Statut - Stowarzyszenie "Nasze Ubezpieczenia"

Komentarze

Transkrypt

Statut - Stowarzyszenie "Nasze Ubezpieczenia"
STATUT
STOWARZYSZENIA
NASZE UBEZPIECZENIA – STOWARZYSZENIE OSÓB POSZUKUJĄCYCH KORZYSTNIEJSZEJ OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ
TEKST JEDNOLITY
Statutu Stowarzyszenia przyjętego uchwałą założycieli Stowarzyszenia na Zebraniu Założycielskim w
dniu 05.10.2009 r. oraz w dniu 17.11.2009 r., uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu
14.01.2010 r. przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwałą nr 1/2010 oraz w dniu
22.03.2010 r. przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwałą nr 2/2010.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Nasze Ubezpieczenia - Stowarzyszenie Osób Poszukujących
Korzystniejszej Ochrony Ubezpieczeniowej", zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. (uchylony)
§2
1.
2.
3.
4.
Stowarzyszenie posiada osobowośd prawną.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
profilu działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Działalnośd Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie
może zatrudniad pracowników lub zlecad określone zadania innym podmiotom.
§4
Stowarzyszenie może używad odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1
Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§5
1. Zważywszy, że dla pojedynczej osoby fizycznej umowy ubezpieczeo majątkowych i
osobowych mają tylko charakter adhezyjny, tzn. osoba ta ma możliwośd zawarcia umowy
ubezpieczenia tylko poprzez przystąpienie do umowy i akceptację ogólnych warunków
ubezpieczenia określonych przez ubezpieczyciela, bez możliwości negocjowania przez taką
osobę indywidualnie korzystniejszych postanowieo dotyczących zakresu ochrony
ubezpieczeniowej lub wysokości składki oraz ze względu na fakt, iż negocjowanie warunków
umów ubezpieczenia jest w praktyce możliwe tylko przez duże podmioty lub grupy osób
celem działalności Stowarzyszenia jest poszukiwanie dla swoich członków korzystniejszej
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeo osobowych i majątkowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi również działalnośd w zakresie:
1) upowszechniania i ochrony praw ubezpieczonych, jako konsumentów, zarówno będących
jak i nie będących członkami Stowarzyszenia,
2) rozwijania świadomości i wiedzy ubezpieczeniowej konsumentów oraz mikro- i małych
przedsiębiorców, a także promowania korzyści wynikających z zawierania ubezpieczeo
majątkowych i osobowych,
3) pomoc poszkodowanym w wypadkach i ich rodzinom.
3. Stowarzyszenie zleca poszukiwanie korzystniejszej ochrony ubezpieczeniowej dla swoich
członków brokerowi ubezpieczeniowemu.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zawieranie grupowych lub generalnych umów ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeo
przy udziale brokera ubezpieczeniowego, których celem jest określenie warunków
szczególnych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeo, korzystniejszych niż oferowane
przez zakłady ubezpieczeo dla pojedynczej osoby fizycznej. Na podstawie tych grupowych
lub generalnych umów ubezpieczenia członkowie Stowarzyszenia będą mogli zawierad
indywidualne umowy ubezpieczeo majątkowych lub osobowych.
2) organizowanie programów informacyjnych promujących korzyści wynikające z zawierania
ubezpieczeo oraz zwiększających świadomośd i wiedzę ubezpieczeniową,
3) działalnośd informacyjną i doradczą w zakresie praw przysługujących ubezpieczonym z
tytułu zawartych umów ubezpieczenia,
4) organizowanie szkoleo, konkursów oraz konferencji z tematyki ubezpieczeniowej,
5) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami
oraz kierowanie do nich postulatów.
2
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§8
1. Członkiem zwyczajnym może zostad osoba fizyczna, która ukooczyła 18 lat i nie jest
pozbawiona praw publicznych oraz chce wspierad cele Stowarzyszenia i aktywnie
uczestniczyd w jego działalności.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.
3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą byd członkami Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba, która spełnia warunki określone w
ust. 1 i ust. 3 oraz podpisała deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, jako członek
zwyczajny, zawierającą zobowiązanie do opłacania składek członkowskich. Przyjęcie w poczet
członków zwyczajnych następuje z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu danej
osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Założyciel Stowarzyszenia jest członkiem zwyczajnym.
§9
1. Członkiem wspierającym może byd osoba fizyczna, która jest zainteresowana poszukiwaniem
dla siebie korzystniejszej ochrony ubezpieczeniowej. Osoba fizyczna będąca członkiem
wspierającym Stowarzyszenia nie opłaca składek członkowskich. Przyjęcie osoby fizycznej w
poczet członków wspierających następuje po otrzymaniu przez Zarząd deklaracji
przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek wspierający, na podstawie uchwały Zarządu.
