Gandalf.com.pl - sklep internetowy z książkami, muzyką, zabawkami

Komentarze

Transkrypt

Gandalf.com.pl - sklep internetowy z książkami, muzyką, zabawkami
System Prawa
Administracyjnego
R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel
Tom 8 A
Publiczne
prawo gospodarcze
Jan Grabowski, Leon Kieres,
Anna Walaszek-Pyzioł
Michał Biliński, Rafał Blicharz, Tomasz Długosz,
Krzysztof Horubski, Karol Kiczka, Tadeusz Kocowski,
Marek Szydło, Artur Żurawik
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN
SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Publiczne prawo gospodarcze
Tom 8 a
SYSTEM PRAWA
ADMINISTRACYJNEGO
Publiczne
prawo gospodarcze
Tom 8 a
REDAKTORZY NACZELNI SYSTEMU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
ROMAN HAUSER
ZYGMUNT NIEWIADOMSKI
ANDRZEJ WRÓBEL
Publiczne
prawo gospodarcze
Tom 8 a
Redaktorzy
Prof. dr hab. Roman Hauser
Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Autorzy
prof. dr hab. Jan Grabowski – Uniwersytet Śląski;
prof. dr hab. Leon Kieres – Uniwersytet Wrocławski;
prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł – Uniwersytet Jagielloński
dr Michał Biliński – Uniwersytet Jagielloński; prof. UŚ dr hab. Rafał
Blicharz – Uniwersytet Śląski; dr Tomasz Długosz – Uniwersytet
Jagielloński; dr Krzysztof Horubski – Uniwersytet Wrocławski; prof.
UWr dr hab. Karol Kiczka – Uniwersytet Wrocławski; prof. UWr
dr hab. Tadeusz Kocowski – Uniwersytet Wrocławski; prof. UWr
dr hab. Marek Szydło – Uniwersytet Wrocławski; dr Artur Żurawik –
Uniwersytet Jagielloński
WYDAWNICTWO C.H. BECK
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN
WARSZAWA 2013
Wydano we współpracy:
z Instytutem Nauk Prawnych PAN
w Warszawie
Poszczególne części opracowali:
Michał Biliński
– rozdz. III § 17, 19;
Rafał Blicharz
– rozdz. I § 3;
Tomasz Długosz – rozdz. V § 27;
Jan Grabowski
– rozdz. I § 1–2;
Krzysztof Horubski
– rozdz. II § 9, rozdz. V § 29–30;
Karol Kiczka
– rozdz. IV § 21, § 23 pkt I–II;
Leon Kieres
– rozdz. II § 4 pkt II, § 8 pkt II–III,
Tadeusz Kocowski
rozdz. IV § 23 pkt III, rozdz. V § 28;
– rozdz. II § 4 pkt III, § 6–7, § 8
pkt I, IV, § 10, rozdz. IV § 23
pkt IV, § 24, rozdz. V § 25–26;
Marek Szydło
– rozdz. II § 4 pkt I, § 5, 11–13,
Artur Żurawik
rozdz. IV § 22, § 23 pkt V;
– rozdz. II § 14, rozdz. III § 15–16,
18, 20.
Redakcja: Aleksandra Dróżdż
Wydawca: Joanna Ziemiecka
© Wydawnictwo C.H. Beck 2013
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck
Druk i oprawa: Totem, Inowrocław
ISBN 978-83-255-4613-7
ISBN e-book 978-83-255-4614-4
Przedmowa
Oddawany do rąk Czytelników Tom 8a Systemu Prawa Administracyjnego, wspólnego projektu Wydawnictwa C.H. Beck i Instytutu Nauk Prawnych PAN, obejmuje
zagadnienia publicznego prawa gospodarczego.
Pracę rozpoczynają rozważania wprowadzające dotyczące relacji między prawem
a gospodarką (rola i funkcje prawa w kształtowaniu stosunków gospodarczych), kryteriów wyodrębnienia publicznego prawa gospodarczego, a także źródeł publicznego prawa gospodarczego. Kolejne fragmenty pracy obejmują podstawowe pojęcia publicznego
prawa gospodarczego pojęcia oraz zasady ogólne publicznego prawa gospodarczego.
