REGULAMIN SYSYTEMU SKANUJ I KUPUJ REALIZOWANEGO

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN SYSYTEMU SKANUJ I KUPUJ REALIZOWANEGO
REGULAMIN SYSYTEMU SKANUJ I KUPUJ REALIZOWANEGO PRZEZ DEDYKOWANE
PLACÓWKI SIECI PIOTR I PAWEŁ
I.
Definicje
Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć :
Karta – Karta rabatowa wydana przez Sklep Klientowi posiadająca kod kreskowy
umożliwiający logowanie do aplikacji;
Klient – Osoba korzystająca z Systemu;
Kontrola – (zupełna lub częściowa) skanowanie przez kasjera części bądź całości
produktu znajdujących się w koszyku Klienta;
Oświadczenie – oświadczenie Klienta o chęci przystąpienia do korzystania z Systemu.
System – aplikacja SKANUJ I KUPUJ stworzona dla Klienta Sklepu, polegająca na
samodzielnym skanowaniu produktów podczas robienia zakupów;
Regulamin – niniejszy regulamin Systemu.
Sklep – dedykowana placówka sieci Piotr i Paweł przystosowana do obsługi Systemu
Organizator Systemu – organizatorem Systemu odpowiedzialnym za jego prowadzenie i
wdrożenie w Sklepach jest Spółka Piotr i Paweł Detal
II.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z Systemu w Sklepach.
2. Korzystanie z Systemu jest bezpłatne.
3. Korzystanie z Systemu rozpoczyna się z momentem akceptacji Oświadczenia przez
Klienta.
III.
Przystąpienie do korzystania z Systemu
1. Z Systemu może korzystać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
2. W celu przystąpienia do Systemu konieczne jest wypełnienie Oświadczenia, poprzez
które Klient rejestruje się w Systemie i staje się jego użytkownikiem. Oświadczenie
składane będzie wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych dostępnych w Sklepach.
3. Prawidłowo wypełnione Oświadczenie powinno zwierać wszystkie wymagane dane
osobowe. Podpisując Oświadczenie, Klient potwierdza, że wszystkie podane w nim
dane są prawdziwe.
4. Przed zarejestrowaniem do Systemu, dane Klienta zostaną zweryfikowane za
pomocą dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przedłożony dokument tożsamości
zostanie Klientowi, po zweryfikowaniu danych, natychmiast zwrócony. Dokument
tożsamości, na podstawie którego nastąpi weryfikacja danych nie będzie kopiowany.
5. Klient zobowiązany jest w przypadku zmiany danych, które podał w Oświadczeniu,
zawiadomić o tej zmianie i podać zmienione dane.
6. Klient może być wpisany do Systemu za pomocą tylko jednej Karty.
IV.
Działanie Systemu
1. Klient ma możliwość bezpłatnego korzystania z Systemu poprzez samodzielne
skanowanie produktów i tworzenie koszyków zakupowych.
2. Postępowanie Klienta po zakończeniu zakupów:
a. Klient dociera do kasy Sklepu, gdzie skanuje kod kreskowy, za pomocą
którego zaznacza koniec zakupu (dalej zwany „kodem EOT“)
b. Klient może zostać poddany częściowej Kontroli, podczas której kasjer
zeskanuje część produktów znajdujących się w koszyku Klienta w celu
weryfikacji prawidłowego zeskanowania przez niego Produktów.
c. Klient może zostać poddany całkowitej Kontroli, podczas której kasjer
zeskanuje wszystkie produkty znajdujące się w koszyku Klienta w celu
weryfikacji prawidłowego zeskanowania przez niego Produktów.
d. Klient jest zobowiązany zapłacić za zakupy cenę wyświetloną na kasie i na
tym kończy się jego korzystanie z Systemu podczas danych zakupów.
3. Wskazówki dotyczące korzystania z systemu zawarte są w aplikacji. W przypadku
wystąpienia błędu lub usterki Systemu, należy niezwłocznie zgłosić to
pracownikowi Sklepu, który w miarę możliwości rozwiąże go tak szybko jak to
będzie możliwe.
4. Istnieje możliwość, że korzystanie z Systemu w czasie danych zakupów nie będzie
możliwe z uwagi na prowadzone prace konserwacyjne, naprawy bądź wprowadzanie
ulepszeń i nowych rozwiązań. Sklep dołoży wszelkich starań by ograniczyć przerwy
w możliwości korzystania z Systemu. Sklep nie ponosi wobec Klienta żadnej
odpowiedzialności z tytułu braku możliwości korzystania z Systemu
5. Ze względu na ograniczenia prawne bądź inne szczególne względy niektóre
produkty mogą zostać wyłączone spod działania Systemu, a ich zakup będzie musiał
być dokonany w tradycyjny sposób.
