ go na miejsce odbioru. Potem jednak
wymontowuj¹ dobre elementy, a resztê
porzucaj¹. – Jeœli ktoœ natkn¹³by siê na
tak¹ sytuacjê, proszê, by spisa³ rejestracjê pojazdu i poinformowa³ gminê –zaapelowa³.
Po posiedzeniu komisji sami znaleŸliœmy jedno z miejsc, o jakich mówi³
radny. W lesie na skraju Cieszkowa od
strony Zdun, kilkanaœcie metrów od
drogi gruntowej wyrzucono du¿y plastikowy pojemnik z obudow¹, najprawdopodobniej s³u¿¹cy za sp³uczkê lub
podgrzewacz wody. Obok pozostawiono przewody hydrauliczne oraz czêœci
(mal)
urz¹dzenia.
GOOGLE
W obradach uczestniczyli radni: Stanis³aw Stanowski, Rozalia Kindrat, Karol
So³tys. Obecny by³ tak¿e wójt Ignacy
Miecznikowski, sekretarz gminy Zdzis³aw Musia³ iinspektor ds. rolnictwa, leœnictwa, gospodarki nieruchomoœciami
w urzêdzie – Józef Tokarz.
Stanis³aw Stanowski poinformowa³
zebranych, ¿e w ostatnim czasie nasili³o
siê wyrzucanie do lasów ina pola odpadów wielkogabarytowych. W lesie l¹duje tak¿e zu¿yty sprzêt elektroniczny.
Stanowski, który prowadzi firmê zajmuj¹c¹ siê wycink¹ drzew w lasach
oraz ich transportem, wiele czasu spêdza w terenie, zna wiêc drogi gminy
Cieszków. Wed³ug niego w przydro¿nych rowach zauwa¿yæ mo¿na porzucone stare telewizory, lodówki czy meble. W myœl nowych przepisów takie
rzeczy powinny zostaæ odtransportowane do punktu selektywnej zbiórli, gdzie
mo¿na bezp³atnie oddawaæ gruz, szk³o,
odpady wielkogabarytowe, sprzêt elektroniczny i elektryczny, zu¿yte akumulatory, baterie oraz niewykorzystane lub
przeterminowane leki.
O nowej ulicy poinformowano na posiedzeniu komisji zdrowia, opieki socjalnej i ochrony œrodowiska. – Ktoœ
tam wybudowa³ dom i poprosi³ o zameldowanie – poinformowa³a radnych pracownica urzêdu. Na ulicy jest
jeszcze kilka innych dzia³ek budowlanych. Ma ona nosiæ nazwê Zacisze.
– A niech bêdzie Zacisze, skoro jest
Kolejna ulica w Zdunach (zaznaczona na obrazku na czerwono) bêdzie mia³a nazwê
www.rzeczkrotoszynska.pl
9
Wieœci gminne
Marcin Szyndrowski. Tel. 782 722 685
ROZDRA¯EW
Kto zmodernizuje GOSiR?
SULMIERZYCE
Sebastian Poœpiech. Tel. 607 344 423
Kolejne grunty na sprzeda¿?
Strzelnica obok stadionu
Do 27 wrzeœnia gmina czeka na
oferty firm, które zagospodaruj¹
i zmodernizuj¹ teren Gminnego
Oœrodka Sportu i Rekreacji
w Rozdra¿ewie. Prace powinny
siê rozpocz¹æ jeszcze w tym roku.
14 stycznia gmina otrzyma³a od wojewody 304 tys. z³ dofinansowania na to
przedsiêwziêcie. Oœrodek sportu s³u¿y
mieszkañcom gminy jako miejsce spotkañ integracyjnych, na przyk³ad podczas Dni Rozdra¿ewa. Odbywa siê
tam równie¿ wiele imprez sportowo-rekreacyjnych. Szansa na zmodernizo-
wanie zniszczonego obiektu i przestarza³ej infrastruktury przysz³a z Lokalnej Grupy Dzia³ania Okno Po³udniowej Wielkopolski, poprzez któr¹ gmina
pozyska³a pieni¹dze unijne.
Na terenie GOSiR ma powstaæ
grzybek o pow. 152 m kw. Obok bêdzie parking. Zaplanowano te¿ budowê szatni z zapleczem socjalnym. Boisko i trybuny dla kibiców zostan¹ odnowione. – Planujemy te¿ uporz¹dkowanie terenu i jego ogrodzenie oraz remonty boisk – informuje Henryk Szkud³apski z urzêdu gminy.
(szyn)
Marcin Szyndrowski. Tel. 782 722 685
Propozycja dotyczy gruntów III i IV
klasy przy drodze do Kolendy, razem
ponad 41 hektarów. Wed³ug radnego
Zygmunta B¹ka miasto nie powinno
pozbywaæ siê tych ziem. – Sprzedaje
siê tylko raz. Mo¿na wybadaæ rynek
i byæ mo¿e znajdzie siê rolnik, który da
du¿o wiêcej za dzier¿awê – przekonuje. To nie przemawia do burmistrza
Kaszkowiaka, który uwa¿a, ¿e nawet
jeœli nowa dzier¿awa przyniesie dwa razy wiêcej dochodu, i tak bêdzie to niewielka kwota dla miasta. Przywo³uje
przyk³ad sprzeda¿y gruntów przy ul.
Kaliskiej, które przynios³y miastu 1 mln
200 tys. z³. Za te œrodki zagospodarowano teren wokó³ domu kultury, budowane jest oœwietlenie w parku i na tzw.
Zagonkach oraz bêdzie remontowana
ul. Broniewskiego.
W³odarz Sulmierzyc przekonuje, ¿e
zbycie mienia to szansa na pozyskanie
funduszy na remont niszczej¹cego domu kultury i oœrodka zdrowia oraz
przebudowê poddasza w szkole. – Takie s¹ potrzeby miasta, a ja jestem zobowi¹zany o nie dbaæ – stwierdza. Grunty s¹ u¿ytkowane przez rolników, ale
w studium uwarunkowañ przestrzennych s¹ zapisane jako inwestycyjne.
Gmina przygotowuje tak¿e plan zago-
PÊPOWO
spodarowania przestrzennego, w którym bêd¹ mia³y identyczne przeznaczenie. W roku 2014 jednemu z miejscowych rolników koñczy siê dzier¿awa
dzia³ki o powierzchni ok. 7,2 ha, innym rolnikom dzier¿awa up³ywa w 2015
r. – Przymierzamy siê do wystawienia
tej pierwszej siedmiohektarowej dzia³ki
na sprzeda¿. Liczymy na uzyskanie oko³o 1 mln z³ za hektar – mówi w³odarz.
W miniony pi¹tek odby³o siê nieformalne spotkanie z radnymi, na którym
dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych
Beata Koprowska i dyrektor Sulmierzyckiego Domu Kultury zabiegali o to,
by rajcy zgodzili siê na sprzeda¿ gruntów. W spotkaniu uczestniczy³ tak¿e
burmistrz Kaszkowiak.
Tymczasem w sobotê i niedzielê na
mszach œwiêtych w sulmierzyckiej
œwi¹tyni proboszcz Krzysztof Tomaszewski zwróci³ siê do radnych iburmistrza o oddanie tych ziem Koœcio³owi.
Jak nas poinformowa³ jeden z mieszkañców Sulmierzyc, proboszcz zasugerowa³ w³adzom miasta opamiêtanie siê
w tej sprawie. – Miasto jest w³aœcicielem tych ziemi od 1992 roku, gdy przejê³o je od Skarbu Pañstwa. Nie ma
mo¿liwoœci oddania ich – stwierdza
burmistrz Kaszkowiak. Apel ksiêdza
ARCHIWUM
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Burmistrz Piotr Kaszkowiak chce sprzedaæ kolejne grunty miejskie. Niektórym radnym nie podoba siê ten pomys³. Z krytyk¹ wyst¹pi³ te¿ proboszcz. – Jestem miêdzy m³otem a kowad³em – mówi nam burmistrz.
Burmistrz P. Kaszkowiak
mo¿e jednak zrobiæ swoje i radni mog¹
negatywnie odnieœæ siê do pomys³u
zbycia maj¹tku gminnego. – Jestem
miêdzy m³otem a kowad³em. Nie
chcia³bym bowiem stawiaæ radnych
w niezrêcznej sytuacji, a z drugiej strony wola³bym, aby te grunty dalej s³u¿y³y miastu. Jak? Gdy zostan¹ sprzedane,
a chcemy to zrobiæ po cenach jak za
grunty pod inwestycje, to uzyskamy
œrodki oraz zapewnimy sobie podatki
od nieruchomoœci od nabywców. Dziêki temu zrealizujemy za w³asne pieni¹dze szereg niezbêdnych inwestycji i remontów, o których ju¿ wspomina³em –
argumentuje P. Kaszkowiak.
Jaki bêdzie fina³ sprawy, poinformujemy.
(popi)
Marcin Szyndrowski. Tel. 782 722 685
POGORZELA
Z myœl¹ o przysz³oœci
15 sierpnia w Koœciuszkowie odby³ siê festyn integracyjny Przetwory z koœciuszkowskiej obory, podczas których licznie zebrani mieszkañcy mogli wspólnie spêdziæ czas. Na sto³ach królowa³y przetwory mleczne. Ka¿dy móg³ do woli kosztowaæ przepysznych odmian sera w plackach czy te¿ tradycyjnej gziki.
W po³owie wrzeœnia oddany zosta³
do u¿ytku zmodernizowany odcinek
ulicy Armii Poznañ. Odbioru technicznego dokona³a komisja z³o¿ona
z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Gostyniu i Urzêdu Miejskiego w Pogorzeli. Samorz¹dowcom towarzyszy³ tak¿e reprezentant firmy
Drogbud, która po wygranym przetargu zrealizowa³a zadanie.
W ramach modernizacji odnowiono nawierzchniê ulicy o d³ugoœci ok.
240 m, wymieniono krawê¿niki przy
jezdni, zbudowano œcie¿kê pieszo-rowerow¹ i chodnik. Przedsiêwziêcie
kosztowa³o 198 092 z³ i zosta³o –
w myœl zawartego porozumienia –
w jednakowym stopniu sfinansowane przez powiat gostyñski, jak i gminê Pogorzela. Burmistrz Piotr Curyk,
podsumowuj¹c wykonane zadanie,
zwróci³ uwagê na strategiczne znaczenie ulicy w inwestycyjnych planach samorz¹du gminnego.
– Ulica Armii Poznañ bêdzie
w przysz³oœci czêœci¹ obwodnicy Pogorzeli – stwierdzi³ w³odarz. – St¹d
motywacja, aby jej nawierzchnia by³a wysokiej jakoœci, a piesi i rowerzyœci poruszali siê po równych i bezpiecznych chodnikach. Ju¿ dzisiaj natê¿enie ruchu na tej drodze jest bardzo du¿e. W przysz³oœci planujemy
wspólne dokoñczenie modernizacji
tej ulicy.
Satysfakcji z wykonanego zadania
elementów aktywnoœci lokalnej,
a ciekawie realizowana spotyka siê
z szerok¹ akceptacj¹ odbiorców lokalnych spo³ecznoœci. Z takiego za³o¿enia wyszli mieszkañcy Koœciuszkowa, którzy zorganizowali
imprezê w myœl has³a: Mam bzika
na punkcie gzika. – Obyczaj zespala
ludzi, ³¹czy ich bardzo siln¹ wiêzi¹.
ARCHIWUM
Pieni¹dze na zorganizowanie imprezy w kwocie ok. tysi¹ca z³otych Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Koœciuszkowa pozyska³o z gostyñskiego stowarzyszenia Dziecko, które od lat
wspiera podobne dzia³ania w ca³ej
gminie Pêpowo.
Nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e tradycja mo¿e byæ jednym z istotnych
Mieszkañcy chêtnie degustowali mleczne rarytasy
Chocia¿ zwyczaje i obrzêdy, tak jak
wszystkie inne dziedziny kultury,
zmienia³y siê w czasie, to wci¹¿ pozostaj¹ i chcieliœmy to pokazaæ –
mówi przewodnicz¹ca ko³a gospodyñ wiejskich z Koœciuszkowa, Anna Jankowska.
Podczas festynu mo¿na by³o
skosztowaæ sera w kilku postaciach,
ale i domowego mas³a, zupy serowej oraz serników. – Z racji tego, ¿e
70 procent rolników w naszej wsi to
hodowcy byd³a, uzna³yœmy, ¿e zorganizowanie takiego festynu bêdzie
sensowne. Przy okazji mogliœmy siê
spotkaæ, wspólnie pobawiæ i czegoœ
siê nauczyæ – mówi Anna Jankowska.
Aktywnoœæ mieszkañców gminy
Pêpowo cieszy. Kulinarny piknik to
kolejna inicjatywa, która byæ mo¿e
na trwa³e wpisze siê w kalendarz imprez organizowanych przez so³ectwo Koœciuszkowo. Dziêki licznym
projektom do tej pory uda³o siê zrealizowaæ wiele ciekawych pomys³ów m.in. rajd œladami krzy¿y czy
te¿ liczne spotkania integracyjne
grup seniorskich, których w tym roku by³o ju¿ kilkanaœcie.
(tytus)
ARCHIWUM
Festyn z serem w tle
W odbiorze drogi uczestniczyli
przedstawiciele w³adz powiatu i gminy
nie kry³ równie¿ Jerzy Ptak, etatowy
cz³onek Zarz¹du Powiatu Gostyñskiego (na co dzieñ nadzoruj¹cy inwestycje drogowe wykonywane
przez samorz¹d powiatowy), który
z³o¿y³ nastêpuj¹c¹ deklaracjê:
– Ulica Armii Poznañ to jeden
z g³ównych ci¹gów komunikacyjnych
powiatu na terenie gminy Pogorzela.
Cieszê siê, ¿e w roku bie¿¹cym rozpoczê³a siê modernizacja tej drogi, a to
dziêki dobrej wspó³pracy samorz¹du
powiatowego i gminnego. Dobra
wiadomoœæ dla mieszkañców jest taka, ¿e wszystko wskazuje na to, i¿ remont tej ulicy bêdzie kontynuowany.
Alfred Siama
24 wrzeœnia 2013
10
KROTOSZYN
Dy¿ur pe³ni¹: apteka £¹kowa (ul. Staszica 26b, tel. 62 722 63 01) – do 26
wrzeœnia; apteka Alfa (ul. Bolewskiego
8a, tel. 62 722 64 75) od 27 wrzeœnia do
3 paŸdziernika.
KOBYLIN
Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 (65 548 24
12).
Bona, ul. Grunwaldzka 5a (65 548 16
24).
KOMIN WLKP.
Apteka Rynkowa, ul. Stary Rynek 1 (62
721 61 32).
Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 (62 721
65 24).
Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 (62 721
93 82).
ORPISZEW
Przy Stawnej, ul. Stawna 1 (62 721 28
54).
ROZDRA¯EW
Prima, ul. Krotoszyñska 9 (62 722 12
94).
Medica, ul. KoŸmiñska 10 (62 722 18
10).
SULMIERZYCE
Sulmierzycka, ul. Krótka 1 (62 722 32
24).
Nasza Apteka, ul. Rynek 23 (62 722 34
70).
ZDUNY
Alifarm, Rynek 19 (62 721 57 28).
Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 (62
721 53 32).
24 wrzeœnia 2013
Policja wozi zatrzymanych
na badania do Ostrowa
Od miesi¹ca osoby zatrzymane przez policjê na terenie powiatu krotoszyñskiego s¹
przewo¿one na badania lekarskie do szpitala w Ostrowie Wlkp. Dlaczego policjanci
musz¹ jeŸdziæ do placówki leczniczej oddalonej o 30 kilometrów od Krotoszyna?
Osoby zatrzymane przez policjê od 23
sierpnia przewo¿one s¹ na badania lekarskie do Zespo³u Zak³adów Opieki
Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. – Sytuacja taka powsta³a w zwi¹zku z wygaœniêciem umowy na us³ugi medyczne
dla osób zatrzymanych oraz brakiem
z³o¿enia dokumentów przez Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, który jest na naszym terenie jedyn¹ placówk¹ spe³niaj¹c¹ wymogi w powy¿szym zakresie –
wyjaœnia Rzeczy rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, podinspektor W³odzimierz
Sza³.
Wczeœniej umowa taka by³a podpisana miêdzy Komend¹ Wojewódzk¹
Policji w Poznaniu a SPZOZ w Krotoszynie. Dlaczego krotoszyñski szpital
nie przyst¹pi³ do przetargu? – Z powodów organizacyjnych i formalno-prawnych. Nie kierowaliœmy siê wzglêdami finansowymi – wyjaœnia Pawe³ Jakubek, dyrektor SPZOZ. Lekarze ze
szpitalnego oddzia³u ratunkowego
przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie
s¹ obci¹¿eni innymi zadaniami.
A przeszkoda prawna? – Wydaje siê,
¿e takie badania mogliby wykonywaæ
lekarze zespo³u ratownictwa medycznego typu „S”, ale przepisy zabraniaj¹ mu tego w oczekiwaniu na wezwanie – t³umaczy dyr. Jakubek.
W tej sprawie chodzi o badania lekarskie, koñcz¹ce siê wystawieniem
zaœwiadczenia, ¿e mo¿na lub nie
umieœciæ dan¹ osobê w policyjnej
izbie zatrzymañ, a tak¿e o pobieranie
próbek krwi od osób zatrzymanych
(g³ównie nietrzeŸwych). Od koñca
sierpnia odbywaj¹ siê one w Ostrowie.
A to oznacza, ¿e za ka¿dym razem
w radiowozie przewo¿¹cym zatrzymanego do placówki oddalonej o 30
km musz¹ jechaæ dwaj policjanci – jeden jako kierowca i drugi, pilnuj¹cy
osoby zatrzymanej. – Niew¹tpliwie sytuacja ta przynosi straty policji, ale
i mieszkañcom powiatu krotoszyñskiego. Policjanci powinni dbaæ o bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny, a nie
jeŸdziæ z zatrzymanymi do Ostrowa.
Dodatkowym minusem tej sytuacji s¹
koszty przejazdów – przyznaje podinsp. Sza³.
Od 23 sierpnia do 15 wrzeœnia policjanci 6 razy przewozili osoby za-
trzymane na badania lekarskie do
Ostrowa Wlkp. W skali roku badanych jest ok. 200 osób. – Statystycznie
jest tak, ¿e przez d³u¿szy okres czasu
nie ma ¿adnych badañ, ale podczas
œwi¹t i dni wolnych od pracy oraz
w trakcie trwania imprez masowych
zdarza³o nam siê wykonywaæ wiele
badañ – wyjaœnia P. Jakubek.
Jak d³ugo potrwa ta absurdalna sytuacja? Dopóki Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu nie podpisze
umowy z krotoszyñskim szpitalem.
– Na pocz¹tku wrzeœnia, po zakoñczeniu drugiego nieudanego postêpowania przetargowego og³oszonego przez
komendê wojewódzk¹, odby³a siê narada z reprezentantami krotoszyñskiej
policji i kierownictwa szpitalnego oddzia³u ratunkowego. W jej wyniku szereg kwestii organizacyjnych i prawnych zosta³o wyjaœnionych – uwa¿a
szef szpitala w Krotoszynie. Jest szansa, ¿e badania lekarskie bêd¹ wykonywane w Krotoszynie. – 20 wrzeœnia
wp³ynê³o do nas pismo z komendy wojewódzkiej z propozycj¹ realizacji tych
us³ug medycznych z tzw. wolnej rêki.
Do 27 wrzeœnia potrwaj¹ uzgodnienia
R E K L A M A
www.rzeczkrotoszynska.pl
ARCHIWUM
APTEKI
Zdrowie
miêdzy nami – informuje dyr. Jakubek.
Nastêpnie przypomina: Po pierwszym
uniewa¿nionym przetargu na wykonywanie badañ osób zatrzymanych, na
pisemn¹ proœbê KWP przeprowadzaliœmy takie badania. By³o ich w lipcu
i sierpniu kilkanaœcie. To nie my ich
zaprzestaliœmy, lecz policja ju¿ nie
przywozi do nas osób zatrzymanych –
zaznacza szef SPZOZ.
Sebastian Poœpiech
(bm)
11
Gospodarka
Nowoczesny park maszynowy umo¿liwia realizacjê ka¿dego zamówienia
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Firma Scorpion to prywatne, dynamicznie rozwijaj¹ce siê przedsiêbiorstwo, które z roku na rok powiêksza asortyment produkowanych maszyn i urz¹dzeñ.
Wszystko zaczê³o siê w 1997 r.
– Pracowa³em wtedy w firmie „Vitax” w Dobrzycy jako g³ówny mechanik. Z wykszta³cenia jestem technikiem-mechanikiem, st¹d te¿ maszyny i urz¹dzenia to mój konik.
W pewnym momencie zg³osi³y siê do
mnie firmy, które potrzebowa³y maszyn do swoich produkcji. By³o zapotrzebowanie na nowe maszyny,
a ¿e mia³em doœwiadczenie, postanowi³em zacz¹æ produkowaæ je na
w³asn¹ rêkê. I tak 26 maja 1997roku powsta³a firma „Scorpion”, zajmuj¹c¹ siê konstrukcj¹, produkcj¹
i sprzeda¿¹ maszyn – zaczyna T. Stasik.
Na pocz¹tku siedzib¹ firmy by³a... stara stodo³a przy ul. Krotoszyñskiej w Rozdra¿ewie. – Nie by³o nic.
Pierwsze maszyny, które jeszcze do
dzisiaj s¹ w sprzeda¿y, projektowa³em sam. Na koniec 1997 roku za-
Rodzinna firma
z tradycjami
Maria i Tadeusz Stasikowie prowadz¹ firmê ju¿ 16 lat
trudnia³em dwie osoby. W gara¿u
domu mieszkalnego mieœci³y siê pomieszczenia socjalne. Dopiero
w 2002 roku utworzyliœmy biura
i pomieszczenia socjalne na stropie
PRACA CZEKA
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Rozdra¿ewska firma Scorpion
istnieje od 1997 r. Zajmuje siê
projektowaniem, budow¹, sprzeda¿¹ i serwisowaniem maszyn
i urz¹dzeñ, które znajduj¹ odbiorców na ca³ym œwiecie. O jej
pocz¹tkach, rozwoju i planach na
przysz³oœæ rozmawialiœmy z w³aœcicielem – Tadeuszem Stasikiem.
istniej¹cej stodo³y i zaadoptowaliœmy kolejn¹ czêœæ stodo³y na powiêkszenie warsztatu. W 2006 r. zaczêliœmy budowê nowej hali produkcyjnej wraz z nowymi biurami,
a ukoñczyliœmy j¹ w 2008 r. – mówi
w³aœciciel.
Dziœ w firmie pracuje 25 osób. –
Nie ukrywam, ¿e to rodzinna firma.
Pracuje w niej moja ¿ona, pracuj¹
synowie, oraz bracia, szwagrowie,
kuzynowie – kontynuuje T. Stasik.
I dodaje: Wszystkie osoby, pracuj¹ce
w mojej firmie s¹ wa¿ne, gdy¿ ka¿dy
z osobna przyczyni³ siê do jej powstania i rozwoju.
Pocz¹tkowo Scorpion zajmowa³
siê tylko produkcj¹ maszyn do krojenia zió³. By³y to tzw. krajarki pionowe. Z czasem asortyment powiêkszono o krajarki rotacyjne, przesiewacze do suchych surowców dla
przemys³u spo¿ywczo-zielarskiego
oraz gospodarki odpadami przemys³owymi. – Jesteœmy firm¹, która
potrafi poci¹æ wszystko. Nasze maszyny sami projektujemy, testujemy,
sprzedajemy i serwisujemy – mówi
w³aœciciel. Na ka¿d¹ maszynê firma
daje dwa lata gwarancji. Firma specjalizuje siê w produkcji pojedynczych maszyn jak i ca³ych linii pro-
dukcyjnych wraz z ich zaprojektowaniem i adaptacja pod dany obiekt
i danego klienta. – Dokonujemy
równie¿ na ¿yczenie klienta ró¿nego
typu przeróbek istniej¹cych ju¿ maszyn i linii produkcyjnych. K³adziemy du¿y nacisk na potrzeby i wymagania naszych klientów. Staramy siê
nad¹¿aæ za wszelkimi nowinkami
technicznymi i stosowaæ je w produkowanych przez nas maszynach –
mówi T. Stasik.
Firma jest znana nie tylko w Polsce, ale i za granic¹. – Sprzedajemy
maszyny do najwiêkszych odbiorców
w Polsce, ale równie¿ za granicê
m.in. do Albanii, Bu³garii, Niemiec,
Rosji, Francji, Macedonii, Rumuni,
S³owacji, Czech, Wêgier, Anglii,
Ukrainy, Szwajcarii na Litwê, a nawet do Azji, Turcji i Afryki, czyli do
Maroka, Sudanu, Nigerii i Lesotho.
W³aœciciele planuj¹ dalszy rozwój. – Na zakupionym gruncie planujemy dalsze inwestycje. Rozbudowy zak³adu nale¿y siê spodziewaæ
po 2016 roku. Marcin Szyndrowski
W powiecie krotoszyñskim nie ma pracy dla kobiet
Obecnie w naszym powiecie a¿ 68
procent osób w grupie d³ugotrwale
bezrobotnych stanowi¹ kobiety. Takie informacje poda³ na pi¹tkowym
posiedzeniu komisji bud¿etowo-gospodarczej rady miasta w Krotoszynie dyrektor Powiatowego Urzêdu
Pracy, Stefan Witczak. – Niepokoi
mnie tak du¿y procent niezatrudnio-
nych kobiet. Czy bêd¹ w tym zakresie poczynione jakieœ dzia³ania? –
zapyta³a radna Urszula Olejnik. Dyrektor odpar³, ¿e urz¹d pracy od lat
zmaga siê z tym problemem. – Kiedy
prê¿nie dzia³a³a „Teomina”, to sytuacja kobiet by³a lepsza – t³umaczy³
S. Witczak.
– S³ysza³am, ¿e w tym zak³adzie
jest teraz tak, ¿e kobiety popracuj¹
miesi¹c, a potem nie ma pracy, potem znowu przez cztery miesi¹ce s¹
zatrudnione, a jeszcze kiedy indziej
czekaj¹ na telefon. To w tej chwili raczej praca dorywcza – zaznaczy³a
radna.
