raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Komentarze

Transkrypt

raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego
RAPORT Z WYKONANIA
WSTĘPNEJ OCENY
RYZYKA POWODZIOWEGO
Projekt: ISOK
„INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED
NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI”
Tytuł Zadania 1.3.1:
WSTĘPNA OCENA RYZYKA POWODZIOWEGO (WORP)
wrzesień 201
Projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego opracowały:
CENTRA MODELOWANIA POWODZIOWEGO IMGW
w konsultacji z:
KRAJOWYM ZARZĄDEM GOSPODARKI WODNEJ
2
SPIS TREŚCI
I.
WPROWADZENIE .............................................................................................................. 4
II.
PODSTAWA OPRACOWANIA WORP ................................................................................. 4
III.
ZAKRES OPRACOWANIA WORP ........................................................................................ 6
IV.
SYNTETYCZNY OPIS METODYKI WORP.............................................................................. 7
V.
OPIS METODYKI WORP ZASTOSOWANEJ W PROJEKCIE ISOK ........................................ 14
VI.
WEJŚCIOWA BAZA DANYCH ............................................................................................ 16
VII.
WYNIKI ............................................................................................................................ 23
3
I.
WPROWADZENIE
Opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) ma na celu oszacowanie skali
zagrożenia powodziowego w obrębie obszarów dorzeczy oraz identyfikację znaczącego ryzyka
powodziowego w tych obszarach. Informacje te posłużyły do wskazania odcinków rzek dla których
zostaną opracowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego.
W ramach projektu ISOK do opracowania WORP wykorzystano „Metodykę wstępnej oceny
ryzyka powodziowego” sporządzoną pod redakcją Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na
podstawie opracowania przygotowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w
Krakowie, Warszawa, listopad 2010 na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
sfinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ilekroć
w niniejszym raporcie jest mowa o w/w dokumencie stosuje się skróconą nazwę Metodyka WORP.
II.
PODSTAWA OPRACOWANIA WORP
Wstępna ocena ryzyka powodziowego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm.) implementującej zapisy Dyrektywy
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywy Powodziowej),powinna zawierać:





mapy obszarów dorzeczy z zaznaczeniem granic dorzeczy, granic zlewni, granicy pasa
nadbrzeżnego, ukazujące topografię terenu oraz jego zagospodarowanie;
opis powodzi historycznych
a) które spowodowały znaczące negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi, środowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej zawierający ocenę tych
skutków, zasięg powodzi oraz trasy przejścia wezbrania powodziowego,
b) jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że podobne zjawiska powodziowe będą miały
znaczące negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz działalności gospodarczej;
ocenę potencjalnych negatywnych skutków powodzi mogących wystąpić w przyszłości dla
życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej,
z uwzględnieniem:
a) topografii terenu,
b) położenia cieków wodnych i ich ogólnych cech hydrologicznych oraz
geomorfologicznych, w tym obszarów zalewowych jako naturalnych obszarów
retencyjnych,
c) skuteczności istniejących budowli przeciwpowodziowych i regulacyjnych,
d) położenia obszarów zamieszkanych,
e) położenia obszarów, na których jest wykonywana działalność gospodarcza;
w miarę możliwości – prognozę długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu
zmian klimatu na występowanie powodzi;
określenie obszarów na niebezpieczeństwo powodzi.
W obszarach transgranicznych Dyrektywa Powodziowa obliguje państwa członkowskie do
wymiany odpowiednich informacji między właściwymi zainteresowanymi organami. Wstępna ocena
ryzyka powodziowego dokonana zgodnie z art. 4 Dyrektywy, stanowić ma podstawę do określenia
obszarów, na których stwierdza się „istnienie dużego ryzyka powodziowego, lub jego wystąpienie jest
4
prawdopodobne” (art. 5 ust.1). Określenie tych obszarów w zlewniach transgranicznych jest
koordynowane przez zainteresowane państwa członkowskie. Zgodnie z zapisami zawartymi
w punkcie 6 preambuły Dyrektywy Powodziowej skuteczne zapobieganie powodziom i ograniczanie
ich skutków wymaga nie tylko koordynacji między państwami członkowskimi, ale także współpracy
z państwami trzecimi. Zasada ta jest zgodna zarówno z dyrektywą 2000/60/WE, ale również
międzynarodowymi zasadami zarządzania ryzykiem powodziowym zawartymi w Konwencji ONZ
o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, zatwierdzonej decyzją
Rady 95/308/WE (4) i kolejnymi umowami w sprawie jej stosowania.
Stosowane nazewnictwo jest opracowane na podstawie zamieszczonego w Metodyce WORP
słownika, który uwzględnia definicje zawarte w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz.2019 z późn.zm.) i wiąże pojęcia stosowane w Dyrektywie Powodziowej.
 DP – Dyrektywa Powodziowa - Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim,
 mapa WORP – mapa dla obszaru dorzecza lub pasa nadbrzeżnego zawierająca wynik WORP,
czyli obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
 NMT - Numeryczny Model Terenu;
 obszar dorzecza - obszar lądu i morza, składający się z jednego lub wielu sąsiadujących ze
sobą dorzeczy wraz ze związanymi z nimi wodami podziemnymi oraz morskimi wodami
wewnętrznymi i wodami przybrzeżnymi, będący główną jednostką przestrzenną
gospodarowania wodami [ustawa Prawo wodne];
 obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi – obszar, na którym stwierdzi się istnienie
znaczącego ryzyka powodziowego [ustawa Prawo wodne] lub wystąpienie znaczącego ryzyka
jest prawdopodobne, będący wynikiem WORP;
 obszar potencjalnie zagrożony powodzią – obszar określony na podstawie studiów ochrony
przeciwpowodziowej, danych historycznych, analiz geomorfologicznych, analizy wpływu
urządzeń wodnych na bezpieczeństwo powodziowe, prognozy długofalowego rozwoju
wydarzeń, w tym wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi, brany pod uwagę do
analiz prowadzących do wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
 pas nadbrzeżny - rozumiany jako „obszar wybrzeża” [Dyrektywa Powodziowa] – obszar
lądowy przyległy do brzegu morskiego, w skład którego wchodzą: pas techniczny –
stanowiący strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu; jest on
przeznaczony do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa
i ochrony środowiska i pas ochronny – obejmujący obszar, w którym działalność człowieka
wywiera bezpośredni wpływ na stan pasa technicznego [Ustawa o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej];
 powódź oznacza czasowe pokrycie przez wodę terenu, normalnie niepokrytego wodą,
powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach
oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej;
 region wodny - część obszaru dorzecza wyodrębniona na podstawie kryterium
hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi lub całość obszaru dorzecza
[ustawa Prawo wodne];
 RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej;
5
 ryzyko powodziowe oznacza kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi
i związanych z powodzią potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia
ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej [Dyrektywa
Powodziowa];
 subregion – wydzielona część dużego regionu wodnego w celu usprawnienia dokonywania
analiz;
 WORP – wstępna cena ryzyka powodziowego;
 znaczące powodzie – są to: znaczące powodzie historyczne – powodzie, o których mowa
w art. 4.2 b) i c) oraz powodzie prawdopodobne –powodzie, o których mowa w art. 4.2 d)
Dyrektywy Powodziowej;
 znaczące ryzyko powodziowe – określane jest w wyniku oceny ryzyka powodziowego,
prowadzonej dla obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią, pod kątem następujących
kryteriów (wskaźników): (i) bezpośredni wpływ powodzi na życie i zdrowie ludzi, (ii) wpływ
powodzi na obszary działalności gospodarczej wraz z infrastrukturą, (iii) skuteczność
istniejących budowli przeciwpowodziowych, (iv) wpływ rozwoju zagospodarowania
przestrzennego na wzrost ryzyka powodziowego.
III.
ZAKRES OPRACOWANIA WORP
Zgodnie z Metodyką WORP opracowanie obejmuje obszary, którym przypisano jednostki
odpowiedzialne za opracowanie WORP na podstawie ustawy Prawo Wodne:
 obszary dorzeczy– dla których wstępną ocenę ryzyka powodziowego przygotowuje Prezes
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (we współpracy z dyrektorami regionalnych zarządów
gospodarki wodnej).
 pas nadbrzeżny- wstępną ocenę ryzyka powodziowego od strony morza, w części jego
dotyczącej, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej (we współpracy z
dyrektorami urzędów morskich) i przekazuje Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej.
Na terenie Polski wyznaczono:
 10 obszarów dorzeczy:
- obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych rzek
uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a także
wpadających do Zalewu Wiślanego;
- obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza Odry znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy oraz pozostałych rzek
uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także
wpadających do Zalewu Szczecińskiego;
- obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ückeru –
obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodowych
dorzeczy.
 21 regionów wodnych (wyznaczonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z dnia 14
lipca 2006 r.):
6
Poszczególne RZGW działają w obszarze następujących regionów wodnych:
- Gdańsk - region wodny Dolnej Wisły;
- Gliwice - region wodny Małej Wisły, region wodny Górnej Odry, region wodny Czadeczki;
- Kraków - region wodny Górnej Wisły, region wodny Czarnej Orawy, region wodny Dniestru;
- Poznań - region wodny Warty;
- Szczecin - region Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, region wodny Ucker;
- Warszawa - region wodny Środkowej Wisły, region wodny Jarft, region wodny Niemna,
region wodny Łyny i Węgorapy, region wodny Świeżej;
- Wrocław - region wodny Środkowej Odry, region wodny Morawy, region wodny Izery, region
wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa), region wodny Metuje, region wodny Orlicy.
 pas nadbrzeżny
Pas nadbrzeżny stanowi odrębny obszar opracowania tylko dla wstępnej oceny ryzyka
powodziowego od strony morza. Pozostałe typy powodzi (inne niż sztormowe) uwzględniane są
we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego sporządzanej przez Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej dla obszarów dorzeczy.
 międzynarodowe obszary dorzeczy
W granicach Polski znajdują się zarówno dorzecza należące do terytorium Wspólnoty tj. Wisły, Odry,
Ucker, Łaby i Dunaju, Jarftu, Świeżej, Pregoły i Niemna, jak również dorzecza Dniestru będącego poza
jej granicami.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SYNTETYCZNY OPIS METODYKI WORP
Opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego obejmowało następujące etapy prac:
Zebranie i zestawienie materiałów do wykonania WORP.
Utworzenie wejściowej bazy danych WORP.
Zlokalizowanie znaczących powodzi.
Zlokalizowanie i zidentyfikowanie obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią na podstawie
m.in.:
 studiów ochrony przeciwpowodziowej i strategii ochrony brzegów morskich,
 powodzi historycznych,
 analiz geomorfologicznych,
 analizy wpływu urządzeń wodnych na bezpieczeństwo powodziowe,
 prognozy długofalowego rozwoju wydarzeń, w tym wpływu zmian klimatu na
występowanie powodzi.
Wydzielenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
Utworzenie wynikowej bazy danych opracowania WORP.
Opracowanie map wstępnej oceny ryzyka powodziowego.
Algorytm opracowania WORP przedstawia rys. 1.
7
Rys. 1. Schemat blokowy postępowania przy sporządzaniu WORP
8
IV.1 Wejściowa baza danych do opracowania WORP
Wejściową bazę danych stanowi relacyjna baza danych, wspólna dla wszystkich obszarów
dorzeczy o określonych formatach danych(warstwy punktowe, liniowe, poligonowe) oraz
zdefiniowanych atrybutach zbiorów danych, w tym źródło danych. Schemat ideowy bazy danych
WORP przedstawiono na rys. 2
Rys. 2. Schemat ideowy bazy danych wstępnej oceny ryzyka powodziowego
IV.2 Lokalizacja i identyfikacja obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią
Obszary istotne z punktu widzenia wstępnej oceny ryzyka powodziowego wydzielane są na
podstawie następujących materiałów:
1.
Obszar uznany wstępnie jako obszar potencjalnie zagrożony powodzią na podstawie:
• studiów ochrony przeciwpowodziowej oraz innych dokumentów zawierających mapy
zalewów;
• informacji o powodziach historycznych i wyników ankiet,
• informacji o obszarach wydzielonych na podstawie analizy geomorfologicznej,
• analizy wpływu urządzeń wodnych na bezpieczeństwo powodziowe
2.
Uwzględnienia prognozy długofalowego rozwoju wydarzeń, w tym wpływu zmian klimatu na
występowanie powodzi rzecznych i od strony morza
Maksymalne zasięgi ww. obszarów stanowią obszary potencjalnie zagrożone powodzią.
9
Przy wyznaczaniu obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią uwzględnia się typy powodzi
wymienione w dokumencie Komisji Europejskiej: „Lista typów powodzi i ich konsekwencji” („Draft
List of flood types and list of consequences” ver.6, 16.02.2011 r.).
Rys. 3. Schemat blokowy lokalizacji i identyfikacji obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią
Wydzielenie i zhierarchizowanie z obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w ramach WORP przeprowadza się z wykorzystaniem
metody analizy Kepner-Tregoe (metody macierzowej, opartej na punktach wagowych) dostosowaną
do warunków polskich.
Metoda ta polega na gromadzeniu informacji z przypisaniem im priorytetów i oszacowaniu ich
wartości. Została opracowana przez C.H. Kepner’a i B.B. Tregoe’a w latach 60-tych. Celem tej metody
jest dokonanie wyboru najlepszego z możliwych na podstawie faktycznie osiągniętych rezultatów,
przy minimalnych negatywnych konsekwencjach.
Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, zostaną wyodrębnione z obszarów potencjalnie
zagrożonych powodzią w wyniku przyjęcia następujących kryteriów, w podanej niżej hierarchii.
10
Dla zlokalizowanych obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią stosuje się następujące kryteria:
1.
2.
3.
4.
bezpośredni wpływ powodzi na życie i zdrowie ludzi,
wpływ powodzi na obszary działalności gospodarczej wraz z infrastrukturą,
skuteczność istniejących budowli przeciwpowodziowych,
wpływ rozwoju zagospodarowania przestrzennego na wzrost ryzyka powodziowego,
KRYTERIUM 1. Bezpośredni wpływ powodzi na życie i zdrowie ludzi
Ocena polega na określeniu gęstości zaludnienia obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią.
Kryterium 1 przypisano wagę 10, źródło informacji stanowią dane z Bazy Danych Regionalnych (BDR)
z GUS odnoszące się do poszczególnych gmin. Gęstość zaludnienia przyjmuje się według klasyfikacji
przedstawione w tab.1:
Tab. 1. Sposób przyznawania punktacji dla gęstości zaludniania
KRYTERIUM 2. Wpływ powodzi na obszary działalności gospodarczej wraz z infrastrukturą
Oceny dokonuje się na podstawie zagospodarowania przestrzennego.
Kryterium 2 przypisano wagę 9, źródło informacji w obszarze potencjalnie zagrożonym powodzią
stanowią pogrupowane formy pokrycia terenu wg CORINE Land Cover na poziomie 3, a dla dróg
i szlaków kolejowych – dane z CODGiK.
Tab. 2. Sposób przyznawania punktacji dla rodzaju formy pokrycia terenu CORINE
11
KRYTERIUM 3. Skuteczność istniejących budowli przeciwpowodziowych
Ocenę skuteczności istniejących budowli przeciwpowodziowych przeprowadza się na podstawie klasy
budowli oraz stanu bezpieczeństwa budowli i stanowi iloczyn punktów przyznanych za klasę budowli
i za stan bezpieczeństwa budowli. Kryterium 3 przypisano wagę 7, źródłem informacji jest Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego.
Tab. 3. Sposób przyznawania punktacji dla klas budowli przeciwpowodziowych
Tab. 4. Sposób przyznawania punktacji dla stanu bezpieczeństwa budowli przeciwpowodziowych
KRYTERIUM 4. Wpływ rozwoju zagospodarowania przestrzennego na wzrost ryzyka powodziowego
Ocena polega na określeniu presji na zagospodarowanie obszarów zagrożonych oraz na określeniu
wartości obiektów ujętych w planach i zlokalizowanych na obszarach zagrożonych. Kryterium 4
przypisano wagę 3, źródło informacji stanowią plany zagospodarowania przestrzennego województw
oraz strategie rozwoju województw.
Tab. 5. Sposób przyznawania punktacji ze względu na wpływ rozwoju zagospodarowania przestrzennego
na wzrost ryzyka powodziowego w obszarach zagrożonych
Określenie punktacji ryzyka dla każdego obszaru spełniającego kryteria wydzieleń przebiega
dwuetapowo, w następujący sposób:

Nadanie liczby punktów wagowych obszaru wg danego kryterium:
Liczba punktów wagowych obszaru dla danego kryterium = waga * liczba przyznanych punktów
w ramach kryterium
Punktacja obszaru = suma punktów wagowych obszaru dla wszystkich kryteriów

Ustalenie listy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w porządku malejącym.