Zagadnienia szczegółowe dotyczą ustroju i zadań administracji gospodarczej oraz
funkcji administracji gospodarczej.
Praca jest dziełem kilku autorów wskazanych w zestawieniu zbiorczym oraz na
poszczególnych stronach niniejszego tomu. Za merytoryczną treść, prezentowane stanowisko prawne i formę wypowiedzi odpowiadają autorzy poszczególnych części tego
dzieła.
Wydanie niniejszego tomu uwzględnia stan prawny na dzień 1 sierpnia 2013 r.
Warszawa, sierpień 2013 r.
Redaktorzy
Spis treści
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
Rozdział I. Prawo a gospodarka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
§ 1. Rola i funkcje prawa w kształtowaniu stosunków gospodarczych . . 4
I. Wzajemna współzależność prawa i gospodarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
II. Funkcja służebna prawa wobec gospodarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. Rola prawa w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu
gospodarki rynkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
IV. Rola prawa w korygowaniu negatywnych skutków
społeczno-ekonomicznych liberalnej gospodarki rynkowej. Pierwszeństwo
prawa stanowionego wobec „naturalnych” praw rynku. . . . . . . . . . . . . . 12
§ 2. Kryteria wyodrębnienia, przedmiot i zakres publicznego prawa
gospodarczego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
I. Kryterium ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
II. Geneza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
III. Zakres, metody i kryteria wyodrębnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
IV. Przedmiot i zakres publicznego prawa gospodarczego. . . . . . . . . . . . . . . 22
§ 3. Źródła publicznego prawa gospodarczego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
I. Informacje ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
II. Konstytucja jako podstawa ustroju gospodarczego Polski. . . . . . . . . . . . 29
III. Umowy międzynarodowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
IV. Ustawy jako główne narzędzie regulacji publicznego prawa
gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
V. Akty wykonawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
VI. Akty prawa miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
VII. Akty prawa wewnętrznego oraz quasi-źródła prawa. . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rozdział II. Podstawowe pojęcia publicznego prawa gospodarczego. . . . . 41
§ 4. Podstawowe wolności gospodarcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
I. Swobody rynku wewnętrznego i reguły konkurencji w prawie
Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
II. Wolność działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
III. Wolność wykonywania zawodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
§ 5. Funkcje administracji publicznej wobec gospodarki. . . . . . . . . . . . . 118
§ 6. Działalność gospodarcza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
§ 7. Działalność zawodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
§ 8. Przedsiębiorca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
I. Prawne pojęcie przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
II. Przedsiębiorcy zagraniczni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
III. Przedsiębiorcy publiczni (państwowi i komunalni). . . . . . . . . . . . . . . . . 263
IV. Rejestracja przedsiębiorców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
§ 9. Przedsiębiorstwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
§ 10. Kontrola i nadzór (policyjny, reglamentacyjny, właścicielski). . . . . . 359
I. Kontrola i nadzór jako funkcja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
VII
Spis treści
II. Kontrola i nadzór – dylematy terminologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
III. Uwarunkowania historyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
IV. Istota kontroli i nadzoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
V. Nadzór gospodarczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
VI. Nadzór policyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
VII. Nadzór reglamentacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
VIII. Nadzór regulacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
IX. Nadzór właścicielski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
§ 11. Konkurencja i konkurenci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
§ 12. Konsument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
§ 13. Rynek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
I. Rynek wewnętrzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
II. Rynek właściwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
§ 14. Pojęcie interesu publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
I. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
II. Pojmowanie interesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
III. Rozumienie „interesu publicznego”. Dotychczasowe poglądy . . . . . . . . 412
IV. Wybrane definicje legalne interesu publicznego w ustawodawstwie
polskim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
V. Interes publiczny a interes społeczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Rozdział III. Zasady ogólne publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . § 15. Społeczna gospodarka rynkowa jako konstytucyjna zasada
ustroju gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zasada społecznej gospodarki rynkowej w Konstytucji RP. . . . . . . . . . . III.Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 16. Zasada wolności działalności gospodarczej i jej ograniczenia. . . . . . I. Wolność działalności gospodarczej jako filar społecznej
gospodarki rynkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rozumienie konstytucyjnej wolności działalności gospodarczej . . . . . . III. Treść zasady wolności działalności gospodarczej i jej ograniczanie . . . . IV. Ograniczenia wolności działalności gospodarczej w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 17. Zasada równego traktowania przedsiębiorców. . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakres podmiotowy zasady równego traktowania przedsiębiorców . . . . III. Zakres przedmiotowy zasady równego traktowania przedsiębiorców. . . IV. Treść zasady równego traktowania przedsiębiorców. . . . . . . . . . . . . . . . § 18. Zasada ochrony własności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Konstytucyjne rozumienie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Konstytucyjna zasada ochrony własności a gospodarka i rozwój
społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 19. Zasada rejestracji przedsiębiorców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rejestr przedsiębiorców w znaczeniu wąskim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Rejestr przedsiębiorców w znaczeniu szerokim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20. Zasada przestrzegania reguł uczciwej konkurencji i dobrych
obyczajów w działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Klauzula generalna dobrych obyczajów. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . VIII
435
439
439
442
448
449
449
451
453
460
465
466
466
469
470
471
473
473
474
475
479
479
482
488
493
493
493
Spis treści
III. Przegląd poszczególnych kryteriów ocennych odnoszących się
do klauzuli dobrych obyczajów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Dobre obyczaje a zasady współżycia społecznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Wpływ poszczególnych kryteriów ocennych związanych z klauzulą
generalną dobrych obyczajów na orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . VI. Zasada przestrzegania przez przedsiębiorców reguł uczciwej
konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Ustrój i zadania administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . § 21. Administracja gospodarcza – pojęcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 22. Podmioty pełniące funkcje administracji gospodarczej w Unii
Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 23. Podmioty pełniące funkcje administracji gospodarczej w Polsce . . . I. Organy administracji państwowej pełniące funkcje administracji
gospodarczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Organy i podmioty rządowej administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . III. Administracja samorządowa wobec działalności gospodarczej. . . . . . . . IV. Samorząd gospodarczy i zawodowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Administracja gospodarcza zorganizowana w sposób swoisty . . . . . . . . § 24. Partnerzy społeczni administracji gospodarczej. . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Partnerzy społeczni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Organizacje pracodawców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Izby gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Samorząd zawodowy rzemiosła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Samorządy niektórych przedsiębiorców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Związki pracodawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Samorządy wolnych zawodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Związki zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Trójstronna Komisja do spraw Społeczno-Gospodarczych. . . . . . . . . . . XI. Wojewódzkie komisje dialogu społecznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Funkcje administracji gospodarczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 25. Policja gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Policja w ujęciu historycznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pojęcie policji gospodarczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Istota zagrożeń policyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Instrumenty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Podmiotowe określenie policji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Stany i dobra chronione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Prewencyjno-zachowawczy charakter działań organów policyjnych. . . . IX. Materialne i osobiste obciążenia jednostek i przedsiębiorców
obowiązkami policyjnymi – ciężary policyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 26. Reglamentacja działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Pojęcie reglamentacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Reglamentacja w gospodarce nakazowo-rozdzielczej. . . . . . . . . . . . . . . IV. Cele reglamentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Istota reglamentacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Reglamentacja a policja gospodarcza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Określenie reglamentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Sfery ograniczeń reglamentacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
507
510
514
515
519
528
541
545
545
551
570
603
636
640
640
642
643
644
644
645
646
647
647
648
651
653
659
659
660
663
666
667
671
673
674
676
677
677
679
681
684
686
690
693
695
IX
Spis treści
§ 27. Funkcja regulacyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
§ 28. Zarząd mieniem publicznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
I. Pojęcie mienia publicznego a pojęcie majątku publicznego . . . . . . . . . . 707
II. Pojęcie mienia publicznego a pojęcie rzeczy publicznych. . . . . . . . . . . . 711
III. Kryteria wyodrębnienia mienia publicznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
IV. Zarząd mieniem publicznym w ramach funkcji administracji
gospodarczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721
V. Kryteria zarządu mieniem publicznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
§ 29. Planowanie gospodarcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
I. Planowanie gospodarcze – zagadnienia wprowadzające. . . . . . . . . . . . . 732
II. Charakter prawny norm planowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736
III. Założenia regulacji prawnej procesów planowania w gospodarce. . . . . . 739
IV. Klasyfikacja planów gospodarczych wedle kryterium stopnia związania
adresatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
V. Planowanie gospodarcze w realizacji wybranych zadań administracji
gospodarczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
§ 30. Wspieranie gospodarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
I. Wspieranie gospodarki – zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . 753
II. Podstawy prawne funkcji wspierania gospodarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756
III. Selektywne środki wspierania gospodarki a ogólne instrumenty
interwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
IV. Wybrane przejawy realizacji funkcji wspierania gospodarki . . . . . . . . . 762
Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
X
Wykaz skrótów
1. Źródła prawa
BezpŻywnU ���������������� ustawa z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.
Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)
BiegliRewU������������������ ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.)
CzystGmU������������������� ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)
dyrektywa
2004/17/WE ���������������� dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r.
koordynująca procedury zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
(Dz.Urz. UE L Nr 134, s. 1)
dyrektywa
2006/111/WE �������������� dyrektywa 2006/111/WE Komisji z 16.11.2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej
wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE L Nr 318, s. 17)
dyrektywa
2006/123/WE �������������� dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 12.12.2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L
Nr 376, s. 36)
DzGospU���������������������� ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41,
poz. 324 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje
DziałInnowWspU�������� ustawa z 30.5.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz. 730 ze zm.)
DziałUbezpU���������������� ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U.
z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.)
EKPC �������������������������� Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)
FinPublU���������������������� ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.)
GospKomU������������������ ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U.
z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
GryHazU���������������������� ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540
ze zm.)
IzbyGospU ������������������ ustawa z 30.5.1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz.U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 710)
KC�������������������������������� ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
KH�������������������������������� rozporządzenie Prezydenta RP z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U.
Nr 57, poz. 502 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje
KomPrywU������������������ ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz. 216)
XI
Wykaz skrótów
KoncesjaU�������������������� ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U.
Nr 19, poz. 101 ze zm.)
Konstytucja PRL���������� ustawa z 22.7.1952 r. – Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje
Konstytucja RP������������ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78,
poz. 483 ze sprost. i ze zm.)
KontrAdmRzU������������ ustawa z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.
Nr 185, poz. 1092)
KP�������������������������������� ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 ze zm.)
KPA������������������������������ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
KPC������������������������������ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43,
poz. 296 ze zm.)
KPP������������������������������ Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z 7.12.2000 r. (Dz.Urz. UE
2010 r. C Nr 83, s. 389)
KrRejSU���������������������� ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.
Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.)
KSH ���������������������������� ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94,
poz. 1037 ze zm.)
KW������������������������������ ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
poz. 482)
NPRU�������������������������� ustawa z 20.4.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116,
poz. 1206 ze zm.)
OKiKU������������������������ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
Nr 50, poz. 331 ze zm.)
OrdPod ������������������������ ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.
poz. 749 ze zm.)
PARPU ������������������������ ustawa z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)
PodRolU���������������������� ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 ze zm.)
PomSpołU ������������������ ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
poz. 182 ze zm.)
PPU������������������������������ ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.
Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.)
PrBank ������������������������ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.
poz. 1376 ze zm.)
PrDew�������������������������� ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.
poz. 826)
PrDzGosp�������������������� ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.
Nr 101, poz. 1178 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje
PrEnerg������������������������ ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.
poz. 1059)
PrGeod ������������������������ ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.
Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)
PrLot���������������������������� ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.
poz. 933 ze zm.)
XII
Wykaz skrótów
PrNot���������������������������� ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r.
Nr 189, poz. 1158 ze zm.)
PrRDrog ���������������������� ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U.
z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
PrSpółdz���������������������� ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r.
Nr 188, poz. 1848 ze zm.)
PrStow�������������������������� ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)
PrTel���������������������������� ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171,
poz. 1800 ze zm.)
PrZamPubl ������������������ ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz. 907)
PrzejStosFinU�������������� ustawa z 22.9.2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy
organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz.U. Nr 191, poz. 1411
ze zm.)