Odezwa³ siê równie¿ radny Ryszard £opaczyk. – Czujê siê w obo-
wi¹zku zabraæ g³os, bo „Teomina”
jest moim pracodawc¹ – stwierdzi³.
Wyt³umaczy³, ¿e produkcja odzie¿y
w zak³adzie zale¿y g³ównie od kontraktów zagranicznych. – Je¿eli na
Zachodzie jest k³opot ze sprzeda¿¹,
to nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e iloœæ zamówieñ spada.
(aga)
SprawdŸ ceny skupu ¿ywca wieprzowego z 20 wrzeœnia (ceny netto)
waga ¿ywa
bita ciep³a (kl. E)
Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin
5,50 z³
7,30 z³
DUDA Polski Koncern Miêsny SA, Gr¹bkowo
–
5,60 z³
Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp.
waga ¿ywa
bita ciep³a (kl. E)
RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki
–
7,30 z³
7,40 z³
Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka
–
7,90 z³
7,30 z³
S.C. Patalas, Grêbów
5,80 z³
–
Oferty Powiatowego Urzêdu Pracy w Krotoszynie. Obok ka¿dej
miejscowoœæ, w której mieœci siê
zak³ad lub zlecana jest praca. Dane otrzymaliœmy 20 wrzeœnia.
Szczegó³owe informacje pod nr
tel. 62 725 44 56 lub bezp³atnej
infolinii 800 200 929.
• kierowca kat. C, Krotoszyn
• operator koparki – kierowca
kat. C, Krotoszyn
• kelner, Nowa Obra,
Perzyce, Krotoszyn
• recepcjonista, Nowa Obra
• pracownik ogólnobudowlany,
ca³y kraj, Bo¿acin
• wykrawacz miêsa, Tomnice
• elektryk, Sulmierzyce, KoŸmin
• hydraulik, ca³y kraj
• pracownik fizyczny,
Krotoszyn, Ostrów, ca³y kraj
• barman, Krotoszyn
• œlusarz, Sapie¿yn
• spawacz, Sapie¿yn
• pracownik przy hodowli
zwierz¹t, Góreczki, Dêbówiec
• pracownicy przy obróbce skór,
Dêbówiec
• kierowca kat. C-E, zagranica,
kraj, Krotoszyn
• sprzedawca, Chwaliszew,
Krotoszyn
• pilarz, Krotoszyn
• kierowca ci¹gnika rolniczego,
Krotoszyn
• dekarz – cieœla, teren kraju
• stolarz, D¹browa
• lakiernik stolarski, Zduny
• pracownik techniczny, KoŸmin
• mechanik samochodowy,
Fabianów, KoŸmin
• kucharz, Krotoszyn, Zduny
• blacharz, KoŸmin
• p³ytkarz, ca³y kraj, Krotoszyn
• przedstawiciel handlowy art.
biurowych, Krotoszyn
• monta¿ysta okien,
drzwi i fasad, KoŸmin
• œlusarz – spawacz metod¹
MIG-MAG, Wró¿ewy
• lakiernik, Wró¿ewy
• dekarz, Krotoszyn, Wroc³aw
• pracownik ochrony bez licencji,
Konin, Warszawa, teren
• mistrz produkcji, Kobylin
• operator koparki, Krotoszyn
• brukarz, Krotoszyn
• operator pras, Krotoszyn
• in¿ynier zootechnik, Krotoszyn
• manad¿er produktu, Krotoszyn
• kierowca, Benice
• kosztorysant, Krotoszyn
• pracownik magazynu,
Krotoszyn
• mechanik – œlusarz, Krotoszyn
• malarz konstrukcji stalowych,
KoŸmin
• doradca klienta, Krotoszyn
• monter instalacji sanitarnych,
Krotoszyn
• kierowca kat. B, Krotoszyn
• konserwator wózków
wid³owych, Krotoszyn
• t³umacz jêzyka francuskiego,
Kobierno, Krotoszyn
• piekarz, KoŸmin
24 wrzeœnia 2013
12
Tradycja
Uœmiechniêta
twarz Afryki
Cz³owiek planuje tak, a Pan Bóg trochê inaczej. Tak
okreœli³ przyczynê swojego przybycia do parafii œw. œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a w Krotoszynie o. Ashenafi
Abebe, misjonarz z Etiopii.
Pielgrzymka
O. Ashenafi jest w Polsce od 4 lat. Przyjecha³ tu na misjê. Nale¿y do Zgromadzenia Konsolata (Matki Bo¿ej Pocieszenia). Razem ze swoim proboszczem z Etiopii (z parafii œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus zHosanna)
by³ na Warszawskiej Pielgrzymce Akademickiej na Jasn¹ Górê.
21 sierpnia pojechali akurat do
Wadowic, ¿eby proboszcz o.
Ashenafiego móg³ odwiedziæ miejsce, sk¹d
pochodzi Papie¿.
Kiedy tam przybyli i chcieli zwiedziæ koœció³, do którego uczêszcza³ Jan Pawe³ II, swoj¹
mszê mieli pielgrzymi
z Krotoszyna. By nie
przeszkadzaæ, po jej zakoñczeniu
podeszli
przywitaæ siê z ks. Dariuszem Kowalkiem,
który przewodzi³ grupie.
Potem wspólne kremówki papieskie i znajomoœæ zaczê³a siê pog³êbiaæ.
Relikwie
Ojciec Ashenafi Abebe w koœciele klasztornym...
Okaza³o siê, ¿e o. Mateos, ów proboszcz,
który przyjecha³ do o.
Ashenafiego, buduje w Etiopii koœció³
pw. b³. Jana
Paw³a II. Zrodzi³ siê pomys³, aby
czarnoskórzy Etiopczycy do³¹czyli nastêpne-
ARCHIWUM
By³ obecny na wieczornej Mszy œw.
w pi¹tek 13 wrzeœnia i na wszystkich
niedzielnych, kiedy to na kazaniu opowiada³, co spowodowa³o, ¿e trafi³ na
kilka dni do naszej parafii. Jeœliby
siê chcia³o pokrótce okreœliæ, jaki
jest, mo¿na by zacytowaæ s³owa
ksiêdza proboszcza: Uœmiechniêta
twarz Afryki. Coœ w tym jest, bo rzeczywiœcie mia³ w sobie tak¹ radoœæ,
a przy tym taki pokój.
... i w czasie mszy dla najm³odszych
go dnia do pielgrzymki, która mia³a
udaæ siê do Krakowa na audiencjê u ks.
kard. Dziwisza, iby poprosili orelikwie
B³ogos³awionego.
Nazajutrz rano pojechali. – Tak bardzo serdecznie nas przywita³ – mówi³ o.
misjonarz na niedzielnym kazaniu i od
razu zacz¹³ relacjonowaæ rozmowê,
któr¹ prowadzili z kardyna³em po w³osku (trzeba przyznaæ, ¿e swobodnie
przechodzi z jednego jêzyka w drugi).
Mimo ¿e nie wysy³ali wczeœniej ¿adnych próœb pisemnych, ks. Dziwisz
zgodzi³ siê. – Dajê wam relikwie – powiedzia³ po chwili zastanowienia. Formalnoœci dope³niono. To bêd¹ pierwsze
relikwie Jana Paw³a II w Etiopii.
W Polsce
Z prostot¹ opowiada³ równie¿, jak bêd¹c ju¿ w zgromadzeniu, zadzwoni³ do
niego ojciec genera³ z W³och i zapyta³,
czy jest gotowy jechaæ na misjê. Na now¹ placówkê. Ju¿ siê przestraszy³, bo
myœla³, ¿e pojedzie do Mongolii. Tam
zim¹ jest minus 40 stopni.
– Nic nie wiedzia³em o Polsce, ale
ufa³em, ¿e bêdzie dobrze i jest dobrze –
mówi³ o. Ashenafi. Mama martwi³a siê,
gdzie go poœl¹, ale jak us³ysza³a, ¿e do
kraju Jana Paw³a II, uspokoi³a siê i nawet opowiada³a wszystkim, ¿e syn jedzie do kraju Papie¿a. Nie zna³ kultury,
nie zna³ jêzyka, a bilet wykupiono mu
na 17 grudnia.
¯artowa³, ¿e chyba jednak jest
w Mongolii, a nie w Polsce. Jeden ze
wspó³braci pociesza³ go, ¿e ma siê nie
martwiæ. Wszystko powoli. Pierwszy
œnieg widzia³ w Polsce. Wyda³ mu siê
piêkny. Chwali³ za to Boga.
Jêzyk
Z humorem opowiada³ o nauce jêzyka
polskiego. – Moja nauczycielka, pani
Jolanta, mówi³a: „Ashenafi, musisz
æwiczyæ. (…) Chrz¹szcz brzmi w trzcinie, wSzczebrzeszynie” (bardzo g³adko
uda³o mu siê te s³owa powiedzieæ, za co
s³uchaj¹cy nagrodzili go brawami). Potem doda³, ¿e nauka naszego jêzyka du¿o od niego wymaga³a, ale stwierdzi³
przy tym: lubiê wasz¹ kulturê, obyczaje, tradycjê. Literatura wasza bardzo
bogata. W taki sposób poznajê wasz
kraj.
O. Ashenafi ma w sobie wiele z postawy dziêkczynienia. To wszystko
opowiada³ nie po to, ¿eby poskar¿yæ siê
na los, który go spotka³. On wie, jak
trudna czasem jest sytuacja ludzi wierz¹cych i dlatego ma porównanie. Mówi³: – W niektórych krajach nie wolno
odprawiaæ Mszy œwiêtej. W niektórych
krajach nie wolno nosiæ sutanny, nie
mo¿na nosiæ krzy¿yka. (…) Trzeba dziêkowaæ Bogu za dar kap³ana, za dar Koœcio³a, za dar Eucharystii.
I jeszcze jedne jego s³owa: – Trzeba
byæ odwa¿nym. W otwartym sercu Bóg
zawsze pisze.
Anna Szulc
Katolicy w Etiopii
W Etiopii dominuj¹ religie rodzime:
prawos³awie, islam i animizm.
Obecny jest tak¿e judaizm. Chrzeœcijañstwo jest tu znane od IV wieku. Katolicy stanowi¹ obecnie grupê 400 tys. osób, co stanowi ok.
0,5 proc. ludnoœci kraju, licz¹cego
ponad 90 mln mieszkañców.
REKLAMA
W imieniu krotoszyñskiej „Solidarnoœci” ¿egnam naszego Kolegê
œUp
Henryka Jelinowskiego
dzia³acza NSZZ „Solidarnoœæ” w Krotoszynie, przewodnicz¹cego
Komitetu Zak³adowego NSZZ „Solidarnoœæ” w Spó³dzielni Inwalidów
„Jutrzenka”, cz³onka MKK „Solidarnoœæ”, uczciwego cz³owieka oddanego
sprawom zwi¹zkowym
Andrzej Skrzypczak
Prawo i SprawiedliwoϾ
REKLAMA
œUp
Kazimierz Bestry, 78
œUp
Henryk Jelinowski, 84
œUp
W³adys³awa Stefañska, 91
œUp
Teresa Szymko, 88
œUp
Krzysztof Talarczyk, 48
24 wrzeœnia 2013
www.rzeczkrotoszynska.pl
13
Tradycja
O miejscu spoczynku Samuela
Twardowskiego w Kobylinie
Przed tygodniem opublikowaliœmy obszerny artyku³ Kazimierza Orzechowskiego z Gdañska
przywo³uj¹cy postaæ poety polskiego baroku – Samuela za Skrzypny Twardowskiego (15991661). By³ jednym z najwybitniejszych poetów XVII wieku, tak¿e historykiem, satyrykiem, panegiryst¹ i t³umaczem.
Twardowski to wielka, chyba nie do koñca uœwiadomiona duma ziemi kobyliñskiej, a szerzej powiatu krotoszyñskiego. W swoim czasie by³ dzier¿awc¹ dóbr w Zalesiu Wielkim, Starymgrodzie, Dzier¿anowie. W samym Kobylinie ma swoj¹ ulicê, a w miejscowym klasztorze
zosta³ pochowany. Jest drug¹ obok Sebastiana Klonowicza wielk¹ postaci¹ literatury staropolskiej, która na trwa³e wesz³a do historii polskiej literatury. Swój artyku³ Kazimierz Orzechowski – z urodzenia kobylinianin – w du¿ej czêœci opar³ na interpretacji najpóŸniej odkrytego wiersza poety „Nagrobek...”, znanego z odpisu W³adys³awa Rogaliñskiego. Obecnie publikujemy kolejny tekst kobylinianina, poœwiêcony samemu nagrobkowi.
Liczne miejsca pochówku
Klasztor spl¹drowany
Przedostatni wiersz Nagrobka... – Przekonanie granicz¹ce z pewnoœci¹,
a ¿em umar³ na koniec i w tym le¿ê gro- ¿e poeta zosta³ pochowany w podziebie – prowokuje naiwne pytanie: na ja- miach klasztoru bernardynów wKobyki grób poeta sam sobie pisa³ to epita- linie, oparte jest na kilku œwiadectwach
fium – rzeczywisty czy imaginowany? i przes³ankach poœrednich, ale ¿adne
Wykaz osób pochowanych w kryptach
klasztoru zakonu braci
mniejszych w Kobylinie, sporz¹dzony na
podstawie
Kroniki
klasztoru, wymienia
rozmaite pami¹tki funeralne z epoki, takie jak:
portret na p³ótnie, pomnik z kamienia, obraz
na sztandarze jedwabnym, portret na srebrnej
blasze, epitafium na
ma³ym chórze, obraz na
blasze w obramowaniu
drewnianym bogato
zdobionym itp. Przy
wielu spoœród 120 wymienionych osób wskazano konkretne miejsca
ich wiecznego spoczynku, np.: pod o³tarzem Przemienienia
Pañskiego, pod g³ównym o³tarzem po stronie lekcji, przy o³tarzu
Ta tablica znajduje siê w kruchcie koœcio³a
œw. Franciszka, przed
o³tarzem Jezusa Boleœciwego gdzie jej z nich nie zawiera informacji okonkretojciec spoczywa, w krypcie III zakonu nym miejscu pochówku i wygl¹dzie
itd. Przy Samuelu Twardowskim (po- grobu. Byæ mo¿e, by³o ono trudno dozycja 17 Wykazu) nie ma ¿adnej tego stêpne, ajego widok nikomu nie by³ porodzaju informacji, co mo¿e œwiadczyæ trzebny; wystarcza³a informacja: w koo tym, ¿e epitafium napisane przez po- œciele pochowany jest poeta ze Skrzypetê nie by³o umieszczone na jego grobie ny Twardowski. Kiedy zaœ pojawi³a siê
albo ¿e siê nie zachowa³o.
taka potrzeba, na odnalezienie grobu
wielkiego poety by³o ju¿ za póŸno.
Klasztor kobyliñski w ci¹gu wieków pl¹drowany by³ przez ró¿nej maœci wojska przemieszczaj¹ce siê przez
miasto we wszystkich kierunkach, œladami ¿o³dactwa szli przeró¿ni rabusie
i poszukiwacze skarbów,
którzy zapewne wielokrotnie przetrz¹sali trumny z³o¿one w kryptach, reszty dope³ni³y zwyk³e zaniedbania
i tzw. z¹b czasu. Ostatnie próby odszukania samego pochówku lub jego œladów podjête przez brata Tymoteusza
Hudalê okaza³y siê zupe³nie
bezowocne, bowiem krypty
(choæ nie przebadane ca³kowicie), wielokrotnie zalewane
wod¹ podskórn¹, zawieraj¹
tylko pomieszane i niemal zupe³nie roz³o¿one, nik³e szcz¹tki koœci i ca³kowicie zbutwia³ych trumien z rozmaitych
epok, niemo¿liwe do identyfikacji (J. Kowalski).
Jedna z przes³anek
Konstatacja, jakoby grób
uleg³ zniszczeniu w XIX lub
XX w. („Nowy Korbut“, t.
3), te¿ jest tylko czêœciowo
prawdziwa, poniewa¿
Edward Raczyñski, który
zwiedza³ Kobylin w 1842 r., ju¿ tego
grobu nie znalaz³ i tak o tym pisze: Na
pró¿no by tu szuka³ wêdrownik, gdzie
zw³oki wierszopisa spoczywaj¹. […]
Ciemnota i niedbalstwo zatraci³y œlad
nagrobka Twardowskiego; nie os³oni³y
go nawet od zag³ady dobrodziejstwa,
które by³ zlewa³ na klasztor. Nie by³ Po-
Epitafium poety umieszczone w prezbiterium 13 kwietnia 2002 r. z inicjatywy
Instytutu Historii Sztuki i Instytutu Filologii Polskiej UAM
lakiem zapewne zakonnik, który siê tak
niedba³ym w tym wzglêdzie okaza³; co
tem wiêcej jest do prawdy podobnem,
¿e Kobylin le¿y niedaleko granicy szl¹skiej i ¿e klasztory nasze w liczbie zakonników swoich wielu zawsze mieœci³y cudzoziemców (Wspomnienia Wielkopolski, t. I, s. 369).
Trwalszy ni¿ ze spi¿u
Dokonuj¹c przegl¹du ¿ycia i twórczoœci poety spod Kobylina na kanwie jego Nagrobka..., mo¿na siê przekonaæ,
¿e oprócz wielu niewiadomych i nie-
pewnych, jedno wszelako jest pewne:
tym, co stworzy³ i pozostawi³ potomnym, wzniós³ sobie iœcie horacjañski
pomnik trwalszy od spi¿u – Exegi monumentum aere perennius.
Kazimierz Orzechowski
Ksi¹¿ka gratis
Za³¹czony do bie¿¹cego wydania
Wybór poezji Samuela Twardowskiego jest darem Autora artyku³u
dla sta³ych czytelników Rzeczy Krotoszyñskiej z Kobylina i okolic.
15 wrzeœnia odby³a siê uroczystoœæ na
Szañcu Pamiêci ¯o³nierzy 56 Pu³ku
Piechoty Wielkopolskiej przy ul. Gajowej w Krotoszynie. Mszê œw. odprawi³
ks. pra³at Aleksander Gendera. Wziêli
w niej udzia³ kombatanci, radni, mieszkañcy, m³odzie¿. Obecni byli m. in. pose³ Maciej Orzechowski, wicestarosta
Krzysztof Kaczmarek, wiceburmistrz
Ryszard Czuszke.
Krotoszyñski Wrzesieñ przypomnia³ Antoni Korsak, mówi¹c o obronie w pierwszym dniu wojny przeprowadzonej przez 56 pp na pozycjach
w Lesie Miejskim. Nawi¹za³ tak¿e do
agresji ZSRR na Polskê 17 wrzeœnia
oraz do tragicznego nalotu na poci¹g
zKrotoszyna wKole 2wrzeœnia 1939 r.
W czasie Mszy œw. cz³onkowie Towarzystwa Mi³oœników i Badaczy Ziemi Krotoszyñskiej przeprowadzili kwestê na rzecz nowego pomnika na cmentarzu parafialnym w Kole (zebrano
652,53 z³ i 4 korony czeskie). W swoim kazaniu proboszcz parafii œw. Jana
Chrzciciela akcentowa³ obowi¹zki wobec Ojczyzny w kontekœcie wojny
i dnia dzisiejszego. Dr Edward Jokiel
przeprowadzi³ Apel Pamiêci, delegacje
z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów, odœpiewano
Rotê i – w symbolicznym geœcie – rzu(aak)
cano kamienie na szaniec.
***
17 wrzeœnia to szczególnie gorzka data
w najnowszej historii. Wkroczenie Sowietów do Polski by³o zaledwie jednym z elementów planu, którego celem
by³o wymazanie nas z atlasu Europy.
Robiono to wielokrotnie, z perfidi¹.
Eksterminowano inteligencjê i najlepszych zarówno w Katyniu, jak Warszawie, gdy Stalin wyda³ stolicê na pastwê
hitlerowców, pomijaj¹c zreszt¹ fakt os¹du celowoœci powstania w1944 r. To ¿e
17 wrzeœnia 1993 r. dosz³o do wyprowadzenia wojsk radzieckich z Polski,
jest symbolicznym zadoϾuczynieniem
(jur)
tamtej ogromnej zbrodni.
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Kamienie rzucono na Szaniec
O napaœci na Polskê dwóch wrogów mówi³ Antoni Korsak
24 wrzeœnia 2013
14
Interwencje
Kilka miesiêcy temu pisa³em
o bezmyœlnym wypiaskowaniu, a potem pomalowaniu
farb¹ or³a na pomniku Powstañców Wielkopolskich,
który obecnie wygl¹da jak
plastikowy gad¿et pozbawiony powagi br¹zowego
odlewu.
E
O bohaterach,
pomnikach i urzêdnikach
Tablica z innego pomnika
fektu naszej interwencji nie by³o
¿adnego, a odpowiedzialny
urzêdnik, który obieca³ zajêcie
siê spraw¹, nie raczy³ siê nawet odezwaæ i jakby tego by³o ma³o, podjêto
kolejne decyzje dotycz¹ce pomnika.
Wkrótce okaza³o siê, ¿e tablica ma na
awersie jakiœ napis. Natychmiast pojecha³em do Sulmierzyc, gdzie na placu
le¿a³a marmurowa, matowa tablica, bo
w czasie piaskowania w 2008 r. j¹ tak¿e potraktowano piaskiem... Po jej odwróceniu odczyta³em niekompletny
napis upamiêtniaj¹cy Józefa Pi³sudskiego. To znaczy³o, ¿e w³adza ludowa
w 1959 r. po prostu odwróci³a i obciê³a
tablicê, by wspania³omyœlnie uczciæ
powstañców, a marsza³ka skazaæ na zapomnienie.
W obawie, ¿e trafi ona z powrotem
na cokó³, zaalarmowa³em urz¹d, muzeum i burmistrza, który b³yskawicznie
wyda³ odpowiednie decyzje i tablica
zosta³a przekazana pod opiekê muzeum. Jego dyrektorowi, Piotrowi Miko³ajczykowi, zaproponowa³em utworzenie komitetu ds. restauracji i ponownej ekspozycji tablicy na skwerku przed
pomnikiem powstañców, bo ju¿ czas
wyjaœniæ stare b³êdy i naprawiæ szkody.
Troska i kiepskie decyzje
Jak wó³ do karety
Ods³oniêcie pomnika ku czci Józefa Pi³sudskiego przy obecnej ul. Mickiewicza (1932)
cji, aw ich miejsce w³o¿ono b³yszcz¹ce
stopnie z granitu.
Nie odkrywam Ameryki, uznaj¹c,
¿e sposobem najprostszym i najtañszym by³oby po³o¿enie p³ytek z piaskowca o podobnym do reszty kolorze
i fakturze, co w ¿aden sposób nie narusza³oby architektonicznego i materia³owego porz¹dku pomnika.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nie trzeba koñczyæ akademii sztuk piêknych
ani szko³y kamieniarskiej we Fryburgu,
aby wiedzieæ, ¿e nie ³¹czy siê piaskowca z granitem, bo to pasuje jak wó³ do
A co z nowymi b³êdami niefrasobliwoœci i dyletanctwa? Bojê siê, ¿e wielu ju¿
siê nie da naprawiæ. Teraz, kiedy stajê
przed pomnikiem powstañców, na któ-
karety. A wiêc mamy na pomniku estetyczny rozstrój nerwowy; ¿ó³ty piaskowiec, ciemno-oliwkowy orze³, bordowa tablica i pstrokate, a’ la lastrico stopnie.
Znicze na œmietniku
A gdzie podzia³y siê dwa, sporej wielkoœci znicze, wkomponowane po obu
stronach coko³u? Nie by³y tam przecie¿
przypadkowo, ca³a bry³a pomnika zosta³a bowiem tak zaprojektowana, ¿eby
eksponowaæ specjalne podesty, na których sta³y znicze, stanowi¹c przy tym
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Sprawa or³a zosta³a nietkniêta, natomiast dobrano siê do konstrukcji pomnika, bowiem progi u podnó¿a pomnika by³y krzywe i zbiera³a siê na
nich woda, co Ÿle wp³ywa³o na piaskowiec. Podjêto wiêc decyzjê o likwida-
To trzeba zmieniæ
ARCHIWUM
Zapewne z troski o jego wygl¹d zajêto
siê kamienn¹ konstrukcj¹ monumentu
z koñca lat 50. W 2008 r. wczeœniejszy
urzêdnik, tak¿e powodowany trosk¹
o piêkny wygl¹dpomnika, kaza³ go wypiaskowaæ a¿ do ¿ywego, czyli do czystego ¿ó³tego koloru. Ta operacja zniszczy³a zewnêtrzn¹, specjalnie szlifowan¹ powierzchniê bloków, która zabezpiecza³a przez pó³ wieku piaskowiec
przed korozj¹. Piaskowanie otworzy³o
na dzia³anie atmosferyczne wewnêtrzn¹ strukturê kamienia, który po kilku latach sczernia³.
Czyli przyszed³ czas na kolejne decyzje dotycz¹ce, tu u¿yjê modnego
w urzêdzie s³owa: rewitalizacji. Tym
razem urzêdnicy zastosowali techniki
konserwacji piaskowca, czyli szlifowanie, a potem konserwacjê œrodkami na
bazie sylikonu. Wybrano firmê pana Januszkiewicza z Sulmierzyc. I wydawa³o siê, ¿e wszystko zmierza w dobrym
kierunku. By³a to tak¿e œwietna okazja,
aby w czasie remontu przywróciæ or³owi pierwotny wygl¹d. Odpowiedzialny
urzêdnik mia³ sprawdziæ, z czego wykonano rzeŸbê i jeœli by siê potwierdzi³o, ¿e orze³ z br¹zu jest z br¹zu, mia³ coœ
z tym zrobiæ.
Szlifowanie pomnika przed malowaniem œrodkiem ochronnym (2013)
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Pe³na treœæ inskrypcji z tablicy pomnika
W ROKU PAÑSKIM 1932 MIESI¥CA CZERWCA
ZOSTA£O DOKONANE ODS£ONIÊCIE POMNIKA
WODZA NARODU I ODNOWICIELA PAÑSTWA
PIERWSZEGO MARSZA£KA
JÓZEFA PU£SUDSKIEGO
CELEM WYRA¯ENIA HO£DU I SZACUNKU
JEGO WIELKIEJ IDEI PAÑSTWA
Autor artyku³u z marmurow¹ tablic¹ zawieraj¹c¹ inskrypcjê z pomnika Józefa Pi³sudskiego
24 wrzeœnia 2013
integraln¹ czêœæ ca³ej koncepcji monumentu.