12
Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczane są na podstawie pełnej analizy
obszarów w skali całego kraju zakładając wartość graniczną punktacji ustaloną przez Wykonawcę
WORP w uzgodnieniu z KZGW.
IV.3 Wynikowa baza danych opracowania WORP
Rezultatem opracowania WORP jest wynikowa baza danych, w postaci tabelarycznej oraz
warstwy GIS w odniesieniu do:
1. subregionów,
2. obszarów znaczących powodzi,
3. obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią,
4. obszarów narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
Opracowanie map wstępnej oceny ryzyka powodziowego
Mapy WORP obejmują mapy tematyczne oraz mapy pomocnicze (problemowe).
Mapy tematyczne zawierają:
1.
Mapę znaczących powodzi przedstawiającą: sieć hydrograficzną, granicę administracyjną
Polski, granicę pasa nadbrzeżnego, granicę obszaru dorzecza, regiony wodne, granice
subregionów – wyznaczone w ramach WORP, obszary znaczących powodzi, podkład
topograficzny,
2.
Mapę WORP przedstawiającą: granicę administracyjną Polski, granicę pasa nadbrzeżnego,
granicę obszaru dorzecza, regiony wodne, subregiony – wyznaczonych w ramach WORP,
obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, podkład topograficzny – mapa
topograficzna.
3.
Mapę właściwych władz przedstawiającą: granicę obszaru dorzecza, regiony wodne, granicę
pasa nadbrzeżnego, granicę Polski, obszary kompetencji prezesa KZGW, dyrektorów RZGW i
dyrektorów Urzędów Morskich oraz siedziby: Dyrektorów RZGW, Dyrektorów UM, Ministra
Infrastruktury, Ministra Środowiska, Prezes KZGW.
4.
Mapę struktury użytkowania zagospodarowanie przestrzenne wg CORINE Land Cover – poziom
1 przedstawiającą: lasy i ekosystemy seminaturalne, obszary podmokłe, tereny rolne, tereny
wodne, tereny zantropogenizowane.
Mapy pomocnicze stanowią materiał pomocniczy do sporządzenia finalnych map WORP.
Sporządzane są dla konkretnych obszarów problemowych, zawierają zagregowane informacje
niezbędne do wyznaczenia obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią i obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi:
1.
Mapy agregujące informacje ze studiów ochrony przeciwpowodziowej oraz ważniejszych
opracowań związanych z ochroną przeciwpowodziową;
2.
Mapy z opisami powodzi historycznych, definiujące obszary zagrożeń i skalę zagrożeń ze
zdjęciami i historycznymi mapami powodzi;
3.
Mapy obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią z uwzględnieniem geomorfologii terenu;
13
4.
Mapy wpływu urządzeń wodnych na bezpieczeństwo powodziowe;
5.
Mapy poglądowe planów rozwojowych uwzględniające przyszłe inwestycje (w tym planów
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy);
6.
Mapy poglądowe wpływu zmian klimatycznych na prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi;
7.
Mapy przedstawiające wyniki analiz przestrzennych służących wskazaniu obszarów narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi:
•
•
V.
mapa przedstawiająca obszary wynikowe z analiz przeprowadzonych dla wszystkich 4
kryteriów (przed agregacją do zlewni elementarnych) wraz z podaną sumaryczna
punktacją,.
mapa przedstawiająca obszary wynikowe z analiz przeprowadzonych dla wszystkich 4
kryteriów (po przeprowadzonej agregacji do zlewni elementarnych) wraz z podaną
sumaryczna punktacją.
OPIS METODYKI WORP ZASTOSOWANEJ W PROJEKCIE ISOK
Podstawę opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego stanowi Metodyka WORP. Ze względu
na niemożność pozyskania niektórych danych wejściowych zostały wprowadzone uproszczenia oraz
odstępstwa od Metodyki WOPR. Opis zastosowanych uproszczeń oraz odstępstw przedstawia się
poniżej w nawiązaniu do przedstawionego powyżej syntetycznego opisu Metodyki WORP
V.1
Odstępstwa w projekcie przy sporządzaniu wejściowej bazy danych
WORP
Lokalizacja i identyfikacja obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią:
1.
Powodzie prawdopodobne:

2.
informacje uzyskane z gmin i innych urzędów dotyczące powodzi, które nie są wskazane, jako
powodzie historyczne lub prawdopodobne (nazwane np. obszarem zalewu, podtopienia)
uwzględniane zostały, jako powodzie historyczne.
Hierarchia obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią:

kryterium 3 - przy punktacji uwzględnione zostały budowle piętrzące posiadające wyznaczony
obszar zagrożenia powodziowego w wyniku awarii tych urządzeń. Na większości obszarów
odnosi się to przede wszystkim do zbiorników przeciwpowodziowych. W przypadku, gdy
powierzchnia obszaru zagrożenia pokrywa się z powierzchnią chronioną przez wały,
punktację liczono jako sumę punktów dla obszarów obwałowanych i zagrożenia
powodziowego wynikającego z awarii np. zbiornika.
W przypadku naliczania punktacji dla obszarów obwałowanych w projekcie nie wydziela się
klasy wałów i nie dokonuje się oceny stanu bezpieczeństwa, ze względu na brak kompletnych
danych. Informacje o powierzchni strefy zalewowej znajdującej się poza wałami pozyskano z
14
mapy hydrograficznej, sozologicznej, mapy obszarów zagrożonych podtopieniami i operatów
przeciwpowodziowych.

Kryterium 4 nie zostało uwzględnione w analizach, ze względu na brak większości
wymaganych danych, (np. w regionie wodnym Warty na przeważającym obszarze brak
danych dotyczących sieci osadniczej i stref ekonomicznych), ponadto brak ciągłości
uzyskanych danych z danego zakresu oraz niejednorodna jakość uzyskanych danych (brak
atrybutów, opisów, materiały analogowe w zbyt małej skali, bez podkładów topograficznych).
Punktacja obszarowa – przyjęto wartość graniczną punktacji, która pozwala na wydzielenie
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla każdej rzeki. Przyjęta wartość
graniczna uwzględnia wyniki WORP oraz szczegółową analizę obszaru. Przyjęto, że mapy
zagrożenia i ryzyka powodziowego wskazane są dla obszarów obejmujących odcinki rzek o
liczbie punktów powyżej wartości granicznej do ujścia. Rzeki, dla których będą opracowane
mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego podzielono na dwie grupy tj.: przeznaczone do
opracowania w pierwszym cyklu planistycznym oraz do opracowania w drugim cyklu
planistycznym.
Do drugiego cyklu planistycznego zakwalifikowano te rzeki, dla których m.in.:
• przekroczona została wartość progowa na odcinku ujściowym rzeki;
• przekroczona została wartość progowa na krótkim odcinku rzeki;
• została osiągnięta wartość punktacji nieznacznie poniżej progowej;
• obszar został silnie zmieniony antropogenicznie;
• brak danych LIDAR.
3.
Graficzna forma przedstawienia wyników WORP:
Wykonane zostały mapy dla Polski w skali 1:800 000 oraz w podziale na województwa
odpowiednio w skalach 1:250 000, 1:300 000, 1:350 000 w formatach A0 lub A1. Mapy te
przedstawiają:
• obszary znaczących powodzi historycznych (granica administracyjna Polski, miasta
powiatowe, sieć hydrograficzna, granice obszaru dorzeczy, obszary znaczących powodzi
historycznych);
• obszary, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne (granica administracyjna
Polski, miasta powiatowe, sieć hydrograficzna, granice obszaru dorzeczy, obszary, na
których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne);
• obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (granica administracyjna Polski, miasta
powiatowe, sieć hydrograficzna, granice obszaru dorzeczy, obszary narażone na
niebezpieczeństwo powodzi: wynik analizy WORP.
Dodatkowo dla Polski opracowana została mapa organów właściwych w sprawie zarządzania
ryzykiem powodziowym.
15
Skala, format i prezentacja graficzna map uzgodniona została z Krajowym Zarządem
Gospodarki Wodnej. Powyższe materiały zostaną przekazane do zaopiniowania marszałkom
województw i wojewodom.
4.
Ze względu na dostępność danych w opracowaniu uwzględniono wpływ klimatu tylko dla
obszarów od strony morza.
5.
Zagospodarowanie przestrzenne wizualizowane na mapach zostanie przedstawione
na podstawie bazy danych ogólnogeograficznych (BDO).
6.
Analiza geomorfologiczna – ze względu na brak dostępności numerycznego modelu terenu,
analizy wykonywano w oparciu o mapy topograficzne w skali 1:50 000. Z powodu braku
danych, nie uwzględniono również terenów zagrożonych osuwiskami.
7.
Mapy pomocnicze – ze względu na brak potrzeby nie opracowano dodatkowych map
pomocniczych.
8.
Subregiony – ze względu na brak potrzeby nie skorzystano z możliwości podziału regionów
wodnych na subregiony.
VI.
WEJŚCIOWA BAZA DANYCH
W trakcie prac związanych z opracowywaniem Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego
pozyskiwane były dane zgodnie z wytycznymi metodycznymi. Zestawienie materiałów
wykorzystanych do opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, stanowiące wejściową bazę
danych zamieszczono w tab. 6.
Tab. 6. Wyszczególnienie informacji przekazanych przez Instytucje do realizacji WORP
GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii)
• mapy topo 1:50 000
przekazano
• mapy topo 1:10 000
przekazano
• ortofotomapy
przekazano
• Państwowy Rejestr Granic (PRG)
przekazano
• warstwy wektorowe TBD: jednostki podziału
administracyjnego, budowle i urządzenia, sieć dróg i kolei,
sieć uzbrojenia terenu, sieć hydrograficzna, kompleksy
pokrycia terenu, kompleksy użytkowania terenu, tereny
chronione, obiekty inne, osnowa
przekazano
• TBD – komponent KARTO
przekazano
• połączone warstwy wektorowe mapy hydrograficznej i sozo
przekazano
• pozostałe warstwy wektorowe mapy hydrograficznej i sozo
przekazano
16
• dane dotyczące powodzi historycznych
nie przekazano
RZGW (regionalne zarządy gospodarki wodnej)
• granice RZGW dla całej Polski
plik *shp.
• strefy bezpośredniego zagrożenia powodzią ze Studium
Ochrony przed powodzią
przekazano, w tym studia ochrony
przeciwpowodziowej wraz z danymi
geodezyjnymi
• zasięgi powodziowe i inne opracowania związane z
powodziami
przekazano
• zbiorniki retencyjne i przeciwpowodziowe wraz z
infrastrukturą gospodarowania wodą lub form. dot.
pojemności i max poziomu piętrzenia
przekazano instrukcje gospodarowania wodą
na zbiornikach retencyjnych w postaci danych
shp, opracowań *.doc, *.pdf.
• lokalizacja, stan techniczny, klasa budowli i ocena
przekazano dane w postaci *.shp, opracowań
oddziaływania na środowisko np. urządzeń wodnych: wałów *.doc, *.pdf.
przeciwpowodziowych, przepompowni, urządzeń
piętrzących, polderów, śluz wałowych, kanałów ulgi i
młynówek
• raporty o bezpieczeństwie bud. przeciwpowodziowych
przekazano
• Zarys monografii powodzi w Polsce (lit.)
dane literaturowe o powodziach historycznych
WZMiUW (wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych)
• granice i obszary administracyjne ZMiUW
granice ZMiUW opracowano na podstawie
źródeł internetowych i kontaktów z
poszczególnymi Zarządami
• zasięgi powodziowe i inne opracowania związane z
powodziami
brak danych dot. zasięgów powodzi
• zbiorniki retencyjne i przeciwpowodziowe wraz z
infrastrukturą gospodarowania wodą lub form. dot.
pojemności i max poziomu piętrzenia
brak danych dot. zbiorników
przeciwpowodziowych
• lokalizacja, stan techniczny, klasa budowli i ocena
przekazano dane dot. lokalizacji, stanu
oddziaływania na środowisko np. urządzeń wodnych: wałów technicznego oraz klas budowli
przeciwpowodziowych, przepompowni, urządzeń
piętrzących, polderów, śluz wałowych, kanałów ulgi i
młynówek
GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)
przekazano do OTKZ (Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór)
• stan bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce
(opracowanie)
przekazano
• dane dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa oraz klas
innych obiektów kontrolowanych przez Ośrodek
przekazano wykaz pozycji, odnośnie klas
budowli, stanu bezpieczeństwa
17
IUNG (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa)
• mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 dla np. typów gleb:
torfowych, torfowo-mułowych, torfowo-murszowych,
glejowych, mad i czarnych ziem
przekazano
PIG (Państwowy Instytut Geologiczny)
• mapy obszarów zagrożonych podtopieniami
przekazano
• mapy zagrożeń osuwiskami
nieprzekazano
• mapy geośrodowiskowe
nieprzekazano
• materiały archiwalne mogące być przydatnymi w analizie
geomorfologicznej pod kątem terenów osuwiskowych
nieprzekazano
• materiały dotyczące powodzi historycznych
nieprzekazano
• materiały dotyczące obszarów bezodpływowych
nieprzekazano
• w ramach mapy obszarów zagrożonych podtopieniami w
Polsce zespoły np. danych: budowa geologiczna obszaru ze
szczególnym uwzględnieniem holoceńskich osadów
rzecznych, jeziornych i organicznych , warunki
hydrologiczne występowania pierwszego poziomu
wodonośnego, strefy zagrożenia powodziowego dla wód o
prawdopodobieństwie przewyższenia 1% bądź mniejszym,
dotyczących zasięgu powodzi na Odrze i Wiśle w 1997 r.,
max stany wód rzecznych zaobserwowane w profilach
wodowskazowych IMiGW
nieprzekazano
GUS (Główny Urząd Statystyczny)
• BDR - gęstość zaludnienia dla gmin
baza danych ze strony internetowej w
formacie *.pdf „Powierzchnia i ludność w
przekroju terytorialnym w 2010r.”
KZGW (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej)
• MPHP
przekazano
• Mapa cyfrowa-budowle piętrzące I, II, III
przekazano
• granice i obszary dorzeczy, regionów wodnych (MPHP)
przekazano
• obszary bezodpływowe (MPHP)
przekazano
• granice i obszary administracyjne RZGW
• opis powodzi historycznych:
przekazano
- Monografia katastrofalnych powodzi w Polsce w latach 19461998.
- Rozkład przestrzenny i częstotliwość występowania powodzi
katastrofalnych w Polsce w latach 1946-2001 jako podstawa
planowania i kontroli stanu zabezpieczenia przed powodzią
oraz prowadzenie prowadzenia
18
• Analiza presji oddziaływań antropogenicznych na
środowisko 2007, z wszystkimi późniejszymi aktualizacjami
(były robione na przełomie 2009/10 r.). Z punktu widzenia
WORP-u istotne były następujące warstwy:
przekazano
- zbiorniki retencyjne
- piętrzenia i przegrody
- falochrony, wały i wrota przeciwsztormowe, nabrzeża
- wały przeciwpowodziowe
IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)
• opis powodzi historycznych:
przekazano
literatura
- Powódź w sierpniu 1972
- Powódź we wrześniu 1996
- Dorzecze Odry: monografia powodzi: lipiec 1997
- Roczniki hydrologiczne IMGW
- Przegląd Geofizyczny
Prace badawcze IMGW np.:
przekazano
- Generalna strategia ochrony przed powodzią dorzecza górnej
i środkowej Odry po wielkiej powodzi lipcowej 1997 roku,
koordynator tematu Alfred Dubicki, IMGW - Oddział we
Wrocławiu; Wrocław: IMGW, 1998
- Model kompleksowej ochrony przed powodzią: w obszarze
dorzecza górnej Wisły na przykładzie województwa
małopolskiego, pod red. Macieja Maciejewskiego, Kraków:
IMGW, 2000
- Wielkie powodzie w dorzeczu Odry w ostatnim stuleciu,
koordynator tematu Alfred Dubicki, IMGW-Oddział we
Wrocławiu, Wrocław: IMGW, 1999- 2001.