V.
Postanowienia w razie utraty karty
Zaginięcie Karty Klient powinien natychmiast zgłosić w Sklepie. Zgubiona karta
zostanie niezwłocznie zablokowana w Systemie po zgłoszeniu jej utraty.
VI.
Ustanie uczestnictwa w Systemie
1. Ustanie uczestnictwa w Systemie może nastąpić poprzez:
a. odwołanie Oświadczenia Klienta, co winno nast. nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności
b. zakończeniem działania Systemu,
c. złożenie pisemnego pod rygorem nieważności wypowiedzenia korzystania z
Systemu w siedzibie Sklepu bądź przesłanie go listem poleconym na adres
Sklepu w ramach owego pisemnego wypowiedzenia,
d. wypowiedzenie korzystania z Systemu wysłane przez Sklep Klientowi za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adres email,
względnie na adres pocztowy, podany przez Klienta w Oświadczeniu.
2. Sklep ma prawo wypowiedzieć Klientowi korzystanie z Systemu bez podania
przyczyny.
3. Karta zostanie bezzwłocznie zablokowana w Systemie po ustaniu uczestnictwa
Klienta w Systemie w trybie wskazanym w ust.1powyzej. .
VII. Zmiana Regulaminu i doręczenia
1. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie
poinformowany przez umieszczenie przez Sklep w widocznym miejscu, oraz na
stronie www Organizatora Systemu wiadomości o zmianie Regulaminu,
zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie
głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś
Klient, który w Oświadczeniu klienta podał swój adres poczty elektronicznej,
zostanie dodatkowo powiadomiony przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty
elektronicznej, przez niego wskazany, informacji zawierającej zestawienie zmian
Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14
dni kalendarzowych przed wejście w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient,
nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, a w takim
przypadku z dniem przekazania informacji o braku akceptacji Regulaminu w nowej
treści uczestnictwo Klienta w Systemie ustaje.
2. Organizator Systemu zastrzega sobie prawo do anulowania działania Systemu
zarówno w odniesieniu do wszystkich jak i poszczególnych Sklepów. W przypadku
anulowania działania Systemu w odniesieniu do wszystkich Sklepów wszystkie
Karty zostaną bezzwłocznie zablokowane. O anulowaniu Systemu Klienci zostaną
poinformowani emailem wysłanym na adres elektronicznej skrzynki pocztowej
podany w Oświadczeniu. Klientowi, który podczas rejestracji nie podał adresu
elektronicznej skrzynki pocztowej, informacje o anulowaniu działania Systemu
będzie udostępniona także w Punkcie Informacyjnym w Sklepie.
3. Korespondencja pisemna uważana jest za doręczoną z chwilą otrzymania, jeśli
doszło do doręczenia osobistego, listem poleconym lub kurierem. Jeśli adresat nie
odebrał korespondencji pomimo jej dwukrotnego awizowania bądź dwukrotnej
próby doręczenia jej przez kuriera, korespondencję uważa się za doręczoną.
1.
2.
3.
4.
VIII. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator Systemu. Dane
osobowe przekazane Organizatorowi Systemu przez Klientów będą przetwarzane
wyłącznie w celu organizacji Systemu i umożliwienia Klientom korzystania z niego.
Warunkiem uczestnictwa w Systemie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych Klienta, w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie. Klient
podaje obowiązkowo swoje dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres email, adres zamieszkania wraz z akceptacją na przetwarzanie swoich danych
osobowych, oraz akceptacją Regulaminu.
Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą i
rzeczywistym stanem. Jeżeli podane przez niego dane są niezgodne z prawdą lub
rzeczywistym stanem, Sklep może uznać to za naruszenie Regulaminu i
wypowiedzieć korzystanie z Systemu.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień Regulaminu
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926), Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, zachowując
prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia poprzez
przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres administratora
danych osobowych
IX.
Wejście w życie regulaminu
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2016 r
1.
2.
3.
4.
5.
X.
Postanowienia końcowe
W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, Organizator Systemu ma prawo
wykluczyć go z udziału w Systemie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Zarówno Klienci jak i Organizator Systemu będą dążyć do rozwiązania wszelkich
sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze przyjaznych
negocjacji. Prawem właściwym jest prawo polskie.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
Systemu .ww.piotripawel.pl.
Zgłoszenie do Systemu i złożenie przez Klienta Oświadczenia jest równoznaczne z
akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Podobne dokumenty