I tu znowu szokuj¹ca wiadomoœæ.
Urzêdnikom nie podoba³o siê, ¿e zbiera siê w nich i pod nimi woda i wydano polecenie, aby kamieniarze je usunêli. Tak po prostu wyrzucono je na œmietnisko warsztatu w Sulmierzycach!
Jeszcze tam s¹…, a ci, co tak zdecydowali, powinni je w rêkach przynieœæ
z powrotem w ramach pokuty. To jednak nie koniec.
www.rzeczkrotoszynska.pl
rym siedzi orze³, którego przez ca³¹ II
wojnê œwiatow¹ mój dziadek, rotmistrz
W³adys³aw Rybakowski, ukrywa³
z wielkim nara¿eniem, czêsto obok dumy czujê po prostu za¿enowanie. Czas
najwy¿szy, aby decyzje dotycz¹ce zabytków, dzie³ sztuki i miejsc pamiêci
podejmowaæ w Krotoszynie odpowiedzialnie, po konsultacjach i najlepiej
pod nadzorem kompetentnych znawców przedmiotu. Bo najlepsze intencje
mo¿na zmarnowaæ przez z³e wykona-
Reklama
15
24 wrzeœnia 2013
16
Reklama
KUPIÊ ZIEMIÊ
tel. 500 150 713,
62 742 88 04
24 wrzeœnia 2013
www.rzeczkrotoszynska.pl
17
Sprawy
Wysyp
supermarketów
350-metrowy odcinek zostanie wkrótce zmodernizowany
Goœciejew-Ska³ów:
dziura na dziurze
Mimo ¿e Ska³ów i Goœciejew dziel¹ zaledwie 2 kilometry, a przejechanie samochodem tak krótkiego odcinka powinno zaj¹æ zaledwie
5 minut, kierowcy wje¿d¿aj¹ tam pe³ni obaw.
N
ajwiêcej, bo a¿ 8, jest sklepów Dino. Poza tym Krotoszyn ma dwie Biedronki, jedno Eko, jedno Intermarche, jednego
Lidla, jedno Netto i jeden Polomarket. Poza tym w s¹siedztwie ul. Zdunowskiej budowana jest kolejna, trzecia ju¿ Biedronka. Ca³y czas te¿ wroc³awska spó³ka Tal&Co nosi siê z zamiarem postawienia przy ul. Mickiewicza, pomiêdzy Zespo³em Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 1 a szpitalem
powiatowym, supermarketu Kaufland. W lipcu wicestarosta Krzysztof
Kaczmarek informowa³, ¿e budowa
prawdopodobnie rozpocznie siê niebawem. Za jakiœ czas w Krotoszynie
mo¿e wiêc dzia³aæ 17 supermarketów. Lokalna spó³ka Dino, posiadaj¹ca najwiêcej sklepów w mieœcie, nie
chce siê wypowiadaæ na temat zagro¿eñ zwi¹zanych z konkurencj¹. Na
pewno jednak tak du¿a liczba supermarketów wp³ywa na lokalnych handlowców, prowadz¹cych w Krotoszynie sklepy spo¿ywcze.
Jest nam trudno
W³aœciciel jednego z takich sklepów,
Hubert Kaczmarek, potwierdza, ¿e
przez ci¹gle rosn¹c¹ liczbê supermarketów coraz trudniej prowadziæ ma³y handel. – Kiedyœ walczy³em, buntowa³em siê, bra³em udzia³ w organi-
zowanych przez zrzeszenie handlu
i us³ug manifestacjach z powodu budowy kolejnego supermarketu pod
koniec lat 90. Od piêciu lat nie dzia³am ju¿ w Krotoszyñskim Zrzeszeniu
Handlu i Us³ug. Teraz to mnie ju¿ nie
rusza, bo wiem, ¿e cz³owiek siê tylko
denerwuje, a to i tak w niczym nie pomaga. Jest Ÿle, ale trzeba sobie jakoœ
radziæ. Ze wzglêdu na patriotyzm lokalny nie by³em nigdy w ¿adnym supermarkecie. Tu p³acê podatki i tu
chcê zostawiaæ swoje pieni¹dze –
mówi. W podobnym tonie wypowiada siê inny lokalny kupiec, Marian
Wachowiak, który prowadzi sklep
pomiêdzy osiedlami Szarych Szeregów i D¹browskiego. Krotoszynianin zaznacza, ¿e gdyby jego ¿ona nie
mia³a innej pracy, nie by³by w stanie
utrzymaæ swojego sklepu. – Jakbyœmy obydwoje pracowali w sklepie,
to musielibyœmy go zamkn¹æ. A¿
trzech spoœród moich znajomych
handlowców musia³o w ostatnim czasie zamkn¹æ swoje sklepy. Dla nas supermarkety s¹ bardzo niekorzystne,
ale co mo¿emy zrobiæ? – pyta retorycznie. Przyznaje jednak, ¿e nie jest
zdziwiony tym, i¿ wiêkszoœæ mieszkañców woli robiæ zakupy w supermarketach. – Ludzie lubi¹ kupowaæ
na du¿ych powierzchniach, gdzie
wszystkie produkty dostan¹ pod jednym dachem. Taka jest nasza mentalnoœæ – podkreœla. Za to H. Kaczmarek uwa¿a, ¿e du¿a liczba supermarketów w stosunkowo niewielkim
mieœcie jest fenomenem. – Jest przecie¿ bezrobocie, bieda a¿ piszczy, lu-
dzie narzekaj¹, ¿e im ciê¿ko, a mimo
to ci¹gle siê jakieœ nowe markety
otwieraj¹ i nastêpne ju¿ siê w kolejce
pchaj¹.
Trzeba sobie radziæ
Równie¿ El¿bieta Muszalska, w³aœcicielka dwóch sklepów ogólnopolskiej sieci Lewiatan, przyznaje, ¿e
markety utrudniaj¹ prowadzenie niewielkiego biznesu. Jakiœ czas temu
krotoszynianka rozwa¿a³a nawet
mo¿liwoœæ zamkniêcia jednego ze
swoich punktów. – Obroty by³y tak
s³abe, ¿e myœla³am, ¿e bêdê musia³a
to zrobiæ – informuje. Mimo to oba
jej sklepy ca³y czas funkcjonuj¹. Co
siê wiêc zmieni³o? W³aœcicielka t³umaczy, ¿e bardzo wa¿ne jest modernizowanie punktów. – Nasze sklepy
w porównaniu z marketami wygl¹daj¹ na przestarza³e. Zrobi³am wiêc
przeróbkê swojego sklepu przy ul.
KoŸmiñskiej i zaczê³am rejestrowaæ
wy¿sze obroty. W paŸdzierniku planujê przeprowadziæ podobne dzia³ania
w sklepie przy ul. Ostrowskiej – mówi E. Muszalska. – Estetyka i przejrzystoœæ – to jest teraz najwa¿niejsze.
Supermarkety robi¹ nam du¿o problemów, ale jak siê wprowadza zmiany i unowoczeœnienia, mo¿na sobie
poradziæ. Trzeba dzia³aæ, nie mo¿na
staæ w miejscu, je¿eli chce siê przetrwaæ.
Agnieszka Marciniak
Legenda: D – Dino, – Biedronka, L –
Lidl, N – Netto, I – Intermarche, E –
Eko, P – Polo
– Na ten rok zabezpieczyliœmy w naszym bud¿ecie kwotê, która pozwoli na
wyremontowanie 350 m drogi. Jeœli
wszystko pójdzie zgodnie z planem,
w po³owie paŸdziernika powinny ruszyæ
prace remontowe. Pozostanie do zrobienia 400 m – mówi Krzysztof Jelinowski, dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg w Krotoszynie.
– Staraliœmy siê, aby ca³y feralny
odcinek drogi zosta³ w tym roku naprawiony. Sk³adaliœmy wniosek o dofinansowanie do Urzêdu Marsza³kowskiego,
jednak umieszczono go na liœcie rezerwowych. Walka otê drogê trwa ju¿ doœæ
d³ugo. Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku zostanie zrobiona do koñca. Ma³ymi krokami, powoli, ale idziemy do
przodu – informuje so³tys Goœciejewa.
Dziêki nowej drodze mieszkañcy
zyskaj¹ szybsz¹ i krótsz¹ trasê przejazdu do wielu miejscowoœci. Jad¹c z Goœciejewa do KoŸmina przez Ska³ów
i Psie Pole, pokonuj¹ trasê ok. 7-kilometrow¹, a omijaj¹c fatalny odcinek
i jad¹c przez Mokronos i Wrotków –
ok.10-kilometrow¹.
Liliana Trawiñska
Ró¿nica jest ogromna
L.TRAWIÑSKAX3
W tej chwili w Krotoszynie
funkcjonuje 15 marketów.
Nastêpny jest w trakcie budowy, a jeszcze jeden w planach.
Ponad kilometrowy odcinek tej powiatowej trasy jest ju¿ zmodernizowany,
jednak pozosta³e 750 metrów ³¹cz¹ce
Ska³ów z Goœciejewem to prawdziwa
droga przez mêkê. Aby nie uszkodziæ
auta, trzeba jechaæ tamtêdy ok. 20 km
na godzinê i niczym rajdowiec omijaæ
dziury i nierównoœci. A gdy ktoœ, kto
równie¿ zdecydowa³ siê na tê ekstremaln¹ podró¿, wyjedzie z naprzeciwka,
pojawia siê du¿o powa¿niejszy problem – jak siê min¹æ z samochodem
i równoczeœnie omin¹æ kolejn¹ dziurê.
– Niezmodernizowany odcinek drogi
jest w fatalnym stanie. Je¿d¿¹ tamtêdy
autobusy szkolne, ciê¿arówki dostawcze, auta osobowe. I wszyscy kierowcy
narzekaj¹ – mówi so³tys Goœciejewa
i Paniwoli, Henryk Staniewski.
Jednak dla mieszkañców Goœciejewa, Ska³owa ipobliskich miejscowoœci
pojawia siê œwiate³ko w tunelu, gdy¿
w ubieg³y pi¹tek rozstrzygniêto przetarg na wykonawcê kolejnego odcinka.
Tym razem bêdzie to ok. 350 m. Droga ma teraz 3,50 m szerokoœci, a po
modernizacji osi¹gnie szerokoœæ 5,70
m. Zostanie te¿ na niej wylany asfalt.
Droga Powiatowa ³¹cz¹ca Ska³ów z Goœciejewem jest w fatalnym stanie
24 wrzeœnia 2013
18
Wydarzenia / Reklama
ARCHIWUM
Wypoczywali
na SuwalszczyŸnie
Dzieci zwiedzi³y muzeum Wigier
Podczas obozu dzieci wytrwale pokonywa³y bariery wynikaj¹ce zich niepe³nosprawnoœci. – Wyrabia³y w sobie
równie¿ zaradnoœæ, a wyjazd umo¿liwi³
im pe³ny wypoczynek fizyczny i psychiczny – mówi Katarzyna Tomczyk,
jedna z opiekunek z ZS nr z OI.
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili m.in.
muzeum Wigier, odbyli przeja¿d¿kê
kolejk¹ w¹skotorow¹ po Wigierskim
Parku Narodowym i Puszczy Augustowskiej, obejrzeli pokamedulski
klasztor nad Wigrami oraz wyruszyli
w papiesk¹ trasê wodn¹ przez kana³
Augustowski. Ponadto dzieci opala³y
siê i za¿ywa³y k¹pieli wodnych, poniewa¿ temperatura nie spada³a poni¿ej
25°C.
– Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y
na Parcelkach, które by³o g³ównym or-
ARCHIWUM
W dniach 5 – 9 sierpnia 34
uczniów Zespo³u Szkó³ na
1zOddzia³ami Integracyjnymi
w Krotoszynie uczestniczy³o
w obozie rehabilitacyjno-wypoczynkowym w miejscowoœci
Kukle na SuwalszczyŸnie.
Odpoczywano równie¿ na rowerach wodnych
ganizatorem wyjazdu, serdecznie dziêkuje sponsorom: firmie „Kruk Transport”, fundacji „Dobra Sieæ” oraz burmistrzowi Krotoszyna – dodaje K.
Tomczyk.
Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y
na Parcelkach dzia³a bardzo prê¿nie.
O G £ O S Z E N I E
24 wrzeœnia 2013
www.rzeczkrotoszynska.pl
W trakcie roku organizuje miêdzy innymi: Wakacje bez barier, koncert VIPy œpiewaj¹ oraz jarmark œwi¹teczny.
Wszystkie te imprezy ciesz¹ siê du¿ym
powodzeniem i uznaniem w œrodowisku lokalnym.
(popi)
19
Kultura
Amadeus na budowie
Pawe³ W. P³ócienniczak
Agnieszka Duczmal przyjê³a zaproszenie na koncert w miejscu niezwyk³ym
Wystawa Edyty Mazur
Po przeciêciu wstêgi mieszkañcy przeprowadzili test sprawnoœci na si³owni
Na osiedlu maj¹ si³owniê
Pó³tora tygodnia temu na
ulicy Kasprzaka w Krotoszynie otwarto si³owniê zewnêtrzn¹. Uroczystoœæ po³¹czono z rajdem rowerowym
i biesiad¹ na strzelnicy.
Kilka miesiêcy temu Rada Osiedla nr
8 zwróci³a siê do Urzêdu Miejskiego
z wnioskiem o dofinansowanie w wysokoœci 16 tys. z³. na zakup i monta¿ si³owni zewnêtrznej. Pismo rozpatrzono
pozytywnie, jednak zdecydowano, ¿e
rada otrzyma na ten cel 10 tys. Wsparcie zaoferowali równie¿ krotoszynianie. – Jan Krzywonos, który jest mieszkañcem naszego osiedla, udzieli³ znacz¹cej pomocy, funduj¹c jedno urz¹dzenie do si³owni – mówi przewodnicz¹ca rady osiedla, Maria W³aœniak. –
Wsparciem s³u¿yli nam równie¿ inni
mieszkañcy, którzy w ramach prac spo³ecznych przygotowali teren pod monta¿ si³owni.
Si³ownia sk³ada siê z szeœciu urz¹dzeñ. 14 wrzeœnia odby³o siê uroczyste
otwarcie obiektu. Z tej okazji na placu
przy ul. Kasprzaka zebrali siê mieszkañcy okolicy oraz zaproszeni goœcie,
a wœród urzêdnicy i radni.
– Korzystanie z si³owni to doskona³a forma aktywnego spêdzania wolnego czasu, a w powi¹zaniu z przyleg³ym
placem zabaw si³ownia stwarza okazjê
do rodzinnej rekreacji. O walorach
zdrowotnych mówiæ nie ma potrzeby –
mówi M. W³aœniak. – Dziêkujê wszystkim osobom, z pomoc¹ których dosz³o
do realizacji tego projektu. Szczególne
uznanie nale¿y siê pracownikom wydzia³u gospodarki komunalnej, bo wy-
P.W.P£ÓCIENNICZAK
– argentyñskiego kompozytora i wirtuoza bandoneonu. W tej czêœci partie solowe na skrzypcach wykonywa³ Jaros³aw ¯o³nierczyk (nomen
omen).
Drug¹ po³owê koncertu wype³ni³y Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego. Te ostatnie by³y tak¿e inspiracj¹ obrazów Mariusza Ka³dowskiego wybitnego malarza obecnie
tworz¹cego w Wielkiej Brytanii, które to obrazy stanowi³y intryguj¹ce t³o
dla wystêpu orkiestry.
Ten pod ka¿dym wzglêdem niecodzienny wystêp zakoñczy³ siê
owacjami na stoj¹co, a pani Agnieszka z r¹k Wojciecha Szuniewicza
przyjê³a wi¹zankê bia³ych ró¿, natomiast pierwszy skrzypek dosta³ symboliczn¹ kielniê na pami¹tkê koncertu na budowie Jednostki Aktywnoœci
Kulturalnej w Krotoszynie.
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Krotoszyñski Oœrodek Kultury ju¿
od kilku lat zabiega o stworzenie
wielofunkcyjnego obiektu w ruinach
by³ego klubu ¿o³nierskiego. Planowany JAK, czyli Jednostka Aktywnoœci Kulturalnej sta³aby siê miêdzy
innymi idealnym miejscem na w³aœnie takie koncerty, jak ten który odby³ siê 14 wrzeœnia.
To naprawdê wspania³omyœlne,
¿e Agnieszka Duczmal jedna z najbardziej cenionych dyrygentek na
œwiecie z takim poœwiêceniem
wspar³a ideê budowy JAK-u. Orkiestra zagra³a kapitalny koncert pomimo tego, ¿e przy bardziej gwa³townych ruchach podnosi³y siê ob³oki
kurzu, a sala wygl¹da³a jak scenografia z wojennego filmu.
Koncert sk³ada³ siê z dwu czêœci.
W pierwszej us³yszeliœmy rewelacyjnie zaaran¿owane na orkiestrê
smyczkow¹ utwory Astora Piazzolli
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS pod
dyrekcj¹ Agnieszki Duczmal by³ jak zawsze du¿ym wydarzeniem muzycznym, ale tym razem niezwyk³e by³o tak¿e miejsce,
gdzie eleganckie kameralistki i kameraliœci zagrali.
W rajdzie na strzelnicê wziê³o udzia³ 35 osób
kazali siê du¿ym zaanga¿owaniem, naszemu radnemu S³awomirowi Augustyniakowi oraz Janowi Krzywonosowi.
Po przeciêciu wstêgi mieszkañcy
osiedla, cz³onkowie rady oraz naczelnik Micha³ Kurek przeprowadzili na si³owni test sprawnoœci pod kierunkiem
instruktora i jednoczeœnie radnego powiatowego, Zbigniewa Brodziaka. Nastêpnie uczestnicy spotkania wziêli
udzia³ w rajdzie rowerowym, który
rozpocz¹³ siê na ul. Kasprzaka, a zakoñczy³ na strzelnicy Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego. – W rajdzie
wziê³o udzia³ 35 osób. To dobra frekwencja, tym bardziej, ¿e pogoda nie
dopisa³a, gdy¿ jechaliœmy w ulewnym
deszczu – relacjonuje M. W³aœniak.
Na strzelnicy kontynuowano zaba-
wê. Odby³y siê konkursy sprawnoœciowe. Krotoszynianie rywalizowali
w biegach w workach, slalomie z jajkiem na ³y¿eczce oraz konkursie tanecznym. Zwyciêzcy otrzymali drobne nagrody. Poza tym upominki trafi³y
do najstarszej uczestniczki rajdu oraz
do najm³odszego i najstarszego uczestnika. Wszystkie nagrody ufundowa³a
rada osiedla.
Biesiada na strzelnicy trwa³a do
póŸnego wieczoru. Oprócz zabaw
sprawnoœciowych rada osiedla przygotowa³a kie³baski, wypieki i kawê. Czêstowano siê te¿ grochówk¹ od druhów
z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. – Dziêkujê wszystkim osobom i cz³onkom rady osiedla, którzy bardzo zaanga¿owali w przygotowania – podkreœla przewodnicz¹ca.
Agnieszka Marciniak
I.BRODALA
Donosiciel kulturalny
Edyta Mazur (druga z lewej) jest laureatk¹ wielu konkursów
W po³owie wrzeœnia czwartek 12
wrzeœnia w filii Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej w Biadkach zosta³a
otwarta wystawa Edyty Mazur Podstawy. Autorka jest rodowit¹ biadkowiank¹, absolwentk¹ IV LO im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wlkp.
o profilu artystycznym, obecnie studentk¹ w³ókiennictwa na Politechnice
£ódzkiej.
Pasja tworzenia rozwija³a siê w niej
ju¿ od najm³odszych lat. Najbli¿sz¹ jej
technik¹ malarsk¹ jest olej na p³ótnie.
Od kilku lat ma nowe hobby – szycie.
Cierpliwie projektuje, a nastêpnie tworzy ubrania, które póŸniej nosi. Z t¹
dziedzin¹ wi¹¿e swoj¹ przysz³oœæ.
Tytu³ wystawy nawi¹zuje do jej korzeni, a wspomnienia z lat szkolnych
oraz rodzimy krajobraz s¹ inspiracj¹
i podstaw¹ jej twórczoœci. W marcu
2013 r. odby³a siê jej pierwsza indywidualna wystawa pt. Skrajnoœci. Edyta
Mazur jest laureatka kilku konkursów.
Uczestniczy³a tak¿e w krajowych i zagranicznych wystawach zbiorowych.
Na otwarciu wystawy obecni byli
m. in. Marlena Nabzdyk z KBP i Mariusz Karbowiak, so³tys Biadek i jednoczeœnie kierownik filii w Biadkach.
Ekspozycja bêdzie czynna do 20 listoIzabela Brodala
pada.
KINA
Krotoszyn (Przedwioœnie)
W imiê..., Polska, dramat obyczajowy, 96’, 22 – 30 wrzeœnia, godz.
16.30 i 20.45
Riddick, USA, akcja s/f, 120’, 24 –
30 wrzeœnia, 18.30
IMPREZY
Krotoszyn
25 wrzeœnia, 10.00, biblioteka publiczna, spotkanie z Krzysztofem
Kozio³kiem – pisarzem z Nowej
Soli, autorem powieœci kryminalnych i sensacyjnych.
28 wrzeœnia, 20.00, kino, spektakl
teatralny Amatorki w re¿. Eweliny
Marciniak w ramach projektu Teatr
Polska. Sztukê zaprezentuj¹ aktorzy
z Gdañska. Wstêp bezp³atny po
okazaniu wejœciówek dostêpnych
w Krotoszyñskim Oœrodku Kultury.
przemarsz z kijkami nordic walking
Zduny
5 paŸdziernika, 10.00, Baszków,
Galeria Refektarz, wystawa malar-
razem z trenerem. Udzia³ bezp³atny.
Zapisy przyjmowane bêd¹ do 25
wrzeœnia.
WYSTAWY
Krotoszyn
stwa Czes³awa Herby.
24 wrzeœnia 2013
20
Sprawy
W ubieg³¹ œrodê (11 wrzeœnia br.)
przebywa³em w Pañstwa urokliwym
mieœcie wraz z delegacj¹ z Ko³a.
Przez przypadek wpad³o mi w rêce
Pañstwa czasopismo, a w nim artyku³
dotycz¹cy ksiêcia W³adys³awa Odonica.
W za³¹czeniu przesy³am polemikê do tego artyku³u lub mo¿e inaczej... coœ nowego. KoŸmin z dokumentu W³adys³awa Odonica to nie
KoŸmin Wielkopolski.
B y æ
m o ¿ e
tekst ten
wniesie
coœ do historii regionalnej
Ziemi
Krotoszyñskiej.
Pozdrawiam serdecznie
Dr Krzysztof Witkowski
Od redakcji
Publikujemy list Krzysztofa Witkowskiego oraz jego komunikat na temat,
opublikowanego w Rzeczy nr 36, felietonu Aleksandra Dykana Walka
W³adys³awa Odonica.
Autor korespondencji pracê doktorsk¹ W³adys³aw Odonic, ksi¹¿ê
wielkopolski (ok. 1190-1239) obroni³
na Akademii Humanistycznej w Pu³tusku w 2011 r. Promotorem by³ dr
hab. Marian Dygo (AH), recenzentami naukowcy z AH, UAM i Uniwersytetu Warszawskiego. Drukiem praca ukaza³a siê nak³adem Towarzystwa
Naukowego Societas Vistulana
w Krakowie w 2012 r.
Krzysztof Witkowski jest wspó³autorem monografii Najdawniejsze
dzieje Ko³a i autorem artyku³ów
w czasopismach i pracach zbiorowych. Pe³ni funkcjê szefa Muzeum
Technik Ceramicznych w Kole. Specjalizuje siê w historii œredniowiecza
i regionalistyce oraz dziejach zakonu
bernardynów. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjació³ Miasta Ko³a
i cz³onkiem Kaliskiego Towarzystwa
(red.)
Przyjació³ Nauk.
ARCHIWUM
Zjazd kawalerzystów
Krotoszyñscy u³ani z p³k. Zbigniewem Makowieckim
W okresie miêdzywojennym grudzi¹dzkie Centrum Wyszkolenia Kawalerii wyszkoli³o prawie 5 tysiêcy oficerów s³u¿¹cych we wszystkich pu³kach kawalerii Wojska Polskiego. Sta³o siê tym samym kolebk¹ polskiej kawalerii.
W³aœnie tam, w nadwiœlañskim mieœcie le¿¹cym pomiêdzy Toruniem
a Gdañskiem, w dniach 23-25 sierpnia br. mia³ miejsce jubileuszowy
XXV ju¿ Zjazd Kawalerzystów II RP
pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronis³awa
Komorowskiego, organizowany od
lat przez Fundacjê na Rzecz Tradycji
Jazdy Polskiej i Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kujawski-Pomorskiego.
Spoœród znamienitego grona absolwentów koñcz¹cych s³ynn¹, nie
tylko w Polsce, szko³ê pozosta³o ju¿
zaledwie siedmiu. Pomimo swego sêdziwego wieku 93-103 lata, przybywaj¹ dumnie rok w rok z Anglii, USA
i Australii, by spotkaæ siê ponownie,
odwiedziæ star¹ szko³ê i powspominaæ miniony czas.
W zjeŸdzie wziê³a udzia³ grupa
krotoszyñskich u³anów ze Stowarzyszenia Rodzina U³añska w barwach
25 Pu³ku U³anów Wielkopolskich,
a dwu z nich mia³o zaszczyt braæ
udzia³ w uroczystoœciach z koñmi.
Wyruszyli dzieñ wczeœniej i zostali
zakwaterowani w koszarach wojsko24 wrzeœnia 2013
wych, gdzie przygotowywali siebie
i konie do nadchodz¹cych uroczystoœci, reszta wyruszy³a dnia nastêpnego
w nocy.