2. Członkiem wspierającym może byd także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolnośd prawną, która zadeklaruje na
rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub doradczą. Przyjęcie tych podmiotów w poczet
członków wspierających następuje z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w
poczet członków wspierających Stowarzyszenia, po wcześniejszym podpisaniu deklaracji
przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek wspierający, zawierającej wskazanie rodzaju
zadeklarowanej pomocy finansowej lub doradczej na rzecz Stowarzyszenia.
3. Osoba prawna może byd jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 10
1. Członkiem honorowym może byd osoba fizyczna ciesząca się autorytetem w danej dziedzinie
lub szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, której godnośd tę nada za jej zgodą Walne
Zebranie Członków. Przyjęcie w poczet członków honorowych następuje z chwilą podjęcia
uchwały w tym zakresie przez Walne Zebranie Członków.
2. Z wnioskiem o nadanie honorowego członkowstwa może wystąpid Zarząd lub 5 członków
zwyczajnych.
3
3. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie
powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.
§ 11
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu,
2) wybierania i bycia wybranym do władz Stowarzyszenia,
3) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością
i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
4) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz w konferencjach, szkoleniach i innych
przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) brad czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
2) przestrzegad postanowieo Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
3) opłacad w terminie składki członkowskie.
§ 12
1. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo:
1) uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i przedsięwzięciach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
2) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego
działalnością.
2. Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie posiadają ani czynnego ani biernego
prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Mogą oni brad udział w Walnym Zebraniu
Członków z głosem doradczym.
3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi są zobowiązani przestrzegad postanowieo
Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną
zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeo na rzecz
Stowarzyszenia.
§ 13
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych albo pozbawienia praw publicznych,
3) ustania osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia może nastąpid w przypadku:
1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 1 rok,
2) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
3) działania na szkodę Stowarzyszenia, także dotyczącego wizerunku lub dobrego imienia
Stowarzyszenia.
3. Wykluczenie członka wspierającego lub członka honorowego ze Stowarzyszenia może
nastąpid w przypadku:
1) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
2) działania na szkodę Stowarzyszenia, także dotyczącego wizerunku lub dobrego imienia
Stowarzyszenia,
4
4.
5.
6.
7.
8.
3) nie wywiązywania się przez członka wspierającego nie będącego osobą fizyczną
z zadeklarowanych świadczeo na rzecz Stowarzyszenia.
O wykluczeniu ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego i członka wspierającego decyduje
Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie
wyjaśnieo na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
Wykluczenie ze Stowarzyszenia członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania
Członków. Przed podjęciem uchwały Walne Zebranie Członków umożliwia członkowi
honorowemu złożenie wyjaśnieo na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Walnego Zebrania
Członków.
Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt 1-3 stwierdza Zarząd w formie
uchwały.
Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 4 i 6 przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia pisemnego
powiadomienia o treści uchwały. Odwołania rozpatrywane są przez najbliższe Walne
Zebranie Członków.
O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia (zwyczajnych, wspierających lub honorowych)
lub ustaniu członkostwa Zarząd powiadamia pisemnie zainteresowanego, niezwłocznie nie
później niż w terminie 14 dni, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią wspólną kadencję. Mandaty
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia się pierwszego Zwyczajnego
Walnego Zebrania Członków odbywającego się w roku kalendarzowym, w którym upływa
okres kadencji.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
4. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może byd w każdym czasie odwołany.
5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem
kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu
kadencji.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach
wskazanych w ust. 2 i ust. 3 pkt 2 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego
miejsce, chyba że Walne Zebranie Członków w formie uchwały postanowi inaczej.
5
§ 16
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, przy obecności co najmniej połowy liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi
inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej
połowa liczby członków zwyczajnych, wówczas w drugim terminie uchwały mogą byd podjęte
zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych na posiedzeniu członków zwyczajnych.
3. (uchylony)
§ 17
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może działad jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu,
przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym, nie później niż sześd miesięcy po zakooczeniu
roku kalendarzowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Zarząd jest zobowiązany zwoład Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie
Członków niezwłocznie po otrzymaniu tego wniosku. Termin odbycia Walnego Zebrania
Członków musi przypadad w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
5. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek obrad,
który Zarząd obowiązany jest uwzględnid. Porządek może byd rozszerzony przez Zarząd o
inne punkty.
6. Zarząd zawiadamia pisemnie członków zwyczajnych o terminie i porządku obrad Walnego
Zebrania Członków listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru lub e-mailem na adres
poczty elektronicznej wskazany przez członka - wysłanym lub dokonanym przynajmniej na 14
dni przed jego terminem.
