W moim referacie chciałbym omówić mechanizmy skandalizacji w

Komentarze

Transkrypt

W moim referacie chciałbym omówić mechanizmy skandalizacji w
MGR SAMUEL NOWAK, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
TELEWIZJA
I
SEKS-SKANDALE.
SEKSUALNE
OBYWATELSTWO,
REGULACJA
PRZYZWOITOŚCI I MECHANIZMY SKANDALIZACJI W MEDIACH
W moim referacie chciałbym omówić mechanizmy skandalizacji w telewizji
w perspektywie genealogicznych badań nad seksualnością w mediach.
Wychodząc od ustaleń badaczy z kręgu studiów kulturowych, zamierzam
zarysować możliwe metody rozumienia funkcjonowania skandalizującej
seksualności w telewizji. Punktem wyjścia będzie dla mnie analiza instytucji
telewizji publicznej, której misja opiera się na pewnej pedagogice regulującej
„publiczną przyzwoitość”. Telewizyjny dyskurs podlega w tym wypadku
interwencji państwa na poziomie regulującej go legislacji, która natomiast
zbudowana jest wokół pewnej koncepcji obywatelstwa. Digitalizacja telewizji
oznacza nową sytuację, w której medialny dyskurs seksualności podlega
także interwencjom rynku. Jesteśmy już nie tylko widzami, ale i seksualnymi
podmiotami, dla których media są jedną z przestrzeni funkcjonowania.
Seksualność nie podlega tutaj reżimom dyscyplinującym, ale regulowana jest
poprzez nieustające napięcie pomiędzy pedagogiczną funkcją mediów
publicznych i ambiwalentnymi siłami medialnych rynków. W moim
wystąpieniu chciałbym rozwinąć to założenie i wskazać, jak różnie
i w odmienny sposób fenomen „seks-skandalu” może zaistnieć w telewizji.

Podobne dokumenty