Po przybyciu na miejsce mogli porozmawiaæ z przyby³ymi na œwiêto
oficerami II RP. Kawalerzyœci mimo
swego sêdziwego wieku zadziwiali
sw¹ kondycj¹ i pamiêci¹, rzucali faktami i nazwiskami, pamiêtali nie tylko
swych kolegów ze szko³y, ale i wielu zwyk³ych ¿o³nierzy, którzy walczyli pod ich komend¹. By³a to niezwyk³a i niezapomniana lekcja historii.
Pod pomnikiem gen. Bora Komorowskiego u³ani z³o¿yli wieñce, a nastêpnie ponad 100 jeŸdŸców, tak¿e ze
Szwadronu Kawalerii WP przesz³o
ulicami Grudzi¹dza. G³ówne uroczystoœci odby³y siê na miejscowych b³oniach, gdzie odby³ siê tak¿e koncert
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego.
Œwiêto zakoñczy³a uroczysta defilada z udzia³em krotoszyñskich u³anów. Ca³e widowisko obejrza³o kilka
tysiêcy widzów.
To nie o ten
KoŸmin chodzi
Pragnê w kilku s³owach, jako autor
biografii ksiêcia W³adys³awa Odonica, odnieœæ siê do artyku³u autorstwa
Aleksandra Dykana zatytu³owanego
Walka W³adys³awa Odonica zamieszczonego w numerze 36 Rzeczy Krotoszyñskiej z 10.09.2013 r.
Pragnê zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
dokument wystawiony przez W³adys³awa Odonica w 1232 r. nie dotyczy
KoŸmina Wielkopolskiego, a KoŸmina ko³o Obrzycka (powiat szamotulski). Nadanie ksiêcia nale¿y analizowaæ w szerszym kontekœcie jego polityki zabezpieczenia zachodnich granic swego w³adztwa, co czyni³ w³aœnie przy udziale zakonów krzy¿owych, g³ównie templariuszy. W 1232
r. ksi¹¿ê dokona³ dla tego zakonu m.
in. wielkiej darowizny w ziemi kostrzyñskiej. W tym samym roku nadaje w³aœnie wspomniany wy¿ej KoŸmin, a w nastêpnym roku le¿¹ce ko³o
KoŸmina Krosno.
Inne jeszcze fakty przemawiaj¹ za
tym, ¿e przedmiotem nadania by³
w³aœnie ten KoŸmin, le¿¹cy obecnie
w gminie Obrzycko. Wieœ ta znajduje ok. 40 km od posiad³oœci darowanych templariuszom przez ksiêcia
w 1225 r., ok. 20 km od póŸniejszego
grodu kasztelañskiego Czarnkowa
(siedziba kasztelanii od 1238 r.) i ok.
50 km od Drezdenka, w którym obecnoœæ Odonica poœwiadczona jest
w roku nastêpnym. Ma³o tego.
W 1238 roku Odonic dokona³ kolejnej darowizny dla templariuszy. Cho-
dzi³o o piêæ miejscowoœci le¿¹cych
w pobli¿u Drezdenka i Czarnkowa.
Obdarowanym zale¿a³o najczêœciej na tym, aby otrzymywane posiad³oœci by³y w miarê blisko siebie. Nie
ma wiêc ¿adnego uzasadnienia geograficznego ani merytorycznego dla
twierdzeñ, ¿e KoŸmin z dokumentu
Odonica to obecny KoŸmin Wielkopolski.
Nie ma ju¿ miejsca na polemikê
z autorem odnoœnie do innych przedstawionych szczegó³ów z biografii
ksiêcia. W tym celu odsy³am zainteresowanych do ksi¹¿ki mojego autorstwa pt. W³adys³aw Odonic – ksi¹¿ê
wielkopolskie (ok. 1190-1239), Kraków 2012.
Krzysztof Witkowski
Bli¿ej KoŸmina
W obronie niejako w³asnej
Nadanie KoŸmina zakonowi templariuszy w 1232 r. do dziœ budzi wiele
kontrowersji. Nie chodzi tu bowiem
wy³¹cznie o w³aœciwoœci politycznego czy militarnego zabezpieczenia
granic swego w³adztwa przez W³adys³awa Odonica, ile o sam fakt, czy
aby na pewno wspominane w akcie
Cosmino to¿same jest z dzisiejszym
KoŸminem Wielkopolskim.
Dla naszych s¹siadów, koŸminian, nie budzi w¹tpliwoœci trop
wskazany przez profesora Uniwersytetyu Wroc³awskiego, Karola Maleczyñskiego, i¿ rzeczony dokument –
znajduj¹cy siê w Bibliotece Publicznej w Wilnie, a jego kopia w komandorii Zakonu Kawalerów Maltañskich w Pradze – traktuje w³aœnie
o ich miejscowoœci.
Treœæ pisma opublikowana zosta³a ju¿ w 1877 r. w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolski, t³umaczenie z ³aciny zaœ zawiera publikacja
z 2010 r. pod red. dr. Micha³a Pietrowskiego pt. KoŸmin Wielkopolski
– nasza ma³a ojczyzna.
Ale identyfikacji miejscowoœci
Cosmino z KoŸminem Wlkp. wcale
nie przes¹dza fakt wystêpowania nawet w obrêbie samej Wielkopolski
kilku nazw miejscowych o podobnym brzmieniu (cosmino jest jedynie
³aciñskojêzycznym wariantem nazwy lokalnej). Z pomoc¹ w tym wypadku mo¿e przyjœæ analiza geograficzna: niektórzy badacze wskazywali, i¿ wœród w³oœci templariuszy
w rejonie Noteci Cosmino pojawia³o siê w s¹siedztwie miejscowoœci
Cron, uznaj¹c tym samym, ¿e Cron
mog³o odnosiæ siê do osady Deutsch-Krone, zwanego dziœ Wa³czem.
Niestety teza ta nie znajduje potwierdzenia w Ÿród³ach – Wa³cz nie by³
nigdy nadany templariuszom,
a w okolicy nie daje siê zidentyfikowaæ ¿adnego Cosmino.
Jak siê dowiedzieliœmy z listu zamieszczonego obok, dr Krzysztof
Witkowski w wydanej w ubieg³ym
roku pracy W³adys³aw Odonic –
ksi¹¿ê wielkopolski (ok. 1190-1239)
dowodzi, i¿ KoŸmin, odnotowany
w dokumencie z 1232 r., znajduje siê
w dzisiejszej gminie Obrzycko,
w powiecie szamotulskim, gdzie
w latach 1225-1238 Odonic przyznawa³ templariuszom okoliczne posiad³oœci. W roku 1232 i nastêpnym zakon otrzyma³ darowiznê w ziemi kostrzyñskiej, sam KoŸmin, a tak¿e
O G £ O S Z E N I E
Marcin Tobolski & PWP
P.W.P³ócienniczak
www.rzeczkrotoszynska.pl
okoliczne
Krosno.
Wczeœniej jednak, w 2006
r., w Monografii KoŸmina Wielkopolskiego i okolic naukowcy skupieni wokó³ dr. Micha³a Pietrowskiego
i prof. dr hab. Andrzeja Wêdzkiego
jako dowód dla przekonania o swoim KoŸminie, bêd¹cym œredniowiecznym Cosmino, wskazuj¹ na
wymienionych w akcie Odonica
œwiadków, reprezentuj¹cych tereny
le¿¹ce na po³udnie i zachód od Poznania. Nadto, obecnoœæ biskupa poznañskiego sugeruje, i¿ nadawany
teren le¿a³ w obrêbie diecezji poznañskiej, zaœ w 1251 r biskup poznañski Bogumi³ zawar³ z templariuszami porozumienie w sprawie dziesiêcin pobieranych z posiad³oœci zakonu – KoŸmin wymienia siê tu
obok Orli i Czemiêtnikowa.
W zwi¹zku z tym Andrzej Wêdzki czu³ siê upowa¿niony do stwierdzenia, i¿ w dalszym ci¹gu najbardziej uzasadnion¹ wydaje siê identyfikacja KoŸmina nale¿¹cego do templariuszy z obecnym miastem.
Aleksander Dykan
21
Kalejdoskop krotoszyñski
Po raz ponad dwudziesty
14 wrzeœnia w Galerii Refektarz otwarto wystawê po Plenerze Ceramiczno-Malarskim Krotoszyn 2013. Wziê³o w nim udzia³ ok. 20 artystów i adeptów z wielu miast Polski. Trwa³ 10 dni i mimo skromnego wsparcia ze strony miasta przyniós³ wiele ciekawych prac. Wœród obrazów dominowa³y widoki miasta, martwa
natura. Na zdjêciu: dyr. F. Marsza³ek z UM w otoczeniu artystek i ¿ony.
W Dobrzycy odby³o siê X Patronalne Œwiêto Wielkopolskich Bibliotekarzy,
w którym wziê³o udzia³ prawie 200 pracowników bibliotek. Obecni byli tak¿e przedstawiciele bibliotek z KoŸmina i Krotoszyna. Wys³uchano prelekcji,
zwiedzano Muzeum Ziemiañstwa, wymieniano siê doœwiadczeniami.
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Œwiêto
ludzi ksi¹¿ek
Przy Szkole Podstawowej w Smolicach oddano do u¿ytku plac zabaw. Za 78
tys. z³ wykona³a go firma Apis z Jaros³awa. Wybudowano huœtawki, zje¿d¿alnie, bujaki, ³awki. Pojawi³o siê te¿ – czêœciowo – nowe ogrodzenie oraz chodniczek. Œrodki na inwestycjê w ca³oœci przekaza³a gmina Kobylin.
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Plac zabaw
w Smolicach
90-lecie OSP w Biadkach
Msza œw., poœwiêcenie figury œw. Floriana, odznaczenie zas³u¿onych, otwarcie wyremontowanej remizy to punkty jubileuszu biadkowskich stra¿aków.
Pad³o wiele s³ów podziêkowañ za pomoc finansow¹. Sprawozdanie z uroczystoœci, na któr¹ przyby³o wielu goœci, zamieœcimy za tydzieñ. Na zdjêciu: prezes OSP Biadki, Darian Paszek.
Udany piknik na dzia³kach
Rodzinny Ogród Dzia³kowy im St.Staszica w Krotoszynie niedawno zorganizowa³ piknik z okazja Dnia Dzia³kowca. Sprawczyniami imprezy, w której uczestniczy³o 140 osób, by³y: Basia Baranowska, Barbara Body³, Lucyna Kapa³a, Gra¿yna i Radek Konarkowscy, Mirka Minta i Lucyna P³ochecka.
Emeryci wrócili
z Unieœcia
Po raz kolejny krotoszyñscy emeryci i renciœci wrócili z ¯ó³tego Dworku
w Unieœciu. Dopisa³a pogoda, jedzenie, pokoje i oczywiœcie nastroje. Czas
spêdzano tak¿e na biesiadach i tañcach. By³y wycieczki do Dobrzycy i Ko³obrzegu, a tak¿e rejs stateczkiem po jeziorze Jamno.
24 wrzeœnia 2013
22
Ludzie
Dyrektorzy szkó³ œrednich
Joanna Tyrakowska
Joanna Tyrakowska od kwietnia 2013
r. pe³ni obowi¹zki dyrektora ZSP
w Zdunach. Karolina Rejek, która objê³a tê funkcjê po poprzednim dyrektorze szko³y, Rafale Paterku, przebywa bowiem na zwolnieniu.
Pani Joanna urodzi³a siê 14 lipca
1980 r. w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie). Rok póŸniej jej rodzice
przeprowadzili siê do Cieszkowa. Od
2001 r. mieszka³a w Krotoszynie,
a rok temu przeprowadzi³a siê do
Tomnic. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³a w 1995 r. w Cieszkowie. Naukê
kontynuowa³a w Liceum Ekonomicznym Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie. Studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu ukoñczy³a w 2004
r. Nastêpnie uzupe³ni³a wykszta³cenie
studiami podyplomowymi z pedagogiki, a potem logistyki.
Pracê podjê³a w 1999 r. – Pracowa³am w ró¿nych firmach na stanowisku ksiêgowej, najpierw w nieistniej¹cej firmie „Womir” w Guzowicach, póŸniej w firmie „Brzezina”
w Pakos³awsku, a na koñcu zajmowa-
³am siê podatkiem VAT w zak³adzie
„MAHLE” – informuje.
W 2005 r. zosta³a zatrudniona
w zdunowskim Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Kiliñskiego.
– To by³a moja pierwsza placówka
oœwiatowa. Przysz³am na zastêpstwo
– mówi. Od 2008 r. do 2013 r. by³a
kierowniczk¹ nauczania praktycznego, a w tym roku zosta³a pe³ni¹c¹ obowi¹zki dyrektorki. Uczy przedmiotów
ekonomicznych. – Jestem nauczycielk¹, bo zawsze o tym marzy³am i d³ugo na to czeka³am. Przypadek sprawi³, ¿e siê tu znalaz³am. Gdyby nie
choroba kogoœ innego, to by mnie tu
nie by³o – mówi z uœmiechem.
W 2001 r. Joanna wysz³a za m¹¿
za Marka Tyrakowskiego. Maj¹ dwie
córki: 10-letni¹ Korneliê i 7-letni¹
Dagmarê. Ceni sobie literaturê, najbardziej Harlana Cobena i Charlotte
Link. – To moi ulubieni autorzy – podkreœla. Lubi stare zdjêcia i robienie
drzew genealogicznych. – Lubiê te¿
haft krzy¿ykowy, a tak¿e gotowanie
i jedzenie rzeczy, które s¹ dla niektórych dziwne i niejadalne, np. tatara
£.CICHY
Rozpoczynamy cykl o dyrektorach szkó³ œrednich. Dziœ sylwetka p.o. dyrektorki Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Zdunach – Joanny Tyrakowskiej.
Joanna Tyrakowska kieruje
zdunowsk¹ placówk¹
czy œlimaków. Chêtnie eksperymentujê z jedzeniem.
Jej motto ¿yciowe to The most beatiful thing you can be is yourself, czyli Najlepsza rzecz, jak¹ mo¿esz w ¿yciu zrobiæ, to byæ sob¹. – S¹ to s³owa
Walta Disneya. Czêsto powtarzam je
uczniom – mówi.
£ukasz Cichy
Jaros³aw Kaczyñski jednak przyjedzie
Jaros³aw Kaczyñski spotka odwiedzi wszystkie powiaty w Polsce –
siê z mieszkañcami Krotoszy- poinformowa³ nas asystent pos³a Jana
Dziedziczaka, £ukasz Starczewski.
na w sobotê 28 wrzeœnia.
J. Kaczyñski spotka siê z krotoszyBy³y premier i lider PiS mia³ przyjechaæ 14 wrzeœnia. – W tym dniu prezes
Kaczyñski wzi¹³ udzia³ w wa¿nej debacie „Praca i p³aca, pañstwo i rynek”, zorganizowanej przez PiS przy
okazji warszawskiego protestu zwi¹zków zawodowych. W ramach akcji
„PiS bli¿ej ludzi” Jaros³aw Kaczyñski
nianami 28 wrzeœnia o 15.00 w auli
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Hugona Ko³³¹taja. – Z pewnoœci¹ zostan¹
poruszone problemy, z którymi nie potrafi poradziæ sobie obecny rz¹d,
a mianowicie: rosn¹ce bezrobocie, Ÿle
dzia³aj¹ca s³u¿ba zdrowia, niskie emerytury, brak perspektyw dla m³odych
ludzi, zapaœæ demograficzna, emigracja zarobkowa, trudna sytuacja mieszkañców wsi i mniejszych miast, gdzie
likwidowane s¹ instytucje wa¿ne dla
lokalnych spo³ecznoœci. Prezes PiS
przedstawi konkretne rozwi¹zania,
wykazuj¹c, i¿ to ugrupowanie jest jedyn¹ realn¹ alternatyw¹ dla z³ych
i nieudolnych rz¹dów Donalda Tuska.
Na pewno pozna te¿ problemy, jakimi
na co dzieñ ¿yj¹ miliony Polaków –
(toldo)
doda³ £ukasz Starczewski.
Coœ na rzeczy
PospolitoϾ skrzeczy
Jakby mi³o by³o, gdyby w winiecie
pod nazw¹ Rzecz Krotoszyñska
widnia³ podtytu³ Tygodnik dobrych
wadomoœci. Albo s³owa Wy³¹cznie
dobre wieœci. Oczywiœcie, wtedy pismo czu³oby siê w obowi¹zku serwowaæ Czytelnikom jedynie pozytywne informacje, ci zaœ pewnie co
nieco by odetchnêli, czytaj¹c wreszcie jedynie o sprawach budz¹cych
optymizm. Niestety, by³by to oddech jeno wirtualny, pospolita u³uda, bo przecie¿ nie da siê uciec od
¿ycia takiego, jakim ono jest, w tym
przypadku ¿ycia mieszkañców naszych gmin czy powiatu. Koloryzowanie rzeczywistoœci niczego dobrego nie przynosi, ostatecznie pozostawiaj¹c po sobie jedynie niesmak i poczucie zawodu. A Rzecz
wprawdzie niema³o pisze o zjawiskach i zdarzeniach wywo³uj¹cych
dobre odczucia, ale w³aœciwie ka¿dy numer przynosi tak¿e informacje
z³e czy wrêcz tragiczne. Taka ju¿ rola gazety – rzetelne informowanie.
W³adze lokalne zapewne wola24 wrzeœnia 2013
³yby, a¿eby pisano o nich wy³¹cznie
w kontekœcie dokonañ. Co prawda,
to prawda – sporo ich w ka¿dej bez
wyj¹tku gminie, wystarczy choæby
najbardziej ogólnie podsumowaæ
wszystkie udane dzia³ania z minionych dwudziestu trzech lat.
O wszystkich donosiliœmy zreszt¹
na bie¿¹co.
Czego chcia³aby w³adza, wiemy.
A czego oczekuj¹ od gazety mieszkañcy powiatu, czyli nasi Czytelnicy? Oczywiœcie, mo¿liwie szerokiej
informacji przede wszystkim, ale
nie tylko. Oni zg³aszaj¹ gazecie
swoje problemy, licz¹c, ¿e wyjaœni,
kto jest za nie odpowiedzialny, wierz¹c w pozytywny skutek interwencji poprzez gazetê. ¯adne szanuj¹ce
siê pismo nie mo¿e tej swojej roli
bagatelizowaæ, zaœ ¿aden szanuj¹cy
siê w³odarz gminy czy urzêdnik nie
powinien siê na to obruszaæ, a raczej cieszyæ. Cieszyæ? Owszem,
bowiem rola mediów polega tak¿e
(a mo¿e g³ównie) na byciu swoistym przekaŸnikiem bol¹czek do-
www.rzeczkrotoszynska.pl
³ów samorz¹dowej górze. Nie
o wszystkim wiedz¹ przecie¿ radni,
nie ka¿da sprawa jest znana burmistrzom czy wójtom, a Czytelnik bywa bezsilny wobec wszechmocy
przeró¿nych urzêdów, od których
w danej chwili zale¿¹ jego sprawy.
Zreszt¹, nie tylko jego. Czêsto bowiem interwencje dotycz¹ k³opotów natury ogólniejszej, dotycz¹cych wiêkszej liczby mieszkañców.
Czytelnicy zabiegaj¹ na przyk³ad
o naprawê dróg, budowê chodników, poprawê bezpieczeñstwa poprzez ustawienie odpowiednich
znaków. Wielki nale¿y im siê szacunek za tak¹ postawê.
Dziennikarze Rzeczy mieliby
wielk¹ frajdê, mog¹c pisaæ tylko
o rzeczach wywo³uj¹cych radoœæ,
ale niestety – rzeczywistoœæ (tak naprawdê Wyspiañski u¿y³ s³owa pospolitoœæ) skrzeczy. I trzeba siê
w ni¹ uwa¿nie ws³uchiwaæ. Nie dla
krytykanctwa czy wyostrzenia piór,
a po to, by coœ siê zmieni³o.
Romana Hyszko
23
Rozrywka
WA¯NE
TELEFONY
HOROSKOP
112 numer alarmowy
997 Policja
998 Stra¿ Po¿arna
991 Pogotowie Energetyczne
992 Pogotowie Gazowe
993 Pogotowie Ciep³ownicze
994 Pogotowie Wodoci¹gowe
999 Pogotowie Ratunkowe
Komenda Powiatowa Policji
(ul. Zdunowska 38a)
BARAN (21III – 20IV)
To czas, kiedy Twój zapa³
do dzia³ania nieco os³abnie. Bardziej skupisz siê na
pracach domowych i dbaniu o ciep³o
domowego ogniska.
BYK (21 IV – 21V)
Ju¿ dawno po wakacjach,
przed Tob¹ sporo pracy.
D³ugie wieczory bêdziesz
spêdzaæ w towarzystwie najbli¿szych.
BLINIÊTA (22V – 21VI)
62 725 52 00
Jesieni¹ zadbaj o zdrowie.
Zmienna aura nie bêdzie
korzystna dla Twojego organizmu. Nie zwlekaj z wizyt¹ u lekarza.
Komisariat w KoŸminie Wlkp.
(ul. Stêszewskiego 1)
62 725 53 40
Posterunek w Kobylinie
(ul. Grunwaldzka 4)
RAK (22VI – 22VII)
Szef powierzy Ci wiêcej
obowi¹zków. Mo¿e to byæ
dla Ciebie sygna³, ¿e pracodawca chce podwy¿szyæ Twoj¹ pozycjê w firmie.
62 725 53 30
Posterunek w Zdunach
(ul. Sienkiewicza 9)
62 725 53 50
Komenda Powiatowa
Stra¿y Po¿arnej
(ul. Mickiewicza 29)
LEW (23VII – 22VIII)
Obecnie nie powinno Ci
brakowaæ dobrego humoru. Pozwól sobie na wiêcej
odpoczynku w gronie najbli¿szych.
62 725 29 21
Komenda Stra¿y Miejskiej
(ul. Ko³³¹taja 7)
PANNA (23VIII – 22IX)
62 725 42 00
Stacja Pogotowia Ratunkowego
(ul. Mickiewicza 21)
62 725 25 55
Czas letni by³ dla Ciebie
bardzo wytê¿ony w pracy.
Teraz czeka Ciê wypoczynek. Nie wykluczone, ¿e spotkasz kogoœ ciekawego.
WAGA (23IX – 22X)
Nied³ugo rozpoczniesz
d³ugo planowane przemeblowanie
mieszkania.
Przyniesie Ci to du¿o satysfakcji.
Konkurs (38)
Czy znasz historiê
swojego miasta?
Naszych Czytelników zapraszamy do
nowego konkursu. Za ka¿dym razem
publikowaæ bêdziemy pytanie, dotycz¹ce historii lub wspó³czesnoœci
Krotoszyna, z proœb¹ o wskazanie
w³aœciwej odpowiedzi. Wœród osób,
które w ci¹gu 10 dni nadeœl¹ lub dostarcz¹ do redakcji kartkê z odpowiedzi¹, rozlosujemy nagrodê ufundowan¹ przez Ciastkarniê-Piekarniê Brykczyñski.
SKORPION (23X – 22XI)
WolnoϾ,
niezale¿noœæ
oraz indywidualizm to coœ,
co kochasz. Dlatego nie
bêdziesz szukaæ na razie partnera.
STRZELEC (23XI – 21XII)
Twoja pracowitoϾ, przebojowoϾ i temperament
zostan¹ w koñcu dostrze¿one przez pracodawcê.
Konkursowe pytania przygotowa³
Piotr Miko³ajczyk.
KOZIORO¯EC (22XII – 20I)
Masz teraz du¿o zapa³u do
pracy. Wykorzystaj to, a na
pewno zaowocuje to
w przysz³oœci w Twojej karierze zawodowej.
WODNIK (21I – 20II)
Choæ pogoda nie nastraja
dobrym humorem to jednak pojawi siê ktoœ, z kim
bêdziesz spêdzaæ d³ugie jesienne wieczory.
RYBY (21II – 20III)
W najbli¿szych dniach
w Twoje ¿ycie zawodowe
i prywatne mo¿e wkraœæ
siê chaos. Nie stracisz jednak g³owy.
Która z krotoszyñskich
œwi¹tyñ jest najstarsza:
a) koœció³ pw. œw. Marii Magdaleny,
b) koœció³ pw. œw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a,
c) koœció³ pw. œw. Jana
Chrzciciela,
d) koœció³ pw. œw. Fabiana i Sebastiana.
W zwi¹zku z wyd³u¿eniem terminu przysy³ania odpowiedzi nazwisko osoby, która wylosowa³a nagrodê w konkursie og³oszonym w RK nr 37, podamy w nastêpnym wydaniu naszego tygodnika.
O¿eñ siê z Rzecz¹!
Cieszków
Remont
drogi
Spêdzasz wieczory samotnie przy telewizorze i czasami masz ochotê upiæ
siê lub zwariowaæ z rozpaczy? Nie rób tego! Z nami znajdziesz tê jedyn¹,
tego jedynego. Nikt ze znajomych siê nie dowie, ¿e szukasz dziewczyny,
ch³opaka, ¿ony lub mê¿a.
OFERTY
Wdowa po 60-cepozna Pana bez na³ogów do lat 67 (najlepiej wdowca). Cel:
przyjaŸñ. Kontakt telefoniczny pod numerem 514 463 917.
(1 – 26)
Poznam Pani¹ w wieku od 35 do 50
lat wcelu towarzyskim. Mo¿liwoœæ sta³ego zwi¹zku. Okontakt proszê pod numerem 664 255 430 (odbieram telefony
oraz sms) albo wredakcji Rzeczy Krotoszyñskiej.
(2 – 26)
41-latek pozna woln¹ kobietê w wieku 40-41 lat, wysok¹, w miarê szczup³¹
i samotn¹, która pragnie u³o¿yæ sobie
¿ycie. Cel: sta³y zwi¹zek. Tel. 667 667
525.
(1 – 32)
Sympatyczny, przystojny kawaler,
wzrost 175 cm. Mieszkam na wsi. Poznam szczup³¹, uczciw¹ pannê, bez na³ogów, do 35 lat. Cel: sta³y zwi¹zek. Tel.
607 968 198.
(1 – 13)
53-letni mê¿czyzna, mi³y, niezale¿ny
finansowo pozna mi³¹ pani¹ do lat 50.
Tel. 692 272 913.
(2 – 13)
Kobieta na emeryturze, lat 62, pozna
ustabilizowanego pana do lat 67, bez
ci¹gotek do alkoholu. Cel: sta³y zwi¹zek. Kontakt w redakcji.
