Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Komentarze

Transkrypt

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program priorytetowy:
Efektywne wykorzystanie energii
Część 7)
Inwestycje energooszczędne w małych
i średnich przedsiębiorstwach
Agnieszka Rendemann
Doradca
Departament Przedsięwzięć Przemysłowych
Warszawa, 06.12.2012r
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Cechy szczególne programu
• współpraca z EBOR
• kontynuacja programu realizowanego przez EBOR
w latach 2010-2013
• wdrażany przez banki komercyjne
• beneficjenci: małe i średnie przedsiębiorstwa
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Różnice między POLSEFF a nowym programem
• pomoc publiczna
• wyłączony sektor działalności rolniczej
• brak leasingu
• inaczej zdefiniowana intensywność dofinansowania
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Cel programu i wskaźniki
• Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji
inwestycji w zakresie efektywności energetycznej oraz zastosowania
odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi
zmniejszenie emisji CO2
• Wskaźnik osiągnięcia celu: Oszczędność energii w GWh / rok;
założono osiągnięcie 240 GWh/rok do roku 2017
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Założenia programu
• linia kredytowa EBOR w wysokości 200 mln euro udostępniona
wybranym bankom komercyjnym na finansowanie przedsięwzięć
z zakresu efektywności energetycznej i OZE
• środki własne innych banków przeznaczone na kredyty j.w.
• dofinansowanie (kredyt) do 100% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia
• budżet NFOŚ – 100 mln zł w formie dopłat na częściową spłatę
kapitału kredytu (dotacja)
• dotacja NFOŚ wypłacana po realizacji przedsięwzięcia oraz po
zweryfikowaniu osiągnięcia efektu ekologicznego
• okres wdrażania lata 2013-2019 (alokowanie środków do
31.12.2017r)
• NFOŚ nie ingeruje w warunki, na jakich banki udzielają kredytów
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Nowy Program Priorytetowy - schemat
Umowa na zarządzanie
programem
MoU
NFOŚiGW
EBOR
Umowa na weryfikację
Linia
kredytowa
Marketing
Konsultant PC
Banki komercyjne
Weryfikator VC
Szkolenia
Kredyt
Premia
inwesty
cyjna
Premia
inwestycyjna
Weryfikacja końcowa
Wsparcie techniczne
Beneficjenci
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Rodzaje przedsięwzięć
• przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności
energetycznej,polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście
Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń (List of Eligible Materials and
Equipment, LEME) – finansowanie w formie kredytu z dotacją nie
przekracza 250 tys.euro
• przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej
(EE), bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20%
oszczędności energii - finansowanie do 1 mln euro
• inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w
istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii.
Zastosowane źródło winno spełniać wymóg generowania min. 3 kWh/rok
energii na zainwestowane 1 euro - finansowanie do 1 mln euro
•
przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów użytkowanych
przez beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30%
oszczędności energii – finansowanie do 1 mln euro
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Przykładowe inwestycje
• Efektywność energetyczna: wymiana źródeł ciepła, odzysk ciepła i
pary wodnej, optymalizacja procesów produkcyjnych, zamiana paliw
(biomasa, biogaz), modernizacja urządzeń produkcyjnych,
wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji lub
trigeneracji
• Odnawialne źródła energii: instalacja kolektorów słonecznych, pomp
cieplnych do ogrzewania pomieszczeń, kotłów na biomasę, kotłów
na biogaz i innych urządzeń.