IMiUZ (Instytut Melioracji i Użytków Zielonych)
· Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i
podstawowych budowli wodno-melioracyjnych oraz
utworzenie systemu monitorowania urządzeń
przeciwpowodziowych
przekazano
· Ochrona przed powodzią, Falenty 1992
przekazano
UMiG (urzędy miast i gmin)
• opis powodzi historycznych
dane z przeprowadzonej ankietyzacji
• lokalizacja na mapach 1:50 000
• informacje dotyczące strat powodziowych
19
urzędy marszałkowskie
Dane projektowane, planowane dotyczące:
· obiektów gospodarczych (gazociągi, ropociągi, rurociągi
przekazano wojewódzkie plany
produktów naftowych, elektrownie, fermy wiatrowe,
zagospodarowania przestrzennego, częściowo
elementy gospodarki odpadami, oczyszczalnie ścieków,
w postaci wektorowej
zakłady utylizacji, spalarnie, magazyny ropy, produktów
naftowych, obszary przekształceń w wyniku eksploatacji
surowców, ośrodki geotermalne, stacje przeładunkowe,
wodociągowe, zbiorniki wodne retencyjne, zapory wodne,
wały przeciwpowodziowe),
- sieci osadniczej (strefy rozbudowy istniejącej zabudowy oraz
potencjalnego obszaru aglomeracji),
- systemu transportowego (autostrady, drogi wojewódzkie,
krajowe, ekspresowe, obwodnice, koleje, lotniska),
- stref ekonomicznych,
- stref ochronnych ujęć wód,
- obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
(obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, inne obszary
narażone na niebezpieczeństwo powodzi, poldery).
Archiwum Państwowe
• dane dotyczące powodzi historycznych
częściowo przekazano
Europen Environment Agency (EEA)
• CORINE
częściowo przekazano
Wrocławska Agencja Rozwoju
• Atlas obszarów zalewowych (Oder Regio INTERREG IIIB
2006)
(dane na stronie internetowej
www.oderregio.org)
· Mapy gospodarki wodnej 1: 100 000
· Mapy ryzyka 1:50 000
· Mapy zagrożeń 1:50 000
wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego
• plany ograniczania skutków powodzi i profilaktyki
przeciwpowodziowej dla województw
częściowo przekazano
powiatowe centra zarządzania kryzysowego
• plany operacyjne bezpośredniej ochrony przed powodzią
dla powiatów
częściowo przekazano
urzędy morskie
• Strategia ochrony brzegów morskich z 1999 roku
przekazano
20
Global Monitoring for Environment and Security
• Obrazy satelitarne powodzi z 2010r.
(dane na stronie internetowej
www.gmes.cbk.waw.pl)
INNE
• Zmiany klimatu - prognozy wzrostu ryzyka powodziowego
informacje dostępne po zakończeniu Projektu
Klimat
Oprócz danych zestawionych w tabeli 6, wykorzystano informacje, które pozyskano
za pośrednictwem ankietyzacji. Ankietyzacja ta skierowana była do urzędów gmin w celu pozyskania
lub uzupełnienia informacji o powodziach zaistniałych w przeszłości.
Zgodnie z wytycznymi metodycznymi listę gmin wskazanych do przeprowadzenia ankietyzacji
ustalono na podstawie:
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1997 r.
w sprawie wykazu gmin, w których stosowane są szczególne rozwiązania dotyczące
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu mające na celu likwidację skutków powodzi.
(Dz.U.97.153.1006 z późń. zm.) – Załącznik: Wykaz gmin, na których obszarze stosowane są
szczególne rozwiązania dotyczące zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, mające na celu
likwidację skutków powodzi
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2001 r.
w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których
obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany (Dz.U.01.95.1046 z późń. zm.) Załącznik:
Wykaz miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły
osuwiska ziemne lub huragany.
• Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin
i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
(Dz.U.09.193.1492 z późn. zm.) – Załączniki nr 1 do Rozporządzenia: Wykaz gmin
i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, osunięcia ziemi,
wiatru lub intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w 2008 r., w 2009 r.
i w miesiącach od stycznia do kwietnia 2010 r.
• Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu (Dz.U.10.132.890) – Załącznik: Wykaz gmin, w których stosuje się
szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku powodzi, osunięcia ziemi, wiatru lub intensywnych opadów
atmosferycznych, które miały miejsce w maju i w czerwcu 2010 r.
Dodatkowo uwzględniono gminy, na obszarze których zaszła potrzeba uzupełnienia informacji
dotyczących powodzi historycznych.
21
Dane pozyskane za pośrednictwem ankietyzacji zestawiono w tabelach 7.1 -7.4 znajdujących się
w załączniku nr. 1. Zestawienie wyników ankietyzacji.
Wszystkie tabele zestawiono wraz z kolejno nadaną numeracją, przy czym podpunkt wskazuje
odpowiednią właściwość obszarową:
1. Region wodny Warty oraz region wodny Dolnej Odry;
2. Region wodny Środkowej i region wodny Górnej Odry;
3. Region wodny Małej Wisły, region wodny Górnej Wisły, region wodny Środkowej Wisły oraz
region wodny Łyny i Węgorapy;
4. Region wodny Dolnej Wisły oraz region wodny Przymorza Zachodniego.
Zgodnie z danymi zestawionymi w tabeli 7.1, odpowiadającymi regionom wodnym Warty oraz Dolnej
Odry, wyniki przeprowadzonej ankietyzacji przedstawiają się następująco:
 Ankiety rozesłano do 345 gmin;
 W odpowiedzi na ankietę otrzymano informacje z 259 gmin, co stanowi blisko 75%
rozesłanych ankiet;
 Spośród 259 gmin, które odpowiedziały wykorzystano informacje z 143 urzędów, co stanowi
55% przekazanych odpowiedzi;
 Spośród 259 gmin, które odpowiedziały niewykorzystano 28 ankiet. Powodem był: brak
wyrysowanego zalewu (bądź zalew wyznaczony w sposób nieprawidłowy merytorycznie)
przez gminy nieposiadające szczegółowej wiedzy na temat powodzi historycznych lub
informacja niewłaściwa, przedstawiająca np. zasięg zalewu wody prawdopodobnej;
 Spośród 259 gmin, które odpowiedziały w 88 gminach nie stwierdzono problemów
związanych z powodziami.
Zgodnie z danymi, które zestawiono w tabeli 7.2, odpowiadającymi regionom wodnym Środkowej i
Górnej Odry, wyniki przeprowadzonej ankietyzacji przedstawiają się następująco:
 Ankiety rozesłano do 290 gmin;
 W odpowiedzi na ankietę otrzymano informacje z 260 gmin, co stanowi blisko 89%
rozesłanych ankiet;
 Spośród 260 gmin, które odpowiedziały wykorzystano informacje z 34 urzędów, co stanowi
13% przekazanych odpowiedzi;
 Spośród 260 gmin, które odpowiedziały niewykorzystano 209 ankiet. Powodem był: brak
wyrysowanego zalewu przez gminę, która nie posiada wiedzy na temat danej powodzi
historycznej, niewłaściwa informacja z gminy przedstawiająca np. zasięg zalewu wody
prawdopodobnej, brak zalewu wyrysowanego przez gminę, na terenie której z uwagi na
górzyste ukształtowanie terenu spływ wód powodziowych ma charakter gwałtowny;
 Spośród 260 gmin, które odpowiedziały w 17 gminach nie stwierdzono problemów
związanych z powodziami.
Zgodnie z danymi, które zestawiono w tabeli 7.3, odpowiadającymi regionom wodnym Małej Wisły,
Górnej Wisły, Środkowej Wisły oraz Łyny i Węgorapy, wyniki przeprowadzonej ankietyzacji
przedstawiają się następująco:
 Ankiety rozesłano do 1369 gmin;
 W odpowiedzi na ankietę otrzymano informacje z 1149 gmin, co stanowi blisko 84%
rozesłanych ankiet;
 Spośród 1149 gmin, które odpowiedziały wykorzystano informacje z 492 urzędów, co
stanowi 43% przekazanych odpowiedzi;
22



Dla 32 gmin (oznaczonych*) zasięgi zalewów historycznych uzyskano z materiałów
przesłanych przez gminy sąsiednie.
Spośród 1149 gmin, które odpowiedziały niewykorzystano 327 ankiet. Powodem był: brak
wyrysowanego zalewu przez gminę, która nie posiada wiedzy na temat danej powodzi
historycznej lub niewłaściwa informacja z gminy, przedstawiająca np. zasięg zalewu wody
prawdopodobnej;
Spośród 1149 gmin, które odpowiedziały w 330 gminach nie stwierdzono problemów
związanych z powodziami.
Zgodnie z danymi, które zestawiono w tabeli 7.4, odpowiadających regionom wodnym Dolnej Wisły
oraz Przymorza Zachodniego, wyniki przeprowadzonej ankietyzacji przedstawiają się następująco:
 Ankiety rozesłano do 316 gmin;
 W odpowiedzi na ankietę otrzymano informacje ze 161 gmin, co stanowi blisko 51%
rozesłanych ankiet;
 Spośród 161 gmin, które odpowiedziały wykorzystano informacje z 85 urzędów, co stanowi
52% przekazanych odpowiedzi;
 Spośród 161 gmin, które odpowiedziały niewykorzystano 8 ankiet. Powodem był: brak
wyrysowanego zalewu przez gminę, która nie posiada wiedzy na temat danej powodzi
historycznej lub niewłaściwa informacja z gminy, przedstawiająca np. zasięg zalewu wody
prawdopodobnej;
 Spośród 161 gmin, które odpowiedziały w 68 gminach nie stwierdzono problemów
związanych z powodziami.
Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższych tabelach, wyniki ankietyzacji dla obszaru całego
kraju przedstawiają się następująco:





Ankiety rozesłano łącznie do 2320 gmin;
W odpowiedzi na ankietę otrzymano informacje z 1829 gmin, co stanowi blisko 79 %
rozesłanych ankiet;
Spośród 1829 gmin, które odpowiedziały wykorzystano informacje z 754 urzędów, co
stanowi 41% przekazanych odpowiedzi;
Spośród 1829 gmin, które odpowiedziały, niewykorzystano 572 ankiet.
Spośród 1829 gmin, które odpowiedziały, w 503 gminach nie stwierdzono problemów
związanych z powodziami.
VII.
WYNIKI
W wyniku przeprowadzenia prac uzyskano szereg danych na temat powodzi, które wystąpiły
w przeszłości, jak również informacji na temat obszarów zagrożonych powodzią pochodzących
z opracowań. Wszystkie zebrane informacje posłużyły ostatecznie do przeprowadzenia analiz w celu
wskazania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Zgodnie z wytycznymi
metodycznymi prezentację wyników przygotowano w formie tabel, które zestawiono w dalszej części
oraz w postaci map tematycznych.
Poniżej zestawiono tabele wynikowe wstępnej oceny ryzyka powodziowego, w których zawarto
następujące informacje: powodzie historyczne (tab. 8), zestawienie opracowań dotyczących zalewów
prawdopodobnych (tab. 9), zestawienie rzek analizowanych w ramach WORP ze wskazaniem
23
przeznaczonych do opracowania map w I i II etapie (tab. 10). Dodatkowo przedstawiono (tab. 11)
zestawienie rzek, które na podstawie przeprowadzonych analiz nie zostały zakwalifikowane
do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego.
Wszystkie tabele zestawiono wraz z kolejno nadaną numeracją, przy czym podpunkt wskazuje
odpowiednią właściwość obszarową:
1.
2.
3.
4.
Regiony wodne Warty oraz Dolnej Odry;
Regiony wodne Środkowej i Górnej Odry;
Regiony wodne Małej, Górnej, Środkowej Wisły oraz Łyny i Węgorapy;
Regiony wodne Dolnej Wisły oraz Przymorza Zachodniego.
Tab. 8.1. Zestawienie powodzi historycznych w regionach wodnych Warty oraz Dolnej Odry.
l.p.
rok rozpoczęcia
powodzi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1855
1947
1948
1958
1964
1965
1966
1975
1976
1977
Łobżonka
11
1979
Bawół, Cybina, Dopływ z Siedmiorogów, Dopływ z Witoldzina, Drawa, Główna,
Gąsawka, Gulczanka, Kanał Bydgoski, Kanał Mosiński,
nazwa rzeki
Kanał Goszczanowski, Noteć, Otok, Prosna, Warta
Kanał Mosiński
Kanał Mosiński
Prosna
Kanał Goszczanowski
Kanał Goszczanowski, Noteć, Otok, Warta
Kanał Goszczanowski, Noteć, Otok, Warta
Piaska,
Dopływ z Siedmiorogów, Dąbrówka, Kanał Mosiński, Kania, Ner, Pogona, Pogona
2, Wrześnica, Wrześnica Mała
Kanał Niemiecki, Kanał Notecki, Kiełbaska dopł. Warty, Kiełbaska 1 dopł. Warty,
Łobżonka, Ner, Noteć, Obra, Powa, Rgilewka, Sama, Wirynka,
12
13
14
15
16
17
1980
1981
1982
1983
1984
1985
18
19
20
21
1986
1987
1994
1995
Teleszyna, Warta, Wełna
Kanał Mosiński, Kania, Pogona, Pogona 2, Wrześnica, Wrześnica Mała
Kanał Goszczanowski, Noteć, Otok, Warta
Warta
Dopływ z Siedmiorogów
Łobżonka, Noteć
Barycz dopł. Prosny, Giszka, Gniła Barycz, Kanał Goszczanowski, Kanał Mosiński,
Łobżonka, Ner dopł. Prosny, Noteć, Otok, Pogona, Pogona2,
Pratwa, Prosna, Warta
Prosna
Noteć, Pogona, Pogona 2
Wrześnica, Warta
Dopływ z Siedmiorogów
24
l.p.
rok rozpoczęcia
powodzi
22
23
1996
1997
nazwa rzeki
Rgilewka
Barycz, Biała, Biała Okrza, Bieszcza, Czarna Struga, Gąsawka, Gnida, Gniła Barycz,
Gorzelanka, Górnianka, Grabarka, Grabia, Kamieniczka,
Kanał Lodowy, Kanał Warty, Kanał Bydgoski, Kanał Notecki, Kania, Kocinka,
Konopka, Końska Struga, Liswarta, Lutynia, Łobżonka, Mękwa, Ner, Nieciecz,
Noteć, Odra, Oleśnica, Pankówka, Piaska, Piskara, Powa, Pratwa, Prosna, Rokitka,
Rurzyca, Stradomka, Tymianka, Warta, Widawka, Wiercica,
24
25
26
27
1998
1999
2000
2001
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Wierzejka, Wrześnica, Wrześnica Mała
Wrześnica, Warta
Gorzelanka, Konopka, Rgilewka, Stradomka, Warta, Wrześnica
Gorzelanka, Konopka, Stradomka, Tymianka, Warta, Wrześnica
Bieszcza, Gorzelanka, Kanał Lodowy, Konopka, Liswarta, Nieciecz, Ordonka,
Pankówka, Piskara, Prosna, Rgilewka, Stradomka, Tymianka, Warta,
Widawka, Wrześnica
Liswarta, Mogilnica, Noteć, Oleśnica, Prosna, Pyszna, Warta, Wrześnica
Świętojanka, Warta, Wrześnica
Warta, Wrześnica
Grabia, Końska Struga, Świętojanka, Warta, Wrześnica
Grabia, Noteć, Tymianka, Mogilnica, Warta, Wrześnica
Pratwa, Prosna, Pogona, Pogona 2, Świętojanka
Dąbrówka, Obra, Pogona, Pogona 2, Rokitka
Kamieniczka, Noteć, Pilsia, Siedlecka Struga, Widawka, Warta
Barycz, Biała, Biała Oksza, Bieszcza, Bródek, Ciemna, Chrząstawka, Czarka II,
Czarna Struga, Dąbrówka, Dopływ z Wanat, Dopływ z Bugaja,
Dopływ z Brzezin, Dopływ z Siedmiorogów, Dopływ z Wilamowa, Dopływ z
Witoldzina, Giszka, Gnida, Gniła Barycz, Gorzelanka,
Górnianka, Grabia, Kamieniczka, Kanał Goszczanowski, Kanał Lodowy, Kanał
Mosiński, Kanał Niemiecki, Kanał Warty, Kania, Kiełbaska dopł. Warty,
Kiełbaska dopł. Chrząstawki, Kocinka, Konopka, Końska Struga, Liswarta,
Łobżonka, Lutynia, Łużyca, Mała Wełna, Mękwa, Ner, Ner dopływ Prosny,
Nieciecz, Noteć, Odra, Oleśnica, Ołobok, Ordonka, Orłówka, Otok, Pankówka,
Piaska, Pichna, Pilsia, Pisia 3 dopł. Neru, Piskara, Pogona, Pogona 2, Pokrzywnica,
Powa, Pratwa, Prosna, Pyszna, Rgilewka, Rokitka, Rurzyca, Sama, Sękowica,
Siedlecka Struga, Stradomka, Struga Kiełczewka, Swędrnia, Teleszyna, Tymianka,
37
brak danych
Urszulinka, Warta, Wiercica, Wierzejka, Wirynka, Wrześnica, Wrześnica Mała,
Żurawka
Dzwonówka, Obra, Mała Wełna, Warta, Wełna
25
Tab. 8.2. Zestawienie powodzi historycznych w regionach wodnych Środkowej i Górnej Odry.
l.p.