(1 – 16)
Poznam Pani¹ o zaokr¹glonej sylwetce do 44 lat. Mam 44 lata, 177 cm wzrostu, nie mam ¿adnych na³ogów i zobowi¹zañ. Tel. 667 054 554.
(1 – 22)
Mam 43 lata, poznam pana do 49 lat.
Cel: sta³y zwi¹zek.
(1 – 28)
Mam 56 lat,zadbany wmiarê przystojny, finansowo niezale¿ny. Szukam kobiety uczciwej o dobrym sercu, która
jak ja szuka mê¿czyzny do przyjaŸni
i coœ wiêcej, niekoniecznie szczup³ej.
Mo¿e byæ zdzieckiem, powa¿ne oferty.
SMS 690 649 669.
(1 – 31)
1. Oskar F¹ferko, syn Kingi i Artura
z Krotoszyna, ur. 10 wrzeœnia, waga –
3,320 kg, d³. – 53 cm
2. Milena Staniszewska, córka Moniki
i Dariusza z Krotoszyna, ur. 16 wrzeœnia, waga – 3,260 kg, d³. – 55 cm
Dzieñ dobry, TO JA!
Zdjêcia dzieci urodzonych w krotoszyñskim szpitalu. Rodziców, którzy chc¹
otrzymaæ KOLOROW¥ FOTOGRAFIÊ zapraszamy do naszej redakcji. Pierwszy
Fot. Redakcja
egzemplarz wydrukowanego zdjêcia jest bezp³atny.
ARCHIWUM
Mi³y, uroczy i wysoki 29-letni mê¿czyzna bez na³ogów szuka dziewczyny,
która myœli powa¿nie o ¿yciu. Cel: sta³y
zwi¹zek. Tel. 881 224 138. (1 – 19)
Wdowiec bez na³ogów pozna pani¹ do
lat 70, spokojn¹, wierz¹c¹, samotn¹ lub
wdowê. Cel sta³y zwi¹zek. Tel. 609 853
847.
(1-34)
Droga w Zwierzyñcu
Jestem bezdzietn¹ wdow¹, mam 75
lat, pragnê poznaæ Pana bez na³ogów,
z dobrym sercem, który pragnie zamieszkaæ ze mn¹. Tel. 692 572 656
(1-38)
Poznam dziewczynê do 62 lat,
szczup³¹, uczciw¹, zgrabn¹, ³adn¹
i z temperamentem.
(2-38)
Trzy tygodnie temu pisaliœmy o remoncie gminnej drogi gruntowej w Zwierzyñcu oraz planach powiatu milickiego zmodernizowania drogi Zwierzyniec – Wê¿owice – Trzebicko. Dzisiaj
wiadomo ju¿, ¿e na pewno zostanie
wyremontowana. Starostwo Powiatowe w Miliczu, maj¹c na ten cel 219 tys.
dotacji z Urzêdu Marsza³kowskiego we
Wroc³awiu, rozpisa³o i rozstrzygnê³o
przetarg na wykonanie podbudowy
t³uczniowej na odcinku 2,8 km.
3. Staœ Rataj, syn Marty i Kamila ze Zdun,
ur. 16 wrzeœnia, waga – 3,640 kg, d³. –
56 cm
4. Luiza Namys³, córka Anny i Arkadiusza z Perzyc, ur. 16 wrzeœnia, waga –
3,960 kg, d³. – 58 cm
Prace bêd¹ kosztowa³y 263 tys. z³,
a termin realizacji zamówienia wyznaczono na 10 listopada.
Przetarg na wykonanie tej inwestycji gminnej wygra³a firma ze ¯migródka. O prowadzenie robót ubiega³a siê
tak¿e krotoszyñska spó³ka Gembiak –
Mikstacki oraz Zak³ad Us³ugowo–Handlowy Damiana Wojtkowiaka z Bo(mal)
¿acina.
24 wrzeœnia 2013
24
Og³oszenia drobne
SPRZEDAM
– AGD, RTV, KOMPUTER
• Drukarka LaserJet 1300 oraz dwie
drukarki LaserJet 4000 (do naprawy). Tel. 62 725 33 54
• Komputer Pentium Dual E2160 1,8
GHz; pamiêæ 1 GB; dysk 40 GB;
DVD; muzyka; sieæ; USB; monitor
LCD 19 cali; nowa myszka i klawiatura. Cena 630 z³. Tel. 505 336
266.
• Ma³a pralka z podrzegwaczem. Tel.
48 88 023 88 91.
• Pralka automatyczna, ch³odziarko-zamra¿arka, piec do CO w bardzo
dobrym stanie. Oddam pokój w najem. Tel. 609 788 505 lub 785 109
069
• Kuchenka gazowa pod zabudowê
AMICA, u¿ywana, stan dobry. Tel.
785 548 338.
• Telewizor Panasonic, 21 cal, p³aski
ekran; pralkê Franiê z wy¿ymaczk¹.
Tel. 62 722 01 31
SPRZEDAM
– BUDOWLANE
• Blachodachówka, trapez, papa,
wiêŸba dachowa. Us³ugi blacharsko-dekarskie. Tel.603 170 410.
• Firma Remek Orpiszew poleca
eurofalê (eternit) – 29,00 z³/szt., cement „350” – 370/400 z³ tona oraz
stal z rozbiórki – rury. Tel. 62 721
28 34
• Silnik elektryczny 1,5 kW; 930
obr./min.; 3-fazowy; prod. Tamel.
Tel. 505 336 266.
• Oddam kamieñ polny; sprzedam ceg³e klinkierow¹, 1,69 z³ sztuka, dostêpne 60 palet. Tel. 691 695 550
• Kruszywo budowlane z rozbiórki,
przekruszone na frakcje 0-63 mm na
utwardzenie placów, dróg, itp. Cena
19 z³/t. Tel. 603 748 169, 62 725 71
29.
SPRZEDAM – MEBLE
• 4 krzes³a dêbowe, siedzisko wyplatane ratanem, stan bdb, cena 400 z³
oraz stó³ kuchenny na chromowanych nogach z mo¿liwoœci¹ regulacji wysokoœci, stan bdb, cena 250 z³.
Tel. 721 325 667
• Bufet, witryna, 6 krzese³ w bardzo
dobrym stanie z lat 50. Tel. 62 725
46 07, 880 238 891
• Du¿y, be¿owy, rozk³adany naro¿nik,
stan bardzo dobry, cena do negocjacji. Tel. 607 142 201
• Dwa fotele du¿e, ca³e wyœcie³ane,
w kolorze jasnym, po 50 z³ szt. Tel.
62 725 46 07, 880 238 891
• Kanapa m³odzie¿owa, rozk³adana
z mo¿liwoœci¹ spania dwóch osób.
Tel. 62 725 46 07, 880 238 891.
• Kanapa dwuosobowa rozk³adana
i dwa fotele. Cena 500 z³ za wszystko. Tel.609 378 777.
• Komoda z witryn¹ kolor ciemnobr¹zowy, stan bdb, cena 200 z³, stó³
drewniany, wymiar blatu 78/78 roz-
•
•
•
•
•
•
k³adany, cena 150 z³. Tel. 785 548
338.
Krzes³a wyœcie³ane, 6 sztuk po 15
z³./szt. Tel. 62 725 46 07, 880 238
891.
Mebloœcianka nowa, bardzo tanio,
kolor jasny br¹z. Tel. 785 911 234
Mebloœcianka m³odzie¿owa w kolorze szarym, sk³adaj¹ca siê z 4 czêœci: szafa, biurko, rega³, w¹ska szafka. Atrakcyjna cena! Tel. 62 725 70
12
Piêkna du¿a komoda dêbowa, oko³o
150 cm, stan idealny. Tel. 62 725 46
07, 880 238 891.
Piêkny stó³ (na 12 osób) i krzes³a dêbowe (8 szt.), mebloœcianka krotoszyñska jasna i ciemna, ka¿da po
199 z³. Tel. 62 725 46 07, 880 238
891.
Bardzo tanio meble biurowe, (biurka, szafki, biblioteczki). Tel. 62 722
71 42, do godz. 16.00
SPRZEDAM – ODZIE¯
• Odzie¿ u¿ywana. Tel. 600 512 088.
• Suknia œlubna z trenem + rêkawiczki + welon. Cena do uzgodnienia. Tel. 663 250 236
SPRZEDAM
– ROLNICZE
• Firma REMEK Orpiszew poleca
wapno 53% CaO wêglanowe, 130
z³ tona, bezpoœrednia dostawa do
klienta, ca³y samochód – 26 ton.
Tel. 62 721 28 34
• Gorczyca, saradela, wa³ PACKERA 3-metrowy; siewnik zbo¿owy
3-metrowy Rolmasz Kutno 2005
r. Tel. 663 325 800
• Kukurydza na kiszonkê. Tel. 662
193 054
• Rozsiewacz zawieszany do nawozów, dwutalerzowy i ³adowacz Cyklop. Tel.603 878 073
• Sadzeniaki. Tel.605-350-798
• Siano w balotach. Tel. 600 127 354
• Sianokiszonkê
w
balotach
120/120. Tel. 602 513 326
• Wys³odki buraczane mokre
z transportem. Tel. 508 487 084,
507 074 397
• Ziemniaki jadalne i buraki pasterne.
Tel. 62 721 76 39
SPRZEDAM
– ZWIERZAKI
• Cielak byczek, czarno bia³y, sieczkarnia do kukurydzy jednorzêdowa
Dojcz Far. Tel. 667 884 028
• Cielak byczek, sieczkarnia 1 rzêdowa 280, tur do Zetora 7211, zgrabiarka do siana. Tel. 783 918 260
• Cielêta, kolory miêsne oraz ja³óweczki czarno-bia³e. Tel. 607 503
523
• Cielêta ja³óweczki i byczki oraz ja³ówki wysokocielne. Tel. 62 722 41
02
• Obrót cielêtami, faktura VAT, œwiadectwo zdrowia. Tel. 660 978 217
• Klacz Konik Polski – wiek 12 miesiêcy; klaczkê 6 miesiêcy –wlkp.;
bryczkê rzeŸniczkê. Cena do uzgodnienia. Tel. 503 378 609
• Prosiêta. Tel. 782 424 571
• Prosiêta. Tel. 62 721 14 35
• Prosiêta. Tel. 669 104 697
• Prosiêta, 12 sztuk. Tel. 781 065 568
SPRZEDAM – MOTO
• Czêœci do Fiata 126p, silnik, skrzyniê, opony, wahacze. Tel. 660 151
037
• Ford Escord Combi, 1992 rok, 1,3,
instalacja gazowa, pali 7 l gazu. Tel.
603 644 026
• Mercedes 190, rok prod. 1994, cena
2000 z³. Tel. 791 838 723.
• Mercedes S, rok prod. 2000, 3,2
TDI, srebrny, pe³ne wyposa¿enie.
Tel. 501 536 77
• Opel Corsa 1996r. Kolor czarny, cena 2300z³ do uzgodnienia. Tel. 793690-763
• Opel Omega B, kombi, rok prod.
1994, 2,0 benzyna, wspomaganie,
centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, el. lusterka, radio, zarejestrowany i op³acony. Tel. 662 271
383.
• Renault Laguna kombi 2003 r, 1,9
diesel, 120 tys. km, na krotoszyñskich tablicach. Cena 11 tys. z³.(do
uzgodnienia). Tel. 516 194 518
• Seat Leon, 2007 rok, benzyna 1,6,
kupiony w Polsce w salonie, pierwszy u¿ytkownik, alufelgi, drugi
komplet opon i felg, przebieg 180
tys.km, cena 24000 zl. Tel. 505 381
941
• VW Polo, 1,4 benzyna, 1998 rok, 2drzwiowy, stan techniczny bardzo
dobry, tanio. Tel. 607 106 876
• VW GOLF IV, 5 drzwi, rok 2000,
poj. 1,9TDI, przeb. 174 tys., czerwony, ABS, klimatyzacja, tempomat,
4xpoduszki, wspomaganie, dwa
pod³okietnik ty³ i przód, regulacja
kierownicy, hak, wa¿ny przegl¹d
i ubezpieczenie. Cena 8300z³, do negocjacji. Tel. 887 250 603
SPRZEDAM – RÓ¯NE
• Drewno kominkowe i opa³owe.
Tel. 698 669 424
• Drewno kominkowe i opa³owe, sezonowane. Tel. 667 251 635
• Drewno kominkowe sezonowane.
Tel. 604 725 448
• Drewno kominkowe, opa³owe, Ta-
nio. Tel. 791 683 123
• Drzewka orzecha wloskiego, 25
zl/drzewko, Witaszyce, Tel. 607 849
903
• Firma Remek poleca: wêgiel
(orzech, groszek, kostka) i mia³y
wêglowe z kopalni Wujek i Wieczorek oraz drewno opa³owe. Promocja: wêgiel brunatny – 260 z³/t,
wêgiel orzech (import) – 660 z³/t,
drewno opa³owe – 1,6mp – 145 z³.
Tel. 62 721 28 34
• Lady ch³odnicze, wagê elektroniczn¹, maszynkê elektroniczn¹. Tel.
661 707 184
• Maœæ na: hemoroidy, ¿ylaki nóg,
³uszczycê, wyleczysz bezpowrotnie
maœci¹ zio³ow¹ „Hemogin”. Tel.
604 957 327, 513 284 375
• Najwy¿szej jakoœci wêgiel wy³¹cznie z polskich kopalni, kostka,
orzech, eko – groszek, groszek,
mia³ wysoko kaloryczny, pasze,
koncentraty firmy Provimi-Bieganów, otrêby, œruty rzepakowe,
sojowe, atrakcyjne ceny, dowóz
do Klienta gratis. Wachowiak Bo¿acin. Tel. 62 722 57 60 lub 606
688 116
• Piec CO na wêgiel, mia³ i eko-groszek. Tel.880 998 972.
• Roletki, rolety, moskitiery – producent. Tel.507 599 111.
• Rower stacjonarny treningowy
i dwa inne urz¹dzenia do æwiczeñ
w domu. Tel. 62 725 46 07 lub 604
409 286.
• Skrzynia drewniana, szczelna, z pokrywa ze skoblami, szpuntowana,
wymiary: 138x74 cm, wys. 90 cm.
Tel. 62 722 71 42, do godz. 16.00
• Tartak w Zdunach sprzeda drewno
opa³owe i trociny. Tel. 608 570 503,
62 721 58 55
• Wózek do przewo¿enia towaru typu
Jotkel Tel. 62 722 71 42 (do godz.
16.00)
KUPIÊ – MOTO
• Kupiê ka¿de auto w dobrej cenie
bez wzglêdu na stan. P³acê gotówk¹.
Tel. 795 137 271
KUPIÊ – ROLNICZE
• Silniki elektryczne, tokarnie do metalu, maszyny rolnicze. Tel. 661 885
423.
SERWIS OPON
MONTA¯, WYWA¯ANIE
tanie opony u¿ywane
Tel. 664 948 046 BIADKI, ul. Krotoszyñska 125
DJ – US£UGI MUZYCZNE
Wesela, urodziny, prowadzenie
imprez okolicznoœciowych,
efekty œwietlne, nag³oœnienie.
Tel. 668 105 671.
www.djmarcinjagusz.pl
38
Og³oszenia drobne
w ramce
tylko
19
90
24 wrzeœnia 2013
z³
www.rzeczkrotoszynska.pl
KUPIÊ – RÓ¯NE
• Butla do wina powy¿ej 40 litrów.
Tel. 602 672 585
• Fotografie, monety, zegarki, odznaczenia. Tel. 604 429 077
• Stare meble, zegary, porcelanê. Tel.
664 054 231.
• U¿ywany blaszak na budowê domu.
Tel. 505 494 188.
• Tartak w Zdunach kupi drewno: olche i topole. Tel. 608 570 503
• Tragarz dwuteownik 240 lub 260.
Tel. 665 676 949, 62 747 25 51.
NIERUCHOMOŒCI
– DAM W NAJEM
• Dom, nowe budownictwo, 3P + K
z holem + £, balkon, ogrzewanie gazowe, Krotoszyn. Tel. 535 233 667
• Dwa sklepy 30 m kw. i 55 m kw.
Krotoszyn ul. Rynkowa 10 Tel 74
851 24 86
• Dla firm i nie tylko, pokoje. Tel. 601
317 195, 62 722 65 79
• Komfortowe mieszkanie 56 m kw.,
2P + garderoba w nowym bloku,
umeblowane + AGD + wyposa¿enie, oddane do u¿ytku w styczniu
2013r, wszystko nowe. Mo¿liwoœæ
sprz¹tania, idealne dla firmy, menagera. Wolne od zaraz. Umowa, faktura, 1400 z³ brutto + op³aty. Zdjêcia
na maila. Tel. 62 307 02 22 lub 605
588 885
• Kawalerka 45 m kw., cena 700 z³,
centralne ogrzewanie, nowy budynek. Tel. 62 722 65 79, 601 317 195.
• Lokal, 70 m kw. Tel. 661 707 184
• Lokal, 42 m kw., na biura, bank,
sklep, Rynek 20 w Krotoszynie. Tel.
605 458 886 lub 781 521 091
• Lokale, 70 i 60 i 30 m kw., na biura,
szko³ê, gabinety, centrum Krotoszyna. Tel. 605 458 886 lub 781 521
091
• Mieszkanie w Krotoszynie, ul. Konstytucji 3 Maja, 3P+K+£, I piêtro,
ogrzewanie CO i piece kaflowe. Tel.
62 725 46 07
• Mieszkanie, 40 m kw., 2P + K + £,
czêœciowo umeblowane. Tel. 721
325 667.
• Mieszkanie, 30 m kw., 1P + K + £,
kuchnia umeblowana, ogrzewanie
piec kaflowy. Tel. 512 048 899
• Mieszkanie, 2P+K+£, C.O. –gazowe, ul. Koœciuszki, po remoncie!
Tel. 660 061 141
• Mieszkanie, 75 m kw., 2P+K+£,
25
Og³oszenia drobne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
centrum, 1 miejsce parkingowe. Tel.
730 310 115
Mieszkanie, 2P+K+£, umeblowane, blisko centrum, parter. Dzwoniæ
od 15.00-19.00. Tel. 62 597 16 99
Mieszkanie, 2P + K + £, 60 m kw.
na parcelkach, CO, w budynku jednorodzinnym. Tel. 667 240 742
Mieszkanie, P + K + £ w centrum
Krotoszyna. Tel. 507 471 231
Nowe mieszkanie w Poznaniu – Tarasy Warty, 2P+K+£, œwie¿o wyremonotowane i w pe³ni umeblowane.
Max dla 4 osób. Tel. 609 999 121
Lokal do wynajêcia, 130 m kw., os.
Korczaka, Krotoszyn (obok Restauracji Duet). Tel. Tel. 62 725 46 07,
880 238 891
Lokal, 20 m kw., ogrzewanie gazowe, parking, centrum Krotoszyna.
Tel. 512 048 899
Lokal, 20 m kw., na sklep, biuro,
Krotoszyn, ul. KoŸmiñska, przed
Biedronk¹. Tel. 62 722 88 59
Pokój, centrum Poznania, studentkom zaocznym. Tel. 61 847 48 79
Piêtro w domu jednorodzinnym, taras, ogród, miejsce parkingowe,
dzwoniæ po 19.00. Tel. 516 073 961
NIERUCHOMOŒCI
– SZUKAM
• Mieszkanie, 2 lub 3 pokojowe
w Krotoszynie. Tel. 500 420 675
• Mieszkania lub domu, 3 pokojowego, CO lub ogrzewanie gazowe
w Krotoszynie od grudnia br. do
kwoty 1000 z³. Tel. 500 020 657
NIERUCHOMOŒCI
– SPRZEDAM
• Budynek pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ dwukondygnacyjny, 360 m kw,
oraz budynek z przeznaczeniem na
mieszkanie dwukondygnacyjny
oko³o 100 m kw., wszystkie media,
dobra lokalizacja, dzia³ka 519 m kw.
w KoŸminie Wlkp. Tel. 515 839
789
• Budynek gospodarczy, 300 m kw.,
na dzia³ce 1083 m kw., na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (magazyny,
warsztat), 3 km od Krotoszyna, przy
drodze powiatowej, cena 80.000 z³.
Tel. 668 425 076
• Chachalnia, dzia³ka budowlana,
1120 m kw., wydane warunki zabudowy. Tel. 693 050 401
• Dom w zabudowie szeregowej, 130
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
m kw., 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 ³azienki, taras, ogródek, gara¿ w przyziemiu i pomieszczenia gospodarcze,
Milicz. Tel. 530 801 175
Dom, 100 m kw., na dzia³ce 260 m
kw. w Zdunach. Tel. 501 477 217
Dom z ogrodem, zabudowania gospodarcz, gmina Rozdra¿ew. Tel.
607 209 263
Dzia³ka budowlana, 60 m kw. Tel.
723 736 008
Dzia³ka budowlana 1200 m kw.,
Chachalnia, ³adna okolica, warunki
zabudowy. Tel. 604 316 969
Dzia³ka budowlana, Osusz, 900 lub
1800 m kw. Tel. 792 514 366
Dzia³ka budowlana przy Kozala,
1096 m kw., Krotoszyn. Tel. 600
049 385
Dzia³ki budowlane na ul.Wiewiórowskiego. Tel. 606 429 466
Dzialka 1,2 ha w Jarocinie, ul. Leszczyce, woda + kanalizacja + warunki zabudowy. Tel. 697 260 070
Dzialka budowlana ogrodzona, 635
m kw. Cena do uzgodnienia. Tel.
694 557 842
Dzialka budowlana w Tomnicach,
3000 m kw. Tel. 664 197 474
Dzialki, 1249 m kw. i 1131 m kw.,
Krotoszyn, woda, prad, warunki zabudowy. Okazja! Tel. 607 503 523
Mieszkanie wlasnosciowe (ksiega
wieczysta), 48 m kw., 3P + K + L,
III pietro, Krotoszyn os.Korczaka.
Tel. 785 162 974
Mieszkanie, 2-pokojowe w pelni
wyposazone, os. Robinskich w Krotoszynie. Tel. 509 245 023
Mieszkanie wlasnosciowe w bloku
z wykupionym gruntem, pow. 30 m
kw., 1P+K+L+balkon, centralne
ogrzewanie, ul. Sienkiewicza. Tel.
62 722 00 26, 883 384 185
Mieszkanie, 48 m kw., 3 pokoje,
parter, Krotoszyn. Tel. 509 476 165
Mieszkanie w Krotoszynie, 48 m
kw., I pietro. Tel. 606 213 483
Tanio wynajmê lub sprzedam
3P+K+£+WC w Zdunach, ul. £acnowa. Tel. 605 762 448
PRACA – DAM
• Avon – super zarobek dla ka¿dego, teraz 40% upustu dla ka¿dego. Tel. 695 664 446.
• Firma Provident zatrudni doradców
klienta na terenie Krotoszyna i okolic. Tel. 600 400 215
• Firma instalatorska zajmuj¹ca siê
•
•
•
•
•
•
•
monta¿em klimatyzacji, wentylacji,
hydrauliki, poszukuje osób chêtnych
do pracy. Tel. 605 680 292 lub 695
148 145
Poszukujemy kierowców kat. C,
C+E, na auto Transporter, praca
w Niemczech, nie wymagamy znajomoœci jêzyka. Tel. (49) 178 37 02
800
Przyjmê do zak³adu œlusarskiego
osobê na umowê o dzie³o do wykonywania p³otów. Tel. 606 271 422
Przyjmê do pracy, prace wykoñczeniowe wnêtrz. Tel. 605 699 878
Przyjmê ucznia na praktyczn¹ naukê zawodu na stanowisko: monter
zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie. Tel. 502 425
934, 62 742 47 02
Praca w kwiaciarni, potrzebna osoba
z doœwiadczeniem florystycznym,
dzwoniæ w godz. 9.00-17.00; sprzeda¿ malin hurt-detal. Tel. 65 548 26
72
Zatrudniê przedstawiciela handlowego z doœwiadczeniem w bran¿y
stolarki okiennej oraz pracownika
do monta¿u i obróbki okien z doœwiadczeniem. Tel. 515 177 056
Zatrudniæ na ½ etatu mæýczyznæ po
40 roku ýycia do opieki nad koñmi,
z zamieszkaniem na miejscu. Tel.
601 715 268
PRACA – SZUKAM
• Doœwiadczony kierowca (emeryt)
kat. ABCDE, aktualne badania lekarskie, psychologiczne kwalifikacje zawodowe, podejmie pracê. Tel.
602 556 658
CENY OG£OSZEÑ DROBNYCH
og³oszenie bez kuponu . . . . . . . . . . . . .8,00 z³
og³oszenie z kuponem . . . . . . . . . . . . .5,00 z³
DLA FIRM – NOWA CENA – tylko 8,00 z³
PROMOCJA – po serii czterech og³oszeñ pi¹te zamieszczamy GRATIS!
pakiet specjalny (Rzecz Krotoszyñska,
¯ycie Jarocina, Gazeta Ostrowska) . . . .25,00 z³
WA¯NE – wszystkie og³oszenia ukazuj¹ siê i w gazecie, i w internecie.
Og³oszenia do najbli¿szego wydania przyjmujemy do godz. 10.00 w poniedzia³ek.
•
•
•
•
•
•
w atrakcyjnej cenie! Producent!
D³ugoœæ blach na ¿yczenie. Czerniejewo. Tel. 61 297 06 10, 604 589
462
Malowanie 5 z³, szpachlowanie 8 z³,
tapetowanie 7 z³. Tel. 668 963 494
Tynki gipsowe i cementowo-wapienne wykonam maszynowo.
Tel. 693 861 913 lub 62 737 20 03
Ocieplanie budynków, malowanie
elewacji, wykañczanie wnêtrz. Tel.
609 599 587.
P³yta warstwowa (obornicka) dachowa i œcienna. Producent. Krótkie terminy. Równie¿ II-gatunek.
Tel. 61 29 70 610, 604 589 462
Roboty budowlane. Budowa budynków stan surowy zamkniêty.
Tel.(65) 571 73 01, 502 814 001
Wykoñczenia wnêtrz, malowanie,
szpachlowanie, beton, gips, uk³adanie p³ytek, monta¿ paneli pod³ogowych. Tel. 693 343 249
US£UGI – ROLNICZE
• Zbiór kukurydzy. Tel. 730 293 877
US£UGI
– BUDOWLANE
• Blacha trapezowa kolor, II gatunek
Kupiê ja³ówki
niskocielne,
hodowlane,
1-5 m-cy cielnoœci.