• Nie kwalifikują się: energetyka wodna, wiatrowa i fotwoltaika oraz
inwestycje wykorzystania biopaliw w transporcie
• Termomodernizacja: wymiana kotłów, poprawa stanu technicznego
węzłów cieplnych i montaż liczników ciepła, wymiana okien, izolacja
termiczna budynku, wymiana istniejących systemów ogrzewania
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Beneficjenci
• Podmioty gospodarcze:
o
małe i średnie przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa zatrudniające
mniej niż 250 pracowników, w których roczne obroty nie
przekraczają 50 mln EURO lub aktywa nie przekraczają wartości
43 mln EURO (oraz spełniające pozostałe warunki określone w
definicji małych i średnich przedsiębiorstw zawartych w
odpowiednich przepisach KE oraz w art. 87 i 88 Traktatu)
o
Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych (ESCO), których klienci
należą do sektora MŚP
o
spółdzielnie mieszkaniowe, jeśli spełniają definicję MŚP
zarejestrowane w Polsce, które są własnością osób prywatnych w co
najmniej 51%, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Intensywność dofinansowania
• Dotacja w wysokości
o
10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na
sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć
polegających na zakupie urządzeń wraz z zainstalowaniem
pojedynczego urządzenia lub określonej liczby urządzeń
o
10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na
sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć
polegających na termomodernizacji budynku/ów
o
15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na
sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć
spełniających kryteria kwalifikowalności, w przypadku, gdy
inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym.Zakres
rzeczowy zrealizowanej w ramach kredytu z dotacją inwestycji musi
wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Intensywność dofinansowania, cd.:
• Dodatkowo, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia
beneficjent wdroży System Zarządzania Energią (SZE), będzie
mógł otrzymać jednorazową wypłatę w wysokości 10.000 zł na
pokrycie części kosztów wdrożenia. Obszar wchodzący
w zakres SZE podlegający dofinansowaniu zostanie określony
przez NFOŚiGW.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Kryteria wyboru przedsięwzięć
• Złożenie w banku, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW,
kompletnego i zgodnego z warunkami niniejszego programu, wniosku
o udzielenie dotacji na częściową spłatę kapitału na obowiązującym
formularzu NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt na obowiązującym
formularzu banku
• Przyznanie wnioskodawcy przez bank kredytu z dotacją na realizację
przedsięwzięcia
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Koszty kwalifikowane
• Kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału
może być wyłącznie wykorzystana na sfinansowanie kosztów
niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Koszty te obejmują
zakup, instalację uruchomienie instalacji/urządzeń
wchodzących w skład przedsięwzięcia zakwalifikowanego jako
spełniające kryteria udziału w Programie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nazwa programu?
Chomik, bo magazynuje i biega w kołowrotku, który to kołowrotek
mógłby zostać potraktowany jako generator energii elektrycznej
Kapibara, bo oszczędnie wydatkuje energię
Łasica, bo małe, zwinne i inteligentne (całkiem jak MŚP) ma miłe (i
ciepłe) futerko
Jeż lub wiewiórka, bo robią zapasy, oszczędzają energię w zimie
Niedźwiedź brunatny, bo zasypia na zimę i oszczędza swoją
energię
MIŚ (prawie jak MŚP) i Misiek: mały i średni, efektywnie kalkuluje
Suseł, bo - Inwestycje Energoszczędne w MŚP czyli IEMŚP - po
przekształceniu Śpiem=suseł
Mewa (MśpEWEA), bo: Małe średnie przedsiębiorstwa i Efektywne
Wykorzystanie Energii, A, żeby się czytało
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nazwa programu, cd.
Bóbr, bo: sam tworzy i dba o swoje środowisko życiowe,
oszczędnie gospodaruje zgromadzonymi zasobami,
źródłami energii dla niego są surowce odnawialne, jest
mały choć może dla innych średni
Zając – polskie, małe i szybkie inwestycje – jak zające
I dwie propozycje „nieodzwierzęce”:
ILUMIŚ, bo: skoro oszczędzamy, to idźmy w małe i średnie
iluminacje oszczędne
BEBOR, bo kredyty pochodzą z banku EBOR
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kontakt
Agnieszka Rendemann
Doradca
Departament Przedsięwzięć Przemysłowych
tel. +48 22 45 90 254
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.nfosigw.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podobne dokumenty