rok rozpoczęcia
powodzi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1595
1715
1767
1785
1897
1916
1924
1938
1945
1947
1951
1957
1958
1960
1961
1962
1964
1965
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1966
1967
1969
1971
1972
1974
1975
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1990
1992
nazwa rzeki
Miedzianka
Wrzosówka
Miedzianka
Nysa Szalona
Kaczawa, Nysa Szalona, Bóbr, Kwisa, Nysa Łużycka,
Miedzianka
Barycz
Nysa Kłodzka
Odra
Odra, Oława
Górskie dopływy Odry do Kaczawy włącznie
Oława, Szotkówka
Nysa Łużycka, Widawa
Odra, Mała Panew, Opawa
Nysa Kłodzka
Odra
Bystrzyca, Kaczawa, górny Bóbr
Górskie dopływy Odry, zwłaszcza na obszarze pomiędzy Nysą Kłodzką
i Szprotawa
Bóbr
Bystrzyca, Nysa Kłodzka
Oława, Psina
Bystrzyca, Nysa Kłodzka, Oława
Odra, górskie dopływy Odry
Bóbr, Barycz, Osobłoga
Nysa Kłodzka
Bóbr, Kwisa, Kaczawa, Bystrzyca, Piława
Kaczawa, Barycz, Orla, Bystrzyca, Pełcznica, Ścinawka, Ślęza
Górna Odra, Olza
Bóbr, Kwisa, Nysa Łużycka, Kaczawa
Czarna Woda
Barycz, Bystrzyca, Nysa Kłodzka, Ścinawka
Odra, Orla
Osobłoga, Orla
Odra, Barycz, Orla, Bóbr, Cicha Woda, Skora
Oława
Bóbr
26
l.p.
rok rozpoczęcia
powodzi
37
1997
38
1998
39
40
1999
2001
41
42
43
44
45
46
2002
2005
2006
2007
2009
2010
nazwa rzeki
Odra, Opawa, Opawica, Ostrawa,
Barycz, Orla, Polska woda, Polski Rów,
Nysa Kłodzka, Biała Głuchołaska, Ścinawa Niemodlińska, Morawka,
Bóbr, Czerna Mała, Czerna Wielka, Świdnik, Szprotawa,
Stobrawa, Budkowiczanka,
Osobłoga, Biała, Prudnik,
Kaczawa, Kłodnica, Mała Panew, Bystrzyca, Oława, Troja, Ślęza, Widawa
Bóbr, Nysa Kłodzka, Bystrzyca Dusznicka, Klikawa (Szybka), Nysa Łużycka
Kaczawa
Krynka, Orla,
Nysa Łużycka, Witka, Czerwona Woda
Kaczawa, Kwisa, Pełcznica, Strzegomka, Zadrna
Kaczawa, Piława
Biała Lądecka, Kamienna, Klikawa (Szybka), Kwisa, Bóbr, Bystrzyca, Piława
Biała Głuchołaska, Kwisa, Lubsza
Bystrzyca, Ślęza, Nysa Kłodzka
Odra, Nysa Łużycka, Czerwona Woda, Lubsza, Skroda, Witka, Czerwona Woda,
Miedzianka, Orla, Polski Rów, Biała, Bóbr,
Szprotawa, Kaczawa, Mała Panew, Oława, Osobłoga, Stobrawa, Stoła, Stradunia,
Widawa
Tab. 8.3. Zestawienie powodzi historycznych w regionach wodnych Małej, Górnej, Środkowej Wisły oraz Łyny i
Węgorapy.
l.p.
rok rozpoczęcia
powodzi
1
2
3
4
1731
1910
1933
1934
nazwa rzeki
Lubcza, Wisłok,
Wisła, Kanał Gniewoszowsko-Kozienicki,
Strumień,
Dopływ spod Wychylówki, Dopływ w Kastarowcach, Dopływ w Pisarowcach,
Dopływ ze Złotnik, Dunajec, Kanał Zyblikiewicza, Łososina,
Niebieszczanka, Rów Klikowski, Różowy, San, Sanoczek, Sołotwina, Sona, Tyrawka,
Wisła, Wisłoka, Żabnica,
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1936
1947
1958
1960
1962
1963
1964
1967
1970
1973
Łada,
Dopływ z Łosiej Wólki, Wisła,
Soła,
Łazowna, Nidzica, Rawka, Tanew, Wisła, Żabnica,
Wieprz, Wisła
Bystrzyca, Tyśmienica, Wieprz,
Bystrzyca, Czechówka, Czerniejówka, Wieprz,
Wisła,
Dunajec, Tymówka, Złocki Potok,
Brennica,
27
l.p.
rok rozpoczęcia
powodzi
15
1979
nazwa rzeki
Biała, Biebrza, Brok, Bug, Czarna, Dopływ spod Bagna Wizna Pn, Dopływ spod
Bartodziej, Dopływ spod Czaczek, Dopływ spod Gałkówki, Dopływ z Gąsówki,
Dopływ z Gostkowa, Dopływ z Góry, Dopływ z Grodziczna,
Dopływ spod Kamienia, Dopływ spod Popiołek, Dopływ z Psar, Dopływ spod
Wyśmierzyc, Dopływ spod Zabiela, Dopływ z Lasek, Dopływ ze Śliwowa
Łopienitego, Dopływ z Zambsk Kościelnych, Dyga, Gołdapa, Liwiec,
Liza, Łomżyczka, Narew, Omulew, Orzyc, Pierzchnianka, Pilica, Pisa, Skroda,
Sokołda, Supraśl, Wieprz, Wincenta, Wisłok,
16
1980
Babicki, Białka, Bonie, Dopływ spod Cieplic, Dopływ spod Majdanu Starego,
Dopływ w Podolszynie, Drohobyczka, Gogołówka, Laszkowski, Lubaczówka,
Lubinka, Lublica, Łęg Rokietnicki, Łubienka, Malinianka, Milutka, Morwawa,
Nienowicki, Olszyna, Potok w Hruszowicach, Radawka, Sośniczanka,
Stara Wisznia, Stępinka, Szkło, Szkło (stare koryto), Wiar, Wisła, Wisłok, Wisznia,
17
18
1981
1982
Skrwa,
Brennica, Czarna, Leśnica, Piasecznica, Pilica, Rosica, Słupianka, Świder, Wisła,
Wolbórka,
19
20
21
22
1983
1985
1986
1987
Brennica, Hołcyna,
Brennica, Leśnica,
Brennica,
Brennica, Dopływ z Cieszacina, Dopływ z Siennowa, Jatny, Łopuszka, Mleczka,
Mleczka Wschodnia, Różanka, Serwatówka, Wisłok,
23
24
25
26
27
1989
1992
1995
1996
1997
Brennica,
Mogielanka,
Kalinka, Kurówka, Nidzica,
Huczwa, Narew, Prądnik,
Biała Przemsza, Bobrek, Breń, Brnik, Bystrzyca, Bzura, Centara, Czarna, Czarna
(Włoszczowska), Czarna (z Olszówki), Czarna Nida, Czerwonka, Dębiesznica,
Dopływ spod Małej Kępy, Dopływ spod Nowej Wsi, Dopływ w Gnojniku, Dopływ z
Dobrakowa, Dopływ z Poświętnego, Dopływ z Uliny Wielkiej,
Drzewiczka, Dunajec, Dzierzązna, Krzywaniec, Leksandrówka, Lepietnica, Leśnica,
Linda, Młynówka Oświęcimska, Moszczenica, Mroga, Mrożyca, Nida,
Niedźwiedź, Nowa Czarna, Paleśnianka, Pilica, Pisarzówka, Piwonia, Porębianka,
Potok Trzciański, Prądnik, Przemsza, Radomka, Rejka, Rudawa,
Rybski Potok, Siennica, Słonica, Soła, Stradomka, Stróżanka, Szreniawa,
Tarnówka, Tyśmienica, Udorka, Uszwica, Utrata, Wieleń, Wielki Rogoźnik,
Wieprz, Wisła, Wisłoka, Wolanka, Żebrówka,
28
29
30
1998
1999
2000
Tarnawka, Barujec,
Baryczka, Bug, Ojrzanka, Pilica, Struga, Włodawka,
Guber,
28
l.p.
rok rozpoczęcia
powodzi
31
2001
nazwa rzeki
Jastrząbka, Cadynka, Cedron, Chechło, Ciek od Wierzbicy, Czarna, Czarna
Malenicka, Czarna Nida, Dopływ spod Zagorzyc, Dopływ z Piórkowa,
Dopływ ze Świężyc, Drzewiczka, Dunajec, Gorzyczanka, Grzechynka, Jachówka,
Kamienica, Kamienna, Kanał Branicki, Kleczanka, Koprzywianka, Księży Potok,
Lubrzanka, Łagowianka, Łęgówka, Łubinka,Łukowica, Łyna, Malejówka, Medralów,
Modlibórka, Morawka, Naściszówka, Nida, Opatówka, Osławica,
Paleczka, Pilica, Pokrzywianka, Poprad, Pszczynka, Skawa, Skawica, Słomka,
Stanaszkówka, Sycówka, Sypułówka, Szczubanowski, Warkocz, Wiązownica,
Wielopolanka, Wieprz, Wieprzczanka, Wisła, Wschodnia, Wszachowianka,
Żarnowska Woda,
Kamienna,
Olchowczyk, Sanna, Urzędówka, Wilsznia,
Baryczka, Bystrzyca, Krzywaniec, Leluta, Łabuńka, Pietrykówka, San, Solinka,
Stobnica, Tysmienica, Wieprz,
32
33
34
2002
2003
2004
35
2005
Osownica, Czarna, Dopływ spod Łąk, Giełczewka, Hoczewka, Łęg, Pilica, Rawka,
Sierotka, Stoki, Struga, Targaniczanka, Wieprz, Wilga, Wisła, Wolbórka,
36
2006
Bystrzyca, Dopływ spod Marynina, Dopływ z Majdanu Krzywskiego, Gałęzówka,
Giełczewka, Kanał K, Kosarzewka, Łopa, Rejka, Wieprz,
37
38
39
2007
2008
2009
Cisowy Potok, Głębiniec, Kamienica, Zasadny Potok, Zbludza,
Lubaczówka, Jodłówka, Mleczka Wschodnia, Przerwa, Sołotwa, Wisznia, Zamiło,
Żylawa, Breń, Brzezinka, Brzeźnica, Czerna, Dęba, Dopływ spod Antopola, Dopływ
spod Granicy, Dopływ spod Podlesia, Dopływ spod Wólki Duleckiej,
Dopływ w Tułkowicach, Dopływ z Łysej Góry, Dziki Potok, Gnojnica, Jamnica,
Kisielina, Kołówek, Krzna, Leśna, Malanka, Nieczajka, Niedźwiadka, Nurzec
Piwonia, Podliwek, Potok Partyński, Pstrągówka, Ryn, Słomka, Smęgorzówka,
Szufnarówka, Świnka, Tyśmienica, Wisłok, Zgórska Rzeka, Zielawa
40
2010
Babulówka, Bachorz, Baraniacki Potok, Bednarka, Bela, Będkówka, Biała, Biała
Przemsza, Biały Dunajec, Biały Ług, Biebrza, Bielanka, Bieńkowski, Bładnica,
Bobrówka, Bolina, Borowa, Borowa Struga, Borowianka, Borówka, Bóbrka,
Brennica, Breń, Brnik, Brodek, Brożnia, Brusienka, Brynica, Brzeźnica, Brzeźnik,
Brzozówka, Brzuśnia, Bukowa, Bug, Burzynianka, Bystra, Bystrz, Bystrzyca, Bzura,
Cedron, Charkówka, Chlebianka, Chmielnicka Rzeka, Chobot, Choczenka,
Chodorówka, Ciek od Emiljanowa, Ciek od Okrągłej, Ciek od Słupi, Ciek od Turska,
Czarna, Czarna - Cedron, Czarna (Maleniecka), Czarna (Włoszczowska),
Czarna Łada, Czarna Nida, Czarnogórska Rzeka, Czarny Kanał, Czarny Potok,
Czermianka, Czerwonka, Czerwony Potok, Czyżówka, Dankówka, Dąbrówka,
Dezerta, Dęba, Dębówka, Dłubnia, Dobrocieska Rzeka, Dopływ ku Leśniakowi,
Dopływ spod Blicha, Dopływ spod Brześcic, Dopływ spod Cewkowa, Dopływ spod
Chronowa, Dopływ spod Czerwonej Góry, Dopływ spod Dąbrowicy,
Dopływ spod Dzikowa Starego, Dopływ spod Gałek Nowych, Dopływ spod Gilowej
Góry, Dopływ spod góry Groniczek, Dopływ spod góry Liwieckiej,
29
l.p.
rok rozpoczęcia
powodzi
nazwa rzeki
Dopływ spod góry Skalite, Dopływ spod Granic, Dopływ spod Gruszowa, Dopływ
spod Kol.Głodno, Dopływ spod Konarzewa, Dopływ spod Kwapinki,
Dopływ spod Łaz, Dopływ spod Łsakowa, Dopływ spod Małej Kępy, Dopływ spod
Nedeżowa, Dopływ spod Otałęża, Dopływ spod Piasków,
Dopływ spod Poręby Spytkowskiej, Dopływ spod Rudzicy, Dopływ spod Ruskiej
Wsi, Dopływ spod Sielca, Dopływ spod Starej Warki,
Dopływ spod Sumina, Dopływ spod Szczytnik, Dopływ spod Trzebuska, Dopływ
spod Wyborowa, Dopływ spod Zbydniowa, Dopływ w Jedlinie,
Dopływ w Klimontowie, Dopływ w Konarach, Dopływ w Ołpinach, Dopływ w
Paluchowej, Dopływ w Podstarzyńcu, Dopływ w Rybnicy, Dopływ z Adamowa,
Dopływ z Babiej Góry, Dopływ z Barcic, Dopływ z Ceranowa, Dopływ z Chwałowic,
Dopływ z Dziecinowa, Dopływ z Czatolina, Dopływ z Czechowic,
Dopływ z Gąsówki, Dopływ z Goczałkowic, Dopływ z Gołębic, Dopływ z
Gręboszowa, Dopływ z Jadownik Mokrych, Dopływ z Jasienia,
Dopływ z Jawiszowic, Dopływ z Jez. Piwonińskiego, Dopływ z Klonowej Woli,
Dopływ z Kobylca, Dopływ z Kol. Bobin, Dopływ z Kol. Trzcianka,
Dopływ z Korzenicy, Dopływ z Krężelewic, Dopływ z Krzywdy, Dopływ z Kuskowa,
Dopływ z Leśniówki, Dopływ z Łękawicy, Dopływ z Majdan, Dopływ z Malkowic,
Dopływ z Maniowa, Dopływ z Mniszowa, Dopływ z Morawian, Dopływ z
Moszczanicy, Dopływ z Olganowa, Dopływ z Piskowoli, Dopływ z Weremienia,
Dopływ z Witaszewic, Dopływ z Zabrni, Dopływ z Zakrzewka, Dopływ z Zalesia,
Dopływ ze Słotowej Lubczy, Dopływ ze Zbeltowic, Drwina Długa, Drwinka,
Drzewiczka, Dulcza, Dunajec, Dyrbek, Dziurdziówka, Faracka Dolina,
Frydrychówka, Gęboka, Glinny Potok, Golcówka, Gołębiówka, Gorzyczanka,
Gostynia, Gościbia, Grabinka, Graniczny Potok, Grodziecki, Gróbka, Hoczewka,
Huczwa, Igla, Iłownica, Iłżanka, Iwielka, Izdwor, Jabłonka, Jagielnica,
Jagodzianka, Jamnica, Jamninka, Jasienica, Jasiołka, Jastrząbka, Jastrzębianka,
Jaszczurówka, Jawornik, Jaworzyna, Jeziorka, Jodłówka, Kacwiński Potok,
Kaczówka, Kalinówka, Kalonka, Kamienica, Kamienna, Kanał Branicki, Kanał
Chorzelowski, Kanał Główny (A), Kanał Gocławski,
Kanał Kawęczyńsko-Wampierzowski, Kanał Kliszowski, Kanał Kromnowski, Kanał
Młodochowski, Kanał Piaseczno, Kanał Strzegociński, Kanał Suchodolski,
Kanał Troszyński, Kanał Tumski, Kanał Trzebieński, Kanał Zyblikiewicza, Kanał
Żerański, Kanar, Kantorówka, Karasiówka, Kijanka, Kisielina, Kleczanka, Klewiec,
Klimówka, Kłopotnica, Knajka, Kobylanka, Koprzywianka, Kopytko, Korzenica,
Korzeniecki, Kosinka, Kotowski Potok, Krępianka, Królewski Potok, Kryniczanka,
Krzeczowski Potok, Krzywaniec, Krzyworzeka, Leksandrówka, Leszczynka,
Leśniówka, Libuszanka, Lipka, Lisianka, Liwiec, Liza, Lubatówka, Lubcza, Lubienia,
Luciąża, Łacha, Łada, Łapszanka, Łącki Potok, Łęcki Potok, Łęg, Łękawa, Łękawka,
Łękawka Mała, Łomniczanka, Łoś, Łówczanka, Łubinka, Macocha, Malawka,
Malina, Mała Wierchomla, Małastówka, Mały Rogoźnik, Marianka, Markówka,
Maskalis, Mazankowicki, Mierzawa (Sędziszówka), Miętnieński Kanał, Mikośka,
Minóżka, Mistik, Mitręga, Mleczka Wschodnia, Mleczna, Młynówka, Młynówka
Czaniecka, Młynówka Harmęska, Młynówka Komorowicka,
30
l.p.