Tel. 669 800 026
US£UGI – RÓ¯NE
Byki, krowy,
ja³ówki, tuczniki,
maciory, knury
P³acimy gotówk¹
lub przelewem 1 dzieñ
Tel. 693 078 333
Takie
og³oszenie drobne
w ramce
tylko
399
z³
NA PÓ£ ROKU!
Tel. 664 944 635
Kupiê ja³ówki
hodowlane.
CielnoϾ 2 do 8 m-cy.
Tel. 661 708 535
Sprzedam
kserokopiarkê
KONICA 1015
• A dla Firm – nawet 7000 z³!. Szyb-
Tel. 62 725 33 54 do godz. 16.00
SK£AD OPA£U
Blacha Trapezowa
EKOGROSZEK
blachodachówka
KOSTKA, ORZECH,
MIA£, EKOGROSZEK
dachówka ceramiczna
OFERUJE NAJWY¯SZEJ JAKOŒCI OPA£
oryginalnie workowany 25 kg
OKAZJA – MIA£ (24 KJ/kg) – 490 z³
DREWNO KOMINKOWE – D¥B – 199 z³
Tel. 664 948 046
Biadki, ul. Krotoszyñska 125
DOWÓZ GRATIS!
DO TONY OPA£U LUZEM – ROZPA£KA GRATIS
Skup ¿ywca
Kupiê
grunt rolny
lub
gospodarstwo
Kupiê byd³o rzeŸne
krowy (do 5,40), byki HF (do
6,30), MM (do 6,90), ja³ówki
HF (do 5,80), MM (do 6,50).
P³atnoœæ przelewem – 1 dzieñ.
Ja³ówki hodowlane i u¿ytkowe
od 7 m-cy cielnoœci.
od 15,80 z³/m2
od 18,26 z³/m2
od 23,08 z³/m2
wiêŸba dachowa
od 770 z³/m3
tel. 698 044 261
Krotoszyn, ul. Rawicka 3
Bank odmówi³ Ci
kredytu?
Dalej masz szansê
na po¿yczkê!
Szybkie po¿yczki
bez BIK-u.
Tel. 508 223 035
lub 65 575 18 48.
Dzwoñ lub wyœlij sms.
Tel. 515 645 195
Zajêcie dla
emeryta/emerytki
10 godzin
tygodniowo
na terenie
Krotoszyna.
Zajêcie dla
emeryta/emerytki
10 godzin
tygodniowo
na terenie KoŸmina.
Tel. 62 722 71 42 (do 16.00)
Tel. 62 722 71 42
(do 16.00)
24 wrzeœnia 2013
26
Og³oszenia drobne
•
•
•
•
•
•
•
ka decyzja, gotówka w 24h. Provident Polska S.A.- 600 400 370
ALE SZYBKA GOTÓWKA –
NAWET 7000 z³! PROSTE ZASADY, BEZ ZBÊDNYCH FORMALNOŒCI. PROVIDENT POLSKA S.A.- 600 400 295 (op³ata wg
taryfy operatora)
Ekspresowe po¿yczki gotówkowe
od 300 do 700 z³, dojazd do klienta. Tel. 693 621 783
Komputer nie dzia³a? Zadzwoñ,
profesjonalna naprawa laptopów,
drukarek, konsol, us³ugi u klienta
www.serwis.logincomputer.pl Tel.
62 722 61 97
Mia³eœ kolizjê, wypadek lub podobne zdarzenie. Pomo¿emy Ci odzyskaæ podwójne odszkodowanie. Tel.
508 510 850
Po¿yczki bankowe, pozabankowe,
chwilówki bez BIK na sam dowód,
minimum formalnoœci, szybka decyzja. ZADZWOÑ. Tel. 515 839
789
Przeprowadzki du¿ym busem.
Tel.726 606 411
Przeprowadzki, us³ugi transportowe, przewóz osób, wynajem busów.
Tanio!! Tel. 667 784 710
• Przeprowadzki! Odp³atnie pomo¿emy w przeprowadzkach i przetransportowaniu ró¿nego rodzaju przedmiotów i sprzêtów. Dysponujemy
samochodami dostawczymi. Oferujemy równie¿ przewóz osób. Dobre
ceny! Tel. 733 570 800
• Us³ugi prawne, zwrot za kartê pojazdu. Tel. 663 491 822
• Sprzeda¿ gazów technicznych i specjalistycznych opon Solideal. Krotoszyn, Osusz 34. Tel. 500 464 868.
• Transport szybki, solidny i niedrogi.
Przewiozê wszystko do 1,5 tony
(maks. 5 europalet). Tel. 791 908
920
• Tapicerstwo, renowacja mebli tapicerowanych. Tel. 501 465 478
• Uk³adanie p³ytek – solidnie. Tel.660
837 907.
• Us³ugi brukarskie.Tel. 726 277 194.
• Wykaszanie trawników i ogrodów.
Wycinka drzew z wywozem.
Tel.516 245 191.
• Zadzwoñ, je¿eli potrzebujesz pieniêdzy, Provident. Tel. 666 066
223
KOREPETYCJE
• Profesjonalne przygotowanie z jêzyka polskiego (wszystkie poziomy – SP, Gimnazjum, szko³y
œrednie – matury). Rzetelnie
i z du¿ym doœwiadczeniem. Krotoszyn i okolice. Tel. 782 722 685
INNE
• Nieodp³atnie odbieram sprzêt AGD,
RTV, makulaturê, pierzyny, dêtki,
z³om, sprz¹tasz strych, piwnicê gara¿, zadzwoñ odbiorê od ciebie
wszystkie niepotrzebne rzeczy w³asnym transportem. Tel. 698 273 032
• Sklep
obuwniczo-odzie¿owy
„DRESIK”, markowe buty,
odzie¿ takich firm jak – Adidas,
Puma, Nike, EverEst. U nas najdro¿sze buty kupisz za 200 z³, ul.
Fabryczna 5 (od strony placu zabaw), Krotoszyn. Tel. 880 131 154
• Sprz¹tasz piwnicê, strych, zadzwoñ,
odbiorê nieodp³atnie od Ciebie
wszystkie niepotrzebne rzeczy. Tel.
880 131 154.
NASZE PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OG£OSZEÑ
• KROTOSZYN, ul. Sienkiewicza 2a
tel. 62 725 33 54, godz. 800 – 1600
• KOMIN, ul. Koœciuszki 7 Ip.,
tel. 62 721 61 72, godz. 800 – 1600
• CIESZKÓW, ul. Œwierczewskiego 5,
tel. 506 070 965, godz. 700 – 1900
Sprzeda¿ nowych domów w stanie deweloperskim.
Oferta nr 7075. Cena: od 249 000 z³. Lokalizacja:
Ostrów Wlkp. – Os. Wenecja. Pow. domu 115 m2. pow.
dzia³ki od 150 m2. Nowe, atrakcyjne szeregowe domy
jednorodzinne w stanie deweloperskim, wysoka jakoϾ
wykoñczenia, nietuzinkowa lokalizacja.
Sprzeda¿ domu z 2011 roku. Oferta nr 7259. Cena:
550 000 z³. Lokalizacja: Smoszew. Pow. domu 120 m2.
pow. dzia³ki 889 m2. Wolnostoj¹cy budynek jednorodzinny o bardzo wysokim standardzie wykoñczenia zlokalizowany w otoczeniu nowej zabudowy jednorodzinnej. W cenie m.in.: zabudowa kuchenna, szafy w zabudowie, klimatyzacja, kominek, zagospodarowany i ogrodzony
ogród itp. Niskie koszty utrzymania. Wyprowadzka bardzo szybko. Cena do negocjacji.
24 wrzeœnia 2013
www.rzeczkrotoszynska.pl
27
Og³oszenia drobne
SPRZEDA¯ DZIA£EK
*Krotoszyn – ul. Zdunowska – INWESTYCYJNA – pow. 8044 m2 –
wymiary 57x141 cena 850.000 z³
*Krotoszyn – ul. KoŸmiñska (wlot
do Krotoszyna) – pow. 829 m.kw –
wymiary 20x42 m, cena 120.000 z³
*Krotoszyn – ul. Rawicka – Budowlana – pow. 900 m2, dogodna
lokalizacja cena 65 z³/m2 POLECAM
*Krotoszyn – Szosa Benicka – Budowlana – 1296 m2, wszystkie media cena 115.000 z³
*Smoszew – Budowlana – pow. 900
m2, 802 m2, 1108 m2,1478 m2 media: woda, pr¹d cena: 60 z³ /m2
*Krotoszyn – ul. Rawicka – Budowlana – pow. 1200 m2, dogodna
lokalizacja cena 75 z³/m2
*Krotoszyn – Szosa Benicka – Budowlana – 1266 m2, wszystkie media cena 80 z³/m2
*Krotoszyn – ul. S³owiañska – Budowlana – pod Handel i Us³ugi
o pow. 4541 m2, cena 454.100 z³
*Krotoszyn – ul. Grudzielskiego –
Budowlana o pow. 954 m2 cena
82z³/m2
*Krotoszyn – ul. Grudzielskiego –
Budowlana o pow. 1094 m2 cena
82z³/m2
*Krotoszyn – ul. S³oneczna – Budowlana – 3335 m 2 cena 75 z³/m2
*Krotoszyn – ul. Osadnicza – Budowlane – 731 m2 i 760 m2 – kszta³t
prostok¹t cena 82 z³/m2
*Krotoszyn – ul. Osadnicza – Budowlane – 641 m2 – kszta³t prostok¹t
cena 93 z³/m2
*Krotoszyn – ul. Rawicka – us³ugowo – handlowa – pow. 14400 m2
– mo¿liwy podzia³, cena: 76 z³/m2
*Krotoszyn – ul. Kobyliñska –
us³ugowo – handlowa – pow. 2846
m2 – wszystkie media, cena:426.900
z³
*Krotoszyn – ul. Przemys³owa –
Budowlana – pow. 1479 m2, cena
90z³/m2
*Krotoszyn – ul. Bolewskiego –
Budowlana – pow. 2300 m2,
wszystkie media cena 230.000 z³
*Krotoszyn – ul. Powstañców
Wlkp / Wrzosowa – Budowlana –
pow. 688 m2 cena 160.000 z³
*Krotoszyn – ul. KoŸmiñska – Pod
dzia³alnoœæ – pow. 2.63ha cena 145
z³/ m2
*Chachalnia – Przy samym lesie –
Budowlana – 1054 m2 – wym. 36 x
29 cena 65.000 z³
*Konarzew – Piêkna okolica – Budowlana – 1163 m2, 932 m2 – cena
38 z³/m2 POLECAM!!!
*Smoszew – Budowlana – 802
m2,900 m2, 902 m2 1108 m2, cena
65 z³/m2
*Tomnice – Budowlana –1490 m2
woda, pr¹d, kanalizacja, droga asfal-
towa cena 77.480 z³
*Lutogniew – przy drodze krajowej – budowlana – pow. 1.23 ha cena 40 z³/m2
*Konarzew – Budowlana – pow.
1250 m2 media:woda, pr¹d. Piêkna
spokojna okolica cena 50 z³ /m2
*Konarzew – Budowlana – pow.
1481 m2 media:woda, pr¹d. Piêkna
spokojna okolica cena 45 z³ /m2
*Kobierno – przy g³ównej drodze –
Budowlana – woda, pr¹d, kan. sanit.
– pow. 2268 m2 cena 45z³/m2
*Trasa Brzoza – Kobierno – budowlana o pow. 8900 m2 – dojazd asfalt cena 140.000 z³
*Cieszków – budowlana, us³ugowa
pow:1,1 ha. – woda, pr¹d – czêœciowo zalesiona cena 120.000 z³
*Zduny – ul. Mas³owskiego – pow.
2808 m2 media: woda,pr¹d – cena
62.000 z³ NOWA CENA!!!
*Zduny – Budowlana – pozwolenie
na budowê, projekt, woda, pr¹d, gaz
– pow. 761 m2 cena 53.000 z³
*Zduny – ul.1 – Maja – Budowlana – pow. 895 m2, 950 m2, 1945 m2
cena 43 z³/m2
*Salnia – Budowlana – pow. 1000
m2, kszta³t prostok¹t o wymiarach 40
x 25 m cena 61.000 z³
*Salnia – Budowlana – Budowlana
-pow. 842 m2 – wymiary 23 x 36,3 m
cena 55.000 z³
*Œwinków – Budowlana – o pow.
1959 m2, media: woda,pr¹d przy
drodze asfaltowej cena: 35.262 z³
*Osusz – Przy „szerokiej drodze” –
Budowlana – pow. 900 m2 – cena 75
z³/m2
*Osusz – pow. 2400 m2 –Budowlana – woda pr¹d – blisko lasu cena 60
z³/2
*Jawor – Dolina Baryczy – Budowlane – pow. 1930, 2497 m2 -dojazd asfalt cena 15 z³/m2
*Jasne Pole – Budowlana – pow.
1000-2000 m2 -przy drodze asfaltowej, blisko lasu cena 30 z³/m2
* Mi³ochowice – Dolina Baryczy –
pow.2519 m2 – piêkna okolica – blisko lasu cena 30 z³/m2
SPRZEDA¯ MIESZKAÑ
*Krotoszyn – oœ. Robiñskich – pow.
67 m2- 3 p + k + ³ + garderoba, II piêtro, wysoki standard, winda, cena
299.000 z³
*Okolice Biadek – pow. 62 m2- 3 p
+ k + ³ + wc+ gara¿ (17 m2) + piwnica(17 m2), cena 145.000 z³
*Krotoszyn – ul. Kobyliñska – pow.
35 m2- 1 p + k + ³ + gara¿, II piêtro,
cena 75.000 z³
*Krotoszyn – ul. KoŸmiñska – pow.
123 m2 – 3 p + k + ³ + wc + piwnica,
I piêtro, balkon, cena 169.000 z³
*Krotoszyn – ul. Konstytucji 3 Maja – pow. 60 m2 w tym piwnica – 3p
+ k + ³, dwa balkony II piêtro cena
145.000 z³ Nowe okna, ogrzewanie
gazowe do zamieszkania! Polecam
*Krotoszyn – Nowe budownictwo
ul. ¯wirowa – pow. 110 m2 – 5 p+ k
+ ³ + taras, dzia³ka 350 m2 cena
191.000 z³
*Krotoszyn – ul. Przemys³owa –
b.³adne mieszkanie pow. 74 m2 – 4p
+ k + ³ + balkon – Wysoki parter –
155.000 z³
*Krotoszyn – oœ. Korczaka – pow.
38 m2 – 1p + k + ³ + balkon – IV Piêtro cena 110.000 z³
*Krotoszyn – ul. Fabryczna – pow.
56,5 m2 – 2p +gabinet + K + ³ + piwnica – I piêtro(niski czynsz)cena
150.000 z³
*Krotoszyn – Rynek – pow. 61m2
–2p + K + ³, III piêtro cena 80.000 z³
*Krotoszyn – ul. Zdunowska –
pow.88 m2 – 3p + k + ³ + gara¿ +
dzia³ka – I Piêtro cena 170.000 z³
*Zduny – ul. Kolejowa – pow.52
m2 – 2p + k + ³ + piwnica II piêtro,po
remoncie cena 119.000 z³
*Zduny – ul. Mickiewicza – pow.64
m2 – 3 p + k + ³ + pom. Gospod,
ogród cena 180.000 z³
SPRZEDA¯ DOMÓW
* Konarzew – nowy budynek
mieszkalny – 4 pokoi+ kuchnia+
2 ³azienki + kot³ownia + garderoba +
taras dzia³ka 1014 m2 cena 430.000
z³
* Krotoszyn – leœniczówka – Budynek mieszkalny + 3 gara¿e + du¿a
stodo³a dzia³ka 2000 m2 cena
255.000 z³
*5 km od Krotoszyna pod lasem
Ranczo – bud. mieszkalny 3 p + k +
³ + poddasze do zagospodarowania+
gara¿e, budynek gospodarczy, dzia³ka 4600 m2, cena 370.000 z³
*Krotoszyn – Segment budynku
mieszkalnego –nowe budownictwo
ul. ¯wirowa – pow. 110 m2 – 5 p+ k
+ ³ + taras, dzia³ka 350 m2 cena
191.000 z³
*Krotoszyn – nowy dom z 2005 roku – 3p + K + £ + kot³ownia + gara¿
– dzia³ka 894 m2, cena 365.000 z³
*Krotoszyn – ul. Bolewskiego -budynek mieszkalny – 4 pokoje, ³azienki, kuchnia, kot³ownia, dzia³ka o pow.
2000 m2, cena 350.000 z³ – blisko
lasu polecam!
* Kobylin – ul. Langiewicza – budynek mieszkalny, 5 pokoi + kuchnia
+ ³azienka + gara¿ dwustanowiskowy, mo¿liwoœci¹ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, pow. 240 m2
dzia³ka o pow. 384 m2 cena 340.000
z³
* Krotoszyn – budynek mieszkalny – 5 pokoi+ kuchnia+ ³azienka +
budynek gospodarczy dzia³ka 500
m2 cena 230.000 z³
*Smoszew – Nowy budynek mieszkalny – 4 pokoje, 2 ³azienki, kuchnia,
kot³ownia, dzia³ka o pow. 800 m2:
270.000 z³ – blisko lasu polecam!
*Krotoszyn – ul. Staszica – bud.
mieszkalny po remoncie – dzia³ka
723 m2 – na dzia³ce gara¿ i wiata cena 425.000 z³
*Krotoszyn – ul. Bolewskiego – 3pokoje + du¿y salon + kuchnia + 2 ³azienki + gara¿ + taras. – powierzchnia
123 m2 dzia³ka o powierzchni. 270
m2 cena 275.000 z³ NOWE BUDOWNICTWO POLECAM!
* Krotoszyn – rozpoczêta budowa
budynku mieszkalnego + materia³ na
dokoñczenia budowy dzia³ka o pow.
528 m2 cena 145.000 z³
*Krotoszyn – RYNEK – budynek
mieszkalny o pow. 250 m2 – mo¿liwoœæ adaptacji lokalu handlowego,
wraz z podzia³em na lokale mieszkalne cena 650.000 z³
*Krotoszyn – ul. Pukackiego – piêtrowy budynek mieszkalny – 5p + k
+ 2³ + gara¿ + kot³ownia – dzia³ka
505 m2, cena 370.000 z³
*Krotoszyn – ul. Kobyliñska – Kamienica – 3 lokale mieszkalne 74,5
m2 ka¿dy + strych + piwnica cena
360.000 z³
*Krotoszyn – Kamienica – blisko
centrum – 8 lokali mieszkalnych +
2 gara¿e – dzia³ka 661 m2 cena
650.000 z³
*Krotoszyn – ul. 56P.P.Wlkp. – budynek handlowo – us³ugowy o pow.
240 m2 cena 150.000 z³
*KoŸmin Wlkp. – budynek mieszk.
– 4p + salon + kuchnia + skrytka,
piwnica, + ³ + wc + dzia³ka 863 m2,
nowe okna-dach, C.O. cena 340.000
z³
*Kobylin – budynek mieszkalny –
3 pokoje + kuchnia + 2 ³azienki + gara¿ + kot³owania + poddasze do zagospodarowania cena 230.000 z³ Polecam!!!
*Kobylin – budynek mieszkalny –
4 pokoje + kuchnia + ³azienka + wysoki strych + piwnica cena 240.000
z³
*Konarzew – bud. mieszkalny – 4 p
+ k + 2³+ kot³ownia + gara¿ + bud.
Gosp. + staw o pow. 800 m2 dzia³ka
2231 m2 cena 360.000 z³
*Konarzew – budynek mieszkalny,piêkna lokalizacja: – 4 pokoje +
salon +kuchnia,taras, gara¿ +2³,dzia³ka o pow. 990 m2 cena 165.000 z³
OKAZJA POLECAM!!!
*Zduny – Rynek – kamienica 2 kondygnacyjna o pow. 330 m2 – dzia³ka
760 m.kw cena 299.000 z³
*Guzowice – Dolina Baryczy – 3 pokoje + kuchnia + ³azienka + wysoki
strych, dzia³ka o pow. 2500m2 cena
220.000 z³
*Stara Huta – Dolina Baryczy –
budynek mieszkalny oraz stodo³a,dzia³ka o pow. 4800 m2 cena
160.000 z³
* Józefów – budynek mieszkalny
z budynkiem gospodarczy pow. 4600
m2 cena 115.000 z³ DOBRA CE-
NA!
*Orpiszew – bud. mieszkalny – 3p +
k + ³ + Poddasze – dzia³ka 2600 m2
– dodatkowo pomieszczenia warsztatowe cena 250.000 z³
*Rak³owice (dolina Baryczy) – bud.
Mieszkalny + 2 budynki gospodarcze, po³o¿one na skraju lasu dzia³ka
1714 m2 cena 350.000 z³
GOSPODARSTWA ROLNE
– GRUNTY ROLNE
– MAGAZYNY
* Durzyn – obiekt produkcyjny
z czêœci¹ mieszkaln¹ o pow. 1184
m2, dzia³ka 4400m2 cena 880.000 z³
* Krotoszyn – lokal handlowy, ma³y market o pow. 135 m2, parter cena 350.000 z³
* Cieszków – dwa du¿e budynki
pod handel,magazyn us³ugi widoczne z krajówki, pow. dzia³ki od
1.2 ha cena 200.000z³ OKAZJA
POLECAM!!!
DO WYNAJÊCIA
* Krotoszyn – mieszkanie, wysoki
standard pow.70 m2 – 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, balkon cena 1200
z³ /m-c
* Krotoszyn ul. Zdunowska –
mieszkanie – 3 Pokoje, kuchnia, ³azienka – I Piêtro – ogrzewanie: piece kaflowe cena 650 z³/m-c
* Krotoszyn – Centrum – Lokal
handlowy – ul. KoŸmiñska o pow.
53 m2 – du¿a witryna, sala sprzeda¿y,
zaplecze, wc, czynsz 1200 z³/ m-c
* Krotoszyn – LOKAL HANDLOWY – ul. Sienkiewicza – 61
m2 – sala sprzeda¿y + pom. socjalne,
du¿a,po kapitalnym remoncie czynsz
1140 z³/ m-c
* Krotoszyn – LOKAL HANDLOWY – ul. Zdunowska – 61 m2
– sala sprzeda¿y + pom. socjalne, du¿a witryna,po kapitalnym remoncie
czynsz 2135 z³/ m-c
* Krotoszyn – LOKAL HANDLOWY – ul. Raszkowska – 376
m2 – sala sprzeda¿y + magazyn +
biura. czynsz 8300 z³/ m-c
* Krotoszyn – Centrum – Lokal
handlowy – ul. Piastowska o pow. 44
m2 – du¿a witryna, sala sprzeda¿y,
zaplecze, wc, czynsz 1800 z³/ m-c
ZAPOTRZEBOWANIE
KUPNA
* Lokal mieszkalny w Krotoszynie,
parter lub I piêtro, czêœciowo wykoñczone.
* Kupiê udzia³y w nieruchomoœci
* Kupiê nieruchomoœæ zad³u¿on¹ lub
o nieuregulowanym stanie prawnym
24 wrzeœnia 2013
28
DZIA£KI
Bestwin – las o pow. 2,5 ha zalesiony
21 – letni¹ sosn¹ oraz sosn¹ 9 – letni¹
i 0,5 ha gruntu rolnego w „ jednym kawa³ku”. Cena: 105 000,- z³
Obra Nowa – przy drodze asfaltowej
w pobli¿u Ko¿mina Wlkp. 3 ha lasu
(sosny, œwierk ok. 70-latnie). Cena: 110
000,- z³
Krotoszyn- w pobli¿u ul. KoŸmiñskiej
dzia³ka pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹
o pow. 7000 m kw. z budynkiem handlowym, cena 1 mln. 50 tys.
Chachalnia – dzia³ki budowlane, decyzja o warunkach zabudowy 1050
m2, w atrakcyjnym rejonie, pr¹d, woda. Cena: 60 z³/m2.
Smoszew – granica z Krotoszynem,
6 dzia³ek o pow. 1249 m2, 1 o pow.
1131 m2, woda, pr¹d, war. zabudowy –
60 z³/m2
Krotoszyn – dzia³ka pod zabudowê
jednorodzinn¹ o pow. oko³o 850 m2.
Cena 120 z³/m2
Salnia – dzia³ki budowlane z warunkami zabudowy o pow. 1154 m2, 1155
m2 i 1910 m2, uzbrojenie: woda, pr¹d,
asfalt. Cena 120 z³/m2.
kanalizacja. Cena 50z³/m2
Kobylin– dzia³ka pod zabudowê
mieszkaniow¹ o pow. 1113 m2, 990
m2, woda, pr¹d, gaz, cena 70,00 z³
Zduny- ul. Kobyliñska, dzia³ka budowlana z ustalonym warunkami zabudowy o pow. 1270 m2, 926 m2,,
1907 m2, 1287 m2 Cena od 40 z³/m2
Bogdaj – grunty orne, pastwiska, lasy
o ³¹cznej powierzchni 4,59 ha, Cena
150 000 z³.
Perzyce – dzia³ki o pow. od 732 m2 do
1191 m2. Cena dzia³ki to 55 z³/m2.
POLECAM!!!
Krotoszyn- ul. Ostrowska – Dzia³ki
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. pow. 1296 m2,
702 m2 MEDIA: woda, pr¹d, telefon.
CENA 100 z³/mkw
Krotoszyn – Dzia³ka o pow. 2202 m2
zabudowana budynkiem z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ. £adna okolica,
blisko staw, miejsce rekreacyjne.
SZCZEGÓLNIE POLECAM!! CENA 250 000 z³. – do negocjacji!
Biadki – dzia³ka z przeznaczeniem aktywizacji gospodarczej (rzemios³o,
przemys³, bazy, sk³ady, przetwórstwo)
pow. 2,21 ha. CENA 1 000 000 z³. –
DO NEGOCJACJI!!!
Zduny – dzia³ka z ustalonymi warunkami zabudowy o pow. 3025 m2, cena
60 z³/m2.