7. Członków wspierających i członków honorowych Zarząd zawiadamia o terminie i porządku
obrad Walnego Zebrania Członków poprzez jednokrotne ogłoszenie w prasie o zasięgu
ogólnopolskim lub e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany przez członka - co
najmniej na 30 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania Członków.
8. Członek wspierający i członek honorowy, którzy zamierza wziąd udział w posiedzeniu
Walnego Zebrania Członków zobowiązany jest potwierdzid swój udział pisemnie, faksem lub
e-mailem nie później niż przed upływem 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
§ 18
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie długoterminowych programów działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz innych regulaminów
wewnętrznych,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności
Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao Zarządu, w tym finansowych i z działalności w
minionej kadencji,
5) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
6) powoływanie Prezesa i członków Zarządu,
7) powoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
6
8) odwoływanie Zarządu lub jego poszczególnych członków przed upływem kadencji,
9) odwoływanie Komisji Rewizyjnej lub jej poszczególnych członków przed upływem
kadencji,
10)
uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
11)
nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
12)
uchwalanie wysokości składek członkowskich,
13)
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku,
14)
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do związku stowarzyszeo lub
innych organizacji,
15)
wyrażanie zgody w formie uchwały na nabycie poniższych praw lub zaciąganie
następujących zobowiązao:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż
3 lata,
e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż
100.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartośd,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
16)
podejmowanie uchwał w innych przypadkach określonych niniejszym Statutem.
2. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany
porządek obrad może byd przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
Porządek nie może byd rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania
Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego
Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą
obrady.
§ 19
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes
lub Skarbnik.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4. Powierzenie członkom Zarządu poszczególnych funkcji w Zarządzie następuje na podstawie
uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowanej w chwili powołania składu zarządu, o
którym mowa w § 18 ust.1 pkt 6.
§ 20
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia i prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) kierowanie pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
4) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa oraz
prowadzenie innych spraw dotyczących członków Stowarzyszenia,
5) opracowywanie projektów regulaminów określonych w niniejszym Statucie i
przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków,
6) uchwalanie okresowych planów działania,
7) uchwalanie budżetu,
7
2.
3.
4.
5.
8) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdao, w tym finansowych, z działalności
Stowarzyszenia,
9) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązao w imieniu Stowarzyszenia, w tym również
zatrudnianie pracowników, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt 15 niniejszego Statutu,
Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania
stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających
kolektywnego działania.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje pracami tej Komisji. W razie jego nieobecności
zastępuje go Wiceprzewodniczący lub inny członek Komisji Rewizyjnej.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) prowadzanie kontroli działalności Stowarzyszenia i składanie sprawozdao z tej kontroli na
Walnym Zebraniu Członków,
2) składanie co najmniej raz w roku sprawozdao na Walnym Zebraniu Członków z działalności
Stowarzyszenia,
3) zgłaszanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w przedmiocie absolutorium
ustępującemu Zarządowi lub odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków przed
upływem kadencji,
4) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
5) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
6) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
6. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
7. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą byd osoby:
1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku
pokrewieostwa, powinowactwa lub podległości z tytułu stosunku pracy,
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
8. Wystąpienie okoliczności, o której mowa w ust. 7, w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej jest
równoznaczne z pisemną rezygnacją członka tej Komisji, którego okolicznośd ta dotyczy.
§ 22
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z
głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
8
Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚD STOWARZYSZENIA
§ 23
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) składek członkowskich,
2) środków finansowych otrzymanych od członków wspierających,
3) środków otrzymanych od sponsorów,
4) darowizn,
5) zapisów i spadków,
6) dochodów z własnej działalności,
7) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
2. Składki członkowskie powinny byd wpłacane do kooca pierwszego kwartału każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie zwyczajni wpłacają składki w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
powiadomienia o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowośd zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 24
Stowarzyszenie nie może udzielad pożyczek ani zabezpieczad zobowiązao majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do następujących osób:
1) członków Stowarzyszenia,
2) pracowników Stowarzyszenia,
3) małżonków członków i pracowników Stowarzyszenia oraz ich krewnych lub powinowatych
w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
4) osób związanych z pracownikami lub członkami Stowarzyszenia z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli.
§ 25
1. Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą.
2. O podjęciu i zakooczeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje
Walne Zebranie Członków w formie uchwały.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie
może byd przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 26
1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu łącznie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia mogą byd składane przez pełnomocnika na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dwóch członków Zarządu.
9
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOOCOWE
§ 27
Statut niniejszy może byd zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie
uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 28
1. Stowarzyszenie może zostad rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie
wyznaczy w uchwale, o której mowa w ust. 1, innych likwidatorów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cel określony w
uchwale Walnego Zebrania Członków, o której mowa w ust. 1.
10

Podobne dokumenty