rok rozpoczęcia
powodzi
nazwa rzeki
Młynówka Oświęcimska, Młynówka Wrzeszczańska, Mochnaczka, Mogielnica,
Mokrzyszówka, Mołtawa, Mostysza, Moszczanka, Moszczenica, Mroga, Mrowla,
Mszanka, Mucha, Murynia, Muszynka, Narew, Nida, Nidzica, Niechobrzka,
Nieczajka, Nienadówka, Nieplanka, Nockowa, Nosówka, Okrzejka, Olchawa,
Olechowiec, Olszanka, Olszynka, Opatówka, Osieczanka, Ostra, Ostruszanka,
Palenica, Piegżówka, Pilica, Piorunka, Pisarzówka, Piskorzeniec, Plewka,
Pławianka, Płonka, Pobiednicki Potok, Podłężanka, Pogórzanka, Polanka,
Popławka, Poprad, Potok Bijasowicki, Potok Goławiecki, Potok Jakubowicki,
Potok Kiełkowski, Potok Kościelnicki, Potok Służewiecki, Potok Strug, Potok
Trzciański, Potok Wilczy, Potok Zwakowski, Prądnik, Promnik, Prypeć, Przeginia,
Przemsza, Przerwa, Przykopa, Pszczynka, Raba, Radomka, Ropa, Rosielna,
Roztoka, Rów, Rów Hubenicki, Rów Powsinkowy, Rów "S1", Rów Śmietany,
Różanka, Rudawa, Rybnianka, Rybnica, Rygliczanka, Ryksa, Rzeczyca, Rzepianka,
Rzepnik, San, Sanna, Sawa, Serafa, Sękówka, Siarka, Sidzinka, Siekierczanka,
Sieprawka, Skawa, Skawinka, Skierniewka, Słomka, Słonica, Słudwia, Słupianka,
Smarkata, Smugi, Sokola, Sokolniki, Soła, Sona, Stara Kisielina, Stara Knajka, Stare
Rzeczysko,
Stary San, Stary Wisłok, Stawidza, Stawiska, Stawowy, Stenclówka, Stobnica,
Stracha, Stradomka, Stróżówka, Strug, Struga, Strumień, Strużanka, Szreniawa,
Stupnica, Sucha, Suchy Jar, Sudół, Szczawa, Szczawniczy Potok, Szebnianka,
Szreniawa, Szwedka, Szyszła, Ścieklec, Ściernie, Ślączka, Śleszówka,
Świerkowiec, Świder, Świślina, Tanew, Tarnawka, Terliczka, Toczna, Trybska
Rzeka, Trzebośnica, Trześniówka, Tuczyn, Turka, Turza, Ulga, Ulga Uszewska,
Upust, Uszewka, Uszwica, Wańkówka, Wapienica, Wapiennik, Wapnianka, Wątok,
Wędonka, Węgierka, Wiar, Wiązownica, Wiejski Potok, Wielka Struga,
Wielonka, Wieprz, Wieprzówka, Wierchomlanka, Wierzbica, Wieśnik, Wilanówka,
Wilga, Wirowa, Wisła, Wisełka, Wisłok, Wisłoka, Wiślina, Wiśnia,
Włosień, Woda Ujsolska, Wolanka, Wólka, Wrzelowianka, Wschodnia, Wyrwa,
Wyżnica, Zabawka, Zabawski Rów, Zalasówka, Zawadka, Zawidzianka, Zawoja,
Zborowianka, Zgórska Rzeka, Złodziejka, Złota, Złoty Potok, Zwoleńka, Zygodówka,
Żołynianka, Żupawka, Żylica,
41
42
2011
brak danych
Bug, Biebrza, Dopływ spod Wyśmierzyc, Dopływ z Kroczewa, Liwiec, Pilica,
Awissa, Barbarka, Biała, Biała Przemsza, Białka, Biebrza, Blizna, Bobrek, Bobrza,
Bolina, Bolina Pd (2), Borowa Struga, Branew, Brusienka, Brynica, Bug, Bystrzyca,
Bzura, Centara, Czarna (Maleniecka), Czarna (Włoszczowska), Dopływ spod
Kowalczyków, Dopływ spod Miłosława, Dopływ spod Świdnicy,
Dopływ spod Udrycz-Woli, Dopływ spod Wielkich Oczu, Dopływ w Kuźnicy
Sulikowskiej, Dopływ z Gąsówki, Dopływ z Kołakowa, Dopływ z Kotkowa,
Dzierążanka, Dzierzążnica, Glinianka, Jamki, Kolnica, Kostrzyń, Krawce,
Lubaczówka, Luciąża, Łabuńka, Łazanka, Łukawiec, Łyna, Mianka, Mitręga,
Moszczanka, Muława, Narew, Narewka, Nida, Nurzec, Ochnia, Okalewka,
Omulew, Pilica, Pisa, Płonka, Podszumin, Potok Mokrzyski,
31
l.p.
rok rozpoczęcia
powodzi
nazwa rzeki
Potok Żelisławicki, Prudka, Przemsza, Przerwa, Przewodówka, Przysowa,
Radrużka, Rata, Rawka, Rządza, Skrwa, Smudzówka, Sołotwa, Szczeberka,
Szeroka Struga, Strumień, Tarnówka, Świder, Tanew, Trybówka, Uherka, Uszew,
Uszwica, Utrata, Wąglanka, Węgierka, Wieprz, Wisła, Wkra, Wolbórka,
Wożuczynka,
Zielawa, Złodziejka,
Tab. 8.4. Zestawienie powodzi historycznych w regionach wodnych Dolnej Wisły oraz Przymorza Zachodniego.
l.p.
rok rozpoczęcia
powodzi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1558
1570
1584
1719
1829
1843
1846
1855
1855
1871
1874
1879
1884
1887
1888
Morze Bałtyckie
Wisła
Wisła
Wisła
Motława, Nogat, Tuja, Wisła
Morze Bałtyckie
Brda
Nogat
Wisła
Wisła
Cieśnina Dziwna, Cieśnina Świna, Parsęta
Wisła
Wisła
Wisła
Brda, Nogat, Wisła
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1889
1894
1898
1899
1913
1914
1917
1923
1924
1940
1947
1949
1956
1960
1962
Wisła
Wisła
Łeba, Słupia, Wisła
Morze Bałtyckie
Zalew Szczeciński
Wieprza
Wisła
Wisła
Wisła
Radew
Brda, Wisła
Szkarpawa
Wisła
Wisła
Drwęca, Wisła
nazwa rzeki lub akwenu
32
l.p.
rok rozpoczęcia
powodzi
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1975
1976
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1992
1995
1996
1997
1998
1999
2001
Zalew Szczeciński
Dziwna
Zalew Wiślany
Ina, Krępiel, Trynka
Motława
Wisła
Pasłęka, Słupia
Motława, Pasłęka, Szkarpawa
Martwa Wisła, Morze Bałtyckie
Świna
Morze Bałtyckie
Odra
Bibrowa, Bolszewka, Łeba, Reda, Wierzyca
Kumiela, Morze Bałtyckie
Kanał Linawka, Kanał Raduni, Mątawa, Potok Oliwski, Potok Oruński, Radunia,
Reda, Słupia, Struga Gęś, Strzyża, Tuja
46
47
48
49
2002
2003
2004
2005
Dzierzgoń, Łeba, Osa, Parsęta, Strzelenka
Mątawa
Martwa Wisła, Morze Bałtyckie, Wieprza
Bolszewka, Drwęca, Gościcina, Grabowa, Grobnica, Kanał Wód Obcych, Liśnica,
Mała Słupina, Parsęta, Radunia, Strzelenka, Wel
50
51
52
53
2006
2007
2008
2009
Moszczenica
jez. Jamno, Kumiela, Łupawa, Potynia
Ina, Krępiel, Rega
Cieśnina Dziwna, Drwęca, Elbląg, Liwa, Morze Bałtyckie, Odra, Rega, Szkarpawa,
Ślepy Kanał, Świna, Tuja, Wielka Struga, Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany
54
55
2010
brak danych
nazwa rzeki lub akwenu
Chrabowska Struga, Kanał Resko, Kanał Resko, Krępiel, Osa, Wda, Wierzyca, Wisła
Czerwona, Dzierżęcinka, Kamionka, Łupawa, Parsęta, Rewal, Rypienica,
Strzeżenica, Tymienica, Wałsza
Z powyższego zestawienia wynika, że do największych powodzi, które wystąpiły na obszarze
Polski zaliczyć należy powodzie z 1979, 1980, 1985, 1997, 2001 oraz 2010 roku. Przy czym najwięcej
informacji zebrano dla ostatniej z pośród wymienionych powodzi tj. dla 2010 roku.
33
Tab. 9.1 Zestawienie opracowań dotyczących zalewów prawdopodobnych w regionach wodnych Warty oraz
Dolnej Odry.
l.p.
1
nazwa opracowania
Studium przeciwpowodziowe dla
zlewni górnej Warty
(RZGW w Poznaniu)
nazwa rzeki
Warta,
Boży Stok, Liswarta, Myja, Oleśnica, Ordonka,
Pisia, Radomka, Stradomka, Widawka,
Wiercica,
prawdopod.
wystąpienia
1%
odcinki ujściowe: Bieszcza, Chrząstawka, Grabia,
Grabarka, Kanał Lodowy, Kanał Warty, Kocinka,
Kręcica, Mękwa, Nieciecz, Pankówka, Pilsia,
Piskara, Pyszna, Świętojanka, Wierzejka
2
3
4
5
6
7
Studium przeciwpowodziowe dla
środkowej Warty
Warta
1%
(RZGW w Poznaniu)
odcinki ujściowe: Bawół, Cybina, Dopływ z
Wilamowa, Główna, Kanał Mosiński, Kanał
Niemiecki, Kiełbaska, Kopel, Moskawa, Ner,
Obra, Powa, Rgilewka, Sama, Samica Kierska,
Teleszyna, Wełna, Wirynka, Wrześnica
Studium przeciwpowodziowe dla
Odry
Odra
1%
(RZGW w Szczecinie)
Studium przeciwpowodziowe dla
Prosny
odcinki ujściowe: Ilanka, Rurzyca
Prosna
1%
(RZGW w Poznaniu)
Studium przeciwpowodziowe dla
Kalisza
(RZGW w Poznaniu)
Studium przeciwpowodziowe dla
Noteci
odcinki ujściowe: Swędrnia, Trojanówka
Prosna,
(RZGW w Poznaniu)
odcinki ujściowe: Drawa, Gąsawka, Gulczanka,
Gwda, Łobżonka, Otok, Rokitka
Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
łódzkiego
Bełdówka, Brzezia, Chrząstawka, Gnida,
Jasieniec, Kan. Lodowy, Kocinka, Końska Struga,
Kręcica, Łódka, Mękwa, Myja, Ner, Nieciecz,
(Łódzki Urząd Marszałkowski)
Oleśnica, Palusznica, Pichna, Pilsia, Pisia, Pisia1
dopływ Neru, Pisia2 dopływ Neru, Prosna,
0,2%
odcinek ujściowy: Swędrnia
Noteć, Kanał Bydgoski, Górny Kanał Noteci
1%
Pyszna, Świętojanka, Tymianka, Urszulinka,
Warta, Widawka, Wierzejka, Żeglina
8
Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
śląskiego
Wiercica
(Śląski Urząd Marszałkowski)
34
1%
l.p.
9
10
11
nazwa opracowania
nazwa rzeki
Mapa przeciwpowodziowa
województwa kaliskiego
Giszka, Lutynia, Ner dopływ Prosny, Ołobok,
Piaska, Pomianka, Pratwa, Prosna, Swędrnia,
(materiały archiwalne IMGW O/Po)
Mapa przeciwpowodziowa
województwa pilskiego
Trojanówka
Drawa, Gwda, Lubcza, Łobżonka, Mała Wełna,
Orla, Piława, Wełna,
(WZMiUW w Poznaniu – Rejonowy
Oddział w Pile,
Operat przeciwpowodziowy
województwa sieradzkiego
Bełdówka, Grabia, Końska Struga, Ner, Nieciecz,
Palusznica, Pisia1 dopływ Neru, Pisia2 dopływ
12
(materiały archiwalne IMGW O/Po)
Operat przeciwpowodziowy
województwa gorzowskiego
13
(materiały archiwalne IMGW O/Po)
Mapy zagrożenia powodziowego
trenerów powiatu poznańskiego
14
(Starostwo Powiatowe w Poznaniu)
Mapa zagrożenia powodziowego
powiatu poddębickiego
Neru, Tymianka,
Otok, Warta
prawdopod.
wystąpienia
1%
1%
1%
1%
Cybina, Główna, Kopel, Samica Stęszewska,
Wirynka,
1%
Ner
1%
(Starostwo Powiatowe w
Poddębicach)
15
16
OderRegio
(www.oderregio.org)
Klasyfikacja zagrożeń erozyjno –
powodziowych brzegów pasa
nadbrzeżnego,
Odra, Warta
Odra
0,5% i 1%
0
(Zawadzka E., 2000, Instytut Morski,
Gdańsk – Strategia ochrony
brzegów)
35
Tab. 9.2 Zestawienie opracowań dotyczących zalewów prawdopodobnych w regionach wodnych Środkowej i
Górnej Odry.
l.p.
1
nazwa opracowania
prawdopod.
wystąpienia
Nysa Kłodzka, Biała Lądecka, Morawka,
Bystrzyca Dusznicka, Ścinawka
10%, 1%
2
(RZGW we Wrocławiu)
Studium ochrony przed powodzią
zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej
wodowskazu Bardo
Nysa Kłodzka , Biała Głuchołaska, Budzówka,
Ścinawka
10%, 1%
3
(RZGW we Wrocławiu)
Studium ochrony przed powodzią
zlewni rzeki Kaczawy
(RZGW we Wrocławiu)
Kaczawa, Nysa Szalona, Skora, Czarna Woda,
Wierzbiak
10%, 1%
Studium ochrony przed powodzią
zlewni rzeki Bystrzycy
Bystrzyca, Strzegomka , Piława, Pełcznica,
Czarna Woda
10%, 1%,
0.5%
5
(RZGW we Wrocławiu)
Studium ochrony przed powodzią
zlewni rzeki Górny Bóbr
Bóbr, Kamienna, Lesk, Łomnica, Wrzosówka,
Zadrna, Jedlica, Kamienica
10%, 1%
6
(RZGW we Wrocławiu)
Studium ochrony przed powodzią
zlewni rzeki Kwisy
Kwisa, Czarny Potok
10%, 1%
Odra, Bóbr, Kamienna, Kwisa, Nysa Kłodzka,
Ścinawka, Bystrzyca Dusznicka, Biała Lądecka,
Bystrzyca (dopływ Nysy Kłodzkiej),
Biała Głuchołaska, Kaczawa, Nysa Szalona,
Skora, Bystrzyca, Strzegomka, Mała Panew do
zb. Turawa, Osobłoga, Prudnik do wod. Prudnik,
Barycz do wod. Łąki, Oława, Ślęza, Widawa do
wod. Michalice, Nysa Łużycka, Witka
Opawa, Olza, Piotrówka, Pielgrzymówka,
Szotkówka, Lesznica, Psina, Troja, Ruda,
Nacyna, Sumina, Bierawka, Kłodnica
10%, 1%
4
7
8
9
Studium ochrony przed powodzią
Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony miasta
Kłodzka
nazwa rzeki
(RZGW we Wrocławiu)
Opracowanie zasięgu zalewów rzek
kontrolowanych na obszarze RZGW
przy uwzględnieniu Q1% i
maksymalnych stanów z okresu
obserwacyjnego
(RZGW we Wrocławiu)
Studium określające obszary
bezpośredniego zagrożenia powodzią
dla obszarów nieobwałowanych w
zlewniach dopływów górnej Odry
(RZGW w Gliwicach)
Program OdraRegion
(Urząd Wojewódzki we Wrocławiu)
Odra
10%, 1%,
0.5%, 0.3%
10%, 1%
36
Tab. 9.3 Zestawienie opracowań dotyczących zalewów prawdopodobnych w regionach wodnych Małej, Górnej,
Środkowej Wisły oraz Łyny i Węgorapy.
l.p.