Krotoszyn – ul. Wiewiórowskiego,
dzia³ka budowlana o pow. 863 m2, cena 100 z³/m2.
Chwaliszew – dzia³ki budowlane
o pow. 2415 m2 oraz 2082 m2 Media:
woda, pr¹d. CENA 40z³/m2.
Cieszków – dzia³ka w planie zagospodarowania przestrzennego ujêta jako
us³ugowo-mieszkaniowa, pow. 1,14 ha
– CENA 120 000 Z£.
Krotoszyn – ul. Pszenna – pow. 1050
mkw, cena 90 z³/mkw.
Lutogniew – Baran, dzia³ka o pow.
4200 mkw, cena 25z³/mkw.
Brzoza – dzia³ki budowlane o pow.
1144 mkw, 1258 mkw. – cena 45
z³/mkw.
Zduny – dzia³ka na ³adnym osiedlu
domków jednorodzinnych, pow. 987
m2, Cena 60 z³/m2. POLECAM!!!
24 wrzeœnia 2013
Og³oszenia drobne
Borzêciczki – dzia³ka o pow. 2529 m2
przy drodze g³ównej na Borek Wlkp.
Cena 30z³/m2.
Krotoszyn, ul. Ogrodowskiego– dzia³ka o pow. 1179 m2 pod zabudowê jednorodzinn¹ lub us³ugow¹, uzbrojenie
pe³ne. Cena 200 000 z³.
Zduny ul. Wroc³awska – dzia³ka
o pow. 1487 m2. Cena 55 z³/m2.
Sulmierzyce – grunt rolny o pow. 32
393 m2 – cena ofertowa 140 000 z³ –
do negocjacji!!!
DOMY/INWESTYCJE
Krotoszyn – ul. Mas³owskiego, w bardzo dobrej lokalizacji, osiedle bloków
wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, obok przychodnia zdrowia
dobrze prosperuj¹ca apteka o pow.
146 m2 oraz 2 du¿e samodzielne
mieszkania, I piêtro pow. u¿ytk.160
m2, II piêtro pow. u¿ytk. 141 m2 na
dzia³ce o pow. 856 m2. Cena:
1 700 000,- z³ – DO NEGOCJACJI
Krotoszyn – ul. Asnyka, wolnostoj¹cy
dom jednorodzinny z funkcj¹ warsztatow¹ lub us³ugow¹ o pow. 190 m2 na
dzia³ce o pow. 782 m2. Na poziomie
pog³êbionego parteru znajduje siê
warsztat z dwoma pomieszczeniami
o ³¹cznej pow. 92 m2 i wys. 3,20 m, gara¿, pralnia. Czêœæ mieszkalna sk³ada
siê z kuchni z aneksem jadalnym i wyjœciem na du¿y taras o pow. 60 m2, salonu z kominkiem, 4 sypialni, 2 x ³azienek z ubikacj¹. Cena: 450 000,- z³ do
negocjacji.
Krotoszyn – ul. Mickiewicza, kamienica w zabudowie bliŸniaczej o pow.
112 m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka
z ubikacj¹, co. – gaz, podpiwniczona
z 5 wysokimi pomieszczeniami gotowymi do zaadaptowania, mo¿liwoœæ
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Cena: 450000,- z³.
Krotoszyn w pobli¿u ul. KoŸmiñskiej,
dzia³ka pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹
o pow. 8000 m kw., zabudowana. Budynek jednorodzinny i budynek handlowy, Cena 1 mln. 600 tys.
Jaraczewo/NiedŸwiady – W ofercie
sprzeda¿y dzia³ka o powierzchni 8800
m.kw. na której znajdujê sie budynek
jednorodzinny w stanie surowym
otwartym.
PIWNICA – pow. 150 m.kw. wysokoœæ 2,20 m, wylewka na pod³odze,
œciany – tynk, rozprowadzona instalacja wodna i elektryczna, okna w otworach okiennych.
PARTER – pow. 150 m.kw. – stan surowy otwarty z rozprowadzon¹ instalacj¹ wodn¹ i elektryczn¹.
Hala produkcyjna z ceg³y o pow. 280
m.kw. Cena za ca³oœæ 1 000 000z³. – do
negocjacji!!!!
DOMY JEDNORODZINNE
Kobylin – na dzia³ce o pow. 650 m2
wyremontowany dom jednorodzinny
o pow. 120 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹, na strychu dodatkowy pokój do ma³ego remontu, oraz
dom gospodarczy z gara¿em, uzbrojenie pe³ne. OKAZJA Cena: 195 000
do negocjacji.
W pobli¿u KoŸmina – Ga³¹zki – na
dzia³ce o pow. 2460 m2 wyremontowany dom jednorodzinny o pow. 78
m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹. Mo¿liwoœæ zaadaptowania na-
stêpnych pomieszczeñ pod zamieszkanie. ATRAKCYJNA CENA:
190 000,- z³ do negocjacji
Krotoszyn – ul. Parkowa, dom jednorodzinny w zabudowie bliŸniaczej
o pow. 110 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie,
2 ³azienki z ubikacj¹, na dzia³ce o pow.
375 m2. Cena: 340 000,- z³ do negocjacji.
Krotoszyn – ul. £¹kowa, 10 – letni
dom jednorodzinny o pow. 180 m2,
sk³adaj¹cy siê z 5 pokoi, kuchni, 2x³azienek z ubikacj¹, wysoki standard,
dzia³ka o pow. 544 m2 Cena: 550 000
z³.
Krotoszyn – ul. Asnyka, wolnostoj¹cy
dom jednorodzinny z funkcj¹ warsztatow¹ lub us³ugow¹ o pow. 190 m2 na
dzia³ce o pow. 782 m2. Na poziomie
pog³êbionego parteru znajduje siê
warsztat z dwoma pomieszczeniami
o ³¹cznej pow. 92 m2 i wys. 3,20 m, gara¿, pralnia. Czêœæ mieszkalna sk³ada
siê z kuchni z aneksem jadalnym i wyjœciem na du¿y taras o pow. 60 m2, salonu z kominkiem, 4 sypialni, 2 x ³azienek z ubikacj¹. Cena: 450 000,- z³ do
negocjacji.
Krotoszyn – ul. Chopina, dom z mo¿liwoœci¹ zamieszkania dwóch rodzin,
dwa osobne wejœcia z zewn¹trz, oraz
po³¹czone piêtra schodami wewnêtrznymi. Pow. u¿ytk. 140 m2, 2 x kuchnia, 4 pokoje (mo¿liwoœæ przysposobienia dwóch dodatkowych pomieszczeñ na cele mieszkalne), 2 x ³azienka
z ubikacj¹ na dzia³ce o pow. 404 m2.
Cena: 370 000,- z³ do negocjacji.
Krotoszyn – ul. Wielkopolska, dom
jednorodzinny w zabudowie bliŸniaczej o pow. 150 m2, 7 pokoi, kuchnia,
3 x ³azienki z ubikacj¹, dwustanowiskowy gara¿ na dzia³ce o pow. 360 m2.
Cena: 400 000,- z³
Krotoszyn w stanie surowym zamkniêtym budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej z gara¿em o pow.
u¿ytk. ok. 110 m kw na dzia³kach
o pow. ok. 128 m kw. Uzbrojenie pe³ne. Cena: 235 000,- z³.
Krotoszyn – dom wielorodzinny, pow.
300 m2, mo¿liwoœæ wyodrêbnienia
6 mieszkañ. Cena 440 000 z³. – do negocjacji!!!
Wierzbno – 10 km od Ostrowa Wlkp.,
8 pokoi, kuchnia, ³azienka z wc i wann¹, ³azienka z prysznicem, budynki gospodarcze idealnie nadaj¹ce siê na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Pow. dzia³ki 1200 m2. Cena 350 000 z³
– do negocjacji!!!
Krotoszyn, Rynek – 1/5 UDZIA£U
W KAMIENICY 6–lokali mieszkalnych o ³¹cznej powierzchni 351,76 m2,
4 lokale u¿ytkowe o ³¹cznej powierzchni 160,24 m2. CENA 350 000
Z£. – DO NEGOCJACJI!!
Biadki – Dom przy g³ównej trasie na
Ostrów Wlkp, do kapitalnego remontu
lub rozbiórki o pow. 50 m2. na dzia³ce
o pow. 3400 m2. Cena 120 000 z³ – do
negocjacji!!!
Krotoszyn – dom o pow. 220 m2,
7 pokoi, 2 kuchnie, 2 ³azienki, gabinet,
piêkny ogród na dzia³ce o pow. 2505
m2. Dwa gara¿e. CENA 490 000 Z£.
do negocjacji!!!!
Zduny – dom o pow. 150 m2, budynek gospodarczy o pow. 24 m2 Dzia³ka 307 m2. CENA 290 000 z³.
KoŸmin Wlkp.. – dom w stylu dwor-
kowym o pow. 228 m2 – 6 pokoi, 2 ³azienki, pralnia. Dzia³ka o pow. 2488
m2 – 4 gara¿e. Piêknie zagospodarowana dzia³ka. Cena 970 000 z³.
Krotoszyn – dom o pow. 170 m2,
5 pokoi, oran¿eria, 2 ³azienki, dzia³ka
o pow. 550 m2 – dom nie wymaga
wk³adu finansowego. Cena 470 000 z³.
– do negocjacji.
Baszków – dom o pow. 130 m2, 4 pokoje, kuchnia, 2 ³azienki. Na dzia³ce
o powierzchni 600 m.kw. magazyn
o pow. 162 m.kw. CENA 250 000 z³. –
do negocjacji!!!
Krotoszyn, ul. £¹kowa – dom o pow.
180 m2, 6 pokoi, 2 kuchnie, ³azienka,
wc, pokój rodzinny z kominkiem, na
dzia³ce o pow. 1398 m2 dwa gara¿e.
CENA 540 000 z³ –do negocjacji!!!
Krotoszyn ul. WiêŸniów Politycznych
– dom o pow. ok 100 m2 na dzia³ce ok
603 m2 – PARTER: pokój dzienny,
kuchnia, ³azienka, skrytka, PIÊTRO:
4 sypialnie. Cena 270 000 z³ – do negocjacji!!!
!!! KROTOSZYN – piêkny dom
o pow. 200 m2, PIWNICA: gara¿ na
dwa pojazdy, pralnia, suszarnia, magazyn, sala fitness. PARTER: salon
z przeszklonym do pod³ogi patio, wyjœcie z patio na ogromny taras, kuchnia
oddzielona bufetem, ³azienka (kabina)
z wc, biuro oraz oddzielne mieszkanie:
48m2 (dwa pokoje, kuchnia, ³azienka)
dla rodziny lub pracowników obs³ugi
rezydencji. PIÊTRO:4 pokoje, wc, ³azienka z jacuzzi, dwa balkony. Pow.
piêknie zagospodarowanej dzia³ki
2451m2. CENA 1 300 000 Z£ – DO
NEGOCJACJI!!!!
Krotoszyn, dom jednorodzinny o pow.
68 m kw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka
z wc na dzia³ce o pow. 471 m kw., c.o.
wêgiel, gaz, cena 240 tys. do negocjacji.
Biadki, 6 letni dom, od razu do zamieszkania o pow., 233 m kw., pokój
dzienny, kuchnia wyposa¿ona, 3 sypialnie z garderobami, budynek gospodarczy z gara¿em na dzia³ce o pow.
1100 m kw., Cena: 430 tyœ. do negocjacji.
LOKALE MIESZKALNE
Krotoszyn – os. Sikorskiego, gruntownie wyremontowany lokal mieszkalny
o pow. 58 m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, ubikacja. Cena: 155 000,- z³ do
negocjacji. Tel. 519-080-556.
Krotoszyn – ul. KoŸmiñska, I piêtro,
lokal mieszkalny o pow. 102 m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹.
Mo¿liwoœæ przystosowania pomieszczeñ pod dzia³alnoœæ us³ugow¹. Cena:
190 000,- z³ do negocjacji
Krotoszyn – ul. Konstytucji 3 Maja, na
II piêtrze lokal mieszkalny o pow. 68
m2, 3 przestronne pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹, ogrzewanie gazowe.
Cena: 173 000,- z³ do negocjacji
Krotszyn – os. Korczaka, I piêtro, lokal mieszkalny o pow. 48 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ubikacja. Cena:
120 000,- z³
Krotoszyn – na pierwszym piêtrze
bezczynszowy lokal mieszkalny
o pow. 70 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹. Cena: 105 000, z³
Krotoszyn – przy ul. KoŸmiñskiej na
I piêtrze lokal mieszkalny o pow. 102,5
m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubi-
www.rzeczkrotoszynska.pl
kacj¹. Cena 190 000,- z³ do negocjacji.
Zduny – na parterze bezczynszowy lokal mieszkalny o pow. 44,30 m2, 1 pokój, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹.
ATRAKCYJNA CENA: 50 000,- z³
Zduny – na parterze bezczynszowy lokal mieszkalny o pow. 56,80 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, ubikacja. Cena: 75 000,- z³.
Krotoszyn – ul. Zdunowska, lokal
mieszkalny w kamienicy bezczynszowej, o ³¹cznej pow. 122,29 m2 z mo¿liwoœci¹ zaadaptowania na dwa lokale.
Cena 122 000 z³. DO NEGOCJACJI!!!
Krotoszyn, os. Korczaka – 57,8 m2,
4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, IV piêtro. CENA 140 000 z³. – do negocjacji!!
Zduny – 98,9 m.kw. 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, korytarz, piwnica o pow.
10 m.kw., ogród o pow. 467 m.kw. CENA 75 000 z³. Do negocjacji
Krotoszyn – 120 m.kw. II piêtro, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹
i pom.gospodarcze. Dobry standard..
Cena 167 000 z³.
Krotoszyn – os. D¹browskiego, parter,
lokal mieszkalny o pow. 74 m2 4 pokoje, kuchnia, ³azienka z ubikacj¹. Nowe
okna, na pod³odze mozaika, kafelki.
Cena: 159 000,- z³ do negocjacji
LOKALE U¯YTKOWE
– SPRZEDA¯
Krotoszyn w pobli¿u ul. KoŸmiñskiej
dzia³ka pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹
o pow. 7000 m kw. z budynkiem handlowym, cena 1 mln. 50 tys.
4 km od KoŸmina Wlkp., 5 km od
Rozdra¿ewa na dzia³ce o pow. 2548 m
kw dwupoziomowy budynek produkcyjny, w bardzo dobrym stanie, o pow.
500 m kw z wyremontowanym mieszkaniem, z pom. socjalnymi oraz stodo³a o pow. 350 m kw. Cena: 290 000,- z³.
Mo¿liwoœæ zakupu maszyn do produkcji kartonów za cenê 100 000,- z³.
Krotoszyn – Dzia³ka o pow. 2202 m2
zabudowana budynkiem z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ. £adna okolica,
blisko staw, miejsce rekreacyjne.
SZCZEGÓLNIE POLECAM!! CENA 250 000 z³. – do negocjacji!
DZIER¯AWA, NAJEM
Krotoszyn – ul. Klemczaka, budynek
o pow. 177 m2 idealniy pod dzia³alnoœæ typu handel, us³ugi. Czynsz:
3 500,- z³
KoŸmin Wlkp.. – dom o pow. ok 180
m2 – 5 pokoi, kuchnia, ³azienka, wc,
pralnia, kot³ownia (co-gaz), Czynsz
miesiêczny 1500 z³.
Krotoszyn – lokal magazynowo-biurowy, w pobli¿u centrum miasta, pow.
197 m2, czynsz 15 z³/m2 – DO NEGOCJACJI!!!
Krotoszyn – Zamkowy Folwark –
wynajmê plac do 2000 m2, u³atwiony
dostêp do energii elektrycznej, obs³uga
wózkiem wid³owym. Obiekt jest ogrodzony i monitorowany przez Agencjê
ochroniarsk¹. Czynsz: 1,-z³ za 1 m2.
KUPIÊ, NAJMÊ
Krotoszyn, kupiê w samym centrum,
rynek, lokal handlowo – us³ugowy.
Krotoszyn, KoŸmin Wlkp., KUPIÊ
MIESZKANIE DO 50 000 Z£!!! GOTÓWKA!!!
29
Sprawy
Zwalczono chorobê
Aujeszky’ego
Egzaminy zawodowe
w technikach
ARCHIWUM
Jak poradzili sobie z tegorocznymi egzaminami zawodowymi uczniowie techników z naszego powiatu?
Powiat krotoszyñski jest wolny od tej choroby zwierzêcej
12 wrzeœnia w koŸmiñskim magistracie odby³o siê spotkanie so³tysów wsi z ca³ej gminy z udzia³em Marcina Jamrego, kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Krotoszynie, oraz Anny Lis-Wlaz³y, powiatowej lekarki weterynarii.
Spotkanie mia³o charakter informacyjny. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono
zwalczaniu w naszym powiecie ognisk
choroby Aujeszky’ego. Anna Lis–Wlaz³y poinformowa³a, ¿e u nas choroba
ta, wystêpuj¹ca g³ównie u œwiñ, zosta³a zwalczona.
Choroba Aujeszky’ego jest zakaŸnym schorzeniem zwierz¹t gospodarskich i wolno¿yj¹cych. Wystêpuje na
ca³ym œwiecie. Najbardziej wra¿liwym
na ni¹ gatunkiem s¹ œwinie, które s¹
Ÿród³em zaka¿enia dla wielu innych gatunków zwierz¹t. Typowe objawy tej
choroby to: gor¹czka, szare zabarwienie skóry, dusznoœæ, biegunka, spadek
ciê¿aru cia³a, niedow³ady, pora¿enia,
zwiêkszone zu¿ycie paszy, spadek
p³odnoœci, spadek liczby prosi¹t w miocie, s³abe mioty. U innych gatunków
zwierz¹t domowych, np. psów czy kotów, wystêpuj¹ g³ównie objawy ze strony uk³adu nerwowego. Wirus jest niegroŸny dla cz³owieka.
W Polsce realizowany jest program
zwalczania i monitorowania choroby
Aujeszky’ego u œwiñ, wprowadzony
rozporz¹dzeniem Rady Ministrów. Powiatowe s³u¿by weterynaryjne s¹ zadowolone, ¿e w naszym rejonie uda³o siê
wygraæ z chorob¹. W sierpniu powiat
krotoszyñski zosta³ wpisany do ogólnopolskiego rejestru regionów wolnych
od choroby Aujeszky’ego, jako jeden
z nielicznych w Wielkopolsce. – To zas³uga nie tylko s³u¿b weterynaryjnych,
ale tak¿e hodowców z naszego powiatu.
Dziêki dobrej wspó³pracy rolników
z weterynarzami bardzo szybko uda³o
nam siê zlikwidowaæ ogniska choroby,
których na terenie powiatu by³o oko³o
piêciuset. Sta³y monitoring gospodarstw bêdzie prowadzony przez kolejne dwa lata – mówi Anna Lis–Wlaz³y.
Podczas spotkania so³tysów kierownik biura ARiMR Marcin Jamry omówi³ sposób, w jaki rolnicy korzystaj¹cy
z dop³at unijnych i innych œrodków pomocowych powinni przygotowaæ siê
do kontroli, przeprowadzanych u beneficjentów. Zwrócono te¿ uwagê na podstawowe zasady identyfikacji i rejestracji zwierz¹t w gospodarstwach. Burmistrz KoŸmina Maciej Bratborski zobowi¹za³ siê zorganizowaæ w najbli¿szym czasie spotkania rolników z pracownikami ARIMR oraz s³u¿bami weterynaryjnymi, by przekazaæ im istotne
dla nich informacji.
REKLAMA
Liliana Trawiñska
ZdawalnoϾ w technikach powiatu
krotoszyñskiego wynios³a 88 proc. –
Zdawalnoœæ w okrêgu (obejmuje on
województwa wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie – przyp.
red.) by³a na poziomie 65 proc.,
a u nas na poziomie 64 proc. – informuje nas wicedyrektorka Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr
1 w Krotoszynie, Alina B³a¿ejczyk.
W technikum ochrony œrodowiska
odnotowano najwy¿sz¹ zdawalnoœæ
– 95 proc. Technicy analitycy zdali
w 80 proc., zawód technika logistyka zdoby³o 63 proc. uczniów przystêpuj¹cych do egzaminu, a technika
budownictwa – 53 proc. W zaocznej
szkole policealnej dzia³aj¹cej w ZSP
1 egzamin na technika mechanika
zaliczy³ co pi¹ty uczeñ.
Wysokie noty w miêœniaku
Inaczej by³o w krotoszyñskim Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr
2. – Mamy 92 proc. zdawalnoœci.
Œrednia krajowa i wojewódzka jest
ni¿sza. Oceniam nasze wyniki bardzo wysoko. S¹ nieco wy¿sze ni¿
ostatnio – informuje Roman Olejnik, dyrektor ZSP 2. Egzamin na
technika handlowca w ZSP 2 zda³o
98 proc. uczniów, technikami gastronomii zosta³o 98 proc. zdaj¹cych, a technikami informatykami –
89 proc.
Trudno to jednak porównywaæ
z wynikami osi¹gniêtymi przez
uczniów ZSP nr 3 w Krotoszynie. –
Na 500 uczniów szko³y jedynie 20 to
osoby, które w tym roku ukoñczy³y
technikum. 96 proc. naszych
uczniów to uczniowie szko³y zawodowej – wyjaœnia dyrektor trójki
Krzysztof Grobelny. Tam zdawalnoœæ u techników informatyków
wynios³a 50 proc., a techników mechaników – 100 proc.
A jak Zduny i KoŸmin?
W ZSP w Zdunach wyniki s¹ ni¿sze.
– Przystêpowa³o 46 uczniów, a zda³o 19. Ka¿dy móg³ przyst¹piæ do egzaminu, nawet uczniowie ze s³abymi
ocenami – wyjaœnia p.o. dyrektora
placówki, Joanna Tyrakowska. Egzaminu dla techników logistyki nie
zda³ nikt. Egzamin dla techników informatyki zaliczy³o 33 proc. przystêpuj¹cych, a dla techników us³ug fryzjerskich – 67 proc.
Wysok¹ zdawalnoœæ zanotowano
w koŸmiñskim ZSP. Tam w trzech
zawodach: technik rolnik, agrobiznesu oraz technik ekonomista, zdali
wszyscy uczniowie. Zawód technika
architektury i krajobrazu zdoby³o 85
proc. przystêpuj¹cych. – Lepsze wyniki odnotowano na kierunku technik ekonomista, a gorsze w technikum architektury i krajobrazu. Ogólnie jest nieŸle. W szkole policealnej
i dla zaocznych te¿ prawie wszyscy
zdali – mówi dyrektor Andrzej Joachimiak. W szkole policealnej
w tym samym ZSP zdawalnoϾ
w technikum administracji wynios³a
80 proc., a w technikum rolnictwa –
80 proc. O semestr wczeœniej do egzaminu przyst¹pili uczniowie technikum bezpieczeñstwa i higieny pracy (nauka trwa³a 3 semestry, a egzamin mieli ju¿ w styczniu). Wszyscy
zdali.
Dobre wyniki w Profesji
W Zespole Szkó³ dla Doros³ych
Profesja egzamin na technika prac
biurowych zdali wszyscy przystêpuj¹cy.
Kwalifikacjê R.26 w zawodzie
florysta zdoby³o 67 proc. zdaj¹cych,
a kwalifikacjê A.36 w zawodzie
technik rachunkowoœci – 50 proc. –
Jako jedni z pierwszych w Krotoszynie wprowadziliœmy „nowe” kwalifikacje zawodowe dla rachunkowoœci i florysty – t³umaczy Dariusz Zaremba z Profesji. W technikum uzupe³niaj¹cym dla doros³ych egzaminowano w zawodzie technik mechanik, gdzie osi¹gniêto 73-procentow¹
zdawalnoœæ. Kwalifikacjê w zawodzie technik pojazdów samochodowych zda³o 78 proc. osób, a w zawodzie technika ¿ywienia i gospodarstwa domowego egzamin zaliczy³ co drugi absolwent. – W ka¿dym zawodzie wyniki naszych s³uchaczy s¹ wy¿sze ni¿ krajowe i wojewódzkie zarówno w szko³ach dla
m³odzie¿y jak i doros³ych – dodaje
z dum¹ Dariusz Zaremba.
Nowe egzaminy
Czym s¹ tzw. nowe egzaminy zawodowe? – Obecny egzamin sk³ada siê
równie¿ z czêœci praktycznej i teoretycznej, ale obejmuje wê¿szy zakres
materia³u, poniewa¿ zawody technikalne podzielone s¹ od jednej do
trzech kwalifikacji. Po ka¿dej z nich
zdawany jest egzamin. Osoba doros³a zdobywaj¹c wykszta³cenie zawodowe mo¿e wybraæ tylko t¹, która
jest potrzebna do wykonywania pracy zawodowej – t³umaczy D. Zaremba. Dodajmy, ¿e niektóre technika
zaoczne ju¿ wprowadzi³y nowe egzaminy. Tak jest np. w ZSP nr 1 czy
Profesji. Uczniowie szkó³ dziennych
bêd¹ je zdawali od 2015 r.
£ukasz Cichy
RZECZ PRAWNA
W okolicy mojej posesji samochód
potr¹ci³ je¿a. Zwierzê zdech³o, jego
zakrwawione cia³o le¿a³o na ulicy,
wiêc sprz¹tnê³am je i zakopa³am
w ogrodzie na kompostowniku.
PóŸniej dowiedzia³am siê, ¿e nie powinnam tego robiæ, bo specjalne
s³u¿by winny zutylizowaæ szcz¹tki
zwierzêcia. Jaki jest stan prawny,
bo czêsto jad¹c samochodem widzê
zabite psy i koty, rozje¿d¿ane potem
przez samochody?
Czytelniczka
Odpowiedzi nale¿y poszukiwaæ
przede wszystkim wustawie zdnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t.