PublTransZbiorU �������� ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.
z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)
RachunkU�������������������� ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
poz. 330 ze zm.)
RPrU���������������������������� ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r.
Nr 10, poz. 65 ze zm.)
RTVU�������������������������� ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r.
Nr 43, poz. 226 ze zm.)
SamGmU��������������������� ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
poz. 594)
SamPowU�������������������� ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz. 595)
SamWojU �������������������� ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz. 596)
SamZałU���������������������� ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.)
SportU�������������������������� ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)
SwobDziałGospU�������� ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.
Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)
ŚwUsłRPU ������������������ ustawa z 4.3.2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278 ze zm.)
TFUE��������������������������� Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90,
poz. 864)
TrDrogU���������������������� ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.
poz. 1265 ze zm.)
TUE������������������������������ Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30)
WolontariatU���������������� ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
WyrWinU �������������������� ustawa z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690
ze zm.)
ZaopatrzWodU ������������ ustawa z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)
XIII
Wykaz skrótów
ZasPolitRozwU������������ ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst
jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.)
ZNKU�������������������������� ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.
Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
2. Organy i instytucje
ETS������������������������������ Europejski Trybunał Sprawiedliwości
KIO������������������������������ Krajowa Izba Odwoławcza
MTS ���������������������������� Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
NSA������������������������������ Naczelny Sąd Administracyjny
PAIZ ���������������������������� Prezes Agencji do spraw Inwestucji Zagranicznych
RWPG�������������������������� Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
SAMop������������������������ Sąd Antymonopolowy
SN�������������������������������� Sąd Najwyższy
SN (7)�������������������������� Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów
SKO����������������������������� Samorządowe Kolegium Odwoławcze
SOKiK������������������������� Sąd ochrony konkurencji i konsumentów
SPI ������������������������������ Sąd Pierwszej Instancji
TK�������������������������������� Trybunał Konstytucyjny
TSUE��������������������������� Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
UOKiK������������������������ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
WSA ���������������������������� Wojewódzki Sąd Administracyjny
3. Publikatory i czasopisma
AUL ���������������������������� Acta Universitatis Lodziensis
AUMCS ���������������������� Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
AUWr�������������������������� Acta Universitatis Wratislaviensis
Dz.U.���������������������������� Dziennik Ustaw
Dz.Urz.������������������������ Dziennik Urzędowy
FK�������������������������������� Finanse Komunalne
GSP������������������������������ Gdańskie Studia Prawnicze
KSP������������������������������ Krakowski Studia Prawnicze
KPP������������������������������ Kwartalnik Prawa Prywatnego
KPPubl.������������������������ Kwartalnik Prawa Publicznego
M.P.������������������������������ Monitor Polski
MoP������������������������������ Monitor Prawniczy
MoPod�������������������������� Monitor Podatkowy
NP�������������������������������� Nowe Prawo
OMT���������������������������� Organizacja. Metody. Technika
ONSA�������������������������� Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
OSN����������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSNP �������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy
OSNAPiUS������������������ Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
XIV
Wykaz skrótów
OSNKW���������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNC�������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCP������������������������ Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Pracy
OSS������������������������������ Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
OTK ���������������������������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A ������������������������ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A
Pal. ������������������������������ Palestra
PiP�������������������������������� Państwo i Prawo
PIPWI�������������������������� Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej
PPH������������������������������ Przegląd Prawa Handlowego
PL�������������������������������� Przegląd Legislacyjny
Pr.Gosp. ���������������������� Prawo Gospodarcze
Pr.Sp. �������������������������� Prawo Spółek
Prz.Sejm.���������������������� Przegląd Sejmowy
PS �������������������������������� Przegląd Sądowy
PUG����������������������������� Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Rej. ������������������������������ Rejent
RPEiS�������������������������� Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
R.Pr. ���������������������������� Radca Prawny
Rzeczp.������������������������ Rzeczpospolita
SC�������������������������������� Studia Cywilistyczne
SI���������������������������������� Studia Iuridica
SP �������������������������������� Studia Prawnicze
SPE������������������������������ Studia Prawno-Ekonomiczne
ST�������������������������������� Samorząd Terytorialny
TPP������������������������������ Transformacje Prawa Prywatnego
Zb.Orz.��������������������������� Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ECR)
ZNUJ���������������������������� Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
4. Piśmiennictwo
Adamiak, Borkowski,
Komentarz�������������������� B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego.