1
2
3
nazwa opracowania
nazwa rzeki
Studium określające granice
Bajerka, Brennica, Dobka, Jawornik, Leśnica,
obszarów bezpośredniego zagrożenia Wisła
powodzią zlewni rzeki Małej Wisły od
zbiornika Wisła Czarne do zbiornika
Goczałkowice
(RZGW w Gliwicach)
Studium określające obszary
Bobrek, Biała Przemsza, Brynica,
bezpośredniego zagrożenia powodzią
dla obszarów nieobwałowanych
w zlewni rzeki Przemszy na terenie
działania Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Gliwice
aktualizacja Studium ochrony
przeciwpowodziowej ustalającego
granice zasięgu wód powodziowych
dla rzeki Przemszy z dopływami w
aspekcie art. 80a ustawy – Prawo
wodne
(RZGW w Gliwicach)
Studium określające granice
obszarów bezpośredniego zagrożenia
powodzią dla terenów
nieobwałowanych w zlewni Soły
Przemsza, Rawa
(RZGW w Krakowie)
Macocha, Malecki Potok, Nickulina,
Nieledwianka, Pewlica, Pisarzówna, Przybędza,
Bartoszowiec, Brzuśnianka, Bystra, Całujówka,
Cięciwka, Czerna, Glinna, Juszczynka, Kalna,
Kalonka, Kocierzanka, Koszarawa, Krzyżówka,
Leśniaka, Leśniówka, Luraniec, Łękawka,
prawdopod.
wystąpienia
0,3%
0,3%
0,2%
Przyłękówka, Rycerka, Rycerski Potok, Słonica,
Soła, Sopotnia, Sopotnianka, Szarzanka,
Trzebinka, Węgierka, Woda Ujsolska,
Żabniczanka, Żylica
4
Warstwy informacyjne – zasięgi wód Babiczanka, Brzanów, Bystrzanka, Cadynka,
powodziowych dla zlewni rzeki Skawy Choczenka, Ciśniawa, Dachówka, Dąbrówka,
(RZGW w Krakowie)
Dzialski, Frydrychówka, Głaza, Grzechynka,
Jastrzębiec, Jaszczurówka, Kleczanka, Kocońka,
Kurówka, Lachówka, Malejówka, Mączniaka,
Palczyca, Paleczka, Ponikiewska, Potok
Kamycki, Rotnia, Sidzina, Skawa, Skawica,
Skawica Górna, Skawiczanka, Stryszawka,
Stryszówka, Targaniczanka, Targoszówka,
Tarnawka, Wałcza, Wieprzczanka, Pieprzówka,
Zachełmka, Zygodówka, Żarnowska Woda
37
0,2%
l.p.
5
nazwa opracowania
Warstwy informacyjne – zasięgi wód
powodziowych dla zlewni rzeki Raby
nazwa rzeki
Bogdanówka, Bysinka, Dopływ z Zębalowej II,
Jama, Kaczanka, Kasinianka (Kasinka), Konina,
Krzczonówka, Krzyworzeka, Lubieńska,
prawdopod.
wystąpienia
0,5%
(RZGW w Krakowie)
Łętówka (Łętowy), Łostówka, Mszanka,
Niedźwiadek, Olszówka, Poniczanka,
Porębianka (Poręba), Potok Luboński,
Potok Trzciański (Potok Sanecka, Stradomka),
Raba, Rdzawka, Skomielnianka (Skomielna),
Słomka, Słonka, Stradomka,
Szklanówka,Tenczynka, Trzebuńka,
Trzemeśnianka (p), Wielka, Suszanka
6
Warstwy informacyjne – zasięgi wód
powodziowych dla zlewni rzeki
Dunajec
Biała, Białka, Biały Dunajec, Binczarówka,
Brzynka, Bystra, Bystry, Czarna Kamionka,
Czarna Woda, Czercz, Dopływ spod Krosna,
(RZGW w Krakowie)
Dunajec, Grajcarek, Homera, Jamniczka,
Jastrząbka, Jastrzębik, Jaworzyna, Jaworzynka,
Jelnianka, Kadecki Potok, Kamienica,
0,2%
Kamionka, Klikuszówka, Kluszkowianka,
Kowaniec, Krośnica, Królówka, Kryniczanka,
Lepietnica, Leszcz, Leśnica, Łapszanka,
Łęgówka, Słomniczanka, Łopuszanka, Łososina,
Łubinka, Łukowica, Milik, Młyniska, Młynne,
Mochnaczka, Mogielica, Mordarka, Mostysza,
Muszynka, Naściszówka, Niedziczanka,
Niskówka, Obidzki Potok, Ochotnica,
Olczyski Potok, Piekielnik, Pławianka,
Podolanka, Poprad, Poroniec, Potok Nagórski,
Potok Rzeczanowski, Przysietnicki Potok,
Rozdzieleń, Rozpicki Potok, Roztoczanka,
Skrudlak, Słomka, Słomniczanka, Słowiński,
Smolnik, Sowlinka, Szczawnik, Świdnik,
Trzetrzewianka, Ubiadek, Wielki Rogoźnik,
Wielkopolanka, Wierchomlanka, Wojkowski
Potok, Zakiczański Potok, Zasadny Potok,
Zbludza, Złocki Potok, Żeleźnikowski Potok
7
8
Warstwy informacyjne – zasięgi wód
powodziowych dla zlewni rzeki Nida
(RZGW w Krakowie)
Warstwy informacyjne – zasięgi wód
powodziowych dla zlewni rzeki
Czarna Staszowska
Nida, Czarna Nida
0,5%
Czarna Staszowska
0,5%
(RZGW w Krakowie)
38
l.p.
nazwa opracowania
nazwa rzeki
9
Studium określające granice
obszarów bezpośredniego zagrożenia
powodzią dla terenów
nieobwałowanych w zlewni Wisłoki
(RZGW w Krakowie)
Bednarka, Bieździada, Bielanka, Brzeźnica,
Dębówka, Dębownica, Dulcza, Gogołówka,
Grabinka, Iwielka, Jasionka, Jodłówka,
Kamienica, Kłopotnica, Kobylanka, Libuszanka,
prawdopod.
wystąpienia
0,2%
10
Młynówka, Moszczanka, Olszynka, Ostra, Ropa,
Ryj, Siarka, Sitniczanka, Sokówka, Szczawa,
Wisznia, Wisłoka
Studium określające granice
Gwoźnica, Lubatówka, Mleczka, Mleczka
obszarów bezpośredniego zagrożenia Wschodnia, Morwawa, Sawa, Stobnica, Wisłok
powodzią dla terenów
nieobwałowanych w zlewni Wisłoka
0,2%
11
(RZGW w Krakowie)
Warstwy informacyjne – zasięgi wód
powodziowych dla zlewni rzeki San
0,5%
(RZGW w Krakowie)
Barcówka, Baryczka, Berezka, Biała, Błotnia,
Bukowa, Dopływ w Tyrawie, Drohobyczka,
Dylągówka, Dynówka, Dybek, Harta, Hoczewka,
Jawornik, Kalniczka, Korzonka, Lubaczówka,
Łada,
Łęg Rokietnicki, Łętowianka, Łubienka,
Magierka, Olszanka, Olszówka, Osława,
Osławica, Ostrówek, Rada, Rudnia, San,
Sanoczek, Solinka, Sołotwa, Stara Rzeka,
Stupnica, Szkło, Śliwnika, Tanew, Trzebośnica,
Tyrawka, Wańkówka, Wetlina, Wiar, Wirowa,
Wisznia, Witryłówka, Złota
12
13
Warstwy informacyjne – zasięgi wód
powodziowych dla zlewni rzeki Wisła
po Puławy
(RZGW w Krakowie)
Warstwy informacyjne – zasięgi wód
powodziowych dla zlewni rzeki Wisła
poniżej Puław
Wisła
1%
(RZGW w Warszawie)
Giełczew, Gołdapa, Guber, Huczwa, Iłżanka,
Jegrznia (Lega), Kamionka, Kosówka, Krępianka,
Krzna, Krztynia, Kurówka, Liwiec, Lubieńska,
Biebrza, Brok, Bystrzyca, Bystrzyca Północna,
Chodelka, Czarna Bielina / Piasecznica, Czarna
Hańcza, Czarna Maleniecka, Drzewiczka,
Lubiąża, Łabuńka, Łydynia, Marycha, Mienia,
Minina, Mleczna, Mogielanka, Mroga, Narew,
Okrzejka, Omulew, Orz, Orzyc, Osownica, Pilica,
Pisa, Pisia, Piwonia, Plewka, Pór, Promnik,
Radomka, Rakutówka, Rokitnica, Rospuda
(Netta), Rozoga, Rządza, Sucha, Supraśl, Szkwa,
Świder, Świnka, Toczna, Tyśmienica,
Węgorapa, Wilga, Wisła / Długa / Czarna,
Włodawka, Wojsława, Wolbórka, Wolica,
Wyżlica,
Zagożdżanka, Zimna Woda, Zwoleńska,
Żubrówka, Żółkiewka,
39
0,5%
l.p.
nazwa opracowania
14
Warstwy informacyjne – zasięgi wód
powodziowych dla zlewni rzeki Wisła
poniżej Puław
(RZGW w Warszawie)
nazwa rzeki
Łyna, Uherka, Czarna Włoszczowska, Ełk,
Chodzeczka, Bystra, Zgłowiączka, Wkra,
Wieprz, Utrata, Świślina, Skrwa Prawa, Skrwa
Lewa,
Skierniewka, Sierpienica, Rawka, Płonka,
Ochnia, Kamienna, Jeziorka, Bzura, Bug,
Pokrzywianka,
prawdopod.
wystąpienia
1%
Tab. 9.4 Zestawienie opracowań dotyczących zalewów prawdopodobnych w regionach wodnych Dolnej Wisły
oraz Przymorza Zachodniego.
l.p.
nazwa opracowania
1
„Studium określające granice
obszarów bezpośredniego zagrożenia
powodzią dla obszarów
nieobwałowanych rzeki Redy i jej
głównych dopływów Cedronu,
Bolszewki, Gościciny. Mapy obszarów
zalewowych wodą powodziową h1%
(woda stuletnia), h10% (woda
dziesięcioletnia)”
2
3
(RZGW w Gdańsku)
„Zasięg stref zagrożenia
powodziowego dla przepływów
maksymalnych o
prawdopodobieństwie przewyższenia
1% i 10% na odcinku rzeki Redy od
jeziora Orle do wodowskazu
Wejherowo oraz rzeki Bolszewki na
odcinku od wodowskazu Bolszewo do
ujścia do Kanału Redy”
(Politechnika Gdańska)
„Określenie granic obszarów
bezpośredniego zagrożenia powodzią
dla terenów nieobwałowanych rzek:
Raduni, Motławy, Martwej Wisły,
Rozwójki i Bielawy od wody o
prawdopodobieństwie pojawiania się
1% dla terenów zurbanizowanych, od
wody o prawdopodobieństwie
pojawiania się 1%, 10% dla
pozostałych terenów”
nazwa rzeki
prawdopod.
wystąpienia
Reda, Cedron, Bolszewka, Gościcina
10%, 1%
Reda, Bolszewka
10%, 1%
Radunia, Motława, Martwa Wisła, Rozwójka,
Bielawa
10%, 1%
(RZGW w Gdańsku)
40
l.p.
nazwa opracowania
4
„Wyznaczenie granic bezpośredniego
zagrożenia powodzią w celu
uzasadnionego odtworzenia terenów
zalewowych”
(RZGW w Gdańsku)
„Wyznaczenie granic bezpośredniego
zagrożenia powodzią w celu
uzasadnionego odtworzenia terenów
zalewowych”
5
6
7
8
(RZGW w Gdańsku)
„Wyznaczenie granic bezpośredniego
zagrożenia powodzią w celu
uzasadnionego odtworzenia terenów
zalewowych”
(RZGW w Gdańsku)
„Wyznaczenie granic bezpośredniego
zagrożenia powodzią w celu
uzasadnionego odtworzenia terenów
zalewowych”
(RZGW w Gdańsku)
„Studium bezpośredniego zagrożenia
powodzią na obszarze RZGW
Szczecin”
(RZGW w Szczecinie)
nazwa rzeki
prawdopod.
wystąpienia
Słupia, Kamienica, Skotawa, Łupawa, Łeba,
Piaśnica
1%
Wisła
1%
Pasłęka, Wałsza, Drwęca Warmińska, Bauda,
Liwa, Elbląg, Dzierzgoń, Wąska
1%
Drwęca, Wel, Rypienica, Ruziec, Tążyna, Mień,
Mątawa, Wierzyca, Wietcisa, Wda, Osa,
Gardeja, Brda, Zbrzyca, Kamionka
1%
Czerwona, Dębnica, Dębosznica, Dzierżęcinka,
Gowienica, Grabowa, Gunica, Ina,
1%
Jeziora Przymorskie, Kanał Lądkowski, Krąpiel,
Leśnica, Mała Ina, Mołstowa, Niemica, Parsęta,
Perznica, Płonia, Polnica, Radew, Zalew
Szczeciński, Rega, Struga Melechowska, Struga
Popowska, Strzeżenica, Stuchowska Struga,
Studnica, Świniec, Tymienica, Ukleja, Unieść,
Wieprza, Wogra, Wołcza, Wołczenica
9
Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
Zachodniopomorskiego
Błotnica, Czerwona, Dębosznica, Dopływ z
Będzina, Dzierżęcinka, Gowienica, Grabowa,
Ina, Jez. Jamno, Jez. Resko Przymorskie,
(Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego)
Jez. Wicko, Kanał Lądkowski, Leśnica, Liwia,
Niemica, Odra, Parsęta, Płonia, Polnica, Radew,
Rega, Strzeżenica, Stuchowska Struga, Świniec,
Tymienica, Unieść, Wieprza, Wołcza,
Wołczenica, Zalew Szczeciński
41
0,5%
Tab. 10.1 Zestawienie rzek zakwalifikowanych w ramach WORP jako obszary narażone na niebezpieczeństwo
powodzi ze wskazaniem tych przeznaczonych do opracowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map
ryzyka powodziowego (MRP) w I i II etapie dla regionów wodnych Warty oraz Dolnej Odry.
l.p.
nazwa rzeki
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w
cyklu
II cyklu
planistycznym planistycznym
uwagi
1
Bełdówka
X
silne zmiany antropogeniczne terenu
(na obszarze z największą punktacją
zlokalizowane są stawy)
2
Biała (dopływ Kocinki)
X
wyższa punktacja (wyższa niż w
odbiorniku - Kocince) tylko w
środkowym biegu rzeki - m.
Częstochowa
3
Biała Oksza
X
wyższa punktacja na krótkim odcinku
w środkowym biegu rzeki
4
Brzezinka
X
wyższa punktacja na odcinku
ujściowym rzeki
5
Cybina
6
Dopływ spod Karnic
7
Dopływ w Wypalankach
8
Drawa
9
Gąsawka
10
Główna
11
Gnida (Nida)
12
Górnianka (Opatówka)
13
Górny Kanał Noteci (Kanał
Górnonotecki)
X
14
Grabia
15
Gwda
X
X
16
Ilanka (dopływ Odry)
17
część
X
X
X
wyższa punktacja na krótkim rzeki
wyższa punktacja na krótkim rzeki
część
X
X
brak danych LIDAR
część
X
X
X
część łącznie z Nerem
wyższa punktacja w środkowym biegu
rzeki
część
część
brak danych LIDAR
Jasieniec
X
X
18
Jasień
X
zmiany antropogeniczne terenu - m.
Łódź
19
Kamieniczka
X
wyższa punktacja na krótkim odcinku
w środkowym biegu rzeki
20
Kanał Bydgoski
21
Kanał Mosiński (Kościański
Kanał Obry)
22
Kania
23
X
X
zmiany antropogeniczne terenu - m.
Łódź
część
brak danych LIDAR
Kiełbaska dopływ Warty
X
X
24
Kocinka
X
wyższa punktacja na krótkim odcinku
w środkowym biegu rzeki
25
Konopka
X
wyższa punktacja na odcinku
ujściowym rzeki
42
zmiany antropogeniczne terenu odkrywka węgla brunatnego
l.p.
nazwa rzeki
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w
cyklu
II cyklu
planistycznym planistycznym
uwagi
część
26
Liswarta
27
Lutynia
28
Łódka
X
zmiany antropogeniczne terenu - m.
Łódź
29
Mała Wełna
brak danych LIDAR
30
Meszna
31
Moskawa
32
Myja
X
X
X
X
33
Ner
34
Nieciecz
35
Nizica
36
Noteć
37
Obra
38
Odra od Gryfina do ujścia Nysy
Łużyckiej
39
Olechówka
X
zmiany antropogeniczne terenu - m.