Zgodnie z art. 25 wspomnianej ustawy, prowadz¹cy pojazd mechaniczny,
który potr¹ci³ zwierzê, zobowi¹zany
jest, w miarê mo¿liwoœci, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej z nastêpuj¹cych
s³u¿b: lekarza weterynarii, cz³onka
Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, inspektora organizacji spo³ecznej, której
statutowym celem dzia³ania jest
ochrona zwierz¹t, funkcjonariusza policji, stra¿y ochrony kolei, stra¿y miejskiej, stra¿y granicznej, pracownika
s³u¿by leœnej lub s³u¿by parków narodowych, stra¿nika Pañstwowej Stra¿y
£owieckiej, stra¿nika ³owieckiego lub
stra¿nika Pañstwowej Stra¿y Rybackiej. Zaniechanie tego obowi¹zku stanowi wykroczenie zagro¿one kar¹
aresztu lub grzywny. Areszt mo¿e
trwaæ od 5 do 30 dni, zaœ grzywna wynosi od 20 do nawet 5.000 z³.
W przypadku zauwa¿enia potr¹conego zwierzêcia na drodze, nale¿y zg³osiæ ten fakt jednej ze wspomnianych
wy¿ej s³u¿b. Faktycznie, prawo zabrania samodzielnego pochówku martwych zwierz¹t. Zgodnie z unijnymi
przepisami, martwe zwierzêta stanowi¹ surowiec kategorii I, a wiêc surowiec szczególnego ryzyka, który podlega utylizacji, a nastêpnie spopieleniu
w zatwierdzonej spalarni. Istnieje
równie¿ mo¿liwoœæ przekazania martwego zwierzêcia celem pochowania
go na tzw. cmentarzu dla zwierz¹t,
który jest traktowany jako szczególny
rodzaj sk³adowiska odpadów prowadzonego pod nadzorem s³u¿b sanitarno-weterynaryjnych. Przepisy nie dopuszczaj¹ samodzielnego pochówku
zwierz¹t dzikich czy domowych.
Obowi¹zek przekaz a n i a
zw³ok
zwierzêcia
do utylizacji b¹dŸ na
tzw. cmentarz
dla
zwierz¹t
wynika z d¹¿enia do zapobiegania zagro¿eniu epidemiologicznemu.
Podsumowuj¹c, w przypadkach,
o które Pani pyta, najlepiej niezw³ocznie zawiadomiæ jedn¹ ze s³u¿b, o których mowa powy¿ej. S³u¿by te zajm¹
siê martwym zwierzêciem w sposób
zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Krzysztof Raczyñski
radca prawny
Szanowni Czytelnicy! Pytania b¹dŸ
propozycje z tematami artyku³ów
mo¿na wysy³aæ mailem na adres:
[email protected] lub listownie
(z dopiskiem Rzecz prawna) na adres
redakcji: Rzecz Krotoszyñska, ul. Sienkiewicza 2a, 63-700 Krotoszyn.
24 wrzeœnia 2013
30
Sport
19 6 1 1
2. D¹broczanka Pêpowo
19 6 1 1
3. Orze³ Mroczeñ
18 5 3 0
4. Victoria Wrzeœnia
17 5 2 1
5. Victoria Ostrzeszów
14 4 2 2
6. Obra 1912 Koœcian
13 4 1 3
7. LKS Œlesin
11 3 2 3
8. KKS Kalisz
10 3 1 4
9. Olimpia Ko³o
10 3 1 4
10. PKS Racot
8 2 2 4
11. SKP S³upca
8 2 2 4
12. Grom Wolsztyn
8 2 2 4
13. BS P³omyk Jarota II Jarocin
7 2 1 5
14. LKS Go³uchów
6 1 3 4
15. Piast Kobylin
5 1 2 5
16. Warta Krzymów
5 1 2 5
Okrêgówka (8. kolejka)
1. Bia³y Orze³ KoŸmin Wlkp.
18 6 0 1
2. Stal Pleszew
18 6 0 1
3. Barycz Janków Przygodzki
16 5 1 2
4. Astra Krotoszyn
14 4 2 2
5. Pogoñ Nowe Skalmierzyce
12 3 3 1
6. KS Opatówek
12 4 0 4
7. Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 12 4 0 3
8. Re-Bud Piast Czekanów
11 3 2 3
9. Polonia Kêpno
10 3 1 4
10. Odolanovia Odolanów
9 2 3 1
11. Pogoñ Trêbaczów
9 3 0 4
12. Czarni Dobrzyca
8 2 2 3
13. ¯aki Taczanów
7 2 1 5
14. GOS Zieloni KoŸminek
7 2 1 4
15. Sokó³ Bralin
4 1 1 6
16. LZS Trzcinica
1 0 1 6
Zagrali dla Wojtka
Orze³ znów liderem,
Astra pnie siê w górê
Kolejne mecze maj¹ za sob¹
nasze ekipy z ligi okrêgowej.
Astra i Orze³ je wygra³y.
Oldboje „Astry” i „Zag³êbia”
W miniony pi¹tek, w szóst¹ rocznicê œmierci krotoszynianina
Wojciecha Tatarudy – pi³karza, trenera, cz³onka zarz¹du KS
Astra Krotoszyn, na stadionie miejskim odby³o siê spotkanie
towarzyskie oldbojów z Krotoszyna i Lubina.
W obu ekipach znaleŸli siê zawodnicy, którzy grali ramiê w ramiê z graj¹cym kiedyœ z numerem 10 w ataku
Wojciechem Tatarud¹. Z Astry przybyli: Zdzis³aw Adamczewski, Jerzy
Andrzejewski, Andrzej Grzesiak, Stanis³aw Handzlik, Wojciech Junik,
Wies³aw Kaczmarek czy Adam P³óciennik. Obecna by³a te¿ ¿ona œp. pi³karza, Barbara Tataruda. Zjawi³y siê
legendy Lecha Poznañ: Hieronim
Barczak i Teodor Napiera³a.
Minuta ciszy i mecz oficjalnie siê
rozpocz¹³. Pi³karze, ze wzglêdu na
swój wiek, grali dwie po³owy po 35
minut. Pocz¹tek nie wskazywa³, ¿e
w towarzyskim spotkaniu padnie a¿
6 bramek. Tylko 5 minut wystarczy³o,
¿eby licznie zebrani kibice cieszyli siê
z pierwszego gola dla Astry. Egzekutorem by³ Leszek Nowak. Do wyrów-
nania kilka minut póŸniej doprowadzi³ doœwiadczony Robert Kujawa
z karnego. Zag³êbie posz³o za ciosem
i nied³ugo potem na prowadzenie wyprowadzi³ je Piotr Malowski. Radoœæ
nie trwa³a d³ugo i dobr¹ form¹ popisa³
siê Jerzy Andrzejewski. Gola na 3:2
dla Astry strzeli³ Piotr Dzia³obiñski.
Druga po³owa to œwietna gra Micha³a Stañki z Zag³êbia, który zdo³a³
strzeliæ bramkê na miarê koñcowego
remisu.
– Po raz kolejny wszyscy udowodnili, ¿e pamiêæ o Wojtku wci¹¿ trwa
i bêdzie trwaæ jeszcze bardzo d³ugo –
skomentowa³a Barbara Tataruda.
Po meczu wszyscy udali siê pod
tzw. grzybek przy ulicy Sulmierzyckiej, by ju¿ mniej oficjalnie œwiêtowaæ w gronie przyjació³.
(szyn)
Krotoszyñska dru¿yna, tym razem na
oczach mniej licznej ni¿ ostatnio grupy kibiców, podejmowa³a u siebie
aspiruj¹c¹ do awansu ekipê KS Opatówek. Przyjezdni ju¿ w 11. min. objêli prowadzenie po strzale Stanis³awa Walczyñskiego. Do koñca pierwszej po³owy naszym nie uda³o siê
wyrównaæ, ale nieco uporz¹dkowali
grê na boisku i pod koniec byli stron¹ przewa¿aj¹c¹ i bardziej aktywn¹.
Po zmianie stron zespó³ Patryka
Halaburdy czêœciej goœci³ pod bramk¹ goœci z Opatówka. Kontakt z³apa³
jednak dopiero w 77. min. spotkania
Tomasz Domaga³a. Bramkê na miarê zwyciêstwa strzeli³ natomiast
w 88. min. Krzysztof Ratyñski. Astra
wygra³a i aktualnie zajmuje czwart¹
pozycjê tabeli ligowej.
Z kolei Bia³y Orze³, po pechowym
odwo³aniu meczu z ostatniej kolejki
(powód: z³y stan nowego boiska),
wyszed³ na murawê w Jankowie
g³odny zwyciêstwa. Od pocz¹tku to
ekipa Micha³a Kosinskiego by³a stron¹ lepsz¹. Jedyn¹ bramkê w pierwszej po³owie strzeli³ Robert Nowakowski. W drugiej kolejne gole strzelili R. Nowakowski i Bart³omiej
Ziembiñski. Dziêki wygranej pi³karze awansowali na powrót na miejsce
lidera.
(max)
P.W.P£ÓCIENNICZAK
1. KS Górnik Konin
Astra Krotoszyn – KGHM Zag³êbie Lubin 3:3 (3:2) Astra Krotoszyn – KS Opatówek 2:1 (0:1)
Barycz Janków Przygodzki – Bia³y Orze³ 0:3 (0:1)
P.W.P£ÓCIENNICZAK
IV liga (8. kolejka)
Pi³karze „Astry” nie dali przyjezdnym z Opatówka szans na wywiezienie trzech punktów
A-klasa (6. kolejka)
12 4 0 1
2. OKS Ostrów Wlkp.
12 4 0 2
3. CKS Zduny
12 3 3 0
4. Prosna Kalisz
12 4 0 1
5. WKS Witaszyce
9 2 3 1
6. Liskowiak Lisków
8 2 2 2
7. B³êkitni Sparta Kotlin
7 1 4 0
8. Raszkowianka Raszków
6 1 3 2
9. Iskra-Prosna Sieroszewice
6 1 3 2
10. KS Victoria Skarszew
5 1 2 2
11. GKS ¯erków
5 1 2 2
12. Korona Pogoñ Stawiszyn
4 1 1 4
13. CKS Zbiersk
4 1 1 4
14. Tarchalanka Tarcha³y Wielkie 2 0 2 3
Karate po raz drugi
28 wrzeœnia o 10.00 w kobyliñskiej hali œrodowiskowo-sportowej rozpocznie
siê drugi ju¿ turniej karate dzieci i m³odzie¿y o puchar burmistrza.
Organizatorem zawodów jest miejscowy Uczniowski Klub Sportowy
Ukemi. Do tej pory swój udzia³ potwierdzi³ wiele klubów, m.in. z Legni-
cy, Kostrzyna, Wroc³awia i Leszna.
Barw naszego powiatu bêd¹ broniæ zawodnicy ze Zdun, Krotoszyna oraz Kobylina. Zaplanowano rywalizacjê w kata (pokaz technik karate) oraz kumite
(walka sportowa). Medaliœci zdobywaæ
bêd¹ punkty dla swoich klubów, walcz¹c o puchar burmistrza Kobylina
2. KUKS Zêbców Ostrów Wlkp.
10 3 1 0
3. Unia Szymanowice
9 3 0 0
4. Zawisza Soœnie
6 2 0 1
5. Ogniwo £¹kociny
4 1 1 2
6. LZS Cielcza
3 1 0 2
7. Huragan Szczury
3 1 0 3
8. Sulimirczyk Sulmierzyce
3 1 0 2
9. Prosna Chocz-Kwileñ
0 0 0 3
10. B³ysk Daniszyn
0 0 0 3
24 wrzeœnia 2013
Po pierwszym meczu ekipa „Astry” zajmuje trzeci¹ pozycjê tabeli
Wstêp na zawody jest bezp³atny
M³odzicy „Astry”
Pierwszy mecz maj¹ za sob¹ m³odzicy Astry Krotoszyn, którzy w ramach ligi okrêgowej walczyli z KKS Kalisz.
ARCHIWUM
12 4 0 0
(max)
Remis na pocz¹tek
B-klasa (4. kolejka)
1. Sokó³ Chwaliszew
w klasyfikacji generalnej turnieju.
W ubieg³ym roku w zawodach
wziê³o udzia³ 150 osób. Najlepszym
klubem zosta³ UKS Shodan Zduny.
Drugie miejsce przypad³o stowarzyszeniu Satori z Leszna, a trzecie – kostrzyñskiemu klubowi Do Shotokan.
ARCHIWUM
1. Olimpia Brzeziny
Sezon ligowy m³odzików zainaugurowano dwa tygodnie temu. Oprócz ekipy Astry pod wodz¹ trenera £ukasza
Raka o punkty walcz¹ jeszcze dru¿yny
Ostrovii Ostrów Wlkp., Akademii Pi³karskiej z Ostrzeszowa, KKS Kalisz,
Kaliszanina Kalisz oraz Pogoni Nowe
Skalmierzyce. – Nasz pierwszy pojedynek pokaza³ ogromny charakter ch³opaków, którzy mimo tego, ¿e przegrywali, potrafili siê podnieœæ i wywalczyæ
cenny punkt – mówi szkoleniowiec
krotoszynian.
Astra przyst¹pi³a do spotkania bez
kontuzjowanego Kacpra £êgowskiego
i nieobecnego z powodu choroby Patryka Reyera. Dru¿yna KKS nabra³a
wiatru w ¿agle. Po kilku groŸnych ak-
www.rzeczkrotoszynska.pl
bramkarze: M. Domaga³a, W. Marciniak, A. Szymczak; obrona: Sz.
Bukowy, M. Pietrzak; obrona-pomoc: B. Cieœlak, A. Chytrowski,
D. Jerzyk, K. Kubera, O. Kuszaj, K.
£êgowski, J. Michalak, J. Olszewski, M. Turbañski; pomoc-atak: P.
Brajer, K. Fr¹ckowiak, K. Kaszkowiak, E. Kunicki, P. Reyer, D. Walczak, trener: £. Rak.
cjach pi³ka wpad³a do bramki strze¿onej przez Mateusza Domaga³ê. Do
przerwy by³o 1:0 dla ekipy z Kalisza.
– Prawdziwi ¿o³nierze walcz¹ do koñca, a duch wojowników wzmacnia ich
w kolejnych bitwach. Tak by³o w drugiej po³owie – relacjonuje £. Rak.
Astra zdo³a³a wykorzystaæ b³¹d
w obronie KKS i strzeli³a bramkê na
miarê remisu. Jej autorem by³ Filip Ku(max)
³aga.
31
Sport
Bilardowe duety
wano tylko indywidualnie.
Pomys³ okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê. Do rywalizacji stanê³o 10 par
ARCHIWUM
Impreza by³a pierwsz¹ tego typu zorganizowan¹ przez krotoszyñski klub
Bila. Do tej pory bowiem rywalizo-
z Jarocina, Ostrowa Wlkp., KoŸmina
Wlkp., Zdun i Krotoszyna. W pó³finale Anita Radzimirska i Magda Konrady (UKS Bila Zduny) pokona³y £ukasza Zycha i Damiana Czubaka
(Ostrów Wlkp.) 4:2, natomiast Grzegorz Koœmider i Adam P³ugowski
(Krotoszyn) w takim samym stosunku wygrali z Weronik¹ Karwik i Maciejem Szel¹gowskim (UKS Bila
Zduny).
W finale spotka³y siê wiêc pary
z Krotoszyna i ze Zdun. Najpierw
zdunowianki osi¹gnê³y przewagê,
lecz krotoszynianie szybko odrobili
straty i wyszli na prowadzenie, by ju¿
do koñca kontrolowaæ pojedynek.
Wygrali 4:2.
– Turniej sta³ na wysokim poziomie i na pewno w przysz³oœci bêdziemy organizowali podobne – podsumowuje trener naszych bilardzistów,
Pawe³ Galeja.
(max)
Uczestnicy pierwszego turnieju bilardowych duetów
Kolejne medale Roszczaka
Reprezentuj¹cy UKS Olimpijczyk
Pogorzela ³agiewniczanin po raz kolejny zaprezentowa³ wysok¹ formê
i ju¿ w pierwszym starcie zdoby³
srebrny medal, rzucaj¹c oszczepem
na odleg³oœæ 34,78 m. W pchniêciu
kul¹ konkurent naszego zawodnika,
Longin Bujnowicz z Sieradza, w drugiej kolejce uzyska³ 13,26 m i wyszed³ na prowadzenie, którym jednak
nie cieszy³ siê d³ugo, poniewa¿
w trzeciej kolejce Roszczak pchn¹³
kul¹ na odleg³oœæ 13,68 m i tym rzutem zdecydowanie wygra³ konkurs,
ustanawiaj¹c nowy rekord Polski
w kat. M-70. W trzeciej konkurencji,
czyli rzucie m³otem, ³agiewniczanin
wywalczy³ srebrny medal.
W drugim dniu wystartowa³
w rzucie dyskiem, gdzie wynikiem
41,76 m ustanowi³ nowy rekord kraju i zdoby³ drugi z³oty medal.
Po ostatniej konkurencji okaza³o
siê, ¿e Czes³aw Roszczak za wynik
w pchniêciu kul¹ uzyska³ najwiêcej
punktów (1.155) i zosta³ najlepszym
miotaczem w kategorii open. Otrzyma³ puchar dla najlepszego zawodnika Mistrzostw Polski Weteranów.
– Mistrzostwa uwa¿am za bardzo
udane, teraz jednak skupiam siê na
przygotowaniach do lekkoatletycznych Mistrzostw Œwiata Weteranów,
które odbêd¹ siê w Porto Alegre
(Brazylia) w dniach 16 – 26 paŸdziernika – podsumuje zawodnik z £agiewnik.
O tym, ¿e na Mistrzostwach Œwiata nasz olimpijczyk bêdzie w dobrej
formie œwiadcz¹ te¿ inne wyniki, które w tym roku by³y naprawdê wyœmienite. Niejednokrotnie pan Czes³aw bi³ bowiem w³asne rekordy ¿yciowe i stawa³ na najwy¿szych stop-
ARCHIWUM
W sierpniowych lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Weteranów w Toruniu wystartowa³o ponad 350 zawodników,
w tym mieszkaniec £agiewnik, Czes³aw Roszczak.
Zawody by³y przetarciem przed
mistrzostwami œwiata weteranów
ARCHIWUM
1 wrzeœnia w krotoszyñskim Centrum Bilardowym odby³y siê zawody w parach. Do sportowych zmagañ stanê³o 10 duetów.
Krzysztof Maciejewski zaj¹³ 39. miejsce w Krynicy Zdroju
Biegacze nie pró¿nuj¹
Krotoszyñscy biegacze pocz¹tek wrzeœnia mog¹ uznaæ za bardzo udany. Wziêli udzia³ w dwóch presti¿owych imprezach, które ukoñczyli na dobrych pozycjach.
W dniach 6 – 8 wrzeœnia w Krynicy
Zdroju zorganizowano festiwal biegowy z okazji Forum Ekonomicznego.
Jednym z najtrudniejszych biegów by³
ten na dystansie 100 km, w którym
udzia³ wzi¹³ krotoszynianin Krzysztof
Maciejewski. Bieg ten nazywany jest
Biegiem Siedmiu Dolin, bowiem wiedzie szlakami turystycznymi Beskidu
S¹deckiego. O godz. 4.00 wybieg³o na
nie ponad 500 zawodników z ca³ej Polski. Do mety dotar³o 346 osób, a zwyciêzc¹ zosta³, tak jak w ubieg³ym roku,
Nemeth Csaba, osi¹gaj¹c czas 8:57:38.
200 zawodników zrezygnowa³o
w trakcie biegu lub nie zmieœci³o siê
w limicie czasowym, ustalonym dla
poszczególnych punktów kontrolnych.
Krotoszynianin ukoñczy³ rywalizacjê
na 39. pozycji, z czasem 12:12:48. Jak
mówi, bieg stanowi³ ci¹g³¹ walkê zcza-
sem, tras¹ oraz samym sob¹. Nasz zawodnik liczy, ¿e za rok uda mu siê wywalczyæ wy¿sz¹ lokatê.
Z kolei 15 wrzeœnia w Miliczu odby³ siê I Bieg Karpia na dystansie 11
km. Imprezê zorganizowano z okazji
Œwiêta Karpia, a trasa wiod³a wokó³
stawu Monika. Najlepszy z krotoszyñskiej grupy okaza³ siê Czes³aw Sienkiewicz, który z czasem 42:37 zaj¹³ 12.
miejsce. Nieco ni¿ej uplasowali siê
Piotr Grzempowski (26. miejsce) oraz
Andrzej Maciejewski (41. miejsce).
W zawodach uczestniczyli tak¿e Jan
G³owacki, Jaros³aw Kalak, Robert Konarski, Lech Król, Artur Ryba, Wojciech Ryba, Adam Szymañski, Piotr
Tyczyñski i Rados³aw Wita. W biegu
VIP-ów na dystansie 5,5 km triumfowa³ zawodnik KS Krotosz – Krzysztof
(max)
Kasprzak.
Bieg Soko³a ju¿
w niedzielê w Kobiernie
niach podium na imprezach w kraju
i za granic¹. Relacjê z imprezy poka¿emy na ³amach naszej gazety.
(max)
Miœkiewicz byli goœæmi minister
sportu i turystki Joanny Muchy, która podziêkowa³a zawodniczce z Ko-
ARCHIWUM
11 wrzeœnia Natalia Brzykcy – medalistka XXII Letnich Igrzysk G³uchych w Sofii, i jej trener Rados³aw
Natalia przyjmuje gratulacje od minister Muchy
bylina za zdobycie br¹zowego medalu w judo (kat. +70 kg). Oprócz
Natalii w spotkaniu uczestniczyli inni medaliœci: Artur Pióro (dwa z³ote
medale w p³ywaniu) i Edyta Zarêba
(srebro w biegu maratoñskim).
Sportowcom towarzyszyli dzia³acze
Polskiego Zwi¹zku Sportu Nies³ysz¹cych.
– Jestem bardzo dumna z tego
wyróznienia. Na pewno zmotywuje
mnie ono do jeszcze ciê¿szej pracy.
Moim celem, jak ju¿ niejednokrotnie
wspomina³am, jest z³oty medal na
olimpiadzie. Bêdê do tego sumiennie
d¹¿y³a – podsumowuje N. Brzykcy.
Po gratulacjach i podziêkowaniach na spotkaniu w ministerstwie
mówiono o sporcie osób niepe³nosprawnych.
(max)
P.W.P£ÓCIENNICZAK
Minister gratuluje Natalii Brzykcy
Bieg Soko³a to jedna z najbardziej popularnych imprez sportowych w powiecie
W najbli¿sz¹ niedzielê o 13.00 rozpocznie siê w Kobiernie XVII Bieg
Soko³a. W jego ubieg³orocznej edycji uczestniczy³o ponad 750 osób.
Jak co roku, przygotowano kilka dystansów zale¿nych od wieku uczestników. Najm³odsi biegacze bêd¹ mieli do pokonania 100 m, uczniowie
klas I – III – 500 m, V i VI – 1000 m,
gimnazjaliœci – 12.00 m, uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych – 1.800
m. Bieg odbêdzie siê bez wzglêdu na
warunki atmosferyczne. Ka¿dy
uczestnik musi mieæ wa¿ne badania
lekarskie oraz dokument to¿samoœci.
W tym roku odbêdzie siê równie¿
Bieg PrzyjaŸni, w którym bêd¹ mogli
wzi¹æ udzia³ samorz¹dowcy i osoby
zwi¹zane z ¿yciem spo³eczno-kulturalnym naszego powiatu.
Najlepsi biegacze otrzymaj¹ statuetki, przygotowano te¿ nagrody rzeczowei. Ka¿dy uczestnik dostanie po
biegu posi³ek regeneracyjny, s³odycze i znaczek pami¹tkowy.
(max)
24 wrzeœnia 2013
32
Reklama
... to tygodnik redagowany przez rodowitych krotoszynian. Jesteœmy niezale¿ni, mamy polski kapita³, powstaliœmy z wielkiego ruchu „Solidarnoœci”. Mamy za sob¹ tradycjê dwudziestu lat, czujemy siê cz¹stk¹ d³ugiej historii Krotoszyna. Opisujemy rzeczywistoœæ z myœl¹, by nasze ¿ycie by³o lepsze. My piszemy, ¿e tutaj warto ¿yæ...
RZECZ KROTOSZYÑSKA. TYGODNIK LOKALNY. PISMO POWSTA£E Z RUCHU SOLIDARNOŒCI. Adres redakcji: 63-700 Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 2a, box 35. Redaktor naczelny: Sebastian Poœpiech. Wydawca: Lumino Press, 63700 Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 2a. Tel. 62 725 33 54, 62 722 71 42, faks 62 722 71 42, e-mail: [email protected], [email protected] Konto: 67 8410 0003 2001 0003 8625 0001. Nak³ad: 4500 egz. Druk: Polskapresse sp.
z o.o. (Wroc³aw). Tygodnik zrzeszony w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych w Warszawie. Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: Zamówienia na prenumeratê w wersji papierowej mo¿na sk³adaæ bezpoœrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl.
Ewentualne pytania na adres e-mail: [email protected] lub Telefoniczne Biuro Obs³ugi Klienta: 801 800 803 lub 22 717 59 59 (7.00 – 18.00). Koszt po³¹czenia wg taryfy operatora.
Jednoaktówka w trzydziestu dwóch ods³onach, grywana regularnie co wtorek. Premiera: 20 marca 1990. Scenariusz: zespo³owy, re¿yseria: Sebastian Poœpiech. Obsada: Agnieszka
Marciniak, Marcin Szyndrowski. Fotodekoracje: Pawe³ P³ócienniczak. Artyœci wystêpuj¹cy goœcinnie: Romana Hyszko, Rados³aw Korzecki, S³awomir Pa³asz, Krzysztof
Raczyñski, Jan Rosik, Alfred Siama, Anna Szulc, Liliana Trawiñska. Zastrzegamy sobie przyjemnoœæ opracowywania lub skracania nades³anych tekstów. Niektórym nadajemy piêkne tytu³y, niektóre nieco skracamy. Artyku³ów raczej nie gubimy, ale ich tak¿e nie zwracamy. Wzory i elementy graficzne nie bêd¹ce w³asnoœci¹ reklamodawcy nale¿¹ wy³¹cznie do nas.
Za treœæ og³oszeñ i reklam nie odpowiadamy. Wszystkich Czytelników kochamy... i zapraszamy w nasze niskie progi od 8.00 do 16.30, od poniedzia³ku do pi¹tku. Tych, którzy s¹ bardzo
ciekawi, informujemy, ¿e ³amie nas Artur Paterek.
24 wrzeœnia 2013
www.rzeczkrotoszynska.pl

Podobne dokumenty