Komentarz, Warszawa 1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008,
2009, 2011, 2012
Administracyjne
prawo gospodarcze
(pod red. L. Kieresa)���� A. Borkowski, M. Guziński, T. Kocowski, Wrocław 2000; A. Borkowski,
M. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Wrocław 2003, 2005; A. Borkowski, M. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka,
L. Kieres, T. Kocowski, Szydło, Wrocław 2008, 2009
Boć, Administracja
publiczna 2003 ������������ Administracja publiczna (pod red. J. Bocia), Wrocław 2003
Boć, Prawo administracyjne 1993, 1998, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2007, 2010��������� Prawo administracyjne (pod red. J. Bocia), Wrocław 1993, 1998, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010
XV
Wykaz skrótów
Hauser, Wierzbowski,
Prawo o postępowaniu Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
(pod red. R. Hausera, M. Wierzbowskiego), Warszawa 2011, 2013
Konstytucja ���������������� Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (pod red. L. Garlickiego), t. I, Warszawa 1999, t. II, Warszawa 2001, t. III, Warszawa 2003,
t. IV, Warszawa 2005, t. V, Warszawa 2007
Niewiadomski, Prawo
administracyjne 2009 �� Prawo administracyjne (pod red. Z. Niewiadomskiego), Warszawa 2009
System pr. cyw.������������ System prawa cywilnego, t. I, wyd. 1, Ossolineum 1974; wyd. 2, Ossolineum 1985; t. II, Ossolineum 1977; t. III, cz. 1, Ossolineum 1981;
t. III, cz. 2, Ossolineum 1976; t. IV, Ossolineum 1986
SystemPrAdm�������������� System Prawa Administracyjnego (pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla), t. 1, Warszawa 2010; t. 2, Warszawa 2012; t. 4, Warszawa 2012; t. 5, Warszawa 2013; t. 6, Warszawa 2011; t. 7, Warszawa
2012; t. 9, Warszawa 2010; t. 11, Warszawa 2011; t. 12, Warszawa 2010
System Prawa
Administracyjnego������ System Prawa Administracyjnego, t. I (pod red. J. Starościaka), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, 1987; t. III (pod red. T. Rabskiej, J. Łętowskiego); t. IV (pod red. T. Rabskiej), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980
System PrHandl ���������� System Prawa Handlowego, t. 1, Warszawa 2009; t. 2, Warszawa 2012;
t. 2A i 2B, Warszawa 2007; t. 5, wyd. 2, Warszawa 2006; wyd. 3, Warszawa 2011; wyd. 3, Warszawa 2011; t. 7, Warszawa 2007; t. 8, Warszawa 2010; t. 10, Warszawa 2012
System PrPryw ������������ System Prawa Prywatnego, t. 1, wyd. 1, Warszawa 2007; wyd. 2, Warszawa 2012; t. 2, wyd. 1, Warszawa 2002; wyd. 2, Warszawa 2008; Suplement do t. 2, Warszawa 2004; t. 3, wyd. 1, Warszawa 2003, wyd. 2,
Warszawa 2007; wyd. 3, Warszawa 2013; t. 4, wyd. 1, Warszawa 2005,
wyd. 2, Warszawa 2007; wyd. 3, Warszawa 2012; t. 5, Warszawa 2006;
wyd. 2, Warszawa 2012; t. 6, Warszawa 2009; t. 7, wyd. 1, Warszawa
2001, wyd. 2, Warszawa 2004, wyd. 3, Warszawa 2011; t. 8, wyd. 1,
Warszawa 2004, wyd. 2, Warszawa 2011; t. 9, Warszawa 2010; t. 10,
Warszawa 2009, 2013; t. 11, Warszawa 2009; t. 12, Warszawa 2003,
2011; t. 13, wyd. 1, Warszawa 2003, wyd. 2, Warszawa 2007; t. 14A,
Warszawa 2012; t. 14B, Warszawa 2012; t. 16, Warszawa 2008; t. 17A,
Warszawa 2010; t. 17B, Warszawa 2010; t. 18, Warszawa 2005, 2010,
Suplement do t. 18, Warszawa 2006; t. 19, Warszawa 2006
Wierzbowski,
Komentarz�������������������� Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (pod red. A. Wiktorowskiej, M. Wierzbowskiego), Warszawa 2011, 2013
Wierzbowski, Prawo
administracyjne 1996,
2000, 2001, 2011���������� Prawo administracyjne (pod red. M. Wierzbowskiego), Warszawa 1996,
2000, 2001, 2011
5. Inne
art.�������������������������������� artykuł
CBOSA������������������������ Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
CEIDG ������������������������ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
cyt.�������������������������������� cytowany (-a, -e); cytat
cz. �������������������������������� część
XVI
Wykaz skrótów
EOG ���������������������������� Europejski Obszar Gospodarczy
EFTA���������������������������� Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
EZIG���������������������������� europejskie zgrupowanie interesów europejskich
KRS������������������������������ Krajowy Rejestr Sądowy