Łódź
40
Oleśnica
brak danych LIDAR
41
Ołobok
42
Pankówka
X
X
X
43
Pichna
X
brak danych LIDAR
44
Piława
45
Piskara
X
wyższa punktacja na odcinku
ujściowym rzeki
46
Pokrzywnica
47
Powa
48
Prosna
49
Pyszna
50
Rgilewka
51
Rudnik
52
Sama
53
Samica Stęszewska
54
X
X
część
brak danych LIDAR
brak danych LIDAR
wyższa punktacja na odcinku
ujściowym rzeki
część
X
X
część
X
brak danych LIDAR
część
X
X
X
brak danych LIDAR
wyższa punktacja na krótkim odcinku
w środkowym biegu rzeki
X
część
X
X
brak danych LIDAR
brak danych LIDAR
Sękowica
X
X
X
X
X
X
55
Sobuczyna
X
wyższa punktacja na odcinku
ujściowym rzeki
56
Stradomka
X
wyższa punktacja na odcinku
ujściowym rzeki
57
Struga Bawół
X
brak danych LIDAR
58
Swędrnia
X
brak danych LIDAR
brak danych LIDAR
brak danych LIDAR
brak danych LIDAR
wyższa punktacja na odcinku
ujściowym rzeki
część
X
43
l.p.
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w
cyklu
II cyklu
planistycznym planistycznym
nazwa rzeki
uwagi
brak danych LIDAR
59
Średzka Struga
60
Teleszyna
61
Trojanówka
62
Tymianka
X
wyższa punktacja na odcinku
ujściowym rzeki
63
Urszulinka
X
brak danych LIDAR
64
Warta
65
Wełna
66
Widawka
67
Wirynka
68
Wrześnica
69
Żeglina
X
X
część
X
X
X
X
część - od ujścia Ścichawki do ujścia
X
X
X
razem:
zmiany antropogeniczne terenu odkrywka węgla brunatnego
23
46
44
brak danych LIDAR
brak danych LIDAR
brak danych LIDAR
Tab. 10.2 Zestawienie rzek zakwalifikowanych w ramach WORP jako obszary narażone na niebezpieczeństwo
powodzi ze wskazaniem tych przeznaczonych do opracowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map
ryzyka powodziowego (MRP) w I i II etapie dla regionów wodnych Środkowej i Górnej Odry.
l.p.
nazwa rzeki
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
1
2
Barycz
Biała
1
3
4
5
6
7
Biała Głuchołaska
Biała Lądecka
Bierawka
Bóbr
Budkowiczanka
X
X
X
X
8
9
10
11
12
13
Budzówka
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca Dusznicka
Bytomka
Cicha Woda
X
X
X
X
X
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Czarna Woda
Czarna Woda
Czarny Potok
Czerna Mała
Czerna Wielka
Czerwona Woda
Jedlica
Kaczawa
Kamienica
X
X
X
X
X
X
X
X
23
24
25
Kamienna
Kłodnica
Krynka
X
X
26
27
28
29
Kwisa
Lesk
Lesznica
Lubsza
X
X
X
X
45
uwagi
X
punktacja nie przekroczyła
wartości granicznej
X
obszar przekraczający wartości
graniczne w zlewni jest wynikiem
wpływu zalewu od Odry.
X
punktacja nie przekroczyła
wartości progowej, ale zlewnia
elementarna rzeki znajduje się w
obszarze cofki od Odry
X
punktacja nie przekroczyła
wartości granicznej
X
punktacja nie przekroczyła
wartości progowej, ale zlewnia
elementarna przynależąca do
Krynki znajduje się w zasięgu cofki
od Oławy
l.p.
nazwa rzeki
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Łomnica
Mała Panew
Mała Ślęza
Morawka
Nacyna
Nysa Kłodzka
Nysa Łużycka
Nysa Szalona
Odra
Olza
Oława
Opawa
Opawica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
43
44
45
46
Orla
Osobłoga
Pełcznica
Pielgrzymówka
X
X
X
47
48
Piława
Piotrówka
X
49
50
51
52
53
54
55
Polska Woda
Prudnik
Psina
Rów Polski
Ruda
Skora
Skroda
X
X
X
X
X
X
56
Stobrawa
57
58
Stoła
Stradunia
uwagi
X
punktacja nie przekroczyła
wartości granicznej
X
punktacja nie przekroczyła
wartości granicznej
X
punktacja nie przekroczyła
wartości granicznej
X
punktacja nie przekroczyła
wartości granicznej, ale zlewnia
elementarna należąca do tej rzeki
w obszarze ujściowym znajduje się
pod wpływem Nysy Łużyckiej
X
obszar przeznaczony do wykonania
w 2 cyklu z uwagi na przekroczenie
punktacji granicznej na bardzo
małym obszarze – odcinek
Kluczbork – Ligota Dolna oraz w
obszarze ujściowym znajdującym
się pod wpływem Odry
X
tylko w obszarze ujściowym
przekroczona granica punktacyjna,
wynikająca z wpływu Odry. Rzeka
wskazana do 2 cyklu MZP i MRP.
X
46
l.p.
nazwa rzeki
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
59
60
61
62
63
Strzegomka
Sumina
Szotkówka
Szprotawa
Szybka
X
X
X
X
64
65
66
67
Ścinawa Niemodlińska
Ścinawka
Ślęza
Świdnik
X
X
X
68
69
70
71
Troja
Widawa
Wierzbiak
Wilczka
X
X
X
72
73
74
75
Witka
Wrzosówka
Zadrna
Złotna
X
X
X
76
Złoty Potok
X
razem:
61
uwagi
X
punktacja nie przekroczyła
wartości granicznej
X
punktacja nie przekroczyła
wartości granicznej
X
punktacja nie przekroczyła
wartości granicznej
X
punktacja nie przekroczyła
wartości granicznej
15
Tab. 10.3 Zestawienie rzek zakwalifikowanych w ramach WORP jako obszary narażone na niebezpieczeństwo
powodzi ze wskazaniem tych przeznaczonych do opracowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map
ryzyka powodziowego (MRP) w I i II etapie dla regionów wodnych Małej, Górnej, Środkowej Wisły oraz Łyny i
Węgorapy.
l.p.
nazwa rzeki
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
uwagi
1
Bartoszowiec
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
2
Biała
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
3
Biała
X
4
Biała
X
5
Biała
X
6
Biała Przemsza
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
47
l.p.
nazwa rzeki
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
7
Biała Przemsza
X
8
Biała Wisełka
X
9
Białka
X
10
Biały Dunajec
X
11
Biebrza
12
Biebrza
13
uwagi
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
Bładnica
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
14
Bobrek
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
15
Bobrza
X
16
Brennica
X
17
Breń
X
18
Brok
X
brak danych LIDAR, przekroczona
wartość progowa na krótkim
odcinku rzeki.
19
Brok
X
20
Brynica
X
21
Brzeźnica
X
22
Bug
X
23
Bukowa
X
24
Bystra
X
25
Bystrzyca
X
26
Bzura
X
27
Cetynia
X
28
Chechło
X
29
Choczewka
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
30
Cienka
31
Czarna
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
32
Czarna
33
Czarna #3
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
34
Czarna (Staszowska)
35
Czarna Chańcza
X
brak danych LIDAR
36
Czarna Maleniecka
X
37
Czarna Nida
X
38
Czarna Włoszczowska
X
39
Czechówka
X
aktualizacja
40
Czerniejówka
X
aktualizacja
X
X
X
X
48
l.p.
nazwa rzeki
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
uwagi
41
Dłubnia
X
42
Długa
43
Drzewiczka
X
44
Dunajec (Czarny)
X
45
Ełk
X
46
Gać
X
47
Giełczewka
X
48
Gołdapa
X
49
Gostynia
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
50
Gostynia
X
51
Grabinka
X
52
Grajcarek
X
53
Guber
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
54
Guber
X
55
Huczwa
X
56
Iłownica
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
57
Iłownica
X
58
Iłżanka
X
59
Jasienica
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
60
Jasiołka
X
61
Jaworowy Potok
X
62
Jegrznia
X
brak danych LIDAR
63
Jeziorka
X
64
Kalonka
X
odc. ujściowy – do modelu Wisła,
przekroczona została wartość
progowa na krótkim odcinku rzeki.
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
65
Kamienica
X
66
Kamienna
X
67
Kamionka
X
X
49
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
l.p.
nazwa rzeki
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
68
Kanał Żerański
X
69
Koprzywianka
X
70
Korzenica
X
71
Koszarawa
X
72
Krzczonówka
X
73
Krzna
74
Krzna
75
Krzna Południowa
76
Krztynia
77
Krzyworzeka
78
Kurówka
79
Leśniówka
80
Liwiec
81
Lubaczówka
82
Lubaczówka
83
uwagi
aktualizacja - rozszerzenie powyżej
wodowskazu.
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
X
brak danych LIDAR, przekroczona
wartość progowa na krótkim
odcinku rzeki.
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
X
brak danych LIDAR
Lubatówka
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
84
Lubienia
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
85
Lubieńka
X
86
Luciąża
X
87
Łabuńka
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
88
Łabuńka
X
89
Łada
X
90
Łagowianka
X
91
Łęg
X
92
Łękawka
X
93
Łomżyczka
X
X
X
X
X
aktualizacja - rozszerzenie powyżej
wodowskazu.
X
50
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
l.p.
nazwa rzeki
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
uwagi
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
X
brak danych LIDAR
Macocha
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
101
Marycha
X
brak danych LIDAR
102
Mierzawa
X
103
Minina
X
104
Mleczka
X
105
Mleczna
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
106
Mleczna
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
107
Mleczna
X
108
Mławka
X
109
Morwawa
X
110
Mroga
X
brak danych LIDAR
111
Mszanka
X
112
Narew
X
113
Narewka
X
114
Netta
X
brak danych LIDAR
115
Nida
X
116
Nidzica
X
117
Nurzec
X
118
Ochnia
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
119
Ochotnica
120
Okrzejka
X
brak danych LIDAR, przekroczona
wartość progowa na krótkim
odcinku rzeki.
121
Okrzejka
X
122
Omulew
X
123
Orlanka
X
124
Orz
X
125
Orzyc
X
126
Osława
X
94
Łososina
95
Łososina
X
96
Łubinka
X
97
Łydynia
98
Łydynia
X
99
Łyna
X
100
rozszerzenie powyżej wodowskazu
X
odc. ujściowy – do modelu Wisła
aktualizacja - rozszerzenie powyżej
wodowskazu.
51
l.p.
nazwa rzeki
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
uwagi
127
Pewlica
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
128
Piasecznica
X
przekroczona została wartość
progowa na krótkim odcinku rzeki.
129
Pielnica
X
130
Pilica
X
131
Pisa
X
132
Pisarzówka
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
133
Pisia
X
brak danych LIDAR
134
Płonka
X
135
Poprad
X
136
Potok Goławiecki
137
Pór
X
138
Prądnik
X
139
Przemsza (Czarna)
X
140
Pszczynka
X
141
Raba
X
142
Raciążnica
X
143
Radomka
X
144
aktualizacja - rozszerzenie powyżej
wodowskazu.
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
Rawa
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
145
Rawka
X
brak danych LIDAR
146
Rawka
X
147
Ropa
X
148
Rozoga
X
149
Różanka
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
150
Różowy
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
151
Rudawa
X
152
Ruż
X
153
Rządza
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
154
Rządza
X
155
San
X
156
Sanna
X
157
Sanoczek
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
158
Sękówka
odc. ujściowy – do modelu Bzura
aktualizacja - rozszerzenie powyżej
wodowskazu.
X
52
l.p.
nazwa rzeki
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
uwagi
159
Skawa
X
160
Skawica
X
161
Skawinka
X
162
Skierniewka
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
163
Słonica
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
164
Soła
165
Sona
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
166
Sowlinka
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
167
Stobnica
X
168
Stradomka
X
169
Stryszawka
X
170
Stupnica
171
Supraśl
172
Szarlejka
173
Szkło
X
174
Szkwa
X
175
Szreniawa
X
176
Ślina
X
177
Świder
X
178
Świerkowiec
179
Świnka
X
180
Świślina
X
181
Tanew
182
Tanew
183
Targaniczanka
184
Toczna
X
185
Trzebośnica
X
186
Trześniówka
X
187
Tyśmienica
X
188
Uherka
189
Uherka
X
190
Uszwica
X
X
aktualizacja - rozszerzenie powyżej
wodowskazu.
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
X
brak danych LIDAR
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
X
brak danych LIDAR, przekroczona
wartość progowa na krótkim
odcinku rzeki.
X
X
aktualizacja - rozszerzenie powyżej
wodowskazu.
53
l.p.
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
nazwa rzeki
X
uwagi
brak danych LIDAR
191
Utrata
192
Utrata
X
odc. ujściowy – do modelu Bzura
193
Wapienica
X
aktualizacja - rozszerzenie powyżej
wodowskazu.
194
Węgierka
195
Wiar
196
Wielonka
197
Wieprz
X
198
Wieprzówka
X
199
Wieprzówka
200
Wierna Rzeka
201
Wilga
202
Wilga
X
203
Wilga
X
204
Wisła
X
205
Wisłok
X
206
Wisłoka
X
207
Wissa
X
208
Wisznia
X
209
Wkra
X
210
Włodawka
X
211
Wojsławka
X
212
Wolbórka
X
213
Wolica
X
214
Wschodnia
X
215
Wyżnica
X
216
Zagożdżonka
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
217
Zgłowiączka
X
odc. ujściowy – do modelu Wisła.
218
Żabniczanka
X
219
Żebrówka
X
220
Żylica
X
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
aktualizacja - rozszerzenie powyżej
wodowskazu.
X
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
odc. ujściowy.
X
przekroczona wartość progowa na
krótkim odcinku rzeki.
X
brak danych LIDAR
X
razem:
odc. ujściowy – do modelu Wisła
aktualizacja - rozszerzenie powyżej
wodowskazu.
154
66
54
Tab. 10.4 Zestawienie rzek zakwalifikowanych w ramach WORP jako obszary narażone na niebezpieczeństwo
powodzi ze wskazaniem tych przeznaczonych do opracowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map
ryzyka powodziowego (MRP) w I i II etapie dla regionów Dolnej Wisły oraz Przymorza Zachodniego.
l.p.
1
2
3
nazwa rzeki
Bauda
Bielawa
Błotnica
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
X
X
I c.p. - wpływ morza, II c.p. - po
wykonaniu analizy w I cyklu
wskazana zostanie potrzeba
wykonania modelowania w
górnym odcinku cieku
X
4
5
6
7
Bolszewka
Brda
Cedron
Chylonka
8
Cisowska Struga
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Czarna Woda
Drwęca
Drwęca Warmińska
Dzierżęcinka
Elbląg
Gardęga
Gościcina
Grabowa
Gunica
Ina
Kacza
20
Kamienny Potok
21
22
23
24
25
26
Kamionka
Kanał Raduński
Kłodawa
Krępiel
Linawa
Liśnica
27
28
29
30
31
Liwa
Łeba
Łupawa
Mała Ina
Martwa Wisła
uwagi
X
X
X
X
wyższa punktacja na odcinku
ujściowym rzeki
X
wyższa punktacja na krótkim
odcinku rzeki
X
częściowy brak danych LIDAR
X
wyższa punktacja na krótkim
odcinku rzeki
X
wyższa punktacja na odcinku
ujściowym rzeki
X
częściowy brak danych LIDAR
X
ujściowy odcinek, po wykonaniu I
cyklu ewentualne wskazanie do II
cyklu
X
częściowy brak danych LIDAR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
55
l.p.
nazwa rzeki
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Mątawa
Mień
Motława
Odpływ Motławy
Nogat
Odra
Osa
Parsęta
Pasłęka
Piaśnica
Płonia
Radew
Radunia
Reda
Rega
Ruziec
Rypienica
Skotawa
Słupia
Strzyża
X
X
X
52
53
54
Szkarpawa
Świna
Świniec
X
X
X
X
X
X
X
X
Tążyna
Tuja
Wałsza
Wąska
Wda
Wel
Wieprza
Wierzyca
Wietcisa
Wisła
Wisła Śmiała
Zalew Szczeciński
Zalew Wiślany
Przymorze od granicy państwa na
wyspie Uznam do Cieśniny Świny
X
częściowy brak danych LIDAR
X
wyższa punktacja na krótkim
odcinku rzeki
X
X
X
X
X
X
X
X
I c.p. - wpływ morza, II c.p. - po
wykonaniu analizy w I cyklu
wskazana zostanie potrzeba
wykonania modelowania w
górnym odcinku cieku
X
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
uwagi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
56
l.p.
wskazanie do wskazanie do
wykonania
wykonania
MZP i MRP w I MZP i MRP w II
cyklu
cyklu
planistycznym planistycznym
nazwa rzeki
69
Przymorze na wyspie Wolin część zachodnia
X
70
Przymorze od Cieśniny Dziwny do
Kan. Liwia Łuża
X
71
Przymorze od Błotnicy do
Malechowskiej Strugi
X
72
Przymorze od Martwej Wody do
dopł. z jez. Kopań
X
73
Przymorze od Czarnej do
Orzechowej
X
74
Przymorze od Łeby do Lubiatówki
X
75
Przymorze od Kan. Karwianka do
Półwyspu Helskiego
X
76
77
Półwysep Helski
Przymorze od Półwyspu
Helskiego do Gizdepki
78
Przymorze od Kan. Mrzezino do
Kaczej
X
79
Przymorze od Kamiennego
Potoku do Przekopu Wisły
X
uwagi
X
X
razem:
69
10
Dla Polski zakwalifikowano w sumie 444 rzeki o łącznej długości 18 454 km - generujące
obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, w tym 307 rzek o łącznej długości 15 541 km
wskazano do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w I cyklu
planistycznym, a 137 rzek o łącznej długości 2 913 km do opracowania map zagrożenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym. Przeprowadzone analizy
wskazały 557 rzek niezakwalifikowanych jako generujące obszary narażone na niebezpieczeństwo
powodzi.
57
Tab. 11. Zestawienie rzek niezakwalifikowanych w ramach WORP jako generujące obszary narażone na
niebezpieczeństwo powodzi.
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
nazwa rzeki
Babiczanka
Bachorz
Bajerka
Barcówka
Barujec
Barycz (dopływ Gniłej Baryczy)
Baryczka
Baryczka
Bawół
Bednarka
Bednarka
Bela
Berezka
Będkówka
Biała
Białka
Białka
Białka
Białka
Bielanka
Bieszcza (Kukówka)
Bieździada
Błotnia
Bobrówka
Borowa
Borowa Struga
Borowianka
Borsukowiec
Boży Stok
Breń
Brusienka
Bruśnianka
Brzezinka
Brzeźna (Brzezia)
Brzozówka
Brzuśnianka
Brzynka
Bysinka
Bystry
58
l.p.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
nazwa rzeki
Bystrz
Bystrzanka
Bystrzyca
Bystrzyca
Cadynka
Cedron
Chechło
Chlebianka
Chmielnicka Rzeka
Chodeczka
Chodorówka
Chotowski Potok
Chrząstawka
Ciek od Wierzbicy
Cięcinka
Ciśniawa
Czajka
Czarka
Czarna
Czarna Kamionka
Czarna Łada
Czarna Struga
Czarna Woda
Czarny Potok
Czarny Rów
Czercz
Czerna
Czerwona
Dankówka
Dąbrówka
Dąbrówka
Dąbrówka
Debrzynka
Dęba
Dębiesznica
Dębownica
Dębówka
Dobrocieska Rzeka
Dokawa
Dopływ poniżej Podlesia
Dopływ spod Cewkowa
Dopływ spod Chronowa
59
l.p.
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
nazwa rzeki
Dopływ spod Dzikowa Starego
Dopływ spod Gruszowa
Dopływ spod Grzymaczewa (Kiełbaśnica)
Dopływ spod Jaty
Dopływ spod Krosna
Dopływ spod Lubaty
Dopływ spod Łąk
Dopływ spod Małej Kępy
Dopływ spod Piasków
Dopływ spod Podlesia
Dopływ spod Sitnik
Dopływ spod Szczytnik
Dopływ spod Wielkich Oczu
Dopływ spod Zagorzyc
Dopływ w Kobiórze
Dopływ w Kozarowie
Dopływ w Kuźnicy Sulikowskiej
Dopływ z Czatolina
Dopływ z Dobrakowa
Dopływ z Gąsówki
Dopływ z Goczałkowic
Dopływ z Jasienia
Dopływ z jeziora Jelonek
Dopływ z Kobylca
Dopływ z Łysej Góry
Dopływ z Mniszowa
Dopływ z Moszczanicy
Dopływ z Myszkowic (Lipiczanka)
Dopływ z Pieńk-Augustowa
Dopływ z Piórkowa
Dopływ z Rękawczyna
Dopływ z Sedenia Małego
Dopływ z Wanat
Dopływ z Zakrzewka
Drohobyczka
Dukiełka
Dulcza
Dynówka
Dyrbek
Dziki Potok
Dziurdziówka
Dziwna
60
l.p.
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
nazwa rzeki
Dzwonówka
Frydrychówka
Gałęzówka
Giszka
Glinianka
Glinna
Glinny Potok
Głęboka
Głęboka
Gnida (Dopływ spod Domaniewa)
Gniła Barycz
Gnojnica
Gogołówka
Gogołówka
Gołda
Gołębiówka
Gorzelanka
Gościbia
Gowienica
Grabarka
Graniczny Potok
Grodziecki
Gróbka
Grzechynka
Gulczanka
Gwoźnica
Harta
Hoczewka
Homerka
Igla
Iwielka
Jabłonka
Jachówka
Jama
Jamnica
Jasienica
Jasionka
Jastrząbka
Jastrząbka
Jastrzębianka
Jastrzębik
Jaszczurówka
61
l.p.
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
nazwa rzeki
Jawornik
Jaworzyna
Jaworzyna
Jaworzynka
Jodłówka
Jodłówka
Juszczynka
Kacwiński Potok
Kalinka
Kalinówka
Kalna
Kalniczka
Kamienica
Kamienica
Kamienna
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kanał Branicki
Kanał Goszczanowski
Kanał Lodowy
Kanał Obrowski
Kanał Przysieka Stara
Kanał Wonieść
Kantorówka
Karasiówka
Kasinianka
Kiełbaska dopływ Chrząstawki
Kisielina
Kleczanka
Klewiec
Klikuszówka
Kłopotnica
Kobylanka
Kocierzanka
Kocońka
Kodenianka
Konina
Końska Struga
Kopanica
Kopel
Kopytko
62
l.p.
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
nazwa rzeki
Kosarzewka
Kowaniec
Kręcica (dopływ Widawki)
Krośnica
Królewski Potok
Królówka
Kryniczanka
Krzywa
Krzyżówka
Księży Potok
Kurówka
Lachówka
Lądkowski Kanał
Leksandrówka
Leluta
Lepietnica
Leszcz
Leszczynka
Leśna
Leśnianka
Leśnica
Libuszanka
Lipka
Liwia
Lubcza
Lubcza
Lubianka
Lubienka
Lubieszka
Lublica
Lubrzanka
Luraniec
Łapszanka
Łazanka
Łazowna
Łęcki Potok
Łęg Rokietnicki
Łękawka Mała
Łętowianka
Łętówka
Łobżonka
Łomniczanka
63
l.p.
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
nazwa rzeki
Łopa
Łopuszanka
Łostówka
Łówczanka
Łubienka
Łukawiec
Łukowica
Łużyca
Magierka
Malanka
Malawka
Malechowska Struga
Malejówka
Malina
Malinka
Mała Noteć
Mała Wierchomla
Mały Rogoźnik
Marianka
Markówka
Medralów
Mękwa
Mienia
Miętnieński Kanał
Miłosławka
Minóżka
Mitręga
Mleczka Wschodnia
Młynne
Młynówka
Młynówka
Młyńszczanka
Mochnaczka
Modlibórka
Modła
Mogielanka
Mogielica
Mogielnica
Mogilnica
Morawka
Mordarka
Morwawa
64
l.p.
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
nazwa rzeki
Mostysza
Moszczanka
Moszczanka
Moszczenica
Muława
Murynia
Muszynka
Myślachówka
Ner (dopływ Prosny)
Nickulina
Niechobrzka
Niedziczanka
Niedźwiadka
Niedźwiedź
Nieledwianka
Niemica
Nieplanka
Nockowa
Nowa Czarna
Nurczyk
Obidzki Potok
Obrzański Kanał Południowy
Obrzański Kanał Środkowy
Ojrzanka
Olchawa
Olechowiec
Olszanka
Olszówka
Olszynka
Olszynka
Ordonka
Orla
Orłówka dopływ Rgilewki
Orzechówka
Osieczanka
Osławica
Osownica
Ostra
Ostrówek
Ostruszanka
Otok (Kanał Pulsa)
Palczyca
65
l.p.
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
nazwa rzeki
Paleczka
Palenica
Paleśnianka
Pałusznica
Pełknica
Piaska (dopływ Prosny)
Pichna (dopływ Noteci)
Piekielnik
Pietrykówka
Pilsia
Pisia (dopływ Warty)
Pisia1 (dopływ Neru)
Pisia2 (dopływ Neru)
Pisia3 (dopływ Neru)
Piskornica
Piwonia
Pławianka
Podlipie
Podliwek
Pogona
Pogona2
Pogórzanka
Pokrzywianka
Polanka
Polnica
Poniczanka
Ponikiewka
Popławka
Porębianka
Porębianka
Potok
Potok Jakubowicki
Potok Kamycki
Potok Luboński
Potok Nagórski
Potok Partyński
Potok Trzciański
Potok Wilczy
Potok Żelisławicki
Pratwa
Promnik
Prudka
66
l.p.
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
nazwa rzeki
Przeginia
Przerwa
Przewodówka
Przykopa
Przymorze na wyspie Wolin - część wschodnia
Przymorze od jez. Kopań do Czarnej
Przymorze od Kan. Liwia Łuża do Błotnicy
Przymorze od Lubiatówki do Kan. Karwianka
Przymorze od Malechowskiej Strugi do Martwej Wody
Przymorze od Orzechowej do Łeby
Przymorze od Przekopu Wisły do granicy państwa na Mierzei Wiślanej
Przyrwa
Przysietnicki Potok
Przysowa
Racocki Rów
Rada
Radawka
Radoczanka
Radoń
Radrużka
Rakutówka
Rączyna
Rdzawka
Rejka
Rokitka
Rokitnica
Rosielna
Rotnia
Rozdzielec
Rozpicki Potok
Roztoczanka
Rów
Rów "S1"
Rów W-1
Rudnia
Rudnik
Rudzanka
Rurzyca
Rybnianka
Rybski Potok
Rycerka
Rycerski Potok
67
l.p.
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
nazwa rzeki
Ryj
Rzepianka
Samica Kierska
Sawa
Serawa (Dopływ z Siedmiorogów)
Serwatówka
Siarka
Siekierczanka
Sieprawka
Sierotka
Sitniczanka
Skatnica
Skawica Górna
Skawiczanka
Skomielnianka
Skroda
Skrwa
Skrwa Lewa
Słomka
Słomka
Słomka
Słopniczanka
Słudwia
Smarkata
Smolnik
Smudzówka
Solinka
Sołotwa
Sopotnia
Stara Dokawa
Stara Gołdapa
Stara Rzeka
Stenclówka
Stępinka
Stoki
Stróżanka
Stróżówka
Struga
Struga
Struga
Struga Foluska
Struga Kiełczewska
68
l.p.
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
nazwa rzeki
Strumień
Stryszówka
Stuchowska Struga
Sucha
Sucha
Szarzanka
Szczawa
Szczawnik
Szczyra
Szebnianka
Szklanówka
Szwedka
Ścieklec
Ściernie
Ślączka
Śliwnica
Świder Wschodni
Świętojanka
Targoszówka
Tarnawka
Tarnawka
Tarnówka
Tenczynka
Trybówka
Trybska Rzeka
Trzebinka
Trzebuńka
Trzetrzewianka
Turka
Tymienica
Tymówka
Tyrawka
Ulanówka
Ulga
Unieść
Urzędówka
Uszewka
Wańkówka
Wapiennik
Warkocz
Wąglanka
Wełcza
69
l.p.
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
nazwa rzeki
Wetlina
Wędonka
Węgierka
Węgorapa
Wężnica
Wiązownica
Wiejski Potok
Wielka Suszanka
Wielki Rogoźnik
Wieprzczanka
Wierchomlanka
Wiercica
Wierzejka
Wierznica
Wieśnik
Więzienny Rów
Wilsznia
Wirowa
Wisłok
Witkówka
Witryłówka
Woda Ujsolska
Wolanka
Wołcza
Wołczenica
Wrześnica Mała
Wszachowianka
Zachełmka
Zakiczański Potok
Zamiło
Zasadny Potok
Zawadka
Zawoja
Zbludza
Zborowianka
Zbrzyca
Zgniłka
Zgórska Rzeka
Zielawa
Zimna Woda
Złocki Potok
Złocki Potok
70
l.p.
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
nazwa rzeki
Złodziejka
Złota
Złota
Zwlecza
Zygodówka
Żabnica
Żarnowska Woda
Żebrówka
Żeleźnikowski Potok
Żółkiewka
Żupawka
Żurawianka
Żurawka
Żylawa
W wyniku przeprowadzonych prac związanych z pozyskiwaniem danych o obszarach
potencjalnego zagrożenia powodzią zidentyfikowano następujące typy powodzi (wg listy typów
powodzi Komisji Europejskiej):
• rzeczne – które związane są z wezbraniem powodziowym wód rzecznych, strumieni, kanałów
irygacyjnych, potoków górskich, jezior oraz spowodowane topnieniem śniegu;
• opadowe – związane z zalaniem terenu wodami pochodzącymi z opadów deszczu;
• od wód morskich – związane z zalewem obszarów wodami morskimi, zalewem obszarów
w ujściowych odcinkach rzek lub jezior przybrzeżnych;
• od urządzeń wodno-kanalizacyjnych – związane z zalewem wodami pochodzącymi
z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej lub awarii tej infrastruktury;
• inne – związane ze zjawiskami lodowymi tj. zatorami na rzekach lub kanałach, powodzie
wywołane efektem tzw. cofki, powodzie powstałe w wyniku awarii budowli piętrzącej,
powódź wywołaną zbyt dużym zrzutem ze zbiornika wodnego, powódź wywołaną
nałożeniem się fal wezbraniowych, powódź wywołaną przelaniem się wody przez budowlę
piętrzącą, powódź wywołaną spływem powierzchniowym, powodzie o nieznanej genezie.
Powyższe typy powodzi brane były pod uwagę na etapie gromadzenia danych o obszarach
potencjalnego zagrożenia powodzią. W wyniku analiz przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi
metodycznymi, do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zakwalifikowane zostały
dwa typy powodzi tj. powodzie rzeczne oraz powodzie od wód morskich.
W toku prac, wykonywanych w ramach wstępnej oceny ryzyka powodziowego niezbędnym
było zastosowanie odstępstw (patrz rozdział V.1.). Podejście takie wymuszone zostało przez
niedostateczną ilość dostępnych danych podczas budowy wejściowej bazy danych WORP.
Na podstawie identyfikacji braków w wejściowej bazie danych, możliwym było sformułowanie
wskazań do uzupełnień w drugim cyklu planistycznym.
W związku z powyższym na podstawie zebranych informacji, poniżej zestawiono zakres danych,
których nie zawarto w wejściowej bazie danych, a które powinny zostać uwzględnione w kolejnym
71
cyklu planistycznym w celu przeprowadzenia prac wstępnej oceny ryzyka powodziowego zgodnie
z wytycznymi metodycznymi.
• W celu wykonania analizy zgodnie z kryterium 3 niezbędne są dane o klasie wszystkich
obwałowań oraz informacja o ich ocenie stanu bezpieczeństwa;
• W ramach kryterium 3 uwzględniano obszary chronione obwałowaniami. Ze względu na brak
danych, przybliżone informacje o powierzchni obszarów zalewowych powstałych w wyniku
awarii obwałowań pozyskano na podstawie map hydrograficznych, sozologicznych, map
obszarów zagrożonych podtopieniami i operatów przeciwpowodziowych. Niezbędnym jest
zatem wyznaczenie obszarów chronionych obwałowaniami na etapie opracowywania map
zagrożenia powodziowego;
• Ze względu na częściowy brak danych niezbędnym jest określenie obszarów zagrożenia
powodziowego powstałych w wyniku awarii budowli piętrzących I, II i III klasy;
• Aby możliwym było przeprowadzenie analiz WORP wraz z uwzględnieniem kryterium 4,
niezbędne są dane dotyczące sieci osadniczej, stref ekonomicznych, aspektów gospodarczych
oraz systemu transportowego, które powinny zostać zaczerpnięte z planów zagospodarowania
przestrzennego województw oraz strategii rozwoju województw. Dane te powinny być
opracowywane w formie umożliwiającej wykonanie analiz przestrzennych za pośrednictwem
oprogramowania GIS.
• W toku prowadzonych prac nie uwzględniono prognozy długofalowego rozwoju wydarzeń,
w tym wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi rzecznych. Termin zakończenia
projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i
sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)”
zaplanowano na 31.07.2012r.
Ponadto w wyniku przeprowadzonych analiz w ramach WORP, wskazano rzeki dla których
powinny zostać opracowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego w drugim cyklu planistycznym.
Dla części tych rzek niezbędnym będzie uzupełnienie danych lidarowych, ze względu na ich częściowy
lub całkowity brak. Uzupełnienie danych lidarowych pozwoli na wykonanie opracowania map
zagrożenia i ryzyka powodziowego na w oparciu o jednolite dane wyjściowe. Dodatkowo dla rzek
wskazanych do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego niezbędne jest wykonanie
pomiarów w celu uzyskania informacji o przekrojach korytowych.
72

Podobne dokumenty