lit. �������������������������������� litera
m.in. ���������������������������� między innymi
n.���������������������������������� następny (-a, -e)
niepubl.������������������������ niepublikowany (-a, -e)
Nr �������������������������������� numer
orz. ������������������������������ orzeczenie
PKD����������������������������� Polska Klasyfikacja Działalności
por. ������������������������������ porównaj
post. ���������������������������� postanowienie
poz.������������������������������ pozycja
przyp. �������������������������� przypis
r. ���������������������������������� rok
red. ������������������������������ redakcja, redaktor
s. ���������������������������������� strona (-y)
SSNIP�������������������������� Small but Significant and Non-Transistory Increase of Price
t. ���������������������������������� tom
tj.���������������������������������� to jest
tekst jedn. �������������������� tekst jednolity
tzw. ������������������������������ tak zwany (-a, -e)
uchw.���������������������������� uchwała
ust. ������������������������������ ustęp
uw. ������������������������������ uwaga (-i)
wyr.������������������������������ wyrok
w zw. z ������������������������ w związku z zd.�������������������������������� zdanie
ze zm. �������������������������� ze zmianami
zob.������������������������������ zobacz
XVII
Rozdział I. Prawo a gospodarka
Spis treści
Nb
§ 1. Rola i funkcje prawa w kształtowaniu stosunków gospodarczych. . . 1
I. Wzajemna współzależność prawa i gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. Funkcja służebna prawa wobec gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. Rola prawa w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu
gospodarki rynkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1. Własność jako kategoria ekonomiczna i prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Wolność gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. Swoboda umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. Ochrona uczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
IV. Rola prawa w korygowaniu negatywnych skutków
społeczno-ekonomicznych liberalnej gospodarki rynkowej.
Pierwszeństwo prawa stanowionego wobec „naturalnych”
praw rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
§ 2. Kryteria wyodrębnienia, przedmiot i zakres publicznego prawa
gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
I. Kryterium ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
II.Geneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
III. Zakres, metody i kryteria wyodrębnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
IV. Przedmiot i zakres publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . 39
§ 3. Źródła publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
I. Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
II. Konstytucja jako podstawa ustroju gospodarczego Polski . . . . . . . . . . . . 48
III. Umowy międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1. Źródła unijnego (wspólnotowego) publicznego prawa
gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
A.Rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
B.Dyrektywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
C.Decyzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
IV. Ustawy jako główne narzędzie regulacji publicznego prawa
gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
V. Akty wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
VI. Akty prawa miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
VII. Akty prawa wewnętrznego oraz quasi-źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Literatura: C. Abraham, A. Thomas, Microeconomie, decisions optimales dans l’enterprise et
dans la nation, Paris 1966; A. Bałaban, Źródła prawa w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.,
Prz.Sejm. 1997, Nr 5; J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008; J. Barcz, Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, Warszawa
2003; tenże, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w świetle postanowień Konstytucji
z 1997 r., KPPubl. 2004, Nr 2; A. Bator, Użycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodar-

1

Podobne dokumenty